Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Hmoob Lub Neej

129 posts in this topic

Posted · Report post

Hmoob Kev Ciaj Haiv

Thov xyuam meej thiab fim hawm tsav neeg hmoob thoob ntiaj teb txhua leej, Hnub no, kuv sau tsab moj kab sim nthuav txog teeb meem ntawm haiv neeg hmoob rau tsoom hmoob tej me nyuam tau nyeem kawm paub txog zeem txheej thiab txheej xwm hmoob tau plam haiv poob teb chaws lo mus ntau tiam neeg.

Kev tshab txhais thiab tej lus siv rau hauv no yeej muaj ntau yam zoo tseem ceeb thiab yam yuav tsum tau hloov kho kom phim tshawj rau haiv neeg hmoob siv lawm tom ntej.

Ua ke no, kuv thov nqua hu txog tsob noob hmoob kom los koom siab soj haiv hmoob qab thiab tig rov los sib pab txhawb tsa haiv hmoob kom ciaj sia muaj peev xwm sawv tsheej haiv neeg zoo nrog txhua haiv neeg nyob hauv ntiaj teb no, thiab haiv hmoob rov muaj koob meej nto lug raws li keeb kwm hmoob tau tsawb tsim muaj tsob noob hmoob rau ntiaj teb.

Tseem ceeb tshaj txhua yam, yog hmoob txhua tus yuav tsum tig rov los ntseeg tus kheej thiab tsoom neeg koom lub npe hu ua hmoob, hmoob txhua tus yuav tsum nco qab ntsoov tias hmoob tsim nuj thia ua tau txhua yam li lwm haiv neeg. Hmoob tseg txhob tos lwm haiv neeg txhawb hmoob ua ntej, tseg txho tos ntuj pab hmoob ntxiv lawm, yuav tsum tau peem txhua yam los ntawm hmoob lub zog, lub tswv yim thiab hmoob kev koom tes/koom siab lawm xwb.

Hmoob Kev Plam Haiv.

Hmoob lub npe tseem ceeb tsim nuj heev tiag, tsav neeg hmoob txawm ri tawg mus thoob ntuj lawm los tsoom hmoob txhua tus thiaj tseem tuav rawv lub npe hu ua “Hmoob”, vim hmoob yeej yog tsav neeg tsim txiaj hauv ntiaj teb no puag thaum ntxov los lawm. Hmoob muaj zoo keeb kwm nyob ntiaj teb, thiab hmoob nyob tsheej haiv zoo neeg nyob ua ntu zus txog rau tuam tshoj Esxias, txawm hais tias haiv hmoob raug rhuav tseg puas tsuaj tag nyob tuamtshoj thiaj ua rau tsob noob hmoob tau tawg ris thoob ntuj lawm. Hmoob yeej tsis tau me siab txog kev koom haiv, thiab hmoob yeej nco qab ntsoov tias hmoob yog npoj keeb neeg zoo tsim nuj tsis txawv lwm nywj keeb neeg kiag.

Peb Hmoob thiaj tsis tau yeem tso lub npe “HAIV HMOOB” no pov tseg, thiab hmoob yeej tsis tau tuag siab tuaj yeem mus txiav siab txia ciav haiv ua lwm tsav neeg. Hmoob tau mus kwm siav nyob txog ntau lub tebchaws, tiam sis lub npe Haiv Hmoob yeej tseem cig npliam ntsa iab hauv hmoob txhua leej li nruab siab, li no, hmoob thiaj tuav rawv txhua yam txuj ci, puav pheej, twj cim-qauv laug-paj ntaub-tw siv yog hmoob teej tug zuag nqa nrog hmoob mus txhua txhia lub tebchaws.

Hmoob lub hlwb tsim txiaj tseem khuv xim ceev khaws nco ntsoov tseg hmoob me moj kuab lus txooj lus cag/lus tseem ceeb tsim nuj nrog rau me suab qeej/nruas, kwv txhia, lus taum huam cia ua kev twm ywj tim pheej xeeb nyob hauv txhua cuab yim hmoob. Thiab hmoob nco ntsoov siv txhua yam yog hmoob tug ua kuab tshuaj cawm seej kom tsev neeg muaj tus ntsuj plig hmoob nyob nrog lawv txhua leej hnub dhau hnub.

Ntau puas xyoo tau dhau mus ua txhiab xyoo, hmoob tseem nyob ua neej tuav rawv lub npe hu ua HMOOB tseg txog niaj hnub no, tab sis vim kev vam meej thiab kev nthuav hwj chim ntawm noob neej ntiaj teb, tsav neeg hmoob yuav nyob tsis tau tus cwj pwm ua lub neej nyob zoo li no mus ntxiv lawm. Hmoob yuav nyiaj ntxeem txoj kev txom nyem lwj siab poob qab tsis taus mus ntxiv , yog li ntawv, zim txwv no thiaj yog lub sij hawm koob xuam kawg rau tsob noob hmoob yuav tsum tig rov los sau npoj koom sob pov puag, las thaiv lub npe hmoob.

Hmoob yuav tsum tau sawv tawm ntawm txoj kev nyo hau nyob rau lwm haiv neeg kev quab yuam caij tsuj, thiab hmoob yuav tsum sawv kom tau rov los nrog neeg ntiaj teb peem txoj kev ua neej tsheej haiv kom hmoob muaj peev xwm tswj, tuav tau tsav neeg hmoob ua neej vam meej nyob hauv lub npe haiv hmoob.

Ua ntej hmoob yuav rov mus peem tsheej tau haiv sawv nrog ntiaj teb sib tw ua neej lawm tom ntej, hmoob tseem tshuav ntau yam hmoob yuav tsum tau pib hloov kom tiav, peb hmoob thiaj yuav sawv nto txog lub sam xeeb muaj zoo meej mom nyob fim ntiaj teb txhua nywj keeb haiv.

Tseem ceeb tshaj txhua yam, hmoob yuav tsum rov tig los saib hmoob lub npe, hmoob lub meej mom kom tseem ceeb rau nqi. Ua ke ntawv, hmoob yuav tsum pom kom meej thiab tshawb kom paub tob txog txhua yam teeb meem tav hmoob kev thiab tseem dawm hmoob taw.

Txoj Kev Hmoob Nntseeg thiab Hlub Tus Neeg Qus.

Lub chivkeeb ua rau haiv hmoob tau ploj mus hauv keeb kwm ntiaj teb no, nws yog tim hmoob txoj kev zooj muag thiab kev mus tseeg tus neeg sab nrauv yam tsis paub txhawj, tsis nco xyuam xim txog luag txoj kev phem. Hmoob cia li kam qhib siab lug zoo rau txhua tus neeg nyob ntiaj teb yam tsis khuv sim hmoob li dej siab thiab tsis nco nto txog lwm tsav neeg li lub tswv yim phem lim hiam.

Yeeb ncuab ntawm haiv hmoob thiaj kav xyeem hmoob tus xeeb ceem no txov thiab rhuav kiag hmoob kev haumxeeb, kev ruaj ntseg ntawm haiv hmoob puas tsuaj mus. Lawv tsim lub tswv yim qus phem lim hiam los ntsig kiag txiav hmoob kev sib hlub, tsim kev tawg tshwj ua teeb meem rau hmoob sawv rov sib tua vim yeeb ncuab npaj tus liaj txheej nrhuav kom hmoob yuav tsum tau mus npuab raws lawv tus lajtxheej tomtxwv rhuav kom haiv hmoob kom tuag puas tsuaj mus, thiab npaj ua kom thaum kawg hmoob yuav tsum poob mus ciaj qhev li niaj hnub no ntag.

Kev siab zoo ntawm hmoob thiaj yog tus vij nywj kiv kiam ua rau hmoob haiv tuag thiab ua rau hmoob tau tawg ri mus nyob thoob lub ntiaj teb, tsob hmoob tuav tsis tau lub hwjchim hmoob nto moo lug muaj nrig ciam dej ciam av, thaum kawg haiv hmoob thiaj qaug sawv tsis ntseg rov los tuav cawm tsob noob moob.

Yog li no, peb hmoob txhua leej pom meej kev sib pab ntawm neeg ntiaj teb tau qhia meej rau hmoob tias, hmoob thiab lwm haiv neeg lub siab txoj kev pab neeg sib txawv deb npaum li cas…

Hauv qab no yog kev tshab txhais sib piv txog txheej xwm keeb kwm ntawm hmoob thiab lwm haiv neeg kev sib pab/sib cawm txij li keeb puam puas xyoo dhau los nyob Esxias.

 • Nyob Hmoob qub teb chaws ntuj Tuamtshoj, hmoob pab txhua hom neeg kom sawv daws muaj liaj teb ua noj, muaj vaj tsev zej zos nyob ua neej, tab sis, nywj keeb “Hajn” uas tom qab lawv qhau teb chaws Peb Hmoob lawm, lawv sawv los muaj hwjchim tseemfwv nyob Tuamtshoj.

  Tsav neeg no pab lwm nywj keeb thiab pab hmoob ces yog tseg hmoob txoj sia kom los ua taus lawv qhev, kawm lawv lus, coj lawv cai, sij lawv txuj ci, txhawb lawv cov Hajn no kom muaj hwjchim tsheej nom tsheej tswv nyob tuam tshoj tiam tag los tiam tuaj.
  Lub sij hawm ntawv, tus hmoob twg tsis ua li hais, Hajn yuav tsum muab tua pov tseg, lawv tseem muab tej me nyuam tub hmoob sam noob qes tag, thiab lawv tseem quab yuam poj hmoob/ntxhais hmoob kom los ua suav Hajn poj niam thiab yug lawv me nyuam.
  Dhau ntaw, cov hmoob khiav dim thiaj hla mus ua neeg kwm siav nyob qab tswj hwm hauv lwm haiv neeg, thiab hmoob thiaj yuav tsum poob teb chaws li niaj hnub no.
  Hajn tus cai no, tsav neeg hmoob yeej yuav tsis muaj hnub zam txim tau rau lawv tus cwj pwm lim hiam vaub tsuab qias neeg nyob rau hmoob/hajn tej keeb kwm no kom txog hnub lawv yuav tsum thaj tsob nws lawv txoj kev phem, kev txhaum los thov kev zam ntxim ntawm Haiv neeg hmoob.
  • Nyob nplog teb, tsav neeg hmoob tau cawm neeg Fab ki, Neeg Asmelikas uas tuaj tsim teeb meem rau sab tebchaws Esxia.

   Hmoob tau pab cawm lawv kom dim kev tuag thiab kev raug tsim txom los ntawm lawv tus yeeb ncuab, ntawm hmoob txoj kev sib pab no yog lub siab ncaj ncees dawb huv, hmoob tsis tau yuav tos ib yam txij ntsig rov los ntawm txoj kev pab. Hmoob tsis tau yuam kom lawv los ua hmoob neeg los sis kom ua hauj lwm rau hmoob, tab sis Fabkis thiab Asmelikas lawv cawm kom hmoob dim txoj siav ntawm lawv tej kev tuaj tsim teeb meem thiab coj hmoob mus ua lawv neeg. Lawv coj hmoob mus ua lawv hauj lwm, mus ua lawv tub teg tub taws kom ntev mus hmoob ploj tuag txhua yam puav pheej uas qhia tias hmoob yog hmoob.
   Cov neeg nplog kiag hauv tebchaws kuj siv hmoob roj kib hmoob txhav, lawv txwv txiav tsis pub hmoob muaj txwm sim kawm hmoob moj kuab txuj ci kom txhawb tau hmoob kev vam meej, thiaj kom tom ntej hmoob nrog tau nplog tswj hwm tau daim av Lostsuas. Txhua zaus muaj tsam txwv puv loj thiab me nyob hauv lub teb chaws Lostsuas, hmoob yog cov siv zog tshaj txog rau sab muab roj ntshav thiab txoj siav tuag nchuav pua daim av Lostsuas no los lawm ntau tiam neeg.
   Hmoob muaj peev xwm nres theem yeej txhua ntsuj puv txhav nqos teb chaws xws li: puv fabkis sau se, puv CIA thiab tom qab rooj puv Nyablaj tuaj txhav nqos tebchaws Lostsuas, tab sis tsoom neeg nplog lub siab phem, siab nqaim yeej tseem saib hmoob tej txiaj tsim no tam plua av xwb.
   Tam sim no, daim av Lostsuas uas pej xeem txhua tsav neeg tau muab roj ntshav txoj sia pua rau haiv neeg kom muaj kev twm ywj tim pheej txheej (independence) thiaj raug lwm haiv neeg tuaj nrhuav nyiag txhua yam koov luaj sim uas tsim nuj, raug nqis nyhav hauv teb chaws Lostsuas mus lawm du lug. Ua rau txhua nywj keeb haiv hauv teb chaws Lostsuas tsis tshuav ib yam dab tsi tsim nuj los puab txhawb lub neej tsim thaij txhawb tsav kho haiv kom vam meej nce qib, niaj hnub no, tseem fwv nplog thiab pej xeem Lostsuas thiaj nyob rawv hauv kev cawm dim ntawm tsoog neeg ntiaj teb lawm xwb.

   • Nyob Nyablaj teb (Vietnam), peb hmoob kuj yog npoj neeg siv zog pab tsoom neeg nyablaj raws li kev los thawj luag nyob ua phooj ua ywg, tab sis nyab laj cia li yuam kom tsoom hmoob no mus ua neeg nyablaj. Lawv yuam kom hmoob tso hmoob txoj kev ua haiv hmoob tseg, thiab lawv txwv tsis pub hmoob kawm hmoob li txuj ci ua zoo tib yam li Nplog thiab Suav (Hajn) tus cwj pwm thiab ntag.

   Nyablaj txiav hmoob txwm sim kev coj raws hmoob moj yoog qauv lw, lawv txwv txiav hmoob kev cai cagku yuam hmoob mus coj lawv li cai, yuam kom cov hmoob no mus noj peb caug raws li nyablaj rau puag thaum lub 2 hlis ntuj.

   Nyablaj tej cwj pwm quab yuam saib hmoob tsis tsim nuj no yog npaj hloov kom hmoob txhob sib txheeb kev ua koob tsheej raws hmoob li keeb kwm, lawv xav ua kom npog tau hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv yug nyob nyablaj teb tsis txhob paub taug qab haiv hmoob thiab plam haiv mus li.

   Nyablaj cia hmoob ua laj kab thaiv suav tuamtshoj kom haiv neeg nyablaj tau zoo ua neej kaj siab, tab sis nyablaj yeej tsis muaj tso hlub pom txog hmoob tej roj ntshav thiab lub neej txoj sia tau muab tiv thaiv pov hwm daim av.

   Lawv tseem ntsim teeb meem txwv hmoob kev ua neej thiab nrhiav teeb meem tau ntes hmoob tua pov tseg kom ntiaj teb hais tsis sawv/hmoob hais tsis taus.

   [*]Nyob rau Thaib teb, hmoob pab thiab thaiv ciam dej ciam av los txog niaj hnub no, thiab pab thaib yam dawb paug raws tus zoo pej xeem kev thaj tsob txog haiv neeg kev ruaj ntseg. Txhua ntsuj puv hlob/yua, hmoob yeej tau sawv nrog tseemfwv thiab pej xeem txhua nywj keeb hauv Thaib teb tiv thaiv daim av Thaib, tab sis tseemfwv thaib tseem ntia hmoob yog tus kab mob qais neeg heev nyob Thaib teb chaws.

   Tam qab tebchaws thaj yeeb, tsoomfwv Thaib muaj cwj pwm phem qias neeg kawg rau hmoob, lawv pom hmoob txom nyem, ua neej poob qis, tsoom fwv Thaib thiab tsoom neeg nplua nuj kuj tau haub yaum hmoob mus rau ntau yam teeb meem xws li tsim teeb meem ntxeev tebchaws kom txhaum cai ua chaw ntxub rau tsoom nywj keeb Thaib teb, thiab kom tseem fwv muaj cai caum hmoob tua li tej tsiaj.

   Tsoom hmoob uas tsis kam nkag rau tus tom txwv phem ntawv, tseem fwv tau tso tej nom kab theem yau xws li tub ceev xwm pwj cheeb thiab cov neeg nplua nuj mus haub yaum ntxias kom lawv ua lag luam txhaum kev cai lij choj. Tseemfwv mam tso tub peeb zeej/tub ceev xwm mus tos hmoob kev tua pov tseg kom hmoob hais tsis sawv/ntiaj teb liam tsis tau.

   Thaib txoj kev pab hmoob yeej muaj cwj pwm lim hiam, phem qias neeg tsis swb lwm lub tebchaws hmoob tau mus kwmsiav.

   Tim Hmoob Tus Txhamceem Phem

   Hmoob tus cwj pwm txhamceem twmxeeb twm zeej, lub siab ntshaw noj kheej kuj yog tus vijnpog phem ua rau hmoob plam haiv poob tebchaws, txawm yuav thaum twg, qhov twg los xij, yog muaj yeeb ncuab xav nrhuav hmoob kom tuag haiv mus, lawv tsom kiag hmoob lub hlwb no los ua kom tau txiaj ntsim tig rov nrhuav hmoob.

   Yeeb ncuab yeej tshaj lij paub hom hmoob muaj hom xeebceem lihais los no zoo tias yog lawv xyeev nom, nyiaj thiab tsa hwjchim rau cov hmoob zoo li no xwb. Hom neeg coj li no yeej ua kom tau txhua yam pub rau luag kev tim tsum, thiab lawv yeej kam lees txhua ua txhua yam luag txib. Yeeb ncuab paub meej kawg kiag tias yog tsav tsa hom hmoob no los muaj hwj chim lawm, luag yuav kuv phem tau hmoob mus hwm thiab thawj yoog luag kom tau. Hmoob raug teeb meem ua ntu zus thiab thiaj plag taw poob ciaj qhev rau tus xwm txheej no txhua tiam.

   Ua ke ntawm, kev siab hlob ntshaw noj kheej kuj yog teev zooj ntawm kev tswj haiv hmoob kom quaj ntseg, hom hmoob muaj lub siab nqaim li no tsis ntse txog qhov pom tob thiab cij tau dav kom pov puag tau txhua tus hmoob thiab coj tsis tau kom haum pej xeem thiab yeej laj mej pej xeem lub siab los ncawg hwm nws. Hom thawj coj kab theem no, nws tseem tsuas paub saib dej ua ntu saib neeg ua plu, nws thiaj muab tus tsis txawj ntse los tsuav txheeb thiab swm nws xwb los tuav pej xeem; thaum tus neeg tsis txawj ntse, nws lub siab twm xeeb, lub hlwb tsiv nruj quab yuam thiab kauj nyem pej xeem dhau cai, tsis paub txog kev ncaj ncees. Pej xeem thiaj hwm tsis tau tus thawj no, hmoob thiaj tawg ua ntau pab pawg rau luag lwm haiv neeg khaws siv.

   Qhov phem tshaj plaws yog thaum hmoob tawg ua ntau pab lawm, yeeb ncuab tau zoo siv tomtxwv rhuav tseg txo hmoob yooj yim heev rau kev muab hmoob roj kib hmoob txhav li peb txhua tus hmoob pom thiab ntsib kiag ntawm hmoob lub qhov muag ua ntu zus los no.

   Tim hmoob txoj kev txawj ntse tsis zuag

   Lub neej hmoob dhau los lawm, hmoob poob kev txawj ntse txog kev ua thawj tswj. Hmoob tsis muaj lub niam tswv yim “zeem muag” thawjsim coj pug kom haiv txeem txhua tus tom txwv phem ntawm haiv hmoob tus yeeb ncuab.

   Hmoob tsis muaj lub lijxeebsim (philosophy) npaj cawm haiv hmoob kom nyob dhau txhua nywjsim (source of causes) txheej xwm ntiaj teb kev sib nyom, kev sib ntxeev, kev sib huab noj, huas nyiag txuj ci laj lim tswv yim. Tus xwj xwm ntawm tsoom neeg ntiaj teb zoo li no, tsob noob hmoob thiaj muab tsis mus lwm haiv neeg, hmoob thiaj dhau mus ua neeg poob qab lag ntseg,dig muag. Txog theem no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum tau mus thawj lwm haiv neeg nyob cawm txoj sia ib tiam dhau tiam los txog hnub no.

   Txhua tus hmoob thiaj poob txuj ci, poob kev txawj ntse tshaj lij kob xwb, kev ua neej ntawm tsav neeg hmoob poob qis caum tsis cuag neeg ntiaj teb txoj kev vam meej. Hmoob pej xeem tau rim us nyob thoob ntuj ua lub neej txom nyem ntshaib nqis, khaub hlab nyho thiab npaj tsis muaj peev txheej (treasure), zim phaj pav (economic), los txhawb me nyuam hmoob kom nrog ntiaj teb no yub zeej sib tw kawm txawj ntse, hmoob tej me nyuam ntau tiam poob qab rau fab txuj ci kev laj txheej tshaj lij kob xwb. Hmoob txoj kev ua neej nrhiav noj, nrhawv teej nyob raws neeg ntiaj teb thiaj poob qab zoo li tam sim no peb pom thiab paub txhua hnubno.

   Dhau ntawv kev txawj ntse, hmoob kuj tsis tawv khov nreb nreeg txaus thiab tsis txawj ntse tob txog kev cwj pwm fai kom muaj qib txheej zias meej tseeb coj los las thaiv pov puam nywj keeb hmoob. Hmoob txheem tsis dhau thiab khiav tsis dim txhua yam teeb meem uas lwm haiv neeg tau nquab yuam txim txom, rhuav tua hmoob kev ua neej tiam dhau taim. Txhua tiam, Hmoob tej poj niam me nyuam-hmoob hlub tshaj plaws thiaj raug luag tsim txom quab yuam, caj tsuj phem tshaj tsiaj lawm, txhua hnub txhua hmo, poj niam me nyuam hmoob ua neej tuav plig rawv nyob hnub xam hnub.

   Hmoob txhua tus ua lub neej puas hlwb, poob plig, txawj thiab ntshai ua npau ntub txhua hmo thiaj ua rau tsav neeg hmoob ua lub neej tsis muaj kev kaj siab. Hmoob tsis muaj ib lub caij nyog nyob thaj yeeb nrog luag tau zoo, nyob zoo, noj, hnav txaus siab li lwm haiv neeg, thiab hmoob tau ntsib kev kho siab, kev sib nco los ntawm txoj kev yuav tsum tau sib ncaim, sib plam kwj tseg tij, tso neej tsa thiab kev phooj ywg nrog lub los kua muag. Hmoob mus nyob qiv luag toj yug yaj qiv luag tebchaws tu tub tu kiv, tej me nyuam hmoob ciaj los nrog lub neej txuam yuav txuam tsoos ntsuav, hmoob tej me nyuam thiaj plam keeb kwm caj ces tsis paub txog kev tsim nuj ntawm haiv hmoob thiab lub npe hu ua hmoob.

   Hmoob tej txij nkawm tau mus xyaum lwm haiv neeg txoj kev txij nkaum ua neej yuam kev nrhuav, lub neej sib qaws pib txoj kev ua txiv nkawm sib hlub, sib swm, sib hwm thaum pib thiaj los xaus rau lub neej lwj siab ntsuag txij ntsuag nkawm. Tsoom hmoob ntau pua txhiab yim neej, tej me nyuam thiaj ua ntsuag ciaj tsis muaj niam/txiv pab txhawb, cob qhia raws hmoob cagku moj yoog qauv lw ntawm haiv neeg hmoob keeb txheej keeb kwm thaum ntxov.

   Tus Cag Cawmseej Haiv

   Tseem ceeb heev rau txoj kev sawv ciaj haiv neeg kom muaj kev thaj yeeb, muaj kev fauj xeeb(safety), muaj kev txawj ntse tob rau fab kev tswj hwm tus kheej thiab tswjkav teb chaws thiab kav tswj noob neej yuav txuab tsav sim(plants, animas,others living things) yog cag mooj kav sim(religion). Mooj kav sim nyob ntiaj teb, noob neej ntau haiv neeg kuj muab feeb meej ua tswv ntuj tug thiab teeb txhua yam txuj nyob hauv tus cag mooj kav no tis ua tswv ntuj lus tsim nuj “Vaj Lus Kub”, (Bible) cob qhia noob neej txog kev ncaj ncees. Qhov tseeb ntawm Mooj kav sim li txuj ci yog kwb teem (record) tseg lij xeeb sim laj lim tswv yim neeg ntse zoo thiab tsim nuj los taw qhia noob neej yub zeej kom txhawj ntse thiab muaj xeev xav leej tseeb txog kev coj ncaj ncees muaj ntsiab lus hu tias Cag mee j xeeb keeb (The Human Characteristic). Nyob rau ntau lub teb chaws, neeg muab lub lij xeeb sim no los cob qhia neeg raws txuj thawj sim (Leadership characters) kom tsoom thawj coj pom meej txog txiaj ntsim ntawm kev coj ncaj ncees. Txhua txhua haiv neeg thiaj muab cag meej xeeb keeb “mooj kav sim” saib ua ib nqi tseem ceeb hauv puav pheej haiv. Tab sis kuj muaj ntau haiv neeg muab cag meej xeeb keeb thiab kev cawm seej ntawm fab ntsuj plig coj los do sib xyaws hu ua mooj kav sim, ua rau noob neej thiaj muaj teeb meem kev nkag siab meej tseeb txog moojkavsim.

   Ntau lub sij hawm dhau los, neeg ntiaj teb thiaj sawv tsam txwv puv mooj kav sim, thiab ntau lub teb chaws tau tso cai xyaum ntau tus mooj kav sim kuj muaj kev sib cov nyom, sib cav, sib ceg txog rau kev sib ntaus sib tua neeg tuag lawm coob.

   Qees lub tebchaws kuj tau siv tus cai no los txhawb kev kiv nta haiv coj mus xyaw liaj txheej txheeb meem fai, cov teb chaws/haiv neeg coj li no, lawv tus tuam thawj coj lub teb chaws yog tus tuav txhua fab cag cai tswj/kho nws tsav neeg koom haiv.

   Tom qab Tebchaws PebHmoob lawm, hmoob tau plam txoj kev cob qhia kab theem thawj coj thiab lub niam tswv yim tswj haiv “txheeb meem haiv thiab laj txheej keeb kev ua tswv teb chaws” lawm. Thaum hmoob plam tus cag cawm seej no lawm, hmoob lub hlwb tsis tus, hmoob thiaj ua txhua yam raws xeeb ceem ntawm tus kheej xwb, ua rau tsoom hmoob lub neej mauj kev phom sij, lwj liam tsis paub kev raug kev txhaum. Hmoob kev ua neej tsis muaj hom phiaj, hmoob tsis paub qhov yog thiab qhov txhaum neeg lub siab.

   Hmoob tsis pom yam phem thiab tsis txawj los zeem meej yam zoo, txhua yam hmoob ua txhua hnub yog kev ywj ua siab, ywj txheej xwm xwb. Thaum no thiaj txhais meej tias hmoob ntsib dab tsis hmoob khaws yam ntawv siv tas pov tseg thiab ua txhua yam los ntawm kev seem tes, kevhaum xis siab tus kheej xwb tiag.

   Lub yees sim hmoob kev to taub txiv li no xwb, hmoob coj nyaum, tsiv nruj piv tsis txawv cov neeg poob phem tu caj ces keeb kwm lawm, hmoob tsis txawj hlub tus kheej, tsis paub txhuag nws lub cuab yim neej thiab lub meej mom tib neeg tseem ceeb paub tab tuav cai lawm. Hmoob kam lees siv txhua yam cai mus ti nkaus txog qhov mus yeem khaws tsiaj cai los siv rau lub neej cuab yim li lawm, nws tsis nco txog kev tsim nuj ntawm sam xeeb leej tib neeg li meej mom.

   Hmoob tsis muaj lub siab zoo, lub hlwb ncaj ncees raws lub ntuj tsawb tsim rau zeej sim, thiab hmoob tsis ras nco txog txoj kev thiab tus qauv lw kev tsim txiaj ntawm hmoob caj ces poj/yawm tau cob qhia hmoob ua neej kom noj sib pub, nyob sib cawm. Thiab kom hmoob ua neej sib hlub, sib pab ua neej raws keeb kwm, yoog caj ces keeb ncau ntawm nywj keeb hmoob tom qab hmoob tej nia/txiv, poj yawg tau xaus lawv txoj sia, tsav neeg hmoob thiaj nyob muaj koob nto moo raws li keeb kwm caj ces hmoob txhawv nyob ntiaj teb.

   Tsis tas li xwb, thaum poob cag txuj keeb kwm lawm, peb hmoob thiaj xeeb tshwm muaj tus xeeb ceem lig hiam siab hlob mus rhuav tseg nroj tshuag xyoob ntoo tsis nco ras xeev tias yuav txhuag thiab khuv xim, txov zoov txov tsuag tsis raws ntua tim tsum (need), tua me ntsiaj nrua qhuab tsavsim nruab dej tsis lees paub txog txoj cai pov hwm tsom kwm. Hmoob tus xeeb ceem phem qia neeg no ua rau txhua tsav neeg tuav cai tswv teb chaws ntxub tsav neeg hmoob thiab saib qis lub npe hu ua hmoob. Luag txhua haiv paub txog hmoob, hnov hmoob lub npe thiaj muab hmoob liam mus ris lub be phem uas txhua haiv neeg ntiaj teb tsis xav hnov, tsis kam lees yuav, ua rau bmoob lub koob meej keeb kwm zoo tsim nuj ploj mus. Hmoob lub meej mom, thiab hmoob tej kab lim kev cai, moj yoog qauv lw cagku muaj meej thawj thiaj poob tag nro ua rau hmoob lub npe piv tsis tau tej nyuam tsiaj liam moj.

   Hmoob lub siab hlob no, coj tsu txham ceem kub ntiav, phem lim hiam rau tej tsiaj txhua tsav yam, hmoob noj thiab tsis noj los, hmoob yeej yuav tsum tuakom tej me tsiaj tuag mus siab thiaj nqig, thiab hmoob siv tas thiab siv tsis tas los yuav tsum ntov txo tej me xyoob ntoo nyob xyaw hmoob.

   Kev tawm rooj must sham zoov tsham tsuag thaum twg me tsiaj nruab nrag los yeej pom tsis tau ua plooj liam twb yuav rawm maj tua, thiab tej me kab nruab dej xws li me khawj khaum, qav, ntses xuas kuab log, nrho hluav tws xob hlawv kom tuag tu noob sawb keeb hlo thiaj zoo siab.

   Tej xeeb ceem phem li hais los no, hmoob yuav ua tsis tau tswv dej, tswv av, thiab hmoob kav tsis tau liaj ia tebchaws, tuav tsis nyog lub sam xeeb thawj coj, hwj tsis tsum cag ku lij choj, tswj tsis tau zeej sim-txuab sim-luaj sim thiab yuav sim txhua keeb luj sim pheej thiab lwm nywj keeb ncoo haiv hmoob kiag nawb mog.

   Kev Ciaj Haiv

   Hmoob yog xeeb zeej (human) ntuj tsim rau ntiaj teb, hmoob muaj txhij moj yam thiab yam ntxwv muaj kev ciaj sia tsis txawv lwm nywj keeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauv xeeb (birth) tshwm sim raws cag luj sim keeb txhawv sim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

   Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub hom phiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob, Txoj fai tsa haiv hmoob yog tib tus cawm seej yuav cheem tau tsav neeg hmoob thiab lub npe hu ua hmoob kom txhob ploj yaj hauv lub ntiaj teb no mus xwb.

   Tsob noob hmoob tshwm sim xws nkaus li lwm nywj keeb txhua haiv neeg, hmoob yeej xauv xeeb raws cag luj sim (nature rule) kev txhawv keeb txhawv tiam hlav caj nrhau ces nthuav ri ciaj sia nyob saum daim luaj pua. Kev tsim nuj muaj nqi ntawm tsob noob hmoob yeej tsis swb txhua nywj keeb neeg, kev ua neej raws sim neej ntawm txhua tus hmoob los yeej tsis txawj lwm tsob noob zeej sim txhua nywj keeb.

   Yog li no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum muaj keeb kwm nyob ntiaj teb txuas mus kom txog hnub txhua zeej sim xaus neej nyob ntiaj teb, lub npe hmoob yuav tsum hum us kom txog hnub tsis muaj teev tshav ntawm caj hlav keeb ncau tsob noob hmoob nyob saum daim luaj pua mus ntxiv lawm.

   Tam sim no kiag, thiaj yog lub caij hmoob txhua tus tig kom tag nrho los txhawb lub npe hu ua HMOOB kom rov ciaj haiv neeg nyob nrog ntiaj teb mus ntxiv, Tseem ceeb tshaj plaws, hmoob txhua leej rov los koom nyob hauv qab lub npe haiv hmoob kom muaj meej mom sawv sib txig fim neeg ntiaj teb txhua nywj keeb, thiab kom tsav neeg hmoob/haiv hmoob muaj peev xwm siv lub npe haiv hmoob sawv nrog ntiaj teb cog phooj ywg, tsav txhawb hmoob moj kuab txuj ci uas yog tus yuam sij kev vam meej ntawm hmoob txhua leej kev ua neej. Hmoobtxhua tus sawv hauv lub npe haiv hmoob tawm tuaj mus koom ntiaj teb kev lag luag kom txhawb tau tsav neeg hmoob kev ua neej fab zim phaj pav, zim phaj txheej rov los txhawb lub npe hmoob thiab txhua leej hmoob kom tsis ntshaw lwm haiv neeg kev ua neej mus ntxiv.

   Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keeb kwm, muaj ciam teb chaws, muaj phuav pheej haiv (national symbolisms), muaj cag ku moj yoog qauv lw (culture/traditions), muaj twj chim qauv chiv haiv (national trademarks), muaj cag leej keeb kum (constitution), muaj tseem fwv (government), muaj cag ku lij choj (Social regulation), muaj liaj txheej txheeb meem (administrations regulatory) thiab muaj txuj ci keeb haiv .etc…

   Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai kom tsoom neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lag luam thiab cog kev sib pauv hloov txuj ci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

   Hais txog keeb kwm hmoob yog nqi tseem ceeb, hmoob yuav tsum tig kom pom meej tias haiv hmoob txhawv nyob rau thaj av Tuamtshoj. Ntau txhiab xyoo dhau los, hmoob tau nrog nywj keeb hajn sib tw ua vaj nyob toom niam av tuamtshoj los txog ntua rau thaum cov Hajn tau txov hmoob vajn txwv (king), qhau haiv hmoob thiab txeeb hmoob teb chaws, peb haiv hmoob nrog rau txhua yam puav pheej haiv tau raug rhuav puas tsuaj tag suaj kaum.

   Teb chaws hmoob poob, haiv hmoob xaus thiab tsoom hmoob tau tuag, zeej tsoom hmoob tau ntsib kev quab yuam, caij tsuj, tsim txom, hmoob thiaj pib tawg ri ua ntau pua pab khaiv zam txoj kev rhuav tshem ntawm cov Hajn mus lawm deb ntawm hmoob daim av zuj zus.

   Ntau tiam dhau mus, tsoom hmoob feem yog cag keeb neeg noob nom cag tswv ntawm haiv hmoob thiaj tau hla hmoob daim av mus ua neeg poob teb chaws los txog niaj hnub no, thiab tsoom thawj coj hmoob no tau tso lawv daim av nrog lawv hmoob pej xeem huab hwm nyob rau hmoob lub teb chaws tuam tshoj los txog niaj hnub no.

   Zim txwv no yeej dhau los lawm ntau pua xyoo, tab sis pej xeem huab hwm hmoob tseem muaj ntau roob leej neeg nyob khov kho tuav hmoob lub npe tseg rau Tuamtshoj, Tab sis vim txoj kev raug yuam kom hmoob Tuamtshoj yuav tsum mus yoog coj Hajn tej cag ku lij choj, moj yoog qauv lw. Thiab cov Hajn no tseem yuam hmoob hloov txawj moj kuab txuj ci, lus tib si nrog rau tej keeb kwm koob tsheej tsiab paj tsiab peb cawg txhua yam kom mus yoog li Hajn, tsoom kwv-tij hmoob Tuamtshoj thiaj tsis sib thoob lus tag, lawv lub paj tsiab peb caug thiaj nthuav rag rau thaum lub 2 hlis ntuj li cov Hajn lub xyoo tshiab.

   Lub ntiaj teb txawm yuav ncig mus lawm pes tsawg ncig, sij hawm thiab txheej xwm ntiaj teb txawm yuav hloov mus lawm npaum li cas lawm los xij, hmoob yeej tseem yog tug yug koom roj koom ntshav. Tsob noob hmoob yeej nco qab ntsoov lub npe hmoob tsis ploj, txawm haiv hmoob tau raug tsoom neeg phem no txov lawm npaum li cas los xij/tsav neeg hmoob yeej tseem tsob zeem thiab ntoo rawv lub npe “PEB HAIV NEEG HMOOB” tsis nrauj.

   Hmoob zeej tsoom txawm yuav rim us thoob lub ntiaj teb txhua kaum dej kaum av lawm los, peb hmoob tseem nco qab ntsoov tias peb yog neeg hmoob. Txawm yuav sib ncaim lawm pes tsawg pua txhiab xyoo mus nyob qhov twg lawm los, peb hmoob yeej tseem nco qab ntsoov sib hwm, sib hlub, sib khuv xim thiab sib pab kom txog hnub tsis muaj lub ntiaj teb.

   Thaum tsav neeg hmoob tseem tseem ceeb tsim nuj npaum li no, tsoom hmoob uas muaj lub zeem muag tuav tsoom hmoob kom rov koom npoj ncoo haiv thiaj tau tsim muaj puav pheej haiv hmoob txhij txhua rov npaj tseg rau tsoom hmoob thoob ntuj los koom txoos tsa kom haiv hmoob ciaj sia sawv ruaj ntseg nrog txhua nywj keeb neeg sib tw ua neej ntoj kab txhua hmoob li keeb kwm mus lawm tom ntej.

   Kwb teem & teeb txheeb los ntawm

   Yaj tshaj Koob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puav Pheej Haiv

Txhua haiv neeg nyob ntiaj teb no yeej muaj puav pheej sawv cev ib haiv neeg, Neeg ntiaj teb vam meej, tsheej haiv ruaj ntseg, txawj ntse, ncaj ncees, haum xeeb thiab txawj sib hwm los ntawm puav pheej twj cim qauv cim haiv. Npoj neeg twg tsis muaj phuav pheej haiv, hom neeg neeg ntawv tsis muaj kev txawj ntse paub txaus txog kab theem haiv, lwm haiv neeg tsheej haiv lawm yeej tsis kam lees npoj neeg ntawv ua ib haiv neeg. Ib haiv neeg yuav tsum muaj phuav pheej txhua nrho li nram qab no.

Hmoob yog ib tsav xeebzeej (human) ntuj tsim nyob ntiaj teb, hmoob kuj muaj txhij mojyam/yam ntxwv thiab kev ciaj sia tsis txawv lwm nywjkeeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauvxeeb (birth) raws cag lujsimkeeb txhawvsim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub homphiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob.

Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keebkwm, muaj neeg, muaj ciam tebchaws, muaj phuavpheej haiv (national symbolisms), muaj cagku mojyoog qauvlw (culture/traditions), muaj twjchim qauvchiv haiv (national trademarks), muaj cagleejkeebkum(constitution), muaj tseemfwv (government), muaj cagku lijchoj (Social regulation), muaj liajtxheej txheebmeem (administrations regulatory) thiab muaj txujci keebhaiv .etc…

Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai/neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lagluam thiab cog kev sib pauvhloov txujci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

Kev kho hmoob lub neej kuj yog nqi tseem ceeb heev, hmoob yuav tsum pib kho ntawm tus cag moojkavsim “kev cai dab qhuas”. Hmoob yuav tsum muab cag meejxeebkeeb koobpheej haumxeeb ncajncees nrog cagku keebpuam (origin of social historical) ntawm hmoob los teeb tsa ua txoojcag cai kev ntseeg thiab muab ceebkoobxeej (proceeding) cobqhia/coj taw raws moojkavsim tsav txhawb kom hmoob txawj ntse/ncaj ncees thiab tseemceeb tsim nuj ib yam li lwm haiv neeg.

Ntxuas ntxiv no kuj yog kev tshab txhais txog txiaj ntsim kev tseem ceeb ntawm txhua yam phuav pheej.

Cwj Ntawv (Alphabet)

Ntawv yog ib tug cwj puav pheej ntawm haiv, nws li txiaj ntsim yog:
 1. Kwb teem (record) ceev khaws lajlim kev tshawb fawb ntawm tug neeg muaj txuj ci thiab muaj zoo lijxeebsim (theory).

 2. Kwb teem kuab txuj hauv keeb puam puav pheej haiv, keebkwm thiab lwm nywjkeeb li txujci

 3. Kwbteem teebtxheeb puav pheej keeb kwm nywj sim keeb tshwm sim hauv ntiaj teb.

 4. Kwb teem tshab txhais teeb txheeb lwm nywj keeb txuj los cob qhias yus li zeej haiv kom caum cuag thiab paub thoob kev vammeej nce qib thoob ntiaj teb.

 5. Tshab tshaj kuab lus txheej xwm hauv teb chaws thiab thoob ntiaj teb rau zeej tsoom haiv kom paub/ hnov thoob plaws.

 6. Kwbteem teebtxheeb mojkabsim (documentary) cob qhia noob neej txog txhua txoj cai tseem ceeb hauv neeg lub neej xws li: moojkavsim (religion), cagleej keebkum (Consititution), txeebmeemmooj haiv (national policy), cagku lijchoj (social regulatory).

Teej kawm (school)

 1. Teej kawm yog chaw kawm tus cwj ntawv.

 2. Teej kawm yog chaw cob qhia kom txhua leej paub txuj thiab tawm lajlim tswvyim los txim kho kev ntoj txheeg lub neej ntawm nws thiab haiv.

 3. Teej kawm yog chaw sib pauv thiab sib tw kheem txuj mus rau qhov zoo tshaj plaws.

 4. Teej kawm yog chav chaw pwv xyaum neeg kom paub sib camhwm (respect) thiab sib to taub txog kev sib thooj/sib txawv ntawm noob neej txawv nywjkeeb (ethnic) thiab cob qhia kom noob neej neeg txhawj hlub txhua tsavsim koom luaj.

 5. Teej kawm yog chaw taw qhia kom txhua leej paub txog yam muaj txiaj tsig, muaj nqis tseem ceeb thiab yam phom sij (danger).

 6. Teej kawm yog chaw cob qhia pwv xyaum kom neeg nyob muaj fijxws raws txheebmeem (rules).

Moojkavsim

MOOVKAVSIM yog yam noob neej paub thiab paub tsis meej li, moovkav muaj tsib fab kuab txuj hwj chim tseem ceeb tsim nuj rau noob neej txhua tus/txhua haiv neeg xws li nram no:

 • Taw qhia noob neej txog kev ncaj ncees.

 • Taw qhia noob neej txog lujsimkeeb txhawvtsim los ntawm cagluj cawvsim.

 • Tshab txhais fab ntsuj plig koob hmoov los ntawm caglujsimkeeb tshwmsim.

 • Moojkav yog lijxeebsim sau noob neej kom los paub tib txoj kev zoo komm tib txoj kev ntseeg raws lub lijxeebsim ntawm tus cai moojkav

 • Mooj kav yog thawv tsab tsuam kab kav zeej sim, txuab sim , yuav sim thiab luj sim .

  Yeej loog

  1. Yeej loog yog chaw cob qhia kom noob neej muaj kev ncaj ncees rau zeejsim thiab paub hlub txog yuav, txuab, luaj, tsav sim koom luaj.

  2. Yeej loog yog chaw teev hawm hwj chim ntawm lujsimkeeb.

  3. Yeej loog yog chaw kawm teeb xtheeb txog keeb txheej ntuj tsim kev txhawv tsim thiab kev pauv hloov txog qauv quag ntuj tsam si voos.

  Cagleejkeebkum

  1. Yog tsuam kab kwb teem haiv kom muaj kev faujxeeb rau noob neej koom haiv.

  2. Yog txheeb meem kav tswj haiv neeg kom nyob nreb nrig.

  3. Yog txheeb tswj kav pov puag txhua tsavsim hauv lub teb chaws nyob raws txheeb meem thiab muaj kev haumxeeb.

  4. Yog txheeb meem kwb teeb kom kev kav tswj kom raws qib duas kev ntoj txeeg kiv nta cuj pwm fai ntawm mus raws lub hom phiaj zeem muag kev coj haiv.

  5. Yog laj txheej kev ntoj txeeg fai tseej tswv rau noob neej koom haiv kom nyob haum xeeb nrog txhua haiv neeg koom luaj.

  6. Yog txheejmeemmooj coj taw haiv neeg kev tsimthaij (development) kom haiv neeg txawj ntse vam meej.

  Tseemfwv

  1. Yog plawv yis fai ntawm kev kavtswj kiv nta haiv kom tus yees thiab ruaj ntseg.

  2. Yog plawv yisfai ntoj txeeg leg kab kwm tswj hwm txheebmeemmooj, cagku lijchoj thiab lajtxheej txheeb meem fai txhua qib duas kom mus thoob teb chaws raws li txheebmeemmooj taw lub zeem muag.

  3. Yog plawv yisfai tseejtswj hauv haiv neeg lub tebchaws ntawv.

  4. Yog plawv yisfai kev las thaiv pov puag haiv, ceev khaws tuav puav pheej haiv nrog rau tswj txhua yam nyob txij li haiv neeg ntawv lub tebchaws ciam nrig dej/av.

  5. Yog txoj sia ntawm haiv neeg thiab chaw ris luj txheeb fai kav tswj ntawm teb chaws kom muaj kev koob pheej.

  6. Yog plawv yisfai luj lim tshawb soj ntsuam txheej xwm txhua fab ntawm haiv thiab taug soj qab txhua tsoomfwv kev leg fair au haiv txhua kab theem.

  Teej haiv

  [*]Yog chaw kiv nta qibtxam fai ntawm txhua phab fai hauv tseemfwv thiab yog chaw sablaj tsuajkibteem fai thoob tebchaws

  [*]Yog chaw keeb taug kajdaws teeb meem kev nrebqib qaugqeb khuab nyuab ntawm txhua phab fai tseemfwv haiv.

  Chij

  Yog tus cimhaiv tseem ceeb ntawm haiv neeg sawv cev haiv neeg thiab lub tebchaws nrog rau cag leej keeb kum thiab txheebmeemfai ntawm npoj neeg ntawv. Taw qhia tshab txhais txog haiv neeg ntawv lub zeemmuag thiab lawv kev coj/kev ntseeg ntawm haiv neeg ntawv.

  Qauv cim

  Twj cim/qauv cim siv los sawv cev kev txawj txav ntawm kab theem txheebmeem fai thiab kev sib txawv ntawm txhua phabfai kuj xws li siv rau kev tsa tsim pab pawg koom txoos/koomhaum sib txawv lawm. Twj cim thiab qauv cim mua ntau hom thiab siv ntau yam los taw txog kev sib txawv ntawm nyias li ib yam twj cim twg.

  Kws Kwb teem & teeb txheeb

  Yaj Tshaj Koob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob Kev Ciaj Haiv

Thov xyuam meej thiab fim hawm tsav neeg hmoob thoob ntiaj teb txhua leej, Hnub no, kuv sau tsab moj kab sim nthuav txog teeb meem ntawm haiv neeg hmoob rau tsoom hmoob tej me nyuam tau nyeem kawm paub txog zeem txheej thiab txheej xwm hmoob tau plam haiv poob teb chaws lo mus ntau tiam neeg.

Kev tshab txhais thiab tej lus siv rau hauv no yeej muaj ntau yam zoo tseem ceeb thiab yam yuav tsum tau hloov kho kom phim tshawj rau haiv neeg hmoob siv lawm tom ntej.

Ua ke no, kuv thov nqua hu txog tsob noob hmoob kom los koom siab soj haiv hmoob qab thiab tig rov los sib pab txhawb tsa haiv hmoob kom ciaj sia muaj peev xwm sawv tsheej haiv neeg zoo nrog txhua haiv neeg nyob hauv ntiaj teb no, thiab haiv hmoob rov muaj koob meej nto lug raws li keeb kwm hmoob tau tsawb tsim muaj tsob noob hmoob rau ntiaj teb.

Tseem ceeb tshaj txhua yam, yog hmoob txhua tus yuav tsum tig rov los ntseeg tus kheej thiab tsoom neeg koom lub npe hu ua hmoob, hmoob txhua tus yuav tsum nco qab ntsoov tias hmoob tsim nuj thia ua tau txhua yam li lwm haiv neeg. Hmoob tseg txhob tos lwm haiv neeg txhawb hmoob ua ntej, tseg txho tos ntuj pab hmoob ntxiv lawm, yuav tsum tau peem txhua yam los ntawm hmoob lub zog, lub tswv yim thiab hmoob kev koom tes/koom siab lawm xwb.

Hmoob Kev Plam Haiv.

Hmoob lub npe tseem ceeb tsim nuj heev tiag, tsav neeg hmoob txawm ri tawg mus thoob ntuj lawm los tsoom hmoob txhua tus thiaj tseem tuav rawv lub npe hu ua “Hmoob”, vim hmoob yeej yog tsav neeg tsim txiaj hauv ntiaj teb no puag thaum ntxov los lawm. Hmoob muaj zoo keeb kwm nyob ntiaj teb, thiab hmoob nyob tsheej haiv zoo neeg nyob ua ntu zus txog rau tuam tshoj Esxias, txawm hais tias haiv hmoob raug rhuav tseg puas tsuaj tag nyob tuamtshoj thiaj ua rau tsob noob hmoob tau tawg ris thoob ntuj lawm. Hmoob yeej tsis tau me siab txog kev koom haiv, thiab hmoob yeej nco qab ntsoov tias hmoob yog npoj keeb neeg zoo tsim nuj tsis txawv lwm nywj keeb neeg kiag.

Peb Hmoob thiaj tsis tau yeem tso lub npe “HAIV HMOOB” no pov tseg, thiab hmoob yeej tsis tau tuag siab tuaj yeem mus txiav siab txia ciav haiv ua lwm tsav neeg. Hmoob tau mus kwm siav nyob txog ntau lub tebchaws, tiam sis lub npe Haiv Hmoob yeej tseem cig npliam ntsa iab hauv hmoob txhua leej li nruab siab, li no, hmoob thiaj tuav rawv txhua yam txuj ci, puav pheej, twj cim-qauv laug-paj ntaub-tw siv yog hmoob teej tug zuag nqa nrog hmoob mus txhua txhia lub tebchaws.

Hmoob lub hlwb tsim txiaj tseem khuv xim ceev khaws nco ntsoov tseg hmoob me moj kuab lus txooj lus cag/lus tseem ceeb tsim nuj nrog rau me suab qeej/nruas, kwv txhia, lus taum huam cia ua kev twm ywj tim pheej xeeb nyob hauv txhua cuab yim hmoob. Thiab hmoob nco ntsoov siv txhua yam yog hmoob tug ua kuab tshuaj cawm seej kom tsev neeg muaj tus ntsuj plig hmoob nyob nrog lawv txhua leej hnub dhau hnub.

Ntau puas xyoo tau dhau mus ua txhiab xyoo, hmoob tseem nyob ua neej tuav rawv lub npe hu ua HMOOB tseg txog niaj hnub no, tab sis vim kev vam meej thiab kev nthuav hwj chim ntawm noob neej ntiaj teb, tsav neeg hmoob yuav nyob tsis tau tus cwj pwm ua lub neej nyob zoo li no mus ntxiv lawm. Hmoob yuav nyiaj ntxeem txoj kev txom nyem lwj siab poob qab tsis taus mus ntxiv , yog li ntawv, zim txwv no thiaj yog lub sij hawm koob xuam kawg rau tsob noob hmoob yuav tsum tig rov los sau npoj koom sob pov puag, las thaiv lub npe hmoob.

Hmoob yuav tsum tau sawv tawm ntawm txoj kev nyo hau nyob rau lwm haiv neeg kev quab yuam caij tsuj, thiab hmoob yuav tsum sawv kom tau rov los nrog neeg ntiaj teb peem txoj kev ua neej tsheej haiv kom hmoob muaj peev xwm tswj, tuav tau tsav neeg hmoob ua neej vam meej nyob hauv lub npe haiv hmoob.

Ua ntej hmoob yuav rov mus peem tsheej tau haiv sawv nrog ntiaj teb sib tw ua neej lawm tom ntej, hmoob tseem tshuav ntau yam hmoob yuav tsum tau pib hloov kom tiav, peb hmoob thiaj yuav sawv nto txog lub sam xeeb muaj zoo meej mom nyob fim ntiaj teb txhua nywj keeb haiv.

Tseem ceeb tshaj txhua yam, hmoob yuav tsum rov tig los saib hmoob lub npe, hmoob lub meej mom kom tseem ceeb rau nqi. Ua ke ntawv, hmoob yuav tsum pom kom meej thiab tshawb kom paub tob txog txhua yam teeb meem tav hmoob kev thiab tseem dawm hmoob taw.

Txoj Kev Hmoob Nntseeg thiab Hlub Tus Neeg Qus.

Lub chivkeeb ua rau haiv hmoob tau ploj mus hauv keeb kwm ntiaj teb no, nws yog tim hmoob txoj kev zooj muag thiab kev mus tseeg tus neeg sab nrauv yam tsis paub txhawj, tsis nco xyuam xim txog luag txoj kev phem. Hmoob cia li kam qhib siab lug zoo rau txhua tus neeg nyob ntiaj teb yam tsis khuv sim hmoob li dej siab thiab tsis nco nto txog lwm tsav neeg li lub tswv yim phem lim hiam.

Yeeb ncuab ntawm haiv hmoob thiaj kav xyeem hmoob tus xeeb ceem no txov thiab rhuav kiag hmoob kev haumxeeb, kev ruaj ntseg ntawm haiv hmoob puas tsuaj mus. Lawv tsim lub tswv yim qus phem lim hiam los ntsig kiag txiav hmoob kev sib hlub, tsim kev tawg tshwj ua teeb meem rau hmoob sawv rov sib tua vim yeeb ncuab npaj tus liaj txheej nrhuav kom hmoob yuav tsum tau mus npuab raws lawv tus lajtxheej tomtxwv rhuav kom haiv hmoob kom tuag puas tsuaj mus, thiab npaj ua kom thaum kawg hmoob yuav tsum poob mus ciaj qhev li niaj hnub no ntag.

Kev siab zoo ntawm hmoob thiaj yog tus vij nywj kiv kiam ua rau hmoob haiv tuag thiab ua rau hmoob tau tawg ri mus nyob thoob lub ntiaj teb, tsob hmoob tuav tsis tau lub hwjchim hmoob nto moo lug muaj nrig ciam dej ciam av, thaum kawg haiv hmoob thiaj qaug sawv tsis ntseg rov los tuav cawm tsob noob moob.

Yog li no, peb hmoob txhua leej pom meej kev sib pab ntawm neeg ntiaj teb tau qhia meej rau hmoob tias, hmoob thiab lwm haiv neeg lub siab txoj kev pab neeg sib txawv deb npaum li cas…

Hauv qab no yog kev tshab txhais sib piv txog txheej xwm keeb kwm ntawm hmoob thiab lwm haiv neeg kev sib pab/sib cawm txij li keeb puam puas xyoo dhau los nyob Esxias.

 • Nyob Hmoob qub teb chaws ntuj Tuamtshoj, hmoob pab txhua hom neeg kom sawv daws muaj liaj teb ua noj, muaj vaj tsev zej zos nyob ua neej, tab sis, nywj keeb “Hajn” uas tom qab lawv qhau teb chaws Peb Hmoob lawm, lawv sawv los muaj hwjchim tseemfwv nyob Tuamtshoj.

  Tsav neeg no pab lwm nywj keeb thiab pab hmoob ces yog tseg hmoob txoj sia kom los ua taus lawv qhev, kawm lawv lus, coj lawv cai, sij lawv txuj ci, txhawb lawv cov Hajn no kom muaj hwjchim tsheej nom tsheej tswv nyob tuam tshoj tiam tag los tiam tuaj.
  Lub sij hawm ntawv, tus hmoob twg tsis ua li hais, Hajn yuav tsum muab tua pov tseg, lawv tseem muab tej me nyuam tub hmoob sam noob qes tag, thiab lawv tseem quab yuam poj hmoob/ntxhais hmoob kom los ua suav Hajn poj niam thiab yug lawv me nyuam.
  Dhau ntaw, cov hmoob khiav dim thiaj hla mus ua neeg kwm siav nyob qab tswj hwm hauv lwm haiv neeg, thiab hmoob thiaj yuav tsum poob teb chaws li niaj hnub no.
  Hajn tus cai no, tsav neeg hmoob yeej yuav tsis muaj hnub zam txim tau rau lawv tus cwj pwm lim hiam vaub tsuab qias neeg nyob rau hmoob/hajn tej keeb kwm no kom txog hnub lawv yuav tsum thaj tsob nws lawv txoj kev phem, kev txhaum los thov kev zam ntxim ntawm Haiv neeg hmoob.
  • Nyob nplog teb, tsav neeg hmoob tau cawm neeg Fab ki, Neeg Asmelikas uas tuaj tsim teeb meem rau sab tebchaws Esxia.

   Hmoob tau pab cawm lawv kom dim kev tuag thiab kev raug tsim txom los ntawm lawv tus yeeb ncuab, ntawm hmoob txoj kev sib pab no yog lub siab ncaj ncees dawb huv, hmoob tsis tau yuav tos ib yam txij ntsig rov los ntawm txoj kev pab. Hmoob tsis tau yuam kom lawv los ua hmoob neeg los sis kom ua hauj lwm rau hmoob, tab sis Fabkis thiab Asmelikas lawv cawm kom hmoob dim txoj siav ntawm lawv tej kev tuaj tsim teeb meem thiab coj hmoob mus ua lawv neeg. Lawv coj hmoob mus ua lawv hauj lwm, mus ua lawv tub teg tub taws kom ntev mus hmoob ploj tuag txhua yam puav pheej uas qhia tias hmoob yog hmoob.
   Cov neeg nplog kiag hauv tebchaws kuj siv hmoob roj kib hmoob txhav, lawv txwv txiav tsis pub hmoob muaj txwm sim kawm hmoob moj kuab txuj ci kom txhawb tau hmoob kev vam meej, thiaj kom tom ntej hmoob nrog tau nplog tswj hwm tau daim av Lostsuas. Txhua zaus muaj tsam txwv puv loj thiab me nyob hauv lub teb chaws Lostsuas, hmoob yog cov siv zog tshaj txog rau sab muab roj ntshav thiab txoj siav tuag nchuav pua daim av Lostsuas no los lawm ntau tiam neeg.
   Hmoob muaj peev xwm nres theem yeej txhua ntsuj puv txhav nqos teb chaws xws li: puv fabkis sau se, puv CIA thiab tom qab rooj puv Nyablaj tuaj txhav nqos tebchaws Lostsuas, tab sis tsoom neeg nplog lub siab phem, siab nqaim yeej tseem saib hmoob tej txiaj tsim no tam plua av xwb.
   Tam sim no, daim av Lostsuas uas pej xeem txhua tsav neeg tau muab roj ntshav txoj sia pua rau haiv neeg kom muaj kev twm ywj tim pheej txheej (independence) thiaj raug lwm haiv neeg tuaj nrhuav nyiag txhua yam koov luaj sim uas tsim nuj, raug nqis nyhav hauv teb chaws Lostsuas mus lawm du lug. Ua rau txhua nywj keeb haiv hauv teb chaws Lostsuas tsis tshuav ib yam dab tsi tsim nuj los puab txhawb lub neej tsim thaij txhawb tsav kho haiv kom vam meej nce qib, niaj hnub no, tseem fwv nplog thiab pej xeem Lostsuas thiaj nyob rawv hauv kev cawm dim ntawm tsoog neeg ntiaj teb lawm xwb.

   • Nyob Nyablaj teb (Vietnam), peb hmoob kuj yog npoj neeg siv zog pab tsoom neeg nyablaj raws li kev los thawj luag nyob ua phooj ua ywg, tab sis nyab laj cia li yuam kom tsoom hmoob no mus ua neeg nyablaj. Lawv yuam kom hmoob tso hmoob txoj kev ua haiv hmoob tseg, thiab lawv txwv tsis pub hmoob kawm hmoob li txuj ci ua zoo tib yam li Nplog thiab Suav (Hajn) tus cwj pwm thiab ntag.

   Nyablaj txiav hmoob txwm sim kev coj raws hmoob moj yoog qauv lw, lawv txwv txiav hmoob kev cai cagku yuam hmoob mus coj lawv li cai, yuam kom cov hmoob no mus noj peb caug raws li nyablaj rau puag thaum lub 2 hlis ntuj.

   Nyablaj tej cwj pwm quab yuam saib hmoob tsis tsim nuj no yog npaj hloov kom hmoob txhob sib txheeb kev ua koob tsheej raws hmoob li keeb kwm, lawv xav ua kom npog tau hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv yug nyob nyablaj teb tsis txhob paub taug qab haiv hmoob thiab plam haiv mus li.

   Nyablaj cia hmoob ua laj kab thaiv suav tuamtshoj kom haiv neeg nyablaj tau zoo ua neej kaj siab, tab sis nyablaj yeej tsis muaj tso hlub pom txog hmoob tej roj ntshav thiab lub neej txoj sia tau muab tiv thaiv pov hwm daim av.

   Lawv tseem ntsim teeb meem txwv hmoob kev ua neej thiab nrhiav teeb meem tau ntes hmoob tua pov tseg kom ntiaj teb hais tsis sawv/hmoob hais tsis taus.

   [*]Nyob rau Thaib teb, hmoob pab thiab thaiv ciam dej ciam av los txog niaj hnub no, thiab pab thaib yam dawb paug raws tus zoo pej xeem kev thaj tsob txog haiv neeg kev ruaj ntseg. Txhua ntsuj puv hlob/yua, hmoob yeej tau sawv nrog tseemfwv thiab pej xeem txhua nywj keeb hauv Thaib teb tiv thaiv daim av Thaib, tab sis tseemfwv thaib tseem ntia hmoob yog tus kab mob qais neeg heev nyob Thaib teb chaws.

   Tam qab tebchaws thaj yeeb, tsoomfwv Thaib muaj cwj pwm phem qias neeg kawg rau hmoob, lawv pom hmoob txom nyem, ua neej poob qis, tsoom fwv Thaib thiab tsoom neeg nplua nuj kuj tau haub yaum hmoob mus rau ntau yam teeb meem xws li tsim teeb meem ntxeev tebchaws kom txhaum cai ua chaw ntxub rau tsoom nywj keeb Thaib teb, thiab kom tseem fwv muaj cai caum hmoob tua li tej tsiaj.

   Tsoom hmoob uas tsis kam nkag rau tus tom txwv phem ntawv, tseem fwv tau tso tej nom kab theem yau xws li tub ceev xwm pwj cheeb thiab cov neeg nplua nuj mus haub yaum ntxias kom lawv ua lag luam txhaum kev cai lij choj. Tseemfwv mam tso tub peeb zeej/tub ceev xwm mus tos hmoob kev tua pov tseg kom hmoob hais tsis sawv/ntiaj teb liam tsis tau.

   Thaib txoj kev pab hmoob yeej muaj cwj pwm lim hiam, phem qias neeg tsis swb lwm lub tebchaws hmoob tau mus kwmsiav.

   Tim Hmoob Tus Txhamceem Phem

   Hmoob tus cwj pwm txhamceem twmxeeb twm zeej, lub siab ntshaw noj kheej kuj yog tus vijnpog phem ua rau hmoob plam haiv poob tebchaws, txawm yuav thaum twg, qhov twg los xij, yog muaj yeeb ncuab xav nrhuav hmoob kom tuag haiv mus, lawv tsom kiag hmoob lub hlwb no los ua kom tau txiaj ntsim tig rov nrhuav hmoob.

   Yeeb ncuab yeej tshaj lij paub hom hmoob muaj hom xeebceem lihais los no zoo tias yog lawv xyeev nom, nyiaj thiab tsa hwjchim rau cov hmoob zoo li no xwb. Hom neeg coj li no yeej ua kom tau txhua yam pub rau luag kev tim tsum, thiab lawv yeej kam lees txhua ua txhua yam luag txib. Yeeb ncuab paub meej kawg kiag tias yog tsav tsa hom hmoob no los muaj hwj chim lawm, luag yuav kuv phem tau hmoob mus hwm thiab thawj yoog luag kom tau. Hmoob raug teeb meem ua ntu zus thiab thiaj plag taw poob ciaj qhev rau tus xwm txheej no txhua tiam.

   Ua ke ntawm, kev siab hlob ntshaw noj kheej kuj yog teev zooj ntawm kev tswj haiv hmoob kom quaj ntseg, hom hmoob muaj lub siab nqaim li no tsis ntse txog qhov pom tob thiab cij tau dav kom pov puag tau txhua tus hmoob thiab coj tsis tau kom haum pej xeem thiab yeej laj mej pej xeem lub siab los ncawg hwm nws. Hom thawj coj kab theem no, nws tseem tsuas paub saib dej ua ntu saib neeg ua plu, nws thiaj muab tus tsis txawj ntse los tsuav txheeb thiab swm nws xwb los tuav pej xeem; thaum tus neeg tsis txawj ntse, nws lub siab twm xeeb, lub hlwb tsiv nruj quab yuam thiab kauj nyem pej xeem dhau cai, tsis paub txog kev ncaj ncees. Pej xeem thiaj hwm tsis tau tus thawj no, hmoob thiaj tawg ua ntau pab pawg rau luag lwm haiv neeg khaws siv.

   Qhov phem tshaj plaws yog thaum hmoob tawg ua ntau pab lawm, yeeb ncuab tau zoo siv tomtxwv rhuav tseg txo hmoob yooj yim heev rau kev muab hmoob roj kib hmoob txhav li peb txhua tus hmoob pom thiab ntsib kiag ntawm hmoob lub qhov muag ua ntu zus los no.

   Tim hmoob txoj kev txawj ntse tsis zuag

   Lub neej hmoob dhau los lawm, hmoob poob kev txawj ntse txog kev ua thawj tswj. Hmoob tsis muaj lub niam tswv yim “zeem muag” thawjsim coj pug kom haiv txeem txhua tus tom txwv phem ntawm haiv hmoob tus yeeb ncuab.

   Hmoob tsis muaj lub lijxeebsim (philosophy) npaj cawm haiv hmoob kom nyob dhau txhua nywjsim (source of causes) txheej xwm ntiaj teb kev sib nyom, kev sib ntxeev, kev sib huab noj, huas nyiag txuj ci laj lim tswv yim. Tus xwj xwm ntawm tsoom neeg ntiaj teb zoo li no, tsob noob hmoob thiaj muab tsis mus lwm haiv neeg, hmoob thiaj dhau mus ua neeg poob qab lag ntseg,dig muag. Txog theem no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum tau mus thawj lwm haiv neeg nyob cawm txoj sia ib tiam dhau tiam los txog hnub no.

   Txhua tus hmoob thiaj poob txuj ci, poob kev txawj ntse tshaj lij kob xwb, kev ua neej ntawm tsav neeg hmoob poob qis caum tsis cuag neeg ntiaj teb txoj kev vam meej. Hmoob pej xeem tau rim us nyob thoob ntuj ua lub neej txom nyem ntshaib nqis, khaub hlab nyho thiab npaj tsis muaj peev txheej (treasure), zim phaj pav (economic), los txhawb me nyuam hmoob kom nrog ntiaj teb no yub zeej sib tw kawm txawj ntse, hmoob tej me nyuam ntau tiam poob qab rau fab txuj ci kev laj txheej tshaj lij kob xwb. Hmoob txoj kev ua neej nrhiav noj, nrhawv teej nyob raws neeg ntiaj teb thiaj poob qab zoo li tam sim no peb pom thiab paub txhua hnubno.

   Dhau ntawv kev txawj ntse, hmoob kuj tsis tawv khov nreb nreeg txaus thiab tsis txawj ntse tob txog kev cwj pwm fai kom muaj qib txheej zias meej tseeb coj los las thaiv pov puam nywj keeb hmoob. Hmoob txheem tsis dhau thiab khiav tsis dim txhua yam teeb meem uas lwm haiv neeg tau nquab yuam txim txom, rhuav tua hmoob kev ua neej tiam dhau taim. Txhua tiam, Hmoob tej poj niam me nyuam-hmoob hlub tshaj plaws thiaj raug luag tsim txom quab yuam, caj tsuj phem tshaj tsiaj lawm, txhua hnub txhua hmo, poj niam me nyuam hmoob ua neej tuav plig rawv nyob hnub xam hnub.

   Hmoob txhua tus ua lub neej puas hlwb, poob plig, txawj thiab ntshai ua npau ntub txhua hmo thiaj ua rau tsav neeg hmoob ua lub neej tsis muaj kev kaj siab. Hmoob tsis muaj ib lub caij nyog nyob thaj yeeb nrog luag tau zoo, nyob zoo, noj, hnav txaus siab li lwm haiv neeg, thiab hmoob tau ntsib kev kho siab, kev sib nco los ntawm txoj kev yuav tsum tau sib ncaim, sib plam kwj tseg tij, tso neej tsa thiab kev phooj ywg nrog lub los kua muag. Hmoob mus nyob qiv luag toj yug yaj qiv luag tebchaws tu tub tu kiv, tej me nyuam hmoob ciaj los nrog lub neej txuam yuav txuam tsoos ntsuav, hmoob tej me nyuam thiaj plam keeb kwm caj ces tsis paub txog kev tsim nuj ntawm haiv hmoob thiab lub npe hu ua hmoob.

   Hmoob tej txij nkawm tau mus xyaum lwm haiv neeg txoj kev txij nkaum ua neej yuam kev nrhuav, lub neej sib qaws pib txoj kev ua txiv nkawm sib hlub, sib swm, sib hwm thaum pib thiaj los xaus rau lub neej lwj siab ntsuag txij ntsuag nkawm. Tsoom hmoob ntau pua txhiab yim neej, tej me nyuam thiaj ua ntsuag ciaj tsis muaj niam/txiv pab txhawb, cob qhia raws hmoob cagku moj yoog qauv lw ntawm haiv neeg hmoob keeb txheej keeb kwm thaum ntxov.

   Tus Cag Cawmseej Haiv

   Tseem ceeb heev rau txoj kev sawv ciaj haiv neeg kom muaj kev thaj yeeb, muaj kev fauj xeeb(safety), muaj kev txawj ntse tob rau fab kev tswj hwm tus kheej thiab tswjkav teb chaws thiab kav tswj noob neej yuav txuab tsav sim(plants, animas,others living things) yog cag mooj kav sim(religion). Mooj kav sim nyob ntiaj teb, noob neej ntau haiv neeg kuj muab feeb meej ua tswv ntuj tug thiab teeb txhua yam txuj nyob hauv tus cag mooj kav no tis ua tswv ntuj lus tsim nuj “Vaj Lus Kub”, (Bible) cob qhia noob neej txog kev ncaj ncees. Qhov tseeb ntawm Mooj kav sim li txuj ci yog kwb teem (record) tseg lij xeeb sim laj lim tswv yim neeg ntse zoo thiab tsim nuj los taw qhia noob neej yub zeej kom txhawj ntse thiab muaj xeev xav leej tseeb txog kev coj ncaj ncees muaj ntsiab lus hu tias Cag mee j xeeb keeb (The Human Characteristic). Nyob rau ntau lub teb chaws, neeg muab lub lij xeeb sim no los cob qhia neeg raws txuj thawj sim (Leadership characters) kom tsoom thawj coj pom meej txog txiaj ntsim ntawm kev coj ncaj ncees. Txhua txhua haiv neeg thiaj muab cag meej xeeb keeb “mooj kav sim” saib ua ib nqi tseem ceeb hauv puav pheej haiv. Tab sis kuj muaj ntau haiv neeg muab cag meej xeeb keeb thiab kev cawm seej ntawm fab ntsuj plig coj los do sib xyaws hu ua mooj kav sim, ua rau noob neej thiaj muaj teeb meem kev nkag siab meej tseeb txog moojkavsim.

   Ntau lub sij hawm dhau los, neeg ntiaj teb thiaj sawv tsam txwv puv mooj kav sim, thiab ntau lub teb chaws tau tso cai xyaum ntau tus mooj kav sim kuj muaj kev sib cov nyom, sib cav, sib ceg txog rau kev sib ntaus sib tua neeg tuag lawm coob.

   Qees lub tebchaws kuj tau siv tus cai no los txhawb kev kiv nta haiv coj mus xyaw liaj txheej txheeb meem fai, cov teb chaws/haiv neeg coj li no, lawv tus tuam thawj coj lub teb chaws yog tus tuav txhua fab cag cai tswj/kho nws tsav neeg koom haiv.

   Tom qab Tebchaws PebHmoob lawm, hmoob tau plam txoj kev cob qhia kab theem thawj coj thiab lub niam tswv yim tswj haiv “txheeb meem haiv thiab laj txheej keeb kev ua tswv teb chaws” lawm. Thaum hmoob plam tus cag cawm seej no lawm, hmoob lub hlwb tsis tus, hmoob thiaj ua txhua yam raws xeeb ceem ntawm tus kheej xwb, ua rau tsoom hmoob lub neej mauj kev phom sij, lwj liam tsis paub kev raug kev txhaum. Hmoob kev ua neej tsis muaj hom phiaj, hmoob tsis paub qhov yog thiab qhov txhaum neeg lub siab.

   Hmoob tsis pom yam phem thiab tsis txawj los zeem meej yam zoo, txhua yam hmoob ua txhua hnub yog kev ywj ua siab, ywj txheej xwm xwb. Thaum no thiaj txhais meej tias hmoob ntsib dab tsis hmoob khaws yam ntawv siv tas pov tseg thiab ua txhua yam los ntawm kev seem tes, kevhaum xis siab tus kheej xwb tiag.

   Lub yees sim hmoob kev to taub txiv li no xwb, hmoob coj nyaum, tsiv nruj piv tsis txawv cov neeg poob phem tu caj ces keeb kwm lawm, hmoob tsis txawj hlub tus kheej, tsis paub txhuag nws lub cuab yim neej thiab lub meej mom tib neeg tseem ceeb paub tab tuav cai lawm. Hmoob kam lees siv txhua yam cai mus ti nkaus txog qhov mus yeem khaws tsiaj cai los siv rau lub neej cuab yim li lawm, nws tsis nco txog kev tsim nuj ntawm sam xeeb leej tib neeg li meej mom.

   Hmoob tsis muaj lub siab zoo, lub hlwb ncaj ncees raws lub ntuj tsawb tsim rau zeej sim, thiab hmoob tsis ras nco txog txoj kev thiab tus qauv lw kev tsim txiaj ntawm hmoob caj ces poj/yawm tau cob qhia hmoob ua neej kom noj sib pub, nyob sib cawm. Thiab kom hmoob ua neej sib hlub, sib pab ua neej raws keeb kwm, yoog caj ces keeb ncau ntawm nywj keeb hmoob tom qab hmoob tej nia/txiv, poj yawg tau xaus lawv txoj sia, tsav neeg hmoob thiaj nyob muaj koob nto moo raws li keeb kwm caj ces hmoob txhawv nyob ntiaj teb.

   Tsis tas li xwb, thaum poob cag txuj keeb kwm lawm, peb hmoob thiaj xeeb tshwm muaj tus xeeb ceem lig hiam siab hlob mus rhuav tseg nroj tshuag xyoob ntoo tsis nco ras xeev tias yuav txhuag thiab khuv xim, txov zoov txov tsuag tsis raws ntua tim tsum (need), tua me ntsiaj nrua qhuab tsavsim nruab dej tsis lees paub txog txoj cai pov hwm tsom kwm. Hmoob tus xeeb ceem phem qia neeg no ua rau txhua tsav neeg tuav cai tswv teb chaws ntxub tsav neeg hmoob thiab saib qis lub npe hu ua hmoob. Luag txhua haiv paub txog hmoob, hnov hmoob lub npe thiaj muab hmoob liam mus ris lub be phem uas txhua haiv neeg ntiaj teb tsis xav hnov, tsis kam lees yuav, ua rau bmoob lub koob meej keeb kwm zoo tsim nuj ploj mus. Hmoob lub meej mom, thiab hmoob tej kab lim kev cai, moj yoog qauv lw cagku muaj meej thawj thiaj poob tag nro ua rau hmoob lub npe piv tsis tau tej nyuam tsiaj liam moj.

   Hmoob lub siab hlob no, coj tsu txham ceem kub ntiav, phem lim hiam rau tej tsiaj txhua tsav yam, hmoob noj thiab tsis noj los, hmoob yeej yuav tsum tuakom tej me tsiaj tuag mus siab thiaj nqig, thiab hmoob siv tas thiab siv tsis tas los yuav tsum ntov txo tej me xyoob ntoo nyob xyaw hmoob.

   Kev tawm rooj must sham zoov tsham tsuag thaum twg me tsiaj nruab nrag los yeej pom tsis tau ua plooj liam twb yuav rawm maj tua, thiab tej me kab nruab dej xws li me khawj khaum, qav, ntses xuas kuab log, nrho hluav tws xob hlawv kom tuag tu noob sawb keeb hlo thiaj zoo siab.

   Tej xeeb ceem phem li hais los no, hmoob yuav ua tsis tau tswv dej, tswv av, thiab hmoob kav tsis tau liaj ia tebchaws, tuav tsis nyog lub sam xeeb thawj coj, hwj tsis tsum cag ku lij choj, tswj tsis tau zeej sim-txuab sim-luaj sim thiab yuav sim txhua keeb luj sim pheej thiab lwm nywj keeb ncoo haiv hmoob kiag nawb mog.

   Kev Ciaj Haiv

   Hmoob yog xeeb zeej (human) ntuj tsim rau ntiaj teb, hmoob muaj txhij moj yam thiab yam ntxwv muaj kev ciaj sia tsis txawv lwm nywj keeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauv xeeb (birth) tshwm sim raws cag luj sim keeb txhawv sim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

   Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub hom phiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob, Txoj fai tsa haiv hmoob yog tib tus cawm seej yuav cheem tau tsav neeg hmoob thiab lub npe hu ua hmoob kom txhob ploj yaj hauv lub ntiaj teb no mus xwb.

   Tsob noob hmoob tshwm sim xws nkaus li lwm nywj keeb txhua haiv neeg, hmoob yeej xauv xeeb raws cag luj sim (nature rule) kev txhawv keeb txhawv tiam hlav caj nrhau ces nthuav ri ciaj sia nyob saum daim luaj pua. Kev tsim nuj muaj nqi ntawm tsob noob hmoob yeej tsis swb txhua nywj keeb neeg, kev ua neej raws sim neej ntawm txhua tus hmoob los yeej tsis txawj lwm tsob noob zeej sim txhua nywj keeb.

   Yog li no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum muaj keeb kwm nyob ntiaj teb txuas mus kom txog hnub txhua zeej sim xaus neej nyob ntiaj teb, lub npe hmoob yuav tsum hum us kom txog hnub tsis muaj teev tshav ntawm caj hlav keeb ncau tsob noob hmoob nyob saum daim luaj pua mus ntxiv lawm.

   Tam sim no kiag, thiaj yog lub caij hmoob txhua tus tig kom tag nrho los txhawb lub npe hu ua HMOOB kom rov ciaj haiv neeg nyob nrog ntiaj teb mus ntxiv, Tseem ceeb tshaj plaws, hmoob txhua leej rov los koom nyob hauv qab lub npe haiv hmoob kom muaj meej mom sawv sib txig fim neeg ntiaj teb txhua nywj keeb, thiab kom tsav neeg hmoob/haiv hmoob muaj peev xwm siv lub npe haiv hmoob sawv nrog ntiaj teb cog phooj ywg, tsav txhawb hmoob moj kuab txuj ci uas yog tus yuam sij kev vam meej ntawm hmoob txhua leej kev ua neej. Hmoobtxhua tus sawv hauv lub npe haiv hmoob tawm tuaj mus koom ntiaj teb kev lag luag kom txhawb tau tsav neeg hmoob kev ua neej fab zim phaj pav, zim phaj txheej rov los txhawb lub npe hmoob thiab txhua leej hmoob kom tsis ntshaw lwm haiv neeg kev ua neej mus ntxiv.

   Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keeb kwm, muaj ciam teb chaws, muaj phuav pheej haiv (national symbolisms), muaj cag ku moj yoog qauv lw (culture/traditions), muaj twj chim qauv chiv haiv (national trademarks), muaj cag leej keeb kum (constitution), muaj tseem fwv (government), muaj cag ku lij choj (Social regulation), muaj liaj txheej txheeb meem (administrations regulatory) thiab muaj txuj ci keeb haiv .etc…

   Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai kom tsoom neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lag luam thiab cog kev sib pauv hloov txuj ci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

   Hais txog keeb kwm hmoob yog nqi tseem ceeb, hmoob yuav tsum tig kom pom meej tias haiv hmoob txhawv nyob rau thaj av Tuamtshoj. Ntau txhiab xyoo dhau los, hmoob tau nrog nywj keeb hajn sib tw ua vaj nyob toom niam av tuamtshoj los txog ntua rau thaum cov Hajn tau txov hmoob vajn txwv (king), qhau haiv hmoob thiab txeeb hmoob teb chaws, peb haiv hmoob nrog rau txhua yam puav pheej haiv tau raug rhuav puas tsuaj tag suaj kaum.

   Teb chaws hmoob poob, haiv hmoob xaus thiab tsoom hmoob tau tuag, zeej tsoom hmoob tau ntsib kev quab yuam, caij tsuj, tsim txom, hmoob thiaj pib tawg ri ua ntau pua pab khaiv zam txoj kev rhuav tshem ntawm cov Hajn mus lawm deb ntawm hmoob daim av zuj zus.

   Ntau tiam dhau mus, tsoom hmoob feem yog cag keeb neeg noob nom cag tswv ntawm haiv hmoob thiaj tau hla hmoob daim av mus ua neeg poob teb chaws los txog niaj hnub no, thiab tsoom thawj coj hmoob no tau tso lawv daim av nrog lawv hmoob pej xeem huab hwm nyob rau hmoob lub teb chaws tuam tshoj los txog niaj hnub no.

   Zim txwv no yeej dhau los lawm ntau pua xyoo, tab sis pej xeem huab hwm hmoob tseem muaj ntau roob leej neeg nyob khov kho tuav hmoob lub npe tseg rau Tuamtshoj, Tab sis vim txoj kev raug yuam kom hmoob Tuamtshoj yuav tsum mus yoog coj Hajn tej cag ku lij choj, moj yoog qauv lw. Thiab cov Hajn no tseem yuam hmoob hloov txawj moj kuab txuj ci, lus tib si nrog rau tej keeb kwm koob tsheej tsiab paj tsiab peb cawg txhua yam kom mus yoog li Hajn, tsoom kwv-tij hmoob Tuamtshoj thiaj tsis sib thoob lus tag, lawv lub paj tsiab peb caug thiaj nthuav rag rau thaum lub 2 hlis ntuj li cov Hajn lub xyoo tshiab.

   Lub ntiaj teb txawm yuav ncig mus lawm pes tsawg ncig, sij hawm thiab txheej xwm ntiaj teb txawm yuav hloov mus lawm npaum li cas lawm los xij, hmoob yeej tseem yog tug yug koom roj koom ntshav. Tsob noob hmoob yeej nco qab ntsoov lub npe hmoob tsis ploj, txawm haiv hmoob tau raug tsoom neeg phem no txov lawm npaum li cas los xij/tsav neeg hmoob yeej tseem tsob zeem thiab ntoo rawv lub npe “PEB HAIV NEEG HMOOB” tsis nrauj.

   Hmoob zeej tsoom txawm yuav rim us thoob lub ntiaj teb txhua kaum dej kaum av lawm los, peb hmoob tseem nco qab ntsoov tias peb yog neeg hmoob. Txawm yuav sib ncaim lawm pes tsawg pua txhiab xyoo mus nyob qhov twg lawm los, peb hmoob yeej tseem nco qab ntsoov sib hwm, sib hlub, sib khuv xim thiab sib pab kom txog hnub tsis muaj lub ntiaj teb.

   Thaum tsav neeg hmoob tseem tseem ceeb tsim nuj npaum li no, tsoom hmoob uas muaj lub zeem muag tuav tsoom hmoob kom rov koom npoj ncoo haiv thiaj tau tsim muaj puav pheej haiv hmoob txhij txhua rov npaj tseg rau tsoom hmoob thoob ntuj los koom txoos tsa kom haiv hmoob ciaj sia sawv ruaj ntseg nrog txhua nywj keeb neeg sib tw ua neej ntoj kab txhua hmoob li keeb kwm mus lawm tom ntej.

   Kwb teem & teeb txheeb los ntawm

   Yaj tshaj Koob.

   Nyob zoo os Phoojywg Yaj Tshaj Koob

   Kuv yog HmoobLivXwm, zoo siab tau paub koj hauv no. Kuv nyeem koj tsab ntawv tag, kuv totaub tias koj yog ib tug uas tseem hlub Haiv Hmoob kawg. Kuv xav tias txoj kev los kho peb haiv Hmoob kom rov los ua ib pab ib pawg yeej tseem tsis tau tau lig. Tab sis, kuv saib mas, txoj kev mus organize peb haiv Hmoob no yuav tsis yooj yim kiag, vim tias: 1. Peb tsis muaj tsev qhia ntawv rau peb cov neeg. Peb yuav tsum cob qhia peb cov neeg thaum lawv me me los mus txog thaum lawv loj thiab lawv laus li peb, mas peb thiaj rub tau txhua pab, txhua pawg rov qab los. 2. Peb yuav tsum muaj ib lub Hmong Center, sau tej cai, tej xov xwm, thiab sau tej tswvyim cob qhia peb haiv neeg, kom sawv daws rov los sib totaub.

   Cia kuv tham 2 yam no rau koj tso. Seb koj xav li cas. Raws li kuv xav, tos peb tawg ua dog ua dig tas lawm los tim lawv cov ua niam ua txiv lawv sib tawg ua ntej lawm. Ces peb thiaj li plam ntxhiab lawm. Tab sis txij no mus, peb yuav tau los sib koom tes, cov ntse yuav tau los hlub cov txawj, cov txawj los yuav tau los pab cov ntse. Peb thiaj li yuav muaj 2 sab tes los kho peb lub neej Hmoob. Raws li kuv pom, niaj hnub no, cov ntse tsis nyiam cov txawj, ces cov txawj khiav mus nkaum twj ywm lawm. Peb lub neej muaj ib sab tes lawm xwb, tsis muaj 2 sab tes. Yog thaum cov ntse paub hlub cov txawj, cov txawj tig rov los pab cov ntse, ces peb yuav tsum mus taus xwb.

   HmoobLivXwm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob Kev Ciaj Haiv

Thov xyuam meej thiab fim hawm tsav neeg hmoob thoob ntiaj teb txhua leej, Hnub no, kuv sau tsab moj kab sim nthuav txog teeb meem ntawm haiv neeg hmoob rau tsoom hmoob tej me nyuam tau nyeem kawm paub txog zeem txheej thiab txheej xwm hmoob tau plam haiv poob teb chaws lo mus ntau tiam neeg.

Kev tshab txhais thiab tej lus siv rau hauv no yeej muaj ntau yam zoo tseem ceeb thiab yam yuav tsum tau hloov kho kom phim tshawj rau haiv neeg hmoob siv lawm tom ntej.

Ua ke no, kuv thov nqua hu txog tsob noob hmoob kom los koom siab soj haiv hmoob qab thiab tig rov los sib pab txhawb tsa haiv hmoob kom ciaj sia muaj peev xwm sawv tsheej haiv neeg zoo nrog txhua haiv neeg nyob hauv ntiaj teb no, thiab haiv hmoob rov muaj koob meej nto lug raws li keeb kwm hmoob tau tsawb tsim muaj tsob noob hmoob rau ntiaj teb.

Tseem ceeb tshaj txhua yam, yog hmoob txhua tus yuav tsum tig rov los ntseeg tus kheej thiab tsoom neeg koom lub npe hu ua hmoob, hmoob txhua tus yuav tsum nco qab ntsoov tias hmoob tsim nuj thia ua tau txhua yam li lwm haiv neeg. Hmoob tseg txhob tos lwm haiv neeg txhawb hmoob ua ntej, tseg txho tos ntuj pab hmoob ntxiv lawm, yuav tsum tau peem txhua yam los ntawm hmoob lub zog, lub tswv yim thiab hmoob kev koom tes/koom siab lawm xwb.

Hmoob Kev Plam Haiv.

Hmoob lub npe tseem ceeb tsim nuj heev tiag, tsav neeg hmoob txawm ri tawg mus thoob ntuj lawm los tsoom hmoob txhua tus thiaj tseem tuav rawv lub npe hu ua “Hmoob”, vim hmoob yeej yog tsav neeg tsim txiaj hauv ntiaj teb no puag thaum ntxov los lawm. Hmoob muaj zoo keeb kwm nyob ntiaj teb, thiab hmoob nyob tsheej haiv zoo neeg nyob ua ntu zus txog rau tuam tshoj Esxias, txawm hais tias haiv hmoob raug rhuav tseg puas tsuaj tag nyob tuamtshoj thiaj ua rau tsob noob hmoob tau tawg ris thoob ntuj lawm. Hmoob yeej tsis tau me siab txog kev koom haiv, thiab hmoob yeej nco qab ntsoov tias hmoob yog npoj keeb neeg zoo tsim nuj tsis txawv lwm nywj keeb neeg kiag.

Peb Hmoob thiaj tsis tau yeem tso lub npe “HAIV HMOOB” no pov tseg, thiab hmoob yeej tsis tau tuag siab tuaj yeem mus txiav siab txia ciav haiv ua lwm tsav neeg. Hmoob tau mus kwm siav nyob txog ntau lub tebchaws, tiam sis lub npe Haiv Hmoob yeej tseem cig npliam ntsa iab hauv hmoob txhua leej li nruab siab, li no, hmoob thiaj tuav rawv txhua yam txuj ci, puav pheej, twj cim-qauv laug-paj ntaub-tw siv yog hmoob teej tug zuag nqa nrog hmoob mus txhua txhia lub tebchaws.

Hmoob lub hlwb tsim txiaj tseem khuv xim ceev khaws nco ntsoov tseg hmoob me moj kuab lus txooj lus cag/lus tseem ceeb tsim nuj nrog rau me suab qeej/nruas, kwv txhia, lus taum huam cia ua kev twm ywj tim pheej xeeb nyob hauv txhua cuab yim hmoob. Thiab hmoob nco ntsoov siv txhua yam yog hmoob tug ua kuab tshuaj cawm seej kom tsev neeg muaj tus ntsuj plig hmoob nyob nrog lawv txhua leej hnub dhau hnub.

Ntau puas xyoo tau dhau mus ua txhiab xyoo, hmoob tseem nyob ua neej tuav rawv lub npe hu ua HMOOB tseg txog niaj hnub no, tab sis vim kev vam meej thiab kev nthuav hwj chim ntawm noob neej ntiaj teb, tsav neeg hmoob yuav nyob tsis tau tus cwj pwm ua lub neej nyob zoo li no mus ntxiv lawm. Hmoob yuav nyiaj ntxeem txoj kev txom nyem lwj siab poob qab tsis taus mus ntxiv , yog li ntawv, zim txwv no thiaj yog lub sij hawm koob xuam kawg rau tsob noob hmoob yuav tsum tig rov los sau npoj koom sob pov puag, las thaiv lub npe hmoob.

Hmoob yuav tsum tau sawv tawm ntawm txoj kev nyo hau nyob rau lwm haiv neeg kev quab yuam caij tsuj, thiab hmoob yuav tsum sawv kom tau rov los nrog neeg ntiaj teb peem txoj kev ua neej tsheej haiv kom hmoob muaj peev xwm tswj, tuav tau tsav neeg hmoob ua neej vam meej nyob hauv lub npe haiv hmoob.

Ua ntej hmoob yuav rov mus peem tsheej tau haiv sawv nrog ntiaj teb sib tw ua neej lawm tom ntej, hmoob tseem tshuav ntau yam hmoob yuav tsum tau pib hloov kom tiav, peb hmoob thiaj yuav sawv nto txog lub sam xeeb muaj zoo meej mom nyob fim ntiaj teb txhua nywj keeb haiv.

Tseem ceeb tshaj txhua yam, hmoob yuav tsum rov tig los saib hmoob lub npe, hmoob lub meej mom kom tseem ceeb rau nqi. Ua ke ntawv, hmoob yuav tsum pom kom meej thiab tshawb kom paub tob txog txhua yam teeb meem tav hmoob kev thiab tseem dawm hmoob taw.

Txoj Kev Hmoob Nntseeg thiab Hlub Tus Neeg Qus.

Lub chivkeeb ua rau haiv hmoob tau ploj mus hauv keeb kwm ntiaj teb no, nws yog tim hmoob txoj kev zooj muag thiab kev mus tseeg tus neeg sab nrauv yam tsis paub txhawj, tsis nco xyuam xim txog luag txoj kev phem. Hmoob cia li kam qhib siab lug zoo rau txhua tus neeg nyob ntiaj teb yam tsis khuv sim hmoob li dej siab thiab tsis nco nto txog lwm tsav neeg li lub tswv yim phem lim hiam.

Yeeb ncuab ntawm haiv hmoob thiaj kav xyeem hmoob tus xeeb ceem no txov thiab rhuav kiag hmoob kev haumxeeb, kev ruaj ntseg ntawm haiv hmoob puas tsuaj mus. Lawv tsim lub tswv yim qus phem lim hiam los ntsig kiag txiav hmoob kev sib hlub, tsim kev tawg tshwj ua teeb meem rau hmoob sawv rov sib tua vim yeeb ncuab npaj tus liaj txheej nrhuav kom hmoob yuav tsum tau mus npuab raws lawv tus lajtxheej tomtxwv rhuav kom haiv hmoob kom tuag puas tsuaj mus, thiab npaj ua kom thaum kawg hmoob yuav tsum poob mus ciaj qhev li niaj hnub no ntag.

Kev siab zoo ntawm hmoob thiaj yog tus vij nywj kiv kiam ua rau hmoob haiv tuag thiab ua rau hmoob tau tawg ri mus nyob thoob lub ntiaj teb, tsob hmoob tuav tsis tau lub hwjchim hmoob nto moo lug muaj nrig ciam dej ciam av, thaum kawg haiv hmoob thiaj qaug sawv tsis ntseg rov los tuav cawm tsob noob moob.

Yog li no, peb hmoob txhua leej pom meej kev sib pab ntawm neeg ntiaj teb tau qhia meej rau hmoob tias, hmoob thiab lwm haiv neeg lub siab txoj kev pab neeg sib txawv deb npaum li cas…

Hauv qab no yog kev tshab txhais sib piv txog txheej xwm keeb kwm ntawm hmoob thiab lwm haiv neeg kev sib pab/sib cawm txij li keeb puam puas xyoo dhau los nyob Esxias.

 • Nyob Hmoob qub teb chaws ntuj Tuamtshoj, hmoob pab txhua hom neeg kom sawv daws muaj liaj teb ua noj, muaj vaj tsev zej zos nyob ua neej, tab sis, nywj keeb “Hajn” uas tom qab lawv qhau teb chaws Peb Hmoob lawm, lawv sawv los muaj hwjchim tseemfwv nyob Tuamtshoj.

  Tsav neeg no pab lwm nywj keeb thiab pab hmoob ces yog tseg hmoob txoj sia kom los ua taus lawv qhev, kawm lawv lus, coj lawv cai, sij lawv txuj ci, txhawb lawv cov Hajn no kom muaj hwjchim tsheej nom tsheej tswv nyob tuam tshoj tiam tag los tiam tuaj.
  Lub sij hawm ntawv, tus hmoob twg tsis ua li hais, Hajn yuav tsum muab tua pov tseg, lawv tseem muab tej me nyuam tub hmoob sam noob qes tag, thiab lawv tseem quab yuam poj hmoob/ntxhais hmoob kom los ua suav Hajn poj niam thiab yug lawv me nyuam.
  Dhau ntaw, cov hmoob khiav dim thiaj hla mus ua neeg kwm siav nyob qab tswj hwm hauv lwm haiv neeg, thiab hmoob thiaj yuav tsum poob teb chaws li niaj hnub no.
  Hajn tus cai no, tsav neeg hmoob yeej yuav tsis muaj hnub zam txim tau rau lawv tus cwj pwm lim hiam vaub tsuab qias neeg nyob rau hmoob/hajn tej keeb kwm no kom txog hnub lawv yuav tsum thaj tsob nws lawv txoj kev phem, kev txhaum los thov kev zam ntxim ntawm Haiv neeg hmoob.
  • Nyob nplog teb, tsav neeg hmoob tau cawm neeg Fab ki, Neeg Asmelikas uas tuaj tsim teeb meem rau sab tebchaws Esxia.

   Hmoob tau pab cawm lawv kom dim kev tuag thiab kev raug tsim txom los ntawm lawv tus yeeb ncuab, ntawm hmoob txoj kev sib pab no yog lub siab ncaj ncees dawb huv, hmoob tsis tau yuav tos ib yam txij ntsig rov los ntawm txoj kev pab. Hmoob tsis tau yuam kom lawv los ua hmoob neeg los sis kom ua hauj lwm rau hmoob, tab sis Fabkis thiab Asmelikas lawv cawm kom hmoob dim txoj siav ntawm lawv tej kev tuaj tsim teeb meem thiab coj hmoob mus ua lawv neeg. Lawv coj hmoob mus ua lawv hauj lwm, mus ua lawv tub teg tub taws kom ntev mus hmoob ploj tuag txhua yam puav pheej uas qhia tias hmoob yog hmoob.
   Cov neeg nplog kiag hauv tebchaws kuj siv hmoob roj kib hmoob txhav, lawv txwv txiav tsis pub hmoob muaj txwm sim kawm hmoob moj kuab txuj ci kom txhawb tau hmoob kev vam meej, thiaj kom tom ntej hmoob nrog tau nplog tswj hwm tau daim av Lostsuas. Txhua zaus muaj tsam txwv puv loj thiab me nyob hauv lub teb chaws Lostsuas, hmoob yog cov siv zog tshaj txog rau sab muab roj ntshav thiab txoj siav tuag nchuav pua daim av Lostsuas no los lawm ntau tiam neeg.
   Hmoob muaj peev xwm nres theem yeej txhua ntsuj puv txhav nqos teb chaws xws li: puv fabkis sau se, puv CIA thiab tom qab rooj puv Nyablaj tuaj txhav nqos tebchaws Lostsuas, tab sis tsoom neeg nplog lub siab phem, siab nqaim yeej tseem saib hmoob tej txiaj tsim no tam plua av xwb.
   Tam sim no, daim av Lostsuas uas pej xeem txhua tsav neeg tau muab roj ntshav txoj sia pua rau haiv neeg kom muaj kev twm ywj tim pheej txheej (independence) thiaj raug lwm haiv neeg tuaj nrhuav nyiag txhua yam koov luaj sim uas tsim nuj, raug nqis nyhav hauv teb chaws Lostsuas mus lawm du lug. Ua rau txhua nywj keeb haiv hauv teb chaws Lostsuas tsis tshuav ib yam dab tsi tsim nuj los puab txhawb lub neej tsim thaij txhawb tsav kho haiv kom vam meej nce qib, niaj hnub no, tseem fwv nplog thiab pej xeem Lostsuas thiaj nyob rawv hauv kev cawm dim ntawm tsoog neeg ntiaj teb lawm xwb.

   • Nyob Nyablaj teb (Vietnam), peb hmoob kuj yog npoj neeg siv zog pab tsoom neeg nyablaj raws li kev los thawj luag nyob ua phooj ua ywg, tab sis nyab laj cia li yuam kom tsoom hmoob no mus ua neeg nyablaj. Lawv yuam kom hmoob tso hmoob txoj kev ua haiv hmoob tseg, thiab lawv txwv tsis pub hmoob kawm hmoob li txuj ci ua zoo tib yam li Nplog thiab Suav (Hajn) tus cwj pwm thiab ntag.

   Nyablaj txiav hmoob txwm sim kev coj raws hmoob moj yoog qauv lw, lawv txwv txiav hmoob kev cai cagku yuam hmoob mus coj lawv li cai, yuam kom cov hmoob no mus noj peb caug raws li nyablaj rau puag thaum lub 2 hlis ntuj.

   Nyablaj tej cwj pwm quab yuam saib hmoob tsis tsim nuj no yog npaj hloov kom hmoob txhob sib txheeb kev ua koob tsheej raws hmoob li keeb kwm, lawv xav ua kom npog tau hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv yug nyob nyablaj teb tsis txhob paub taug qab haiv hmoob thiab plam haiv mus li.

   Nyablaj cia hmoob ua laj kab thaiv suav tuamtshoj kom haiv neeg nyablaj tau zoo ua neej kaj siab, tab sis nyablaj yeej tsis muaj tso hlub pom txog hmoob tej roj ntshav thiab lub neej txoj sia tau muab tiv thaiv pov hwm daim av.

   Lawv tseem ntsim teeb meem txwv hmoob kev ua neej thiab nrhiav teeb meem tau ntes hmoob tua pov tseg kom ntiaj teb hais tsis sawv/hmoob hais tsis taus.

   [*]Nyob rau Thaib teb, hmoob pab thiab thaiv ciam dej ciam av los txog niaj hnub no, thiab pab thaib yam dawb paug raws tus zoo pej xeem kev thaj tsob txog haiv neeg kev ruaj ntseg. Txhua ntsuj puv hlob/yua, hmoob yeej tau sawv nrog tseemfwv thiab pej xeem txhua nywj keeb hauv Thaib teb tiv thaiv daim av Thaib, tab sis tseemfwv thaib tseem ntia hmoob yog tus kab mob qais neeg heev nyob Thaib teb chaws.

   Tam qab tebchaws thaj yeeb, tsoomfwv Thaib muaj cwj pwm phem qias neeg kawg rau hmoob, lawv pom hmoob txom nyem, ua neej poob qis, tsoom fwv Thaib thiab tsoom neeg nplua nuj kuj tau haub yaum hmoob mus rau ntau yam teeb meem xws li tsim teeb meem ntxeev tebchaws kom txhaum cai ua chaw ntxub rau tsoom nywj keeb Thaib teb, thiab kom tseem fwv muaj cai caum hmoob tua li tej tsiaj.

   Tsoom hmoob uas tsis kam nkag rau tus tom txwv phem ntawv, tseem fwv tau tso tej nom kab theem yau xws li tub ceev xwm pwj cheeb thiab cov neeg nplua nuj mus haub yaum ntxias kom lawv ua lag luam txhaum kev cai lij choj. Tseemfwv mam tso tub peeb zeej/tub ceev xwm mus tos hmoob kev tua pov tseg kom hmoob hais tsis sawv/ntiaj teb liam tsis tau.

   Thaib txoj kev pab hmoob yeej muaj cwj pwm lim hiam, phem qias neeg tsis swb lwm lub tebchaws hmoob tau mus kwmsiav.

   Tim Hmoob Tus Txhamceem Phem

   Hmoob tus cwj pwm txhamceem twmxeeb twm zeej, lub siab ntshaw noj kheej kuj yog tus vijnpog phem ua rau hmoob plam haiv poob tebchaws, txawm yuav thaum twg, qhov twg los xij, yog muaj yeeb ncuab xav nrhuav hmoob kom tuag haiv mus, lawv tsom kiag hmoob lub hlwb no los ua kom tau txiaj ntsim tig rov nrhuav hmoob.

   Yeeb ncuab yeej tshaj lij paub hom hmoob muaj hom xeebceem lihais los no zoo tias yog lawv xyeev nom, nyiaj thiab tsa hwjchim rau cov hmoob zoo li no xwb. Hom neeg coj li no yeej ua kom tau txhua yam pub rau luag kev tim tsum, thiab lawv yeej kam lees txhua ua txhua yam luag txib. Yeeb ncuab paub meej kawg kiag tias yog tsav tsa hom hmoob no los muaj hwj chim lawm, luag yuav kuv phem tau hmoob mus hwm thiab thawj yoog luag kom tau. Hmoob raug teeb meem ua ntu zus thiab thiaj plag taw poob ciaj qhev rau tus xwm txheej no txhua tiam.

   Ua ke ntawm, kev siab hlob ntshaw noj kheej kuj yog teev zooj ntawm kev tswj haiv hmoob kom quaj ntseg, hom hmoob muaj lub siab nqaim li no tsis ntse txog qhov pom tob thiab cij tau dav kom pov puag tau txhua tus hmoob thiab coj tsis tau kom haum pej xeem thiab yeej laj mej pej xeem lub siab los ncawg hwm nws. Hom thawj coj kab theem no, nws tseem tsuas paub saib dej ua ntu saib neeg ua plu, nws thiaj muab tus tsis txawj ntse los tsuav txheeb thiab swm nws xwb los tuav pej xeem; thaum tus neeg tsis txawj ntse, nws lub siab twm xeeb, lub hlwb tsiv nruj quab yuam thiab kauj nyem pej xeem dhau cai, tsis paub txog kev ncaj ncees. Pej xeem thiaj hwm tsis tau tus thawj no, hmoob thiaj tawg ua ntau pab pawg rau luag lwm haiv neeg khaws siv.

   Qhov phem tshaj plaws yog thaum hmoob tawg ua ntau pab lawm, yeeb ncuab tau zoo siv tomtxwv rhuav tseg txo hmoob yooj yim heev rau kev muab hmoob roj kib hmoob txhav li peb txhua tus hmoob pom thiab ntsib kiag ntawm hmoob lub qhov muag ua ntu zus los no.

   Tim hmoob txoj kev txawj ntse tsis zuag

   Lub neej hmoob dhau los lawm, hmoob poob kev txawj ntse txog kev ua thawj tswj. Hmoob tsis muaj lub niam tswv yim “zeem muag” thawjsim coj pug kom haiv txeem txhua tus tom txwv phem ntawm haiv hmoob tus yeeb ncuab.

   Hmoob tsis muaj lub lijxeebsim (philosophy) npaj cawm haiv hmoob kom nyob dhau txhua nywjsim (source of causes) txheej xwm ntiaj teb kev sib nyom, kev sib ntxeev, kev sib huab noj, huas nyiag txuj ci laj lim tswv yim. Tus xwj xwm ntawm tsoom neeg ntiaj teb zoo li no, tsob noob hmoob thiaj muab tsis mus lwm haiv neeg, hmoob thiaj dhau mus ua neeg poob qab lag ntseg,dig muag. Txog theem no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum tau mus thawj lwm haiv neeg nyob cawm txoj sia ib tiam dhau tiam los txog hnub no.

   Txhua tus hmoob thiaj poob txuj ci, poob kev txawj ntse tshaj lij kob xwb, kev ua neej ntawm tsav neeg hmoob poob qis caum tsis cuag neeg ntiaj teb txoj kev vam meej. Hmoob pej xeem tau rim us nyob thoob ntuj ua lub neej txom nyem ntshaib nqis, khaub hlab nyho thiab npaj tsis muaj peev txheej (treasure), zim phaj pav (economic), los txhawb me nyuam hmoob kom nrog ntiaj teb no yub zeej sib tw kawm txawj ntse, hmoob tej me nyuam ntau tiam poob qab rau fab txuj ci kev laj txheej tshaj lij kob xwb. Hmoob txoj kev ua neej nrhiav noj, nrhawv teej nyob raws neeg ntiaj teb thiaj poob qab zoo li tam sim no peb pom thiab paub txhua hnubno.

   Dhau ntawv kev txawj ntse, hmoob kuj tsis tawv khov nreb nreeg txaus thiab tsis txawj ntse tob txog kev cwj pwm fai kom muaj qib txheej zias meej tseeb coj los las thaiv pov puam nywj keeb hmoob. Hmoob txheem tsis dhau thiab khiav tsis dim txhua yam teeb meem uas lwm haiv neeg tau nquab yuam txim txom, rhuav tua hmoob kev ua neej tiam dhau taim. Txhua tiam, Hmoob tej poj niam me nyuam-hmoob hlub tshaj plaws thiaj raug luag tsim txom quab yuam, caj tsuj phem tshaj tsiaj lawm, txhua hnub txhua hmo, poj niam me nyuam hmoob ua neej tuav plig rawv nyob hnub xam hnub.

   Hmoob txhua tus ua lub neej puas hlwb, poob plig, txawj thiab ntshai ua npau ntub txhua hmo thiaj ua rau tsav neeg hmoob ua lub neej tsis muaj kev kaj siab. Hmoob tsis muaj ib lub caij nyog nyob thaj yeeb nrog luag tau zoo, nyob zoo, noj, hnav txaus siab li lwm haiv neeg, thiab hmoob tau ntsib kev kho siab, kev sib nco los ntawm txoj kev yuav tsum tau sib ncaim, sib plam kwj tseg tij, tso neej tsa thiab kev phooj ywg nrog lub los kua muag. Hmoob mus nyob qiv luag toj yug yaj qiv luag tebchaws tu tub tu kiv, tej me nyuam hmoob ciaj los nrog lub neej txuam yuav txuam tsoos ntsuav, hmoob tej me nyuam thiaj plam keeb kwm caj ces tsis paub txog kev tsim nuj ntawm haiv hmoob thiab lub npe hu ua hmoob.

   Hmoob tej txij nkawm tau mus xyaum lwm haiv neeg txoj kev txij nkaum ua neej yuam kev nrhuav, lub neej sib qaws pib txoj kev ua txiv nkawm sib hlub, sib swm, sib hwm thaum pib thiaj los xaus rau lub neej lwj siab ntsuag txij ntsuag nkawm. Tsoom hmoob ntau pua txhiab yim neej, tej me nyuam thiaj ua ntsuag ciaj tsis muaj niam/txiv pab txhawb, cob qhia raws hmoob cagku moj yoog qauv lw ntawm haiv neeg hmoob keeb txheej keeb kwm thaum ntxov.

   Tus Cag Cawmseej Haiv

   Tseem ceeb heev rau txoj kev sawv ciaj haiv neeg kom muaj kev thaj yeeb, muaj kev fauj xeeb(safety), muaj kev txawj ntse tob rau fab kev tswj hwm tus kheej thiab tswjkav teb chaws thiab kav tswj noob neej yuav txuab tsav sim(plants, animas,others living things) yog cag mooj kav sim(religion). Mooj kav sim nyob ntiaj teb, noob neej ntau haiv neeg kuj muab feeb meej ua tswv ntuj tug thiab teeb txhua yam txuj nyob hauv tus cag mooj kav no tis ua tswv ntuj lus tsim nuj “Vaj Lus Kub”, (Bible) cob qhia noob neej txog kev ncaj ncees. Qhov tseeb ntawm Mooj kav sim li txuj ci yog kwb teem (record) tseg lij xeeb sim laj lim tswv yim neeg ntse zoo thiab tsim nuj los taw qhia noob neej yub zeej kom txhawj ntse thiab muaj xeev xav leej tseeb txog kev coj ncaj ncees muaj ntsiab lus hu tias Cag mee j xeeb keeb (The Human Characteristic). Nyob rau ntau lub teb chaws, neeg muab lub lij xeeb sim no los cob qhia neeg raws txuj thawj sim (Leadership characters) kom tsoom thawj coj pom meej txog txiaj ntsim ntawm kev coj ncaj ncees. Txhua txhua haiv neeg thiaj muab cag meej xeeb keeb “mooj kav sim” saib ua ib nqi tseem ceeb hauv puav pheej haiv. Tab sis kuj muaj ntau haiv neeg muab cag meej xeeb keeb thiab kev cawm seej ntawm fab ntsuj plig coj los do sib xyaws hu ua mooj kav sim, ua rau noob neej thiaj muaj teeb meem kev nkag siab meej tseeb txog moojkavsim.

   Ntau lub sij hawm dhau los, neeg ntiaj teb thiaj sawv tsam txwv puv mooj kav sim, thiab ntau lub teb chaws tau tso cai xyaum ntau tus mooj kav sim kuj muaj kev sib cov nyom, sib cav, sib ceg txog rau kev sib ntaus sib tua neeg tuag lawm coob.

   Qees lub tebchaws kuj tau siv tus cai no los txhawb kev kiv nta haiv coj mus xyaw liaj txheej txheeb meem fai, cov teb chaws/haiv neeg coj li no, lawv tus tuam thawj coj lub teb chaws yog tus tuav txhua fab cag cai tswj/kho nws tsav neeg koom haiv.

   Tom qab Tebchaws PebHmoob lawm, hmoob tau plam txoj kev cob qhia kab theem thawj coj thiab lub niam tswv yim tswj haiv “txheeb meem haiv thiab laj txheej keeb kev ua tswv teb chaws” lawm. Thaum hmoob plam tus cag cawm seej no lawm, hmoob lub hlwb tsis tus, hmoob thiaj ua txhua yam raws xeeb ceem ntawm tus kheej xwb, ua rau tsoom hmoob lub neej mauj kev phom sij, lwj liam tsis paub kev raug kev txhaum. Hmoob kev ua neej tsis muaj hom phiaj, hmoob tsis paub qhov yog thiab qhov txhaum neeg lub siab.

   Hmoob tsis pom yam phem thiab tsis txawj los zeem meej yam zoo, txhua yam hmoob ua txhua hnub yog kev ywj ua siab, ywj txheej xwm xwb. Thaum no thiaj txhais meej tias hmoob ntsib dab tsis hmoob khaws yam ntawv siv tas pov tseg thiab ua txhua yam los ntawm kev seem tes, kevhaum xis siab tus kheej xwb tiag.

   Lub yees sim hmoob kev to taub txiv li no xwb, hmoob coj nyaum, tsiv nruj piv tsis txawv cov neeg poob phem tu caj ces keeb kwm lawm, hmoob tsis txawj hlub tus kheej, tsis paub txhuag nws lub cuab yim neej thiab lub meej mom tib neeg tseem ceeb paub tab tuav cai lawm. Hmoob kam lees siv txhua yam cai mus ti nkaus txog qhov mus yeem khaws tsiaj cai los siv rau lub neej cuab yim li lawm, nws tsis nco txog kev tsim nuj ntawm sam xeeb leej tib neeg li meej mom.

   Hmoob tsis muaj lub siab zoo, lub hlwb ncaj ncees raws lub ntuj tsawb tsim rau zeej sim, thiab hmoob tsis ras nco txog txoj kev thiab tus qauv lw kev tsim txiaj ntawm hmoob caj ces poj/yawm tau cob qhia hmoob ua neej kom noj sib pub, nyob sib cawm. Thiab kom hmoob ua neej sib hlub, sib pab ua neej raws keeb kwm, yoog caj ces keeb ncau ntawm nywj keeb hmoob tom qab hmoob tej nia/txiv, poj yawg tau xaus lawv txoj sia, tsav neeg hmoob thiaj nyob muaj koob nto moo raws li keeb kwm caj ces hmoob txhawv nyob ntiaj teb.

   Tsis tas li xwb, thaum poob cag txuj keeb kwm lawm, peb hmoob thiaj xeeb tshwm muaj tus xeeb ceem lig hiam siab hlob mus rhuav tseg nroj tshuag xyoob ntoo tsis nco ras xeev tias yuav txhuag thiab khuv xim, txov zoov txov tsuag tsis raws ntua tim tsum (need), tua me ntsiaj nrua qhuab tsavsim nruab dej tsis lees paub txog txoj cai pov hwm tsom kwm. Hmoob tus xeeb ceem phem qia neeg no ua rau txhua tsav neeg tuav cai tswv teb chaws ntxub tsav neeg hmoob thiab saib qis lub npe hu ua hmoob. Luag txhua haiv paub txog hmoob, hnov hmoob lub npe thiaj muab hmoob liam mus ris lub be phem uas txhua haiv neeg ntiaj teb tsis xav hnov, tsis kam lees yuav, ua rau bmoob lub koob meej keeb kwm zoo tsim nuj ploj mus. Hmoob lub meej mom, thiab hmoob tej kab lim kev cai, moj yoog qauv lw cagku muaj meej thawj thiaj poob tag nro ua rau hmoob lub npe piv tsis tau tej nyuam tsiaj liam moj.

   Hmoob lub siab hlob no, coj tsu txham ceem kub ntiav, phem lim hiam rau tej tsiaj txhua tsav yam, hmoob noj thiab tsis noj los, hmoob yeej yuav tsum tuakom tej me tsiaj tuag mus siab thiaj nqig, thiab hmoob siv tas thiab siv tsis tas los yuav tsum ntov txo tej me xyoob ntoo nyob xyaw hmoob.

   Kev tawm rooj must sham zoov tsham tsuag thaum twg me tsiaj nruab nrag los yeej pom tsis tau ua plooj liam twb yuav rawm maj tua, thiab tej me kab nruab dej xws li me khawj khaum, qav, ntses xuas kuab log, nrho hluav tws xob hlawv kom tuag tu noob sawb keeb hlo thiaj zoo siab.

   Tej xeeb ceem phem li hais los no, hmoob yuav ua tsis tau tswv dej, tswv av, thiab hmoob kav tsis tau liaj ia tebchaws, tuav tsis nyog lub sam xeeb thawj coj, hwj tsis tsum cag ku lij choj, tswj tsis tau zeej sim-txuab sim-luaj sim thiab yuav sim txhua keeb luj sim pheej thiab lwm nywj keeb ncoo haiv hmoob kiag nawb mog.

   Kev Ciaj Haiv

   Hmoob yog xeeb zeej (human) ntuj tsim rau ntiaj teb, hmoob muaj txhij moj yam thiab yam ntxwv muaj kev ciaj sia tsis txawv lwm nywj keeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauv xeeb (birth) tshwm sim raws cag luj sim keeb txhawv sim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

   Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub hom phiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob, Txoj fai tsa haiv hmoob yog tib tus cawm seej yuav cheem tau tsav neeg hmoob thiab lub npe hu ua hmoob kom txhob ploj yaj hauv lub ntiaj teb no mus xwb.

   Tsob noob hmoob tshwm sim xws nkaus li lwm nywj keeb txhua haiv neeg, hmoob yeej xauv xeeb raws cag luj sim (nature rule) kev txhawv keeb txhawv tiam hlav caj nrhau ces nthuav ri ciaj sia nyob saum daim luaj pua. Kev tsim nuj muaj nqi ntawm tsob noob hmoob yeej tsis swb txhua nywj keeb neeg, kev ua neej raws sim neej ntawm txhua tus hmoob los yeej tsis txawj lwm tsob noob zeej sim txhua nywj keeb.

   Yog li no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum muaj keeb kwm nyob ntiaj teb txuas mus kom txog hnub txhua zeej sim xaus neej nyob ntiaj teb, lub npe hmoob yuav tsum hum us kom txog hnub tsis muaj teev tshav ntawm caj hlav keeb ncau tsob noob hmoob nyob saum daim luaj pua mus ntxiv lawm.

   Tam sim no kiag, thiaj yog lub caij hmoob txhua tus tig kom tag nrho los txhawb lub npe hu ua HMOOB kom rov ciaj haiv neeg nyob nrog ntiaj teb mus ntxiv, Tseem ceeb tshaj plaws, hmoob txhua leej rov los koom nyob hauv qab lub npe haiv hmoob kom muaj meej mom sawv sib txig fim neeg ntiaj teb txhua nywj keeb, thiab kom tsav neeg hmoob/haiv hmoob muaj peev xwm siv lub npe haiv hmoob sawv nrog ntiaj teb cog phooj ywg, tsav txhawb hmoob moj kuab txuj ci uas yog tus yuam sij kev vam meej ntawm hmoob txhua leej kev ua neej. Hmoobtxhua tus sawv hauv lub npe haiv hmoob tawm tuaj mus koom ntiaj teb kev lag luag kom txhawb tau tsav neeg hmoob kev ua neej fab zim phaj pav, zim phaj txheej rov los txhawb lub npe hmoob thiab txhua leej hmoob kom tsis ntshaw lwm haiv neeg kev ua neej mus ntxiv.

   Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keeb kwm, muaj ciam teb chaws, muaj phuav pheej haiv (national symbolisms), muaj cag ku moj yoog qauv lw (culture/traditions), muaj twj chim qauv chiv haiv (national trademarks), muaj cag leej keeb kum (constitution), muaj tseem fwv (government), muaj cag ku lij choj (Social regulation), muaj liaj txheej txheeb meem (administrations regulatory) thiab muaj txuj ci keeb haiv .etc…

   Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai kom tsoom neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lag luam thiab cog kev sib pauv hloov txuj ci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

   Hais txog keeb kwm hmoob yog nqi tseem ceeb, hmoob yuav tsum tig kom pom meej tias haiv hmoob txhawv nyob rau thaj av Tuamtshoj. Ntau txhiab xyoo dhau los, hmoob tau nrog nywj keeb hajn sib tw ua vaj nyob toom niam av tuamtshoj los txog ntua rau thaum cov Hajn tau txov hmoob vajn txwv (king), qhau haiv hmoob thiab txeeb hmoob teb chaws, peb haiv hmoob nrog rau txhua yam puav pheej haiv tau raug rhuav puas tsuaj tag suaj kaum.

   Teb chaws hmoob poob, haiv hmoob xaus thiab tsoom hmoob tau tuag, zeej tsoom hmoob tau ntsib kev quab yuam, caij tsuj, tsim txom, hmoob thiaj pib tawg ri ua ntau pua pab khaiv zam txoj kev rhuav tshem ntawm cov Hajn mus lawm deb ntawm hmoob daim av zuj zus.

   Ntau tiam dhau mus, tsoom hmoob feem yog cag keeb neeg noob nom cag tswv ntawm haiv hmoob thiaj tau hla hmoob daim av mus ua neeg poob teb chaws los txog niaj hnub no, thiab tsoom thawj coj hmoob no tau tso lawv daim av nrog lawv hmoob pej xeem huab hwm nyob rau hmoob lub teb chaws tuam tshoj los txog niaj hnub no.

   Zim txwv no yeej dhau los lawm ntau pua xyoo, tab sis pej xeem huab hwm hmoob tseem muaj ntau roob leej neeg nyob khov kho tuav hmoob lub npe tseg rau Tuamtshoj, Tab sis vim txoj kev raug yuam kom hmoob Tuamtshoj yuav tsum mus yoog coj Hajn tej cag ku lij choj, moj yoog qauv lw. Thiab cov Hajn no tseem yuam hmoob hloov txawj moj kuab txuj ci, lus tib si nrog rau tej keeb kwm koob tsheej tsiab paj tsiab peb cawg txhua yam kom mus yoog li Hajn, tsoom kwv-tij hmoob Tuamtshoj thiaj tsis sib thoob lus tag, lawv lub paj tsiab peb caug thiaj nthuav rag rau thaum lub 2 hlis ntuj li cov Hajn lub xyoo tshiab.

   Lub ntiaj teb txawm yuav ncig mus lawm pes tsawg ncig, sij hawm thiab txheej xwm ntiaj teb txawm yuav hloov mus lawm npaum li cas lawm los xij, hmoob yeej tseem yog tug yug koom roj koom ntshav. Tsob noob hmoob yeej nco qab ntsoov lub npe hmoob tsis ploj, txawm haiv hmoob tau raug tsoom neeg phem no txov lawm npaum li cas los xij/tsav neeg hmoob yeej tseem tsob zeem thiab ntoo rawv lub npe “PEB HAIV NEEG HMOOB” tsis nrauj.

   Hmoob zeej tsoom txawm yuav rim us thoob lub ntiaj teb txhua kaum dej kaum av lawm los, peb hmoob tseem nco qab ntsoov tias peb yog neeg hmoob. Txawm yuav sib ncaim lawm pes tsawg pua txhiab xyoo mus nyob qhov twg lawm los, peb hmoob yeej tseem nco qab ntsoov sib hwm, sib hlub, sib khuv xim thiab sib pab kom txog hnub tsis muaj lub ntiaj teb.

   Thaum tsav neeg hmoob tseem tseem ceeb tsim nuj npaum li no, tsoom hmoob uas muaj lub zeem muag tuav tsoom hmoob kom rov koom npoj ncoo haiv thiaj tau tsim muaj puav pheej haiv hmoob txhij txhua rov npaj tseg rau tsoom hmoob thoob ntuj los koom txoos tsa kom haiv hmoob ciaj sia sawv ruaj ntseg nrog txhua nywj keeb neeg sib tw ua neej ntoj kab txhua hmoob li keeb kwm mus lawm tom ntej.

   Kwb teem & teeb txheeb los ntawm

   Yaj tshaj Koob.

   Tus Bojyaig tij kwvluag! Koj zaj dab neeg HAIV, hais thiab piav ntxaws. Qhov tseeb tsum tiag peb coob22 leej ntau tus yeej paub txog Hmoob li HAIV neeg zoo2 lawm, tabsis tsis ta li ntawd lwm haiv neeg lawv tseem paub peb HMOOB li HAIV zoo dua peb lawm thiab. Vim licas kuv hais li? Vim tias HAIV HMOOB tsis yog HMOOB li HAIV lawm. HAIV HMOOB raug txo tus cag ntau2 tiam dhau los lawm, tsis paub leej twg yog tus uas kom HMOOB li HAIV ploj mus...haiv neeg DAWB, DUB, LIAB, DAJ peb tsis paub meej yog leejtwg...Qhov tseeb yeej paub tias ib haiv ntawm cov DAWB, DUB, LIAB, DAJ yog cov tsim kom HMOOB li HAIV ploj mus, ri mus thoob qab ntuj xwv kom hnub tom ntej HMOOB li HAIV thiaj tsis ciaj. Thiab tsis cuam tshuam lwm leej li haiv kev ua neeg.

   HMOOB yog ib haiv uas siab dawb22222 siab ncaj2222 siab zoooooo222 HMOOB qhia txhua yam txog txoj kev ua neej thiab ciaj HAIV rau lwm HAIV neeg. HMOOB tau cawm ntau222 haiv neeg nyob lub qab plab ntuj no ciaj mus nto ntuj, tsim ua neeg muaj txuj , nuj nqi zoo. HMOOB thiaj poob ciaj khaub tsis muaj chaw txawb rau. Vim txoj kev ua zoo rau lwm haiv thaum kawg luag thiaj txov yus li caj ces kev teeb txheeb ua noob HMOOB..vim luag lwm haiv muaj, paub txog tias hnub tom ntej HMOOB yuav yog ib HAIV kav tau daim AV lub ntuj koj, kuv thiab peb nyob no...

   Kev ciaj HAIV yuav nyuaj22 rau HMOOB, tabsis kev ciaj NEEG rau HMOOB muaj kab to thuv kev to tog rau HMOOB. seb HMOOB yuav xaiv kabtwg taug...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus Bojyaig tij kwvluag! Koj zaj dab neeg HAIV, hais thiab piav ntxaws. Qhov tseeb tsum tiag peb coob22 leej ntau tus yeej paub txog Hmoob li HAIV neeg zoo2 lawm, tabsis tsis ta li ntawd lwm haiv neeg lawv tseem paub peb HMOOB li HAIV zoo dua peb lawm thiab. Vim licas kuv hais li? Vim tias HAIV HMOOB tsis yog HMOOB li HAIV lawm. HAIV HMOOB raug txo tus cag ntau2 tiam dhau los lawm, tsis paub leej twg yog tus uas kom HMOOB li HAIV ploj mus...haiv neeg DAWB, DUB, LIAB, DAJ peb tsis paub meej yog leejtwg...Qhov tseeb yeej paub tias ib haiv ntawm cov DAWB, DUB, LIAB, DAJ yog cov tsim kom HMOOB li HAIV ploj mus, ri mus thoob qab ntuj xwv kom hnub tom ntej HMOOB li HAIV thiaj tsis ciaj. Thiab tsis cuam tshuam lwm leej li haiv kev ua neeg.

HMOOB yog ib haiv uas siab dawb22222 siab ncaj2222 siab zoooooo222 HMOOB qhia txhua yam txog txoj kev ua neej thiab ciaj HAIV rau lwm HAIV neeg. HMOOB tau cawm ntau222 haiv neeg nyob lub qab plab ntuj no ciaj mus nto ntuj, tsim ua neeg muaj txuj , nuj nqi zoo. HMOOB thiaj poob ciaj khaub tsis muaj chaw txawb rau. Vim txoj kev ua zoo rau lwm haiv thaum kawg luag thiaj txov yus li caj ces kev teeb txheeb ua noob HMOOB..vim luag lwm haiv muaj, paub txog tias hnub tom ntej HMOOB yuav yog ib HAIV kav tau daim AV lub ntuj koj, kuv thiab peb nyob no...

Kev ciaj HAIV yuav nyuaj22 rau HMOOB, tabsis kev ciaj NEEG rau HMOOB muaj kab to thuv kev to tog rau HMOOB. seb HMOOB yuav xaiv kabtwg taug...

Kuv nkag siab koj meej heev, kuv paub zoo tias koj xav phem heev rau lub tswv yim hais mus kuv seem lus no los mas bawg. Tab sis koj txhob khib siab, kuv tsis tau yog hais tej keeb kwm hmoob nkaus xwb ne. Kuv qhia kom koj lub qhov muag pom kom meej tias. Vim li cas hmoob thiaj yuav tsum tsa haiv kom rov ciaj.

Koj tsis muaj zeem muag ces koj ntshai thiab txhawj npaum li ntuj yuav poob los. Tab sis kuv tsis tau txhawj txog kiag li. yog yus tsis paub/tsis txawj/ tsis pom qab yuav ua li cas ua....Nob twj ywm ua tus txhawb xwb, thaum yus tsis paub lawm, luag tsis yuam kom yus ua nawb mog.

Lub nyuag tswv yim ua qhev koj tau present rau kuv ntawv ces txhob tham txog/ koj txhob xav tia kuv tsis pom txoj nyuag kev tub nkeeg khaws xyeem li koj tham ntawv nawb. Tsim nyog koj ua kuv tsaug xwb vim kuv saib koj yeej tsis tau pom ntuj kaj, Nco qab ntsoov tias tus neeg pom meej li kuv lawm, tsis yog me nyuam yaus. Tuaj tham lus yuav tsum tham kom raug/ txhob lam tuaj hais lus li kuv tsis paub qab hau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo os Phoojywg Yaj Tshaj Koob

Kuv yog HmoobLivXwm, zoo siab tau paub koj hauv no. Kuv nyeem koj tsab ntawv tag, kuv totaub tias koj yog ib tug uas tseem hlub Haiv Hmoob kawg. Kuv xav tias txoj kev los kho peb haiv Hmoob kom rov los ua ib pab ib pawg yeej tseem tsis tau tau lig. Tab sis, kuv saib mas, txoj kev mus organize peb haiv Hmoob no yuav tsis yooj yim kiag, vim tias: 1. Peb tsis muaj tsev qhia ntawv rau peb cov neeg. Peb yuav tsum cob qhia peb cov neeg thaum lawv me me los mus txog thaum lawv loj thiab lawv laus li peb, mas peb thiaj rub tau txhua pab, txhua pawg rov qab los. 2. Peb yuav tsum muaj ib lub Hmong Center, sau tej cai, tej xov xwm, thiab sau tej tswvyim cob qhia peb haiv neeg, kom sawv daws rov los sib totaub.

Cia kuv tham 2 yam no rau koj tso. Seb koj xav li cas. Raws li kuv xav, tos peb tawg ua dog ua dig tas lawm los tim lawv cov ua niam ua txiv lawv sib tawg ua ntej lawm. Ces peb thiaj li plam ntxhiab lawm. Tab sis txij no mus, peb yuav tau los sib koom tes, cov ntse yuav tau los hlub cov txawj, cov txawj los yuav tau los pab cov ntse. Peb thiaj li yuav muaj 2 sab tes los kho peb lub neej Hmoob. Raws li kuv pom, niaj hnub no, cov ntse tsis nyiam cov txawj, ces cov txawj khiav mus nkaum twj ywm lawm. Peb lub neej muaj ib sab tes lawm xwb, tsis muaj 2 sab tes. Yog thaum cov ntse paub hlub cov txawj, cov txawj tig rov los pab cov ntse, ces peb yuav tsum mus taus xwb.

HmoobLivXwm

HmoobLivxwm.

Ua tsaug koj cov lus txhawb.

Txhua txoj kev peem haiv kom ciaj rov los tswj tuav yus haiv neeg yeej tsis yooj yim kiag/ li ntawv kev ntau thawj ntawm thaum pibn no thiaj timtsum vov txha neeg tawv khov kom cua tuaj tsis qaij cua nplawm tsis ntag. Cov neeg uas siab muag khaws xyeem xwb uas tsis tau cag neeg/ tuav tsi tau haiv lub meej mom...Haiv thiaj qaug los txog tav no/ peb puas yog cov txha neeg ntawm haiv? Yog peb yog tseem cag neeg. Peb tsis tau nug tias yooj yim los yog nyuaj/ peb tsuas nug tias peb puas yog neeg thiab puas muaj txoj cai xwb nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nkag siab koj meej heev, kuv paub zoo tias koj xav phem heev rau lub tswv yim hais mus kuv seem lus no los mas bawg. Tab sis koj txhob khib siab, kuv tsis tau yog hais tej keeb kwm hmoob nkaus xwb ne. Kuv qhia kom koj lub qhov muag pom kom meej tias. Vim li cas hmoob thiaj yuav tsum tsa haiv kom rov ciaj.

Koj tsis muaj zeem muag ces koj ntshai thiab txhawj npaum li ntuj yuav poob los. Tab sis kuv tsis tau txhawj txog kiag li. yog yus tsis paub/tsis txawj/ tsis pom qab yuav ua li cas ua....Nob twj ywm ua tus txhawb xwb, thaum yus tsis paub lawm, luag tsis yuam kom yus ua nawb mog.

Lub nyuag tswv yim ua qhev koj tau present rau kuv ntawv ces txhob tham txog/ koj txhob xav tia kuv tsis pom txoj nyuag kev tub nkeeg khaws xyeem li koj tham ntawv nawb. Tsim nyog koj ua kuv tsaug xwb vim kuv saib koj yeej tsis tau pom ntuj kaj, Nco qab ntsoov tias tus neeg pom meej li kuv lawm, tsis yog me nyuam yaus. Tuaj tham lus yuav tsum tham kom raug/ txhob lam tuaj hais lus li kuv tsis paub qab hau.

kuv me tijlaug, txhob tham lus ntau ntau mas lod.

3 cov neeg yuav xav kom ciajtsav hmoob thiab ciajhaiv hmoob no, yuav tsum Tshajlij tshaj cov nqi lus teb no os nawb. yog tias yus yog PhabEj lawm, "Stand Tall" li ib tug PhabEj...tej yam ua luag hais tshaj los qhia rau, tej yam luag qhua los kawm ntxiv, tej yam tsi pom los yuav tau CabTes kiag nrog yus mus l tug neeg criple/digmuag kom nws nrog yus pom the light on the other side of the tunnel. li no, nws thiaj li yuav nkagsiab thiab txawjzoo nawb mog. koj twb ua npaum li no kiag los, nws tseem muaj cov ua tseem tsi pom kiag li thiab tsi paub li nawb...ua lub siab ntev tshaj no ntxiv nawb mog...brothers! yog hmoob txoj kev ntshaw yog Sibpab, Sibhlub, Sawv Ciajtsav Hmoob thiab Sawv mus CiajHaiv Hmoob os mog.

2 kwvtij lawm koj kwv thiaj li ua twb zoo qhia kom koj ua tij nkagsiab es txhob tham lus ntau thiab yuam kev rau tagkhi lawm xwb. lub homphiaj yog lub zeegmuag yog txoj kev yuav cob yuav qhia txhua tus Hmoob kom pom kev thiab nkag siab zoo xwb.

kuv tsi tau nyeem koj cov nqi lus tag thiab ntau ntau ces cias kuv muaj sijhawm kuv nyeem tag no li los nrog koj tham ntxiv nawb.

koj kwv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob Kev Ciaj Haiv

Thov xyuam meej thiab fim hawm tsav neeg hmoob thoob ntiaj teb txhua leej, Hnub no, kuv sau tsab moj kab sim nthuav txog teeb meem ntawm haiv neeg hmoob rau tsoom hmoob tej me nyuam tau nyeem kawm paub txog zeem txheej thiab txheej xwm hmoob tau plam haiv poob teb chaws lo mus ntau tiam neeg.

Kev tshab txhais thiab tej lus siv rau hauv no yeej muaj ntau yam zoo tseem ceeb thiab yam yuav tsum tau hloov kho kom phim tshawj rau haiv neeg hmoob siv lawm tom ntej.

Ua ke no, kuv thov nqua hu txog tsob noob hmoob kom los koom siab soj haiv hmoob qab thiab tig rov los sib pab txhawb tsa haiv hmoob kom ciaj sia muaj peev xwm sawv tsheej haiv neeg zoo nrog txhua haiv neeg nyob hauv ntiaj teb no, thiab haiv hmoob rov muaj koob meej nto lug raws li keeb kwm hmoob tau tsawb tsim muaj tsob noob hmoob rau ntiaj teb.

Tseem ceeb tshaj txhua yam, yog hmoob txhua tus yuav tsum tig rov los ntseeg tus kheej thiab tsoom neeg koom lub npe hu ua hmoob, hmoob txhua tus yuav tsum nco qab ntsoov tias hmoob tsim nuj thia ua tau txhua yam li lwm haiv neeg. Hmoob tseg txhob tos lwm haiv neeg txhawb hmoob ua ntej, tseg txho tos ntuj pab hmoob ntxiv lawm, yuav tsum tau peem txhua yam los ntawm hmoob lub zog, lub tswv yim thiab hmoob kev koom tes/koom siab lawm xwb.

Hmoob Kev Plam Haiv.

Hmoob lub npe tseem ceeb tsim nuj heev tiag, tsav neeg hmoob txawm ri tawg mus thoob ntuj lawm los tsoom hmoob txhua tus thiaj tseem tuav rawv lub npe hu ua “Hmoob”, vim hmoob yeej yog tsav neeg tsim txiaj hauv ntiaj teb no puag thaum ntxov los lawm. Hmoob muaj zoo keeb kwm nyob ntiaj teb, thiab hmoob nyob tsheej haiv zoo neeg nyob ua ntu zus txog rau tuam tshoj Esxias, txawm hais tias haiv hmoob raug rhuav tseg puas tsuaj tag nyob tuamtshoj thiaj ua rau tsob noob hmoob tau tawg ris thoob ntuj lawm. Hmoob yeej tsis tau me siab txog kev koom haiv, thiab hmoob yeej nco qab ntsoov tias hmoob yog npoj keeb neeg zoo tsim nuj tsis txawv lwm nywj keeb neeg kiag.

Peb Hmoob thiaj tsis tau yeem tso lub npe “HAIV HMOOB” no pov tseg, thiab hmoob yeej tsis tau tuag siab tuaj yeem mus txiav siab txia ciav haiv ua lwm tsav neeg. Hmoob tau mus kwm siav nyob txog ntau lub tebchaws, tiam sis lub npe Haiv Hmoob yeej tseem cig npliam ntsa iab hauv hmoob txhua leej li nruab siab, li no, hmoob thiaj tuav rawv txhua yam txuj ci, puav pheej, twj cim-qauv laug-paj ntaub-tw siv yog hmoob teej tug zuag nqa nrog hmoob mus txhua txhia lub tebchaws.

Hmoob lub hlwb tsim txiaj tseem khuv xim ceev khaws nco ntsoov tseg hmoob me moj kuab lus txooj lus cag/lus tseem ceeb tsim nuj nrog rau me suab qeej/nruas, kwv txhia, lus taum huam cia ua kev twm ywj tim pheej xeeb nyob hauv txhua cuab yim hmoob. Thiab hmoob nco ntsoov siv txhua yam yog hmoob tug ua kuab tshuaj cawm seej kom tsev neeg muaj tus ntsuj plig hmoob nyob nrog lawv txhua leej hnub dhau hnub.

Ntau puas xyoo tau dhau mus ua txhiab xyoo, hmoob tseem nyob ua neej tuav rawv lub npe hu ua HMOOB tseg txog niaj hnub no, tab sis vim kev vam meej thiab kev nthuav hwj chim ntawm noob neej ntiaj teb, tsav neeg hmoob yuav nyob tsis tau tus cwj pwm ua lub neej nyob zoo li no mus ntxiv lawm. Hmoob yuav nyiaj ntxeem txoj kev txom nyem lwj siab poob qab tsis taus mus ntxiv , yog li ntawv, zim txwv no thiaj yog lub sij hawm koob xuam kawg rau tsob noob hmoob yuav tsum tig rov los sau npoj koom sob pov puag, las thaiv lub npe hmoob.

Hmoob yuav tsum tau sawv tawm ntawm txoj kev nyo hau nyob rau lwm haiv neeg kev quab yuam caij tsuj, thiab hmoob yuav tsum sawv kom tau rov los nrog neeg ntiaj teb peem txoj kev ua neej tsheej haiv kom hmoob muaj peev xwm tswj, tuav tau tsav neeg hmoob ua neej vam meej nyob hauv lub npe haiv hmoob.

Ua ntej hmoob yuav rov mus peem tsheej tau haiv sawv nrog ntiaj teb sib tw ua neej lawm tom ntej, hmoob tseem tshuav ntau yam hmoob yuav tsum tau pib hloov kom tiav, peb hmoob thiaj yuav sawv nto txog lub sam xeeb muaj zoo meej mom nyob fim ntiaj teb txhua nywj keeb haiv.

Tseem ceeb tshaj txhua yam, hmoob yuav tsum rov tig los saib hmoob lub npe, hmoob lub meej mom kom tseem ceeb rau nqi. Ua ke ntawv, hmoob yuav tsum pom kom meej thiab tshawb kom paub tob txog txhua yam teeb meem tav hmoob kev thiab tseem dawm hmoob taw.

Txoj Kev Hmoob Nntseeg thiab Hlub Tus Neeg Qus.

Lub chivkeeb ua rau haiv hmoob tau ploj mus hauv keeb kwm ntiaj teb no, nws yog tim hmoob txoj kev zooj muag thiab kev mus tseeg tus neeg sab nrauv yam tsis paub txhawj, tsis nco xyuam xim txog luag txoj kev phem. Hmoob cia li kam qhib siab lug zoo rau txhua tus neeg nyob ntiaj teb yam tsis khuv sim hmoob li dej siab thiab tsis nco nto txog lwm tsav neeg li lub tswv yim phem lim hiam.

Yeeb ncuab ntawm haiv hmoob thiaj kav xyeem hmoob tus xeeb ceem no txov thiab rhuav kiag hmoob kev haumxeeb, kev ruaj ntseg ntawm haiv hmoob puas tsuaj mus. Lawv tsim lub tswv yim qus phem lim hiam los ntsig kiag txiav hmoob kev sib hlub, tsim kev tawg tshwj ua teeb meem rau hmoob sawv rov sib tua vim yeeb ncuab npaj tus liaj txheej nrhuav kom hmoob yuav tsum tau mus npuab raws lawv tus lajtxheej tomtxwv rhuav kom haiv hmoob kom tuag puas tsuaj mus, thiab npaj ua kom thaum kawg hmoob yuav tsum poob mus ciaj qhev li niaj hnub no ntag.

Kev siab zoo ntawm hmoob thiaj yog tus vij nywj kiv kiam ua rau hmoob haiv tuag thiab ua rau hmoob tau tawg ri mus nyob thoob lub ntiaj teb, tsob hmoob tuav tsis tau lub hwjchim hmoob nto moo lug muaj nrig ciam dej ciam av, thaum kawg haiv hmoob thiaj qaug sawv tsis ntseg rov los tuav cawm tsob noob moob.

Yog li no, peb hmoob txhua leej pom meej kev sib pab ntawm neeg ntiaj teb tau qhia meej rau hmoob tias, hmoob thiab lwm haiv neeg lub siab txoj kev pab neeg sib txawv deb npaum li cas…

Hauv qab no yog kev tshab txhais sib piv txog txheej xwm keeb kwm ntawm hmoob thiab lwm haiv neeg kev sib pab/sib cawm txij li keeb puam puas xyoo dhau los nyob Esxias.

 • Nyob Hmoob qub teb chaws ntuj Tuamtshoj, hmoob pab txhua hom neeg kom sawv daws muaj liaj teb ua noj, muaj vaj tsev zej zos nyob ua neej, tab sis, nywj keeb “Hajn” uas tom qab lawv qhau teb chaws Peb Hmoob lawm, lawv sawv los muaj hwjchim tseemfwv nyob Tuamtshoj.

  Tsav neeg no pab lwm nywj keeb thiab pab hmoob ces yog tseg hmoob txoj sia kom los ua taus lawv qhev, kawm lawv lus, coj lawv cai, sij lawv txuj ci, txhawb lawv cov Hajn no kom muaj hwjchim tsheej nom tsheej tswv nyob tuam tshoj tiam tag los tiam tuaj.
  Lub sij hawm ntawv, tus hmoob twg tsis ua li hais, Hajn yuav tsum muab tua pov tseg, lawv tseem muab tej me nyuam tub hmoob sam noob qes tag, thiab lawv tseem quab yuam poj hmoob/ntxhais hmoob kom los ua suav Hajn poj niam thiab yug lawv me nyuam.
  Dhau ntaw, cov hmoob khiav dim thiaj hla mus ua neeg kwm siav nyob qab tswj hwm hauv lwm haiv neeg, thiab hmoob thiaj yuav tsum poob teb chaws li niaj hnub no.
  Hajn tus cai no, tsav neeg hmoob yeej yuav tsis muaj hnub zam txim tau rau lawv tus cwj pwm lim hiam vaub tsuab qias neeg nyob rau hmoob/hajn tej keeb kwm no kom txog hnub lawv yuav tsum thaj tsob nws lawv txoj kev phem, kev txhaum los thov kev zam ntxim ntawm Haiv neeg hmoob.
  • Nyob nplog teb, tsav neeg hmoob tau cawm neeg Fab ki, Neeg Asmelikas uas tuaj tsim teeb meem rau sab tebchaws Esxia.

   Hmoob tau pab cawm lawv kom dim kev tuag thiab kev raug tsim txom los ntawm lawv tus yeeb ncuab, ntawm hmoob txoj kev sib pab no yog lub siab ncaj ncees dawb huv, hmoob tsis tau yuav tos ib yam txij ntsig rov los ntawm txoj kev pab. Hmoob tsis tau yuam kom lawv los ua hmoob neeg los sis kom ua hauj lwm rau hmoob, tab sis Fabkis thiab Asmelikas lawv cawm kom hmoob dim txoj siav ntawm lawv tej kev tuaj tsim teeb meem thiab coj hmoob mus ua lawv neeg. Lawv coj hmoob mus ua lawv hauj lwm, mus ua lawv tub teg tub taws kom ntev mus hmoob ploj tuag txhua yam puav pheej uas qhia tias hmoob yog hmoob.
   Cov neeg nplog kiag hauv tebchaws kuj siv hmoob roj kib hmoob txhav, lawv txwv txiav tsis pub hmoob muaj txwm sim kawm hmoob moj kuab txuj ci kom txhawb tau hmoob kev vam meej, thiaj kom tom ntej hmoob nrog tau nplog tswj hwm tau daim av Lostsuas. Txhua zaus muaj tsam txwv puv loj thiab me nyob hauv lub teb chaws Lostsuas, hmoob yog cov siv zog tshaj txog rau sab muab roj ntshav thiab txoj siav tuag nchuav pua daim av Lostsuas no los lawm ntau tiam neeg.
   Hmoob muaj peev xwm nres theem yeej txhua ntsuj puv txhav nqos teb chaws xws li: puv fabkis sau se, puv CIA thiab tom qab rooj puv Nyablaj tuaj txhav nqos tebchaws Lostsuas, tab sis tsoom neeg nplog lub siab phem, siab nqaim yeej tseem saib hmoob tej txiaj tsim no tam plua av xwb.
   Tam sim no, daim av Lostsuas uas pej xeem txhua tsav neeg tau muab roj ntshav txoj sia pua rau haiv neeg kom muaj kev twm ywj tim pheej txheej (independence) thiaj raug lwm haiv neeg tuaj nrhuav nyiag txhua yam koov luaj sim uas tsim nuj, raug nqis nyhav hauv teb chaws Lostsuas mus lawm du lug. Ua rau txhua nywj keeb haiv hauv teb chaws Lostsuas tsis tshuav ib yam dab tsi tsim nuj los puab txhawb lub neej tsim thaij txhawb tsav kho haiv kom vam meej nce qib, niaj hnub no, tseem fwv nplog thiab pej xeem Lostsuas thiaj nyob rawv hauv kev cawm dim ntawm tsoog neeg ntiaj teb lawm xwb.

   • Nyob Nyablaj teb (Vietnam), peb hmoob kuj yog npoj neeg siv zog pab tsoom neeg nyablaj raws li kev los thawj luag nyob ua phooj ua ywg, tab sis nyab laj cia li yuam kom tsoom hmoob no mus ua neeg nyablaj. Lawv yuam kom hmoob tso hmoob txoj kev ua haiv hmoob tseg, thiab lawv txwv tsis pub hmoob kawm hmoob li txuj ci ua zoo tib yam li Nplog thiab Suav (Hajn) tus cwj pwm thiab ntag.
   • Nyablaj txiav hmoob txwm sim kev coj raws hmoob moj yoog qauv lw, lawv txwv txiav hmoob kev cai cagku yuam hmoob mus coj lawv li cai, yuam kom cov hmoob no mus noj peb caug raws li nyablaj rau puag thaum lub 2 hlis ntuj.

    Nyablaj tej cwj pwm quab yuam saib hmoob tsis tsim nuj no yog npaj hloov kom hmoob txhob sib txheeb kev ua koob tsheej raws hmoob li keeb kwm, lawv xav ua kom npog tau hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv yug nyob nyablaj teb tsis txhob paub taug qab haiv hmoob thiab plam haiv mus li.

    Nyablaj cia hmoob ua laj kab thaiv suav tuamtshoj kom haiv neeg nyablaj tau zoo ua neej kaj siab, tab sis nyablaj yeej tsis muaj tso hlub pom txog hmoob tej roj ntshav thiab lub neej txoj sia tau muab tiv thaiv pov hwm daim av.

    Lawv tseem ntsim teeb meem txwv hmoob kev ua neej thiab nrhiav teeb meem tau ntes hmoob tua pov tseg kom ntiaj teb hais tsis sawv/hmoob hais tsis taus.

     [*]Nyob rau Thaib teb, hmoob pab thiab thaiv ciam dej ciam av los txog niaj hnub no, thiab pab thaib yam dawb paug raws tus zoo pej xeem kev thaj tsob txog haiv neeg kev ruaj ntseg. Txhua ntsuj puv hlob/yua, hmoob yeej tau sawv nrog tseemfwv thiab pej xeem txhua nywj keeb hauv Thaib teb tiv thaiv daim av Thaib, tab sis tseemfwv thaib tseem ntia hmoob yog tus kab mob qais neeg heev nyob Thaib teb chaws.

     Tam qab tebchaws thaj yeeb, tsoomfwv Thaib muaj cwj pwm phem qias neeg kawg rau hmoob, lawv pom hmoob txom nyem, ua neej poob qis, tsoom fwv Thaib thiab tsoom neeg nplua nuj kuj tau haub yaum hmoob mus rau ntau yam teeb meem xws li tsim teeb meem ntxeev tebchaws kom txhaum cai ua chaw ntxub rau tsoom nywj keeb Thaib teb, thiab kom tseem fwv muaj cai caum hmoob tua li tej tsiaj.

     Tsoom hmoob uas tsis kam nkag rau tus tom txwv phem ntawv, tseem fwv tau tso tej nom kab theem yau xws li tub ceev xwm pwj cheeb thiab cov neeg nplua nuj mus haub yaum ntxias kom lawv ua lag luam txhaum kev cai lij choj. Tseemfwv mam tso tub peeb zeej/tub ceev xwm mus tos hmoob kev tua pov tseg kom hmoob hais tsis sawv/ntiaj teb liam tsis tau.

     Thaib txoj kev pab hmoob yeej muaj cwj pwm lim hiam, phem qias neeg tsis swb lwm lub tebchaws hmoob tau mus kwmsiav.

     Tim Hmoob Tus Txhamceem Phem

     Hmoob tus cwj pwm txhamceem twmxeeb twm zeej, lub siab ntshaw noj kheej kuj yog tus vijnpog phem ua rau hmoob plam haiv poob tebchaws, txawm yuav thaum twg, qhov twg los xij, yog muaj yeeb ncuab xav nrhuav hmoob kom tuag haiv mus, lawv tsom kiag hmoob lub hlwb no los ua kom tau txiaj ntsim tig rov nrhuav hmoob.

     Yeeb ncuab yeej tshaj lij paub hom hmoob muaj hom xeebceem lihais los no zoo tias yog lawv xyeev nom, nyiaj thiab tsa hwjchim rau cov hmoob zoo li no xwb. Hom neeg coj li no yeej ua kom tau txhua yam pub rau luag kev tim tsum, thiab lawv yeej kam lees txhua ua txhua yam luag txib. Yeeb ncuab paub meej kawg kiag tias yog tsav tsa hom hmoob no los muaj hwj chim lawm, luag yuav kuv phem tau hmoob mus hwm thiab thawj yoog luag kom tau. Hmoob raug teeb meem ua ntu zus thiab thiaj plag taw poob ciaj qhev rau tus xwm txheej no txhua tiam.

     Ua ke ntawm, kev siab hlob ntshaw noj kheej kuj yog teev zooj ntawm kev tswj haiv hmoob kom quaj ntseg, hom hmoob muaj lub siab nqaim li no tsis ntse txog qhov pom tob thiab cij tau dav kom pov puag tau txhua tus hmoob thiab coj tsis tau kom haum pej xeem thiab yeej laj mej pej xeem lub siab los ncawg hwm nws. Hom thawj coj kab theem no, nws tseem tsuas paub saib dej ua ntu saib neeg ua plu, nws thiaj muab tus tsis txawj ntse los tsuav txheeb thiab swm nws xwb los tuav pej xeem; thaum tus neeg tsis txawj ntse, nws lub siab twm xeeb, lub hlwb tsiv nruj quab yuam thiab kauj nyem pej xeem dhau cai, tsis paub txog kev ncaj ncees. Pej xeem thiaj hwm tsis tau tus thawj no, hmoob thiaj tawg ua ntau pab pawg rau luag lwm haiv neeg khaws siv.

     Qhov phem tshaj plaws yog thaum hmoob tawg ua ntau pab lawm, yeeb ncuab tau zoo siv tomtxwv rhuav tseg txo hmoob yooj yim heev rau kev muab hmoob roj kib hmoob txhav li peb txhua tus hmoob pom thiab ntsib kiag ntawm hmoob lub qhov muag ua ntu zus los no.

     Tim hmoob txoj kev txawj ntse tsis zuag

     Lub neej hmoob dhau los lawm, hmoob poob kev txawj ntse txog kev ua thawj tswj. Hmoob tsis muaj lub niam tswv yim “zeem muag” thawjsim coj pug kom haiv txeem txhua tus tom txwv phem ntawm haiv hmoob tus yeeb ncuab.

     Hmoob tsis muaj lub lijxeebsim (philosophy) npaj cawm haiv hmoob kom nyob dhau txhua nywjsim (source of causes) txheej xwm ntiaj teb kev sib nyom, kev sib ntxeev, kev sib huab noj, huas nyiag txuj ci laj lim tswv yim. Tus xwj xwm ntawm tsoom neeg ntiaj teb zoo li no, tsob noob hmoob thiaj muab tsis mus lwm haiv neeg, hmoob thiaj dhau mus ua neeg poob qab lag ntseg,dig muag. Txog theem no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum tau mus thawj lwm haiv neeg nyob cawm txoj sia ib tiam dhau tiam los txog hnub no.

     Txhua tus hmoob thiaj poob txuj ci, poob kev txawj ntse tshaj lij kob xwb, kev ua neej ntawm tsav neeg hmoob poob qis caum tsis cuag neeg ntiaj teb txoj kev vam meej. Hmoob pej xeem tau rim us nyob thoob ntuj ua lub neej txom nyem ntshaib nqis, khaub hlab nyho thiab npaj tsis muaj peev txheej (treasure), zim phaj pav (economic), los txhawb me nyuam hmoob kom nrog ntiaj teb no yub zeej sib tw kawm txawj ntse, hmoob tej me nyuam ntau tiam poob qab rau fab txuj ci kev laj txheej tshaj lij kob xwb. Hmoob txoj kev ua neej nrhiav noj, nrhawv teej nyob raws neeg ntiaj teb thiaj poob qab zoo li tam sim no peb pom thiab paub txhua hnubno.

     Dhau ntawv kev txawj ntse, hmoob kuj tsis tawv khov nreb nreeg txaus thiab tsis txawj ntse tob txog kev cwj pwm fai kom muaj qib txheej zias meej tseeb coj los las thaiv pov puam nywj keeb hmoob. Hmoob txheem tsis dhau thiab khiav tsis dim txhua yam teeb meem uas lwm haiv neeg tau nquab yuam txim txom, rhuav tua hmoob kev ua neej tiam dhau taim. Txhua tiam, Hmoob tej poj niam me nyuam-hmoob hlub tshaj plaws thiaj raug luag tsim txom quab yuam, caj tsuj phem tshaj tsiaj lawm, txhua hnub txhua hmo, poj niam me nyuam hmoob ua neej tuav plig rawv nyob hnub xam hnub.

     Hmoob txhua tus ua lub neej puas hlwb, poob plig, txawj thiab ntshai ua npau ntub txhua hmo thiaj ua rau tsav neeg hmoob ua lub neej tsis muaj kev kaj siab. Hmoob tsis muaj ib lub caij nyog nyob thaj yeeb nrog luag tau zoo, nyob zoo, noj, hnav txaus siab li lwm haiv neeg, thiab hmoob tau ntsib kev kho siab, kev sib nco los ntawm txoj kev yuav tsum tau sib ncaim, sib plam kwj tseg tij, tso neej tsa thiab kev phooj ywg nrog lub los kua muag. Hmoob mus nyob qiv luag toj yug yaj qiv luag tebchaws tu tub tu kiv, tej me nyuam hmoob ciaj los nrog lub neej txuam yuav txuam tsoos ntsuav, hmoob tej me nyuam thiaj plam keeb kwm caj ces tsis paub txog kev tsim nuj ntawm haiv hmoob thiab lub npe hu ua hmoob.

     Hmoob tej txij nkawm tau mus xyaum lwm haiv neeg txoj kev txij nkaum ua neej yuam kev nrhuav, lub neej sib qaws pib txoj kev ua txiv nkawm sib hlub, sib swm, sib hwm thaum pib thiaj los xaus rau lub neej lwj siab ntsuag txij ntsuag nkawm. Tsoom hmoob ntau pua txhiab yim neej, tej me nyuam thiaj ua ntsuag ciaj tsis muaj niam/txiv pab txhawb, cob qhia raws hmoob cagku moj yoog qauv lw ntawm haiv neeg hmoob keeb txheej keeb kwm thaum ntxov.

     Tus Cag Cawmseej Haiv

     Tseem ceeb heev rau txoj kev sawv ciaj haiv neeg kom muaj kev thaj yeeb, muaj kev fauj xeeb(safety), muaj kev txawj ntse tob rau fab kev tswj hwm tus kheej thiab tswjkav teb chaws thiab kav tswj noob neej yuav txuab tsav sim(plants, animas,others living things) yog cag mooj kav sim(religion). Mooj kav sim nyob ntiaj teb, noob neej ntau haiv neeg kuj muab feeb meej ua tswv ntuj tug thiab teeb txhua yam txuj nyob hauv tus cag mooj kav no tis ua tswv ntuj lus tsim nuj “Vaj Lus Kub”, (Bible) cob qhia noob neej txog kev ncaj ncees. Qhov tseeb ntawm Mooj kav sim li txuj ci yog kwb teem (record) tseg lij xeeb sim laj lim tswv yim neeg ntse zoo thiab tsim nuj los taw qhia noob neej yub zeej kom txhawj ntse thiab muaj xeev xav leej tseeb txog kev coj ncaj ncees muaj ntsiab lus hu tias Cag mee j xeeb keeb (The Human Characteristic). Nyob rau ntau lub teb chaws, neeg muab lub lij xeeb sim no los cob qhia neeg raws txuj thawj sim (Leadership characters) kom tsoom thawj coj pom meej txog txiaj ntsim ntawm kev coj ncaj ncees. Txhua txhua haiv neeg thiaj muab cag meej xeeb keeb “mooj kav sim” saib ua ib nqi tseem ceeb hauv puav pheej haiv. Tab sis kuj muaj ntau haiv neeg muab cag meej xeeb keeb thiab kev cawm seej ntawm fab ntsuj plig coj los do sib xyaws hu ua mooj kav sim, ua rau noob neej thiaj muaj teeb meem kev nkag siab meej tseeb txog moojkavsim.

     Ntau lub sij hawm dhau los, neeg ntiaj teb thiaj sawv tsam txwv puv mooj kav sim, thiab ntau lub teb chaws tau tso cai xyaum ntau tus mooj kav sim kuj muaj kev sib cov nyom, sib cav, sib ceg txog rau kev sib ntaus sib tua neeg tuag lawm coob.

     Qees lub tebchaws kuj tau siv tus cai no los txhawb kev kiv nta haiv coj mus xyaw liaj txheej txheeb meem fai, cov teb chaws/haiv neeg coj li no, lawv tus tuam thawj coj lub teb chaws yog tus tuav txhua fab cag cai tswj/kho nws tsav neeg koom haiv.

     Tom qab Tebchaws PebHmoob lawm, hmoob tau plam txoj kev cob qhia kab theem thawj coj thiab lub niam tswv yim tswj haiv “txheeb meem haiv thiab laj txheej keeb kev ua tswv teb chaws” lawm. Thaum hmoob plam tus cag cawm seej no lawm, hmoob lub hlwb tsis tus, hmoob thiaj ua txhua yam raws xeeb ceem ntawm tus kheej xwb, ua rau tsoom hmoob lub neej mauj kev phom sij, lwj liam tsis paub kev raug kev txhaum. Hmoob kev ua neej tsis muaj hom phiaj, hmoob tsis paub qhov yog thiab qhov txhaum neeg lub siab.

     Hmoob tsis pom yam phem thiab tsis txawj los zeem meej yam zoo, txhua yam hmoob ua txhua hnub yog kev ywj ua siab, ywj txheej xwm xwb. Thaum no thiaj txhais meej tias hmoob ntsib dab tsis hmoob khaws yam ntawv siv tas pov tseg thiab ua txhua yam los ntawm kev seem tes, kevhaum xis siab tus kheej xwb tiag.

     Lub yees sim hmoob kev to taub txiv li no xwb, hmoob coj nyaum, tsiv nruj piv tsis txawv cov neeg poob phem tu caj ces keeb kwm lawm, hmoob tsis txawj hlub tus kheej, tsis paub txhuag nws lub cuab yim neej thiab lub meej mom tib neeg tseem ceeb paub tab tuav cai lawm. Hmoob kam lees siv txhua yam cai mus ti nkaus txog qhov mus yeem khaws tsiaj cai los siv rau lub neej cuab yim li lawm, nws tsis nco txog kev tsim nuj ntawm sam xeeb leej tib neeg li meej mom.

     Hmoob tsis muaj lub siab zoo, lub hlwb ncaj ncees raws lub ntuj tsawb tsim rau zeej sim, thiab hmoob tsis ras nco txog txoj kev thiab tus qauv lw kev tsim txiaj ntawm hmoob caj ces poj/yawm tau cob qhia hmoob ua neej kom noj sib pub, nyob sib cawm. Thiab kom hmoob ua neej sib hlub, sib pab ua neej raws keeb kwm, yoog caj ces keeb ncau ntawm nywj keeb hmoob tom qab hmoob tej nia/txiv, poj yawg tau xaus lawv txoj sia, tsav neeg hmoob thiaj nyob muaj koob nto moo raws li keeb kwm caj ces hmoob txhawv nyob ntiaj teb.

     Tsis tas li xwb, thaum poob cag txuj keeb kwm lawm, peb hmoob thiaj xeeb tshwm muaj tus xeeb ceem lig hiam siab hlob mus rhuav tseg nroj tshuag xyoob ntoo tsis nco ras xeev tias yuav txhuag thiab khuv xim, txov zoov txov tsuag tsis raws ntua tim tsum (need), tua me ntsiaj nrua qhuab tsavsim nruab dej tsis lees paub txog txoj cai pov hwm tsom kwm. Hmoob tus xeeb ceem phem qia neeg no ua rau txhua tsav neeg tuav cai tswv teb chaws ntxub tsav neeg hmoob thiab saib qis lub npe hu ua hmoob. Luag txhua haiv paub txog hmoob, hnov hmoob lub npe thiaj muab hmoob liam mus ris lub be phem uas txhua haiv neeg ntiaj teb tsis xav hnov, tsis kam lees yuav, ua rau bmoob lub koob meej keeb kwm zoo tsim nuj ploj mus. Hmoob lub meej mom, thiab hmoob tej kab lim kev cai, moj yoog qauv lw cagku muaj meej thawj thiaj poob tag nro ua rau hmoob lub npe piv tsis tau tej nyuam tsiaj liam moj.

     Hmoob lub siab hlob no, coj tsu txham ceem kub ntiav, phem lim hiam rau tej tsiaj txhua tsav yam, hmoob noj thiab tsis noj los, hmoob yeej yuav tsum tuakom tej me tsiaj tuag mus siab thiaj nqig, thiab hmoob siv tas thiab siv tsis tas los yuav tsum ntov txo tej me xyoob ntoo nyob xyaw hmoob.

     Kev tawm rooj must sham zoov tsham tsuag thaum twg me tsiaj nruab nrag los yeej pom tsis tau ua plooj liam twb yuav rawm maj tua, thiab tej me kab nruab dej xws li me khawj khaum, qav, ntses xuas kuab log, nrho hluav tws xob hlawv kom tuag tu noob sawb keeb hlo thiaj zoo siab.

     Tej xeeb ceem phem li hais los no, hmoob yuav ua tsis tau tswv dej, tswv av, thiab hmoob kav tsis tau liaj ia tebchaws, tuav tsis nyog lub sam xeeb thawj coj, hwj tsis tsum cag ku lij choj, tswj tsis tau zeej sim-txuab sim-luaj sim thiab yuav sim txhua keeb luj sim pheej thiab lwm nywj keeb ncoo haiv hmoob kiag nawb mog.

     Kev Ciaj Haiv

     Hmoob yog xeeb zeej (human) ntuj tsim rau ntiaj teb, hmoob muaj txhij moj yam thiab yam ntxwv muaj kev ciaj sia tsis txawv lwm nywj keeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauv xeeb (birth) tshwm sim raws cag luj sim keeb txhawv sim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

     Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub hom phiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob, Txoj fai tsa haiv hmoob yog tib tus cawm seej yuav cheem tau tsav neeg hmoob thiab lub npe hu ua hmoob kom txhob ploj yaj hauv lub ntiaj teb no mus xwb.

     Tsob noob hmoob tshwm sim xws nkaus li lwm nywj keeb txhua haiv neeg, hmoob yeej xauv xeeb raws cag luj sim (nature rule) kev txhawv keeb txhawv tiam hlav caj nrhau ces nthuav ri ciaj sia nyob saum daim luaj pua. Kev tsim nuj muaj nqi ntawm tsob noob hmoob yeej tsis swb txhua nywj keeb neeg, kev ua neej raws sim neej ntawm txhua tus hmoob los yeej tsis txawj lwm tsob noob zeej sim txhua nywj keeb.

     Yog li no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum muaj keeb kwm nyob ntiaj teb txuas mus kom txog hnub txhua zeej sim xaus neej nyob ntiaj teb, lub npe hmoob yuav tsum hum us kom txog hnub tsis muaj teev tshav ntawm caj hlav keeb ncau tsob noob hmoob nyob saum daim luaj pua mus ntxiv lawm.

     Tam sim no kiag, thiaj yog lub caij hmoob txhua tus tig kom tag nrho los txhawb lub npe hu ua HMOOB kom rov ciaj haiv neeg nyob nrog ntiaj teb mus ntxiv, Tseem ceeb tshaj plaws, hmoob txhua leej rov los koom nyob hauv qab lub npe haiv hmoob kom muaj meej mom sawv sib txig fim neeg ntiaj teb txhua nywj keeb, thiab kom tsav neeg hmoob/haiv hmoob muaj peev xwm siv lub npe haiv hmoob sawv nrog ntiaj teb cog phooj ywg, tsav txhawb hmoob moj kuab txuj ci uas yog tus yuam sij kev vam meej ntawm hmoob txhua leej kev ua neej. Hmoobtxhua tus sawv hauv lub npe haiv hmoob tawm tuaj mus koom ntiaj teb kev lag luag kom txhawb tau tsav neeg hmoob kev ua neej fab zim phaj pav, zim phaj txheej rov los txhawb lub npe hmoob thiab txhua leej hmoob kom tsis ntshaw lwm haiv neeg kev ua neej mus ntxiv.

     Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keeb kwm, muaj ciam teb chaws, muaj phuav pheej haiv (national symbolisms), muaj cag ku moj yoog qauv lw (culture/traditions), muaj twj chim qauv chiv haiv (national trademarks), muaj cag leej keeb kum (constitution), muaj tseem fwv (government), muaj cag ku lij choj (Social regulation), muaj liaj txheej txheeb meem (administrations regulatory) thiab muaj txuj ci keeb haiv .etc…

     Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai kom tsoom neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lag luam thiab cog kev sib pauv hloov txuj ci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

     Hais txog keeb kwm hmoob yog nqi tseem ceeb, hmoob yuav tsum tig kom pom meej tias haiv hmoob txhawv nyob rau thaj av Tuamtshoj. Ntau txhiab xyoo dhau los, hmoob tau nrog nywj keeb hajn sib tw ua vaj nyob toom niam av tuamtshoj los txog ntua rau thaum cov Hajn tau txov hmoob vajn txwv (king), qhau haiv hmoob thiab txeeb hmoob teb chaws, peb haiv hmoob nrog rau txhua yam puav pheej haiv tau raug rhuav puas tsuaj tag suaj kaum.

     Teb chaws hmoob poob, haiv hmoob xaus thiab tsoom hmoob tau tuag, zeej tsoom hmoob tau ntsib kev quab yuam, caij tsuj, tsim txom, hmoob thiaj pib tawg ri ua ntau pua pab khaiv zam txoj kev rhuav tshem ntawm cov Hajn mus lawm deb ntawm hmoob daim av zuj zus.

     Ntau tiam dhau mus, tsoom hmoob feem yog cag keeb neeg noob nom cag tswv ntawm haiv hmoob thiaj tau hla hmoob daim av mus ua neeg poob teb chaws los txog niaj hnub no, thiab tsoom thawj coj hmoob no tau tso lawv daim av nrog lawv hmoob pej xeem huab hwm nyob rau hmoob lub teb chaws tuam tshoj los txog niaj hnub no.

     Zim txwv no yeej dhau los lawm ntau pua xyoo, tab sis pej xeem huab hwm hmoob tseem muaj ntau roob leej neeg nyob khov kho tuav hmoob lub npe tseg rau Tuamtshoj, Tab sis vim txoj kev raug yuam kom hmoob Tuamtshoj yuav tsum mus yoog coj Hajn tej cag ku lij choj, moj yoog qauv lw. Thiab cov Hajn no tseem yuam hmoob hloov txawj moj kuab txuj ci, lus tib si nrog rau tej keeb kwm koob tsheej tsiab paj tsiab peb cawg txhua yam kom mus yoog li Hajn, tsoom kwv-tij hmoob Tuamtshoj thiaj tsis sib thoob lus tag, lawv lub paj tsiab peb caug thiaj nthuav rag rau thaum lub 2 hlis ntuj li cov Hajn lub xyoo tshiab.

     Lub ntiaj teb txawm yuav ncig mus lawm pes tsawg ncig, sij hawm thiab txheej xwm ntiaj teb txawm yuav hloov mus lawm npaum li cas lawm los xij, hmoob yeej tseem yog tug yug koom roj koom ntshav. Tsob noob hmoob yeej nco qab ntsoov lub npe hmoob tsis ploj, txawm haiv hmoob tau raug tsoom neeg phem no txov lawm npaum li cas los xij/tsav neeg hmoob yeej tseem tsob zeem thiab ntoo rawv lub npe “PEB HAIV NEEG HMOOB” tsis nrauj.

     Hmoob zeej tsoom txawm yuav rim us thoob lub ntiaj teb txhua kaum dej kaum av lawm los, peb hmoob tseem nco qab ntsoov tias peb yog neeg hmoob. Txawm yuav sib ncaim lawm pes tsawg pua txhiab xyoo mus nyob qhov twg lawm los, peb hmoob yeej tseem nco qab ntsoov sib hwm, sib hlub, sib khuv xim thiab sib pab kom txog hnub tsis muaj lub ntiaj teb.

     Thaum tsav neeg hmoob tseem tseem ceeb tsim nuj npaum li no, tsoom hmoob uas muaj lub zeem muag tuav tsoom hmoob kom rov koom npoj ncoo haiv thiaj tau tsim muaj puav pheej haiv hmoob txhij txhua rov npaj tseg rau tsoom hmoob thoob ntuj los koom txoos tsa kom haiv hmoob ciaj sia sawv ruaj ntseg nrog txhua nywj keeb neeg sib tw ua neej ntoj kab txhua hmoob li keeb kwm mus lawm tom ntej.

     Kwb teem & teeb txheeb los ntawm

     Yaj tshaj Koob.

     Brother Ya tshaj koob, kuv nyeem koj cov lus sau tau zoo kawg tabsis muaj 30% ntawm cov lus no kuv tsis paub mas kuv thiaj muab me me zas kob daj qhia rau koj hais tias cov lus ntawv kuv tsis paub li nawb. Thov koj sau kom peb tus puav nyeem nkag siab thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cia kuv tso txoj song Npe hu ua Hmoob rau peb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv me tijlaug, txhob tham lus ntau ntau mas lod.

3 cov neeg yuav xav kom ciajtsav hmoob thiab ciajhaiv hmoob no, yuav tsum Tshajlij tshaj cov nqi lus teb no os nawb. yog tias yus yog PhabEj lawm, "Stand Tall" li ib tug PhabEj...tej yam ua luag hais tshaj los qhia rau, tej yam luag qhua los kawm ntxiv, tej yam tsi pom los yuav tau CabTes kiag nrog yus mus l tug neeg criple/digmuag kom nws nrog yus pom the light on the other side of the tunnel. li no, nws thiaj li yuav nkagsiab thiab txawjzoo nawb mog. koj twb ua npaum li no kiag los, nws tseem muaj cov ua tseem tsi pom kiag li thiab tsi paub li nawb...ua lub siab ntev tshaj no ntxiv nawb mog...brothers! yog hmoob txoj kev ntshaw yog Sibpab, Sibhlub, Sawv Ciajtsav Hmoob thiab Sawv mus CiajHaiv Hmoob os mog.

2 kwvtij lawm koj kwv thiaj li ua twb zoo qhia kom koj ua tij nkagsiab es txhob tham lus ntau thiab yuam kev rau tagkhi lawm xwb. lub homphiaj yog lub zeegmuag yog txoj kev yuav cob yuav qhia txhua tus Hmoob kom pom kev thiab nkag siab zoo xwb.

kuv tsi tau nyeem koj cov nqi lus tag thiab ntau ntau ces cias kuv muaj sijhawm kuv nyeem tag no li los nrog koj tham ntxiv nawb.

koj kwv

Zoo lus/ua tsaug.

Nyob rau lub ntiaj teb neeg zoo muaj nyog tsawg/ neeg phem muaj laum taw. Txoj kev kho neeg muaj 2 txog rau neeg taug/siv xwb. Qhia xwb kuj tau lawm/ muaj ib txoj yuav tsum tau hais kom txaus thiaj paub. Tus ntoo yiag lawm cia lim khaws siv/ tus ntoo khaws yuav tah siv piab tws siv kaw kho yim li zoo siv.

Tus thawj coj thiab tus kho neeg nyias muaj nyias kis nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus Bojyaig tij kwvluag! Koj zaj dab neeg HAIV, hais thiab piav ntxaws. Qhov tseeb tsum tiag peb coob22 leej ntau tus yeej paub txog Hmoob li HAIV neeg zoo2 lawm, tabsis tsis ta li ntawd lwm haiv neeg lawv tseem paub peb HMOOB li HAIV zoo dua peb lawm thiab. Vim licas kuv hais li? Vim tias HAIV HMOOB tsis yog HMOOB li HAIV lawm. HAIV HMOOB raug txo tus cag ntau2 tiam dhau los lawm, tsis paub leej twg yog tus uas kom HMOOB li HAIV ploj mus...haiv neeg DAWB, DUB, LIAB, DAJ peb tsis paub meej yog leejtwg...Qhov tseeb yeej paub tias ib haiv ntawm cov DAWB, DUB, LIAB, DAJ yog cov tsim kom HMOOB li HAIV ploj mus, ri mus thoob qab ntuj xwv kom hnub tom ntej HMOOB li HAIV thiaj tsis ciaj. Thiab tsis cuam tshuam lwm leej li haiv kev ua neeg.

HMOOB yog ib haiv uas siab dawb22222 siab ncaj2222 siab zoooooo222 HMOOB qhia txhua yam txog txoj kev ua neej thiab ciaj HAIV rau lwm HAIV neeg. HMOOB tau cawm ntau222 haiv neeg nyob lub qab plab ntuj no ciaj mus nto ntuj, tsim ua neeg muaj txuj , nuj nqi zoo. HMOOB thiaj poob ciaj khaub tsis muaj chaw txawb rau. Vim txoj kev ua zoo rau lwm haiv thaum kawg luag thiaj txov yus li caj ces kev teeb txheeb ua noob HMOOB..vim luag lwm haiv muaj, paub txog tias hnub tom ntej HMOOB yuav yog ib HAIV kav tau daim AV lub ntuj koj, kuv thiab peb nyob no...

Kev ciaj HAIV yuav nyuaj22 rau HMOOB, tabsis kev ciaj NEEG rau HMOOB muaj kab to thuv kev to tog rau HMOOB. seb HMOOB yuav xaiv kabtwg taug...

Phooj Ywg,

Kuv siv koj lub post los dov zeb dov cav lawm/ kuv vam tias koj yuav tsis xav phem heev rau tus siv koj lub post mus tsis raws koj li ntsiab lus. Wb yeej caij ib lub nkoj nce ib tug dej/ kuv nkag siab koj zoo nawb. ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv me tijlaug, txhob tham lus ntau ntau mas lod.

3 cov neeg yuav xav kom ciajtsav hmoob thiab ciajhaiv hmoob no, yuav tsum Tshajlij tshaj cov nqi lus teb no os nawb. yog tias yus yog PhabEj lawm, "Stand Tall" li ib tug PhabEj...tej yam ua luag hais tshaj los qhia rau, tej yam luag qhua los kawm ntxiv, tej yam tsi pom los yuav tau CabTes kiag nrog yus mus l tug neeg criple/digmuag kom nws nrog yus pom the light on the other side of the tunnel. li no, nws thiaj li yuav nkagsiab thiab txawjzoo nawb mog. koj twb ua npaum li no kiag los, nws tseem muaj cov ua tseem tsi pom kiag li thiab tsi paub li nawb...ua lub siab ntev tshaj no ntxiv nawb mog...brothers! yog hmoob txoj kev ntshaw yog Sibpab, Sibhlub, Sawv Ciajtsav Hmoob thiab Sawv mus CiajHaiv Hmoob os mog.

2 kwvtij lawm koj kwv thiaj li ua twb zoo qhia kom koj ua tij nkagsiab es txhob tham lus ntau thiab yuam kev rau tagkhi lawm xwb. lub homphiaj yog lub zeegmuag yog txoj kev yuav cob yuav qhia txhua tus Hmoob kom pom kev thiab nkag siab zoo xwb.

kuv tsi tau nyeem koj cov nqi lus tag thiab ntau ntau ces cias kuv muaj sijhawm kuv nyeem tag no li los nrog koj tham ntxiv nawb.

koj kwv

Koj los tib yam thiab/txhob xav ntau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwv tij hmoob, peb yuav tsum sib pab xwb mog. NYob ntiaj teb tsuas tshuav hmoob thiaj cawm hmoob lawm xwb.

Hmoob nrog haiv neeg ntse tsis txaus nyob ces luag tua hmoob hruav hmoob kom ploj tuag sai li sai tau/ tab sis cov haiv neeg ntse tsis txaus tus cwj pwm mas ua kiag ntawm qhov muaqg ces ntiaj teb hais tias txhaum cai. Peb nrog cov haiv neeg ntse nyob ces luag tua txuj ci xwb 200-500 xyoo ces tsis muaj hmoob lawm xwb/ Thov hmoob tig los sib pab koom siab sib txhawb mog hmoob.

Yaj Tshaj Koob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nkag siab koj meej heev, kuv paub zoo tias koj xav phem heev rau lub tswv yim hais mus kuv seem lus no los mas bawg. Tab sis koj txhob khib siab, kuv tsis tau yog hais tej keeb kwm hmoob nkaus xwb ne. Kuv qhia kom koj lub qhov muag pom kom meej tias. Vim li cas hmoob thiaj yuav tsum tsa haiv kom rov ciaj.

Phooj ywg, koj sob lus yog teb ncaj nraim rau kuv los yog koj teb rau 3hmoob? Yog koj teb ncaj nraim rau kuv ces kuv yuav tau, kuv nkagsiab, thiab totaub. Tabsis yog koj teb rau HMOOB ces nws yuav nqaim heev rau lawv. Koj tsis hais keeb kwm, tabsis keebkwm los nws yeej tseem yog keeb kwm xwb. Kuv zoo siab uas koj qhia kom kuv qhov muag pom kev mas. Tab txawm li ntawd los koj, kuv 3 suav daws yeej tseem dig muag ibyam nkaus. Hais txog kev khib siab kuv yeej muaj, tabsis qhia MEEJTSEEB tias tsis yog khib rau koj SOB LUS no. Khib vim HMOOB tsis paub tias HMOOB yog leejtwg no xwb..

Koj tsis muaj zeem muag ces koj ntshai thiab txhawj npaum li ntuj yuav poob los. Tab sis kuv tsis tau txhawj txog kiag li. yog yus tsis paub/tsis txawj/ tsis pom qab yuav ua li cas ua....Nob twj ywm ua tus txhawb xwb, thaum yus tsis paub lawm, luag tsis yuam kom yus ua nawb mog.

Zeemuag tej zaum kuv yuav tsis muaj li koj hais, tabsis koj lub nkoj koj yeej tsis lam tshem tus hu ua HMOOB no tawm hauv koj lub nkoj mus. Yog yuav txhawj baum ntuj poob mas kuv tsis tau txhawj thiab ntshai hlo li, tabsos yog kuv tsob HMOOB ua li cas mus, kuv yeej quaj thiab poob kua muag rau. Hais txog kev txawj, paub pom...nyias muaj nyia kev kawm txawj, nyias muas nyias kev pom...TSIS TAS YUAV UA puv SIV RIAM PHOM THIAJ YOG PAUB, POM...Hais txog kev YUAM, koj tsis yuav los kuv yeej ua, vim yog ua rau kuv tsob HMOOB. thov nkag siab rau kis yuav tau..

Lub nyuag tswv yim ua qhev koj tau present rau kuv ntawv ces txhob tham txog/ koj txhob xav tia kuv tsis pom txoj nyuag kev tub nkeeg khaws xyeem li koj tham ntawv nawb. Tsim nyog koj ua kuv tsaug xwb vim kuv saib koj yeej tsis tau pom ntuj kaj, Nco qab ntsoov tias tus neeg pom meej li kuv lawm, tsis yog me nyuam yaus. Tuaj tham lus yuav tsum tham kom raug/ txhob lam tuaj hais lus li kuv tsis paub qab hau. Lub tswv yim ua qhev, los txog kawg nws yeej zoo dua tsis muaj ib lub tswvyim qhov twg los txhawb, pab...koj sim xav swb puas tsim nyob mas? Yog kuv yuas siv lub dag zog tubnkaeeg es thov khawv noj xwb ces kuv tsis KHIB SIAB txog dabtsi li os tus zoo bojyaij...Kuv yeej ua koj tsaug rau thaum kawg mas...tabsis nws tseem ntxov dhau na...Menyuam yaus los tsis tau txhais hais tias lawv tsis muaj HLWB... laus neeg thiab neeg laus los yeej hais tib sob lus xwb...Tseem ceeb yog tus MLOOG seb puas paub mloog kom raug...koj thiab kuv wb ces txawm nyias nquam nyias ib lub nkoj los qhov kawg yeej nrhiav kom yog nchaw nre xwb. Chaw fajzeeb zoo nre nkoj tsuas muaj ib qho xwb...ntseeg tias koj yuav nkag siab. (YAUAV TSUM HLUB YUS TUS YEEB NCUAB, TABSIS TXHOB PAB YUS TUS YEEB NCUAB)

Thov zam lub txheej uas hais tau chob mentsis lawm, tabsis ntseeg siab hais tias yog hasi rau koj yuav thiab hais rau kuv kawm hais li no xwb yeej tsis tau mob wb ibleej tus twg li...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yaj tshaj koob, koj 2 sob lus hauv no zoo heev. yuav ciaj haiv yuav tsa tau hmoob sawv rov mus muaj fajtim huabtais yuav yog raws koj cov sob lus tiag tiag. tamsim no tsuas tshuav hais tias ppeb yuav take action thaumtwg lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phooj Ywg,

Kuv siv koj lub post los dov zeb dov cav lawm/ kuv vam tias koj yuav tsis xav phem heev rau tus siv koj lub post mus tsis raws koj li ntsiab lus. Wb yeej caij ib lub nkoj nce ib tug dej/ kuv nkag siab koj zoo nawb. ua tsaug.

zoo lus nawb, tabsi li kuv ib txwm hais tias...lub sijhawm yog sijhawm. xav tias hais me me li no yuav sib nkagsiab zoo txaus lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puav Pheej Haiv

Txhua haiv neeg nyob ntiaj teb no yeej muaj puav pheej sawv cev ib haiv neeg, Neeg ntiaj teb vam meej, tsheej haiv ruaj ntseg, txawj ntse, ncaj ncees, haum xeeb thiab txawj sib hwm los ntawm puav pheej twj cim qauv cim haiv. Npoj neeg twg tsis muaj phuav pheej haiv, hom neeg neeg ntawv tsis muaj kev txawj ntse paub txaus txog kab theem haiv, lwm haiv neeg tsheej haiv lawm yeej tsis kam lees npoj neeg ntawv ua ib haiv neeg. Ib haiv neeg yuav tsum muaj phuav pheej txhua nrho li nram qab no.

Hmoob yog ib tsav xeebzeej (human) ntuj tsim nyob ntiaj teb, hmoob kuj muaj txhij mojyam/yam ntxwv thiab kev ciaj sia tsis txawv lwm nywjkeeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauvxeeb (birth) raws cag lujsimkeeb txhawvsim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub homphiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob.

Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keebkwm, muaj neeg, muaj ciam tebchaws, muaj phuavpheej haiv (national symbolisms), muaj cagku mojyoog qauvlw (culture/traditions), muaj twjchim qauvchiv haiv (national trademarks), muaj cagleejkeebkum(constitution), muaj tseemfwv (government), muaj cagku lijchoj (Social regulation), muaj liajtxheej txheebmeem (administrations regulatory) thiab muaj txujci keebhaiv .etc…

Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai/neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lagluam thiab cog kev sib pauvhloov txujci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

Kev kho hmoob lub neej kuj yog nqi tseem ceeb heev, hmoob yuav tsum pib kho ntawm tus cag moojkavsim “kev cai dab qhuas”. Hmoob yuav tsum muab cag meejxeebkeeb koobpheej haumxeeb ncajncees nrog cagku keebpuam (origin of social historical) ntawm hmoob los teeb tsa ua txoojcag cai kev ntseeg thiab muab ceebkoobxeej (proceeding) cobqhia/coj taw raws moojkavsim tsav txhawb kom hmoob txawj ntse/ncaj ncees thiab tseemceeb tsim nuj ib yam li lwm haiv neeg.

Ntxuas ntxiv no kuj yog kev tshab txhais txog txiaj ntsim kev tseem ceeb ntawm txhua yam phuav pheej.

Cwj Ntawv (Alphabet)

Ntawv yog ib tug cwj puav pheej ntawm haiv, nws li txiaj ntsim yog:
 1. Kwb teem (record) ceev khaws lajlim kev tshawb fawb ntawm tug neeg muaj txuj ci thiab muaj zoo lijxeebsim (theory).

 2. Kwb teem kuab txuj hauv keeb puam puav pheej haiv, keebkwm thiab lwm nywjkeeb li txujci

 3. Kwbteem teebtxheeb puav pheej keeb kwm nywj sim keeb tshwm sim hauv ntiaj teb.

 4. Kwb teem tshab txhais teeb txheeb lwm nywj keeb txuj los cob qhias yus li zeej haiv kom caum cuag thiab paub thoob kev vammeej nce qib thoob ntiaj teb.

 5. Tshab tshaj kuab lus txheej xwm hauv teb chaws thiab thoob ntiaj teb rau zeej tsoom haiv kom paub/ hnov thoob plaws.

 6. Kwbteem teebtxheeb mojkabsim (documentary) cob qhia noob neej txog txhua txoj cai tseem ceeb hauv neeg lub neej xws li: moojkavsim (religion), cagleej keebkum (Consititution), txeebmeemmooj haiv (national policy), cagku lijchoj (social regulatory).

Teej kawm (school)

 1. Teej kawm yog chaw kawm tus cwj ntawv.

 2. Teej kawm yog chaw cob qhia kom txhua leej paub txuj thiab tawm lajlim tswvyim los txim kho kev ntoj txheeg lub neej ntawm nws thiab haiv.

 3. Teej kawm yog chaw sib pauv thiab sib tw kheem txuj mus rau qhov zoo tshaj plaws.

 4. Teej kawm yog chav chaw pwv xyaum neeg kom paub sib camhwm (respect) thiab sib to taub txog kev sib thooj/sib txawv ntawm noob neej txawv nywjkeeb (ethnic) thiab cob qhia kom noob neej neeg txhawj hlub txhua tsavsim koom luaj.

 5. Teej kawm yog chaw taw qhia kom txhua leej paub txog yam muaj txiaj tsig, muaj nqis tseem ceeb thiab yam phom sij (danger).

 6. Teej kawm yog chaw cob qhia pwv xyaum kom neeg nyob muaj fijxws raws txheebmeem (rules).

Moojkavsim

MOOVKAVSIM yog yam noob neej paub thiab paub tsis meej li, moovkav muaj tsib fab kuab txuj hwj chim tseem ceeb tsim nuj rau noob neej txhua tus/txhua haiv neeg xws li nram no:

 • Taw qhia noob neej txog kev ncaj ncees.

 • Taw qhia noob neej txog lujsimkeeb txhawvtsim los ntawm cagluj cawvsim.

 • Tshab txhais fab ntsuj plig koob hmoov los ntawm caglujsimkeeb tshwmsim.

 • Moojkav yog lijxeebsim sau noob neej kom los paub tib txoj kev zoo komm tib txoj kev ntseeg raws lub lijxeebsim ntawm tus cai moojkav

 • Mooj kav yog thawv tsab tsuam kab kav zeej sim, txuab sim , yuav sim thiab luj sim .

  Yeej loog

  1. Yeej loog yog chaw cob qhia kom noob neej muaj kev ncaj ncees rau zeejsim thiab paub hlub txog yuav, txuab, luaj, tsav sim koom luaj.

  2. Yeej loog yog chaw teev hawm hwj chim ntawm lujsimkeeb.

  3. Yeej loog yog chaw kawm teeb xtheeb txog keeb txheej ntuj tsim kev txhawv tsim thiab kev pauv hloov txog qauv quag ntuj tsam si voos.

  Cagleejkeebkum

  1. Yog tsuam kab kwb teem haiv kom muaj kev faujxeeb rau noob neej koom haiv.

  2. Yog txheeb meem kav tswj haiv neeg kom nyob nreb nrig.

  3. Yog txheeb tswj kav pov puag txhua tsavsim hauv lub teb chaws nyob raws txheeb meem thiab muaj kev haumxeeb.

  4. Yog txheeb meem kwb teeb kom kev kav tswj kom raws qib duas kev ntoj txeeg kiv nta cuj pwm fai ntawm mus raws lub hom phiaj zeem muag kev coj haiv.

  5. Yog laj txheej kev ntoj txeeg fai tseej tswv rau noob neej koom haiv kom nyob haum xeeb nrog txhua haiv neeg koom luaj.

  6. Yog txheejmeemmooj coj taw haiv neeg kev tsimthaij (development) kom haiv neeg txawj ntse vam meej.

  Tseemfwv

  1. Yog plawv yis fai ntawm kev kavtswj kiv nta haiv kom tus yees thiab ruaj ntseg.

  2. Yog plawv yisfai ntoj txeeg leg kab kwm tswj hwm txheebmeemmooj, cagku lijchoj thiab lajtxheej txheeb meem fai txhua qib duas kom mus thoob teb chaws raws li txheebmeemmooj taw lub zeem muag.

  3. Yog plawv yisfai tseejtswj hauv haiv neeg lub tebchaws ntawv.

  4. Yog plawv yisfai kev las thaiv pov puag haiv, ceev khaws tuav puav pheej haiv nrog rau tswj txhua yam nyob txij li haiv neeg ntawv lub tebchaws ciam nrig dej/av.

  5. Yog txoj sia ntawm haiv neeg thiab chaw ris luj txheeb fai kav tswj ntawm teb chaws kom muaj kev koob pheej.

  6. Yog plawv yisfai luj lim tshawb soj ntsuam txheej xwm txhua fab ntawm haiv thiab taug soj qab txhua tsoomfwv kev leg fair au haiv txhua kab theem.

  Teej haiv

  [*]Yog chaw kiv nta qibtxam fai ntawm txhua phab fai hauv tseemfwv thiab yog chaw sablaj tsuajkibteem fai thoob tebchaws

  [*]Yog chaw keeb taug kajdaws teeb meem kev nrebqib qaugqeb khuab nyuab ntawm txhua phab fai tseemfwv haiv.

  Chij

  Yog tus cimhaiv tseem ceeb ntawm haiv neeg sawv cev haiv neeg thiab lub tebchaws nrog rau cag leej keeb kum thiab txheebmeemfai ntawm npoj neeg ntawv. Taw qhia tshab txhais txog haiv neeg ntawv lub zeemmuag thiab lawv kev coj/kev ntseeg ntawm haiv neeg ntawv.

  Qauv cim

  Twj cim/qauv cim siv los sawv cev kev txawj txav ntawm kab theem txheebmeem fai thiab kev sib txawv ntawm txhua phabfai kuj xws li siv rau kev tsa tsim pab pawg koom txoos/koomhaum sib txawv lawm. Twj cim thiab qauv cim mua ntau hom thiab siv ntau yam los taw txog kev sib txawv ntawm nyias li ib yam twj cim twg.

  Kws Kwb teem & teeb txheeb

  Yaj Tshaj Koob

  Lub ntsiab lus zoo lawm, tiam sis cwj pwm ntawm tus neeg sau cov ntawv no tsab ntse dhau hwv. Siv ib cov lus/words txua tshiab uas tab txawm yog neeg paub paub lus hmoob kiag los tseem tsis paub lawm thiab. Ib cov lus nyob hauv tsab ntawv ho hais tau dhau me ntsis lawm tsis txaus ntseeg. Dhau li los yuav ciaj haiv tsis yog ib leeg sau es coj tuaj tso rau internet ces txawm yuav ciaj haiv tau. Yuav tsum yog muaj kev koom tes los ntawm tsoom Hmoob cov thawj coj mob mob taw vwm & mob mob kab siab B, thiaj tau nyiaj, thiaj tau zej tsoom, thiab thiaj tau peeb zeej. Dr. Yang Dao, uas yog koj cov yaj ntag, zaj nkauj muaj npe, "Sib Pab Ciaj" hais tias "ib txhais tes tsis npaum 10 txhais npab." Tiam twg yog tsis muaj kev koom tes los ntawm tsoom coj noj coj ua ces good luck ntag nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj los tib yam thiab/txhob xav ntau.

koj txhob muab tej no ntau nqi yuam kev, yog koj tseem xav li koj xav no tiag mas yog tim yus nkagsiab thiab paub xwb. li nram no:

1. yog thaum tham txog vision, dream and goal mas nws muaj nws txoj kev tham kom sib nkagsiab thiab mus tau.

2. yog thaum debate txog god, exisiting problems thiab tej nowadays issues concern in our back yard--es yus pheej tsi kam cias luag tham luag li open mind txog tej issue concern no seb luag txoj kev xav li cas thiab tiag. yus mas yuav sensor luag txoj kev Xav (Opinion) kom tsi pub luag tham txog li no ces yog tim yus lub siab me thiab ti dhau lawm aws.

yog li txhob ua lub siab ti, koj coj kuv 2 nqi lus no mus xav zoo zoo tag seb yog li cas tiag nawb. ua tsaug, thiab zoosiab txog koj cov lus nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lub ntsiab lus zoo lawm, tiam sis cwj pwm ntawm tus neeg sau cov ntawv no tsab ntse dhau hwv. Siv ib cov lus/words txua tshiab uas tab txawm yog neeg paub paub lus hmoob kiag los tseem tsis paub lawm thiab. Ib cov lus nyob hauv tsab ntawv ho hais tau dhau me ntsis lawm tsis txaus ntseeg. Dhau li los yuav ciaj haiv tsis yog ib leeg sau es coj tuaj tso rau internet ces txawm yuav ciaj haiv tau. Yuav tsum yog muaj kev koom tes los ntawm tsoom Hmoob cov thawj coj mob mob taw vwm & mob mob kab siab B, thiaj tau nyiaj, thiaj tau zej tsoom, thiab thiaj tau peeb zeej. Dr. Yang Dao, uas yog koj cov yaj ntag, zaj nkauj muaj npe, "Sib Pab Ciaj" hais tias "ib txhais tes tsis npaum 10 txhais npab." Tiam twg yog tsis muaj kev koom tes los ntawm tsoom coj noj coj ua ces good luck ntag nawb.

txhob maj tusiab thiab xav yuam kev, txhua yam yog tsua ua research xwb--yog tsi txawj sibpab, tsi txawj sibhlub, tsi ciaj ib tsavneeg, ces yeej ciaj tsi tau ib haiv neeg.

ib tug xwb yeej ua tsi tau, txawm nws ua tij tham tau thiab sau tau li ntawd lawm los tsi yog tias yov yuav kiag li xwb...yog hnub twg, txoj hmoov hos muaj tiag. txhua yam yeej yuav tsum kom kom haum pejxeem thiab haum txhua tus...lub zeem muag kiag los tseem yuav kho rau kom mus pheejxeeb thiab li qabkoob thiab txoj xov ua mus nyog los tau.

txhua yam no, yog thaum tso tseg rau tej kev dhau no--kom yog hnub twg tag koj kuv peb tiam no lawm los yog hos muaj tus ntshaw thiab txawj ua research zoo los cias li pab khaw kiag taug mus lawm tom ntej xwb. li ntawd, thiaj li yuav tsi tau rov los pib from the start--at the beginning each time lawm xwb. li no, peb haiv hmoob thiaj li yuav muaj ib hnub zoo lawm zujzus, kom tsawg tiam los txhob rov qab mus pib duas ntawm ntug cub duas lawm no xwb os mog.

koj cov lus yog ib cov lus zoo los txhawb lub zog thiab los daws tej teebmeem ua tsi sibnkagsiab nawb mog.

tseem ntshaw cov neeg ua muaj qhov muag pom kev li koj, ua dabtsi los thiaj li tsi muaj kev dawm tes dawm taws nawb mog.

zoosiab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yaj tshaj koob, koj 2 sob lus hauv no zoo heev. yuav ciaj haiv yuav tsa tau hmoob sawv rov mus muaj fajtim huabtais yuav yog raws koj cov sob lus tiag tiag. tamsim no tsuas tshuav hais tias ppeb yuav take action thaumtwg lawm xwb.

Fajtim,

kuv tsi tau nyeem ib los dhau los, tabsi, kuv yeej scam tagnrho kuv tijlaug co ntsib lus thiab nws 2 posts tagnrho lawm.

yog vim li cas kuv tsi pom lub HomPhiaj ua kuv tijlaug ntshaw li ned. txoj kev ntshaw ciaj haiv, nyob deb thiab tob dhau hwv lawm. kuv tijlaug cov ntsiab lus ces nws yeej tham li hmoob lub neej, keebkwm, dhau los lawm tiag thiab yeej muaj li hais, hais li muaj lawm tiag.

dhau li ntawd, kuv tijlaug yeej tham txog txoj kev coj ib haivneeg no yuav tsum tau ua li cas thiaj li yuav coj tau ib tsavneeg kom noj qab haus huv thiab kev pheejxeeb.

***tabsi, lub sijhawm no koj kuv peb thiab nej tsavneeg hmoob no ris ua sab ua suav li no--tij hais kwv tsis yuav, kwv hais tij tsi mloog, niam txiv kiag twb hais tsi sibhaum, kwv tij niam txiv yus ib plab nrog kwvtij thajkub thajtim twb hais tsi tau thiab mloog, kev neej kev tsav ib leeg dhia lawm ib sab.

---kuv lub zeemmuag thawj thawj ruamm mas kom los muab lub zeemmuag (vision, mission, goal and dream)--ua yauv ua li cas kom zoo li tus me nyuam ua, kom txawj nkag, txawj mus kev, tag mas mam li yuav khiav tau.

kuv tijlaug cov ntsiab lub ces zoo li twb cia li txawj khiav lawm xwb--yog li ua ib leej tib neeg, niam yug tawm plaws ntshav liabvog los--yuav tsum nurture npaum li cas thiaj li yuav txawj mus kev thiab khiav. lub sijhawm no, koj kuv wb haiv hmoob no zoo li tej me nyuam ua nyuam qhuav yug tau ua ntshav liabvog tawm los xwb. yuav ua li cas cia li khiav tau lawm, yog nej cov ua ti tsi pab nqa, pub mov dej rau, thiab tuav tes kom txawj nkag txawj mus kev...yuav ua li cas pom txog hnub ua koj kuv wb cov hmoob no khiav tau tusyees li koj thiab kuv tijlaug txoj kev ntshaw nas yuav?

lub sijhawm no, kuv tseem xav pom txoj haus kev thos ua kom txhua tus hmoob los yog cov coob ua yog hmoob pom txoj kev no thos qhov lamlug rau the other side of the tunnel--yog thaum koj kuv peb muab tau txoj kev no tau lawv pom thiab tau lawm--ces the sun shine of the other side of the tunnel won't be hard to get to.

zoo siab ua peb tuaj sib laj tswv8 tswv9 nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim,

kuv tsi tau nyeem ib los dhau los, tabsi, kuv yeej scam tagnrho kuv tijlaug co ntsib lus thiab nws 2 posts tagnrho lawm.

yog vim li cas kuv tsi pom lub HomPhiaj ua kuv tijlaug ntshaw li ned. txoj kev ntshaw ciaj haiv, nyob deb thiab tob dhau hwv lawm. kuv tijlaug cov ntsiab lus ces nws yeej tham li hmoob lub neej, keebkwm, dhau los lawm tiag thiab yeej muaj li hais, hais li muaj lawm tiag.

dhau li ntawd, kuv tijlaug yeej tham txog txoj kev coj ib haivneeg no yuav tsum tau ua li cas thiaj li yuav coj tau ib tsavneeg kom noj qab haus huv thiab kev pheejxeeb.

***tabsi, lub sijhawm no koj kuv peb thiab nej tsavneeg hmoob no ris ua sab ua suav li no--tij hais kwv tsis yuav, kwv hais tij tsi mloog, niam txiv kiag twb hais tsi sibhaum, kwv tij niam txiv yus ib plab nrog kwvtij thajkub thajtim twb hais tsi tau thiab mloog, kev neej kev tsav ib leeg dhia lawm ib sab.

---kuv lub zeemmuag thawj thawj ruamm mas kom los muab lub zeemmuag (vision, mission, goal and dream)--ua yauv ua li cas kom zoo li tus me nyuam ua, kom txawj nkag, txawj mus kev, tag mas mam li yuav khiav tau.

kuv tijlaug cov ntsiab lub ces zoo li twb cia li txawj khiav lawm xwb--yog li ua ib leej tib neeg, niam yug tawm plaws ntshav liabvog los--yuav tsum nurture npaum li cas thiaj li yuav txawj mus kev thiab khiav. lub sijhawm no, koj kuv wb haiv hmoob no zoo li tej me nyuam ua nyuam qhuav yug tau ua ntshav liabvog tawm los xwb. yuav ua li cas cia li khiav tau lawm, yog nej cov ua ti tsi pab nqa, pub mov dej rau, thiab tuav tes kom txawj nkag txawj mus kev...yuav ua li cas pom txog hnub ua koj kuv wb cov hmoob no khiav tau tusyees li koj thiab kuv tijlaug txoj kev ntshaw nas yuav?

lub sijhawm no, kuv tseem xav pom txoj haus kev thos ua kom txhua tus hmoob los yog cov coob ua yog hmoob pom txoj kev no thos qhov lamlug rau the other side of the tunnel--yog thaum koj kuv peb muab tau txoj kev no tau lawv pom thiab tau lawm--ces the sun shine of the other side of the tunnel won't be hard to get to.

zoo siab ua peb tuaj sib laj tswv8 tswv9 nawb mog.

TXAWJ ZOO.TXAWJ LEM. TXAWJ THAM. TXAWJ TAUG XAIV. TXAWJ NQEE. TXAWJ ZAB. TXAWJ HAIS. TXAWH TIV THAIV. TXAWJ EX. TXAWJ KHAU. TXAWJ KHIB. TXAWJ KHEJ. TXAWJ TOOG. TXAWJ XOOM. TXAWJ NTAWV. TXAWJ UA. TXAWJ NPLIJ. TXAWJ KHAUS. TXAWJ NTXEEV. TXAWJ TAG PUAS TSAV YAM LOS TWB HAIS TSIS NTSHEEJ IB HAIV NTSEEM NEEG NOOB NEEJ MUAJ NYOB NTAUB NYOB NTAWV. MUS SAIB TXHOG TWG LOS PAWV HMOOB LUB KEEB KWM POJ KOOB YAWV TXWVTSEG CIAS UA QAUV CIA UA TEJ POV THAWJ KEEB KWM TEEJ YUG. HMONG YUAV PIB QHOV TWG THIAJ YUAM MUS TXOG TWG....

KOJ TXAWJZOO DONT JUST KEEP DREAMING GO OUTSIDE LOOK UP AND DO SOMETHING ABOUT TO PROVE AND SHOW HOW MUCH YOU WANTED HMONG TO LIVE FOREVER...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TXAWJ ZOO.TXAWJ LEM. TXAWJ THAM. TXAWJ TAUG XAIV. TXAWJ NQEE. TXAWJ ZAB. TXAWJ HAIS. TXAWH TIV THAIV. TXAWJ EX. TXAWJ KHAU. TXAWJ KHIB. TXAWJ KHEJ. TXAWJ TOOG. TXAWJ XOOM. TXAWJ NTAWV. TXAWJ UA. TXAWJ NPLIJ. TXAWJ KHAUS. TXAWJ NTXEEV. TXAWJ TAG PUAS TSAV YAM LOS TWB HAIS TSIS NTSHEEJ IB HAIV NTSEEM NEEG NOOB NEEJ MUAJ NYOB NTAUB NYOB NTAWV. MUS SAIB TXHOG TWG LOS PAWV HMOOB LUB KEEB KWM POJ KOOB YAWV TXWVTSEG CIAS UA QAUV CIA UA TEJ POV THAWJ KEEB KWM TEEJ YUG. HMONG YUAV PIB QHOV TWG THIAJ YUAM MUS TXOG TWG....

KOJ TXAWJZOO DONT JUST KEEP DREAMING GO OUTSIDE LOOK UP AND DO SOMETHING ABOUT TO PROVE AND SHOW HOW MUCH YOU WANTED HMONG TO LIVE FOREVER...

yaiv yaiv, cas ntu no yuav muaj neeg tshajlij ua luaj li lawm thiab tiag.

yeej yog li koj hais tiag nawb, li ntawd kuv thiaj li tsi pom the fine print tias...yuav taug li cas tiag thiaj li mus txog Ciajhaiv Hmoob.

koj txhob xav yuam kev--koj twb yog hmoob kuv los twb yog hmoob...txawm mus txog twg tsi muaj hmoob los twb tseem tshuav koj tshauv kev ned. koj ib tug nrog kuv ces wb twb muaj 2 leeg lawm...cias li rau rau siab pab muab lub npe Hmoob no tso on Top of very agenda thiab peb tshaj hmoov zoo no txog hmoob txoj kev Ciajhaiv xwb ces koj twb yog #1 kiag lawm nawb.

koj cias li hloov hlos ua lub siab zoo thiab txawj "kom tagnrho" npaum li koj tham kuv cov NPE no xwb ces wb yeej mus ze lawm ntau tau qhov fine print tias--twb muaj koj yog ib tug ntxiv lawm no ntag nawb mog.

zoo siab thiab tseem pom thiab muaj ib tug hmoob txawj pab thiab txawj hlub hmoov los ntxiv rau peb cov txawj txawj tham no lawm ntag. zoosiab tias koj tseem yuav qhia thiab pab cob peb kom sibkoom thiab sawv ciajtsav tshaj no ntxiv nawb mog.

ua tsaug thiab ua tsaug rau koj cov zoo lus...

Txawjzoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim,

kuv tsi tau nyeem ib los dhau los, tabsi, kuv yeej scam tagnrho kuv tijlaug co ntsib lus thiab nws 2 posts tagnrho lawm.

yog vim li cas kuv tsi pom lub HomPhiaj ua kuv tijlaug ntshaw li ned. txoj kev ntshaw ciaj haiv, nyob deb thiab tob dhau hwv lawm. kuv tijlaug cov ntsiab lus ces nws yeej tham li hmoob lub neej, keebkwm, dhau los lawm tiag thiab yeej muaj li hais, hais li muaj lawm tiag.

dhau li ntawd, kuv tijlaug yeej tham txog txoj kev coj ib haivneeg no yuav tsum tau ua li cas thiaj li yuav coj tau ib tsavneeg kom noj qab haus huv thiab kev pheejxeeb.

***tabsi, lub sijhawm no koj kuv peb thiab nej tsavneeg hmoob no ris ua sab ua suav li no--tij hais kwv tsis yuav, kwv hais tij tsi mloog, niam txiv kiag twb hais tsi sibhaum, kwv tij niam txiv yus ib plab nrog kwvtij thajkub thajtim twb hais tsi tau thiab mloog, kev neej kev tsav ib leeg dhia lawm ib sab.

---kuv lub zeemmuag thawj thawj ruamm mas kom los muab lub zeemmuag (vision, mission, goal and dream)--ua yauv ua li cas kom zoo li tus me nyuam ua, kom txawj nkag, txawj mus kev, tag mas mam li yuav khiav tau.

kuv tijlaug cov ntsiab lub ces zoo li twb cia li txawj khiav lawm xwb--yog li ua ib leej tib neeg, niam yug tawm plaws ntshav liabvog los--yuav tsum nurture npaum li cas thiaj li yuav txawj mus kev thiab khiav. lub sijhawm no, koj kuv wb haiv hmoob no zoo li tej me nyuam ua nyuam qhuav yug tau ua ntshav liabvog tawm los xwb. yuav ua li cas cia li khiav tau lawm, yog nej cov ua ti tsi pab nqa, pub mov dej rau, thiab tuav tes kom txawj nkag txawj mus kev...yuav ua li cas pom txog hnub ua koj kuv wb cov hmoob no khiav tau tusyees li koj thiab kuv tijlaug txoj kev ntshaw nas yuav?

lub sijhawm no, kuv tseem xav pom txoj haus kev thos ua kom txhua tus hmoob los yog cov coob ua yog hmoob pom txoj kev no thos qhov lamlug rau the other side of the tunnel--yog thaum koj kuv peb muab tau txoj kev no tau lawv pom thiab tau lawm--ces the sun shine of the other side of the tunnel won't be hard to get to.

zoo siab ua peb tuaj sib laj tswv8 tswv9 nawb mog.

kwv txawjzoo,

zoo siab uas koj tau noog ntau lolus tseemceeb uas peb hmoob yuavtau paub txog.

qhov uas hmoob khiav ua sab ua sais thoob ntuj twb yog hmoob txojkev ntse kev vammeej rov rau hmoob lawm ntag. hnub twg peb cov nov hu ib suab xwb ntseeg tias hmoob yuav tig pobntseg mloog, tsa muag saib, rua ncauj teb, nqis tes pab thiab nrho ruamm nrog peb.

peb niajhnub ua npaub hmoob txog peb haiv neeg hmoob, peb thiaj li hais cuaj hais kaum kom nej txhua tus ras thiab pom hmoob tej qub peevxwm uas hmoob tau ua dhau los.

lub zeemmuag/vision thiab mission ntawm kuv yuav tsi muab hais rau hauv no, tabsis nyaj koj yuav pom zemzuag lawm tias yog dabtsi lawdd.

nimno hmoob tsi yog menyuam yaus es tseem nyavnyuas xyaum mus kev. ze li ntawm 40 lub xyoo no lawm peb yeej khovkho tsi ntshai lawm nawb me kwv txawjzoo.

txawm hmoob yuav muaj ntau yam obstacle uas ua rau koj hnyav siab los tej ntawm tsi yog ib lub stone block los thaiv hmoob txoj kev npau hmoob ntawm. hnub uas power nyob ntawm yus tes kevcai yog yus tsej ces peb tej me kwvtij hmoob uas khiav tau tus yees xwa li dr. lawyer, tub txxawj ntshais ntse, thiab hmoob tej tub lagluam yeej yuav khiav tus yees los pab nta hmoob lub me neej xwb tiag.

li koj hais lawm hais tias lub tunnel ntawm yog mus dhau sab tom haj tseem yuav muaj duab tshav ntuj zoo dua. kuv yeej ntseeg koj lolus no.

koj cia lo los nrog peb xwb thiaj li tag nawb txawjzoo.

fajtim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lub ntsiab lus zoo lawm, tiam sis cwj pwm ntawm tus neeg sau cov ntawv no tsab ntse dhau hwv. Siv ib cov lus/words txua tshiab uas tab txawm yog neeg paub paub lus hmoob kiag los tseem tsis paub lawm thiab. Ib cov lus nyob hauv tsab ntawv ho hais tau dhau me ntsis lawm tsis txaus ntseeg. Dhau li los yuav ciaj haiv tsis yog ib leeg sau es coj tuaj tso rau internet ces txawm yuav ciaj haiv tau. Yuav tsum yog muaj kev koom tes los ntawm tsoom Hmoob cov thawj coj mob mob taw vwm & mob mob kab siab B, thiaj tau nyiaj, thiaj tau zej tsoom, thiab thiaj tau peeb zeej. Dr. Yang Dao, uas yog koj cov yaj ntag, zaj nkauj muaj npe, "Sib Pab Ciaj" hais tias "ib txhais tes tsis npaum 10 txhais npab." Tiam twg yog tsis muaj kev koom tes los ntawm tsoom coj noj coj ua ces good luck ntag nawb.

Me naib aw, tej lus posted rau internet no es leej twg txawm siv hais tia cia li ciaj haiv naj? Koj yuav tau paub tias hauv no tsuas ua movie yeeb yam me ntsis kom neeg cuab tim xwb os. Kuv cov lus no mas yog Dr Hmoob thiab paub xwb, koj xav paub tseeb yeej meem lawv kuv qab/ kuv saib yog tsis paub yauv tsum ua zoo nug...Koj tej lus hmoob tseem tseem nyob qhov twg los hloov tau kuv cov lawm os?

Ua zoo xav saib leej twg tsab ntse..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj txhob muab tej no ntau nqi yuam kev, yog koj tseem xav li koj xav no tiag mas yog tim yus nkagsiab thiab paub xwb. li nram no:

1. yog thaum tham txog vision, dream and goal mas nws muaj nws txoj kev tham kom sib nkagsiab thiab mus tau.

2. yog thaum debate txog god, exisiting problems thiab tej nowadays issues concern in our back yard--es yus pheej tsi kam cias luag tham luag li open mind txog tej issue concern no seb luag txoj kev xav li cas thiab tiag. yus mas yuav sensor luag txoj kev Xav (Opinion) kom tsi pub luag tham txog li no ces yog tim yus lub siab me thiab ti dhau lawm aws.

yog li txhob ua lub siab ti, koj coj kuv 2 nqi lus no mus xav zoo zoo tag seb yog li cas tiag nawb. ua tsaug, thiab zoosiab txog koj cov lus nawb.

Vam ntxawg kuj muab tau ib nqi lus zoo siv "hais lus zoo xwb tsis paub sib kho" qhov tseeb yuav cuab tim neeg yuav tau hais ntau hom lus thiaj pom tus tseeb sawv tawm tuaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0