Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Muaj mob.

81 posts in this topic

Posted · Report post

Zaj nkauj no zoo mloog kawg.  Los mloog nrog kuv:

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv ces mob tas niaj tas xyoo tsis muaj hnub zoo li os.Kuv poj niam nws xav mus twg nws mus lawm tsheej 10 tawm hnub 10 tawm hmo mam rov los tsev 1-2 hmos xwb nws twb rov khiav mus dua lawm tsis los pab kuv li.

Muaj tej hnub kuv taus zog ces kuv mus tso tau quav tau zis hos tej hnub ces kuv sawv tsis taus kuv pw da quav da zis lawm xwb.

 

Oh lod?  Muaj tiag mas brother.   Yog yus tau txijnkawm hlub2 yus ces lub sijhawm yus ua tsis tau ces nws los pab yus; yog tau yus tus txijnkawm tsis sibhlub ces yog yus tau kev tsaus ntuj ces luag yeej xav mus ntau dua, tsis xav los.   No yog kuv kevxav tabsis kuv xav tias kuv kevxav yuav tsis yuamkev thiab.  Txawm licas los ua siab loj mog brother.  3 ua neeg ces 3 yeej yuav taug 1 txoj kev mob os.   Kev mob yeej tsis cais tus neeg muaj/pluag; tus laus/pluag; tus neeg zoo/tus phem.  Xav tias hnub no yog koj lub sijhawm but hers time (nws kev mob) is coming thiab.  Koj muaj menyuuam txawm koj pojniam tsis pab los koj mam hais kom menyuam pab lub sijhawm lawv los txog tsev. Tsis tas li, yog nyob li koj qhov situation no-lub sijhawm koj ua tsis tau rau koj tus kheej/tu tsis tau koj lawm hospice muaj cai xa/tso neeg tuaj hauv koj tsev, tuaj muab koj dadej, ua mov koj noj (or tso mis rau koj), wash your clothes, nyob nrog koj.  The # of hours koj yuav qualify  for depends on koj qhov need, koj tus mob.   Txhais tau tias koj tus nurse tuaj kuaj koj yog nws pom koj tsis tau, koj xav tau kev pab rau koj ces nws mam li determine hours based on koj qhov over all health thiab koj tseem ua tau how many % rau koj tus kheej.   Yog koj xav tau kev pab nug koj tus nurse.  Qhov kevpab no tsis yog  24/7 tabsis nws yog ib qhov zoo rau koj, koj tsevneeg lub sijhawm koj cov neeg tsis nyob tsev lawm.   Kev tso neeg tuaj saib/tu koj hauv tsev kuv paub tias 3 Hmoob feem ntau tsis nyiam siv, tsis kam neeg tuaj rau hauv yus vajtsev.  Kuv xav kom koj keep an open mind, txhob xav dabtsi ntau.   Lawv tsis tuaj night time; only AM and PM xwb.  Yog koj kam txais kevpab no kuv xav tias txojkev pab no yuav los daws tau (1)  koj tsevneeg 1 qhov burden rau koj tsev neeg; (2) yuav los pab tau koj thaum koj tu tsis tau koj tus kheej/ua tsis tau/los koj tsis muaj zog.  Qhov zoo ces yog lino.   

Ntxiv mus, koj puas tau muaj commode (yog lub toilet tso next to your bed or room)?  Puas muaj urinal (lub bottle-like-jug for tso zis)?  These items are good to use yog koj tsis muaj zog, mus tsis tau kev.  I'd recommend them to anyone to use....but xyov koj puas kam siv thiab ne.  Lolz.  It just that most Hmong in general....shy2 li.  Yog koj feel tias yuav make it easier los benefits rau koj, ask your nurse for them.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv ces mob tas niaj tas xyoo tsis muaj hnub zoo li os.Kuv poj niam nws xav mus twg nws mus lawm tsheej 10 tawm hnub 10 tawm hmo mam rov los tsev 1-2 hmos xwb nws twb rov khiav mus dua lawm tsis los pab kuv li. Muaj tej hnub kuv taus zog ces kuv mus tso tau quav tau zis hos tej hnub ces kuv sawv tsis taus kuv pw da quav da zis lawm xwb.

Nyob zoo yawm yij Koobpovtxuj:

Tu peb txiv neej sawv daws siab tag txhua tus thaum peb hnov koj qhov xov no os nawb, koj / kuv peb ua neej nyob ces tsuas zoo rau thaum peb tseem ua taus txiv xwb os mog, thaum twg peb ua li taus txiv lawm ces peb yeej muaj tej teeb meem koj hais ntawd kod raug rau peb sawv daws mas nawb.

yawm yij Koobpov, yus yeej ib txwm ua yus txiv los txog rau hnub no lawm , es yus yuav tsum pab yus tus kheej npaum li yus yuav ua tau, thiab pab yus tus kheej kom txog rau hnub uas lub ntuj pom zoo rau yus nawb mog.

Peb hlub koj heev os yawm yijaw!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv ces mob tas niaj tas xyoo tsis muaj hnub zoo li os.Kuv poj niam nws xav mus twg nws mus lawm tsheej 10 tawm hnub 10 tawm hmo mam rov los tsev 1-2 hmos xwb nws twb rov khiav mus dua lawm tsis los pab kuv li.

Muaj tej hnub kuv taus zog ces kuv mus tso tau quav tau zis hos tej hnub ces kuv sawv tsis taus kuv pw da quav da zis lawm xwb.

 

Oh lod?  Muaj tiag mas brother.   Yog yus tau txijnkawm hlub2 yus ces lub sijhawm yus ua tsis tau ces nws los pab yus; yog tau yus tus txijnkawm tsis sibhlub ces yog yus tau kev tsaus ntuj ces luag yeej xav mus ntau dua, tsis xav los.   No yog kuv kevxav tabsis kuv xav tias kuv kevxav yuav tsis yuamkev thiab.  Txawm licas los ua siab loj mog brother.  3 ua neeg ces 3 yeej yuav taug 1 txoj kev mob os.   Kev mob yeej tsis cais tus neeg muaj/pluag; tus laus/pluag; tus neeg zoo/tus phem.  Xav tias hnub no yog koj lub sijhawm but hers time (nws kev mob) is coming thiab.  Koj muaj menyuuam txawm koj pojniam tsis pab los koj mam hais kom menyuam pab lub sijhawm lawv los txog tsev. Tsis tas li, yog nyob li koj qhov situation no-lub sijhawm koj ua tsis tau rau koj tus kheej/tu tsis tau koj lawm hospice muaj cai xa/tso neeg tuaj hauv koj tsev, tuaj muab koj dadej, ua mov koj noj (or tso mis rau koj), wash your clothes, nyob nrog koj.  The # of hours koj yuav qualify  for depends on koj qhov need, koj tus mob.   Txhais tau tias koj tus nurse tuaj kuaj koj yog nws pom koj tsis tau, koj xav tau kev pab rau koj ces nws mam li determine hours based on koj qhov over all health thiab koj tseem ua tau how many % rau koj tus kheej.   Yog koj xav tau kev pab nug koj tus nurse.  Qhov kevpab no tsis yog  24/7 tabsis nws yog ib qhov zoo rau koj, koj tsevneeg lub sijhawm koj cov neeg tsis nyob tsev lawm.   Kev tso neeg tuaj saib/tu koj hauv tsev kuv paub tias 3 Hmoob feem ntau tsis nyiam siv, tsis kam neeg tuaj rau hauv yus vajtsev.  Kuv xav kom koj keep an open mind, txhob xav dabtsi ntau.   Lawv tsis tuaj night time; only AM and PM xwb.  Yog koj kam txais kevpab no kuv xav tias txojkev pab no yuav los daws tau (1)  koj tsevneeg 1 qhov burden rau koj tsev neeg; (2) yuav los pab tau koj thaum koj tu tsis tau koj tus kheej/ua tsis tau/los koj tsis muaj zog.  Qhov zoo ces yog lino.   

Ntxiv mus, koj puas tau muaj commode (yog lub toilet tso next to your bed or room)?  Puas muaj urinal (lub bottle-like-jug for tso zis)?  These items are good to use yog koj tsis muaj zog, mus tsis tau kev.  I'd recommend them to anyone to use....but xyov koj puas kam siv thiab ne.  Lolz.  It just that most Hmong in general....shy2 li.  Yog koj feel tias yuav make it easier los benefits rau koj, ask your nurse for them.

 

SillyMe.

Hais txog kev uas Hospce tso lawv cov neeg tuaj pab coj kuv mus da dej los yog pab lwm yam mas yeej zoo hais ces lawv yeej tuaj ntag.Tab sis kuv tsev neeg tsis kam lawv tias twb muaj tus tub thiab tus ntxhais yog tus ua npe tu kuv 1 hnub 12 xuaj moos lawm ces cia nkawd nyob tsev pab tu kuv xwb.Tab sis tus tub mas yeej nyob tsev pab kuv ntau hos tus ntxhais ces yog ua npe noj nyiaj  nkaus xwb.tau nyiaj kiag ces thauj kuv poj niam nkawd mus ua si lawm xwb.

Hais txog lub toilet nqa mus los txawb ntawm taw txaj los kuv yeej muaj huv si lub taub tso zis mas lawv 1 sij xa 1 lub tuaj li thiab.Tab sis tej thaum ces toilet nyob kiag ntawm ko taw los tej thaum kuv sawv kuv mus siv kuj tau tej lub caij ces yuav yog muaj tus los pab tsa kuv sawv mas thiaj tau kuv sawv kuv tsis tau li ces tej thaum zoo li no lawv los pab tsis thas ces quav twb lo ris tag lawm xwb ne.

Kuv ces mob tas niaj tas xyoo tsis muaj hnub zoo li os.Kuv poj niam nws xav mus twg nws mus lawm tsheej 10 tawm hnub 10 tawm hmo mam rov los tsev 1-2 hmos xwb nws twb rov khiav mus dua lawm tsis los pab kuv li. Muaj tej hnub kuv taus zog ces kuv mus tso tau quav tau zis hos tej hnub ces kuv sawv tsis taus kuv pw da quav da zis lawm xwb.

Nyob zoo yawm yij Koobpovtxuj:

Tu peb txiv neej sawv daws siab tag txhua tus thaum peb hnov koj qhov xov no os nawb, koj / kuv peb ua neej nyob ces tsuas zoo rau thaum peb tseem ua taus txiv xwb os mog, thaum twg peb ua li taus txiv lawm ces peb yeej muaj tej teeb meem koj hais ntawd kod raug rau peb sawv daws mas nawb.

yawm yij Koobpov, yus yeej ib txwm ua yus txiv los txog rau hnub no lawm , es yus yuav tsum pab yus tus kheej npaum li yus yuav ua tau, thiab pab yus tus kheej kom txog rau hnub uas lub ntuj pom zoo rau yus nawb mog.

Peb hlub koj heev os yawm yijaw!!!

Robot.

Peb ua neeg nyob ces sib sau los ua txij ua nkawm ces twb yog ntshaw qhov kom 1 tug pab 1 tug ntag ua cas yus mob yus tsis taus ces yus tus txij nkawm cia li pheej khiav mus tauv pem tsis los pab yus mas tu siab tshaj plaws li os mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv ces mob tas niaj tas xyoo tsis muaj hnub zoo li os.Kuv poj niam nws xav mus twg nws mus lawm tsheej 10 tawm hnub 10 tawm hmo mam rov los tsev 1-2 hmos xwb nws twb rov khiav mus dua lawm tsis los pab kuv li.

Muaj tej hnub kuv taus zog ces kuv mus tso tau quav tau zis hos tej hnub ces kuv sawv tsis taus kuv pw da quav da zis lawm xwb.

 

Oh lod?  Muaj tiag mas brother.   Yog yus tau txijnkawm hlub2 yus ces lub sijhawm yus ua tsis tau ces nws los pab yus; yog tau yus tus txijnkawm tsis sibhlub ces yog yus tau kev tsaus ntuj ces luag yeej xav mus ntau dua, tsis xav los.   No yog kuv kevxav tabsis kuv xav tias kuv kevxav yuav tsis yuamkev thiab.  Txawm licas los ua siab loj mog brother.  3 ua neeg ces 3 yeej yuav taug 1 txoj kev mob os.   Kev mob yeej tsis cais tus neeg muaj/pluag; tus laus/pluag; tus neeg zoo/tus phem.  Xav tias hnub no yog koj lub sijhawm but hers time (nws kev mob) is coming thiab.  Koj muaj menyuuam txawm koj pojniam tsis pab los koj mam hais kom menyuam pab lub sijhawm lawv los txog tsev. Tsis tas li, yog nyob li koj qhov situation no-lub sijhawm koj ua tsis tau rau koj tus kheej/tu tsis tau koj lawm hospice muaj cai xa/tso neeg tuaj hauv koj tsev, tuaj muab koj dadej, ua mov koj noj (or tso mis rau koj), wash your clothes, nyob nrog koj.  The # of hours koj yuav qualify  for depends on koj qhov need, koj tus mob.   Txhais tau tias koj tus nurse tuaj kuaj koj yog nws pom koj tsis tau, koj xav tau kev pab rau koj ces nws mam li determine hours based on koj qhov over all health thiab koj tseem ua tau how many % rau koj tus kheej.   Yog koj xav tau kev pab nug koj tus nurse.  Qhov kevpab no tsis yog  24/7 tabsis nws yog ib qhov zoo rau koj, koj tsevneeg lub sijhawm koj cov neeg tsis nyob tsev lawm.   Kev tso neeg tuaj saib/tu koj hauv tsev kuv paub tias 3 Hmoob feem ntau tsis nyiam siv, tsis kam neeg tuaj rau hauv yus vajtsev.  Kuv xav kom koj keep an open mind, txhob xav dabtsi ntau.   Lawv tsis tuaj night time; only AM and PM xwb.  Yog koj kam txais kevpab no kuv xav tias txojkev pab no yuav los daws tau (1)  koj tsevneeg 1 qhov burden rau koj tsev neeg; (2) yuav los pab tau koj thaum koj tu tsis tau koj tus kheej/ua tsis tau/los koj tsis muaj zog.  Qhov zoo ces yog lino.   

Ntxiv mus, koj puas tau muaj commode (yog lub toilet tso next to your bed or room)?  Puas muaj urinal (lub bottle-like-jug for tso zis)?  These items are good to use yog koj tsis muaj zog, mus tsis tau kev.  I'd recommend them to anyone to use....but xyov koj puas kam siv thiab ne.  Lolz.  It just that most Hmong in general....shy2 li.  Yog koj feel tias yuav make it easier los benefits rau koj, ask your nurse for them.

 

SillyMe.

Hais txog kev uas Hospce tso lawv cov neeg tuaj pab coj kuv mus da dej los yog pab lwm yam mas yeej zoo hais ces lawv yeej tuaj ntag.Tab sis kuv tsev neeg tsis kam lawv tias twb muaj tus tub thiab tus ntxhais yog tus ua npe tu kuv 1 hnub 12 xuaj moos lawm ces cia nkawd nyob tsev pab tu kuv xwb.Tab sis tus tub mas yeej nyob tsev pab kuv ntau hos tus ntxhais ces yog ua npe noj nyiaj  nkaus xwb.tau nyiaj kiag ces thauj kuv poj niam nkawd mus ua si lawm xwb.

Hais txog lub toilet nqa mus los txawb ntawm taw txaj los kuv yeej muaj huv si lub taub tso zis mas lawv 1 sij xa 1 lub tuaj li thiab.Tab sis tej thaum ces toilet nyob kiag ntawm ko taw los tej thaum kuv sawv kuv mus siv kuj tau tej lub caij ces yuav yog muaj tus los pab tsa kuv sawv mas thiaj tau kuv sawv kuv tsis tau li ces tej thaum zoo li no lawv los pab tsis thas ces quav twb lo ris tag lawm xwb ne.

Kuv ces mob tas niaj tas xyoo tsis muaj hnub zoo li os.Kuv poj niam nws xav mus twg nws mus lawm tsheej 10 tawm hnub 10 tawm hmo mam rov los tsev 1-2 hmos xwb nws twb rov khiav mus dua lawm tsis los pab kuv li. Muaj tej hnub kuv taus zog ces kuv mus tso tau quav tau zis hos tej hnub ces kuv sawv tsis taus kuv pw da quav da zis lawm xwb.

Nyob zoo yawm yij Koobpovtxuj:

Tu peb txiv neej sawv daws siab tag txhua tus thaum peb hnov koj qhov xov no os nawb, koj / kuv peb ua neej nyob ces tsuas zoo rau thaum peb tseem ua taus txiv xwb os mog, thaum twg peb ua li taus txiv lawm ces peb yeej muaj tej teeb meem koj hais ntawd kod raug rau peb sawv daws mas nawb.

yawm yij Koobpov, yus yeej ib txwm ua yus txiv los txog rau hnub no lawm , es yus yuav tsum pab yus tus kheej npaum li yus yuav ua tau, thiab pab yus tus kheej kom txog rau hnub uas lub ntuj pom zoo rau yus nawb mog.

Peb hlub koj heev os yawm yijaw!!!

Robot.

Peb ua neeg nyob ces sib sau los ua txij ua nkawm ces twb yog ntshaw qhov kom 1 tug pab 1 tug ntag ua cas yus mob yus tsis taus ces yus tus txij nkawm cia li pheej khiav mus tauv pem tsis los pab yus mas tu siab tshaj plaws li os mog.

Txhob tu siam mas mog,   koj, kuv peb txhua tug yeej paub zoo lawm tias cov poj niam no tsis hais leej twg tus li os nawb, yog thaum koj taus plaws es cuag ko taw devv no mas nws txawm pom yus ntag, yog koj muaj mob tsis npaum ko taw devv lawm ntag ces luag yeej tseem xav kom yus tuag hos.    Niam txiv Hmoob no thaum zoo mas sib hlub kawg, zoo li txheej hluas nim no lawv tseem yaim ib kuag kuag nrog.   Hos yog thaum yus nrog  tsis taus nws pw lawm ces luag  yeej ntxub yus nawb.    Li cas los xij peem mog, yus kav tsij kho yus kom yus zoo xwb txhob tu siab mog.

   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khamvookham.

Yeej yog li koj hais mas.Kuv lub neej no mas vim yog kuv ua siab loj dhau hwv lawm ces kuv poj niam twb tau pa puag ntxov los lawm.Xyoo 2006 kuv cia li tau tug mob phem li no ces kuv poj niam pib phem rau kuv pib txum loom kuv los txog niaj hnub no.Muaj nyiaj pes tsawg caum los nws muab zais tag huv si lawm.Tsis nug ces zoo yog nug txog tej nyiaj ces nws muab los liam tias yog kuv mob txog tav no ces muab yuav tshuaj kho kuv thiab muas noj tag lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0