Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

TSAV ZEB YAJ SOB LUS

118 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

So let it happen the way it will happen. I will join the crowd.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom hmoob HLUB HAIV thiab HMOV TSHUA txhuatus,

koj xav licas txog TSAV ZEB YAJ coj lus - tswvyim - uas nws tau piav nyob daim yeeb yaj duab mus kev no? Qhov kuv xav paub yog COV LUS UAS NWS HAIS TIAS: MUAJ DABTSI HU RAU NWS, YOG TSIS HU RAU NWS LAM HAIS UB HAIS NO NYOB TEJ XOVTOOJ CUA, LOS YOG RADIO NWS HNOV YUAV MUAB TXHAIS UA LUS ENGLISH THIAB MUAB XA RAU FBI LOS YOG GOVERNMENT. Sob lus Tsav Zeb hais no SIV PUAS TAU? KOJ XAV LICAS? VIM LICAS? YUAV TAU KHO LICAS?

Yawg thaub ntsa zeb Yaj ntawd khav theeb thiab hem nej nrog rau nws khav tsav hwj chim xwb es nej nim txhawj thiab lod?

Peb mam ntsia mus seb nws coj haum peb los tsis haum, yog haum ces zoo, yog tsis haum ces kwv paib caum xwb las as. Kom muab hloov rau lwm tus, vim muaj li no, nws lo lus khav ua ib tug nyuag liaison personal mus tham hluas nkauj xwb no tiag. Tsaib no kuv mus txog Nplog teb, twb hnov lawv tham tias thaub mus tham hluas nkauj feem ntau, lam muab lo lus tua hais tias yog mus sib txuas lus nrog Nplog no rau saum qaum rooj, tab sis feem ntau nyob hauv qab rooj, nws yog mus noj zaub mos xwb no, tab sis nws mas tais caus kawg kiag ntshai tsam Hmoob meskas pom ces nws xiam ntsev no mas nws yeej ceev faj kawg kiag no laiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chaze yog ib tug liaison sawv* hauv lub teb chaw America no yog nyob rau State Department mus txhua lus rau lub teb chaw Nplog--specialize between kev sibtxhawb lus ntawm lub teb chaw America thiab teb chaw Nplog.

Zoosiab uas tsavzeb tau ua tus sawvcev ntawm tebchaws America cev lus mus rau tebchaws Nplog. Qhov no yeej zoo lawm, tabsis qhov pejxeem tsis respect mas yog muaj ib sob lus thaum xaus ntawd, nws hais yuam cai tseem coj li thaum hmoob nyob LAOS. Nyob lub tebchaws America, pejxeem yuav muaj qhov right "Freedom of speech - First Amendment", tsuav tsis txhob threat xwb. Zoo li nws tsis respect, nws hais li nws nyob ABOVE the First Amendment lawm. Qhov no yog ib qhov concern rau peb pejxeem hmoob nyob America, thiaj muab coj tuaj question txhua tus hmoob uas hlub hmoob tau xav, thiab muab txoj kev pomzoo ntawm lawd xwb.

Chaze tsi yog ua haujlwm rau lub lav MN xwb, tabsi nws ua rau tam lub teb chaw America

Txawm tsavzeb yuav ua haujlwm rau tebchaws America los yog nws ua tsis haum pejxeem hmoob-america ces hmoob yuav tsis KAY thiab respect. Even president Obama los yog nws ua/ hais tau qeeyam tsis haum pejxeem America, pejxeem yuav tawm tsam tibyam, los Obama twb tsis hais li tsavzeb.

Chaze muaj feemcuam report any distortion language of (writing or oral) to the FBI, yog lam tham txog Chaze lub npe. vim peb hmoob tseem ruamm ruamm peb paub tsi txog Deformation and Missrepresentation thiab txoj cai hauv lub teb chaw no tias yus tsi zoo single out it tug neeg thiab lam tau lam Iab Liam ib tug neeg. yog li ntawd, as a citizen of the United States of America and especially in his position as a Liaison of the United States of America--he has every single right to report anything that is untrue to the FBI.

yog tsis pub pejxeem complain txog yus nws tes dejnum ces, pom tau tias ua haujlwm kom tau nyiaj xwb, tsis yog yuav pab txoj kev sibraug zoo thiab haumxeeb.

yog tus paub txoj cai America zoo thiab paub txoj cai lub teb chaw America no lawm ces yeej tsi tag question txog Chaze nqi lus no kiag li lawm os nawb.

txawm yog paub txog txoj cai nyob United States of America - U S A Constitution - First Amendment - lawm thiaj question ntag...

vim li no, thiaj li kom cia tej neeg txawj neeg ntse sibtham luag thiaj li paub siab paub nqi--luag thiaj li txawj xyoo luag cov lus kom nyob UNDER THE RULE OF LAW AND UNDER THE CONSTITUTION OF THE LAND.

Xavtias tsis hais tsavzeb xwb, yog Obama kiag los yog yus pom tias nws ua tejyam yus pom tias may be harmful to or may be dangerous to the people of the United States of America, yuav tau los tawm suab tawm ram tibyam nkaus... Cov tibneeg paub txoj cai lawm, lawd tsis ntshai tus neeg lawm mog.

peb txhob ua li hmoob ua lawm, ua neeg Babaric nyob tom Wild--es yus xav hais li cas los hais tag tsi muaj ciam li. thov ua ib tug zoo pejxeem, Chaze txhua los lus yog lus tagnrho...yog tsi paub txoj cai lub teb chaw America no ces mus nyeem thiab kawm ntxiv.

txawm yog peb ib txhia tseem ua neeg Babaric nyob tom Wild--- es thiaj txwv tsis pub complain... yuav tau coj mus xav kom zoo.

Ua tsaug,

Koob Tsheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LOLz...tsi yog khib, yog khib ces twb tsi qhia lawm, tsua yog peb ib cov hmoob tseem ruamm tiag tiag--es los pab qhia thiab explain American txoj Cai thiab the rule of law in this country rau kom hos nkagsiab es thiaj li tsi xav yuam kev tshuav li peb pheej qw xwb...tabsi, peb hmoob coob tus yeej tseem tsi paub dabtsi yog dabtsi li tiag tiag.

yog li no, yuav sibcam nrog cov neeg digmuag ces yeej tsi muaj hnub nkagsiab thiab tostaub li los ntshe yog li no tiag.

yus pab explain rau kom hos nrog luag pom kevdeb thiab txawjntxiv xwb los twb tsi kam kawm lawm thiab---tseem tseem yog ntshav hmoob tiag tiag....smiles!

Yog lawm nawv,

peb kwvtij hmoob tseem muaj cov ruamm coob tshaj cov ntshe, yog li ntawd cov ntse thiaj ruj - tsis pub cov ruamm hais ib lolus li, cov ruamm tus puav pom tau qeeyam tej ntse ua tsis yog tuaj tawm tsam ces cov ntse thiaj tsis pub...hahaha...txheej tiam 21 no, cov kwvtij hmoob tsis tau mus college los lawd tsis ruamm li cov ntse xav lawm.

txij no mus cov ntse yuav tau coj ncaj, hais qhov tseeb li muaj, ua li tau hais lawm nawv... tsis li ntshe yuav tsis muaj peejxeem hmoob poog lawm.

ua tsaug,

tiss ntev cov n

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yawg thaub ntsa zeb Yaj ntawd khav theeb thiab hem nej nrog rau nws khav tsav hwj chim xwb es nej nim txhawj thiab lod?

Peb mam ntsia mus seb nws coj haum peb los tsis haum, yog haum ces zoo, yog tsis haum ces kwv paib caum xwb las as. Kom muab hloov rau lwm tus, vim muaj li no, nws lo lus khav ua ib tug nyuag liaison personal mus tham hluas nkauj xwb no tiag. Tsaib no kuv mus txog Nplog teb, twb hnov lawv tham tias thaub mus tham hluas nkauj feem ntau, lam muab lo lus tua hais tias yog mus sib txuas lus nrog Nplog no rau saum qaum rooj, tab sis feem ntau nyob hauv qab rooj, nws yog mus noj zaub mos xwb no, tab sis nws mas tais caus kawg kiag ntshai tsam Hmoob meskas pom ces nws xiam ntsev no mas nws yeej ceev faj kawg kiag no laiv.

yuav tsis ntshai dabtsi, ntshai qhov nws ua tsis ncaj ncees - nyuam pejxeem tsis pub sawvdaws complain nws - qhov no yuav siv tsis tau pestsawg, yuav tau coj tuaj sibtham thiab koj nws ho paub, cov npaj yuav coj ua tsis ncaj los tsum thiab xwb no...

ua tsaug,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis paub the rules of the law, tabsis kuv xav tias the rules of the law yog neeg/pejxeem pomzoo thiaj siv tau. Tsis li ces yeej tsis muaj Jurors thaum Judges muaj kev txiavtxim loj.

Second koj lawm Vajhuamsibluag... tejcai ua rau tibneeg siv, yog tibneeg tsis approved ces siv tsis tau kawg. twv khav, nws mus uantej tsis muaj tibneeg txhawb thiab caum ces kawg haujlwm tiav li ntawd. yuav tau txo fwjchim, coj ncaj, coj zoo, hais lus zoo thiab ua kom haum pejxeem xwb thiaj kav ntev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thov qhuas koj bawg Koob Tsheej. Koj pom kev deb kawg nkaus lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chaze yog ib tug liaison sawv* hauv lub teb chaw America no yog nyob rau State Department mus txhua lus rau lub teb chaw Nplog--specialize between kev sibtxhawb lus ntawm lub teb chaw America thiab teb chaw Nplog.

Chaze tsi yog ua haujlwm rau lub lav MN xwb, tabsi nws ua rau tam lub teb chaw America

Chaze muaj feemcuam report any distortion language of (writing or oral) to the FBI, yog lam tham txog Chaze lub npe. vim peb hmoob tseem ruamm ruamm peb paub tsi txog Deformation and Missrepresentation thiab txoj cai hauv lub teb chaw no tias yus tsi zoo single out it tug neeg thiab lam tau lam Iab Liam ib tug neeg. yog li ntawd, as a citizen of the United States of America and especially in his position as a Liaison of the United States of America--he has every single right to report anything that is untrue to the FBI.

yog tus paub txoj cai America zoo thiab paub txoj cai lub teb chaw America no lawm ces yeej tsi tag question txog Chaze nqi lus no kiag li lawm os nawb.

vim li no, thiaj li kom cia tej neeg txawj neeg ntse sibtham luag thiaj li paub siab paub nqi--luag thiaj li txawj xyoo luag cov lus kom nyob UNDER THE RULE OF LAW AND UNDER THE CONSTITUTION OF THE LAND.

peb txhob ua li hmoob ua lawm, ua neeg Babaric nyob tom Wild--es yus xav hais li cas los hais tag tsi muaj ciam li. thov ua ib tug zoo pejxeem, Chaze txhua los lus yog lus tagnrho...yog tsi paub txoj cai lub teb chaw America no ces mus nyeem thiab kawm ntxiv.

Aman, kuv xam pom li koj hais thiab I agreed with you 100%. Tsavzeb tsuas ua ib tug liason rau USA, Laos, Vietnam and other Asian countries. Nws txoj haujlwm yog State Department tsim xwb. Yuav kom Hmoob xaiv ib tug mus sawvcev rau Hmoob mas sawv daws sib txeeb txoj nyuag haujlwm no thiab ntshai tseem yuav sibfoob ua ntxhovquav niab. Leej twg xeem los yuav xav kom tau txoj haujlwm no......Txawm hais tias yuav muaj freedom of speech, press, assembly npaum li cas los yuav tsum under the lawv xwb. No one is above the law.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Aman, kuv xam pom li koj hais thiab I agreed with you 100%. Tsavzeb tsuas ua ib tug liason rau USA, Laos, Vietnam and other Asian countries. Nws txoj haujlwm yog State Department tsim xwb. Yuav kom Hmoob xaiv ib tug mus sawvcev rau Hmoob mas sawv daws sib txeeb txoj nyuag haujlwm no thiab ntshai tseem yuav sibfoob ua ntxhovquav niab. Leej twg xeem los yuav xav kom tau txoj haujlwm no......Txawm hais tias yuav muaj freedom of speech, press, assebly npaum li cas los yuav tsum under the lawv xwb. No one is above the law.

tsav zeb is above the law.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis paub the rules of the law, tabsis kuv xav tias the rules of the law yog neeg/pejxeem pomzoo thiaj siv tau. Tsis li ces yeej tsis muaj Jurors thaum Judges muaj kev txiavtxim loj.

tijlaug VHSL,

tom qab nyeem qhov kuv post ntawd tag, yog tseem tsi nkagsiab thiab paub txog lawm ces...tsi paub tham nrog nej li lawm tiag nawb.

tus tsi paub ces yeej tsi paub tiag tiag, tsi paub los tseem cam ua lus li Hmoob tiag tiag thiab..tusiab ua luaj li.

rov mus ua twb zoo nyeem...thiab yog tsi nkagsiab no los hmoob cov Attorney coob ua luaj li lawm, hos hus mus noog lawv thiab kom lawv hos pab explain qhia kom nkagsiab thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog lawm nawv,

peb kwvtij hmoob tseem muaj cov ruamm coob tshaj cov ntshe, yog li ntawd cov ntse thiaj ruj - tsis pub cov ruamm hais ib lolus li, cov ruamm tus puav pom tau qeeyam tej ntse ua tsis yog tuaj tawm tsam ces cov ntse thiaj tsis pub...hahaha...txheej tiam 21 no, cov kwvtij hmoob tsis tau mus college los lawd tsis ruamm li cov ntse xav lawm.

txij no mus cov ntse yuav tau coj ncaj, hais qhov tseeb li muaj, ua li tau hais lawm nawv... tsis li ntshe yuav tsis muaj peejxeem hmoob poog lawm.

ua tsaug,

tiss ntev cov n

LOLz...twb qhia tias, lub teb chaw no yog freedom of assemble, freeom of speech and freedom of expression no ned....

qhov peb sibcam no leej twg hais tias tsi pub hais naj...peb sibcam thiab debate txog tias...what is the right track to help Haiv Hmoob and the best strategy at the time of essence xwb no ned.

tib neeg tsi nkagsiab thiab paub, ces yuav hais npaum li cas los yeej ua txuj hais ub hais no kom zoo sibcam tsi paub tag xwb.

yog tsi paub dabtsi kiag los thov hos mus mloog tej yam miv miv no thiab laud....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koob tsheej, cov lus uas tsav zeb hais no kuv xav mas kuj yeej yog li nws hais thiab tiag, yog vim li cas kuv thiaj xav tias yog? vim tias ua neeg nyob no ua ntej yus yuav mus muab luag hais tsis zoo li ub li no ces tus phem tsis yog luag, tus phem ces txawm yog yus ntag no laiv. Tos hais li ntawd no mas peb ua neej nyob nyias tsuas kav nyias tus kheej xwb, tab yog yus tus khub kiag los yus twb tsis muaj txoj cai yuav kav kom yus tsum ua li yus ua xwb mas thiaj yog, txawm yog li no es peb haiv hmoob thiaj ua lub neej raws tsis tau luag pej kum haiv neeg, vim peb nyiam hais luag lub npe tsis zoo kom luag txaj muag no xwb qhov tseeb ces yus twb tsis paub, tsis txawj npaum li luag kiag.Hais tsis dag nawb yog tias lam muab Tsav zeb hais li ub li no ces kawg yuav tau muab npe thiab lub ntsiab lus ntawd xa mus rau luag tus thawj coj mas thiaj li yuav yog, raws li kuv paub xwb nej sim ntsia cov thawj coj hmoob ua coj tsoom hmoob tuaj qw tim tsev dawb hauv Saint Paul no puas leej hais tsis tau kom muaj ib lo lus zoo rau lub teb chaws yuav li tsua hais raws li nws nyiam xwb, tab sis nws twb tsis paub tias ua li tsoom neeg s/d puas nyiam li nws hais? Raws li kuv tus me nyuam yaus no xav xwb mas tej lus ntawd cia hais tom vaj tom tsev xwb tsam luag paub es yus cia li tsis muaj lub ntsej muag tawm rooj lawm! Kuv yeej qhuas txog Tsav Zeb tes dej num kawg li thiab tiag, tos yus ho tsis muaj tsab peev xwm ua tau li luag los yus yeej ruamm tshaj luag lawm deb.

Koj hais yog lus heev lawm. Kuv mloog tas Tsav Zeb cov lus, nws yeej tsis tau hais ib lo lus phem rau leej twg. Tsis tas li nws tsuas yog khiav haujlwm rau luag tus Loj(Betty) xwb thiab nws tsuas ua tus cev lus mus mus los los, yog sawvdaws tus twg muaj questions ces deal directly nrog Betty kiag es thiaj muaj clear explanation.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv mloog tsis tas lawv cov lus, tabsis yuav tham raws li kuv perspective/point of view.

1. Yog Tsav Zeb Yaj sawvces nomtswv Meskas mus rau Blog Liab thiab Nyab-Laj liab ces nws tsis muaj feemxyuam hais txog Hmoob. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev mus rau ob lub tebchaws no.

2. Yog Tsav Zeb Yaj yog Hmoob tus sawvcev through American government mus rau tebchaws Blog thiab Nyab-laj, txhua yam nws yuav hais tawm rau ob lub tebchaws no, nws yuavtsum tau txais lus pom zoo ntawm Hmoob.

3. Yog nws xav tias tus Hmoob twg hais lus tsis zoo es nws yuav muag hais rau FBI. Qhov no yog Hmoob koom tes thaum twg ces nws poob nws txoj haulwm. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev. Tsuas jhai nej cov nyob MN tau xaiv nws mus sawvcev Hmoob lawm xwb lau. Nej cov koom haum nyob MN yuav tau sau ib tsab ntawv mus rau nej tus Congress. Nug nws saib thaumtwg Hmoob tau xaiv nws mus ua Hmoob tus sawvcev mus rau Blog thiab Nyab-laj teb. Yog tsis li ntawd ces kom nej tus Congress rov teb lus rau nej xwb. Thaum luag teb lus tas tuaj lawm, nej (Hmoob) yuav take action licas los mam sib tham.

Peb twb yog neeg Ameslivkas lawm mas ces peb tus twg los nyob under US Laws. US Government ua licas los lawv muaj cai nawb. Nej pheej yuav kom go through Hmoob ua ntej tas zog xwb es Hmoob ho tsis nyob under US laws los cas mas VH?

Yog nej yuav tawm tsam Tsa Zeb no los kuj zoo tiamsis nej yuav tau nco tias yog nej discredit Betty 's power & Obama's Administration tib yam nawb.

Kuv xav mas thov sawvdaws yuav tau ua zoo xav thiaj tsis yuam kev vim kev mus nrog cov dawb thiab luag tus policies sib do tas zog li Hmoob mas tsis zoo nkauj kiag nawb mog.

Yog luag twb legally appointed tau yus ib tug Hmoob lawm ces thov sawvdaws support nws txoj haujlwm thiab nws tus kheej xwb mas Hmoob thiaj muaj zoo connection nrog luag cov neeg tawv dawb thiab US Government tus Foreign Policy. Kuv mas ntshai ib tsam txij no mus luag tsuas appoint Nplog nkaus xwb ces Hmoob kho siab heev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb twb yog neeg Ameslivkas lawm mas ces peb tus twg los nyob under US Laws. US Government ua licas los lawv muaj cai nawb. Nej pheej yuav kom go through Hmoob ua ntej tas zog xwb es Hmoob ho tsis nyob under US laws los cas mas VH?

Yog nej yuav tawm tsam Tsa Zeb no los kuj zoo tiamsis nej yuav tau nco tias yog nej discredit Betty 's power & Obama's Administration tib yam nawb.

Kuv xav mas thov sawvdaws yuav tau ua zoo xav thiaj tsis yuam kev vim kev mus nrog cov dawb thiab luag tus policies sib do tas zog li Hmoob mas tsis zoo nkauj kiag nawb mog.

Yog luag twb legally appointed tau yus ib tug Hmoob lawm ces thov sawvdaws support nws txoj haujlwm thiab nws tus kheej xwb mas Hmoob thiaj muaj zoo connection nrog luag cov neeg tawv dawb thiab US Government tus Foreign Policy. Kuv mas ntshai ib tsam txij no mus luag tsuas appoint Nplog nkaus xwb ces Hmoob kho siab heev.

Cov Kwv Tij Hmoob: Sawv Daws sib cas tau ntev lawm, tej kev sib cav no yeej pab tsis tau ib yam ab tsi li nawv. Cov neeg ua kam tiag luag ua yam twg ua kom zoo thiab luag yeej yog neeg ncaj, ua tiag hais tiag, coj zoo. Kuv saib Cha ze Yang no hais lus mas nws kheev theeb xwb, nws twb ua tsis tau ib yam zoo rau Hmoob li, Yaj Tshaj Koob yog ib tug xeem Yaj thiab paub Cha Ze Yang zoo, Cha Ze Yang no yog ib tug neeg muaj ob tug pojniam thiab nyiam tham hluas nkauj heev, Yaj Tshaj Koob sau rau tom Social Culture Hmoob tias Cha Ze Yang mus tim Nplog teb ces yog mus tham hluas nkauj xwb. Saib Daim Video mas Cha Ze Yang tias nws yog ib tug Politician tab sis qhov tias yog saib raws US cov Laws ces yog nyiam tham hluas nkauj thiab yog muaj 2 tug pojniam ces yog ib tug neeg criminals xwb, sawv daws yuav tau txhob mus ze nws thiab tsim nyog yuav report rau Police and FBI lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

US law twb tsis pub muaj niam hlob niam yau yog vim li cas hmoobmonkeys tus thawj coj tsav zeb yaj ho muaj ne? puas yog nws above the law lawm thiab?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb twb yog neeg Ameslivkas lawm mas ces peb tus twg los nyob under US Laws. US Government ua licas los lawv muaj cai nawb. Nej pheej yuav kom go through Hmoob ua ntej tas zog xwb es Hmoob ho tsis nyob under US laws los cas mas VH?

Yog nej yuav tawm tsam Tsa Zeb no los kuj zoo tiamsis nej yuav tau nco tias yog nej discredit Betty 's power & Obama's Administration tib yam nawb.

Kuv xav mas thov sawvdaws yuav tau ua zoo xav thiaj tsis yuam kev vim kev mus nrog cov dawb thiab luag tus policies sib do tas zog li Hmoob mas tsis zoo nkauj kiag nawb mog.

Yog luag twb legally appointed tau yus ib tug Hmoob lawm ces thov sawvdaws support nws txoj haujlwm thiab nws tus kheej xwb mas Hmoob thiaj muaj zoo connection nrog luag cov neeg tawv dawb thiab US Government tus Foreign Policy. Kuv mas ntshai ib tsam txij no mus luag tsuas appoint Nplog nkaus xwb ces Hmoob kho siab heev.

Yog nws mus raws US government kev txib ces kuj txhob los muaj kev cuamtshuam txog Hmoob xwb. Hmoob twb yog US citizens lawm nev. Why have him sawvcev Hmoob? Hmoob tsis tau vote nws laiv yog yuav hais raws qhov tseeb na. Kuv xav tias nom Meskas yuav tsis coj nws mus ua haulwm sawvcev pejxeem Meskas nawb. Nws tsuas yog ib tug nyuag ua devv nhia ntxhiab rau Meskas los rau ntawm Hmoob xwb.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv support koj 100% vajhuam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog nws mus raws US government kev txib ces kuj txhob los muaj kev cuamtshuam txog Hmoob xwb. Hmoob twb yog US citizens lawm nev. Why have him sawvcev Hmoob? Hmoob tsis tau vote nws laiv yog yuav hais raws qhov tseeb na. Kuv xav tias nom Meskas yuav tsis coj nws mus ua haulwm sawvcev pejxeem Meskas nawb. Nws tsuas yog ib tug nyuag ua devv nhia ntxhiab rau Meskas los rau ntawm Hmoob xwb.

VH

Kkoj pheej hais li es muaj ib txhia Hmoob tsis nyob under US Government RULE los?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VH

Koj pheej hais li es muaj ib txhia Hmoob lam nyob Meskas teb xwb lawv tsis nyob under US Government RULE los?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog nws mus raws US government kev txib ces kuj txhob los muaj kev cuamtshuam txog Hmoob xwb. Hmoob twb yog US citizens lawm nev. Why have him sawvcev Hmoob? Hmoob tsis tau vote nws laiv yog yuav hais raws qhov tseeb na. Kuv xav tias nom Meskas yuav tsis coj nws mus ua haulwm sawvcev pejxeem Meskas nawb. Nws tsuas yog ib tug nyuag ua devv nhia ntxhiab rau Meskas los rau ntawm Hmoob xwb.

VHSL'

Kuv paub tsem tsawv thiab mav. Twb yog luag muaj program xav kom muaj ib tug li ntawd, nws ho hnov ces nws txawm mus nrog luag tham tias nws muaj peev xwm voluntteer mus pab dawb no ces luag kuj tias ok, tsuav yog koj xav ua volunteer no ces tau no ces luag thiaj kom nws mus. Tiam sis kuv paub zoo, nws mus no yog cheem dej hlob zoo dov cav , zaum twg yog tau mus ib nyuag qhov ces tag kam ces ceev nrooj mus noj zaub mos pov2 khawv ces mam rov los tsev xwb os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VH

Kkoj pheej hais li es muaj ib txhia Hmoob tsis nyob under US Government RULE los?

Exile'

Koj tsis pom hnub i kuv twb hais lawm tias kom koj ua siab ntev tos, yeej meem coj kom zoo tshaj qub ntxiv, txhob tuaj tawm2 tsam Hmoob hauv nov, yog Tsav mus ua zoo ces zoo, yog nws mus ua tes qaij taw ntxee qhov twg ces peb muaj cai recall kom nws rov qab los, thaum no peb mam li npuaj teg rau koj kom koj mus hloov Tsav chaw no nev? Lo lus tes qaij taw ntxee no txhais tau tias yog mus hauj lwm ces ho mus nyiag noj zaub mos, nov ces txhais li ntawd nawb. Koj nco ntsoov hnub twg yog peb vote tau rau koj lawm mas, mus pom zaub mos los nqos qaub ncaug twj ywm xwb, txhob kov kiag mas koj thiaj yuav tau ua tas term nawv.

Tiam sis koj yuav tsum tseg txoj kev tawm tsam neeg heev2 hauv no mas txog thaum ntawd peb thiaj yuav vote koj nawv. Txij ziag no mus peb keep in eyes watching koj, yog koj xyaum coj zoo, siab ntev txhob coj li yav dhau los lawm mas koj thiaj yuav qualify nawv. Yog hnub twg peb pom koj tseem tawm tsam Hmoob USA ib zaug ces peb muab kos cim cia ib zaug, 2 zaug ces cim cia 2 zaug ntag kom txog thaum Tsav ua tsis zoo ces peb mam los muab luj seb koj puas qualify? Yog tias koj txawm tau coj phem me ntsiv quav los tsuav tseem nyob rau tus "C" no los kuj tseem ncav qhov yuav tau mus hloov Tsav Zeb thiab, hos yog ho tau "D", "F" tej thiab no ces koj tseem yuav tau xyaum ntxiv, yuav yog lwm term ntxiv mam rov check dua seb koj puas tau, tsis tau "A" los tsuav yog tau li tus nyuag "C -" los tseem qualify thiab, vim tias cov mus ua txoj num no mas yog ib qho RISK xwb, yog mus es tsis txawj ua es ho mus li Vue Mai lawm los tas dawb nawv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile'

Koj tsis pom hnub i kuv twb hais lawm tias kom koj ua siab ntev tos, yeej meem coj kom zoo tshaj qub ntxiv, txhob tuaj tawm2 tsam Hmoob hauv nov, yog Tsav mus ua zoo ces zoo, yog nws mus ua tes qaij taw ntxee qhov twg ces peb muaj cai recall kom nws rov qab los, thaum no peb mam li npuaj teg rau koj kom koj mus hloov Tsav chaw no nev? Lo lus tes qaij taw ntxee no txhais tau tias yog mus hauj lwm ces ho mus nyiag noj zaub mos, nov ces txhais li ntawd nawb. Koj nco ntsoov hnub twg yog peb vote tau rau koj lawm mas, mus pom zaub mos los nqos qaub ncaug twj ywm xwb, txhob kov kiag mas koj thiaj yuav tau ua tas term nawv.

Tiam sis koj yuav tsum tseg txoj kev tawm tsam neeg heev2 hauv no mas txog thaum ntawd peb thiaj yuav vote koj nawv. Txij ziag no mus peb keep in eyes watching koj, yog koj xyaum coj zoo, siab ntev txhob coj li yav dhau los lawm mas koj thiaj yuav qualify nawv. Yog hnub twg peb pom koj tseem tawm tsam Hmoob USA ib zaug ces peb muab kos cim cia ib zaug, 2 zaug ces cim cia 2 zaug ntag kom txog thaum Tsav ua tsis zoo ces peb mam los muab luj seb koj puas qualify? Yog tias koj txawm tau coj phem me ntsiv quav los tsuav tseem nyob rau tus "C" no los kuj tseem ncav qhov yuav tau mus hloov Tsav Zeb thiab, hos yog ho tau "D", "F" tej thiab no ces koj tseem yuav tau xyaum ntxiv, yuav yog lwm term ntxiv mam rov check dua seb koj puas tau, tsis tau "A" los tsuav yog tau li tus nyuag "C -" los tseem qualify thiab, vim tias cov mus ua txoj num no mas yog ib qho RISK xwb, yog mus es tsis txawj ua es ho mus li Vue Mai lawm los tas dawb nawv.

Thaub

Koj ntshe yuav yog pab tawm tsam US Government heev2 ntag ho. Kawg Obama los yuav tau kojpawg ntseeg's approval thiab mas nws thiaj muaj cai appoint ib tug neeg mus pab nws khiav haujlwm.

Kuv li mas kuv tsis need txoj haujlwm ntawd os, kuv tsuas yog ib tug abide US Government tus foreign policy xwb, yog Obama thiab Congress approved lawm ces kuv kawg npuaj teg xwb, hos yuav kom nrog nej pawg ntseeg against US Government tus policy mas yuav 5 muaj hnub li os thaub aw.

Txawm kuv yuav tau F tau D ntawm nej pawg ntseeg los tsuav tsis muaj bad record nyob FBI's file ces kuv luag 3 suab txhua hnub xwb txaus ler.

Tus xav2 mus hloov Tsav Zeb qhov chaw mas yuav yog nej pawg ntseeg ib tug xwb vim nej thiaj nrhiav teeb meem rau nws kom nws plam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VHSL'

Kuv paub tsem tsawv thiab mav. Twb yog luag muaj program xav kom muaj ib tug li ntawd, nws ho hnov ces nws txawm mus nrog luag tham tias nws muaj peev xwm voluntteer mus pab dawb no ces luag kuj tias ok, tsuav yog koj xav ua volunteer no ces tau no ces luag thiaj kom nws mus. Tiam sis kuv paub zoo, nws mus no yog cheem dej hlob zoo dov cav , zaum twg yog tau mus ib nyuag qhov ces tag kam ces ceev nrooj mus noj zaub mos pov2 khawv ces mam rov los tsev xwb os nawb.

Tejzaum yuav yog qhov koj hais ntau dua. Tag nrho ib puas tsam yam, ncojoov tias VP yog tus muaj txiajjig zoo heev rau Meskas. Thaum kawg Meskas tseem muab VP mus lojcuj thiab. Tej no yuav tau khaws cia rau Hmoob lub siab!!! Thaum luag muab twm laij liaj tag ces muab twm tua noj, yam gaus VP xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VH

Kkoj pheej hais li es muaj ib txhia Hmoob tsis nyob under US Government RULE los?

Kuv tsis paub tias tus Hmoob twg ho tsis nyob under US Government thiab nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis paub tias tus Hmoob twg ho tsis nyob under US Government thiab nawb.

Qhov tseeb ces US Government ua licas , yus ua licas lawv qab xwb mas thiaj zoo.

Peb twb paub tias tamsis no US-LPDR muaj Military training exchanged. Furthermore; US-VN los tib yam vim tej no luag muaj reasons or good agenda rov rau sab SouthEast Asia.

Cov Cob5 tuaj no yog US Government lub tswv8, tsis yog Hmoob lub, yog li sawvdaws yuav tau koomtes mas yav tom ntej yus muaj dabtsi los luag thiaj yuav pab plhws yus tobhau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0