Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Cov Lus Hmoob Sau Lo Ua Ke

60 posts in this topic

Posted · Report post

fajtim,

Raws-lid koj cov lus, koj thiaj-lid yog tus paub LUS Hmoob thiab cov "ORIGINAL" LUS Hmoob xwb. Yog-lid koj sim txhais cov LUS Meskas nod ua LUS Hmoob rau kuv yom -- vim kuv tsis tau hnov, tsis tau paub, tsis tau pom cov LUS nod txhais los ua los yog LUS Meskas lid nawb -- thiab qhov twg ntawm twg lid nawb. Ua tsaug.

English Word, pab-qhia txhais ua LUS Hmoob yog dab-tsid, LO LUS hos sau hais lid-cas

1. science

2. extraterrestrial

3. technology

4. surgeon

5. pathology

6. nuclear fusion, or radiology

7. gridlock

8. bi-partisan

9. subterranean

10. ideology, or philosophy *** noog ob-peb LO LUS nod ua-ntej rau

YUAV KOM HMONGZA.COM NO UA TIMKHAWV TIAS LEEJTWG HAIS LUS MENYUAM YAUS THIAB HAIS LUS NEEG LAUS NO MAS KOJ TUS TU RUAG HA MUNG YUAVTSUM TEB KUV COV LUS UA NTESEJ TSO.

KUV COV LUS YOG LUS HMOOB TIAG TIAG ES KOJ TWB TSI PAUB, YUAV UA CAS KOJ THIAJ LI TOTAUB COV KOJ TEEV LOS NO. LOLUS TERMINOLOGY XWB ES KOJ TWB MUAJ PROBLEM. NEEG TXAWJ NEEG NTSE CES ZAUM NO XWB TIAG TRHM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

YUAV KOM HMONGZA.COM NO UA TIMKHAWV TIAS LEEJTWG HAIS LUS MENYUAM YAUS THIAB HAIS LUS NEEG LAUS NO MAS KOJ TUS TU RUAG HA MUNG YUAVTSUM TEB KUV COV LUS UA NTESEJ TSO.

KUV COV LUS YOG LUS HMOOB TIAG TIAG ES KOJ TWB TSI PAUB, YUAV UA CAS KOJ THIAJ LI TOTAUB COV KOJ TEEV LOS NO. LOLUS TERMINOLOGY XWB ES KOJ TWB MUAJ PROBLEM. NEEG TXAWJ NEEG NTSE CES ZAUM NO XWB TIAG TRHM.

Yog tsis PAUB tsis MUAJ thiab TSIM-TEEV tsis tau no ces hais-qhia NCAJ-NCAJ kiag hais-tias, "Kuv los yeej tsis PAUB kiag lid nawb tus hluas. Cov LUS nod peb Hmoob yeej ib-txwm tsis MUAJ. Niaj hnub-nod los yeej tsis MUAJ, tsuas hais raws Hmab-Sua xwb tiag." los yeej tsis TXHAUM tsis YUAV-KEV kiag lid os nawb -- hehe ... :) .

Qhov tseeb tiag, txawm koj QHIA tau TSIM-TEEV tau cov LUS Meskas kuv noog koj ntawd, los peb txhua-leej txhua-tus yeej paub qhov tseeb lawm os nawb.

Kuv tsuas noog koj tus kheej vim koj qhuas hais-tias koj thiaj-lid yog tus PAUB LUS Hmoob xwb thiab thiaj-lid yog tus PAUB cov "ORIGINAL" LUS Hmoob nod xwb os nawb.

Hos LOLUS "TERMINOLOGY" -- yog txhais lus Hmoob ces qhov meej zog/tshaj ces yog "Ntsiab Lus", or "Lo Ntsiab Lus". Hos yog hais lwj hais liam ces txhais hais-tias yog "Hauv-kuv phem lo lus" los yeej aus-khes tib-yam.

Hais txog LUS/NTAWV Hmoob/Moob xwb mas, kuv yeej tsis tau KAWM kiag-lid nawb -- tiam-sis kuv yeej paub meej-meej lawm hais-tias nej cov laus, feem-coob, los yeej tsis tau KAWM, hauv-kuv phem nto ntsis, tib-yam ... hehe. (Yog muab hais tiag, tej-zaum peb ob-peb twg tub_ntxhais ruag kuv tseem tau KAWM dua, los paub zog, nej cov laus los kuj muaj thiab nawb vim kuv pom nej cov laus -- ib-txhia twb sau/nyeem yuav luag tsis tau tus Ntawv Hmoob. Qhov SAU yog qhov yuav-kev tshaj plaws -- hehe.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tsis PAUB tsis MUAJ thiab TSIM-TEEV tsis tau no ces hais-qhia NCAJ-NCAJ kiag hais-tias, "Kuv los yeej tsis PAUB kiag lid nawb tus hluas. Cov LUS nod peb Hmoob yeej ib-txwm tsis MUAJ. Niaj hnub-nod los yeej tsis MUAJ, tsuas hais raws Hmab-Sua xwb tiag." los yeej tsis TXHAUM tsis YUAV-KEV kiag lid os nawb -- hehe ... :) .

Qhov tseeb tiag, txawm koj QHIA tau TSIM-TEEV tau cov LUS Meskas kuv noog koj ntawd, los peb txhua-leej txhua-tus yeej paub qhov tseeb lawm os nawb.

Kuv tsuas noog koj tus kheej vim koj qhuas hais-tias koj thiaj-lid yog tus PAUB LUS Hmoob xwb thiab thiaj-lid yog tus PAUB cov "ORIGINAL" LUS Hmoob nod xwb os nawb.

Hos LOLUS "TERMINOLOGY" -- yog txhais lus Hmoob ces qhov meej zog/tshaj ces yog "Ntsiab Lus", or "Lo Ntsiab Lus". Hos yog hais lwj hais liam ces txhais hais-tias yog "Hauv-kuv phem lo lus" los yeej aus-khes tib-yam.

Hais txog LUS/NTAWV Hmoob/Moob xwb mas, kuv yeej tsis tau KAWM kiag-lid nawb -- tiam-sis kuv yeej paub meej-meej lawm hais-tias nej cov laus, feem-coob, los yeej tsis tau KAWM, hauv-kuv phem nto ntsis, tib-yam ... hehe. (Yog muab hais tiag, tej-zaum peb ob-peb twg tub_ntxhais ruag kuv tseem tau KAWM dua, los paub zog, nej cov laus los kuj muaj thiab nawb vim kuv pom nej cov laus -- ib-txhia twb sau/nyeem yuav luag tsis tau tus Ntawv Hmoob. Qhov SAU yog qhov yuav-kev tshaj plaws -- hehe.)

Yuav kom paub cov original lus hmoob zoo mas peb yuav tau mus kawm ntawm lub church Mormon cov tub txib vim thaum lawv kawm lus Hmoob lawv yeej tau ua research txog almost every word lawv paub cov proper words zoo thiab ntau tshaj peb lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yuav kom paub cov original lus hmoob zoo mas peb yuav tau mus kawm ntawm lub church Mormon cov tub txib vim thaum lawv kawm lus Hmoob lawv yeej tau ua research txog almost every word lawv paub cov proper words zoo thiab ntau tshaj peb lawm.

Yog koj hais lid-ko mas TXHAUM kiag "fajtim" lawm laud, vim nws yeej tshaj tawm hais-tias nws PAUB lus Hmoob zoov-heev thiab tseem PAUB COV "ORIGINAL" lus Hmoob nod-hos -- hehe.

Qhov tseeb tiag -- yeej yog thiab muaj lid koj cov lus hais txog cov Xib-fwb Txiv-plig kev RESEARCH thiab tshawb-fawb Hmoob cov LUS. Ib qho "PROLEM" mas Hmoob yuav thuam hais-tias cov LUS nod mas yog lawd TSIM(made up) coj los sau rau hauv phau "Bible" xwb ces txhais tau hais-tias ntshe Hmoob yuav tsis nrog PAUB, LEES, thiab coj los SID. Txawm-lid los koj cov lus, qhov "perception" nod, kuv kuj "agree" nrog rau nawb, vim cov "church" txawm lawd TSIM 10-100 LO LUS tshiab los yeej muaj tshaj lid 20-30 LO LUS hauv TSEEM-TSEEM "ORIGINAL" LUS Hmoob.

Tsis tas-lid xwb, kuv ntseeg hais-tias xyov cov laus thiab cov neeg lid "fajtim", xyov lawd yuav pus paub cov LUS "ORIGINAL" nod nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog koj hais lid-ko mas TXHAUM kiag "fajtim" lawm laud, vim nws yeej tshaj tawm hais-tias nws PAUB lus Hmoob zoov-heev thiab tseem PAUB COV "ORIGINAL" lus Hmoob nod-hos -- hehe.

Qhov tseeb tiag -- yeej yog thiab muaj lid koj cov lus hais txog cov Xib-fwb Txiv-plig kev RESEARCH thiab tshawb-fawb Hmoob cov LUS. Ib qho "PROLEM" mas Hmoob yuav thuam hais-tias cov LUS nod mas yog lawd TSIM(made up) coj los sau rau hauv phau "Bible" xwb ces txhais tau hais-tias ntshe Hmoob yuav tsis nrog PAUB, LEES, thiab coj los SID. Txawm-lid los koj cov lus, qhov "perception" nod, kuv kuj "agree" nrog rau nawb, vim cov "church" txawm lawd TSIM 10-100 LO LUS tshiab los yeej muaj tshaj lid 20-30 LO LUS hauv TSEEM-TSEEM "ORIGINAL" LUS Hmoob.

Tsis tas-lid xwb, kuv ntseeg hais-tias xyov cov laus thiab cov neeg lid "fajtim", xyov lawd yuav pus paub cov LUS "ORIGINAL" nod nawb.

TEB KUV LOLUS KUMXEEB NA HAS. KOJ NTSHAI LAWM LOS?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TEB KUV LOLUS KUMXEEB NA HAS. KOJ NTSHAI LAWM LOS?

TEB-QHIA nyog tag-nrho sob lus #42, #45, #46, #50, #52, thiab #54. Meej-tshaj ntawd ces tsis muaj lawm.

Hos yuav kom TEB raws-lid koj lub siab nyiam, qhov koj pom-zoo, thiab qhov koj "aus-khes" xwb ces kawg KOJ TUS KHEEJ thiaj-lid yuav teb tau xwb nawb. Lwm tus neeg, tus laus tus hluas, tus txawj tus ntse los yuav TEB tsis tau rau koj ib-qho luaj txoj plaub-hau lid nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TEB-QHIA nyog tag-nrho sob lus #42, #45, #46, #50, #52, thiab #54. Meej-tshaj ntawd ces tsis muaj lawm.

Hos yuav kom TEB raws-lid koj lub siab nyiam, qhov koj pom-zoo, thiab qhov koj "aus-khes" xwb ces kawg KOJ TUS KHEEJ thiaj-lid yuav teb tau xwb nawb. Lwm tus neeg, tus laus tus hluas, tus txawj tus ntse los yuav TEB tsis tau rau koj ib-qho luaj txoj plaub-hau lid nawb.

YOG KUV NYOB ZE KOJ MAS, KOJ YEEJ MAG THEM IB TAIG FAWM LAWM LAUJ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

YOG KUV NYOB ZE KOJ MAS, KOJ YEEJ MAG THEM IB TAIG FAWM LAWM LAUJ.

Ib-nyuag tais fawm xwb -- cas nkim kuv lub sib-hawm caij-nyoog los suav "penny" pab them thiab ... :( . (Yog-lid mas koj pluag dhau heev lawm laud, tos qhia tsis tau IB-YAM tseem-ceeb rau leej-twg kiag lid os.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav mam peb yuav muab sib txuas tsis tau. Vim muaj ntau cov lus. For example, coob coob = coobcoob, coob leej = coobleej, tij laug = tijlaug. Yuav ua rau coob tus nyeem tsis tau lo nyeem nyuaj heev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav mam peb yuav muab sib txuas tsis tau. Vim muaj ntau cov lus. For example, coob coob = coobcoob, coob leej = coobleej, tij laug = tijlaug. Yuav ua rau coob tus nyeem tsis tau lo nyeem nyuaj heev.

Kuv hais ua pivtxwv rau koj saib. X^. X = any word while ^ = any number greater than 1. Coob Coob = Coob2 . Raws li kuv xav, sau li kuv sau no looks more professional and sophisticated. Kab tsib = Kabtsib, tabsis muaj limit thiab. Xwsli: Ja iab yog ib lo compound word. Yuav tau siv tua (-) los kem, meaning nws yog ib lo lus compound word (lus sib lo uake).

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...