Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus ( Tus hlub )

34 posts in this topic

Posted · Report post

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?

( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?

( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

Es kuv ne ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Es kuv ne ?

Koj puas yuav yog kuv tus tav tiag maj?

Puas kam hais qhia kom kuv totaub thiab paub koj zoo tshaj no ntxiv os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Es kuv ne ?

Nyob zoo os Me, koj yog poj niam los txiv neej os.

Koj xaiv tus uas nyob rau nqe ib los koj xaiv tus nyob rau nqe ob os?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?

( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

dancing%20skeletons.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?

( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

Tibneeg txoj koob hmoov nyob hauv nws lub siab xwb naj, yog li ntawv thiaj kav tsis ntev vim thaum lub siab hloov lawm ces koob hmoov thiab kev hlub, kev ua neej hloov tas lawm ne. Koj hais li cas ntxiv?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tibneeg txoj koob hmoov nyob hauv nws lub siab xwb naj, yog li ntawv thiaj kav tsis ntev vim thaum lub siab hloov lawm ces koob hmoov thiab kev hlub, kev ua neej hloov tas lawm ne. Koj hais li cas ntxiv?

Nyob zoo LubNeej

Kuv tsuas yog hais mus raws li txoj kev ncaj ncees xwb, koj yuav xav thiab ua mus li cas los ywj nyob ntawm koj siab xav xwb os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj puas yuav yog kuv tus tav tiag maj?

Puas kam hais qhia kom kuv totaub thiab paub koj zoo tshaj no ntxiv os.

KUV XAV QHIA KOJ MA TAB SIS XYOV KOJ PUAS KAM LEES ES.

KUV TSUAS PAUB TIAS KUV XAV YOG TUS KOJ NRHIAV XWB NA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV XAV QHIA KOJ MA TAB SIS XYOV KOJ PUAS KAM LEES ES.

KUV TSUAS PAUB TIAS KUV XAV YOG TUS KOJ NRHIAV XWB NA

Yog tias koj kam qhia rau kuv ces kuv yeej kam lees txais koj txhua lo lus qhia li os mog.

Puas yog wb twb tau sib ntsib thiab sib tham los lawm es koj thiaj li paub kuv.

Koj puas yog tus uas kuv tab tom nrhiav thiab os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias koj hais li koj puas yog nrhiav kuv ma?

kuv xav tias tus hlub tiag yog qhaub 1 no nawb

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?

( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tias koj kam qhia rau kuv ces kuv yeej kam lees txais koj txhua lo lus qhia li os mog.

Puas yog wb twb tau sib ntsib thiab sib tham los lawm es koj thiaj li paub kuv.

Koj puas yog tus uas kuv tab tom nrhiav thiab os.

Yog ma tus koj tab tom nrhiav ntag haha

Oh kuv tab tomnrhiab tab ma ntshe kuv lig lawm hahah

twb muaj neeg nrhiav tau koj lawm sub na kuv los saib nej

tham lom zem heev li na los ZOONRUAVBSIAB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

dancing%20skeletons.jpg

hey....XeevTxwjLaug

Nov yog mean li cas ma los ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias koj hais li koj puas yog nrhiav kuv ma?

kuv xav tias tus hlub tiag yog qhaub 1 no nawb

Koj yog tus kuv nrhiav thiab yog tus hlub kuv tiag es koj thiaj li nyiam nqe uas kuv nyiam lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj yog tus kuv nrhiav thiab yog tus hlub kuv tiag es koj thiaj li nyiam nqe uas kuv nyiam lawm os.

Yog kuv tiag lawm ntag lov? Zoo nruab siab yog li mas koj tsis nrhiav lwm tus ntxiv lawm lov?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog kuv tiag lawm ntag lov? Zoo nruab siab yog li mas koj tsis nrhiav lwm tus ntxiv lawm lov?

Hais txog qhov no ces nyob ntawm koj xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog qhov no ces nyob ntawm koj xwb.

Koj twb xaiv yog kuv lawm no ne. Yog li koj kuj nyiam kuv kiag xwb. Tseem yuav kom nyob ntawm kuv xwb?

:efb50fe2:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj twb xaiv yog kuv lawm no ne. Yog li koj kuj nyiam kuv kiag xwb. Tseem yuav kom nyob ntawm kuv xwb?

:efb50fe2:

Nyob hauv kuv lub siab tiag kuv tsuas hlub koj ib leeg muaj koj nkaus xwb.

Ua li kiag kuv mam li nyiam koj ib leeg nkaus xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob hauv kuv lub siab tiag kuv tsuas hlub koj ib leeg muaj koj nkaus xwb.

Ua li kiag kuv mam li nyiam koj ib leeg nkaus xwb.

Yog kuv pom koj mus nrog lwm tus koj yuav hais li cas rau kuv no ma?

:55318906:

:55318906: txiv neej tsis muaj ib tus yuav hais tiag li os, hauv lub siab xwb ... Ntshe yuav tau phai koj lub siab rau kuv pom kuv thiaj mam ntseeg yom. :e40b6771:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog kuv pom koj mus nrog lwm tus koj yuav hais li cas rau kuv no ma?

:55318906:

:55318906: txiv neej tsis muaj ib tus yuav hais tiag li os, hauv lub siab xwb ... Ntshe yuav tau phai koj lub siab rau kuv pom kuv thiaj mam ntseeg yom. :e40b6771:

Tsuav yog koj kam ua kuv tus tav lawm ces kuv yeej kam qhib kuv lub siab rau koj ib leeg kav thiab ua raws li koj siab nyiam li los ma...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog kuv pom koj mus nrog lwm tus koj yuav hais li cas rau kuv no ma?

:55318906:

:55318906: txiv neej tsis muaj ib tus yuav hais tiag li os, hauv lub siab xwb ... Ntshe yuav tau phai koj lub siab rau kuv pom kuv thiaj mam ntseeg yom. :e40b6771:

Yog thaum kuv tau koj lawm ces koj mus twg los kuv yuav nrog koj ua ke nraim mus li os.

Yog tias koj kam hlub kuv tiag ces yuav yeej kam ua raws li koj siab nyiam thiab qhib siab rau koj pom li os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog kuv pom koj mus nrog lwm tus koj yuav hais li cas rau kuv no ma?

:55318906:

:55318906: txiv neej tsis muaj ib tus yuav hais tiag li os, hauv lub siab xwb ... Ntshe yuav tau phai koj lub siab rau kuv pom kuv thiaj mam ntseeg yom. :e40b6771:

Ua cas koj cia li tsis kam teb kuv cov lus li lawm os, puas yog koj tsis kam lees ua kuv tus tav li kuv hais ntawd lov?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog ma tus koj tab tom nrhiav ntag haha

Oh kuv tab tomnrhiab tab ma ntshe kuv lig lawm hahah

twb muaj neeg nrhiav tau koj lawm sub na kuv los saib nej

tham lom zem heev li na los ZOONRUAVBSIAB

Koj yeej tseem tsis tau lig li mas txawm tias lig rau lawv los tsis lig rau kuv li mas.

hey....XeevTxwjLaug

Nov yog mean li cas ma los ????

Nov twb yog zoonruabsiab tus me tav qhuav los mas.

Tus tav ces yog tus zoo li no tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?

( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

kuv tsi paub tias, nej hos nrhiav tus hlub li cas nawb. cov me nyuam lub sijhawm no--tej tub tej ntxhais ces yus twb ntshai ua ntej lawm...yuav ua li cas ua tau nyab thiab ua tau vauv rau leej twg li naj. yus ntsia ntsai lawv twb xwb ces yus twb tusiab lawm---tej ntxhais los twb yuav luag hlab tsi tau Mij noj....tej tub los tsi txawj xav li--nws yuav kiag li nws lub siab Nyuj mis xwb....LOLz!

yog yuav kom nrhiav tau tus zoo thiab haum yus ces step up until one is mature enough to know one wants as parter and in life.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj yeej tseem tsis tau lig li mas txawm tias lig rau lawv los tsis lig rau kuv li mas.

Nov twb yog zoonruabsiab tus me tav qhuav los mas.

Tus tav ces yog tus zoo li no tiag.

hahaha koj ma cas ho tsis muab tus tav xwb no ho muab tag nrho

txhua yam los es nim yuav paub tias yog dab tsi hahaha koj ma yom cas muaj good idea ua luaj lau,

puas tiag ma los XeevTxwjLaug yog li mam tos koj nawb txhob cia kuv tos tos nqaij poob tag tshuav txha li koj cov duab no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv tsi paub tias, nej hos nrhiav tus hlub li cas nawb. cov me nyuam lub sijhawm no--tej tub tej ntxhais ces yus twb ntshai ua ntej lawm...yuav ua li cas ua tau nyab thiab ua tau vauv rau leej twg li naj. yus ntsia ntsai lawv twb xwb ces yus twb tusiab lawm---tej ntxhais los twb yuav luag hlab tsi tau Mij noj....tej tub los tsi txawj xav li--nws yuav kiag li nws lub siab Nyuj mis xwb....LOLz!

yog yuav kom nrhiav tau tus zoo thiab haum yus ces step up until one is mature enough to know one wants as parter and in life.

hahaha HlubTuagNthi yog txhawj npaum koj ces kuj txhob tuaj dag dag nkaujhmoob forum plawv nres txhua tus ma los

tsam tham tau yuav 5 tau ces nkim luag tej me ntxhais lub zog uas niaj hnub nrog koj seev seev di ncauj qhuav tag haha:64caf316::

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now