Jump to content

Change

hmoob tsa thawj coj


 • Please log in to reply
117 replies to this topic

#81
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostVahuamsibluag, on 25 March 2012 - 04:37 PM, said:

Feem ntau, peb cov Hmoob txawj je tsis tshua los khavtheeb thiab hais tawm rau Hmoob paub txog nws txoj kev zoo nws yuav coj Hmoob mus rau txoj kev vammeej. Cov tawm suab, tawm tswvyim los hais txog Hmoob feem ntau yog cov pesnrab. Thaum cov neeg pesnrab no hais, coj, ua tsis yog thiab mus tsis deb ces peb sawvdaws (cov xav hais tias peb je dua) yeej muab kev thuam los hais xwb, zooli pej sawvdaws niajnhub tuaj sib cav sib ceg thiab sib thuam hauv no ntag. "Tos luag tuag es yus cov txawj mam los coj los, luag tuag ces yus twb yuav tuag thiab."

Vahuamsibluag,

hais li koj cov lus no los yeej yog lus kawg kiag.  tabsi, peb hmoob lub sijhawm no peb tsi tau txawj tau ntse txaus.  tej neeg khavtheeb xwb mas hmoob thiaj li qua thiab nyiam, tsi tag li los yog koj muab ib lus tswv8 zoo coj mus nrog cov neeg khavtheeb no tham.  lawv tseem chim rau koj thiab, vim lawv twb tsi pom txogg koj txoj kev npau suav thiab dream kom ib hnub zoo zujzus mus ntxiv.  lawv tsua khavtheeb lawv lub tswv8 thiaj li yog xwb, thaum zoo li no, ces kawg koj txav deb ntawm hmoob mus xwb.  

cov ua koj hais pesnrab no, yog cov ua koj hais los tsi yuav, tsi hais los tsi yuav.  lawv mas yuav tsum ua li lawv zaj thiab lawv hais xwb--ces thaum koj muab ua twb zoo xav tag, tsi yog peb hmoob tsi sibhaum thiab tsi txawj xav li koj tuaj pom peb sibcam hauv tej forum li no los yog lwm lub forum.

tabsi, vim peb hmoob tseem tsi tau nyob the same "PAGE"...meaning tsi tau ntse ib yam es  yuav exact los pauv kom mus tau rau txoj kev vammeej rau ib tsoom  hmoob nawb mog.

tabsi, koj cov lus yeej yog lus kawg kiag lawm thiab--tsua yog kuv los explain kom koj pom tias peb tsav neeg hmoob no tseem zoo li cas xwb. ua tsaug!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#82
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View Posttseemmoob, on 23 March 2012 - 08:31 PM, said:

JDim JLoj,

koj tseem tsi teb tseemmoob cov lus dua thiab, txawm li ntawm los koj tseem muab tseemmoob cov lus tig rov los nug tseemmoob dua.  txawm li ntawm los cia tseemmoob ho los teb koj seb suavdaws ho puas pom li tseemmoob pom thiab.

tsi muaj ib tug hmoob twg yuav hais tias hmong tsi muaj tebchaws yav dhau los, tsuas yog JDim JLoj xwb thiaj hais tias hmong tsi muaj ib daim av loj li xibteg. qhov koj hais li ntawd txo hmong tus zog kawg li nawb phoojywg.  Puas yog nyob nyob es hmong cia li peemtsheej los nyob hauv melikas no lov, no!.  hmong khiav puag tuamtshoj mus rau sovtshoj(Nplog) thiab tuaj tebchaws USA no since 76 los xwb.

koj qhov mistake yog koj muab lolus "governing" los cuamtshuam hmong cov koomhaum lawm ned.  lawv govern lawv lub koomhaum xwb, koj ho muab hais mus 2-3 stepsfurther lawd mas tsi yog li koj xav nawb phooj ywg.  yog xav xwb mas tsi lam ntob homphiaj kiagli.

yog tsi muaj hmoob cov nyuas koomhaum no ces hmong yeej tsi muaj qab ntxhiab dabtsi kiagli nyob hauv USA no.  tej koomhaum no tsa hmong ua neej ntu zus los.  ua cas peb tseem yuav mus mom lawv txheej thiab, tsimnyog peb yuav tau qhuas lawv pob.  ib lub koomhaum twg yog pab tau 1 tug hmong dim ib qhov, tau ib qhov, ces kuj zoo lawd nawb.

cia tseemmoob ho los piav mentsis txog cov koomhaum no seb peb suavdaws ho totaub mus li cas:

hais txog ntawm LFC, gvp tsa los nrhiav economic, los tuav hmong kom hmong nyob taug rau lub tebchaws no.  gvp yog neeg kasmoos ces thaum kawg LFC thiaj li nraug nyob under his leadership.  thaum li no lawm ces LFC thiaj dhau los ua ib lub koomhaum coj hmong, ces cov los tuav LFC ntawm thiaj li dhau los ua hmong nom hmong tswv. txawm mus li ntawm los LFC tseem tsi tau yog hmong lub hauvpaus zog uas yuav coj hmong mus raws li peb siab nyiam uas peb tuaj kawm txog kev coj hauv USA no.

hais txog ntawm COHR mas tseemmoob tsi paub lawv zoo, tabsis raws li mloog dr.sy cov lus ces yeej yog tsa los coj hmong thiab, tabsis yawg tseem muab tsi tau hmong tug zog. cia ntsia ntev mus seb lawv ho hloov li cas ntxiv.

hos hais txog ntawm 18 xeem mas thaum uas tseemmoob tseem nyob rau hauv lub niam tswvyim ces yog los unify hmong los ntawm hmong cov xeem.  hnub twg, thaum twg uas txhua xeem los uake nyob ib lub rooj hais ib lolus los ua ib nqag ces hmong thiaj li mojthem nqag kab tau.  tib txog kev uas hmong yuav mus tau, ciaj tau, ua tau ib haivneeg ces yuavtsum yog txojkev unification no xwb.

lub koomhaum losis yuav hais kom meej ces hu ua xabphas 18 xeem no tsi yog tsa los "governing" hmong people li koj nkagsiab nawb JDim JLoj.  tsa los tuav los kho los nrhawv hmong tus culture kom tsi txhob nploj mus.  yam uas yog hmong li culture 18 xeem los govern los yeej tsi txaum the law of this great land li nawb.  vim hmong tus culture no yog hmong txoj sia, yog hmong txojkev ua coj hmong yav tag los, hnub no thiab rau yav tomntej no.

yog tham txog 18 xeem no ces zoo li koj yuav tsi muaj chance uas yuav los ua tau ib tug nres xeem vim cov xeem coob coob li koj xeem ces yuav muaj competion loj heev.  yog li 18 xeem thiaj li tsi yog ib qhov chaw rau peb cov hluas nrab.  lawv thiaj li pheej hais txog melikas kev ua nom xwb.  yog li tseemmoob thiaj hais tag los rov hais dua tias hmong kev tsa nom thiab melikas kev tsa nom mas muab coj los compare tsi tau uake kiagli.  yam uas yog hmong tshuaj ces cia hmong nrhaub nawb phoojywg, yam uas melikas tshuaj ces koj kuv peb mus nrhaub los yeej tsi txhaum leejtwg.


tseemmoob

ua tsaug Tseemhmoob,

yog tham li koj ces yuav nyob lawm nawb.  tsuav tsi txhob yog coj mus governing pejxeem es nws ua rau nws lub nyuag koomhaum xwb ces yog lawm...qhov no, kom wb sib nkagsiab li no xwb ces tau lawm.  thiab txhob muab hais ntau ntau rau tej neeg laus tsi paub tab tias, luag yeej tso cai rau peb los hais plaub hais ntug thiab los coj hmoob lawm no xwb ces tau kawg mas mog.

ua tsaug ntau ntau nawb mog...tsuav yog yus paub tias yus lub koomhaum tsua yog ua rau yus pawg members lawm xwb...

qhov kawg no, vim peb hmoob tseem tsi tau ntse txaus ces ib leeg tham ib leeg thiaj li tsi grap...kuv los yeej tusiab rov rau kuv tus kheej kawg kiag thiab.

ua tsaug,

Hlubtuagnthi

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#83
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostChivKeeb, on 25 March 2012 - 06:44 AM, said:

Twmlijsim

Kev tsaa koomhum non-profit npaum le Moob tau tsim tsaa yog ib qho taw txug Moob txuj kev tsi txawj luj hlub, siv tsi moog raws le yuavtsum tau siv kag le. Tej koomhum nuav tsi yog tsi zoo, yeej zoo heev yog Moob txawj siv. Tej koomhum Moob tsuas nthuav txug Moob kev tsi paub txug tug foundation kev sib koom coj resources lug sib loos moog caum ib lub homphaj rua suavdlawg ibtsoom tau yuav. Moob tsi muaj tebchaws ces Moob muab koomhum ua chaws siv lug yuav tseemfwv $$, yuav ntsej muag ua thawjcoj koomhum, tsim cai khu Moob... tabsis khu tsi tau dlaab tsi le........!

Qhov zoo yog Moob tau pum has tas qhov Moob tau experiment tsimtsaa tej koomhum non-profit nuav lug ntev loo los tub paab tsi tau Moob lubneej kuam vaammeej ibtheem dlaabtsi tuaj moog le. Tsim nyog Moob yuav tau tso tseg hab moog siv lwm yaam kev sib humxeeb lawm. Only with better technology will we be able to take Hmong as a whole, to the next level!!!
Chiv,

zoosab ua koj paub zoo txug zaaj nuav... yog le koj haas lawm, tsuav yog kom lawv txhob haas lus ntau ntau hab tshaj tshaj qhov txuj cai ua ib lub non-profit organization xwb.  le kuv ib txwm haas os, txawm lawv tsi ua tej non-profit organizations nuav kom tau $$$ los nws yeej muaj nws lus tsavneeg ua mus thov government tej nyiaj nuav lug noj tuabyam lawm.  tabsi, tsua xav kom lawv ua los ua txij le lawv daim by-law hab yog ib lub non-profit tag tag xwb ces zoo lawm.

ua tsaug and smiles!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#84
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 12,988 posts
Reputation: 1,138
Excellent

View PostHlubtuagnthi, on 26 March 2012 - 09:04 AM, said:

Chiv,

zoosab ua koj paub zoo txug zaaj nuav... yog le koj haas lawm, tsuav yog kom lawv txhob haas lus ntau ntau hab tshaj tshaj qhov txuj cai ua ib lub non-profit organization xwb.  le kuv ib txwm haas os, txawm lawv tsi ua tej non-profit organizations nuav kom tau $$$ los nws yeej muaj nws lus tsavneeg ua mus thov government tej nyiaj nuav lug noj tuabyam lawm.  tabsi, tsua xav kom lawv ua los ua txij le lawv daim by-law hab yog ib lub non-profit tag tag xwb ces zoo lawm.

ua tsaug and smiles!

Xaav nrug lua has lug Moob Leeg, yuavtsum has kom meej ma.

:55318906:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#85
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent
TseemHmoob,
J Dim,
Twmlijsim,
Chickeeb,
Vahuamsibluag,
thiab cov phoojywg sawvdaws,

Nej tham mus txog qhovtwg lawm na?
Puas tau txog qhov uas yuav ua teb ua chaw rau Hmoob mus kav losyog mus ua NOM?
Los peb tseem nyob ntawm cov NON-Profits xwb?
Khej1, tseem rov mus xaiv ua NOM kav Khej1 lub family lawm es tsis tau tuaj nrog nej sib cav lawm...
Kuv saib mivntsiv quav sau mas zoo li peb yuav tau rov pib tham pem hauvpaus tuaj dua pob.
.. ?

Posted Image


Posted Image[/center]

#86
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
khej1,

koj qeeb zog lawm, yuav rov thaam dlua los yeej tau, tabsis zag nuav yuav tsi has lug le zag taag lug lawm nawb.  zag nuav yog thaam mas yuavtsum thaam kag txug moob lub neej yaav taag lug, nubnua hab yaav peg suab lawm xwb.  yuav tsi has koj yog kuv yog los tog cov tub txawj ntxhais ntse lawd.  peb twb yog cov ntawm lawm ntaag.  

koj txhob tso teg tsiv le thaum peb thaam tom hmong blue print lawm nawb.

tseemmoob

View PostKheJ-1, on 26 March 2012 - 12:48 PM, said:

TseemHmoob,
J Dim,
Twmlijsim,
Chickeeb,
Vahuamsibluag,
thiab cov phoojywg sawvdaws,

Nej tham mus txog qhovtwg lawm na?
Puas tau txog qhov uas yuav ua teb ua chaw rau Hmoob mus kav losyog mus ua NOM?
Los peb tseem nyob ntawm cov NON-Profits xwb?
Khej1, tseem rov mus xaiv ua NOM kav Khej1 lub family lawm es tsis tau tuaj nrog nej sib cav lawm...
Kuv saib mivntsiv quav sau mas zoo li peb yuav tau rov pib tham pem hauvpaus tuaj dua pob.
.. ?


#87
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent
K1,

Koj cuab dlais kwvtij muab koj tsaa ua ib tug tuam txoovleem 總司令 general lawm hab lov? Mej mas tug twg los nim coj nubtshab puv xubpwg le Txoov Vaaj Thoj taag tug le laud yuam!!! hahahahhaha

Kuv xaav has tas koj moog coj LEM hab Txwmlijsim ua ke moog tsim lub koomhum khu Moob nrug noj tseemfwv US cov nyaj seem lawm nua..... kuv tseem tog saib mej puas yuav tau funding coj lug paab kuv ua kuv qhov experiment nua ho!! hahhahahahaha

Kuv ces tsi quavntsej nrug mej ua tej nyuas non-profit nua le es, koj txhaj yuav siv kev le funding ua kuv tej projects xwb ne...... tog has le caag los tsi hum suavdlawg sab le nad!! hahahahhahahhaa


Posted Image


#88
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostChivKeeb, on 26 March 2012 - 01:59 PM, said:

K1,

Koj cuab dlais kwvtij muab koj tsaa ua ib tug tuam txoovleem 總司令 general lawm hab lov? Mej mas tug twg los nim coj nubtshab puv xubpwg le Txoov Vaaj Thoj taag tug le laud yuam!!! hahahahhaha

Kuv xaav has tas koj moog coj LEM hab Txwmlijsim ua ke moog tsim lub koomhum khu Moob nrug noj tseemfwv US cov nyaj seem lawm nua..... kuv tseem tog saib mej puas yuav tau funding coj lug paab kuv ua kuv qhov experiment nua ho!! hahhahahahaha

Kuv ces tsi quavntsej nrug mej ua tej nyuas non-profit nua le es, koj txhaj yuav siv kev le funding ua kuv tej projects xwb ne...... tog has le caag los tsi hum suavdlawg sab le nad!! hahahahhahahhaahahahah smiles,  zoo le kuv me npawg Chiv tsim meej meej lawm tag tag!  thanks!


K1,

yov li tiag, kuv mas twb xav kom muaj ib daim me Av ua hmoob ntiag tug es thiaj li zoo tham tej niag lus ua mus tsa ua tus coj kawg kiag.  kuv mas txhua txhua zaum tej kwvtij thiab hmoob community yuav ua ib lub nyuag koomhaus ces kuv yeej Volenteer mus ua tus Chair los yog tus President ua ntej kom tau npe lawm xwb ntag hod.  yog li Chiv hais lawm thiab tiag nawb....nej cov kwvtij hmoob Xiong yeej tau nom coob tus lawm--tsi tag li ntawd, Neejsaub twb hais rau thaum FGVP lub ntee kiag lawm thiab..yog li koj yuav tsum ua twb zoo coj koj tus kheej thiab nawb--xws tej kwvtij thiaj li tsa koj los kav tej kwvtij thiab thiaj li muaj npe nawb mog.

hais txog kev tham zaj no ces li koj hais os, ntshe yuav tsum tsu pib duas tshiab mas thiaj li tham lus tag li tiag laud.

thanks,

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#89
Guest_Txwmlijsim_*

Guest_Txwmlijsim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostChivKeeb, on 26 March 2012 - 01:59 PM, said:

K1,

Koj cuab dlais kwvtij muab koj tsaa ua ib tug tuam txoovleem 總司令 general lawm hab lov? Mej mas tug twg los nim coj nubtshab puv xubpwg le Txoov Vaaj Thoj taag tug le laud yuam!!! hahahahhaha

Kuv xaav has tas koj moog coj LEM hab Txwmlijsim ua ke moog tsim lub koomhum khu Moob nrug noj tseemfwv US cov nyaj seem lawm nua..... kuv tseem tog saib mej puas yuav tau funding coj lug paab kuv ua kuv qhov experiment nua ho!! hahhahahahaha

Kuv ces tsi quavntsej nrug mej ua tej nyuas non-profit nua le es, koj txhaj yuav siv kev le funding ua kuv tej projects xwb ne...... tog has le caag los tsi hum suavdlawg sab le nad!! hahahahhahahhaaChivkeeb

cas koj yuav hais tai lomzem ua luaj es kuv ho tsis to taub li?  Kuv tsis paub mus tsa koom haum thiab kuj tsis nyiam tsa koom haum thaib naj.  Kuv tsis paub tias k-1 mus nraug tsa ua nom thiab no laiv-es puas muaj tseeb los yog koj lam hais kom muaj dag muaj luag-muaj txiv thiaj muaj nyuam xwb maj. HAhaaaa! (big smiles).  Kuv xav kom peb cov tuaj tham hauv no mus nrog lawv ua nom thiab thiaj paub tauj tshab txhais qhia peb tias txoj cai thiab nws li dej num yog dab tsi no.  
Txwmlijsim mas nyob deb heev ntawm kev tsa koom haum nawb, vim kuv txaj muag heev uas tsa tau koom haum los kuv twb tsis muaj tsab cai hai tau kuv tej lus kuv xav22 hais li los mas Chiv.   Yog hnub twg kuv tsa tau rau qhov tseem chaw es hais tau txhua yam lus kuv xav hais lawm ces kuv yuav thov kom peb txhua tus hauv no mus sib tw ua nom lawm lauv.  Thiab kuv yuav tuaj nrhiav kom tau kuv cov phooj ywg uas niaj hnub tuaj siab cav no sib caug mus zaum tsaws sib cav kom muaj yeej muaj swb kiag ntag mas Chiv, thiab koj ib tus yog tus kuv xav cav kom txog chaws kiag ntag Hahahahahaa! SM

Hnub no koj hais tau lus funny txaus..

#90
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View Posttseemmoob, on 26 March 2012 - 01:49 PM, said:

khej1,

koj qeeb zog lawm, yuav rov thaam dlua los yeej tau, tabsis zag nuav yuav tsi has lug le zag taag lug lawm nawb.  zag nuav yog thaam mas yuavtsum thaam kag txug moob lub neej yaav taag lug, nubnua hab yaav peg suab lawm xwb.  yuav tsi has koj yog kuv yog los tog cov tub txawj ntxhais ntse lawd.  peb twb yog cov ntawm lawm ntaag.  

koj txhob tso teg tsiv le thaum peb thaam tom hmong blue print lawm nawb.

tseemmoobtseemmoob,

Koj cov kwvtij Xoom tub xaa koj moog nreg xeem hab coj ib sab xubpwg nub tshab ntev loo lug lawm hab ne!! hahahahahha

Nwg nuav K1 cov kwvtij dlais puab pumzoo chob nubtshab rua k1 puv xubpwg lawm!! K1 yuav tsi nrug koj thaam le yaav taag lug lawm nawb.... koj yuav tau xyum siv Yawm Luj, hab Nyuas Yau lawm xwb nawb txhaj tau nrug k1 thaam tej dlejnum tseemceeb ov nawb!!!! hahahhahahahha

Peb cov tsi tau nubtshab coj le meb mas, lwm tug kuv tsi paub nawb.... kuv mas yuav thov has tuab cov lug kws kuv kheev siv kaam xwb es moog txug twg los txhaj phim mej, sub txhaj tau cawv haus hab tau cov ntxhais 2 peb nyuas lug laub cawv rua kuv nrug mej tau haus hab nawb!! ahhahahahha

Posted Image


#91
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View PostTxwmlijsim, on 26 March 2012 - 05:36 PM, said:

Chivkeeb

cas koj yuav hais tai lomzem ua luaj es kuv ho tsis to taub li?  Kuv tsis paub mus tsa koom haum thiab kuj tsis nyiam tsa koom haum thaib naj.  Kuv tsis paub tias k-1 mus nraug tsa ua nom thiab no laiv-es puas muaj tseeb los yog koj lam hais kom muaj dag muaj luag-muaj txiv thiaj muaj nyuam xwb maj. HAhaaaa! (big smiles).  Kuv xav kom peb cov tuaj tham hauv no mus nrog lawv ua nom thiab thiaj paub tauj tshab txhais qhia peb tias txoj cai thiab nws li dej num yog dab tsi no.  
Txwmlijsim mas nyob deb heev ntawm kev tsa koom haum nawb, vim kuv txaj muag heev uas tsa tau koom haum los kuv twb tsis muaj tsab cai hai tau kuv tej lus kuv xav22 hais li los mas Chiv.   Yog hnub twg kuv tsa tau rau qhov tseem chaw es hais tau txhua yam lus kuv xav hais lawm ces kuv yuav thov kom peb txhua tus hauv no mus sib tw ua nom lawm lauv.  Thiab kuv yuav tuaj nrhiav kom tau kuv cov phooj ywg uas niaj hnub tuaj siab cav no sib caug mus zaum tsaws sib cav kom muaj yeej muaj swb kiag ntag mas Chiv, thiab koj ib tus yog tus kuv xav cav kom txog chaws kiag ntag Hahahahahaa! SM

Hnub no koj hais tau lus funny txaus..

Txwmlijsim,

Ibsim los koj tseem paub kuv tsawg......!! Yog xaav paub koj tseem yuav tau nrug K1, hab Faajtim 2 tug moog sau Hmong Blue Print kuam tav taag mas koj txhaj yuav pum nubqub yaa zoo le caag auj!! hahahhahaha.....

Kuv tsuas paub has tas Nkaaj Lem tub thaab koj hab nwg meb moog tsim koomhum khu Moob nua kuas yog tim koj tais tais caus es tsiv moog ua pus nkaum lawm, Nkaaj txhaj lem moog volunteer rua lwm tug lawm xwb... hahahhahahaPosted Image


#92
Guest_Txwmlijsim_*

Guest_Txwmlijsim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostChivKeeb, on 26 March 2012 - 06:10 PM, said:

Txwmlijsim,

Ibsim los koj tseem paub kuv tsawg......!! Yog xaav paub koj tseem yuav tau nrug K1, hab Faajtim 2 tug moog sau Hmong Blue Print kuam tav taag mas koj txhaj yuav pum nubqub yaa zoo le caag auj!! hahahhahaha.....

Kuv tsuas paub has tas Nkaaj Lem tub thaab koj hab nwg meb moog tsim koomhum khu Moob nua kuas yog tim koj tais tais caus es tsiv moog ua pus nkaum lawm, Nkaaj txhaj lem moog volunteer rua lwm tug lawm xwb... hahahhahaha
Chivkeeb

Kuv tsis paub tib neeg zoo li nawb, tab sis kuv nrog tau txhua tus hmoob ua tau phooj ywg raws li nws kab theem thiab.  Koj xav hais tias kuv tais caus no mas koj tseem paub kuv tsawg heev,  Tab sis kuv tsis yog neeg khav theeb nruab chaw do.  Yog yuav ua tiag kuv yog diamond xwb nej lam tsoo tsis tawg yooj yim hos, tsis tas li xwb yog wb sib ntsib nyob saum yajceeb tiag tiag mas kuv ntseeg tias wb yeej tham muaj ceem thiab mas.  hais txog koj le txiv laus txiv hluas los peb yeej sib pom nyob Missouri thiab hos.

#93
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View PostTxwmlijsim, on 26 March 2012 - 06:30 PM, said:

Chivkeeb

Kuv tsis paub tib neeg zoo li nawb, tab sis kuv nrog tau txhua tus hmoob ua tau phooj ywg raws li nws kab theem thiab.  Koj xav hais tias kuv tais caus no mas koj tseem paub kuv tsawg heev,  Tab sis kuv tsis yog neeg khav theeb nruab chaw do.  Yog yuav ua tiag kuv yog diamond xwb nej lam tsoo tsis tawg yooj yim hos, tsis tas li xwb yog wb sib ntsib nyob saum yajceeb tiag tiag mas kuv ntseeg tias wb yeej tham muaj ceem thiab mas.  hais txog koj le txiv laus txiv hluas los peb yeej sib pom nyob Missouri thiab hos.

Txwmlijsim,

Lem tub caw koj meb moog tsim ib lub koomhum tshab nua es khu kuam tau Moob nua ne, koj ca le tais maum tso ca tsi teb yawm le lawm ne!! Koj sim ua zoo rov moog nrhav saib puas tau Lem tsaab ntawv caw es rov moog ua zoo teb yawm nawb...... yawm tub npau npau rua koj lawm ov....... hahhahaha

Zag nuav ces Lem tsi paub yuav tso sab rua leejtwg le lawm lauj...... hahahahha!! Kuv los yeej tseem npaaj sab tog xaav has tas ca meb tsi tau es saib puas yuav txawv tej kws tub muaj ntau ntau lug lawm nua ntaag. Kuv txhaj tau ntxiv rua kuv tsaab experiment Report nua. Tabsis koj cale muab Lem nrauj tso tuab caws nyob tom topic twg lawm auj!! hahahhahaha

Posted Image


#94
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
chickeeb,

chivkeeb tsi txhob txhawj has txug ib nyuas khob cawv dlej sab kws chivkeeb tau tuaj thuv tuaj hawm tseemmoob thaum tseemoob tau lug ua faajtim lawd. dlua le ntawm faajtim le maam coj chivkeeb hab khej1 meb moog nrug faajtim luaj cov nyuas nroj paaj cai peg meo tej nyuas zog kws tseem tshuav kwjhaa ntau ntau, saib koj puas yuav nyoo nawb.

koj puas ncu the song dynasty tau lug kaav tuamtshoj tau lawm le 2 tam taag lug lawd, zag nuav ces yog zag 3 lawd sub laiv, rua qhov history always repeat the same.


tseemmoob  View PostChivKeeb, on 26 March 2012 - 06:04 PM, said:

tseemmoob,

Koj cov kwvtij Xoom tub xaa koj moog nreg xeem hab coj ib sab xubpwg nub tshab ntev loo lug lawm hab ne!! hahahahahha

Nwg nuav K1 cov kwvtij dlais puab pumzoo chob nubtshab rua k1 puv xubpwg lawm!! K1 yuav tsi nrug koj thaam le yaav taag lug lawm nawb.... koj yuav tau xyum siv Yawm Luj, hab Nyuas Yau lawm xwb nawb txhaj tau nrug k1 thaam tej dlejnum tseemceeb ov nawb!!!! hahahhahahahha

Peb cov tsi tau nubtshab coj le meb mas, lwm tug kuv tsi paub nawb.... kuv mas yuav thov has tuab cov lug kws kuv kheev siv kaam xwb es moog txug twg los txhaj phim mej, sub txhaj tau cawv haus hab tau cov ntxhais 2 peb nyuas lug laub cawv rua kuv nrug mej tau haus hab nawb!! ahhahahahha#95
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostChivKeeb, on 26 March 2012 - 06:44 PM, said:

Txwmlijsim,

Lem tub caw koj meb moog tsim ib lub koomhum tshab nua es khu kuam tau Moob nua ne, koj ca le tais maum tso ca tsi teb yawm le lawm ne!! Koj sim ua zoo rov moog nrhav saib puas tau Lem tsaab ntawv caw es rov moog ua zoo teb yawm nawb...... yawm tub npau npau rua koj lawm ov....... hahhahaha

Zag nuav ces Lem tsi paub yuav tso sab rua leejtwg le lawm lauj...... hahahahha!! Kuv los yeej tseem npaaj sab tog xaav has tas ca meb tsi tau es saib puas yuav txawv tej kws tub muaj ntau ntau lug lawm nua ntaag. Kuv txhaj tau ntxiv rua kuv tsaab experiment Report nua. Tabsis koj cale muab Lem nrauj tso tuab caws nyob tom topic twg lawm auj!! hahahhahaha


Anaconda, puas yog koj lam tso dag xwb tiag mas....LOLz!  kuv hais tias, yog ntshaw kom muaj & nto npe thiab tau meejmom ces yus mus tsim duas yus ib lub koomhaum tshiab kom loj tshaj cov koomhaus ua hmoob tsim no yus thiaj li muaj npe thiab muaj meejmom no.  

qhov no, kuv yeej ib txwm hais rau Laura Lor-Xiong thiab Dr Pao Xaykaothao lawv cov Doctors coob coob ua koj pom lawv sibtham rau lwm lub forums thiab nawb. tsi yog hais rau Txwmlijsim ib leeg no xwb laid.

koj puas nco thaum koj hais txog tiag vim li cas hmoob yuav mus tsi ntse li--thiab los ua united tsi tau li...twb yog technology age lawm no ned.  kuv twb kom koj mus ua ib lob koomhaum luj tshaj lwm tug lub thiab es xwb wb thiaj li United tau Hmoob nuav ned...koj mas!

yog tseem hais li koj thiab ces koj kuj tuaj kuv "Side" lawm thiab...hais tias, yog leej twg xav kom tau meejmom, muaj npe nrov thiab tau Stage tham lus ces kom mus tsim duas lwm lub koomhaum thiab ua  lub npe kom loj tshaj cov non-profit organizations ua peb niaj hnub tham txog no lawm no lod...

thanks for validate my statements...smiles!

#96
Guest_Txwmlijsim_*

Guest_Txwmlijsim_*
 • Guests
Reputation: 0
JDIM JLOj & ChivKeeb nrog rau cov phoojywg

Kuv twb muaj ib lub koohaum nyob hauv hmongZa.com no lawm ne, Kuv yeej txaus siab nrog nej sib cav sib sab laj txog txhua yam lawm.  Yog li no es kuv tseem yuav mus nrhiav samthiaj qhov twg thiaj yuav tau hais lus ywj siab tshaj hauv no lawm maj los.  Kuv tsuas xav nrog cov neeg uas txawj nrog kuv sib cav tsis muaj chaw xaus tham xwb vim kuv nam quas puj tsis xav nrog kuv sib cav kiag li. Hos hais txog koomhaum kho haiv ces cia thaum twg kuv npaj tau xub txaus mam mus cuab thoo kom muaj ceem tso kuv mam nyem kiag kom ti nkaus puag pem dej dag li hmoob nqis hav nawb. Ua ke no mam nrog cov tuamhaiv neeg li suav,fabkis,askiv,russia thiab peb yawm loj hauv USA no tham meej meej lawm mas li pib kho hmoob nram ntiv taw xoo nce tuaj rau pem taubhau no. Thaum ntawv kuv yuav caw tag nrho nej txhua txhua tus uas nyiam kho hmoob mus nrog kuv do hmoob saib yuav mus tshwm lub npe hmoob, moob, mieo, minchu los puas ua ntej ntawv yog tsev neeg xeeb los sab hnub tuaj nruab nrab thiab no nawb. Nej txhua txhua tus uas xav txog hmoob yuav tau kib tshuaj kom nkig nkuav thiaj tsi cemquav nawb. Hahahaaa!!!

Tsis li ntawv thaum ti tes ti taw ces khaws tom pa txawb los yog zuag khaub nplawm thiab tsuab av phoo xwb ntag laiv. Hehehehehehehii!!! Kuv yeej tsuas xyeej tsawg xwb, kuv tsuas ntshai tsam nej tais maum lawm es txog qhov hmoob yuav siv nej ces hle nris zuj zuaj lawm xwb.  Vim hmoob mas tej laus yeej ib txawm hais tseg tias khav npawm cai qhuav ntawm ntug cub xwb, yog txog thaum sam hlo rau rooj ncauv lug ntiaj teb lawm ces tsis kub tsis no los ua npaws ntsiag puab tsaig txhav tas hais lus tsis tawm xwb nav.

Tso ya xwb txhob npaj qws nawb.

Ua tsaug.

#97
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostTxwmlijsim, on 27 March 2012 - 04:02 PM, said:

JDIM JLOj & ChivKeeb nrog rau cov phoojywg

Kuv twb muaj ib lub koohaum nyob hauv hmongZa.com no lawm ne, Kuv yeej txaus siab nrog nej sib cav sib sab laj txog txhua yam lawm.  Yog li no es kuv tseem yuav mus nrhiav samthiaj qhov twg thiaj yuav tau hais lus ywj siab tshaj hauv no lawm maj los.  Kuv tsuas xav nrog cov neeg uas txawj nrog kuv sib cav tsis muaj chaw xaus tham xwb vim kuv nam quas puj tsis xav nrog kuv sib cav kiag li. Hos hais txog koomhaum kho haiv ces cia thaum twg kuv npaj tau xub txaus mam mus cuab thoo kom muaj ceem tso kuv mam nyem kiag kom ti nkaus puag pem dej dag li hmoob nqis hav nawb. Ua ke no mam nrog cov tuamhaiv neeg li suav,fabkis,askiv,russia thiab peb yawm loj hauv USA no tham meej meej lawm mas li pib kho hmoob nram ntiv taw xoo nce tuaj rau pem taubhau no. Thaum ntawv kuv yuav caw tag nrho nej txhua txhua tus uas nyiam kho hmoob mus nrog kuv do hmoob saib yuav mus tshwm lub npe hmoob, moob, mieo, minchu los puas ua ntej ntawv yog tsev neeg xeeb los sab hnub tuaj nruab nrab thiab no nawb. Nej txhua txhua tus uas xav txog hmoob yuav tau kib tshuaj kom nkig nkuav thiaj tsi cemquav nawb. Hahahaaa!!!

Tsis li ntawv thaum ti tes ti taw ces khaws tom pa txawb los yog zuag khaub nplawm thiab tsuab av phoo xwb ntag laiv. Hehehehehehehii!!! Kuv yeej tsuas xyeej tsawg xwb, kuv tsuas ntshai tsam nej tais maum lawm es txog qhov hmoob yuav siv nej ces hle nris zuj zuaj lawm xwb.  Vim hmoob mas tej laus yeej ib txawm hais tseg tias khav npawm cai qhuav ntawm ntug cub xwb, yog txog thaum sam hlo rau rooj ncauv lug ntiaj teb lawm ces tsis kub tsis no los ua npaws ntsiag puab tsaig txhav tas hais lus tsis tawm xwb nav.

Tso ya xwb txhob npaj qws nawb.

Ua tsaug.

koj mas, kuv xav tias tej zaum yog vim Chiv tseem chim miv miv rua kuv qhov post tag i lawm. ces nws thiaj li hais li xwb, tabsi txhob muab tej no ua ib qhov chaw ntswvsiab thiab loj.

peb hmoob lub neej no mas khos tsi tau li nawb mog--li kuv ib txwm hais thiab tso dag rau kuv tus kheej os.  yog hnub yuav kho kom tau hmoob thiab United hmoob los sibkoomsiab thiab los ua ib nqag tiag mas--yuav tsum yog kuv raug Powerball txog millions los yog koj kuv wb become billionaires es wb nchuav nyiaj mus pab hmoob tej community thiab hmoob hauv qabntuj no kom lawv pom wb li txiaj ntsim lawm tiag tiag mas lawv thiaj li tig tau lawv lub siab rov los sibhlub thiab los sibkoom xwb laud.

hos yog yuav tham xwb mas, hmoob ntse dhau hwv lawm--tsi muaj hnub ua hmoob yuav qhib rau hmoob lub siab los sibhlub thiab sibkoomtes li lawm nawb mog.  qhov no, yog kuv txoj kev xav thiab ntshaw ua ntsia ntsoov seb hnub twg kuv tsim puas tau los ua puas tau hmoob--xws kuv tsavneeg hmoob thiaj li muaj txoj kev cia siab rov tis los sibhlub, sibpab, thiab sibtxhawb kom tsavneeg hmoob zoo os nawb.

dhau li ntawd ces li niaj hnub no ces hmoob ces tsua yog lam zoo ntawm lub ncauj xwb, hauv lub siab mas dlubnquancaab--koj tsi ua twb zoo saib mas koj twb tsi pum tshab saab tog lawm nawb mog.

piv me me li no kom Chiv neb nkagsiab es peb thiaj li tsi tau sib sib cam txog tej no ntxiv lawm nawb  mog...

ua tsaug,

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#98
Guest_Txwmlijsim_*

Guest_Txwmlijsim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHlubtuagnthi, on 28 March 2012 - 07:59 AM, said:

koj mas, kuv xav tias tej zaum yog vim Chiv tseem chim miv miv rua kuv qhov post tag i lawm. ces nws thiaj li hais li xwb, tabsi txhob muab tej no ua ib qhov chaw ntswvsiab thiab loj.

peb hmoob lub neej no mas khos tsi tau li nawb mog--li kuv ib txwm hais thiab tso dag rau kuv tus kheej os.  yog hnub yuav kho kom tau hmoob thiab United hmoob los sibkoomsiab thiab los ua ib nqag tiag mas--yuav tsum yog kuv raug Powerball txog millions los yog koj kuv wb become billionaires es wb nchuav nyiaj mus pab hmoob tej community thiab hmoob hauv qabntuj no kom lawv pom wb li txiaj ntsim lawm tiag tiag mas lawv thiaj li tig tau lawv lub siab rov los sibhlub thiab los sibkoom xwb laud.

hos yog yuav tham xwb mas, hmoob ntse dhau hwv lawm--tsi muaj hnub ua hmoob yuav qhib rau hmoob lub siab los sibhlub thiab sibkoomtes li lawm nawb mog.  qhov no, yog kuv txoj kev xav thiab ntshaw ua ntsia ntsoov seb hnub twg kuv tsim puas tau los ua puas tau hmoob--xws kuv tsavneeg hmoob thiaj li muaj txoj kev cia siab rov tis los sibhlub, sibpab, thiab sibtxhawb kom tsavneeg hmoob zoo os nawb.

dhau li ntawd ces li niaj hnub no ces hmoob ces tsua yog lam zoo ntawm lub ncauj xwb, hauv lub siab mas dlubnquancaab--koj tsi ua twb zoo saib mas koj twb tsi pum tshab saab tog lawm nawb mog.

piv me me li no kom Chiv neb nkagsiab es peb thiaj li tsi tau sib sib cam txog tej no ntxiv lawm nawb  mog...

ua tsaug,


Phooj ywg hlub tuag nti

Tsam tso dag li cas los muaj nawb, tab sis kuv ntseeg tias chivkeeb los tsuas lam hais kom peb tau lus sib sim sib cav ua kev lom zem ntxiv thiab xwb, ntawm kuv los kuv yeej tso dag thiab xwb-tsuas yog tso muaj ceem zog lawm xwb nawb.  Li kuv tau hais rau nej tsoom phooj ywg hauv no tias kuv yeej tsis tau ntau nqi rau nej cov lus hauv no
(+ or -)signs li nawb.  Tab sis yog yuav hais tuaj hauv nruab siab mas kuv yeej ntseeg nej txhua tus hauv no tias, txawm peb tsis tau sib ntsib(timfeej)tim ntsej tim muag tab sis peb yeej hlub thiab xav kom hmoob zoo lawm tiag tiag.  Li ntawv txoj kev txim kho yus tsob neeg xwb ces txawm leej twg ho xav tsim tsa yam twg los pab txhawb xyaum khos yus tsob neeg los yeej yog zoo xwb-kuv yeej hlub hmoob vim kuv yog hmoob-tab sis kuv twb xav tau los ua tsis tshwm yam tseem ceeb rau hmoob li mas.  Yog li no, yog ho muaj tus hmoob twg ua tau tej yam kuv pom tias yuav tsis nrhuav hmoob thiab tsis cais hmoob los kuv yeej tuaj yeem pab txhua yam kuv paub kuv txawj nawb.  Thiab kuv yuav tsis tos nej thov los yog xyeev thiv meem lawm kuv mam kam muab kev sab laj rau nej li os nawb.  Kuv lub siab thiab txoj kev ntshaw yog HAIVHMOOB, txhais tau tias ib tsev neeg uas muaj txhua yam li ntiaj teb xwb.

Txawm li cas los xij peb txheej no yeej tham thiab kho tau peb tej siab ntsws kev xav kev sib yoog sib hwm deb tshaj lub neej txheej laus dhau los no lawm nawb, peb txhua tus yuav tau zoo siab rau yam yus xyaum tau ntawv thiab mog.

#99
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent

View Posttseemmoob, on 26 March 2012 - 01:49 PM, said:

khej1,

koj qeeb zog lawm, yuav rov thaam dlua los yeej tau, tabsis zag nuav yuav tsi has lug le zag taag lug lawm nawb.  zag nuav yog thaam mas yuavtsum thaam kag txug moob lub neej yaav taag lug, nubnua hab yaav peg suab lawm xwb.  yuav tsi has koj yog kuv yog los tog cov tub txawj ntxhais ntse lawd.  peb twb yog cov ntawm lawm ntaag.  

koj txhob tso teg tsiv le thaum peb thaam tom hmong blue print lawm nawb.

tseemmoob
Tseemmoob,

Kuv txawm qeeb los kuv yeej tsis miss
Mej paab nyuas nuav le....

Kuv xaav hastas txuj nyuas kev khu
Moob hab tsaa kh poobpeev(non-profit)
lug tswj/coj Moob le yaav taag lug rua
Tamsim nuav mas yuav tsis work le lawm ruaqhov
Tub tsis yog yaam pejxeem Moob ntshaw kuas
Yog cov tsis muaj num ua ntshaw xwb es....

Kuv pum ib txuj kev tshab seb mej xaav
Le caag?

1. Xob tsaam koomhum ntxiv lawm.
2. Xob quavntsej Moob tej nyuas cultures
Sis txawv hov.
3. Qha hastas Moob tsis zoo ibyaam. Nyag ua le nyag sab nyam..
4. Muaj teebmeem dlaabtsi lis ca moog nraag xaam xwb.

Yog peb ua le nuav tau, mas txhaj yoojyim
Khu Moob vim thaum nuav mas Moob ntsib
Teebmeem txaus ces Moob txhaj thim xaav
Hab ntshaw kev rxhimkhu tag tag....

Yaav peg suab ces yog le kuv has hov xwb...easy kawg le..

Posted Image


Posted Image[/center]

#100
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent
Chiv
Tseemmoob
J Dim
Txwmlijsim
Thiab ib tsoom phoojywg,

Kuv xav mas ntshe peb dhia ceev dhau lawm pob?
Peb 4-5 caws no los zaum kho peb tso yom...?
Zooli peb 5 nyuag ntseeb no nyias tseem ya nyias es....
Hahaha..... Qhov tseeb yog cia peb los zaum kho
peb tus kheej tso. Sojntsuam seb qhovtwg ntawm peb
need to kho uantej tso...?

Posted Image


Posted Image[/center]

#101
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostKheJ-1, on 28 March 2012 - 01:29 PM, said:

Chiv
Tseemmoob
J Dim
Txwmlijsim
Thiab ib tsoom phoojywg,

Kuv xav mas ntshe peb dhia ceev dhau lawm pob?
Peb 4-5 caws no los zaum kho peb tso yom...?
Zooli peb 5 nyuag ntseeb no nyias tseem ya nyias es....
Hahaha..... Qhov tseeb yog cia peb los zaum kho
peb tus kheej tso. Sojntsuam seb qhovtwg ntawm peb
need to kho uantej tso...?

smiles@K1,

JDim is very flexible.  He can bend and curve wherever you want me to...tsuav yog koj hais zoo zoo li koj hais rau Txhwmlijsim xwb.

dhau li ntawd, yuav pib li cas...koj los yog Txhwmlijsim neb puas kam propose tuaj rau peb li kho kom peb 4-5 tug nkagsiab thiab haum seb...smiles!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#102
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View PostKheJ-1, on 28 March 2012 - 01:29 PM, said:

Chiv
Tseemmoob
J Dim
Txwmlijsim
Thiab ib tsoom phoojywg,

Kuv xav mas ntshe peb dhia ceev dhau lawm pob?
Peb 4-5 caws no los zaum kho peb tso yom...?
Zooli peb 5 nyuag ntseeb no nyias tseem ya nyias es....
Hahaha..... Qhov tseeb yog cia peb los zaum kho
peb tus kheej tso. Sojntsuam seb qhovtwg ntawm peb
need to kho uantej tso...?

K1,

Kuv yeej tsi tau advocate kuam ibtub Moob twg khu taag ib tsoom Moob ibzag le.... kuv tug kheej ibtxwm yeej has meej has tas kuam tuabneeg, nwg tug kheej txawj luj hlub, nthuav dlaav lug ntawm nwg kev tshawbtxheeb, nrhav, kawm, hab experience... Kuv yeej has taag zaaj taag zug has tas, tuabneeg kev luj hlub tsis sib xws, tsi nyob ib theem.

Nyag muaj nyag background, nyag muaj nyag agenda rua nyag lub neej taug, nyag muaj nyag vison pum lawm nyag kev nshaw... yog tuabneeg yuavtsum tau lug sib koom mas yeej tsi sib hum le... yuavtsum tau yoog nkaus xwb!!

Posted Image


#103
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
Khej1,

sometimes yuavtau qev kauv txhais, hab sometimes yuavtau qev vaubkib txhais mas txhaj le yuav coj tau hmong tog tau hmong caum tau hmong. tsi le ntawm ces yuav zoo le chivkeeb lub mavtais hatas "a man stand for nothing will fall for anything" ntaag nawb.  yuav kub ces txawm kub hlo, yuav kuv phem ces txawm kuv phem kag, ntxhob flexible ua le JDim JLoj ua.

tseemmoob

View PostKheJ-1, on 28 March 2012 - 01:29 PM, said:

Chiv
Tseemmoob
J Dim
Txwmlijsim
Thiab ib tsoom phoojywg,

Kuv xav mas ntshe peb dhia ceev dhau lawm pob?
Peb 4-5 caws no los zaum kho peb tso yom...?
Zooli peb 5 nyuag ntseeb no nyias tseem ya nyias es....
Hahaha..... Qhov tseeb yog cia peb los zaum kho
peb tus kheej tso. Sojntsuam seb qhovtwg ntawm peb
need to kho uantej tso...?


#104
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View Posttseemmoob, on 29 March 2012 - 04:59 AM, said:

Khej1,

sometimes yuavtau qev kauv txhais, hab sometimes yuavtau qev vaubkib txhais mas txhaj le yuav coj tau hmong tog tau hmong caum tau hmong. tsi le ntawm ces yuav zoo le chivkeeb lub mavtais hatas "a man stand for nothing will fall for anything" ntaag nawb.  yuav kub ces txawm kub hlo, yuav kuv phem ces txawm kuv phem kag, ntxhob flexible ua le JDim JLoj ua.

tseemmoob


Faajtim........ errrrrrrr tseemmoob,

Sub koj nim nyob observe JDJL lug lawm ntev kawg le hab lov... uacaag yuav pum kag meej meej le koj moog tsom kaw tau yawg lug rua huv HD le mad?? J D J Loj mas nwg laam has tas flexible nua xwb, yawm yeej tsi flexible le yawm has kag!! Koj sim muab yawm YEB saib mas.... tuab tug txhaav le txhaav!! Yawm cev teg moog tub tsi ncaav, tsi ti yawm cov ntiv taw lawm ne.... hahahahhahaha!! Koj muab yawm YEB ntau ces yawm yeej kawg LEM kag taag le xwb ces tej nyuas LEEG caliber/principle tu npijnpawj taag ces kawg disable tau le hab!!

Cov kws yuav kub tsi kub, yuav cold tsi cold.... thaum luas paub ces kawg luas ntuav, nti tawm kuam tau povtseg le!! Ua tuabneeg nyob yog yug muaj peevxwm lawm tag yeej yuavtsum be able to muab yug txujsa pauv kuam tau qhov yug stand for..... always!! Ua tau tsi yog, ua lug yuamkev lawm... yog tseem tsi tau tuag, maam le sawv dlua tshab, khu dlua vison, taug dlua txujkev tshab moog tej nyuas ntseg luj, ntseg miv los txhaj le tsi dlim dlim ntxiv lawm....

Posted Image


#105
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostChivKeeb, on 29 March 2012 - 06:28 AM, said:

Faajtim........ errrrrrrr tseemmoob,

Sub koj nim nyob observe JDJL lug lawm ntev kawg le hab lov... uacaag yuav pum kag meej meej le koj moog tsom kaw tau yawg lug rua huv HD le mad?? J D J Loj mas nwg laam has tas flexible nua xwb, yawm yeej tsi flexible le yawm has kag!! Koj sim muab yawm YEB saib mas.... tuab tug txhaav le txhaav!! Yawm cev teg moog tub tsi ncaav, tsi ti yawm cov ntiv taw lawm ne.... hahahahhahaha!! Koj muab yawm YEB ntau ces yawm yeej kawg LEM kag taag le xwb ces tej nyuas LEEG caliber/principle tu npijnpawj taag ces kawg disable tau le hab!!

Cov kws yuav kub tsi kub, yuav cold tsi cold.... thaum luas paub ces kawg luas ntuav, nti tawm kuam tau povtseg le!! Ua tuabneeg nyob yog yug muaj peevxwm lawm tag yeej yuavtsum be able to muab yug txujsa pauv kuam tau qhov yug stand for..... always!! Ua tau tsi yog, ua lug yuamkev lawm... yog tseem tsi tau tuag, maam le sawv dlua tshab, khu dlua vison, taug dlua txujkev tshab moog tej nyuas ntseg luj, ntseg miv los txhaj le tsi dlim dlim ntxiv lawm....


smiles...

thaum twg tswv8 lawm thiajli tham li nej tham no xwb...LOLz!

vim thaum luag tig ask questions tuaj lawm, yus twb teb tsi muaj chaw rau qhovtwg li ned.  tos pheej cam nrog nej heev npaum li no los vim tsi xav kom tsavneeg hmoob no ua yuam kev tshuav li cov ua  yus niaj hnub no pom xwb.  

yog tsi li ntawd, ces luag kiag 3 rau tej nyuas koomhaum no xwb mas...smiles!  lawv ua los niam yuav muaj tus quav dabtsi los coj tau yus personally li ib tug tuab neeg American Citizen li JDim JLoj...tabsi, vim yog hlub cov hmoob ua tsi paub dabtsi kiag es tej koomhaum no muab hais tshaj tshaj thiab ntau ntau tias lawv mas niam ua nom kav tagnrho hmoob no ces thiaj li tham kom tej lus no meejpem xwb.

Chiv thiab tseemmoob..

kuv xavkom neb los list seb, cov koomhaum li hmoob18xeem, COHR thiab LFC los yog tej koomhaum hauv nej zej nej zos yog li cas tiag thiab lawv tej by-law structure ned lawv governing tau leej twg.  yog tias, tsi yog governing li Tseemhmoob hais dhau los lawm no ces tsum kiag txhob tham txog vim yog yus ua saib yus lub koomhaum thiab tej me staff hauv thiab yus cov members xwb no ces peb txhob tham txog tej no ntxiv lawm.

ib cov mas nws xav tias nws yog nom thiab cov coj hmoob...tabsi, nws twb tsi paub nws li ntiag tug ntawm lub koomhaum--yog li nws lam hais lus yuam kev lawm xwb, los tsi yog?

yog koj xav tham kom muaj paus muaj ntsi no...muab 18xeem daim by-laws ua pdf copy es coj tuaj peb critic kiag seb...nyaj tseemhmoob yuav muaj, vim nws yog ib tug staff nyob rau hauv lawm.

#106
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
chivkeeb,

yog JdJl, khej1,  obtug coj tau ua tau le kws koj hab tseemmoob ces has tseeb rua koj tas peb 4 tug nyuas nyuav tsi tau ua HNO tug nai los peb yeej yuavtau lug ua hmongza.com cov nai lawm hab nawb. saib khej1 tau ua nai phoo huv hmongza.com nuav lawm es yawg them $$$$ npaum le caag dlag.

tseemmoob hab JDJL wb sib debate lug lawm ntev tsawv, tabsis zoo le yawg tsaa chij dlawb nrug tseemmoob lawm sub laiv.  tabsis zoo le yawg rovqaab tsauj tsauj lawm hab sub.  ca ib chim tseemmoob khoom tsuav le maam tuaj muab 18 xeem dlaim ntawv nyajkeeb puajtxwm lug nthuav rua yawm nyeem.

tso dlaag ces tso dlaag lawm xwb, tabsis qhov truth ces koj yeej has tau ua tau le ib tug txivneej yawg lawm.  thov qhuas koj.


tseemmoob


View PostChivKeeb, on 29 March 2012 - 06:28 AM, said:

Faajtim........ errrrrrrr tseemmoob,

Sub koj nim nyob observe JDJL lug lawm ntev kawg le hab lov... uacaag yuav pum kag meej meej le koj moog tsom kaw tau yawg lug rua huv HD le mad?? J D J Loj mas nwg laam has tas flexible nua xwb, yawm yeej tsi flexible le yawm has kag!! Koj sim muab yawm YEB saib mas.... tuab tug txhaav le txhaav!! Yawm cev teg moog tub tsi ncaav, tsi ti yawm cov ntiv taw lawm ne.... hahahahhahaha!! Koj muab yawm YEB ntau ces yawm yeej kawg LEM kag taag le xwb ces tej nyuas LEEG caliber/principle tu npijnpawj taag ces kawg disable tau le hab!!

Cov kws yuav kub tsi kub, yuav cold tsi cold.... thaum luas paub ces kawg luas ntuav, nti tawm kuam tau povtseg le!! Ua tuabneeg nyob yog yug muaj peevxwm lawm tag yeej yuavtsum be able to muab yug txujsa pauv kuam tau qhov yug stand for..... always!! Ua tau tsi yog, ua lug yuamkev lawm... yog tseem tsi tau tuag, maam le sawv dlua tshab, khu dlua vison, taug dlua txujkev tshab moog tej nyuas ntseg luj, ntseg miv los txhaj le tsi dlim dlim ntxiv lawm....#107
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View Posttseemmoob, on 29 March 2012 - 11:09 AM, said:

chivkeeb,

yog JdJl, khej1,  obtug coj tau ua tau le kws koj hab tseemmoob ces has tseeb rua koj tas peb 4 tug nyuas nyuav tsi tau ua HNO tug nai los peb yeej yuavtau lug ua hmongza.com cov nai lawm hab nawb. saib khej1 tau ua nai phoo huv hmongza.com nuav lawm es yawg them $$$$ npaum le caag dlag.

tseemmoob hab JDJL wb sib debate lug lawm ntev tsawv, tabsis zoo le yawg tsaa chij dlawb nrug tseemmoob lawm sub laiv.  tabsis zoo le yawg rovqaab tsauj tsauj lawm hab sub.  ca ib chim tseemmoob khoom tsuav le maam tuaj muab 18 xeem dlaim ntawv nyajkeeb puajtxwm lug nthuav rua yawm nyeem.

tso dlaag ces tso dlaag lawm xwb, tabsis qhov truth ces koj yeej has tau ua tau le ib tug txivneej yawg lawm.  thov qhuas koj.


tseemmoob

smile and thanks in advance... yog li ntawd, txij no lawm tom ntej ntshe JDim yuav tau muab Tseemhmoob hus ua nws tus Nom tuaj hauv 18xeem tuaj tiag tiag nawb...thiab Phubthees Chiv tuaj hauv HNO tuaj....LOLz!

smile and LOLz...nyob zoo rau neb nawb ob tug yawb Hlob...LOLz...not that Tseemhmoob is only a staff or oversee his own 18xeem non-profit organization, however, he is the federal government of hmong men who is governing over JDim as well.  Since we all cannot distinguish between a non-profit organization.

thanks...and rest my case!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#108
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
JDim JLoj,

Txwj nuav moog ces tseemmoob yuav yog yawg hlob lawm xwb ov.  yog JDim JLoj tsi hu tseemmoob ua yawg hlob  sis raug nplua raws le 18 xeem txujcai nawb.

JDim JLoj, qha  rua koj paub hatas 18 Xeem lub zeemmuag rua hmong nwg go beyond peb qhov imagination nawb.  tsi muaj 1 lub koomhum twg, including HNO, yuav coj tau hmong rua yaav tomntej le 18 Xeem.

18 Xeem tug zug/power yog lug ntawm txhua txhua xeem, tsi yog lug ntawm individual xeem le HNO.

kev xaivtsaa cov nreg xeem zoo ibyaam le melikas kev xaivtsaa senator hab congressmen lug ntawm tej lub state.  xwsle yog koj xaav ua ibtug nreg xeem koj yuavtau campaign ntawm koj xeem, yog koj tau suab tshaaj txhuatug ces koj txhajle raug xaa ntawm koj xeem ua  1 tug nreg xeem moog rua huv 18 Xeem.

cov nreg xeem teg dlejnum yog lug tuav hmong tej cultures nyob kuas muaj chaw.  Hmong tug culture yog hmong txujsa, yog hmong lub neej xws le kaab tshoob kev kug,kev pluj kev tuag,kev sib yuav, dlaab qhuas, hauvtoj,lub tsab hab hmong lub 3 caug.

thawj thawj kaujruam kws 18 ua tau thaum kws tseemmoob tseem nyob huv yog tug txhooj 5k ntawm.  txawm peb 18 xeem tsaa tau lawm los yeej tseem muaj tug/cov hmong kws tsi kaam siv hab, los 18 xeem yeej enforce tsi tau vim 18 xeem tsi yog lub koomtxoos kws lug governing le kws koj has taag lug.

tsi paub hatas sov nwgnuav 18 xeem ua tau dlaabtsi ntxiv lawd, tabsis qhov kws yuav moog tau zoo, coj tau zoo yog nyob ntawm tug thawj 18 xeem xwb.

koomtxoos 18 xeem coj hab qheb qhovrooj luj npaum le nuav es tuabneeg hmong tseem tib hab, ca peb ho saib HNO moog ntxiv seb puab ho yuav moog tau dleb le caag.

koj saib nawb tsi ntev tom ntej nuav ces puab kev xaiv cov thawj coj huv HNO nuav ces yog leejtwg xeem ua member coob ces tug ntawm yeej 100% tau tug president xwb tag.  dr.sy yog tug lug found HNO ces nwg cov moob yaaj txhua txhua tug yuav ua meember hab vote rua nwg xwb tag, hos dr.st ces yuav ua yoov ntxeev teg saib dr.sy xxwb tag. koj sim saib moog meb yog tseem tsi muaj le kuv has.

ntau lawm ces ca tseemmoob pav le nuav uantej tsuav, yog koj muaj lug nug txug 18 xeem nua ces cale tso tuaj es kuv le maamthawb tuaj.

tseemmoob

View PostHlubtuagnthi, on 29 March 2012 - 12:28 PM, said:

smile and thanks in advance... yog li ntawd, txij no lawm tom ntej ntshe JDim yuav tau muab Tseemhmoob hus ua nws tus Nom tuaj hauv 18xeem tuaj tiag tiag nawb...thiab Phubthees Chiv tuaj hauv HNO tuaj....LOLz!

smile and LOLz...nyob zoo rau neb nawb ob tug yawb Hlob...LOLz...not that Tseemhmoob is only a staff or oversee his own 18xeem non-profit organization, however, he is the federal government of hmong men who is governing over JDim as well.  Since we all cannot distinguish between a non-profit organization.

thanks...and rest my case!


#109
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent
JDJL
Tseemmoob
Chivkeeb
TxwmLijSim,

Zoo heev uas peb los zaum tham tau ib lub rooj...
Kuv lam xav kom peb tig saib ibncig mentsis tso es mam mus ntxiv xwb.
Peb yuavtsum muaj qhov sib txawv mas peb thiaj los sib tham/cam/debate
li no. Yog peb zoo ibyam ces ib tug hais xwb ces peb ciali Yej ces YejNnaus ces Naus xwb...

Yijmeem nthuav nej cov tswvyim sib txawv ko tuaj ntag...Tus J twg dim lawm yeej loj dua es txhob pub dim lawm... Yog peb yog tseemmoob ces thaum Chivkeeb los peb yeej tsis yog Khej li ov... Yog tseemmoob tag ces yuavtsum Sib HlubTuagNthi xwb mas.....tabsis xyov TxwmLijSim ho yog dabtsi ne...?

Posted Image


Posted Image[/center]

#110
Guest_Txwmlijsim_*

Guest_Txwmlijsim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKheJ-1, on 30 March 2012 - 06:34 AM, said:

JDJL
Tseemmoob
Chivkeeb
TxwmLijSim,

Zoo heev uas peb los zaum tham tau ib lub rooj...
Kuv lam xav kom peb tig saib ibncig mentsis tso es mam mus ntxiv xwb.
Peb yuavtsum muaj qhov sib txawv mas peb thiaj los sib tham/cam/debate
li no. Yog peb zoo ibyam ces ib tug hais xwb ces peb ciali Yej ces YejNnaus ces Naus xwb...

Yijmeem nthuav nej cov tswvyim sib txawv ko tuaj ntag...Tus J twg dim lawm yeej loj dua es txhob pub dim lawm... Yog peb yog tseemmoob ces thaum Chivkeeb los peb yeej tsis yog Khej li ov... Yog tseemmoob tag ces yuavtsum Sib HlubTuagNthi xwb mas.....tabsis xyov TxwmLijSim ho yog dabtsi ne...?


K1

"txhob pub tus Jloj dim ces cov tseemhmoob thiaj pib ua cov chivkeeb uas muaj kev sib hlubtuagnthi hmoob thiaj yuav tsim kom muaj tus txwmlijsim (regime) los tsa hmoob rov sawv ua ib haib neeg tau" kuv nyiag koj li lus rov lo loos me ntsis xwb...Hahahahahaa...khaws yeem mas yooj yim tshaj tos hmoob pheej yuav tsum khaws xyeem lug tug xwb thiaj tsis tawm hws.

#111
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View PostHlubtuagnthi, on 29 March 2012 - 12:28 PM, said:

smile and thanks in advance... yog li ntawd, txij no lawm tom ntej ntshe JDim yuav tau muab Tseemhmoob hus ua nws tus Nom tuaj hauv 18xeem tuaj tiag tiag nawb...thiab Phubthees Chiv tuaj hauv HNO tuaj....LOLz!

smile and LOLz...nyob zoo rau neb nawb ob tug yawb Hlob...LOLz...not that Tseemhmoob is only a staff or oversee his own 18xeem non-profit organization, however, he is the federal government of hmong men who is governing over JDim as well.  Since we all cannot distinguish between a non-profit organization.

thanks...and rest my case!

Lub maib nuav tsi yog tswv8 nawb puab nawb..... lub maib nuav yog lub LEM xwb nawb!! Lem tub ua tsi tau ib tug tseemceeb nad, nplag ntxeev ua J, nplag ntseev ua Lem, tej thaum ho ua Khuvxim, tej sij hawm kuj uatxuj hluabtuagnti.....

Lem sau tsi tau blueprint es txhaj tsaa tsi tau gungho es yuav uacaag muaj power tsaa tau tseemoob moog ua nom? Ho Chiv le, Lem ib tug caws le ntawm xwb Chiv puas yuav kaam represent Lem nawj! Saib K1 hab Lijsim meb tswvyim puas Txwm xwb los mad!! hahahhahaha

Posted Image


#112
Guest_Txwmlijsim_*

Guest_Txwmlijsim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostChivKeeb, on 30 March 2012 - 07:55 AM, said:

Lub maib nuav tsi yog tswv8 nawb puab nawb..... lub maib nuav yog lub LEM xwb nawb!! Lem tub ua tsi tau ib tug tseemceeb nad, nplag ntxeev ua J, nplag ntseev ua Lem, tej thaum ho ua Khuvxim, tej sij hawm kuj uatxuj hluabtuagnti.....

Lem sau tsi tau blueprint es txhaj tsaa tsi tau gungho es yuav uacaag muaj power tsaa tau tseemoob moog ua nom? Ho Chiv le, Lem ib tug caws le ntawm xwb Chiv puas yuav kaam represent Lem nawj! Saib K1 hab Lijsim meb tswvyim puas Txwm xwb los mad!! hahahhahaha


Chiv

Txwmlijsim yeej nyiam txhawb hmoob li nawb, txhawm nws yuav tsis mus tsa koomhaum-koomtxoos los yog nws paub leej twg ua kom hmoob zoo xwb ces zoo li tej nkais thab xub xwb.  Luag txawm tsis xav siv los cia li coj mus thab rau pub luag es ho muab pov tseg lawm los tsi ua cas, yog thaum luag ua tau phem puas yus nrog los thiaj tsis pheej hais tias paub li-paub li no naj....

Nej cov hauv hmoobZa no, leej twg mus tsa hlo ib lub niag los Txwmlijsim yeej txav zuj zuav tuaj thab thiab no ho, es txawm raug ncaws teg puav pob tw los mam plws plua av xwb tsi muaj teeb meem kiag.... hehehehiib

Hos txog hnub Txwmlijsim sawvhlo los tsa mas nej leej twg txawm tsis kam pab tswv 100 los Txwmlijsim yeej tsis thawj li thiab nawb, tab sis nyaj yuav tsis yog hom neeg uas tsis muaj pob ntseg mloog los yog tsis muaj qhov muag pom ntiaj teb thiab pauv..?  Tab sis yog chiv tsis tshwm keeb es pib tsi tau ib yam dab tsi kiag thiab hos txhawb tsi tshwm ib yam tseeb thiab no mas kuj tsi zoo siv los ua chiv thiab siv tsi tau los ua keeb li nawb. hejhejhejhej...
                
                                                Lus hais ces yeej zoo hais kawg tsuas yog tsiv mloogxwb....

#113
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View Posttseemmoob, on 29 March 2012 - 07:24 PM, said:

JDim JLoj,

Txwj nuav moog ces tseemmoob yuav yog yawg hlob lawm xwb ov.  yog JDim JLoj tsi hu tseemmoob ua yawg hlob  sis raug nplua raws le 18 xeem txujcai nawb.

JDim JLoj, qha  rua koj paub hatas 18 Xeem lub zeemmuag rua hmong nwg go beyond peb qhov imagination nawb.  tsi muaj 1 lub koomhum twg, including HNO, yuav coj tau hmong rua yaav tomntej le 18 Xeem.

18 Xeem tug zug/power yog lug ntawm txhua txhua xeem, tsi yog lug ntawm individual xeem le HNO.

kev xaivtsaa cov nreg xeem zoo ibyaam le melikas kev xaivtsaa senator hab congressmen lug ntawm tej lub state.  xwsle yog koj xaav ua ibtug nreg xeem koj yuavtau campaign ntawm koj xeem, yog koj tau suab tshaaj txhuatug ces koj txhajle raug xaa ntawm koj xeem ua  1 tug nreg xeem moog rua huv 18 Xeem.

cov nreg xeem teg dlejnum yog lug tuav hmong tej cultures nyob kuas muaj chaw.  Hmong tug culture yog hmong txujsa, yog hmong lub neej xws le kaab tshoob kev kug,kev pluj kev tuag,kev sib yuav, dlaab qhuas, hauvtoj,lub tsab hab hmong lub 3 caug.

thawj thawj kaujruam kws 18 ua tau thaum kws tseemmoob tseem nyob huv yog tug txhooj 5k ntawm.  txawm peb 18 xeem tsaa tau lawm los yeej tseem muaj tug/cov hmong kws tsi kaam siv hab, los 18 xeem yeej enforce tsi tau vim 18 xeem tsi yog lub koomtxoos kws lug governing le kws koj has taag lug.

tsi paub hatas sov nwgnuav 18 xeem ua tau dlaabtsi ntxiv lawd, tabsis qhov kws yuav moog tau zoo, coj tau zoo yog nyob ntawm tug thawj 18 xeem xwb.

koomtxoos 18 xeem coj hab qheb qhovrooj luj npaum le nuav es tuabneeg hmong tseem tib hab, ca peb ho saib HNO moog ntxiv seb puab ho yuav moog tau dleb le caag.

koj saib nawb tsi ntev tom ntej nuav ces puab kev xaiv cov thawj coj huv HNO nuav ces yog leejtwg xeem ua member coob ces tug ntawm yeej 100% tau tug president xwb tag.  dr.sy yog tug lug found HNO ces nwg cov moob yaaj txhua txhua tug yuav ua meember hab vote rua nwg xwb tag, hos dr.st ces yuav ua yoov ntxeev teg saib dr.sy xxwb tag. koj sim saib moog meb yog tseem tsi muaj le kuv has.

ntau lawm ces ca tseemmoob pav le nuav uantej tsuav, yog koj muaj lug nug txug 18 xeem nua ces cale tso tuaj es kuv le maamthawb tuaj.

tseemmoob

smiles...xav kom cai meej meej xwb...yog li no, txhob tias yuav los ua hmoob tus coj thiab ua nom lawm...ces sivnyog lawm nawb.  ua tsaug....LOLz!

li kuv ib txwm hais os, yus ua kom raw li yus lub koomhaum txojkab li kev cai mission thiab vision xwb--li ntawd, yus yeej enforce tsi tau ib yam dabtsi kiag ces txhob hais tias yuav coj hmoob thiab ua hmoob tus nom xwb ces Hlubtuagnthi yeej Support 100% lawm.  vim tias, yus tsua ua tau li yus ua kom hmoob txawj zoo xwb,,,,LOLz! rau qhov yus yeej tswj tsi tau uniform against mankind li luag cov ua muaj daim me Av.

ua tsaug, yog ntxhov tham li koj tham no ces J los yeej tsi Dim hos Hlub los yeej yuav pab Hlubtuagnthi lawm ntxov....LOL@KhejDub...hahahaha smiles!

qhia rau koj nawb, vim yus enforce tsi tau tej kab li kev cai--yog li ntawd, tej nresxeem ua hmoob kom mus tham txog thiab xaiv vote rau ntawd...kuv tsi tsua xav participate ces kuv tsi tau vote rau leej twg li nawb mog.  zamtxim...smiles!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#114
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostKheJ-1, on 30 March 2012 - 06:34 AM, said:

JDJL
Tseemmoob
Chivkeeb
TxwmLijSim,

Zoo heev uas peb los zaum tham tau ib lub rooj...
Kuv lam xav kom peb tig saib ibncig mentsis tso es mam mus ntxiv xwb.
Peb yuavtsum muaj qhov sib txawv mas peb thiaj los sib tham/cam/debate
li no. Yog peb zoo ibyam ces ib tug hais xwb ces peb ciali Yej ces YejNnaus ces Naus xwb...

Yijmeem nthuav nej cov tswvyim sib txawv ko tuaj ntag...Tus J twg dim lawm yeej loj dua es txhob pub dim lawm... Yog peb yog tseemmoob ces thaum Chivkeeb los peb yeej tsis yog Khej li ov... Yog tseemmoob tag ces yuavtsum Sib HlubTuagNthi xwb mas.....tabsis xyov TxwmLijSim ho yog dabtsi ne...?


nam tsuv tum....luag yeej yog neeg Hlubtuagnthi xwb nad...qhov ua Jdim JLoj no mas vim tias sawvdaws sivzog txhom J dhau hwv lawm es thiaj li nti me me lawm sub nawb.  li kuv hais os, cov ua ntshaw ntshaw kom Tsavneeg TseemHmoob no kom txawj zoo twb yog Hlubtuagnthi xwb ned....LOLz!

yog Chivkeeb yeej ua zoo cob qhia meejpem tias Tseemhmoob yog li cas tias, thiaj li tsi muaj Khej txuamtxoov nyob rau hauv Hlubtuagnthi lub neej Tseemhmoob ces peb twb tsi los txog li no.  

tabsi, txawm li ntawd lawm los--rub Txhwmlijsim lub siab ntev ntev ntxiv xwb...tej no, yog qhib thiab qhia kom Khej txhob khiav mus kiav tsavneeg Tseemhmoob deb deb kom Khej lub qhov muag pom kev deb thiab dav tshaj no--tsav Tseemhmoob thiaj li yuav muaj Chivkeeb thiab Txhwmlijsim los ua ib Tsavneeg ua HLubtuagnthi nawb mog.

thanks bro....smiles!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#115
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,029
Excellent

View PostHlubtuagnthi, on 30 March 2012 - 09:53 AM, said:

nam tsuv tum....luag yeej yog neeg Hlubtuagnthi xwb nad...qhov ua Jdim JLoj no mas vim tias sawvdaws sivzog txhom J dhau hwv lawm es thiaj li nti me me lawm sub nawb.  li kuv hais os, cov ua ntshaw ntshaw kom Tsavneeg TseemHmoob no kom txawj zoo twb yog Hlubtuagnthi xwb ned....LOLz!

yog Chivkeeb yeej ua zoo cob qhia meejpem tias Tseemhmoob yog li cas tias, thiaj li tsi muaj Khej txuamtxoov nyob rau hauv Hlubtuagnthi lub neej Tseemhmoob ces peb twb tsi los txog li no.  

tabsi, txawm li ntawd lawm los--rub Txhwmlijsim lub siab ntev ntev ntxiv xwb...tej no, yog qhib thiab qhia kom Khej txhob khiav mus kiav tsavneeg Tseemhmoob deb deb kom Khej lub qhov muag pom kev deb thiab dav tshaj no--tsav Tseemhmoob thiaj li yuav muaj Chivkeeb thiab Txhwmlijsim los ua ib Tsavneeg ua HLubtuagnthi nawb mog.

thanks bro....smiles!


Zoosiab uas koj txawm LEM mentsis
li Chiv hais es ho ua tus J LOJ DIM lawm
koj HLUBTUAGNTHI  ces zoo kawg li lawm.
Vim peb sib txawv es peb thiaj yuav khoo
tagnrho Hmongza cov topics uas hais txog
Hmong Issues.  

Peb txawm sib txawv los peb yeej yog
Hmoob thiab xav qhov zoo rau Hmoob xwb.
Zoosiab uas peb tham tau zoo thiab professional
heev li lawm...

K1

Posted Image


Posted Image[/center]

#116
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
JDim JLoj


ua caag taavnuav es koj tseem tsim tsitau meej hab lawm lauj!, taavsu lawm laiv.  koj twb tsaa tseemmoob hab chiv wb ua nom/hlob lawm ne, wb ua le caag has le caag los koj yuavtsum tau xamthub lawm xwb nav, tsi txhob lem lem le ko ntxiv lawd.

JDim JLoj saib seb nawb tsuas yog 18 xeem xwb txhaj le yog the true Koomtxoos Haiv Hmong xwb.  HND compare tsi tau 1 nyuas qhov le, vim tuab plag hu ua COHR tuab plag hu ua HNO from the same two drs.
I do know these folks.

zoo sab kws koj totaub tseemmoob lub 18 xeem zoo zujzug tuaj lawm.

tseemmoob.


View PostHlubtuagnthi, on 30 March 2012 - 09:49 AM, said:

smiles...xav kom cai meej meej xwb...yog li no, txhob tias yuav los ua hmoob tus coj thiab ua nom lawm...ces sivnyog lawm nawb.  ua tsaug....LOLz!

li kuv ib txwm hais os, yus ua kom raw li yus lub koomhaum txojkab li kev cai mission thiab vision xwb--li ntawd, yus yeej enforce tsi tau ib yam dabtsi kiag ces txhob hais tias yuav coj hmoob thiab ua hmoob tus nom xwb ces Hlubtuagnthi yeej Support 100% lawm.  vim tias, yus tsua ua tau li yus ua kom hmoob txawj zoo xwb,,,,LOLz! rau qhov yus yeej tswj tsi tau uniform against mankind li luag cov ua muaj daim me Av.

ua tsaug, yog ntxhov tham li koj tham no ces J los yeej tsi Dim hos Hlub los yeej yuav pab Hlubtuagnthi lawm ntxov....LOL@KhejDub...hahahaha smiles!

qhia rau koj nawb, vim yus enforce tsi tau tej kab li kev cai--yog li ntawd, tej nresxeem ua hmoob kom mus tham txog thiab xaiv vote rau ntawd...kuv tsi tsua xav participate ces kuv tsi tau vote rau leej twg li nawb mog.  zamtxim...smiles!


#117
Guest_Hmoob xeev xwm_*

Guest_Hmoob xeev xwm_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posthmoobdub, on 01 March 2012 - 10:03 AM, said:


Bawg koj lub tswv8 no ntse yuav siv tsis tau. koj tsis respect koj tej neeg Hmoob mus nrog luag ua nom ces zoo ib yam li uas koj yog ib tug neeg barbarian nawb. Koj txawm nyob lub teb chaws twg los xijpeem koj yuav tau fwm luag txojcai tsoomfwv, tej nom (txawm yog koj neeg luag lwm haiv neeg ) los yus yuav tsum txhob tawmtsam muab luag saib luag rau lubsamxeeb.....cov no mas kuv tsis hais cov Hmoob tsa Hmoob ...kuv hais cov uas luag tsoomfwm yog tus tsa los ua nom ov.

Kuv muab hais yoojyim li no xwb mas ....koj puas Respect peb tus CITY COUNCIL- BLONG XIONG LOS YOG SENATOR MEE MOUA THIAB?????

Yog yuav tos li cov saub hais es Hmoob tus Huabtais yuav nqis saum ntuj los es koj mam li Respect no ntshe yuav tsis muaj hnub...though you may keep on praying!

Hmoob lub tebchaws ces will never existed...don't even dream of it!

http://www.hmongza.c...1169690542.gif:
HUAB TAIS HMOOB: Hmoob tus huab tais (HMOOB) twb nqis saum ntuj los rau xyoo 1972 lawm; nws hu ua xauv mas yaj no los ua huab tais hmoob tau2 hnub xwbces hais tias hmoob siab tsis zoo no nws thiaj ya rov qab mus lawm thaum nws mus nws tsuas coj zoov lis yaj thiab tus ntxhais nkauj mog mim mus nrog lawm xwb las. los txog niaj hnub no hmoob tseem tsis tu siab los "hais txog vp" mas nws tsuas yog nplog 1 tug thawj tub  puv nqe 2 xwb thaum nws tawm teb chaws nws ho coj tau hmoob coob tshaj li ntau 100 txhiab tus hmoob mus nyob thoob plaws ntiajteb no ho tsis yog huab tais hmoob ho yuav muaj dua leej twg coj hmoob dua coob tshaj vp lawm thiab nas.

#118
Guest_Txwmlijsim_*

Guest_Txwmlijsim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoob xeev xwm, on 01 April 2012 - 07:17 AM, said:

http://www.hmongza.c...1169690542.gif:
HUAB TAIS HMOOB: Hmoob tus huab tais (HMOOB) twb nqis saum ntuj los rau xyoo 1972 lawm; nws hu ua xauv mas yaj no los ua huab tais hmoob tau2 hnub xwbces hais tias hmoob siab tsis zoo no nws thiaj ya rov qab mus lawm thaum nws mus nws tsuas coj zoov lis yaj thiab tus ntxhais nkauj mog mim mus nrog lawm xwb las. los txog niaj hnub no hmoob tseem tsis tu siab los "hais txog vp" mas nws tsuas yog nplog 1 tug thawj tub  puv nqe 2 xwb thaum nws tawm teb chaws nws ho coj tau hmoob coob tshaj li ntau 100 txhiab tus hmoob mus nyob thoob plaws ntiajteb no ho tsis yog huab tais hmoob ho yuav muaj dua leej twg coj hmoob dua coob tshaj vp lawm thiab nas.

Ntawm GVP mas nws yog nplog thiab CIA tsa los tuav fab tub  puv xwb tiag qhov no yog teeb tsa raws kev cai(officially promotiom) nyob hauv nplog teb us ntej 1975, peb txhua tus yeej tsis cam txog hais tias nws tsis yog General. ua ke ntawm nws lub thivmeem GENERAL lawm, yawg hlob kuj tau siv nws lub hwj chim no los mus daws hmoob kev poob qab xws li:

1. Kev txhawb kom hmoob xyaum peem mus kawm txujci nrog luag kom hmoob thiaj nrog luag sib tw tau saum kev txawj paub thiab kev vam meej.
2. Txhawb tsa kom hmoob muaj cov sawv tuav hwjchim coob ntxiv ntawm fab tubrog kom muaj cov tshoom mus ua thawj coob thiab hauv fab pej xeem los muaj cov mus ua thawj kom
   hmoob nrog nplog muaj hawj chim sib txig.
3. Txhawb coj hmoob hmoob cov nyob hauv nws pwj cheeb los nyob kom coob ua ke kom zoo rhawv kev txim kho thiab kev lagluam kom txhawb tau hmoob kev noj nyob zoo dua qub.
4. GVP pov txawm yog ib tus thawj tubrog zus 2 xwb los yawg yeej muaj peev xwm cog kev phooj ywg nrog lwm haiv neeg thiab kuj txhawb tau hmoob lub npe nrog rau nws lub npe
   tshwm nto plaws rau ntiaj teb paub meej.
GVP yeej muaj lub zeem muag txhawb hmoob / yeej muaj kev ntse pom txog kev coj neeg thiab tswj neeg / txhim kho neeg tej no peb tsoom hmoob yeej camhwm GVP thiab yeej nco
qab ntsoov ywg nyob hauv hmoob li keebkwm, no yog peev xwm thiab kev zoo rau hmoob ntawm GVP uas tsis tau muaj hmoob lub sij hawm ntawv yuav ua rau zoo dua YAWG.

GVP yog huabtais hmoob???

Ntawm kev tsib meej tsib xwm ntawm kuv kev pom thiab kev tshab txhais raws txoj cai mas GVP tsis tau yog hmoob tus Huabtais raws li cov nqi lus hauv qab no:

1. Vaj Pov(GVP)tsuas yog peb cov hmoob nyob hauv nplog teb sab xis tus thawj coj uas coj peb tswj peb xwb / cov hmoob uas nyob lwm lub teb chaws tseem tsis tau yog GVP kav
   tswj
2. Ua ke no los, sab cej 2 pwjcheeb GVP kav ntawv yeej tsis tau tshaj raws txheej cais tawm hais tias yog HMOOB TEBCHAWS uas Vaj Pov Yog tus HUABTAIS(officially declaration)
   kom ntiaj tiab nrog thaj tsob(recognition by law and constitution).  qhov tseeb no, thiaj ua rau hmoob yuav cam tsis tau raws txoj cai, txawm hais tias yawg GVP tes
   hauj tau ua pub hmoob ntawv tsim nyog thiab yawg lub npe thiab tus txiaj ntsim ntawv tsim nyog los hmoob yeej yuav tsum lees yuav qhov tseeb uas raws txoj cai thiaj yuav
   ua kev nkag siab meej rau niam txiv kwv tij hmoob txoj kev kawm kom meej txog hmoob li keeb puav vim ua ntu zus.
3. Kev coj nyob rau cej 2 pwjcheeb GVP kav no kuj yeej tsis tau tsa muaj cuam khoov tseemhwv hmoob(Hmong Government structures) raws cais thiab kuj tsis tau tsim muaj ib tus
   cagleejkeebkum(consititution) uas yog hmoob tsim tsa los coj taw hmoob kev tswjhwm nyob qab tswjhwm ntawm GVP uas yog tus head administrator or king.

Li hais lo no, peb tsoom hmoob thiaj yuav tsum nco ia qhov tseeb thiab xyaum kawm lees yuav qhov tseeb / hmoob thiaj paub yuav xyaum txoj kev cov raug cai thiab ua raws cai kom ntiaj teb haj ham pom hmoob zoo nyob rau txoj kev GVP tau taw peb ib pab hmoob los lawm.

Li hais los no tsis tau txhais tias tsis camhwm(respect)Gvp, kuv tsuas tshab txhais raws cai li kuv tau hais saum lub TOPIC xwb.   Ua tsaug


Txwmlijsim