Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Nyob Hauv Hmoob Lub Neej Muaj Tej Yam Txawv2

20 posts in this topic

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis tau pom nas coj tuaj tso pub peb saib mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Hais txog koj cov lus uas koj sau hais los saum no tej zaum nws yeej muaj tej yam zoo los yog txawv es nws thiaj li tshwm sim muaj zoo li ntawd nawb. Tos kuv ho hais li no los ntawm kuv tus kheej kiag mas kuv haj yam pom muaj ntau yam uas txawv heev uas sawv daws tsis tau pom dua los li, nws tsuas yog muaj hais tseg nyob rau hauv Dab Neeg puav pheej nkaus xwb. Hais txog tej yam zoo li no mas nyob rau txheej thaum ub nws haj yam tshwm sim muaj ntau yam txawv thiab zoo heev li, uas tib neeg ntiaj teb yeej tsis tau pom dua thiab tsis tau muaj dua los li.

Nej sawv daws puas tau nyeem paub txog peb hmoob li "Dab Neeg" dua li, nyob rau hauv peb hmoob li Dab Neeg uas nws haj yam hais muaj ntau yam zoo thiab txawv heev li, uas cov tib neeg txheej nim no muaj ib txhia ntseeg tias muaj tiag hos muaj ib txhia tsis ntseeg hlo li. Tab sis luag neeg ntiaj teb luag tsis xav li peb hmoob xav, luag paub zoo thiab luag xav tsis thoob hais tias vim li cas haiv neeg hmoob thiaj li muaj Puav Pheej hais mus zoo li ntawd, hais txog neej thiab hais txog dab hais txog kev ua neej nyob rau txheej puag thaum ub nkaus nkaus xwb li. "UA LI HMOOB PUAS YOG HAIV NEEG UAS HAIS NYOB RAU HAUV COV DAB NEEG NTAWD" Cov uas paub ces luag yeej paub lawm hos cov tsis paub ces thuam thiab cem hais ub hais no.

Nyob rau hauv Zaj Dab Neeg "Thoj Kab Thoob Thiab Cib Nraug Nas" uas yog Phau 3 Nqe 10 Phiaj 125 ntawd nej puas tau nyeem, nws hais mus txog rau thaum kawg uas nws mus nrhiav yuav tau "Cib Nraug Nas" lawm ces nkawd yuav los mus zoo li cas ntawd?

"Thoj Kab Thoob teb tias : "Cib Nraug Nas, yog yus niam yus txiv diam cas yuav tsis nco ? Nco kawg ! Tiam sis

rov tsis tau lawm ces thiaj lam nyob li lawm xwb."

Cib Nraug Nas hais tias : "Yog koj nco thiab no tsis ntshai. Koj mus lwg nplooj xyoob nplooj ntoos los, kuv ua ib

lub tshuab rau wb caij mus xyuas lawv thiaj tsis laj mus."

Thoj Kab Thoob thiaj li mus lwg tsuag tsuag tau ib co nplooj xyoob nplooj ntoos los. Cib Nraug Nas thiaj muab

ntsia tsuag tsuag tau ib lub tshuab, nkawd caij tuaj rau Tuam Tshoj teb.

Ces Suav Vaj pom,luag thiaj li muab nkawd lub los ua piv txwv. Lawv thiaj li ua tau dav hlau rau sawv daws caij los rau

niaj hnub nyem no"

Yog vim li cas es nws thiaj li hais muaj tej yam lus txawv txawv thiab ua tau tej yam txawv txawv li ntawd?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis tau pom nas coj tuaj tso pub peb saib mas.

Mother,

Kuv tso tsis tau os cia seb lwm tus puas tuaj rau peb saib nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog koj cov lus uas koj sau hais los saum no tej zaum nws yeej muaj tej yam zoo los yog txawv es nws thiaj li tshwm sim muaj zoo li ntawd nawb. Tos kuv ho hais li no los ntawm kuv tus kheej kiag mas kuv haj yam pom muaj ntau yam uas txawv heev uas sawv daws tsis tau pom dua los li, nws tsuas yog muaj hais tseg nyob rau hauv Dab Neeg puav pheej nkaus xwb. Hais txog tej yam zoo li no mas nyob rau txheej thaum ub nws haj yam tshwm sim muaj ntau yam txawv thiab zoo heev li, uas tib neeg ntiaj teb yeej tsis tau pom dua thiab tsis tau muaj dua los li.

Nej sawv daws puas tau nyeem paub txog peb hmoob li "Dab Neeg" dua li, nyob rau hauv peb hmoob li Dab Neeg uas nws haj yam hais muaj ntau yam zoo thiab txawv heev li, uas cov tib neeg txheej nim no muaj ib txhia ntseeg tias muaj tiag hos muaj ib txhia tsis ntseeg hlo li. Tab sis luag neeg ntiaj teb luag tsis xav li peb hmoob xav, luag paub zoo thiab luag xav tsis thoob hais tias vim li cas haiv neeg hmoob thiaj li muaj Puav Pheej hais mus zoo li ntawd, hais txog neej thiab hais txog dab hais txog kev ua neej nyob rau txheej puag thaum ub nkaus nkaus xwb li. "UA LI HMOOB PUAS YOG HAIV NEEG UAS HAIS NYOB RAU HAUV COV DAB NEEG NTAWD" Cov uas paub ces luag yeej paub lawm hos cov tsis paub ces thuam thiab cem hais ub hais no.

Nyob rau hauv Zaj Dab Neeg "Thoj Kab Thoob Thiab Cib Nraug Nas" uas yog Phau 3 Nqe 10 Phiaj 125 ntawd nej puas tau nyeem, nws hais mus txog rau thaum kawg uas nws mus nrhiav yuav tau "Cib Nraug Nas" lawm ces nkawd yuav los mus zoo li cas ntawd?

"Thoj Kab Thoob teb tias : "Cib Nraug Nas, yog yus niam yus txiv diam cas yuav tsis nco ? Nco kawg ! Tiam sis

rov tsis tau lawm ces thiaj lam nyob li lawm xwb."

Cib Nraug Nas hais tias : "Yog koj nco thiab no tsis ntshai. Koj mus lwg nplooj xyoob nplooj ntoos los, kuv ua ib

lub tshuab rau wb caij mus xyuas lawv thiaj tsis laj mus."

Thoj Kab Thoob thiaj li mus lwg tsuag tsuag tau ib co nplooj xyoob nplooj ntoos los. Cib Nraug Nas thiaj muab

ntsia tsuag tsuag tau ib lub tshuab, nkawd caij tuaj rau Tuam Tshoj teb.

Ces Suav Vaj pom,luag thiaj li muab nkawd lub los ua piv txwv. Lawv thiaj li ua tau dav hlau rau sawv daws caij los rau

niaj hnub nyem no"

Yog vim li cas es nws thiaj li hais muaj tej yam lus txawv txawv thiab ua tau tej yam txawv txawv li ntawd?

Cib Nraug Nas,

Koj zaj dabneeg no kuv tsis tau hnov dua li os. Koj hais phau ntawv nws yog phau hu licas? Puas yog koj hais bible na?

Ua tsaug koj qhia rau peb paub thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Yog hnub twg yus tso cai kom dab coj ces dab yeej coj xwb2. Tsis yog tus neeg uas yus thov ntawd los coj yus li.

Nyob hauv lub qab ntuj no matter muaj 2 stage nyob xwb.

1. Particle..nyob ua hmoov..thaum nyob twjywm

2. Wave..nyob ntseeg nkaws..thaum ua zog/nti

Thaum yus seev/haislus ces tej suab haislus yeej deeg mus tsa tej dab uas nyob ze ib tsheeb tsam. Tej dab ntawd yuav teb(respond) yus txoj kev ntshaw. Yog koj thov kom koj nyob mus ib sim ntuj mas dab ua tsis tau, tabsis yog koj thov kom koj tuag mas dab ua tau yoojyim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog hnub twg yus tso cai kom dab coj ces dab yeej coj xwb2. Tsis yog tus neeg uas yus thov ntawd los coj yus li.

Nyob hauv lub qab ntuj no matter muaj 2 stage nyob xwb.

1. Particle..nyob ua hmoov..thaum nyob twjywm

2. Wave..nyob ntseeg nkaws..thaum ua zog/nti

Thaum yus seev/haislus ces tej suab haislus yeej deeg mus tsa tej dab uas nyob ze ib tsheeb tsam. Tej dab ntawd yuav teb(respond) yus txoj kev ntshaw. Yog koj thov kom koj nyob mus ib sim ntuj mas dab ua tsis tau, tabsis yog koj thov kom koj tuag mas dab ua tau yoojyim.

Aubb, yog heev npaum kos mas seb leej twg paub no thov pab hais kom Hiav Txwv nqig es seb Hmoob puas muaj chaw nyob xwb lauj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Aubb, yog heev npaum kos mas seb leej twg paub no thov pab hais kom Hiav Txwv nqig es seb Hmoob puas muaj chaw nyob xwb lauj.

Txawm lub ntiaj teb no muaj ib thaj av uas Hmoob nyob coob coob los Hmoob yeej tsis kam muab thaj ntawd ua Hmoob teb chaws, vim Hmoob tsis kam thiv thaiv, tsis kam txuag, lossis tsis kam kav. Hmoob yeej yeem khiav mus thawjthiab rau ub rau no xwb.

Koj lam mus txhom ib tug neeg nyob qab choj los mus tu ib lub tsev ua nws tug yeej tsis tau kiag li, vim tus neeg nyob qab choj yeej tsis muaj peevxwm tu taus ib lub tsev es nws thiaj nyob qab choj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Nyob zoo phoojywg HmoobUSA,

Yog muaj tseeb li koj teev tseg yog lub teb chaws yuav ua npog li tej laus neeg tau hais Neeg tseg cia.

Cia mam li mus yuav los saib vim tej yam txawv li no tsuas yog hnov neeg tham xwb tsis tau pom dua li.

Tus kwvtij no tsam yog nws tso tes plau mus ua vaj ua tsev tim thaib teb lawm ne.

Tsam yog cov nyuag zaj liab nruab qhuab nplog teb tom noj lawm ne.

Qhov tus phoojywg Vwmleg hais nyob rau Posted #6, yog ua zoo muab juam xyuas kuj yog li nws hais lawm vim nyob rau thaj tsam ntawm Loojceeb muaj neeg tuag coob heev, yog no tsis zoo lam mus seev ntau.

Tubhmoob.PoobZoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog hnub twg yus tso cai kom dab coj ces dab yeej coj xwb2. Tsis yog tus neeg uas yus thov ntawd los coj yus li.

Nyob hauv lub qab ntuj no matter muaj 2 stage nyob xwb.

1. Particle..nyob ua hmoov..thaum nyob twjywm

2. Wave..nyob ntseeg nkaws..thaum ua zog/nti

Thaum yus seev/haislus ces tej suab haislus yeej deeg mus tsa tej dab uas nyob ze ib tsheeb tsam. Tej dab ntawd yuav teb(respond) yus txoj kev ntshaw. Yog koj thov kom koj nyob mus ib sim ntuj mas dab ua tsis tau, tabsis yog koj thov kom koj tuag mas dab ua tau yoojyim.

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no lub teb chaws twg los yog haiv neeg twg uas yog haiv neeg uas coj Kev Cai dab los yog nyav li Kev Cai uas koj tsis txhob nroo hais tias muaj mob hlo li, yog tias koj nroo hais tias muaj mob li ub li no, no ces lawv yeej coj koj coj mus hlw xwb. Nyob rau lub teb chaws ntawd mas nws tsuas pom cov taub hau xwb yeej tsis pom lub cev hlo li, tsuas pom cov taub hau ya mus mus los los nkaus xwb.

Sawv daws tsis paub ces nyias kuj xav nyias mus lawm ib yam, tab sis qhov tseeb ces nws yog qhov tseeb qhov cuav ces nws yog qhov cuav. Muaj ib hnub tom ntej no mus ces sawv daws yeej yuav tsum pom thiab paub txog qhov tseeb ntawm txhua yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no xwb xwb li. Nyob rau hauv lub ntiaj teb tam sim no nws yuav tshwm sim muaj yam zoo thiab yam phem los mus ua ke, kom sawv daws yuav tau ua tib zoo xav thiab soj ntsuam kom paub txog qhov tseeb tiag tiag tias nws yog nyob rau qhov twg es yuav tsum coj thiab xaiv mus rau ib qho nkaus xwb.

Hais txog txoj kev xaiv ntawd yog tias leej twg nyiam thiab xaiv yuam kev mus rau dab sab los yog mus rau ntxwj nyoog thiab nyav li kev cai lawm ces thaum kawg ntxwj nyoog yuav coj cov ntawd mus rau ntxwj nyoog teb ntxwj nyoog chaw ces nws yog kev ploj kev tuag xwb. Hos yog tias leej twg coj thiab xaiv mus rau tus tswv ntuj tswv teb uas rhawv tsim lub ntiaj teb no li Kev Cai coj no ces nws yuav tau nrog tus tswv ntawd nyob ua neej rau lub ntiaj teb no txuas mus ntxiv rau tiam neej tshiab tom ntej no uas yog "TIAM KEV ZOO THIAB KEV NCAJ NCEES" lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Well, it's a very good movie to make $$$ hah. yog li mas tus ua daim movie no nyaj yuav tsis poob peev thiab lomas, nrog nws zoo siab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Npawg Hmoob USA ... Txhob dag li ko tsam hmoob ho vwm , hmoob yeej yog ib co neeg nyiam vwm , peb yuav hais dab tsi yuav tsum luj saib puas muaj tseeb , puas tsim nyog neeg 21st century hais , rau qhov peb cov hmoob ib txhia tseem too low educate yog tau vwm lawm ces yuav tsum tau muab roj muab ntsav kho thiaj tau . Ua tsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Nyob zoo HmoobUSA,

Ua tsaug rau koj cov information. Yog muaj tej yam zoo li koj tham ntawd no kuj surprise kawg. Well, yog tsis muaj li hais no how thaum ub tswv xyas lawv yuav los tos tau neeg coob tas npaum ntawd. Yog tej koj tham ntawd tsis muaj tseeb no how cas zaj ho txawj tawm khiav ua av qawj qees hehehe... Vim li cas peb tej plaub hau thiaj li txawj xob. Tsis hais nyob lub teb chaws twg, twv xob ces kawg xob tua, twv dab ces kawg mag dab hem, twv zaj ces kawg zaj nqos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Hmoob USA ... Txhob dag li ko tsam hmoob ho vwm , hmoob yeej yog ib co neeg nyiam vwm , peb yuav hais dab tsi yuav tsum luj saib puas muaj tseeb , puas tsim nyog neeg 21st century hais , rau qhov peb cov hmoob ib txhia tseem too low educate yog tau vwm lawm ces yuav tsum tau muab roj muab ntsav kho thiaj tau . Ua tsaug

Yog koj yuav nug kuv mas yuamkev lawm os Npawg, qhov tseeb thiab cuav ntawd koj nrog Nom Vaj tus tswv ua cov vdo no tham thiaj li meej thiab koj mus saib daim VDO mas thiaj pom qhov tseeb nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo HmoobUSA,

Ua tsaug rau koj cov information. Yog muaj tej yam zoo li koj tham ntawd no kuj surprise kawg. Well, yog tsis muaj li hais no how thaum ub tswv xyas lawv yuav los tos tau neeg coob tas npaum ntawd. Yog tej koj tham ntawd tsis muaj tseeb no how cas zaj ho txawj tawm khiav ua av qawj qees hehehe... Vim li cas peb tej plaub hau thiaj li txawj xob. Tsis hais nyob lub teb chaws twg, twv xob ces kawg xob tua, twv dab ces kawg mag dab hem, twv zaj ces kawg zaj nqos.

Nyob zoo thiab Nr.L,

Koj cov lus no muaj tseeb nawb. Tsis paub lwm haivneeg tiamsis nyob rau hauv tsevneeg Hmoob zoo li hais lus muaj ntsis muaj tshuaj os. Yog li tej laus thiaj pheej hais ua lub ua * qhia rau tej tubki kom paub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Brother, cas peb hmoob es cov tuag lawm thiaj li yog cov haib xwb nes, cov tseem nyob mas DR. Lawyer engineer los yog tib cov poob peev xwb. hehehehehe. Tsis paub hais tias hmoob nplog es thaum mus sab ntuj nraum ub lawm puas tau lub neej zoo zoo. Tabsis, nyob tebchaws meskas no peb cov laus tuag mas, cov tom qab hlawv xyab ntawv thiab huab tais suav cov niag nyiaj ntau ntau rau. Kuv hnov lawv hais tias muaj tus puav laus neeg ncaim mus sab ntuj nraum ub mas yeej mus ua Governor thiab Mayor lawm no laid. hehehehehe.

Hnov lus moo cua hais tias muaj ib tug thaub laus ces lawv hlawv ntawv ntau ntau rau nws. Thaum mus txog sab ub lawv cov sab nrauv muab nws ua ib tug nom loj heev. Tiamsis, nws tsis paub lus MESKAS ces yuav rov qab los tos cov xeeb ntxwv tus puav mus ua haujlwm rau nws. Lawv mas nim ntshee ntshee, ces lawv hos tig rov qab hlawv ntawv ntau ntau rau ntuj kom ntuj pab thiab no tiag. hehehehehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov npauj npaim ntawd yog poj ntxoog xwb. Nej xav tias poj ntxoog tsis paub lus no los, poj ntxoog paub lus zoo heev. Cov npauj npaim ntawd ces txawm yog cov los tos nws mus lawm ntag, thiab los qhia rau lawv paub tias lawv yog cov coj nws mus lawm ntag. Tiam sis tib neeg tsis paub. Yog muaj tseeb li tib neeg txoj kev xav ces, huab tais nplog tuag nws yeej los ua kab ua noog qhia rau yawg hlob Vajpov lawm. tus tuag ces tuag mus lawv xwb tiag tiag li, yog nej tseem pom tseem hnov rov qab los cov ntawd yog poj ntxoog. Thiab tsis tas li xwb ntshe nej caj nces yeej muaj poj ntxoog nrog nraim nej nyob. Kuv paub tseeb tias cov npauj npaim ntawd yog poj ntxoog tiag tiag. Vim thaum kuv txiv tuag nyob nplog teb, kuv tseem yau kuv tsis tau kwv kuv txiv mus faus tiam sis cov tuaj kwv kuv txiv mus faus mas lawv hais tias nyav heev li, kwv tsis taus kiag lim yog li no thiaj muaj ib tug txiv hlob xuas nws rab phom ak tua tas ib zag phom siab li ib dos rau saum tus tuag, ces peb pom npauj npaim ya coob heev li thaj tsam li 1000 tus npauj npaim diam. tom qab ntawd lawv thiaj li kwv taus tus tuag mus faus lawm, txaus ntshai heev li os

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother, cas peb hmoob es cov tuag lawm thiaj li yog cov haib xwb nes, cov tseem nyob mas DR. Lawyer engineer los yog tib cov poob peev xwb. hehehehehe. Tsis paub hais tias hmoob nplog es thaum mus sab ntuj nraum ub lawm puas tau lub neej zoo zoo. Tabsis, nyob tebchaws meskas no peb cov laus tuag mas, cov tom qab hlawv xyab ntawv thiab huab tais suav cov niag nyiaj ntau ntau rau. Kuv hnov lawv hais tias muaj tus puav laus neeg ncaim mus sab ntuj nraum ub mas yeej mus ua Governor thiab Mayor lawm no laid. hehehehehe.

Hnov lus moo cua hais tias muaj ib tug thaub laus ces lawv hlawv ntawv ntau ntau rau nws. Thaum mus txog sab ub lawv cov sab nrauv muab nws ua ib tug nom loj heev. Tiamsis, nws tsis paub lus MESKAS ces yuav rov qab los tos cov xeeb ntxwv tus puav mus ua haujlwm rau nws. Lawv mas nim ntshee ntshee, ces lawv hos tig rov qab hlawv ntawv ntau ntau rau ntuj kom ntuj pab thiab no tiag. hehehehehehe.

tus koj hais ko ces txawm yog kuv txiv kiag los mas, kuv txiv los tos kuv mus qhia lus mekas rau nws tas, ces kuv txiv mam li xa kuv rov qab los, kuv txiv hais tias lawv txais nws ua ib tug loj ntawm ntxwg nyoog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij Hmoob,

Nyob rau hauv peb tsevneeg Hmoob muaj qee zaus kuv tau pom tej yam txawv2 uas zoo li zaum no Nom Vaj Vwj daim vdo ncig tebchaw daim #10 xws li muaj ib tug kwvtij Hmoob nyob Nplogteb mus nrog nws ib tug phoojywg yees duab hauv Looj Ceeb ces thaum nws yees cov duab saum tej pobtsuas tag rov muab kiv saib no txawm pom 2 qhov zoo li ntsejmuag neeg ces nws txawm tsa suab hu tej hlob (VP) tias yog tej hlob rov los nyob hauv Nroog Looj Ceeb lawm tiag no nws txommyem li kom lawv los nws mus nrog lawv nyob. Dhau ntawd los mus nws txawm ciali los mus poobdej tuag hos cov kwvtij los nrhiav tsis tau nws lub cev li ces dhau mus ntau hnub lawv thiab muab nws lub kaujvab los tso, thaum lawv tabtom tso plig ntawd muaj ib cov npauj coob2 heev loj li xibteg mus ti nkaus rau ntivtes thiab tus txaij zoo nkauj li cas los muaj uas nyob hauv lub tebchaws Nplog kuv tsis tau pom dua hom zoo txaij zoo nkauj li ntawd ces cov npaujnpaim hais los ya tsaws sab nraum zoov thiab hauv tsev hos muaj 1 tug yog dawb2 ya tsaws ncaj2 ntawd lub kaujvab saum phob ntsa thiab ib tug ya los tsaws ntawm lub nruas. Thaum lawv tsevneeg pom tej yam txawv txawv li ntawd lawv tus yuav hais li cas los muaj thiab tus kwvtij uas ploj ntawd tus pojniam txawm los quaj hais ib cov lus rau tus txiv tag ces tus kabnpauj dawb2 ntawd txawm ya los tsaws ntawm lawv tes thiab seej seej rau lawv kov.

YOg nej cov tsis tau pom ho mus yuav los saib los sis nug tej txheebze seb lawv yuav tau no ho qiv mus saib vim yog ib yam txawv2 rau kuv thiaj li muab piav qhia nej cov tsis tau pom xwb.

Cov sientists mas ntseeg tias yuav tsum yog pom ntawm qhov muag, tuav tau ntawm tes, ua xim kom pom kiag xws li xim liab, xim dawb, xim ntsuab, los sis hnob tsw kiag lis tsw lwj los tsw qab mas thiaj suav tau tias muaj tiag. Daim movie koj hais yog muaj tiag vim pom kiag lawm. Tiam sis zaj dab neeg behind ntawm daim movie koj hais ntawd kuv ntseeg tsis heev. Especially qhov Nomvaj hais tias tus hluas ntawv tau seev hu txog yawg hlob vajpov kom yog nws rov mus rau Looj Ceeb lawm no ces tos tus hluas ntawv mus nrog nws nyob no mas tom qab no tus hluas ntawv thiaj tuag lawm. Thaum tso nws plig thiaj muaj cov kab los coob li tau pom. Rau kuv nws tsuas yog ib qho tswv 8 lag luam rau Nomvaj xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0