Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Miv Nyob Twg?

23 posts in this topic

Posted · Report post

Tug Tshws miv nyob twg?

Where is the cat?

post-5869-133039045943_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chivkeeb,

Puas yog koj kom peb nrhiav koj tus miv mab? Cas kuv xam mus xam thiab xam ntev xam ntau tsis pom ib tug miv li a....hahahahahahaa

Kuj xav paub seb koj tus miv nkaum rau qhov twg thiab ov?

Tug Tshws miv nyob twg?

Where is the cat?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Miv nyob ntawm no nev es koj tsis pom lod MaivNyiaj?

post-5396-133040035875_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chivkeeb,

Puas yog koj kom peb nrhiav koj tus miv mab? Cas kuv xam mus xam thiab xam ntev xam ntau tsis pom ib tug miv li a....hahahahahahaa

Kuj xav paub seb koj tus miv nkaum rau qhov twg thiab ov?

maivnyaj,

Kuv kuam mej twv kuv tug tshwsmiv saib nyob qhov twg nua!! Yog koj pum lawm los ua sab ntev, txhob tsawm qha nawb! Koj tsuas qha saib yog color dlaab tsi xwb ces tau lawm. Tug tshws ces tsuas muaj 2 color nkaus xwb!!

Ca saib puab cov puas muaj leejtwg twv tau.. es koj maam qha saib nyob twg ov!!

Koj ces ntshai tsuas yog npaaj saib tug miv xwb pob!! Yuavtsum siv qhovmuag hlaws hlaws, nruj nruj..... es txhob ntsais muag hlo le mas txhaj pum ov!! hhahahahhaha

Kuv saib tuab muag xwb kuv yeej pum lawm....... tabsis ua caag koj yuav xaam ntev ua luaj los tsi pum le nad, puas yog koj xaav saib lwm yaam xwb mad??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Miv nyob ntawm no nev es koj tsis pom lod MaivNyiaj?

TZPY,

Koj tug tsi nyob kuv dlaim...... puas txhais tau has tas, koj saib saib qhovmuag qauj taag lawm es koj chim dlhau koj txhaj tso koj tug rua mainyaj saib?

Tshuav kuv tug miv nawb....... koj tseem xauj tsi pum le ov!! hahahahhaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chivkeeb,

Kuv pom lawm laub......cia seb lawv puas pom tso...kuv mam rov tuaj qhia os....onionheadfake2.gifonionheadfake2.gifonionheadfake2.gif

maivnyaj,

Kuv kuam mej twv kuv tug tshwsmiv saib nyob qhov twg nua!! Yog koj pum lawm los ua sab ntev, txhob tsawm qha nawb! Koj tsuas qha saib yog color dlaab tsi xwb ces tau lawm. Tug tshws ces tsuas muaj 2 color nkaus xwb!!

Ca saib puab cov puas muaj leejtwg twv tau.. es koj maam qha saib nyob twg ov!!

Koj ces ntshai tsuas yog npaaj saib tug miv xwb pob!! Yuavtsum siv qhovmuag hlaws hlaws, nruj nruj..... es txhob ntsais muag hlo le mas txhaj pum ov!! hhahahahhaha

Kuv saib tuab muag xwb kuv yeej pum lawm....... tabsis ua caag koj yuav xaam ntev ua luaj los tsi pum le nad, puas yog koj xaav saib lwm yaam xwb mad??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tug Tshws miv nyob twg?

Where is the cat?

ChivKeev,

Koj yeej paub zoo sav....Miv cia tom nas.....luj cia thauj nra....ne.....j/k.

Tubhmoob.PoobZoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ChivKeev,

Koj yeej paub zoo sav....Miv cia tom nas.....luj cia thauj nra....ne.....j/k.

Tubhmoob.PoobZoo

TMPZ,

Koj tuaj moog poobzoo rua huv kuv tug tshwsmiv chaw lawm lauj..... koj nrhav tsi pum koj txhaj le has le ne!

Puas yog koj pheej saib tug luj es tsi pum tug miv?? hahhahahahhaha

Maivnyiaj tub pum lawm ni.... koj tseem yuav xaav tas kuv dlaag le vaamntxawg hab nua lov??? hahhahahha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chivkeeb,

Kuv pom lawm laub......cia seb lawv puas pom tso...kuv mam rov tuaj qhia os....onionheadfake2.gifonionheadfake2.gifonionheadfake2.gif

maivnyiaj,

Uacaag nwg yuav tshaaj lij lawv lag nwg tug xibfwb qaab lawm tag laud!!.....

Sim qha kuv saib kuv tug tshwsmiv 2 tug colors yog colors dlaab tsi??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tug Tshws miv nyob twg?

Where is the cat?

BAwgchiv, tus tshws moog tum nas ..hoj...hoj..los ci nuas lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chivkeeb,

Puas yog koj kom peb nrhiav koj tus miv mab? Cas kuv xam mus xam thiab xam ntev xam ntau tsis pom ib tug miv li a....hahahahahahaa

Kuj xav paub seb koj tus miv nkaum rau qhov twg thiab ov?

maiv daim duab no puas yog koj thiab koj tus hubby neb tsev neeg nas ?? haib kawg yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tug Tshws miv nyob twg?

Where is the cat?

kuv pum koj nam tsws lawm os bawg chiv....koj muab ua soup rau peb noj seb qab li caag !!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv pum koj nam tsws lawm os bawg chiv....koj muab ua soup rau peb noj seb qab li caag !!!!

hmoobdub,

Koj los txhujkum tshaajlij ua luaj le hab ne....... saib kag pum kag, has kag yog kag le hab lov? Es sub koj nim pum kuv tug tshwsmiv 2 kob colors yog xim dlaab tsi hab dlaab tsi?

Txhob rawm qha saib tug tshws nyob qhov twg ov.....! Ca vaamntxawg tuaj xaam hab xaav saib puas pum rua tsaiv nawb!! hahahhahhaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmoobdub,

Koj los txhujkum tshaajlij ua luaj le hab ne....... saib kag pum kag, has kag yog kag le hab lov? Es sub koj nim pum kuv tug tshwsmiv 2 kob colors yog xim dlaab tsi hab dlaab tsi?

Txhob rawm qha saib tug tshws nyob qhov twg ov.....! Ca vaamntxawg tuaj xaam hab xaav saib puas pum rua tsaiv nawb!! hahahhahhaha

Bawg chiv , koj txhob muab Bawg Vaam lemxxx moog ub moog no tsam ntsiv nwg mob stroke...koj yog tug hluas es ho zaam txim pub nws tug laus hab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tug Tshws miv nyob twg?

Where is the cat?

Chiv

Koj tug miv nuav tseem taabtom nyas naas sub as...

Kuv pum lawm hab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chiv

Koj tug miv nuav tseem taabtom nyas naas sub as...

Kuv pum lawm hab...

K1,

Koj dlaag xwb poj!! Rua qhov koj tseem has sub as... nua ces tej zag yog tseem tsi sure nawb!!

Sim qha saib tug miv koj pum muaj pistsawg xim nua maj es xim dlaab tsi nua maj??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

K1,

Koj dlaag xwb poj!! Rua qhov koj tseem has sub as... nua ces tej zag yog tseem tsi sure nawb!!

Sim qha saib tug miv koj pum muaj pistsawg xim nua maj es xim dlaab tsi nua maj??

Chiv

Koj tseem tsis ntseeg kuv hab lov?

Black and white ...nyob rua saab txhumphem ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chiv

Koj tseem tsis ntseeg kuv hab lov?

Black and white ...nyob rua saab txhumphem ....

K1,

Txawm yog tsaam ib ntsiv koj ho yuav khaws xaav le Vaamntxawg pheej khaws xaam txug kuv xwb es txhaj yuavtsum tau nug saib puas pum tag tag los maj?

Yog laam xaav laam has le vaam has xwb ces yuav kev npaum caag los yawm tseem yuav yuam kuam luas ntseeg hab es ua caag txhaj has raug qhov chaw tseeb tseeb mad?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

K1,

Txawm yog tsaam ib ntsiv koj ho yuav khaws xaav le Vaamntxawg pheej khaws xaam txug kuv xwb es txhaj yuavtsum tau nug saib puas pum tag tag los maj?

Yog laam xaav laam has le vaam has xwb ces yuav kev npaum caag los yawm tseem yuav yuam kuam luas ntseeg hab es ua caag txhaj has raug qhov chaw tseeb tseeb mad?

Chiv,

Vaamntxawg cov proof hab evidences ces yog youtubes nkaus xwb.

Yawv nyam ntseeg cov dlaag yawv dlua le cov has tag tag... Hab yawv tub rov has tawmtsaam yawv tug kheej los yawv tsis paub le... Yog saib tej nuav taag ces zoo zaamtxim rua yawv heev lawm...

Edited by K-001

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoobdub,

Yog koj tias yog ces yog xwb ma yom....hahahhahaahaa.

maiv daim duab no puas yog koj thiab koj tus hubby neb tsev neeg nas ?? haib kawg yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj tus miv color yog black & white.....tab tom xav xav seb Chiv mus rua twg lawm....hahahahhaa

maivnyiaj,

Uacaag nwg yuav tshaaj lij lawv lag nwg tug xibfwb qaab lawm tag laud!!.....

Sim qha kuv saib kuv tug tshwsmiv 2 tug colors yog colors dlaab tsi??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj tus miv color yog black & white.....tab tom xav xav seb Chiv mus rua twg lawm....hahahahhaa

Maivnyaj,

Koj tseem tshaajlij dlua TZPZ lawm hab lauj!....... hahahahhahaha

Txhob tsawm qha yawm ov... ca yawm xaa xaa qhovmuag lem taag tsuav maam qha nawb!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chiv,

Vaamntxawg cov proof hab evidences ces yog youtubes nkaus xwb.

Yawv nyam ntseeg cov dlaag yawv dlua le cov has tag tag... Hab yawv tub rov has tawmtsaam yawv tug kheej los yawv tsis paub le... Yog saib tej nuav taag ces zoo zaamtxim rua yawv heev lawm...

K1,

Vaamntxawg mas ibtxwm lug nwg yeej txhais tsi tau Bible le ces, yawm txawm yuav lub yawm xaav nkaus xwb. Vaamntxawg moog pum luas txhais le caag ces yawm txawm cale tsi paub luj qhov tseeb ces khaws yuav le luas has le lawm, tuab tug nqe muag nti le!! Teem muaj tug tuaj moog txhawb has tas yawm ntse kawg nuav ces yawg txham nov qaab has tas yawm txhais tsi tau Bible nua!!

Tub txhais tsi tau kuv tej lug, tub xaav tsi raug kuv le es.......... nwg yuav uacaag txhais tau Bible?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0