Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Thai Politics

53 posts in this topic

Posted · Report post

 

TUS TUB KAWM NTAWV NOV

NPE HU UA...เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล/Netiwit Chotiphatphaisal...

NWS KAWM NTAWV SAB...GOVERNMENT...XYOO 5...NYOB RAU LUB LUB TSEV KAWM NTAWV

...CHULALONGKORN UNIVERSITY...

NWS TAU RAUG XAIV LOS UA...

PRESIDENT RAU LUB KOOM HAUM ME NYUAM KAWM NTAWV

UNIVERSITY CHULALONGKORN, THAIB TEB...

 

NWS YOG...

NEEG MUAJ PEEV XWM = BRAVE

NEEG MUAJ LAJ LIM TSWV YIM = WISDOM

NEEG NTSE = KNOWLEDGE

HOM NEEG TSHIAB = NEW THINKER

 

KUJ UA RAU TEJ NOM TSWV LAUS & QUB PAJ HLWB

LI...PRAYUTH CHAN OCHA...

TXHAWJ XEEB & NTSHAI...

UA RAU...PRAYUTH...CEM NWS TIAS

 

" NWS YOG NEEG TAWV NCAUJ ...TUAM TAW RAU TEB CHAWS...TSIS HLUB TEB CHAWS

UA RAU LUB TSEV KAWM NTAWV ....CHULALONGKORN...UNIVERSITY...

UAS NWS KAWM NTAWD...POOB NTSEJ MUAG & PUAS KOOB NPE..! "

 

 

 

TUS TUB KAWM NTAWV NEEG THAIB NOV

YOG NEEG MUAJ KEV TXAWJ NTSE & MUAJ LAJ LIM TSWV YIM ZOO

 

YOG NEEG YUAV LOJ HLOB & YOG NEEG YUAV UA TUS ZOO

THAWJ COJ LAWM YAV TOM NTEJ...!

 

 

VIM NWS RAUG...PRAYUTH CHAN OCHA...CEM TAWM RAU TEB CHAWS HNOV LI NTAWD

KUJ UA RAU TEJ NEEG TSEEM CEEB & XWS LI COV PROFESSORS COOB TUS

TAWM LOS TEB ...PRAYUTH...

 

TSIS TAS LI NOV

TUS TUB KAWM NTAWV...NETIWIT...NOV

KUJ TAU TEB LUS NYOB HAUV...INTERNET...ROV QAB RAU...PRAYUTH...

UA RAU ...PRAYUTH UA YOG 1 TUS NOM TSWJ TEB KAV CHAW...

TAU POOB NTSEJ MUAG KAWB NKAUS...

 

NWS TEB ROV QAB RAU PRAYUTH...LI NRAM NOV...

 

" LEEJ TWG TIAG YOG TUS UA RAU TEB CHAWS THAIB...POOB NTSEJ MUAG...?

TUS NEEG UAS ...TWB TAU MUS KAWM NTAUB NTAWV...

TWB TAU MUS KAWM KEV CAI...

TWB TAU MUS KAWM KEV UA THAWJ COJ LOS LAWM...

TSIM NYOG YUAV TSUM PAUB KEV TSWJ TEB KAV CHAWS TIAS

MUAJ KEV SIB XAIV TSA NOM TSWV LI CAS...

YOG YUS XAV LOS UA...KASMOOS...KUJ CIA LI SAWV LOS TSIM...PHAV KASMOOS...

ES MUS NROG LUAG SIB LWV UA TUS LOS TSWJ TEB KAV CHAW...

TAB SIS THAUM YUS NSTHAW UA NOM TUAJ LAWM NO CES

HO CIA LI MUS UA TSIS RAWS KEV RAWS CAI XUAS RIAM PHOM LOS KHOO TEB CHAWS

ES CIA LI TXEEB NOM MUS UA LAWM XWB YAM TSIS PAUB TXAJ MUAG KIAG LI...

TSIS TAS LI NTAWD...THAUM TAU NOM LOS NO CES HO MUS TXIAV LWM TUS NEEG

TXOJ CAI TSIS PUB LUAG MUAJ KEV SIB NTSIB SIB THAM SAB LAJ TAWM TSWV YIM TAU LI...

TUS NEEG LI NOV THIAJ LI YOG TUS NEEG UA RHUAV TEB CHAWS & UA RAU LUB TEB CHAWS

TAU POOB NTSEJ POOB MUAG LOS TAU 3 LUB XYOO LAWM..."

 

PRAYUTH...TSIS TXAWJ NYOB ES TSEEM MUS THAB KOM TEJ TUS ME NYUAM KAWM NTAWV

LI NOV LOS MUAB YUS CEM THUAM KOM POOB TSIM THIAB TAU KEV TXAJ MUAG LI NOV...!

 

https://i.ytimg.com/vi/6NOWbhELPeA/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=B2Lv50IOU3gejxw_6IHzJtY6Y7E....VS....http://4.bp.blogspot.com/-R3LohT8pi0o/U4g0WQDy-2I/AAAAAAAAIbc/Eno0a_urEMw/s1600/%EC%A0%9C%EB%AA%A9+%EC%97%86%EC%9D%8C.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

THAUM KAWG...

COV TUB RO.G & TSOOM AMMATTAYA THAIB

KUJ TXOV KOM YINGLUCK & TSEV NEEG

SINAWATRA KHIAV TAWM TEB CHAWS THAIB

TIAV LOG LI LAWV TXOJ KEV LIM HIAM LAWM...!

 

Yingluck Shinawatra

Ousted former Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra greets supporters as she arrives at the Supreme Court in Bangkok on August 1. She reportedly fled the country ahead of the verdict on August 25. Athit Perawongmetha/Reuters

World NEWS:

Most Wanted: Thailand's Ousted

Prime Minister YINGLUCK 'Flees Country'

ahead of Verdict

Reuters,Newsweek
August 25, 2017 (4 hours ago)

Ousted Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra has fled the country ahead of the verdict of a negligence trial brought by the military junta that overthrew her in 2014, sources close to the Shinawatra family said on Friday.

Yingluck, 50, whose family has dominated Thai politics for more than 15 years, failed to show up at court for judgment in a case centered on the multi-billion-dollar losses incurred by a rice subsidy scheme for farmers. She faces up to 10 years in prison if found guilty.

"She has definitely left Thailand," said one source who is also a member of the Shinawatra's Puea Thai Party. The source did not say where she was now.

The Supreme Court issued an arrest warrant after saying it did not believe Yingluck's excuse that she could not attend the court hearing because of an ear problem, but there was no sign of police showing up at her house.

"It is possible that she has fled already," Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan told reporters.

Yingluck's lawyer, Norrawit Lalaeng, said her team had told him on Friday morning she had an "ear fluid imbalance" and could not attend court. He said he did not know whether she was still in the country. Her spokeswoman declined to comment.

Yingluck's brother Thaksin Shinawatra, who heads the political clan, was overthrown in a 2006 coup and fled into exile to escape corruption charges that he said were aimed at demolishing the populist movement he founded.

The strug.gle between that movement and a Bangkok-centered royalist and pro-military elite has been at the heart of years of turmoil in Thailand.

The verdict against Yingluck was widely seen as having the potential to reignite tensions, though the junta has largely snuffed out open opposition. The Supreme Court said the verdict would now be delivered on Sept. 27.

Yingluck last commented on social media on Thursday, saying on her Facebook page that she would not be able to meet supporters at court because of security measures.

She had been banned from traveling abroad at the start of the trial in 2015 and had attended previous hearings.

Supporters gather

On Friday, hundreds of Yingluck supporters had gathered outside the court, where around 4,000 police had been deployed. Some held roses, while others wore white gloves with the word "love" on them.

If Yingluck fled, it would disappoint her supporters and make her opponents feel vindicated, said Thitinan Pongsudhirak, director of the Institute of Security and International Studies at Chulalongkorn University.

"It does not help with Thailand’s division and polarization," he said.

Yingluck supporters

Supporters of ousted former Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra wait for her at the Supreme Court in Bangkok on August 25. Jorge Silva/Reuters

Under the rice subsidy program, Yingluck's administration paid rice farmers up to 50 percent more than market prices. It left Thailand with huge rice stockpiles and caused $8 billion in losses.

Yingluck has said she was only in charge of coming up with the policy but not the day-to-day management of the scheme.

In a related case on Friday, the Supreme Court sentenced Yingluck's former Commerce Minister Boonsong Teriyapirom to 42 years in jail after finding him guilty of falsifying government-to-government rice deals between Thailand and China in 2013.

Prime Minister Prayuth Chan-ocha, who led the coup against Yingluck's government in the name of ending political turmoil, has promised that an election will be held next year.

In 2015, Yingluck was banned from politics for five years by the junta's legislature for alleged graft in the rice-purchasing program.

===============================

http://www.ccin.com.cn/upload/140523/1405230845500064.jpg

THAIB TEB TXOJ KEV TSWJ TEB KAV CHAW...

 

2 TUS NEEG SAUM NOV KUJ LOS TSWJ TEB KAV CHAWS RAU LUB TEB CHAWS THAIB

TAB SIS 1 LEEG UA HAUJ LWM TXAWV RAU 1 PAB NEEG...

 

YINGLUCK....UA HAUJ LWM RAU TEJ PEJ XEEM THAIB TXOM NYEM...

PRAYUTH....UA HAUJ LWM RAU HUAB TAIS THAIB & COV AMMATTAYA

( AMMATTAYA = QUB NOOB NOMTSWV & NEEG NPLUA NUJ ) ...

 

THAIB...txoj kev ntxeev Teb Ntxeev Chaw ( 2006 & 2014 ) 2 zaug dhau los

nws tsuas los caum tib lub Hom Phiaj nkaus xwb...

Lub HOM PHIAJ nov tsuas yog yuav los muab TSEV NEEG SHINAWATRA nov

TSHEM TAWM hauv Thaib Teb mus...

 

Tsuas yog yuav muab ...PHAV KASMOOS...PHEUA THAI...uas ib txwm yog

TAKSIN SHINAWATRA ua tus tsim tawm los nov RHUAV KOM PLOJ MUS...

 

Tsuas yog yuav muab...TEJ PEJ XEEM TSHO LIAB...ua NPUAB TAKSIN & PHEU THAI

KHOO KOM TAU & MUAB NTSUJ NTIAG HAUV KO TAW KOM ROV SAWV TSIS TAU

MUS NTXIV LI LAWM XWB...

 

Yog thaum LAWV UA TIAV LI NOV LAWM CES HUAB TAIS THAIB & COV AMMATTAYA

LAWV NTSEEG TIAS...

EVERY THING IN THAILAND IS UNDER CONTROL NOW...!

 

Tam sim nov...Kuj tsis tau PAUB QHOV TSEEB...

tab sis hnub 25, lub 8 hli ntuj ( Nag Hmo ) kuj yog

HNUB COV JUDGE THAIB LOS PHUA ROOJ PLAUB NTUG UAS YOG
COV TUB R.OG/PRAYUTH CHAN OCHA...UA PLAUB NTUG RAU...YINGLUCK...

TXOG QHOV YINGLUCK TUS ...LAV THAJ NPAS/GOVERNMENT...TAU MUAJ

POLICY LOS LEES TXAIS THIAB YUAV PEJ XEEM THAIB COV NPLEJ ES THEM NYIAJ

RAU COV PEJ XEEM THAIB KOM TUS NQI SIAB DUA COV NQI NPLEJ TOM...TAB LAJ/MARKET PRICE...

MAM HO MUAB COV NPLEJ NTAWD MUS MUAG KOM HO TAU...GOVERNMENT COV PEEV ROV LOS...

 

YOG UA TAU LI NOV...CES COV PEJ XEEM THAIB UA LIAJ LUB NEEJ THIAJ YUAV ZOO ZOG

LAWV THIAJ YUAV MUSJ LUB NEEJ ZOO UA...DIM KEV TXOM NYEM...

 

TAB SIS YINGLUCK...TSEEM UA TSIS TAU TIAV CES...PRAYUTH...CIA LI LOS NCHUAV LUB TEB CHAWS

LAWM XWB THIAJ UA RAU TEB CHAWS THAIB POOB PEEV NTAU RAU TXOJ KEV UA LAG LUAM

...MUAG NPLEJ...ZAUM NOV. CES THIAJ MUAB QHOV  POOB PEEV ZAUM NOV LOS UA KEV TXHAUM

RAU YINGLCK RIS...

 

TAB SIS QHOV ...TSEEB/TRUE HIDDEN AGENDA...TIAG

CES TEJ NOV LAM MUAB LOS LIAM UA KEV TXHAUM

KOM ...PRAYUTH & TUB RO.G THAIB TAU KEV TSIM TXOM...YINGLUCK & MUAB TSEV NEEG

...SHINAWATRA...NOV TSHEM TAWM TEB CHAWS THAIB MUS KOM TAS

VIM TSEV NEEG NOV YOG...TUS POS UAS CHOB TSEV NEEG HUAB TAIS THAIB & COV AMMATTAYA

LUB QHOV MUAG...YOG TSEEM MUAJ TSEV NEEG...SHINAWATRA...NOV NYOB THAIB TEB

CES TEJ PEJ XEEM THAIB YEEJ POM...HUAB TAIS THAIB & COV AMMATTAYA NOV TSIS ZOO,

TSIS MUAJ NTXIAJ NTSIM & TSIM NYOG YUAV TSWJ THIAB KAV PEJ XEEM THAIB MUS NTXIV LAWM...

 

THAUM NOV CES...HUAB TAIS THAIB & COV AMMATTAYA YUAV

PLAM LAWV LUB NEEJ

PLAM LAWV LUB FWJ CHIM

PLAM LAWV TXOJ KEV UA NEEG

TAS MUS 1 SIM...YUAV TSIS ZOO LI QUB LAWM..

 

VIM ZOO LI NOV LAWV THIAJ YUAV TAU TSHEM TAWM TSEV NEEG...SHINAWATRA...NOV

TAWM HAUV THAIB TEB MUS...XWS NKAUS LI LAWV YUAV TSUM...

RHO KOM TAU TUS POS UAS CHOB LAWV LUB QHOV MUAG TAWM MUS KOM TAU

LAWV THIAJ ROV MUAJ LUB NEEJ...!

 

YOG LI...THAUM LOS TXOG QIB NOV LAWM

ZOO LI HUAB TAIS THAIB & COV AMMATTAYA

KUJ YUAV UA TIAV LAWV LUB HOM PHIAJ LAWM

YOG MEEJ TIAS...YINGLUCK...KHIAV TAWM THAIB TEB TSEEB LAWM TIAG TIAG...!

TEJ PEJ XEEM THAIB TSHO LIAB...YOG TSIS MUAJ TSEV NEEG...SHINAWATRA...NOV

LOS NTAUS THAWJ RAU LAWV CES LAWV YEEJ UA TSIS TAU DAB TSI TXOG KEV

TAWM TSAM TXOJ KEV RAUG...

QUAB YUAM

TXOM NYEM

NEEJ POOB QIS

UA CIAV QHEV

UAS TWB TSHWM SIM RAU LAWV LOS TAU LAWM NTAU PUAS XYOO...!

 

Vim li nov txij hnub nov tag kis mus

Teb chaws Thaib yuav ZOO los PHEM ntxiv li cas

peb yuav tsis paub lawm

TAB SIS ...ONE THING FOR SURE...TEB CHAWS THAIB

YEEJ TSEEM YUAV MUAJ KEV SIB TAWM TSAM LOS NTAWM

COV PEJ XEEM TXOM NYEM      Vs.     COV AMMATTAYA MUS NTXIV

KOM TXOG HNUB PEJ XEEM THAIB...NTXEEV TAU LUB TEB CHAWS THAIB...

LOS UA...TRUE DEMOCRACY & MUAJ TRUE FREEDOM...MAS THIAJ TAG...!

 

Related image

LAND OF ...THOUSAND SMILES...

WOULD BECOME

LAND OF...THOUSAND DEATHS...

:5e565bcb:  :33c4b951:

Image result

THAI PEOPLE'S STRU.GGLE FOR ...DEMOCRACY & FREEDOM...

WILL CONTINUE...!

http://www.baovinhlong.com.vn/dataimages/201411//normal/1069107_A22-a-11.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

l_thailand_yingluck_protest_09182017.jpg

 

The Shinawatras May Be Gone, But It’s Too Soon

to Write Off Their Party in Thailand

Monday, Sept. 18, 2017

Thais waited anxiously throughout the summer for the conclusion of the trial of former Prime Minister Yingluck Shinawatra, who was removed by a military coup in May 2014. The charges Yingluck faced—mismanaging a rice subsidy scheme that wound up losing some $8 billion—were somewhat unusual, since she was not personally accused of corruption in the program. In some ways, she was being charged with making bad decisions in government.

But a central objective of the junta since it took power has been to eradicate the influence of the Shinawatra family in Thai politics by breaking the bond between them and their base of mostly rural supporters. Populist policies, such as the rice subsidy scheme, are key to that bond, having been championed by Yingluck and her brother, former Prime Minister Thaksin Shinawatra, for 17 years now. The charges appeared, in part, like one way to crush Yingluck and her allies.

Yingluck’s supporters expected her to show up in court on Aug. 25 to hear the verdict and accept whatever ruling came down. She had remained in Thailand since the coup. In July, she
posted on Facebook, “I’m still strong, and ready to fight to prove my innocence.” Thousands of her supporters trekked to the court in Bangkok to wait for the decision.

By late morning, it became apparent Yingluck wasn’t going to appear in court. In her absence, the court postponed the verdict until Sept. 27, although no one thinks the former prime minister will show up then, either.

No one knows for sure where she is right now, but reports sugg[quote]est she fled Thailand several days before the court’s August decision, probably to neighboring Cambodia. She is likely to wind up in Dubai, where her brother lives, having fled Thailand himself nine years ago.

Yingluck’s flight was the best possible outcome of the case for the junta, which may have known about her plans and allowed Yingluck to flee. Some military leaders reportedly had worried that jailing Yingluck could have made her a martyr and actually boosted her Pheu Thai Party’s popularity before elections that are supposedly going to be held in 2018, riling up the rural base and sparking higher turnout. There was also a slim possibility that, if Yingluck had come to court, she could have been found not guilty, which would have been an embarrassment for the generals. Or, she could have come to court, been found guilty and gotten some kind of suspended sentence, which still might have angered Pheu Thai supporters and provoked sympathy for Yingluck.

The junta can now claim that Yingluck and her party really were terrible, corrupt managers of the country’s purse—and that they flout Thai justice. The same day Yingluck didn’t appear in court, her former commerce minister was sentenced to 42 years in jail on related charges. Junta leaders can lump Yingluck in with her brother, a telecommunications tycoon who skipped bail when he fled in 2008, instead of facing corruption charges that he also claimed were political.

Some Thai observers are sugg[quote]esting that the Shinawatra family is done with politics, while leaving open the question of whether Yingluck’s exit has crippled her party, too. Greg Raymond of Australian National University called Yingluck’s flight “the end of the Shinawatras,” though he admitted that their ability to appeal to the rural masses and reduce Bangkok’s influence
had changed Thai politics forever.

But any political obituaries for the Pheu Thai Party seem dubious. Despite various name changes over the past 17 years, the party has remained the same Thaksinite, populist organization—one that can rebound from defeats by the armed forces. It has shown that it can win elections in highly charged political climates, with its top leaders jailed or in exile. In 2007, in fact, a year after a previous coup ousted Thaksin from his post as prime minister, Pheu Thai—then called the People’s Power Party—won a significant victory in national elections that put it again in control of parliament.

Over the years, Pheu Thai has proven able to survive without a Shinawatra at the helm, sugg[quote]esting that it has a deep reservoir of support for its populist ideas.

Now, in the run-up to potential elections in 2018, Pheu Thai will face even tougher repression than it did a decade ago, and the junta may maneuver to help more pro-military parties during campaign season. Yet as in 2007, Pheu Thai retains by far the most impressive get-out-the-vote operation in the country. The second most popular party, the Democrat Party, has not been able to win a national election in 20 years.

In addition, over the years Pheu Thai and its previous iterations have proven able to survive without a Shinawatra at the helm, sugg[quote]esting that it has a deep reservoir of support for its populist ideas. Three years of junta rule are unlikely to destroy the backing for Pheu Thai’s policies: historically, large-scale social welfare programs, cheap[quote] credit and a more equitable use of Thailand’s budget, so that the state supports development outside of Bangkok and its environs, which are far richer than the rest of the country. The junta has instead tried to copy some of Pheu Thai’s populist rhetoric, to little avail.

To be sure, the Shinawatras are the most famous people in the party leadership, and it helps to have a Shinawatra at the top of the ticket at election time. But in the 2007 vote, Pheu Thai won with Samak Sundaravej at its helm. A former Bangkok governor and deputy prime minister in a previous, pre-Shinawatra era government, Samak was a veteran politician with plenty of charisma. But he also had major liabilities. He was thin-skinned and had been dogged for decades by accusations that he helped foment violence by right-wing groups against student protesters in Bangkok in 1976.

Choosing Samak also showed that Pheu Thai’s top party members are relatively flexible and able to co-opt prominent Thai politicians who are not naturally aligned with the party’s priorities. Samak had been known as an archconservative, not historically a backer of populist economic and social policies. Still, he had built a relationship with top party leaders and pledged in 2007 to support their populist program as prime minister.

In some respects, Pheu Thai could actually be better off running for an election without any Shinawatras at the helm of the campaign. It could compete for votes in the north and northeast of Thailand and in poorer parts of Bangkok without having to face accusations from rival parties that Pheu Thai is simply a vehicle for Shinawatra-worship. In addition, the party still has a bench of potential leaders, like former party deputy Sudarat Keyuraphan or former Education Minister Chaturon Chaisang.

It’s unclear, though, whether an election will happen at all, let alone whether the junta would allow these other potential Pheu Thai leaders to lead. Chaturon, like many other party figures, still faces charges in military courts. Some observers think Yingluck fleeing will embolden the junta to step up its repression even further, arresting hundreds more top Pheu Thai members and supporters.

But with Yingluck likely out of Thailand, the junta may feel relieved and might even allow the 2018 election to proceed in a somewhat freer political environment than if Yingluck still resided in the kingdom. The armed forces may feel that Pheu Thai has been so crippled, it cannot pull off a big enough election victory to take the whole lower house of parliament. But given the party’s resilience in the past, underestimating the opposition would be a mistake.

=====================

Image result for Thailand...Image result for Independent states in Myanmar map

 

THAIB TEB LOS KUJ YUAV TAWG MUS UA

NTAU LUB TEB CHAWS ME...

XWS LI TEB CHAWS PHAB MAB THIAB XWB...

 

THAUM NEEG TXAWJ NTSE THIAB VAM MEEJ TUAJ LAWM

SIB HAUM CES NYOB UA KE MUS

TSIS SIB HAUM CES FAIB TEB FAIB CHAWS...

 

PHAB MAB...TWB TAWG THIAB FAIB TEB CHAWS

MUAJ KEV SIB NTAUS SIB TUA LOS LAWM TAU 50 TAWM LUB XYOO NOV

THIAB YEEJ TSEEM YUAV MUAJ MUS LAWM YAV TOM NTEJ...

 

ZIAG NOV...THAIB TEB TSEEM NYUAM QHUAV LOS CAUM CUAG

QHOV NTAU PAB PAWG NEEG XAV FAIB TEB CHAWS

NYIAS NYOB NYIAS...

VIM PEJ XEEM THAIB TEB NYUAM QHUAV PAUB QHOV TSEEB TIAS

YAV TAS LOS LAWV TAU RAUG HUAB TAIS & COV NOOB NOM TSWV

THIAB NEEG NPLUA NUJ CAIJ TSUJ QUAB YUAM LAWM NPAUM LI CAS...

 

LOS TXOG HNUB NOV LAWV YUAV TSIS KAM ROV MUS NYOB LUB QUB NEEJ NTAWD LAWM

TXIJ THAUM THAIB TEB MUAJ HUAB TAIS KAV LOS MUS

PEJ XEEM THAIB YEEJ TSIS MUAJ...FREEDOM...JUSTICE...EQUALITY & GOOD LIFE...KIAG LI

800 LUB XYOO UA TEB CHAWS THAIb & HAIV NEEG THAIB

PEJ XEEM YEEJ NYOB HAUV QAB UA QHEV RAU NOM TSWV NKAUS XWB

TXOG HNUB NOV PEJ XEEM THAIB YEEJ TSEEM UA NEEJ TXOM NYEM

LI 800 LUB XYOO DHAU LOS TSIS TXAWV NTAU KIAG LI

TXAWM TEB CHAWS THAIB YEEJ HLOOV LOS KOM MUAJ KEV XAIV TSA NOM TSWV

LAWM LOS XIJ...COV QUB NOOB NOM YEEJ TSEEM NIAJ HNUB CAIJ TSUJ

KAV LAWV LI QUB THIAB XWB...PEJ XEEM YEEJ TSEEM

TSIS TAU TAU LUB NEEJ TSHIAB THIAB ZOO UA KIAG LI...

LAWV KEV TXOM NYEM YEEJ TSEEM TSIS TAU PLOJ MUS...

 

VIM LI NOV...COV QUB NEEG PEJ XEEM UA TAU NYOB MUAJ QUB TEB QUB CHAW

TXHEEJ THAUM UB XWS LI TEJ PEJ XEEM NYOB SAB...

 

1. NORTH...LANNA

2. NORTHEAST...ISSAN

3. CENTRAL...AYUTHAYA

4. SOUTH...MALAYU

 

NYIAS YEEJ TSEEM XAV ROV MUS UA NYIAS QUB TEB CHAWS THIAB UA NYIAS

PAB PAWG NEEG...THIAJ LI YUAV MUAJ KEV... THAJ YEEB... NYAB XEEB & VAM MEEJ...

TAU NKAUS XWB...

 

Image result for freedom and democracy

GIVE US...FREEDOM...DEMOCRACY...EQUAL RIGHTS...HUMAN RIGHTS...

or

WE'LL FIGHT FOR...OUR RIGHT OF SELF DETERMINATION & INDEPENDENCE...

 

http://outlookafghanistan.net/assets/assets1011/democracy-hands.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0