Jump to content

Change

YUAV MUS DAB TEB LOS MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?


 • Please log in to reply
117 replies to this topic

#1
Guest_Txoj Hmoo Zoo_*

Guest_Txoj Hmoo Zoo_*
 • Guests
Reputation: 0
YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?


NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.
QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?

#2
Guest_tsisxavtuag_*

Guest_tsisxavtuag_*
 • Guests
Reputation: 0
ntuj ceeb cheej nyob qhov twg dab teb nyob qhov twg. kuv tsis tau pom dua los li. txij li kuv pom txhua2 tus tuag ces nkag hauv qab nyom los hauv av tag lawm xwb. koj yuav ya lol?

#3
Guest_Txoj Hmoo Zoo_*

Guest_Txoj Hmoo Zoo_*
 • Guests
Reputation: 0

 tsisxavtuag, on 21 July 2012 - 08:43 PM, said:

ntuj ceeb cheej nyob qhov twg dab teb nyob qhov twg. kuv tsis tau pom dua los li. txij li kuv pom txhua2 tus tuag ces nkag hauv qab nyom los hauv av tag lawm xwb. koj yuav ya lol?

Tsis hais leej twg los yeej xav ya xwb, txhua tus yeej puav leej ya es thiaj li tuaj txog rau teb chaws USA nawb.
Yeej tsis muaj leej twg yuav xav nkag mus hauv av li, es koj puas yog yuav xav nkag mus hauv av maj lod ?

#4
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 Txoj Hmoo Zoo, on 21 July 2012 - 09:12 PM, said:

Tsis hais leej twg los yeej xav ya xwb, txhua tus yeej puav leej ya es thiaj li tuaj txog rau teb chaws USA nawb.
Yeej tsis muaj leej twg yuav xav nkag mus hauv av li, es koj puas yog yuav xav nkag mus hauv av maj lod ?
cas koj yuav ntshaw 3 cov dollars ua luaj naj es ib lo ob lo los nim khav koj lub ya cuag koj yuav tsis txawj tsaw nawb.

koj txawm ya siab npaum twg los koj caij tag thiab thaum tag koj lub caij lawm koj yeej yuav nkag lawm hauv qabnyom los mas.

ab.... ntuj aws..... ua cas yuav ntsib tej tug neeg vwm loj vwm leg li nov lawm laud, nws lub npe hu ua yas no xwb ces txawm muab npuab kiag rau lub nyoob hoom ya lawm ntag.

vwm tuag nawb neeg vwm.

#5
Guest_idontknow_*

Guest_idontknow_*
 • Guests
Reputation: 0

 Txoj Hmoo Zoo, on 21 July 2012 - 07:35 PM, said:

YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?


NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.
QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?
KOJ POM LEEJTWG LAWM ES SAWV TAU ROV LOS QHIA KOJ HAIS TIAS NIM MUAJ NTUJ CEEB TSHEEJ THIAB DABTEB MAS LOD?.

AB...... NPAWG KUV NTSHAI KOJ HAIS TXOG QHOV NIAG UAS SIBTXIAG MOB MOB KUB LUG CUAG SIAV YUAV TU XWB POB?.

YOG KOJ HAIS TEJ NIAG KEV SIBTXIAG NTAWD XWB CES KUV TWB YA DHAU DUA SAUV HUVSI LAWM NAWB.

LUB CAIJ NIM NOV CES ZOG NTAUG TAS LAWM TSHUAV QHOV TOS SEB LEEJTWG YUAV XUB NKAG LAWM HAUV QHOV NTXA XWB ES YUAV TSIS MUAJ DUA LWM LUB NTUJ LUB TEB LAWM NAW.


#6
Guest_Txoj Hmoo Zoo_*

Guest_Txoj Hmoo Zoo_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on 21 July 2012 - 09:20 PM, said:

cas koj yuav ntshaw 3 cov dollars ua luaj naj es ib lo ob lo los nim khav koj lub ya cuag koj yuav tsis txawj tsaw nawb.

koj txawm ya siab npaum twg los koj caij tag thiab thaum tag koj lub caij lawm koj yeej yuav nkag lawm hauv qabnyom los mas.

ab.... ntuj aws..... ua cas yuav ntsib tej tug neeg vwm loj vwm leg li nov lawm laud, nws lub npe hu ua yas no xwb ces txawm muab npuab kiag rau lub nyoob hoom ya lawm ntag.

vwm tuag nawb neeg vwm.

Yog tias xav li nej xav ko xwb ces yeej tsis muaj hnub uas yuav paub txog txoj kev zoo uas kuv tau piav hais los ntawd hlo li os nawb ?
Thiab yuav tsis muaj hnub mus txog rau qhov chaw tseem ceeb ntawm lub neej vam meej hlo li os mog !!!
Tsuas yog los ntawm Tus Tswv.......los mus xwb mas thiaj li mus txog nkaus xwb os nawb ?

#7
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 Txoj Hmoo Zoo, on 21 July 2012 - 09:39 PM, said:

Yog tias xav li nej xav ko xwb ces yeej tsis muaj hnub uas yuav paub txog txoj kev zoo uas kuv tau piav hais los ntawd hlo li os nawb ?
Thiab yuav tsis muaj hnub mus txog rau qhov chaw tseem ceeb ntawm lub neej vam meej hlo li os mog !!!
Tsuas yog los ntawm Tus Tswv.......los mus xwb mas thiaj li mus txog nkaus xwb os nawb ?
kuv twb hais lawm tias thaum twg hmoob tsis txeeb peb cov taubhau lawm ces peb thiaj paub tias peb yuav vam meej no nev.

niaj hnub nim no cov niag tawv dawb/ tawv dub los vwm vwm tas tus lawm thiab ntshe tseem yuav tshuav ntau tus yexus thiab vam meej ov.

#8
Guest_Txoj Hmoo Zoo_*

Guest_Txoj Hmoo Zoo_*
 • Guests
Reputation: 0

 idontknow, on 21 July 2012 - 09:26 PM, said:

KOJ POM LEEJTWG LAWM ES SAWV TAU ROV LOS QHIA KOJ HAIS TIAS NIM MUAJ NTUJ CEEB TSHEEJ THIAB DABTEB MAS LOD?.

AB...... NPAWG KUV NTSHAI KOJ HAIS TXOG QHOV NIAG UAS SIBTXIAG MOB MOB KUB LUG CUAG SIAV YUAV TU XWB POB?.

YOG KOJ HAIS TEJ NIAG KEV SIBTXIAG NTAWD XWB CES KUV TWB YA DHAU DUA SAUV HUVSI LAWM NAWB.

LUB CAIJ NIM NOV CES ZOG NTAUG TAS LAWM TSHUAV QHOV TOS SEB LEEJTWG YUAV XUB NKAG LAWM HAUV QHOV NTXA XWB ES YUAV TSIS MUAJ DUA LWM LUB NTUJ LUB TEB LAWM NAW.YOG TIAS XAV LI NEJ XAV KO XWB CES YEEJ TSIS MUAJ HNUB UAS YUAV PAUB TXOG TXOJ KEV ZOO UAS KUV TAU PIAV HAIS LOS NTAWD HLO LI OS NAWB ?

THIAB YUAV TSIS MUAJ HNUB MUS TXOG RAU QHOV CHAW TSEEM CEEB NTAWM LUB NEEJ TSIM TXIAJ THIAB VAM MEEJ HLO LI OS MOG !!!
TSUAS YOG LOS NTAWM TUS TSWV.......LOS MUS XWB MAS THIAJ LI YUAV MUS TXOG NKAUS XWB OS NAWB ?

#9
Guest_Txoj Hmoo Zoo_*

Guest_Txoj Hmoo Zoo_*
 • Guests
Reputation: 0
YOG TIAS XAV LI NEJ XAV KO XWB CES YEEJ TSIS MUAJ HNUB UAS YUAV PAUB TXOG TXOJ KEV ZOO UAS KUV TAU PIAV HAIS LOS NTAWD HLO LI OS NAWB ?

THIAB YUAV TSIS MUAJ HNUB MUS TXOG RAU QHOV CHAW TSEEM CEEB NTAWM LUB NEEJ TSIM TXIAJ THIAB VAM MEEJ HLO LI OS MOG !!!
TSUAS YOG LOS NTAWM TUS TSWV.......LOS MUS XWB MAS THIAJ LI YUAV MUS TXOG NKAUS XWB OS NAWB ?

#10
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on 21 July 2012 - 09:20 PM, said:

cas koj yuav ntshaw 3 cov dollars ua luaj naj es ib lo ob lo los nim khav koj lub ya cuag koj yuav tsis txawj tsaw nawb.

koj txawm ya siab npaum twg los koj caij tag thiab thaum tag koj lub caij lawm koj yeej yuav nkag lawm hauv qabnyom los mas.

ab.... ntuj aws..... ua cas yuav ntsib tej tug neeg vwm loj vwm leg li nov lawm laud, nws lub npe hu ua yas no xwb ces txawm muab npuab kiag rau lub nyoob hoom ya lawm ntag.

vwm tuag nawb neeg vwm.

Nws muaj nws tus xav yug neeg, nws tshuav luag 8-9 taig kua qaib tsis tau them, nws ciaj luag ciav qhev tsis tau txaus kav liam cia nyias nyiam nyias thiaj li.  Koj mus cheem ntau tseem tub qaug nws thiab.  kuv xav paub hais tias tsoomfwv txoj kev cai coj los khoo neeg no ces ho tsis ntseeg, ho mus ntseeg dab txoj, tabsi ho tsis ua li dab hais tiab.  Dab txoj hais tias poj niam coj khaub ncaws mas kom yus txav deb, txhob chwv tsam los qia neeg, zaum tau cov poj niam uas coj khaub ncaws qhov chaw xwb twb txhaum, twb lo qia neeg lawm, tabsi poj niam coj khaub ncaws no los tsis caiv li tseem nrog pw thiab.

#11
Guest_Txoj Hmoo Zoo_*

Guest_Txoj Hmoo Zoo_*
 • Guests
Reputation: 0
QHOV TSEEB NWS YOG QHOV TSEEB HOS QHOV CUAV CES NWS YOG QHOV CUAV.
NEJ LEEJ TWG NYIAM QHOV CUAV CES YWJ NYOB NTAWM NEJ XWB ?

NYIAS TXOJ KEV PHEM YUAV COJ NYIAS MUS RAU QHOV PHEM ?
NYIAS TXOJ KEV ZOO YUAV COJ NYIAS MUS RAU QHOV ZOO ?

#12
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 idontknow, on 21 July 2012 - 09:26 PM, said:

KOJ POM LEEJTWG LAWM ES SAWV TAU ROV LOS QHIA KOJ HAIS TIAS NIM MUAJ NTUJ CEEB TSHEEJ THIAB DABTEB MAS LOD?.

AB...... NPAWG KUV NTSHAI KOJ HAIS TXOG QHOV NIAG UAS SIBTXIAG MOB MOB KUB LUG CUAG SIAV YUAV TU XWB POB?.

YOG KOJ HAIS TEJ NIAG KEV SIBTXIAG NTAWD XWB CES KUV TWB YA DHAU DUA SAUV HUVSI LAWM NAWB.

LUB CAIJ NIM NOV CES ZOG NTAUG TAS LAWM TSHUAV QHOV TOS SEB LEEJTWG YUAV XUB NKAG LAWM HAUV QHOV NTXA XWB ES YUAV TSIS MUAJ DUA LWM LUB NTUJ LUB TEB LAWM NAW.


Yawg idontknow!

Koj nyob twj ywm txhob hais hais nyob tsam cov xib hwb tsis raug lej txhua2 Vas Thiv lawm nas.   Thiab tsam cov Tshwjkab, Kav xwm,txiv Qeej lawv tsis tau nyiag nqaij ntxiv lawm os.   Cia lawv ua lawv kom xwv lawv thiaj tau tshais hmo noj maj.  Koj pheej muab tshum2 ces ib tsam lawv tsis tau noj ces ho muaj tub SAB laiv.   Koj twb paub lawm tias cov xibhwb ces khwv nyiaj txhua2 vasthiv, hos cov Kav xwm, tshwjkab, txiv Qeej lawv tos tsis nyoo ib tug tuag mas lawv yuav rawm mus huas nqaij noj no lod?  Hos cov nyuag hais lus xaiv mas nim hais tug me yooj ce yeej yam muaj plhus kawg, lub sij hawm ntawd nws tseem ntaim xyom cuab nyiaj hnyav kawg thiab hov.   Kuv tsis paub tias ua cas s/d tuaj noj nqaij tav no los tseem noj tsis tau dhuav li thiab lau.


#13
*☆ N@s Σj Internet ☆*

*☆ N@s Σj Internet ☆*

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 14,297 posts
Reputation: 1,352
Excellent

 Txoj Hmoo Zoo, on 21 July 2012 - 07:35 PM, said:

YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?


NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.
QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?

ab, txhob mus ntuj ceeb tsheej os. Cia mus ntxwg nyoog teb xwb nawb. Vim ntuj ceeb tsheej mas muaj tib co tsim tsim txiaj thiab mloog mloog lus xwb tsis muaj hluas nkauj hluas nraug tham nawb. Hos mus ntxeeg nyoog teb mas muaj zaub mos, zaub laus, muaj hav nyom thiab hav mos txhov ntau heev li thiaj li lom zem. Mus ntuj ceeb tsheej ces yuav tau mus ua neeg tsim txiaj xwb tsis lom zem lawm ov.


#14
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on 22 July 2012 - 08:03 AM, said:

Yawg idontknow!

Koj nyob twj ywm txhob hais hais nyob tsam cov xib hwb tsis raug lej txhua2 Vas Thiv lawm nas.   Thiab tsam cov Tshwjkab, Kav xwm,txiv Qeej lawv tsis tau nyiag nqaij ntxiv lawm os.   Cia lawv ua lawv kom xwv lawv thiaj tau tshais hmo noj maj.  Koj pheej muab tshum2 ces ib tsam lawv tsis tau noj ces ho muaj tub SAB laiv.   Koj twb paub lawm tias cov xibhwb ces khwv nyiaj txhua2 vasthiv, hos cov Kav xwm, tshwjkab, txiv Qeej lawv tos tsis nyoo ib tug tuag mas lawv yuav rawm mus huas nqaij noj no lod?  Hos cov nyuag hais lus xaiv mas nim hais tug me yooj ce yeej yam muaj plhus kawg, lub sij hawm ntawd nws tseem ntaim xyom cuab nyiaj hnyav kawg thiab hov.   Kuv tsis paub tias ua cas s/d tuaj noj nqaij tav no los tseem noj tsis tau dhuav li thiab lau.


Bawg, ua neeg nyob mas muaj ib txhia nyiam tus tsiaj tu txhuv kom tau nqaij noj, muaj ib txhia mas nyiam tu neeg kom tau ua qhev(slave) Koj cheem lawv ntau, lawv cav cem yus xwb hos,  Yus qhia hais tias cov dab uas neeg teev ntawd yog dab noj yus tug, nqus yus rroj yus ntshav xwb no mas lawv cav ua ntuj liab teb ntsuab tuaj xwb.

Yus kom ntseeg lub ntuj daim av xwb cav tub qaug thiab hos.  Hais tag los rov hais dua, cov dab uas neeg teev no twb hu lub ntuj lub teb nas, ua cas peb ho tsis hu lub ntuj lub teb xwb, peb ho mus hu cov niag dab no mas yog peb ua yuam kev lawm.  Cov dab no yeej tsim tsis tau ntuj hlo li nas, qhov xiav xiav saum peb taubhau yog lub hnub ci mus tsis txog lawm es xiav xwb, lub ntuj txhais lo hu ua BLANK.  Txhob ntseeg cov niag dab no ib tug hlo li, cov niag dab no tag tswv yim tseem hu ntuj hu teb thiab xwb.

Dab yesxus, dab Allah, dab Haujsam, Dab zuel thiab ntau ntau tus dab ua laj laj hais lawv cov npe, cov no yog neeg tsim xwb.

#15
SRP

SRP

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,998 posts
Reputation: 682
Excellent

 Txoj Hmoo Zoo, on 21 July 2012 - 07:35 PM, said:

YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?


NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.
QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?

Kuv xav mas lo lus tias "YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ" no nws yog ib qho xwb.
Kuv li dab teb los tsis tau xav mus ntuj ceeb tsheej los tsis tau xav pom ces kuv lam nyob rau "NTIAJ TEB
LUB CEEB TSHEEJ" xwb lau!!!


Posted Image


koj xwb..... yog tus kuv nco


koj xwb..... yog tus kuv hlub


koj xwb yog..... kuv zaj npau suav


#16
Guest_Txoj Hmoo Zoo_*

Guest_Txoj Hmoo Zoo_*
 • Guests
Reputation: 0
COV TIB NEEG UAS XYAUM TXOJ KEV ZOO, PAUB TXOG TXOJ KEV NCAJ NCEES THIAB PAUB TXOG QHOV CUAV THIAB QHOV TSEEB MAS LUAG TSIS COJ THIAB XAV ZOO LI NEJ XAV NAWB MOG COV KWV TIJ HMOOB.

TXHUA YAM NTAWM NEJ, NEJ TWB UA TUS POM ZOO THIAB NYIAS YEEM NYIAS YAM LAWM CES KUV YUAV YUAM TSIS TAU NEJ THIAB YUAV PAB TSIS TAU NEJ LAWM NAWB MOG ?

NEJ HAIS TIAS NEJ QHOV THIAJ LI YOG THIAB ZOO NO CES NEJ YEEJ MEEM PAB NEJ TUS KHEEJ KOM NEJ DIM NTAWM DAB NTXWJ NYOOG TXOJ KEV PHEM MUS TXOG QHOV UAS NEJ XAV TAU THIAB NEJ NTSHAW NAWB MOG.

KUV PAUB ZOO TIAS NEJ YEEJ TSIS MUAJ LEEJ TWG YUAV XAUJ POM QHOV TSEEB THIAB PAUB TXOG QHOV ZOO HLO LI ?
NEJ TSUAS YOG LAM TAU LAM XAV CES LAM HAIS KOM TAS LI NEJ LUB SIAB XAV XWB.

#17
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Txoj Hmoo Zoo, on 22 July 2012 - 02:49 PM, said:

COV TIB NEEG UAS XYAUM TXOJ KEV ZOO, PAUB TXOG TXOJ KEV NCAJ NCEES THIAB PAUB TXOG QHOV CUAV THIAB QHOV TSEEB MAS LUAG TSIS COJ THIAB XAV ZOO LI NEJ XAV NAWB MOG COV KWV TIJ HMOOB.

TXHUA YAM NTAWM NEJ, NEJ TWB UA TUS POM ZOO THIAB NYIAS YEEM NYIAS YAM LAWM CES KUV YUAV YUAM TSIS TAU NEJ THIAB YUAV PAB TSIS TAU NEJ LAWM NAWB MOG ?

NEJ HAIS TIAS NEJ QHOV THIAJ LI YOG THIAB ZOO NO CES NEJ YEEJ MEEM PAB NEJ TUS KHEEJ KOM NEJ DIM NTAWM DAB NTXWJ NYOOG TXOJ KEV PHEM MUS TXOG QHOV UAS NEJ XAV TAU THIAB NEJ NTSHAW NAWB MOG.

KUV PAUB ZOO TIAS NEJ YEEJ TSIS MUAJ LEEJ TWG YUAV XAUJ POM QHOV TSEEB THIAB PAUB TXOG QHOV ZOO HLO LI ?
NEJ TSUAS YOG LAM TAU LAM XAV CES LAM HAIS KOM TAS LI NEJ LUB SIAB XAV XWB.

Saub aw! koj twb explain tsis tau hais tias koj xauj pom dab tsis es koj yuav hais ua dab tsi nas, cav txog tav no koj twb qhia tsis tau hais tias qhov koj pom ntawd yog li cas tiag.  Ib tug neeg nws hais tias nws xauj pom mas nws yeej qhia tau rau suav daws paub.

#18
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Vamntxawg, on 22 July 2012 - 08:02 PM, said:

Saub aw! koj twb explain tsis tau hais tias koj xauj pom neeg lub txim iabliam  es koj yuav hais ua dab tsi nas, cav txog tav no koj twb qhia tsis tau hais tias qhov koj pom ntawd yog li cas tiag.  Ib tug neeg nws hais tias nws xauj pom mas nws yeej qhia tau rau suav daws paub.

Saub, koj hais tias peb tsis muaj kev ncaj ncees no es, koj qhov kev ncaj ncees yog dab tsis qhia los seb? peb cov niag neeg tsis muaj kev ncaj ncees no mas, tsuav peb paub hlub lwm leej lwm tus, paub ntshai kev npam, paub ntshai lub ntuj, peb ntseeg nomtswv txoj cai xwb ces peb qhuas kawg lawm tiag.  Kuv lam nug koj ib lo:  Kev ncaj ncees puas yog yus yug ib tug neeg ne yom?#19
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Vamntxawg, on 22 July 2012 - 08:02 PM, said:

Saub aw! koj twb explain tsis tau hais tias koj xauj pom neeg lub txim iabliam  es koj yuav hais ua dab tsi nas, cav txog tav no koj twb qhia tsis tau hais tias qhov koj pom ntawd yog li cas tiag.  Ib tug neeg nws hais tias nws xauj pom mas nws yeej qhia tau rau suav daws paub.

Saub, koj hais tias peb tsis muaj kev ncaj ncees no es, koj qhov kev ncaj ncees yog dab tsis qhia los seb? peb cov niag neeg tsis muaj kev ncaj ncees no mas, tsuav peb paub hlub lwm leej lwm tus, paub ntshai kev npam, paub ntshai lub ntuj, peb ntseeg nomtswv txoj cai xwb ces peb qhuas kawg lawm tiag.  Kuv lam nug koj ib lo:  Kev ncaj ncees puas yog yus yug ib tug neeg ne yom?#20
Guest_Txoj Hmoo Zoo_*

Guest_Txoj Hmoo Zoo_*
 • Guests
Reputation: 0
KEV TSIS NCAJ NCEES CES YOG QHOV UAS KOJ TAB TOM HAIS NTAWM KO NTAG LAU...?
UA LI CAS ES LAM TAU LAM XAV LAM HAIS LI LAWM XWB, KUV TSIS YOG COV UAS KOJ XAV THIAB KOJ HAIS KO NAWB MOG ?

KUV TWB YEEJ HAIS LAWM HAIS TIAS NEJ YUAV TSUM POM THIAB PAUB KUV KOM ZOO TSO NEJ MAM LI HAIS KUV NO OS ?

#21
Guest_Hmoob tshiab_*

Guest_Hmoob tshiab_*
 • Guests
Reputation: 0

 Txoj Hmoo Zoo, on 22 July 2012 - 08:45 PM, said:

KEV TSIS NCAJ NCEES CES YOG QHOV UAS KOJ TAB TOM HAIS NTAWM KO NTAG LAU...?
UA LI CAS ES LAM TAU LAM XAV LAM HAIS LI LAWM XWB, KUV TSIS YOG COV UAS KOJ XAV THIAB KOJ HAIS KO NAWB MOG ?

KUV TWB YEEJ HAIS LAWM HAIS TIAS NEJ YUAV TSUM POM THIAB PAUB KUV KOM ZOO TSO NEJ MAM LI HAIS KUV NO OS ?


#22
Guest_Hmoob tshiab_*

Guest_Hmoob tshiab_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob zoo cov phooj ywg

Tib neeg txhua tus yuav tsis mus dab teb hlo li, Nyias yuav mus raws nyias qhov kev ntseeg thiab nyiam lawm xwb nawd, Hos peb txhua tus yuav tau nyob ntuj ceeb tsheej txhua leej lawm, Yuav tsis muaj ib twg tsis tau nyob hlo li.

Dab teb puas muaj thiab puas pom: Dab teb muaj tab sis tsis muaj neeg pom, Tsuas yog ua npau suav pom xwb yeej tsis muaj neeg mus txog los li. Ntuj ceeb tsheej muaj thiab pom lawm, Ntuj ceeb tsheej yog lub peb nyob no lawm, Yuav tsis tshuav ib lub ntuj twg rau peb cov tsis tau tuag no nyob lawm, Yog thaum tuag lawm kawg mus nyob rau lub ntuj pog koob yawg koob lawd nyob lawm xwb, Lub ntuj kuv hais los no kuv kuj pom thiab txog lawm tsuas yog tsis tau txog caij mus nyob xwb, Peb txhua tus yuav dhia tsis dhau lub ntuj no kiag li.

Peb ua neeg nyob peb yuav tsum sib hlub mog hmoob, Kom nco ntsoov tias txog koj yeej kawg cia kuv, Txog kuv los yeej kawg cia koj xwb , Tsis hais xeem twg hlo li yuav tsum siv li kuv hais no thiaj mus tau.

Yog leej twg tsis coj li no, No ho teb tuaj mam tham txuas mus

Hmoob Tshiab

#23
Guest_Txoj hmoo zoo_*

Guest_Txoj hmoo zoo_*
 • Guests
Reputation: 0

 Hmoob tshiab, on 17 September 2012 - 07:24 AM, said:

Nyob zoo cov phooj ywg

Tib neeg txhua tus yuav tsis mus dab teb hlo li, Nyias yuav mus raws nyias qhov kev ntseeg thiab nyiam lawm xwb nawd, Hos peb txhua tus yuav tau nyob ntuj ceeb tsheej txhua leej lawm, Yuav tsis muaj ib twg tsis tau nyob hlo li.

Dab teb puas muaj thiab puas pom: Dab teb muaj tab sis tsis muaj neeg pom, Tsuas yog ua npau suav pom xwb yeej tsis muaj neeg mus txog los li. Ntuj ceeb tsheej muaj thiab pom lawm, Ntuj ceeb tsheej yog lub peb nyob no lawm, Yuav tsis tshuav ib lub ntuj twg rau peb cov tsis tau tuag no nyob lawm, Yog thaum tuag lawm kawg mus nyob rau lub ntuj pog koob yawg koob lawd nyob lawm xwb, Lub ntuj kuv hais los no kuv kuj pom thiab txog lawm tsuas yog tsis tau txog caij mus nyob xwb, Peb txhua tus yuav dhia tsis dhau lub ntuj no kiag li.

Peb ua neeg nyob peb yuav tsum sib hlub mog hmoob, Kom nco ntsoov tias txog koj yeej kawg cia kuv, Txog kuv los yeej kawg cia koj xwb , Tsis hais xeem twg hlo li yuav tsum siv li kuv hais no thiaj mus tau.

Yog leej twg tsis coj li no, No ho teb tuaj mam tham txuas mus

Hmoob Tshiab
Nyob zoo os tus phooj ywg Hmoob tshiab, zoo siab thiab ua tsaug rau koj cov lus zoo lus txhawb siab nawb mog. Ntawm kuv los kuv yeej ntseeg tias txoj kev uas yuav mus rau ntuj ceeb tsheej ntawd ces nws yeej muaj tab sis nyob ntawm seb tib neeg txhua tus sawv daws lub siab xav thiab nyiam mus rau feem zoo li cas xwb. Yog tias yus ntseeg hais tias muaj ces nws yeej muaj xwb li os.

#24
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 tsisxavtuag, on 21 July 2012 - 08:43 PM, said:

ntuj ceeb cheej nyob qhov twg dab teb nyob qhov twg. kuv tsis tau pom dua los li. txij li kuv pom txhua2 tus tuag ces nkag hauv qab nyom los hauv av tag lawm xwb. koj yuav ya lol?

Tsixavtuag

Txawm yog tus ntseeg thiab tus tsi ntseeg los yeej yuav tuag rau qhov peb txhua tus yog noobneej muaj roj ntsha thiab yuav mus rau hauv qhov av li koj hais mas, tabsis peb tus ntsujplig nws tsi txawj tuag.  Puas muaj leejtwg pom nws tus ntsujplig, puas muaj leejtwg pom dab rauqhov dab los kuj yog ntsujplig tabsis dab tsi muaj cev nqaijtawv li peb; tabsis peb Moob yeej paub tseeb tias tibneeg muaj ntsujplig.  Peb txhua tus yeej yuav tuag, tus neeg tuag lawm nws tus ntsujplig tsi nyob hauv nws lub cev lawm nws thiaj tuag.  Thaum peb lub cev tuag lawm peb tus ntsujplig yuav nyob tsi tau hauv peb lub cev ces tom hauv ntej yuav muaj ob qhov chaw rau peb mus xwb, ob qhov chaw ntawd Vajtswv txojlus qhia rau peb tias lub ib yog ntuj ceebtsheej, lub ob yog ntujtawg.  Heaven and hell are real, you must believe and you must chose one right now.  Thaum koj tu siav nrho ces lub qhovrooj tom hauv ntej qhib hlo rau koj, koj tsi xav mus los yeej yuav tau mus.

Vajtswv txojlus qhia peb tias ntuj ceebtsheej yog Tswv Yexus lub, yog koj yuav mus ntuj ceebtsheej ces txais yuav Tswv Yexus ua koj tus Tswv Cawmseej tamsim no, kev ntseeg Tswv Yexus yog kev nrog Vajtswv sib raug zoo, yog koj tsi nrog Vajtswv sib raug zoo Vajtswv yuav tsi leeg paub koj thiab tsi txais koj mus nyob ntuj ceebtsheej, rauqhov ntuj ceebtsheej yog nws lub; yeej tsi muaj ob peb lub ntuj ceebtsheej li tsuas yog muaj tib lub xwb.  Teg Num 4:12 qhia tias, "Tsi muaj leejtwg cawm tau peb dim peb lub txim, tsuas yog Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau, tsi muaj dua lwm tus uas Vajtswv tso los cawm peb tibneeg ntiajteb kom peb dim peb lub txim li".  Yauhaas 14:6 hais tias, Yexus teb Thaumas hais tias, "Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb, thiab yog txojsia; tsi muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau."  Yexus thiaj yog tus uas coj tau peb mus ntuj ceebtsheej, txhua lub religion yuav tsum los ntseeg Yexus xwb thiaj li mus tau ntuj ceebtsheej.

Vajtswv txojlus hais txog ntujtawg thiab.  Mathais 25:41 Yexus hais tias, "Nws hais rau cov uas nyob ntawm nws sab txhumphem (sab laug) hais tias, 'Nej cov uas raug Vajtswv foom tsi zoo.  Nej cia li tsiv ntawm kuv mus rau hauv lub cub tawg uas cig tsi paub tuag mus ibtxhis uas twb npaj tseg rau dab Ntxwgnyoog thiab nws cov tubkhai mus nyob lawm."Ntujtawg yog Vajtswv npaj rau dab ntxwgnyoog thiab nws cov demons mus nyob, qhov chaw ntawd yog ntujtawg; dab ntxwgnyoog thiab cov demons xav kom tag nrho neeg ntiajteb nrog lawv nyob ntujtawg txomnyem li lawv, cov dab thiaj tshaum peb tibneeg ntiajteb kom dig muag, tshoov peb siab koj tsi txhob ntseeg Yexus, tshoov peb siab kom tsi txhob ntseeg tias muaj Vajtswv Yawmsaub sub sawvdaws tau nrog nws thiab nws cov dab nyob ntujtawg.  Yog peb tsi xav mus nyob ntujtawg ces kawg los txais yuav Tswv Yexus ua peb tus Tswv Cawmseej xwb.

Yog li no, nyob tom peb hauv ntej muaj ob qhov chaw rau peb mus xwb, mus ntuj ceebtsheej ces ntseeg Yexus; yuav mus ntujtawg ces tsi tas ntseeg Yexus li, rauqhov dab ntxwgnyoog xav kom tibneeg mus hauv coob li coob tau.  Cov phoojywg sawvdaws peb hlub nej thiab thov nej los ntseeg Vajtswv ua ntej lig rau nej mog.

#25
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on 22 January 2013 - 04:03 PM, said:

Tsixavtuag

Txawm yog tus ntseeg thiab tus tsi ntseeg los yeej yuav tuag rau qhov peb txhua tus yog noobneej muaj roj ntsha thiab yuav mus rau hauv qhov av li koj hais mas, tabsis peb tus ntsujplig nws tsi txawj tuag.  Puas muaj leejtwg pom nws tus ntsujplig, puas muaj leejtwg pom dab rauqhov dab los kuj yog ntsujplig tabsis dab tsi muaj cev nqaijtawv li peb; tabsis peb Moob yeej paub tseeb tias tibneeg muaj ntsujplig.  Peb txhua tus yeej yuav tuag, tus neeg tuag lawm nws tus ntsujplig tsi nyob hauv nws lub cev lawm nws thiaj tuag.  Thaum peb lub cev tuag lawm peb tus ntsujplig yuav nyob tsi tau hauv peb lub cev ces tom hauv ntej yuav muaj ob qhov chaw rau peb mus xwb, ob qhov chaw ntawd Vajtswv txojlus qhia rau peb tias lub ib yog ntuj ceebtsheej, lub ob yog ntujtawg.  Heaven and hell are real, you must believe and you must chose one right now.  Thaum koj tu siav nrho ces lub qhovrooj tom hauv ntej qhib hlo rau koj, koj tsi xav mus los yeej yuav tau mus.

Vajtswv txojlus qhia peb tias ntuj ceebtsheej yog Tswv Yexus lub, yog koj yuav mus ntuj ceebtsheej ces txais yuav Tswv Yexus ua koj tus Tswv Cawmseej tamsim no, kev ntseeg Tswv Yexus yog kev nrog Vajtswv sib raug zoo, yog koj tsi nrog Vajtswv sib raug zoo Vajtswv yuav tsi leeg paub koj thiab tsi txais koj mus nyob ntuj ceebtsheej, rauqhov ntuj ceebtsheej yog nws lub; yeej tsi muaj ob peb lub ntuj ceebtsheej li tsuas yog muaj tib lub xwb.  Teg Num 4:12 qhia tias, "Tsi muaj leejtwg cawm tau peb dim peb lub txim, tsuas yog Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau, tsi muaj dua lwm tus uas Vajtswv tso los cawm peb tibneeg ntiajteb kom peb dim peb lub txim li".  Yauhaas 14:6 hais tias, Yexus teb Thaumas hais tias, "Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb, thiab yog txojsia; tsi muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau."  Yexus thiaj yog tus uas coj tau peb mus ntuj ceebtsheej, txhua lub religion yuav tsum los ntseeg Yexus xwb thiaj li mus tau ntuj ceebtsheej.

Vajtswv txojlus hais txog ntujtawg thiab.  Mathais 25:41 Yexus hais tias, "Nws hais rau cov uas nyob ntawm nws sab txhumphem (sab laug) hais tias, 'Nej cov uas raug Vajtswv foom tsi zoo.  Nej cia li tsiv ntawm kuv mus rau hauv lub cub tawg uas cig tsi paub tuag mus ibtxhis uas twb npaj tseg rau dab Ntxwgnyoog thiab nws cov tubkhai mus nyob lawm."Ntujtawg yog Vajtswv npaj rau dab ntxwgnyoog thiab nws cov demons mus nyob, qhov chaw ntawd yog ntujtawg; dab ntxwgnyoog thiab cov demons xav kom tag nrho neeg ntiajteb nrog lawv nyob ntujtawg txomnyem li lawv, cov dab thiaj tshaum peb tibneeg ntiajteb kom dig muag, tshoov peb siab koj tsi txhob ntseeg Yexus, tshoov peb siab kom tsi txhob ntseeg tias muaj Vajtswv Yawmsaub sub sawvdaws tau nrog nws thiab nws cov dab nyob ntujtawg.  Yog peb tsi xav mus nyob ntujtawg ces kawg los txais yuav Tswv Yexus ua peb tus Tswv Cawmseej xwb.

Yog li no, nyob tom peb hauv ntej muaj ob qhov chaw rau peb mus xwb, mus ntuj ceebtsheej ces ntseeg Yexus; yuav mus ntujtawg ces tsi tas ntseeg Yexus li, rauqhov dab ntxwgnyoog xav kom tibneeg mus hauv coob li coob tau.  Cov phoojywg sawvdaws peb hlub nej thiab thov nej los ntseeg Vajtswv ua ntej lig rau nej mog.

Bawg Guest cov uas tsis ntseeg nej tus vajtswv es ntseeg ntuj ntseeg teb ces luag tuag luag mus thawj thiab ua tus tshiab lawm.  Luag xaiv yam uas luag nyiam ces luag los thawj ua yam ntawd lawm.  Hos nej ntseeg yesxus ces thaum nej tuag nej mus nyob tim toj ntxas tos txog hnub uas yesxus nqis los, yesxus mam los tsa nej sawv.  Yog yesxus los tsis tau ces nej tag mus li.  Hos yog yesxus los los yesxus tseem  muab cov ciaj tua tuag tag thiab.  Koj puas pom nej niaj hnub tos Rapture day uas yog hnub yesxus nqis.

Yog koj ntseeg hais tias thaum koj tuag kiag ces koj tus plig mus nrog yesxus nyob ces txhais tau hais tias koj tsis ntseeg yesxus.  Koj ntseeg lwm yam lawm.  Nyeem koj phau bible zoo zoo nawb mog.

#26
Guest_Pab_*

Guest_Pab_*
 • Guests
Reputation: 0

 idontknow, on 21 July 2012 - 09:26 PM, said:

KOJ POM LEEJTWG LAWM ES SAWV TAU ROV LOS QHIA KOJ HAIS TIAS NIM MUAJ NTUJ CEEB TSHEEJ THIAB DABTEB MAS LOD?.

AB...... NPAWG KUV NTSHAI KOJ HAIS TXOG QHOV NIAG UAS SIBTXIAG MOB MOB KUB LUG CUAG SIAV YUAV TU XWB POB?.

YOG KOJ HAIS TEJ NIAG KEV SIBTXIAG NTAWD XWB CES KUV TWB YA DHAU DUA SAUV HUVSI LAWM NAWB.

LUB CAIJ NIM NOV CES ZOG NTAUG TAS LAWM TSHUAV QHOV TOS SEB LEEJTWG YUAV XUB NKAG LAWM HAUV QHOV NTXA XWB ES YUAV TSIS MUAJ DUA LWM LUB NTUJ LUB TEB LAWM NAW.


Yawg, piv xam hais tias yog koj pw txog ib tag hmo na has tog koj paub koj sawv ntawm ib lub qhovrooj qhib lug cia tog koj, txawm muaj ib tug uas koj tsi nyiam hlo li los hais rau koj tias kuv tuaj tos koj mus rau qhov chaw uas koj tsi xav mus, thaum ntawd koj mam pib ntshai, kom thim hlo rov qab mus ntawm koj lub qub cev tabsis nwg tuag lawm, koj nkag mus hauv koj lub cev es koj ua tiag sawv los koj sawv tsi taug li lawm, koj qw npaum twg los tsi muaj leejtwg nov koj qw li thiab; thaum ntawd koj tig hlo mus saib qhov rooj uas qhib lug tog koj ntawd muaj nplaim tawg cig loj loj tuaj hauv ntujtawg tuaj rau koj, tus uas tuaj tos koj ntawd hais rau koj tias peb cov ua yog dab ces yog cov uas nyob hauv no ntag, koj cia li nrog peb mus.  Tej zuad koj yuav hais rau tus ntawd tias, kuv yuav mus ntuj ceebtsheej xwb, nws yuav hais rau koj tias ntuj ceebtsheej tsuas yog cov ntseeg Yexus thiaj tau mus xwb, koj twb tsi nyiam cov ntseeg Yexus thiab koj niaj hnub nrog peb ua phem thiab hais lus saib tsi taus cov ntseeg, Vajtswv yeej npaj qhov chaw no rau peb cov ua yog dab thiab nej cov uas tsi kam ntseeg Yexus mus raus rawv kev txomnyem no mus txog hnub Vajtswv txiavtxim.  Thaus ntawd koj mam ntseeg hais tias muaj ntujtawg muaj ntuj ceebtsheej tabsis nws twb lig rau koj lawm.

Tus kwv, koj tsi txhob khavtheeb tsi txhob hais lus tsi muaj qab hau li ko.  Kuv xav kom koj los xav txog koj lub neej rau yav tomntej, thaus koj paub tias koj tuag lawm koj sawv tsi tau rov qab los lawm, koj mam pom hell and heaven are real but is too late for you, you can not come back to tell people that hell and heaven are real.  Kuv xav kom los ntseeg tus Tswv Yexus koj thiaj yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, tsi tau raug kev txomnyem nyob hauv ntujtawg.  Los ntseeg Yexus thaum koj tseem muaj sijhawm no nawb.

#27
Guest_Pab_*

Guest_Pab_*
 • Guests
Reputation: 0

 Vamntxawg, on 23 January 2013 - 02:57 PM, said:

Bawg Guest cov uas tsis ntseeg nej tus vajtswv es ntseeg ntuj ntseeg teb ces luag tuag luag mus thawj thiab ua tus tshiab lawm.  Luag xaiv yam uas luag nyiam ces luag los thawj ua yam ntawd lawm.  Hos nej ntseeg yesxus ces thaum nej tuag nej mus nyob tim toj ntxas tos txog hnub uas yesxus nqis los, yesxus mam los tsa nej sawv.  Yog yesxus los tsis tau ces nej tag mus li.  Hos yog yesxus los los yesxus tseem  muab cov ciaj tua tuag tag thiab.  Koj puas pom nej niaj hnub tos Rapture day uas yog hnub yesxus nqis.

Yog koj ntseeg hais tias thaum koj tuag kiag ces koj tus plig mus nrog yesxus nyob ces txhais tau hais tias koj tsis ntseeg yesxus.  Koj ntseeg lwm yam lawm.  Nyeem koj phau bible zoo zoo nawb mog.

Vamntxawg

Kuv pab koj tusiab uas koj ntshaw txojkev mus thawj thiab, tus uas vam yuav mus thawj thiab yog tus uas txomnyem tshajplawg, tuag thawj thiab, tuag thawj thiab yog tus uas txomnyem kawgnkaus li.  Muaj ob qhov rau koj mus thawj thiab xwb xws li yog ntujtawg thiab ntuj ceebtsheej xwb.  Yog los ntseeg tus Tswv Yexus ces koj yuav tau mus nyob ntuj ceebtsheej li xwb, yog koj tsi ntseeg Yexus ces koj yeej yuav tau mus thawj thiab rau hauv ntujtawg li xwb.  Peb cov uas ntseeg Yexus peb tsi need mus thawj thiab li os.  Vajtswv txojlus qhia tias, thaum kuv tseem ua neej nyob  kuv nrog Yexus koom ib txojsia, thaum kuv tuag lawm kuv mus nrog Yexus nyob.  Nws tsi zoo li koj lam hais saum no nawb.

Vajtswv txojlug qhia tias tibneeg yuavtsum tuag ib zaug, tom qab ntawd yog kev txiav txim lawm xwb.  Vajtswv hlub neeg ntiajteb nws thiaj txib nws tib Leej Tub (Yexus) los rau hauv ntiajteb, tus uas ntseeg nws Leej Tub yuav tsi tuag (yuav tsi raug txiav txim pov ntujtawg) tabsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.

Vamntxawg, koj yuav tau xav txog koj lub neej yav tomntej es los ntseeg tus Tswv Yexus nawb,  Tswv Yexus hlub koj, nws tseem tos koj, nws tsi xav kom koj mus raug kev txomnyem nyob hauv ntujtawg mus ibtxhis.  Nws xav kom koj los ntseeg thiab ciasiab rau nws, thaum nws rov los tos cov ntseeg koj ib tus thiaj yuav tau mus nrog nws nyob hauv nws lub ntuj ceebtsheej.  Qhia koj tias, ntuj ceebtsheej muaj tib lub xwb, Yexus yog tus Tswv ntuj ceebtsheej; tus uas Yexus coj mus nyob ntuj ceebtsheej yog tus uas nrog Yexus sib raug zoo lawm.  Cia li los ntseeg Yexus nawb tsam lig rau koj lawm.  God bless

#28
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Pab, on 24 January 2013 - 07:24 PM, said:

Vamntxawg

Kuv pab koj tusiab uas koj ntshaw txojkev mus thawj thiab, tus uas vam yuav mus thawj thiab yog tus uas txomnyem tshajplawg, tuag thawj thiab, tuag thawj thiab yog tus uas txomnyem kawgnkaus li.  Muaj ob qhov rau koj mus thawj thiab xwb xws li yog ntujtawg thiab ntuj ceebtsheej xwb.  Yog los ntseeg tus Tswv Yexus ces koj yuav tau mus nyob ntuj ceebtsheej li xwb, yog koj tsi ntseeg Yexus ces koj yeej yuav tau mus thawj thiab rau hauv ntujtawg li xwb.  Peb cov uas ntseeg Yexus peb tsi need mus thawj thiab li os.  Vajtswv txojlus qhia tias, thaum kuv tseem ua neej nyob  kuv nrog Yexus koom ib txojsia, thaum kuv tuag lawm kuv mus nrog Yexus nyob.  Nws tsi zoo li koj lam hais saum no nawb.

Vajtswv txojlug qhia tias tibneeg yuavtsum tuag ib zaug, tom qab ntawd yog kev txiav txim lawm xwb.  Vajtswv hlub neeg ntiajteb nws thiaj txib nws tib Leej Tub (Yexus) los rau hauv ntiajteb, tus uas ntseeg nws Leej Tub yuav tsi tuag (yuav tsi raug txiav txim pov ntujtawg) tabsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.

Vamntxawg, koj yuav tau xav txog koj lub neej yav tomntej es los ntseeg tus Tswv Yexus nawb,  Tswv Yexus hlub koj, nws tseem tos koj, nws tsi xav kom koj mus raug kev txomnyem nyob hauv ntujtawg mus ibtxhis.  Nws xav kom koj los ntseeg thiab ciasiab rau nws, thaum nws rov los tos cov ntseeg koj ib tus thiaj yuav tau mus nrog nws nyob hauv nws lub ntuj ceebtsheej.  Qhia koj tias, ntuj ceebtsheej muaj tib lub xwb, Yexus yog tus Tswv ntuj ceebtsheej; tus uas Yexus coj mus nyob ntuj ceebtsheej yog tus uas nrog Yexus sib raug zoo lawm.  Cia li los ntseeg Yexus nawb tsam lig rau koj lawm.  God bless

Koj pab kuv tus siab los kuv kuj pab koj tus siab thiab nawb, kuv txoj kev ntseeg yog democracy.  Yawj siab nyob ntawm yus txoj xaiv. Freedom of speech thiab.  Kuv tuag, kuv tus plig xav rov los thawj ua neeg los tau, tsis xav thawj lawm los tau.  Hos koj txoj kev ntseeg yog Kausmausniv, koj hais tsis tau lus phem rau koj tus nom yesxus( not free speech) yesxus txawm ua phem los koj hais tsis tau, koj hais ntau ces mag pov hlawv xwb.  Thaum koj tuag, koj tus plig tsis muaj chaw mus, nws yuav nyob zov lub qhov ntxa txog hnub uas koj tus yesxus nqis los tsa sawv. Qhov 2 koj tus yesxus los tseem hais tias nej tsis muaj plig thiab, yog li no nej tsis freedom of choosing thiab koj tsis muaj choice uas yuav ua tau ib yam dab tsi.

Yog li koj hais lawm, nej koom nrog yesxus ib txojsia, nej koom ib lub siab nrog yesxus rhuav tsem Mausxej txoj kev cai uas yog vajtswv muab rau Mausxej coj,  Yesxus hais tias tus yuav rau txim rau nej yog Mausxej, yesxus hais tias lub ntiajteb thiab saum ntuj puas ntsoog tag los Mausxej cov lus tsis poob ib tug ntawv me me li, zaum no nej mus church hnub sunday lawm.  Yog li Mausxej yuav rau txim rau nej.  Tus uas thaum txojsia tus kiag es qhov rooj qhib lug tos ces txawm yog nej cov ntseeg yesxus ntag lauj!!

#29
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,254 posts
Reputation: 1,048
Excellent

 *☆ N@s Σj Internet ☆*, on 22 July 2012 - 08:27 AM, said:


ab, txhob mus ntuj ceeb tsheej os. Cia mus ntxwg nyoog teb xwb nawb. Vim ntuj ceeb tsheej mas muaj tib co tsim tsim txiaj thiab mloog mloog lus xwb tsis muaj hluas nkauj hluas nraug tham nawb. Hos mus ntxeeg nyoog teb mas muaj zaub mos, zaub laus, muaj hav nyom thiab hav mos txhov ntau heev li thiaj li lom zem. Mus ntuj ceeb tsheej ces yuav tau mus ua neeg tsim txiaj xwb tsis lom zem lawm ov.
☆ N@s Σj Internet ☆*
Ntuj ceeb tsheej los tsis mus dab teb los tsis mus tas nrho txhua tus mus ua ke rau tim toj ntxas nkaus xwb mas mog.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#30
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Xeevtxwjlaug, on 27 January 2013 - 06:08 PM, said:

☆ N@s Σj Internet ☆*
Ntuj ceeb tsheej los tsis mus dab teb los tsis mus tas nrho txhua tus mus ua ke rau tim toj ntxas nkaus xwb mas mog.

Xeev,  Yesxus yog ib tug Atheist Yesxus twb tsis ntseeg hais tias neeg muaj plig, neeg txhawjthawj.  Yesxus yeej hais tias neeg tuag ces mus nyob tim toj ntxas xwb no nas.  Xeev yog koj paub cov pajlug uas yesxus ua Miracle ntawd tag lawm ces, koj paub tseeb hais tias yesxus yog Atheist, qhov lawv tsis xav qhia Yesxus cov Miracle rau cov neeg ces lawv ntshai tsam neeg tsis ntseeg lus cuav lawm ntag.  Yesxus twb hais kiag rau lawv hais tias nej xav pom vajtswv ces pom kuv xwb ces kuv yog vajtswv lawm no los lawv twb tsis paub.

#31
Guest_Pab_*

Guest_Pab_*
 • Guests
Reputation: 0

 Vamntxawg, on 26 January 2013 - 08:30 PM, said:

Koj pab kuv tus siab los kuv kuj pab koj tus siab thiab nawb, kuv txoj kev ntseeg yog democracy.  Yawj siab nyob ntawm yus txoj xaiv. Freedom of speech thiab.  Kuv tuag, kuv tus plig xav rov los thawj ua neeg los tau, tsis xav thawj lawm los tau.  Hos koj txoj kev ntseeg yog Kausmausniv, koj hais tsis tau lus phem rau koj tus nom yesxus( not free speech) yesxus txawm ua phem los koj hais tsis tau, koj hais ntau ces mag pov hlawv xwb.  Thaum koj tuag, koj tus plig tsis muaj chaw mus, nws yuav nyob zov lub qhov ntxa txog hnub uas koj tus yesxus nqis los tsa sawv. Qhov 2 koj tus yesxus los tseem hais tias nej tsis muaj plig thiab, yog li no nej tsis freedom of choosing thiab koj tsis muaj choice uas yuav ua tau ib yam dab tsi.

Yog li koj hais lawm, nej koom nrog yesxus ib txojsia, nej koom ib lub siab nrog yesxus rhuav tsem Mausxej txoj kev cai uas yog vajtswv muab rau Mausxej coj,  Yesxus hais tias tus yuav rau txim rau nej yog Mausxej, yesxus hais tias lub ntiajteb thiab saum ntuj puas ntsoog tag los Mausxej cov lus tsis poob ib tug ntawv me me li, zaum no nej mus church hnub sunday lawm.  Yog li Mausxej yuav rau txim rau nej.  Tusas thaum txojsia tus kiag es qhov rooj qhib lug tos ces txawm yog nej cov ntseeg yesxus ntag lauj!!

Vam Ntxawg

Yog koj coj lub neej zoo li ko xwb ces koj zoo li tus uas pom ib sab xwb ces koj tsuas xav tias sab ntawd thiaj yog xwb, tabsis sab tod ces koj yeej tsi tau paub li, koj tsuas nov luas lwm tus dag ntxias xwb ces koj txawm xav tias yuav yog li ntawd.  Yog zoo li no, koj yeej yuav  pom sab tom xwb xwb li, txawm koj tsi ntseeg thiab tsi xav pom li los koj yeej yuav tau pom li, tsi txhob xav tias koj yuav dim dawb dim do.  Vajtswv txojlus qhia tias "Nej suav hais tias, nej tsi tsimnyog tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis", yog li ntawd peb yuav tso koj tseg thiab mus qhia lwm tus; cov tibneeg ua Vajtswv xaiv los yuav txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawv yeej yuav los ntseeg.  Tamsim no tseem muaj sijhawm rau koj, txawm koj ntxub Yexus heev li los nws tseem tos koj, yog koj tuag ua ntej tsi tau ntseeg Yexus losis Yexus los ua ntej koj tsi tau los ntseeg nws ces kuv yuav nrog koj tu siab heev rau ntawm Vajtswv lub xubntiag.  Yexus hais tias, "Tus uas leeg tabmeeg sawvdaws hais tias, nws yog kuv li, ces kuv yuav leeg yuav tus ntawd tabmeeg kuv Txiv tus uas nyob sau ntuj ceebtsheej ib yam li ntawd.  Tabsis tus uas tsi leeg yuav kuv tabmeeg sawvdaws, kuv yuav tsi leeg tus ntawd  tabmeeg kuv Txiv tus uas nyob sau ntuj ceebtsheej."

#32
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Pab, on 03 February 2013 - 03:13 PM, said:

Vam Ntxawg

Yog koj coj lub neej zoo li ko xwb ces koj zoo li tus uas pom ib sab xwb ces koj tsuas xav tias sab ntawd thiaj yog xwb, tabsis sab tod ces koj yeej tsi tau paub li, koj tsuas nov luas lwm tus dag ntxias xwb ces koj txawm xav tias yuav yog li ntawd.  Yog zoo li no, koj yeej yuav  pom sab tom xwb xwb li, txawm koj tsi ntseeg thiab tsi xav pom li los koj yeej yuav tau pom li, tsi txhob xav tias koj yuav dim dawb dim do.  Vajtswv txojlus qhia tias "Nej suav hais tias, nej tsi tsimnyog tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis", yog li ntawd peb yuav tso koj tseg thiab mus qhia lwm tus; cov tibneeg ua Vajtswv xaiv los yuav txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawv yeej yuav los ntseeg.  Tamsim no tseem muaj sijhawm rau koj, txawm koj ntxub Yexus heev li los nws tseem tos koj, yog koj tuag ua ntej tsi tau ntseeg Yexus losis Yexus los ua ntej koj tsi tau los ntseeg nws ces kuv yuav nrog koj tu siab heev rau ntawm Vajtswv lub xubntiag.  Yexus hais tias, "Tus uas leeg tabmeeg sawvdaws hais tias, nws yog kuv li, ces kuv yuav leeg yuav tus ntawd tabmeeg kuv Txiv tus uas nyob sau ntuj ceebtsheej ib yam li ntawd.  Tabsis tus uas tsi leeg yuav kuv tabmeeg sawvdaws, kuv yuav tsi leeg tus ntawd  tabmeeg kuv Txiv tus uas nyob sau ntuj ceebtsheej."

Vajtswv tsis yog niag hauv bible os thaub aw!!, niag hauv bible yog dab nqus koj r oj koj ntshav xwb os,  Yesxus twb tsis paub lub caij txiv hmab txiv ntoo txi es nws yuav ua cas pab tau koj mas thaub.  Yesxus yog ib tug neeg quav dej quav cawv, noj loj haus loj nas, koj puas tau nyeem bible kom zoo zoo?  Yesxus puas yog los cawm koj, koj puas pom nqe bible uas yesxus yuav los cawm lwm haiv neeg?  Yesxus tsuas hais tias nws los nrhiav cov neeg Israel uas zoo li pab yaj uas ploj lawm xwb no los sav.  Koj puas pom nqe bible hais tias Jew tsis ntseeg nws es nws thiaj mus coj lwm haiv neeg los ntseeg nws no mas?  Koj puas pom nqe bible uas yesxus hais tias nej yog cov ceg txiv qus no mas?  Koj puas pom nqe uas yesxus hais txog vantxwv rooj tshoob mas? hmoob thiab lwm haiv neeg yog cov hnav tsoos tsis phim rooj tshoob ntag koj qhov muag dig lawm los ua li cas koj ho tsis pom tej no?   Yog yuav muab nqe rau koj nyeem los yeej tau nawb mog xav nyeem ces tsa tes ntxiv

#33
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,089 posts
Reputation: 1,170
Excellent

 *☆ N@s Σj Internet ☆*, on 22 July 2012 - 08:27 AM, said:


ab, txhob mus ntuj ceeb tsheej os. Cia mus ntxwg nyoog teb xwb nawb. Vim ntuj ceeb tsheej mas muaj tib co tsim tsim txiaj thiab mloog mloog lus xwb tsis muaj hluas nkauj hluas nraug tham nawb. Hos mus ntxeeg nyoog teb mas muaj zaub mos, zaub laus, muaj hav nyom thiab hav mos txhov ntau heev li thiaj li lom zem. Mus ntuj ceeb tsheej ces yuav tau mus ua neeg tsim txiaj xwb tsis lom zem lawm ov.

:55318906: :55318906: :55318906: :efb50fe2: :efb50fe2: :efb50fe2:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#34
Guest_tswv8 qub_*

Guest_tswv8 qub_*
 • Guests
Reputation: 0

 Txoj Hmoo Zoo, on 21 July 2012 - 07:35 PM, said:

YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?


NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.
QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?

txoj hmoo zoo,

kuv hais qhia meej meej rau koj thiab hmoob suavdaws kom paub thiab pom kom meej meej hais tias txoj sia tsi yog ib yam uas yuav muab coj los joke nawb.

tibneeg muaj plig/spirit.  tus plig ntawm yuav mus ceebtsheej/heaven losis ntuj tawg/hell it depends by you.

cov yuav tau mus ceebtsheej/heaven yog ntseeg Yexus nkaus xwb.

cov mus ntujtawg/hell yog cov tsi ntseeg Yexus nkaus thiab xwb.

#35
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 tswv8 qub, on 06 February 2013 - 06:13 PM, said:

txoj hmoo zoo,

kuv hais qhia meej meej rau koj thiab hmoob suavdaws kom paub thiab pom kom meej meej hais tias txoj sia tsi yog ib yam uas yuav muab coj los joke nawb.

tibneeg muaj plig/spirit.  tus plig ntawm yuav mus ceebtsheej/heaven losis ntuj tawg/hell it depends by you.

cov yuav tau mus ceebtsheej/heaven yog ntseeg Yexus nkaus xwb.

cov mus ntujtawg/hell yog cov tsi ntseeg Yexus nkaus thiab xwb.

Tswv8qub, koj ntseeg hais tias koj yuav tau mus nyob kajsiab lug no puas yog?  Koj puas nyeem koj phau bible mas?  nyeem bible kom zoo zoo laiv.  Ceebtsheej yog hmoob lub qub nroog uas tuag hauv ntiajteb no mus lawm.  Thaum cov hmoob uas tseem coj kev cai poj yawm tuag lawv yuav mus nyob lawv lub qub nroog,  Hos nej lub yog Yeslusxaslees, lub yeslusxaslees no yog  cov Jew thiab cov ntseeg pojkoob yawmtxwv Abraham lub.  Nej lub muajtsov muajrog nawb, koj mus nyeem nyob hauv phau tshwmsim, nej lub yuav tawg tag, kub nyiab tag, tshuav mausxej cov ntawv lawm xwb.  Tsis tag no xwb nej broke nej tus vajtswv txoj cai lawm thiab es nej yuav ua cas tau mus nyob lub nroog Yeslusxalees tshiab mas?  Twb tsis yog hais hauv sab ntsuj plig xwb nav, nej muaj txim tuag saum neej no lawm nas.   Koj puas paub koj lub txim tuag?  Koj niaj hnub pe koj tus yesxus tabsi koj qhov kev pe tsis muaj nuj nqis dab tsis li, mus nyeem nyob Matthew 15:6-9.  Koj ho mus nyeem Ezekiel 22: 26-28  Hnub i koj hais tias nej yuav muab 10 nqe kev cai ua 2 nqe xwb no koj mus nyeem nyob Deuteronomy 4:2 koj ho mus nyeem nyob rua James 2:10

ntau lawm ces sau li no xwb

#36
Guest_tswv8 qub_*

Guest_tswv8 qub_*
 • Guests
Reputation: 0
vamntxawg, koj puas ntseeg  hais tias muaj ntujtawg thiab ntuj ceebtshej  no ma.   heaven and hell zoo li lostsuas thiab mekas no ntag hos. cov tsi kam tuaj nimno txomnyem, cov kam tuaj nimno tau zoo noj tau zoo hnav.   txhob mus hais tus ub tus no lub nav, seb koj yuav mus nyob lub twg xwb mas.  ntuj ceebtsheej koj yuav tau work hard thiaj tau mus nyob ov.   

 Vamntxawg, on 06 February 2013 - 10:09 PM, said:

Tswv8qub, koj ntseeg hais tias koj yuav tau mus nyob kajsiab lug no puas yog?  Koj puas nyeem koj phau bible mas?  nyeem bible kom zoo zoo laiv.  Ceebtsheej yog hmoob lub qub nroog uas tuag hauv ntiajteb no mus lawm.  Thaum cov hmoob uas tseem coj kev cai poj yawm tuag lawv yuav mus nyob lawv lub qub nroog,  Hos nej lub yog Yeslusxaslees, lub yeslusxaslees no yog  cov Jew thiab cov ntseeg pojkoob yawmtxwv Abraham lub.  Nej lub muajtsov muajrog nawb, koj mus nyeem nyob hauv phau tshwmsim, nej lub yuav tawg tag, kub nyiab tag, tshuav mausxej cov ntawv lawm xwb.  Tsis tag no xwb nej broke nej tus vajtswv txoj cai lawm thiab es nej yuav ua cas tau mus nyob lub nroog Yeslusxalees tshiab mas?  Twb tsis yog hais hauv sab ntsuj plig xwb nav, nej muaj txim tuag saum neej no lawm nas.   Koj puas paub koj lub txim tuag?  Koj niaj hnub pe koj tus yesxus tabsi koj qhov kev pe tsis muaj nuj nqis dab tsis li, mus nyeem nyob Matthew 15:6-9.  Koj ho mus nyeem Ezekiel 22: 26-28  Hnub i koj hais tias nej yuav muab 10 nqe kev cai ua 2 nqe xwb no koj mus nyeem nyob Deuteronomy 4:2 koj ho mus nyeem nyob rua James 2:10

ntau lawm ces sau li no xwb


#37
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 tswv8 qub, on 07 February 2013 - 05:33 AM, said:

vamntxawg, koj puas ntseeg  hais tias muaj ntujtawg thiab ntuj ceebtshej  no ma.   heaven and hell zoo li lostsuas thiab mekas no ntag hos. cov tsi kam tuaj nimno txomnyem, cov kam tuaj nimno tau zoo noj tau zoo hnav.   txhob mus hais tus ub tus no lub nav, seb koj yuav mus nyob lub twg xwb mas.  ntuj ceebtsheej koj yuav tau work hard thiaj tau mus nyob ov.   

Tsw8qub,  Yog yuav hais txoj sab tuag ces kuv hais tias tsis muaj ntuj tawg.  Hos hais txog sab ciaj ces kuv hais tias muaj ntujtawg ntag.  Ntujtawg yog Jail, kev raug luag cuab luag khi, kev nyuaj siab ntxhov plawv, kuv ntxhov hauv siab.  Hais tag los hais thiab koj twb tsis paub hais tias yesxus yog ib tug theism(theist) Yesxus tsis ntseeg li koj ntseeg nawb me kwv.  Koj puas paub yesxus cov Miracle yog dab tsi?  Yesxus kho tus neeg mob ruas ntawd yog dab tsi?  Puas yog neeg mob ruas tiag?   Yesxus kho 2 tug neeg raug dab es dab tawm 2000 tus dab los nkag rau 2000 tus npua yog dab tsi?  Yog 2 tug neeg no yeej raug dab tiag tiag lov?  Yesxus tshaib plab es yesxus foom tsob txiv cev tuag Yog dab tsi?  Qhia los sob, tsob txiv cev yeej yog tsob txiv cev tiag tiag ntag lov?  Kuv qhia rau koj hais tias cov ntseeg yesxus yog cov Kaumausniv,  Mao txawstoo ntseeg yesxus nws yeej teb chaws, Leenees ntseeg yesxus leesnees yeej teb chaws, haujceesmees ntseeg yesxus, haujceesmees yeej teb chaws, ntau lub teb chaw Africa ntseeg yesxus lawv yeej teb chaws lawv tso tau lawv lub teb chaws los ntawm cov dawb tawv los.  Cov kuv hais no lawv ntseeg xwb lawv tsis teev yesxus nawb, dab los lawv tsis teev nawb. Yog leej twg teev dab, teev yesxus ces raug Mao txawstoos tua vim cov kev teev no yog kev vwm xwb, pab tsis tau dab tsi, cov kev teev no khuj noj khuj haus xwb.

#38
Guest_Pab_*

Guest_Pab_*
 • Guests
Reputation: 0

 Vamntxawg, on 07 February 2013 - 11:17 PM, said:

Tsw8qub,  Yog yuav hais txoj sab tuag ces kuv hais tias tsis muaj ntuj tawg.  Hos hais txog sab ciaj ces kuv hais tias muaj ntujtawg ntag.  Ntujtawg yog Jail, kev raug luag cuab luag khi, kev nyuaj siab ntxhov plawv, kuv ntxhov hauv siab.  Hais tag los hais thiab koj twb tsis paub hais tias yesxus yog ib tug theism(theist) Yesxus tsis ntseeg li koj ntseeg nawb me kwv.  Koj puas paub yesxus cov Miracle yog dab tsi?  Yesxus kho tus neeg mob ruas ntawd yog dab tsi?  Puas yog neeg mob ruas tiag?   Yesxus kho 2 tug neeg raug dab es dab tawm 2000 tus dab los nkag rau 2000 tus npua yog dab tsi?  Yog 2 tug neeg no yeej raug dab tiag tiag lov?  Yesxus tshaib plab es yesxus foom tsob txiv cev tuag Yog dab tsi?  Qhia los sob, tsob txiv cev yeej yog tsob txiv cev tiag tiag ntag lov?  Kuv qhia rau koj hais tias cov ntseeg yesxus yog cov Kaumausniv,  Mao txawstoo ntseeg yesxus nws yeej teb chaws, Leenees ntseeg yesxus leesnees yeej teb chaws, haujceesmees ntseeg yesxus, haujceesmees yeej teb chaws, ntau lub teb chaw Africa ntseeg yesxus lawv yeej teb chaws lawv tso tau lawv lub teb chaws los ntawm cov dawb tawv los.  Cov kuv hais no lawv ntseeg xwb lawv tsis teev yesxus nawb, dab los lawv tsis teev nawb. Yog leej twg teev dab, teev yesxus ces raug Mao txawstoos tua vim cov kev teev no yog kev vwm xwb, pab tsis tau dab tsi, cov kev teev no khuj noj khuj haus xwb.

Tswv8qub

Tus Vamntxawg no nws twb nyeem Vajluskub tag lawm tabsis yog Vajtswv yuav nws los ua Vajtswv haiv neeg tiag nws yuav tsi thuam Yexus li.  Vajtswv txojlus yeej qhia tias tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab lawm tus ntawd yeej tsi foom tsi thuam Yexus li, thiab tus uas tsi muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab tus ntawd yuav tsi kam lees Yexus ua nws tus Tswv Cawmseej li.  Cia tus zoo li no nyob li no mus txog hnub uas nws pom Yexus tim ntsej tim muag nws mam li paub xwb.

Yog Vajtswv hlub nws es Vajtswv cia li muab nws hloov los uas ib tus ntseeg Yexus lawm no nyaj peb yuav pom nws nyob ntawm Vajtswv lub tebchaws.

Vamntxawg, peb hlub koj, yog koj los ntseeg tus Tswv Yexus koj thiaj yuav tau nrog Vajtswv sib raug zoo mog.

#39
Guest_tswv8 qub_*

Guest_tswv8 qub_*
 • Guests
Reputation: 0

 Pab, on 12 February 2013 - 02:58 PM, said:Tswv8qub

Tus Vamntxawg no nws twb nyeem Vajluskub tag lawm tabsis yog Vajtswv yuav nws los ua Vajtswv haiv neeg tiag nws yuav tsi thuam Yexus li.  Vajtswv txojlus yeej qhia tias tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab lawm tus ntawd yeej tsi foom tsi thuam Yexus li, thiab tus uas tsi muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab tus ntawd yuav tsi kam lees Yexus ua nws tus Tswv Cawmseej li.  Cia tus zoo li no nyob li no mus txog hnub uas nws pom Yexus tim ntsej tim muag nws mam li paub xwb.

Yog Vajtswv hlub nws es Vajtswv cia li muab nws hloov los uas ib tus ntseeg Yexus lawm no nyaj peb yuav pom nws nyob ntawm Vajtswv lub tebchaws.

Vamntxawg, peb hlub koj, yog koj los ntseeg tus Tswv Yexus koj thiaj yuav tau nrog Vajtswv sib raug zoo mog.

pab,

tus vamntxawg no ces yog yudas ntag hos.  nws noj nws pawg ntseeg nyiaj tsi txaus vim nws pawg ntseeg them nyiaj hli rau xibhwb ces nws khib2 2 2 2 li ces nws thiaj li tawm mus ua nws dua ib pawg ntseeg hu a atheist no lawm.  tabsis vanmtxawg pawg atheist no tseem ntse tshaj yawg vim lawv dag tsi tau nyiaj ntawm yawg los noj.

koj puas nco bible hais tias dab tseem paub bible tshaj tibneeg thiab no.  vamntxawg ces yog tus ntawm ntag nawb.

kuv thiab txawj tua ntaj wb yeej tav kawg kiag los yawg yeej xam maj khiav dim lawm thiab ov.

#40
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 tswv8 qub, on 06 February 2013 - 06:13 PM, said:

txoj hmoo zoo,

kuv hais qhia meej meej rau koj thiab hmoob suavdaws kom paub thiab pom kom meej meej hais tias txoj sia tsi yog ib yam uas yuav muab coj los joke nawb.

tibneeg muaj plig/spirit.  tus plig ntawm yuav mus ceebtsheej/heaven losis ntuj tawg/hell it depends by you.

cov yuav tau mus ceebtsheej/heaven yog ntseeg Yexus nkaus xwb.

cov mus ntujtawg/hell yog cov tsi ntseeg Yexus nkaus thiab xwb.

Tswv8qub, koj puas ntseeg koj tus yesxus tiag tiag mas?  Kuv thov nug koj 2-3 lo

1)  Neeg tuag kiag xwb ces neeg tus plig mus nrog yesxus nyob lawm los, los yog tos txog hnub yesxus rov qab los mam los tsa sawv?

2)  Tamsim no puas tau muaj neeg mus nyob ntujtawg?

teb 2 nqe nov xwb txaus koj lawm.