Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Cov Lus Hmoob Sau Lo Ua Ke

60 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Cov phoojywg,

Kuv pom tias peb xyaum saw cov lus Hmoob muajjis mus sib seem lawm. Xwsli cov compound words, peb sau sib los, tabsis nyias sau li nyias hais lus. Nej puas xav tias tsimnyog peb los sib tawm tswvyim haistias lo twg yog compound thiab yuav tau muab sau ua ib los lus? Kuv hais ua pivtxwv uantej:

Pivxam, pivtxwv, sab-laj (if B is used in place of NP), khaubrhuab, xwsli, majmam, etc.

Edited by Vajhuamsibluag
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg,

Kuv pom tias peb xyaum sawv cov lus Hmoob muajjis mus sib seem lawm. Xwsli cov compound words, peb sau sib los, tabsis nyias sau li nyias hais lus. Nej puas xav tias tsimnyog peb los sib tawm tswvyim haistias lo twg yog compound thiab yuav tau muab sau ua ib los lus? Kuv hais ua pivtxwv uantej:

Pivxam, pivtxwv, sab-laj (if B is used in place of NP), khaubrhuab, xwsli, majmam, etc.

VHSL,

Kuv tseem xav tau tswv8 ntawm koj seb koj xav li cas rau cov lus uas muaj lolus "SIB..." xwsli SIB PAB, SIB HLUB, SIB HLUB, etc." cov no peb puas yuav muab sib txuas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VHSL,

Kuv tseem xav tau tswv8 ntawm koj seb koj xav li cas rau cov lus uas muaj lolus "SIB..." xwsli SIB PAB, SIB HLUB, SIB HLUB, etc." cov no peb puas yuav muab sib txuas?

Khej1, tej no nej tsis txuas los kuv yeej txuas kuv puag ntus niaj ntus thaum ub lawm os. Yog thaum kuv xav kom cov paub ntawv hmoob tsis zoo totaub mas kuv thiaj li sau li normal xwb vim sibhlub yog muab cais ces nws tsis yog ib los lus lawm.

cwj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VHSL,

Kuv tseem xav tau tswv8 ntawm koj seb koj xav li cas rau cov lus uas muaj lolus "SIB..." xwsli SIB PAB, SIB HLUB, SIB HLUB, etc." cov no peb puas yuav muab sib txuas?

Qhov koj hais no los yeej yog good question mas. Cia saib leejtwg puas tawm tswvyim tuaj nxiv thiab. Tejzaum yuav tau cais lo SIB ua ib los, vimtias nws hais tau rau ntau lo lus. Yog muab xav dua ib yam, lo SIBtua, SIBntaus, SIBceg, etc. muab sau uake los kuv accept thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv yeej pomzoo covlus ua yuav tsum muaj 2 lolus thiaj txhaistawm lo-ua 1lub ntshiablus yuavtsum sau uake thiaj raug rawsli kev nkagsiab hauv kev tshabtxhais ntsiablus kom yoojyim rau tibneeg hais thiab txhais.

Kuv nkagsiab tias pebhmoob tseemtshuav coobleej ntautus tsiskam hloov rawsli peb tau sibpauv tswvyim no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv yeej pomzoo covlus ua yuav tsum muaj 2 lolus thiaj txhaistawm lo-ua 1lub ntshiablus yuavtsum sau uake thiaj raug rawsli kev nkagsiab hauv kev tshabtxhais ntsiablus kom yoojyim rau tibneeg hais thiab txhais.

Kuv nkagsiab tias pebhmoob tseemtshuav coobleej ntautus tsiskam hloov rawsli peb tau sibpauv tswvyim no.

Koj yog tus paub lus Hmoob ntau dua. Koj kuj collect peb cov lus no mus sau uake es muab tso tuaj rau sawvdaws saib los pob. Peb yuav tau designate ib tug tseemceeb los collect peb tej lus es thiaj muaj chaw mus. Koj xav licas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj yog tus paub lus Hmoob ntau dua. Koj kuj collect peb cov lus no mus sau uake es muab tso tuaj rau sawvdaws saib los pob. Peb yuav tau designate ib tug tseemceeb los collect peb tej lus es thiaj muaj chaw mus. Koj xav licas?

Tijlaug,

Zoo kawg.

Yog peb yuav tham txog kho hmoob lus sau kom raug raws kev siv li (grammatical usage) ces yeej tshuav kev txhim kho ntau heev. Kuv yuav muab piv txwj me ntsis rau koj saib li hauv qab no.

Lus hmoob muaj ntau los heev uas siv tau nws lolus ntawv ib lo kheej xwb zoo li yog verbs/nouns.

Sib=light

sibhlub=love eachother "(sib) tsuas siv ua pre-word ntawm lolus hlub kom muaj ntsiab txawj lolus hlub xwb" yog thaum koj cais lo sib thiab lo hlub sibnrug lawm ces txhais mus lwm yam tau ntxiv thiab

Liab=red or monkey

Liabploog=redish "(liab) kuj yog pre word"

Hmoob cov pre-words muaj ntau heev uas yuav tsum dhos kom haum mas hais lus thiaj nkag siab zoo thiab thiaj muaj tshoomthawj rau kev tshab txhais lus ntawm hmoob lus mus rau lwm haiv lus.

Dhau ntawm hmoob cov lustxooj (tow syllable word) lawm, hmoob txseem tshuav cov luscag uas lwm haiv neeg muaj ntau tshaj 2 lolus ua ke xws li: English=constitution, Lao=latathamanun, Hmoob=Cagleejkeebkum/ : English=independance,

Lao=khaompenakalat, Hmoob=kevtwmywjtimpheejtxheej.

Ntau yam hais los saum no los yeej tsim nyog hmoob tshawb ntxiv kho kom muaj ntxaws rau me nyuam hmoob siv, thiab hmoob ho thiaj muaj kev nce nqib rau kev tshawb fawb txuj ci hmoob kom siab li lwm haiv neeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug,

Zoo kawg.

Yog peb yuav tham txog kho hmoob lus sau kom raug raws kev siv li (grammatical usage) ces yeej tshuav kev txhim kho ntau heev. Kuv yuav muab piv txwj me ntsis rau koj saib li hauv qab no.

Lus hmoob muaj ntau los heev uas siv tau nws lolus ntawv ib lo kheej xwb zoo li yog verbs/nouns.

Sib=light

sibhlub=love eachother "(sib) tsuas siv ua pre-word ntawm lolus hlub kom muaj ntsiab txawj lolus hlub xwb" yog thaum koj cais lo sib thiab lo hlub sibnrug lawm ces txhais mus lwm yam tau ntxiv thiab

Liab=red or monkey

Liabploog=redish "(liab) kuj yog pre word"

Hmoob cov pre-words muaj ntau heev uas yuav tsum dhos kom haum mas hais lus thiaj nkag siab zoo thiab thiaj muaj tshoomthawj rau kev tshab txhais lus ntawm hmoob lus mus rau lwm haiv lus.

Dhau ntawm hmoob cov lustxooj (tow syllable word) lawm, hmoob txseem tshuav cov luscag uas lwm haiv neeg muaj ntau tshaj 2 lolus ua ke xws li: English=constitution, Lao=latathamanun, Hmoob=Cagleejkeebkum/ : English=independance,

Lao=khaomtenakalat, Hmoob=kevtwmywjtimpheejtxheej.

Ntau yam hais los saum no los yeej tsim nyog hmoob tshawb ntxiv kho kom muaj ntxaws rau me nyuam hmoob siv, thiab hmoob ho thiaj muaj kev nce nqib rau kev tshawb fawb txuj ci hmoob kom siab li lwm haiv neeg.

Tshuav ib option lino thiab. Xam saib cov tuaj hauv hmong zag no muaj tsawg tus nxim yuav txaus siab thiab muaj lub zeemmuag yuav los tham txog tej no. Muab cov neeg no sau los ua ib co committee. Leejtwg pom qhovtwg zoo kho ces propose tuaj rau ib qhov especial topic ces cov committee los sib tawm tswvyim. Thaum kawg, sawvdaws pomzoo feem coob licas cas yuav lintawd. Kuv xav tias kuv accept tau qhov no thiab. Txawm ua li hais no los yuavtsum designate ib tug neeg paub lus heev los summarize thiab collect cov lus sawvdaws pomzoo tuaj tshajtawm. Kuv pom coob tus tuaj sau ntawv hauv no nxim yuav muaj lub zeemmuag mus ib seem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tshuav ib option lino thiab. Xam saib cov tuaj hauv hmong zag no muaj tsawg tus nxim yuav txaus siab thiab muaj lub zeemmuag yuav los tham txog tej no. Muab cov neeg no sau los ua ib co committee. Leejtwg pom qhovtwg zoo kho ces propose tuaj rau ib qhov especial topic ces cov committee los sib tawm tswvyim. Thaum kawg, sawvdaws pomzoo feem coob licas cas yuav lintawd. Kuv xav tias kuv accept tau qhov no thiab. Txawm ua li hais no los yuavtsum designate ib tug neeg paub lus heev los summarize thiab collect cov lus sawvdaws pomzoo tuaj tshajtawm. Kuv pom coob tus tuaj sau ntawv hauv no nxim yuav muaj lub zeemmuag mus ib seem.

Koj lub tswv yim no zoo lawm ntag, yog peb koomsiab thiab muaj cov kam xuajxuam caijnyoog los sib pab. Tejyam haujlwm no yuavtsum tau tsa kom muaj ib pab meejthawj (committee) los tshawb-kho uake, thiab peb kuj yuavtau muaj kev kujtim pomzoo ntawm tsoov meejthawj no mas thiaj coj mus siv tau raws suab feem coob.

Pebhmoob tub/ntxhais txawj muaj coob kawg, tabsis feem coob tsuas nyiam mus khawsxyeem siv thiab qhuas luag li xwb. Peb tsoom neeg tsis tshua xyivxeeb rau kev txhim-kho yus hmoob li txujci-koj thiaj pom hmoob yoog xyaum txhua yam yog lwm haiv neeg tug; xwsli: nkauj(yassuab) thiab suab pajnruas yeebseeb siv rau nkauj.etc...

Hmoob nyob lub tebchaws twg ces yoog lub tebchaws ntawv li txujci txhua yam ntau lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koj lub tswv yim no zoo lawm ntag, yog peb koomsiab thiab muaj cov kam xuajxuam caijnyoog los sib pab. Tejyam haujlwm no yuavtsum tau tsa kom muaj ib pab meejthawj (committee) los tshawb-kho uake, thiab peb kuj yuavtau muaj kev kujtim pomzoo ntawm tsoov meejthawj no mas thiaj coj mus siv tau raws suab feem coob.

Pebhmoob tub/ntxhais txawj muaj coob kawg, tabsis feem coob tsuas nyiam mus khawsxyeem siv thiab qhuas luag li xwb. Peb tsoom neeg tsis tshua xyivxeeb rau kev txhim-kho yus hmoob li txujci-koj thiaj pom hmoob yoog xyaum txhua yam yog lwm haiv neeg tug; xwsli: nkauj(yassuab) thiab suab pajnruas yeebseeb siv rau nkauj.etc...

Hmoob nyob lub tebchaws twg ces yoog lub tebchaws ntawv li txujci txhua yam ntau lawm xwb.

Txhua yam peb ua, yog nyob under tus cai tswjfwm lub tebchaws ntawd ces peb OK.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tseem nco tau meej tseeb tias thaum kuv kawm ntawv Fabkis mas kuv yeej muaj ib class uas yog ( CONJUGAISON) class no mas yog ib class uas challenge heev.

Neb qhov neb thm n ua rau kuv rov ras txog thaum tseem kawm ntawv. cov ntawv hmoob no yua kom meejtseeb hais thiab sa kom raug TSEEM TSHUAV NTAU HEEV UAS YAV TAUKHO RAU.

qee los lus nws yog VERB, ABVERB, COMPLEMENT, NOUN, DEFINE NOUN, COMMOM NOUNS, PROPER NOUN, thiab lwm yam ntxiv.

me2 piv xam li: liab = kob

tus liab = yog tus liab = define noun.

Liav Vaj = Proper noun = define noun. thiab ntau mus...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tseem nco tau meej tseeb tias thaum kuv kawm ntawv Fabkis mas kuv yeej muaj ib class uas yog ( CONJUGAISON) class no mas yog ib class uas challenge heev.

Neb qhov neb thm n ua rau kuv rov ras txog thaum tseem kawm ntawv. cov ntawv hmoob no yua kom meejtseeb hais thiab sa kom raug TSEEM TSHUAV NTAU HEEV UAS YAV TAUKHO RAU.

qee los lus nws yog VERB, ABVERB, COMPLEMENT, NOUN, DEFINE NOUN, COMMOM NOUNS, PROPER NOUN, thiab lwm yam ntxiv.

me2 piv xam li: liab = kob

tus liab = yog tus liab = define noun.

Liav Vaj = Proper noun = define noun. thiab ntau mus...

Conjugation txhua lo lus los yeej yog ib yam peb yuav tau txhimkho mus kom muaj rau peb cov lus Hmoob thiab. MUS TOM TEB. Mus=verb, TOM= prepostion, TEB=noun. Lo lus Verb, Prepostion thiab Noun los twb tsis tau muaj be ua lus Hmoob rau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VHSL, (hehe)

Raws-lid pom thiab paub xwb mas, Hmoob thiab Moob, twb tsis tau meej-pem es ualidcas twb hais txog tej nod -- cov lus sib txuas(compound words) -- lawm nad?

Kuv xav mas, cia kom cov LUS thiab tus NTAWV Hmoob/Moob, txawj nkag me-me rau, ces mam mus kev thiab khiav tom-qab nod. Raws-lid Hmoob/Moob cov tswv8, tswv9, tswvXXX niaj-hnub nod xwb es LUS thiab tus NTAWV Hmoob/Moob twb tsis tau txawj ntid es twb npaj YA rau lub hnub lub hlid mas ntshe ib nyuag xam DEB los "ruamm tsab nste" dhau zog lawm nawb.

For example, cov "Txiv Tsiaj Ntawv"; Bua, BLooj, Jes, thiab Gauj twb tsis tau meej kiag lid nas? Tsis tas lid xwb hos muaj Ntawv Hmoob "Pahawh", "92", "Uablag", "Pojkoob", etc. etc. etc., txhais tau hais-tias tus noog nod, lub nqe twb tsis tau daug, es twb npaj YA rau lub hnub lub hlid mas QAUJ zog lawm nawb.

Hos cov lus nod ned, pus yog "sib txuas" pus tau tsis yuam kev mad???

thaumntujtsistebraug

yavntujqubqab

kabliskevcai

thoobntujtebntujchaws

tubntxhaistxawjntse

tsevkawmntawvqibsiab

nploojsiabnploojntsws

ibtsoomniamtxivneejtsakwvtijleejmuamnraugnws

Lub QE no mas, zoo-lid twb QAUJ ua-ntej nteg lawm laid -- HAHA!

Without a universal STANDARD installed, in use, in practice, and IN ACCEPTANCE, any further and other development and progress is nothing but "hot air". Hmoob ces txawj-ntse dhau heev lawm os nawb -- HAHA!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VHSL, (hehe)

Raws-lid pom thiab paub xwb mas, Hmoob thiab Moob, twb tsis tau meej-pem es ualidcas twb hais txog tej nod -- cov lus sib txuas(compound words) -- lawm nad?

Kuv xav mas, cia kom cov LUS thiab tus NTAWV Hmoob/Moob, txawj nkag me-me rau, ces mam mus kev thiab khiav tom-qab nod. Raws-lid Hmoob/Moob cov tswv8, tswv9, tswvXXX niaj-hnub nod xwb es LUS thiab tus NTAWV Hmoob/Moob twb tsis tau txawj ntid es twb npaj YA rau lub hnub lub hlid mas ntshe ib nyuag xam DEB los "ruamm tsab nste" dhau zog lawm nawb.

For example, cov "Txiv Tsiaj Ntawv"; Bua, BLooj, Jes, thiab Gauj twb tsis tau meej kiag lid nas? Tsis tas lid xwb hos muaj Ntawv Hmoob "Pahawh", "92", "Uablag", "Pojkoob", etc. etc. etc., txhais tau hais-tias tus noog nod, lub nqe twb tsis tau daug, es twb npaj YA rau lub hnub lub hlid mas QAUJ zog lawm nawb.

Hos cov lus nod ned, pus yog "sib txuas" pus tau tsis yuam kev mad???

thaumntujtsistebraug

yavntujqubqab

kabliskevcai

thoobntujtebntujchaws

tubntxhaistxawjntse

tsevkawmntawvqibsiab

nploojsiabnploojntsws

ibtsoomniamtxivneejtsakwvtijleejmuamnraugnws

Lub QE no mas, zoo-lid twb QAUJ ua-ntej nteg lawm laid -- HAHA!

Without a universal STANDARD installed, in use, in practice, and IN ACCEPTANCE, any further and other development and progress is nothing but "hot air". Hmoob ces txawj-ntse dhau heev lawm os nawb -- HAHA!

Kuv pom qhov txawj thuam xwb tsis muaj ib lub tswv yim pab tau dab tsi li. Hais raws qhov tseeb, tej kev xav rov thuam yus tus kheej tseem poob qab lawm ntau pua xyoo ntawm tsoom neeg nrhiav kev vam meej laiv yom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv pom qhov txawj thuam xwb tsis muaj ib lub tswv yim pab tau dab tsi li. Hais raws qhov tseeb, tej kev xav rov thuam yus tus kheej tseem poob qab lawm ntau pua xyoo ntawm tsoom neeg nrhiav kev vam meej laiv yom?

Thawj nqid lus nod ces nkag kis kiag cov tswv yim hloov B=np, BL=npl, J=nts, thiab G=nk nrog rau cov tawm tsam kom mus siv Ntawv Hmoob "Phajhauj", "Ntawv92", "Ntawv Uablab", thiab "Ntawv Pojkoob" ntxid nrog rau cov tswv yim Hmoob/Moob ub tswv yim Hmoob/Moob nod ntag los mas thaub.

Hos yog kom los txim kho tus ntawv peb txhua leej txhua tus paub, sid, kawm, thiab cov teb chaws vam meej ib txwm qhia, sid, thiab nrog Hmoob paub nam thwm mas tseem yog plaub ntug xwb -- ces yog "POOB QAB LAWM NTAU PUA PHAV XYOO" laid yom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VHSL, (hehe)

Raws-lid pom thiab paub xwb mas, Hmoob thiab Moob, twb tsis tau meej-pem es ualidcas twb hais txog tej nod -- cov lus sib txuas(compound words) -- lawm nad?

Kuv xav mas, cia kom cov LUS thiab tus NTAWV Hmoob/Moob, txawj nkag me-me rau, ces mam mus kev thiab khiav tom-qab nod. Raws-lid Hmoob/Moob cov tswv8, tswv9, tswvXXX niaj-hnub nod xwb es LUS thiab tus NTAWV Hmoob/Moob twb tsis tau txawj ntid es twb npaj YA rau lub hnub lub hlid mas ntshe ib nyuag xam DEB los "ruamm tsab nste" dhau zog lawm nawb.

For example, cov "Txiv Tsiaj Ntawv"; Bua, BLooj, Jes, thiab Gauj twb tsis tau meej kiag lid nas? Tsis tas lid xwb hos muaj Ntawv Hmoob "Pahawh", "92", "Uablag", "Pojkoob", etc. etc. etc., txhais tau hais-tias tus noog nod, lub nqe twb tsis tau daug, es twb npaj YA rau lub hnub lub hlid mas QAUJ zog lawm nawb.

Hos cov lus nod ned, pus yog "sib txuas" pus tau tsis yuam kev mad???

thaumntujtsistebraug

yavntujqubqab

kabliskevcai

thoobntujtebntujchaws

tubntxhaistxawjntse

tsevkawmntawvqibsiab

nploojsiabnploojntsws

ibtsoomniamtxivneejtsakwvtijleejmuamnraugnws

Lub QE no mas, zoo-lid twb QAUJ ua-ntej nteg lawm laid -- HAHA!

Without a universal STANDARD installed, in use, in practice, and IN ACCEPTANCE, any further and other development and progress is nothing but "hot air". Hmoob ces txawj-ntse dhau heev lawm os nawb -- HAHA!

Yog ib tug hais ib tug thuam ces cia kom peb phaum laus no tuag tag tso phaum lhuas mam los txhimkho. Phaum lhuas twb tsis paub lus Hmoob 50% lawm, at least. "Tos luag tuag yus mam sawv los uav nom ua tus thawj coj. Luag tuag ces yus twb yuav tuag thiab."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thawj nqid lus nod ces nkag kis kiag cov tswv yim hloov B=np, BL=npl, J=nts, thiab G=nk nrog rau cov tawm tsam kom mus siv Ntawv Hmoob "Phajhauj", "Ntawv92", "Ntawv Uablab", thiab "Ntawv Pojkoob" ntxid nrog rau cov tswv yim Hmoob/Moob ub tswv yim Hmoob/Moob nod ntag los mas thaub.

Hos yog kom los txim kho tus ntawv peb txhua leej txhua tus paub, sid, kawm, thiab cov teb chaws vam meej ib txwm qhia, sid, thiab nrog Hmoob paub nam thwm mas tseem yog plaub ntug xwb -- ces yog "POOB QAB LAWM NTAU PUA PHAV XYOO" laid yom?

Kev kho ntawv hmoob mas kuv tsis tau nrog koj tham, vim hmoob tsis tau regconize ib tug ntawv yog hmoob li officially. Tab sis kev kho lus hmoob kom muaj txhij yeej tsis txhaum plaub kiag..puas yog tseem poob lawm ntau pua xyoo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog ib tug hais ib tug thuam ces cia kom peb phaum laus no tuag tag tso phaum lhuas mam los txhimkho. Phaum lhuas twb tsis paub lus Hmoob 50% lawm, at least. "Tos luag tuag yus mam sawv los uav nom ua tus thawj coj. Luag tuag ces yus twb yuav tuag thiab."

Cov hluas ces txhob hais txog los kho hmoob ntawv thiab hmoob lus os nawb, tseem yog los thaum thiab nrhuav txov kom hmoob yajyam tuag ceev tshaj qub xwb. KUv tsis tau cia siab rau hom neeg hais lus li tus tub ruag no yooj yim ov, cov coj li no ces yog hmoob cov kab mob tom ntej ntag losmas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Cov hluas ces txhob hais txog los kho hmoob ntawv thiab hmoob lus os nawb, tseem yog los thaum thiab nrhuav txov kom hmoob yajyam tuag ceev tshaj qub xwb. KUv tsis tau cia siab rau hom neeg hais lus li tus tub ruag no yooj yim ov, cov coj li no ces yog hmoob cov kab mob tom ntej ntag losmas.

Cov neeg zooli tub ruag ha mung, Hmoob haistias "pestab pestauv" no na. Tsis li ntawd mas nws cov lus tsis zooli nws hais no. From a differnet perspective, txogtxij lub tswvyim muaj nqi rau Hmoob ces nws twb hais tsis tau lus, lhwb tsis khiav lawm. Too late!!

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov neeg zooli tub ruag ha mung, Hmoob haistias "pestab pestauv" no na. Tsis li ntawd mas nws cov lus tsis zooli nws hais no. From a differnet perspective, txogtxij txij lub tswvyim muaj nqi rau Hmoob ces nws twb hais tsis tau lus, lhwb tsis khiav lawm. Too late!!

Tijlaug VajHuamSibLuag, Kuv ib txwm jeeg kev kawm nawm tus XibFwb yog neeg Je

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev kho ntawv hmoob mas kuv tsis tau nrog koj tham, vim hmoob tsis tau regconize ib tug ntawv yog hmoob li officially. Tab sis kev kho lus hmoob kom muaj txhij yeej tsis txhaum plaub kiag..puas yog tseem poob lawm ntau pua xyoo?

Qhov "hmoob tsis tau regconize ib tug ntawv yog hmoob li officially"; standardized and fully accepted and practiced -- used and taught, at least nationally in the USA, ces yog qhov "plaub ntug" loj tshaj plaws ntag los mas thaub. Ua cas koj tseem hais thiab xav tau rov qab lawm thiab laud. Yog tsis muaj qhov "official and uniformity" ces "kho lus Hmoob kom muaj txhij" ces yog "create more problems and disparaties" xwb ntag los mas. Es puas yog "tseem poob lawm ntau pua/phav xyoo mod? (Nrog xav zoo-zoo rau nawb.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov hluas ces txhob hais txog los kho hmoob ntawv thiab hmoob lus os nawb, tseem yog los thaum thiab nrhuav txov kom hmoob yajyam tuag ceev tshaj qub xwb. KUv tsis tau cia siab rau hom neeg hais lus li tus tub ruag no yooj yim ov, cov coj li no ces yog hmoob cov kab mob tom ntej ntag losmas.

HAHA -- yog muab hais cov laus, nej cov nyob teb chaws Lostsuas thiab cov loj hlob teb chaws Thaib, pid rau peb cov hluas los sis cov tuaj loj hlob thiab yug teb chaws USA nod, xyov paj pawg twg yog tsis txhob cia siab thiab yog tus kab mob loj tshaj plaws hauv Hmoob lub neej os nawb.

Kuv tsuas muab ib qho "example" rau nej cov laus soj ntsuam thiab xav kom zoo-zoo xwb yom. Qhov "example" nod, tsis hais txim kho tus Ntawv Hmoob, qhov twg los yog -- cov pheej tsim teeb-meem thiab plaub-ntug yav ntuj qub qab nyob teb chaws Lostsuas los txog ntua niaj hnub-nod nyob USA nod, seb yog cov tub_ntxhais hluas loj hlob thiab yug USA los yog cov "laus" xwb. Saib thiab muab Hmoob cov plaub ntug tshaj lid 100+xyoo dhau los lawm los txog niaj-hnub nod ces paub meej lawm os nawb -- hehe. Tsis tas tuav kiag npe taw tes kiag rau tus neeg los pab pawg twg os nawb. Muab Hmoob keeb-kwm nrog rau cov thawj coj ub thawj coj nod nrog rau lub koom-haum ub koom-haum nod niaj hnub nod xwb ces paub qhov tseeb qhov meej lawm os nawb.

Kawg tus "Ntawv Hmoob" official kiag xwb cov laus twb tham, hais, thiab tsis kam los koom ib tug xwb. Ib co xws-lid VHSL thiab nws pab pawg tseem "re-invent the wheel" lawm thiab -- hehe. Es qhov nod yog cov hluas tsim teeb-meem los yog cov laus mad?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HAHA -- yog muab hais cov laus, nej cov nyob teb chaws Lostsuas thiab cov loj hlob teb chaws Thaib, pid rau peb cov hluas los sis cov tuaj loj hlob thiab yug teb chaws USA nod, xyov paj pawg twg yog tsis txhob cia siab thiab yog tus kab mob loj tshaj plaws hauv Hmoob lub neej os nawb.

Kuv tsuas muab ib qho "example" rau nej cov laus soj ntsuam thiab xav kom zoo-zoo xwb yom. Qhov "example" nod, tsis hais txim kho tus Ntawv Hmoob, qhov twg los yog -- cov pheej tsim teeb-meem thiab plaub-ntug yav ntuj qub qab nyob teb chaws Lostsuas los txog ntua niaj hnub-nod nyob USA nod, seb yog cov tub_ntxhais hluas loj hlob thiab yug USA los yog cov "laus" xwb. Saib thiab muab Hmoob cov plaub ntug tshaj lid 100+xyoo dhau los lawm los txog niaj-hnub nod ces paub meej lawm os nawb -- hehe. Tsis tas tuav kiag npe taw tes kiag rau tus neeg los pab pawg twg os nawb. Muab Hmoob keeb-kwm nrog rau cov thawj coj ub thawj coj nod nrog rau lub koom-haum ub koom-haum nod niaj hnub nod xwb ces paub qhov tseeb qhov meej lawm os nawb.

Kawg tus "Ntawv Hmoob" official kiag xwb cov laus twb tham, hais, thiab tsis kam los koom ib tug xwb. Ib co xws-lid VHSL thiab nws pab pawg tseem "re-invent the wheel" lawm thiab -- hehe. Es qhov nod yog cov hluas tsim teeb-meem los yog cov laus mad?

Tub Ntxhais Ruag Ha Mung....

Qhov kuv tau taw tes tias tsis cia siab rau hom neeg coj li koj ces yog li koj tham hmoob tej teeb meem puag thaum ntxov thiab tam sim no ntag los mas me nyuam aw.hehehe...

Cov phaum laus los yog lub hlwb tsuas yog thuam thiab txov luag tus xav txhim kho hmoob lub neej es thiaj muaj teeb meem tsis paub xaus...cov hluas tom ntej los yog hom coj li koj ces pauv tsis ntxiv cov laus uas ua tsis tau ib pab koom tsis tau ib lub siab es tsuas niaj hnub sib thuam sib tua ua hmoob neej lwjdhi li niaj hnub no....

Txawm yog haiv neeg twg los xij..cov uas muab tswv yim los txhim kho txuj ci thiab lub neej tiam dhau tiam kom nws haiv neeg txawj vam meej zoo dua qub yeej yog tus cag keeb neeg ntawm haiv neeg ntawv ntag. Vim lawv yog cov tuav haiv li txujci thiab txhim kho nrhiav yam zoo los txhawb haiv neeg ntawv txoj kev ua neej kawm txawj peem zoo ntag....

Tshwjxeeb yog cov muaj lubsiab thiab txoj kev xav kho hmoob lus tshawb nrhiav kom hmoob muaj lus los nrog ntiaj teb hais li peb cov yog koj tij los sis yog lawm koj tsoom naim/txiv li vajhuamsibluag peb leej puav tuaj sib pauvtswv yim hauvno ntag. Hnub no kuv tawqhia lub ntsiab ntawm kev kuv tau tawtes rau koj lawm-yog koj muaj lubhlwb meejpem ces wb mam tham ntxiv-yog koj lubhlwb tseem ua ib thooj tsis nras ces kuv tsis muaj sijhawm lawm nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub Ntxhais Ruag Ha Mung....

Qhov kuv tau taw tes tias tsis cia siab rau hom neeg coj li koj ces yog li koj tham hmoob tej teeb meem puag thaum ntxov thiab tam sim no ntag los mas me nyuam aw.hehehe...

Cov phaum laus los yog lub hlwb tsuas yog thuam thiab txov luag tus xav txhim kho hmoob lub neej es thiaj muaj teeb meem tsis paub xaus...cov hluas tom ntej los yog hom coj li koj ces pauv tsis ntxiv cov laus uas ua tsis tau ib pab koom tsis tau ib lub siab es tsuas niaj hnub sib thuam sib tua ua hmoob neej lwjdhi li niaj hnub no....

Txawm yog haiv neeg twg los xij..cov uas muab tswv yim los txhim kho txuj ci thiab lub neej tiam dhau tiam kom nws haiv neeg txawj vam meej zoo dua qub yeej yog tus cag keeb neeg ntawm haiv neeg ntawv ntag. Vim lawv yog cov tuav haiv li txujci thiab txhim kho nrhiav yam zoo los txhawb haiv neeg ntawv txoj kev ua neej kawm txawj peem zoo ntag....

Tshwjxeeb yog cov muaj lubsiab thiab txoj kev xav kho hmoob lus tshawb nrhiav kom hmoob muaj lus los nrog ntiaj teb hais li peb cov yog koj tij los sis yog lawm koj tsoom naim/txiv li vajhuamsibluag peb leej puav tuaj sib pauvtswv yim hauvno ntag. Hnub no kuv tawqhia lub ntsiab ntawm kev kuv tau tawtes rau koj lawm-yog koj muaj lubhlwb meejpem ces wb mam tham ntxiv-yog koj lubhlwb tseem ua ib thooj tsis nras ces kuv tsis muaj sijhawm lawm nawb mog.

Excellent comments!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov "hmoob tsis tau regconize ib tug ntawv yog hmoob li officially"; standardized and fully accepted and practiced -- used and taught, at least nationally in the USA, ces yog qhov "plaub ntug" loj tshaj plaws ntag los mas thaub. Ua cas koj tseem hais thiab xav tau rov qab lawm thiab laud. Yog tsis muaj qhov "official and uniformity" ces "kho lus Hmoob kom muaj txhij" ces yog "create more problems and disparaties" xwb ntag los mas. Es puas yog "tseem poob lawm ntau pua/phav xyoo mod? (Nrog xav zoo-zoo rau nawb.)

Hmoob nrhiav lus rau hmoob hais yuav tsis muaj teebmeem npaum li mus muab luaglus los hais ua hmoob lus khuagkab kuag hlau li koj tej lus pheej hais tsis muaj ntsiab tseeb mloog tsis tawm li naj..xyov yog lus hmoob los yog lus tsuamtsoov xwb li os nawb...

Tus tsim nyog txaj muag thiab uas tsim teeb meem loj tshaj rtau hmoob ces yog cov kuagkab kuaghlau uas hais lus txuamyuaj ntuav hmoob nyeem tsis totaub kiag li os nawb...Tej lus koj sij mas cov hmoob tsuamtsoov li koj thiaj totaub xwb, hmoob thoob ntiajteb tsis paub koj hais lus neej los yog lus nruab yeeb li os me nyuam Tub Ntxhais Ruag Ha Mung..

Koj mas tsis yog plam neej hmoob pua xyoo xwb ov-tseem yog txhiab xyoo lawm lau, vim koj twb tsis paub koj cov lus hmoob lawm ne...puas yog?

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...