Jump to content

Change

Suavliab & Tsoomhwv Nplog Txeeb Pejxeem Li Liajteb Nyob Thaj Vieng Raug Sib Tua

- - - - -

 • Please log in to reply
70 replies to this topic

#1
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0
Tau muaj li 3 hnub dhau los lawm kuv hnov ib tug kwvtij Hmoob nyob Wisconsin tau tuaj hais xovtooj cua tias nws muaj ib tug muam nyob sab Xeev Khuam tau hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau sab Thaj Vias (Tha Vieng) Tsoomhwv Nplog tau muab ib cov av uas yog cov Pubyib li tej liaj teb muag rau Suav, ces txawm muaj 2 tug Suav thiab ib tug Hmoob yog tus mus pab txhais lus, lawv txawm mus rau ntawm thaj av ntawd ces cov Pubyib hais tias tej av ntawd yog lawv pojkoob Yawmtxwv li mas lawv tsis kam tsiv mus rau lwm qhov chaw, ces thaum no 2 tug Suavliab txawm nrog lawv sib cav, lawv thiaj li muab 2 tug Suavliab thiab tus Hmoob uas mus txhais tua tuag tag nrho lawm.  Tom qab li 1 week ces Suavliab thiab Tsoomhwv lawv txawm coj tau muaj li 10 tus Tubrogg yog cov Pubthawj nrog lawv tuaj rau ntawm Pubyib lub zos uas lawv sib tua ntawd thiab tuaj sib hais ces lawv hais tsis sib haum Tsoomhwv ciali txhij tubrogg muab lawv cov neeg tua tuag 4 tugt hos cov pejxeem khiav tag rau havzoov lawm.

Dhau li lawm muaj ib thaj av ua nkaus li thaj hais los saud thiab tiamsis thaj ntawd mas Suav tau hais tias lawv tsuas tuaj ua kub xwb yog leejtwg xav mus ua teb los tau no ces muaj ib cov Hmoob uas yog tus kwvtij hais los saud tus muam thiab lawv lub zos mus luaj teb rau thaj av ntawd thiab los pw hauv Suav lub tsev ntaub uas lawv tau muab nrhab tseg cia. Muaj ib tagkis lawv tseem tsis tau sawv ces hnov Suav tuaj thiab muaj ib cov Tubrogg Pubthawj nrog tuaj ces ua heev li heev kom lawv ciali khiav los tsev thiab muab lawv tej laujkaub tais diav, pamvov ncaws mas ya dawbvog rau ub rau no ces lawv tus khiav li cas los muaj los tsev lawm.  Tus kwvtij hais los saud tus muam thiab nws tus kwv nkawv yog 2 tug lawv qab caij nkawv lub motor cycle los ces ntshai heev khiav lwjliam los tseem ua rau nkawv los poob qab ke tsoo nkawv raug qais lov thiab sab heev los pw tsev kho mob tom Xeev hos lub motor cycle ntsoog tas.

Tsis tag li xwb muaj 3 tug Hmoob ev ib cov txhuv mus luaj teb ces Tubrogg muab lawv ntes thiab liam txim tias yog ev mus rau cov neeg havzoov noj xwb ces Tubrogg muab lawv kaw lawm tseem tau tso.  Hos cov Hmoob uas peb hnov lawv hais xovxwm dhau los tias lawv muaj phom ntawd yog ib cov mus plob havzoov ces tubrogg hnov lawv tua phom ces lawv thiaj li muab ntes los kaw xwb no.

Lam muab tuaj tham rau nej cov tsis hnov ho tau paub xwb.

#2
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0
Xovxwm muaj ntxiv mus hais tias peb cov Hmoob pheej mus nrog Suavliab khawb ces ib txhia pheej ploj lawm tsis paub tias mus qhov twg lawm hos lawv ho mus Suavliab los lawv tsuas hais tias nej cov neeg twb los tsev lawm no xwb.  Ces tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob mus nrog Suavliab khawb kub, nws mus tau 2 weeks ces nws tsis xis nyob nws kom Suavliab them nyiaj rau nws tso nws yua los mus tsev no tiamsis Suav tsis kam them nws li thiab yog li no nws thiaj kom Suav muab ib cov roj av them nws thiab kom lawv pab thauj nws los mus tsev no ces Suav ciali muab nws ntaus tuag ib tsig tsis nco qab hos Suav saib mas nws ntshe yog tuag lawm ces thiaj li muab ntim rau hauv ib hnab thiab muab nws tso rau saum dabtsheb kom 2 tug muab nws thauj mus povtseg nram ib tug dej.  Thaum lub sijhawm thauj nws mus ntawd lub tsheb deeg deeg ces nws mam li tsim los, nws thiaj li daws tau ncauj hnab thiab ntog poob rau nram qab ke ces nws khiav mus nkaum lawm.  1 pliag tsis ntev xwb pom lub tsheb rov los nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau nws, nws thiaj li khiav los txog tsev.   Tus kwvtij  Hmoob ntawd raug mob tej ntsejmuag ntsuab thiab doog tag, nws mam li los qhia lawv txog tej teebmeem uas Hmoob pheej ciali ploj lawm tsis pom rov los tsev ntawd ntshe yog Suav muab ua nkaus li lawv ua rau nws thiab no.

#3
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0
Suavliab txeeb Co li av nyob Suav teb thiab.  Nej mus saib no tau.  Ua neeg nyob yuav tsum tawv li cov Co no mas thiaj li tiamsis tsis paub tias xyov yuav kiav ntev npaum li cas.
http://www.rfa.org/e...2013163047.html

#4
Guest_Txawj Tuantaj_*

Guest_Txawj Tuantaj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobUSA, on 24 February 2013 - 08:36 PM, said:

Suavliab txeeb Co li av nyob Suav teb thiab.  Nej mus saib no tau.  Ua neeg nyob yuav tsum tawv li cov Co no mas thiaj li tiamsis tsis paub tias xyov yuav kiav ntev npaum li cas.
http://www.rfa.org/e...2013163047.html

Suav yeej tuaj yuav av ntau heev nyob Vientiane, thiab tseem yuav ua ib lub China Town loj li loj...Tiamsi tseem hais tsis tau haum petsawg,vim pejxeem complain tias, Tsis ntev tomntej, neeg Blog yuav tsis mauj av ua noj thiab yuav tsis muaj av nyob lawm, Neeg Blog yuav tau musj xauj nyob ntawm suav lawm xwb. Yog Laj-thab-baas Blog tseem pheej cia suav tuaj yuav av, los xauj av Blog nyob.

#5
Guest_HmoobLivXwm_*

Guest_HmoobLivXwm_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobUSA, on 24 February 2013 - 08:31 PM, said:

Xovxwm muaj ntxiv mus hais tias peb cov Hmoob pheej mus nrog Suavliab khawb ces ib txhia pheej ploj lawm tsis paub tias mus qhov twg lawm hos lawv ho mus Suavliab los lawv tsuas hais tias nej cov neeg twb los tsev lawm no xwb.  Ces tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob mus nrog Suavliab khawb kub, nws mus tau 2 weeks ces nws tsis xis nyob nws kom Suavliab them nyiaj rau nws tso nws yua los mus tsev no tiamsis Suav tsis kam them nws li thiab yog li no nws thiaj kom Suav muab ib cov roj av them nws thiab kom lawv pab thauj nws los mus tsev no ces Suav ciali muab nws ntaus tuag ib tsig tsis nco qab hos Suav saib mas nws ntshe yog tuag lawm ces thiaj li muab ntim rau hauv ib hnab thiab muab nws tso rau saum dabtsheb kom 2 tug muab nws thauj mus povtseg nram ib tug dej.  Thaum lub sijhawm thauj nws mus ntawd lub tsheb deeg deeg ces nws mam li tsim los, nws thiaj li daws tau ncauj hnab thiab ntog poob rau nram qab ke ces nws khiav mus nkaum lawm.  1 pliag tsis ntev xwb pom lub tsheb rov los nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau nws, nws thiaj li khiav los txog tsev.   Tus kwvtij  Hmoob ntawd raug mob tej ntsejmuag ntsuab thiab doog tag, nws mam li los qhia lawv txog tej teebmeem uas Hmoob pheej ciali ploj lawm tsis pom rov los tsev ntawd ntshe yog Suav muab ua nkaus li lawv ua rau nws thiab no.

HmoobUSA

Kuv nyiam koj cov xovxwm no kawg li os. Txhob txhawj kiag. Cia kom Suav Liab muab kev qhuab qhia kom txaus me ntsis rau cov co thiab cov Hmoob Liab tim Nplog teb kom lawv paub tab me ntsis lawm tso os. Muaj ib hnub lawv ua zoo rau peb lawm, peb yeej yuav mus cawm lawv xwb. Tam sim no, cov Hmoob Liab tim Nplog teb tseem ntxub peb heev. Kav chawj, txhob tham tham mob taubhau xwb os.

HmoobLivXwm

#6
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobUSA, on 24 February 2013 - 08:01 PM, said:

Tau muaj li 3 hnub dhau los lawm kuv hnov ib tug kwvtij Hmoob nyob Wisconsin tau tuaj hais xovtooj cua tias nws muaj ib tug muam nyob sab Xeev Khuam tau hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau sab Thaj Vias (Tha Vieng) Tsoomhwv Nplog tau muab ib cov av uas yog cov Pubyib li tej liaj teb muag rau Suav, ces txawm muaj 2 tug Suav thiab ib tug Hmoob yog tus mus pab txhais lus, lawv txawm mus rau ntawm thaj av ntawd ces cov Pubyib hais tias tej av ntawd yog lawv pojkoob Yawmtxwv li mas lawv tsis kam tsiv mus rau lwm qhov chaw, ces thaum no 2 tug Suavliab txawm nrog lawv sib cav, lawv thiaj li muab 2 tug Suavliab thiab tus Hmoob uas mus txhais tua tuag tag nrho lawm.  Tom qab li 1 week ces Suavliab thiab Tsoomhwv lawv txawm coj tau muaj li 10 tus Tubrogg yog cov Pubthawj nrog lawv tuaj rau ntawm Pubyib lub zos uas lawv sib tua ntawd thiab tuaj sib hais ces lawv hais tsis sib haum Tsoomhwv ciali txhij tubrogg muab lawv cov neeg tua tuag 4 tugt hos cov pejxeem khiav tag rau havzoov lawm.

Dhau li lawm muaj ib thaj av ua nkaus li thaj hais los saud thiab tiamsis thaj ntawd mas Suav tau hais tias lawv tsuas tuaj ua kub xwb yog leejtwg xav mus ua teb los tau no ces muaj ib cov Hmoob uas yog tus kwvtij hais los saud tus muam thiab lawv lub zos mus luaj teb rau thaj av ntawd thiab los pw hauv Suav lub tsev ntaub uas lawv tau muab nrhab tseg cia. Muaj ib tagkis lawv tseem tsis tau sawv ces hnov Suav tuaj thiab muaj ib cov Tubrogg Pubthawj nrog tuaj ces ua heev li heev kom lawv ciali khiav los tsev thiab muab lawv tej laujkaub tais diav, pamvov ncaws mas ya dawbvog rau ub rau no ces lawv tus khiav li cas los muaj los tsev lawm.  Tus kwvtij hais los saud tus muam thiab nws tus kwv nkawv yog 2 tug lawv qab caij nkawv lub motor cycle los ces ntshai heev khiav lwjliam los tseem ua rau nkawv los poob qab ke tsoo nkawv raug qais lov thiab sab heev los pw tsev kho mob tom Xeev hos lub motor cycle ntsoog tas.

Tsis tag li xwb muaj 3 tug Hmoob ev ib cov txhuv mus luaj teb ces Tubrogg muab lawv ntes thiab liam txim tias yog ev mus rau cov neeg havzoov noj xwb ces Tubrogg muab lawv kaw lawm tseem tau tso.  Hos cov Hmoob uas peb hnov lawv hais xovxwm dhau los tias lawv muaj phom ntawd yog ib cov mus plob havzoov ces tubrogg hnov lawv tua phom ces lawv thiaj li muab ntes los kaw xwb no.

Lam muab tuaj tham rau nej cov tsis hnov ho tau paub xwb.

View PostHmoobUSA, on 24 February 2013 - 08:31 PM, said:

Xovxwm muaj ntxiv mus hais tias peb cov Hmoob pheej mus nrog Suavliab khawb ces ib txhia pheej ploj lawm tsis paub tias mus qhov twg lawm hos lawv ho mus Suavliab los lawv tsuas hais tias nej cov neeg twb los tsev lawm no xwb.  Ces tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob mus nrog Suavliab khawb kub, nws mus tau 2 weeks ces nws tsis xis nyob nws kom Suavliab them nyiaj rau nws tso nws yua los mus tsev no tiamsis Suav tsis kam them nws li thiab yog li no nws thiaj kom Suav muab ib cov roj av them nws thiab kom lawv pab thauj nws los mus tsev no ces Suav ciali muab nws ntaus tuag ib tsig tsis nco qab hos Suav saib mas nws ntshe yog tuag lawm ces thiaj li muab ntim rau hauv ib hnab thiab muab nws tso rau saum dabtsheb kom 2 tug muab nws thauj mus povtseg nram ib tug dej.  Thaum lub sijhawm thauj nws mus ntawd lub tsheb deeg deeg ces nws mam li tsim los, nws thiaj li daws tau ncauj hnab thiab ntog poob rau nram qab ke ces nws khiav mus nkaum lawm.  1 pliag tsis ntev xwb pom lub tsheb rov los nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau nws, nws thiaj li khiav los txog tsev.   Tus kwvtij  Hmoob ntawd raug mob tej ntsejmuag ntsuab thiab doog tag, nws mam li los qhia lawv txog tej teebmeem uas Hmoob pheej ciali ploj lawm tsis pom rov los tsev ntawd ntshe yog Suav muab ua nkaus li lawv ua rau nws thiab no.
Hmoob blog es yog neeg dag xwb puas yuav ntseeg tau lawv tej lus os?

#7
Guest_Mobsiabvimhmoob_*

Guest_Mobsiabvimhmoob_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobUSA, on 24 February 2013 - 08:01 PM, said:

Tau muaj li 3 hnub dhau los lawm kuv hnov ib tug kwvtij Hmoob nyob Wisconsin tau tuaj hais xovtooj cua tias nws muaj ib tug muam nyob sab Xeev Khuam tau hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau sab Thaj Vias (Tha Vieng) Tsoomhwv Nplog tau muab ib cov av uas yog cov Pubyib li tej liaj teb muag rau Suav, ces txawm muaj 2 tug Suav thiab ib tug Hmoob yog tus mus pab txhais lus, lawv txawm mus rau ntawm thaj av ntawd ces cov Pubyib hais tias tej av ntawd yog lawv pojkoob Yawmtxwv li mas lawv tsis kam tsiv mus rau lwm qhov chaw, ces thaum no 2 tug Suavliab txawm nrog lawv sib cav, lawv thiaj li muab 2 tug Suavliab thiab tus Hmoob uas mus txhais tua tuag tag nrho lawm.  Tom qab li 1 week ces Suavliab thiab Tsoomhwv lawv txawm coj tau muaj li 10 tus Tubrogg yog cov Pubthawj nrog lawv tuaj rau ntawm Pubyib lub zos uas lawv sib tua ntawd thiab tuaj sib hais ces lawv hais tsis sib haum Tsoomhwv ciali txhij tubrogg muab lawv cov neeg tua tuag 4 tugt hos cov pejxeem khiav tag rau havzoov lawm.

Dhau li lawm muaj ib thaj av ua nkaus li thaj hais los saud thiab tiamsis thaj ntawd mas Suav tau hais tias lawv tsuas tuaj ua kub xwb yog leejtwg xav mus ua teb los tau no ces muaj ib cov Hmoob uas yog tus kwvtij hais los saud tus muam thiab lawv lub zos mus luaj teb rau thaj av ntawd thiab los pw hauv Suav lub tsev ntaub uas lawv tau muab nrhab tseg cia. Muaj ib tagkis lawv tseem tsis tau sawv ces hnov Suav tuaj thiab muaj ib cov Tubrogg Pubthawj nrog tuaj ces ua heev li heev kom lawv ciali khiav los tsev thiab muab lawv tej laujkaub tais diav, pamvov ncaws mas ya dawbvog rau ub rau no ces lawv tus khiav li cas los muaj los tsev lawm.  Tus kwvtij hais los saud tus muam thiab nws tus kwv nkawv yog 2 tug lawv qab caij nkawv lub motor cycle los ces ntshai heev khiav lwjliam los tseem ua rau nkawv los poob qab ke tsoo nkawv raug qais lov thiab sab heev los pw tsev kho mob tom Xeev hos lub motor cycle ntsoog tas.

Tsis tag li xwb muaj 3 tug Hmoob ev ib cov txhuv mus luaj teb ces Tubrogg muab lawv ntes thiab liam txim tias yog ev mus rau cov neeg havzoov noj xwb ces Tubrogg muab lawv kaw lawm tseem tau tso.  Hos cov Hmoob uas peb hnov lawv hais xovxwm dhau los tias lawv muaj phom ntawd yog ib cov mus plob havzoov ces tubrogg hnov lawv tua phom ces lawv thiaj li muab ntes los kaw xwb no.

Lam muab tuaj tham rau nej cov tsis hnov ho tau paub xwb.

Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.

#8
Guest_saibkomtseem_*

Guest_saibkomtseem_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobUSA, on 24 February 2013 - 08:31 PM, said:

Xovxwm muaj ntxiv mus hais tias peb cov Hmoob pheej mus nrog Suavliab khawb ces ib txhia pheej ploj lawm tsis paub tias mus qhov twg lawm hos lawv ho mus Suavliab los lawv tsuas hais tias nej cov neeg twb los tsev lawm no xwb.  Ces tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob mus nrog Suavliab khawb kub, nws mus tau 2 weeks ces nws tsis xis nyob nws kom Suavliab them nyiaj rau nws tso nws yua los mus tsev no tiamsis Suav tsis kam them nws li thiab yog li no nws thiaj kom Suav muab ib cov roj av them nws thiab kom lawv pab thauj nws los mus tsev no ces Suav ciali muab nws ntaus tuag ib tsig tsis nco qab hos Suav saib mas nws ntshe yog tuag lawm ces thiaj li muab ntim rau hauv ib hnab thiab muab nws tso rau saum dabtsheb kom 2 tug muab nws thauj mus povtseg nram ib tug dej.  Thaum lub sijhawm thauj nws mus ntawd lub tsheb deeg deeg ces nws mam li tsim los, nws thiaj li daws tau ncauj hnab thiab ntog poob rau nram qab ke ces nws khiav mus nkaum lawm.  1 pliag tsis ntev xwb pom lub tsheb rov los nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau nws, nws thiaj li khiav los txog tsev.   Tus kwvtij  Hmoob ntawd raug mob tej ntsejmuag ntsuab thiab doog tag, nws mam li los qhia lawv txog tej teebmeem uas Hmoob pheej ciali ploj lawm tsis pom rov los tsev ntawd ntshe yog Suav muab ua nkaus li lawv ua rau nws thiab no.

Pab hlub 3 haiv hmoob uas rua.m rua.m tsis paub qab paub haus.  Tej laus yeej hais txheej dhau txheej tis dhau tis tias "Nplooj Tsawb tsis yog Npuag.  Suav liab tsis yog Hmoob kwv luag."  Tej lus "Suav Liab, Suav  puv, Suav Phai Tsib, Suav khawb ntxa" yeej nrog nraim Hmoob nyob los tau ntaum tiam neeg, cas tseem pheej tsis paub.

#9
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent

View PostMobsiabvimhmoob, on 25 February 2013 - 07:02 AM, said:Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.


MSVH,

KOJ HAIS YOG LAWM. NPLOG TEEBMEEM CIA NOMTSWV NPLOG MAM DAWS. COV HMOOB UAS RAUG TEEBMEEM NO YOG PEJXEEM NPLOG THIAB....

Posted Image


Posted Image[/center]

#10
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobLivXwm, on 25 February 2013 - 03:05 AM, said:

HmoobUSA

Kuv nyiam koj cov xovxwm no kawg li os. Txhob txhawj kiag. Cia kom Suav Liab muab kev qhuab qhia kom txaus me ntsis rau cov co thiab cov Hmoob Liab tim Nplog teb kom lawv paub tab me ntsis lawm tso os. Muaj ib hnub lawv ua zoo rau peb lawm, peb yeej yuav mus cawm lawv xwb. Tam sim no, cov Hmoob Liab tim Nplog teb tseem ntxub peb heev. Kav chawj, txhob tham tham mob taubhau xwb os.

HmoobLivXwm

Yus yog neeg kawm qib siab, yus yuav tsum hais li qhov ua tau xwb.  Peb twb yeej cawm tsis tau peb es tsam no peb thiaj swb los txog niaj hnub no lawm.

PEB YEEJ HLUB HMOOB BLOG KAWG, LAWV YEEJ YOG PEB KWV/TIJ NEEJTSA. TIM YOG BLOG PHEM XWB OV.

#11
Guest_Txawjzoo_*

Guest_Txawjzoo_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMobsiabvimhmoob, on 25 February 2013 - 07:02 AM, said:

Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.

hnub twb  hmoob txawj thimxav thiab ntse li koj tham no ces peb twb yuav sawv ciaj haiv mas nawb...peb tej me zej me zos ces twb yuav sawv sibpab os.  

kuv mas, laj laj tham txog tej pobntseg  hnov dhau hwv lawm.  

#12
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent

View PostTxawjzoo, on 25 February 2013 - 08:48 AM, said:hnub twb  hmoob txawj thimxav thiab ntse li koj tham no ces peb twb yuav sawv ciaj haiv mas nawb...peb tej me zej me zos ces twb yuav sawv sibpab os.  

kuv mas, laj laj tham txog tej pobntseg  hnov dhau hwv lawm.  

Txawjzoo,

Yog nkees tham pobntseg no koj ho tham qhovmuag pom kiag tuaj seb...

Posted Image


Posted Image[/center]

#13
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMobsiabvimhmoob, on 25 February 2013 - 07:02 AM, said:

Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.

Cov neeg txaij nyob Africa ces yeej tsis txawv hmoob li tiag.  Tsov txawm tom yus tej me neeg txheeb ze lawm los yus tseem ua ntxoov tes ntsia xwb.  Thaum cov mag tom tas ces, yus txawm mag ntag hos nawb.  Thaum txog yus thib ces lwm tus mam ua ntxoov tes thiab xwb nawb.  nyias tej me nyiaj xwb thiaj pab tau nyias thiab tiv thaiv tau nyias kom dim ntawm kev mag luag quab yuam nawb yom^^^!

#14
Guest_Txawjzoo_*

Guest_Txawjzoo_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKHEJ-1, on 25 February 2013 - 08:53 AM, said:

Txawjzoo,

Yog nkees tham pobntseg no koj ho tham qhovmuag pom kiag tuaj seb...

Khej1,

koj lub church ned, thaum yuav yog puas tawg? lub sijhawm no tshauv li cas lawm xwb?  duas li qhov nyiaj muab rau church ned, nej hos adjust li cas rau cov member pab tham rau lub tsev--los yog cov tsua yog ntawm 1/10 thiab tso li cas rau hnub sunday ces li ntawd xwb.

ua tsaug ua ntej, xav tias koj yuav qhia kom tag thiab ncaj.  

#15
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobLivXwm, on 25 February 2013 - 03:05 AM, said:

HmoobUSA

Kuv nyiam koj cov xovxwm no kawg li os. Txhob txhawj kiag. Cia kom Suav Liab muab kev qhuab qhia kom txaus me ntsis rau cov co thiab cov Hmoob Liab tim Nplog teb kom lawv paub tab me ntsis lawm tso os. Muaj ib hnub lawv ua zoo rau peb lawm, peb yeej yuav mus cawm lawv xwb. Tam sim no, cov Hmoob Liab tim Nplog teb tseem ntxub peb heev. Kav chawj, txhob tham tham mob taubhau xwb os.

HmoobLivXwm

HmoobLivXwm,

Koj cov lus yeej tsis povtseg li os.  Hmoob lub siab thiab txoj kev txawj ntse yeej pom tsis deb kiag zoo li niajhnub nimno lawv thiab peb txhua thiaj li raug luag lwm haivneeg quabyuam caij tsuj ib tiam dhau tiam tsis paub muaj hnub xaus.  Yog tseem coj zoo li niajhnub nimno xwb kuv ntseeg tias ntau 100 xyoo tom ntej no los Hmoob tseem yog tus qub PW TSAUGZOG tsis muaj hnub RAS TXOG thiab tsis paub txog tias HAIV thiab AV no muaj NQIS tshaj 100 tsavyam hauv ntiajteb no UA NTEJ KOJ YUAV SAWV TAUS CIAJ UA TIBNEEG.

#16
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent

View PostTxawjzoo, on 25 February 2013 - 09:16 AM, said:Khej1,

koj lub church ned, thaum yuav yog puas tawg? lub sijhawm no tshauv li cas lawm xwb?  duas li qhov nyiaj muab rau church ned, nej hos adjust li cas rau cov member pab tham rau lub tsev--los yog cov tsua yog ntawm 1/10 thiab tso li cas rau hnub sunday ces li ntawd xwb.

ua tsaug ua ntej, xav tias koj yuav qhia kom tag thiab ncaj.  


Txawjzoo,

Yog yuav tham qhov no mas ho tsis yog nyob rau lub topic no lawm tsam Npawg HmoobUSA ho xav li cas... Yog koj tseem xV paub tiag no los tau kawg tabsis koj mus start dua lwm lub topic tshiab yom...?
Uatsaug...

Posted Image


Posted Image[/center]

#17
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxawj Tuantaj, on 24 February 2013 - 11:40 PM, said:

Suav yeej tuaj yuav av ntau heev nyob Vientiane, thiab tseem yuav ua ib lub China Town loj li loj...Tiamsi tseem hais tsis tau haum petsawg,vim pejxeem complain tias, Tsis ntev tomntej, neeg Blog yuav tsis mauj av ua noj thiab yuav tsis muaj av nyob lawm, Neeg Blog yuav tau musj xauj nyob ntawm suav lawm xwb. Yog Laj-thab-baas Blog tseem pheej cia suav tuaj yuav av, los xauj av Blog nyob.

Txawj Tua ntaj,

Yog mas peb cov uas niajhnub mus saib xovxwm hauv rfa.org thiab nrog tej txheebze nyob hauv Nplog los sis peb cov ho mus tim Nplog los ces yeej pom tej koj hais no yog ib qhov teebmeem loj tshaj thiab muaj  kev ntxhov siab heev rau tej Pejxeem nyob hauv Nplogteb tsis hais Qabteb mus ti Qaumteb thiab Hnub Tuaj mus rau Hnub Poob.  Twb yog vim tej Nomtswv muab lub tebchaws muag noj tas txhua yam lawm tiag uas lawv tsis kk txog tej pejxeem tus yuav zoo li cas los muaj tej xwmtxheej li kuv hais los saud thiaj muaj tshwmsim os nawb.  

Kuv ntseeg tias kev kub ntxhov nyob Nplogteb yuav tsum muaj sai sai no lawm vim tias tsoom Pejxeem lawv uv tsis taus thiab pom meej lawm tias yog lawv tsis sawv los tivthaiv lawv tej liajteb thiab av ces lawv yuav tsis muaj lub neej pemsuab nrog luag ua lawm.

Cia seb cov kwvtij Hmoob Nplog puas ho muaj tug puav tuaj taug xaiv qhia peb tej xwmtxheej hais los no.

#18
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postsaibkomtseem, on 25 February 2013 - 08:09 AM, said:

Pab hlub 3 haiv hmoob uas rua.m rua.m tsis paub qab paub haus.  Tej laus yeej hais txheej dhau txheej tis dhau tis tias "Nplooj Tsawb tsis yog Npuag.  Suav liab tsis yog Hmoob kwv luag."  Tej lus "Suav Liab, Suav  puv, Suav Phai Tsib, Suav khawb ntxa" yeej nrog nraim Hmoob nyob los tau ntaum tiam neeg, cas tseem pheej tsis paub.
Saibkomtseeb,

Yog lawm ib tug txivneej yawg Hmoob yuav tsum paub li koj ko thiaj li.  Feem ntau peb cov txivneej Hmoob uas paub qabhau li ko muaj tsawg heev peb Hmoob thiaj li zoo nkaus li tej tsiaj nyob Africa uas tej niag pab txog 100 tawm tus los lawv ciali khiav 1 tug nyuag tsov los sis cia rau Tsov tom thiab niajhnub nrog nyob Tsov nyob uake thaum twg tsov tshaib plab ces tsov tom noj xwb.  Koj tuaj saib peb cov tuaj tham hauv no ne zoo nkaus li qhov kuv hais rau koj no tiag phoojywg.

#19
Guest_Txawjzoo_*

Guest_Txawjzoo_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobUSA, on 25 February 2013 - 10:09 AM, said:

Txawj Tua ntaj,

Yog mas peb cov uas niajhnub mus saib xovxwm hauv rfa.org thiab nrog tej txheebze nyob hauv Nplog los sis peb cov ho mus tim Nplog los ces yeej pom tej koj hais no yog ib qhov teebmeem loj tshaj thiab muaj  kev ntxhov siab heev rau tej Pejxeem nyob hauv Nplogteb tsis hais Qabteb mus ti Qaumteb thiab Hnub Tuaj mus rau Hnub Poob.  Twb yog vim tej Nomtswv muab lub tebchaws muag noj tas txhua yam lawm tiag uas lawv tsis kk txog tej pejxeem tus yuav zoo li cas los muaj tej xwmtxheej li kuv hais los saud thiaj muaj tshwmsim os nawb.  

Kuv ntseeg tias kev kub ntxhov nyob Nplogteb yuav tsum muaj sai sai no lawm vim tias tsoom Pejxeem lawv uv tsis taus thiab pom meej lawm tias yog lawv tsis sawv los tivthaiv lawv tej liajteb thiab av ces lawv yuav tsis muaj lub neej pemsuab nrog luag ua lawm.

Cia seb cov kwvtij Hmoob Nplog puas ho muaj tug puav tuaj taug xaiv qhia peb tej xwmtxheej hais los no.

HmoobUSA,

hmoob yeej ib txwm hais kwvtxhiaj tias---Suav muaj liaj ias teb chaw thoab luag muaj nom muaj tswv...luav ua dabtsi los ua qhov "Yog"...Av yog luag txoj kev tuav mus tag ib tiam neej.  

peb hmoob ces tsi txawj tsi ntse--peb tsi nrhiav Av los tswj thiab tuav.  li no, lub sijhawm no Suav tuaj yuav Av hauv plogteb ua Business los muaj, yuav Av cog Ntoo Yas thiab ua lwm yam Business los muaj.  

ib ntu ces nplogteb tej hav zoo ua noj ua haus yeej yog Suav li tag, vim luag tswm nyiaj yuav--thiab muaj "Npai Tas Dis-ciam liaj ciam teb".  

hos yus hmoob ces ua Suav yug yaj xwb, ib hnub mus lawm ib lub roob, ib hmo mus lawm ib lub hav xwb.  

yog li txhob tham txog tej dabneeg no lawm--yog xav tham txog ces kav tsi pab Khej1, YCT thiab Txawjzoo lawv tswv8 es teev pas ntse tim Hmoob American seb puas yuav muaj ntse loj thiab ntse ntau tes thiaj li mus cawm tau cov hmoob txomnyem nyob tom qab thiab lwm lub teb chaw os nawb.

Khej1,

ua li nawb, tsi zoo tsham no los cias wb ob txiv tub tau noj Fawm mam li qhia kuv nawb.

#20
Guest_HMOOB_*

Guest_HMOOB_*
 • Guests
Reputation: 0
HMOOB  USA'

UA TSAUG KOJ COJ COV XOV PHEM NO TUAJ SHARED.    PEB COV MUAJ HNUB NYOOG CES TXHUA TUG YEEJ XAV HNOV TEJ YAM ZOO SEB PUAS PAB TAU HMOOB NPLOG, TAB SIS RAWS LI HNOV NIAJ HNUB NO TSIS MUAJ LI. XYOV HMOOB NPLOG LUB NEEJ YUAV ZOO LI CAS. TSAM NO LAWM CES CIA NYIAS TXHAWJ NYIAS XWB TSO PUAM CHAWJ IB TXHIA. COV HMOOB NPLOG LOS MUAJ IB FEEM COOB YOG COV NROG  TAWM TSAM PEB THIAB XWB CES KAV LIAM.   

TSIS PAUB NEJ XAV LI CAS, KUV CES YOG HNOV LI NO, KUV XAV TIAS NYUAM QHUAV NTXIM XWB.   YOG VIM CAS KUV HAIS LI NO? VIM TIAS HMOOB NPLOG, LAWV POM LEEJ TWG MUAJ NYIAJ MENTSIS , LAWV NTXUB TUS NTAWD. PIV LI NIAJ HNUB NO NTAG FEEM COOB YOG COV KHIB KEV NKAUJ NRAUG. LAWV HAIS IB QHO 2 QHO LOS KHAV QHOV YUAV UA KOM LAWV COV HMOOB NYOB TXAWV TEB CHAWS NPLAIG LO AV XWB NO, KUV XAV TIAS TEJ XWM KOJ COJ TUAJ NO KUJ ZOO HNOV HEEVTHIAB, CIA SEB COV NOM HMOOB YUAV UA TAU TXIJ TWG PAB LAWV. MUAB UA ZOO XAV LAWV THIAB PEB YOG IB TSOB NEEG XWB, KUJ TSIM NYOG NROG KHIB, YOG TIAS LWM HAIV NEEG UA LI CAS RAU LAWV, TIAM SIS HMOOB TSIS HLUB HMOOB CES KAV LIAM, CIA NYIAS NTXEEM NYIAS. COV NOM HMOOB NYOB HAUV NPLOG LOS TAB TOM YOG LAM UA CUAV MOJ ZEEJ RAU NTAWD THIAB XWB, NPLOG YEEJ KAW LAWV POB NTSEG, QHOV NCAUJ, QHOV MUAG HUV SI LAWM. CIA SEB IB HNUB TWG YOG LAWV NYOB TSIS TAU ES MUAJ KEV KUB NTXHOV TSHWM SIM NYOB HAUV TEB CHAWS, YOG LAWV HU PEB MAM PAB. TSAM NO CES PEB YOG COV NYOB IB CAG LAWM, PEB TSUAS UA NTXOOV TES NTSIA XWB, VIM LAWV TWB TSIS HLUB PEB, LAWV CES TSUAS TAB MUAB NTXHAIS MUAG KIM2 RAU PEB XWB CES PEB TSIS NYUAJ SIAB TXOG HLO LI.   KUV XAV MAS NYUAM QHUAV HAUM XWB, LO LUS NO TOS MUAB HAIS TAWM, VIM LAWV TWB TSIS HLUB COV NYOB HAV ZOOV,   QHOV UAS COV NYOB HAV ZOOV TU NOOB LOS TWB YOG LAWV YOG COV MUS CAUM TUA NKAUS NTAG, TSAM NO COV HAV ZOOV TU NOOB LAWM CES TXOG LAWV THIB LAWM LAU.

#21
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxawjzoo, on 25 February 2013 - 10:19 AM, said:

HmoobUSA,

hmoob yeej ib txwm hais kwvtxhiaj tias---Suav muaj liaj ias teb chaw thoab luag muaj nom muaj tswv...luav ua dabtsi los ua qhov "Yog"...Av yog luag txoj kev tuav mus tag ib tiam neej.  

peb hmoob ces tsi txawj tsi ntse--peb tsi nrhiav Av los tswj thiab tuav.  li no, lub sijhawm no Suav tuaj yuav Av hauv plogteb ua Business los muaj, yuav Av cog Ntoo Yas thiab ua lwm yam Business los muaj.  

ib ntu ces nplogteb tej hav zoo ua noj ua haus yeej yog Suav li tag, vim luag tswm nyiaj yuav--thiab muaj "Npai Tas Dis-ciam liaj ciam teb".  

hos yus hmoob ces ua Suav yug yaj xwb, ib hnub mus lawm ib lub roob, ib hmo mus lawm ib lub hav xwb.  

yog li txhob tham txog tej dabneeg no lawm--yog xav tham txog ces kav tsi pab Khej1, YCT thiab Txawjzoo lawv tswv8 es teev pas ntse tim Hmoob American seb puas yuav muaj ntse loj thiab ntse ntau tes thiaj li mus cawm tau cov hmoob txomnyem nyob tom qab thiab lwm lub teb chaw os nawb.

Khej1,

ua li nawb, tsi zoo tsham no los cias wb ob txiv tub tau noj Fawm mam li qhia kuv nawb.

Unko,

Thaum ub xam tias peb tsis paub thiab tsis muaj kev txawj ntse peb thiaj li ua lub neej zoo li koj hais los no.  Nyob rau tiam 21 no peb twb paub thiab kawm txawj ntse pom lub ntiajteb zoo txoj kev vammeej zoo li cas lawm peb yuav tsum los cawm thiab muab txoj kev phem no cheem/stop mas thiaj li yog po!!.  Yog peb twb paub lawm los tseem ua tug tsis hnov thiab ces txhais tias peb tseem zoo li neej puag thaum ub thiab xwb.  Koj xav tias peb khiav xwb tsis tsis tivthaiv no puas muaj ib hnub tej teebmeem no tso peb tseg?  koj muab xav seb thaum pib yog pem Suav xwb nimno mus nyob thoob lub ntiajteb no lawm los teebmeem tsis yog tas tiamsis hajyam loj tuaj ntxiv xwb.  Peb yuav tso tsis taus tseg lawm os unko aw!!!

#22
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent
HmoobUSA

Peb lam haistias kavliam lawv no tabsis deep inside peb lub siab mas yeej tsis kavliam li thaum raug rau peb cov Hmoob. Tiamsis peb Hmoob yog ib pab ntawm cov minirities nyob hauv Laos xwb. Peb yuav ua tsis tau dabtsi yog the Laos mainstream tsis nti li. Yogli, hnubno raug rau Nplog lawm es cia seb lawv puas nti xwb. Yog lawv nti ces kasmoos yuav sawv thiab kev tswjhwm los thiaj yuav hloov tau...
Txawm musj tej xwmtxheej li no los peb yuav tau ua siab ntev seb yuav zoo li cas ntxiv.

Posted Image


Posted Image[/center]

#23
Guest_KQEQ_*

Guest_KQEQ_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKHEJ-1, on 25 February 2013 - 12:55 PM, said:

HmoobUSA

Peb lam haistias kavliam lawv no tabsis deep inside peb lub siab mas yeej tsis kavliam li thaum raug rau peb cov Hmoob. Tiamsis peb Hmoob yog ib pab ntawm cov minirities nyob hauv Laos xwb. Peb yuav ua tsis tau dabtsi yog the Laos mainstream tsis nti li. Yogli, hnubno raug rau Nplog lawm es cia seb lawv puas nti xwb. Yog lawv nti ces kasmoos yuav sawv thiab kev tswjhwm los thiaj yuav hloov tau...
Txawm musj tej xwmtxheej li no los peb yuav tau ua siab ntev seb yuav zoo li cas ntxiv.

K-1

Xav kom muaj kev kub ntxhov es yog thaum twg lawv needed peb ces yuav tau rov mus pauj kua zaub, cheem tam sim no s/d tseem muaj zog  tsis tau laus heev. Hos nyob li cov uas yug teb chaws no ces tag hauv ris lawm lauj.

#24
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostHmoobUSA, on 25 February 2013 - 11:20 AM, said:

Unko,

Thaum ub xam tias peb tsis paub thiab tsis muaj kev txawj ntse peb thiaj li ua lub neej zoo li koj hais los no. Nyob rau tiam 21 no peb twb paub thiab kawm txawj ntse pom lub ntiajteb zoo txoj kev vammeej zoo li cas lawm peb yuav tsum los cawm thiab muab txoj kev phem no cheem/stop mas thiaj li yog po!!. Yog peb twb paub lawm los tseem ua tug tsis hnov thiab ces txhais tias peb tseem zoo li neej puag thaum ub thiab xwb. Koj xav tias peb khiav xwb tsis tsis tivthaiv no puas muaj ib hnub tej teebmeem no tso peb tseg? koj muab xav seb thaum pib yog pem Suav xwb nimno mus nyob thoob lub ntiajteb no lawm los teebmeem tsis yog tas tiamsis hajyam loj tuaj ntxiv xwb. Peb yuav tso tsis taus tseg lawm os unko aw!!!


Seb koj kuv thiab peb cov ua tseem ntshaw ntshaw hlub hmoob no ua puas tau li no ua ntej tso...koj puas nyeem kuv qhov kom koj kuv peb thiab nej pab teev pas ntse kom loj thiab dav tim USA no ua ntej peb tham txog tej no mas. niaj hnub no peb lam tham lus xwb, koj mus koj ib sab kuv mus ib qhov chaw--hmoob USA kiag twb tham tsi sib nkagsiab....LOLz! twb tsi hais hmoob USA... koj kuv peb cov Hmongza kiag xwb twb tham tsi nkagsiab li ned.

txawj koj xav PAUV npaum li cas rau tsavneeg hmoob los yeej pab tsi tau dabtsi---yog tsi muaj $$$$$$$$$$$$ ua ntej tshaj lub sijhawm tiam no naj. koj los xav hlub hmoob, kuv los xav hlub hmoob, peb thiab nej los leej twg los xav hlub hmoob--vim li cas peb hos tsi los ua ke los hlub hmoob...koj xav ned, yog tawm tswv8 tswv9 xwb pab puas tau tej neeg Business li Suav tuaj yuav AV nyob nplogteb mas.

hnub twg, peb los sibkoom tau ua ke, xav yuav tej AV nplogteb los peb nchuav nyiaj mus yuav pub peb tsavneeg hmoob tau lawm ces hnub no koj thiaj li yuav pab tau os nawb. hos yog tseem zoo li peb niaj hnub koj kuv pom no hauv hmoob tej community thiab hmoob tej forum no sibcam xwb ces yeej tsi muaj hnub tivthaiv tau Mab SUAV txoj kev ua Business li os nawb.

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#25
Exile

Exile

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 10,135 posts
Reputation: 297
Excellent

View PostKHEJ-1, on 25 February 2013 - 12:55 PM, said:

HmoobUSA

Peb lam haistias kavliam lawv no tabsis deep inside peb lub siab mas yeej tsis kavliam li thaum raug rau peb cov Hmoob. Tiamsis peb Hmoob yog ib pab ntawm cov minirities nyob hauv Laos xwb. Peb yuav ua tsis tau dabtsi yog the Laos mainstream tsis nti li. Yogli, hnubno raug rau Nplog lawm es cia seb lawv puas nti xwb. Yog lawv nti ces kasmoos yuav sawv thiab kev tswjhwm los thiaj yuav hloov tau...
Txawm musj tej xwmtxheej li no los peb yuav tau ua siab ntev seb yuav zoo li cas ntxiv.
Cov yawg
Ua ntej luag (Suav/VN) yuav tabmeeg tuaj txeeb leej twg ib daim av mas tsis yog luag celi tuaj ncaj qha pem Suav tuaj txeeb yam tsis muaj reasons os, tej kas moos ntawd ces luag twb muab $$$ mus ntsaws rau tej nom qhov ncauj tas ua ntej luag mam tuaj nram koj teb nawb. Nais npab, caob kheem, Caob moos yog cov tso cai rau luag tuaj nawb. Rho qws caum cov nom kav nroog thiab kas zos xwb ces lwm zaus lawv paub ntshai yus maj.

#26
Yajceebtshiab

Yajceebtshiab

  Koj Paub Kuv Npaum Licas ?

 • Members
 • 2,917 posts
Reputation: 712
Excellent

View PostExile, on 25 February 2013 - 02:09 PM, said:

Cov yawg
Ua ntej luag (Suav/VN) yuav tabmeeg tuaj txeeb leej twg ib daim av mas tsis yog luag celi tuaj ncaj qha pem Suav tuaj txeeb yam tsis muaj reasons os, tej kas moos ntawd ces luag twb muab $$$ mus ncaws rau tej nom qhov ncauj tas ua ntej luag mam tuaj nram koj teb nawb. Nais npab, caob kheem, Caob moos yog cov tso cai rau luag tuaj nawb. Rho qws caum cov nom kav nroog thiab kas zos xwb ces lwm zaus lawv paub ntshai yus maj.

Bawg Exile,

Koj cov lus no tseem ceeb lawm..

#27
Guest_Txawjzoo_*

Guest_Txawjzoo_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostExile, on 25 February 2013 - 02:09 PM, said:

Cov yawg
Ua ntej luag (Suav/VN) yuav tabmeeg tuaj txeeb leej twg ib daim av mas tsis yog luag celi tuaj ncaj qha pem Suav tuaj txeeb yam tsis muaj reasons os, tej kas moos ntawd ces luag twb muab $$$ mus ncaws rau tej nom qhov ncauj tas ua ntej luag mam tuaj nram koj teb nawb. Nais npab, caob kheem, Caob moos yog cov tso cai rau luag tuaj nawb. Rho qws caum cov nom kav nroog thiab kas zos xwb ces lwm zaus lawv paub ntshai yus maj.

Exile,

txawm yog li ntawd, kuv thiaj li hais tias kom Exile thiab Txawjzoo sib sib hlub es thaum wb tsim muaj $$$$$$$$$$ rau haiv lawm ces tej no coj kiaig $$$$$$$ mus xiab tej nom tej tswv tag ces hmoob txomnyem tsi quaj tshaib quaj nqi li no lawm no mas mog.

koj tsi pom txoj nkauj kuv tso los---sijhaum niam no...1 qhov, 2 qhov los yog Nyiaj ua ntej xwb no lod cas laud.

rov mus mloog cov nkauj kuv tso--es cias li los sibkoomsiab ua ib ke thiab sibhlub ua ib haiv xwb thiaj li yuav ciaj vaj nawb mog.

#28
Guest_NcigsaibHmoob_*

Guest_NcigsaibHmoob_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostYajceebtshiab, on 25 February 2013 - 02:22 PM, said:

Bawg Exile,

Koj cov lus no tseem ceeb lawm..

Kuv xav tias peb txawm tuaj sib hais zog tag nhro hauv no los pab tsis tau 1% hlo li.
Neeg nplog kuj tsis rua.m luaj twg, tab sis yog leej twg nti ntau ces ploj ntsej muag lawm xwb.

Kuv tus no tau mus ntau zaus, yus yeej tsis nrog leej twg ntau ncauj li, tab sis yus tsa ib sab pob ntseg mloog mas hnov cov neeg Nplog ntxub thiab cem  cov nom tswv kav teb chaws kawg nkaus.   Tiam sis lawv tsuas hais2 tom pob tw xwb tsis muaj peev xwm ua tau ib yam tshwm plaws.   Qhov uas niaj hnub no  neeg pej xeem Nplog xav tau heev yog xav kom muaj ntau phav kas mias seb puas pab cawm tau daim Av Nplog rov los no.

#29
Exile

Exile

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 10,135 posts
Reputation: 297
Excellent

View PostTxawjzoo, on 25 February 2013 - 02:31 PM, said:Exile,

txawm yog li ntawd, kuv thiaj li hais tias kom Exile thiab Txawjzoo sib sib hlub es thaum wb tsim muaj $$$$$$$$$$ rau haiv lawm ces tej no coj kiaig $$$$$$$ mus xiab tej nom tej tswv tag ces hmoob txomnyem tsi quaj tshaib quaj nqi li no lawm no mas mog.

koj tsi pom txoj nkauj kuv tso los---sijhaum niam no...1 qhov, 2 qhov los yog Nyiaj ua ntej xwb no lod cas laud.

rov mus mloog cov nkauj kuv tso--es cias li los sibkoomsiab ua ib ke thiab sibhlub ua ib haiv xwb thiaj li yuav ciaj vaj nawb mog.
Yog los mas txawj zoo money talks xwb los mas, vim tim tej nyuag  $$$ no es HINY&18Xeem thiaj muab ntsej muag mus ua luam nyiaj tas zog os.

#30
Guest_QkEq_*

Guest_QkEq_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxawjzoo, on 25 February 2013 - 02:31 PM, said:

Exile,

txawm yog li ntawd, kuv thiaj li hais tias kom Exile thiab Txawjzoo sib sib hlub es thaum wb tsim muaj $$$$$$$$$$ rau haiv lawm ces tej no coj kiaig $$$$$$$ mus xiab tej nom tej tswv tag ces hmoob txomnyem tsi quaj tshaib quaj nqi li no lawm no mas mog.

koj tsi pom txoj nkauj kuv tso los---sijhaum niam no...1 qhov, 2 qhov los yog Nyiaj ua ntej xwb no lod cas laud.

rov mus mloog cov nkauj kuv tso--es cias li los sibkoomsiab ua ib ke thiab sibhlub ua ib haiv xwb thiaj li yuav ciaj vaj nawb mog.

Koj hais li kos txhaum exile laiv,   qhov yuav kom tsis txhaum nws mas koj yuav tsum hais tias ciaj lauj no pob.   hejhejhejhej.

#31
Guest_neeg phem_*

Guest_neeg phem_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMobsiabvimhmoob, on 25 February 2013 - 07:02 AM, said:

Cov yawg aw! ua licas nej pheej yuav txhawj txog blog lawv lub neej na? Kuv xav mas yuav tau txhawj txog yus pluas tshai pluas hmo rau yus cov niam tub tso pob...BLOG LAWV MUAJ LAWV CAI TSWV LAWV TEJ PEJ XEEM LAWM, txhob txhawb mas, kav tsij rau rau siab khwv nyiaj yug yus tsev neeg xwb os.
Ua tsaug koj hais yog 100% lawm. Nplog lub teb chaws Nplog twb tsis khuv sim es peb ho mus nrog Nplog khuv sim ua dab tsi? Twb yog tim nplog muab peb laij tawm peb tseem mus pab lawv no tsis yog lawm. Peb pab peb pab niam tub tej me nyuam kom tau noj li koj hais no zoo tshaj.

#32
Yajceebtshiab

Yajceebtshiab

  Koj Paub Kuv Npaum Licas ?

 • Members
 • 2,917 posts
Reputation: 712
Excellent

View PostNcigsaibHmoob, on 25 February 2013 - 02:36 PM, said:

Kuv xav tias peb txawm tuaj sib hais zog tag nhro hauv no los pab tsis tau 1% hlo li.
Neeg nplog kuj tsis rua.m luaj twg, tab sis yog leej twg nti ntau ces ploj ntsej muag lawm xwb.

Kuv tus no tau mus ntau zaus, yus yeej tsis nrog leej twg ntau ncauj li, tab sis yus tsa ib sab pob ntseg mloog mas hnov cov neeg Nplog ntxub thiab cem  cov nom tswv kav teb chaws kawg nkaus.   Tiam sis lawv tsuas hais2 tom pob tw xwb tsis muaj peev xwm ua tau ib yam tshwm plaws.   Qhov uas niaj hnub no  neeg pej xeem Nplog xav tau heev yog xav kom muaj ntau phav kas mias seb puas pab cawm tau daim Av Nplog rov los no.

Phooj ywg,

Koj yeej paub zoo lawm/ kuv yeej nkag siab zoo koj tej lus.  Tab sis yog blog xav kom muaj ntau ntau phav kas mias sawv sib pab kom yeej cov phav koosmasniv hauv blog mas yog yuam kev maw nawb.  Tag nrho cov blog/hmoob thiab lwm xooxaj xoophaoj uas khiav tawm tebchaws sib sau tag nrho ua ib pab xwb...Kuv ntseeg tias tseem muab tsis mus cov nyuam yuam cai ntawv ov nawb...Yog tseem npaj ua ntau pab li luag tej tebchaws uas luag yeej puav leej nyob hauv daim av mam sib hais saum sabpha xwb no ces tsis noj kiag ov.  Txawm cov tawm tebchaws lawm tseem muaj cai loj li lub ntuj los luag tus tseem tuav hwjchim ntawv tseem muaj armnajt khov kho, leej twg txav ze ces lawv kiag Sombath qab xwb ov.  Yog pej xeem hauv nruab nrog yuav tos cov tsis muaj armnajt rov los pab xwb ces tos tuag zoo dua,  Pej xeem thiaj yog cov muaj armnajt rshaj nom tswv. Tubrog/tub leem txhua tus yeej yog me nyuam pejxeem xwb, lawv tej hlwb qauj dua twg tag lawm?

#33
Guest_Txhaub-aub_*

Guest_Txhaub-aub_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobUSA, on 24 February 2013 - 08:01 PM, said:

Tau muaj li 3 hnub dhau los lawm kuv hnov ib tug kwvtij Hmoob nyob Wisconsin tau tuaj hais xovtooj cua tias nws muaj ib tug muam nyob sab Xeev Khuam tau hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau sab Thaj Vias (Tha Vieng) Tsoomhwv Nplog tau muab ib cov av uas yog cov Pubyib li tej liaj teb muag rau Suav, ces txawm muaj 2 tug Suav thiab ib tug Hmoob yog tus mus pab txhais lus, lawv txawm mus rau ntawm thaj av ntawd ces cov Pubyib hais tias tej av ntawd yog lawv pojkoob Yawmtxwv li mas lawv tsis kam tsiv mus rau lwm qhov chaw, ces thaum no 2 tug Suavliab txawm nrog lawv sib cav, lawv thiaj li muab 2 tug Suavliab thiab tus Hmoob uas mus txhais tua tuag tag nrho lawm.  Tom qab li 1 week ces Suavliab thiab Tsoomhwv lawv txawm coj tau muaj li 10 tus Tubrogg yog cov Pubthawj nrog lawv tuaj rau ntawm Pubyib lub zos uas lawv sib tua ntawd thiab tuaj sib hais ces lawv hais tsis sib haum Tsoomhwv ciali txhij tubrogg muab lawv cov neeg tua tuag 4 tugt hos cov pejxeem khiav tag rau havzoov lawm.

Dhau li lawm muaj ib thaj av ua nkaus li thaj hais los saud thiab tiamsis thaj ntawd mas Suav tau hais tias lawv tsuas tuaj ua kub xwb yog leejtwg xav mus ua teb los tau no ces muaj ib cov Hmoob uas yog tus kwvtij hais los saud tus muam thiab lawv lub zos mus luaj teb rau thaj av ntawd thiab los pw hauv Suav lub tsev ntaub uas lawv tau muab nrhab tseg cia. Muaj ib tagkis lawv tseem tsis tau sawv ces hnov Suav tuaj thiab muaj ib cov Tubrogg Pubthawj nrog tuaj ces ua heev li heev kom lawv ciali khiav los tsev thiab muab lawv tej laujkaub tais diav, pamvov ncaws mas ya dawbvog rau ub rau no ces lawv tus khiav li cas los muaj los tsev lawm.  Tus kwvtij hais los saud tus muam thiab nws tus kwv nkawv yog 2 tug lawv qab caij nkawv lub motor cycle los ces ntshai heev khiav lwjliam los tseem ua rau nkawv los poob qab ke tsoo nkawv raug qais lov thiab sab heev los pw tsev kho mob tom Xeev hos lub motor cycle ntsoog tas.

Tsis tag li xwb muaj 3 tug Hmoob ev ib cov txhuv mus luaj teb ces Tubrogg muab lawv ntes thiab liam txim tias yog ev mus rau cov neeg havzoov noj xwb ces Tubrogg muab lawv kaw lawm tseem tau tso.  Hos cov Hmoob uas peb hnov lawv hais xovxwm dhau los tias lawv muaj phom ntawd yog ib cov mus plob havzoov ces tubrogg hnov lawv tua phom ces lawv thiaj li muab ntes los kaw xwb no.

Lam muab tuaj tham rau nej cov tsis hnov ho tau paub xwb.
Koj hnov qhov twg los, kuj qhia kiag qhov source es peb sim mus prove seb tej uas koj hais ntawd puas muaj tseeb.

Yog muaj tseeb li hais ces yog Nom Nplog cuab-ntxiab kom Suav, Hmoob, Puabthawj, thiab Puabyib sib tua xwb. Nom Nplog kuj yog ntse kawg.

Kuv yog Nom Nplog mas kuv txhob-txwm muab Hmoob tej av muag kom tag rau Suav es kuv thiaj pom Hmoob thiab Suav sib do.

#34
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent

View PostExile, on 25 February 2013 - 02:09 PM, said:


Cov yawg
Ua ntej luag (Suav/VN) yuav tabmeeg tuaj txeeb leej twg ib daim av mas tsis yog luag celi tuaj ncaj qha pem Suav tuaj txeeb yam tsis muaj reasons os, tej kas moos ntawd ces luag twb muab $$$ mus ntsaws rau tej nom qhov ncauj tas ua ntej luag mam tuaj nram koj teb nawb. Nais npab, caob kheem, Caob moos yog cov tso cai rau luag tuaj nawb. Rho qws caum cov nom kav nroog thiab kas zos xwb ces lwm zaus lawv paub ntshai yus maj.


Exile,

Lo tseemceeb ces yog koj lo lawm mas. Txhob rawm maj ua dabtsi rau Suav/NyL. Kavtsij txhij pejxeem cov nav-lees mus xuas pumtob rau nais npab, tojxeem, cib moos thiab cob khem uantej xwb mas...
Txawm li cas loa xij tos cov nom theem qes no ho raug Suav/NyL muab kip xiab los twb yog tim from top los lawm....
Peb txhob mob-mob siab thiab. Peb muab xav li thaum lawv muab peb raws tua txhua lub ces kaum hav ti nkaus tom ntug dej Khoos zooli yus tus niamtsev muab yus saunra laij tawm tsev es luag coj kiag mev/dub los puag pw kiaj taj yus. Hnubno yus twb mus muaj lub neej tshiab nrog tus oojniam tshiab lawm es txhob tig mus saib qab saib niag qub poj tsis tuajzog raug nws niag mev/dub muab nws noj ti nkaus txha.

Posted Image


Posted Image[/center]

#35
Guest_HmoobLivXwm_*

Guest_HmoobLivXwm_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobUSA, on 25 February 2013 - 09:59 AM, said:

HmoobLivXwm,

Koj cov lus yeej tsis povtseg li os.  Hmoob lub siab thiab txoj kev txawj ntse yeej pom tsis deb kiag zoo li niajhnub nimno lawv thiab peb txhua thiaj li raug luag lwm haivneeg quabyuam caij tsuj ib tiam dhau tiam tsis paub muaj hnub xaus.  Yog tseem coj zoo li niajhnub nimno xwb kuv ntseeg tias ntau 100 xyoo tom ntej no los Hmoob tseem yog tus qub PW TSAUGZOG tsis muaj hnub RAS TXOG thiab tsis paub txog tias HAIV thiab AV no muaj NQIS tshaj 100 tsavyam hauv ntiajteb no UA NTEJ KOJ YUAV SAWV TAUS CIAJ UA TIBNEEG.
HmoobUSA

Kuv qhia koj ib qho. Yog tsis muaj teebmeem, ces koj mus sau research tsis muaj qab ntxhiab ov. Tsis muaj neeg nyeem. Koj sau tau los, tsis muaj nuj nqi thiab tsis ua haujlwm tau dab tsi. Cia kom Viet thiab Suav tuaj qhuab qhia cov Neeg Nplog hauv lub teb chaws Nplog tag nrho, thaum no Txoom Fwv Meskas no lees paub cov teeb meem no lawm. Tsoom Fwv Meskas txib peb cov Colonel Hmoob Meskas tus twg mus ua haujlwm rau tim Nplog, hnub ntawd laud! Peb mus ua yuav muaj nuj nqi heev. Thiab hnub ntawd, peb lub teb chaws thiaj yuav tau rov qab los. Tam sim no, peb tseem ua tsis tau tau. Vim Suav thiab Nyablaj tseem hlub Nplog. Soviet  los tseem pab Nplog tib si. Peb msu kov thaum twg, ces peb zoo li VP lawv pab hnav tsho daj xwb. Kavtsij npaj tos, kom txog lub zoo caij tso, Hmoob Nplog quaj hu peb, Nplog quaj hu Nplog, Co quaj hu Co, Pub Thawj quaj hu Pub Thawj lawm. Hnub ntawd txhua yam peb ua muaj nqi tag nrho. Tam sim no peb ua tseem tsis tau muaj nqi.

HmoobLivXwm

#36
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent

View PostHmoobLivXwm, on 26 February 2013 - 05:19 AM, said:


HmoobUSA

Kuv qhia koj ib qho. Yog tsis muaj teebmeem, ces koj mus sau research tsis muaj qab ntxhiab ov. Tsis muaj neeg nyeem. Koj sau tau los, tsis muaj nuj nqi thiab tsis ua haujlwm tau dab tsi. Cia kom Viet thiab Suav tuaj qhuab qhia cov Neeg Nplog hauv lub teb chaws Nplog tag nrho, thaum no Txoom Fwv Meskas no lees paub cov teeb meem no lawm. Tsoom Fwv Meskas txib peb cov Colonel Hmoob Meskas tus twg mus ua haujlwm rau tim Nplog, hnub ntawd laud! Peb mus ua yuav muaj nuj nqi heev. Thiab hnub ntawd, peb lub teb chaws thiaj yuav tau rov qab los. Tam sim no, peb tseem ua tsis tau tau. Vim Suav thiab Nyablaj tseem hlub Nplog. Soviet  los tseem pab Nplog tib si. Peb msu kov thaum twg, ces peb zoo li VP lawv pab hnav tsho daj xwb. Kavtsij npaj tos, kom txog lub zoo caij tso, Hmoob Nplog quaj hu peb, Nplog quaj hu Nplog, Co quaj hu Co, Pub Thawj quaj hu Pub Thawj lawm. Hnub ntawd txhua yam peb ua muaj nqi tag nrho. Tam sim no peb ua tseem tsis tau muaj nqi.

HmoobLivXwm


Kuv los pom li ko thiab...

Posted Image


Posted Image[/center]

#37
Guest_Txawjzoo_*

Guest_Txawjzoo_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobLivXwm, on 26 February 2013 - 05:19 AM, said:

HmoobUSA

Kuv qhia koj ib qho. Yog tsis muaj teebmeem, ces koj mus sau research tsis muaj qab ntxhiab ov. Tsis muaj neeg nyeem. Koj sau tau los, tsis muaj nuj nqi thiab tsis ua haujlwm tau dab tsi. Cia kom Viet thiab Suav tuaj qhuab qhia cov Neeg Nplog hauv lub teb chaws Nplog tag nrho, thaum no Txoom Fwv Meskas no lees paub cov teeb meem no lawm. Tsoom Fwv Meskas txib peb cov Colonel Hmoob Meskas tus twg mus ua haujlwm rau tim Nplog, hnub ntawd laud! Peb mus ua yuav muaj nuj nqi heev. Thiab hnub ntawd, peb lub teb chaws thiaj yuav tau rov qab los. Tam sim no, peb tseem ua tsis tau tau. Vim Suav thiab Nyablaj tseem hlub Nplog. Soviet  los tseem pab Nplog tib si. Peb msu kov thaum twg, ces peb zoo li VP lawv pab hnav tsho daj xwb. Kavtsij npaj tos, kom txog lub zoo caij tso, Hmoob Nplog quaj hu peb, Nplog quaj hu Nplog, Co quaj hu Co, Pub Thawj quaj hu Pub Thawj lawm. Hnub ntawd txhua yam peb ua muaj nqi tag nrho. Tam sim no peb ua tseem tsis tau muaj nqi.

HmoobLivXwm

twb tsi hais mus rau sab koj, sab ua kuv muab cov video los tso kom muaj $$$$$$$$$$$$ mus pab tej txomnyem ua ntej xwb twb tsi tau lawm.  

sab koj mas, xyov yuav ua npau hmoob puas tsawg tiam ntxiv os nawb.  dhau koj kuv thiab peb cov tham tham lus no lawm ces tej xeebleej xeebntsw lawv tsi ntsia thiab pom lub teb chaw nplog li peb pom lawm os mog.

yog li ntawd, thiaj li hais tias yog yuav hlub thiab txawj npaum li HmoobUSA lawv no ces ua kuv zaj xwb es xub xub mus yuav thiab muab nyiaj mus ntsaws rau cov Nom cov Tswv lawm ces peb cov kwvtij hmoob tiv thiaj li yuav muaj liaj muaj teb ua rau lawv noj lawv haus no mas mog.

yog tseem yuav tos kom txog zaj koj tham no ces--xyov fablwmtiam puas yuav los txog os nawb.

#38
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHlubtuagnthi, on 25 February 2013 - 01:32 PM, said:

Seb koj kuv thiab peb cov ua tseem ntshaw ntshaw hlub hmoob no ua puas tau li no ua ntej tso...koj puas nyeem kuv qhov kom koj kuv peb thiab nej pab teev pas ntse kom loj thiab dav tim USA no ua ntej peb tham txog tej no mas.  niaj hnub no peb lam tham lus xwb, koj mus koj ib sab kuv mus ib qhov chaw--hmoob USA kiag twb tham tsi sib nkagsiab....LOLz!  twb tsi hais hmoob USA... koj kuv peb cov Hmongza kiag xwb twb tham tsi nkagsiab li ned.  

txawj koj xav PAUV npaum li cas rau tsavneeg hmoob los yeej pab tsi tau dabtsi---yog tsi muaj $$$$$$$$$$$$ ua ntej tshaj lub sijhawm tiam no naj.  koj los xav hlub hmoob, kuv los xav hlub hmoob, peb thiab nej los leej twg los xav hlub hmoob--vim li cas peb hos tsi los ua ke los hlub hmoob...koj xav ned, yog tawm tswv8 tswv9 xwb pab puas tau tej neeg Business li Suav tuaj yuav AV nyob nplogteb mas.
hnub twg, peb los sibkoom tau ua ke, xav yuav tej AV nplogteb los peb nchuav nyiaj mus  yuav pub peb tsavneeg hmoob tau lawm ces hnub no koj thiaj li yuav pab tau os nawb.  hos yog tseem zoo li peb niaj hnub koj kuv pom no hauv hmoob tej community thiab hmoob tej forum no sibcam xwb ces yeej tsi muaj hnub tivthaiv tau Mab SUAV txoj kev ua Business li os nawb.
Unko,

Koj ua txiv cov lus muaj nujnqis kawg li os nawb Tiamsis yog peb pheej yuav tos kom Hmoob txhua tus los hais HAUM  ces ntshe kev txhim kho tsis muaj hnub li vim cov Neeg uas tsis koom siab ntawd lawv lub hom phiaj ces twb yog cov yuav los muab Hmoob lub npe ua kom ploj hauv lub ntiajteb no mus xwb.  Yog li no peb muaj tsawg tus pom mus ib yam ces peb yuav tau I GO I, YOU GO YOU os hehehe.

#39
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostExile, on 25 February 2013 - 02:09 PM, said:

Cov yawg
Ua ntej luag (Suav/VN) yuav tabmeeg tuaj txeeb leej twg ib daim av mas tsis yog luag celi tuaj ncaj qha pem Suav tuaj txeeb yam tsis muaj reasons os, tej kas moos ntawd ces luag twb muab $$$ mus ntsaws rau tej nom qhov ncauj tas ua ntej luag mam tuaj nram koj teb nawb. Nais npab, caob kheem, Caob moos yog cov tso cai rau luag tuaj nawb. Rho qws caum cov nom kav nroog thiab kas zos xwb ces lwm zaus lawv paub ntshai yus maj.
Bawg Exile,

Thanks You

#40
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoobLivXwm, on 26 February 2013 - 05:19 AM, said:

HmoobUSA

Kuv qhia koj ib qho. Yog tsis muaj teebmeem, ces koj mus sau research tsis muaj qab ntxhiab ov. Tsis muaj neeg nyeem. Koj sau tau los, tsis muaj nuj nqi thiab tsis ua haujlwm tau dab tsi. Cia kom Viet thiab Suav tuaj qhuab qhia cov Neeg Nplog hauv lub teb chaws Nplog tag nrho, thaum no Txoom Fwv Meskas no lees paub cov teeb meem no lawm. Tsoom Fwv Meskas txib peb cov Colonel Hmoob Meskas tus twg mus ua haujlwm rau tim Nplog, hnub ntawd laud! Peb mus ua yuav muaj nuj nqi heev. Thiab hnub ntawd, peb lub teb chaws thiaj yuav tau rov qab los. Tam sim no, peb tseem ua tsis tau tau. Vim Suav thiab Nyablaj tseem hlub Nplog. Soviet  los tseem pab Nplog tib si. Peb msu kov thaum twg, ces peb zoo li VP lawv pab hnav tsho daj xwb. Kavtsij npaj tos, kom txog lub zoo caij tso, Hmoob Nplog quaj hu peb, Nplog quaj hu Nplog, Co quaj hu Co, Pub Thawj quaj hu Pub Thawj lawm. Hnub ntawd txhua yam peb ua muaj nqi tag nrho. Tam sim no peb ua tseem tsis tau muaj nqi.

HmoobLivXwm
HmoobLivXwm,

Koj taug tau ntxhiab lawm, but next time tua hneev tim toj xwb os phoojywg hehehe. Muaj lus xav nrog koj tham me ntsis txog kuv tej qub kiavroj thaum i seb koj puas paub nws lawm na phoojywg.  Yuav ua cas thiaj li tau nrog koj tham kom leejtwg txhob hnov ne.