Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.

130 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Cov kwvtij Hmong,

Hmong lolus uas Hmong ibtxwm hais...ciaj hauv Hmong LUB siab thiab ciaj rau hauv Hmong Tej roj ntsha uas nrog Hmong txhua tus UA neej niaj hnub no yog Hmong LUB tebchaws.  Hmong hlub Hmong LUB TEBCHAWS no heev....Txawm tsi tau muaj school QHIA los yeej cia li txawj los ntawm txhua tus Hmong los.   Li no es peb poj Koob yawg koob, Niam thiab Txiv lawv thiaj pheej niajhnub remind peb cov hluas TIAS kom peb UA kom zoo, coj zoo li 'Txiv neej yawg'.

lolus Txiv yawg no yog refer Txog peb tus huabtais Txivyawg. Yog peb Niam thiab Txiv thiaj niajhnub remind peb kom peb yuavtsum UA li Txivyawg UA thiaj li zoo...zoo rau Hmong.

Hmong ib tiam dhau ib tiam thiaj li sawv los tsa kom COJ Hmong rov muaj tebchaws.  Yog li Hmong tiam modern 21 no thiaj li Sawv los...los tsa Kom Hmong LUB tebchaws ntawd Sawv.

Hmong State losis Hmong Tebchaws yeej yog Hmong txojkev...tabsis cov coj ntawm puas qualify los coj.

lawv puas hais Hmong lus...los lawv hais lawv lus xwb.  Yog ib pab Txiv tub Yawm yij xwb puas Yuav sau tau Hmong uake los tsa kom tau Hmong tebchaws.

cia Kuv Ho tawm dua ib LUB tsw8 tswv9 los rau peb taug...los COJ Hmoob mus the next level.

 COJ ib xeem ib tug los nyob rau hauv LUB koomtxoos Hmong Tebchaws no.

yog tau txhua xeem lawm...muab cov Xeem no faib UA tej pab department or commitee.

ib committee twg nyias khiav nyias dejnum.

committee Finance yog pab saib xyuas nyiaj tau los Yuav siv rau LUB koomhaum UA dejnum.

lub committee national Affair yog LUB Yuav nrhiav txoj hau kev kasmmoos seb txoj kev twg thiaj yog...thiaj sai rau Hmong.

tsuas hai me2 li no.

thov Nej los tawm suab seb..Peb Tej tswvyim puas Yuav zoo dua cov coj tam sim no.

Edited by tseemmoob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg Tseemmoob,

Thov txim ntau kuv pom tias koj tseem siv lub TSWV8 xwb tsis tau yog TSWV9 ne!!! yog li ces nws yuav rov mus rau Koomtsishaum dua thiab.  Qhov ntawd txhais tau tias KOJ TSEEM SAIB LUB XEEM YOG YOG IB QHOV TSEEMCEEB rau peb haivneeg.  Tej yam no koj twb tau tuav koomtsishaum 18 dhau los thiab nyob tebchaws no txhua lub state peb muaj tag los tau 42 xyoo no teebmeem tsuas muaj loj zujzus tuaj xwb.

Qhov yuav tau HAUJLWM thiab HAUV KEV TSHIAB Hmoob yuav tau los xyaum thiab taug tau mus rau txoj kev vammeej mas yog  li cov vdo nram no nawb.  Vim yav dhau los Hmoob pheej muab TXEEBZE thiab XEEM li koj kuv peb coj saib ua ib qhov kev TSEEMCEEB hauv peb tsevneeg Hmoob los mus tau 600-700 xyoo no Hmoob tej Yeebncuab thiab tej Neeg Cuamtsoom thiaj li coob tag npaum li nyob rau hauv peb tsevneeg.  Cov neeg hais los yog cov los RHUAV peb tsevneeg tus kev npaumhmoob nkaus xwb.  Yog hnub twg peb muab cov Neeg phem ntawd ELEMINATE/TSHEM TAWM tag lawm ces hnub ntawd peb ua TXHUA YAM los mus raws nraim li peb txoj KEV NTSHAW, XAV DABTSI LOS TAU DABTSI.  Dhau li lawm lwm haivneeg los yuav los CEV TES PAB pab tom qab peb muaj kev haumxeeb lawm.

Vam tias koj yuav nkag siab li kuv hais.  Nej SAIB TUS NEEG TUBSAB XWB LUAG NTXUB NPAUM LI NTAWD THIAB SIB KOOMTES MUAB UA SIAV YAJ NTSHIS.  Tiamsis peb Hmoob li peb tsis ua npuam li rau tsuas yog KOOMTES MUAB TSHEM TAWM mus kom txhob nyob ze Hmoob xwb.  Yog peb tsis koom tes li cov Neeg hauv daim vdo nram no ces TXHOB NPAUHMOOB es CIA NPAUSUAV xwb mog.  Ncov ntsoov PEB TSEG thiab HLUB LAWV tiamsis lawv tsis HLUB thiab TSEG PEB.

daim vdo no yog Neeg Tubsab xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob,

kuv mas Kuv ntseeg thiab pom txoj hau kev to tog rau RAU Hmong

Hmong Yuav vammeej rau txojkev ciaj haiv...txhua xeem yuavtsum tau sib koom.

vim cov xeem yog the power force behind Hmong.

Hmong Yuav tsim txiaj kom lwm haiv neeg support...Hmong yuavtsum tau los hwm los Hmong  tus culture:  LUB xeem, kev sib Yuav, kev plojtuag kev tuag.

tos Kuv ntseeg Tias LUB xeem yog Hmong LUB hwjchim/power mas vim Hmong yeej try for centuries ntau tus Hmong Sawv los coj Kom Hmong ciaj haiv...but failed every time...vim sau txhua xeem.   Tus TWG los Sawv los xav kom Nws los UA huabtais zoo li nplog zoo li thaib xwb.

koj puas pom Hmong Tebchaws txojkev coj.   Muab ntsia mas lawv tseem coj phem tshaj N. Korea nav.  Tib cov kwvtij Txiv tub, yaw yij da laug xwb.  Kev xaiv tsa yeej tsi pub ibtug neeg sab nraum es yog Hmong tuaj pov npav.  Even cov uas yeej yog members Tabsis tsi yog lawv cov txheeb ze...lawv tsi tsi pub muaj npe nyob rau hauv.

kuv mus koom vim Kuv nyob ze...Kuv uv tsi taug pom lawv txojkev li hiam ti nkaus txha.  Kuv thiaj khiav tawm plaws mus tsev.

ntawm koj daim VDO mas xyov Koj Ho pom qhov meaning zoo li CAS rau Hmong, tabsis Kuv pom mas yog Hmong tseem coj LUB siab phem li ntawm ces hajyam Yuav piamsij zuj zus mus.   

Koj puas pom cov Middle East , lawv coj li no ntag es thiaj niajhnub sib tua.

koj pom haiv neeg Israel lawv tau tebchaws 1948...Tamsim no lawv so advance Txog technology....but cov Palestine tseem siv pob zeb xwb.

lawv UA rogg 1967 war,   Lawv tua yeej 7-8 LUB tebchaws.   Lawv tus zog los yog LUB zog los ntawm lawv txojkev ntseeg...thiab lawv cov xeem...12 xeem.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob,

Yog tiam twg peb tseem muab lub XEEM los saib ua ib qho tseemceeb ntawm peb HAIVHMOOB ces txoj kev piamsij li niajhnub no yuav tsis muaj hnub peb khiav dim thiab khiav dhau.  Qhov muaj teebmeem ntawd lub XEEM yeej muaj me ntsis thiab tiamsis yog los ntawm cov uas TSIS TOTAUB xwb.  Muab ua for example/pivtxwv li tias:  1 lub Xeem thiab 1 TSEVNEEG nyob li  Vaj & Yaj muaj ntau pab ntau lub Koomtsishaum thiab lwm xeem los ib yam nkaus lawv twb tsis sib lawv qees.  Thaum koj pom li no koj thiaj li paub tias qhov TEEBMEEM ntawm peb tsevneeg Hmoob tsis yog los ntawm lub Xeem.  Qhov loj tshaj yog los ntawm cov Hmoob Phem (traitor/Cuamtsoov) nkaus xwb.  Cov Hmoob Phem ntawd yog cov los ntxias dag ua txhua yam thiab caij rawv Hmoob cajdab yog Hmoob ua dabtsi zoo zog ces lawv twb npaj tau ib pab tuaj UA KOM HMOOB LUB KOOMHAUM OR WHATEVER QHOV ZOO PEB TSIM TAWM LOS NTAWD KOM PIAMSIM MUS.   

Qhov yuav pab tau Hmoob ces yog los TRAIN HMOOB KOM HMOOB PAUB BETWEEN TUS HMOOB ZOO THIAB HMOOB PHEM.  Kom tus Hmoob phem txhob NYOB TAUS nrog Hmoob zoo, thaum peb los organize tau li no lawm peb thiaj li los sib sau tau ua ib pab ib pawg.  Hais txog ntawm qhov vdo ntawd mas lub idea tsis yog los mus sib ntaus thiab ua phem li tim Middle East.  Lub idea mas saib me los kom peb nkag siab deb tshaj ntawd, qhov ntawd txhais tau tias IB TUG NEEG TUBSAB XWB UA CAS LUAG LWM HAIVNEEG HO MUAB NTAUS KOM TUAG, UA CAS PEB HMOOB TUS YEEBNCUAB UAS NIAJHNUB MUAB PEB CAIJ THIAB POM NTSOOV TIAS UA PHEM RAU PEB HMOOB LOS PEB QIMUAG NTI CIA NWS UA RAU YUS HOS TSEEM NIAJHNUB MUS PE HAWM UA DABTSI.  UA CAS PEB HO TSIS SIB KOOM SIAB TAU LI COV NEEG NTAWD ES MUAB NWS TSHEM TAWM MUS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KOJ YUvtAU SEPARATE kASMOOA hMONG FROM aMEKAS ASMOOS MASKOJ THIAJ PAUB WHERE YOU STAND ON YOUR ISSUE OS PHOOJYWG.

HMONG COV XEEM TSI ZOO LI MEKAS COV XEEM.  hMONG COV XEEM PIB PUAG THAUM LIAJLWG NRHWVMIM LOS.  HMONG YEEJ SIV LUB XEEM LOS UA HMONG TXOJ HAU KEV TAUG UA NEEJ.   YOGLIYUAVTAUCAMHWM THIAB SIV KOM MUAJ NUJNQIS.

YEEJ MUAJ TEEBMEEM TXOG LUB XEEM TIAG, TABSIS YOG TEEBMEEM YAMTWG YUAVTAU NRHIAV SOLUTION LOS KEB QHOV NTAWM.

YOG TSEEM YUAV TRAIN LI KOJ HAIS KO MAS XYOV LEEJTWG YUAV TUAJ KOM KOJ TRAIN NAWB.  TEJ CHAW UAS YUAV TRAIN YEEJ MUAJ PAWG LUG RAU HMONG LAWD.   TSUAS YOG SAIB YUS YUAV NRHIAV TXOJKEV TWG ZOO ES COJ HMONG KOM CIAJ HAIV XWB.

KOJ MUS CEEBTSHEEJ VAJ COV POSTS UAS TSO TXIAJ TSWB COV LUS QHIA HMONG CES YOG KEV TRAINNING LAWM NTAG.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob,

Tej zaum ib leeg yuav pom mus lawm ib yam os phoojywg.  Vim li no peb thiaj tsis sib totaub thiab muaj kev sib cam dhau los mus thiab include nyob rau public los ib yam nkaus.  Cia kuv muab ib cov examples rau koj thiab peb coj los xav seb ua li lub Xeem puas zoo coj los ua politic/kamoos thiab puas vammeej coj tau peb Hmoob mus rau neej tshiab tom ntej kom raws tau li luag lwm haivneeg.

1.  Vim Hmoob muaj lub XEEM los saib ua ib qhov TSEEMCEEB yav dhau los thiab niajhnub nimno, thaum muaj ib tug COJ, TUS NTSE sawv los coj Hmoob ces LWM XEEM thiaj li TSIS SIB KOOM SIAB.

2.  Lub XEEM yog ib qhov KEV SIB KHIB, tsis xav sib txhawb, sib pab, etc.  Vim li no peb thiaj li muaj kev COV NYOM thiab KEV YUS ROV SIB TXOV SIB TUA  li ntau 100 xyoo dhau los mus koj ua kuv nkaum tes, kuv ua koj tsis xav pab.

3.  Peb tej NEEG TXAWJ NEEG NTSE tsis yog muaj rau TXHUA2 XEEM NEEG.  Nws yog ib 1 qhov NYUAB uas peb yuav xaiv tsis tau TXHUA TUS THAWJ COJ los ntawm tej CUAB XEEM NEEG, thaum zoo li no nws yuav ua haujlwm mus tsis zoo raws li siab xav.  Qhov no yog ib qhov KEV POOB QAB loj kawg kiag.

Ua ntej peb yuav vammeej taus, peb yuav tsum totaub txog txoj kev KOOM HAIV (UNITY). Qhov no yog txoj kev peb yuav TXAWJ SIB HLUB, 1 TUG HMOOB RAUG PLOJ TUAG los peb khib npaum nkaus li yog peb 1 tsevneeg kiag.  Peb twb tuaj nyob txawv tebchaws tau 42 xyoo tsimnyog peb kawm tau LWM HAIVNEEG tej tswv8 no lawm.  Luag cov neeg tebchaws no yog 1 tug raug lwm haivneeg ua ploj tuag, luag yuav tsum mus muab kom tau rov los thiab pauj kom tau kua zaub ntsuab.  Nyob li tej pobtxha tub Peebzeej thaum ploj tuag rau Vietnam War los luag tseem mus muab kom tau rov los ua kev cai.  Tej no yog 1 qhov TSEEMCEEB thiab KEV TXHAWB SIAB rau yus haivneeg kom cov nyob tom qab TXAWJ SIB HLUB thiab UA RAU LWM HAIVNEEG MUAJ KEV NTSHAI TXOV YUS IB TUG NEEG TWG.

Nyob li lub tebchaws U.S.A. no luag twb loj thiab muaj Neeg coob txog  323.1 million/laab tus los tej neeg TXAWJ NTSE twb tseem muaj tsis tau txaus thiaj li pheej tseem txais lwm haivneeg tuaj lwm lub tebchaws tuaj.  Tej neeg txawj ntse feem ntau uas tsim ub no ua rau lub tebchaws no vammeej yog cov tuaj lwm lub tebchaws tuaj ua xwb.  Yog li peb Hmoob yuav tau rua qhovmuag saib luag lwm haivneeg kev ua neej es peb tsis txhob QIMUAG ua neej li yav dhau los lawm.  Yog COJ LI HMOOB COJ YAV DHAU LOS yuav vammeej ces peb twb vammeej lawm.  TSEEB UA TSIS TAU CUAV, CUAV UA TSIS TAU TSEEB txoj kev coj dhau los tau 600-700 xyoo poob qab deb dhau lawm thov s/d muab tso tseg mus.  

Lub XEEM qhov uas TSEEMCEEB TSHAJ ces yog los XAIV NEEJ XAIV TSAV xwb dhau li lawm ces NOTHING/TSIS MUAJ DABTSI.

Ua tsaug ntau os.  Yog kuv ho hais lo twg siab nej lawm los thov zam lub txim pub.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmong lub xeem yog hmong lub neej.   hnub uas cov tibneeg twg saib tsi taug nws lub xeem ces nws tag li ntawm.   kuv tsi taupom thiab nov tias tias  lub tebchaws no mas cov tibneeg txhua txhua tus tsi muaj xeem.  lawv hu tias lawv yog li no xwb.

 

kuv totaub koj zoo os roob.   txhua yam uas peb siv peb hais peb ua rau hmong tshaj ib tug ntawm yus lawm ces yeej yuav raug luag hais raug luag thuam raug luag ntxhub luag tshev thiab raug luag qhuas.

qhov Hjong nrog koj tham nug koj npe koj lub xeem nrog yog Hmong XAV paub kev txheeb kev ze kev neej kev tsav xwb.  yog koj qhia kojnpe es tsi kam qhia koj lub xeem ntshe tus Hmong ntawm yuav ceeb pod.

 

koj 3 nqai saum noyog personal issue xwb... yog yus tsi ntse tsi txawj ces nws ntse nws txawj tshaj yus ces yus muaj qhov ntxhub tus neeg ntawm ntag.   yus ntse ces yus txawm thuam tus tom....yus xeem muaj coob tus dovtawj ces tseem thuam xeem tomntag...koj 3 sob lus ces yog yus yuav tau kho yus xw nawb.

yog hnub twg cov xeem los koom ua ib teg dejnum ua ke mas  yeej tsi muaj leejtwg yuav hais tau....zoo li mekas txoj cai ntag nawb.   nyob MN txoj cai sib yuav luag tsuas pub tus muaj 16 xyoo rov xaum los sib yuav yog niam txiv ob tog consent.   tabsis Hmong li mas tus 12 xyoos los tseem muab yuam qees mus yuav.

yog li kojpeb yuav tau nrhiav kev rau Hmong taug...yog txhua xeem los sib sau nyob uake koom uake es nrhiav seb txoj twg yuav zoo rau Hmong.

yuavtau identify txoj twg yog personal...txoj twg yog rau Hmong txhua tus mas thiaj tsi yuamkev mog.

koj puas pom Hmong vammeej.   kev txajntse...yog tus twg txWJ NTSE CES ZOO RAU NWS zoo rau nws cuab kwvtij thiab zoo rau Hmong

yog nws yua tau lub tsev lub tsheb brand new...yog zoo rau leejtwg...puas yog zoo rau nws xwb los rau Hmong huv tib si.

tus tibneeg tub sab raug kaw li XX no puas zoo rau Hmong los zoo rau leejtwg losis xoo rau XX XWB. YUAVTAU paub.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

they both wrong...

SVM YOG TUS UAS CHIV QHOV TEEBMEEM NO.   NTSUABXWM XYOOJ LAWV COV NO YOG PAB OB UAS NRHUAV HMONG TEBCHAWS.

YOG YUS YOG PAB YOG CES TXHOB NROG TUS UB TUS NO SIB CAM..

WRONG PEOPLE LOS UA HMONG TEBCHAWS.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

Phoojywg  Tseemmoob,

Cia kuv muab koj cov lus teb li nram no.  Kuv paub hais tias wb 2 lub hlwb khiav tsis mus zoo ib yam lawm. Txawm tham los ntshe yuav tsis nkag kis, txwm li cas losxij kuv teb koj li nram no rau qee sob lub koj hais.

hmong lub xeem yog hmong lub neej.   hnub uas cov tibneeg twg saib tsi taug nws lub xeem ces nws tag li ntawm.   kuv tsi taupom thiab nov tias tias  lub tebchaws no mas cov tibneeg txhua txhua tus tsi muaj xeem.  lawv hu tias lawv yog li no xwb.

Muaj TSEEB kawg txog ntawm lub XEEM yeej yog YUS CAJ YUS CES ntawm yus tsevneeg.  Yog tsis muaj XEEM tsis MUAJ CAJ CEG yus yog ib  tug neeg tsis tseemceeb dabtsi.  Tiamsis tsis zoo coj los siv rau haiv vim muaj kev phomsij li kuv hais los saud.  Yog koj tsis ntseeg kuv koj yuav tau mus ua research seb luag lwm haivneeg puas XAIV cov XEEM li koj hais los nres haujlwm lawv haivneeg.  Qhov yoojyim tshaj koj mus saib cov Neeg ua haujlwm nyob D.C. seb yog li lawv puas yog muaj li koj hais.  Tebchaw no Neeg coobx li ces tej zaum lawv yuav muaj ntau xeem tuaj ua txhua cov haulwm.  Tiamsis kuv tsis tau ntseeg tias txoj kev VAMMEEJ yuav mus mus taus li ntawd.

kuv totaub koj zoo os roob.   txhua yam uas peb siv peb hais peb ua rau hmong tshaj ib tug ntawm yus lawm ces yeej yuav raug luag hais raug luag thuam raug luag ntxhub luag tshev thiab raug luag qhuas.

qhov Hjong nrog koj tham nug koj npe koj lub xeem nrog yog Hmong XAV paub kev txheeb kev ze kev neej kev tsav xwb.  yog koj qhia kojnpe es tsi kam qhia koj lub xeem ntshe tus Hmong ntawm yuav ceeb pod.

Yog nug kev txheebze xwb ok txhua lub sijhawm tiamsis TXHOB SIV RAU KEV UA KASMOOS/POLITIC.

koj 3 nqai saum noyog personal issue xwb... yog yus tsi ntse tsi txawj ces nws ntse nws txawj tshaj yus ces yus muaj qhov ntxhub tus neeg ntawm ntag.   yus ntse ces yus txawm thuam tus tom....yus xeem muaj coob tus dovtawj ces tseem thuam xeem tomntag...koj 3 sob lus ces yog yus yuav tau kho yus xw nawb.

Thaum peb los tham txog HAIV lawm yog leejtwg TSEEM SIV UA PERSONAL/TUSKHEEJ ces tus ntawd yog YUAM KEV thiab ua neej POOB QAB.  Vim Hmoob ua neej POOB QAB los ntau 100 tiam los twb yog Hmoob TSIS NTSE li koj hais pheej muab PERSONAL/TEEBMEEM NTAWM TUSKHEEJ coj los LOB XYAW rau haiv peb thiaj li poob qab txhua yam sib koom tsis tau.  Luag tebchaws no 1 hnub xyov hais tsawg rooj plaub, sib ntaus, sib ceg, thiab sib tua mus rau lwm yam kev tsis sib haumxeeb los luag PAUB MUAB CAIS TAWM rau sabnraud yog thaum luag los tham txog HAIV thiab KEV KOOM TES TIVTHAIV LUAG LUB TEBCHAWS.  Vim luag paub coj tus XEEBCEEM li ntawd luag thiaj tsis ua li Hmoob thiab cov Indians muaj ntau pab ntau pawg ntau tus Thawj Coj tiamsis tsis muaj Pejxeem(too many chief/chieves but no Indians)

Again nqe no kuv TSIS AGREE/ TSIS LEES, tsis pom zoo.  Koj yuav tsum totaub tias peb tsevneeg Hmoob no 1 - 2 tiam neeg mam li muaj ib tug SAWV LOS COJ Hmoob xwb.  Thaum peb pom li no lawm koj yuav kom 1 XEEM NEEG  yuav tsum muaj 1 tug tuaj haujlwm rau hauv Koomhaum los yog Xabphas thiaj li mus tau mas nws IMPOSSIBLE/MUS TSIS TAUS os phoojywg.  Koj ntseeg kuv cov lus li hais los saum toj saud, peb tej Neeg txawj ntse muaj tsawg tus os nawb.  Dhau li lawm tej XEEM NEEG muaj tsawg heev li yuav ua cas txaus xaiv  thiab xaiv tau tus ntse los ua haujlwm rau Hmoob.

yog hnub twg cov xeem los koom ua ib teg dejnum ua ke mas  yeej tsi muaj leejtwg yuav hais tau....zoo li mekas txoj cai ntag nawb.   nyob MN txoj cai sib yuav luag tsuas pub tus muaj 16 xyoo rov xaum los sib yuav yog niam txiv ob tog consent.   tabsis Hmong li mas tus 12 xyoos los tseem muab yuam qees mus yuav.  

18 xeem twb ua haujlwm los tau 40 tawm xyoo  no peb puas pom lawv ua tau zoo dabtsi rau Hmoob?  Tsuas yog kho kev tshoob kos xwb dhau li lawm pab tsis tau dabtsi.  Tsis tag li 18 tseem yog cov los tsim teebmeem nyob California thiaj ua rau Hlob VP chim siab mob sawv tau tag simneej.  Kuv xav tias tej haujlwm no thov peb tso tseg.  Yog thaum peb paub sib hlub lawm XEEM DABTSIS los peb tsis care tsuas yog NWS COJ ZOO THIAB COJ HAUM ces yog HMOOB TUS THAWJ COJ XWB.   Qhov no yog Tsoom Hmoob Coob thiab lub neej tshiab peb XAV POM THIAB XAV TAU.

yog li kojpeb yuav tau nrhiav kev rau Hmong taug...yog txhua xeem los sib sau nyob uake koom uake es nrhiav seb txoj twg yuav zoo rau Hmong.

yuavtau identify txoj twg yog personal...txoj twg yog rau Hmong txhua tus mas thiaj tsi yuamkev mog.

koj puas pom Hmong vammeej.   kev txajntse...yog tus twg txWJ NTSE CES ZOO RAU NWS zoo rau nws cuab kwvtij thiab zoo rau Hmong

yog nws yua tau lub tsev lub tsheb brand new...yog zoo rau leejtwg...puas yog zoo rau nws xwb los rau Hmong huv tib si.

tus tibneeg tub sab raug kaw li XX no puas zoo rau Hmong los zoo rau leejtwg losis xoo rau XX XWB. YUAVTAU paub.

Peb cov uas HLUB2 HMOOB thiab xav kom HMOOB MUAJ NEEJ UA  no yeej xav kom peb los sib sau tawm 1 lub suab TIAMSIS yog Hmoob coj li niajhnub no xwb ua li koj hais cov XEEM NEEG tseem tsa koomhaum coob tuaj ntxiv los txhawb nyias pab nyias pawg thiab thiaj kev sib ntxub, sib ceg npaum li no ces kuv hais rau koj tias TAG KEV CIA SIAB lawm.  Hmoob lub neej tamsim no zoo nkaus li tus NEEG POOB DEG uas tseem muaj2 zog nti ua dej tawg plo yog koj mus PAB nws ces nws yuav muab koj zawm kiag nrog nws tuag uake.  Hmoob lub neej yuav tau cia kom zoo li tus neeg POOB DEJ ntawd nti nqos dej txaus thiab kom ZOG TAG ntab ntab raws dej lawm koj mam li mus TSAWV TAW rub los xwb koj thiaj li yuav tsis tuag hos tus poob dej los koj thiaj li cawm tau nws.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Phoojywg Tseemmoob thiab 1 TSOOM HMOOB TXHUA TUS,

Hnub no cia kuv muab 1 qhov Dabneeg ntawm cov Neeg/haivneeg Indian( Khab) uas nyob lub tebchaws U.S.A.  coj los rau peb tham hauv lub topic no.  Raws li phoojywg Tseemmoob wb twb debate sib cam los me ntsis txog ntawm Hmoob lub XEEM ua wb 1 leeg hais  mus lawm 1 seem uas yog TSIS NKAG KIS.

Yog li no kuv xav kom peb txhua tus cov uas nej xav tias muab Hmoob lub XEEM coj los ua kasmoos li phoojywg Tseemmoob hais tias yuav pab tau Hmoob ntawd los mus taug qab cov haivneeg coj li Hmoob thiab cov Khab/Indian seb ho puas vammeej taus.  Raws li nram no cov XEEM los ntawm luag lub tebchaws no Federal/Tsoomhwv khaws tau ntaub ntawv los ntawm cov luag paub xwb twb muaj txog 562 pawg/Xeem.  Yog muab xam los rau peb Hmoob cov nyob rau Nplog thiab tebchaws no los yog cov peb paub xwb peb nyuam qhuav muaj 18 Xeem.  Yog muab Peb Hmoob 18 Xeem Neeg coj los piv rau cov Khiab yog 562 Xeem/pawg.  Yog Hmoob muab faib ua percent no ces peb  nyuam qhuav yog muaj .032% los ntawm cov Khab/Indian xwb.  Yog muab Khab tej dabneeg no los nyeem kom zoo thiab yog coj tau zoo vmmeej ces lawv twb vammeej lawm.  Tiamsis raws li kuv pom mas lub XEEM coj los siv ua kasmoos ces yog RHUAV HAIV xwb.

Khab/Indian lub neej qhov kev ua neej Poob Qab raws tsis cuag luag los yog tsis vammeej thiab raug luag lwm haivneeg CAIJ TSUJ thaum kawg yus tsis muaj tebchaws ces yog txoj kev uas lawv COJ ZOO NKAUS LI PEB HMOOB tsis txawv hlo li ntag.  Raws li keebkwm/history peb kawm txog cov Khab no thaum xub pib lawv muaj zog kawg nkaus los ntawm kev sib ntaus sib tua nrog cov Western/Amelika thaum lawv tuaj txeeb lub tebchaws no.  Cov Khab muaj cov neeg txawj neeg ntse coob kawg thiab lawv tsim tau ntaub ntawv rau lawv tuskheej siv TIAMSIS vim TIB TXOJ KEV TSIS NTSE li Hmoob lawv los CAIS PAB THIAB CAIS PAWG.  Thaum lawv xub pib ces zoo nkaus li ib TXOJ HLUA LOJX MUAJ NTAU NTSWG LOS SIB COM/SIB NTSWJ UAKE yus muab nws siv khi hla dej, khi nqis pobtsuas lossis ua dabtsi puav leej tau haujlwm tag nrho vim nws LOJ THIAB RUAJ KHOV.  Tiamsis thaum cov Khab no lawv muab lawv FAIB KIAG uas zoo li txoj HLUA tshem tawm tag nrho ua tej NTSWG ME2 lawm xwb ces hnub ntawd SIV UA DABTSI LOS TSIS TAU LAWM vim tsis ruaj khov.  Dhau li lawm luag tus Neeg Qus sab nraud pom tau tias yus lub ZOG ME lawm thiab tsis SIB KOOM SIAB, thaum no luag tuaj NTXIAS YUS ROV SIB TUA YUS TUAG PAWG LUG.  Txij ntawd los mus cov Khab lawv thiaj li MUAJ HNUB SWB XWB TSIS MUAJ HNUB YEEJ.  Twb tau ntau 100 xyoo los no lawm los cov Khab tseem NTSEEG thiab COJ  NKAUS  LI QUB.

kwvtij Hmoob nej sim xav seb ua li txoj kev twg thiaj li yog txoj VAMMEEJ thiab YOG.

Yog nej xav paub kom meej tshaj ces nej mus hauv Google thiab nej mus ntaus tias:  How many tribes of indian are there in the U.S.A.

There are 562 federally recognized Indian tribes, bands, nations, pueblos, rancherias, communities and Native villages in the United States. Approximately 229 of these are located in Alaska; the rest are located in 33 other states. Tribes are ethnically, culturally and linguistically diverse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txhob hais ntau txog ntawm tus Steven Moua. Kuv zaj nyuag gauj "Thawj Coj Lo Lus Ntuas" uas muaj peb tej nomtswv Hmoob thiab Huabtais Blog nyob rau hauv xwb, nws twb cem thiab tsis txaus siab rau kuv. What the hell is he up to?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

AMLIKA TUAJ TXEEB KHAB INDIA TXIJ LI 1598 LOS XWB.

SUAV TXEEB HMONG TEBCHAWG TAU LI 5000 TAWM XYOO.

KOJ YUAV MUAB HMONG THIAB KHAB INDIA LOS SIB PIV SIB COMPARE MAS YEEJ PIV TSI TAU HMONG IB QHOV LI.

KOM KOJ UNDERSTAND TIAS HMONG TSI YOG TRIBE LI KHAB INDIA NAWB.   HMONG NEVER AND WILL NOT BE TRIBE LIKE INDIA OS PHOOJYWG.

HMONG LI YOG CLANS SYSTEM. 

KHAB INDIA LI YOG TRIBAL STSTEM

KHAB INDIA TRIBE MAS LAWV COJ LAWV TUS CULTURE TXAWV LWM PAB KHAB.   LAWV SIB YUAV TAU WITHIN LAWV TRIBE.   BUT KOJ THIAB KUV HAIV HMONG MAS UA TSI TAU LI NTAWM.   IS THAT WHAT YOU WANT US HMONG TO BE?

KHAB INDIA HAUV MEKAS TEBCHAWS NO THAUM UB MEKAS HU UA SAVAGE PEOPLE.   YUS YOG KHAB LOS MUS TUA PAB KHAB INDIA TOM MAS TUA TUAG KOM TAG NRHO.   HMONG  XEEM YAJ PUAS MUS TUA HMONG XEEM VAJ TUAG TAS LI KHAB TUA THIAB...NO.  WHY YOU COMPARE US TO KHAB?

YOG XAV MUAB LWM HAIV NEEG LOS COMPARE NROG HMONG...TSUAS YOG HAIVNEEG ISEAL XWB THIAJ COME CLOSE. ..NO OTHERS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Tus kab mob sivcwj "cancer" tsis muaj yam kho tau kom txhua tus mob yam mob no yuav tsum zoo.  Nws zoo tsis txawv li Hmoob lub neej pib los lawm pes tsawg 100.000+++ xyoo yeej mus tsis txog Hmoob lub tuamceeb nroog, vim Hmoob tseem tsis tau nkagsiab txog kev ciajsim ntawm haiv neeg.  Txawm yuav tsoo hlwb los tsa haiv Hmoob los tus ntawv yeej tuag tsis muaj nqi.   Hmoob tseem yog npojneeg kwmsiav xwb tsis muaj feem ua tau tswv haiv vim Hmoob tseem nyob deb Tswv Tebchaws heev os, kwv-tij.

 

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

XX TAU HAIS TSEG LAWM TIAS HMONG NYOB XWB TSI TAU TUA IB PHOM LOS YEEJ TAU TEBCHAWS.  YOG LI HMONG THIAJ VWM UA LUAJ QHOV UAS TAU DAWB DAWB.  LAWV COV APPLICATION ROV MUS HMONG TEBCHAWS SIS KUV CUAB KWVTWJ MUAJ NTAU TUS KUJ TAU HUV SI LAWM THIAB LAIV.

16 TUS CHIJ UAS COG RAU TIM UN... CES YOG 16 TRIBAL HAUV THAIBTEB NO NTAG.

THAUM HMONG MUS NTXIAS TAU COV NWJKEEB ME LOS NROG HMONG  ES TSA HMONG UA TUS LOJ CES YOG HMONG MUAJ TEBCHAWS NTAG.

TOMQAB NTAWM HMONG LI MAM SAWV LOS TAWMTSAM THAIB CES HMONG YUAVTAU KAV HMONG TEBCHAWS.

NEJ PUAS POM HMONG TEBCHAWS LUB CIM....TUS THAWJ HMONG LUB TSHO MUAJ XIM NTSUAB NYOB NTAWM NWS LUB TSHO.  COV NYOB V NO YOG HMONG TEBCHAWS UAS XX LAWV MUS NTXIAS TAU///LAWV YOG HMONG MONTANGARD.   HMONG STATE LUB ZOG CES LOS NTAWM PAB HMONG THAIB NO XWB.

DAIM NO MAS TSI POM...TABSIS NTAU DAIM VDO MAS KUV KUJ POM HMONG TEBCHAWS TUS YAJ LOS CHEEM NYOB HAUV THIAB LAIV.  ZOO NTAU...THAIB ZAB HEEV TABSIS HMONG TSEEM MUS DAG TAU THAIB LAWM THIAB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmmoob,

Koj cov lus saum toj no hais txog lawv lub koomhaum tim Thaib ntshe hais tsis yog lawm po.  Thov  txim nawb phoojywg, nyob rau hauv no pom deb mus thoob ntuj lawm peb hais dabtsi yuav tau xyuamxim vim muaj kev phomsij heev rau koj cov lus txog Hmoob Tebchaws thiab lub tebchaws Thaib.  Kuv thov koj tuaj muab delete a.s.a.p. mas nws yuav zoo dua rau koj thiab tsoom hmoob ua ntej nws yuav dhau mus ua lwm yam tsi zoo.

Kuv tsis tau khoom mam li tuaj teb koj cov lus saum toj saum os phoojywg.  Vam tias koj yuav koom siab thiab xam pom li kuv hais los ntawd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmmoob,

Koj cov lus saum toj no hais txog lawv lub koomhaum tim Thaib ntshe hais tsis yog lawm po.  Thov  txim nawb phoojywg, nyob rau hauv no pom deb mus thoob ntuj lawm peb hais dabtsi yuav tau xyuamxim vim muaj kev phomsij heev rau koj cov lus txog Hmoob Tebchaws thiab lub tebchaws Thaib.  Kuv thov koj tuaj muab delete a.s.a.p. mas nws yuav zoo dua rau koj thiab tsoom hmoob ua ntej nws yuav dhau mus ua lwm yam tsi zoo.

Kuv tsis tau khoom mam li tuaj teb koj cov lus saum toj saum os phoojywg.  Vam tias koj yuav koom siab thiab xam pom li kuv hais los ntawd.

muab reason tuaj seb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob,

Koj tseem kom kuv muab reason tuaj thiab come on!!!!.  Koj hais xwb twb txaus lawm os phoojywg, koj tseem kom kuv mus muab SUAV LAUS NUG TW DAIS COJ LOS TXHAIS NTXIV THIAB lod.  Koj mam li ua tib zoo rov mus nyeem koj cov lus xwb mas nws tsis zoo mloog hos.  Peb cov tuaj hauv no puavleej yog politicians tag nrho lawm laiv, peb yuav tau xav kom zoo ua ntej peb yuav hais dabtsi nawb.  Nco ntsoov Hmoob tus Yeebncuab caij rawv Hmoob cajdab yog koj hais yuam kev ces nyuab siab hov.  Lam qhia koj xwb yog koj ho tias ok no los tsis ua cas os nawb.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob,

Hnub no kuv los teb koj cov lus txog lub Xeem ntawm Hmoob nawb.  Thov txim kuv tsis xyeej sijhawm ces tsis tau tuaj teb koj.  Tej no tsis yog wb sib cam kom yeej swb nawb, txhob xav li ntawd.  Qhov tiag xav kom peb sib totaub xwb vim peb txawj yug ces txawj laus thiab lub sijhawm tsis tos lawm yog li xav kom peb nyob the same page thiaj li tuaj tham kom ntxaws zog xwb.

Ah!!!! tav li no lawm koj tseem xam pom los yog xav tau li koj hais los saud thiab ces ntshe Hmoob lub roob uas koj hais tos Hmoob pheej nce tsis nto li los yog vim tej  no mas phoojywg.  Tos tijlaug Yeejceebtshiab thiab Bawg Txawjlem lawv ua 1 siab mus SO LAUS lawm los yog vim li no lau!!!! hehehe.

Ok koj pom tias cov Indians/Khab thiab peb Hmoob mas TSIS ZOO SIB XWS vim lawv li yog Tribe/Pab Pawg hos peb li yog XEEM xwb.  Kuv mas ho tsis pom txawv li ntawd, peb thiab lawv ces YOG TIB TUG thiab TAU IB TUG KABMOB xwb.  Peb Hmoob ces vim muab lub XEEM coj los sib sau uake mam li dhau los mus ua Pab/Pawg ces zoo nkaus li Tribes lawm peb thiaj dhau los mus sib cais thiab tu ncua kev sib pab. 

Koj mus saib nyob li tim White House D.C.  lub tebchaws no  muaj 50 lub states.  Tsis hais neeg COOB thiab TSAWG lossis hais XEEM li, luag tsuas PUB/NEED 2 tug neeg tuaj hauv 1lub state tuaj mus represent los sis tuaj ua haujlwm rau tim White House xwb.  Hos nyob li cov Representatives/Congressmen/women tag nrho tebchaws no nyob ntawm lub state neeg coob thiab tsawg nyuam qhuav muaj 435 tug xwb. Each state receives representation in the House in proportion to the size of its population but is entitled to at least one representative. There are currently 435 representatives, a number fixed by law since 1911. The most populous state, California, currently has 53 representatives.

Yog yuav ua li koj hais ces peb Hmoob 18 xeem twb yog 36 leej yuav tsum xa mus ua haujlwm tim White House koom nrog lawv.  Ho muab xam rau lwm cov neeg uas kuv hais los saum toj saud lub tebchaws no muaj txog 323.1 million tus neeg lawm atleast/yam tsawg cov Xeem twb ze txog li 5,000 lub Xeem.  Koj muab lub tebchaws Nplog xam txhua haivneeg cov neeg nyuam qhuav muaj 6 million tus xwb twb muaj txog 60 haivneeg, yog muab cov tebchaws loj thiab coob li U.S.A. kuv hais los no qhov tsawg yuav tsum yog li kuv hais 5,000 x2 = 10,000 tus raug xa ua haujlwm tim White House.  Yog peb ua Hmoob thaj/lub tswv8 ces Tsev Dawb tsis muaj chaw ntim los yog tsis txaus peb mus nyob li os hehehehe.  Yog li no luag cov tebchaws vammeej TSIS COJ thiab TSIS UA LI PEB HMOOB UA luag thiaj vammeej. 

Thov txhob xav li cas kuv lam muab los ua pivtxwv rau koj xav xwb nawb. Thov peb txhob muab lub XEEM los ua politic tiag2 li, yog peb ua li ces mus tsis taus thiab peb yuav NCE TSIS NTO HMOOB LUB ROOB koj hais li os.

Ua tsaug ntau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ROOB

UA TSAUG RAU KOJ TXOJKEV NYUAJ SIAB TXOG KUV SOB LUS SAUD OS.

UA LI KOJ HAIS PEB TWB YOG TIB COV POLITICIANS LAWM XWB CES NYAJ MUAJ TEEBMEEM TUAJ LOS PEB YUAV TIV THAIV TAU/

KUV NIM QHUAV HAIS NTAWM TAWV ME ME TUAJ XWB ES KOJ TWB WORRY...YOG TSEEM HAIS KIAG HAUV SIAB TUAJ THIAB MAS NTSHE KOJ YUAV UA HEART ATTACK KIAG POB...HEHEHE.

KUV TAU TAUG PAB HMONG STATE/TEBCHAWS NO FROM THE BEGINNING.   LAWV TXOJ KEV UAS LAWV UA TSEEM DAMAGE RAU HMONG NTAU TSHAJ LI KUV COV LUS...KUV COV LUS MUAJ FACTS TXAUS...KUV THIAJ HAIS TAU.

KUV TXAUS SIAB UAS MUAJ TEJ PAB HLUAS HMONG XWS LI XX...HMONG WORLD OF CONGRESS...411...AND NOW HMONG TEBCHAWS VERY CLOSELY.

KUV POM TIAS  QHOV LAWV UA TSEEM DAMAGE HMONG LOJ HEEV.   KOJ PUAS POM XX MAG QHOV TAUB KIAG LOS VIM $$...VIM DHMONG TEJ NYIAJ.  VIM MUAJ IB TUG UAS YEEJ YOG PROFESSIONAL THIEF...MUAJ IB TUG YEEJ YOG PORFESSIONAL CON MAN...THIAJ MUAJ IB TUG/COV YOGPROFESSIONAL SAUB VWM.   COV NEEG ZOO LI NO IS UNFIT TO LEAD HMONG.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ROOB

UA TSAUG RAU KOJ TXOJKEV NYUAJ SIAB TXOG KUV SOB LUS SAUD OS.

UA LI KOJ HAIS PEB TWB YOG TIB COV POLITICIANS LAWM XWB CES NYAJ MUAJ TEEBMEEM TUAJ LOS PEB YUAV TIV THAIV TAU/

KUV NIM QHUAV HAIS NTAWM TAWV ME ME TUAJ XWB ES KOJ TWB WORRY...YOG TSEEM HAIS KIAG HAUV SIAB TUAJ THIAB MAS NTSHE KOJ YUAV UA HEART ATTACK KIAG POB...HEHEHE.

KUV TAU TAUG PAB HMONG STATE/TEBCHAWS NO FROM THE BEGINNING.   LAWV TXOJ KEV UAS LAWV UA TSEEM DAMAGE RAU HMONG NTAU TSHAJ LI KUV COV LUS...KUV COV LUS MUAJ FACTS TXAUS...KUV THIAJ HAIS TAU.

KUV TXAUS SIAB UAS MUAJ TEJ PAB HLUAS HMONG XWS LI XX...HMONG WORLD OF CONGRESS...411...AND NOW HMONG TEBCHAWS VERY CLOSELY.

KUV POM TIAS  QHOV LAWV UA TSEEM DAMAGE HMONG LOJ HEEV.   KOJ PUAS POM XX MAG QHOV TAUB KIAG LOS VIM $$...VIM DHMONG TEJ NYIAJ.  VIM MUAJ IB TUG UAS YEEJ YOG PROFESSIONAL THIEF...MUAJ IB TUG YEEJ YOG PORFESSIONAL CON MAN...THIAJ MUAJ IB TUG/COV YOGPROFESSIONAL SAUB VWM.   COV NEEG ZOO LI NO IS UNFIT TO LEAD HMONG.

 

 

Tseemmoob,

Koj cov lus hais ntawd nws tsis yoojyim thiab uasi li koj hais os phoojywg.  Yog Mab Dub Suav Doog thiab cov Hmoob Cuamtsoov tuaj pom es luag mus TAUG XAIV ces Hmoob NTSIB TEEBMEEM loj heev li hos tos kuv los hais kom koj muab delete a.s.a.p.  Kuv mas heart tsis attack vim teebmeem tuaj los tsis raug os hehehe!!!!! tiamsis tus yuav muaj heart attack yuav yog koj vim tias koj yog tus sau cov lus ntawd os.  

Hmong Tebchaws thiab XX lawv tsis tau declare specific/ncaj qha txog 1 lub tebchaws twg laiv.  Yog muab hais los lawv tsis muaj kev phomsij npaum li koj cov lus nawb.  Kuv li mas kuv thov QHUAS cov Hmoob uas muaj lub zeemmuag xav kom Hmoob muaj tebchaws li lawv thiab hais saum qaum rooj tias tsis nqa riam phom mus tua ib lub tebchaws twg.  Txawm lawv ua tsis tau tebchaws los atleast khaws Hmoob txoj kev npauhmoob alive os.  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob,

cia seb wb ob tug no Yuav heart attack UA ntej nawb...hehehe.

koj wrong lawm nawb Txog qhov koj hais Tias Hmong Tebchaws tsi tau declare

koj puas Nco Hmong World of Congress.   Lawv mus zwm rau UNPO. Rau xyoo 2007-2008 los lawm ne.   Thaum no XX yog lawv tus thawj...tabsis tau li 2-3 xyoos tomqab los  no lawv sib tawg tag...XX thiaj los UA dua ib pab hu ua 411.   Tsam no 411 Ho mus tsi taug thiaj li muab Hloov kiag hu UA Tebchaws Hmong.   Thaum hu li no lawd ces very attract rau hmong vim XX dag Tias yawg mus zem tau hauv tsev Dawna/White House THIAB mus register rau  UN.   Yog li UN thiaj coj yawg mus  qhia 16 tus chij uas UN Yuav tsa kom muaj tebchaws.   Ib tug ntawm 16 tug chij ntawm Yuav muab rau Hmong.

koj puas research Txog lawv PAB Hmong State no  na.

lawv qhov no tseem danger thaj Kuv COV lus...yog li Kuv Yuav tsi lam delete.

nim no you DO or you DIE xwb nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Roob,

kuv mas Kuv ntseeg thiab pom txoj hau kev to tog rau RAU Hmong

Hmong Yuav vammeej rau txojkev ciaj haiv...txhua xeem yuavtsum tau sib koom.

vim cov xeem yog the power force behind Hmong.

Hmong Yuav tsim txiaj kom lwm haiv neeg support...Hmong yuavtsum tau los hwm los Hmong  tus culture:  LUB xeem, kev sib Yuav, kev plojtuag kev tuag.

tos Kuv ntseeg Tias LUB xeem yog Hmong LUB hwjchim/power mas vim Hmong yeej try for centuries ntau tus Hmong Sawv los coj Kom Hmong ciaj haiv...but failed every time...vim sau txhua xeem.   Tus TWG los Sawv los xav kom Nws los UA huabtais zoo li nplog zoo li thaib xwb.

koj puas pom Hmong Tebchaws txojkev coj.   Muab ntsia mas lawv tseem coj phem tshaj N. Korea nav.  Tib cov kwvtij Txiv tub, yaw yij da laug xwb.  Kev xaiv tsa yeej tsi pub ibtug neeg sab nraum es yog Hmong tuaj pov npav.  Even cov uas yeej yog members Tabsis tsi yog lawv cov txheeb ze...lawv tsi tsi pub muaj npe nyob rau hauv.

kuv mus koom vim Kuv nyob ze...Kuv uv tsi taug pom lawv txojkev li hiam ti nkaus txha.  Kuv thiaj khiav tawm plaws mus tsev.

ntawm koj daim VDO mas xyov Koj Ho pom qhov meaning zoo li CAS rau Hmong, tabsis Kuv pom mas yog Hmong tseem coj LUB siab phem li ntawm ces hajyam Yuav piamsij zuj zus mus.   

Koj puas pom cov Middle East , lawv coj li no ntag es thiaj niajhnub sib tua.

koj pom haiv neeg Israel lawv tau tebchaws 1948...Tamsim no lawv so advance Txog technology....but cov Palestine tseem siv pob zeb xwb.

lawv UA rogg 1967 war,   Lawv tua yeej 7-8 LUB tebchaws.   Lawv tus zog los yog LUB zog los ntawm lawv txojkev ntseeg...thiab lawv cov xeem...12 xeem.

 

 

In fact "The believe and reality"are completely different.

Trump/Alt-Right yeej kev xaivtsa nyob USA thiab sawv los coj-kav tebchaws zoo licas? Puas muaj kev kub ntxhov ? Puas muaj kev tawgtshwj?

Txojkev ua politic raws xeem, Culture, race, Ethnicity, clans yeej sau tsis tau tag nrho txhua pejkum koom tebchaws los koom tau ib haiv, koom ib txoj cai.

Lub tebchaws USA no vammeej haumxeeb thiab nyob taug ua ib haiv neeg yog constitution "All MAN CREATE EQUAL". Yog tibneeg txhais tau lub ntsiab tseeb ntawm tsab cai, nws txawm kam koom ib haiv. Dhau ntawm tsab cai yog "The common interests" lawm xwb. 

THAUM Koj mus koom Hmoob tebchaws yog koom the national common Interests of the Hmong.  Qhov koj tawm tsis kam mloog lawv yog the fitness of the leadership+policy, regulation and functional characteristics of the so-call Hmoob Tebchaws ntag. 

Koj pom tseeb tias lawv tawg tag vim lawv muaj kev "CAISTSHWJ" siv kev txheebze, xeem, base of culturally believe thiab kev phoojywg VS kev ncajncees thiab txojcai.

Koj tig los saib Hmoob cov koomhaum xeem kom meej saib txhua lub koomhaum xeem no nyias puas sau tau tag nyias xeem Hmoob los koom tes nyob lub koomhaum li qab tswjfwm."Make sure you observe enough of the failure of these organizations to complement the research".

Yog koj xav nrog Hmoob Tebchaws tsa haiv, kuv qhia koj tias lawv tseem poobqab deb ntawm " Original Cobfab " uas yog lawv tus cag (qhov Cofab tuag ces yog tsa 12 xeem cag los tuav Hmoob txoj kev coj thiab tsim cai rau haiv coj tebchaws uas yog "the council  of Hmong Clans separately under the Ethnicity council of Chaofah federation") 1975-now.

Yuav tsa ib haiv neeg tsis yog culture+religion txawm yuav sawv tau nawb-2 yam no yeej always lead to conflicts of the nation, AND " CEEVFAJ " there " they are factors to create a separations of the unity of a nation".  In-facts they unbound the similarity and preserve the isolation of differences that create the mistrust of utilize humanity kinds/preserving the philosophy of stereotype and racism.

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nwjlaus,

seems like koj tseem tsi totaub Txog Hmong zoo.

kuv yeej agree li koj hais...tabsis koj Kuv haiv neeg tseem  mus Txog li Mekas.

Hmong tseem coj LUB neej dabqhuas, LUB neej xeem,  LUB neej kwvtij neej tsa, thiab kev txeeb kev ze. 

yog li Kuv thiaj express Kuv seem mus raws li Hmong txojkev ntshaw xwb.

kuv Yuav tsi tau hais Txog far-right, conservative, liberal.   Yog tseem muab cov no los xyaw Hmong thiab ces hajyam mob taub hau.

Hmong Tebchaws tawg tag vim:

txoj kev ntseeg conflict Hmong txoj...poj Koob Yawm Ntxwv vs. kevcai dabqhuas.

ib pab Txiv tub yaw yij da laug xwb...tsi yog 18 xeem.

cov koomhaum xeem yeej zoo...tabsis tsi zoo yog tus los cov tsi koom nrog xwb

caubfab failed vim lawv  coj tib yam li Hmong Tebchaws niajhnub no.

peb cov uas xav los coj Hmong...peb yuavtsum Paub Hmong LUB siab LUB ntsws, Hmong txojkev ntshaw.

vim li nov  cov xeem THIAJ los sib sau nyias xeem kom los dib hlub sib pab.   HNUb uas

cov xeem nyias muaj nyias LUB koomhaum khov kho ces hnub ntawm tag lau txhua xeem Yuav los si koom tau uake.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0