Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Buddhism and Science

128 posts in this topic

Posted · Report post

What Scientist say about Buddhism

Yog lawv cov Scientist lam muaj sij hawm los kawm Bhuddha cov lus kom ntau me ntsis thiab no yuav tsim tau ntau yam dua niaj hnub nim no.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/i9BICp84RBA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yog leej twg xav paub ntxiv mus taug qab tom youtube tau ntxiv os

The Buddha Rejects Creator GOD

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/afrI7U82-nY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

leejtwg tseem yuav yog tug tshaajlij tshaaj Yexus lawm hab. Yexus qhov/cov theory twb tsi muaj leejtwg moog nrhav tau.

ntawm Budha mas yeej tsi piv tau Yexus l qhov le. txhua yaam Budha qha yog tawm lug ntawm Yexus lug xwb. Budha yeej tsi proclaim hastas nwg yog vaajtswv hab nwg yeej tsi tau promise koj, kuv, hab peb hatas nwg yuav muab txuj sa ntev dlhawv rua peb yog peb moog ntseeg nwg.

scientists tseem tsi paub hatas txuj sa yog lug ntawm leejtwg lug, tabsis tug scientist kws ntseeg Yexus, tug ntawm yeej tshaajlij dlua.

What Scientist say about Buddhism

Yog lawv cov Scientist lam muaj sij hawm los kawm Bhuddha cov lus kom ntau me ntsis thiab no yuav tsim tau ntau yam dua niaj hnub nim no.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/i9BICp84RBA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yog leej twg xav paub ntxiv mus taug qab tom youtube tau ntxiv os

The Buddha Rejects Creator GOD

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/afrI7U82-nY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

leejtwg tseem yuav yog tug tshaajlij tshaaj Yexus lawm hab. Yexus qhov/cov theory twb tsi muaj leejtwg moog nrhav tau.

ntawm Budha mas yeej tsi piv tau Yexus l qhov le. txhua yaam Budha qha yog tawm lug ntawm Yexus lug xwb. Budha yeej tsi proclaim hastas nwg yog vaajtswv hab nwg yeej tsi tau promise koj, kuv, hab peb hatas nwg yuav muab txuj sa ntev dlhawv rua peb yog peb moog ntseeg nwg.

scientists tseem tsi paub hatas txuj sa yog lug ntawm leejtwg lug, tabsis tug scientist kws ntseeg Yexus, tug ntawm yeej tshaajlij dlua.

Fajtim.

Koj hais li ko es yes xus xub yug los yog phraphuthachao xub yug ne yom?

Raws li keeb kwm mas phrachao xaisitthatha twb yug ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.

Yog li Buddha twb xub muaj txoj kev ntseeg no los ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.

Txhua yam Buddha qhia ho yog kawm los ntawm yes xus tau li cas?vim thaum muaj txoj kev cai Buddha no tswm sim mas tsis tau muaj yes xus?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

What Scientist say about Buddhism

Yog lawv cov Scientist lam muaj sij hawm los kawm Bhuddha cov lus kom ntau me ntsis thiab no yuav tsim tau ntau yam dua niaj hnub nim no.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/i9BICp84RBA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yog leej twg xav paub ntxiv mus taug qab tom youtube tau ntxiv os

The Buddha Rejects Creator GOD

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/afrI7U82-nY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

RELIGION THIAB SCIENCE TSIS YOG THE SAME....

CHRISTIANITY LOS YEEJ REJECTED BHUDISM TIBYAM NKAUS. YOG YUAV DEBATED QHOV NO CES PEB AWB IB YAM NKAUS.... RELIGIONS YOG TEACH KEV "HLUB" .YOG TXOJ RELIGION TWG TSIS MUAJ KEV "HLUB" NYOB HAUV CES DAG.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim.

Koj hais li ko es yes xus xub yug los yog phraphuthachao xub yug ne yom?

Raws li keeb kwm mas phrachao xaisitthatha twb yug ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.

Yog li Buddha twb xub muaj txoj kev ntseeg no los ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.

Txhua yam Buddha qhia ho yog kawm los ntawm yes xus tau li cas?vim thaum muaj txoj kev cai Buddha no tswm sim mas tsis tau muaj yes xus?.

DAB XEEV,

NEV...KUV TWB TIAS YOG PIB THAM TXOG RELIGIONS HAUV NO CES YEEJ YUAV MUAJ SUB CAV XWB XWB VIM NYIAS MUAJ NYIAS KEVNTSEEG. NYIAS QHUAS NYUAS TCIJ ZOO (QHOV NO MAS ZOO) TISMSIS HO MUS THUAM LWM TUS TXOJ LAWM.... UA NTAU CED YUAV MUS THUAM TUS NEEG CES TSOV- puv THIaj saWv ntag....

Yuav teb koj lolus nug, lxub muaj phraphuthachao los xub muaj Yexus?

Phraphuthachao yog 100% human. Nws yug xub yug dua Yexus sab human. Yexus yog 100% human and 100% Devine. Yog li sab Vajtswv, Yexus twb nyob uantej tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj lawm accordingl to John 1:1. And the Bible twb muaj nyob thaum Moses lis lawm. Yogli ces Yexus tsis tau los yug kos Nws qhov teaching twb muaj nyob uantej phraphut lawm....tabsis qhov issue tsis yog leejtwg yog thiab tsis yog....qhov ussue yig xav kom peb txhib yog paub relugions xwb but peb LIVE rawslu oeb qhov kev ntseeg....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kheji,

ua caag yuav moog txa ua ntau tug tuabneeg ntau lub xeem ua luaj le lawm es sov yuav hu koj ua vauv, ua tub losis ua dlaab le lawm lauj. koj tsi ntshai chivkeeb txawj ua khawvkoob tshawb saib koj hab kuv wb hab ov.

thaum tsi tau tsim ntuj tsim teb Yexus twb yeej muaj nyob lawm. Yexus yog Vaajtswv, Vaajtswv yog Yexus. Yexus lug yug ua tuabneeg (flesh) 500 tawm xyoo ua ntej Budha.

the teaching of Budha kuv yeej tsi thuam vim yog qhia tibneeg kom txawj ua zoo. tabsis Budha tsi guarantee txuj sa rua tuabneeg los twb yog vim nwg yeej yuav nrug cov tuabneeg kws tsi ntseeg Vaajtswv moog nyob tom ntuj tawg. tej nuav yog kuv has lug ntawm kuv le kev ntseeg Vaajtswv xwb. Vaajtswv Yexus txujkev txavtxim ncaajnceeg rua txhuatug tuabneeg kws tseem caj/ cov tuag lawd tseem nyob tog quas ntsoov. nub ntawm koj kuv hab peb yeej yuav question tsi tau ib lulug le. khe1 koj npaaj txhij lawm los tsi tau, ua caag yuav kuv phem tsi kuv phem kag, yuav kub tsi kub kag es yuav ua tuab tug nyuas suvso le koj ko xwb.

DAB XEEV,

NEV...KUV TWB TIAS YOG PIB THAM TXOG RELIGIONS HAUV NO CES YEEJ YUAV MUAJ SUB CAV XWB XWB VIM NYIAS MUAJ NYIAS KEVNTSEEG. NYIAS QHUAS NYUAS TCIJ ZOO (QHOV NO MAS ZOO) TISMSIS HO MUS THUAM LWM TUS TXOJ LAWM.... UA NTAU CED YUAV MUS THUAM TUS NEEG CES TSOV- puv THIaj saWv ntag....

Yuav teb koj lolus nug, lxub muaj phraphuthachao los xub muaj Yexus?

Phraphuthachao yog 100% human. Nws yug xub yug dua Yexus sab human. Yexus yog 100% human and 100% Devine. Yog li sab Vajtswv, Yexus twb nyob uantej tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj lawm accordingl to John 1:1. And the Bible twb muaj nyob thaum Moses lis lawm. Yogli ces Yexus tsis tau los yug kos Nws qhov teaching twb muaj nyob uantej phraphut lawm....tabsis qhov issue tsis yog leejtwg yog thiab tsis yog....qhov ussue yig xav kom peb txhib yog paub relugions xwb but peb LIVE rawslu oeb qhov kev ntseeg....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

kheji,

ua caag yuav moog txa ua ntau tug tuabneeg ntau lub xeem ua luaj le lawm es sov yuav hu koj ua vauv, ua tub losis ua dlaab le lawm lauj. koj tsi ntshai chivkeeb txawj ua khawvkoob tshawb saib koj hab kuv wb hab ov.

thaum tsi tau tsim ntuj tsim teb Yexus twb yeej muaj nyob lawm. Yexus yog Vaajtswv, Vaajtswv yog Yexus. Yexus lug yug ua tuabneeg (flesh) 500 tawm xyoo ua ntej Budha.

the teaching of Budha kuv yeej tsi thuam vim yog qhia tibneeg kom txawj ua zoo. tabsis Budha tsi guarantee txuj sa rua tuabneeg los twb yog vim nwg yeej yuav nrug cov tuabneeg kws tsi ntseeg Vaajtswv moog nyob tom ntuj tawg. tej nuav yog kuv has lug ntawm kuv le kev ntseeg Vaajtswv xwb. Vaajtswv Yexus txujkev txavtxim ncaajnceeg rua txhuatug tuabneeg kws tseem caj/ cov tuag lawd tseem nyob tog quas ntsoov. nub ntawm koj kuv hab peb yeej yuav question tsi tau ib lulug le. khe1 koj npaaj txhij lawm los tsi tau, ua caag yuav kuv phem tsi kuv phem kag, yuav kub tsi kub kag es yuav ua tuab tug nyuas suvso le koj ko xwb.

Tseemmoob,

Kuv tseem yog Khej1 1oo% le tsuas yog kuv hloov lub nyuas tsho xwb vim kuv naav lub rsho khej1 hov lug tau nttev heev lawm. Qhov nuav nyaj yuav tsis muaj ntshaav sab rua Chivkeeb nes...

Yog peb paub VLK zoo hab Live the Bible ces peb yeej tsis txhawj txug tej tsuv- puv nuav vim tub yerj qha taag rua huv Bible lawm. Yog tsis tshwmsim le hov los peb txhua tug kuj luagntxhi..TABSIS, tsaam muaj nev, yuav muaj pestsawg leej txhaj le LUAG NTxhi taug?????

TUG MUAJ QHOVNTSEJ CESTUB NPAaj tXHIJ LAWM....

KUV YEEJ READY TO MEET FAAJTIM IN HEAVEN LE LAWM OV...ES TSEEMMOOB NEV?

TsuV- puv Npluav nuav yog MUAJ TAG, YUAV QHA RUA PEB NPAaj kuas HAJYAAM TXHIJ COOB NTXIV...

Edited by K-001

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

leejtwg tseem yuav yog tug tshaajlij tshaaj Yexus lawm hab. Yexus qhov/cov theory twb tsi muaj leejtwg moog nrhav tau.

ntawm Budha mas yeej tsi piv tau Yexus l qhov le. txhua yaam Budha qha yog tawm lug ntawm Yexus lug xwb. Budha yeej tsi proclaim hastas nwg yog vaajtswv hab nwg yeej tsi tau promise koj, kuv, hab peb hatas nwg yuav muab txuj sa ntev dlhawv rua peb yog peb moog ntseeg nwg.

scientists tseem tsi paub hatas txuj sa yog lug ntawm leejtwg lug, tabsis tug scientist kws ntseeg Yexus, tug ntawm yeej tshaajlij dlua.

Kuv xav tias txhua tus tibneeg uas tsis siv yeeb haus tshuaj thiab tsis tshua muaj mob muaj nkeeg los yog txawj txuag txoj sia me ntsis no ces tus ntawd yuav muaj txoj sia nyob ntev dhawv. Hos yog leej twg phov ntau yam li kuv tau hais los ntawd ces txoj sia yuav tsis ntev li ntag. :icon_razz:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias txhua tus tibneeg uas tsis siv yeeb haus tshuaj thiab tsis tshua muaj mob muaj nkeeg los yog txawj txuag txoj sia me ntsis no ces tus ntawd yuav muaj txoj sia nyob ntev dhawv. Hos yog leej twg phov ntau yam li kuv tau hais los ntawd ces txoj sia yuav tsis ntev li ntag. :icon_razz:

Tzpy,

THAUM 3 TSEEM UA NEEJ NYOB LI

NIAJ HNUB NO CES YOG LI KOJ HAIS LAWM...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

What Scientist say about Buddhism

Yog lawv cov Scientist lam muaj sij hawm los kawm Bhuddha cov lus kom ntau me ntsis thiab no yuav tsim tau ntau yam dua niaj hnub nim no.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/i9BICp84RBA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yog leej twg xav paub ntxiv mus taug qab tom youtube tau ntxiv os

The Buddha Rejects Creator GOD

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/afrI7U82-nY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

http://www.youtube.com/watch?v=50h-um1cFhk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

DAB XEEV,

NEV...KUV TWB TIAS YOG PIB THAM TXOG RELIGIONS HAUV NO CES YEEJ YUAV MUAJ SUB CAV XWB XWB VIM NYIAS MUAJ NYIAS KEVNTSEEG. NYIAS QHUAS NYUAS TCIJ ZOO (QHOV NO MAS ZOO) TISMSIS HO MUS THUAM LWM TUS TXOJ LAWM.... UA NTAU CED YUAV MUS THUAM TUS NEEG CES TSOV- puv THIaj saWv ntag....

Yuav teb koj lolus nug, lxub muaj phraphuthachao los xub muaj Yexus?

Phraphuthachao yog 100% human. Nws yug xub yug dua Yexus sab human. Yexus yog 100% human and 100% Devine. Yog li sab Vajtswv, Yexus twb nyob uantej tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj lawm accordingl to John 1:1. And the Bible twb muaj nyob thaum Moses lis lawm. Yogli ces Yexus tsis tau los yug kos Nws qhov teaching twb muaj nyob uantej phraphut lawm....tabsis qhov issue tsis yog leejtwg yog thiab tsis yog....qhov ussue yig xav kom peb txhib yog paub relugions xwb but peb LIVE rawslu oeb qhov kev ntseeg....

Tsis muaj nyiaj yog dag xwb!! Money come to me now!!!, Kuv tsis muaj tswv8 lawm, kuv siv vajtswv lub tswv8 xwb mas kuv nthais kawg. Tham 10 lo xwb tsis txaus siab, ib leeg tham 200 lo ntxiv rau 10 daim duab mas thiaj txaus siab.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9uF4hoU9HRs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WlGJoUpABK0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qoA-k72YUP8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Edited by maixiong_vg
pab rho kom pom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim.

Koj hais li ko es yes xus xub yug los yog phraphuthachao xub yug ne yom?

Raws li keeb kwm mas phrachao xaisitthatha twb yug ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.

Yog li Buddha twb xub muaj txoj kev ntseeg no los ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.

Txhua yam Buddha qhia ho yog kawm los ntawm yes xus tau li cas?vim thaum muaj txoj kev cai Buddha no tswm sim mas tsis tau muaj yes xus?.

Good answer! :55318906: :55318906: :55318906:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

RELIGION THIAB SCIENCE TSIS YOG THE SAME....

CHRISTIANITY LOS YEEJ REJECTED BHUDISM TIBYAM NKAUS. YOG YUAV DEBATED QHOV NO CES PEB AWB IB YAM NKAUS.... RELIGIONS YOG TEACH KEV "HLUB" .YOG TXOJ RELIGION TWG TSIS MUAJ KEV "HLUB" NYOB HAUV CES DAG.......

Bro Religion yeej tsis yog Science hos tsuas tias Science yog ib txoj kev yuav pab prove religion tau me ntsis kom tib neeg taug ncaj kev xwb.

Yeej yog k\li koj hais mas Tsis hais Christianity, Islam, Himdu etc,. yeej sib reject each other tib si mas.

Hos Hauj sam li mas tuas reject txhua yam uas tib neeg prove tsis tau ntawm yus tus kheej nkaus xwb os.

Bro Buddhist tsis yog Teach kev hlub li koj nkag siab os, Buddha lub hom phiaj yog qhia tib neeg txog Supper Natural Status nkaus xwb os kev hlub tsuas yog ib element me me nyob rau hauv xwb. Yog thaum tib neeg nkag siab Suppernature Status zuj suz lawm ces kev hlub thiaj yuav tsim muaj tawm hauv spiritual tuaj tau tiag tiag tsis yog li ces tsuas yog kev hlub temporary thiab tsuas muab tau kev hlub tau raws cov neeg yus xaiv los yog yus txaus siab muab xaiv pab pawg xwb eg. yus muab kev hlub pub tau rau yus niam yus txiv, kus kwv yus tij, yus tej me nyuam, yus tej phooj ywg raug zoo, hlub cov muaj lawv thiaj pab tau yus, yus pab yus pawg nkaus xwb yaus tsis yog kev hlub tawm hauv kev nkag siab tuaj tsis yog tawm hauv cag kev hlub tuaj, uas yuav muab kev hlub tau rau tsis xaiv tib neeg ib tub hlo li.

Cov kev hlub uas xaiv pab pawg lawv hu tias yog kev hlub uas muaj wictim, yus hlub pab no pawg no vim lawv thiaj yuav pab tau yus in the future, yus pab lawv vim lawv yog yus tej me nyuam, yus pab lawv vim lawv ua yam raug yus siab nyiam vim lawv yog tus yus nyiam ect,.

KEv hlub uas yuav hu tau ua kev hlub no yuav tsum yog kev hlub uas tsis muaj txoj kev xaiv kev raug siab nyob rau hauv, tsis muaj sex los involve, tsis hais tus laus tus hluas tus tsis txheeb tus txheeb, tus qias tus tsis qias tus muaj tus pluag, tus phem tus zoo vim kev hlub muab rau txhua tus tsis need dab tsis rov qab ntawm tus neeg ntawd.

Yog sawv daws tias tsis muaj tiag no sawv daws ho xav seb yog ib tus neeg twg yus tsis paub lam tuaj hais tias muaj kev kub ntxhov yuav tuaj thov qiv 10 dollas no seb neej leej twg puas yuav kam os, tsis tas li seb yus tej me nyuam los iss yus niam yus txiv tiv nqi muajtaub hau los yus yuav nrhiav kom tau los them no puas muaj tiag thaib os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bro Religion yeej tsis yog Science hos tsuas tias Science yog ib txoj kev yuav pab prove religion tau me ntsis kom tib neeg taug ncaj kev xwb.

Yeej yog k\li koj hais mas Tsis hais Christianity, Islam, Himdu etc,. yeej sib reject each other tib si mas.

Hos Hauj sam li mas tuas reject txhua yam uas tib neeg prove tsis tau ntawm yus tus kheej nkaus xwb os.

Bro Buddhist tsis yog Teach kev hlub li koj nkag siab os, Buddha lub hom phiaj yog qhia tib neeg txog Supper Natural Status nkaus xwb os kev hlub tsuas yog ib element me me nyob rau hauv xwb. Yog thaum tib neeg nkag siab Suppernature Status zuj suz lawm ces kev hlub thiaj yuav tsim muaj tawm hauv spiritual tuaj tau tiag tiag tsis yog li ces tsuas yog kev hlub temporary thiab tsuas muab tau kev http://www.hmongza.com/index.php?app=members&module=messaging&section=view&do=showFolder&folderID=new tau raws cov neeg yus xaiv los yog yus txaus siab muab xaiv pab pawg xwb eg. yus muab kev hlub pub tau rau yus niam yus txiv, kus kwv yus tij, yus tej me nyuam, yus tej phooj ywg raug zoo, hlub cov muaj lawv thiaj pab tau yus, yus pab yus pawg nkaus xwb yaus tsis yog kev hlub tawm hauv kev nkag siab tuaj tsis yog tawm hauv cag kev hlub tuaj, uas yuav muab kev hlub tau rau tsis xaiv tib neeg ib tub hlo li.

Cov kev hlub uas xaiv pab pawg lawv hu tias yog kev hlub uas muaj wictim, yus hlub pab no pawg no vim lawv thiaj yuav pab tau yus in the future, yus pab lawv vim lawv yog yus tej me nyuam, yus pab lawv vim lawv ua yam raug yus siab nyiam vim lawv yog tus yus nyiam ect,.

KEv hlub uas yuav hu tau ua kev hlub no yuav tsum yog kev hlub uas tsis muaj txoj kev xaiv kev raug siab nyob rau hauv, tsis muaj kuv phem los involve, tsis hais tus laus tus hluas tus tsis txheeb tus txheeb, tus qias tus tsis qias tus muaj tus pluag, tus phem tus zoo vim kev hlub muab rau txhua tus tsis need dab tsis rov qab ntawm tus neeg ntawd.

Yog sawv daws tias tsis muaj tiag no sawv daws hop xav seb yog ib tus neeg twg yus tsis paub lam tuaj hais tias muaj kev kub ntxhov yuav tuaj thov qiv 10 dollas no seb neej leej twg puas yuav kam os, tsis tas li seb yus tej me nyuam los iss yus niam yus txiv tiv nqi muajtaub hau los yus yuav nrhiav kom tau los them no puas muaj tiag thaib os.

Puas yog Li kuv hais? Yog tham religions ntau ces yuav nkag mus tob zujzus...ib pliag ces nyias yuav sawv los tivthaiv nyias qhov religion. For example, koj stated that Buddhism denied the Creator God, ces kuv responded tias Christianity also denied Buddhism thiab...ces wb yuav mus tob zujzus lawm OV..yogli kuv thiaj haistias

Science & religions tsis yog the same. Science yog yam koj siv tau koj qhov 5 senses los proof but religion yog the sixth senses lawm. The only way yuav proof tau religion ces kuv POM tias yog "Love" xwb. Tsis yog Buddhism thiaj ntseeg siv Science so yuav claim tsis tau tias Buddhism yog science.... Yog hnubtwg nej muab Buddhism los ua science lawm xwb ces Buddha tsis muaj qabhau dabtsi lawm. Xav zoo zoo OV....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

mus noj sus tso mam los nrog nej tham txog Science thiab Religion.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Science without religion is lame,religion without science is blind.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Science without religion is lame,religion without science is blind.

Brother hmoobdub,

The poster didn't intend to equate Religions and Science! She was promoting Buddhism over other religoions by making it as significant as Science. I know maixiong had exerted herself far beyond the comfort of her boundary by expanding the Buddha's dharma as to be better than all other religion's and even science itself. She claims that if Sciences used Bhuddha's concept, it would have bee na better science.

But Buddha had the advantage of 2,500 years before science. If he couldn't create one single piece of technology, the millions of monks after him who were so advance in Buddha Dharma should have already beaten science to the punch by making the world a better world to live in!! And explore the whole universe without the use of science, infact, scince would have no chance of a begining at all!!!

Think about this for a moment. If the Buddha and his path is so scientific, we would have seen all the monks from all the different Buddhism denominations being the only sole creator of so many modern technological advancements in the world, right from the conception of Buddhism, even before the Western Civilization founded Science a mere 400 years ago. But that was not the case at all, even monks today depended heavily on technologies created by science concepts.

I would dare to say that even if the Buddha should live today, now... he would be so marvel at the advancement of Science technology. If he were to come to America to show his way, he would definitely boared an airplane created by the wonder of science techno and not the buddism mumbo jumbo!! All the Buddhist monks in the world today never use a single Buddhism creation tehnological wise. They use a mcirophone to speak to the mass of people, they use cars, buses and planes to go around just like us, normal people too. And I know monks who used cyberspace instead of Buddhism space!!!

And maixiong herself too knows very well that, she's using the internet to be here in hmongza, and not by her own buddhism meditation!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother hmoobdub,

The poster didn't intend to equate Religions and Science! She was promoting Buddhism over other religoions by making it as significant as Science. I know maixiong had exerted herself far beyond the comfort of her boundary by expanding the Buddha's dharma as to be better than all other religion's and even science itself. She claims that if Sciences used Bhuddha's concept, it would have bee na better science.

But Buddha had the advantage of 2,500 years before science. If he couldn't create one single piece of technology, the millions of monks after him who were so advance in Buddha Dharma should have already beaten science to the punch by making the world a better world to live in!! And explore the whole universe without the use of science, infact, scince would have no chance of a begining at all!!!

Think about this for a moment. If the Buddha and his path is so scientific, we would have seen all the monks from all the different Buddhism denominations being the only sole creator of so many modern technological advancements in the world, right from the conception of Buddhism, even before the Western Civilization founded Science a mere 400 years ago. But that was not the case at all, even monks today depended heavily on technologies created by science concepts.

I would dare to say that even if the Buddha should live today, now... he would be so marvel at the advancement of Science technology. If he were to come to America to show his way, he would definitely boared an airplane created by the wonder of science techno and not the buddism mumbo jumbo!! All the Buddhist monks in the world today never use a single Buddhism creation tehnological wise. They use a mcirophone to speak to the mass of people, they use cars, buses and planes to go around just like us, normal people too. And I know monks who used cyberspace instead of Buddhism space!!!

And maixiong herself too knows very well that, she's using the internet to be here in hmongza, and not by her own buddhism meditation!!

Well, it's Friday eve, don't want 2 say much. MXG....simply want 2 convey the path of Budddhism has no limit to science and tecnology...and that's what I cognated it. Even Albert Einstein, he quoted; " All religions decline the existence of science but Buddhism ".

Perhaps, I may be needed to read more about Buddhism before I have more saying here.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Well, it's Friday eve, don't want 2 say much. MXG....simply want 2 convey the path of Budddhism has no limit to science and tecnology...and that's what I cognated it. Even Albert Einstein, he quoted; " All religions decline the existence of science but Buddhism ".

Perhaps, I may be needed to read more about Buddhism before I have more saying here.

hmoobdub,

Read as much as you can...... but stll Buddhism won't make you a scientist!! Otherwise maixiong and the millions of Buddhist monks will have already been spectacular scientists all over the world, using just the Buddha Dharma!!

Albert Einstein, after discoverd so many theories had quoted such about Buddhism, but he was never a buddhist. And Einstein also have quoted that without GOD, nothing exist, so do I have to make Albert, a Christian?

NO..!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Hi...Everyone...

This Scientific Video is based on the TEACHING OF THE BUDDHA...

THAT WE LIVE IN THE WORLD OF AN ILLUSION...

<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.com/embed/s_VSRH5_KJ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

THIS MEANS THAT...SCIENCE CAN PROVE THAT...BUDDHIST TEACHING IS THE TRUTH

ABOUT THE UNIVERSE...

IT ALSO MEANS THAT...SCIENCE and BUDDHIST TEACHING CAN GO SIDE BY SIDE IN

UNDERSTANDING THE UNIVERSE AND LIFE IN IT...

PLEASE...OPEN YOUR MIND TO THE TRUTH...

AND THE TRUTH WILL SET YOU FREE...!!!

XYUAS ZAJ NOV NTXIV...

<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.com/embed/qj_i7YqDwJA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

HUMAN CONSCIOUSNESS IS THE SAME AS QUANTUM PHYSICS...

THIS ALSO MEANS THAT...IF YOU UNDERSTAND SCIENCE YOU UNDERSTAND BUDDHISM...IF YOU UNDERSTAND BUDDHISM YOU UNDERSTAND SCIENCE...

BUSDDHISM AND SCIENCE CAN GO HANDS IN HANDS...TO UNDERSTAND THE UNIVERSE AND OURSELVES...!

Edited by Nujtxeeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puas yog Li kuv hais? Yog tham religions ntau ces yuav nkag mus tob zujzus...ib pliag ces nyias yuav sawv los tivthaiv nyias qhov religion. For example, koj stated that Buddhism denied the Creator God, ces kuv responded tias Christianity also denied Buddhism thiab...ces wb yuav mus tob zujzus lawm OV..yogli kuv thiaj haistias

Science & religions tsis yog the same. Science yog yam koj siv tau koj qhov 5 senses los proof but religion yog the sixth senses lawm. The only way yuav proof tau religion ces kuv POM tias yog "Love" xwb. Tsis yog Buddhism thiaj ntseeg siv Science so yuav claim tsis tau tias Buddhism yog science.... Yog hnubtwg nej muab Buddhism los ua science lawm xwb ces Buddha tsis muaj qabhau dabtsi lawm. Xav zoo zoo OV....

Bro yeej yog li koj hais los mas religiont hab politic ces hais mus hais los ces yeej tob zuj zus thiab muaj ceem tuaj lawm xwb ntag mas.

Kuv muab qhov no los tso tsis yog los hais tais Science yog Religion no kuv yeej ib txwm hais rau hauv no tias Science tsuas yog ib txoj kev me me uas prove tau religion me ntsis no xwb. Yog koj nyeem tsis nkag siab xwb Science yeej tsis yog religion tiam sis Science yuav base on yam uas proof tau xwb thaib tseem prove tau me me thaib xwb tseem yog pawg kawm secience thaib xwb mam proof tau me me tiam sis Buddhism no Txuas tus uas muaj quality ua tib neeg yeej yuav tsum proof tau tib si hos seb nws qhov peev xwm yuav proof tau tob los ntiav xwb. Vim Buddha qhiav txog txua yam uas exist or reality rau sab tib neeg pom tau qhov muag nqaij thiab qhov muag siab tib si. Tsis lam yog imagination xwb nawb. Bro ua zoo nyeem mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bro yeej yog li koj hais los mas religiont hab politic ces hais mus hais los ces yeej tob zuj zus thiab muaj ceem tuaj lawm xwb ntag mas.

Kuv muab qhov no los tso tsis yog los hais tais Science yog Religion no kuv yeej ib txwm hais rau hauv no tias Science tsuas yog ib txoj kev me me uas prove tau religion me ntsis no xwb. Yog koj nyeem tsis nkag siab xwb Science yeej tsis yog religion tiam sis Science yuav base on yam uas proof tau xwb thaib tseem prove tau me me thaib xwb tseem yog pawg kawm secience thaib xwb mam proof tau me me tiam sis Buddhism no Txuas tus uas muaj quality ua tib neeg yeej yuav tsum proof tau tib si hos seb nws qhov peev xwm yuav proof tau tob los ntiav xwb. Vim Buddha qhiav txog txua yam uas exist or reality rau sab tib neeg pom tau qhov muag nqaij thiab qhov muag siab tib si. Tsis lam yog imagination xwb nawb. Bro ua zoo nyeem mog.

Qhov kuv hais tias haujsam yog science mas yog li no xwb. Haujsam paub hais tias hauv ntiajteb no tsis muaj ib yam dab tsi yuav ncaim tau lub ntiajteb no li, tsis muaj ib yam dabtsi hauv ntiajteb no tsis txawj noj li, txhua yam txawj noj tag, txhua yam txawj tuag, txhua yam txawj yug, pobzeb twb txawj yug me nyuam. Av txawj yug txawj loj. Pivtxwv: neeg tuag av noj neeg, xyoob ntoo noj av, tsiaj noj xyoob ntoo. Tsiaj txawjrog, av los txawjrog.

Yesxus los yog science thiab. Yesxus paub hais tias neeg tuag yeej tsis txawj thawj. Yog li yesxus thiaj tsis ntseeg hais tias neeg yuav rov los thawj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother hmoobdub,

The poster didn't intend to equate Religions and Science! She was promoting Buddhism over other religoions by making it as significant as Science. I know maixiong had exerted herself far beyond the comfort of her boundary by expanding the Buddha's dharma as to be better than all other religion's and even science itself. She claims that if Sciences used Bhuddha's concept, it would have bee na better science. But Buddha had the advantage of 2,500 years before science. If he couldn't create one single piece of technology, the millions of monks after him who were so advance in Buddha Dharma should have already beaten science to the punch by making the world a better world to live in!! And explore the whole universe without the use of science, infact, scince would have no chance of a begining at all!!!

Think about this for a moment. If the Buddha and his path is so scientific, we would have seen all the monks from all the different Buddhism denominations being the only sole creator of so many modern technological advancements in the world, right from the conception of Buddhism, even before the Western Civilization founded Science a mere 400 years ago. But that was not the case at all, even monks today depended heavily on technologies created by science concepts.

I would dare to say that even if the Buddha should live today, now... he would be so marvel at the advancement of Science technology. If he were to come to America to show his way, he would definitely boared an airplane created by the wonder of science techno and not the buddism mumbo jumbo!! All the Buddhist monks in the world today never use a single Buddhism creation tehnological wise. They use a mcirophone to speak to the mass of people, they use cars, buses and planes to go around just like us, normal people too. And I know monks who used cyberspace instead of Buddhism space!!!

bro

And maixiong herself too knows very well that, she's using the internet to be here in hmongza, and not by her own buddhism meditation!!

Bro thov txim yuav los teb koj thiab vim koj hais ntau yam koj tsis paub txog Buddha thaib yog tsis los teb no koj kev nkag saib yuam kev yuav tsuas muaj loj hlob zuj zuz mus lawm xwb, kuv los teb tas yog koj muaj seanse no koj yuav txais mus xav thiab yog koj tsis txais los tsis paub pab koj tu siab os.

Qhov koj hais tias kuv tuaj hais txog tias Buddha's Dhamma zoo tshaj txhua yam religion no muaj tseeb vim kuv yeej xav li ntawd zuj zus tuaj tiag tiag raws kuv kev tau kawm tob zuj zus tuaj thiab tau kawm lwm yam kev ntseeg cov lus qhia tsis muaj ntau los muaj me me los lawm. ua li kuv pheej hais rau koj tias kuv yog neeg muab reason los uas lub hauv paus rau txhua yam kuv yuav ntseeb thiab txhua yam uas muaj reason ntawd kuv yuav tsum proof tau ntawm kuv tus kheej. Txawm yuav yog zaj REligion twg yog yam twg muaj reason thaib kuv proof tau ntawm kuv tus kheej kiag thiab no kuv yeejt sis reject kiag li nawb. Tiam sis yog has txog imagination xwb no txhob hais txog Vim txhua yam imagionation tsis muaj qab hau rau kuv tsis has sab hauv los sab nraug lub neej txoj sia.

Yeej yog li koj hais mas kuv yeej xav li ntawd tiag taig yog tias /Science muaj sij hawm los kawm Buddha tej lus no yuav mus tau deb dua no lawm ntau heev mas. Kuv ib tus senior uas kho mob rau tsev me nyuam yeej ua tau experiment thiab nws phau ntawv txhuam yam tib neeg tawv dawb yeej coj mus siv ua qauv tib si, Muaj ib tug thiab uas yog tus nrhiav micro wave rau NASA lub Vinking tsaws saum MARs tau tus tshaj smooth tshaj plaws no, tseem tshuav ntau tus thiab os. (NASA li lawv tsis yuav lwm yam tib neeg nrog lawv ua haujlwm vim ntshai lawv tej top secret paim tiam sis yog yam twg lawv cov tib neeg tsis muaj tus ua tau lawm lawv mam yuav lwm cov tib neeg. Qhov no txhais tias yam lawv ua tau txhua yam tib neeg yeej ua tau tiam sis yam lawv ua tsis tau lwm yam tib neeg tseem ua tau dua (tiam sis tsis muaj budged txaus xwb))

Bro Buddha yeej ua tau txhua yam uas koj xav tsis txog xwb vim koj twb tsis tau paub nws ib qho hlo li koj yuav ua cas paub nws tej peev xwm tau. Nws tsuas qhia yam uas muaj nqis tshaj plaws xwb uas yog sab spiritual tsis forcus rau sab material li tib neeg txoj kev ntshaw uas yog hauv kev sib txeeb sib ntaus sib tua. koj ho xav seb cov tib neeg uas forcus rau sab material tshaj ntawd puas muaj kev kaj saib npaum cov uas focus rau lub mind lub neej txoj sia xwb mas.

Tsis tas li hais me me rau koj paub tias lawv tib neeg twb yeej operation phua taub hau kho mob tau los lawm 2500 tawm xyoo los lawm uas tib neeg tawv dawb niam no niam qhuav txawj operation phua taub hau kho mob los tau tsis pes tsawg caum xyoo los no xwb no mog. Tej yam li no kuj tseem yog muaj nqis rau tib neeg thiab ov, hos tej nyuag material uas yuav ua rau tib neeg tub nkeeg, ua rau tub neeg muaj competition sib txeeb sib ntaus sib kho qhov ntswg siab xwb puas tsim nyog focus rau os. Ua ib tug perfect ib neeg li Buddha thiaj muab yam muaj nqis los qhia tib neeg xwb los tib neeg kev imagination loj dhau muaj passion ntshaw ub no muaj hlob dhau tiaj pov pov create ib nyuag yam los siv pov pov create tau ib nyuag yam los siv sib ntxeeb sib ntaus ib tua rau ub rau no li thiab no puas yog neeg ntse maj.

Bro tej nyuag dav hlau tej nyuag material ntawd xwb txhob hais txog li os yog cov paub Buddha zoo hnov no lawv pab txaj txaj muag raub tib neeg kev ntshaw passion hlob li. Luag yuav mus qhov twg tsuas xav xwb twb tshwm ntawd lawm, tsis tas li tej nyuag miracle luag ua tau txhua yam luag twb tsis siv tsam tib neeg tsis ntse ho mus stick rau mus tsis tau rau qib siab no tsis tas li Top Scientists lawv txhua tus tseem muab Buddhism tso rau theem siab dua lawv lawm, koj tshuas yog tus siv Science tej nyuag material xwb koj hais li koj hais sauv ces yam li koj tseem saib tsis tau lawv thiab laiv.

Bro tsis yog kuv siv Science tej material li koj xav thiab hais os tsuas yog siv mus raws lub ntiaj teb coj mus xwb mog, tsis tas li thaum kuv yuav siv material npaum cas los tsuas yog element sab nrauv xwb tej material yeej tsis muaj influece tau rau lub sab spiritual tau nawb. Vim Lub ntiaj teb science yuav kiv mus li cas los yeej txiav tsis tau kuv txoj kev siv Buddha tej Knowlgde los kho kom lub siab tus tau rau txhua txoj kev kom txhob muaj kev npau kev chim kev tu siab npaum coob tus tuaj hauv no ces qhov ntawd yog advanced ib qib lawm.

Bro yog ua li koj hais muab material saib hlob npaum ko yog tej yam material tawm tshiab koj xav tias zoo heev vim ua tau ntau yam tshiab ntxiv no yuav xav tau heev tsis tas li koj ib txhia phooj twg twb yuav tau lawm thiab koj tsis muaj tsam ho tsis paub nrog lawv tham ho txaj muag thaib tiam sis nyiaj tseem tsis txaus thiab no koj puas niaj hnub pw xav txog los sis yuav mus ua ob peb txoj hauj lwm yoo dab dub ntxiv kom tau nyiaj mus yuav los, at the same time kuv tsuas xav tias tawm tshiab lov....kav liam mas siv li muaj xwb txaus lawm no wb leej twg yuav tau zoo nyob yam kaj siab lug dua os?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Albert Einstein (1879-1955)

hmoobdub,

Read as much as you can...... but stll Buddhism won't make you a scientist!! Otherwise maixiong and the millions of Buddhist monks will have already been spectacular scientists all over the world, using just the Buddha Dharma!!

Albert Einstein, after discoverd so many theories had quoted such about Buddhism, but he was never a buddhist. And Einstein also have quoted that without GOD, nothing exist, so do I have to make Albert, a Christian?

NO..!!

Bro txawm Buddhism tsis ua kuas peb yog tau scientist los scientist twb yuav lug ua Buddhist taag lawm ces tsi txawv le mas. qhov zoo tshaaj plawg ces peb lub qhov muag twb pum ntau dua tub dua daab dua txhua hom tuab neeg lawm qhov ho ha yog qhov peb xav tau os.

Bro koj nim laam lug muab Albert yuam ua Christian nua koj saib nuav seb?

Did Albert Einstein believe in God? Many religious theists cite Einstein as an example of a smart scientist who was also a religious theist like them. This supposedly rebuts the idea that science conflicts with religion or that science is atheistic. However, Albert Einstein consistently and unambiguously denied believing in personal gods who answered prayers or involved themselves in human affairs - exactly the sort of god common to religious theists claiming that Einstein was one of them.

1. Albert Einstein: God is a Product of Human Weakness

The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this.

Letter to philosopher Eric Gutkind, January 3, 1954

2. Albert Einstein & Spinoza's God: Harmony in the Universe

I believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings.

- Albert Einstein, responding to Rabbi Herbert Goldstein's question "Do you believe in God?" quoted in:
Has Science Found God?
, by Victor J Stenger

3. Albert Einstein: It is a Lie that I Believe in a Personal God

It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.

- Albert Einstein, letter to an atheist (1954), quoted in
Albert Einstein: The Human Side
, edited by Helen Dukas & Banesh Hoffman

4. Albert Einstein: Human Fantasy Created Gods

During the youthful period of mankind's spiritual evolution, human fantasy created gods in man's own image who, by the operations of their will were supposed to determine, or at any rate influence, the phenomenal world.

- Albert Einstein, quoted in:
2000 Years of Disbelief
, James Haught

Read Full Quote

5. Albert Einstein: Idea of a Personal God is Childlike

I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is a childlike one. You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination received in youth. I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own being.

- Albert Einstein to Guy H. Raner Jr., Sept. 28, 1949, quoted by Michael R. Gilmore in
Skeptic
magazine, Vol. 5, No. 2

6. Albert Einstein: Idea of a Personal God Cannot be Taken Seriously

It seems to me that the idea of a personal God is an anthropological concept which I cannot take seriously. I also cannot imagine some will or goal outside the human sphere.... Science has been charged with undermining morality, but the charge is unjust. A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.

- Albert Einstein, "Religion and Science,"
New York Times Magazine
, November 9, 1930

7. Albert Einstein: Desire for Guidance & Love Creates Belief in Gods

The desire for guidance, love, and support prompts men to form the social or moral conception of God. This is the God of Providence, who protects, disposes, rewards, and punishes; the God who, according to the limits of the believer's outlook, loves and cherishes the life of the tribe or of the human race, or even or life itself; the comforter in sorrow and unsatisfied longing; he who preserves the souls of the dead. This is the social or moral conception of God.

- Albert Einstein,
New York Times Magazine
, November 9, 1930

8. Albert Einstein: Morality Concerns Humanity, Not Gods

I cannot conceive of a personal God who would directly influence the actions of individuals, or would directly sit in judgment on creatures of his own creation. I cannot do this in spite of the fact that mechanistic causality has, to a certain extent, been placed in doubt by modern science. My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superior spirit that reveals itself in the little that we, with our weak and transitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of the highest importance -- but for us, not for God.

- Albert Einstein, from
Albert Einstein: The Human Side
, edited by Helen Dukas & Banesh Hoffman

9. Albert Einstein: Scientists Can Hardly Believe in Prayers to Supernatural Beings

Scientific research is based on the idea that everything that takes place is determined by laws of nature, and therefore this holds for the action of people. For this reason, a research scientist will hardly be inclined to believe that events could be influenced by a prayer, i.e. by a wish addressed to a Supernatural Being.

- Albert Einstein, 1936, responding to a child who wrote and asked if scientists pray; quoted in:
Albert Einstein: The Human Side
, edited by Helen Dukas & Banesh Hoffmann

10. Albert Einstein: Few Rise Above Anthropomorphic Gods

Common to all these types is the anthropomorphic character of their conception of God. In general, only individuals of exceptional endowments, and exceptionally high-minded communities, rise to any considerable extent above this level. But there is a third stage of religious experience which belongs to all of them, even though it is rarely found in a pure form: I shall call it cosmic religious feeling. It is very difficult to elucidate this feeling to anyone who is entirely without it, especially as there is no anthropomorphic conception of God corresponding to it.

- Albert Einstein,
New York Times Magazine
, November 9, 1930

11. Albert Einstein: Concept of a Personal God is the Main Source of Conflict

Nobody, certainly, will deny that the idea of the existence of an omnipotent, just, and omnibeneficent personal God is able to accord man solace, help, and guidance; also, by virtue of its simplicity it is accessible to the most undeveloped mind. But, on the other hand, there are decisive weaknesses attached to this idea in itself, which have been painfully felt since the beginning of history. ...

- Albert Einstein,
Science and Religion
(1941)

12. Albert Einstein: Divine Will Cannot Cause Natural Events

The more a man is imbued with the ordered regularity of all events the firmer becomes his conviction that there is no room left by the side of this ordered regularity for causes of a different nature. For him neither the rule of human nor the rule of divine will exist as an independent cause of natural events. ...

- Albert Einstein,
Science and Religion
(1941)

Albert Einstein (1879-1955)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hi...Everyone...

This Scientific Video is based on the TEACHING OF THE BUDDHA...

THAT WE LIVE IN THE WORLD OF AN ILLUSION...

<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.com/embed/s_VSRH5_KJ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

THIS MEANS THAT...SCIENCE CAN PROVE THAT...BUDDHIST TEACHING IS THE TRUTH

ABOUT THE UNIVERSE...

IT ALSO MEANS THAT...SCIENCE and BUDDHIST TEACHING CAN GO SIDE BY SIDE IN

UNDERSTANDING THE UNIVERSE AND LIFE IN IT...

PLEASE...OPEN YOUR MIND TO THE TRUTH...

AND THE TRUTH WILL SET YOU FREE...!!!

XYUAS ZAJ NOV NTXIV...

<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.com/embed/qj_i7YqDwJA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

HUMAN CONSCIOUSNESS IS THE SAME AS QUANTUM PHYSICS...

THIS ALSO MEANS THAT...IF YOU UNDERSTAND SCIENCE YOU UNDERSTAND BUDDHISM...IF YOU UNDERSTAND BUDDHISM YOU UNDERSTAND SCIENCE...

BUSDDHISM AND SCIENCE CAN GO HANDS IN HANDS...TO UNDERSTAND THE UNIVERSE AND OURSELVES...!

Bro ob qho lawv hais txog no tsuas yog me me ntawm ib part ntawm Dhamma xwb, qhov nyuaj no mas uas Buddha enlightment nws tsis kam qhia tib neeg tiam sis muaj neeg mus thov thov kom nws qhia, nws thiaj xav tias txawm yam nws paub yuav nyuaj npaum twg los tib neeg muaj ntau theem, txawm cov tsis ntse coob los cov ntse uas yuav muaj peev xwm paub tau tseem muaj me me thiab no nws thiaj qhia Dhamma.

Buddha tej lus qhia uas muab txhua yam hauv Universes seperate me zuj zus tas ces tsuas txhuav emtiness nkaus xwb thiaj tsis muaj creator.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0