Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.

60 posts in this topic

Posted · Report post

Tseemmoob,

Phoojywg Nywjlaus neb kuj sib cav los tsis tu ncua tau 1 week no lawm koj los yeej khov nkuav tsis kam hloov siab thiab tsis pom wb qhov point li thiab.  Cia kuv hais li no rau koj tus ua Phoojywg tias:  2018 twb tawm tuaj lawm, hom neeg nyob li koj kuv peb no twb twb yog 50 xyoo tawm rov saud lawm.  Yog muaj txoj hmoo mob txhob yuam ces tseem tshuav 20-30 xyoo nyob.  Hos yog muaj mob yuam zoo li tej niag tsheb qub mileage tshaj 100,000 mile lawm ces qhov twg los pib puas tuaj es ziag no koj tseem los tham txog lub XEEM xwb no ces ntshe mus SO LAUS yuav zoo dua li tuaj TSOO PAJHLWB hauv no nws yuav nkim zog os nawb.  Kuv ces TSA CHIJ DAWB lawm os yog ziag no tseem nyob rau tiam 1300BC li koj xam pom koj na.

ROOB,

TXOJKEV NROG KOJ THIAB NWJLAUS SIB CAV/DEBATE  TXOG KUV LUB MISION AND VISON UAS LOS UNIFY HMONG COV XEEM NO KUV TSI TAU POM TIAS YOG TEEBMEEM.   KUV XAV QHIB HMONG LUB HLWB LOS POM TXOG HOW IMPORTANT TXOG HMONG COV XEEM.   ZOO SIAB UAS NEB TUAJ NROG KUV CAM CAM HEEV ES PEB THIAJ LI SIB TOTAUB.

HOS YOG NEB HO POM TIAS KEV SIB CAM LI NO YOG YUAV UA KEV SIB NTXUB SIB tsis npag NO MAS NEB 100% WRONG LAWM NAWB.

 

Thov peb tsoom Hmoob ua neej RUAMUAG SAIB LUB NTIAJTEB NO SEB LUAG COJ LI CAS LUAG THIAJ LI VAMMEEJ, HAUMXEEB, MUAJ TEBCHAWS NYOB TSIS ZOO LI YUS COV NIAG HMOOB KHIAV MUS THOOB NTUJ LOS TSEEM COJ TUS NIAG CWJPWM QUB2222 THIAB NIAJHNUB SIBCEG, SIB FOOB, SIB TUA RAU NEEG NTIAJTEB POM.  Tej yam Hmoob UA thiab COJ dhau los thiaj niajhnub no feem ntau tseem coj ces ua li Nywjlaus wb hais yog yuav VAMMEEJ thiab PAB ces Hmoob twb vammeej los ntau 100 xyoo no lawm.  Hmoob txoj kev ua neej poob qab vim yog QIMUAG UA NEEJ nkaus xwb es cov Hmoob Cuamtsoov niajhnub CAIJ YUS taubhau los tseem niajhnub MUS PE HAWM.  Ua neej QIMUAG nyob hauv lub ntiatej no ces POOB TAG 100 TSAV YAM os phoojywg.

KOJ PUAS TOTAUB KOJ SOB LUS NO MAS ROOB.

HMONG YEEJ RUA MUAG SAIB NTIAJ TEB UA NEEJ...HMONG THIAJ LOS TXOG ZOO LI NO TIAG.   TABSIS HMONG KAWM LI LAWV...HMONG TSI UA LI LAWV  UA NAWB.  YAM UAS YUAV NTXIV RAU HMONG CES HMONG XYAUM...YAM UAS YUAV NRHUAV HMONG LI KABLIG KEVCAI CES HMONG MUAB LIM TAWM XWB TIAG.  

TUASYAM LI  MEKAS COV XEEM MAS SIB YUAV TAU...TABSIS HMONG LI MAS SIB YUAV TSI TAU.   COVHMONG TIAM NO UAS XEEM YUAV XEEM...YOPG OUTCAST RAU HMONG.

MEKAS COV XEEM LUAG TSI SIV LOS UA KEV SIB TXHEEB...TABSIS HMONGLI HMONG SIV LOS UA KEV TXHEEB KEV ZE. 

TABSIS LUB XEEM TSEEMCEEB HEEV RAU MEKAS KEV UA NEEJ NAWB ROOB.   

THE FIRST PRESIDENT GEORGE WASHINGTON...LUAG TSI LAM HU TIAS GEORGE...TABSIS YUAVTSUM MUAJ LUB WASHINGTON NROG THIAB MAS THIAJ LI QHIA TAU TUS NEEG NTAWM YOG LEEJTWG.

TXHOB MUS MLOOG YAWG TXIAJ TWB ALASKA  HAS TIAS KOM TXHOB NOOG TXOG Y\LWMTUS LUB XEEM/

 

Qhov peb Hmoob pheej muaj kev COV NYOM, SIB NTAUS SIB TUA, KHIAV MUS NYOB PUV LUB NTIAJTEB NO los yog vim ib qhov coj tej SIAB MIV MIV LI P.A.UM NAS nkaus xwb.  Yog hnub twg Hmoob TSO TSEG kiag tau txoj kev muab XEEM los ua qhov tseemceeb es tig los muab HAIV ua qhov LOJ, hnub ntawd Hmoob xav tau dabtsi los tau tag nrho.   Kuv twb hais rau nej dhau los lawm tias nyob hauv lub qab ntuj no Hmoob twb muaj ze li 20,000,000 tus lawm tiamsis SIV TSIS TAU hlo li vim Hmoob tsis koomsiab ces zoo nkaus li NTSHUA NTUAG NTXHOV QUAS NIAB CIA MUAB LOS XUAB/NTSWJ UA TSIS TAU IB TXOJ HLUA LOJ KOM KHOV.  Yog muab tej no xav los txog thiab tseem pom nej tuaj tham txog tej niag tswv8 QUB2 li ko ces muaj mob los tsis xav nrhiav tshuaj kho lawm os mog.  Ntxov mus ntxov tau zoo thiab tsis muaj kev nyuab siab txhawj txog Hmoob ntxiv lawm.

YOG HNUB NO KOJ TSEEM LOS CRITICIZE TXOG COV THAWJ COJ LI CHARACTERS LI NWJLAUS THIAB XWB CES KUV TSI PAUB NROG KOJ CAV.   KOJ YUAV TOS VAJYIMLEEJ XWB MAS NYUAJ NAWB.

KOM PEB HMONG TOTAUB TIAS HMONG TXOJKEV UA NEEJ NYOB NIAJ HNUB NO YOG LOS NTAWM HMONG COV XEEM XWB.  HMONG YUAV HLUB HMONG LOS YOG NTAWM LUB XEEB.  HMONG YUAV SIB NTXUB LOS YOG NTAWM LUB XEEM.   HMONG KHIAV TSI DHAU 2 QHOV NO LI.   YOG LI, KUV THIAJ KHAV RAU NEB OB TUS PHOOJ YWG TIAS HMONG LUB ZOG/POWER CES NYOB NTAWM COV XEEM.   YOG KOJ PAUB MUAB LOS SIV CES HMONG VAMMEEJ...KOJ TSI PAUAB CES YOG YEEB NCUAB.

YUAV UA CAS HMONG KOOM SIAB TAU YOG NYIAS XEEM KHAV NYIAS XEEM.  YUAV KOM HMONG KOOM SIAB TAU UAKE YOG LOS SIBKOOM NKAUS XWB. IB LUB TSWV8 SUAVDAWS KOOM...IB TXOJKEV SUAVDAWS TAUG..

Kom nej NCO NTSOOV tias lub ntiajteb no 1 hnub TSUAS MUAJ NQAIM ZUS lawm xwb vim ua li kuv pheej hais rau nej AV TSIS TXAWJ HLOB TIAMSIS TIBNEEG TXAWJ YUG.  Yog peb tseem coj li niajhnub no xwb ces LIG DHAU lawm os phoojywg.  Muab piv li lub tebchaws Nplog luag lwm haivneeg tuaj muab nyiag sib faib nroos zoo li DAV QHUAV THIAB HYENA LOS SIB TXEEB TSIAJ TUAG NOJ TIM AFRICA lawm xwb.  Es peb tseem niajhnub sib do xwb yuav ua cas mus taus.

Tsa chij lawm lau!!! bye bye.

KOJ LUB MISION AND VISION NE HO ZOO LI CAS...COJ LOS RAU PEB SIB DEBATE SEB.   KUV TO NTSOOV XWB OV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoommoob thiab 1 Tsoom kwvtij Hmoob,

Kuv tseem yog tus neeg qub, koj tus phoojywg qub thiab tsis tau xav tias kev debate yuav ua tau los yog dhau los mus ua chaw DUBMUAG li koj xav thiab yuav ua kom yeej kom swb.  Ua siab loj os nawb.  Qhov kev debate nws ua rau yus paub txog 1 TUG NEEG kom ntau dua qub thiab nws qhov vision yog li cas tiag xwb.  

Kuv lub vision/mission ces twb muab piav ua kua tag rau nej tau muaj 15 -16 no lawm.  Tsis tag li ntawm lub hauv paus hauv koj lub topic no kuv twb piav rau koj tias HMOOB YUAV TSUM PAUB HMOOB TUSKHEEJ THIAB PAUB TXOG HMOOB TUS YEEBNCUAB YOG LEEJTWG.  Yog thaum peb paub peb tuskheej thiab peb tus Yeebncuab zoo dua qub lawm ces hnub ntawd Hmoob yuav dim txoj kev ploj tuag, kev sib tawg thiab raug luag caijtsuj li niajhnub nimno.  Koj yuav tsum pom tau tias niajhnub nimno Hmoob tus twg los KAV NTSE tiamsis SIV TSIS TAU LOS UA DABTSI li.  Qhov action niajhnub no peb pom ces tus Hmoob twg NTSE TUS NTAWD ROV KAUS HMOOB THIAB ROV LOS UA PHEM RAU HMOOB xwb.  Peb Hmoob tej Dr., Lawyers muaj ze txog 700 tawm tus lawm los yeej pab  tsis tau Hmoob li.  Txhua yam no vim yog peb los UA NEEJ TSIS SIB TXHAWB thiab TSIS MUAB HAIV SAIB UA CHAW TSEEMCEEB tsuas yog muab lub XEEM los sib twv TSAM KOJ YEEJ KUV POOB QAB nkaus xwb.

Tham ntau los zoo li koj tseem tsis tau RAS TXOG thiab TSIS POM qhov teebmeem los ntawm lub XEEM kiag li.  Cia kuv muab Hmoob cov Dabneeg txij li xyoo1980 los txog Niajhnub no piav rau koj mloog seb koj xav li cas thiab puas pom Hmoob tej teebmeem kom TSEEB dua qub. Ua ntej xyoo 1980 rov yav saud Hmoob tuaj nyob lub tebchaws #3 Hmoob tseem tsis tau muaj tej Tub thiab Ntxhais Txawj Ntse los tsa muaj ntau lub koomhaum, Hmoob tsuas tsa tej nyuag koomhaum me thiab cov loj ces yog Koomhaum Lao Family xwb.  Yog li Hmoob muaj kev sib hlub thiab sib pab, uas yeej txawv tsis ntau lub neej ua ntej xyoo 1975.  Tiamsis tom qab xyoo 1980 los mus Hmoob muaj cov tuaj kawm ntawv siab me ntsis ces txij thaum ntawd los mus Hmoob pib tsa muaj koomhaum kwvtij, koomhaum 18 Xeem, koomhaum Pojniam thiab ntau yam koomhaum los mus. Txij thaum ntawd los mus Hmoob txawm NYIAS KHAV NYIAS TIAS NYIAS UA TAUS NYIAS TXIV, txij ntawd los 1 TUG HAIS 1 TUG TSIS MLOOG ces Hmoob pib muaj teebmeem ua ntuv zus los mus.  Tej Tsiab 30 los txawm pib sib CAIS uas zoo nkaus li lub nyob Nroog Ntxaib hauv St. Paul thiab Minneapolis Mn uas yog Dr. Yang Dao caw kiag Col. Suav Yaj tuaj Fabkis teb tuaj qhib qhov rooj thiab CEM YAWG HLOB VAJ POV.  Txij ntawd los tej Nomtswv txawm pib sib tawg thiab sib ntxub 1  HNUB TXOJ KEV SIB HLUB NRUG DEB ZUJZUS LOS MUS tsis ntev tom qab no tej Pejxeem cia li PIB SIB TAWG THIAB SIB NTXUB LOJ ZUS TUAJ.  Niajhnub no cov teebmeem no tsuas muaj LOJ ZUS TUAJ xwb TSIS YOG ME ZUS.

Tej dabneeg no koj ua tij tseem paub zoo tshaj kuv vim koj twb yog ib tug nyob hauv koomhaum 18 thiab.  Yog li no txog tav no koj tseem rov los tham tias muab XEEM los ua kasmoos/politic nws yuav pab Hmoob no lod?  Ua neej nyob tsis hais dabtsi losxij yog thaum koj muab 1 cov neeg los SIB FAIB UA GROUP/PAB UA PAWG NYIAS MUAJ NYIAS LAWM CES kawg muaj COMPETITION/LOS SIB TW lawm xwb tiag.  Thaum los SIB TW lawm ces zoo li yus TSAV TSHEB LOS YOG SIB TW KHIAV TXAWM KOJ NTOG LOS KUV TSIS KAM TSA VIM KUV TSA KOJ CES KUV YUAV POOB QAB LOS YOG NTSHAI TSAM KOJ YEEJ KUV.  Qhov no yog PHEM uas tsis zoo muab lub XEEM los ua politic/kasmoos.  

Yog li no kuv thiab tijlaug Nywjlaus wb thiaj li los TSHAB TXHAIS rau koj tias koj lub vision siv tsis tau.  Yam wb hais rau koj ces zoo li 1 TSOB TXIV, 1 YAM KHOOM TXHOB COB MUAJ TUG RAU 1 TUG TWG, cia yam khoom ntawd ua sawvdaws tug es sawvdaws thiaj li tsis xam khib, thiaj li sib pab tu, leej twg nqhis los ciali de noj xwb hos txawm muaj neeg tuaj nyiag los sawvdaws thiaj ua qhov ntsej qhovmuag nrog saib.  Vim yav dhau los Hmoob COJ LI KOJ HAIS nyob li TSOB TXIV MUAB COB MUAJ TSWV ces sawvdaws xam2 khib peb thiaj li muaj teebmeem.  Txawm koj raug Hmoob tus Yeebncuab tua tuag los kuv tias nws yog XEEM UB XEEM NO kuv tsis care li thaum ua Caubfab twb tsis yog TSIS SIB PAB XWB, 1 PAB TSEEM MUS COJ NYABLAJ TUAJ TUA 1 PAB THIAB. 

Kuv xav tias kuv cov lus hnub no hais rau koj thiab peb tsoom Hmoob yuav pom kev deb tshaj qub lawm os lod.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

 

 

 

 

Hmoob yuav tsum koom siab thoob ntiajteb Hmoob thiaj yuav ciaj nyob taus mus ntxiv, tabsis tsis yog nyias mus tsa nyias xeem kom khov khov mam sib koom nawb. 

Kuv LUB mision and vision koj yeej tsi agree...ces Yuav yuav li ntawm...Kuv totaub zoo.

koj lub mision and vision hu li CAS.   QHIA los mas.

Indeed, majority of the maturity adults totally awareness of what appropriately being share, and they are logically representing the vision and the course of achievement mission in a certain condition wisely. 

Txojkev ntawv yuav tsis muaj hnub tshawmsim vim nws tib xeem xwb yeej tseem tsis haum, tsis kam sib koom.  Teebmeem yog cov neeg txawjntse lawm lawv tsis muab cuabxeem coj lod suav rau nyias xebntiag-ntiagtug rau kev tswjkav tebchaws-haiv lawm.

Yuav hais DABTSI li ko nas yau.  Vim muaj LUB xeem Hmong THIAJ txawj tse.   KUV cia LI mus hu Dr. YD HAIS Tias Yog Kuv Txiv no nws Yuav xav li CAS....kawg tau lolus VWM xwb.  Nta sis yog Kuv hu Nws TIAS tijaug dr.yd, Kuv hu UA Tseemmoob Yaj no ces yawg yeej txaus siab Yuav nrog Kuv tham...nov yog muab LUB Xeem los UA kev phoojywg zib tham .

Hmoob cuabxeem tsuas yog kev tuav tseg caijces kom zoo rau kev ua txijnkawm kev tshoobkos xwb, nws tsis muaj qabhau rau kev siv los tswjkav haiv od...Hmoob thiab suav txheej tshoj thaum ntxov yog siv xeem ua politic tswj tebchaws ces tebchaws suav thiaj muaj ze 100 tus huabtais lau. Tamsim no Hmoob muaj kev nyias rov tsa nyias ua thawj raws nyais xeem nyuag "2-3 nyug tus qaugdoj qaugde" ces thiaj muaj 18 tus cuav huabtais lawm uas koj yeej khav koj xeem ntse-kuv khav kuv xeem ntse..

Yog li hnub no Hmoob yeej koom tsis tau ib lub nyuag picnic uake thiab koom tsis tau ib lub chaw nqaum pajnruag rag tsiab pebcaug ua Hmoob tug lawm...Cov tsiab pebcaug thiab cov picnics cuab xeem ces pib noj puag lub 6 hli tinkaus 12 hli ntuj tsaug hauv xyoo laus.

Koj nyiam los koj dhuav...Kuv txajmuag lees ua hmoob lawm hod

Tibneeg tiam twg los yeej txawv tsis deb, thaum nws xeem khov lawm ces nws yeej yuav muaj tus sawv lod tawmtsam caijtsuj lwm xeem. Nws yuav rov yog repeating history dua xwb od " vim neeg lub hlwb ntse tsis nto level haiv thiaj siv cuabxeem".

Twb yog ntshai li ko thiab yeej pom li ko los es thiaj hais Tias yog Yuav kho ces sau kom tau cov Xeem los uake es thiaj li tsi muaj ib pab ib tug los caij tsuj li cov coj Yav tag los.

Yog paub li lawm ces ruamuag kom pomkev meej meej thiab saib kom pom txojkev uas nce mus dua ib qib hla txojkev siv cuabxeem los sau Hmoob nawb.

Hmoob yuav koom tes sib hlub sib sau haumxeeb yog Hmoob yuav tsum nkagsiab kev ciajsim ntawm lub npe Hmoob xwb, pebhmoob yuav tsis tau hais txog xeem los sis pab pawg ntxiv mus.  Peb yuav haumxeeb raws txojcai kev coj uas tsavneeg Hmoob txaus siab thiab lwm haiv neeg los koom tau.

Hmong niajhnub hais Kom Hmong sib hlub sib pab sib txhawb tau century los...twb tsi happen...yog li  Kuv thiaj tsa kom muaj txoj kev taug.   Tabsis koj opposed Tias tseem tsi zoo....UA li koj LUB ne Ho yog li CAS tiag mas.

Txawm ua li koj hais los yog muab tsis tsum lub tsib kev timtsum uas Hmoob yuav sawv tau koom uaneej ciaj haiv ces yeej tib yam qub xwb od.  Koj yuavtsum ua li ntiajteb kev ciaj haiv uas luag txhua haivneeg siv rau txheej tshoj no ho...Yog koj ua li Hmoob politic xwb ces so nawb

 

 

 

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ROOB,

KOJ LUB MISION HU LI CAS.........NAME IT

KOJ LUB VISION HU LI CAS.......NAME IT

 

NWJLAUS,

KOJ LUB MISION HU LI CAS.....NAME IT

KOJ LUB VISION HU LI CAS.....NAME IT

 

TSAM NO PEB THAM KUV LUB MISION AND VISION TOTAUB ZOO LAWD.   YOG LI KUV ZAAJ TSI ZOO LE MEB ZAAJ.  CES CA MEB HO PAV MEB ZAAJ TUAJ ES SAIB KUV PUAS AGREE NRUG MEB.

A PEOPLE THAT HAD NO MISION AND VISION...GO NO WHERE.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoommoob thiab 1 Tsoom kwvtij Hmoob,

Kuv tseem yog tus neeg qub, koj tus phoojywg qub thiab tsis tau xav tias kev debate yuav ua tau los yog dhau los mus ua chaw DUBMUAG li koj xav thiab yuav ua kom yeej kom swb.  Ua siab loj os nawb.  Qhov kev debate nws ua rau yus paub txog 1 TUG NEEG kom ntau dua qub thiab nws qhov vision yog li cas tiag xwb.  

Kuv lub vision/mission ces twb muab piav ua kua tag rau nej tau muaj 15 -16 no lawm.  Tsis tag li ntawm lub hauv paus hauv koj lub topic no kuv twb piav rau koj tias HMOOB YUAV TSUM PAUB HMOOB TUSKHEEJ THIAB PAUB TXOG HMOOB TUS YEEBNCUAB YOG LEEJTWG.  Yog thaum peb paub peb tuskheej thiab peb tus Yeebncuab zoo dua qub lawm ces hnub ntawd Hmoob yuav dim txoj kev ploj tuag, kev sib tawg thiab raug luag caijtsuj li niajhnub nimno.  Koj yuav tsum pom tau tias niajhnub nimno Hmoob tus twg los KAV NTSE tiamsis SIV TSIS TAU LOS UA DABTSI li.  Qhov action niajhnub no peb pom ces tus Hmoob twg NTSE TUS NTAWD ROV KAUS HMOOB THIAB ROV LOS UA PHEM RAU HMOOB xwb.  Peb Hmoob tej Dr., Lawyers muaj ze txog 700 tawm tus lawm los yeej pab  tsis tau Hmoob li.  Txhua yam no vim yog peb los UA NEEJ TSIS SIB TXHAWB thiab TSIS MUAB HAIV SAIB UA CHAW TSEEMCEEB tsuas yog muab lub XEEM los sib twv TSAM KOJ YEEJ KUV POOB QAB nkaus xwb.

Tham ntau los zoo li koj tseem tsis tau RAS TXOG thiab TSIS POM qhov teebmeem los ntawm lub XEEM kiag li.  Cia kuv muab Hmoob cov Dabneeg txij li xyoo1980 los txog Niajhnub no piav rau koj mloog seb koj xav li cas thiab puas pom Hmoob tej teebmeem kom TSEEB dua qub. Ua ntej xyoo 1980 rov yav saud Hmoob tuaj nyob lub tebchaws #3 Hmoob tseem tsis tau muaj tej Tub thiab Ntxhais Txawj Ntse los tsa muaj ntau lub koomhaum, Hmoob tsuas tsa tej nyuag koomhaum me thiab cov loj ces yog Koomhaum Lao Family xwb.  Yog li Hmoob muaj kev sib hlub thiab sib pab, uas yeej txawv tsis ntau lub neej ua ntej xyoo 1975.  Tiamsis tom qab xyoo 1980 los mus Hmoob muaj cov tuaj kawm ntawv siab me ntsis ces txij thaum ntawd los mus Hmoob pib tsa muaj koomhaum kwvtij, koomhaum 18 Xeem, koomhaum Pojniam thiab ntau yam koomhaum los mus. Txij thaum ntawd los mus Hmoob txawm NYIAS KHAV NYIAS TIAS NYIAS UA TAUS NYIAS TXIV, txij ntawd los 1 TUG HAIS 1 TUG TSIS MLOOG ces Hmoob pib muaj teebmeem ua ntuv zus los mus.  Tej Tsiab 30 los txawm pib sib CAIS uas zoo nkaus li lub nyob Nroog Ntxaib hauv St. Paul thiab Minneapolis Mn uas yog Dr. Yang Dao caw kiag Col. Suav Yaj tuaj Fabkis teb tuaj qhib qhov rooj thiab CEM YAWG HLOB VAJ POV.  Txij ntawd los tej Nomtswv txawm pib sib tawg thiab sib ntxub 1  HNUB TXOJ KEV SIB HLUB NRUG DEB ZUJZUS LOS MUS tsis ntev tom qab no tej Pejxeem cia li PIB SIB TAWG THIAB SIB NTXUB LOJ ZUS TUAJ.  Niajhnub no cov teebmeem no tsuas muaj LOJ ZUS TUAJ xwb TSIS YOG ME ZUS.

Tej dabneeg no koj ua tij tseem paub zoo tshaj kuv vim koj twb yog ib tug nyob hauv koomhaum 18 thiab.  Yog li no txog tav no koj tseem rov los tham tias muab XEEM los ua kasmoos/politic nws yuav pab Hmoob no lod?  Ua neej nyob tsis hais dabtsi losxij yog thaum koj muab 1 cov neeg los SIB FAIB UA GROUP/PAB UA PAWG NYIAS MUAJ NYIAS LAWM CES kawg muaj COMPETITION/LOS SIB TW lawm xwb tiag.  Thaum los SIB TW lawm ces zoo li yus TSAV TSHEB LOS YOG SIB TW KHIAV TXAWM KOJ NTOG LOS KUV TSIS KAM TSA VIM KUV TSA KOJ CES KUV YUAV POOB QAB LOS YOG NTSHAI TSAM KOJ YEEJ KUV.  Qhov no yog PHEM uas tsis zoo muab lub XEEM los ua politic/kasmoos.  

Yog li no kuv thiab tijlaug Nywjlaus wb thiaj li los TSHAB TXHAIS rau koj tias koj lub vision siv tsis tau.  Yam wb hais rau koj ces zoo li 1 TSOB TXIV, 1 YAM KHOOM TXHOB COB MUAJ TUG RAU 1 TUG TWG, cia yam khoom ntawd ua sawvdaws tug es sawvdaws thiaj li tsis xam khib, thiaj li sib pab tu, leej twg nqhis los ciali de noj xwb hos txawm muaj neeg tuaj nyiag los sawvdaws thiaj ua qhov ntsej qhovmuag nrog saib.  Vim yav dhau los Hmoob COJ LI KOJ HAIS nyob li TSOB TXIV MUAB COB MUAJ TSWV ces sawvdaws xam2 khib peb thiaj li muaj teebmeem.  Txawm koj raug Hmoob tus Yeebncuab tua tuag los kuv tias nws yog XEEM UB XEEM NO kuv tsis care li thaum ua Caubfab twb tsis yog TSIS SIB PAB XWB, 1 PAB TSEEM MUS COJ NYABLAJ TUAJ TUA 1 PAB THIAB. 

Kuv xav tias kuv cov lus hnub no hais rau koj thiab peb tsoom Hmoob yuav pom kev deb tshaj qub lawm os lod.

Phooj ywg phwv lis as

Thaum muab koj cov lus coj los read tag yeej yog li koj hais lawm, kuv ces tej nyuag koos haum thiab tej kev yuav nrog hmoob sib tw ua tus loj tus me ntawd ces kuv yeej tsis chwv kiag li, vim kuv xav tias hmoob lub neej ces xij yuav kom ua li poj ua tseg yawm ua cia xwb mas thiaj yog ib tug neeg tsheej haj, no ces kuv txawm tsis tshua xis hmoob lub neej zoo li ntawd, kuv tuaj txog rau rooj teb no ua ntej xyoo 80 lawm, txawm li cas los tej koj hais kod yeej muaj nawb, kuv nco thaum ntuj ub peb hmoob tseem tsawg, muaj kev khuam siab mas hmoob sib hlub tshaj li niaj hnub no. tej lus no ces yeej yuav pab tsis tau moob lawm tiag ov es pab qhuas txog koj cov laus sau qhia os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ROOB,

KOJ LUB MISION HU LI CAS.........NAME IT

KOJ LUB VISION HU LI CAS.......NAME IT

 

NWJLAUS,

KOJ LUB MISION HU LI CAS.....NAME IT

KOJ LUB VISION HU LI CAS.....NAME IT

 

TSAM NO PEB THAM KUV LUB MISION AND VISION TOTAUB ZOO LAWD.   YOG LI KUV ZAAJ TSI ZOO LE MEB ZAAJ.  CES CA MEB HO PAV MEB ZAAJ TUAJ ES SAIB KUV PUAS AGREE NRUG MEB.

A PEOPLE THAT HAD NO MISION AND VISION...GO NO WHERE.

 

Yam yuav ua kom muaj yeej tsis yog lus thampem li koj qw qw  no...tsuas yog cov xav li koj xwb thiaj ua li XX lawv ... Koj kavtsij ua li koj lub vision thiab mission ntag saib siab puas nqig. 

Koj muab ib yam me me no ua keyword mus xav ov.  HNO pib yog, tabsis wrong mission and tactic...yog koj yuav tsa koomhaum nyob USA ces mus pab HNO xwb.  Pib lintawv uantej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoommoob thiab 1 Tsoom kwvtij Hmoob,

Kuv tseem yog tus neeg qub, koj tus phoojywg qub thiab tsis tau xav tias kev debate yuav ua tau los yog dhau los mus ua chaw DUBMUAG li koj xav thiab yuav ua kom yeej kom swb.  Ua siab loj os nawb.  Qhov kev debate nws ua rau yus paub txog 1 TUG NEEG kom ntau dua qub thiab nws qhov vision yog li cas tiag xwb.  

KUV NTSEEG TIAS KOJ KUV THIAB NWJLAUS PEB THIAJ YOG COV HLUB HMONG TUAGNTHI.   PEB TUAJ COOB LI COOB HAUV NO, TABSIS TSUAS POM PEB 3 LEEG NO XWB THIAJ LOS KHO HMONG, TXAWM PEB TSI AGREE FOR ONE LOS PEB TWB LOS TOTAUB TXOG QHOV ISSUE NTAWM ZOO LAWM.  CIA LAJMEEJPEJXEEM MAM JURGE SEB LEEJTWG YOG TUS YOG.

Kuv lub vision/mission ces twb muab piav ua kua tag rau nej tau muaj 15 -16 no lawm.  Tsis tag li ntawm lub hauv paus hauv koj lub topic no kuv twb piav rau koj tias HMOOB YUAV TSUM PAUB HMOOB TUSKHEEJ THIAB PAUB TXOG HMOOB TUS YEEBNCUAB YOG LEEJTWG.  Yog thaum peb paub peb tuskheej thiab peb tus Yeebncuab zoo dua qub lawm ces hnub ntawd Hmoob yuav dim txoj kev ploj tuag, kev sib tawg thiab raug luag caijtsuj li niajhnub nimno.  Koj yuav tsum pom tau tias niajhnub nimno Hmoob tus twg los KAV NTSE tiamsis SIV TSIS TAU LOS UA DABTSI li.  Qhov action niajhnub no peb pom ces tus Hmoob twg NTSE TUS NTAWD ROV KAUS HMOOB THIAB ROV LOS UA PHEM RAU HMOOB xwb.  Peb Hmoob tej Dr., Lawyers muaj ze txog 700 tawm tus lawm los yeej pab  tsis tau Hmoob li.  Txhua yam no vim yog peb los UA NEEJ TSIS SIB TXHAWB thiab TSIS MUAB HAIV SAIB UA CHAW TSEEMCEEB tsuas yog muab lub XEEM los sib twv TSAM KOJ YEEJ KUV POOB QAB nkaus xwb.

KUV TSI NKAG SIAB KOJ LUB MISION AND VISION.  KOJ YUAVTAU STATE KOM SHORT AS A SHORT TAU.  YOG HAIS TSHEEJ PHAB TSHEEJ PHWV  CES KUV TUS TSEEMMOOB NO TSI TOTAUB TODIB LI NAWB.

KOJ TXHOB MUS NTSHAI TUS YEEBNCUAB SAB NRAUM...KOJ YUAVTSUM NTSHAI TUS YEEBNCUAB SAB HAUV.  TWB YOG PEB NTSHAI TUSYEEBNCUAB SAB NRAUM ES HMONG THIAJ KHIAV TOOB NTIAJTEB OS NAWB.   TUS YEEBNCUAB SAB HAUV YOG TUS YEEBNCUAB TUB NKEEG...TUS YEEBNUCAB TSI PIB...TUS YEEBNCUAB SIB THUAM SIB TXOV ...TUS YEEBNCUAB TSI NQIS TES, NNRHONYIAJ PAB...TUS YEEBNCUAB CIA LUAG UA LUAG TUAG ES YUS CIAJ.   THIAB TUS YTEEBNCUAB KHIB.

KOJ TWB POM LI KOJ HAIS KO ES KUV THIAJ HAIS TIAS KOM PEB LOS UNIFY HMONG LOS NTAWM COV XEEM.  LOS NRHIAV KEV RAU HMONG TAUG KOM TEJ KEV LIMHIAM IBLEEG RAU IBLEEG TSI TXHOB MUAJ.  HNUB TWG HMONG TSEEM NYOB YWJSIAB ES TSI POM KEV SIBKOOM CES KOJ KUV PEB YEEJ YUAV POM HABYAM YUAV MUAJ NTXIV TXOG COV HMONG UAS UA PHEM RAU HMONG NAWB MOG.

 

Tham ntau los zoo li koj tseem tsis tau RAS TXOG thiab TSIS POM qhov teebmeem los ntawm lub XEEM kiag li.  Cia kuv muab Hmoob cov Dabneeg txij li xyoo1980 los txog Niajhnub no piav rau koj mloog seb koj xav li cas thiab puas pom Hmoob tej teebmeem kom TSEEB dua qub. Ua ntej xyoo 1980 rov yav saud Hmoob tuaj nyob lub tebchaws #3 Hmoob tseem tsis tau muaj tej Tub thiab Ntxhais Txawj Ntse los tsa muaj ntau lub koomhaum, Hmoob tsuas tsa tej nyuag koomhaum me thiab cov loj ces yog Koomhaum Lao Family xwb.  Yog li Hmoob muaj kev sib hlub thiab sib pab, uas yeej txawv tsis ntau lub neej ua ntej xyoo 1975.  Tiamsis tom qab xyoo 1980 los mus Hmoob muaj cov tuaj kawm ntawv siab me ntsis ces txij thaum ntawd los mus Hmoob pib tsa muaj koomhaum kwvtij, koomhaum 18 Xeem, koomhaum Pojniam thiab ntau yam koomhaum los mus. Txij thaum ntawd los mus Hmoob txawm NYIAS KHAV NYIAS TIAS NYIAS UA TAUS NYIAS TXIV, txij ntawd los 1 TUG HAIS 1 TUG TSIS MLOOG ces Hmoob pib muaj teebmeem ua ntuv zus los mus.  Tej Tsiab 30 los txawm pib sib CAIS uas zoo nkaus li lub nyob Nroog Ntxaib hauv St. Paul thiab Minneapolis Mn uas yog Dr. Yang Dao caw kiag Col. Suav Yaj tuaj Fabkis teb tuaj qhib qhov rooj thiab CEM YAWG HLOB VAJ POV.  Txij ntawd los tej Nomtswv txawm pib sib tawg thiab sib ntxub 1  HNUB TXOJ KEV SIB HLUB NRUG DEB ZUJZUS LOS MUS tsis ntev tom qab no tej Pejxeem cia li PIB SIB TAWG THIAB SIB NTXUB LOJ ZUS TUAJ.  Niajhnub no cov teebmeem no tsuas muaj LOJ ZUS TUAJ xwb TSIS YOG ME ZUS.

KUV TSI MUAB YAV TAG LOS...LOS UA KEV CHIM ...TANSIS KUV MUAB YAV TAG LOS ...LOS UA KEV KAWM, KEV KHO.

KUV TXAUS SIAB RAU HMONG TXAWJ LOS TAB TEJ NYUAG KOOMHAUM NONPROFIT AND KOOMHAUM KWVTIJ LI NO ES HMONG DHAU LOS VAMEEJ ZOO LI NOV.   YOG LI YUAV MUS TAU ONE STEP KOM HMONG VAMMEJ TSHAJ NOV  YUAVTSUM UA LI KUV HAIS ...TO UNIFY COV XEEM ES HMONG YUAV UA YAMTWG LOS THIAJ TSI HAIS TIASTIM KUV THIAJ ZOO TIM KOJ THIAJ PHEM.

KOJ TWB POM MUAJ TEEBMEEM...ES KOJ NIAJHNUB MUAB COJ LOS CHIM LOS BLAME RAU COV UAS UA LI NTAWM CES KOJ GO NO WHERE.  HURT KOJ SELF XWB.   NTAWM KUV MAS KUV POM TEEBMEEM KUV NRHIAV SOLUTION LOS KHO NAWB PHOOJYWG.

TEJ TUB TXAWJ NTXHAIS NTSE YOG HMONG TUS NQA TXHAJQAUM.  TXHOB THUAMMTXHO THUAM LAWV  .  TIBNEEG NTSE YOG TUS NRHIAV KEV RAU HMONG TAUG...TUS NEEG NTSE YOG TUS RUB LO NCAJ NPAB PAB TSI HAIS DAGZOG LOSIS NYIAJTXIAG.

 

ej dabneeg no koj ua tij tseem paub zoo tshaj kuv vim koj twb yog ib tug nyob hauv koomhaum 18 thiab.  Yog li no txog tav no koj tseem rov los tham tias muab XEEM los ua kasmoos/politic nws yuav pab Hmoob no lod?  Ua neej nyob tsis hais dabtsi losxij yog thaum koj muab 1 cov neeg los SIB FAIB UA GROUP/PAB UA PAWG NYIAS MUAJ NYIAS LAWM CES kawg muaj COMPETITION/LOS SIB TW lawm xwb tiag.  Thaum los SIB TW lawm ces zoo li yus TSAV TSHEB LOS YOG SIB TW KHIAV TXAWM KOJ NTOG LOS KUV TSIS KAM TSA VIM KUV TSA KOJ CES KUV YUAV POOB QAB LOS YOG NTSHAI TSAM KOJ YEEJ KUV.  Qhov no yog PHEM uas tsis zoo muab lub XEEM los ua politic/kasmoos. 

KUV YEEJ TAU KOOM TAU COJ KOOMHAUM 18 XEEM LOS LAWM...THIAJ LI RUA KUV LUB SIAB LUB NTSWS THIAB KUV OB LUB QHOV MUAG LOS POM COV XEEM TSEEMCEEB.   UA NTEJ NTAWM KUV PHEEJ TOS TIAS CAS YUAV TSI MUAJ COV TUB TXAWJ NTXHAIS NTSE SAWV LOS COJ HMONG...I WAS WRONG.

OB YSM UAS KUV TAU UA RAU HMONG THAU NYOB HAUV 18 XEEM YOG HMONG LUB TXOOJ 5K THIAB HMONG LUB 30.

LUB TXHOPOJ 5K NTAWM FEEM COOB YEEJ YUAV.  NTAWM LUB 30 KUV THIAB 18 XEEM TAU MUS NROG LAO FAMILY THAM KOM LAWV TSO CAI RAU COV KOOMHAUM TXHUA LUB LOS TUAV ES PEJ XEEM THIAJ TSI LIAM TIAS LAWV NOJ NYIAJ.  THAUM KAWG LFC TAU OK.  PEB THIAJ MUAJ 6 LUB KOOMHAUM LOS FORM THIAB TSAA TUS PABTHA NTAWM 6 LUB KOOMHAUM NTAWM THIAB IB LUB KOOMHAUM TWG YUAVTAU TUAJ 6K LOS TXHAWB.  YOG POOB PEEV ES CIA COV KOOM HAUM POOB.   YOG TAU NQIMAM MUAB FAIB RAU COV KOOMHAUM.  PEB COJ LI NOMUS TAU ZOO HEEV...TABSIS KUV TSI PAUB TIAS XYOV KUV TSI MUS RAU YAV QABTEB LAWM ES LAWV HO SIB TAWG TAG ES NIM NO HO POOB MUS RAU LFF LAWD.

 

 

Yog li no kuv thiab tijlaug Nywjlaus wb thiaj li los TSHAB TXHAIS rau koj tias koj lub vision siv tsis tau.  Yam wb hais rau koj ces zoo li 1 TSOB TXIV, 1 YAM KHOOM TXHOB COB MUAJ TUG RAU 1 TUG TWG, cia yam khoom ntawd ua sawvdaws tug es sawvdaws thiaj li tsis xam khib, thiaj li sib pab tu, leej twg nqhis los ciali de noj xwb hos txawm muaj neeg tuaj nyiag los sawvdaws thiaj ua qhov ntsej qhovmuag nrog saib.  Vim yav dhau los Hmoob COJ LI KOJ HAIS nyob li TSOB TXIV MUAB COB MUAJ TSWV ces sawvdaws xam2 khib peb thiaj li muaj teebmeem.  Txawm koj raug Hmoob tus Yeebncuab tua tuag los kuv tias nws yog XEEM UB XEEM NO kuv tsis care li thaum ua Caubfab twb tsis yog TSIS SIB PAB XWB, 1 PAB TSEEM MUS COJ NYABLAJ TUAJ TUA 1 PAB THIAB. 

Kuv xav tias kuv cov lus hnub no hais rau koj thiab peb tsoom Hmoob yuav pom kev deb tshaj qub lawm os lod.

KOJ HAIS LOS NTAWM KOJ INDIVUAL KEV CHIM KEV TU SIAB UAS KOJ EXPERIENCED LOS LAWM XWB.  KUV HAIS YOG HAIS RAU IB ZEJ TSOOM HMONG YUAV.   KOJ YEERJ HAIS YOG THIAB MUAJ LI KOJ HAIS. KUV YEEJ POM YEEJ PUM LOS, YOG LI KUV THIAJ POM TIAS YUAV KOJMTSI MUAJ LI KOJ XAV KOJ HAIS, YUAVTSUM UNIFY COV XEEM XWB.   HMONG LI YOG QHA XAJ TUAJ SAUM NOMTSWV TUAJ MAS PEJXEEM THIAJ MLOOG.  YOG YUAV TOS KOM SUAVDAWS XAV IBYAM ES MAM UA MAS TWB TSI VAWJ LOS LAWM OS.

 

KUV LOLUS XAUS NO KOMKOJ KUYV PEB TXHOB MUAB HMONG TEJ TEEBMEEM NO LOS UA INDIVIDUAL TEEBMEEM...KOJ KEEJ CES CIA KOJUAMUS SEB...KUV YUAV NYOB NTAWM NO NTSIA KOJ.  CIA KOJ KUV PEB MUABLOS UA HMONG TUS...ES KOJ KUV THIAJ LI ZOO LOS KHOHMONG NAWB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ROOB,

KOJ LUB MISION HU LI CAS.........NAME IT

KOJ LUB VISION HU LI CAS.......NAME IT

 

NWJLAUS,

KOJ LUB MISION HU LI CAS.....NAME IT

KOJ LUB VISION HU LI CAS.....NAME IT

 

TSAM NO PEB THAM KUV LUB MISION AND VISION TOTAUB ZOO LAWD.   YOG LI KUV ZAAJ TSI ZOO LE MEB ZAAJ.  CES CA MEB HO PAV MEB ZAAJ TUAJ ES SAIB KUV PUAS AGREE NRUG MEB.

A PEOPLE THAT HAD NO MISION AND VISION...GO NO WHERE.

 

Yam yuav ua kom muaj yeej tsis yog lus thampem li koj qw qw  no...tsuas yog cov xav li koj xwb thiaj ua li XX lawv ... Koj kavtsij ua li koj lub vision thiab mission ntag saib siab puas nqig. 

LUB MISION AND VISION UAS KUV PROPOSED LOS RAU PEB THAM NO YUAV MUAJ YEEJ THIAB TSI MUAJ YEEJ YOG NTAWM HMONG TXHUA XEEM.   YOG TSI THAM PEM CES YEEJ TSI PAUB.  YIM THAM YIM PAUB XWB.  KUV TSI TAU QW QW LI KOJ HAIS NAWB.  KUV TWB NROG KOJ SIB SAU NTAWV...KOJ TWB NYEEM TAU KUV COV LUS...ES KOJ TSEEM HAIS TIAS KUV QW THIAB.  CLARIFY KOJ COV LUS KOM MEEJ MENTSIS.

NTAWM KUV THIAB XX YEEJ TSI MUAJ TEEBMEEM.   KUV UA THIAB XEEB UA LOS YOG TWB YOG UA KOM HMONG MUAJ KEV TAUG XWB. YOG TSI ZOO YEEJ TSI MUAJ HMONG CAUM COOB NPAUM NTAWM...TABSIS TUS KHAV TIAS YUS LI THIAJ YOG HO TSI QHIA YUS LI MISION AND VISION THIAB TAB KOOMHAUM RAU HMONG TAUG CES TSI MUAJ QAB NTXHIAB DABTSI KIAG RAU KUV.  KUV YUAV TSI UAKHABNAB THUAM TUS UB TUSNO, PAB UB PAB NO...TABSIS KUV YUAV KHO HMONG LOS NTAWM HMONG UA TSI CUAG LOS XWB.

Koj muab ib yam me me no ua keyword mus xav ov.  HNO pib yog, tabsis wrong mission and tactic...yog koj yuav tsa koomhaum nyob USA ces mus pab HNO xwb.  Pib lintawv uantej.

ZOO LI KOJ TSI UNDERSTAND LOLUS MISION AND VISION LI.  HNO LUB MISION YOG LOS KOOM TXOOS HAIV HAIV HMONG.   YUAV UA CAS YUAV UA KOM HMONG LOS SIB KOOM...HNO THIAJ LI NRHIAV TXHUA COMMITIEE LOS COJ...QHOV NOV YOG LUB VISION.  KOJ TSEEM HO HAIS TIAS WRON MISION NO.  TOS KUV HAIS KUV LI MISIONTHIAB VISION LOS KOJ TSUAS XAV LI KOJ XAV ES THIAJ TSI TOTAUB NE.  NYUAJ NAWB YOG NYIAS HAIS NYIAS YAM XWB.

UANTEJ KUV YUAV MUS KOOM NROG XX THIAB HNO...KUV YUAVTSUM TOTAUB LAWV LI MISION AND VISION KOM VERY CLEAR.   LUB KOOMHAUM TWG KUV NKAG CES KUV THIAJ LI TSO TAG NRHO KUV LUB SIAB LUB NTSWS MUS KHONAWB. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Qhov kuv haistias WRONG Mission no ces yog HNO tsa koomhaum nyob USA mus sau kom Hmoob sib koom ntag lau.  VIM HNO yeej yuav tsis muaj tsab peevxwm ua tau raws li lawv lub MISSION.  Lawv li Vision mas kuv tsis paub vim tsis muaj tus lajtxheej ntxaws rau kuv nrog lawv pom.  Lawv li Tactic los kuj wrong vim ua li ntawv xwb yuav mus tsis txog qhovtwg.

Xeeb Xyooj thiab npojneeg Hmong Tebchaws los yeej wrong Mission tib yam thiaj mag teebmeem lau.  Koj zaj sau Hmoob cov xeem sib koom ua "koomhaum" nyob USA no li mam sawv mus sau Hmoob kom muaj tebchaws Kuj WRONG Mission tib yam.

Koj tsa koomhaum nrhiav noj cawm tibneeg xwb mas tsa qhovtwg thiab ua dabtsi lostau.  Yog tsa koomhaum nrhiav tebchaws ces koj tsa nyob qhovtwg txawm txhaumplaub qhov ntawv ntag.  Thaum koj me ces luag qimuag rau koj qw, tabsis hnub koj sawv zujzus luag txawm nrhiav txim tsub koj ntag.  "pejxeem lossis nom tswv lub tebchaws ntawv liam tias koj yuav txheeb tebchaws vim koj tsa muaj koomhaum sawv tawmtsam nyob hauv lub tebchaws no los koj yeej mag txim kom tau".

Yog koj xav tsa koomhaum tuav povhwm Hmoob xwb ces mus raws zaj human right xwb thiajmuaj kev mus taus vim nws raug raws international cai lawm.

Tham li no xwb yog neeg paub ces yeej nkagsiab lawm.

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Hmong country is beyond the sand dune.  One has to give up living or terminating his/her self to reach or see the Hmong country.  Why?   Every year, Hmong people send millions of dollars with their deaths to bank in this country of theirs.  This place is where Hmong people are the most prospers taking the highest position as rulers.  Hmong people don't care about the livings as long as they can earn and take as much money as they can with them to their Hmong country and they are satisfy.  A good example is like a Hmong Lao comes to the U.S.  His main mission is to work under the table , saves every penny he earn, and take it back to Laos, because back there he will be a rich man with a couple of $$$$$$.  A classic Hmong Philosophy.

Edited by LausTxuj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0