Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

NTIAJ TEB TSIS THAJ YEEB


4 posts in this topic

Posted · Report post

Txoj kev zoo thiab haum xeeb hauv lub ntiaj teb no tsuas kav ib pliag xwb, twb rov pauv hloov (kub ntxhov) lawm.  

Puas muaj ib qho chaw nyob qab ntiaj teb no es txoj kev zoo siab thiab txaus siab yuav muaj nyob mus tag ib txhis???

Thaum ub Hitler coj tus cwj pwm zoo li Trump ntag.  Neeg thuam hais tias nws yog neeg vwm, tsis muaj hnub nws yeej li.  Txog thaum kawg nws yeej, nws thiaj muab lub ntiaj teb tig qab teg ua qaum tes.

Lub niag pas dej hiav txwv, loj li loj, dej nyob tau tus yees xwb, tiam sis thaum dej foom tuaj, nws yog yam txaus ntshe tshaj thiab puas tsuaj loj tshaj plaws.

Lub niag tebchaws USA no, yav tag los nyob tau tus yees xwb, tiam sis tam sim no, cua nplawm ntws lawm, dej yuav pib foo, puas muaj qhov chaw twg rau Hmoob roo siav.

Nej mus saib cov neeg "hooligans", cov neeg thab sib ntaus, 1-2 tus thab xwb ces ua rau tas pab tas tus sib ntaus......dej foo ces pib li no tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nws yog lujsim kev pauv hloov ntawm noob neej od.  Nyuj laus nrau txaus zog ntaug ces nws tos tuag, nyuj hluas hlob tuaj cuab tsis tim lub zog nws thiaj xav nrog lwm tus heevnyuj sib nraus saib nws heev npaum twg xwb.

Tibneeg thiab tsiaj 4 tes-taw yog tib-tug meejxeebkeeb. Cov laus uarog moblaus ces so, thiab lawv cuabtim kev uarog phem VS zoo licas lawm ces lawv cheem rogg.  Cov hluas hlob tsis paub tsis pom kev mob kev puastsuaj piamsim ntawm kev tsov-rogg ces lawv xav sim khavtheeb nrog lwm haiv, lwm hom neeg koom ntiajteb saib lawv heev npaum twg.

Kev ntse tsis nto, paub tsis tshab thiaj li khavtheeb vim nws lub siab hlob siab phem xav muab lwm tus txojsia mus siv kev phomsij.  Vim nws yeej paub meej haistias txawm tibneeg yuav tuag lwjdhi los yeej yuav tuag tsis txog nws no lau.

Thaum ntiajteb yug tau hom neeg twmxeeb no ciajsim nyob tiam twg ces tiam ntawv tsis muaj kev thajyeeb od

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev sib tawm tsam ntawm lub ntiaj teb no, yog muaj sia lawm ces xam tsis pom ib txoj kev dim li.  3 txoj kev ntseeg loj yog Buddhism, Christianity and Islam xwb.  Txoj twg twb muaj kev sib tawm tsam nyob hauv....thiab tsuas kav mus ib pliag xwb.  

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev sib tawm tsam ntawm lub ntiaj teb no, yog muaj sia lawm ces xam tsis pom ib txoj kev dim li.  3 txoj kev ntseeg loj yog Buddhism, Christianity and Islam xwb.  Txoj twg twb muaj kev sib tawm tsam nyob hauv....thiab tsuas kav mus ib pliag xwb.  

 

 

"NTIAJ TEB TSIS THAJ YEEB" Kev sib txeeb noj sib haus  sib txeeb hwj chim sib txeeb meej mom  hauv haiv neeg yog xaiv tau  tus tuam tswv zoo heev ces kawg raug tua li John-Filzgerald- kennedy  nyob hauv haiv  xaiv tau tus tuam tswv nyaum heev  ces kawg khiav nkaum mloog saib lub ntiaj teb puas pab tau=  ntaus nqi hais tias <NTAIJ TEB TSIS THAJ YEEB>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0