Jump to content

Change

Kev Sib Deev


 • Please log in to reply
207 replies to this topic

#1
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 672
Excellent
Kev Sib Hlub Saum Lub Txaj


Txoj kev sib nrauj, sib tawg cuab tawg yig yog los qhov twg los?  

Peb los tshawb nrhiav seb lub ntsiab, lub nkaub ntawd yog los qhov twg los. Puas
Yog tim txoj kev sib deev saum lub txaj tsis txawj hloov mus ua yam tshiab, thiaj ua
rau pib muaj kev tsis txaus siab, thiab dhau mus ua kev tsiv siab, hais lust sis sib
Nkag siab, thiaj li ua rau muaj kev sib cav sib ceg, thiab nyias mus nrhiav dua tus
Tshiab. Vim tsis muaj kev kawm txog yam kev sib deev tshiab rau tiam neej 21th

Txoj kev sib deev  yog yam tseem ceeb nyob rau hauv lub neej Kev ua txwj nkawm.
Uas txhua tus muab npog cia hau nruab siab tsis kam hais qhiav leej twg. Yuav nyiam
yog muaj Kev txawj ntse, kev muaj nyiaj txiaj, muaj zoo Vajtsev, muaj tub kiv lawm los
yog tsis muaj txoj kev sib hlub saum lub txaj txaus li lub siab ntshaw, ces thiab li dhau
mus ua kev fav siab, thiab muaj kev sib tso tseg.  Thiab yog ib yam uas mob siab tshaj
lwm yam tag nrho huv siv.

Kev ua yam qub [Old Style]

Ua yam qub, yog thaum twg los ua li qub, tus txijneej tuaj sab saum, thiab ua tsuag tsuag
Tas ces tsum lawm xwb. Tus txiv neej muaj qhov zoo nyob xwb, tab sis tus pojniam tseem
tsis tau tau muaj qhov zoo nyob nyob li.  Thiab tej tus yeej tsis paub txog qhov ntawd dua
li.  vim txhua zaus nws tsis tau xav txog muaj qhov [feeling turn on]. Vim tsis tau kev zoo
siab, kaj siab, txaus siab los ntawm tus txivneej.

Kev ua yam qub [old style] yog tus txivneej xav deev thaum twg ces cia li yuam kiag deev,
Tus pojniam tsis xav los yuam kiag, thiab ib tag hmo tus pojiam tsaug zog lawm los tus txiv
Neej xav deev ces cia li muab deev kiag yam tus pojniam tsis paub, tos hnov ces lub chaw
Xis twb ntub tag lawm xwb.

Hmoob ib txwm tej laus hais tias, yam ntawd mas nyob tsis qhia Neej tuag tsis qhia Dab.
Txwv tsis pub hais, thiab yog lus* lus npua. Yog tus twg hais txog yam ntawd mas tus
Ntawd yog neeg tsis ntse, thiab yog neeg tsis tseem ceeb.  Yog tus twg muab los hais ces tus
Ntawd yuav raug thuam, thiab cem hais tias yog neeg phem, neeg liam lawm.

Yog thaum twg peb tsis suav hais tias kev hlub nyob saum lub txaj tseem ceeb lawm.
Thaum ntawd yog thaum txoj kev ua txwj nkawm yuav tsuag mus, thiab yuav ua rau muaj
Kev sib tso tseg, thiab mus nrhia dua lwm tus tshiab lawm.  Vim neeg lub hlwb hloov,
thiab paub txog txoj kev sib deev zoo lub siab thiab txaus lub siab npaum li cas lawm.

Peb muaj coob tus uas muaj kev kawm ntawv tiav mus qeb siab, muaj zoo vajtsev, muaj
Tag txhua yam. Tab sis cia li sib tso tseg, thiab nyias mus nrhiav nyias ib tug tshiab.
Los sis Cia li mus nyob ib leeg kheej, tso tseg kwv tij neej tsav, phooj ywg mus nyob ib leeg
ua twm cuab lawm.  Vim yuav yog tsis tau txoj kev sib hlub saum lub txaj  li lub siab ntshaw.  
Vim txoj kev sib deev ntawd tseem ceeb, thiab muaj zog heev, thiab kav tau neeg lub hlwb.


Tsis hais tus txivneej, thiab tus pojniam yog tsis paub siv yam tshiab yuav tau kawm txog kev
sib deev saum lub txaj kom paub siv yam tshiab. Vim tsis hais tus txivneej, los sis tus pojniam
yog thaum nws kawm, thiab pom txog txoj kev sib deev tshiab lawm, thiab nws tsis tau kev
sib deev raws li nws siab ntshaw ces nws yuav muaj kev fav siab, thiab dhau mus ua kev tsiv
siab, thiab muaj kev sib tso tseg tau.

Peb yuav tsis ceev faj, thiab xam pom txog qhov no li, peb mus pom txog sab kev khwv noj,
Kev hais lust sis sib haum, kev tsis sib totaub. Tab sis peb tsis los tshawb txog lub ntsiab,
thiab Lub nkaub tiag tiag hais tias yog tshwm qhov twg los?  Vim peb muab yam ntawd ua yam tsis
Tseem ceeb, kev txaj muag,  thiab kev txwv tsis pub tham, thiab coj raws li tej laus ib txwm
Coj los.

Hloov Ua Yam Tshiab [New Style]

Tiam neej 21th no neeg hloov mus raws lub ntiaj teb kev hloov lawm, txoj kev sib deev
Los neeg yeej hloov mus raws lub ntiaj teb, thiab yuav tsis muab zais tseg, tsis qhiav neej
Tsis qhia dab lawm.  Ob leeg yuav tsum tau siv ib lub sijhawm los hais lus zoo, nyob saum
Lub txaj, mus lwm qhov chaw txawv, mus kom muaj kev kaj siab. Txhob nyob qhov qub.

Kev sib deev, tsis yog xav deev ces cia li sib deev yam ob leeg tsis tau xav. Ua ntej tshaj
Tus txivneej yuav tsum tau hais Luv zoo, lus qab zib, lus sib nplij siab, lus mos lus muag
ua ntej rau tus pojniam kom nws muaj kev kaj siab, xyiv fab.  Ob leeg muab txoj kev ntxov
siab, kev nyuaj siab tso tseg, thiab los xav txog ob leeg txoj kev sib hlub saum lub txaj uas
yog yam zoo tshaj, thiab txaus siab hlo los sib nwj, sib hnia, sib plhws, sib yaim, sib kov
kom txaus siab tas lawm. Mam li maj mam sib deev, yuav tau maj mam ua ua ntej tso mam
li siv zog ua, ua ntev ntev ua ntau thaj [style] kom ob leeg ib txhij los ua kev, mus ua kev.
Kom ob leeg txaus siab txaus ntsws nkaus, mam li so.

Txoj kev sib deev muaj txog 101 yam [positions], tab sis kuv  yuav muab yam puav uas coj los
Tso li nram qab no xwb:


Muab 6 yam ua yam ntxwv rau hauv no xwb, tshuav txog 95 hom tsis tau muab hais.

Txiv neej yeej nyiam pojniam lub cev yiag yiag xwb, yog li tiam no thiaj pom tej txhais
Hluas hnav cov ris gean uas zawm nrog cov tsho zawm kom pom lub ce zoo li cas los
Pom tag.  Vim tus pojniam lub cev yiag yiag mas nws zoo muab siv tig sab twg los yooj
Yim thiab thaum deev mas hnov muv ti nkaus kiag lawm ntag. Cov lub cev puv puv mas
Nws nyuaj zog me ntsis, thiab thaum ua mas zoo li must sis kawg.

Txoj kev nyiam kev nkauj nraug no mas nyob tob hauv neeg lub siab lawm. Tsis hais tus
Pojniam, los sis txiv neej yeej xav ib yam nkaus. Vim li no mas thaum txiv neej pom ib
Tug pojniam mas lawv yeej * saum tob hau ti nkaus hauv ko taw, thiab thaum poj
Niam pom ib tug txivneej cev cob xub ntxiag mas pojniam yeej ntsia lub tob hau ua ntej
Thiab ntsia kiag ntu nruab nrab.  Qhov no yog leej neeg lub hlwb[human nature] uas tsis
Muaj ib yam hloov tau.

Peb los mus tshawb kom yog qhov teeb meem ntawm lub nkaub uas neeg ntshaw ko tau.
Peb mam los daws qhov teeb meem ntawd. Kom pojniam, thiab txiv neej los lees txais
Qhov kev ntshaw ntawd, thiab txaus siab hlo los sib koom siab xyaum ua yam tshiab kom
Ob leeg txaus siab hlo.  Thaum muaj kev sib txaus siab lawm yeej yuav muaj kev sib hais
lus Nkag siab, thiab tig los sib hlub.

Lus xaus, tsis hais pojniam los sis txiv neej, yog thaum muaj tus tsis txaus siab lawn.
yuav tau tig los tshuaj xyuas, thiab yog txaus hloov yuav tau hloov mus rau yam tshiab,
yog tsis paub hloov yuav tau mus kawm, nrhiav professonal kuv phem therapy counseling.
Vim yam no mas nyob tau rau lub siab. Tab sis tsis hais tawm.

Lus tshaj:

Thov Hais rau Webmaster, thiab cov MOD.  Yog nej pom hais tias kuv qhov post no tsis tsim
Nyog tso rau hauv lub site, thiab tsis yog raug raws li lub site txoj cai. Nej muab tshem tawm,
los sis muab tej nqe kho rau los tau. Kuv yuav tsis tu siab, thiab tsis xav li cas.

SamXUSA


#2
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0
SamxUSA,

koj zaj dabneeg no yog ib qhov miv miv rau peb cov hmoob nyob Western no xwb...yog yuav tham txog txoj kev sibhlub zaum lub "Txaj" xwb.

koj muab ua twb zoo xav txog tej hlua niam no...twb zoo li cov hmoob nplog hais rau Vahuamsibluag lawm ned--cas cov hmoob Ameska no yuav txawj "Noj" qhov niag i ua luaj li no ned.  yog li tej no tseem txawj hlub tshaj qhov koj piav no lawm.  tabsi, vim li cas lawv hos sib nrauj tag li thiab coob li coob lawm xwb.

yog tiag mas, xav kom lawv cov ua mauj experience rau txoj kev sibnrauj no tuaj piav lawv li personal issues mas peb thiaj li paub tias--vim qhov twg thiab dabtsi lawm tiag, thiaj li muaj divorce rate...siab ua luaj li no no nawb.

i don't think that the new generation of the 21st century would think much about SE.x in the bedroom any more--Se.x is secondary or third in the list of true love and happiness.

cias neeg tuaj tham kom ntau tso, kuv li rov los analyze rau koj nawb.

#3
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0
Kuv tsuas hais rau nej tias kev sib nrauj sib tso ces 60% yog tim hauv txaj chaw ces mam li muaj something else involve thiaj li muaj power heev.

#4
nkaj hnya

nkaj hnya

  Professional Degree 3

 • Members
 • 2,885 posts
Reputation: 27
Excellent
Yog yuav kom paub qhov tseeb yuav tsum yog lawv cov sib nrauj no tuaj tham thiaj meej xwb

#5
Guest_hmoobdub_*

Guest_hmoobdub_*
 • Guests
Reputation: 0


Qhov loj yog communication...vim tias tebchaws no ,s/d tsis saibneeg rau lub samxeeb li yav thaum ub lawm. tsis hais peb hmoob los lwm haiv neeg ...txawm koj txawj sibdeev tshajplaws los yog tiss txawj sib haislus ces kawg sibnrauj thiaj tag.

dhau ntawd los mus yog nyiaj kuv phem...kev siv nyiaj mus los , kev sibkhib rau siv nyiaj, kev khwv nyiaj los rau lub vaj lub tsev tsis tau raws li lub siabxav. Yog tias koj muaj nyiaj ces s-ex yeej nrhiav tau yoojyim.

Qhov kev txawj sibdeev yuav tsis yog factor rau kev sibnrauj/ yog hais tias yeej tsis deev li no mas thiaj yog .tabsis hmoob muaj ib lo lus " nyob dhuav tsw quav -nyob txaus tsw paus". Nyob ntev ces yus pom yus niag pojniam laus ib ce ntsws lawm ces ciali tsis xav hlublawm...txawm pib tshawb pib dAVHLAUS MUS BLOGTEB.

Feem ntau neeg sibnrauj yog hais txog kev sibceg, sibntaus, thiaj nyiajtxiag.


#6
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posthmoobdub, on 12 March 2012 - 03:47 PM, said:Qhov loj yog communication...vim tias tebchaws no ,s/d tsis saibneeg rau lub samxeeb li yav thaum ub lawm. tsis hais peb hmoob los lwm haiv neeg ...txawm koj txawj sibdeev tshajplaws los yog tiss txawj sib haislus ces kawg sibnrauj thiaj tag.

dhau ntawd los mus yog nyiaj kuv phem...kev siv nyiaj mus los , kev sibkhib rau siv nyiaj, kev khwv nyiaj los rau lub vaj lub tsev tsis tau raws li lub siabxav. Yog tias koj muaj nyiaj ces s-ex yeej nrhiav tau yoojyim.

Qhov kev txawj sibdeev yuav tsis yog factor rau kev sibnrauj/ yog hais tias yeej tsis deev li no mas thiaj yog .tabsis hmoob muaj ib lo lus " nyob dhuav tsw quav -nyob txaus tsw paus". Nyob ntev ces yus pom yus niag pojniam laus ib ce ntsws lawm ces ciali tsis xav hlublawm...txawm pib tshawb pib dAVHLAUS MUS BLOGTEB.

Feem ntau neeg sibnrauj yog hais txog kev sibceg, sibntaus, thiaj nyiajtxiag.kuv xav hais ib lo rau txhua txhua tus txiv neej tias, ua cas lawv phej tsis pom thiab tsis ntsia kom tob tshaj no....laus zus ces txawm xav zuj zus tias yuav tag ib tiam tiag tiag lau....100 tauj 1000 los phej hais txog qhov sib deev zoo li thaum muaj 18 xyoo mus rau 20 xyoo xwb.

txawm cov txiv neej tuaj hais xov tooj cua los hais tib yam li sam's hais thiab.

QAUB KUV POB NTSEG DHAU HWV LAWM LAU!!

poj niam lub siab,
xav tau tus txiv neej rau siab khwv  los rau cuab yim neej.
txawj hais lus mos lus muag nplig siab.
txawj coj tus niam mus vacation.
txawj tu qab vag tsib taug kom du dais li tej meskas.

tshuav dab tsi thiab ne, cia rau lwm tus los hais..

kev sib deev rau poj niam ces yog qhov puag tom qab kawg nkaus qhov me me quav mob mob lib  puag tom tw os txiv neej hmoob....

dhuav cov txiv neej hmoob tsis ntse ua luaj lau!
tsis muab xav tias ua cas txiv neej hmoob ho tau niam 1 niam 2 niam 3 no li lau
ya thaum ub ces hos xav tias yog thaum ub es poj niam tsis tau ntse
cas ziag no nyob meskas teb no los tseem muaj qees thiab.
tus zoo zoo nraug kuj xav tias nws zoo zoo nraug es thiaj muaj neeg nyiam.
tej tug niag phem dab tuag los haj tseem tau lawm thiab

nej xav tias niag txiv neej ntaud niam yog txhav tooj txhav hlau es muaj muaj zog ua tas li no
cov poj niam ua line tos es nws niaj hmo niaj hmo tsis tau so no lov.
poj niam hmoob yog ib co poj niam tsis khaus npaum txiv neej hmoob!!!
tsis khaus npaum lwm haiv neeg!!!!

dhuav cov txiv neej hmoob tsis ntse no dhau lawm hais ntau ntshe nej ntshav tsis siab ho kuv ntshav yuav siab.
kawg kiag no ces nco ntsoov tias kev hais lus yog yam thib 1 hauv koj lub neej, yog koj hais lus zoo ces nws nrog koj nyob hos hais lus phem phem thiab laus me ntsis es xiam hlwb cem cem neeg tuaj lawm ces lawv mus lawv lawm mog.

kawg no kuv muab kuv tus nus lo lus uas nws hais rau nws tus niam yau qog qhia nej

niam yau hais tias koj txiv cas koj niam hlub hlub koj niag niam loj tshaj kuv lawm na, ib qho ob qho los hais nws xwb.
tus txiv teb tias me koj niam aw kuv ham tsis hlub neb ob leeg sib npaug zos los ma.
koj yuav tsum tau ua lub siab loj siab ntev me ntsis no ma, koj sim saib niam loj siab ntev heev nws thiaj cia kuv yuav koj.
koj sim xav ma, yog kuv los kuv yeej tsis kam , hos yog koj los koj yeej tsis kam thiab puas yog.
ces tus niam yau tas lus ho ua taus siab ntev me ntsis thiab tsis yws rau tus txiv ib zaug ntxiv lawm.

kuv agree rau davdub cov lus

#7
Guest_Ntswj lees_*

Guest_Ntswj lees_*
 • Guests
Reputation: 0
Kuv thov sawv daws zam lub txheej.   Ciag li yuav hais lo lus phem los nej txhob xav li cas.   Qhov no tsis yog yus Hmoob mas kuv rsis piav li.

Kuv li mas nruab kiag ob lub mav npis rau luaj 3" dav, 5.1 inches long ces kuv thawb kom poj niam khiav los yeej tsis khiav li lawm as.    Tiam sis tu siab yus yog neeg me ces tsis tau txog 6.3 inches thiab xwb os kwv tij.

Ib qho mas yuav ua li uas SAM X USA tham los no, yuav tau kav kav noj thiab zoo xwb os nawb.

#8
Guest_Ntswj lees_*

Guest_Ntswj lees_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostNtswj lees, on 12 March 2012 - 07:33 PM, said:

Kuv thov sawv daws zam lub txheej.   Ciag li yuav hais lo lus phem los nej txhob xav li cas.   Qhov no tsis yog yus Hmoob mas kuv rsis piav li.

Kuv li mas nruab kiag ob lub mav npis rau luaj 3" dav, 5.1 inches long ces kuv thawb kom poj niam khiav los yeej tsis khiav li lawm as.    Tiam sis tu siab yus yog neeg me ces tsis tau txog 6.3 inches thiab xwb os kwv tij.

Ib qho mas yuav ua li uas SAM X USA tham los no, yuav tau kav kav noj thiab zoo xwb os nawb.

Yuam kev lam nawb, tsis yog kav kav noj ov.  Nws yog mav mav noj thiaj zoo nawb.

#9
Guest_Kuv yog yawg ntsauj_*

Guest_Kuv yog yawg ntsauj_*
 • Guests
Reputation: 0
kuv teb 6 nej tias tus txivnneej/tus pojniam uas tsis xav tab cuab vij zeej hais qhov tshiab yuav qhov tshiab xwb ces txawm yog saum txaj,floor,bathroom,taws teeb,sib yaim,sib ntxais,ua li*,ib hmos 4-5 zaug,los yog txawm muaj nyiaj los nws yeej yuav ntsauj,ib qho ntxiv yog pheej mus seev rau niamtaiis tias tsis zoo no ces niam tais xwj phheej de de pob tw thiab ces kawg ntsauj,tsis hais txiv los yog niam,xav tau lub koob npe zoo ces txhob muab niam tais yawm txiv los kwv tij saib muaj nuj nqis tshaj yus khub niam txiv  xwb thiaj zoo kuv hais li no xwb ua tsaug.

View Posthmoobdub, on 12 March 2012 - 03:47 PM, said:Qhov loj yog communication...vim tias tebchaws no ,s/d tsis saibneeg rau lub samxeeb li yav thaum ub lawm. tsis hais peb hmoob los lwm haiv neeg ...txawm koj txawj sibdeev tshajplaws los yog tiss txawj sib haislus ces kawg sibnrauj thiaj tag.

dhau ntawd los mus yog nyiaj kuv phem...kev siv nyiaj mus los , kev sibkhib rau siv nyiaj, kev khwv nyiaj los rau lub vaj lub tsev tsis tau raws li lub siabxav. Yog tias koj muaj nyiaj ces s-ex yeej nrhiav tau yoojyim.

Qhov kev txawj sibdeev yuav tsis yog factor rau kev sibnrauj/ yog hais tias yeej tsis deev li no mas thiaj yog .tabsis hmoob muaj ib lo lus " nyob dhuav tsw quav -nyob txaus tsw paus". Nyob ntev ces yus pom yus niag pojniam laus ib ce ntsws lawm ces ciali tsis xav hlublawm...txawm pib tshawb pib dAVHLAUS MUS BLOGTEB.

Feem ntau neeg sibnrauj yog hais txog kev sibceg, sibntaus, thiaj nyiajtxiag.#10
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostSamxUSA, on 12 March 2012 - 02:03 PM, said:

Kev Sib Hlub Saum Lub Txaj


Txoj kev sib nrauj, sib tawg cuab tawg yig yog los qhov twg los?

Peb los tshawb nrhiav seb lub ntsiab, lub nkaub ntawd yog los qhov twg los. Puas
Yog tim txoj kev sib deev saum lub txaj tsis txawj hloov mus ua yam tshiab, thiaj ua
rau pib muaj kev tsis txaus siab, thiab dhau mus ua kev tsiv siab, hais lust sis sib
Nkag siab, thiaj li ua rau muaj kev sib cav sib ceg, thiab nyias mus nrhiav dua tus
Tshiab. Vim tsis muaj kev kawm txog yam kev sib deev tshiab rau tiam neej 21th

Txoj kev sib deev yog yam tseem ceeb nyob rau hauv lub neej Kev ua txwj nkawm.
Uas txhua tus muab npog cia hau nruab siab tsis kam hais qhiav leej twg. Yuav nyiam
yog muaj Kev txawj ntse, kev muaj nyiaj txiaj, muaj zoo Vajtsev, muaj tub kiv lawm los
yog tsis muaj txoj kev sib hlub saum lub txaj txaus li lub siab ntshaw, ces thiab li dhau
mus ua kev fav siab, thiab muaj kev sib tso tseg. Thiab yog ib yam uas mob siab tshaj
lwm yam tag nrho huv siv.

SamXUSA


Bro kev sib deev tsuas yog ib kaum me me xwb rau peb cov poj niam hmoob feem coob hos raws muab saib no kev sib deev rau nej cov txiv neej hmoob feem coob no yog qhov loj hauv lub neej, thaum ob qho no contradition lawm thiab ntxiv rau kev tsis sib haum lwm sab ntxiv thiab ces kawg rau txoj kev sib nrauj xwb tiag. Txawm yuav yog kev sib deev yam qub yam tshiab los kev zoo siab ntawm kev sib deev tsuas yog tib npiag li ntsais muab xwb yog thaum twg tus twg muab kev sib deev saib hlob lawm ces kawg ntsib kev nyuaj siab xwb mas, ib tiam neej muaj ntau yam tseem ceeb tsim nyog focus rau kom lub neej ua tib neeg muaj nuj nqis tuaj tsis yog kev sib deev.

กรรม (lo lus no kuv refer tau kev sib deev os) มีสุขน้อยมีทุษมาก มีความคับแค้นใจยิ่งนัก
Posted Image

#11
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 12 March 2012 - 07:14 PM, said:

kuv xav hais ib lo rau txhua txhua tus txiv neej tias, ua cas lawv phej tsis pom thiab tsis ntsia kom tob tshaj no....laus zus ces txawm xav zuj zus tias yuav tag ib tiam tiag tiag lau....100 tauj 1000 los phej hais txog qhov sib deev zoo li thaum muaj 18 xyoo mus rau 20 xyoo xwb.

txawm cov txiv neej tuaj hais xov tooj cua los hais tib yam li sam's hais thiab.

QAUB KUV POB NTSEG DHAU HWV LAWM LAU!!

poj niam lub siab,
xav tau tus txiv neej rau siab khwv  los rau cuab yim neej.
txawj hais lus mos lus muag nplig siab.
txawj coj tus niam mus vacation.
txawj tu qab vag tsib taug kom du dais li tej meskas.

tshuav dab tsi thiab ne, cia rau lwm tus los hais..

kev sib deev rau poj niam ces yog qhov puag tom qab kawg nkaus qhov me me quav mob mob lib  puag tom tw os txiv neej hmoob....

dhuav cov txiv neej hmoob tsis ntse ua luaj lau!
tsis muab xav tias ua cas txiv neej hmoob ho tau niam 1 niam 2 niam 3 no li lau
ya thaum ub ces hos xav tias yog thaum ub es poj niam tsis tau ntse
cas ziag no nyob meskas teb no los tseem muaj qees thiab.
tus zoo zoo nraug kuj xav tias nws zoo zoo nraug es thiaj muaj neeg nyiam.
tej tug niag phem dab tuag los haj tseem tau lawm thiab

nej xav tias niag txiv neej ntaud niam yog txhav tooj txhav hlau es muaj muaj zog ua tas li no
cov poj niam ua line tos es nws niaj hmo niaj hmo tsis tau so no lov.
poj niam hmoob yog ib co poj niam tsis khaus npaum txiv neej hmoob!!!
tsis khaus npaum lwm haiv neeg!!!!

dhuav cov txiv neej hmoob tsis ntse no dhau lawm hais ntau ntshe nej ntshav tsis siab ho kuv ntshav yuav siab.
kawg kiag no ces nco ntsoov tias kev hais lus yog yam thib 1 hauv koj lub neej, yog koj hais lus zoo ces nws nrog koj nyob hos hais lus phem phem thiab laus me ntsis es xiam hlwb cem cem neeg tuaj lawm ces lawv mus lawv lawm mog.

kawg no kuv muab kuv tus nus lo lus uas nws hais rau nws tus niam yau qog qhia nej

niam yau hais tias koj txiv cas koj niam hlub hlub koj niag niam loj tshaj kuv lawm na, ib qho ob qho los hais nws xwb.
tus txiv teb tias me koj niam aw kuv ham tsis hlub neb ob leeg sib npaug zos los ma.
koj yuav tsum tau ua lub siab loj siab ntev me ntsis no ma, koj sim saib niam loj siab ntev heev nws thiaj cia kuv yuav koj.
koj sim xav ma, yog kuv los kuv yeej tsis kam , hos yog koj los koj yeej tsis kam thiab puas yog.
ces tus niam yau tas lus ho ua taus siab ntev me ntsis thiab tsis yws rau tus txiv ib zaug ntxiv lawm.

kuv agree rau davdub cov lus

tej no, yog koj hnov tej txivneej tsi paubtab thiab tsi ntse tham ces lawv tsua tham txog zaj ua pw ua ke no xwb tiag mas...vim lawv twb tsi paub txog ib yam dabtsi hauv lub neej thiab lawv tsi muaj txoj kev npau suav (dreams) kom lub neej zoo los yog yus haiv hmoob txawj zoo ned. ces txhua los lus lawv tham ces kawg yuav tsum result los rau hauv 2 ceg xwb.

tabsi, lub neej niam no--tsi yog hauv 2 ceg lawm.  cov neeg ua nws tseem think (xav) tias 2 ceg yog qhov qaws tau lub neej no ces yog tseem nyob nqi dhau hwv lawm nawb mog.  vim tej niag 2 ceg ntawd xwb, tsua yog tej neeg rua.m thiaj li xav tias nws mas thiaj li txawj ua zoo-nyob xwb.  peb tuaj tau 36 tawm xyoo nyob rau lub teb chaw America no lawm--yog leej twg tseem xav li ntawd ces yog tsi muaj tswv8 thiab tswv9 kiag.   vim yuav ua leej twg tsua yog pojniam thiab txivneej lawm ces yog yus txaus siab hlub thiab pw lawm ces yeej zoo tib yam...

yog li ntawd, txhob mus mloog tej neeg tom tej tham lus ua dog ua dig es tham lus de.v lub npua--cov ntawd, yog cov neeg ua tsi paub ib yam dabtsi li nawb mog.

txoj kev hlub nws muaj ntau yam hauv lub neej, kev pw ua ke yog ib yam ua bond ntxiv rau ntawm txoj kev hlub xwb....

txhob xav tias, txhua tus txivneej yuav xav li koj hais no--vim koj pom cov txiv neej ua nyob tom tej havnyom xwb thiaj li tham txog tej yam li no yog lawv qhov primary choice nawb mog.  hos cov pojniam ua nws result rau se.x thiab xwb los nws yeej tsi paub dabtsi txog lub neej thiab txoj kev hlub li tiag--nws tsua paub txog ntawm 2ceg thiab xwb.  yog li ntawd, los peb txhob muab tej neeg no coj los xav ntau thiab...lawv yog part of minority group xwb.  txhob muab tsua tagnrho rau pojniam, los yog muab tsua tagnrho rau peb li txivneej nawb mog.

#12
Jaideexwb

Jaideexwb

  Khibdwbmeme

 • Members
 • 57 posts
Reputation: 1
Neutral

View PostJDim JLoj, on 13 March 2012 - 07:14 AM, said:

tej no, yog koj hnov tej txivneej tsi paubtab thiab tsi ntse tham ces lawv tsua tham txog zaj ua pw ua ke no xwb tiag mas...vim lawv twb tsi paub txog ib yam dabtsi hauv lub neej thiab lawv tsi muaj txoj kev npau suav (dreams) kom lub neej zoo los yog yus haiv hmoob txawj zoo ned. ces txhua los lus lawv tham ces kawg yuav tsum result los rau hauv 2 ceg xwb.

tabsi, lub neej niam no--tsi yog hauv 2 ceg lawm.  cov neeg ua nws tseem think (xav) tias 2 ceg yog qhov qaws tau lub neej no ces yog tseem nyob nqi dhau hwv lawm nawb mog.  vim tej niag 2 ceg ntawd xwb, tsua yog tej neeg rua.m thiaj li xav tias nws mas thiaj li txawj ua zoo-nyob xwb.  peb tuaj tau 36 tawm xyoo nyob rau lub teb chaw America no lawm--yog leej twg tseem xav li ntawd ces yog tsi muaj tswv8 thiab tswv9 kiag.   vim yuav ua leej twg tsua yog pojniam thiab txivneej lawm ces yog yus txaus siab hlub thiab pw lawm ces yeej zoo tib yam...

yog li ntawd, txhob mus mloog tej neeg tom tej tham lus ua dog ua dig es tham lus de.v lub npua--cov ntawd, yog cov neeg ua tsi paub ib yam dabtsi li nawb mog.

txoj kev hlub nws muaj ntau yam hauv lub neej, kev pw ua ke yog ib yam ua bond ntxiv rau ntawm txoj kev hlub xwb....

txhob xav tias, txhua tus txivneej yuav xav li koj hais no--vim koj pom cov txiv neej ua nyob tom tej havnyom xwb thiaj li tham txog tej yam li no yog lawv qhov primary choice nawb mog.  hos cov pojniam ua nws result rau se.x thiab xwb los nws yeej tsi paub dabtsi txog lub neej thiab txoj kev hlub li tiag--nws tsua paub txog ntawm 2ceg thiab xwb.  yog li ntawd, los peb txhob muab tej neeg no coj los xav ntau thiab...lawv yog part of minority group xwb.  txhob muab tsua tagnrho rau pojniam, los yog muab tsua tagnrho rau peb li txivneej nawb mog.
Koj hais tau yog kawg lawm, yeej muaj cov high quality pojniam thiab txiv neej mas.

Tabsis tus coj li cas los muaj tej zaum yog vim peb siv peb cov survival skills los tiv thaiv peb in nyia own way xwb ho yom? Li meskas hais, "survival of the fittest."  Hehe....tej tus s e x kuj cawm tau nws ciaj, tej tus kuj vim s e x es tuag kus lawm...

Kuv ho ntxiv ib qho rau thiab yom, tos peb pheej muaj muaj teebmeem txog relationships es nim zoo li yog teebmeem txog "kev sib deev" los twb vim yog thaum neeg tau kev ntxhov siab los yog depression/anxiety ces neeg resort to some kind of extreme behaviors los tiv thaiv neeg qhov kev nyuab siab, which sexual behavior is one of the ramedies. Nej puas pom ib tug neeg muaj happy life es ho mus sib deev outside of his/her boundary?  Thaum ib couple tseem sib sib hlub ces s e x yog ib part of passionate act meme tob tob uas nkawd twb tsis nim nco nco xav xav txog ua luaj li cas, tabsis thaum ntxhov siab tusiab tuaj lawm s e xual need/feeling mam tawm tuaj nyob ntiav ntiav ntawd txoj kev xav/seeking/response to someone los hlub los kho lub siab ntxhov ntxhov mob mob tu tu es thiaj mam blame tias yog s e x problem xwb.

Nej sim xav saib meb, cov uas tsis happy es pheej mus sib deev sib deev txog ntua nplog teb thaib teb puas ho happy npaum cas tuaj, tsuas muaj spiral up spiral down around depression ntxiv xwb, cov coob ces yeej zoo li khiav nab ntsib qav, los yog xav txog lig, los yog paub li txhob ua li ntshai txoj kev hlub tsis zoo zoo los lub neej tseem nyob no ntau xwb sub as.

Hos cov pheej tias tsis tim lwm yam es yog tim kev sib deev zoo zoo los tsis zoo es thiaj liam tag no kuj ho muaj nqe hais nkag rau kis ntawd thiab, cia seb nej ho hais mus li cas mam rov tuaj nrog nej hais mus rau seem ntawd yom?

Nco tus nyob kuv zaj dabneeg

"...thinking with our heads but living from our hearts" (Helen Hunt).


#13
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 672
Excellent
Cov phooj ywg sawvdaws,

Sawvdaws txoj kev xav li cas los yeej zoo lawm...Peb tsuas yog tuaj sib tham raws li nyias pom thiab paub xwb.
Raws li kuv pom kiag ntawm qhov muag mas peb cov Hmoob muaj 3 tug lawm. Lawv cov no yeej yog muaj zoo neej ua,
thiab tau PHD, thiab Master degree lawm. Tab sis tus pojniam cia li khiav lawm. Thaum muab nug lo lus kawg ces yeej
yog tim tsis tau kev hlub saum lub txaj raws siab ntshaw no naj...Ces kuv thiaj muab los tham li no.

Raws lis mus tshawb fawb pom ntau mas cov neeg tawv dawb cov hluas, thiab cov laus yeej muaj coob cov tsis txaus
siab rau txoj kev sib deev, thiaj li sib nrauj. Tej li no yeej muab tseeb, tsis yog lam tuaj hais dag.

Muaj ib tug ntxhais hnub nyoog muaj 26 xyoo xwb yuav tau ib tug medical doctor. Nws tau hais tawm rau hauv internet
hais tias nws tus txiv mus ua hauj lwm tas li, tsis muaj lub caij los nrog nws sib hlub saum lub txaj raws nws txoj
kev xav li... ces nws thiaj tau mus ua ntawv sib nrauj, mam nrhia dua tshiab.

Nyob tebchaws no, thiab lwm lub tebchaws vam meej... Mas cov niamtsev uas yog pojnom, thiab poj tub lag luam mas
lawv yeej mus nyiag nrhiav noj mov cuav zos. Vim lawv tus txiv ua hauj lwm 24 hours, thiaj tsis muab kev hlub
sib deev raws li lawv siab xav.

Yog peb muab los tshawb kom tob me ntsis txog tej no mas yuav pom tau hais kev sib deev tsis yog tsis tseem ceeb.
Tab sis yeej yog ib feem ntawm neeg txoj kev nyiam li yog neeg muaj  puv ntshav zoo.

Peb pom cov neeg yuav pojniam coob coob tus, tsis hais tiam thaum ub ntau txhiab xyoo, los txog  niaj hnub no los
yeej yog qhov ntawd no xwb ntag.


#14
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 672
Excellent
Ib Tug Txiv Neej sau mus nug Michele nyob rau hauv Devorce Busting

Dear Michele,

Please, please help me. I am going through hell!! I am twenty-eight years old, married with a three-year-old daughter. For the past three years, my wife has avoided being sexual with me, my wife is not interested in kuv phem. It has slowly gone from having kuv phem maybe twice a week to now, if I'm lucky, once a month. And even then, it's not really having kuv phem. It's more like her saying, "Hurry up and get in here and let's do this before our child wakes up." There is no foreplay. She doesn't even kiss me. I'm the one who always is initiating any sort of affection... SG

Michele,

I have a husband who is a good guy; great father, good provider, but I have no lover. This lack of kuv phem in my marriage is more than just a lack of physical attention... It goes deep into a woman's heart. I think in a normal marriage, a couple can fight about anything, but then they can make love and soothe the bad feelings... sort of like a sexual rebirth, a forgiving ritual. But when you are deprived of even that, bitterness and sexual resentment and desperation accumulate. I'm angry about the wasted years, the years I could have been loving, but spent agonizing about why I was being kuv phem deprived. It's so much more than kuv phem. It's feeling wanted, and sexy and desired by the man that you are committed to for life. LD

Marriage kuv phem experts estimate that one out of every three couples struggles with mismatched sexual desire; one spouse is hot when the other is not. Because of advancements in medical and psychological libido-boosting alternatives available to those whose desire has waned, bridging the desire gap should, in theory, be a simple endeavor to solving marriage kuv phem problems and saving marriages. Unfortunately, it's anything but. That's because millions of people with low desire are simply not concerned about or troubled by their lack of interest in kuv phem in marriage. Nor are they particularly motivated to do much about it. Just ask their spouses!

Being complacent about ho-hum kuv phem is a formula for marital disaster. A kuv phem-starved husband and a kuv phem-starved wife are in danger of getting a divorce over lack of kuv phem in the marriage. When one spouse is sexually dissatisfied and the other is oblivious, unconcerned or uncaring, and has no interest, kuv phem isn't the only casualty; intimacy on every level becomes non-existent. Spouses stop touching affectionately, having meaningful talks, laughing at each other's jokes, or connecting emotionally. They become like two ships passing in the night. Infidelity and divorce become all too real threats.

But rather than diagnose the person with the lack of sexual interest as the problem, and refuse to change until s/he changes first, there are many ways partners can work together as a team to turn around the decline in their kuv phem lives. But first, you need to know if your marriage is kuv phem starved. Start by taking this marriage kuv phem quiz. Be honest with your answers.

The kuv phem-Starved Marriage QuizDo you find yourself:

•Going to bed earlier or later than your spouse just to avoid the possibility s/he might get amorous?
•Lying in bed at night, careful not to stir for fear that s/he might start touching you?
•Being sexual out of guilt rather than feeling desirous?
•Arguing with your spouse about kuv phem frequently.
•Blaming each other.
Do you find yourself thinking or saying:

•"By the end of the day, I'm just too tired and have no interest in kuv phem."
•"If you had to work as hard as me, maybe you'd understand why I have no interest in kuv phem."
•"How can we have kuv phem? The kids are always around."
•"If you were nicer to me maybe I'd be interested."
•"Why do you always have to touch me in a sexual way?"
•"If you weren't such a kuv phem fanatic, I'd probably want more kuv phem."
•"If you'd help more around the house, I'd want to be closer to you sexually."
•"I just don't feel turned on anymore."
•"I have a lot on my mind right now. kuv phem is just not all that important to me."
OR

•Have you been feeling hurt, depressed, resentful or angry about your husband or wife?s lack of interest in kuv phem?
•As a result, do you find yourself being highly critical or bossy?
•Out of anger, have you berated your spouse or been mean-spirited?
•Have your feelings of resentment about your married kuv phem life prompted you to shut down emotionally and pull away from your spouse?
•Do you wonder whether your spouse really loves you?
•Do you question your attractiveness or masculinity/femininity?
•Do you intentionally make plans that don't include your husband or wife?
•Do you feel yourself building a wall around you to protect yourself from feelings of rejection?
•Do you feel you've tried everything but your spouse simply doesn't understand how important sexuality is to you?
•Are you feeling tempted to stray beyond your marriage to find companionship and sexual excitement?


#15
Guest_Hmoob_*

Guest_Hmoob_*
 • Guests
Reputation: 0
Bawg,   koj lub topic no kuj tseem ceeb 50/50 thiab mas.   Tiam sis kuj tsis yog kev sib deev tas tas thiab ov.  Feem cob mas yog tus txiv/niam tub nkeeg ces tsis sib haum, xws li tias niam tsev/txiv tsev tsis leg QAV NUM uas yog nws li duty.   Duty yog koj yuav tsum ua koj li hauj lwm xws li tus txiv yuav tsum mus khwv sab nraud, tus niam khwv sab hauv tsev, nov yog cov laus.    Hos cov hluas ces 2 leeg yuav tau mus khwv ib yam, tiam sis muaj ib tug siv nyiaj tsis paub txuag, hos muaj ib tug txawj txuag nyiaj siv ces tsis sib haum xwb.   Hos cov uas tsis tau nto 18 xyoo sib yuav ces thaum muaj menyuam tuaj lawm, tsis muaj nyiaj yuav "daiv pawm" thiab siv lwm yam ces ho sib nrauj and etc.

Poj niam li mas raws li kuv pom, koj txawm ua ib hmos 4,5 teg los nws tsis hais, hos koj ho tsis ua los nws tsis taij li.   Qhov nws ho ntshaw lwm tus txiv neej mas yog ib yam txiv neej pom luag pob tw loj, ncej puab loj ces kuj lam ntshaw xwb thiab.   Tiam sis kom peb nco ntsoov tias tej kev sib daj deev no tsis yog ib yam khoom los noj tsau plab, los yog vovsov, tsuas yog ua lub chaw deev siab thaum need xwb thiab, tsis hais poj niam. txiv neej li.

Tos ho muaj tug puav tuaj complaint koj los kuj yog ntau yam, tsis yog qhov sib deev xwb.
Koj hais PHD sib nrauj no raws kuv paub nyob nram nej nyob ko yog HEART Dr. Mouanou tuam xwb as. Nyaj kuj yuav tsis yog tas tus?  Qhov no luag tias ib lub quav tsuag ua puas tas ib tsu mov lawm no xwb os.

#16
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostSamxUSA, on 13 March 2012 - 10:50 AM, said:

Cov phooj ywg sawvdaws,

Sawvdaws txoj kev xav li cas los yeej zoo lawm...Peb tsuas yog tuaj sib tham raws li nyias pom thiab paub xwb.
Raws li kuv pom kiag ntawm qhov muag mas peb cov Hmoob muaj 3 tug lawm. Lawv cov no yeej yog muaj zoo neej ua,
thiab tau PHD, thiab Master degree lawm. Tab sis tus pojniam cia li khiav lawm. Thaum muab nug lo lus kawg ces yeej
yog tim tsis tau kev hlub saum lub txaj raws siab ntshaw no naj...Ces kuv thiaj muab los tham li no.

Raws lis mus tshawb fawb pom ntau mas cov neeg tawv dawb cov hluas, thiab cov laus yeej muaj coob cov tsis txaus
siab rau txoj kev sib deev, thiaj li sib nrauj. Tej li no yeej muab tseeb, tsis yog lam tuaj hais dag.

Muaj ib tug ntxhais hnub nyoog muaj 26 xyoo xwb yuav tau ib tug medical doctor. Nws tau hais tawm rau hauv internet
hais tias nws tus txiv mus ua hauj lwm tas li, tsis muaj lub caij los nrog nws sib hlub saum lub txaj raws nws txoj
kev xav li... ces nws thiaj tau mus ua ntawv sib nrauj, mam nrhia dua tshiab.

Nyob tebchaws no, thiab lwm lub tebchaws vam meej... Mas cov niamtsev uas yog pojnom, thiab poj tub lag luam mas
lawv yeej mus nyiag nrhiav noj mov cuav zos. Vim lawv tus txiv ua hauj lwm 24 hours, thiaj tsis muab kev hlub
sib deev raws li lawv siab xav.

Yog peb muab los tshawb kom tob me ntsis txog tej no mas yuav pom tau hais kev sib deev tsis yog tsis tseem ceeb.
Tab sis yeej yog ib feem ntawm neeg txoj kev nyiam li yog neeg muaj  puv ntshav zoo.

Peb pom cov neeg yuav pojniam coob coob tus, tsis hais tiam thaum ub ntau txhiab xyoo, los txog  niaj hnub no los
yeej yog qhov ntawd no xwb ntag.


ua tsaug,

yeej paub tias, nws yeej muaj ib group minority ua nws tsua xav txog 2ceg tag li xwb.  yog li ntawd, thiaj li tsi deny koj qhov story no--tabsi, 2ceg tsi yog qhov deter txoj kev sibhlub rau hauv lub neej no xwb.  

yog koj muab xav li lub teb chaw America no neeg coob ua luaj li no--txog millions tus neeg xwb...koj muab li 1% time xwb koj twb hnov cov story li no pawg lug lawm los sav.

kuv tsi paub tias, nyob rau sab nram ko koj puas mloog tau Dr Drew qhov radio show. very night mas lawv hais 2 zaug txog 2ceg ntau thiab teb txog neeg lub neej txog txoj kev ntawm 2ceg yuav ua li cas thiab hos ua tsi txau li cas tag li tiag mas.

lub teb chaw no, tos lawv tsi nco qab txog 2ceg lawm...vim leej twg ua los yeej zoo tib  yam...especially, yog tus ntawd txawj hlub thiab ua li txoj kev hlub kom zoo os.  

tsi zoo li hmoob tej laus thaum ub lawm--ces yog muab tau tus laus laus ua tag lawm los...cias li kam yuav li, vim hais tias tsua xav tias nws ib leej thiaj li txawj ua kom yus zoo xwb.  qhov peb tham mas yog li no xwb....txhob xav yuam kev, nws yeej muaj nws ib cov neeg ua yog 2ceg driven es tham li cas los tham mas nawb.

tsi yog yus kawm tau degree ces yus txawj siv txawj txhua yam...qhov no, yog txoj kev xav yuam kev loj heev lawm xwb.  tib neeg kawm ntawv tau degree no nws tsua yog kawm los khwv rau nws txoj related haujlwm xwb.  nws tsi yog kawm tau ces txawm  yuav paub txhua yam...tsi yog nawb mog....smiles!

#17
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostJaideexwb, on 13 March 2012 - 10:20 AM, said:

Koj hais tau yog kawg lawm, yeej muaj cov high quality pojniam thiab txiv neej mas.

Tabsis tus coj li cas los muaj tej zaum yog vim peb siv peb cov survival skills los tiv thaiv peb in nyia own way xwb ho yom? Li meskas hais, "survival of the fittest."  Hehe....tej tus s e x kuj cawm tau nws ciaj, tej tus kuj vim s e x es tuag kus lawm...

Kuv ho ntxiv ib qho rau thiab yom, tos peb pheej muaj muaj teebmeem txog relationships es nim zoo li yog teebmeem txog "kev sib deev" los twb vim yog thaum neeg tau kev ntxhov siab los yog depression/anxiety ces neeg resort to some kind of extreme behaviors los tiv thaiv neeg qhov kev nyuab siab, which sexual behavior is one of the ramedies. Nej puas pom ib tug neeg muaj happy life es ho mus sib deev outside of his/her boundary?  Thaum ib couple tseem sib sib hlub ces s e x yog ib part of passionate act meme tob tob uas nkawd twb tsis nim nco nco xav xav txog ua luaj li cas, tabsis thaum ntxhov siab tusiab tuaj lawm s e xual need/feeling mam tawm tuaj nyob ntiav ntiav ntawd txoj kev xav/seeking/response to someone los hlub los kho lub siab ntxhov ntxhov mob mob tu tu es thiaj mam blame tias yog s e x problem xwb.

Nej sim xav saib meb, cov uas tsis happy es pheej mus sib deev sib deev txog ntua nplog teb thaib teb puas ho happy npaum cas tuaj, tsuas muaj spiral up spiral down around depression ntxiv xwb, cov coob ces yeej zoo li khiav nab ntsib qav, los yog xav txog lig, los yog paub li txhob ua li ntshai txoj kev hlub tsis zoo zoo los lub neej tseem nyob no ntau xwb sub as.

Hos cov pheej tias tsis tim lwm yam es yog tim kev sib deev zoo zoo los tsis zoo es thiaj liam tag no kuj ho muaj nqe hais nkag rau kis ntawd thiab, cia seb nej ho hais mus li cas mam rov tuaj nrog nej hais mus rau seem ntawd yom?

Jaideexwb,

kuj yog ib tug neeg thoobtsib tosnrog txau... zoosiab ua tseem muaj cov pojniam ua muaj qhov pom kev deb li no, thiab nawb. koj hais yeej yog lus ntau lawm--qhov 2ceg no ces yog result tau thaum sib chim lawm...thaum no ib tug txwv ib tug, ib tsi kam ib tus deev lawm--ces thiaj li hajyam create ua problem loj rau thaum lub neej yuav xau tiag.

yog li, koj puas yog piav from experience los yog koj lub tswv8 zoo paub txog xwb..?

thanks for the comments...

#18
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
nyobzoo SamxUSA,

tau ntev lawm tsi tau nrug koj sibthaam, tabsis koj zaaj zag nuav zoo le muaj ntsis chob tseemmoob sab es ca tseemmoob ho tuaj pov 2-3 zaaj tswvlaaj tswvyim rua peb kuas peb raag hab seb.  

has txug txujkev sib dleev ces ntuj yeej tso lug rua txhua tug tuabneeg, tabsis ntuj cais muaj qaab muaj quas rua tug txivneej hab tug pojnam.  yog tug twg ua dhlau txujkev sib dleev lawm ces teebmeem tawm tuaj.

kev sib nrauj yeej muaj ua ntu zug lug rua peb hmong tam nuav, specially cov nyob USA.  koj puas ncu thaum peb tseem nyob blog teb, peb tsi laam pum moob sib nrauj, hmong sib dleev le najnub nuav.  vim peb cov nam cov txiv thaus ntawm nyob uake, noj uake, moog uake, ua haujlwm uake taag nub taag mo ces ibleeg tsi muaj sibhawm moog ntsib moog nrhav tau saab nrau lug ntxiv, yog le kev sib nrauj txhajle yuavlaug tsi pum muaj nyob rua peb tsob moob thaum nyob ntuj qub qaab.

tabsis nwgnuav tsi zoo le ntawm lawd, kev nrhav noj nrhav haus  2 namtxiv yuavtau nyag moog nyag lawm ces tsi muaj sibhawm lug ua ke ntau.  thaus ncaim le nuav ces muaj temptation lug raug rua yug ntaag.
yog yug txawj tswj txawj tuav yug lub koob lub npe ces teebmeem tsi sawv, tabsis yog yug xaav hatas nqaj nyob ntawm ua caag tsi noj nua ces thaum noj 1, noj 2 tuaj ces txawm muaj yees lawm.  thaum nuav yog thaum tso tsi taug thooj nqaj ntawm tseg ces yug thooj nqaj kws ibtxwm noj ibtxwm siv txawm cale tsuag zujzug noog.  yog le nuav ces yog yug tug tssi kaam noj lawm ces kuj ca rua lwmtug kws tseem xaav noj ca rua luas noj hab.

raws le kev tshawb fawb pum nyob huv hmong community mas cov sib nrauj coob tshaaj mas yog cov 35-45 xyoos.  paab 2 yog cov laug hab paab 3 yog cov hluas.

kuas peb cov txivneej paub hatas quaspuj/pojniam mas tuabneeg ntxag tau yoojyim heev.  luas muab lulug smile, lug qaab zib, lug saib taug nwg qhuas nwg zoo le ub le nua losis qhuas nwg zoo nkauj xwb ces quas puj yeej qaug quas laig rua tug tuabneeg ntawm le lawm.

ntau lawm ces ca thaam tso tseg le nuav tsuav.

tseemmoob

View PostSamxUSA, on 12 March 2012 - 02:03 PM, said:

Kev Sib Hlub Saum Lub Txaj


Txoj kev sib nrauj, sib tawg cuab tawg yig yog los qhov twg los?  

Peb los tshawb nrhiav seb lub ntsiab, lub nkaub ntawd yog los qhov twg los. Puas
Yog tim txoj kev sib deev saum lub txaj tsis txawj hloov mus ua yam tshiab, thiaj ua
rau pib muaj kev tsis txaus siab, thiab dhau mus ua kev tsiv siab, hais lust sis sib
Nkag siab, thiaj li ua rau muaj kev sib cav sib ceg, thiab nyias mus nrhiav dua tus
Tshiab. Vim tsis muaj kev kawm txog yam kev sib deev tshiab rau tiam neej 21th

Txoj kev sib deev  yog yam tseem ceeb nyob rau hauv lub neej Kev ua txwj nkawm.
Uas txhua tus muab npog cia hau nruab siab tsis kam hais qhiav leej twg. Yuav nyiam
yog muaj Kev txawj ntse, kev muaj nyiaj txiaj, muaj zoo Vajtsev, muaj tub kiv lawm los
yog tsis muaj txoj kev sib hlub saum lub txaj txaus li lub siab ntshaw, ces thiab li dhau
mus ua kev fav siab, thiab muaj kev sib tso tseg.  Thiab yog ib yam uas mob siab tshaj
lwm yam tag nrho huv siv.

Kev ua yam qub [Old Style]

Ua yam qub, yog thaum twg los ua li qub, tus txijneej tuaj sab saum, thiab ua tsuag tsuag
Tas ces tsum lawm xwb. Tus txiv neej muaj qhov zoo nyob xwb, tab sis tus pojniam tseem
tsis tau tau muaj qhov zoo nyob nyob li.  Thiab tej tus yeej tsis paub txog qhov ntawd dua
li.  vim txhua zaus nws tsis tau xav txog muaj qhov [feeling turn on]. Vim tsis tau kev zoo
siab, kaj siab, txaus siab los ntawm tus txivneej.

Kev ua yam qub [old style] yog tus txivneej xav deev thaum twg ces cia li yuam kiag deev,
Tus pojniam tsis xav los yuam kiag, thiab ib tag hmo tus pojiam tsaug zog lawm los tus txiv
Neej xav deev ces cia li muab deev kiag yam tus pojniam tsis paub, tos hnov ces lub chaw
Xis twb ntub tag lawm xwb.

Hmoob ib txwm tej laus hais tias, yam ntawd mas nyob tsis qhia Neej tuag tsis qhia Dab.
Txwv tsis pub hais, thiab yog lus* lus npua. Yog tus twg hais txog yam ntawd mas tus
Ntawd yog neeg tsis ntse, thiab yog neeg tsis tseem ceeb.  Yog tus twg muab los hais ces tus
Ntawd yuav raug thuam, thiab cem hais tias yog neeg phem, neeg liam lawm.

Yog thaum twg peb tsis suav hais tias kev hlub nyob saum lub txaj tseem ceeb lawm.
Thaum ntawd yog thaum txoj kev ua txwj nkawm yuav tsuag mus, thiab yuav ua rau muaj
Kev sib tso tseg, thiab mus nrhia dua lwm tus tshiab lawm.  Vim neeg lub hlwb hloov,
thiab paub txog txoj kev sib deev zoo lub siab thiab txaus lub siab npaum li cas lawm.

Peb muaj coob tus uas muaj kev kawm ntawv tiav mus qeb siab, muaj zoo vajtsev, muaj
Tag txhua yam. Tab sis cia li sib tso tseg, thiab nyias mus nrhiav nyias ib tug tshiab.
Los sis Cia li mus nyob ib leeg kheej, tso tseg kwv tij neej tsav, phooj ywg mus nyob ib leeg
ua twm cuab lawm.  Vim yuav yog tsis tau txoj kev sib hlub saum lub txaj  li lub siab ntshaw.  
Vim txoj kev sib deev ntawd tseem ceeb, thiab muaj zog heev, thiab kav tau neeg lub hlwb.


Tsis hais tus txivneej, thiab tus pojniam yog tsis paub siv yam tshiab yuav tau kawm txog kev
sib deev saum lub txaj kom paub siv yam tshiab. Vim tsis hais tus txivneej, los sis tus pojniam
yog thaum nws kawm, thiab pom txog txoj kev sib deev tshiab lawm, thiab nws tsis tau kev
sib deev raws li nws siab ntshaw ces nws yuav muaj kev fav siab, thiab dhau mus ua kev tsiv
siab, thiab muaj kev sib tso tseg tau.

Peb yuav tsis ceev faj, thiab xam pom txog qhov no li, peb mus pom txog sab kev khwv noj,
Kev hais lust sis sib haum, kev tsis sib totaub. Tab sis peb tsis los tshawb txog lub ntsiab,
thiab Lub nkaub tiag tiag hais tias yog tshwm qhov twg los?  Vim peb muab yam ntawd ua yam tsis
Tseem ceeb, kev txaj muag,  thiab kev txwv tsis pub tham, thiab coj raws li tej laus ib txwm
Coj los.

Hloov Ua Yam Tshiab [New Style]

Tiam neej 21th no neeg hloov mus raws lub ntiaj teb kev hloov lawm, txoj kev sib deev
Los neeg yeej hloov mus raws lub ntiaj teb, thiab yuav tsis muab zais tseg, tsis qhiav neej
Tsis qhia dab lawm.  Ob leeg yuav tsum tau siv ib lub sijhawm los hais lus zoo, nyob saum
Lub txaj, mus lwm qhov chaw txawv, mus kom muaj kev kaj siab. Txhob nyob qhov qub.

Kev sib deev, tsis yog xav deev ces cia li sib deev yam ob leeg tsis tau xav. Ua ntej tshaj
Tus txivneej yuav tsum tau hais Luv zoo, lus qab zib, lus sib nplij siab, lus mos lus muag
ua ntej rau tus pojniam kom nws muaj kev kaj siab, xyiv fab.  Ob leeg muab txoj kev ntxov
siab, kev nyuaj siab tso tseg, thiab los xav txog ob leeg txoj kev sib hlub saum lub txaj uas
yog yam zoo tshaj, thiab txaus siab hlo los sib nwj, sib hnia, sib plhws, sib yaim, sib kov
kom txaus siab tas lawm. Mam li maj mam sib deev, yuav tau maj mam ua ua ntej tso mam
li siv zog ua, ua ntev ntev ua ntau thaj [style] kom ob leeg ib txhij los ua kev, mus ua kev.
Kom ob leeg txaus siab txaus ntsws nkaus, mam li so.

Txoj kev sib deev muaj txog 101 yam [positions], tab sis kuv  yuav muab yam puav uas coj los
Tso li nram qab no xwb:


Muab 6 yam ua yam ntxwv rau hauv no xwb, tshuav txog 95 hom tsis tau muab hais.

Txiv neej yeej nyiam pojniam lub cev yiag yiag xwb, yog li tiam no thiaj pom tej txhais
Hluas hnav cov ris gean uas zawm nrog cov tsho zawm kom pom lub ce zoo li cas los
Pom tag.  Vim tus pojniam lub cev yiag yiag mas nws zoo muab siv tig sab twg los yooj
Yim thiab thaum deev mas hnov muv ti nkaus kiag lawm ntag. Cov lub cev puv puv mas
Nws nyuaj zog me ntsis, thiab thaum ua mas zoo li must sis kawg.

Txoj kev nyiam kev nkauj nraug no mas nyob tob hauv neeg lub siab lawm. Tsis hais tus
Pojniam, los sis txiv neej yeej xav ib yam nkaus. Vim li no mas thaum txiv neej pom ib
Tug pojniam mas lawv yeej * saum tob hau ti nkaus hauv ko taw, thiab thaum poj
Niam pom ib tug txivneej cev cob xub ntxiag mas pojniam yeej ntsia lub tob hau ua ntej
Thiab ntsia kiag ntu nruab nrab.  Qhov no yog leej neeg lub hlwb[human nature] uas tsis
Muaj ib yam hloov tau.

Peb los mus tshawb kom yog qhov teeb meem ntawm lub nkaub uas neeg ntshaw ko tau.
Peb mam los daws qhov teeb meem ntawd. Kom pojniam, thiab txiv neej los lees txais
Qhov kev ntshaw ntawd, thiab txaus siab hlo los sib koom siab xyaum ua yam tshiab kom
Ob leeg txaus siab hlo.  Thaum muaj kev sib txaus siab lawm yeej yuav muaj kev sib hais
lus Nkag siab, thiab tig los sib hlub.

Lus xaus, tsis hais pojniam los sis txiv neej, yog thaum muaj tus tsis txaus siab lawn.
yuav tau tig los tshuaj xyuas, thiab yog txaus hloov yuav tau hloov mus rau yam tshiab,
yog tsis paub hloov yuav tau mus kawm, nrhiav professonal kuv phem therapy counseling.
Vim yam no mas nyob tau rau lub siab. Tab sis tsis hais tawm.

Lus tshaj:

Thov Hais rau Webmaster, thiab cov MOD.  Yog nej pom hais tias kuv qhov post no tsis tsim
Nyog tso rau hauv lub site, thiab tsis yog raug raws li lub site txoj cai. Nej muab tshem tawm,
los sis muab tej nqe kho rau los tau. Kuv yuav tsis tu siab, thiab tsis xav li cas.

SamXUSA#19
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 672
Excellent
TseemHmoob,

Qhov kuv hais nov mas yog focus rau qhov kev sib deev nkaus xwb. Peb mus saib kom tob tiag tiag mas peb pom hais tias, yog ua cas neeg
yuav ua tau tej yam txawv txawv tsis tau pom dua, hnov dua, txog tej yam[s.e.x toys, s.e.x groups], thiab tej lub zos neeg liab qab. Peb feem
coob nyob rau lub neej normal life yeej tsis xav mus txog tej yam txawv txawv li ntawd. Tab sis neeg yeej nkag mus zuj zus rau tej yam li
tiam neeg Babilonian lawm tiag tiag li ov.

Koj hais txog kev sib nrauj ntawm peb haiv Hmoob mas feem coob yeej yog muaj ob yam loj li nram qab no:
1. Yog los ntawm kev tsis txo hwj chim, es ua rau kev hais lus tsis sib nkag siab. Thaum kawg ces dhau mus ua kev sib cav sib ceg.
2. Yog kev tsis sib ntseeg siab. Dhau mus ua kev txias siab.

Hais txog lwm hais neeg xws li cov Dawb mas feem ntau tshaj yog los ntawm kev tsis sib ntseeg siab. Vim txoj kev sib khib los ntawm txoj kev mus nyiag sib deev lawm xwb:

How to Have a Successful Marriage After Infidelity  

Infidelity

Infidelity is one of the biggest causes of divorce. The feelings of betrayal never go away for some couples. It can affect trust, friendship, and kuv phem within a marriage. For some couples, infidelity is a starting point in turning over a new leaf in their marriage. Many people feel that infidelity can eventually make a marriage stronger. In most marriages, however, infidelity leads to separation and divorce.

Infidelity and Divorce

Infidelity can be a reason to file divorce. In states that require a particular reason to file for a divorce, infidelity is one acceptable reason. Many states now have what is called no-fault divorce. In those states, infidelity will not play a role in any part of the divorce. In a no-fault state, there is not any requirement to prove that one person in the marriage did something to warrant a divorce. In most states, infidelity will not matter in a divorce.The best way to find out what will happen in your state and how certain laws apply to you is to talk with a divorce attorney. Many offer free consultations during which you may ask questions about the process and inquire about how infidelity will play into your divorce.

Does it Matter?

Divorce laws differ in each state. In some states you must file for legal separation before filing for divorce. Some states do not even have the option to file for legal separation. You stay legally married until divorce proceedings are final and a judge declares you divorced.
Infidelity may play a part in determining spousal support, or it may affect the validity or implementation of a prenuptial agreement. Infidelity may also come into play if one person spent money on someone outside the family during his affair, especially if you have children. This is because the cheating spouse has taken money that could be spent on the family and used it to cheat. If your cheating spouse gave you a sexually transmitted disease because of an affair, it can be considered battery and you may receive compensation for it. If the STD is life threatening, there can even be criminal charges involved


#20
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
samUSA,

qhov pib muaj kev tsi ntseeg siab, tsi qhia siab, thiab tsi koom siab ces yeej kaawg mus li koj hais lawd.  vim muaj li ntawm es luag tej melikas tiam 21 no luag thiaj li tsi kam risk luag lub marriage mus rau kev divorce, luag thiaj li qhib siab qhib ntsws txhua txojkev kom ua haum yug tus pojniam/txiv losis obleeg lub siab ntshaw.

koj ntsia cov neeg melikas laus feem coob lawv ua tau siab ntev siab loj, lawv tuav lawv txojkev sibyuav, kev sib hlub cia ib cag.  lawv ua tau siab ntev cia lawv tuss txiv/pojniam cia lwm tus deev los tau yog qhov ntawm yeej ua rau tug ntawm zoo siab/happy.  tej no tseem qias rau hmong heev, tabsis luag neeg dawb ua tau ces yug yeej ua tau thiab thiaj li muaj ib cov hmong mus xyaum lawm thiab, kuj pab lawv lub cuab lub yig nyob khovkho.  

tibneeg li yog koj qhib tso siab lug lawm yeej tsi lam khiav vim nws try tag ua cav niag zoo li ntawm xwb.  tiamsis zoo li cov uas kaw tuag nthi ces yog mus txog li uas hais lo no ces kawg lub neej puas xwb.  yog li peb cov txiv neej peb yeej paub peb tus pojniam zoo tshaj lwm tus txiv neej paub, txojkev twg koj yuav ok thiab tsi ok kom nws txaus siab nyob ntawm neb sib tham haum.

nimno peb txivneej txawm yuav zais li cas los cov pojniam lawv yeej paub lawv lawm txog qhov ua zoo lawv siab thaum nyob hauv txaj.   lawv yeej dhuav2 nej, nej yeej dhuav dhuav lawv lawm thiab, ibleeg yeej xav try tej yam tshiab seb ho puas yuav zoo.  yog koj/nws ask tej lolus xav try ces cia li open nrog discuss xwb.

li no tso, uatsaug.

#21
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostSamxUSA, on 14 March 2012 - 11:16 AM, said:

TseemHmoob,

Qhov kuv hais nov mas yog focus rau qhov kev sib deev nkaus xwb. Peb mus saib kom tob tiag tiag mas peb pom hais tias, yog ua cas neeg
yuav ua tau tej yam txawv txawv tsis tau pom dua, hnov dua, txog tej yam[s.e.x toys, s.e.x groups], thiab tej lub zos neeg liab qab. Peb feem
coob nyob rau lub neej normal life yeej tsis xav mus txog tej yam txawv txawv li ntawd. Tab sis neeg yeej nkag mus zuj zus rau tej yam li
tiam neeg Babilonian lawm tiag tiag li ov.

Koj hais txog kev sib nrauj ntawm peb haiv Hmoob mas feem coob yeej yog muaj ob yam loj li nram qab no:
1. Yog los ntawm kev tsis txo hwj chim, es ua rau kev hais lus tsis sib nkag siab. Thaum kawg ces dhau mus ua kev sib cav sib ceg.
2. Yog kev tsis sib ntseeg siab. Dhau mus ua kev txias siab.

Hais txog lwm hais neeg xws li cov Dawb mas feem ntau tshaj yog los ntawm kev tsis sib ntseeg siab. Vim txoj kev sib khib los ntawm txoj kev mus nyiag sib deev lawm xwb:

How to Have a Successful Marriage After Infidelity  

Infidelity

Infidelity is one of the biggest causes of divorce. The feelings of betrayal never go away for some couples. It can affect trust, friendship, and kuv phem within a marriage. For some couples, infidelity is a starting point in turning over a new leaf in their marriage. Many people feel that infidelity can eventually make a marriage stronger. In most marriages, however, infidelity leads to separation and divorce.

Infidelity and Divorce

Infidelity can be a reason to file divorce. In states that require a particular reason to file for a divorce, infidelity is one acceptable reason. Many states now have what is called no-fault divorce. In those states, infidelity will not play a role in any part of the divorce. In a no-fault state, there is not any requirement to prove that one person in the marriage did something to warrant a divorce. In most states, infidelity will not matter in a divorce.The best way to find out what will happen in your state and how certain laws apply to you is to talk with a divorce attorney. Many offer free consultations during which you may ask questions about the process and inquire about how infidelity will play into your divorce.

Does it Matter?

Divorce laws differ in each state. In some states you must file for legal separation before filing for divorce. Some states do not even have the option to file for legal separation. You stay legally married until divorce proceedings are final and a judge declares you divorced.
Infidelity may play a part in determining spousal support, or it may affect the validity or implementation of a prenuptial agreement. Infidelity may also come into play if one person spent money on someone outside the family during his affair, especially if you have children. This is because the cheating spouse has taken money that could be spent on the family and used it to cheat. If your cheating spouse gave you a sexually transmitted disease because of an affair, it can be considered battery and you may receive compensation for it. If the STD is life threatening, there can even be criminal charges involved


yog tias koj tsi tham txog txoj kev sibnrauj, es tham txog Se.xuality tiag tiag xwb mas...peb tham txawv no.

-txoj kev ntshaw hlub los ntawm ib niamtxiv los yog nkaujnraug ntawd xwb mas...yuav yog yus txhob txajmuag, qhia kiag tagnrho li yus txoj kev xav tau thiab txoj ntshaw tias yuav tsum ua li cas thiaj li zoo yus lub siab thiab satisfy yus xwb.  li no, ces yus tus parter los yog tus hlua nkauj/nraug ntawd yeej paub paub ua rau yus zoo yus lub siab lawm nawb mog.

yog yus tsi qhibsiab es zai thiab txaj muag ces kawg ua li neeg ua lawm xwb....smiles!

Tseemhmoob,

kuv tsi tau paub tias ib cov American lawv hais lawv lawm ib yam...tabsi kuv tej professional worker mas lawv hais tias--txiv neej yuav tsuam tau ua li 3 yam nram qab no thiaj li  yuav sastisfy tus pojniam lub siab thiab thiaj li yuav nyob nrog yus hauv yus lub neej no laiv...

1. What is your is her...
2. what is her is her...
3. what is our is her...

yuav tsum tau tagnrho 3 yam no mas tus pojniam thiaj li zoo lub siab no nawb.  tsi paub tias, peb txiv neej hmoob puas yuav ua tau li ntawd... :onionheadfake8:

#22
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 672
Excellent
TseemHmoob,

Tiam no yuav yog ib pliag uas neeg tseem muaj khib heev...Tab sis tsis ntev ntshe yuav dhau mus coj li koj hais no lawm.
"Kev sib khib yuav dhau mus ua kev ywj siab". Yog tsis ceev faj, thiab hloov mus raws li neeg kev ntshaw.

Zoo li Bill Clinton deev Monica, los niam Clinton yeej ua siab ntev zam txim. Txawm yuav mob lub siab cuag yuav tawg los nws yeej tsis
kam hais tawm pub leej twg mloog txog nws qhov kev khib li. Tab txawm yog Clinton thawj tus hluas nkauj tau muab lub qe nthuav tag nrho
hais tias nws tau yaim clinton tus q.a.u, los niam clinton yeej ua siab loj tsis quav nstej li.

Zoo Anold tus pojniam tiv tsis taus li ces thaum kawg twb cia li tso tseg es mus sib nrauj lawm. Tab sis nws ua siab ntev tom kom txog thaum Anold tawm nws txoj hauj lwm governor. Feem coob cov neeg nyob high level mas yeeg coj tau li koj hais...lawv yeej mus nyiag sib deev thaum
lawv tus txiv mus txawv zos, los sis mus txawv tebchaws. Tsis yog nyob tebchaws no xwb, xws li nyob tebchaws Asia mas yeej hnov muaj ib yam
li no ntau kawg rau cov politicians.

Muaj tej tus phooj ywg nws yeej ua nws tus pojniam txaus nkaus, tab sis tus pojniam tseem tsis txaus nws qhov nqhis tseem nyiag mus deev tus supervisor tom work tau ntau lub xyoo tus txiv yeej tsis paub li. "Vim lawv suav hais tias tsis tseem ceeb, ces thaum mam paub twb lig lawm."

Yuav tau hloov, yuav tau sib tham kom sib totaub txog txoj kev txaus siab, thiab tsis txaus siab ntawm niamtxiv. Yog thaum neeg paub yam tshiab
lawm, yog cov uas nyob hauv lub tsev tsaus ntuj nti tas nws sim neej tsis tshawb pom yam tshiab mas nws kuj yuav nyob tau tus li qub mus li.

Peb pom cov txiv neej hmoob coob tus uas lawv muaj nyiaj, mas lawv mus ua hluas sib deev txhua nrho, thiab mus Nplog teb Thaib teb txhua xyo.
tab sis lawv tus pojniam mas nyob hauv tsev tab lub cuab yig khov kho. tab sis nyob hauv lub siab mas ntshe lwj tag, hais tsis tau ib los tawm.

Sam


#23
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 672
Excellent

View PostJDim JLoj, on 14 March 2012 - 01:39 PM, said:

yog tias koj tsi tham txog txoj kev sibnrauj, es tham txog Se.xuality tiag tiag xwb mas...peb tham txawv no.

-txoj kev ntshaw hlub los ntawm ib niamtxiv los yog nkaujnraug ntawd xwb mas...yuav yog yus txhob txajmuag, qhia kiag tagnrho li yus txoj kev xav tau thiab txoj ntshaw tias yuav tsum ua li cas thiaj li zoo yus lub siab thiab satisfy yus xwb.  li no, ces yus tus parter los yog tus hlua nkauj/nraug ntawd yeej paub paub ua rau yus zoo yus lub siab lawm nawb mog.

yog yus tsi qhibsiab es zai thiab txaj muag ces kawg ua li neeg ua lawm xwb....smiles!

Tseemhmoob,

kuv tsi tau paub tias ib cov American lawv hais lawv lawm ib yam...tabsi kuv tej professional worker mas lawv hais tias--txiv neej yuav tsuam tau ua li 3 yam nram qab no thiaj li  yuav sastisfy tus pojniam lub siab thiab thiaj li yuav nyob nrog yus hauv yus lub neej no laiv...

1. What is your is her...
2. what is her is her...
3. what is our is her...

yuav tsum tau tagnrho 3 yam no mas tus pojniam thiaj li zoo lub siab no nawb.  tsi paub tias, peb txiv neej hmoob puas yuav ua tau li ntawd... :onionheadfake8:

JDim Jloj,

1. What is your is her...kuv rab ces yog nws li xwb. kuv muab kuv yav rau nws ib leeg xwb
2. What is her is her...Nws lub ces yog nws li xwb. Nws yuav coj mus rau tus twg ua los tau, kuv tsis muaj cai hais, tsis yog kuv li.
3. What is our is her...Kuv rab, thiab nws lub yog nws ib tug li xwb

No yog hais specific definition rau s.e.x xwb. tsis apply txog lwm yam...Puas yog txhais li no naj?


#24
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostSamxUSA, on 14 March 2012 - 02:15 PM, said:

JDim Jloj,

1. What is your is her...kuv rab ces yog nws li xwb. kuv muab kuv yav rau nws ib leeg xwb
2. What is her is her...Nws lub ces yog nws li xwb. Nws yuav coj mus rau tus twg ua los tau, kuv tsis muaj cai hais, tsis yog kuv li.
3. What is our is her...Kuv rab, thiab nws lub yog nws ib tug li xwb

No yog hais specific definition rau s.e.x xwb. tsis apply txog lwm yam...Puas yog txhais li no naj?


SamxUSA,

zoo li koj flip flop, txog kev hlub ib pliag hos txog Se.x ib pliag li lawm...

1. txhua yam koj muaj thiab koj rab kiag los yog nws tug tagnrho..
2. txhua yam nws muaj thiab nws qhov i kiag los yog nws tug tagnrho--yog nws Says No...ces koj des des nti tes cias xwb ntag..koj tsi muaj siv yuav ra.pe nws li no nawb
3. txhua yam neb ob leeg muaj ua ke los yog koj yam rab kiag los yog nws tug tagnrho--thawm twg nws hais tias " YES" thiab OK lawm mas...koj thiaj li ua tau xwb no mas mog....yog nws hais "NO" ces koj yuam tsum tau zaum tsaw ntsia ua qhov muag dujdoom xwb no mas mog....hhahahaha LOLz

LOL@SamexUSA

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#25
Guest_Faj tim_*

Guest_Faj tim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostSamxUSA, on 12 March 2012 - 02:03 PM, said:

Kev Sib Hlub Saum Lub Txaj


Txoj kev sib nrauj, sib tawg cuab tawg yig yog los qhov twg los?  

Peb los tshawb nrhiav seb lub ntsiab, lub nkaub ntawd yog los qhov twg los. Puas
Yog tim txoj kev sib deev saum lub txaj tsis txawj hloov mus ua yam tshiab, thiaj ua
rau pib muaj kev tsis txaus siab, thiab dhau mus ua kev tsiv siab, hais lust sis sib
Nkag siab, thiaj li ua rau muaj kev sib cav sib ceg, thiab nyias mus nrhiav dua tus
Tshiab. Vim tsis muaj kev kawm txog yam kev sib deev tshiab rau tiam neej 21th

Txoj kev sib deev  yog yam tseem ceeb nyob rau hauv lub neej Kev ua txwj nkawm.
Uas txhua tus muab npog cia hau nruab siab tsis kam hais qhiav leej twg. Yuav nyiam
yog muaj Kev txawj ntse, kev muaj nyiaj txiaj, muaj zoo Vajtsev, muaj tub kiv lawm los
yog tsis muaj txoj kev sib hlub saum lub txaj txaus li lub siab ntshaw, ces thiab li dhau
mus ua kev fav siab, thiab muaj kev sib tso tseg.  Thiab yog ib yam uas mob siab tshaj
lwm yam tag nrho huv siv.

Kev ua yam qub [Old Style]

Ua yam qub, yog thaum twg los ua li qub, tus txijneej tuaj sab saum, thiab ua tsuag tsuag
Tas ces tsum lawm xwb. Tus txiv neej muaj qhov zoo nyob xwb, tab sis tus pojniam tseem
tsis tau tau muaj qhov zoo nyob nyob li.  Thiab tej tus yeej tsis paub txog qhov ntawd dua
li.  vim txhua zaus nws tsis tau xav txog muaj qhov [feeling turn on]. Vim tsis tau kev zoo
siab, kaj siab, txaus siab los ntawm tus txivneej.

Kev ua yam qub [old style] yog tus txivneej xav deev thaum twg ces cia li yuam kiag deev,
Tus pojniam tsis xav los yuam kiag, thiab ib tag hmo tus pojiam tsaug zog lawm los tus txiv
Neej xav deev ces cia li muab deev kiag yam tus pojniam tsis paub, tos hnov ces lub chaw
Xis twb ntub tag lawm xwb.

Hmoob ib txwm tej laus hais tias, yam ntawd mas nyob tsis qhia Neej tuag tsis qhia Dab.
Txwv tsis pub hais, thiab yog lus* lus npua. Yog tus twg hais txog yam ntawd mas tus
Ntawd yog neeg tsis ntse, thiab yog neeg tsis tseem ceeb.  Yog tus twg muab los hais ces tus
Ntawd yuav raug thuam, thiab cem hais tias yog neeg phem, neeg liam lawm.

Yog thaum twg peb tsis suav hais tias kev hlub nyob saum lub txaj tseem ceeb lawm.
Thaum ntawd yog thaum txoj kev ua txwj nkawm yuav tsuag mus, thiab yuav ua rau muaj
Kev sib tso tseg, thiab mus nrhia dua lwm tus tshiab lawm.  Vim neeg lub hlwb hloov,
thiab paub txog txoj kev sib deev zoo lub siab thiab txaus lub siab npaum li cas lawm.

Peb muaj coob tus uas muaj kev kawm ntawv tiav mus qeb siab, muaj zoo vajtsev, muaj
Tag txhua yam. Tab sis cia li sib tso tseg, thiab nyias mus nrhiav nyias ib tug tshiab.
Los sis Cia li mus nyob ib leeg kheej, tso tseg kwv tij neej tsav, phooj ywg mus nyob ib leeg
ua twm cuab lawm.  Vim yuav yog tsis tau txoj kev sib hlub saum lub txaj  li lub siab ntshaw.  
Vim txoj kev sib deev ntawd tseem ceeb, thiab muaj zog heev, thiab kav tau neeg lub hlwb.


Tsis hais tus txivneej, thiab tus pojniam yog tsis paub siv yam tshiab yuav tau kawm txog kev
sib deev saum lub txaj kom paub siv yam tshiab. Vim tsis hais tus txivneej, los sis tus pojniam
yog thaum nws kawm, thiab pom txog txoj kev sib deev tshiab lawm, thiab nws tsis tau kev
sib deev raws li nws siab ntshaw ces nws yuav muaj kev fav siab, thiab dhau mus ua kev tsiv
siab, thiab muaj kev sib tso tseg tau.

Peb yuav tsis ceev faj, thiab xam pom txog qhov no li, peb mus pom txog sab kev khwv noj,
Kev hais lust sis sib haum, kev tsis sib totaub. Tab sis peb tsis los tshawb txog lub ntsiab,
thiab Lub nkaub tiag tiag hais tias yog tshwm qhov twg los?  Vim peb muab yam ntawd ua yam tsis
Tseem ceeb, kev txaj muag,  thiab kev txwv tsis pub tham, thiab coj raws li tej laus ib txwm
Coj los.

Hloov Ua Yam Tshiab [New Style]

Tiam neej 21th no neeg hloov mus raws lub ntiaj teb kev hloov lawm, txoj kev sib deev
Los neeg yeej hloov mus raws lub ntiaj teb, thiab yuav tsis muab zais tseg, tsis qhiav neej
Tsis qhia dab lawm.  Ob leeg yuav tsum tau siv ib lub sijhawm los hais lus zoo, nyob saum
Lub txaj, mus lwm qhov chaw txawv, mus kom muaj kev kaj siab. Txhob nyob qhov qub.

Kev sib deev, tsis yog xav deev ces cia li sib deev yam ob leeg tsis tau xav. Ua ntej tshaj
Tus txivneej yuav tsum tau hais Luv zoo, lus qab zib, lus sib nplij siab, lus mos lus muag
ua ntej rau tus pojniam kom nws muaj kev kaj siab, xyiv fab.  Ob leeg muab txoj kev ntxov
siab, kev nyuaj siab tso tseg, thiab los xav txog ob leeg txoj kev sib hlub saum lub txaj uas
yog yam zoo tshaj, thiab txaus siab hlo los sib nwj, sib hnia, sib plhws, sib yaim, sib kov
kom txaus siab tas lawm. Mam li maj mam sib deev, yuav tau maj mam ua ua ntej tso mam
li siv zog ua, ua ntev ntev ua ntau thaj [style] kom ob leeg ib txhij los ua kev, mus ua kev.
Kom ob leeg txaus siab txaus ntsws nkaus, mam li so.

Txoj kev sib deev muaj txog 101 yam [positions], tab sis kuv  yuav muab yam puav uas coj los
Tso li nram qab no xwb:


Muab 6 yam ua yam ntxwv rau hauv no xwb, tshuav txog 95 hom tsis tau muab hais.

Txiv neej yeej nyiam pojniam lub cev yiag yiag xwb, yog li tiam no thiaj pom tej txhais
Hluas hnav cov ris gean uas zawm nrog cov tsho zawm kom pom lub ce zoo li cas los
Pom tag.  Vim tus pojniam lub cev yiag yiag mas nws zoo muab siv tig sab twg los yooj
Yim thiab thaum deev mas hnov muv ti nkaus kiag lawm ntag. Cov lub cev puv puv mas
Nws nyuaj zog me ntsis, thiab thaum ua mas zoo li must sis kawg.

Txoj kev nyiam kev nkauj nraug no mas nyob tob hauv neeg lub siab lawm. Tsis hais tus
Pojniam, los sis txiv neej yeej xav ib yam nkaus. Vim li no mas thaum txiv neej pom ib
Tug pojniam mas lawv yeej * saum tob hau ti nkaus hauv ko taw, thiab thaum poj
Niam pom ib tug txivneej cev cob xub ntxiag mas pojniam yeej ntsia lub tob hau ua ntej
Thiab ntsia kiag ntu nruab nrab.  Qhov no yog leej neeg lub hlwb[human nature] uas tsis
Muaj ib yam hloov tau.

Peb los mus tshawb kom yog qhov teeb meem ntawm lub nkaub uas neeg ntshaw ko tau.
Peb mam los daws qhov teeb meem ntawd. Kom pojniam, thiab txiv neej los lees txais
Qhov kev ntshaw ntawd, thiab txaus siab hlo los sib koom siab xyaum ua yam tshiab kom
Ob leeg txaus siab hlo.  Thaum muaj kev sib txaus siab lawm yeej yuav muaj kev sib hais
lus Nkag siab, thiab tig los sib hlub.

Lus xaus, tsis hais pojniam los sis txiv neej, yog thaum muaj tus tsis txaus siab lawn.
yuav tau tig los tshuaj xyuas, thiab yog txaus hloov yuav tau hloov mus rau yam tshiab,
yog tsis paub hloov yuav tau mus kawm, nrhiav professonal kuv phem therapy counseling.
Vim yam no mas nyob tau rau lub siab. Tab sis tsis hais tawm.

Lus tshaj:

Thov Hais rau Webmaster, thiab cov MOD.  Yog nej pom hais tias kuv qhov post no tsis tsim
Nyog tso rau hauv lub site, thiab tsis yog raug raws li lub site txoj cai. Nej muab tshem tawm,
los sis muab tej nqe kho rau los tau. Kuv yuav tsis tu siab, thiab tsis xav li cas.

SamXUSA

Kev sib deev sib ua nyob saum lub txaj pw yuav tsis xws li nej tau piav los no nej tiam 21 no haj yam nkees sib ua sib deev lawm os
koj yuav kawm tau los deev poj niam 1111 zaug tau ib hmo los yeej tsis cuag li 3 hmo ua 1 zaug  hais lus tawm hauv lub siab los rau tus hlub yuav zoo mus tas ib sim neej hos tej lus nej sau no lam hais xwb tsis ntsiv dab tsi os leej twg kawm ntawv siab haj yam paub txuag nws cov kab cov kua mas haj yam nkees sib ua los poj niam haj yam zoo siab xwb cov khiav nrauj mas yog tim nyiaj tsis pub poj niam mus siv raws nws lub siab xav xwb vim kev txawj yeej muaj nuj nqi raws li kev tsim nuj los lawm.

#26
Jaideexwb

Jaideexwb

  Khibdwbmeme

 • Members
 • 57 posts
Reputation: 1
Neutral

View PostJDim JLoj, on 13 March 2012 - 11:50 AM, said:

Jaideexwb,

kuj yog ib tug neeg thoobtsib tosnrog txau... zoosiab ua tseem muaj cov pojniam ua muaj qhov pom kev deb li no, thiab nawb. koj hais yeej yog lus ntau lawm--qhov 2ceg no ces yog result tau thaum sib chim lawm...thaum no ib tug txwv ib tug, ib tsi kam ib tus deev lawm--ces thiaj li hajyam create ua problem loj rau thaum lub neej yuav xau tiag.

yog li, koj puas yog piav from experience los yog koj lub tswv8 zoo paub txog xwb..?

thanks for the comments...
JDim JLoj,

Hmmmm....zoo li koj tsis ntseeg tias muaj pojniam pom kev deb li nej txivneej puas yog ne...hehehe?

Koj kuj hais yog dua ntxiv lawm thiab.  Yog mas, tej leej tib neeg mas thaum chim siab lawm ces 2ceg tsis xav sib siv, hos tej leej mas yim chim siab yim khib siab...khib khib ciaj khib tuag li thiab no tiag yom?

Hahahah...you could almost read my mind.  You can say kuv piav from half and half (indirectly from experience and tswv8 paub txog xwb).

Hos koj nev, piav from tswv8 los yog experience?  :girlthank:

Nco tus nyob kuv zaj dabneeg

"...thinking with our heads but living from our hearts" (Helen Hunt).


#27
Guest_Txivneejhmoob_*

Guest_Txivneejhmoob_*
 • Guests
Reputation: 0
Rau kuv mas kev sib deev ntawv yog game xwb, tsuav yog poj niam xwb kuv huam yees tuaj lawm ces deev xwb nawb.  Tab sis yog hais txog hlub thiab yuav los nyob ua ke no mas tsis lam yuav yooj yim nawb vim yuav tsum yog kev hlub tiag kev ntseeg thiaj kam muab kuv txoj sia tso ntawm nws ib sab mus tas ib sim neej nawb.

#28
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
SamxUSA'
yog li no, tus pojniam thaum koj yuav nws es thawj ib ob hmos ntawd nrog nws sib hlub tas mas lub chaw pheej lo teev puav ntshav no ho yog ua cas thiab. nws hnoob nyoog twb yog 15,16 xyoo lawm. tsis tas li los nws cia li mus kev txawv txawv thiab zaum ntawm tej sofa los zaum dai npoo lawm xwb. puas yog nws muaj mob or nws yam khoom me dhau rau yus li es thiaj zoo li.


#29
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 672
Excellent

View PostGuest, on 16 April 2012 - 04:28 PM, said:

SamxUSA'
yog li no, tus pojniam thaum koj yuav nws es thawj ib ob hmos ntawd nrog nws sib hlub tas mas lub chaw pheej lo teev puav ntshav no ho yog ua cas thiab. nws hnoob nyoog twb yog 15,16 xyoo lawm. tsis tas li los nws cia li mus kev txawv txawv thiab zaum ntawm tej sofa los zaum dai npoo lawm xwb. puas yog nws muaj mob or nws yam khoom me dhau rau yus li es thiaj zoo li.


koj saib seb nws puas tseem yog vergin thaum koj deev nws...Yog nws tseem yog vergin no mas yuav muaj me ntsis li koj
hais ntawd thiab.

Yog koj yam khoom tsis ntev txog 7" ces tsis muaj teeb meem tus dab tsi li os nawb!


#30
sibhlub

sibhlub

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,299 posts
Reputation: 38
Excellent

View PostSamxUSA, on 12 March 2012 - 02:03 PM, said:

Kev Sib Hlub Saum Lub Txaj


Txoj kev sib nrauj, sib tawg cuab tawg yig yog los qhov twg los?  

Peb los tshawb nrhiav seb lub ntsiab, lub nkaub ntawd yog los qhov twg los. Puas
Yog tim txoj kev sib deev saum lub txaj tsis txawj hloov mus ua yam tshiab, thiaj ua
rau pib muaj kev tsis txaus siab, thiab dhau mus ua kev tsiv siab, hais lust sis sib
Nkag siab, thiaj li ua rau muaj kev sib cav sib ceg, thiab nyias mus nrhiav dua tus
Tshiab. Vim tsis muaj kev kawm txog yam kev sib deev tshiab rau tiam neej 21th

Txoj kev sib deev  yog yam tseem ceeb nyob rau hauv lub neej Kev ua txwj nkawm.
Uas txhua tus muab npog cia hau nruab siab tsis kam hais qhiav leej twg. Yuav nyiam
yog muaj Kev txawj ntse, kev muaj nyiaj txiaj, muaj zoo Vajtsev, muaj tub kiv lawm los
yog tsis muaj txoj kev sib hlub saum lub txaj txaus li lub siab ntshaw, ces thiab li dhau
mus ua kev fav siab, thiab muaj kev sib tso tseg.  Thiab yog ib yam uas mob siab tshaj
lwm yam tag nrho huv siv.

Kev ua yam qub [Old Style]

Ua yam qub, yog thaum twg los ua li qub, tus txijneej tuaj sab saum, thiab ua tsuag tsuag
Tas ces tsum lawm xwb. Tus txiv neej muaj qhov zoo nyob xwb, tab sis tus pojniam tseem
tsis tau tau muaj qhov zoo nyob nyob li.  Thiab tej tus yeej tsis paub txog qhov ntawd dua
li.  vim txhua zaus nws tsis tau xav txog muaj qhov [feeling turn on]. Vim tsis tau kev zoo
siab, kaj siab, txaus siab los ntawm tus txivneej.

Kev ua yam qub [old style] yog tus txivneej xav deev thaum twg ces cia li yuam kiag deev,
Tus pojniam tsis xav los yuam kiag, thiab ib tag hmo tus pojiam tsaug zog lawm los tus txiv
Neej xav deev ces cia li muab deev kiag yam tus pojniam tsis paub, tos hnov ces lub chaw
Xis twb ntub tag lawm xwb.

Hmoob ib txwm tej laus hais tias, yam ntawd mas nyob tsis qhia Neej tuag tsis qhia Dab.
Txwv tsis pub hais, thiab yog lus* lus npua. Yog tus twg hais txog yam ntawd mas tus
Ntawd yog neeg tsis ntse, thiab yog neeg tsis tseem ceeb.  Yog tus twg muab los hais ces tus
Ntawd yuav raug thuam, thiab cem hais tias yog neeg phem, neeg liam lawm.

Yog thaum twg peb tsis suav hais tias kev hlub nyob saum lub txaj tseem ceeb lawm.
Thaum ntawd yog thaum txoj kev ua txwj nkawm yuav tsuag mus, thiab yuav ua rau muaj
Kev sib tso tseg, thiab mus nrhia dua lwm tus tshiab lawm.  Vim neeg lub hlwb hloov,
thiab paub txog txoj kev sib deev zoo lub siab thiab txaus lub siab npaum li cas lawm.

Peb muaj coob tus uas muaj kev kawm ntawv tiav mus qeb siab, muaj zoo vajtsev, muaj
Tag txhua yam. Tab sis cia li sib tso tseg, thiab nyias mus nrhiav nyias ib tug tshiab.
Los sis Cia li mus nyob ib leeg kheej, tso tseg kwv tij neej tsav, phooj ywg mus nyob ib leeg
ua twm cuab lawm.  Vim yuav yog tsis tau txoj kev sib hlub saum lub txaj  li lub siab ntshaw.  
Vim txoj kev sib deev ntawd tseem ceeb, thiab muaj zog heev, thiab kav tau neeg lub hlwb.


Tsis hais tus txivneej, thiab tus pojniam yog tsis paub siv yam tshiab yuav tau kawm txog kev
sib deev saum lub txaj kom paub siv yam tshiab. Vim tsis hais tus txivneej, los sis tus pojniam
yog thaum nws kawm, thiab pom txog txoj kev sib deev tshiab lawm, thiab nws tsis tau kev
sib deev raws li nws siab ntshaw ces nws yuav muaj kev fav siab, thiab dhau mus ua kev tsiv
siab, thiab muaj kev sib tso tseg tau.

Peb yuav tsis ceev faj, thiab xam pom txog qhov no li, peb mus pom txog sab kev khwv noj,
Kev hais lust sis sib haum, kev tsis sib totaub. Tab sis peb tsis los tshawb txog lub ntsiab,
thiab Lub nkaub tiag tiag hais tias yog tshwm qhov twg los?  Vim peb muab yam ntawd ua yam tsis
Tseem ceeb, kev txaj muag,  thiab kev txwv tsis pub tham, thiab coj raws li tej laus ib txwm
Coj los.

Hloov Ua Yam Tshiab [New Style]

Tiam neej 21th no neeg hloov mus raws lub ntiaj teb kev hloov lawm, txoj kev sib deev
Los neeg yeej hloov mus raws lub ntiaj teb, thiab yuav tsis muab zais tseg, tsis qhiav neej
Tsis qhia dab lawm.  Ob leeg yuav tsum tau siv ib lub sijhawm los hais lus zoo, nyob saum
Lub txaj, mus lwm qhov chaw txawv, mus kom muaj kev kaj siab. Txhob nyob qhov qub.

Kev sib deev, tsis yog xav deev ces cia li sib deev yam ob leeg tsis tau xav. Ua ntej tshaj
Tus txivneej yuav tsum tau hais Luv zoo, lus qab zib, lus sib nplij siab, lus mos lus muag
ua ntej rau tus pojniam kom nws muaj kev kaj siab, xyiv fab.  Ob leeg muab txoj kev ntxov
siab, kev nyuaj siab tso tseg, thiab los xav txog ob leeg txoj kev sib hlub saum lub txaj uas
yog yam zoo tshaj, thiab txaus siab hlo los sib nwj, sib hnia, sib plhws, sib yaim, sib kov
kom txaus siab tas lawm. Mam li maj mam sib deev, yuav tau maj mam ua ua ntej tso mam
li siv zog ua, ua ntev ntev ua ntau thaj [style] kom ob leeg ib txhij los ua kev, mus ua kev.
Kom ob leeg txaus siab txaus ntsws nkaus, mam li so.

Txoj kev sib deev muaj txog 101 yam [positions], tab sis kuv  yuav muab yam puav uas coj los
Tso li nram qab no xwb:


Muab 6 yam ua yam ntxwv rau hauv no xwb, tshuav txog 95 hom tsis tau muab hais.

Txiv neej yeej nyiam pojniam lub cev yiag yiag xwb, yog li tiam no thiaj pom tej txhais
Hluas hnav cov ris gean uas zawm nrog cov tsho zawm kom pom lub ce zoo li cas los
Pom tag.  Vim tus pojniam lub cev yiag yiag mas nws zoo muab siv tig sab twg los yooj
Yim thiab thaum deev mas hnov muv ti nkaus kiag lawm ntag. Cov lub cev puv puv mas
Nws nyuaj zog me ntsis, thiab thaum ua mas zoo li must sis kawg.

Txoj kev nyiam kev nkauj nraug no mas nyob tob hauv neeg lub siab lawm. Tsis hais tus
Pojniam, los sis txiv neej yeej xav ib yam nkaus. Vim li no mas thaum txiv neej pom ib
Tug pojniam mas lawv yeej * saum tob hau ti nkaus hauv ko taw, thiab thaum poj
Niam pom ib tug txivneej cev cob xub ntxiag mas pojniam yeej ntsia lub tob hau ua ntej
Thiab ntsia kiag ntu nruab nrab.  Qhov no yog leej neeg lub hlwb[human nature] uas tsis
Muaj ib yam hloov tau.

Peb los mus tshawb kom yog qhov teeb meem ntawm lub nkaub uas neeg ntshaw ko tau.
Peb mam los daws qhov teeb meem ntawd. Kom pojniam, thiab txiv neej los lees txais
Qhov kev ntshaw ntawd, thiab txaus siab hlo los sib koom siab xyaum ua yam tshiab kom
Ob leeg txaus siab hlo.  Thaum muaj kev sib txaus siab lawm yeej yuav muaj kev sib hais
lus Nkag siab, thiab tig los sib hlub.

Lus xaus, tsis hais pojniam los sis txiv neej, yog thaum muaj tus tsis txaus siab lawn.
yuav tau tig los tshuaj xyuas, thiab yog txaus hloov yuav tau hloov mus rau yam tshiab,
yog tsis paub hloov yuav tau mus kawm, nrhiav professonal kuv phem therapy counseling.
Vim yam no mas nyob tau rau lub siab. Tab sis tsis hais tawm.

Lus tshaj:

Thov Hais rau Webmaster, thiab cov MOD.  Yog nej pom hais tias kuv qhov post no tsis tsim
Nyog tso rau hauv lub site, thiab tsis yog raug raws li lub site txoj cai. Nej muab tshem tawm,
los sis muab tej nqe kho rau los tau. Kuv yuav tsis tu siab, thiab tsis xav li cas.

SamXUSA:onionheadfake6:  :058e8b09: :058e8b09:
If we fight, we may not always win but if we don't fight, we will surely lose!

#31
Guest_sai yang_*

Guest_sai yang_*
 • Guests
Reputation: 0
cov phooj ywg sawv daw nej yeej hais yog thiab zoo kawg lawm.
tab kuv thov tshuam lus me2 thiab txhob xav li cas.
kuv xav tias qhov tseeb yeej yog qhov tseeb yeej ua tsis tau qhov cuav ib zaug li yog li kuv xav hais tias kev sib nrauj sib tso ntawv tus zoo li cas los yeej muaj tag li " txom nyem e thiab nrauj, tus twb muaj nyiaj los tseem nrauj, tus ua hlua heev e nrauj, tus hau tshuaj e thiaj nrauj, tus ua tsis tau txiv e nrauj". tus ua li cas los muaj li.

tab si feem coob tsis hais poj niam los txiv neej vim yog niam tsis paub niam txoj kev txhaum ho txiv los yeej tsis paub txiv txoj kev txhaum. niam ua li niam lub siab ho txiv ua li txiv lub siab xwb thiaj ua rau tsis sib nkag siab thiab dhau mus ua kev sib cav sib ceg.

tab si peb yog ib tug txiv neej ne. peb paub hais tias peb tus poj niam chim lawm thaum ntawv txawm peb yuav chim npaum li cas los tsim nyog peb yuav tau txo peb lub fwj chim thiab e ho los ua zoo ua ib tug txiv tsev kom khov kho hauv lub vaj lub tsev to kom yus tus poj niam lub siab nqig tso mam li maj mam mus hais lus kom zoo rau tus niam seb yam twg uas ua rau tus niam  tsis zoo siab e tus niam thiaj li chim yog thaum tus niam qhia lawm ob leeg mam tham kom kag siab vim poj niam lub siab xav tau tus txiv txoj kev hlub kom dav fo nyob muaj koob meej nto lug thiab nyob kaj siab lug xwb tus niam thiaj xav nyob vim tus niam yog tus tso niam tais thiab lawm txiv tseg es los nrog tus ua txiv nyob los vim tus niam xav tau lub neej zoo xwb. ho tus ua niam los kuj ib yam thiab yuav tsum ua lub siab ntev ua kom tau ib tug niam tsev zoo hais lus kom muag ua dab tsis los txhob nroo ncee thaum tus txiv pom tus niam nquag lawm tus txiv kuj los pab tus niam ua hau lwm hauv vaj tsev ua kev kom tus niam muaj tus yam ntxwv nquag li ntawv mus ta li saib kom tseeb2 mam cem mam hais txhob muab tus txiv lub taub hau saib qis qis hw tus ua txiv tam li yus niam yus txiv kom tus ua txiv tawm rooj mus hau lwm los ho muaj lub zog khov kho mus yam kaj siab lug tsis ntxhov siab rau tom qab

thov ua tsaug
cov niam txiv sawv daw leej twg ho pom kv sau tau tsis yog lawm los pab kho rau thiab muab tshem tawm tau kuv txau siab.

#32
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
MENYUAM TUB HLUAS NRAUG KOJ LUB QHOV NCAUJ MAS PAUB THAM UA NPUAS DHI XWB OS TIAMSIS KOJ TSIS PAUB COJ LI IB TUG NEEG LAUS ES XYOV KOJ LUB NEEJ YOV COB CAUB QHOV TWG OS MOG THAUM KOJ MUAJ NYUB NYOOG TSHAJ 50 TO 60 TAWM XYOO ROV SAUD LAWM UAS THAUM NTAWD KOJ LUB ZOG NTAUG KIAG LAWM KOJ MAM PAUB OS NAWB.

XYOV KOJ NIAM TSOOOB DE.V LOS YOG TSOOOOB NEEG XYA TAU KOJ ES KOJ HO XAV TXAWV TAG NPAUM KO MA.
LUB NEEJ THAUM HLUAS TSIS TXHOB TSIM TSIM KEV NPAM ES THAUM LAUS LAWM UA TSIS TAUS LOS THIAJ TSIS MUAJ MOB PHEM RAUG KOJ OS NAWB.
KOJ YOG IB TUG TXIV NEEJ CES KOJ YUAV THAM LI KOJ LUB SIAB XAV NIM NO KOJ TSEEM UA TAUS TAUS XWB.
YOG KOJ YOG POJNIAM NO KOJ YUAV UA TSIS TAU THIAB TSIS HAIS TEJ KO SAIB TSIS TAUS KOJ NIAM LI OS MOG VOM KUV TWB POM POM KOJ NIAM LAWM, NWS YEEJ TSIS YOG IB NIAG MAUM DE.V UAS NPUAV RAWV KOJ TXIV QHOV I ES THIAJ MUAJ KOJ LI OS.
TSIS PAUB XYOV KOJ TUAJ LOJ HLOB ROOJ TEB NOV ES KOJ HO MUS KAWM TAU TEJ KO QHOV TWG LOS.

NTAWM PEB TEJ POJNIAM CES QHIA NCAJ RAU KOJ NAWB, KEV SIB HLUB SIB DEEEEV NO TSUAS YOG UA KOM YUS TUS TXIJ NKAWM ZOO SIAB XWB NWS THIAJ TSIS MUS NTSHAW LUAG LWM TUS SAB NRAUD.
YOG NWS TSIS KAM UA KOJ LAWM CES KOJ MUS NPUAV NWS, NWS YUAV UA PHEM RAU KOJ, KOJ MUS HNIA NWS NWS FEE HLUJ HLO UA TUG NIAG QIAS NEEG RAU KOJ THIAB YOG NWS TSIS KAM TXIA.G KOJ CES NWS RAB NIAG TEBLEBTEBNTHOB YEEJ TSIS MUAJ HNUB KOJ YUAV TSA TAU KOM TAWV.

TUS POJNIAM KOJ UA SAIB TSIS TAUS THIAB THUAM CES YOG TUS UAS NWS HLUB HLUB NWS TUS TXIV CES NWS YEEJ READY ANY TIME NWS TUS TXIV XAV TAU NWS LAWM NAWB MOG.

THIAB KUV QHIA KOJ TIAS COV NIAG POJNIAM UAS KAM KAM MUAB KOJ NTXAIS KUAPHEV CES YOG COV NIAG UAS TSIS PAUB QAB TSIS PAUB HAU ES NTSHAW NTSHAW KOJ COV NYIAJ XWB.
NWS TXAWJ TXAWJ TXAWJ NTXAIS KOJ COV KUAPHEV CES NWS YEEJ MAG NTXAIS LOS NTAU TUS LAWM NWS THIAJ TXAWJ.
THIAB TUS NOV CES THAUM LEEJTWG MUAJ NYIAJ DUA YUS, ZOO NRAUG DUA YUS CES NWS YEEJ MUS NTXIAS NWS KUAQAU LAWM THIAB YOG THAUM TWG TSIS PUB NWS NTXAIS LAWM CES NWS YEEJ YUAV KAM NTXAIS RAB TSHIAB NTAG.View PostSamxUSA, on 12 March 2012 - 02:03 PM, said:

Kev Sib Hlub Saum Lub Txaj


Txoj kev sib nrauj, sib tawg cuab tawg yig yog los qhov twg los?  

Peb los tshawb nrhiav seb lub ntsiab, lub nkaub ntawd yog los qhov twg los. Puas
Yog tim txoj kev sib deev saum lub txaj tsis txawj hloov mus ua yam tshiab, thiaj ua
rau pib muaj kev tsis txaus siab, thiab dhau mus ua kev tsiv siab, hais lust sis sib
Nkag siab, thiaj li ua rau muaj kev sib cav sib ceg, thiab nyias mus nrhiav dua tus
Tshiab. Vim tsis muaj kev kawm txog yam kev sib deev tshiab rau tiam neej 21th

Txoj kev sib deev  yog yam tseem ceeb nyob rau hauv lub neej Kev ua txwj nkawm.
Uas txhua tus muab npog cia hau nruab siab tsis kam hais qhiav leej twg. Yuav nyiam
yog muaj Kev txawj ntse, kev muaj nyiaj txiaj, muaj zoo Vajtsev, muaj tub kiv lawm los
yog tsis muaj txoj kev sib hlub saum lub txaj txaus li lub siab ntshaw, ces thiab li dhau
mus ua kev fav siab, thiab muaj kev sib tso tseg.  Thiab yog ib yam uas mob siab tshaj
lwm yam tag nrho huv siv.

Kev ua yam qub [Old Style]

Ua yam qub, yog thaum twg los ua li qub, tus txijneej tuaj sab saum, thiab ua tsuag tsuag
Tas ces tsum lawm xwb. Tus txiv neej muaj qhov zoo nyob xwb, tab sis tus pojniam tseem
tsis tau tau muaj qhov zoo nyob nyob li.  Thiab tej tus yeej tsis paub txog qhov ntawd dua
li.  vim txhua zaus nws tsis tau xav txog muaj qhov [feeling turn on]. Vim tsis tau kev zoo
siab, kaj siab, txaus siab los ntawm tus txivneej.

Kev ua yam qub [old style] yog tus txivneej xav deev thaum twg ces cia li yuam kiag deev,
Tus pojniam tsis xav los yuam kiag, thiab ib tag hmo tus pojiam tsaug zog lawm los tus txiv
Neej xav deev ces cia li muab deev kiag yam tus pojniam tsis paub, tos hnov ces lub chaw
Xis twb ntub tag lawm xwb.

Hmoob ib txwm tej laus hais tias, yam ntawd mas nyob tsis qhia Neej tuag tsis qhia Dab.
Txwv tsis pub hais, thiab yog lus* lus npua. Yog tus twg hais txog yam ntawd mas tus
Ntawd yog neeg tsis ntse, thiab yog neeg tsis tseem ceeb.  Yog tus twg muab los hais ces tus
Ntawd yuav raug thuam, thiab cem hais tias yog neeg phem, neeg liam lawm.

Yog thaum twg peb tsis suav hais tias kev hlub nyob saum lub txaj tseem ceeb lawm.
Thaum ntawd yog thaum txoj kev ua txwj nkawm yuav tsuag mus, thiab yuav ua rau muaj
Kev sib tso tseg, thiab mus nrhia dua lwm tus tshiab lawm.  Vim neeg lub hlwb hloov,
thiab paub txog txoj kev sib deev zoo lub siab thiab txaus lub siab npaum li cas lawm.

Peb muaj coob tus uas muaj kev kawm ntawv tiav mus qeb siab, muaj zoo vajtsev, muaj
Tag txhua yam. Tab sis cia li sib tso tseg, thiab nyias mus nrhiav nyias ib tug tshiab.
Los sis Cia li mus nyob ib leeg kheej, tso tseg kwv tij neej tsav, phooj ywg mus nyob ib leeg
ua twm cuab lawm.  Vim yuav yog tsis tau txoj kev sib hlub saum lub txaj  li lub siab ntshaw.  
Vim txoj kev sib deev ntawd tseem ceeb, thiab muaj zog heev, thiab kav tau neeg lub hlwb.


Tsis hais tus txivneej, thiab tus pojniam yog tsis paub siv yam tshiab yuav tau kawm txog kev
sib deev saum lub txaj kom paub siv yam tshiab. Vim tsis hais tus txivneej, los sis tus pojniam
yog thaum nws kawm, thiab pom txog txoj kev sib deev tshiab lawm, thiab nws tsis tau kev
sib deev raws li nws siab ntshaw ces nws yuav muaj kev fav siab, thiab dhau mus ua kev tsiv
siab, thiab muaj kev sib tso tseg tau.

Peb yuav tsis ceev faj, thiab xam pom txog qhov no li, peb mus pom txog sab kev khwv noj,
Kev hais lust sis sib haum, kev tsis sib totaub. Tab sis peb tsis los tshawb txog lub ntsiab,
thiab Lub nkaub tiag tiag hais tias yog tshwm qhov twg los?  Vim peb muab yam ntawd ua yam tsis
Tseem ceeb, kev txaj muag,  thiab kev txwv tsis pub tham, thiab coj raws li tej laus ib txwm
Coj los.

Hloov Ua Yam Tshiab [New Style]

Tiam neej 21th no neeg hloov mus raws lub ntiaj teb kev hloov lawm, txoj kev sib deev
Los neeg yeej hloov mus raws lub ntiaj teb, thiab yuav tsis muab zais tseg, tsis qhiav neej
Tsis qhia dab lawm.  Ob leeg yuav tsum tau siv ib lub sijhawm los hais lus zoo, nyob saum
Lub txaj, mus lwm qhov chaw txawv, mus kom muaj kev kaj siab. Txhob nyob qhov qub.

Kev sib deev, tsis yog xav deev ces cia li sib deev yam ob leeg tsis tau xav. Ua ntej tshaj
Tus txivneej yuav tsum tau hais Luv zoo, lus qab zib, lus sib nplij siab, lus mos lus muag
ua ntej rau tus pojniam kom nws muaj kev kaj siab, xyiv fab.  Ob leeg muab txoj kev ntxov
siab, kev nyuaj siab tso tseg, thiab los xav txog ob leeg txoj kev sib hlub saum lub txaj uas
yog yam zoo tshaj, thiab txaus siab hlo los sib nwj, sib hnia, sib plhws, sib yaim, sib kov
kom txaus siab tas lawm. Mam li maj mam sib deev, yuav tau maj mam ua ua ntej tso mam
li siv zog ua, ua ntev ntev ua ntau thaj [style] kom ob leeg ib txhij los ua kev, mus ua kev.
Kom ob leeg txaus siab txaus ntsws nkaus, mam li so.

Txoj kev sib deev muaj txog 101 yam [positions], tab sis kuv  yuav muab yam puav uas coj los
Tso li nram qab no xwb:


Muab 6 yam ua yam ntxwv rau hauv no xwb, tshuav txog 95 hom tsis tau muab hais.

Txiv neej yeej nyiam pojniam lub cev yiag yiag xwb, yog li tiam no thiaj pom tej txhais
Hluas hnav cov ris gean uas zawm nrog cov tsho zawm kom pom lub ce zoo li cas los
Pom tag.  Vim tus pojniam lub cev yiag yiag mas nws zoo muab siv tig sab twg los yooj
Yim thiab thaum deev mas hnov muv ti nkaus kiag lawm ntag. Cov lub cev puv puv mas
Nws nyuaj zog me ntsis, thiab thaum ua mas zoo li must sis kawg.

Txoj kev nyiam kev nkauj nraug no mas nyob tob hauv neeg lub siab lawm. Tsis hais tus
Pojniam, los sis txiv neej yeej xav ib yam nkaus. Vim li no mas thaum txiv neej pom ib
Tug pojniam mas lawv yeej * saum tob hau ti nkaus hauv ko taw, thiab thaum poj
Niam pom ib tug txivneej cev cob xub ntxiag mas pojniam yeej ntsia lub tob hau ua ntej
Thiab ntsia kiag ntu nruab nrab.  Qhov no yog leej neeg lub hlwb[human nature] uas tsis
Muaj ib yam hloov tau.

Peb los mus tshawb kom yog qhov teeb meem ntawm lub nkaub uas neeg ntshaw ko tau.
Peb mam los daws qhov teeb meem ntawd. Kom pojniam, thiab txiv neej los lees txais
Qhov kev ntshaw ntawd, thiab txaus siab hlo los sib koom siab xyaum ua yam tshiab kom
Ob leeg txaus siab hlo.  Thaum muaj kev sib txaus siab lawm yeej yuav muaj kev sib hais
lus Nkag siab, thiab tig los sib hlub.

Lus xaus, tsis hais pojniam los sis txiv neej, yog thaum muaj tus tsis txaus siab lawn.
yuav tau tig los tshuaj xyuas, thiab yog txaus hloov yuav tau hloov mus rau yam tshiab,
yog tsis paub hloov yuav tau mus kawm, nrhiav professonal kuv phem therapy counseling.
Vim yam no mas nyob tau rau lub siab. Tab sis tsis hais tawm.

Lus tshaj:

Thov Hais rau Webmaster, thiab cov MOD.  Yog nej pom hais tias kuv qhov post no tsis tsim
Nyog tso rau hauv lub site, thiab tsis yog raug raws li lub site txoj cai. Nej muab tshem tawm,
los sis muab tej nqe kho rau los tau. Kuv yuav tsis tu siab, thiab tsis xav li cas.

SamXUSA
#33
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostJaideexwb, on 23 March 2012 - 10:49 PM, said:

JDim JLoj,

Hmmmm....zoo li koj tsis ntseeg tias muaj pojniam pom kev deb li nej txivneej puas yog ne...hehehe?

Koj kuj hais yog dua ntxiv lawm thiab.  Yog mas, tej leej tib neeg mas thaum chim siab lawm ces 2ceg tsis xav sib siv, hos tej leej mas yim chim siab yim khib siab...khib khib ciaj khib tuag li thiab no tiag yom?

Hahahah...you could almost read my mind.  You can say kuv piav from half and half (indirectly from experience and tswv8 paub txog xwb).

Hos koj nev, piav from tswv8 los yog experience?  :girlthank:

LOLz...ua neeg yog tsi muaj experience yeej tsi paub zoo--txawm paub los yog "HNOV" xwb.

yeej muaj li tiag, thaum ib tug chim rau ib tug lawm ces--ntawm 2ceg ntawd ces tsam tsi xav pub sibtis lawm tiag.  ces cov zoo li SamXUSA lawv cov no hnov ces txawm yog thaum lub sijhawm ua twb yog vim/tim 2ceg lawm xwb.  tabsi, qhov tiag ua ntej ua yuav los txog rau ntawm 2ceg ntawd...lub siab lub ntsw twb yajntshi ua ntej lawm.

thaum txoj kev hlub twb tsi muaj lawm, thaum no ces 2ceg los yuav tsi pub muaj lawm...lub sijhawm no ces SamXUSA lawv mam li paub txog ces lawv Hnov xwb lawv thiaj li tham tias--lub neej no, tsua yog associate rau 2ceg xwb no tiag mas.  tabsi, txoj kev sibnrauj no tsi yog 2ceg--cov ua tsua yog tham txog 2ceg no mas yog minority group...ua nws ua neeg tsi paubtab thiab tsi paubdabtsi li...nws txoj kev xav ces tsua yog xav txog 2ceg ntawd nkaus nkaus xwb.  cov no, yeej muaj thiab tsawg dhau hwv lawm.

tabsi, cov ua thaum kawg es pheej hais tias tim 2ceg no ces twb yog thaum sibchimsiab thiab twb tsi sibhlub lawm ces yamkhoom 2ceg ntawd, yeej tsi xav pub thiab qiv rau leej twg siv--ces thaum no, SamXUSA lawv cov tsi tau ua research txog no thiaj li tham li lawv tham no xwb los yeej tsi muaj dabtsi os nawb.

tsuav yog koj tham from experience tiag ces zoosiab lawm nawb, thiab zoosiab paub cov pojniam ua tseem txawj xav li koj thiab nawb mog...yog leej twg lucky ces  tau tej tus pojniam txawj xav li no--tus txivneej ntawd yuav tau ib tug zoo pojniam thiab lub neej zoo.

#34
Guest_Txawjlem_*

Guest_Txawjlem_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postsai yang, on 07 January 2013 - 09:12 AM, said:

cov phooj ywg sawv daw nej yeej hais yog thiab zoo kawg lawm.
tab kuv thov tshuam lus me2 thiab txhob xav li cas.
kuv xav tias qhov tseeb yeej yog qhov tseeb yeej ua tsis tau qhov cuav ib zaug li yog li kuv xav hais tias kev sib nrauj sib tso ntawv tus zoo li cas los yeej muaj tag li " txom nyem e thiab nrauj, tus twb muaj nyiaj los tseem nrauj, tus ua hlua heev e nrauj, tus hau tshuaj e thiaj nrauj, tus ua tsis tau txiv e nrauj". tus ua li cas los muaj li.

tab si feem coob tsis hais poj niam los txiv neej vim yog niam tsis paub niam txoj kev txhaum ho txiv los yeej tsis paub txiv txoj kev txhaum. niam ua li niam lub siab ho txiv ua li txiv lub siab xwb thiaj ua rau tsis sib nkag siab thiab dhau mus ua kev sib cav sib ceg.

tab si peb yog ib tug txiv neej ne. peb paub hais tias peb tus poj niam chim lawm thaum ntawv txawm peb yuav chim npaum li cas los tsim nyog peb yuav tau txo peb lub fwj chim thiab e ho los ua zoo ua ib tug txiv tsev kom khov kho hauv lub vaj lub tsev to kom yus tus poj niam lub siab nqig tso mam li maj mam mus hais lus kom zoo rau tus niam seb yam twg uas ua rau tus niam  tsis zoo siab e tus niam thiaj li chim yog thaum tus niam qhia lawm ob leeg mam tham kom kag siab vim poj niam lub siab xav tau tus txiv txoj kev hlub kom dav fo nyob muaj koob meej nto lug thiab nyob kaj siab lug xwb tus niam thiaj xav nyob vim tus niam yog tus tso niam tais thiab lawm txiv tseg es los nrog tus ua txiv nyob los vim tus niam xav tau lub neej zoo xwb. ho tus ua niam los kuj ib yam thiab yuav tsum ua lub siab ntev ua kom tau ib tug niam tsev zoo hais lus kom muag ua dab tsis los txhob nroo ncee thaum tus txiv pom tus niam nquag lawm tus txiv kuj los pab tus niam ua hau lwm hauv vaj tsev ua kev kom tus niam muaj tus yam ntxwv nquag li ntawv mus ta li saib kom tseeb2 mam cem mam hais txhob muab tus txiv lub taub hau saib qis qis hw tus ua txiv tam li yus niam yus txiv kom tus ua txiv tawm rooj mus hau lwm los ho muaj lub zog khov kho mus yam kaj siab lug tsis ntxhov siab rau tom qab

thov ua tsaug
cov niam txiv sawv daw leej twg ho pom kv sau tau tsis yog lawm los pab kho rau thiab muab tshem tawm tau kuv txau siab.

kev sibnrauj no muaj ntau yam...yog yus tsi paub txog ces yus yeej xav li koj hais no tiag.  tej txivneej zoo thiab ntev tshaj koj tham no xwb mus tsi tau.

1. xwb li pojniam yeej tsi txhawb koj lub dag lub zog kiag...phoojywg thiab koj twb sib cog lug tag ua party los yog ua project ua ib kev lawm.  koj pojniam/tus txiv txwv kiag koj tias koj pojniam/txiv  tsi kam mus join los care txog li ntag.  koj tsi pom qab ua li cas, dag tej tej kwvtij/phoojywg tias koj cias li muaj emergency comes up lawm ua tsi tau.

2. tsi hlub koj niam koj txiv, tsi nrog koj hlub kwv hlub tij...ua neeg Blaum thiab twb tsi kam nkag koj tej kwvtij ua niamtxiv ib plab yug los nws twb tsi xav pom thiab xav ntsib lawm

3. koj niam koj txiv kiag los nws twb tsi kam mus pab

4. koj  yuav ua ib yam dabtsi, tsi txhawbkoj lub zog li ntag--koj cab nws cuag cab ib tus Tshis mus nkag havdej xwb, yog yuav ua ib yam dabtsi.

thaum zoo li no, koj txawm yog Doctor, yog Attorney, yuav yog leej twg los koj yeej kawg tso tseg txoj kev ua txijnkawm lawm xwb.

thaum sibcim li no  lawm, txoj kev pw ua ke 2ceg los yeej nqia dub tsi xav pub sibti lawm thiab vim koj chim rau kuv, kuv chim rau koj lawm.  kev ua niam txiv 2ceg ces tsua yog lam rau tej lub sijhawm lawm xwb.  thaum zoo li no, txoj kev sibnrauj ces loj hlob lawm zujzus xwb...vim yog 2 tug neeg no yeej tsi compatible ib yam lawm.  nws tsi yog tim lub txaj ua qhov 2ceg ntawd thiaj li sibnrauj xwb--tabsi vim txhua yam, li kev tubnkees, kev sibcav sibceg los rau txhua yam...cev thaum tsi muaj txoj kev sibfwm lawm ces 2ceg yog qhov final play ua tsi pub sibsiv lawm ces tej neeg tsi paubtab ces thiaj li liam tias yog 2ceg tag li xwb no mas nawb.

tabsi, qhov tiag, twb yog yam ua tsi compatible thiab tsi muaj common interests ua ntej ntawm 1 khub niam txiv lawm....

tham npaum li cas los zoo li tsi nkagsiab ces thiaj li muab explain kom tob thiab deb zog li no xwb hos puas txawj thimxav es xav tawm txoj kev sibnrauj os nawb.

#35
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxawjlem, on 07 January 2013 - 02:16 PM, said:

kev sibnrauj no muaj ntau yam...yog yus tsi paub txog ces yus yeej xav li koj hais no tiag.  tej txivneej zoo thiab ntev tshaj koj tham no xwb mus tsi tau.

1. xwb li pojniam yeej tsi txhawb koj lub dag lub zog kiag...phoojywg thiab koj twb sib cog lug tag ua party los yog ua project ua ib kev lawm.  koj pojniam/tus txiv txwv kiag koj tias koj pojniam/txiv  tsi kam mus join los care txog li ntag.  koj tsi pom qab ua li cas, dag tej tej kwvtij/phoojywg tias koj cias li muaj emergency comes up lawm ua tsi tau.

2. tsi hlub koj niam koj txiv, tsi nrog koj hlub kwv hlub tij...ua neeg Blaum thiab twb tsi kam nkag koj tej kwvtij ua niamtxiv ib plab yug los nws twb tsi xav pom thiab xav ntsib lawm

3. koj niam koj txiv kiag los nws twb tsi kam mus pab

4. koj  yuav ua ib yam dabtsi, tsi txhawbkoj lub zog li ntag--koj cab nws cuag cab ib tus Tshis mus nkag havdej xwb, yog yuav ua ib yam dabtsi.

thaum zoo li no, koj txawm yog Doctor, yog Attorney, yuav yog leej twg los koj yeej kawg tso tseg txoj kev ua txijnkawm lawm xwb.

thaum sibcim li no  lawm, txoj kev pw ua ke 2ceg los yeej nqia dub tsi xav pub sibti lawm thiab vim koj chim rau kuv, kuv chim rau koj lawm.  kev ua niam txiv 2ceg ces tsua yog lam rau tej lub sijhawm lawm xwb.  thaum zoo li no, txoj kev sibnrauj ces loj hlob lawm zujzus xwb...vim yog 2 tug neeg no yeej tsi compatible ib yam lawm.  nws tsi yog tim lub txaj ua qhov 2ceg ntawd thiaj li sibnrauj xwb--tabsi vim txhua yam, li kev tubnkees, kev sibcav sibceg los rau txhua yam...cev thaum tsi muaj txoj kev sibfwm lawm ces 2ceg yog qhov final play ua tsi pub sibsiv lawm ces tej neeg tsi paubtab ces thiaj li liam tias yog 2ceg tag li xwb no mas nawb.

tabsi, qhov tiag, twb yog yam ua tsi compatible thiab tsi muaj common interests ua ntej ntawm 1 khub niam txiv lawm....

tham npaum li cas los zoo li tsi nkagsiab ces thiaj li muab explain kom tob thiab deb zog li no xwb hos puas txawj thimxav es xav tawm txoj kev sibnrauj os nawb.
ntshe yus pom luag kev txhaum xwb yus tsis pom yus li pob tus npawg?

#36
Guest_sai_*

Guest_sai_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxawjlem, on 07 January 2013 - 02:16 PM, said:

kev sibnrauj no muaj ntau yam...yog yus tsi paub txog ces yus yeej xav li koj hais no tiag.  tej txivneej zoo thiab ntev tshaj koj tham no xwb mus tsi tau.

1. xwb li pojniam yeej tsi txhawb koj lub dag lub zog kiag...phoojywg thiab koj twb sib cog lug tag ua party los yog ua project ua ib kev lawm.  koj pojniam/tus txiv txwv kiag koj tias koj pojniam/txiv  tsi kam mus join los care txog li ntag.  koj tsi pom qab ua li cas, dag tej tej kwvtij/phoojywg tias koj cias li muaj emergency comes up lawm ua tsi tau.

2. tsi hlub koj niam koj txiv, tsi nrog koj hlub kwv hlub tij...ua neeg Blaum thiab twb tsi kam nkag koj tej kwvtij ua niamtxiv ib plab yug los nws twb tsi xav pom thiab xav ntsib lawm

3. koj niam koj txiv kiag los nws twb tsi kam mus pab

4. koj  yuav ua ib yam dabtsi, tsi txhawbkoj lub zog li ntag--koj cab nws cuag cab ib tus Tshis mus nkag havdej xwb, yog yuav ua ib yam dabtsi.

thaum zoo li no, koj txawm yog Doctor, yog Attorney, yuav yog leej twg los koj yeej kawg tso tseg txoj kev ua txijnkawm lawm xwb.

thaum sibcim li no  lawm, txoj kev pw ua ke 2ceg los yeej nqia dub tsi xav pub sibti lawm thiab vim koj chim rau kuv, kuv chim rau koj lawm.  kev ua niam txiv 2ceg ces tsua yog lam rau tej lub sijhawm lawm xwb.  thaum zoo li no, txoj kev sibnrauj ces loj hlob lawm zujzus xwb...vim yog 2 tug neeg no yeej tsi compatible ib yam lawm.  nws tsi yog tim lub txaj ua qhov 2ceg ntawd thiaj li sibnrauj xwb--tabsi vim txhua yam, li kev tubnkees, kev sibcav sibceg los rau txhua yam...cev thaum tsi muaj txoj kev sibfwm lawm ces 2ceg yog qhov final play ua tsi pub sibsiv lawm ces tej neeg tsi paubtab ces thiaj li liam tias yog 2ceg tag li xwb no mas nawb.

tabsi, qhov tiag, twb yog yam ua tsi compatible thiab tsi muaj common interests ua ntej ntawm 1 khub niam txiv lawm....

tham npaum li cas los zoo li tsi nkagsiab ces thiaj li muab explain kom tob thiab deb zog li no xwb hos puas txawj thimxav es xav tawm txoj kev sibnrauj os nawb.


Sai yang.

phooj ywg kev sib nrauj yeej muaj ntau yam tiag.
yog li peb haiv hmoob yog ib haiv neeg tsawg2 xwb tab si ho tawg puv qab ntuj tsis hais peb cov nyob rau teb chaw LAOS no los yog nej cov nyob rau tim MEKA  puas leej yeej muaj txoj kev sib nrauj ta li xwb yog li nej sawv daw puas xav hais tias tseem yuav muaj ib txoj kev twg ua yuav daw tau kom txoj kev sib nrauj sib tawg no kom ho tsawg zuj zus mus rau lub neej pem suab?

kuv kuj zoo siab kawg nkau ua tseem muaj ntau tus txij laug paub tab tuaj sib tham sib pauv tswv yim.
kuv me nyuam hluas hnub nyooj 26 xyoo xwb tseem tsis tau muaj lub neej los yog muaj poj niam. tab si kuv xav nrhiav kev paub tias yuav tiv thaiv yus lub cuab yig li cas yog neej cov ua niam ua txiv paub li cas yeej meem cem thiab sib qhuab qhia.

ua tsaug.

#37
Guest_sai_*

Guest_sai_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 08 January 2013 - 05:40 AM, said:

ntshe yus pom luag kev txhaum xwb yus tsis pom yus li pob tus npawg?

yog kawg tus npawg
vim kuv tsis pom kuv txoj kev txhaum ho koj los tsis pom koj txoj kev txhaum thiab dhau mus ua kev sib cav sib ceg.
yog kuv pom kuv kev txhaum ho koj los pom koj txoj kev txhaum ces wb ob leeg yeej txhawj los sib thov txim lawm.
vim kuv khav kuv qhov yog ho koj los khav koj qhov yog xwb. kuv tsis kam txo kuv lub hwj chim ho koj los kuj tsis kam ib yam thiab ua rau kev sib nrauj sib tawg loj zuj zus tuaj li npawg TXAWJ LEM hais los saum toj no.

ho koj tus ua npawg ne ho pom thiab xav li cas txog kev sib nrauj sib tawg no thiab?

#38
Guest_Txawjlem_*

Guest_Txawjlem_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 08 January 2013 - 05:40 AM, said:

ntshe yus pom luag kev txhaum xwb yus tsis pom yus li pob tus npawg?

LOLz...koj yuav kom ib leeg pom nws txoj kev txhaum wb puas yog naj?  lub sijhawm no, tus niam los yeej tsi pom nws li kev txhaum, tus txiv los yeej tsi pom nws li kev txhaum...dhau li ntawd, 2ceg los yeej kav ruaj li ruaj tsi pub txav sibtis...tus txiv los yeej nrug mus nrhiav duas tshiab, tus niam los yeej pw hnav ris Cowboy lawm thiab xwb....hahhahahaaha LOLz!

thaum zoo li no, thiab 2 tug neeg no tsi muaj compatible thiab share common interests lawm ces kawg nkawv sib tso-sib nrauj xwb.  tib neeg, yog tsi ntse tiag tiag es nws kam kho nws 30 hnub nram ntej ub lawm ces txog lub sijhawm ntawd ces tsua tag li ntawd xwb.  tej neeg rua.m mas lub sihawm ntawd koj tseem kho rau kom hloovsiab hloovntsw los sibhlub nawb...ces yog pauv tau siabntsw thiab cwjpwm kom zoo ces lub neej tsi tawg.

tej neeg ntse, luag yeej evaluated 30 hnub nram ntej ub los lawm...yog yuav txawj ua zoo thiab pom nws qhov txhaum ces 30 hnub nram ntej ub yeej txawj ua zoo lawm.  yog thaum luag make luag qhov decision to walk lawm ces ciaj tuag los luag yeej tsi tig rov qab los sibhlub lawm.  thaum zoo li no, 3 thiaj li pom txoj kev sibnrauj no ua ntu zus li peb pom no os.

xav tias koj yuav nkagsiab zoo lawm--twb hais tias tsi yog tim ib tug ned...thaum tsi zoo lawm, 2 leeg yeej txiav tximsiab nyias mus nyias lawm ned.

thanks

#39
Guest_Txawjlem_*

Guest_Txawjlem_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postsai, on 08 January 2013 - 06:39 AM, said:

yog kawg tus npawg
vim kuv tsis pom kuv txoj kev txhaum ho koj los tsis pom koj txoj kev txhaum thiab dhau mus ua kev sib cav sib ceg.
yog kuv pom kuv kev txhaum ho koj los pom koj txoj kev txhaum ces wb ob leeg yeej txhawj los sib thov txim lawm.
vim kuv khav kuv qhov yog ho koj los khav koj qhov yog xwb. kuv tsis kam txo kuv lub hwj chim ho koj los kuj tsis kam ib yam thiab ua rau kev sib nrauj sib tawg loj zuj zus tuaj li npawg TXAWJ LEM hais los saum toj no.

ho koj tus ua npawg ne ho pom thiab xav li cas txog kev sib nrauj sib tawg no thiab?

tus kwv Sai,

yog koj yuav nrhiav lub tswv8 los txhawb koj lub neej tom ntej no kom zoo thiab txhob muaj kev sibnrauj mas ntshe koj yuav tsum tau kawm thiab rub koj lub siab kom zoo txaus nawb.

1. yuav tsum nrhiav tus neeg ntshaw li yus, txawj xav li yus, nkagsiab li yus, txoj kev npau suav zoo li yus--ua yam dabtsi los nws thiaj li sivzog txhawb koj thiab pab koj li koj pab thiab txhawb nws.  neb ob leeg thiaj li muaj txoj kev kajsiab, kev zoosiab, thiab luag ntxhi rau txhua yam neb ua nawb mog.

2. txhob lam tau lam yuav tej pojniam mos mos--vim lawv lubsiab tsi tau tawg, lawv tsi tau muaj txoj kev ntshaw li yus.  koj yuav lawv los ces tsi paub xyov lawv yuav coj li cas thaum lawg loj hlob tiav niam nawb mog.  yog tias, koj tau tus zoo ces nws loj hlob los ntshaw li koj txoj kev npau suav ces koj yuav nyob taj kajsiab lug thiab zoosiab hlos tag ib tiam neej.  yog koj  yuav tau tus tsi zoo, ces nws loj hlob los--nws txoj kev npau suav yog lawm nws ib yam, txoj kev ntshaw nws yog lawm nws ib  yam txawv koj.  thaum no, neb khub niam txiv ces tsua yog muab tej me tub me nyuam thiab 2ceg los ua lub neej lawm xwb.  txoj kev zoosiab thiab kajsiab tsi muaj li nawb mog, vim ob leeg tsi ntshaw, npau suav, thiab xav tau ib yam li os nawb mog.

3. yog li ntawd, nrhiav tus ua yus hlub nws npaum ib yam li nws hlub yus...li no, koj tiaj li yuav nrhiav tau thiab tau txais "True Love and Happiness"

True love- - koj tau txais txhua txoj kev npau suav, kev hlub, kev ntshaw thiab txoj xav tau kiag li koj lub siab ib txwm ntshaw ntag

Happiness- - koj tau txais txhua txoj kev sibpab, hais lus zoo, txhawbkoj lub  dag lub zog thiab nyob nraim ntawm koj ib sab ua koj ncej txheem koj thiab ua txoj phuam rau koj so fw thiab kua muag...ua rau koj muaj txoj kev zoosiab, kev kajsiab, kev luag thiab muaj lub zog ua txhua yam.

thaum nws ua tau li no rau koj, koj ua tau li no rov qab rau nws...ces neb ob leeg xav kom muaj txoj kev sibnrauj twb tsi muaj---neb xav kom muaj lus sibceg twb tsi muaj nawb mog.

muaj dabtsi noog ntxiv, li qhia pub rau coj mus ua lub neej seb puas yuav zoo tshaj li lub siab ntshaw os nawb.

#40
Guest_sai_*

Guest_sai_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxawjlem, on 08 January 2013 - 08:42 AM, said:

tus kwv Sai,

yog koj yuav nrhiav lub tswv8 los txhawb koj lub neej tom ntej no kom zoo thiab txhob muaj kev sibnrauj mas ntshe koj yuav tsum tau kawm thiab rub koj lub siab kom zoo txaus nawb.

1. yuav tsum nrhiav tus neeg ntshaw li yus, txawj xav li yus, nkagsiab li yus, txoj kev npau suav zoo li yus--ua yam dabtsi los nws thiaj li sivzog txhawb koj thiab pab koj li koj pab thiab txhawb nws.  neb ob leeg thiaj li muaj txoj kev kajsiab, kev zoosiab, thiab luag ntxhi rau txhua yam neb ua nawb mog.

2. txhob lam tau lam yuav tej pojniam mos mos--vim lawv lubsiab tsi tau tawg, lawv tsi tau muaj txoj kev ntshaw li yus.  koj yuav lawv los ces tsi paub xyov lawv yuav coj li cas thaum lawg loj hlob tiav niam nawb mog.  yog tias, koj tau tus zoo ces nws loj hlob los ntshaw li koj txoj kev npau suav ces koj yuav nyob taj kajsiab lug thiab zoosiab hlos tag ib tiam neej.  yog koj  yuav tau tus tsi zoo, ces nws loj hlob los--nws txoj kev npau suav yog lawm nws ib yam, txoj kev ntshaw nws yog lawm nws ib  yam txawv koj.  thaum no, neb khub niam txiv ces tsua yog muab tej me tub me nyuam thiab 2ceg los ua lub neej lawm xwb.  txoj kev zoosiab thiab kajsiab tsi muaj li nawb mog, vim ob leeg tsi ntshaw, npau suav, thiab xav tau ib yam li os nawb mog.

3. yog li ntawd, nrhiav tus ua yus hlub nws npaum ib yam li nws hlub yus...li no, koj tiaj li yuav nrhiav tau thiab tau txais "True Love and Happiness"

True love- - koj tau txais txhua txoj kev npau suav, kev hlub, kev ntshaw thiab txoj xav tau kiag li koj lub siab ib txwm ntshaw ntag

Happiness- - koj tau txais txhua txoj kev sibpab, hais lus zoo, txhawbkoj lub  dag lub zog thiab nyob nraim ntawm koj ib sab ua koj ncej txheem koj thiab ua txoj phuam rau koj so fw thiab kua muag...ua rau koj muaj txoj kev zoosiab, kev kajsiab, kev luag thiab muaj lub zog ua txhua yam.

thaum nws ua tau li no rau koj, koj ua tau li no rov qab rau nws...ces neb ob leeg xav kom muaj txoj kev sibnrauj twb tsi muaj---neb xav kom muaj lus sibceg twb tsi muaj nawb mog.

muaj dabtsi noog ntxiv, li qhia pub rau coj mus ua lub neej seb puas yuav zoo tshaj li lub siab ntshaw os nawb.


tij laug koj tus ua tij yeej pom kev deb dua thiab muaj kev paub ntau. kuv xav nug koj tias kev ua ib tug txiv tsev zoo puas yog ua lub siab loj rau" kwv tij  phooj ywg ,hlub niam hlub txiv , hlub poj niam me nyuam,rau siab khwv nyiaj los pab lub cuab yig, txhob nrog luag ua hluas los yog hau tshuaj, ua ib tug qauv zoo rau tej me nyuam, thiab nre xaiv nre lus txhob pub muaj plaub ntug rau lub cuab yig"  xwb los tseem yuav muaj ntau yam ua yus tseem yuav tau ua kom ntau tshaj no thiab tsis hais teeb meem sab nrauv los yog teeb meem hauv tsev ua yuav ua rau lub neej tawg thiaj sib nrauj?