Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

TSAV ZEB YAJ SOB LUS

118 posts in this topic

Posted · Report post

Qhov tseeb ces US Government ua licas , yus ua licas lawv qab xwb mas thiaj zoo.

Peb twb paub tias tamsis no US-LPDR muaj Military training exchanged. Furthermore; US-VN los tib yam vim tej no luag muaj reasons or good agenda rov rau sab SouthEast Asia.

Cov Cob5 tuaj no yog US Government lub tswv8, tsis yog Hmoob lub, yog li sawvdaws yuav tau koomtes mas yav tom ntej yus muaj dabtsi los luag thiaj yuav pab plhws yus tobhau.

Ex,

Koj zaj kos mas quav ddev kawg kiag. Txawm yog sawvdaws puav leej nyob under us law peb thiaj pom tias tus twg coj tsis ncaj yuav muab ncaws tawm. Qhov no yog US Gov. tus constitution. Yog peb tsis nyob under US tus law ces cov uas niaj hnub tuaj cem lwm tus li koj ces ham tsi raug txiav caj dab pov tseg lawm los mas. Coj li koj kos koj sim mus siv rau Nplog teb seb yog koj tsis ploj ntseg muag mas hu kuv ua ddev no twb tau nav. nej cov uas muaj2 plhus ko mus txog Nplog mas pos tw yuav xwb los sav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ex,

Koj zaj kos mas quav ddev kawg kiag. Txawm yog sawvdaws puav leej nyob under us law peb thiaj pom tias tus twg coj tsis ncaj yuav muab ncaws tawm. Qhov no yog US Gov. tus constitution. Yog peb tsis nyob under US tus law ces cov uas niaj hnub tuaj cem lwm tus li koj ces ham tsi raug txiav caj dab pov tseg lawm los mas. Coj li koj kos koj sim mus siv rau Nplog teb seb yog koj tsis ploj ntseg muag mas hu kuv ua ddev no twb tau nav. nej cov uas muaj2 plhus ko mus txog Nplog mas pos tw yuav xwb los sav.

Tsis tau cem nej li nawb tsuas ntuas kom nej ua ntsuas phov heev xwb os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom hmoob HLUB HAIV thiab HMOV TSHUA txhuatus,

koj xav licas txog TSAV ZEB YAJ coj lus - tswvyim - uas nws tau piav nyob daim yeeb yaj duab mus kev no? Qhov kuv xav paub yog COV LUS UAS NWS HAIS TIAS: MUAJ DABTSI HU RAU NWS, YOG TSIS HU RAU NWS LAM HAIS UB HAIS NO NYOB TEJ XOVTOOJ CUA, LOS YOG RADIO NWS HNOV YUAV MUAB TXHAIS UA LUS ENGLISH THIAB MUAB XA RAU FBI LOS YOG GOVERNMENT. Sob lus Tsav Zeb hais no SIV PUAS TAU? KOJ XAV LICAS? VIM LICAS? YUAV TAU KHO LICAS?

Tsav Zeb los siv tsis tau..

Paj Dib Lee Yang los kuj tsis nyob nws lub position li uas yog media lawm thiab.

Nej puas pom li kuv pom txog Paj Dib Lis Yaj?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ex,

Koj zaj kos mas quav ddev kawg kiag. Txawm yog sawvdaws puav leej nyob under us law peb thiaj pom tias tus twg coj tsis ncaj yuav muab ncaws tawm. Qhov no yog US Gov. tus constitution. Yog peb tsis nyob under US tus law ces cov uas niaj hnub tuaj cem lwm tus li koj ces ham tsi raug txiav caj dab pov tseg lawm los mas. Coj li koj kos koj sim mus siv rau Nplog teb seb yog koj tsis ploj ntseg muag mas hu kuv ua ddev no twb tau nav. nej cov uas muaj2 plhus ko mus txog Nplog mas pos tw yuav xwb los sav.

Yog lawm lau guest lau twb pom vwj mais lawm ces yog tus neeg ntse yeej paub zoo heev lawm tsis tas yuav tos luag tej qhia li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsav Zeb los siv tsis tau..

Paj Dib Lee Yang los kuj tsis nyob nws lub position li uas yog media lawm thiab.

Nej puas pom li kuv pom txog Paj Dib Lis Yaj?

Khej1 kuv pom li koj pom thiab nws tsis yog nug xwb hos nws tseem support tsav zeb cov lus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mho no kuv mloog Tsavzeb cov lus mejis hauv TV. Kuv totaub tias nws yog tus Liaison ntawm Hmoob Meskas mus rau Blog (Raws cov neeg interview thiab Tsavzeb lus). Hais rau feem tsis zoo, Tsavzeb yog tus xa Hmoob lub neej zoo thiab phem nyob Meska rau Blog. Kuv xav tias Blog yeej tsis pub Tsavzeb paub txog thiab tham txog Blog. savzeb yuav tsis yog tus neeg Meskas thiab Blog yuav cia nws paub txog haulwm tseemceeb.

Qhov sawvdaws pheej jhai tsam cov Hmoob Nyab-laj no tuaj ua dabtsi rau Hmoob Meskas. Kuv xav tias peb xav yuamkev lawm. Hmoob Meskas nyob under Meskas tus law. Qhov yuav muaj kev piamsij mas twb yog cov Hmoob Nyab-laj tuaj no ntag. Tejzaum nomtswv Nyab-laj txheej siab tso cov Hmoob no tuaj sim saib Hmoob lub zog yuav mus zoo licas xwb. Kev txiavtxim siab ntawm nomtswv Nyab-laj txheej siab mam txiavtxim tomqab

Yog cov nom Hmoob Nyab-laj no muaj power tiag, lawv kuj muaj peevxwm hais saib cov Hmoob nyob Nyab-laj teb uas lawv muab tua lawm coob tus rau ntiajteb paub tias lawv hais txog qhovtwg lawm. Kuv xav tias cov nom Hmoob Nyab-laj no yog nom mojzeej ib yam cov nom Hmoob Blog xwb.

Txawm nom Meskas tso cai rau Hmong MN thiab Hmoob Nyab-laj sib jib los peb yuav tau txhob jeeg tas^. Yog tsis muaj xwm ces nom Meskas tias yog zoo. Yog muaj xwm tuaj ces lawv yuav hais tias tej ntawd yog Hmoob haulwm. For example, tus Sombath Somephone no twb yog ua haulwm tseemceeb. Blog muab tua lawm. Meskas twb hais tsis tau dabtsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov tseeb ces US Government ua licas , yus ua licas lawv qab xwb mas thiaj zoo.

Peb twb paub tias tamsis no US-LPDR muaj Military training exchanged. Furthermore; US-VN los tib yam vim tej no luag muaj reasons or good agenda rov rau sab SouthEast Asia.

Cov Cob5 tuaj no yog US Government lub tswv8, tsis yog Hmoob lub, yog li sawvdaws yuav tau koomtes mas yav tom ntej yus muaj dabtsi los luag thiaj yuav pab plhws yus tobhau.

Kuv tsis blame Hmoob ntau, tabsis cov thawj coj. Yog tej haulwm no muaj feem tseemceeb li koj hais, at least, cov thawj coj yuavtsum muaj kev sib totaub tias lawv yuav tham dabtsi, thiab yog haulwm top confidentiality. Ceevfaj tus Meskas lub tswvyim phem hauv lawv tus txha dub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mho no kuv mloog Tsavzeb cov lus mejis hauv TV. Kuv totaub tias nws yog tus Liaison ntawm Hmoob Meskas mus rau Blog (Raws cov neeg interview thiab Tsavzeb lus). Hais rau feem tsis zoo, Tsavzeb yog tus xa Hmoob lub neej zoo thiab phem nyob Meska rau Blog. Kuv xav tias Blog yeej tsis pub Tsavzeb paub txog thiab tham txog Blog. savzeb yuav tsis yog tus neeg Meskas thiab Blog yuav cia nws paub txog haulwm tseemceeb.

Qhov sawvdaws pheej jhai tsam cov Hmoob Nyab-laj no tuaj ua dabtsi rau Hmoob Meskas. Kuv xav tias peb xav yuamkev lawm. Hmoob Meskas nyob under Meskas tus law. Qhov yuav muaj kev piamsij mas twb yog cov Hmoob Nyab-laj tuaj no ntag. Tejzaum nomtswv Nyab-laj txheej siab tso cov Hmoob no tuaj sim saib Hmoob lub zog yuav mus zoo licas xwb. Kev txiavtxim siab ntawm nomtswv Nyab-laj txheej siab mam txiavtxim tomqab

Yog cov nom Hmoob Nyab-laj no muaj power tiag, lawv kuj muaj peevxwm hais saib cov Hmoob nyob Nyab-laj teb uas lawv muab tua lawm coob tus rau ntiajteb paub tias lawv hais txog qhovtwg lawm. Kuv xav tias cov nom Hmoob Nyab-laj no yog nom mojzeej ib yam cov nom Hmoob Blog xwb.

Txawm nom Meskas tso cai rau Hmong MN thiab Hmoob Nyab-laj sib jib los peb yuav tau txhob jeeg tas^. Yog tsis muaj xwm ces nom Meskas tias yog zoo. Yog muaj xwm tuaj ces lawv yuav hais tias tej ntawd yog Hmoob haulwm. For example, tus Sombath Somephone no twb yog ua haulwm tseemceeb. Blog muab tua lawm. Meskas twb hais tsis tau dabtsi.

muaj li koj hais lawm Vajhuam kuv muab xav dua lawm yog tias cov nom hmoob nyablaj muaj kev fwm los ntawm tsoom fwv li ib txhia pheej hais ces cov hmoob nyablaj twb tsis raug tua tuag pawg lug li xov xwm tawm qhov tseeb ces nyablaj lam tso lawv tuaj xwj thiab xyuav seb hmoobmeskas lub neej zoo li cas tiag xwb tej zaum twb yog lawv xav paub seb dyd thiab tsav zeb lawv tej xov xa rau nyablaj thiab blogliab puas muaj tseeb li hais xwb cov nom nyablaj tuaj nov twb tsis yog nyablaj cov congressmen lawv yeej ua tsis tau quav dab tsi pab hmoob li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1 kuv pom li koj pom thiab nws tsis yog nug xwb hos nws tseem support tsav zeb cov lus.

Luv tsis suav tias Paj Dib yog Media li lawm thaum kuv hnov nws cov lus...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xav mas tsis ua cas, cim nws volunteer thiab nyiamqhuav xyaum, yuav tau complain kom nws kho ntxiv... thaum nws yuav xaus lus yeej hais ok menris lawm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

mloog daim vdo hauv qab no mas zoo li nplog yuav muab dyd qhab nab nrog hmoobvp tib si hlais kom tu noob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

saib lao tv tas zoo li yd thiab tsav zeb lawv yuam kev deb heev li zoo li cov support lawv los pom kev ntawm taw thiab xwb tsis pom txog tej complication li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis blame Hmoob ntau, tabsis cov thawj coj. Yog tej haulwm no muaj feem tseemceeb li koj hais, at least, cov thawj coj yuavtsum muaj kev sib totaub tias lawv yuav tham dabtsi, thiab yog haulwm top confidentiality. Ceevfaj tus Meskas lub tswvyim phem hauv lawv tus txha dub.

yog tias keej cem Meskas li koj no kuv ho qhuas ib zaug vim Meskas yog lub hauv paus, tiamsis cov pheej ntshai Meskas es ho tig loo rau Hmoob xwb no mas ntshe yog huam yees yeeb lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

mloog daim vdo hauv qab no mas zoo li nplog yuav muab dyd qhab nab nrog hmoobvp tib si hlais kom tu noob.

Ua tsaug koj nqa tuaj peb tau saib...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

mloog daim vdo hauv qab no mas zoo li nplog yuav muab dyd qhab nab nrog hmoobvp tib si hlais kom tu noob.

Ua tsaug koj nqa tuaj peb tau saib...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mloog daim video no mas ntxim li Nplog chim heev txog qhov Nyab Laj muab Nplog teb chaws nqos tag lawm.

Nej xav li cas xwb? Kuv xav mas zoo heev li. Cia kom ua li ntawd es thiaj ntxim qhov uas thaum VP siv2 zog ntawd, Nplog nkaum tes nkaum taw nyob noj Pas Lem mloog xwb. Tsam no VP so lawm, ua nwg pov khawv nkaus, seb leej twg yuav mus pab Nplog dawj Nplog lub teb chaws kom tau rov qab xwb lau.

Raws li mloog Nplog tej lus tham thiab mloog cov uas hu tuaj mas lawv puav leej khib thiab lawv ua ib lub siab xwb, lawv tsis zoo peb cov Hmoob rruam es niaj hnub tuaj sib tshoom, ib tug lem mus ib qho nyias nyob nyias page li niaj hnub no.

Tsam no Hmoob yuav tau nyob twj ywm cia Nplog tsoo Nplog txog thaum Nplog dawj tau, tsoo tau lawm Hmoob mam lawv qab yaim quav noog xwb thiaj phim.

Mloog Nplog cov lus mas Nplog ntxub Yaj Dos kawg, ntshe Yaj Dos yuav raug tej yam tsis zoo yav pem suab no, qhov Yaj Dos ces tsuas muaj ib qho choice kav tsij mus thawj Nyab Laj seb yog tias ho ua Vue Mai lawm no los ua ib siab, hos yog ho ciaj no mam ua neeg tos tuag xwb las.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mloog daim video no mas ntxim li Nplog chim heev txog qhov Nyab Laj muab Nplog teb chaws nqos tag lawm.

Nej xav li cas xwb? Kuv xav mas zoo heev li. Cia kom ua li ntawd es thiaj ntxim qhov uas thaum VP siv2 zog ntawd, Nplog nkaum tes nkaum taw nyob noj Pas Lem mloog xwb. Tsam no VP so lawm, ua nwg pov khawv nkaus, seb leej twg yuav mus pab Nplog dawj Nplog lub teb chaws kom tau rov qab xwb lau.

Raws li mloog Nplog tej lus tham thiab mloog cov uas hu tuaj mas lawv puav leej khib thiab lawv ua ib lub siab xwb, lawv tsis zoo peb cov Hmoob rruam es niaj hnub tuaj sib tshoom, ib tug lem mus ib qho nyias nyob nyias page li niaj hnub no.

Tsam no Hmoob yuav tau nyob twj ywm cia Nplog tsoo Nplog txog thaum Nplog dawj tau, tsoo tau lawm Hmoob mam lawv qab yaim quav noog xwb thiaj phim.

Mloog Nplog cov lus mas Nplog ntxub Yaj Dos kawg, ntshe Yaj Dos yuav raug tej yam tsis zoo yav pem suab no, qhov Yaj Dos ces tsuas muaj ib qho choice kav tsij mus thawj Nyab Laj seb yog tias ho ua Vue Mai lawm no los ua ib siab, hos yog ho ciaj no mam ua neeg tos tuag xwb las.

tam sim no zoo dov cav heev li lawm peb xav paub tias seb puas yog dyd ua rau hmoob tiag tiag xwb yog tias dyd tsis yog ua rau blog es yog nws hlub hmoob tiag nws ua rau hmoob ces yog lub luag hauj lawm lawm txawm tias peb yuav yog cob5 tes taw xwb los peb npuab nkaus cob5 ces hmoob muaj teb chaws lawm thaum tau teb chaws lawm ces mam li nrhiav lwm lub tswv yim nrog cob5 play mus lwm yam. peb tuaj cob5 muaj meskas tuaj cob5 thiab peb ces blog tsuas pom tus duab thooj nqaij blog muab pov hauv dej lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tam sim no zoo dov cav heev li lawm peb xav paub tias seb puas yog dyd ua rau hmoob tiag tiag xwb yog tias dyd tsis yog ua rau blog es yog nws hlub hmoob tiag nws ua rau hmoob ces yog lub luag hauj lawm lawm txawm tias peb yuav yog cob5 tes taw xwb los peb npuab nkaus cob5 ces hmoob muaj teb chaws lawm thaum tau teb chaws lawm ces mam li nrhiav lwm lub tswv yim nrog cob5 play mus lwm yam. peb tuaj cob5 muaj meskas tuaj cob5 thiab peb ces blog tsuas pom tus duab thooj nqaij blog muab pov hauv dej lawm xwb.

3 hmoob ua neej ces yeej ib txwm mloog dab neeg. Kuv tseem nco qab, Xyoo 1998 haujsam ua ib co ntawv tawm hais tias txog Xyoo 2018 tus los kav teb chaws Nplog yuav yog tus Uab Lag dub lawm no. Raws li tej laus tham, tus uab lag dub no piv tias yog Hmoob.

Nyob rau hauv phau ntawv hauj sam ntawd muaj duab, pom 2,3 tug muaj ntsis zoo li ntsej muag Hmoob los ko taw hauv daim ntaub dawb pua txoj kev, hos pom neeg Nplog sawv ntawm 2 cag ntug kev txhos caug hawm zom zaws. Hauj sam zaj dab neeg no mas ntshe yuav yog li nov,

1/ Yog Hmoob kav.

2/ Yog Suav kav.

3/ Yog nyaj laj kav.

Raws li kuv xav xwb, ntshe yuav tsis dhau 3 haiv neeg no ib haiv twg yuav los kav lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

3 hmoob ua neej ces yeej ib txwm mloog dab neeg. Kuv tseem nco qab, Xyoo 1998 haujsam ua ib co ntawv tawm hais tias txog Xyoo 2018 tus los kav teb chaws Nplog yuav yog tus Uab Lag dub lawm no. Raws li tej laus tham, tus uab lag dub no piv tias yog Hmoob.

Nyob rau hauv phau ntawv hauj sam ntawd muaj duab, pom 2,3 tug muaj ntsis zoo li ntsej muag Hmoob los ko taw hauv daim ntaub dawb pua txoj kev, hos pom neeg Nplog sawv ntawm 2 cag ntug kev txhos caug hawm zom zaws. Hauj sam zaj dab neeg no mas ntshe yuav yog li nov,

1/ Yog Hmoob kav.

2/ Yog Suav kav.

3/ Yog nyaj laj kav.

Raws li kuv xav xwb, ntshe yuav tsis dhau 3 haiv neeg no ib haiv twg yuav los kav lawm.

yuav tsum tsis txhob xav xwb 3 hmoob thiaj yuav muaj teb chaws. yog tias yd hlub hmoob tiag thiab cob5 txhawb nws tiag ces yog lub luag hauj lwm los ua kom nws ciaj nom lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mloog daim video no mas ntxim li Nplog chim heev txog qhov Nyab Laj muab Nplog teb chaws nqos tag lawm.

Nej xav li cas xwb? Kuv xav mas zoo heev li. Cia kom ua li ntawd es thiaj ntxim qhov uas thaum VP siv2 zog ntawd, Nplog nkaum tes nkaum taw nyob noj Pas Lem mloog xwb. Tsam no VP so lawm, ua nwg pov khawv nkaus, seb leej twg yuav mus pab Nplog dawj Nplog lub teb chaws kom tau rov qab xwb lau.

Raws li mloog Nplog tej lus tham thiab mloog cov uas hu tuaj mas lawv puav leej khib thiab lawv ua ib lub siab xwb, lawv tsis zoo peb cov Hmoob rruam es niaj hnub tuaj sib tshoom, ib tug lem mus ib qho nyias nyob nyias page li niaj hnub no.

Tsam no Hmoob yuav tau nyob twj ywm cia Nplog tsoo Nplog txog thaum Nplog dawj tau, tsoo tau lawm Hmoob mam lawv qab yaim quav noog xwb thiaj phim.

Mloog Nplog cov lus mas Nplog ntxub Yaj Dos kawg, ntshe Yaj Dos yuav raug tej yam tsis zoo yav pem suab no, qhov Yaj Dos ces tsuas muaj ib qho choice kav tsij mus thawj Nyab Laj seb yog tias ho ua Vue Mai lawm no los ua ib siab, hos yog ho ciaj no mam ua neeg tos tuag xwb las.

Kuj yog li koj hais lawm thiab. Twb tsis yog Blog nyob twjywm, Blog tseem cem Hmoob thiab, thaum Hmoob tsis zoo siab qhov Meskas ntes Hmoob mus kaw.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yuav tsum tsis txhob xav xwb 3 hmoob thiaj yuav muaj teb chaws. yog tias yd hlub hmoob tiag thiab cob5 txhawb nws tiag ces yog lub luag hauj lwm los ua kom nws ciaj nom lawm.

Thaub Guest !!!

Twm koj cov lus ces paub tias nej ntse txog qhab twg lawm. s/d tsis yog ntse xwb, haj tseem yog 2 tog plhe (Play) thiab.

Koj xav ne! yd tseem yuav muaj tsawg Xyoo nyob thiab? koj yuav tsum paub tias tsam no nws tig sab twg los tsaus ntuj nti, vim tias nws yeej paub tias mus txog nyaj laj, txog nplog los nws paub tias nws tsis tau nom lawm, vim nws txoj haujlwm uas ua qhev xa xov rau nplog liab puag thaum Xyoo 1983,84 los txog hnub no nws twb vam ua nom. Ua cas xav tsis nrog xav es nyuam qhuav muab lub nyuag paumm miv hu ua medal no rau nws xwb. Rov loo los txog US los ib tsoom pej xeem yeej ntxub nws kawg kiag li, vim qhov nws rov taw tuam ntuj rau Hmoob. Tej no muab ua zoo xav mas ntxim los ntuav kawg kiag.

Dhau li ntawd nws kuj paub me me lawm tias nyaj laj liab, nplog liab lam muab nws ua twm laij liaj xwb, yog tseem ua ntau ntxiv ces kawg yuav raug tej yam teeb meem uas qhia tsis tau rau hauv nov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaub Guest !!!

Twm koj cov lus ces paub tias nej ntse txog qhab twg lawm. s/d tsis yog ntse xwb, haj tseem yog 2 tog plhe (Play) thiab.

Koj xav ne! yd tseem yuav muaj tsawg Xyoo nyob thiab? koj yuav tsum paub tias tsam no nws tig sab twg los tsaus ntuj nti, vim tias nws yeej paub tias mus txog nyaj laj, txog nplog los nws paub tias nws tsis tau nom lawm, vim nws txoj haujlwm uas ua qhev xa xov rau nplog liab puag thaum Xyoo 1983,84 los txog hnub no nws twb vam ua nom. Ua cas xav tsis nrog xav es nyuam qhuav muab lub nyuag paumm miv hu ua medal no rau nws xwb. Rov loo los txog US los ib tsoom pej xeem yeej ntxub nws kawg kiag li, vim qhov nws rov taw tuam ntuj rau Hmoob. Tej no muab ua zoo xav mas ntxim los ntuav kawg kiag.

Dhau li ntawd nws kuj paub me me lawm tias nyaj laj liab, nplog liab lam muab nws ua twm laij liaj xwb, yog tseem ua ntau ntxiv ces kawg yuav raug tej yam teeb meem uas qhia tsis tau rau hauv nov.

Thaub tam sim no mas ab tsi kuv tsis hais li yog tias yd peruade tau nyablaj tuaj tswjfwm blog es muab lub teb chaw ntxeev tau los rau hmoob tuav xwb ces yd txawm yuav nyob 1-2 hnub xwb los peb yeej zoo siab muab nws tsa ua peb tus huab tais. tam sim no blogliab ntxub nyablaj lawm blog dawb los ntxub nyablaj heev thiab lawv tab tom nrhiav kev muab nyab laj ncaws tawm teb chaws yog tias yd ntse ces nws npuab kiag nyablaj xwb vim meskas twb tuav tes nrog nyablaj lawm thiab ces peb hmoob tau teb chaws qhov nov zoo rau nyab laj thiab vim tias lawv yuav tau nyob lub teb chaws nplog mus ntxiv thiab yog cob hmoob nyablaj tsiv los mus nyob rau blog tas ces yuav tsis muaj neeg tsim kev kub ntxhov rau nyablaj lawm. cas peb cov hmoob es yuav ruamm ua luaj li lau. yog tias yog thaib ces thaib yeej ua zaj ntawv kiag lawm os. hmoob yuav tau kawm thaib lub tswvyim dag kom yus haiv neeg tau zoo xwb lwm tus yuav zoo li cas los tsis kk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mloog daim video no mas ntxim li Nplog chim heev txog qhov Nyab Laj muab Nplog teb chaws nqos tag lawm.

Nej xav li cas xwb? Kuv xav mas zoo heev li. Cia kom ua li ntawd es thiaj ntxim qhov uas thaum VP siv2 zog ntawd, Nplog nkaum tes nkaum taw nyob noj Pas Lem mloog xwb. Tsam no VP so lawm, ua nwg pov khawv nkaus, seb leej twg yuav mus pab Nplog dawj Nplog lub teb chaws kom tau rov qab xwb lau.

Raws li mloog Nplog tej lus tham thiab mloog cov uas hu tuaj mas lawv puav leej khib thiab lawv ua ib lub siab xwb, lawv tsis zoo peb cov Hmoob rruam es niaj hnub tuaj sib tshoom, ib tug lem mus ib qho nyias nyob nyias page li niaj hnub no.

Tsam no Hmoob yuav tau nyob twj ywm cia Nplog tsoo Nplog txog thaum Nplog dawj tau, tsoo tau lawm Hmoob mam lawv qab yaim quav noog xwb thiaj phim.

Mloog Nplog cov lus mas Nplog ntxub Yaj Dos kawg, ntshe Yaj Dos yuav raug tej yam tsis zoo yav pem suab no, qhov Yaj Dos ces tsuas muaj ib qho choice kav tsij mus thawj Nyab Laj seb yog tias ho ua Vue Mai lawm no los ua ib siab, hos yog ho ciaj no mam ua neeg tos tuag xwb las.

Guest,

kuv yeej pom li koj hais thiab kawg. Nplog chim rau nyablaj thiab yang dao tibsi, thiab nrog rau qhov cov nomtswv nyablaj tuaj MN heev. Lawd nco txog VP heev raws li kuv pom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

3 hmoob ua neej ces yeej ib txwm mloog dab neeg. Kuv tseem nco qab, Xyoo 1998 haujsam ua ib co ntawv tawm hais tias txog Xyoo 2018 tus los kav teb chaws Nplog yuav yog tus Uab Lag dub lawm no. Raws li tej laus tham, tus uab lag dub no piv tias yog Hmoob.

Nyob rau hauv phau ntawv hauj sam ntawd muaj duab, pom 2,3 tug muaj ntsis zoo li ntsej muag Hmoob los ko taw hauv daim ntaub dawb pua txoj kev, hos pom neeg Nplog sawv ntawm 2 cag ntug kev txhos caug hawm zom zaws. Hauj sam zaj dab neeg no mas ntshe yuav yog li nov,

1/ Yog Hmoob kav.

2/ Yog Suav kav.

3/ Yog nyaj laj kav.

Raws li kuv xav xwb, ntshe yuav tsis dhau 3 haiv neeg no ib haiv twg yuav los kav lawm.

Xav kom hmoob muaj tebchaws uantej koj thiab kuv peb rov mus tsev, peb thiaj paub yuav mus qhov twg xwb tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mloog daim video no mas ntxim li Nplog chim heev txog qhov Nyab Laj muab Nplog teb chaws nqos tag lawm.

Nej xav li cas xwb? Kuv xav mas zoo heev li. Cia kom ua li ntawd es thiaj ntxim qhov uas thaum VP siv2 zog ntawd, Nplog nkaum tes nkaum taw nyob noj Pas Lem mloog xwb. Tsam no VP so lawm, ua nwg pov khawv nkaus, seb leej twg yuav mus pab Nplog dawj Nplog lub teb chaws kom tau rov qab xwb lau.

Raws li mloog Nplog tej lus tham thiab mloog cov uas hu tuaj mas lawv puav leej khib thiab lawv ua ib lub siab xwb, lawv tsis zoo peb cov Hmoob rruam es niaj hnub tuaj sib tshoom, ib tug lem mus ib qho nyias nyob nyias page li niaj hnub no.

Tsam no Hmoob yuav tau nyob twj ywm cia Nplog tsoo Nplog txog thaum Nplog dawj tau, tsoo tau lawm Hmoob mam lawv qab yaim quav noog xwb thiaj phim.

Mloog Nplog cov lus mas Nplog ntxub Yaj Dos kawg, ntshe Yaj Dos yuav raug tej yam tsis zoo yav pem suab no, qhov Yaj Dos ces tsuas muaj ib qho choice kav tsij mus thawj Nyab Laj seb yog tias ho ua Vue Mai lawm no los ua ib siab, hos yog ho ciaj no mam ua neeg tos tuag xwb las.

Cov Nplog ntawd tsis tau paub tias Obama yog tus tos lawv tuaj xwb os, lawv pom nej mus kwv paib ces lawv ceeb lawv celi qw li nej lawm thiab xwb.

Hos nej tus Vwj Mai mas yog nws npam qhov thaum ub kuv muaj ib tug txiv ntxawm thiab nws tsev neeg hla dej tuaj txog Thaib Teb es raug nws thiab nws cov thab ham tom ntug dej kuav tseg, Lawv kuav kuv tus muam ntawd cia es celi tsis pub nws nrog nws niam thiab txiv lawv los rau hauv xoom.

Cov neeg zoo li es nej pheej yuav khuv xim dabtsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0