Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

TSWJ NTIAJ TEB


9 posts in this topic

Posted · Report post

Why does every man want to control the world?????      Puas yog tus tswv txhob txwm tsim txivneej los ua li ne???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Tus Tswv los tsis muaj tswvyim txaus ces thaum nws tsim txivneej/tibneeg, nws txawm tsis tsim kom txhua tus txawv tus tswv thiab muaj xeebceem zoo nrog lub hlwb pheejxeeb ne.  Nws txawm tsim kiag tibneeg +++ txuabsim no kom coj thiab xav nkaus li tus tswv.  Yog lino, tsawg-tiam neej los tibneeg yeej tseem xav thiab coj li tus tswv xwb.   Tus tswv xav kav ntiajteb ces txhua tus tibneeg lub hlwb luaj nrig xwb los thiaj npaj kav ntiajteb+qaumntuj tibsi naj hajhajhaj.

Edited by Ywjsim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

.

Edited by zeejneeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Tus Tswv los tsis muaj tswvyim txaus ces thaum nws tsim txivneej/tibneeg, nws txawm tsis tsim kom txhua tus txawv tus tswv thiab muaj xeebceem zoo nrog lub hlwb pheejxeeb ne.  Nws txawm tsim kiag tibneeg +++ txuabsim no kom coj thiab xav nkaus li tus tswv.  Yog lino, tsawg-tiam neej los tibneeg yeej tseem xav thiab coj li tus tswv xwb.   Tus tswv xav kav ntiajteb ces txhua tus tibneeg lub hlwb luaj nrig xwb los thiaj npaj kav ntiajteb+qaumntuj tibsi naj hajhajhaj.

Ntshe nws nyuab siab ntxhov plawv ib yam li koj kuv wb thiab ntag, vim tib neeg tsis ua raws li siab xav, tsuas ua raws siab ntshaw xwb.

Edited by Taw Qhia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Qhov yuav zoo tiag mas yog tibneeg tsis muaj kev xav-ntshaw ces tsis muaj kev tsim-tsa kom ib tug muaj fwjchim tshaj txhua tus, thiab kom lwmtus ho tsuas tshaws-hawm ib tug ua tswv xwb.   Yog tibneeg lub hlwb ua haujlwm li robot data s'  collector tsis txawj tshaib-nqhis, tsis muaj xeevsim "feeling", tibneeg yuav tsis muaj txojkev ntshaw li niajhnub. 

Uantej Tus tswv yuav tsim dabtsi los nws yeej muab luj txaus txaus kawg lawm, tabsis yog nws tsis tsim kom noobsim txojkev xav thooj yoog nws ces haj yam yuav tswj tsis tau.  Kev sib hwm ntawm txhua tsavsim yog los ntawm yam lawv muaj kev ntseeg/pom tias sib thooj+ thiaj muaj kev tsosiab, thiab ho pom meej tias tsis sib txawv deb.  Txhua tsavsim no thiab muaj kev ntseeg, hlub, hwm yam zoo thooj-xws lawv dua.  Kev caistshwj "discrimination/Racism" los yeej base rau kev sib thooj-yoog/sib xws ntawm caj-ces keeb-chiv.

Qhovtseeb, yog thaum ntiajteb noob-neej txawm tau zoo tibyam xwb los yog txojkev ntshaw, kev tshaib-nqhis, thiab xeevsim ntawm noobneej quabyuam lawm ces kev cov-nyom no yeej xeebtshwm kom tau/tsis hais yuav yog tibneeg zoo sib txawv li niajhnub lossis ho zoo sibthooj kiag li tibtug tibneeg xwb.

Edited by Ywjsim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov yuav zoo tiag mas yog tibneeg tsis muaj kev xav-ntshaw ces tsis muaj kev tsim-tsa kom ib tug muaj fwjchim tshaj txhua tus, thiab kom lwmtus ho tsuas tshaws-hawm ib tug ua tswv xwb.   Yog tibneeg lub hlwb ua haujlwm li robot data s'  collector tsis txawj tshaib-nqhis, tsis muaj xeevsim "feeling", tibneeg yuav tsis muaj txojkev ntshaw li niajhnub. 

Uantej Tus tswv yuav tsim dabtsi los nws yeej muab luj txaus txaus kawg lawm, tabsis yog nws tsis tsim kom noobsim txojkev xav thooj yoog nws ces haj yam yuav tswj tsis tau.  Kev sib hwm ntawm txhua tsavsim yog los ntawm yam lawv muaj kev ntseeg/pom tias sib thooj+ thiaj muaj kev tsosiab, thiab ho pom meej tias tsis sib txawv deb.  Txhua tsavsim no thiab muaj kev ntseeg, hlub, hwm yam zoo thooj-xws lawv dua.  Kev caistshwj "discrimination/Racism" los yeej base rau kev sib thooj-yoog/sib xws ntawm caj-ces keeb-chiv.

Qhovtseeb, yog thaum ntiajteb noob-neej txawm tau zoo tibyam xwb los yog txojkev ntshaw, kev tshaib-nqhis, thiab xeevsim ntawm noobneej quabyuam lawm ces kev cov-nyom no yeej xeebtshwm kom tau/tsis hais yuav yog tibneeg zoo sib txawv li niajhnub lossis ho zoo sibthooj kiag li tibtug tibneeg xwb.

Qhov no ces yog qhov nkauj iab nraug oo nkawv mus noj tsob txiv (txawj ntse) paub qhov phem qhov zoo, thiaj muaj ciaj muaj tuag.  Ua ntej ntawv ces tsis paub dabtsi li - tsis muaj mob siab, chim siab, tu siab, poob siab, tsis muaj kev xav (senses) li.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov yuav zoo tiag mas yog tibneeg tsis muaj kev xav-ntshaw ces tsis muaj kev tsim-tsa kom ib tug muaj fwjchim tshaj txhua tus, thiab kom lwmtus ho tsuas tshaws-hawm ib tug ua tswv xwb.   Yog tibneeg lub hlwb ua haujlwm li robot data s'  collector tsis txawj tshaib-nqhis, tsis muaj xeevsim "feeling", tibneeg yuav tsis muaj txojkev ntshaw li niajhnub. 

Uantej Tus tswv yuav tsim dabtsi los nws yeej muab luj txaus txaus kawg lawm, tabsis yog nws tsis tsim kom noobsim txojkev xav thooj yoog nws ces haj yam yuav tswj tsis tau.  Kev sib hwm ntawm txhua tsavsim yog los ntawm yam lawv muaj kev ntseeg/pom tias sib thooj+ thiaj muaj kev tsosiab, thiab ho pom meej tias tsis sib txawv deb.  Txhua tsavsim no thiab muaj kev ntseeg, hlub, hwm yam zoo thooj-xws lawv dua.  Kev caistshwj "discrimination/Racism" los yeej base rau kev sib thooj-yoog/sib xws ntawm caj-ces keeb-chiv.

Qhovtseeb, yog thaum ntiajteb noob-neej txawm tau zoo tibyam xwb los yog txojkev ntshaw, kev tshaib-nqhis, thiab xeevsim ntawm noobneej quabyuam lawm ces kev cov-nyom no yeej xeebtshwm kom tau/tsis hais yuav yog tibneeg zoo sib txawv li niajhnub lossis ho zoo sibthooj kiag li tibtug tibneeg xwb.

Qhov no ces yog qhov nkauj iab nraug oo nkawv mus noj tsob txiv (txawj ntse) paub qhov phem qhov zoo, thiaj muaj ciaj muaj tuag.  Ua ntej ntawv ces tsis paub dabtsi li - tsis muaj mob siab, chim siab, tu siab, poob siab, tsis muaj kev xav (senses) li.  

yog li no  cov txiv plig " TP"thiab cov  pasteur" thaum lawv teev ntuj yuav xaus lawv yuav tsum los haus cov kua txiv "txawj ntse" kom tom ntej  no thiaj txawj kaus cov neeg  mus teev hawm  tus tswv  thiaj txawj qhuab qhia txawj kaus pej xeem cov ntseeg  li nyiaj mus  siv mus yuav vaj tse yuav "av"  los ua tus tswv tsim  tug 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov yuav zoo tiag mas yog tibneeg tsis muaj kev xav-ntshaw ces tsis muaj kev tsim-tsa kom ib tug muaj fwjchim tshaj txhua tus, thiab kom lwmtus ho tsuas tshaws-hawm ib tug ua tswv xwb.   Yog tibneeg lub hlwb ua haujlwm li robot data s'  collector tsis txawj tshaib-nqhis, tsis muaj xeevsim "feeling", tibneeg yuav tsis muaj txojkev ntshaw li niajhnub. 

Uantej Tus tswv yuav tsim dabtsi los nws yeej muab luj txaus txaus kawg lawm, tabsis yog nws tsis tsim kom noobsim txojkev xav thooj yoog nws ces haj yam yuav tswj tsis tau.  Kev sib hwm ntawm txhua tsavsim yog los ntawm yam lawv muaj kev ntseeg/pom tias sib thooj+ thiaj muaj kev tsosiab, thiab ho pom meej tias tsis sib txawv deb.  Txhua tsavsim no thiab muaj kev ntseeg, hlub, hwm yam zoo thooj-xws lawv dua.  Kev caistshwj "discrimination/Racism" los yeej base rau kev sib thooj-yoog/sib xws ntawm caj-ces keeb-chiv.

Qhovtseeb, yog thaum ntiajteb noob-neej txawm tau zoo tibyam xwb los yog txojkev ntshaw, kev tshaib-nqhis, thiab xeevsim ntawm noobneej quabyuam lawm ces kev cov-nyom no yeej xeebtshwm kom tau/tsis hais yuav yog tibneeg zoo sib txawv li niajhnub lossis ho zoo sibthooj kiag li tibtug tibneeg xwb.

Qhov no ces yog qhov nkauj iab nraug oo nkawv mus noj tsob txiv (txawj ntse) paub qhov phem qhov zoo, thiaj muaj ciaj muaj tuag.  Ua ntej ntawv ces tsis paub dabtsi li - tsis muaj mob siab, chim siab, tu siab, poob siab, tsis muaj kev xav (senses) li.  

yog li no  cov txiv plig " TP"thiab cov  pasteur" thaum lawv teev ntuj yuav xaus lawv yuav tsum los haus cov kua txiv "txawj ntse" kom tom ntej  no thiaj txawj kaus cov neeg  mus teev hawm  tus tswv  thiaj txawj qhuab qhia txawj kaus pej xeem cov ntseeg  li nyiaj mus  siv mus yuav vaj tse yuav "av"  los ua tus tswv tsim  tug 

 

Cia 99.9999% tsis ntse es .0001% ntse xwb, thiaj tswj tau yoojyim.  Tsis yog li ces yuav muaj 100 tus coj, ib tus qhev xwb ces tuag tshaib li lau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov yuav zoo tiag mas yog tibneeg tsis muaj kev xav-ntshaw ces tsis muaj kev tsim-tsa kom ib tug muaj fwjchim tshaj txhua tus, thiab kom lwmtus ho tsuas tshaws-hawm ib tug ua tswv xwb.   Yog tibneeg lub hlwb ua haujlwm li robot data s'  collector tsis txawj tshaib-nqhis, tsis muaj xeevsim "feeling", tibneeg yuav tsis muaj txojkev ntshaw li niajhnub. 

Uantej Tus tswv yuav tsim dabtsi los nws yeej muab luj txaus txaus kawg lawm, tabsis yog nws tsis tsim kom noobsim txojkev xav thooj yoog nws ces haj yam yuav tswj tsis tau.  Kev sib hwm ntawm txhua tsavsim yog los ntawm yam lawv muaj kev ntseeg/pom tias sib thooj+ thiaj muaj kev tsosiab, thiab ho pom meej tias tsis sib txawv deb.  Txhua tsavsim no thiab muaj kev ntseeg, hlub, hwm yam zoo thooj-xws lawv dua.  Kev caistshwj "discrimination/Racism" los yeej base rau kev sib thooj-yoog/sib xws ntawm caj-ces keeb-chiv.

Qhovtseeb, yog thaum ntiajteb noob-neej txawm tau zoo tibyam xwb los yog txojkev ntshaw, kev tshaib-nqhis, thiab xeevsim ntawm noobneej quabyuam lawm ces kev cov-nyom no yeej xeebtshwm kom tau/tsis hais yuav yog tibneeg zoo sib txawv li niajhnub lossis ho zoo sibthooj kiag li tibtug tibneeg xwb.

Qhov no ces yog qhov nkauj iab nraug oo nkawv mus noj tsob txiv (txawj ntse) paub qhov phem qhov zoo, thiaj muaj ciaj muaj tuag.  Ua ntej ntawv ces tsis paub dabtsi li - tsis muaj mob siab, chim siab, tu siab, poob siab, tsis muaj kev xav (senses) li.  

yog li no  cov txiv plig " TP"thiab cov  pasteur" thaum lawv teev ntuj yuav xaus lawv yuav tsum los haus cov kua txiv "txawj ntse" kom tom ntej  no thiaj txawj kaus cov neeg  mus teev hawm  tus tswv  thiaj txawj qhuab qhia txawj kaus pej xeem cov ntseeg  li nyiaj mus  siv mus yuav vaj tse yuav "av"  los ua tus tswv tsim  tug 

 

Cia 99.9999% tsis ntse es .0001% ntse xwb, thiaj tswj tau yoojyim.  Tsis yog li ces yuav muaj 100 tus coj, ib tus qhev xwb ces tuag tshaib li lau.

cov teb chaws vam meej  muaj cov neeg "txawj" coob tshaj cov "ntse" cov hav neeg  tsis "txawj " tsis  "ntse"  nyob noj nyiaj <ssi>kom txaus noj txaus haus txhob mus koom  2 pab no  tawm txoj sia sib ntaus sib tua  kom 1 tog yeej  luag nyob  yam nkaus li tus noog  ya rau ub rau no xwb

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0