Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

FREEDOM yog dabtsi tiag ne?


27 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Edited by Taw Qhia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

T...koj nug txaus xav...koj nqe lus nug saum thawj ces kuv nkagsiab tias yog 2 lolus ntawv tag nrho thiab nws nyob tibneeg ntuj Ceebtsheej/nyob dabteb tisi....vim tias thaum tib neeg muaj kev ywjsim raws nyias txoj kev xav+ua lawm, txhua yam kev phem/kev zoo yeej sib nrawg-nroos nyob hauv neeg lub hlwb kev ywjsim+ywjxeeb

Koj ua tub ho pom ntxiv ces laws tuaj xwb tiag

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Freedom, kuv yeej xav tsis muaj chaw txawb chaw rau li thiab tiag.  Hais licas los puav leej yog tas, kuv yeej xav li thiaj.  Tsis hais ib tus neeg, ib haiv neeg, ib lub tebchaws, los ib lub ntuj twg, 100% Freedom ces ntshe yuav tsis muaj li lau.  Tsuas yog tej plwb pliag thaum muaj kev zoo siab thiab txaus siab, tsis paub tsis pom, tsis xav txog lawm xwb lau.

 

Edited by Taw Qhia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Freedom ces yog tus cai txiav yus ntivtes, ntivtaw. Thaum kawg ces txiav yus cajdab xwb! If you don't believe it, try it.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

FREEDOM LOV...?

FREEDOM = KOJ MUAJ CAI MUS UA KEV TXHAUM TAU...

TAB SIS TSIS TAU HAIS TIAS KOJ TSIS MUAJ TXIM TXHAUM...

 

FREEDOM = YOU HAVE THE RIGHT EVEN TO DO THE WRONG THINGS...

EXAMPLE...YOU HAVE FREEDOM TO KILL AN OTHER PERSON ANY TIME...

YOU ALSO HAVE FREEDOM TO KILL YOURSELF ANY TIME...

BUT THERE WOULD BE CONSEQUENCES FOR YOUR ACTION...

AFTER YOU KILLED A PERSON THEN BE READY TO BE KILLED

OR TO GO TO JAIL FOR IT...

http://www.profilebrand.com/imgs/layouts/21gangster/296/296_L-double-homocide.jpg....OR....http://www.javanews.al/wp-content/uploads/2015/10/vetevrasje-300x225.jpg

THERE'S NO TRUE FREEDOM...

THERE'S ONLY FREEDOM UNDER THE LAWS

A LOT OF TIMES ...FEEDOM WOULD COST YOU YOUR LIFE...

 

http://media.spokesman.com/photos/2013/11/12/APTOPIX_Cambodia_Labor_Protest_t400.jpg?fd5af0684d698ce74dd4392bafb4f89a6dc66ee3

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

FREEDOM LOV...?

FREEDOM = KOJ MUAJ CAI MUS UA KEV TXHAUM TAU...

TAB SIS TSIS TAU HAIS TIAS KOJ TSIS MUAJ TXIM TXHAUM...

 

FREEDOM = YOU HAVE THE RIGHT EVEN TO DO THE WRONG THINGS...

EXAMPLE...YOU HAVE FREEDOM TO KILL AN OTHER PERSON ANY TIME...

YOU ALSO HAVE FREEDOM TO KILL YOURSELF ANY TIME...

BUT THERE WOULD BE CONSEQUENCES FOR YOUR ACTION...

AFTER YOU KILLED A PERSON THEN BE READY TO BE KILLED

OR TO GO TO JAIL FOR IT...

http://www.profilebrand.com/imgs/layouts/21gangster/296/296_L-double-homocide.jpg....OR....http://www.javanews.al/wp-content/uploads/2015/10/vetevrasje-300x225.jpg

THERE'S NO TRUE FREEDOM...

THERE'S ONLY FREEDOM UNDER THE LAWS

A LOT OF TIMES ...FEEDOM WOULD COST YOU YOUR LIFE...

 

http://media.spokesman.com/photos/2013/11/12/APTOPIX_Cambodia_Labor_Protest_t400.jpg?fd5af0684d698ce74dd4392bafb4f89a6dc66ee3

 

Yes. there is no such real Freedom existing on earth...Every choice of action has the cause-effect-consequence and solution in both positive/negative depending on social regulations/laws allowing.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis muaj Freedom ntawm lub cev ntaj ntsuj mus ti txoj kev xav:

1.  Xav ywjsaib tsis tau kiag li, vim xav phem ces tau qhov phem ntag.

2.  Hais lus ywjsiab los tsis tau kiag li, vim ncauj ntau tau kua haus ntag.

3.  Ua ywjsiab tsis tau kiag li, vim ua txhaum ces raug txim ntag.

Xav tias tuag ntshe dim no, tiam sis cov tuag los tshaib tshaib nqhis nqhis thiab ces yuav tau los xawb, ua mob ua ntsaj rau neeg ces muaj txim thiab tiag.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

http://www.wisconsincentral.net/People/People/HmongIntro_files/hmongmtvillage.jpg

hmongvillagepeople.jpg

A HMONG TYPE OF FREEDOM...

NYOB NOJ YWJ SIAB TSIS MUAJ/TSIS RAUG LEEJ TWG QUAB YUAM YUS...

THIS FREEDOM HERE DOES NOT MEAN FREEDOM FROM SICKNESS,

DISEASES, HUNGER, and DEATH...

BUT FREEDOM OF THOUGHTS...BELIEFS...MOVEMENTS...and ACTIONS/CONDUCTS...

https://i.vimeocdn.com/video/438379568_295x166.jpg

AND IT IS A FREEDOM FROM FOREIGNER'S RULES...

https://www.symbiosis-travel.com/userfiles/image/Laos/Tiger%20Trail/TT_Hmong-Rice-harvester-02.jpg

Hmoob lub qub neej nyob pem roob yeej tau FREEDOM li 80-90% lawm...

THE OTHER 10-20% ARE RULED BY YOUR OWN CULTURE/WAY OF LIFE...

HMOOB = FREE MAN (80-90% FREE)

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e6/23/91/e623919c782730ffaf38fcffada3460a.jpg

Tab sis ZIAG NOV CES HMOOB QHOV FREEDOM NTAWD TWB PLOJ TAS LAWM...

VIM HMOOB MUS TXOG TWG LOS MUAJ NEEG NYOB TAS LAWM CES YOG HMOOB

NROG LUAG NYOB LAWM CES KAWG YUAV TAU MLOOG LUAG LUS LAWM XWB...

young-farmer.jpg.....paginaLaos-15_670.jpg

NO MORE FREEDOM EVEN TO BE NAKED...

http://debbiestephens221.edublogs.org/files/2011/09/HmongResistanceCamp-1drjbt5.jpg

THERE IS A COST OF BEING FREE...(AT PHOU BIA...)

Laos-JungleHmong-20-1Copy.jpg

NO MORE PLACES TO BE FREE ANY MORE...TO BE FREE = TO HIDE

ng_jan-1974-3938_resize.jpg

YOU CAN NO LONGER SHOOTING A GUN OUTSIDE YOUR OWN HOUSE...

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/11/d2/85/11d285d62477bc09242e25b40a547576.jpg

FREEDOM FROM THIS...

The-yoga-kids-300x225.jpg

TO THIS...

Image result for hmong village laos

TO THIS...

A PROGRESS WITH LESS AND LESS FREEDOM...

TO BE CIVILIZED MEANT

TO HAVE LESS AND LESS FREEDOM...

Hmong go from 10 RULES...

1. Fwm lub NTUJ lub TEB

2.Fwm Niam & Txiv

3. Txhob Tub Nkeeg

4. Txhob ua Kev Txhaum

5. Coj Siab Ncaj Ncees

6. Paub Kev Cai Dab Qhuas

7. Paub yus Keeb Kwm Caj Ces

8. Txawj ua tus Zoo Thawj Coj

9. Paub Tu Plaub Ntug Ncaj Ncees

10. Nyiam Kwv Tij Neej Tsa Phooj Ywg

TO A 1000 RULES FROM...

TSIS PUB TSO ZIS TOM KEV....ALL THE WAY

TXOG ...NO SMOKING CIGARETTES IN PUBLIC PLACES...

IN HMONG LAND...TSO ZIS NTAWM YUS TOG TSEV

or KWJ TSE LOS YEEJ TAU...

HAUS LUAM YEEB/YAJ YEEB/YEEB THOOJ QHOV TWG

LOS YEEJ TAU...

opium_10.jpg

 

NOW HMONG AMERICAN LIVE UNDER

UNITED STATES LAWS/RULES...

 

http://www.mydoorsign.com/img/lg/K/No-Smoking-Sign-K-2685.gif

http://cdn.patch.com/users/112920/2015/10/T300x300/201510562cf5d20981d.jpg

Jail Time for Not Sending

Your Child to School...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Freedom myob txhua lub tebchaws/txhua haiv-hom neeg tsis sib thooj nawb.  Tiamsis kuv tsis tau txhais tias Hmoob muaj Freedom nyob txhua taim Hmoob kuv paub txog.  Tej cwjpwm tej tibneeg tsis saib nws tsimnuj hais dhau mus lawm tsis yog vim Hmoob yeej ib txwm coj lintawv.  Nws yog xwmtxheej kev plam haiv, poob kev kwmtxuj kawm paub txog kev pauvhloov ntawm txoj kev ua neej raws caijnyoog zimtxwv.  Hais li cov lus saud yog kev txob-thuam hais tias yog Hmoob Freedom no sais tsis yog neeg muaj zeemmuag pom txog xwjxwm xeeb kom Hmoob nyob txomnyem li ntawv.   Lub homphiaj sawv thuam Hmoob kev uaneej phem phem thiab mus qhuas kom Hmoob ciali mus yoog plhis ua li lwm haivneeg puas yog lub zeemmuag neeg txawj-ntse sawv los txhim-kho nws haivneeg...?

Hmoob yeej yuav tau lojhlob lub hlwb raws kev txawj+kev paub xyaum yam zoo ntawm tibneeg ntiajteb, tabsis Hmoob tsis deserve kom leejtwg muab Hmoob tsuj rau hauv pemteb tias Hmoob yog neeg qias+neeg phem no laiv.  Exist tsis tau lees txhua yam phem tias yog tibneeg Hmoob thiaj ua xwb...Yog txhua tus ruamuag saib ntiajteb, cov haiv-hom neeg coj phem/qias tshaj Hmoob tseem tshuav coob kawg kiag vim lawv yeej plam txoj kev kawm txawj-paub yam phem/zoo ntawm nws tsavneeg thiab tibneeg ntiajteb no los pauv hloov lawv lub neej kom haum xwmtxheej thiab huab-cua ntiajteb.

Edited by Exist

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 NujTxeeg,  Koj kuj hais tau yog kawg li thiab.  Muab kev ua neej ywjsiab thiab kev ntshaib nqhis tuaj pauv kev txawj ntse, vam meej, ntshav siab, ntshav qab zib thiab kev mob hlwb.  Me nyuam yaus xav ua laus neeg, laus neeg xav rov ua me nyuam yau...qhov twg thiaj zoo ne?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li kev nkagsiab nyob rau cov tebchaws tswv lagluam "Capitalism" lub neej ywjsim "FREEDOM" tiag tsuas yog neeg npluanuj thiaj muaj ywjsim raws siab ntshaw. Nyob rau tebchaws koompheej "communism"/cagku pheejxeeb cov "socialism", ywjsim yog cov thawjcoj thiaj muaj xwb..Nyob rau txheej tshoj vajntxwv "king-monarchy" ywjsim yog tus vajntxwv thiaj muaj xwb.

pejxeem tsuas zoosiab rau lolus xwb tsis muaj ib tug tau txais ywjsim rau nyias txoj kev ua neej kiag.  Ntawm haiv tibneeg nywjkeeb Hmoob thiab lub neej/txoj cai ywjsim tseem nrug deb tshaj neej thiab dab/ntiajteb thiab hnub-hli.   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 NujTxeeg,  Koj kuj hais tau yog kawg li thiab.  Muab kev ua neej ywjsiab thiab kev ntshaib nqhis tuaj pauv kev txawj ntse, vam meej, ntshav siab, ntshav qab zib thiab kev mob hlwb.  Me nyuam yaus xav ua laus neeg, laus neeg xav rov ua me nyuam yau...qhov twg thiaj zoo ne?

Kwv tij...


FREEDOM...CES ZOO LI NRAM NOV XWB TIAG...

 

http://topnop.ir/uploads/201301/tpn6392/MIoyGgFC1o.jpg

WATCH THE SIGNALS CAREFULLY OR NO FOOD...

http://cdn.greatdogsite.com/admin/uploaded_files/1198068015appenzell_mountain_dog.jpg

YOU ARE ALWAYS ON A LEASH A FEW STEPS AWAY FROM YOUR MASTER...

 

A FAT DOG ALWAYS HAS A MASTER...

( TRADING YOUR FREEDOM FOR FOOD...)

NOJ QAB PW SOV...TAB SIS YUS MAS NTSIA NTSOOV

SEB YUS TUS TSWV YUAV KOM YUS ZAUM LOS SAWV XWB...

 

 

http://s3.amazonaws.com/assets.prod.vetstreet.com/20/ca6a10bed611e095940050568d634f/file/16-WDMD-IS-425km080411.jpg

FREEDOM TO PEE ON ANY TREE YOU LIKE/WANT...

http://farm4.static.flickr.com/3311/3415691008_c4a27650e5.jpg

ANY STREET CAN BE YOUR HOME BUT BEING HUNGRY MOST OF THE TIME...

 

A STRAY DOG CAN RUN FREELY IN THE STREETS & ALLEYS...

(TRADING YOUR FREEDOM FOR HUNGER...)

YUS DHIA THOOB ZOS LOS TSIS MUAJ LEEJ TWG CHEEM YUS

TAB SIS DHIA DHIA YUS TSHAIB PLAB tsis puv TAS...

 

HAHAHA...

KOJ XAIV YAM TWG LOS YEEJ TAU MAS...

SEB KOJ LUB SIAB XIB YAM TWG XWB TIAG...

 

YOU CAN ALWAYS TRADE ...FREEDOM FOR SOMETHING...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

 NujTxeeg,  Koj kuj hais tau yog kawg li thiab.  Muab kev ua neej ywjsiab thiab kev ntshaib nqhis tuaj pauv kev txawj ntse, vam meej, ntshav siab, ntshav qab zib thiab kev mob hlwb.  Me nyuam yaus xav ua laus neeg, laus neeg xav rov ua me nyuam yau...qhov twg thiaj zoo ne?

Kwv tij...


FREEDOM...CES ZOO LI NRAM NOV XWB TIAG...

 

http://topnop.ir/uploads/201301/tpn6392/MIoyGgFC1o.jpg

WATCH THE SIGNALS CAREFULLY OR NO FOOD...

http://cdn.greatdogsite.com/admin/uploaded_files/1198068015appenzell_mountain_dog.jpg

YOU ARE ALWAYS ON A LEASH A FEW STEPS AWAY FROM YOUR MASTER...

 

A FAT DOG ALWAYS HAS A MASTER...

( TRADING YOUR FREEDOM FOR FOOD...)

NOJ QAB PW SOV...TAB SIS YUS MAS NTSIA NTSOOV

SEB YUS TUS TSWV YUAV KOM YUS ZAUM LOS SAWV XWB...

 

 

http://s3.amazonaws.com/assets.prod.vetstreet.com/20/ca6a10bed611e095940050568d634f/file/16-WDMD-IS-425km080411.jpg

FREEDOM TO PEE ON ANY TREE YOU LIKE/WANT...

http://farm4.static.flickr.com/3311/3415691008_c4a27650e5.jpg

ANY STREET CAN BE YOUR HOME BUT BEING HUNGRY MOST OF THE TIME...

 

A STRAY DOG CAN RUN FREELY IN THE STREETS & ALLEYS...

(TRADING YOUR FREEDOM FOR HUNGER...)

YUS DHIA THOOB ZOS LOS TSIS MUAJ LEEJ TWG CHEEM YUS

TAB SIS DHIA DHIA YUS TSHAIB PLAB tsis puv TAS...

 

HAHAHA...

KOJ XAIV YAM TWG LOS YEEJ TAU MAS...

SEB KOJ LUB SIAB XIB YAM TWG XWB TIAG...

 

YOU CAN ALWAYS TRADE ...FREEDOM FOR SOMETHING...

Tsis xav ua laus, tsis xav ua menyuam yaus.  Yog ua tau, xav tau lub hlwb laus, lub cev hluas, nyob tsis txawj laus mus tas ib txhis xwb.

YOg hais koj seem ces xav kom tau zoo nyob tau zoo noj, tiam sis tsis muaj tswv caij tsuj yus xwb.

 

 

Edited by Taw Qhia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Freedom ces yog txoj kev nyob ywj siab pw ywj ntsws.Yuav mus qhov twg los tsis tau thov ntaub thov ntawv tsis tau ua passport ua visa li yus mus twg ces cia li mus ywj siab xwb txog twg xav nyob twg ces nyob ywj siab xwb.Koj saib lawv cov no yog cov nyob ywj siab ne.

smelly-mountain-02.jpg

smelly-mountain-03.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Freedom ces yog txoj kev nyob ywj siab pw ywj ntsws.Yuav mus qhov twg los tsis tau thov ntaub thov ntawv tsis tau ua passport ua visa li yus mus twg ces cia li mus ywj siab xwb txog twg xav nyob twg ces nyob ywj siab xwb.Koj saib lawv cov no yog cov nyob ywj siab ne.

smelly-mountain-02.jpg

smelly-mountain-03.jpg

Koobpovtxuj,  Yog lawm tiag.  Cov neeg nov nyob tau muaj kev ywjsiab heev, yuav luag npaum tsiaj tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Freedom ces yog txoj kev nyob ywj siab pw ywj ntsws.Yuav mus qhov twg los tsis tau thov ntaub thov ntawv tsis tau ua passport ua visa li yus mus twg ces cia li mus ywj siab xwb txog twg xav nyob twg ces nyob ywj siab xwb.Koj saib lawv cov no yog cov nyob ywj siab ne.

smelly-mountain-02.jpg

smelly-mountain-03.jpg

FREEDOM...FREEDOM...

WHAT IS IT...?

IS FREEDOM BEING POOR...?

IS FREEDOM BEING RICH...?

IS FREEDOM BEING NEITHER...?

or IS FREEDOM WHAT YOU WANT IT TO BE...?

 

UA RO.G SIB TXEEB...KHIB NYAB...

Kwv Tij...

Xyov thiab los...

Txawm lub neej nyob zoo li 2 daim duab nov los ntshe yuav tsis tau FREEDOM & KEV KAJ SIAB li na...

Vim lub chaw DUMPING GROUND nov kuj muaj COMPETITION kawg li thiab ne...

Lawv cov neeg nov thaum lub TSHEB KHIB NYAB tuaj txog kiag xwb mas lawv yeej sib tw dhia mus

sib txeeb tej KHIB NYAB ntawd li lawm na...

TXHAIS TIAS YEEJ TSIS MUAJ FREEDOM & KEV KAJ SIAB LI OS...YOG YUS QEEB LOS YOG

TUB NKEEG CES KAWG TSHAIB PLAB THIAB XWB...KEV ZOO SIAB YEEJ MUAJ TSIS TAU LI NA...

 

 

WHAT & WHERE IS THE THING CALLED ...FREEDOM...?

 

 

KOJ YUAV UA LI CAS...THIAJ HAIS TAU TIAS...KOJ MUAJ FREEDOM LAWM...?

NYOB HMOOB TEB LOS HMOOB KUJ TIAS MUAJ FREEDOM...

NYOB MESKAS TEB LOS MESKAS KUJ TIAS LAWV MUAJ FREEDOM...

QHOV TWG TIAG THIAJ LI HU TAU TIAS YOG FREEDOM...?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

 NujTxeeg,  Koj kuj hais tau yog kawg li thiab.  Muab kev ua neej ywjsiab thiab kev ntshaib nqhis tuaj pauv kev txawj ntse, vam meej, ntshav siab, ntshav qab zib thiab kev mob hlwb.  Me nyuam yaus xav ua laus neeg, laus neeg xav rov ua me nyuam yau...qhov twg thiaj zoo ne?

Kwv tij...


FREEDOM...CES ZOO LI NRAM NOV XWB TIAG...

 

http://topnop.ir/uploads/201301/tpn6392/MIoyGgFC1o.jpg

WATCH THE SIGNALS CAREFULLY OR NO FOOD...

http://cdn.greatdogsite.com/admin/uploaded_files/1198068015appenzell_mountain_dog.jpg

YOU ARE ALWAYS ON A LEASH A FEW STEPS AWAY FROM YOUR MASTER...

 

A FAT DOG ALWAYS HAS A MASTER...

( TRADING YOUR FREEDOM FOR FOOD...)

NOJ QAB PW SOV...TAB SIS YUS MAS NTSIA NTSOOV

SEB YUS TUS TSWV YUAV KOM YUS ZAUM LOS SAWV XWB...

 

 

http://s3.amazonaws.com/assets.prod.vetstreet.com/20/ca6a10bed611e095940050568d634f/file/16-WDMD-IS-425km080411.jpg

FREEDOM TO PEE ON ANY TREE YOU LIKE/WANT...

http://farm4.static.flickr.com/3311/3415691008_c4a27650e5.jpg

ANY STREET CAN BE YOUR HOME BUT BEING HUNGRY MOST OF THE TIME...

 

A STRAY DOG CAN RUN FREELY IN THE STREETS & ALLEYS...

(TRADING YOUR FREEDOM FOR HUNGER...)

YUS DHIA THOOB ZOS LOS TSIS MUAJ LEEJ TWG CHEEM YUS

TAB SIS DHIA DHIA YUS TSHAIB PLAB tsis puv TAS...

 

HAHAHA...

KOJ XAIV YAM TWG LOS YEEJ TAU MAS...

SEB KOJ LUB SIAB XIB YAM TWG XWB TIAG...

 

YOU CAN ALWAYS TRADE ...FREEDOM FOR SOMETHING...

Freedom ces yog tej koj tham no xwb mas. Tus tsiaj depend on tus tswv (hopefully not a human being). Tus neeg depends on him/herself most of the time. Other than that, "I wish God exists."

 

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Freedom lod, cia kuv sim ho teb saib puas rau koj cov lus nug nawb yom? Raws li kuv paub xwb mas freedom yog ib txoj kev zoo tshaj li, vim tias nws muaj cais rau txhua leej txhua tus mus ua hauj lwm raws li peb txoj kev ntshaw tsuav txhob yog mus ua tej yam txhaum cai xwb. Nws kuj tsis yog tso cai rau txhua tus mus ua kev phem kev tsis zoo los tau es teb li no siab puas raug os lod he he he he.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Cai ywjsiab tsis yog nyob ntuj ceebtsheej. Tsis nyob dab teb~os, phoojywg. Nws nyob hauv yus lub siab/lub plawv ntag hos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Cai ywjsiab tsis yog nyob ntuj ceebtsheej. Tsis nyob dab teb~os, phoojywg. Nws nyob hauv yus lub siab/lub plawv ntag hos.

Kuv xav tias yeej tsis muaj true freedom, tsuas yog tej plwb pliag xwb....vim txhua yam nyob ntiaj teb no yeej tsis tseeb mus tas ib txhis....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Cai ywjsiab tsis yog nyob ntuj ceebtsheej. Tsis nyob dab teb~os, phoojywg. Nws nyob hauv yus lub siab/lub plawv ntag hos.

Kuv xav tias yeej tsis muaj true freedom, tsuas yog tej plwb pliag xwb....vim txhua yam nyob ntiaj teb no yeej tsis tseeb mus tas ib txhis....

Yog tham txog kev ywjsiab tsis nyob hauv ntiajteb mas, kuv tsis paub tham nawb. Dhau qhov peb niajnhub ua pa lawm ces kuv tsis paub, thiab pom, tsis paub tham. Qhov kuv paub ces peb txhua tus qhov freedom muaj mus ib txhis ces nyob tim tojnxas xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Cai ywjsiab tsis yog nyob ntuj ceebtsheej. Tsis nyob dab teb~os, phoojywg. Nws nyob hauv yus lub siab/lub plawv ntag hos.

Kuv xav tias yeej tsis muaj true freedom, tsuas yog tej plwb pliag xwb....vim txhua yam nyob ntiaj teb no yeej tsis tseeb mus tas ib txhis....

Yog tham txog kev ywjsiab tsis nyob hauv ntiajteb mas, kuv tsis paub tham nawb. Dhau qhov peb niajnhub ua pa lawm ces kuv tsis paub, thiab pom, tsis paub tham. Qhov kuv paub ces peb txhua tus qhov freedom muaj mus ib txhis ces nyob tim tojnxas xwb.

Xyov tim toj ntxas puas muaj true thiab tiag.....

Ua tus thawj coj muaj freedom dua los ua tus qhev muaj freedom dua thiab ne?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

Cai ywjsiab tsis yog nyob ntuj ceebtsheej. Tsis nyob dab teb~os, phoojywg. Nws nyob hauv yus lub siab/lub plawv ntag hos.

Kuv xav tias yeej tsis muaj true freedom, tsuas yog tej plwb pliag xwb....vim txhua yam nyob ntiaj teb no yeej tsis tseeb mus tas ib txhis....

Yog tham txog kev ywjsiab tsis nyob hauv ntiajteb mas, kuv tsis paub tham nawb. Dhau qhov peb niajnhub ua pa lawm ces kuv tsis paub, thiab pom, tsis paub tham. Qhov kuv paub ces peb txhua tus qhov freedom muaj mus ib txhis ces nyob tim tojnxas xwb.

Xyov tim toj ntxas puas muaj true thiab tiag.....

Ua tus thawj coj muaj freedom dua los ua tus qhev muaj freedom dua thiab ne?

Twb tsis yog muaj xwb. Kuv guaranty tias thaum peb mus rau tim tojnxas lawm ces yeej yog ib lub perpetual paradise rau peb mus tsis muaj nhub kawg. Tsuas jhais peb cov neeg muab peb lhawv coj mus w rau tom hiavtxwv lawm mas peb yuav tsis sib jib tim tojnxas tiag nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Freedom nws yog ywjsiab los yog ywjpheej?  

Nws yog nyob lub ntuj ceeb tsheej los yog nyob dab teb?  

Sawv daws puas muaj kev xam pom deb txog los lus noog no thiab ne?

even the most freely people as those barbarian people in the wild are/were still having rules and regulation because everything is man made. Freedom here in America does not meant that one has absolute power to do as one pleases.  Freedom comes with a limited to every society of mankind....smiles!   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0