Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Nyiag Sib Deev


40 posts in this topic

Posted · Report post

Kuv nug nej li nram no rau cov uas hais tias ua li Hmoob ua no TSIS ZOO hos nej TSA POJNIAM CAI.

1.  Koj los khwv laus kus ua neej txog ntav es nws muab neb lub faib hlo.

2.  Muaj cov menyuam cov yau tsis tau nto 18 xyoo tseem tshuav li 4-5 tug yuav tau them child support.  

3.  child support rau koj 1 hlis no raug ze tsheej $1,000, qee tus txivneej feem ntau koj tsuas tau li ntawm 70% koj li incom/ paycheck lawm xwb vim muab txiav tag rau child support lawm.  Hos koj niag pojniam nyob thiab muab cov nyiaj child support nws noj tag menyuam twb tsis tau noj.  

4.  Lub neej cuab tsis taus taw vim txoj kev raug child support khwv tsis txaus noj lawm?

YOg thaum zoo lino nej ho xav li cas?  Nej puas uv tau thiab mas?  Kuv xav tias peb txhua tus txivneej lam hais ntawm lub ncauj xwb yog thaum txoj koj tuskheej lawm yuav mob koj lub siab ib yam nkaus.  Qhov sib txawv ntawm koj thiab lwm tus txivneej mas tsuas yog KOJ UA TSIS TAU PHEM (TUA NEEG) kaus xwb.  Feem ntau cov pojniam ua li ntawd lawv yeej coj phem, siab phem thiab tsis muaj lub siab hlub nws cov menyuam huv tibsi yog li nws thiaj muaj cuabkav ua tau li ntawd.  Tos kuv hais li nws yeej paub tias nws muaj ib pab niag menyuam hauv tsev ua ntej lawm yog vim li cas nws  ho mus ua tau li.

Cov pojniam siab phem zoo li no tsimnyog muab xa mus nrog cov NTOO PHUAM ( Muslim) nyob es lawv xuas pobzeb rau xwb mas thiaj li haum.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nug nej li nram no rau cov uas hais tias ua li Hmoob ua no TSIS ZOO hos nej TSA POJNIAM CAI.

1.  Koj los khwv laus kus ua neej txog ntav es nws muab neb lub faib hlo.

2.  Muaj cov menyuam cov yau tsis tau nto 18 xyoo tseem tshuav li 4-5 tug yuav tau them child support.  

3.  child support rau koj 1 hlis no raug ze tsheej $1,000, qee tus txivneej feem ntau koj tsuas tau li ntawm 70% koj li incom/ paycheck lawm xwb vim muab txiav tag rau child support lawm.  Hos koj niag pojniam nyob thiab muab cov nyiaj child support nws noj tag menyuam twb tsis tau noj.  

4.  Lub neej cuab tsis taus taw vim txoj kev raug child support khwv tsis txaus noj lawm?

YOg thaum zoo lino nej ho xav li cas?  Nej puas uv tau thiab mas?  Kuv xav tias peb txhua tus txivneej lam hais ntawm lub ncauj xwb yog thaum txoj koj tuskheej lawm yuav mob koj lub siab ib yam nkaus.  Qhov sib txawv ntawm koj thiab lwm tus txivneej mas tsuas yog KOJ UA TSIS TAU PHEM (TUA NEEG) kaus xwb.  Feem ntau cov pojniam ua li ntawd lawv yeej coj phem, siab phem thiab tsis muaj lub siab hlub nws cov menyuam huv tibsi yog li nws thiaj muaj cuabkav ua tau li ntawd.  Tos kuv hais li nws yeej paub tias nws muaj ib pab niag menyuam hauv tsev ua ntej lawm yog vim li cas nws  ho mus ua tau li.

Cov pojniam siab phem zoo li no tsimnyog muab xa mus nrog cov NTOO PHUAM ( Muslim) nyob es lawv xuas pobzeb rau xwb mas thiaj li haum.

 

You know what?  Txoj kev qhia/tham/preach txog kev hatred and killing  is not the way to go.  I have seen, read many of your posts in here , you have so much hatred towards women in general.   Most of them you have never met dua los paub on a personal level.   You never paub qhov tseeb txog their life, and yet, here you sit-preaching about your hatred. Koj cov lus is too far right. Koj way/koj kev xav yog is never  the only WAY.   Kev ntxub, kev thuam nrog rau kev cem nqa/qhia/kho tsis tau tsevneeg muaj domestic violence, kev sibnrauj, kev sibpab, sib txawb zog.  You pom/paub zoo tias muaj teebmeem loj npaum no hauv Hmoob community, please do something to help support, prevent, educate cov niam/txiv/menyuam no kom cov history/cycle no txhob repeat dua zoo tshaj li.  

Meskas txoj cai, unless koj thiab koj tus s/o signed prenuptials, yeej muab neb tej khoom sibfaib 50/50 thaum sibnrauj.  Child support yog koj tus pojniam/txiv tsis mus foob hauv court Meskas yeej tsis hais kom nej them child support.   Yog tus txiv/pojniam hais kom koj/nej them child support los them yug cov menyuam txog 18 xyoo tag ces tas.  Yog, koj tsis them txawm all the kids reached 18 tag los hnub twg Uncle Sam nrhiav tau koj ces koj yeej tsis dim.  Lawd loj tag los koj yeej mag them nyiaj back rau Uncle Sam all those years  koj owed.  Yes, you can't control how your s/o spend the money you sent, but that's not your business anymore, and you have no say how your s/o should spend those money.   Yog tseem khib txog $$$ koj xa mus ces do something about it lolz gosh Hmoob men aws hahaha.  Fight your s/o for full custody of your kids xwb mas.

Or she/he can ask for spousal support thiab lol.  I don't know...puas muaj 1 tus neeg sib nrauj asked for spousal support nrog rau child support ne?

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

You know what?  Txoj kev qhia/tham/preach txog kev hatred and killing  is not the way to go.  I have seen, read many of your posts in here , you have so much hatred towards women in general.   Most of them you have never met dua los paub on a personal level.   You never paub qhov tseeb txog their life, and yet, here you sit-preaching about your hatred. Koj cov lus is too far right. Koj way/koj kev xav yog is never  the only WAY.   Kev ntxub, kev thuam nrog rau kev cem nqa/qhia/kho tsis tau tsevneeg muaj domestic violence, kev sibnrauj, kev sibpab, sib txawb zog.  You pom/paub zoo tias muaj teebmeem loj npaum no hauv Hmoob community, please do something to help support, prevent, educate cov niam/txiv/menyuam no kom cov history/cycle no txhob repeat dua zoo tshaj li.  

SillyMe,

I li I tsis tau lam cem, lam thuam, lam ntxub ib tus twg uas tsis tau mus ua phem  laiv nawb.  I cem los yog cem tus uas mus ua tej yam phem lawm xwb.  Koj cov lus no yog muab hais los koj accuse kuv lawm os  hehehe.  Kuv hais rau koj na!! tus pojniam zoo mas yog thaum nws paub tias nws yuav tsis taus tus txiv lawm, hnub ntawd nws yuav tsum MUS NRAUJ KOM IB TAG 2 TAG ua ntej nws yuav muab THAM HLUASNRAUG.  Hos yog txawm tias nws lub neej 1 hnub sib ntaus 10 zaum los yog tsis nrauj ciali mus deev hluas ces txhais tau tias nws yog Neeg phem xwb.  Qhov no yog txoj cai ntawm kev ua neej uas TXIJ KIAG HNUB TUS POJNIAM SAWV KEV TSEES MUS YUAV TXIV txog ntua hnub tas txoj sia.

Tej kev no peb kho tsis tau os nawb!!!  Vim txoj cai tebchaws no luag yeej TSA POJNIAM CAI thiab muab COG RUAJ COG KHOV lawm.  Qhov peb ua tau ces yog LAM NCAUJ DAWB HAIS NCAUJ LUS lawm xwb yog tus Neeg zoo ces khaws coj mus ua neej hos yog tus uas phem ces lawv YEEJ UA LAWV YAM TSIS NTSHAI leejtwg li.  Koj/kuv/peb txhua tus yeej paub thiab hnov ntau cases lawm tias cov pojniam deev hluas no coj mus rau Neejtsa hais los nws yeej tsis yuav.  Yog li no peb tws kev lawm  os nawb.

Meskas txoj cai, unless koj thiab koj tus s/o signed prenuptials, yeej muab neb tej khoom sibfaib 50/50 thaum sibnrauj.  Child support yog koj tus pojniam/txiv tsis mus foob hauv court Meskas yeej tsis hais kom nej them child support.   Yog tus txiv/pojniam hais kom koj/nej them child support los them yug cov menyuam txog 18 xyoo tag ces tas.  Yog, koj tsis them txawm all the kids reached 18 tag los hnub twg Uncle Sam nrhiav tau koj ces koj yeej tsis dim.  Lawd loj tag los koj yeej mag them nyiaj back rau Uncle Sam all those years  koj owed.  Yes, you can't control how your s/o spend the money you sent, but that's not your business anymore, and you have no say how your s/o should spend those money.   Yog tseem khib txog $$$ koj xa mus ces do something about it lolz gosh Hmoob men aws hahaha.  Fight your s/o for full custody of your kids xwb mas.

Or she/he can ask for spousal support thiab lol.  I don't know...puas muaj 1 tus neeg sib nrauj asked for spousal support nrog rau child support ne?

Nqe no ntag tiag qhov pojniam Hmoob Tsab Ntse nrauj txivneej Hmoob tshaj plaws.  Cov uas sib nrauj tag tsis mus  file child support mas tsawg kawg nkaus hos dua li ces yog cov uas CIA SIAB  NTSOOV mus file child support kom ua rau tus Txiv Khaubhlab kiag.  kuv mas ntxub nqe no tshaj plaws li thiaj tuaj cem cov pojniam coj tsis zoo no.  Yes, ua cas yus ho yuav tsis KHIB txog yus cov nyiaj ma?? Koj xav tias cov muaj menyuuam txog 3-4 tug los yog tshaj saud ces raug nyiaj ntau txiav mus them.  Muaj ntau tus txivneej Hmoob ciali mus ua tsis taus haujlwm los pab nws tuskheej thiab los mus ua Neeg tas kevv cia siab thiab raug txoj cai los khi ua tsis tau dabtsi.  Feem ntau tej pojniam ua phem no twb yog tham hluasnraug lawm nws thiaj li ua phem rau tus txiv.  Yog li tej nyiaj raws li pheej hnov cov neeg no tham tus pojniam yeej coj mus uasi ntau xwb.  Tej no yog ib yam uas vaubtsuab tshaj plaws thiab peb Hmoob tsi tau muaj dua nyob hauv history los mus tsuas yog tej neeg phem tuaj kawm tau tebchaws no xwb.

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Saib nov thiaj paub paus ti ntsis txog nej zaj dabneeg ntawm khub nkauj nraug no. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

SillyMe,

I li I tsis tau lam cem, lam thuam, lam ntxub ib tus twg uas tsis tau mus ua phem  laiv nawb.  I cem los yog cem tus uas mus ua tej yam phem lawm xwb.   Koj cov lus no yog muab hais los koj accuse kuv lawm os hehehe.  Kuv hais rau koj na!! tus pojniam zoo mas yog thaum nws paub tias nws yuav tsis taus tus txiv lawm, hnub ntawd nws yuav tsum MUS NRAUJ KOM IB TAG 2 TAG ua ntej nws yuav muab THAM HLUASNRAUG.  Hos yog txawm tias nws lub neej 1 hnub sib ntaus 10 zaum los yog tsis nrauj ciali mus deev hluas ces txhais tau tias nws yog Neeg phem xwb.  Qhov no yog txoj cai ntawm kev ua neej uas TXIJ KIAG HNUB TUS POJNIAM SAWV KEV TSEES MUS YUAV TXIV txog ntua hnub tas txoj sia.

Tej kev no peb kho tsis tau os nawb!!!  Vim txoj cai tebchaws no luag yeej TSA POJNIAM CAI thiab muab COG RUAJ COG KHOV lawm.  Qhov peb ua tau ces yog LAM NCAUJ DAWB HAIS NCAUJ LUS lawm xwb yog tus Neeg zoo ces khaws coj mus ua neej hos yog tus uas phem ces lawv YEEJ UA LAWV YAM TSIS NTSHAI leejtwg li.  Koj/kuv/peb txhua tus yeej paub thiab hnov ntau cases lawm tias cov pojniam deev hluas no coj mus rau Neejtsa hais los nws yeej tsis yuav.  Yog li no peb tws kev lawm  os nawb.

"I li I tsis tau lam cem, lam thuam, lam ntxub ib tus twg uas tsis tau mus ua phem  laiv nawb.  I cem los yog cem tus uas mus ua tej yam phem lawm xwb."  Koj tsis tau  cem but here clearly showed  you are contradicting yourself.  U just said I "didn't" and then continued by saying  "when I did...."  So, which was it? Did you or didn't you?  Is either a "yes" or "no."  It doesn't matter "how" you "cem" cem is cem.  Period.   Owned your "cem" instead of excuses.   

  "Koj cov lus no yog muab hais los koj accuse kuv lawm os."  Yog koj tsis tau posted koj lus cem, thuam hauv no es I just said it w/o it mas yog.  Tabsis koj hais koj lus ne.  They were your words, your posts, not mine nor did I make it up.  Lino ne, "xuas pobzeb rau xwb mas thiaj li haum."

 "...tus pojniam zoo mas yog thaum nws paub tias nws yuav tsis taus tus txiv lawm, hnub ntawd nws yuav tsum MUS NRAUJ KOM IB TAG 2 TAG ua ntej nws yuav muab THAM HLUASNRAUG."  Yog li cas nej ib txhia TXIVNEEJ muaj pojniam, menyuam puv tsev nws tsis paub nws plab mob.  Ib txhia tabmeeg yuav deev, tham hluasnkauj nkauj/yuav niam yau.  Cas koj tsis hais kom koj cov txivneej no NRAUJ pojniam tag mam li mus deev/tham/yuav hluasnkauj/niamyau thiab mas?   

"...yog txawm tias nws lub neej 1 hnub sib ntaus 10 zaum los yog tsis nrauj ciali mus deev hluas ces txhais tau tias nws yog Neeg phem xwb.  Qhov no yog txoj cai ntawm kev ua neej uas TXIJ KIAG HNUB TUS POJNIAM SAWV KEV TSEES MUS YUAV TXIV txog ntua hnub tas txoj sia."  Make sure you preach the same to your fellow txivneej Hmoob paub, too.  Qhib nej tej qhovmuag tias muaj 2 s.e.xes, not just 1.

 

 "Kho tsis tau.....Vim txoj cai tebchaws no luag yeej TSA POJNIAM CAI thiab muab COG RUAJ COG KHOV lawm."   If one doesn't  wanna do then it's on him just stop blaming it on "cai"  "Cai" doesn't know the problems in a relationship /marriage. It's up to us humans to fix our problems. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob,

 

"Nqe no ntag tiag qhov pojniam Hmoob Tsab Ntse nrauj txivneej Hmoob tshaj plaws.  Cov uas sib nrauj tag tsis mus  file child support mas tsawg kawg nkaus hos dua li ces yog cov uas CIA SIAB  NTSOOV mus file child support kom ua rau tus Txiv Khaubhlab kiag.  kuv mas ntxub nqe no tshaj plaws li thiaj tuaj cem cov pojniam coj tsis zoo no.  Yes, ua cas yus ho yuav tsis KHIB txog yus cov nyiaj ma?? Koj xav tias cov muaj menyuuam txog 3-4 tug los yog tshaj saud ces raug nyiaj ntau txiav mus them.  Muaj ntau tus txivneej Hmoob ciali mus ua tsis taus haujlwm los pab nws tuskheej thiab los mus ua Neeg tas kevv cia siab thiab raug txoj cai los khi ua tsis tau dabtsi.  Feem ntau tej pojniam ua phem no twb yog tham hluasnraug lawm nws thiaj li ua phem rau tus txiv.  Yog li tej nyiaj raws li pheej hnov cov neeg no tham tus pojniam yeej coj mus uasi ntau xwb.  Tej no yog ib yam uas vaubtsuab tshaj plaws thiab peb Hmoob tsi tau muaj dua nyob hauv history los mus tsuas yog tej neeg phem tuaj kawm tau tebchaws no xwb."

_____________________

 

"Nqe no ntag tiag qhov pojniam Hmoob Tsab Ntse nrauj txivneej Hmoob tshaj plaws. "

-》Ntsab ntse?   Facts about Meskas txoj cai is not tsab ntse.  Is how the law works in this country.   However, if you don't like it I'd recommend you to start your petition to change it.  Child support has absolutely NO say how lub neej puas.  Lub neej puas ua ntej child support.  Therefore, child support tsis caused pojniam Hmoob NRAUJ TXIVNEEJ Hmoob.   

"Cov uas sib nrauj tag tsis mus  file child support mas tsawg kawg nkaus hos dua li ces yog cov uas CIA SIAB  NTSOOV mus file child support kom ua rau tus Txiv Khaubhlab kiag."

-》You can't expect women to support the kids by herself.   Women didn't make the kids by themselves.   Women men made it together.   They need to support the kids regardless if they are together or not.  I don't care "khaubhlab" licas los tsis relevant.  Thaum txivneej ua "p" txivneej puas xav txoj kev "khaubhlab" mas, puas xav?   Heck no.  They didn't.  Besides, if a man is man enough to make the kids, he should be man enough to support his kids.  The kids didn't ask to be born.  They were brought here by women and men's union. I assume you have kids.  When your kids were young you provide for them.  I  expect the same for each family. 

 

 "kuv mas ntxub nqe no tshaj plaws li thiaj tuaj cem cov pojniam coj tsis zoo no."   

-》Not your business to "ntxub." No, let me rephrase that, you haven't earned the right to "ntxub."  What have you done for them?  ABSOLUTELY NOTHING but running your mouth hahaha negatively.  Did they do anything to you? Heck no.  As I stated before, men/women, yes, some are good/some are bad.  Hais lus txhob cais pojniam zoo/txivneej zoo; pojniam phem/txivneej phem.  Hais lus kom s/d mloog tau/saib tau/yuav tau.

 

" Yes, ua cas yus ho yuav tsis KHIB txog yus cov nyiaj ma?? Koj xav tias cov muaj menyuuam txog 3-4 tug los yog tshaj saud ces raug nyiaj ntau txiav mus them. "

》What do you expect?  If you don't support, who will?  Did people put a gun to some men's head to inpregnant  their wife (wives), girlfriend ? Heck no.  And they are kids.  They can't take care of themselves until grown.   Remember that when some men married multiple wives and have tons of kids. Make sure you teach that to some of  your fellow Hmoob men.

 

"Muaj ntau tus txivneej Hmoob ciali mus ua tsis taus haujlwm los pab nws tuskheej thiab los mus ua Neeg tas kevv cia siab thiab raug txoj cai los khi ua tsis tau dabtsi."

-》They made the bed, they can surely lie in it.  No one say life is easy.  Sometimes having 2 incomes is hard.  I can only imagine having only 1 and having have to pay child support must feel to some.  But life doesn't stop because someone's relationship/marriage ended.   Life doesn't slow down because someone has fallen on hardship.   Life goes on so make the best of it.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SillyMe,

I can see the whole things very clear now that's why you disagree with me.  Well sister, go head to choose the path you like and do the way you want.  Your problems are not mine and Mine are not yours.

I do not want to waste my time anymore, let the time to tell you later.  Take care.

Thank you very much for your time 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Silly, 

Thuam ib qhov kuv muab daim duab los rau nej cov pojniam uas muaj lus siab phem kom nej pom tseeb zog tias yog vim li cas nej thiaj li pheej raug tua lis ntawm ib txhia txivneej. 

Cov pojniam uas muaj lub siab phem lawm lawv yeej tsis muaj qhov FEELING UAS AFFECT thiab SUFFER TUS TXIV li cov Nqe lus nug kuv sau koj teb los saum toj saud.  

Cia lub sijhawm mam qhia nej cov pojniam os nawb. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SillyMe,

I can see the whole things very clear now that's why you disagree with me.  Well sister, go head to choose the path you like and do the way you want.  Your problems are not mine and Mine are not yours.

I do not want to waste my time anymore, let the time to tell you later.  Take care.

Thank you very much for your time 

Damn bro, I've been working in mental health for a long time.   Right now, you are acting like one of my patients-getting upset, agitated. Running away.....  Hahahaha.

For the record, I don't have marital  problems.  My passion is to help people.   My calling is to teach/educate/heal those who needed it.

Silly, 

Thuam ib qhov kuv muab daim duab los rau nej cov pojniam uas muaj lus siab phem kom nej pom tseeb zog tias yog vim li cas nej thiaj li pheej raug tua lis ntawm ib txhia txivneej. 

Cov pojniam uas muaj lub siab phem lawm lawv yeej tsis muaj qhov FEELING UAS AFFECT thiab SUFFER TUS TXIV li cov Nqe lus nug kuv sau koj teb los saum toj saud.  

Cia lub sijhawm mam qhia nej cov pojniam os nawb. 

 

Will leave this for another day....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Saib nov thiaj paub paus ti ntsis txog nej zaj dabneeg ntawm khub nkauj nraug no. 

Ua 8 teg lawm

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov neeg no ua tsis ncaj li Zeb Yaj ua rau Am Leev xwb. Yog ntes mas ntes ob leeg. Ntaus ob leeg thiaj ncaj hos! Tus txiv tso tus niam mus thab plaub. Lossis tus txiv tsis ntse dhau lawm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov neeg no ua tsis ncaj li Zeb Yaj ua rau Am Leev xwb. Yog ntes mas ntes ob leeg. Ntaus ob leeg thiaj ncaj hos! Tus txiv tso tus niam mus thab plaub. Lossis tus txiv tsis ntse dhau lawm!

Phooj ywg awd, kwv tij hmoob ces siv de,v npu,a cai los ua neej xwb es thiaj tsis muaj lub neej zoo nrog luag ua las mas. Haiv neeg twg yog tes dej num coj zoo li on ces yeej muaj kev piam sij nkaus xwb tiag, tsis muaj kev zoo li os. Yog ntes tau lawm yeej tsis dim coj mus rau tej nom tej tswv ua tus txiav txim mas thiaj yog haiv neeg paub tab ov, hos ua li pab nyuag no ces lawv twb hla txhooj cai ntawm nom tswv lawm ne, ua neej nyob mas tus tsiaj nyob muaj tus tswv, tus me tub me nyuam nyob muaj niam muaj txiv, niam txiv nyob muaj kwv muaj tij, muaj nom muaj tswv, nom tswv nyob muaj teb muaj chaws, lub teb chaws muaj txhooj cais los tswj tuav pov hwm lawv haiv neeg, tej tsiaj txhu qoob loo, nroj tsuag ib puas tsav yam nyob rau luag lub teb chaws, hos hmoob ces tsis muaj dab tsi zoo li los tseem hla tej kev caiv uas hais los no thiab ces thiaj xij pom kev tsis thaj yeeb tas mus li xwb haj haj haj haj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vim Hmoob phem li ntawd lub ntuj thiaj tsis pub Hmoob muaj tebchaws ka

Tej no yog hmoob tej niag kev limhiam xwb, 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now