Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Koj Puas Tau Raug Neeg Thuam (Bully) Koj or Koj Tus Menyuam

10 posts in this topic

Posted · Report post

5 Xyoo dhau los no, peb tau tsiv tseb mus nyob rau ib lub city tshiab. Wb coj wb tus ntxhais mus kawm ntawv rau lub school tshiabb no. Muaj ib tug me nyuam tub hmoob tau Thuam (Bully) kuv tus ntxhais. Wb tus ntxhais los tsis qhia wb ob niam txiv paub li thiab. Txhua hnub nws sawv nws tsis tais nws lub txaj thiab tsis tu nws lub txaj, Wb txhib nws kom nws sawv yuav tau tu nws lub txaj thiab nws hoob txaj pw kom du dais. Wb twb tsis hais nchav li wb ua zoo hais zoo zoo vim tsam muaj neeg tuaj saib yus es luag ho ncig mus txog yus tej txaj los thiaj tsis txaj muag. Wb hais lus zoo xwb los zoo li nws tu tu siab thiab nws quaj tas li xwb. Wb ho hais nchav thiab cem tias qhia xwb twb tsis cem los nws haj quaj thiab, ces wb cia li zeem nws lawm es hais zoo zoo. Nws tsis tu txaj los wb tsis kkk li lawm vim wb tsis xav kom nws quaj. Wb xav tias nws yog wb tus ntxhais nkauj ntxawm ces ntse nws ua ua me ab rau wb xwb.

2 xyoo dhau mus lawm, muaj ib hnub nws thiaj tau tawm hauv nws hoob txaj los nrog kuv zaum thaum tom sofa. Nws tau hais rau kuv tias, mom koj puas kam mus yuav ib co tshuaj yua g rau kuv noj? Kuv teb nws tias me nkaujntxawm, koj lub hnub nyoog me dhau lawv cov tshuaj yua g koj noj tsis taus os. Kuv tsis kam yuav. Yog koj xav noj tshuaj yua g wb yuav tau mus ntsib Dr tso. Ces nws cia li quaj quaj khiav rov mus tom txaj ces nws cia li tsis kam nrog kuv tham li lawm thiab nws cia li tsis qhib qhov rooj txaj rau kuv mus hauv li lawm. Dhau li ntawv nws kuj tseem niaj hnub mus kawm ntawv thiab. Tab sis txog weekend nws rov los taij wb kom wb mus yuav tshuaj yua g tim Fleatmarket rau nws noj dua. Wb hais rau nws tias yog nws xav xav tau ntshuaj yua g no ces cia wb teem Dr nws thiab peb mam mus nrog Dr tham seb Dr hais licas. Nws cia li quaj tsis nrog wb tham li lawm thiab. Hais lus li cas rau nws los nws tsis teb li lawm thiab nws rov khiav mus nyob hauv nws hoob txawj tsis tawm los li. Wb ua tsis tau li cas ces wb thiaj tau mus yuav tau ib co tshuaj yua g rau nws noj. Nws noj tau 3 hli thiab nws sim tsis noj mov ntau ntau lawm. Tuaj tuaj hauv hmongza no Khej1 tham tham tias nws ua member rau ib lub company muag tshuaj txhua yam. Khej1 lawv lub company ntawv kuj muaj tshuaj yua g thiab kuv thiaj tau ordered ib cov ntawm khej1 rau nws noj tag. Nws tau poob li ntawv 35 pounds. Nws noj Khej1 cov tshuaj yuav tag ces kuv rov nug nws tias , Nkaujntxawm cov tshuaj tshuav ib bottle lawm xwb yog koj noj ntxiv no kuv yuav tau order dua tsam tsis ncav koj lwm lub hli. Nws tau teb kuv tias, mom kuv tsis noj lawm, kuv twb poob pound ntau heev lawm cia kuv mam yoom mov thiab noj zaub mov kom healthy lawm xwb. Yog kuv yuav realize rau cov tshuaj no tas li rau kuv lub life tas yuav tsis tau tsam muaj ib hnub tsis muaj cov tshuaj no kuv tsis paub yuav li cas. Kuv mam nrhiav ib yam zaub mov rau kuv noj kom kuv healthy xwb.

Tij ntawm los wb ob niam tub tau sim zaub sim mob ntau yam heev. Nws nrhiav tau nws hom zaub mov ua nws nyiam ho kuv nrhiav tau kuv hom zaub mov kuv nyiam. Wb ob niam tub tau diet ua ke tab sis kuv ua tsis tau li nws ua .....los txog rau lub summer no kuv mam ua tau nrog nws.

Xyoo no nws los yua g kuv los yua g me me lawm thiab hahahaa..yua g me me xwb ov kuv na..hahaha.... nws zoo siab heev nws thiaj tau los zaum nrog kuv tham thiab nws tau qhia rau kuv tias, mom, I'm sorry, in the past couple years ua kuv tau quaj thiab tu siab vim ib tug menyuam tub tom tsev kawm ntawv tau cem thiab thuam kuv r og ua rau kuv txaj muag thiab tu siab tsis xav ua neeg nyob. Muaj tej hnub kuv twb tsis xav mus kawm ntawv kiag li tab sis kuv ntshai kuv txiv neb cem kuv es lam mus xwb.....kuv xav tuag lawm xwb.....tab sis kuv tsis paub xyov yuav li cas kuv thiaj tuag tau. Kuv thiaj tau nrog kuv ib tus phoojywg girl tham nws thiaj kom kuv qhia neb ua niam ua txiv mus yuav tshuaj yua g tim Fleatmarket los rau kuv noj seb kuv puas yua g. Kuv thiaj ua luaj li rau neb. Kuv txiv neb zaum txim pub rau kuv....with a tears from her eyes...... I gave her a big huge....with a big tears from my eyes....we both cry together.......and lots of good stuff and great conversations are continue till today.....She hardly go in her bedroom and close the door as she used to do.

Qhia rau nej tias thov saib xyuas nej cov menyuam kom zoo tsam yog lawv raug BULLY LI kuv tus ntxhais no thiab.

Yog nej cov menyuam puv puv li kuv thiab kuv tus ntxhais wb no ces pm kuv mam qhia nej wb li diet foods. It's a nature weight lost......no pills....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

5 Xyoo dhau los no, peb tau tsiv tseb mus nyob rau ib lub city tshiab. Wb coj wb tus ntxhais mus kawm ntawv rau lub school tshiabb no. Muaj ib tug me nyuam tub hmoob tau Thuam (Bully) kuv tus ntxhais. Wb tus ntxhais los tsis qhia wb ob niam txiv paub li thiab. Txhua hnub nws sawv nws tsis tais nws lub txaj thiab tsis tu nws lub txaj, Wb txhib nws kom nws sawv yuav tau tu nws lub txaj thiab nws hoob txaj pw kom du dais. Wb twb tsis hais nchav li wb ua zoo hais zoo zoo vim tsam muaj neeg tuaj saib yus es luag ho ncig mus txog yus tej txaj los thiaj tsis txaj muag. Wb hais lus zoo xwb los zoo li nws tu tu siab thiab nws quaj tas li xwb. Wb ho hais nchav thiab cem tias qhia xwb twb tsis cem los nws haj quaj thiab, ces wb cia li zeem nws lawm es hais zoo zoo. Nws tsis tu txaj los wb tsis kkk li lawm vim wb tsis xav kom nws quaj. Wb xav tias nws yog wb tus ntxhais nkauj ntxawm ces ntse nws ua ua me ab rau wb xwb.

2 xyoo dhau mus lawm, muaj ib hnub nws thiaj tau tawm hauv nws hoob txaj los nrog kuv zaum thaum tom sofa. Nws tau hais rau kuv tias, mom koj puas kam mus yuav ib co tshuaj tsis yua g rau kuv noj? Kuv teb nws tias me nkaujntxawm, koj lub hnub nyoog me dhau lawv cov tshuaj yua g koj noj tsis tau taus os. Kuv tsis kam yuav. Yog koj xav noj tshuaj yua g wb yuav tau mus ntsib Dr tso. Ces nws cia li quaj quaj khiav rov mus tom txaj ces nws cia li tsis kam nrog kuv tham li lawm thiab nws cia li tsis qhib qhov rooj txak rau kuv mus hauv li lawm. Dhau li ntawv nws kuj tseem niaj hnub mus kawm ntawv thiab. Tab sis txog weekend nws rov los taij wb kom wb mus yuav tshuaj yua g tim Fleatmarket rau nws noj dua. Wb hais rau nws tias yog nws xav xav tau ntshuaj tsis puv no ces cia wb teem Dr nws thiab peb mam mus nrog Dr tham seb Dr hais licas. Nws cia li quaj tsis nrog wb tham li lawm thiab. Hais lus li cas rau nws los nws tsis teb li lawm thiab nws rov khiav mus nyob hauv nws hoob txawj tsis tawm los li. Wb ua tsis tau li cas ces wb thiaj tau mus yuav tau ib co tshuaj yua g rau nws noj. Nws noj tau 3 hli thiab nws sim tsis noj mov ntau ntau lawm. Tuaj tuaj hauv hmongza no Khej1 tham tham tias nws ua member rau ib lub company muag tshuaj txhua yam. Khej1 lawv lub company ntawv kuj muaj tshuaj yua g thiab kuv thiaj tau ordered ib cov ntawm khej1 rau nws noj tag. Nws tau poob li ntawv 35 pounds. Nws noj Khej1 cov tshuaj yuav tag ces kuv rov nug nws tias , Nkaujntxawm cov tshuaj tshuav ib bottle lawm xwb yog koj noj ntxiv no kuv yuav tau order dua tsam tsis ncav koj lwm lub hli. Nws tau teb kuv tias, mom kuv tsis noj lawm, kuv twb poob pound ntau heev lawm cia kuv mam yoom mov thiab noj zaub mov kom healthy lawm xwb. Yog kuv yuav realize rau cov tshuaj no tas li rau kuv lub life tas yuav tsis tau tsam muaj ib hnub tsis muaj cov tshuaj no kuv tsis paub yuav li cas. Kuv mam nrhiav ib yam zaub mov rau kuv noj kom kuv healthy xwb.

Tij ntawm los wb ob niam tub tau sim zaub sim mob ntau yam heev. Nws nrhiav tau nws hom zaub mov ua nws nyiam ho kuv nrhiav tau kuv hom zaub mov kuv nyiam. Wb ob niam tub tau diet ua ke tab sis kuv ua tsis tau li nws ua .....los txog rau lub summer no kuv mam ua tau nrog nws.

Xyoo no nws los yua g kuv los yua g me me lawm thiab hahahaa.... nws zoo siab heev nws thiaj tau los zaum nrog kuv tham thiab nws tau qhia rau kuv tias, mom, I'm nws sorry, in the past couple years ua kuv tau quaj thiab tu siab vim ib tug menyuam tub tom tsev kawm ntawv tau cem thiab thuam kuv r og ua rau kuv txaj muag thiab tu siab tsis xav ua neeg nyob. Muaj tej hnub kuv twb tsis xav mus kawm ntawv kiag li tab sis kuv ntshai kuv txiv neb cem kuv lam mus xwb.....kuv xav tuag lawm xwb.....tab sis kuv tsis paub xyov yuav li cas kuv thiaj tuag tau. Kuv thiaj tau nrog kuv ib tus phoojywg ywg girl tham nws thiaj kom kuv qhia neb ua niam ua txiv mus yuav tshuaj yua g tim Fleatmarket los rau kuv noj seb kuv puas yua g. Kuv thiaj ua luaj li rau neb. Kuv txiv neb zaum txim pub rau kuv....with a tears from her eyes...... I gave her a big huge....with a big tears from my eyes....we both cry together.......and lots of good stuff and great conversations are continue till today.....She hardly go in her bedroom and close the door as she used to do.

Qhia rau nej tias thov saib xyuas nej cov menyuam kom zoo tsam yog lawv raug BULLY LI kuv tus ntxhais no thiab.

Yog nej cov menyuam puv puv li kuv thiab kuv tus ntxhais no ces pm kuv mam qhia nej my and secret.

Maiv Nyiaj,

Ua tsaug thiab nrog koj zoo siab uas koj tus ntxhais nws works it out dhau nws li teeb meem nawb mog...Kuv tau mus ua hauj lwm pab thiab cob qhia cov me nyuam lawv hu ua Emotional Behavior Disorder dua los lawm ov mog...Cov me nyuam no muaj ntau nyam teeb meem ua rau lawv dhau mus zoo li ntawv...1 yam ntawm cov me nyuam no li teeb meem yog family abuse/disorder or yog lawv raug bully ntau nyob rau main stream facility....

Xyoo 2010 Nyob rau Lub tsev kawm Bamber-valley Elementary,kuv muaj 1 tus ntxhais nkauj ntxawm mus kawm 1st grade...Nws raug bully los ntawm cov me nyuam neeg nplua nuj...Tsev kawm ntawv tsis pay attention li vim feem ntau hauv lub tsev kawm no yog me nyuam D nplua nuj xwb...lawv tsis k cov me nyuam minority heev ov....Kuv tus ntxhais mus kawm tau 1 lub hlis ces nws npau/quaj thiab tsis xav mus kawm ntawv li...

Kuv thiaj coj nws mus ncig ua si thiab hais dab neeg rau mloog tag...kuv ua zoo nug nws ces nws thiaj qhia me ntsis rau kuv...Hnub tom qab kuv nrog nws tham tag, kuv thiaj thauj nws mus rau hauv priciple offic thiab mus qhia lawv tag...

Lub sij hawm ntawv kuv hais lus english rau me nyuam hais tias " all the staff job is provide the safe place for every kid to learn, and their responsibilities are teaching and helping all the need of every kid".

Thaum kuv hais cov lus no poob nthav xwb ces priciple plu nce ntshav tag li...txij hnub ntawv ces lawv saib xyuas kuv 2 tug me nyuam kawm lub tsev ntawv li lwm tus lawm..

Qhov tseeb peb yuav tsum paub nrog tej me nyuam sib tham kam lawv kam qhia tej kev khuam siab rau peb cov yog niam thiab txiv nawb mog...Tsis li ntawv ces kuj danger rau tej me nyuam tsis paub yuav solve lawv li teeb meem...ntau tus suicide or self-harm lod ntawm kev niam thiab txiv tsis paub txog nws teeb meem nawb mog...Kuv zoo siab tuaj share nrog koj cov teeb meem no...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

How can I read your post? I won't able to see......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<b><font color=blue> How can I read your post? I won't able to see......</b></font>

HAHA.. TUBZOONRAUG MAS NTXIM HLUB DHAU.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

5 Xyoo dhau los no, peb tau tsiv tseb mus nyob rau ib lub city tshiab. Wb coj wb tus ntxhais mus kawm ntawv rau lub school tshiabb no. Muaj ib tug me nyuam tub hmoob tau Thuam (Bully) kuv tus ntxhais. Wb tus ntxhais los tsis qhia wb ob niam txiv paub li thiab. Txhua hnub nws sawv nws tsis tais nws lub txaj thiab tsis tu nws lub txaj, Wb txhib nws kom nws sawv yuav tau tu nws lub txaj thiab nws hoob txaj pw kom du dais. Wb twb tsis hais nchav li wb ua zoo hais zoo zoo vim tsam muaj neeg tuaj saib yus es luag ho ncig mus txog yus tej txaj los thiaj tsis txaj muag. Wb hais lus zoo xwb los zoo li nws tu tu siab thiab nws quaj tas li xwb. Wb ho hais nchav thiab cem tias qhia xwb twb tsis cem los nws haj quaj thiab, ces wb cia li zeem nws lawm es hais zoo zoo. Nws tsis tu txaj los wb tsis kkk li lawm vim wb tsis xav kom nws quaj. Wb xav tias nws yog wb tus ntxhais nkauj ntxawm ces ntse nws ua ua me ab rau wb xwb.

2 xyoo dhau mus lawm, muaj ib hnub nws thiaj tau tawm hauv nws hoob txaj los nrog kuv zaum thaum tom sofa. Nws tau hais rau kuv tias, mom koj puas kam mus yuav ib co tshuaj yua g rau kuv noj? Kuv teb nws tias me nkaujntxawm, koj lub hnub nyoog me dhau lawv cov tshuaj yua g koj noj tsis taus os. Kuv tsis kam yuav. Yog koj xav noj tshuaj yua g wb yuav tau mus ntsib Dr tso. Ces nws cia li quaj quaj khiav rov mus tom txaj ces nws cia li tsis kam nrog kuv tham li lawm thiab nws cia li tsis qhib qhov rooj txaj rau kuv mus hauv li lawm. Dhau li ntawv nws kuj tseem niaj hnub mus kawm ntawv thiab. Tab sis txog weekend nws rov los taij wb kom wb mus yuav tshuaj yua g tim Fleatmarket rau nws noj dua. Wb hais rau nws tias yog nws xav xav tau ntshuaj yua g no ces cia wb teem Dr nws thiab peb mam mus nrog Dr tham seb Dr hais licas. Nws cia li quaj tsis nrog wb tham li lawm thiab. Hais lus li cas rau nws los nws tsis teb li lawm thiab nws rov khiav mus nyob hauv nws hoob txawj tsis tawm los li. Wb ua tsis tau li cas ces wb thiaj tau mus yuav tau ib co tshuaj yua g rau nws noj. Nws noj tau 3 hli thiab nws sim tsis noj mov ntau ntau lawm. Tuaj tuaj hauv hmongza no Khej1 tham tham tias nws ua member rau ib lub company muag tshuaj txhua yam. Khej1 lawv lub company ntawv kuj muaj tshuaj yua g thiab kuv thiaj tau ordered ib cov ntawm khej1 rau nws noj tag. Nws tau poob li ntawv 35 pounds. Nws noj Khej1 cov tshuaj yuav tag ces kuv rov nug nws tias , Nkaujntxawm cov tshuaj tshuav ib bottle lawm xwb yog koj noj ntxiv no kuv yuav tau order dua tsam tsis ncav koj lwm lub hli. Nws tau teb kuv tias, mom kuv tsis noj lawm, kuv twb poob pound ntau heev lawm cia kuv mam yoom mov thiab noj zaub mov kom healthy lawm xwb. Yog kuv yuav realize rau cov tshuaj no tas li rau kuv lub life tas yuav tsis tau tsam muaj ib hnub tsis muaj cov tshuaj no kuv tsis paub yuav li cas. Kuv mam nrhiav ib yam zaub mov rau kuv noj kom kuv healthy xwb.

Tij ntawm los wb ob niam tub tau sim zaub sim mob ntau yam heev. Nws nrhiav tau nws hom zaub mov ua nws nyiam ho kuv nrhiav tau kuv hom zaub mov kuv nyiam. Wb ob niam tub tau diet ua ke tab sis kuv ua tsis tau li nws ua .....los txog rau lub summer no kuv mam ua tau nrog nws.

Xyoo no nws los yua g kuv los yua g me me lawm thiab hahahaa..yua g me me xwb ov kuv na..hahaha.... nws zoo siab heev nws thiaj tau los zaum nrog kuv tham thiab nws tau qhia rau kuv tias, mom, I'm sorry, in the past couple years ua kuv tau quaj thiab tu siab vim ib tug menyuam tub tom tsev kawm ntawv tau cem thiab thuam kuv r og ua rau kuv txaj muag thiab tu siab tsis xav ua neeg nyob. Muaj tej hnub kuv twb tsis xav mus kawm ntawv kiag li tab sis kuv ntshai kuv txiv neb cem kuv es lam mus xwb.....kuv xav tuag lawm xwb.....tab sis kuv tsis paub xyov yuav li cas kuv thiaj tuag tau. Kuv thiaj tau nrog kuv ib tus phoojywg girl tham nws thiaj kom kuv qhia neb ua niam ua txiv mus yuav tshuaj yua g tim Fleatmarket los rau kuv noj seb kuv puas yua g. Kuv thiaj ua luaj li rau neb. Kuv txiv neb zaum txim pub rau kuv....with a tears from her eyes...... I gave her a big huge....with a big tears from my eyes....we both cry together.......and lots of good stuff and great conversations are continue till today.....She hardly go in her bedroom and close the door as she used to do.

Qhia rau nej tias thov saib xyuas nej cov menyuam kom zoo tsam yog lawv raug BULLY LI kuv tus ntxhais no thiab.

Yog nej cov menyuam puv puv li kuv thiab kuv tus ntxhais wb no ces pm kuv mam qhia nej wb li diet foods. It's a nature weight lost......no pills....

Cas kuv tsis tshua totaub koj cov lus ne! Kuv lhwb qauj lawm pob?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[=#ee82ee]5 Xyoo dhau los no, peb tau tsiv tseb mus nyob rau ib lub city tshiab. Wb coj wb tus ntxhais mus kawm ntawv rau lub school tshiabb no. Muaj ib tug me nyuam tub hmoob tau Thuam (Bully) kuv tus ntxhais. Wb tus ntxhais los tsis qhia wb ob niam txiv paub li thiab. Txhua hnub nws sawv nws tsis tais nws lub txaj thiab tsis tu nws lub txaj, Wb txhib nws kom nws sawv yuav tau tu nws lub txaj thiab nws hoob txaj pw kom du dais. Wb twb tsis hais nchav li wb ua zoo hais zoo zoo vim tsam muaj neeg tuaj saib yus es luag ho ncig mus txog yus tej txaj los thiaj tsis txaj muag. Wb hais lus zoo xwb los zoo li nws tu tu siab thiab nws quaj tas li xwb. Wb ho hais nchav thiab cem tias qhia xwb twb tsis cem los nws haj quaj thiab, ces wb cia li zeem nws lawm es hais zoo zoo. Nws tsis tu txaj los wb tsis kkk li lawm vim wb tsis xav kom nws quaj. Wb xav tias nws yog wb tus ntxhais nkauj ntxawm ces ntse nws ua ua me ab rau wb xwb. [r]

[#ee82ee]2 xyoo dhau mus lawm, muaj ib hnub nws thiaj tau tawm hauv nws hoob txaj los nrog kuv zaum thaum tom sofa. Nws tau hais rau kuv tias, mom koj puas kam mus yuav ib co tshuaj yua g rau kuv noj? Kuv teb nws tias me nkaujntxawm, koj lub hnub nyoog me dhau lawv cov tshuaj yua g koj noj tsis taus os. Kuv tsis kam yuav. Yog koj xav noj tshuaj yua g wb yuav tau mus ntsib Dr tso. Ces nws cia li quaj quaj khiav rov mus tom txaj ces nws cia li tsis kam nrog kuv tham li lawm thiab nws cia li tsis qhib qhov rooj txaj rau kuv mus hauv li lawm. Dhau li ntawv nws kuj tseem niaj hnub mus kawm ntawv thiab. Tab sis txog weekend nws rov los taij wb kom wb mus yuav tshuaj yua g tim Fleatmarket rau nws noj dua. Wb hais rau nws tias yog nws xav xav tau ntshuaj yua g no ces cia wb teem Dr nws thiab peb mam mus nrog Dr tham seb Dr hais licas. Nws cia li quaj tsis nrog wb tham li lawm thiab. Hais lus li cas rau nws los nws tsis teb li lawm thiab nws rov khiav mus nyob hauv nws hoob txawj tsis tawm los li. Wb ua tsis tau li cas ces wb thiaj tau mus yuav tau ib co tshuaj yua g rau nws noj. Nws noj tau 3 hli thiab nws sim tsis noj mov ntau ntau lawm. Tuaj tuaj hauv hmongza no Khej1 tham tham tias nws ua member rau ib lub company muag tshuaj txhua yam. Khej1 lawv lub company ntawv kuj muaj tshuaj yua g thiab kuv thiaj tau ordered ib cov ntawm khej1 rau nws noj tag. Nws tau poob li ntawv 35 pounds. Nws noj Khej1 cov tshuaj yuav tag ces kuv rov nug nws tias , Nkaujntxawm cov tshuaj tshuav ib bottle lawm xwb yog koj noj ntxiv no kuv yuav tau order dua tsam tsis ncav koj lwm lub hli. Nws tau teb kuv tias, mom kuv tsis noj lawm, kuv twb poob pound ntau heev lawm cia kuv mam yoom mov thiab noj zaub mov kom healthy lawm xwb. Yog kuv yuav realize rau cov tshuaj no tas li rau kuv lub life tas yuav tsis tau tsam muaj ib hnub tsis muaj cov tshuaj no kuv tsis paub yuav li cas. Kuv mam nrhiav ib yam zaub mov rau kuv noj kom kuv healthy xwb.

[=#ee82ee]Tij ntawm los wb ob niam tub tau sim zaub sim mob ntau yam heev. Nws nrhiav tau nws hom zaub mov ua nws nyiam ho kuv nrhiav tau kuv hom zaub mov kuv nyiam. Wb ob niam tub tau diet ua ke tab sis kuv ua tsis tau li nws ua .....los txog rau lub summer no kuv mam ua tau nrog nws. [/r]

[=#ee82ee]Xyoo no nws los yua g kuv los yua g me me lawm thiab hahahaa..yua g me me xwb ov kuv na..hahaha.... nws zoo siab heev nws thiaj tau los zaum nrog kuv tham thiab nws tau qhia rau kuv tias, mo, I'm sorry, in the past couple years ua kuv tau quaj thiab tu siab vim ib tug menyuam tub tom tsev kawm ntawv tau cem thiab thuam kuv r og ua rau kuv txaj muag thiab tu siab tsis xav ua neeg nyob. Muaj tej hnub kuv twb tsis xav mus kawm ntawv kiag li tab sis kuv ntshai kuv txiv neb cem kuv es lam mus xwb.....kuv xav tuag lawm xwb.....tab sis kuv tsis paub xyov yuav li cas kuv thiaj tuag tau. Kuv thiaj tau nrog kuv ib tus phoojywg girl tham nws thiaj kom kuv qhia neb ua niam ua txiv mus yuav tshuaj yua g tim Fleatmarket los rau kuv noj seb kuv puas yua g. Kuv thiaj ua luaj li rau neb. Kuv txiv neb zaum txim pub rau kuv....with a tears from her eyes...... I gave her a big huge....with a big tears from my eyes....we both cry together.......and lots of good stuff and great conversations are continue till today.....She hardly go in her bedroom and close the door as she used to do. [/]

Qhia rau nej tias thov saib xyuas nej cov menyuam kom zoo tsam yog lawv raug BULLY LI kuv tus ntxhais no thiab.

[=#ee82ee]Yog nej cov menyuam puv puv li kuv thiab kuv tus ntxhais wb no ces pm kuv mam qhia nej wb li diet foods. It's a nature weight lost......no pills....[]

OH....WOW SIS MAIVNYIAJ

ZOO SIAB KOJ ZAJ NEEJ NEEG NAWB S.D. COV UA NIAM UA TXIV LUB FAJ SAIB XYUAS TEJ MENYUAM KOM ZOO MUAJ IB COV NEEG NYOB SAB NRAUV TOS TSOOV YUQV TSIM TXOM TEJ MWNYUAM UA COJ TAU CWJ ZOO THIAB MOOG LUS.

KUV MUAJ IB TUG TUB NYOB HIGH SCHOOL LAWM LOS NTSIM S NTSIB IB YAM NKAUS THIAB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vimkevhlub,

zoo heev ua koj ua haujlwm rau hauv tsev kawm ntawv saib xyuas cov menyuam yaus muaj kev nyuaj siab li no. Tham li koj piav nej kuj ua tau haulwm zoo kawg lawm. Qhov nej yuav pab tsis tau ma feem coob cov menyuam ua raug bully li no lawv tsis tham qhia leej twg. Yog lawv tham qhia ma yeej paub tau lawv xwb.

Maiv Nyiaj,

Ua tsaug thiab nrog koj zoo siab uas koj tus ntxhais nws works it out dhau nws li teeb meem nawb mog...Kuv tau mus ua hauj lwm pab thiab cob qhia cov me nyuam lawv hu ua Emotional Behavior Disorder dua los lawm ov mog...Cov me nyuam no muaj ntau nyam teeb meem ua rau lawv dhau mus zoo li ntawv...1 yam ntawm cov me nyuam no li teeb meem yog family abuse/disorder or yog lawv raug bully ntau nyob rau main stream facility....

Xyoo 2010 Nyob rau Lub tsev kawm Bamber-valley Elementary,kuv muaj 1 tus ntxhais nkauj ntxawm mus kawm 1st grade...Nws raug bully los ntawm cov me nyuam neeg nplua nuj...Tsev kawm ntawv tsis pay attention li vim feem ntau hauv lub tsev kawm no yog me nyuam D nplua nuj xwb...lawv tsis k cov me nyuam minority heev ov....Kuv tus ntxhais mus kawm tau 1 lub hlis ces nws npau/quaj thiab tsis xav mus kawm ntawv li...

Kuv thiaj coj nws mus ncig ua si thiab hais dab neeg rau mloog tag...kuv ua zoo nug nws ces nws thiaj qhia me ntsis rau kuv...Hnub tom qab kuv nrog nws tham tag, kuv thiaj thauj nws mus rau hauv priciple offic thiab mus qhia lawv tag...

Lub sij hawm ntawv kuv hais lus english rau me nyuam hais tias " all the staff job is provide the safe place for every kid to learn, and their responsibilities are teaching and helping all the need of every kid".

Thaum kuv hais cov lus no poob nthav xwb ces priciple plu nce ntshav tag li...txij hnub ntawv ces lawv saib xyuas kuv 2 tug me nyuam kawm lub tsev ntawv li lwm tus lawm..

Qhov tseeb peb yuav tsum paub nrog tej me nyuam sib tham kam lawv kam qhia tej kev khuam siab rau peb cov yog niam thiab txiv nawb mog...Tsis li ntawv ces kuj danger rau tej me nyuam tsis paub yuav solve lawv li teeb meem...ntau tus suicide or self-harm lod ntawm kev niam thiab txiv tsis paub txog nws teeb meem nawb mog...Kuv zoo siab tuaj share nrog koj cov teeb meem no...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj ready tsis tau los tsis ua li cas os bro. tsis muaj dab tsi os kuv piav txog kuv tus ntxhais txoj kev nyuaj siab xwb.

How can I read your post? I won't able to see......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug,

Koj tsis tau taub vim kuv piav li kuv pom kuv tus ntxhais hauv vaj hauv tsev xwb na... nws.zaj dab neeg ntev heev kuv tsuas piav me me li no xwb.....yog kuv tus ntxhais raug lawv cem nws ua menyuam R OG ua rau nws chim heev thiab tu siab thiab tu siab rau nws tus kheev es nws xav tuag lawm xwb tsis xav ua neeg nyob hauv lub qab ntuj lawm. Thaum nws muaj txoj kev tu siab li no lawm ces nws tsis pom yus ua niam ua txiv zoo thiab hlub nws li lawm es nws nrhiav ntsis txoj kev tuag taug lawm xwb.

Cas kuv tsis tshua totaub koj cov lus ne! Kuv lhwb qauj lawm pob?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sis Pajyeeb,

Yog li koj hais ma....yog yus muaj tej menyuam npau npau taws li kuv tau piav saum kuv zaj dag neeg no yuav tau ua zoo xyuas seb tim dab tsi es txhob lam tau lam cem lawv thiab......vim lawv muaj lawv tej kevnyuam siab ua lawv qhia tsis tau yus. Tos koj tau taub kuv los vim koj twb muaj tej case zoo li no thiab. Ua tsaug rau koj lub sijhawm nawb sis.

OH....WOW SIS MAIVNYIAJ

ZOO SIAB KOJ ZAJ NEEJ NEEG NAWB S.D. COV UA NIAM UA TXIV LUB FAJ SAIB XYUAS TEJ MENYUAM KOM ZOO MUAJ IB COV NEEG NYOB SAB NRAUV TOS TSOOV YUQV TSIM TXOM TEJ MWNYUAM UA COJ TAU CWJ ZOO THIAB MOOG LUS.

KUV MUAJ IB TUG TUB NYOB HIGH SCHOOL LAWM LOS NTSIM S NTSIB IB YAM NKAUS THIAB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now