Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

TUS TXIV LAUS DEEV TUS NIAM HLUAS ( Why?)

127 posts in this topic

Posted · Report post

Cov phoojywg sawv daws...Kuv tau hnov ib tug phoojywg piav rau kuv txog nws lub neej...Cia kuv muaj tham me me li no rau nej pab kuv thiab nws tawm tswv yeem...

Kev hlub ntawm ob niam txiv yog ib yam ua yuav muab siv thiab muab pub tsis tau rau ib leej ib twg noj thiab ua. Thaum ob tug neeg uas yus hlub thiab saib taus, tau ua kev ntxeev siab rau yus xws li yus tus txiv thiab yus tus niam hluas tau nyiag kev mus/tuaj sib deev lub sijhawm yus tsaug zog lawm, tiam sis yus ho tsim los hnov thiab paub tias nkawv sib deev. Kuv thov nug nej sawv daws txog cov nqe lus nram qab no...thov nej teb pub rau kuv tus phoojywg wb. Ua tsaug.

1. Yog zoo li no yuav ua li cas thiaj zoo?

2. Tus txiv uas muaj lub siab ua tau li no rau tus pojniam uas tsis tau ntxeev siab, tsis tau deev hluas nraug, tsis tau ua saib tsis taus nws...tiam sis yog ib tug zoo pojniam uas nws yuav los ntev lawm xwb, ua li nws ua no nws puas tseem hlub thiab saib taus nws tus pojniam no?

3. Tus txiv no puas tsim nyog tus pojniam zam txim rau thiab yuav ntxiv mus lawm yav tom ntej?

4. Tus niam hluas uas yog ib tug pojlaib zoo li no...tsis mloog niamtxiv thiab tej niamlaus lus, tseem muaj kev sib deev nrog tus txivlaus puas yog ib tug neeg zoo thiab txawj xav thiab muaj kev saib taus nws tus niamlaus?

5. Puas tsim nyog tus niamlaus zam txim rau tus niamhluas ua tuaj deev tus txivlaus hauv tsev?

6. Yog tias muaj lwm zaus puas yuav tsim nyog tus niamlaus muab qhov kev sib deev no coj los qhia rau nws niam thiab txiv kom paub txog?

7. Kev yuav qhia qhov teebmeem rau tej menyuam puas tsim nyog qhia qhov tseeb rau lawv?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawv daws...Kuv tau hnov ib tug phoojywg piav rau kuv txog nws lub neej...Cia kuv muaj tham me me li no rau nej pab kuv thiab nws tawm tswv yeem...

Kev hlub ntawm ob niam txiv yog ib yam ua yuav muab siv thiab muab pub tsis tau rau ib leej ib twg noj thiab ua. Thaum ob tug neeg uas yus hlub thiab saib taus, tau ua kev ntxeev siab rau yus xws li yus tus txiv thiab yus tus niam hluas tau nyiag kev mus/tuaj sib deev lub sijhawm yus tsaug zog lawm, tiam sis yus ho tsim los hnov thiab paub tias nkawv sib deev. Kuv thov nug nej sawv daws txog cov nqe lus nram qab no...thov nej teb pub rau kuv tus phoojywg wb. Ua tsaug.

1. Yog zoo li no yuav ua li cas thiaj zoo?

2. Tus txiv uas muaj lub siab ua tau li no rau tus pojniam uas tsis tau ntxeev siab, tsis tau deev hluas nraug, tsis tau ua saib tsis taus nws...tiam sis yog ib tug zoo pojniam uas nws yuav los ntev lawm xwb, ua li nws ua no nws puas tseem hlub thiab saib taus nws tus pojniam no?

3. Tus txiv no puas tsim nyog tus pojniam zam txim rau thiab yuav ntxiv mus lawm yav tom ntej?

4. Tus niam hluas uas yog ib tug pojlaib zoo li no...tsis mloog niamtxiv thiab tej niamlaus lus, tseem muaj kev sib deev nrog tus txivlaus puas yog ib tug neeg zoo thiab txawj xav thiab muaj kev saib taus nws tus niamlaus?

5. Puas tsim nyog tus niamlaus zam txim rau tus niamhluas ua tuaj deev tus txivlaus hauv tsev?

6. Yog tias muaj lwm zaus puas yuav tsim nyog tus niamlaus muab qhov kev sib deev no coj los qhia rau nws niam thiab txiv kom paub txog?

7. Kev yuav qhia qhov teebmeem rau tej menyuam puas tsim nyog qhia qhov tseeb rau lawv?

noog tau txawv kawg. kuv tsis teb txhua nqi lus nug. kuv teb tag nrho xwb.

tus txiv tseem hlub tus niam luas heev. tus txiv tsuas yog xav sim/pom/paub xwb. tsim nyog ua zoo sib hais es ib leeg zam txim rau ib leeg. qhov no yuav zoo dua. vim sab twg los yog yus neeg tag nrho. tej no qhia rau cov laus paub los yeej yog ib qho zoo. tsuas yog kom sawv daws sib kho mus rau qhov zoo xwb. seb pab puas tau koj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawv daws...Kuv tau hnov ib tug phoojywg piav rau kuv txog nws lub neej...Cia kuv muaj tham me me li no rau nej pab kuv thiab nws tawm tswv yeem...

Kev hlub ntawm ob niam txiv yog ib yam ua yuav muab siv thiab muab pub tsis tau rau ib leej ib twg noj thiab ua. Thaum ob tug neeg uas yus hlub thiab saib taus, tau ua kev ntxeev siab rau yus xws li yus tus txiv thiab yus tus niam hluas tau nyiag kev mus/tuaj sib deev lub sijhawm yus tsaug zog lawm, tiam sis yus ho tsim los hnov thiab paub tias nkawv sib deev. Kuv thov nug nej sawv daws txog cov nqe lus nram qab no...thov nej teb pub rau kuv tus phoojywg wb. Ua tsaug.

1. Yog zoo li no yuav ua li cas thiaj zoo?

2. Tus txiv uas muaj lub siab ua tau li no rau tus pojniam uas tsis tau ntxeev siab, tsis tau deev hluas nraug, tsis tau ua saib tsis taus nws...tiam sis yog ib tug zoo pojniam uas nws yuav los ntev lawm xwb, ua li nws ua no nws puas tseem hlub thiab saib taus nws tus pojniam no?

3. Tus txiv no puas tsim nyog tus pojniam zam txim rau thiab yuav ntxiv mus lawm yav tom ntej?

4. Tus niam hluas uas yog ib tug pojlaib zoo li no...tsis mloog niamtxiv thiab tej niamlaus lus, tseem muaj kev sib deev nrog tus txivlaus puas yog ib tug neeg zoo thiab txawj xav thiab muaj kev saib taus nws tus niamlaus?

5. Puas tsim nyog tus niamlaus zam txim rau tus niamhluas ua tuaj deev tus txivlaus hauv tsev?

6. Yog tias muaj lwm zaus puas yuav tsim nyog tus niamlaus muab qhov kev sib deev no coj los qhia rau nws niam thiab txiv kom paub txog?

7. Kev yuav qhia qhov teebmeem rau tej menyuam puas tsim nyog qhia qhov tseeb rau lawv?

MissLonely, peb txiv neej ces yog tus niam hluas thab yeej kawg deev xwb vim peb lub cev yog real man nav. Kuv xav mas ntawm koj tus txiv thiab tus niam hluas no sib deev yeej yog tim koj tus niam hluas xwb, qhia rau koj paub tias peb txiv neej ces yog lawv muab p.au.m rau pom ces yeej kawg yuav ua xwb nawv mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej laus ib txwm hais tias nqaij txog ncauj tsis moj ces yog ze qhov yuav ncaim lub ntiaj

teb no lawm. pom qaub yog tsis los aubncaug pom.nqaij tsis nqhis ces yog laus laus lawm

tej no cov laus yeej hais tias maum* tsis co tw ces txiv* yeej tsis nce

yog muaj tseeb nyob lub zijceeb no txiv neej ntshai pojniam foob ces raug txim tuag

yog tus pojniam tsis kam ces txiv neej yeej deev tsis tau .

tseev khov kho cuag qwstxob los yog pojniam nthe ib los xwb

yam khoom ntawv yeej muag.nyoos xws kavywm hlab

yog li kuv ntsewg li tus phoojywg hais sauv. tim koj tus niamhluas

ntau dua txhob rau txim loj rau koj tustxiv zam txim ib zaug

tabsis tsis lav lwmzaus.tejzaaumkoj tus niamhluas tuaj saibkoj nws pheej

ua tiab poob zaumpuab pob ..habya yog yus losntshe kawg mag

thiab.nyujlaus xav nojzaubmos na tuag lostseg ntujvau mam txheem ces yog li ntag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lub tebchaws no muaj cov deev cov muam kwvtij khiav ua nkaujfa tuaj nrog dablaug qaibqus nyob

muaj cov deev cov ntxhais uas niam coj tom ub los yog li nej cov pojniam yuav tau ceevfaj

tsam ntsib tej teebmeem zoo li no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawv daws...Kuv tau hnov ib tug phoojywg piav rau kuv txog nws lub neej...Cia kuv muaj tham me me li no rau nej pab kuv thiab nws tawm tswv yeem...

Kev hlub ntawm ob niam txiv yog ib yam ua yuav muab siv thiab muab pub tsis tau rau ib leej ib twg noj thiab ua. Thaum ob tug neeg uas yus hlub thiab saib taus, tau ua kev ntxeev siab rau yus xws li yus tus txiv thiab yus tus niam hluas tau nyiag kev mus/tuaj sib deev lub sijhawm yus tsaug zog lawm, tiam sis yus ho tsim los hnov thiab paub tias nkawv sib deev. Kuv thov nug nej sawv daws txog cov nqe lus nram qab no...thov nej teb pub rau kuv tus phoojywg wb. Ua tsaug.

1. Yog zoo li no yuav ua li cas thiaj zoo?

Ua ntej kuv yuav teb, kuv thov nug koj. Koj puas tseem xav yuav koj tus txiv lawm maj? Yog koj tseem xav yuav thiab khuv xim koj tus txiv. Koj yuav tau hais koj tus txiv hais koj twb paub lawm, thiab nws twb tau ua zoo siab lawm ces thov kom nws tsum.

2. Tus txiv uas muaj lub siab ua tau li no rau tus pojniam uas tsis tau ntxeev siab, tsis tau deev hluas nraug, tsis tau ua saib tsis taus nws...tiam sis yog ib tug zoo pojniam uas nws yuav los ntev lawm xwb, ua li nws ua no nws puas tseem hlub thiab saib taus nws tus pojniam no?

Koj puas xav hais tias koj tus txiv lub neej nws tsuas tau deev koj tus niam hluas thiab koj xwb no? Kuv tsis ntseeeg hais tias nws tau deev neb 2 leeg xw. Yog koj xav hais tias nws deev koj tus niam hluas lawm ces koj yuav mus deev hluas nraug tiab no. Koj yuam kev loj lawm mog. Koj tus txiv tseem hlub koj heev li. Kuv xav mas koj zoo li nws 2 lug qhov muag kiag. Nws hlub koj npaum li nws 2 hlub qhov muag, yeej tsis pub thiab xav kom leej twg taum tes rau nawb.

3. Tus txiv no puas tsim nyog tus pojniam zam txim rau thiab yuav ntxiv mus lawm yav tom ntej?

Tus me leej muam, koj tus txiv yog ib tug zoo neeg. Koj tsis zam txim rau es leej twg yuav zam maj? Koj tsis zam txim rau thiab yuav mus ntxiv ces koj tus niam hluas thiab tej pawg lug tom tej yeej hais rau koj hais tias, "thank you very much" no xwb tiag leej muam. Kom koj nco ntsoov hais tias tej ntxais seem pawg lug tom tej to ntsoov saib koj yuav tso koj tus txiv tseg hnub twg xwb no.

4. Tus niam hluas uas yog ib tug pojlaib zoo li no...tsis mloog niamtxiv thiab tej niamlaus lus, tseem muaj kev sib deev nrog tus txivlaus puas yog ib tug neeg zoo thiab txawj xav thiab muaj kev saib taus nws tus niamlaus?

kuv phem...! koj tus niam hluas yog ib tug neeg tsis txawj ua neej, tsis paub nrhiav kev hlub, tej zaum tham tus twg los luag dag nws tso tseg xwb. Nws ntsaw kev hlub thiab ntsaw ib tug zoo txiv li koj tus heev li mog. Yus muaj tej tus niam hluas txom txom nyem kev hlub zoo li no yus yuav tau zam txim rau thiab hlub nws mog. Koj hais zoo zoo rau nws hais tias koj hlub koj tus txiv heev es nws txawm nyiam thiab tau nrog koj tus txiv sib deev lawm los koj yeej tsis xav li cas. Koj zam txiv rau nws. es koj nws rau rau siab ua neej thiab koj yuav pab nws kom tau ib lub zoo neej no nawb mog. Yog koj ua li kuv hais no, tej zaum koj tus niam hluas tseem yuav ua koj tsaug thiab nws yuav hwm koj heev rau yav tom ntej.

5. Puas tsim nyog tus niamlaus zam txim rau tus niamhluas ua tuaj deev tus txivlaus hauv tsev?

Kuv tej koj tas nyob saum nqe 4. no lawm.

6. Yog tias muaj lwm zaus puas yuav tsim nyog tus niamlaus muab qhov kev sib deev no coj los qhia rau nws niam thiab txiv kom paub txog?

Yog muaj ntxiv los koj yeej yuav tau thov koj tus niam hluas thiab tus txiv ntxiv li nawm leej muam yog hais tias koj tseem hlub thiab xav yuav koj tus txiv. Yog koj tsis hlub thiab tsis xav yuav koj tus txiv lawm, tej kuv teb koj los saum toj no tsis tas nyeem los tau nws tsis muaj nuj nqi rau koj. Tab sis yog koj tsis ntseeg thiab yuav li kuv hais los saum toj no, koj lub neej puas taig kis kiag lawm nawb mog. Koj hais qhia koj niam thiab txiv los kuv zoo, tab sis tsis txhob npau taws thiab hais phem. Koj ua siab loj nteev es ua tib zoo hais zoo zoo, kom koj niam thiab txiv pab hais koj tus txiv thiab tais hluas nkawm tsum xwb. Koj yuav cem tsis tau nkawm vim yog koj cem tej zaum nkawm npaum taws ces nkawm, los yog koj tus niam hluas yuav ua twm koj.

7. Kev yuav qhia qhov teebmeem rau tej menyuam puas tsim nyog qhia qhov tseeb rau lawv?

Raws li kuv xav qhov no tsis yog tej me nyuam li teeb meem. Koj txhob muab koj cov me nyuam coj los siv tawm tsam koj tus txiv nploob siab mog vim yuav ua kev chim thaib kev npau taws rau nws. Yog thaum txiv neej chim,npaum taws, thiab tu siab lawm tej zaum nws yuav tsis tham koj tus niam hluas lawm, tab sis tej zaum nws lub siab yuav nrug ntawm koj, thiab nws yuav tig mus ntsia saib sab ntuj twg tshav rau nws. Kuv xav hais koj to taub qhov kuv hais los no. Yog tsis to taub koj tuaj nug es kuv mam rov tuaj piav dua.

Leej saib kuv tej lus no puas pab tau koj me me nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawv daws...Kuv tau hnov ib tug phoojywg piav rau kuv txog nws lub neej...Cia kuv muaj tham me me li no rau nej pab kuv thiab nws tawm tswv yeem...

Kev hlub ntawm ob niam txiv yog ib yam ua yuav muab siv thiab muab pub tsis tau rau ib leej ib twg noj thiab ua. Thaum ob tug neeg uas yus hlub thiab saib taus, tau ua kev ntxeev siab rau yus xws li yus tus txiv thiab yus tus niam hluas tau nyiag kev mus/tuaj sib deev lub sijhawm yus tsaug zog lawm, tiam sis yus ho tsim los hnov thiab paub tias nkawv sib deev. Kuv thov nug nej sawv daws txog cov nqe lus nram qab no...thov nej teb pub rau kuv tus phoojywg wb. Ua tsaug.

1. Yog zoo li no yuav ua li cas thiaj zoo?

2. Tus txiv uas muaj lub siab ua tau li no rau tus pojniam uas tsis tau ntxeev siab, tsis tau deev hluas nraug, tsis tau ua saib tsis taus nws...tiam sis yog ib tug zoo pojniam uas nws yuav los ntev lawm xwb, ua li nws ua no nws puas tseem hlub thiab saib taus nws tus pojniam no?

3. Tus txiv no puas tsim nyog tus pojniam zam txim rau thiab yuav ntxiv mus lawm yav tom ntej?

4. Tus niam hluas uas yog ib tug pojlaib zoo li no...tsis mloog niamtxiv thiab tej niamlaus lus, tseem muaj kev sib deev nrog tus txivlaus puas yog ib tug neeg zoo thiab txawj xav thiab muaj kev saib taus nws tus niamlaus?

5. Puas tsim nyog tus niamlaus zam txim rau tus niamhluas ua tuaj deev tus txivlaus hauv tsev?

6. Yog tias muaj lwm zaus puas yuav tsim nyog tus niamlaus muab qhov kev sib deev no coj los qhia rau nws niam thiab txiv kom paub txog?

7. Kev yuav qhia qhov teebmeem rau tej menyuam puas tsim nyog qhia qhov tseeb rau lawv?

tus txiv laus ua deev tus niam hluas li nov xwb mas zoo. Muaj ib tug hmoob Y nyob st paul tseem deev nws tus niam hluas thiab thaum kawg tseem yuav kiag niam hluas los ua niam 2 tom qab nov tus niam tais tau nrauj tus txiv los nrog tus vauv nov nyob ces vauv cias li phob kiag niam tais lawm thiab tam sim nov niam tais yog niam thib 3 thiab tseem muaj 2 tug me nyuam lawm tus txiv neej zoo li nov mas thiaj tsim nyog hus ua U R the man!.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawv daws...Kuv tau hnov ib tug phoojywg piav rau kuv txog nws lub neej...Cia kuv muaj tham me me li no rau nej pab kuv thiab nws tawm tswv yeem...

Kev hlub ntawm ob niam txiv yog ib yam ua yuav muab siv thiab muab pub tsis tau rau ib leej ib twg noj thiab ua. Thaum ob tug neeg uas yus hlub thiab saib taus, tau ua kev ntxeev siab rau yus xws li yus tus txiv thiab yus tus niam hluas tau nyiag kev mus/tuaj sib deev lub sijhawm yus tsaug zog lawm, tiam sis yus ho tsim los hnov thiab paub tias nkawv sib deev. Kuv thov nug nej sawv daws txog cov nqe lus nram qab no...thov nej teb pub rau kuv tus phoojywg wb. Ua tsaug.

1. Yog zoo li no yuav ua li cas thiaj zoo?

2. Tus txiv uas muaj lub siab ua tau li no rau tus pojniam uas tsis tau ntxeev siab, tsis tau deev hluas nraug, tsis tau ua saib tsis taus nws...tiam sis yog ib tug zoo pojniam uas nws yuav los ntev lawm xwb, ua li nws ua no nws puas tseem hlub thiab saib taus nws tus pojniam no?

3. Tus txiv no puas tsim nyog tus pojniam zam txim rau thiab yuav ntxiv mus lawm yav tom ntej?

4. Tus niam hluas uas yog ib tug pojlaib zoo li no...tsis mloog niamtxiv thiab tej niamlaus lus, tseem muaj kev sib deev nrog tus txivlaus puas yog ib tug neeg zoo thiab txawj xav thiab muaj kev saib taus nws tus niamlaus?

5. Puas tsim nyog tus niamlaus zam txim rau tus niamhluas ua tuaj deev tus txivlaus hauv tsev?

6. Yog tias muaj lwm zaus puas yuav tsim nyog tus niamlaus muab qhov kev sib deev no coj los qhia rau nws niam thiab txiv kom paub txog?

7. Kev yuav qhia qhov teebmeem rau tej menyuam puas tsim nyog qhia qhov tseeb rau lawv?

Tus me niam tais Ab naib " MISSLONELY aws, Kuv xav mas koj tus txiv zoo hmoov kawg li os. Ib yam li tus miv, nws lam nyob tom tej tog tsev, ua cas nas cia li nkag los thawj ces nws tsawv nkaus cua ua pob txha tawg zom zaws xwb las as.

Niam hluas los kuj ib yam tus maum miv thiab, vim nws pheej quaj mlaws mlos ua ko tw nkhaus nkhaus ces txiv laus thiaj muab ntiv taw dig kiag no nas ua cas haj yam ua tav nkhaus2 hos ib ce tshee os nyoos ces txiv laus thiaj xyuas kiag.

Muab xav los kuj ntxim hlub niam hluas thiab hov, vim nws tshaib plab heev tsis pom qab hais qhia leej twg, qhov no kuj tsis yog tim nws thiab, tiam sis yog lub ntuj yeej tsim rau txhua txhia tus kom muaj qhov xav xav li ntawd.

Poj niam li feem ntau yog nws tsis xav sib ua ses ua ntau kuj mob thiab hos.

Koj yuav tau ua siab loj mog, twb yog yus tus me niam hluas kiag, yam tej mov zaub yog nws tsis muaj noj, koj tseem yuav qee pub nws noj los sav.

Kuv ntseeg tias ua ntej txiv laus yuav tau noj ntawd mas me niam hluas twb tshaib2 plab ua me Qaub ncaug nrog zig lawm koj tus txiv kuj hlub thiab thiaj qee me me rau noj lawm los koj yuav tau ua siab loj mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tias case no muaj tseeb tiag ces tus niam laus tseg puas tau tus txiv xwb? Yog tseg tsis taus tus txiv ces kawg pos muag kav liam nkawv xwb nawb. Hos yog tseg taus ces nrauj no xwb. Hmoob lo lus tias TXIJ NKAWM txhais tau tias ib nkawm uas muaj cai sib txig, yog thau ib tus tsis nco saib ib tus tseem ceeb es tseem txhob txwm nyiag siab mus deev kiag tus niam hluas uas tsis tsim txiaj lawm ces tso nws tseg zoo dua.

Tej teeb meem no niam thiab txiv yuav tsum paub nawb / hais txog cov me nyuam mas yog lawv under age ces tsis tas qhia ho yog over 18 xyoo lawm ces kev sib txhem ntawv tej me nyuam yuav tsum paub kuj zoo.

Kuv nyiam kev ncaj ncees thiab kuv nyiam mus simple xwb nawb vim nyias yeej laus txog qhov paub yam phem yam zoo lawm / li ntawv kuv thiaj ntau nqi tias ntawv kev ua txhua yam yog xaiv ua tsis yog yuam kev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawv daws...Kuv tau hnov ib tug phoojywg piav rau kuv txog nws lub neej...Cia kuv muaj tham me me li no rau nej pab kuv thiab nws tawm tswv yeem...

Kev hlub ntawm ob niam txiv yog ib yam ua yuav muab siv thiab muab pub tsis tau rau ib leej ib twg noj thiab ua. Thaum ob tug neeg uas yus hlub thiab saib taus, tau ua kev ntxeev siab rau yus xws li yus tus txiv thiab yus tus niam hluas tau nyiag kev mus/tuaj sib deev lub sijhawm yus tsaug zog lawm, tiam sis yus ho tsim los hnov thiab paub tias nkawv sib deev. Kuv thov nug nej sawv daws txog cov nqe lus nram qab no...thov nej teb pub rau kuv tus phoojywg wb. Ua tsaug.

1. Yog zoo li no yuav ua li cas thiaj zoo?

2. Tus txiv uas muaj lub siab ua tau li no rau tus pojniam uas tsis tau ntxeev siab, tsis tau deev hluas nraug, tsis tau ua saib tsis taus nws...tiam sis yog ib tug zoo pojniam uas nws yuav los ntev lawm xwb, ua li nws ua no nws puas tseem hlub thiab saib taus nws tus pojniam no?

3. Tus txiv no puas tsim nyog tus pojniam zam txim rau thiab yuav ntxiv mus lawm yav tom ntej?

4. Tus niam hluas uas yog ib tug pojlaib zoo li no...tsis mloog niamtxiv thiab tej niamlaus lus, tseem muaj kev sib deev nrog tus txivlaus puas yog ib tug neeg zoo thiab txawj xav thiab muaj kev saib taus nws tus niamlaus?

5. Puas tsim nyog tus niamlaus zam txim rau tus niamhluas ua tuaj deev tus txivlaus hauv tsev?

6. Yog tias muaj lwm zaus puas yuav tsim nyog tus niamlaus muab qhov kev sib deev no coj los qhia rau nws niam thiab txiv kom paub txog?

7. Kev yuav qhia qhov teebmeem rau tej menyuam puas tsim nyog qhia qhov tseeb rau lawv?

Kuv paub hais tias koj chim heev thiab tsis xav ua zoo rau leejtwg li lawm. Koj saib qhov twg los tsau ntuj nti. Koj tuaj nug hauv nod los yeej tseem tsis muaj ib tug neeg teb raws koj siab xav. Kuv yuav tsis teb koj vim kuv xav hais tias tej lus ntawd yuav tsis muaj nqi rau koj nyob rau lub sijhawm tamsim no. Kuv tsua nug koj hais tias yog koj zam txim no koj tau dabtsi? Koj tsis zam txim no koj ho poob dabtsi? Yog koj dim tus txiv no, koj puas tau ib tug uas tsis tau deev dua pojniam li? Ib tug txiv neej uas deev yus tus niam hluas thiab ib tug txivneej uas deev ntau tshaj ob tug pojniam rov saud lawm, koj yeem xaiv tus twg?

Txivneej lub hlwb lossis qhov uas ntuj tau programmed kom ua = deev kom tau pojniam ntau npaum li ntau tau (maximize quantity)

Pojniam lub hlwb lossis qhov uas ntuj tau programmed kom ua = tsua deev tus uas zoo tshaj plaws xwb (maximize quality)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv paub hais tias koj chim heev thiab tsis xav ua zoo rau leejtwg li lawm. Koj saib qhov twg los tsau ntuj nti. Koj tuaj nug hauv nod los yeej tseem tsis muaj ib tug neeg teb raws koj siab xav. Kuv yuav tsis teb koj vim kuv xav hais tias tej lus ntawd yuav tsis muaj nqi rau koj nyob rau lub sijhawm tamsim no. Kuv tsua nug koj hais tias yog koj zam txim no koj tau dabtsi? Koj tsis zam txim no koj ho poob dabtsi? Yog koj dim tus txiv no, koj puas tau ib tug uas tsis tau deev dua pojniam li? Ib tug txiv neej uas deev yus tus niam hluas thiab ib tug txivneej uas deev ntau tshaj ob tug pojniam rov saud lawm, koj yeem xaiv tus twg?

Txivneej lub hlwb lossis qhov uas ntuj tau programmed kom ua = deev kom tau pojniam ntau npaum li ntau tau (maximize quantity)

Pojniam lub hlwb lossis qhov uas ntuj tau programmed kom ua = tsua deev tus uas zoo tshaj plaws xwb (maximize quality)

Hais luv luv li koj xwb tau lawm. Yog dim tus txiv no lawm ces kawg mus khaws cov uas ua ua laib es poj tub se poob tag lawm thiab xwb tiag, cov no mas haj yam tham poj niam coob tug nawv. Kuv kiag ntag, qhov uas deev hluas nkauj twb suav tsis txheeb lawm las as. Kawg tias txiv tus laus no los mus txog sab ub tseem ua ua hauv caug hle tawv Hmoob tag tib si hos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

wow..tseem tshaj qhov kuv xav tau lawm thiab..ob tug bro tus txiv neejneb piav ntawm ko

mas

cas vajtswv yawm saub yuav txawj tsim nws los ua tib neeg nyob ntiaj teb ualuaj

yuav tsim nws muaj lub siab loj siab dav ..nws mas thiaj hlub tau txhua tus.

niamlaus los hlub ,niam hluas los hlub niam tais los kuj hlub.

cas nws siab zoo txawj hlub tibneeg ualuaj

yog muaj tiag no neb qhia es peb ho mus kawm nws txoj kev hlub ntawv los hlub tibneeg soj.

hehehe..nej ua rau tus muam niamlaus saum no ntshav siab tag li lawm os.

hey tus mi muam ed ua siab loj xwb.lub ntiaj tebno ces ntuj yuav rov teb yuav rais lawm

mi vauv yuav niam tais lawm ces txhob tusiab os.

koj yuav tsum txaus siab rau yam koj tau tuav nws kom khov khov xwb mas

txhob tso plam kiag

koj paub xyoo 2012 no lub ntiaj tebno yuav ntsoog

ces tib neeg vwm na

so ua siab loj .......

we love you ok takecare yourself

tus txiv laus ua deev tus niam hluas li nov xwb mas zoo. Muaj ib tug hmoob Y nyob st paul tseem deev nws tus niam hluas thiab thaum kawg tseem yuav kiag niam hluas los ua niam 2 tom qab nov tus niam tais tau nrauj tus txiv los nrog tus vauv nov nyob ces vauv cias li phob kiag niam tais lawm thiab tam sim nov niam tais yog niam thib 3 thiab tseem muaj 2 tug me nyuam lawm tus txiv neej zoo li nov mas thiaj tsim nyog hus ua U R the man!.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus txiv laus ua deev tus niam hluas li nov xwb mas zoo. Muaj ib tug hmoob Y nyob st paul tseem deev nws tus niam hluas thiab thaum kawg tseem yuav kiag niam hluas los ua niam 2 tom qab nov tus niam tais tau nrauj tus txiv los nrog tus vauv nov nyob ces vauv cias li phob kiag niam tais lawm thiab tam sim nov niam tais yog niam thib 3 thiab tseem muaj 2 tug me nyuam lawm tus txiv neej zoo li nov mas thiaj tsim nyog hus ua U R the man!.

Thaub koj lam tham pem ua si xwb los muaj tiag na? :efb50fe2: Yog muaj tiag no mas tus vauv no ua tau txawv dhau lawm os, ua neej laus li no tsis tau hnov dua thiab laiv? :058e8b09: luag tias: "ntuj yuav ntxeev teb yuav nphau 3 niam tub thiaj koom kuv phem 1 rab qauu, ntuj yuav ntxeev teb yuav pob 3 niam tub thiaj koom tsoobb 1 rab yobb" ces yog li no ntag mas. Twb pib txog lub caij txiv neej khiav nce ntoo es poj niam xuas pas tshum coj los hnia lawm ntag. Tus vauv no kam tua 1 phom raug 3 tug puj daum diam laiv yom, tab sis nyob deb ces luag yuav taw tes :4d6161fd: , nyob ze ces luag yuav taw ncauj :winter:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

To muaj tej xwm phem li no los twb vim yog cov neeg nim no zoo li nej cov tuaj teb misslonely tag lawm xwb nes. Kuv saib nej coob tus teb nov mas nej xav kom nej tau deev nej cov niam tais hluas kawg yom.

Kuv sim ho nug tej cov teb rau misslonely hais tias yog nej tus pojniam deev nej tus kwv los yog nej tus kwv deev nej tus pojniam es nej tuaj pab tswv9 es yog sawvdaws teb hais tias zoo kawg kav tsij deev. Muaj hmoo es thiaj li tau deev li nej hais thiab nej teb rau nws. Puas yog lawm mas cov brothers aws..?????

Kuv xav nej yuav kev lawm nawb. Nej pom d.ev sib tog nej tseem luag npuaj teg ntaug taw. Yog cov coob zoo li nej xwb tsis tsim nyog ua Hmoob lawm nawb. Hais tau hnyav zog lawm los vim cov teb tsis yog pab tswv9 ho tseem xav ua thiab.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

To muaj tej xwm phem li no los twb vim yog cov neeg nim no zoo li nej cov tuaj teb misslonely tag lawm xwb nes. Kuv saib nej coob tus teb nov mas nej xav kom nej tau deev nej cov niam tais hluas kawg yom.

Kuv sim ho nug tej cov teb rau misslonely hais tias yog nej tus pojniam deev nej tus kwv los yog nej tus kwv deev nej tus pojniam es nej tuaj pab tswv9 es yog sawvdaws teb hais tias zoo kawg kav tsij deev. Muaj hmoo es thiaj li tau deev li nej hais thiab nej teb rau nws. Puas yog lawm mas cov brothers aws..?????

Kuv xav nej yuav kev lawm nawb. Nej pom d.ev sib tog nej tseem luag npuaj teg ntaug taw. Yog cov coob zoo li nej xwb tsis tsim nyog ua Hmoob lawm nawb. Hais tau hnyav zog lawm los vim cov teb tsis yog pab tswv9 ho tseem xav ua thiab.

Zoo li tus hais dag hais tiag hais zoo hais phem li cas los kuj muaj, tab sis kuv xav li TubQwj thiab nawb... nod yog "MissLonely" tuaj nrhiav kev pab, peb yuav tau muab peb tus kheej tso nws li "shoe[quote]" seb yuav chim peb siab npaum li cas. Yog chim ne yuav ua li cas thiaj li yuav mus taus ib kaujruam ntxiv.

Yog li no, koj puas zam/forgive nws tau? Ua li yog hais tias, nws ua ntxiv no, koj puas accept tau?? Puas tau nrog nws tham, nws qhov excuse ho yog li cas tiag?? Txiv neej siab zoo tsis sib xws thiab nawb. Tsis yog txhua tus yuav hais tias, hnov quav tsw es lam tau lam ntsw thiab od... Yus yuav tau saib yus muaj nujnqis thiab hod. One has to have self-control and self-respect as well as respect for others, especially loved ones.

You've to look at all of your options and take all things into consideration (i.e. what will be the dilemma thereof by remaining together, divorce, kids, money, etc) and weigh the positive and negative to see the whole picture clearly before deciding your ultimate journey/fate. First of all, think and think again and have a clear head before proceeding to your next step. Sometimes and most likely if we make rash decision or in the heat of the moment, the result often will most likely be to our disadvantage. So, don't rush, think things over logically and wholeheartedly as to whether such occurrence will have catastrophic consequences in the long run.

Best, :onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

To muaj tej xwm phem li no los twb vim yog cov neeg nim no zoo li nej cov tuaj teb misslonely tag lawm xwb nes. Kuv saib nej coob tus teb nov mas nej xav kom nej tau deev nej cov niam tais hluas kawg yom.

Kuv sim ho nug tej cov teb rau misslonely hais tias yog nej tus pojniam deev nej tus kwv los yog nej tus kwv deev nej tus pojniam es nej tuaj pab tswv9 es yog sawvdaws teb hais tias zoo kawg kav tsij deev. Muaj hmoo es thiaj li tau deev li nej hais thiab nej teb rau nws. Puas yog lawm mas cov brothers aws..?????

Kuv xav nej yuav kev lawm nawb. Nej pom d.ev sib tog nej tseem luag npuaj teg ntaug taw. Yog cov coob zoo li nej xwb tsis tsim nyog ua Hmoob lawm nawb. Hais tau hnyav zog lawm los vim cov teb tsis yog pab tswv9 ho tseem xav ua thiab.

TubQwj,

tusiab nawb, peb hmoob 99% tseem Rua.m li no tiag tiag. Vim nyias khavtheeb nyias txoj kev ntse--tus twg tuaj teb los thiaj li hais ua dog ua dig li no.

yog koj nyeem tej lus no tag, ces yus Haivneeg hmoob ces twb tsi ntse li tej Tsiaj nyob nruabnrab lawm--tej zaum yog luag Khwv Ntse dhau hwv lawm tiag. Peb hmoob mas, Rua.m tshaj nplaws los, nws hais lus mas Cuab qhov Ntse tshaj plaws zoo li no xwb tiag. Tos peb tham ib yam dabtsi, thiab peb tej issue me me li tej nom hauv tej nyuag Non-profit oragnization xwb los peb tseem sibtxeeb sibtxeeb ua sibfoob tis kiag hauv COURT. Vim peb zoo li cov tawm suab hais lus no xwb tiag ned.

tuaj pom nej tham tej lus no xwb, kuv twb rov Txajmuag rau kuv tias vim li cas kuv yog Hmoob lawm tiag... :onionheadfake5::onionheadfake5::onionheadfake5:

Misslonely,

nrog koj tusiab nawb mog, ib tug txivneej tsi tseemceeb thiab tsi yog neeg ces koj thiaj li pom li no nawb. txawm nws yuav xav DEEV los, at least mus DEEV tus qhua los yog tus Sabnrauv. Not your own blood, cov ua lawv tham tham txog li MN no ces yog zoo li De.v lawm xwb thiaj li ua tau li ntawd...

yog tias, tseem yog neeg yug no--tej zaum yuav ua tsi tau li ntawd.

Txawm yuav ua thiab deev los thov kom txhob yug Blood--es mus nrhiav someone outside. zoo li no, yus pom yus tus niam hlua xwb yus twb txajmuag rau lawm--tias yus tus txiv es twb niaj hmo puas yus...nws tseem yuav muaj ib lub tswv8 dabtsi es hos yuav mus deev yus tus neeg ua nyob ntaum yus lub xubntiag kiag.

yuav hais li coob tus hais los yog--tabsi, thov kom yog OUTSIDE of the BLOOD LINE nawb mog...

nrog koj tusiab kawg, tsi pom qab yuav hais tau dabtsi tau koj--vim yog kiag within koj qhov bloodline lawm. Mobsiab tsi tshaj no lawm xwb, yog tias, koj mas hos xyov koj xav li cas--tabsi yog li peb cov TXIVNEEJ li peb tuaj tham tham no mas, ntshe peb twb SAU NRAS 30 HNUB NRAM NTEJ UB KHIAV mus lawm... thiab twb tsi nyob ua ke ntxiv lawm nawb mog....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus txiv laus ua deev tus niam hluas li nov xwb mas zoo. Muaj ib tug hmoob Y nyob st paul tseem deev nws tus niam hluas thiab thaum kawg tseem yuav kiag niam hluas los ua niam 2 tom qab nov tus niam tais tau nrauj tus txiv los nrog tus vauv nov nyob ces vauv cias li phob kiag niam tais lawm thiab tam sim nov niam tais yog niam thib 3 thiab tseem muaj 2 tug me nyuam lawm tus txiv neej zoo li nov mas thiaj tsim nyog hus ua U R the man!.

Guest,

Raws li kuv judge mas tsis yog li kos ib zaug li. Hais txog muaj qho tug txiv neej uas yuav 2 tug viv ncaus ua poj niam mas hnov dua lawm, hos yog yuav niam tais thiab no mas dag zog lawm.

Qhov tseeb ces yog niam tais khav nrauj yawm txiv no nas ua cas nrauj tag pawv hluas nraug ces los thawj ntxhais vauv nyob mas kuj yuav muaj thiab nawb. Koj tus no kuv saib koj lam cuab ib txhia xwb os. Los yog ntshe koj twb yog niag yawm txiv kiag es thiaj khib koj tsawv xwb pob..... joke xwb ov.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus txiv laus ua deev tus niam hluas li nov xwb mas zoo. Muaj ib tug hmoob Y nyob st paul tseem deev nws tus niam hluas thiab thaum kawg tseem yuav kiag niam hluas los ua niam 2 tom qab nov tus niam tais tau nrauj tus txiv los nrog tus vauv nov nyob ces vauv cias li phob kiag niam tais lawm thiab tam sim nov niam tais yog niam thib 3 thiab tseem muaj 2 tug me nyuam lawm tus txiv neej zoo li nov mas thiaj tsim nyog hus ua U R the man!.

Guest,

Raws li kuv judge mas tsis yog li kos ib zaug li. Hais txog muaj qho tug txiv neej uas yuav 2 tug viv ncaus ua poj niam mas hnov dua lawm, hos yog yuav niam tais thiab no mas dag zog lawm.

Qhov tseeb ces yog niam tais khav nrauj yawm txiv no nas ua cas nrauj tag pawv hluas nraug ces los thawj ntxhais vauv nyob mas kuj yuav muaj thiab nawb. Koj tus no kuv saib koj lam cuab ib txhia xwb os. Los yog ntshe koj twb yog niag yawm txiv kiag es thiaj khib koj tsawv xwb pob..... joke xwb ov.....

Kuv qhia koj tias cov lus uas tus Guest saum toj saud hais muaj tseeb cov hmoob nyob nroog ntxhaib paub yuav luag txhua tus.

Koj nug hmoob yaj cov coj kwv coj tig cov neeg paub tab ces lawv txhua tus puav leej paub txog tus vauv yuav niam hluas ua niam 2 yuav niam tais ua niam yau no huv si.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv qhia koj tias cov lus uas tus Guest saum toj saud hais muaj tseeb cov hmoob nyob nroog ntxhaib paub yuav luag txhua tus.

Koj nug hmoob yaj cov coj kwv coj tig cov neeg paub tab ces lawv txhua tus puav leej paub txog tus vauv yuav niam hluas ua niam 2 yuav niam tais ua niam yau no huv si.

Yog li koj hais no,kuj ntseeg txog 50% lawm thiab mas. Tab sis ntawd ntshe yog ua npog loj lawm xwb. Es nej cov nyob hauv ko txiv neej tas lawm lod?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog li koj hais no,kuj ntseeg txog 50% lawm thiab mas. Tab sis ntawd ntshe yog ua npog loj lawm xwb. Es nej cov nyob hauv ko txiv neej tas lawm lod?

Txhob mus ntseeg li 50% xwb nawb mog yeej meem ntseeg kiag 100% ntag mas thiaj yog nawb.

3 cov nyob hauv nroog ntxaib no txiv neej tshuav coob tab sis lwm tus mas tsis ua npog ne tsuas yog vauv thiaj li ua npog nkaus rau niam tais thiab niam hluas xwb.

Tsis ua npog rau vauv vim vauv tuaj sab sauv lawm yeej ua npog loj rau niam tais thiab tus niam hluas vauv thiaj li npog nkaus caij nrees niam tais thiab niam hluas lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua cas thiab laud....,

Yuav ua npaum li peb sawv daws tsis yog txivneej li los cas ned... Ntshe txivneej yeej tag li ntawd lawm xwb tiag hod, peb cov nod ces tuaj qw cem tshob los luag li luag ua luag tsi kk ntiajteb nphau ntuj nrov thiab ntsej muag nphob li tiag...

:onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua cas thiab laud....,

Yuav ua npaum li peb sawv daws tsis yog txivneej li los cas ned... Ntshe txivneej yeej tag li ntawd lawm xwb tiag hod, peb cov nod ces tuaj qw cem tshob los luag li luag ua luag tsi kk ntiajteb nphau ntuj nrov thiab ntsej muag nphob li tiag...

:onionheadfake8:

ab koj mas, peb txivneej hmoob ces yeej zoo li no xwb tiag mas. ces kav liam thiab mas, tshaum dej huam loj hlob tuaj lawm ces dov tsuag tsuag Cav rau thiab xwb mas lod. Vim tias, koj txawm tsi Dov Cav rau los yeej tsi muaj ib tug neeg yuav txawj thimxav li ned--ces zoo ua thaum Dejhlob lawm ces Dov tsuag tsuag tej me yav Cav Loj tsawv tau kom tej me xyoo me ntoo tom tej thiaj li tsi muaj ntau ntau khuam yus me kostaws thiab tes lawm xwb tiag....LOLz

smiles

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv qhia koj tias cov lus uas tus Guest saum toj saud hais muaj tseeb cov hmoob nyob nroog ntxhaib paub yuav luag txhua tus.

Koj nug hmoob yaj cov coj kwv coj tig cov neeg paub tab ces lawv txhua tus puav leej paub txog tus vauv yuav niam hluas ua niam 2 yuav niam tais ua niam yau no huv si.

Xeev txwj laug,

Cov lus koj hais saum no, 2 tug viv ncaus yuav tus txiv hmoob Yaj no yog viv ncaus koom niam koom txiv ntag lod? thiab tus niam tais los ua niam thi 3 no ne yog 2 tug viv ncaus no niam yug los yog niam cuav xwb?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev txwj laug,

Cov lus koj hais saum no, 2 tug viv ncaus yuav tus txiv hmoob Yaj no yog viv ncaus koom niam koom txiv ntag lod? thiab tus niam tais los ua niam thi 3 no ne yog 2 tug viv ncaus no niam yug los yog niam cuav xwb?

Mus yuav cov kem kem ces yuav tsis sib hlub, cia yuav 2 tug viv ncaus xwb es thiaj sib txheeb thiaj li tsis sib sib khib tus txiv heev los mas. Yam tej zaub mov, twb yog yus tus txheeb ze ces pub rau noj thiab los pob. Ntshe thaum tus txiv muab ib tug ua nyhuj nyho mas ntshe ib tug cav tuaj ib cag saib saib nes. Hos yog pw hmo ntuj ua ib txaj mas ntshe cav hnav npuas pimmmm tawg zom zaws nes. Nrov nplij ploj cuag li uas luag zawv khaub ncaws ntag nawv.

2 tug viv ncaus no mas yog tsiaj xwb thiaj coj li ntawd, hos leej niam los yog muaj tseeb li hais ces niam yog ib niag maum twm laus thiab ntag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev txwj laug,

Cov lus koj hais saum no, 2 tug viv ncaus yuav tus txiv hmoob Yaj no yog viv ncaus koom niam koom txiv ntag lod? thiab tus niam tais los ua niam thi 3 no ne yog 2 tug viv ncaus no niam yug los yog niam cuav xwb?

2 tug viv ncaus mas yog koom niam koom txiv yog niam loj yug hos niam tais mas yog niam yau xwb tseem hluas 1 yam li tus niam laus xwb.

Yawm txiv los kuj muaj 3 tug poj niam ces tus niam 3 thiaj nrauj yawm txiv ho mus yuav vauv xwb.hos niam 1 tuag lawm niam 2 tseem yuav yawm txiv li qub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0