Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Thai Politics

51 posts in this topic

Posted · Report post

 

TUS TUB KAWM NTAWV NOV

NPE HU UA...เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล/Netiwit Chotiphatphaisal...

NWS KAWM NTAWV SAB...GOVERNMENT...XYOO 5...NYOB RAU LUB LUB TSEV KAWM NTAWV

...CHULALONGKORN UNIVERSITY...

NWS TAU RAUG XAIV LOS UA...

PRESIDENT RAU LUB KOOM HAUM ME NYUAM KAWM NTAWV

UNIVERSITY CHULALONGKORN, THAIB TEB...

 

NWS YOG...

NEEG MUAJ PEEV XWM = BRAVE

NEEG MUAJ LAJ LIM TSWV YIM = WISDOM

NEEG NTSE = KNOWLEDGE

HOM NEEG TSHIAB = NEW THINKER

 

KUJ UA RAU TEJ NOM TSWV LAUS & QUB PAJ HLWB

LI...PRAYUTH CHAN OCHA...

TXHAWJ XEEB & NTSHAI...

UA RAU...PRAYUTH...CEM NWS TIAS

 

" NWS YOG NEEG TAWV NCAUJ ...TUAM TAW RAU TEB CHAWS...TSIS HLUB TEB CHAWS

UA RAU LUB TSEV KAWM NTAWV ....CHULALONGKORN...UNIVERSITY...

UAS NWS KAWM NTAWD...POOB NTSEJ MUAG & PUAS KOOB NPE..! "

 

 

 

TUS TUB KAWM NTAWV NEEG THAIB NOV

YOG NEEG MUAJ KEV TXAWJ NTSE & MUAJ LAJ LIM TSWV YIM ZOO

 

YOG NEEG YUAV LOJ HLOB & YOG NEEG YUAV UA TUS ZOO

THAWJ COJ LAWM YAV TOM NTEJ...!

 

 

VIM NWS RAUG...PRAYUTH CHAN OCHA...CEM TAWM RAU TEB CHAWS HNOV LI NTAWD

KUJ UA RAU TEJ NEEG TSEEM CEEB & XWS LI COV PROFESSORS COOB TUS

TAWM LOS TEB ...PRAYUTH...

 

TSIS TAS LI NOV

TUS TUB KAWM NTAWV...NETIWIT...NOV

KUJ TAU TEB LUS NYOB HAUV...INTERNET...ROV QAB RAU...PRAYUTH...

UA RAU ...PRAYUTH UA YOG 1 TUS NOM TSWJ TEB KAV CHAW...

TAU POOB NTSEJ MUAG KAWB NKAUS...

 

NWS TEB ROV QAB RAU PRAYUTH...LI NRAM NOV...

 

" LEEJ TWG TIAG YOG TUS UA RAU TEB CHAWS THAIB...POOB NTSEJ MUAG...?

TUS NEEG UAS ...TWB TAU MUS KAWM NTAUB NTAWV...

TWB TAU MUS KAWM KEV CAI...

TWB TAU MUS KAWM KEV UA THAWJ COJ LOS LAWM...

TSIM NYOG YUAV TSUM PAUB KEV TSWJ TEB KAV CHAWS TIAS

MUAJ KEV SIB XAIV TSA NOM TSWV LI CAS...

YOG YUS XAV LOS UA...KASMOOS...KUJ CIA LI SAWV LOS TSIM...PHAV KASMOOS...

ES MUS NROG LUAG SIB LWV UA TUS LOS TSWJ TEB KAV CHAW...

TAB SIS THAUM YUS NSTHAW UA NOM TUAJ LAWM NO CES

HO CIA LI MUS UA TSIS RAWS KEV RAWS CAI XUAS RIAM PHOM LOS KHOO TEB CHAWS

ES CIA LI TXEEB NOM MUS UA LAWM XWB YAM TSIS PAUB TXAJ MUAG KIAG LI...

TSIS TAS LI NTAWD...THAUM TAU NOM LOS NO CES HO MUS TXIAV LWM TUS NEEG

TXOJ CAI TSIS PUB LUAG MUAJ KEV SIB NTSIB SIB THAM SAB LAJ TAWM TSWV YIM TAU LI...

TUS NEEG LI NOV THIAJ LI YOG TUS NEEG UA RHUAV TEB CHAWS & UA RAU LUB TEB CHAWS

TAU POOB NTSEJ POOB MUAG LOS TAU 3 LUB XYOO LAWM..."

 

PRAYUTH...TSIS TXAWJ NYOB ES TSEEM MUS THAB KOM TEJ TUS ME NYUAM KAWM NTAWV

LI NOV LOS MUAB YUS CEM THUAM KOM POOB TSIM THIAB TAU KEV TXAJ MUAG LI NOV...!

 

https://i.ytimg.com/vi/6NOWbhELPeA/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=B2Lv50IOU3gejxw_6IHzJtY6Y7E....VS....http://4.bp.blogspot.com/-R3LohT8pi0o/U4g0WQDy-2I/AAAAAAAAIbc/Eno0a_urEMw/s1600/%EC%A0%9C%EB%AA%A9+%EC%97%86%EC%9D%8C.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0