Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Suavliab & Tsoomhwv Nplog Txeeb Pejxeem Li Liajteb Nyob Thaj Vieng Raug Sib Tua

71 posts in this topic

Posted · Report post

Tau muaj li 3 hnub dhau los lawm kuv hnov ib tug kwvtij Hmoob nyob Wisconsin tau tuaj hais xovtooj cua tias nws muaj ib tug muam nyob sab Xeev Khuam tau hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau sab Thaj Vias (Tha Vieng) Tsoomhwv Nplog tau muab ib cov av uas yog cov Pubyib li tej liaj teb muag rau Suav, ces txawm muaj 2 tug Suav thiab ib tug Hmoob yog tus mus pab txhais lus, lawv txawm mus rau ntawm thaj av ntawd ces cov Pubyib hais tias tej av ntawd yog lawv pojkoob Yawmtxwv li mas lawv tsis kam tsiv mus rau lwm qhov chaw, ces thaum no 2 tug Suavliab txawm nrog lawv sib cav, lawv thiaj li muab 2 tug Suavliab thiab tus Hmoob uas mus txhais tua tuag tag nrho lawm. Tom qab li 1 week ces Suavliab thiab Tsoomhwv lawv txawm coj tau muaj li 10 tus Tubrogg yog cov Pubthawj nrog lawv tuaj rau ntawm Pubyib lub zos uas lawv sib tua ntawd thiab tuaj sib hais ces lawv hais tsis sib haum Tsoomhwv ciali txhij tubrogg muab lawv cov neeg tua tuag 4 tugt hos cov pejxeem khiav tag rau havzoov lawm.

Dhau li lawm muaj ib thaj av ua nkaus li thaj hais los saud thiab tiamsis thaj ntawd mas Suav tau hais tias lawv tsuas tuaj ua kub xwb yog leejtwg xav mus ua teb los tau no ces muaj ib cov Hmoob uas yog tus kwvtij hais los saud tus muam thiab lawv lub zos mus luaj teb rau thaj av ntawd thiab los pw hauv Suav lub tsev ntaub uas lawv tau muab nrhab tseg cia. Muaj ib tagkis lawv tseem tsis tau sawv ces hnov Suav tuaj thiab muaj ib cov Tubrogg Pubthawj nrog tuaj ces ua heev li heev kom lawv ciali khiav los tsev thiab muab lawv tej laujkaub tais diav, pamvov ncaws mas ya dawbvog rau ub rau no ces lawv tus khiav li cas los muaj los tsev lawm. Tus kwvtij hais los saud tus muam thiab nws tus kwv nkawv yog 2 tug lawv qab caij nkawv lub motor cycle los ces ntshai heev khiav lwjliam los tseem ua rau nkawv los poob qab ke tsoo nkawv raug qais lov thiab sab heev los pw tsev kho mob tom Xeev hos lub motor cycle ntsoog tas.

Tsis tag li xwb muaj 3 tug Hmoob ev ib cov txhuv mus luaj teb ces Tubrogg muab lawv ntes thiab liam txim tias yog ev mus rau cov neeg havzoov noj xwb ces Tubrogg muab lawv kaw lawm tseem tau tso. Hos cov Hmoob uas peb hnov lawv hais xovxwm dhau los tias lawv muaj phom ntawd yog ib cov mus plob havzoov ces tubrogg hnov lawv tua phom ces lawv thiaj li muab ntes los kaw xwb no.

Lam muab tuaj tham rau nej cov tsis hnov ho tau paub xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xovxwm muaj ntxiv mus hais tias peb cov Hmoob pheej mus nrog Suavliab khawb ces ib txhia pheej ploj lawm tsis paub tias mus qhov twg lawm hos lawv ho mus Suavliab los lawv tsuas hais tias nej cov neeg twb los tsev lawm no xwb. Ces tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob mus nrog Suavliab khawb kub, nws mus tau 2 weeks ces nws tsis xis nyob nws kom Suavliab them nyiaj rau nws tso nws yua los mus tsev no tiamsis Suav tsis kam them nws li thiab yog li no nws thiaj kom Suav muab ib cov roj av them nws thiab kom lawv pab thauj nws los mus tsev no ces Suav ciali muab nws ntaus tuag ib tsig tsis nco qab hos Suav saib mas nws ntshe yog tuag lawm ces thiaj li muab ntim rau hauv ib hnab thiab muab nws tso rau saum dabtsheb kom 2 tug muab nws thauj mus povtseg nram ib tug dej. Thaum lub sijhawm thauj nws mus ntawd lub tsheb deeg deeg ces nws mam li tsim los, nws thiaj li daws tau ncauj hnab thiab ntog poob rau nram qab ke ces nws khiav mus nkaum lawm. 1 pliag tsis ntev xwb pom lub tsheb rov los nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau nws, nws thiaj li khiav los txog tsev. Tus kwvtij Hmoob ntawd raug mob tej ntsejmuag ntsuab thiab doog tag, nws mam li los qhia lawv txog tej teebmeem uas Hmoob pheej ciali ploj lawm tsis pom rov los tsev ntawd ntshe yog Suav muab ua nkaus li lawv ua rau nws thiab no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Suavliab txeeb Co li av nyob Suav teb thiab. Nej mus saib no tau. Ua neeg nyob yuav tsum tawv li cov Co no mas thiaj li tiamsis tsis paub tias xyov yuav kiav ntev npaum li cas.

http://www.rfa.org/e...2013163047.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Suavliab txeeb Co li av nyob Suav teb thiab. Nej mus saib no tau. Ua neeg nyob yuav tsum tawv li cov Co no mas thiaj li tiamsis tsis paub tias xyov yuav kiav ntev npaum li cas.

http://www.rfa.org/e...2013163047.html

Suav yeej tuaj yuav av ntau heev nyob Vientiane, thiab tseem yuav ua ib lub China Town loj li loj...Tiamsi tseem hais tsis tau haum petsawg,vim pejxeem complain tias, Tsis ntev tomntej, neeg Blog yuav tsis mauj av ua noj thiab yuav tsis muaj av nyob lawm, Neeg Blog yuav tau musj xauj nyob ntawm suav lawm xwb. Yog Laj-thab-baas Blog tseem pheej cia suav tuaj yuav av, los xauj av Blog nyob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xovxwm muaj ntxiv mus hais tias peb cov Hmoob pheej mus nrog Suavliab khawb ces ib txhia pheej ploj lawm tsis paub tias mus qhov twg lawm hos lawv ho mus Suavliab los lawv tsuas hais tias nej cov neeg twb los tsev lawm no xwb. Ces tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob mus nrog Suavliab khawb kub, nws mus tau 2 weeks ces nws tsis xis nyob nws kom Suavliab them nyiaj rau nws tso nws yua los mus tsev no tiamsis Suav tsis kam them nws li thiab yog li no nws thiaj kom Suav muab ib cov roj av them nws thiab kom lawv pab thauj nws los mus tsev no ces Suav ciali muab nws ntaus tuag ib tsig tsis nco qab hos Suav saib mas nws ntshe yog tuag lawm ces thiaj li muab ntim rau hauv ib hnab thiab muab nws tso rau saum dabtsheb kom 2 tug muab nws thauj mus povtseg nram ib tug dej. Thaum lub sijhawm thauj nws mus ntawd lub tsheb deeg deeg ces nws mam li tsim los, nws thiaj li daws tau ncauj hnab thiab ntog poob rau nram qab ke ces nws khiav mus nkaum lawm. 1 pliag tsis ntev xwb pom lub tsheb rov los nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau nws, nws thiaj li khiav los txog tsev. Tus kwvtij Hmoob ntawd raug mob tej ntsejmuag ntsuab thiab doog tag, nws mam li los qhia lawv txog tej teebmeem uas Hmoob pheej ciali ploj lawm tsis pom rov los tsev ntawd ntshe yog Suav muab ua nkaus li lawv ua rau nws thiab no.

HmoobUSA

Kuv nyiam koj cov xovxwm no kawg li os. Txhob txhawj kiag. Cia kom Suav Liab muab kev qhuab qhia kom txaus me ntsis rau cov co thiab cov Hmoob Liab tim Nplog teb kom lawv paub tab me ntsis lawm tso os. Muaj ib hnub lawv ua zoo rau peb lawm, peb yeej yuav mus cawm lawv xwb. Tam sim no, cov Hmoob Liab tim Nplog teb tseem ntxub peb heev. Kav chawj, txhob tham tham mob taubhau xwb os.

HmoobLivXwm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tau muaj li 3 hnub dhau los lawm kuv hnov ib tug kwvtij Hmoob nyob Wisconsin tau tuaj hais xovtooj cua tias nws muaj ib tug muam nyob sab Xeev Khuam tau hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau sab Thaj Vias (Tha Vieng) Tsoomhwv Nplog tau muab ib cov av uas yog cov Pubyib li tej liaj teb muag rau Suav, ces txawm muaj 2 tug Suav thiab ib tug Hmoob yog tus mus pab txhais lus, lawv txawm mus rau ntawm thaj av ntawd ces cov Pubyib hais tias tej av ntawd yog lawv pojkoob Yawmtxwv li mas lawv tsis kam tsiv mus rau lwm qhov chaw, ces thaum no 2 tug Suavliab txawm nrog lawv sib cav, lawv thiaj li muab 2 tug Suavliab thiab tus Hmoob uas mus txhais tua tuag tag nrho lawm. Tom qab li 1 week ces Suavliab thiab Tsoomhwv lawv txawm coj tau muaj li 10 tus Tubrogg yog cov Pubthawj nrog lawv tuaj rau ntawm Pubyib lub zos uas lawv sib tua ntawd thiab tuaj sib hais ces lawv hais tsis sib haum Tsoomhwv ciali txhij tubrogg muab lawv cov neeg tua tuag 4 tugt hos cov pejxeem khiav tag rau havzoov lawm.

Dhau li lawm muaj ib thaj av ua nkaus li thaj hais los saud thiab tiamsis thaj ntawd mas Suav tau hais tias lawv tsuas tuaj ua kub xwb yog leejtwg xav mus ua teb los tau no ces muaj ib cov Hmoob uas yog tus kwvtij hais los saud tus muam thiab lawv lub zos mus luaj teb rau thaj av ntawd thiab los pw hauv Suav lub tsev ntaub uas lawv tau muab nrhab tseg cia. Muaj ib tagkis lawv tseem tsis tau sawv ces hnov Suav tuaj thiab muaj ib cov Tubrogg Pubthawj nrog tuaj ces ua heev li heev kom lawv ciali khiav los tsev thiab muab lawv tej laujkaub tais diav, pamvov ncaws mas ya dawbvog rau ub rau no ces lawv tus khiav li cas los muaj los tsev lawm. Tus kwvtij hais los saud tus muam thiab nws tus kwv nkawv yog 2 tug lawv qab caij nkawv lub motor cycle los ces ntshai heev khiav lwjliam los tseem ua rau nkawv los poob qab ke tsoo nkawv raug qais lov thiab sab heev los pw tsev kho mob tom Xeev hos lub motor cycle ntsoog tas.

Tsis tag li xwb muaj 3 tug Hmoob ev ib cov txhuv mus luaj teb ces Tubrogg muab lawv ntes thiab liam txim tias yog ev mus rau cov neeg havzoov noj xwb ces Tubrogg muab lawv kaw lawm tseem tau tso. Hos cov Hmoob uas peb hnov lawv hais xovxwm dhau los tias lawv muaj phom ntawd yog ib cov mus plob havzoov ces tubrogg hnov lawv tua phom ces lawv thiaj li muab ntes los kaw xwb no.

Lam muab tuaj tham rau nej cov tsis hnov ho tau paub xwb.

Xovxwm muaj ntxiv mus hais tias peb cov Hmoob pheej mus nrog Suavliab khawb ces ib txhia pheej ploj lawm tsis paub tias mus qhov twg lawm hos lawv ho mus Suavliab los lawv tsuas hais tias nej cov neeg twb los tsev lawm no xwb. Ces tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob mus nrog Suavliab khawb kub, nws mus tau 2 weeks ces nws tsis xis nyob nws kom Suavliab them nyiaj rau nws tso nws yua los mus tsev no tiamsis Suav tsis kam them nws li thiab yog li no nws thiaj kom Suav muab ib cov roj av them nws thiab kom lawv pab thauj nws los mus tsev no ces Suav ciali muab nws ntaus tuag ib tsig tsis nco qab hos Suav saib mas nws ntshe yog tuag lawm ces thiaj li muab ntim rau hauv ib hnab thiab muab nws tso rau saum dabtsheb kom 2 tug muab nws thauj mus povtseg nram ib tug dej. Thaum lub sijhawm thauj nws mus ntawd lub tsheb deeg deeg ces nws mam li tsim los, nws thiaj li daws tau ncauj hnab thiab ntog poob rau nram qab ke ces nws khiav mus nkaum lawm. 1 pliag tsis ntev xwb pom lub tsheb rov los nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau nws, nws thiaj li khiav los txog tsev. Tus kwvtij Hmoob ntawd raug mob tej ntsejmuag ntsuab thiab doog tag, nws mam li los qhia lawv txog tej teebmeem uas Hmoob pheej ciali ploj lawm tsis pom rov los tsev ntawd ntshe yog Suav muab ua nkaus li lawv ua rau nws thiab no.

Hmoob blog es yog neeg dag xwb puas yuav ntseeg tau lawv tej lus os?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tau muaj li 3 hnub dhau los lawm kuv hnov ib tug kwvtij Hmoob nyob Wisconsin tau tuaj hais xovtooj cua tias nws muaj ib tug muam nyob sab Xeev Khuam tau hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau sab Thaj Vias (Tha Vieng) Tsoomhwv Nplog tau muab ib cov av uas yog cov Pubyib li tej liaj teb muag rau Suav, ces txawm muaj 2 tug Suav thiab ib tug Hmoob yog tus mus pab txhais lus, lawv txawm mus rau ntawm thaj av ntawd ces cov Pubyib hais tias tej av ntawd yog lawv pojkoob Yawmtxwv li mas lawv tsis kam tsiv mus rau lwm qhov chaw, ces thaum no 2 tug Suavliab txawm nrog lawv sib cav, lawv thiaj li muab 2 tug Suavliab thiab tus Hmoob uas mus txhais tua tuag tag nrho lawm. Tom qab li 1 week ces Suavliab thiab Tsoomhwv lawv txawm coj tau muaj li 10 tus Tubrogg yog cov Pubthawj nrog lawv tuaj rau ntawm Pubyib lub zos uas lawv sib tua ntawd thiab tuaj sib hais ces lawv hais tsis sib haum Tsoomhwv ciali txhij tubrogg muab lawv cov neeg tua tuag 4 tugt hos cov pejxeem khiav tag rau havzoov lawm.

Dhau li lawm muaj ib thaj av ua nkaus li thaj hais los saud thiab tiamsis thaj ntawd mas Suav tau hais tias lawv tsuas tuaj ua kub xwb yog leejtwg xav mus ua teb los tau no ces muaj ib cov Hmoob uas yog tus kwvtij hais los saud tus muam thiab lawv lub zos mus luaj teb rau thaj av ntawd thiab los pw hauv Suav lub tsev ntaub uas lawv tau muab nrhab tseg cia. Muaj ib tagkis lawv tseem tsis tau sawv ces hnov Suav tuaj thiab muaj ib cov Tubrogg Pubthawj nrog tuaj ces ua heev li heev kom lawv ciali khiav los tsev thiab muab lawv tej laujkaub tais diav, pamvov ncaws mas ya dawbvog rau ub rau no ces lawv tus khiav li cas los muaj los tsev lawm. Tus kwvtij hais los saud tus muam thiab nws tus kwv nkawv yog 2 tug lawv qab caij nkawv lub motor cycle los ces ntshai heev khiav lwjliam los tseem ua rau nkawv los poob qab ke tsoo nkawv raug qais lov thiab sab heev los pw tsev kho mob tom Xeev hos lub motor cycle ntsoog tas.

Tsis tag li xwb muaj 3 tug Hmoob ev ib cov txhuv mus luaj teb ces Tubrogg muab lawv ntes thiab liam txim tias yog ev mus rau cov neeg havzoov noj xwb ces Tubrogg muab lawv kaw lawm tseem tau tso. Hos cov Hmoob uas peb hnov lawv hais xovxwm dhau los tias lawv muaj phom ntawd yog ib cov mus plob havzoov ces tubrogg hnov lawv tua phom ces lawv thiaj li muab ntes los kaw xwb no.

Lam muab tuaj tham rau nej cov tsis hnov ho tau paub xwb.

Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xovxwm muaj ntxiv mus hais tias peb cov Hmoob pheej mus nrog Suavliab khawb ces ib txhia pheej ploj lawm tsis paub tias mus qhov twg lawm hos lawv ho mus Suavliab los lawv tsuas hais tias nej cov neeg twb los tsev lawm no xwb. Ces tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob mus nrog Suavliab khawb kub, nws mus tau 2 weeks ces nws tsis xis nyob nws kom Suavliab them nyiaj rau nws tso nws yua los mus tsev no tiamsis Suav tsis kam them nws li thiab yog li no nws thiaj kom Suav muab ib cov roj av them nws thiab kom lawv pab thauj nws los mus tsev no ces Suav ciali muab nws ntaus tuag ib tsig tsis nco qab hos Suav saib mas nws ntshe yog tuag lawm ces thiaj li muab ntim rau hauv ib hnab thiab muab nws tso rau saum dabtsheb kom 2 tug muab nws thauj mus povtseg nram ib tug dej. Thaum lub sijhawm thauj nws mus ntawd lub tsheb deeg deeg ces nws mam li tsim los, nws thiaj li daws tau ncauj hnab thiab ntog poob rau nram qab ke ces nws khiav mus nkaum lawm. 1 pliag tsis ntev xwb pom lub tsheb rov los nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau nws, nws thiaj li khiav los txog tsev. Tus kwvtij Hmoob ntawd raug mob tej ntsejmuag ntsuab thiab doog tag, nws mam li los qhia lawv txog tej teebmeem uas Hmoob pheej ciali ploj lawm tsis pom rov los tsev ntawd ntshe yog Suav muab ua nkaus li lawv ua rau nws thiab no.

Pab hlub 3 haiv hmoob uas rua.m rua.m tsis paub qab paub haus. Tej laus yeej hais txheej dhau txheej tis dhau tis tias "Nplooj Tsawb tsis yog Npuag. Suav liab tsis yog Hmoob kwv luag." Tej lus "Suav Liab, Suav puv, Suav Phai Tsib, Suav khawb ntxa" yeej nrog nraim Hmoob nyob los tau ntaum tiam neeg, cas tseem pheej tsis paub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.

MSVH,

KOJ HAIS YOG LAWM. NPLOG TEEBMEEM CIA NOMTSWV NPLOG MAM DAWS. COV HMOOB UAS RAUG TEEBMEEM NO YOG PEJXEEM NPLOG THIAB....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA

Kuv nyiam koj cov xovxwm no kawg li os. Txhob txhawj kiag. Cia kom Suav Liab muab kev qhuab qhia kom txaus me ntsis rau cov co thiab cov Hmoob Liab tim Nplog teb kom lawv paub tab me ntsis lawm tso os. Muaj ib hnub lawv ua zoo rau peb lawm, peb yeej yuav mus cawm lawv xwb. Tam sim no, cov Hmoob Liab tim Nplog teb tseem ntxub peb heev. Kav chawj, txhob tham tham mob taubhau xwb os.

HmoobLivXwm

Yus yog neeg kawm qib siab, yus yuav tsum hais li qhov ua tau xwb. Peb twb yeej cawm tsis tau peb es tsam no peb thiaj swb los txog niaj hnub no lawm.

PEB YEEJ HLUB HMOOB BLOG KAWG, LAWV YEEJ YOG PEB KWV/TIJ NEEJTSA. TIM YOG BLOG PHEM XWB OV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.

hnub twb hmoob txawj thimxav thiab ntse li koj tham no ces peb twb yuav sawv ciaj haiv mas nawb...peb tej me zej me zos ces twb yuav sawv sibpab os.

kuv mas, laj laj tham txog tej pobntseg hnov dhau hwv lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hnub twb hmoob txawj thimxav thiab ntse li koj tham no ces peb twb yuav sawv ciaj haiv mas nawb...peb tej me zej me zos ces twb yuav sawv sibpab os.

kuv mas, laj laj tham txog tej pobntseg hnov dhau hwv lawm.

Txawjzoo,

Yog nkees tham pobntseg no koj ho tham qhovmuag pom kiag tuaj seb...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.

Cov neeg txaij nyob Africa ces yeej tsis txawv hmoob li tiag. Tsov txawm tom yus tej me neeg txheeb ze lawm los yus tseem ua ntxoov tes ntsia xwb. Thaum cov mag tom tas ces, yus txawm mag ntag hos nawb. Thaum txog yus thib ces lwm tus mam ua ntxoov tes thiab xwb nawb. nyias tej me nyiaj xwb thiaj pab tau nyias thiab tiv thaiv tau nyias kom dim ntawm kev mag luag quab yuam nawb yom^^^!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawjzoo,

Yog nkees tham pobntseg no koj ho tham qhovmuag pom kiag tuaj seb...

Khej1,

koj lub church ned, thaum yuav yog puas tawg? lub sijhawm no tshauv li cas lawm xwb? duas li qhov nyiaj muab rau church ned, nej hos adjust li cas rau cov member pab tham rau lub tsev--los yog cov tsua yog ntawm 1/10 thiab tso li cas rau hnub sunday ces li ntawd xwb.

ua tsaug ua ntej, xav tias koj yuav qhia kom tag thiab ncaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA

Kuv nyiam koj cov xovxwm no kawg li os. Txhob txhawj kiag. Cia kom Suav Liab muab kev qhuab qhia kom txaus me ntsis rau cov co thiab cov Hmoob Liab tim Nplog teb kom lawv paub tab me ntsis lawm tso os. Muaj ib hnub lawv ua zoo rau peb lawm, peb yeej yuav mus cawm lawv xwb. Tam sim no, cov Hmoob Liab tim Nplog teb tseem ntxub peb heev. Kav chawj, txhob tham tham mob taubhau xwb os.

HmoobLivXwm

HmoobLivXwm,

Koj cov lus yeej tsis povtseg li os. Hmoob lub siab thiab txoj kev txawj ntse yeej pom tsis deb kiag zoo li niajhnub nimno lawv thiab peb txhua thiaj li raug luag lwm haivneeg quabyuam caij tsuj ib tiam dhau tiam tsis paub muaj hnub xaus. Yog tseem coj zoo li niajhnub nimno xwb kuv ntseeg tias ntau 100 xyoo tom ntej no los Hmoob tseem yog tus qub PW TSAUGZOG tsis muaj hnub RAS TXOG thiab tsis paub txog tias HAIV thiab AV no muaj NQIS tshaj 100 tsavyam hauv ntiajteb no UA NTEJ KOJ YUAV SAWV TAUS CIAJ UA TIBNEEG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1,

koj lub church ned, thaum yuav yog puas tawg? lub sijhawm no tshauv li cas lawm xwb? duas li qhov nyiaj muab rau church ned, nej hos adjust li cas rau cov member pab tham rau lub tsev--los yog cov tsua yog ntawm 1/10 thiab tso li cas rau hnub sunday ces li ntawd xwb.

ua tsaug ua ntej, xav tias koj yuav qhia kom tag thiab ncaj.

Txawjzoo,

Yog yuav tham qhov no mas ho tsis yog nyob rau lub topic no lawm tsam Npawg HmoobUSA ho xav li cas... Yog koj tseem xV paub tiag no los tau kawg tabsis koj mus start dua lwm lub topic tshiab yom...?

Uatsaug...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Suav yeej tuaj yuav av ntau heev nyob Vientiane, thiab tseem yuav ua ib lub China Town loj li loj...Tiamsi tseem hais tsis tau haum petsawg,vim pejxeem complain tias, Tsis ntev tomntej, neeg Blog yuav tsis mauj av ua noj thiab yuav tsis muaj av nyob lawm, Neeg Blog yuav tau musj xauj nyob ntawm suav lawm xwb. Yog Laj-thab-baas Blog tseem pheej cia suav tuaj yuav av, los xauj av Blog nyob.

Txawj Tua ntaj,

Yog mas peb cov uas niajhnub mus saib xovxwm hauv rfa.org thiab nrog tej txheebze nyob hauv Nplog los sis peb cov ho mus tim Nplog los ces yeej pom tej koj hais no yog ib qhov teebmeem loj tshaj thiab muaj kev ntxhov siab heev rau tej Pejxeem nyob hauv Nplogteb tsis hais Qabteb mus ti Qaumteb thiab Hnub Tuaj mus rau Hnub Poob. Twb yog vim tej Nomtswv muab lub tebchaws muag noj tas txhua yam lawm tiag uas lawv tsis kk txog tej pejxeem tus yuav zoo li cas los muaj tej xwmtxheej li kuv hais los saud thiaj muaj tshwmsim os nawb.

Kuv ntseeg tias kev kub ntxhov nyob Nplogteb yuav tsum muaj sai sai no lawm vim tias tsoom Pejxeem lawv uv tsis taus thiab pom meej lawm tias yog lawv tsis sawv los tivthaiv lawv tej liajteb thiab av ces lawv yuav tsis muaj lub neej pemsuab nrog luag ua lawm.

Cia seb cov kwvtij Hmoob Nplog puas ho muaj tug puav tuaj taug xaiv qhia peb tej xwmtxheej hais los no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Pab hlub 3 haiv hmoob uas rua.m rua.m tsis paub qab paub haus. Tej laus yeej hais txheej dhau txheej tis dhau tis tias "Nplooj Tsawb tsis yog Npuag. Suav liab tsis yog Hmoob kwv luag." Tej lus "Suav Liab, Suav puv, Suav Phai Tsib, Suav khawb ntxa" yeej nrog nraim Hmoob nyob los tau ntaum tiam neeg, cas tseem pheej tsis paub.

Saibkomtseeb,

Yog lawm ib tug txivneej yawg Hmoob yuav tsum paub li koj ko thiaj li. Feem ntau peb cov txivneej Hmoob uas paub qabhau li ko muaj tsawg heev peb Hmoob thiaj li zoo nkaus li tej tsiaj nyob Africa uas tej niag pab txog 100 tawm tus los lawv ciali khiav 1 tug nyuag tsov los sis cia rau Tsov tom thiab niajhnub nrog nyob Tsov nyob uake thaum twg tsov tshaib plab ces tsov tom noj xwb. Koj tuaj saib peb cov tuaj tham hauv no ne zoo nkaus li qhov kuv hais rau koj no tiag phoojywg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawj Tua ntaj,

Yog mas peb cov uas niajhnub mus saib xovxwm hauv rfa.org thiab nrog tej txheebze nyob hauv Nplog los sis peb cov ho mus tim Nplog los ces yeej pom tej koj hais no yog ib qhov teebmeem loj tshaj thiab muaj kev ntxhov siab heev rau tej Pejxeem nyob hauv Nplogteb tsis hais Qabteb mus ti Qaumteb thiab Hnub Tuaj mus rau Hnub Poob. Twb yog vim tej Nomtswv muab lub tebchaws muag noj tas txhua yam lawm tiag uas lawv tsis kk txog tej pejxeem tus yuav zoo li cas los muaj tej xwmtxheej li kuv hais los saud thiaj muaj tshwmsim os nawb.

Kuv ntseeg tias kev kub ntxhov nyob Nplogteb yuav tsum muaj sai sai no lawm vim tias tsoom Pejxeem lawv uv tsis taus thiab pom meej lawm tias yog lawv tsis sawv los tivthaiv lawv tej liajteb thiab av ces lawv yuav tsis muaj lub neej pemsuab nrog luag ua lawm.

Cia seb cov kwvtij Hmoob Nplog puas ho muaj tug puav tuaj taug xaiv qhia peb tej xwmtxheej hais los no.

HmoobUSA,

hmoob yeej ib txwm hais kwvtxhiaj tias---Suav muaj liaj ias teb chaw thoab luag muaj nom muaj tswv...luav ua dabtsi los ua qhov "Yog"...Av yog luag txoj kev tuav mus tag ib tiam neej.

peb hmoob ces tsi txawj tsi ntse--peb tsi nrhiav Av los tswj thiab tuav. li no, lub sijhawm no Suav tuaj yuav Av hauv plogteb ua Business los muaj, yuav Av cog Ntoo Yas thiab ua lwm yam Business los muaj.

ib ntu ces nplogteb tej hav zoo ua noj ua haus yeej yog Suav li tag, vim luag tswm nyiaj yuav--thiab muaj "Npai Tas Dis-ciam liaj ciam teb".

hos yus hmoob ces ua Suav yug yaj xwb, ib hnub mus lawm ib lub roob, ib hmo mus lawm ib lub hav xwb.

yog li txhob tham txog tej dabneeg no lawm--yog xav tham txog ces kav tsi pab Khej1, YCT thiab Txawjzoo lawv tswv8 es teev pas ntse tim Hmoob American seb puas yuav muaj ntse loj thiab ntse ntau tes thiaj li mus cawm tau cov hmoob txomnyem nyob tom qab thiab lwm lub teb chaw os nawb.

Khej1,

ua li nawb, tsi zoo tsham no los cias wb ob txiv tub tau noj Fawm mam li qhia kuv nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HMOOB USA'

UA TSAUG KOJ COJ COV XOV PHEM NO TUAJ SHARED. PEB COV MUAJ HNUB NYOOG CES TXHUA TUG YEEJ XAV HNOV TEJ YAM ZOO SEB PUAS PAB TAU HMOOB NPLOG, TAB SIS RAWS LI HNOV NIAJ HNUB NO TSIS MUAJ LI. XYOV HMOOB NPLOG LUB NEEJ YUAV ZOO LI CAS. TSAM NO LAWM CES CIA NYIAS TXHAWJ NYIAS XWB TSO PUAM CHAWJ IB TXHIA. COV HMOOB NPLOG LOS MUAJ IB FEEM COOB YOG COV NROG TAWM TSAM PEB THIAB XWB CES KAV LIAM.

TSIS PAUB NEJ XAV LI CAS, KUV CES YOG HNOV LI NO, KUV XAV TIAS NYUAM QHUAV NTXIM XWB. YOG VIM CAS KUV HAIS LI NO? VIM TIAS HMOOB NPLOG, LAWV POM LEEJ TWG MUAJ NYIAJ MENTSIS , LAWV NTXUB TUS NTAWD. PIV LI NIAJ HNUB NO NTAG FEEM COOB YOG COV KHIB KEV NKAUJ NRAUG. LAWV HAIS IB QHO 2 QHO LOS KHAV QHOV YUAV UA KOM LAWV COV HMOOB NYOB TXAWV TEB CHAWS NPLAIG LO AV XWB NO, KUV XAV TIAS TEJ XWM KOJ COJ TUAJ NO KUJ ZOO HNOV HEEVTHIAB, CIA SEB COV NOM HMOOB YUAV UA TAU TXIJ TWG PAB LAWV. MUAB UA ZOO XAV LAWV THIAB PEB YOG IB TSOB NEEG XWB, KUJ TSIM NYOG NROG KHIB, YOG TIAS LWM HAIV NEEG UA LI CAS RAU LAWV, TIAM SIS HMOOB TSIS HLUB HMOOB CES KAV LIAM, CIA NYIAS NTXEEM NYIAS. COV NOM HMOOB NYOB HAUV NPLOG LOS TAB TOM YOG LAM UA CUAV MOJ ZEEJ RAU NTAWD THIAB XWB, NPLOG YEEJ KAW LAWV POB NTSEG, QHOV NCAUJ, QHOV MUAG HUV SI LAWM. CIA SEB IB HNUB TWG YOG LAWV NYOB TSIS TAU ES MUAJ KEV KUB NTXHOV TSHWM SIM NYOB HAUV TEB CHAWS, YOG LAWV HU PEB MAM PAB. TSAM NO CES PEB YOG COV NYOB IB CAG LAWM, PEB TSUAS UA NTXOOV TES NTSIA XWB, VIM LAWV TWB TSIS HLUB PEB, LAWV CES TSUAS TAB MUAB NTXHAIS MUAG KIM2 RAU PEB XWB CES PEB TSIS NYUAJ SIAB TXOG HLO LI. KUV XAV MAS NYUAM QHUAV HAUM XWB, LO LUS NO TOS MUAB HAIS TAWM, VIM LAWV TWB TSIS HLUB COV NYOB HAV ZOOV, QHOV UAS COV NYOB HAV ZOOV TU NOOB LOS TWB YOG LAWV YOG COV MUS CAUM TUA NKAUS NTAG, TSAM NO COV HAV ZOOV TU NOOB LAWM CES TXOG LAWV THIB LAWM LAU.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA,

hmoob yeej ib txwm hais kwvtxhiaj tias---Suav muaj liaj ias teb chaw thoab luag muaj nom muaj tswv...luav ua dabtsi los ua qhov "Yog"...Av yog luag txoj kev tuav mus tag ib tiam neej.

peb hmoob ces tsi txawj tsi ntse--peb tsi nrhiav Av los tswj thiab tuav. li no, lub sijhawm no Suav tuaj yuav Av hauv plogteb ua Business los muaj, yuav Av cog Ntoo Yas thiab ua lwm yam Business los muaj.

ib ntu ces nplogteb tej hav zoo ua noj ua haus yeej yog Suav li tag, vim luag tswm nyiaj yuav--thiab muaj "Npai Tas Dis-ciam liaj ciam teb".

hos yus hmoob ces ua Suav yug yaj xwb, ib hnub mus lawm ib lub roob, ib hmo mus lawm ib lub hav xwb.

yog li txhob tham txog tej dabneeg no lawm--yog xav tham txog ces kav tsi pab Khej1, YCT thiab Txawjzoo lawv tswv8 es teev pas ntse tim Hmoob American seb puas yuav muaj ntse loj thiab ntse ntau tes thiaj li mus cawm tau cov hmoob txomnyem nyob tom qab thiab lwm lub teb chaw os nawb.

Khej1,

ua li nawb, tsi zoo tsham no los cias wb ob txiv tub tau noj Fawm mam li qhia kuv nawb.

Unko,

Thaum ub xam tias peb tsis paub thiab tsis muaj kev txawj ntse peb thiaj li ua lub neej zoo li koj hais los no. Nyob rau tiam 21 no peb twb paub thiab kawm txawj ntse pom lub ntiajteb zoo txoj kev vammeej zoo li cas lawm peb yuav tsum los cawm thiab muab txoj kev phem no cheem/stop mas thiaj li yog po!!. Yog peb twb paub lawm los tseem ua tug tsis hnov thiab ces txhais tias peb tseem zoo li neej puag thaum ub thiab xwb. Koj xav tias peb khiav xwb tsis tsis tivthaiv no puas muaj ib hnub tej teebmeem no tso peb tseg? koj muab xav seb thaum pib yog pem Suav xwb nimno mus nyob thoob lub ntiajteb no lawm los teebmeem tsis yog tas tiamsis hajyam loj tuaj ntxiv xwb. Peb yuav tso tsis taus tseg lawm os unko aw!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA

Peb lam haistias kavliam lawv no tabsis deep inside peb lub siab mas yeej tsis kavliam li thaum raug rau peb cov Hmoob. Tiamsis peb Hmoob yog ib pab ntawm cov minirities nyob hauv Laos xwb. Peb yuav ua tsis tau dabtsi yog the Laos mainstream tsis nti li. Yogli, hnubno raug rau Nplog lawm es cia seb lawv puas nti xwb. Yog lawv nti ces kasmoos yuav sawv thiab kev tswjhwm los thiaj yuav hloov tau...

Txawm musj tej xwmtxheej li no los peb yuav tau ua siab ntev seb yuav zoo li cas ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA

Peb lam haistias kavliam lawv no tabsis deep inside peb lub siab mas yeej tsis kavliam li thaum raug rau peb cov Hmoob. Tiamsis peb Hmoob yog ib pab ntawm cov minirities nyob hauv Laos xwb. Peb yuav ua tsis tau dabtsi yog the Laos mainstream tsis nti li. Yogli, hnubno raug rau Nplog lawm es cia seb lawv puas nti xwb. Yog lawv nti ces kasmoos yuav sawv thiab kev tswjhwm los thiaj yuav hloov tau...

Txawm musj tej xwmtxheej li no los peb yuav tau ua siab ntev seb yuav zoo li cas ntxiv.

K-1

Xav kom muaj kev kub ntxhov es yog thaum twg lawv needed peb ces yuav tau rov mus pauj kua zaub, cheem tam sim no s/d tseem muaj zog tsis tau laus heev. Hos nyob li cov uas yug teb chaws no ces tag hauv ris lawm lauj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post


Unko,

Thaum ub xam tias peb tsis paub thiab tsis muaj kev txawj ntse peb thiaj li ua lub neej zoo li koj hais los no. Nyob rau tiam 21 no peb twb paub thiab kawm txawj ntse pom lub ntiajteb zoo txoj kev vammeej zoo li cas lawm peb yuav tsum los cawm thiab muab txoj kev phem no cheem/stop mas thiaj li yog po!!. Yog peb twb paub lawm los tseem ua tug tsis hnov thiab ces txhais tias peb tseem zoo li neej puag thaum ub thiab xwb. Koj xav tias peb khiav xwb tsis tsis tivthaiv no puas muaj ib hnub tej teebmeem no tso peb tseg? koj muab xav seb thaum pib yog pem Suav xwb nimno mus nyob thoob lub ntiajteb no lawm los teebmeem tsis yog tas tiamsis hajyam loj tuaj ntxiv xwb. Peb yuav tso tsis taus tseg lawm os unko aw!!!


Seb koj kuv thiab peb cov ua tseem ntshaw ntshaw hlub hmoob no ua puas tau li no ua ntej tso...koj puas nyeem kuv qhov kom koj kuv peb thiab nej pab teev pas ntse kom loj thiab dav tim USA no ua ntej peb tham txog tej no mas. niaj hnub no peb lam tham lus xwb, koj mus koj ib sab kuv mus ib qhov chaw--hmoob USA kiag twb tham tsi sib nkagsiab....LOLz! twb tsi hais hmoob USA... koj kuv peb cov Hmongza kiag xwb twb tham tsi nkagsiab li ned.

txawj koj xav PAUV npaum li cas rau tsavneeg hmoob los yeej pab tsi tau dabtsi---yog tsi muaj $$$$$$$$$$$$ ua ntej tshaj lub sijhawm tiam no naj. koj los xav hlub hmoob, kuv los xav hlub hmoob, peb thiab nej los leej twg los xav hlub hmoob--vim li cas peb hos tsi los ua ke los hlub hmoob...koj xav ned, yog tawm tswv8 tswv9 xwb pab puas tau tej neeg Business li Suav tuaj yuav AV nyob nplogteb mas. hnub twg, peb los sibkoom tau ua ke, xav yuav tej AV nplogteb los peb nchuav nyiaj mus yuav pub peb tsavneeg hmoob tau lawm ces hnub no koj thiaj li yuav pab tau os nawb. hos yog tseem zoo li peb niaj hnub koj kuv pom no hauv hmoob tej community thiab hmoob tej forum no sibcam xwb ces yeej tsi muaj hnub tivthaiv tau Mab SUAV txoj kev ua Business li os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA

Peb lam haistias kavliam lawv no tabsis deep inside peb lub siab mas yeej tsis kavliam li thaum raug rau peb cov Hmoob. Tiamsis peb Hmoob yog ib pab ntawm cov minirities nyob hauv Laos xwb. Peb yuav ua tsis tau dabtsi yog the Laos mainstream tsis nti li. Yogli, hnubno raug rau Nplog lawm es cia seb lawv puas nti xwb. Yog lawv nti ces kasmoos yuav sawv thiab kev tswjhwm los thiaj yuav hloov tau...

Txawm musj tej xwmtxheej li no los peb yuav tau ua siab ntev seb yuav zoo li cas ntxiv.

Cov yawg

Ua ntej luag (Suav/VN) yuav tabmeeg tuaj txeeb leej twg ib daim av mas tsis yog luag celi tuaj ncaj qha pem Suav tuaj txeeb yam tsis muaj reasons os, tej kas moos ntawd ces luag twb muab $$$ mus ntsaws rau tej nom qhov ncauj tas ua ntej luag mam tuaj nram koj teb nawb. Nais npab, caob kheem, Caob moos yog cov tso cai rau luag tuaj nawb. Rho qws caum cov nom kav nroog thiab kas zos xwb ces lwm zaus lawv paub ntshai yus maj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0