Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Xov xwm hmoob tuag


44 posts in this topic

Posted · Report post

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.

Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,

Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoojywg Hm Sab Hauv'

Koj tej lus no kuj yog ib qho zoo kom 3 Hm ceev faj, tab sis tam sim no mas kuv tsuas ntseeg txog 50% xwb, koj txhob xav li cas mog, kuv pom Hm lub siab ntau zaug lawm. Muaj ib txhia lawv paub tias yuav txog caij Hm nquam paj nquam nruas ces muaj cov kuj hem thiab nawj mog. Tiam sis tej lus koj hais no txawm yog li cas los sawv daws yeej pom thiab hnov2 dhau los lawm, yeej muaj tus cuj pwm zoo ib yam li koj tham no ntag thiab tiag.

Koj tham kuv thiaj tham uas hu ua 3 tus HM no mas kom s/d ceev faj tsis hais tus nyob teb chaws twg li, luag muaj plan yuav txov Hm , vim Hm tsis muaj tus uas yog nom loj yuav los hais taus, tsis tas li ntawd los 3 cov Nom Hm nyob hauv los kuj yog hais tsis tau ab tsi thiab, vim yog leej twg hais ntau ces raug txo Xaab thiab, dhau li ntawd los tseem yuav ploj ntsej muag mus thiab.

Xws li tus Nplog npe, Som Bav, Som Phuas uas s/d hnov thiab tawm nyob hauv tej youtube los luag twb muaj peev xwm txov tau ploj lawm thiab. Ua tsau koj cov lus. Li kuv hais los, txawm muaj tsis muaj los hais kom Hm ceev faj zoo heev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.

Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,

Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Ua tsaug rau koj tej xovxwm thiab lus qhuab qhia nawb bawg. Yog tias nej ua zoo nyeem txog YLVP tej pabvav ces nej yeej paub zoo tias thaum yawg tseem nyob tim nej es tseem muaj meej mom yawg yeej khiav dim txoj kev tuag ntau zaus heev li vim tib qho blog xav muab Hmoob ntsaig xwb. Yus yog 1 tug loj nyob tim nej mas yuav tau ceev faj tshaj plaws li nawb. Koj yog 1 tug tub kawm qib siab xwb los yuav tau ceev faj tib yam thiaj li im tej kev phomsij koj hais los no. Thov kom nej sib koom siab sib hlub kom lub zog loj es luag ua phem rau yus los yuav nrov mus thoob nriajteb ces luag yuav zam thaum zam 1 zaug dhau 1 zaug es pom tias yus ncaj ncees yeej hlub taus luag thiab hlub taus lub tebchaws lawm ces luag yeej yuav ua zoo rau yus thiab. Tiamsis yuav tau pab yus cov Hmoob tiag tiag tsis txhob nrog luag txo yus cov neeg yus thiaj yuav tsis poob rau txoj kev txom nyem.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob Aib-Noob kevcai ces kwvtij kiag xwb los yeej ntseeg tsis tau kiag, vim tus ntawd yuav yog tus muab yus txo ua ntej ntag.

Tsis yog tias, yus txawjntse lawm es luag yuav vam, luag mas tseem lob bun-ham ntxiv kom yus pais muang-xab-vam ntag nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.

Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,

Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

:-$

ZOO LUS TUB KAWM LOS TSUAS TEB CHAWS

UATSAUG KOJ COJ XOXWM TSHAJ TAWM TXOG HMOOB NPLOG TXIOJ KEV XAV TAU LUB NEEJ ZOO THIAJ NROG LUAG MUAJ LUB NEEJ KHOV HLUB TAU TEJ NIAM TEJ TXIV TIAM SIS HO YUAV YOG NTSIB KEV KUB NTXHOV KEV PLOJ TUAG VIM TXAWJ NTSE.

TUSIAB RAU HAIV NEEG HMOOB NPLOG LUB NEEJ NYOB NROG NPLOG RAUG NPLOG TSIM TXOM TXOJ SIAV YUAV KHIAV LOS KHIAV TSIS DIM THIAJ KAWG TUAG MUS LAWM.

HMOOB SIB HLUB MAS HMOOB TSIS MUAJ LWM HAIV NEEG YUAV LOS CAWM PAB HLUB HMOOB LAWM NAWB MOG. HMOOB MEKA LOS PAB CAWM MEME TSUAS YOG NQEE NTSHIS NTAWM LUB CUAB YIG LOS MUS PAB CUAM IB MEME PLUAS HMO XWB LINO LOS THOV HMOOB NPLOG SIB KOOM TES SIB HLUB SIB PAB PHUAG XWB PHWG LUAG NPLOG THIAJ SAIB TAUS HLUB HMOOB OB LUB QHOV MUAG OS KWV TIJ HMOOB NPLOG.

THOV KOM LUB NTUJ LUB TEB PAB CAWM HAIV NEEG HMOOB NPLOG TXOJ SIAV MUS KOM TSUAS MUAJ NOJ QAB NYOB ZOO.

O:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoojywg Hm Sab Hauv'

Koj tej lus no kuj yog ib qho zoo kom 3 Hm ceev faj, tab sis tam sim no mas kuv tsuas ntseeg txog 50% xwb, koj txhob xav li cas mog, kuv pom Hm lub siab ntau zaug lawm. Muaj ib txhia lawv paub tias yuav txog caij Hm nquam paj nquam nruas ces muaj cov kuj hem thiab nawj mog. Tiam sis tej lus koj hais no txawm yog li cas los sawv daws yeej pom thiab hnov2 dhau los lawm, yeej muaj tus cuj pwm zoo ib yam li koj tham no ntag thiab tiag.

Koj tham kuv thiaj tham uas hu ua 3 tus HM no mas kom s/d ceev faj tsis hais tus nyob teb chaws twg li, luag muaj plan yuav txov Hm , vim Hm tsis muaj tus uas yog nom loj yuav los hais taus, tsis tas li ntawd los 3 cov Nom Hm nyob hauv los kuj yog hais tsis tau ab tsi thiab, vim yog leej twg hais ntau ces raug txo Xaab thiab, dhau li ntawd los tseem yuav ploj ntsej muag mus thiab.

Xws li tus Nplog npe, Som Bav, Som Phuas uas s/d hnov thiab tawm nyob hauv tej youtube los luag twb muaj peev xwm txov tau ploj lawm thiab. Ua tsau koj cov lus. Li kuv hais los, txawm muaj tsis muaj los hais kom Hm ceev faj zoo heev.

HMOOB......

CAS KOJ KUJ POM LI KUV XAV THIAB NE.......PUAS YOG WB YOG TXHEEB ZE MAS LOS...... ZIAG NO TXOG CAIJ HMOOB MES LIS KAS SIB HEM TXOG MUS NOJ XAM XIV TIM NPLOG TEB LAWM TIAG YAWG....... KUV XAV.... NIAG TSIM LUB TOPIC NO YUAV YOG HMOOB MEMKUJ POJ.......6 QHOV LUB CAIJ NWS TUAJ SAU LUS NTAWD.......NYOB NPLOG TEB IB TAG HMO DUA LAWM NAS......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.

Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,

Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Nrog tu siab thiab khuv xim tej neeg txawj ntse li koj piav no. Hmoob tsawgx ces luag yeej suav tau ntawm ntiv tes tias yuav cia tus twg nyob cia tus twg mus. Tus uas luag nrhiav tau lub txim liam rau ces luag ntes coj mus kaw nkuaj mam li tsim ib yam zuj zus kom tsis tuag los ua neeg xiam hlwb mam ua mob mus tom ntej kom ua tsis tau dab tsi hos tus luag xuas voj soo npaum twg los tsis muaj txim txaus soo ces luag siv lub koj hais no los mas Koom Tsha lub mav tua neeg seej naj. Li cas los ua ib tug pej xeem zoo es sib hlub nawb mog vim luag yog tswv, yeej yuav muaj tswv ntuj pom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Hmoob sab Hauv, Kuv ua koj tsaug rau koj cov lus tuaj qhuab qhia peb txog peb cov kwvtij hmoob nplog txoj kev phiam sij. Kuv twb yeej hais qhia nej ua ntu zus los lawm ntev rau ib tsoom phoojywg. Kuv muaj ib tug kwvtij ze ze kuv uas ua haujlwm tub ceev xwm secret police rau phav thiab lav. Nws yeej hais tias yog thaum nom tswv muab qha xaaj kom ntov tsob ntoo hmoob twg lawm ces tus ntawv yeej khiav tsis dim. Kom niam ntov txiv, txiv ntov niam, menyuam ntov niam thiab txiv, niam thiab txiv ntov menyuam, kwvtij, phoojywg los yeej mag xwb xwb tsis muaj qhov yuav dim tau. Vim hais tias yog cov ntov tsis kam ntov ces phav thiab lav ntxaig kiag txhua tus ua yog yim ntawv tsis pub dim li.

Thov kom lub ntuj thiab lub teb tsa lub qhov muag los saib peb hmoob thiab tso peb hmoob kom dim ntawm txoj kev piam sij rau tiam no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Hmoob sab Hauv, Kuv ua koj tsaug rau koj cov lus tuaj qhuab qhia peb txog peb cov kwvtij hmoob nplog txoj kev phiam sij. Kuv twb yeej hais qhia nej ua ntu zus los lawm ntev rau ib tsoom phoojywg. Kuv muaj ib tug kwvtij ze ze kuv uas ua haujlwm tub ceev xwm secret police rau phav thiab lav. Nws yeej hais tias yog thaum nom tswv muab qha xaaj kom ntov tsob ntoo hmoob twg lawm ces tus ntawv yeej khiav tsis dim. Kom niam ntov txiv, txiv ntov niam, menyuam ntov niam thiab txiv, niam thiab txiv ntov menyuam, kwvtij, phoojywg los yeej mag xwb xwb tsis muaj qhov yuav dim tau. Vim hais tias yog cov ntov tsis kam ntov ces phav thiab lav ntxaig kiag txhua tus ua yog yim ntawv tsis pub dim li.

Thov kom lub ntuj thiab lub teb tsa lub qhov muag los saib peb hmoob thiab tso peb hmoob kom dim ntawm txoj kev piam sij rau tiam no.

Muaj tseeb mas bawg samx, pab cob qhia kom peb Hmoob zam txhob tiaj sib do xwb, sawv daws tsim, ras dheev los sib kho thiaj vam meej tau mas mog. twb tsis hais peb cov Guest li kuv no na. nej cov member, Dom, adminis los thaum cem lwm tug mas cav TXIA ua Guest li kuv tuaj lawm mas, tab sis tus twg yog coj li hais no ces nwg tseem ruag heev le hos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.

Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,

Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Hmoob nplog, hmoob thoob ntiajteb tuag ces yog nplog lom nkaus2 xwb los mas. ua ntej yuav muab liam hais tias luag lom no mas yuav tsum muaj prove, hos kwvyees hais xwb no mas txhob hais nawb. cov neeg tuag li koj hais no muaj txog phav phav tus xwb. tej zaum yog plawv nres xwb, tej zaum kuj yog hlwb tawg, tabsi koj coj tuaj lawm ces peb muab point rau kom tsimnyog qhov koj coj tuaj. puag tsaib ub muaj ib tug hmoob nyob sab pajxas, nws tabtom nrog poj niam pw sib caij dwb daws, nplog cia li lom nws tuag sau poj niam plab thiab.

Koj tsis ceevfaj koj cov lus ib pliag nej cov neeg nplog, neeg hmoob nplog tau ris lub npe lom nawb, tsam ces peb cov hmoob mekas twb muaj mob ntshavsiab hlwb cia li los tawg rau nej ris txim lom ov mog. Koj seb ntau tus hmoob Mekas nej twb tau ris lub npe lom lawm los sas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob nplog, hmoob thoob ntiajteb tuag ces yog nplog lom nkaus2 xwb los mas. ua ntej yuav muab liam hais tias luag lom no mas yuav tsum muaj prove, hos kwvyees hais xwb no mas txhob hais nawb. cov neeg tuag li koj hais no muaj txog phav phav tus xwb. tej zaum yog plawv nres xwb, tej zaum kuj yog hlwb tawg, tabsi koj coj tuaj lawm ces peb muab point rau kom tsimnyog qhov koj coj tuaj. puag tsaib ub muaj ib tug hmoob nyob sab pajxas, nws tabtom nrog poj niam pw sib caij dwb daws, nplog cia li lom nws tuag sau poj niam plab thiab.

Koj tsis ceevfaj koj cov lus ib pliag nej cov neeg nplog, neeg hmoob nplog tau ris lub npe lom nawb, tsam ces peb cov hmoob mekas twb muaj mob ntshavsiab hlwb cia li los tawg rau nej ris txim lom ov mog. Koj seb ntau tus hmoob Mekas nej twb tau ris lub npe lom lawm los sas.

Yawg Vam ntxawg'

Tej lus ntawd xyov kuj tsis muaj tus muaj proved tiam sis koj txhob hais li kos. Luag kuj yog xav kom Hmoob ceevfaj luag thiaj tuaj tham. Txawm yog muaj tseeb tsis tseeb los qhov ntawd yog muaj zaug puav los lawm ces nws thiaj tau xav li ntawd xwb.

Qhov no ces kuj muaj 2 yam nyob hauv, xws li 1/ yog muaj tiag. 2/ yog hais kom cov hmoob uas yuav nqa nyiaj $$$$ mus pab Nplog txhim teb kho chaws kom vam meej hauv lub "Xam Xiv" uas los yuav txog no ntshai xwb los kuj muaj.

3/ Txawm yog hem xwb los sawvdaws ua ab tsi yuav tau xyuam xim thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.

Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng (Meuang Xieng Ngeun) Luang Pra Bang,

Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Koj sau yuamkev los yog koj sau ntawv thiab hais lus Blog tsis meej na?

Puas yog ntawm lub zos no?

post-632-0-86391800-1380170153_thumb.jpg

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob nplog, hmoob thoob ntiajteb tuag ces yog nplog lom nkaus2 xwb los mas. ua ntej yuav muab liam hais tias luag lom no mas yuav tsum muaj prove, hos kwvyees hais xwb no mas txhob hais nawb. cov neeg tuag li koj hais no muaj txog phav phav tus xwb. tej zaum yog plawv nres xwb, tej zaum kuj yog hlwb tawg, tabsi koj coj tuaj lawm ces peb muab point rau kom tsimnyog qhov koj coj tuaj. puag tsaib ub muaj ib tug hmoob nyob sab pajxas, nws tabtom nrog poj niam pw sib caij dwb daws, nplog cia li lom nws tuag sau poj niam plab thiab.

Koj tsis ceevfaj koj cov lus ib pliag nej cov neeg nplog, neeg hmoob nplog tau ris lub npe lom nawb, tsam ces peb cov hmoob mekas twb muaj mob ntshavsiab hlwb cia li los tawg rau nej ris txim lom ov mog. Koj seb ntau tus hmoob Mekas nej twb tau ris lub npe lom lawm los sas.

Vam koj twb paub kev cai koom sam zoo koj yeej paub tias yog raug lom los yuav muab tsis tau pov thawj. lub teb chaws nplog tsis yog USA nas nyob USA kiag los muaj tej zaum twb tseem muab tsis tau pov thawj thiab yuav yog tus raug lom tsev neeg muaj nyiaj ntiaj lawyer mas thiaj li yuav los mus tshawb fawb tau qhov tseeb yog li no koj txhob rawm thuam tus neeg tuaj qhia peb no vim hauv nov tsis yog court yog tsev tawm tswv8 xwb txawm yog muab kev khwv yees xwb los yeej tsis txhaum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.

Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,

Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Kuv mas kuv tsis care txog lawv li. Lawv los lawv kuj yuav tsis care txog peb thiab. Txawm peb tuag tsawg tus los lawv yuav tsis kuj xim peb. Hos lawv ho tuag tsawg tus los, peb ho ua ntsuas mus thab lawv coj los ua ib qho kev mob hlwb. Nej muab xav ntau dhau hwv lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob nplog, hmoob thoob ntiajteb tuag ces yog nplog lom nkaus2 xwb los mas. ua ntej yuav muab liam hais tias luag lom no mas yuav tsum muaj prove, hos kwvyees hais xwb no mas txhob hais nawb. cov neeg tuag li koj hais no muaj txog phav phav tus xwb. tej zaum yog plawv nres xwb, tej zaum kuj yog hlwb tawg, tabsi koj coj tuaj lawm ces peb muab point rau kom tsimnyog qhov koj coj tuaj. puag tsaib ub muaj ib tug hmoob nyob sab pajxas, nws tabtom nrog poj niam pw sib caij dwb daws, nplog cia li lom nws tuag sau poj niam plab thiab.

Koj tsis ceevfaj koj cov lus ib pliag nej cov neeg nplog, neeg hmoob nplog tau ris lub npe lom nawb, tsam ces peb cov hmoob mekas twb muaj mob ntshavsiab hlwb cia li los tawg rau nej ris txim lom ov mog. Koj seb ntau tus hmoob Mekas nej twb tau ris lub npe lom lawm los sas.

Puag thaum nxov lawm kuv twb muab tsab ntawv Blog txov Hmoob tshaj tawm rau hauv hmongza no lawm nev. Blog twb cem haistias Blog nyob txog twg mas yuavtsum tua Hmoob txog qhovntawd no nev!! Tej khw Blog nyob tebchaws Meskas thiab qhovtwg los kavliam, nej pheej mus pab ua dabtsi ma???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob Sab Hauv,

Tej keebkwm zoo li no tsis yog nyuam qhuav muaj no xwb, Yawg Hlob Vaj Pov tuskheej kiag los Nplog yeej nrhiav txoj kev txov nws ntau ntau zaus nyob rau ntau thaj chaw tiamsis vim nws muaj hmoo, nws txawj ntse, muaj tus qhia, muaj ntuj pab thiab lwm yam nws thiaj li dim thiab thiaj li coj tau Hmoob khiav tawm tebchaws mus ua ib lub neej tshiab raws kev vammeej tau 40 xyoo tiamsis Hmoob twb vammeej cuag li lwm haivneeg uas tau kev vammeej los lawm 100 tawm xyoo.

Tej teebmeem zoo li no muaj ua ntuv zus los mus tiamsis Hmoob yeej tsis pom tias yog ib qhov phem uas Hmoob yuav tau tig rov los sib hlub Hmoob tiamsis Hmoob tseem rov sib tua Hmoob ua ntuvzus los mus. Muab ib qhov ua pivtxwv tias peb Hmoob txawv tebchaws los rau sab ntuj tim nej ko los yeej muaj cov uas ntxub peb kawg kiag thiab nrhiav teebmeem ua ntuv zus los mus tsis hais tus raug ntaus, raug nplua nyiaj, raug tua, raug ploj, raug lom tuag thiab lwm yam kev phem Hmoob sib txov Hmoob. Hos nej cov nyuob tim ko thiab peb cov nyob rau txawv tebchaws los yeej rov sib txov tsis tu ncua li thiab vim txoj kev ruamm tsis pom HAIV yog ib qhov tseemceeb yus tsuas pom YUS TUSKHEEJ muaj nujnqis xwb.

Kuv xav mas yog Hmoob tseem coj li niajhnub nimno xwb tiag mas tej koj hais no tseem tsis tau TXAUS thiab tsis tau KHAUS Hmoob Tawv os nawb. Hmoob tseem yuav raug txoj kev koj hais no ntau tshaj tom ntej no mus ntxiv vim Hmoob tsis muaj Nom lawm, luag haj yam tsis ntshai, txawm luag muab ua li koj hais no los tsis muaj tus hais taus lawm. Txoj kev phem no yuav muaj hnub los tivthaiv tau kom tsis muaj ntxiv lawm tiamsis hnub ntawd yuav tsum yog Hmoob paub tias Hmoob yog Tibneeg thiab tsis yog Tsiaj yuav tau coj li tibneeg, Hmoob yuav tau SIB HLUB thiab POM HAIV yog ib qhov TSEEMCEEB.

Ua tsaug koj tsab xovxwm nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum nxov lawm kuv twb muab tsab ntawv Blog txov Hmoob tshaj tawm rau hauv hmongza no lawm nev. Blog twb cem haistias Blog nyob txog twg mas yuavtsum tua Hmoob txog qhovntawd no nev!! Tej khw Blog nyob tebchaws Meskas thiab qhovtwg los kavliam, nej pheej mus pab ua dabtsi ma???

Koj txhob thw xas, yawg ntawd xiam hlwb lawm. Yawg no nrog Exile cem cov Hmoob uas xav pab cawm Muas Tuam thawj.

Zoo li ob tug no mas Hmoob hais tias ua Nab Ntsuab tuag saum tsuag nkaus xwb. Nov txhais tau tias nws nrog yus nyob, nws ho mus qhuas sab nraud zoo tshaj. Thaum i kuv twb kom Exile sau nra mus no nws ho nti2 tsis kam thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.

Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,

Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Tus yawg Hmoob sab hauv ---> no tuaj cuab ntxiab tas mus lawm tsis rov tuaj Suav ntxiab li es.

Ntshe tej lus saum no yog lus hem Hmoob Mes lis kas xwb pob? Txog caij hem lawm thiab mav, txhua2 Xyoo Hmoob yeej sib hem lub caij ib co yuav mus , hos ib co pluag yuav tsis taus pib dav hlau mus. Cov tuaj hauv nov los muaj ib txhia kuj khib kawg, hais txog mus tham hluas nkauj tim ub.

koj, kuv peb yeej twv tau tus neeg khib yog neeg pluag, thiab nws nyob under tus niam xwb. Yawg no hais , vim nws xav hem lub caij no kom sawv daws ntshai. Txoj kev mus Nplog teb, thaum koj mus txog Nplog lawm, luag nyob ywj pheej,ywj siab tsis muaj ab tsi, thaum koj rov los txog mas cov neeg pluag sib hem hauv nov mas muaj cheem kawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Hmoob sab Hauv, Kuv ua koj tsaug rau koj cov lus tuaj qhuab qhia peb txog peb cov kwvtij hmoob nplog txoj kev phiam sij. Kuv twb yeej hais qhia nej ua ntu zus los lawm ntev rau ib tsoom phoojywg. Kuv muaj ib tug kwvtij ze ze kuv uas ua haujlwm tub ceev xwm secret police rau phav thiab lav. Nws yeej hais tias yog thaum nom tswv muab qha xaaj kom ntov tsob ntoo hmoob twg lawm ces tus ntawv yeej khiav tsis dim. Kom niam ntov txiv, txiv ntov niam, menyuam ntov niam thiab txiv, niam thiab txiv ntov menyuam, kwvtij, phoojywg los yeej mag xwb xwb tsis muaj qhov yuav dim tau. Vim hais tias yog cov ntov tsis kam ntov ces phav thiab lav ntxaig kiag txhua tus ua yog yim ntawv tsis pub dim li.

Thov kom lub ntuj thiab lub teb tsa lub qhov muag los saib peb hmoob thiab tso peb hmoob kom dim ntawm txoj kev piam sij rau tiam no.

Muaj tseeb li koj hais nawv. Kuv muaj ib tug phoojywg uas thaum ub nyob noj ua ke thiab nyob ib lub zos. Tsuas yog tias thaum peb khiav tuaj lawm ces lawv tsis khiav xwb. Tomqab nov, yawg kawm ntawv tiav yawg mus nrog lawv ua tub ceevxwm thiab lawv kuj muab hnubqub ob rau yawg. Thaum lawv nce qubhnub peb rau yawg tas tsis ntev ces lawv txawm muab yawg xa mus saib rau sab MueangFeuang ntawd lawm. Tamli hnov mus moocua xwb mas hais tias thaum yawg mus txog tsis ntev xwb ces cov nomtswv nyob ze ntawd twb tsis txaussiab rau yawg lawm vim cov nyob ntawd yuav tsum yog cov kav tabsis lawv ho xa yawg tuaj kav lawm. Muaj ib hmos lawv caw yawg mus haus cawv tas los ces yawg cia pheej rawsplab thiab ntuav tas li xwb. yawg txawm mob li no tau ob hlis ces yawg cia li tas simneej lawm.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Muaj tseeb li koj hais nawv. Kuv muaj ib tug phoojywg uas thaum ub nyob noj ua ke thiab nyob ib lub zos. Tsuas yog tias thaum peb khiav tuaj lawm ces lawv tsis khiav xwb. Tomqab nov, yawg kawm ntawv tiav yawg mus nrog lawv ua tub ceevxwm thiab lawv kuj muab hnubqub ob rau yawg. Thaum lawv nce qubhnub peb rau yawg tas tsis ntev ces lawv txawm muab yawg xa mus saib rau sab MueangFeuang ntawd lawm. Tamli hnov mus moocua xwb mas hais tias thaum yawg mus txog tsis ntev xwb ces cov nomtswv nyob ze ntawd twb tsis txaussiab rau yawg lawm vim cov nyob ntawd yuav tsum yog cov kav tabsis lawv ho xa yawg tuaj kav lawm. Muaj ib hmos lawv caw yawg mus haus cawv tas los ces yawg cia pheej rawsplab thiab ntuav tas li xwb. yawg txawm mob li no tau ob hlis ces yawg cia li tas simneej lawm.....

Blog lub tswvyim txov Hmoob muaj 100 tsav yam. Peb twb tham los lawm tias Blog yuav txov cov Hmoob muaj kev kawm ntawv thiab ua nom qib siab kom Hmoob tunoob no nev. Tunoob tsis tau txhais tias Hmoob tuag tag hauv ntiajteb. Nws tsuas txhais tias Hmoob cov txawjje thiab ua thawj coj tuag tag. Tshuav cov ruamm ces Blog the xwb los gag cuag* xwb. Nws yuav rov poob mus rau Hmoob lub neej puagthaum 1930-50.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vam koj twb paub kev cai koom sam zoo koj yeej paub tias yog raug lom los yuav muab tsis tau pov thawj. lub teb chaws nplog tsis yog USA nas nyob USA kiag los muaj tej zaum twb tseem muab tsis tau pov thawj thiab yuav yog tus raug lom tsev neeg muaj nyiaj ntiaj lawyer mas thiaj li yuav los mus tshawb fawb tau qhov tseeb yog li no koj txhob rawm thuam tus neeg tuaj qhia peb no vim hauv nov tsis yog court yog tsev tawm tswv8 xwb txawm yog muab kev khwv yees xwb los yeej tsis txhaum.

Sawvdaws twb paub tias lub caij no zoo sib hem ces cheem dej hlob zoo dov cav ces kav tsij hem tiag rau.

Ua li tug puav tau hais los saum no cov khib yog cov pluag mus tsis taus, txwm kav hem tiag, hem tiag rau.

Yog nej tsis hem tiag ces lawv mus yuav khib nej heev laiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sawvdaws twb paub tias lub caij no zoo sib hem ces cheem dej hlob zoo dov cav ces kav tsij hem tiag rau.

Ua li tug puav tau hais los saum no cov khib yog cov pluag mus tsis taus, txwm kav hem tiag, hem tiag rau.

Yog nej tsis hem tiag ces lawv mus yuav khib nej heev laiv.

"Xib pak vao bor thor tas hen. Xip tas hen bor thor mue kam. Xib mue kam bor thor khoe cam!!"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

........... :55318906: :55318906: ........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

........... :55318906: :55318906: ........

:chuckle: :chuckle:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sawvdaws twb paub tias lub caij no zoo sib hem ces cheem dej hlob zoo dov cav ces kav tsij hem tiag rau.

Ua li tug puav tau hais los saum no cov khib yog cov pluag mus tsis taus, txwm kav hem tiag, hem tiag rau.

Yog nej tsis hem tiag ces lawv mus yuav khib nej heev laiv.

ummmm puas muaj tiag nev yom? Cov hais yog cov pluag2 tsis muaj nyiaj thiaj khib? ummmm.... Puas muaj tiag nev?*%#%#&@

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0