Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV

7 posts in this topic

Posted · Report post

1 TSOOM HMOOB NYOB HAUV LUB QAB NTUJ TXHUA TUS,

Thaum nej mus saib thiab pom cov xovxwm nram no tag lawm nej ho zaum xav thiab nej xav li cas rau Hmoob lub neej tsis hais nyob rau ces kaum ntuj twg.  Hmoob lub neej TSIS TXAWJ SIB HLUB thiab UA NEEJ XAV TAUG KEV KHAWS TAWS QHUAV, THAUM LUAG MUAB YUS SIV TAG LUAG TSIS XAV YUAV ces yog zoo li no.

Tej TSWV8 los yog MASTERMIND uas Tsoomhwv Cobtsib tsis kam los ua passport (ntawv hla tebchaws) rau Hmoob li lawv hais hauv daim vdo no ces yog qhov luag ua kom Hmoob tsis muaj hnub vammeej thiab raug txomnyem tag mus  lub neej.  Tab txawm hais tias peb Hmoob pom tej xwmtxheej phem li no ua ntuv los mus los peb Yeej tsis KAM PAUV thiab TSIS TXAWJ LOS SIB HLUB hlo li.  Cov kwvtij Hmoob Cobtsib no  tseem yog cov uas SIAB PHEM tshaj thiab xws li 2 kwvtij kiag los tus kwv mus coj kev cai TSHIAB tus tij tseem muab tus kwv ntaus kom TUAG thiab muab vajtsev hlawv kom puas tsuaj.  Thov peb Hmoob UA NEEJ RUA MUAG SAIB LUB NTIAJTEB NO thiab mog kwvtij Hmoob.  

Nej nco ntsoov kuv cov lus tiias NEEG TXAWJ YUG tiamsis AV TSIS TXAWJ HLOB, yog li no lub ntiajteb no Neeg tsuas muaj loj hlob COOB ZUS TUAJ hos AV TSUAS MUAJ TSAWG/NQAIM ZUS xwb.  Lub neej yav pemsuab peb tseem yuav raug tsimtxom sab tshaj no ntxiv.

Tham li no ua ntej tso.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob,

zaag nuav tsi zoo le zaag ub lawm... qhov nuav ces tsi txawv P Trump hais txug hab ua rau cov Mexican hab cov ua tuaj lwm tebchaw tuaj es cia li tuaj nyob lub tebchaw Meska no tuabyam os nawb.

yus lub tebchaw pluag ces yeej zoo le nuav os nawb... 

 

koj hos tham txog cov Hmoob Christian raug tua ntawd - peb hmoob yog ib tsavneeg ruamm ruamm li koj kuv wb tham tag los ntawd.  yog li ntawd, thaum yus tau ntseeg kev caij Vajtswv losyog Christian ntawd lawm ces yuav muab hais lus loj loj thiab hais tshaj tshaj ua tseem tshaj tej Saub Hmoob lawm thiab ces luag tsoomfwm kawg yuav tsum muab tej neeg Vwm thiab Npab no tua povtseg xwb.

tus nyablaj kiag los yeej muaj cov ntseeg Christian tib yam--tabsi, luag yog tibneeg muaj education thiab ntse..luag ntseeg luag tsua ntseeg tuaj nruabsiab thiab nruabntsw kom tau zoo nyob thiab tau txoj kev kajsiab xwb.  peb hmoob ntseeg vajtswv ces zoo kiag li cov hmoob Meska ntseeg vajtswv in the 80 and 90 ntawd ntag--tseem yuav muab yus yog hmoob thiab kwvtij neejtsa suj  kiag thaum tuag thiab tseem  hais tias yus cov hmoob mas yuav raug mus dabteg tab xwb ntag, lawv mas thiaj li yog cov ntseeg ntawd thiab xwb thiaj li yuav tau mus saum ntuj ceebtsheej no--hais lus rov ntsw yus tus hmoob phem li phem xwb.  cov neeg ruamm ces thaum pom tsi tau dabtsi ces cias li xav tias muaj tiag tiag thiab cias li ua neeg Vwm lawm--tuag los tsimnyog lawm. yus tsi ntse, txhob mus ua tej yam ua yus tsi paub txog ntawd thiab thiaj li nyob cobphuj os nawb...Roob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HMOOB TXOJ KEV UAS RAUG TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS


Vim hais tias peb hmoob yog " Me nyuam ntsuag " teb ntsuag chaw xwb. Peb hmoob nyob tsis muaj av tsis muaj teb chaws los Vim yog : Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb poob chaw zoo li niaj hnub no. 


Thaum twg yog peb hmoob tig rov qab mus hwm Tswv Ntuj Tswv Teb mas peb hmoob thiaj mam li rov qab tau zoo dua os nawb. Peb hmoob lub neej niaj hnub no yog los mus qiv luag mab sua li Tsev so xwb. Haiv neeg twg yog tias luag " Txais yuav hmoob " thiab hlub hmoob ces thaum kawg haiv neeg ntawd yuav tau txais lub Ntuj li koob hmoov. Qhov uas luag lwm haiv neeg txais hmoob tuaj mus nyob rau luag li teb chaws mas yog li ntawd. Luag paub txog hmoob tias hmoob yog leej twg....?


Peb hmoob txoj kev txom nyem thiab lub Ntuj muab hmoob cais ib cov mus nyob rau ib qhov los Vim yog hmoob pheej nyiam tua Vaj tua Cob...Es lub Ntuj thiaj li tau muab hmoob rau txim li ntawd. Zoo rau qhov uas lub Ntuj muab hmoob lub neej tig mus ua mab sua li lawm, txhob yog li ntawd mas ntshe hmoob twb tua hmoob dua lawm thiab os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob pauv tsis tau txoj kev poj ua tseg yawm ua cia li ces zoo li no ntag lau.  Qhovtwg yuav zoo rau yus yuav pab tau yus yuav tau pauv mus ua qhov ntawd hos Hmoob.  Be an opportunist, know how to take advantage of others to better the lives of our ppl.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob,

zaag nuav tsi zoo le zaag ub lawm... qhov nuav ces tsi txawv P Trump hais txug hab ua rau cov Mexican hab cov ua tuaj lwm tebchaw tuaj es cia li tuaj nyob lub tebchaw Meska no tuabyam os nawb.

yus lub tebchaw pluag ces yeej zoo le nuav os nawb... 

 

koj hos tham txog cov Hmoob Christian raug tua ntawd - peb hmoob yog ib tsavneeg ruamm ruamm li koj kuv wb tham tag los ntawd.  yog li ntawd, thaum yus tau ntseeg kev caij Vajtswv losyog Christian ntawd lawm ces yuav muab hais lus loj loj thiab hais tshaj tshaj ua tseem tshaj tej Saub Hmoob lawm thiab ces luag tsoomfwm kawg yuav tsum muab tej neeg Vwm thiab Npab no tua povtseg xwb.

tus nyablaj kiag los yeej muaj cov ntseeg Christian tib yam--tabsi, luag yog tibneeg muaj education thiab ntse..luag ntseeg luag tsua ntseeg tuaj nruabsiab thiab nruabntsw kom tau zoo nyob thiab tau txoj kev kajsiab xwb.  peb hmoob ntseeg vajtswv ces zoo kiag li cov hmoob Meska ntseeg vajtswv in the 80 and 90 ntawd ntag--tseem yuav muab yus yog hmoob thiab kwvtij neejtsa suj  kiag thaum tuag thiab tseem  hais tias yus cov hmoob mas yuav raug mus dabteg tab xwb ntag, lawv mas thiaj li yog cov ntseeg ntawd thiab xwb thiaj li yuav tau mus saum ntuj ceebtsheej no--hais lus rov ntsw yus tus hmoob phem li phem xwb.  cov neeg ruamm ces thaum pom tsi tau dabtsi ces cias li xav tias muaj tiag tiag thiab cias li ua neeg Vwm lawm--tuag los tsimnyog lawm. yus tsi ntse, txhob mus ua tej yam ua yus tsi paub txog ntawd thiab thiaj li nyob cobphuj os nawb...Roob

TL,

Lub homphiaj tso tej duab no raub peb saib seb Hmoob puas ris siab txog txoj kev uas neej tsis muaj zeemmuag.  1 qho 2 qhov 3 qho los Hmoob tias yus nyob lub tebchaws twg ces lub tebchaws yog YUS LUB.  Ua li ne cov Hmoob Cobtsib no lawv txawm yog Koos Paj Cai lawv cov uas nrog Ho Chiminh lawv tuaj tua Hmoob Vaj Pov heev thiab tawv tshaj uas muaj txiajntsim ntau kawg nkaus rau lub tebchaws Cobtsib.  Tiamsis tej yam Hmoob Cobtsib ua ntawd tsis muaj ib qhov txiajntsim dabtsi li.  Hauv Nplogteb xws li Faiv Ntaj, Nyiaj Vws, Lauj Foom lawv los zoo ib yam nkaus.  Thaum lub tebchaws ua tau los lawm luag Mab Suav muab Nom, liaj ia sib faib nroos ua hos yus ces ua yoov ntxuav tes.  Npaum li no los Hmoob yeej tseem QIMUAG NTI ua neej tsis pom tej teebmeem ntawd hlo li.  Qhov no yog qhov NTXUB thiab DHUAV HMOOB tshaj plaws tsis muaj ib yam dabtsi kuv dhuav tshaj saud lawm os.

Cov Hmoob ntseeg Yexus/Jesus tsis hais hom twg.  Yam kuv hais yog qhov Hmoob ru.am. Hmoob tua Hmoob twb tsis yog luag lwm haivneeg tua uas zoo nkaus li kuv hais los saud txoj kev ua neej qimuag.  Yog yam uas lawv ua dhau li yuav mus rau seem kasmoos ces tej Nomtswv ua lawm  kuv tsis hais tiamsis yam zoo li tus kwvtij saum no thiab lwm tus tsuas yog mus ntseeg Vaj Tswv xwb cia li muab yus neeg ntaus kom tuag thiab raug mob.  Tej no Hmoob yog ib haivneeg R.UAM tiagx.

HMOOB TXOJ KEV UAS RAUG TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS


Vim hais tias peb hmoob yog " Me nyuam ntsuag " teb ntsuag chaw xwb. Peb hmoob nyob tsis muaj av tsis muaj teb chaws los Vim yog : Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb oo li niaj hnub no poob chaw z


Thaum twg yog peb hmoob tig rov qab mus hwm Tswv Ntuj Tswv Teb mas peb hmoob thiaj mam li rov qab tau zoo dua os nawb. Peb hmoob lub neej niaj hnub no yog los mus qiv luag mab sua li Tsev so xwb. Haiv neeg twg yog tias luag " Txais yuav hmoob " thiab hlub hmoob ces thaum kawg haiv neeg ntawd yuav tau txais lub Ntuj li koob hmoov. Qhov uas luag lwm haiv neeg txais hmoob tuaj mus nyob rau luag li teb chaws mas yog li ntawd. Luag paub txog hmoob tias hmoob yog leej twg....?


Peb hmoob txoj kev txom nyem thiab lub Ntuj muab hmoob cais ib cov mus nyob rau ib qhov los Vim yog hmoob pheej nyiam tua Vaj tua Cob...Es lub Ntuj thiaj li tau muab hmoob rau txim li ntawd. Zoo rau qhov uas lub Ntuj muab hmoob lub neej tig mus ua mab sua li lawm, txhob yog li ntawd mas ntshe hmoob twb tua hmoob dua lawm thiab os.

Zeejneeg,

Thov txim ntau tus phoojywg.  Kuv xav kom peb Hmoob yuav tau xyuamxim saib peb tej lus kom zoo ua ntej yuav hais thiab yuav pauv tej lus Saub no txhob muab los hais ntxiv li koj thawj kablus kuv muab zas kob liab ntawm no.  Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb oo li niaj hnub no poob chaw.

Koj kab ntawv no hais tsis yog lawm!!!.  Tej no tsis yog lub ntuj hais thiab tsis muaj povthawj.  Tej lus koj hais no yog peb tus YEEBNCUAB cob qhia Hmoob hais xwb.  Yog cov lus uas tua Hmoob kom sawv tsis tsheej haiv thiab qaug zog rau txoj kev ua neej.  Vim Hmoob ib feem xav li koj xav no thiaj li muaj tej tswv8 poob qab thiab lub zeemmuag uas tsis zoo los coj Hmoob mus YUAM KEV.
 
Koj cov lus nram qab no yog lawm os thiab kuv agree mas phoojywg.  Hmoob yeej coj li koj hais no Hmoob mus nyob qhov twg los thiaj li muaj teebmeem.  Tiamsis nej nco ntsoov os, qhov Hmoob ua li no vim nws muaj tus COB, TUS NTXIAS kom Hmoob ROV UA LI NO Hmoob thiaj ua.  Txawm li ntawd los feem ntau ntawm Hmoob tsis paub txog ces lawv pheej cem tias Hmoob txhua tus, qhov tiag nws yog muaj cov Hmoob cuamtsoov nyob hauv kom ua os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob pauv tsis tau txoj kev poj ua tseg yawm ua cia li ces zoo li no ntag lau.  Qhovtwg yuav zoo rau yus yuav pab tau yus yuav tau pauv mus ua qhov ntawd hos Hmoob.  Be an opportunist, know how to take advantage of others to better the lives of our ppl.

Cwj,

Txoj kev QIMUAG UA NEEJ ces zoo li no mas.  Koj saib peb cov tuaj nyob cov tebchaws vammeej no kiag los yeej tseem coj li qub ne.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob,

yog koj yuav muab hais li koj tiag mas txaus tusiab heev--vim tias koj kuv wb tsavneeg hmoob no, luag muab siv li tej Tsiaj coj mus caum kauv thiab moslwj txog siav qhawv thiab tus tuag li cas los muaj tag.  tabsi, hnub ua tua tau Kauv thiab Moslwj lawm--tus tswv ntawm lub tebchaw ntawd tsua saib hmoob zoo li tus devv raws nqaij tibyam li yog tsiaj thiab xwb os nawb. 

tabsi, hmoob lub siab tsi zoo thiab tsi ntse ned--hmoob tsua yog nyiam mus Chawj thiab mus Fwm luag lawm haiv xwb.  yog tus hmoob ua thiab hais mas, tus hmoob ruamm npaum li cas los tseem dhia siab dhia nqi heev li heev rau tus Hmoob os nawb.  Thaum tseem muaj cov ruamm zoo li no, ces koj kuv wb tsavneeg no yeej sawv tsi ciaj-ncaig li ntag....vim tias, leej twg sawv yuav ciajncaig ces nws mus tshum thiab mus tuaj luag txov kom hmoob rov nto rau hauv av duas lawm xwb mas nawb.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0