Jump to content

Change

Buddhism and Science


 • Please log in to reply
127 replies to this topic

#1
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

What Scientist say about Buddhism
Yog lawv cov Scientist lam muaj sij hawm los kawm Bhuddha cov lus kom ntau me ntsis thiab no yuav tsim tau ntau yam dua niaj hnub nim no.Yog leej twg xav paub ntxiv mus taug qab tom youtube tau ntxiv os


The Buddha Rejects Creator GOD

Posted Image

#2
fajtim

fajtim

  Professional Degree 3

 • Members
 • 2,591 posts
Reputation: 129
Excellent
leejtwg tseem yuav yog tug tshaajlij tshaaj Yexus lawm hab.  Yexus qhov/cov theory twb tsi muaj leejtwg moog nrhav tau.

ntawm Budha mas yeej tsi piv tau Yexus l qhov le.  txhua yaam Budha qha yog tawm lug ntawm Yexus lug xwb.  Budha yeej tsi proclaim hastas nwg yog vaajtswv hab nwg yeej tsi tau promise koj, kuv, hab peb hatas nwg yuav muab txuj sa ntev dlhawv rua peb yog peb moog ntseeg nwg.

scientists tseem tsi paub hatas txuj sa yog lug ntawm leejtwg lug, tabsis tug scientist kws ntseeg Yexus, tug ntawm yeej tshaajlij dlua.View Postmaixiong_vg, on 14 February 2012 - 10:18 AM, said:


What Scientist say about Buddhism
Yog lawv cov Scientist lam muaj sij hawm los kawm Bhuddha cov lus kom ntau me ntsis thiab no yuav tsim tau ntau yam dua niaj hnub nim no.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/i9BICp84RBA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yog leej twg xav paub ntxiv mus taug qab tom youtube tau ntxiv os


The Buddha Rejects Creator GOD
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/afrI7U82-nY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


#3
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,265 posts
Reputation: 1,049
Excellent

View Postfajtim, on 14 February 2012 - 06:15 PM, said:

leejtwg tseem yuav yog tug tshaajlij tshaaj Yexus lawm hab.  Yexus qhov/cov theory twb tsi muaj leejtwg moog nrhav tau.

ntawm Budha mas yeej tsi piv tau Yexus l qhov le.  txhua yaam Budha qha yog tawm lug ntawm Yexus lug xwb.  Budha yeej tsi proclaim hastas nwg yog vaajtswv hab nwg yeej tsi tau promise koj, kuv, hab peb hatas nwg yuav muab txuj sa ntev dlhawv rua peb yog peb moog ntseeg nwg.

scientists tseem tsi paub hatas txuj sa yog lug ntawm leejtwg lug, tabsis tug scientist kws ntseeg Yexus, tug ntawm yeej tshaajlij dlua.
Fajtim.
Koj hais li ko es yes xus xub yug los yog phraphuthachao xub yug ne yom?
Raws li keeb kwm mas phrachao xaisitthatha twb yug ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.
Yog li Buddha twb xub muaj txoj kev ntseeg no los ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.
Txhua yam Buddha qhia ho yog kawm los ntawm yes xus tau li cas?vim thaum muaj txoj kev cai Buddha no tswm sim mas tsis tau muaj yes xus?.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#4
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent

View Postmaixiong_vg, on 14 February 2012 - 10:18 AM, said:


What Scientist say about Buddhism
Yog lawv cov Scientist lam muaj sij hawm los kawm Bhuddha cov lus kom ntau me ntsis thiab no yuav tsim tau ntau yam dua niaj hnub nim no.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/i9BICp84RBA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yog leej twg xav paub ntxiv mus taug qab tom youtube tau ntxiv os


The Buddha Rejects Creator GOD
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/afrI7U82-nY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

RELIGION THIAB SCIENCE TSIS YOG THE SAME....

CHRISTIANITY LOS YEEJ REJECTED BHUDISM TIBYAM NKAUS. YOG YUAV DEBATED QHOV NO CES PEB AWB IB YAM NKAUS....  RELIGIONS YOG TEACH KEV "HLUB" .YOG TXOJ RELIGION TWG TSIS MUAJ KEV "HLUB" NYOB HAUV CES DAG.......

Posted Image


Posted Image[/center]

#5
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent

View PostXeevtxwjlaug, on 14 February 2012 - 10:27 PM, said:

Fajtim.
Koj hais li ko es yes xus xub yug los yog phraphuthachao xub yug ne yom?
Raws li keeb kwm mas phrachao xaisitthatha twb yug ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.
Yog li Buddha twb xub muaj txoj kev ntseeg no los ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.
Txhua yam Buddha qhia ho yog kawm los ntawm yes xus tau li cas?vim thaum muaj txoj kev cai Buddha no tswm sim mas tsis tau muaj yes xus?.


DAB XEEV,

NEV...KUV TWB TIAS YOG PIB THAM TXOG RELIGIONS HAUV NO CES YEEJ YUAV MUAJ SUB CAV XWB XWB VIM NYIAS MUAJ NYIAS KEVNTSEEG. NYIAS QHUAS NYUAS TCIJ ZOO (QHOV NO MAS ZOO) TISMSIS HO MUS THUAM LWM TUS TXOJ LAWM.... UA NTAU CED YUAV MUS THUAM TUS NEEG CES TSOV-ROG THIaj saWv ntag....

Yuav teb koj lolus nug, lxub muaj phraphuthachao los xub muaj Yexus?
Phraphuthachao yog 100% human. Nws yug xub yug dua Yexus sab human. Yexus yog 100% human and 100% Devine.  Yog li sab Vajtswv, Yexus twb nyob uantej tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj lawm accordingl to John 1:1. And the Bible twb muaj nyob thaum Moses lis lawm. Yogli ces Yexus tsis tau los yug kos Nws qhov teaching twb muaj nyob uantej   phraphut lawm....tabsis qhov issue tsis yog leejtwg yog thiab tsis yog....qhov ussue yig xav kom peb txhib yog paub relugions xwb but peb LIVE rawslu oeb qhov kev ntseeg....

Posted Image


Posted Image[/center]

#6
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
kheji,

ua caag yuav moog txa ua ntau tug tuabneeg ntau lub xeem ua luaj le lawm es sov yuav hu koj ua vauv, ua tub losis ua dlaab le lawm lauj.  koj tsi ntshai chivkeeb txawj ua khawvkoob tshawb saib koj hab kuv wb hab ov.

thaum tsi tau tsim ntuj tsim teb Yexus twb yeej muaj nyob lawm.  Yexus yog Vaajtswv, Vaajtswv yog Yexus.  Yexus lug yug ua tuabneeg (flesh) 500 tawm xyoo ua ntej Budha.  

the teaching of Budha kuv yeej tsi thuam vim yog qhia tibneeg kom txawj ua zoo.  tabsis Budha tsi guarantee txuj sa rua tuabneeg los twb yog vim nwg yeej yuav nrug cov tuabneeg kws tsi ntseeg Vaajtswv moog nyob tom ntuj tawg.  tej nuav yog kuv has lug ntawm kuv le kev ntseeg Vaajtswv xwb.  Vaajtswv Yexus txujkev txavtxim ncaajnceeg rua txhuatug tuabneeg kws tseem caj/ cov tuag lawd tseem nyob tog quas ntsoov.  nub ntawm koj kuv hab peb yeej yuav question tsi tau ib lulug le.  khe1 koj npaaj txhij lawm los tsi tau, ua caag yuav kuv phem tsi kuv phem kag, yuav kub tsi kub kag es yuav ua tuab tug nyuas suvso le koj ko xwb.View PostK-001, on 15 February 2012 - 06:02 AM, said:

DAB XEEV,

NEV...KUV TWB TIAS YOG PIB THAM TXOG RELIGIONS HAUV NO CES YEEJ YUAV MUAJ SUB CAV XWB XWB VIM NYIAS MUAJ NYIAS KEVNTSEEG. NYIAS QHUAS NYUAS TCIJ ZOO (QHOV NO MAS ZOO) TISMSIS HO MUS THUAM LWM TUS TXOJ LAWM.... UA NTAU CED YUAV MUS THUAM TUS NEEG CES TSOV- puv THIaj saWv ntag....

Yuav teb koj lolus nug, lxub muaj phraphuthachao los xub muaj Yexus?
Phraphuthachao yog 100% human. Nws yug xub yug dua Yexus sab human. Yexus yog 100% human and 100% Devine.  Yog li sab Vajtswv, Yexus twb nyob uantej tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj lawm accordingl to John 1:1. And the Bible twb muaj nyob thaum Moses lis lawm. Yogli ces Yexus tsis tau los yug kos Nws qhov teaching twb muaj nyob uantej   phraphut lawm....tabsis qhov issue tsis yog leejtwg yog thiab tsis yog....qhov ussue yig xav kom peb txhib yog paub relugions xwb but peb LIVE rawslu oeb qhov kev ntseeg....


#7
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent

View Posttseemmoob, on 15 February 2012 - 07:42 AM, said:

kheji,

ua caag yuav moog txa ua ntau tug tuabneeg ntau lub xeem ua luaj le lawm es sov yuav hu koj ua vauv, ua tub losis ua dlaab le lawm lauj.  koj tsi ntshai chivkeeb txawj ua khawvkoob tshawb saib koj hab kuv wb hab ov.

thaum tsi tau tsim ntuj tsim teb Yexus twb yeej muaj nyob lawm.  Yexus yog Vaajtswv, Vaajtswv yog Yexus.  Yexus lug yug ua tuabneeg (flesh) 500 tawm xyoo ua ntej Budha.  

the teaching of Budha kuv yeej tsi thuam vim yog qhia tibneeg kom txawj ua zoo.  tabsis Budha tsi guarantee txuj sa rua tuabneeg los twb yog vim nwg yeej yuav nrug cov tuabneeg kws tsi ntseeg Vaajtswv moog nyob tom ntuj tawg.  tej nuav yog kuv has lug ntawm kuv le kev ntseeg Vaajtswv xwb.  Vaajtswv Yexus txujkev txavtxim ncaajnceeg rua txhuatug tuabneeg kws tseem caj/ cov tuag lawd tseem nyob tog quas ntsoov.  nub ntawm koj kuv hab peb yeej yuav question tsi tau ib lulug le.  khe1 koj npaaj txhij lawm los tsi tau, ua caag yuav kuv phem tsi kuv phem kag, yuav kub tsi kub kag es yuav ua tuab tug nyuas suvso le koj ko xwb.


Tseemmoob,

Kuv tseem yog Khej1 1oo%  le tsuas yog kuv hloov lub nyuas tsho xwb vim kuv naav lub rsho khej1 hov lug tau  nttev heev lawm. Qhov nuav nyaj yuav tsis muaj ntshaav sab rua Chivkeeb nes...

Yog peb paub VLK zoo hab Live the  Bible ces peb yeej tsis txhawj txug tej tsuv-rog nuav vim tub yerj qha taag rua huv Bible lawm. Yog tsis tshwmsim le hov los peb txhua tug kuj luagntxhi..TABSIS, tsaam muaj nev, yuav muaj pestsawg leej txhaj le LUAG NTxhi taug?????
TUG MUAJ QHOVNTSEJ CESTUB NPAaj tXHIJ LAWM....
KUV YEEJ READY TO MEET FAAJTIM IN HEAVEN LE LAWM OV...ES TSEEMMOOB NEV?

TsuV-ROG Npluav nuav yog MUAJ TAG, YUAV QHA RUA PEB NPAaj kuas HAJYAAM TXHIJ COOB NTXIV...

Edited by K-001, 15 February 2012 - 01:57 PM.

Posted Image


Posted Image[/center]

#8
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,327 posts
Reputation: 77
Excellent

View Postfajtim, on 14 February 2012 - 06:15 PM, said:

leejtwg tseem yuav yog tug tshaajlij tshaaj Yexus lawm hab.  Yexus qhov/cov theory twb tsi muaj leejtwg moog nrhav tau.

ntawm Budha mas yeej tsi piv tau Yexus l qhov le.  txhua yaam Budha qha yog tawm lug ntawm Yexus lug xwb.  Budha yeej tsi proclaim hastas nwg yog vaajtswv hab nwg yeej tsi tau promise koj, kuv, hab peb hatas nwg yuav muab txuj sa ntev dlhawv rua peb yog peb moog ntseeg nwg.

scientists tseem tsi paub hatas txuj sa yog lug ntawm leejtwg lug, tabsis tug scientist kws ntseeg Yexus, tug ntawm yeej tshaajlij dlua.
Kuv xav tias txhua tus tibneeg uas tsis siv yeeb haus tshuaj thiab tsis tshua muaj mob muaj nkeeg los yog txawj txuag txoj sia me ntsis no ces tus ntawd yuav muaj txoj sia nyob ntev dhawv. Hos yog leej twg phov ntau yam li kuv tau hais los ntawd ces txoj sia yuav tsis ntev li ntag.  :icon_razz:
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#9
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent

View PostTUSZOOPHOOJYWG, on 15 February 2012 - 08:50 AM, said:

Kuv xav tias txhua tus tibneeg uas tsis siv yeeb haus tshuaj thiab tsis tshua muaj mob muaj nkeeg los yog txawj txuag txoj sia me ntsis no ces tus ntawd yuav muaj txoj sia nyob ntev dhawv. Hos yog leej twg phov ntau yam li kuv tau hais los ntawd ces txoj sia yuav tsis ntev li ntag.  :icon_razz:
Tzpy,

THAUM 3 TSEEM UA NEEJ NYOB LI
NIAJ HNUB NO CES YOG LI KOJ HAIS LAWM...

Posted Image


Posted Image[/center]

#10
Guest_JDim JLoj_*

Guest_JDim JLoj_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postmaixiong_vg, on 14 February 2012 - 10:18 AM, said:


What Scientist say about Buddhism
Yog lawv cov Scientist lam muaj sij hawm los kawm Bhuddha cov lus kom ntau me ntsis thiab no yuav tsim tau ntau yam dua niaj hnub nim no.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/i9BICp84RBA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yog leej twg xav paub ntxiv mus taug qab tom youtube tau ntxiv os


The Buddha Rejects Creator GOD
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/afrI7U82-nY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>#11
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostK-001, on 15 February 2012 - 06:02 AM, said:

DAB XEEV,

NEV...KUV TWB TIAS YOG PIB THAM TXOG RELIGIONS HAUV NO CES YEEJ YUAV MUAJ SUB CAV XWB XWB VIM NYIAS MUAJ NYIAS KEVNTSEEG. NYIAS QHUAS NYUAS TCIJ ZOO (QHOV NO MAS ZOO) TISMSIS HO MUS THUAM LWM TUS TXOJ LAWM.... UA NTAU CED YUAV MUS THUAM TUS NEEG CES TSOV- puv THIaj saWv ntag....

Yuav teb koj lolus nug, lxub muaj phraphuthachao los xub muaj Yexus?
Phraphuthachao yog 100% human. Nws yug xub yug dua Yexus sab human. Yexus yog 100% human and 100% Devine. Yog li sab Vajtswv, Yexus twb nyob uantej tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj lawm accordingl to John 1:1. And the Bible twb muaj nyob thaum Moses lis lawm. Yogli ces Yexus tsis tau los yug kos Nws qhov teaching twb muaj nyob uantej phraphut lawm....tabsis qhov issue tsis yog leejtwg yog thiab tsis yog....qhov ussue yig xav kom peb txhib yog paub relugions xwb but peb LIVE rawslu oeb qhov kev ntseeg....


Tsis muaj nyiaj yog dag xwb!! Money come to me now!!!, Kuv tsis muaj tswv8 lawm, kuv siv vajtswv lub tswv8 xwb mas kuv nthais kawg. Tham 10 lo xwb tsis txaus siab, ib leeg tham 200 lo ntxiv rau 10 daim duab mas thiaj txaus siab.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/9uF4hoU9HRs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/WlGJoUpABK0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/qoA-k72YUP8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://www.youtube.com/watch?v=qoA-k72YUP8&feature=related

Edited by maixiong_vg, 17 February 2012 - 01:30 AM.
pab rho kom pom


#12
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostXeevtxwjlaug, on 14 February 2012 - 10:27 PM, said:

Fajtim.
Koj hais li ko es yes xus xub yug los yog phraphuthachao xub yug ne yom?
Raws li keeb kwm mas phrachao xaisitthatha twb yug ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.
Yog li Buddha twb xub muaj txoj kev ntseeg no los ua ntej yes xus 543 xyoos lawm.
Txhua yam Buddha qhia ho yog kawm los ntawm yes xus tau li cas?vim thaum muaj txoj kev cai Buddha no tswm sim mas tsis tau muaj yes xus?.

Good answer! :55318906: :55318906: :55318906:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#13
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostK-001, on 15 February 2012 - 05:45 AM, said:

RELIGION THIAB SCIENCE TSIS YOG THE SAME....

CHRISTIANITY LOS YEEJ REJECTED BHUDISM TIBYAM NKAUS. YOG YUAV DEBATED QHOV NO CES PEB AWB IB YAM NKAUS.... RELIGIONS YOG TEACH KEV "HLUB" .YOG TXOJ RELIGION TWG TSIS MUAJ KEV "HLUB" NYOB HAUV CES DAG.......

Bro Religion yeej tsis yog Science hos tsuas tias Science yog ib txoj kev yuav pab prove religion tau me ntsis kom tib neeg taug ncaj kev xwb.

Yeej yog k\li koj hais mas Tsis hais Christianity, Islam, Himdu etc,. yeej sib reject each other tib si mas.
Hos Hauj sam li mas tuas reject txhua yam uas tib neeg prove tsis tau ntawm yus tus kheej nkaus xwb os.

Bro Buddhist tsis yog Teach kev hlub li koj nkag siab os, Buddha lub hom phiaj yog qhia tib neeg txog Supper Natural Status nkaus xwb os kev hlub tsuas yog ib element me me nyob rau hauv xwb. Yog thaum tib neeg nkag siab Suppernature Status zuj suz lawm ces kev hlub thiaj yuav tsim muaj tawm hauv spiritual tuaj tau tiag tiag tsis yog li ces tsuas yog kev hlub temporary thiab tsuas muab tau kev hlub tau raws cov neeg yus xaiv los yog yus txaus siab muab xaiv pab pawg xwb eg. yus muab kev hlub pub tau rau yus niam yus txiv, kus kwv yus tij, yus tej me nyuam, yus tej phooj ywg raug zoo, hlub cov muaj lawv thiaj pab tau yus, yus pab yus pawg nkaus xwb yaus tsis yog kev hlub tawm hauv kev nkag siab tuaj tsis yog tawm hauv cag kev hlub tuaj, uas yuav muab kev hlub tau rau tsis xaiv tib neeg ib tub hlo li.

Cov kev hlub uas xaiv pab pawg lawv hu tias yog kev hlub uas muaj wictim, yus hlub pab no pawg no vim lawv thiaj yuav pab tau yus in the future, yus pab lawv vim lawv yog yus tej me nyuam, yus pab lawv vim lawv ua yam raug yus siab nyiam vim lawv yog tus yus nyiam ect,.

KEv hlub uas yuav hu tau ua kev hlub no yuav tsum yog kev hlub uas tsis muaj txoj kev xaiv kev raug siab nyob rau hauv, tsis muaj sex los involve, tsis hais tus laus tus hluas tus tsis txheeb tus txheeb, tus qias tus tsis qias tus muaj tus pluag, tus phem tus zoo vim kev hlub muab rau txhua tus tsis need dab tsis rov qab ntawm tus neeg ntawd.

Yog sawv daws tias tsis muaj tiag no sawv daws ho xav seb yog ib tus neeg twg yus tsis paub lam tuaj hais tias muaj kev kub ntxhov yuav tuaj thov qiv 10 dollas no seb neej leej twg puas yuav kam os, tsis tas li seb yus tej me nyuam los iss yus niam yus txiv tiv nqi muajtaub hau los yus yuav nrhiav kom tau los them no puas muaj tiag thaib os.
Posted Image

#14
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent

View Postmaixiong_vg, on 17 February 2012 - 01:09 AM, said:

Bro Religion yeej tsis yog Science hos tsuas tias Science yog ib txoj kev yuav pab prove religion tau me ntsis kom tib neeg taug ncaj kev xwb.

Yeej yog k\li koj hais mas Tsis hais Christianity, Islam, Himdu etc,. yeej sib reject each other tib si mas.
Hos Hauj sam li mas tuas reject txhua yam uas tib neeg prove tsis tau ntawm yus tus kheej nkaus xwb os.

Bro Buddhist tsis yog Teach kev hlub li koj nkag siab os, Buddha lub hom phiaj yog qhia tib neeg txog Supper Natural Status nkaus xwb os kev hlub tsuas yog ib element me me nyob rau hauv xwb. Yog thaum tib neeg nkag siab Suppernature Status zuj suz lawm ces kev hlub thiaj yuav tsim muaj tawm hauv spiritual tuaj tau tiag tiag tsis yog li ces tsuas yog kev hlub temporary thiab tsuas muab tau kev http://www.hmongza.c...er&folderID=new tau raws cov neeg yus xaiv los yog yus txaus siab muab xaiv pab pawg xwb eg. yus muab kev hlub pub tau rau yus niam yus txiv, kus kwv yus tij, yus tej me nyuam, yus tej phooj ywg raug zoo, hlub cov muaj lawv thiaj pab tau yus, yus pab yus pawg nkaus xwb yaus tsis yog kev hlub tawm hauv kev nkag siab tuaj tsis yog tawm hauv cag kev hlub tuaj, uas yuav muab kev hlub tau rau tsis xaiv tib neeg ib tub hlo li.

Cov kev hlub uas xaiv pab pawg lawv hu tias yog kev hlub uas muaj wictim, yus hlub pab no pawg no vim lawv thiaj yuav pab tau yus in the future, yus pab lawv vim lawv yog yus tej me nyuam, yus pab lawv vim lawv ua yam raug yus siab nyiam vim lawv yog tus yus nyiam ect,.

KEv hlub uas yuav hu tau ua kev hlub no yuav tsum yog kev hlub uas tsis muaj txoj kev xaiv kev raug siab nyob rau hauv, tsis muaj sex los involve, tsis hais tus laus tus hluas tus tsis txheeb tus txheeb, tus qias tus tsis qias tus muaj tus pluag, tus phem tus zoo vim kev hlub muab rau txhua tus tsis need dab tsis rov qab ntawm tus neeg ntawd.

Yog sawv daws tias tsis muaj tiag no sawv daws hop xav seb yog ib tus neeg twg yus tsis paub lam tuaj hais tias muaj kev kub ntxhov yuav tuaj thov qiv 10 dollas no seb neej leej twg puas yuav kam os, tsis tas li seb yus tej me nyuam los iss yus niam yus txiv tiv nqi muajtaub hau los yus yuav nrhiav kom tau los them no puas muaj tiag thaib os.

Puas yog Li kuv hais? Yog tham religions ntau ces yuav nkag mus tob zujzus...ib pliag ces nyias yuav sawv los tivthaiv nyias qhov religion.   For example, koj stated that Buddhism denied the Creator God, ces kuv responded tias Christianity also denied Buddhism thiab...ces wb yuav mus tob zujzus lawm OV..yogli kuv thiaj haistias
Science & religions tsis yog the same. Science yog yam koj siv tau koj qhov 5 senses los proof but religion yog the sixth senses lawm. The only way yuav proof tau religion ces kuv POM tias yog "Love" xwb. Tsis yog Buddhism thiaj ntseeg siv Science so yuav claim tsis tau tias Buddhism yog science.... Yog hnubtwg nej muab  Buddhism los ua science lawm xwb ces Buddha tsis muaj qabhau dabtsi lawm. Xav zoo zoo OV....

Posted Image


Posted Image[/center]

#15
Guest_hmoobdub_*

Guest_hmoobdub_*
 • Guests
Reputation: 0
mus noj sus tso mam los nrog nej tham txog Science thiab Religion.

#16
Guest_hmoobdub_*

Guest_hmoobdub_*
 • Guests
Reputation: 0
Science without religion is lame,religion without science is blind.

#17
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View Posthmoobdub, on 17 February 2012 - 02:55 PM, said:

Science without religion is lame,religion without science is blind.

Brother hmoobdub,


The poster didn't intend to equate Religions and Science! She was promoting Buddhism over other religoions by making it as significant as Science. I know maixiong had exerted herself far beyond the comfort of her boundary by expanding the Buddha's dharma as to be better than all other religion's and even science itself. She claims that if Sciences used Bhuddha's concept, it would have bee na better science.

But Buddha had the advantage of 2,500 years before science. If he couldn't create one single piece of technology, the millions of monks after him who were so advance in Buddha Dharma should have already beaten science to the punch by making the world a better world to live in!! And explore the whole universe without the use of science, infact, scince would have no chance of a begining at all!!!


Think about this for a moment. If the Buddha and his path is so scientific, we would have seen all the monks from all the different Buddhism denominations being the only sole creator of so many modern technological advancements in the world, right from the conception of Buddhism, even before the Western Civilization founded Science a mere 400 years ago. But that was not the case at all, even monks today depended heavily on technologies created by science concepts.

I would dare to say that even if the Buddha should live today, now... he would be so marvel at the advancement of Science technology. If he were to come to America to show his way, he would definitely boared an airplane created by the wonder of science techno and not the buddism mumbo jumbo!! All the Buddhist monks in the world today never use a single Buddhism creation tehnological wise. They use a mcirophone to speak to the mass of people, they use cars, buses and planes to go around just like us, normal people too. And I know monks who used cyberspace instead of Buddhism space!!!

And maixiong herself too knows very well that, she's using the internet to be here in hmongza, and not by her own buddhism meditation!!Posted Image


#18
Guest_hmoobdub_*

Guest_hmoobdub_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostChivKeeb, on 17 February 2012 - 04:55 PM, said:

Brother hmoobdub,


The poster didn't intend to equate Religions and Science! She was promoting Buddhism over other religoions by making it as significant as Science. I know maixiong had exerted herself far beyond the comfort of her boundary by expanding the Buddha's dharma as to be better than all other religion's and even science itself. She claims that if Sciences used Bhuddha's concept, it would have bee na better science.

But Buddha had the advantage of 2,500 years before science. If he couldn't create one single piece of technology, the millions of monks after him who were so advance in Buddha Dharma should have already beaten science to the punch by making the world a better world to live in!! And explore the whole universe without the use of science, infact, scince would have no chance of a begining at all!!!


Think about this for a moment. If the Buddha and his path is so scientific, we would have seen all the monks from all the different Buddhism denominations being the only sole creator of so many modern technological advancements in the world, right from the conception of Buddhism, even before the Western Civilization founded Science a mere 400 years ago. But that was not the case at all, even monks today depended heavily on technologies created by science concepts.

I would dare to say that even if the Buddha should live today, now... he would be so marvel at the advancement of Science technology. If he were to come to America to show his way, he would definitely boared an airplane created by the wonder of science techno and not the buddism mumbo jumbo!! All the Buddhist monks in the world today never use a single Buddhism creation tehnological wise. They use a mcirophone to speak to the mass of people, they use cars, buses and planes to go around just like us, normal people too. And I know monks who used cyberspace instead of Buddhism space!!!

And maixiong herself too knows very well that, she's using the internet to be here in hmongza, and not by her own buddhism meditation!!Well, it's Friday eve, don't want 2 say much. MXG....simply want 2 convey the path of Budddhism has no limit to science and tecnology...and that's what I cognated it. Even Albert Einstein, he quoted; " All religions decline the existence of science but Buddhism ".

Perhaps, I may be needed to read more about Buddhism before I have more saying here.


#19
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View Posthmoobdub, on 17 February 2012 - 05:39 PM, said:


Well, it's Friday eve, don't want 2 say much. MXG....simply want 2 convey the path of Budddhism has no limit to science and tecnology...and that's what I cognated it. Even Albert Einstein, he quoted; " All religions decline the existence of science but Buddhism ".

Perhaps, I may be needed to read more about Buddhism before I have more saying here.


hmoobdub,

Read as much as you can...... but stll Buddhism won't make you a scientist!! Otherwise maixiong and the millions of Buddhist monks will have already been spectacular scientists all over the world, using just the Buddha Dharma!!

Albert Einstein, after discoverd so many theories had quoted such about Buddhism, but he was never a buddhist. And Einstein also have quoted that without GOD, nothing exist, so do I have to make Albert, a Christian?

NO..!!

Posted Image


#20
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
Hi...Everyone...

This Scientific Video is based on the TEACHING OF THE BUDDHA...

THAT WE LIVE IN THE WORLD OF AN ILLUSION...

THIS MEANS THAT...SCIENCE CAN PROVE THAT...BUDDHIST TEACHING IS THE TRUTH
ABOUT THE UNIVERSE...

IT ALSO MEANS THAT...SCIENCE and BUDDHIST TEACHING CAN GO SIDE BY SIDE IN
UNDERSTANDING THE UNIVERSE AND LIFE IN IT...

PLEASE...OPEN YOUR MIND TO THE TRUTH...

AND THE TRUTH WILL SET YOU FREE...!!!


XYUAS ZAJ NOV NTXIV...
HUMAN CONSCIOUSNESS IS THE SAME AS QUANTUM PHYSICS...

THIS ALSO MEANS THAT...IF YOU UNDERSTAND SCIENCE YOU UNDERSTAND BUDDHISM...IF YOU UNDERSTAND BUDDHISM YOU UNDERSTAND SCIENCE...

BUSDDHISM AND SCIENCE CAN GO HANDS IN HANDS...TO UNDERSTAND THE UNIVERSE AND OURSELVES...!Edited by Nujtxeeg, 17 February 2012 - 08:52 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#21
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostK-001, on 17 February 2012 - 11:29 AM, said:

Puas yog Li kuv hais? Yog tham religions ntau ces yuav nkag mus tob zujzus...ib pliag ces nyias yuav sawv los tivthaiv nyias qhov religion. For example, koj stated that Buddhism denied the Creator God, ces kuv responded tias Christianity also denied Buddhism thiab...ces wb yuav mus tob zujzus lawm OV..yogli kuv thiaj haistias
Science & religions tsis yog the same. Science yog yam koj siv tau koj qhov 5 senses los proof but religion yog the sixth senses lawm. The only way yuav proof tau religion ces kuv POM tias yog "Love" xwb. Tsis yog Buddhism thiaj ntseeg siv Science so yuav claim tsis tau tias Buddhism yog science.... Yog hnubtwg nej muab Buddhism los ua science lawm xwb ces Buddha tsis muaj qabhau dabtsi lawm. Xav zoo zoo OV....

Bro yeej yog li koj hais los mas religiont hab politic ces hais mus hais los ces yeej tob zuj zus thiab muaj ceem tuaj lawm xwb ntag mas.
Kuv muab qhov no los tso tsis yog los hais tais Science yog Religion no kuv yeej ib txwm hais rau hauv no tias Science tsuas yog ib txoj kev me me uas prove tau religion me ntsis no xwb. Yog koj nyeem tsis nkag siab xwb Science yeej tsis yog religion tiam sis Science yuav base on yam uas proof tau xwb thaib tseem prove tau me me thaib xwb tseem yog pawg kawm secience thaib xwb mam proof tau me me tiam sis Buddhism no Txuas tus uas muaj quality ua tib neeg yeej yuav tsum proof tau tib si hos seb nws qhov peev xwm yuav proof tau tob los ntiav xwb. Vim Buddha qhiav txog txua yam uas exist or reality rau sab tib neeg pom tau qhov muag nqaij thiab qhov muag siab tib si. Tsis lam yog imagination xwb nawb. Bro ua zoo nyeem mog.
Posted Image

#22
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postmaixiong_vg, on 17 February 2012 - 08:44 PM, said:

Bro yeej yog li koj hais los mas religiont hab politic ces hais mus hais los ces yeej tob zuj zus thiab muaj ceem tuaj lawm xwb ntag mas.
Kuv muab qhov no los tso tsis yog los hais tais Science yog Religion no kuv yeej ib txwm hais rau hauv no tias Science tsuas yog ib txoj kev me me uas prove tau religion me ntsis no xwb. Yog koj nyeem tsis nkag siab xwb Science yeej tsis yog religion tiam sis Science yuav base on yam uas proof tau xwb thaib tseem prove tau me me thaib xwb tseem yog pawg kawm secience thaib xwb mam proof tau me me tiam sis Buddhism no Txuas tus uas muaj quality ua tib neeg yeej yuav tsum proof tau tib si hos seb nws qhov peev xwm yuav proof tau tob los ntiav xwb. Vim Buddha qhiav txog txua yam uas exist or reality rau sab tib neeg pom tau qhov muag nqaij thiab qhov muag siab tib si. Tsis lam yog imagination xwb nawb. Bro ua zoo nyeem mog.

Qhov kuv hais tias haujsam yog science mas yog li no xwb.  Haujsam paub hais tias hauv ntiajteb no tsis muaj ib yam dab tsi yuav ncaim tau lub ntiajteb no li, tsis muaj ib yam dabtsi hauv ntiajteb no tsis txawj noj li, txhua yam txawj noj tag, txhua yam txawj tuag, txhua yam txawj yug,  pobzeb twb txawj yug me nyuam.  Av txawj yug txawj loj.  Pivtxwv:  neeg tuag av noj neeg, xyoob ntoo noj av, tsiaj noj xyoob ntoo. Tsiaj txawjrog, av los txawjrog.

Yesxus los yog science thiab.  Yesxus paub hais tias neeg tuag yeej tsis txawj thawj.  Yog li yesxus thiaj tsis ntseeg hais tias neeg yuav rov los thawj.

#23
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostChivKeeb, on 17 February 2012 - 04:55 PM, said:

Brother hmoobdub,


The poster didn't intend to equate Religions and Science! She was promoting Buddhism over other religoions by making it as significant as Science. I know maixiong had exerted herself far beyond the comfort of her boundary by expanding the Buddha's dharma as to be better than all other religion's and even science itself. She claims that if Sciences used Bhuddha's concept, it would have bee na better science. But Buddha had the advantage of 2,500 years before science. If he couldn't create one single piece of technology, the millions of monks after him who were so advance in Buddha Dharma should have already beaten science to the punch by making the world a better world to live in!! And explore the whole universe without the use of science, infact, scince would have no chance of a begining at all!!!

Think about this for a moment. If the Buddha and his path is so scientific, we would have seen all the monks from all the different Buddhism denominations being the only sole creator of so many modern technological advancements in the world, right from the conception of Buddhism, even before the Western Civilization founded Science a mere 400 years ago. But that was not the case at all, even monks today depended heavily on technologies created by science concepts.

I would dare to say that even if the Buddha should live today, now... he would be so marvel at the advancement of Science technology. If he were to come to America to show his way, he would definitely boared an airplane created by the wonder of science techno and not the buddism mumbo jumbo!! All the Buddhist monks in the world today never use a single Buddhism creation tehnological wise. They use a mcirophone to speak to the mass of people, they use cars, buses and planes to go around just like us, normal people too. And I know monks who used cyberspace instead of Buddhism space!!!

bro


And maixiong herself too knows very well that, she's using the internet to be here in hmongza, and not by her own buddhism meditation!!
Bro thov txim yuav los teb koj thiab vim koj hais ntau yam koj tsis paub txog Buddha thaib yog tsis los teb no koj kev nkag saib yuam kev yuav tsuas muaj loj hlob zuj zuz mus lawm xwb, kuv los teb tas yog koj muaj seanse no koj yuav txais mus xav thiab yog koj tsis txais los tsis paub pab koj tu siab os.

Qhov koj hais tias kuv tuaj hais txog tias Buddha's Dhamma zoo tshaj txhua yam religion no muaj tseeb vim kuv yeej xav li ntawd zuj zus tuaj tiag tiag raws kuv kev tau kawm tob zuj zus tuaj thiab tau kawm lwm yam kev ntseeg cov lus qhia tsis muaj ntau los muaj me me los lawm. ua li kuv pheej hais rau koj tias kuv yog neeg muab reason los uas lub hauv paus rau txhua yam kuv yuav ntseeb thiab txhua yam uas muaj reason ntawd kuv yuav tsum proof tau ntawm kuv tus kheej. Txawm yuav yog zaj REligion twg yog yam twg muaj reason thaib kuv proof tau ntawm kuv tus kheej kiag thiab no kuv yeejt sis reject kiag li nawb. Tiam sis yog has txog imagination xwb no txhob hais txog Vim txhua yam imagionation tsis muaj qab hau rau kuv tsis has sab hauv los sab nraug lub neej txoj sia.

Yeej yog li koj hais mas kuv yeej xav li ntawd tiag taig yog tias /Science muaj sij hawm los kawm Buddha tej lus no yuav mus tau deb dua no lawm ntau heev mas. Kuv ib tus senior uas kho mob rau tsev me nyuam yeej ua tau experiment thiab nws phau ntawv txhuam yam tib neeg tawv dawb yeej coj mus siv ua qauv tib si, Muaj ib tug thiab uas yog tus nrhiav micro wave rau NASA lub Vinking tsaws saum MARs tau tus tshaj smooth tshaj plaws no, tseem tshuav ntau tus thiab os. (NASA li lawv tsis yuav lwm yam tib neeg nrog lawv ua haujlwm vim ntshai lawv tej top secret paim tiam sis yog yam twg lawv cov tib neeg tsis muaj tus ua tau lawm lawv mam yuav lwm cov tib neeg. Qhov no txhais tias yam lawv ua tau txhua yam tib neeg yeej ua tau tiam sis yam lawv ua tsis tau lwm yam tib neeg tseem ua tau dua (tiam sis tsis muaj budged txaus xwb))


Bro Buddha yeej ua tau txhua yam uas koj xav tsis txog xwb vim koj twb tsis tau paub nws ib qho hlo li koj yuav ua cas paub nws tej peev xwm tau. Nws tsuas qhia yam uas muaj nqis tshaj plaws xwb uas yog sab spiritual tsis forcus rau sab material li tib neeg txoj kev ntshaw uas yog hauv kev sib txeeb sib ntaus sib tua. koj ho xav seb cov tib neeg uas forcus rau sab material tshaj ntawd puas muaj kev kaj saib npaum cov uas focus rau lub mind lub neej txoj sia xwb mas.

Tsis tas li hais me me rau koj paub tias lawv tib neeg twb yeej operation phua taub hau kho mob tau los lawm 2500 tawm xyoo los lawm uas tib neeg tawv dawb niam no niam qhuav txawj operation phua taub hau kho mob los tau tsis pes tsawg caum xyoo los no xwb no mog. Tej yam li no kuj tseem yog muaj nqis rau tib neeg thiab ov, hos tej nyuag material uas yuav ua rau tib neeg tub nkeeg, ua rau tub neeg muaj competition sib txeeb sib ntaus sib kho qhov ntswg siab xwb puas tsim nyog focus rau os. Ua ib tug perfect ib neeg li Buddha thiaj muab yam muaj nqis los qhia tib neeg xwb los tib neeg kev imagination loj dhau muaj passion ntshaw ub no muaj hlob dhau tiaj pov pov create ib nyuag yam los siv pov pov create tau ib nyuag yam los siv sib ntxeeb sib ntaus ib tua rau ub rau no li thiab no puas yog neeg ntse maj.

Bro tej nyuag dav hlau tej nyuag material ntawd xwb txhob hais txog li os yog cov paub Buddha zoo hnov no lawv pab txaj txaj muag raub tib neeg kev ntshaw passion hlob li. Luag yuav mus qhov twg tsuas xav xwb twb tshwm ntawd lawm, tsis tas li tej nyuag miracle luag ua tau txhua yam luag twb tsis siv tsam tib neeg tsis ntse ho mus stick rau mus tsis tau rau qib siab no tsis tas li Top Scientists lawv txhua tus tseem muab Buddhism tso rau theem siab dua lawv lawm, koj tshuas yog tus siv Science tej nyuag material xwb koj hais li koj hais sauv ces yam li koj tseem saib tsis tau lawv thiab laiv.

Bro tsis yog kuv siv Science tej material li koj xav thiab hais os tsuas yog siv mus raws lub ntiaj teb coj mus xwb mog, tsis tas li thaum kuv yuav siv material npaum cas los tsuas yog element sab nrauv xwb tej material yeej tsis muaj influece tau rau lub sab spiritual tau nawb. Vim Lub ntiaj teb science yuav kiv mus li cas los yeej txiav tsis tau kuv txoj kev siv Buddha tej Knowlgde los kho kom lub siab tus tau rau txhua txoj kev kom txhob muaj kev npau kev chim kev tu siab npaum coob tus tuaj hauv no ces qhov ntawd yog advanced ib qib lawm.


Bro yog ua li koj hais muab material saib hlob npaum ko yog tej yam material tawm tshiab koj xav tias zoo heev vim ua tau ntau yam tshiab ntxiv no yuav xav tau heev tsis tas li koj ib txhia phooj twg twb yuav tau lawm thiab koj tsis muaj tsam ho tsis paub nrog lawv tham ho txaj muag thaib tiam sis nyiaj tseem tsis txaus thiab no koj puas niaj hnub pw xav txog los sis yuav mus ua ob peb txoj hauj lwm yoo dab dub ntxiv kom tau nyiaj mus yuav los, at the same time kuv tsuas xav tias tawm tshiab lov....kav liam mas siv li muaj xwb txaus lawm no wb leej twg yuav tau zoo nyob yam kaj siab lug dua os?
Posted Image

#24
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent
Albert Einstein (1879-1955)

View PostChivKeeb, on 17 February 2012 - 06:30 PM, said:

hmoobdub,

Read as much as you can...... but stll Buddhism won't make you a scientist!! Otherwise maixiong and the millions of Buddhist monks will have already been spectacular scientists all over the world, using just the Buddha Dharma!!

Albert Einstein, after discoverd so many theories had quoted such about Buddhism, but he was never a buddhist. And Einstein also have quoted that without GOD, nothing exist, so do I have to make Albert, a Christian?

NO..!!Bro txawm Buddhism tsis ua kuas peb yog tau scientist los scientist twb yuav lug ua Buddhist taag lawm ces tsi txawv le mas. qhov zoo tshaaj plawg ces peb lub qhov muag twb pum ntau dua tub dua daab dua txhua hom tuab neeg lawm qhov ho ha yog qhov peb xav tau os.Bro koj nim laam lug muab Albert yuam ua Christian nua koj saib nuav seb?


Did Albert Einstein believe in God? Many religious theists cite Einstein as an example of a smart scientist who was also a religious theist like them. This supposedly rebuts the idea that science conflicts with religion or that science is atheistic. However, Albert Einstein consistently and unambiguously denied believing in personal gods who answered prayers or involved themselves in human affairs - exactly the sort of god common to religious theists claiming that Einstein was one of them.
1. Albert Einstein: God is a Product of Human Weakness

The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this.

Letter to philosopher Eric Gutkind, January 3, 1954


2. Albert Einstein & Spinoza's God: Harmony in the Universe

I believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings.

- Albert Einstein, responding to Rabbi Herbert Goldstein's question "Do you believe in God?" quoted in: Has Science Found God?, by Victor J Stenger


3. Albert Einstein: It is a Lie that I Believe in a Personal God

It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.

- Albert Einstein, letter to an atheist (1954), quoted in Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas & Banesh Hoffman


4. Albert Einstein: Human Fantasy Created Gods

During the youthful period of mankind's spiritual evolution, human fantasy created gods in man's own image who, by the operations of their will were supposed to determine, or at any rate influence, the phenomenal world.

- Albert Einstein, quoted in: 2000 Years of Disbelief, James Haught

Read Full Quote
5. Albert Einstein: Idea of a Personal God is Childlike

I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is a childlike one. You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination received in youth. I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own being.

- Albert Einstein to Guy H. Raner Jr., Sept. 28, 1949, quoted by Michael R. Gilmore in Skeptic magazine, Vol. 5, No. 2


6. Albert Einstein: Idea of a Personal God Cannot be Taken Seriously

It seems to me that the idea of a personal God is an anthropological concept which I cannot take seriously. I also cannot imagine some will or goal outside the human sphere.... Science has been charged with undermining morality, but the charge is unjust. A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.

- Albert Einstein, "Religion and Science," New York Times Magazine, November 9, 1930


7. Albert Einstein: Desire for Guidance & Love Creates Belief in Gods

The desire for guidance, love, and support prompts men to form the social or moral conception of God. This is the God of Providence, who protects, disposes, rewards, and punishes; the God who, according to the limits of the believer's outlook, loves and cherishes the life of the tribe or of the human race, or even or life itself; the comforter in sorrow and unsatisfied longing; he who preserves the souls of the dead. This is the social or moral conception of God.

- Albert Einstein, New York Times Magazine, November 9, 1930


8. Albert Einstein: Morality Concerns Humanity, Not Gods

I cannot conceive of a personal God who would directly influence the actions of individuals, or would directly sit in judgment on creatures of his own creation. I cannot do this in spite of the fact that mechanistic causality has, to a certain extent, been placed in doubt by modern science. My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superior spirit that reveals itself in the little that we, with our weak and transitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of the highest importance -- but for us, not for God.

- Albert Einstein, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas & Banesh Hoffman


9. Albert Einstein: Scientists Can Hardly Believe in Prayers to Supernatural Beings

Scientific research is based on the idea that everything that takes place is determined by laws of nature, and therefore this holds for the action of people. For this reason, a research scientist will hardly be inclined to believe that events could be influenced by a prayer, i.e. by a wish addressed to a Supernatural Being.

- Albert Einstein, 1936, responding to a child who wrote and asked if scientists pray; quoted in: Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas & Banesh Hoffmann


10. Albert Einstein: Few Rise Above Anthropomorphic Gods

Common to all these types is the anthropomorphic character of their conception of God. In general, only individuals of exceptional endowments, and exceptionally high-minded communities, rise to any considerable extent above this level. But there is a third stage of religious experience which belongs to all of them, even though it is rarely found in a pure form: I shall call it cosmic religious feeling. It is very difficult to elucidate this feeling to anyone who is entirely without it, especially as there is no anthropomorphic conception of God corresponding to it.

- Albert Einstein, New York Times Magazine, November 9, 1930


11. Albert Einstein: Concept of a Personal God is the Main Source of Conflict

Nobody, certainly, will deny that the idea of the existence of an omnipotent, just, and omnibeneficent personal God is able to accord man solace, help, and guidance; also, by virtue of its simplicity it is accessible to the most undeveloped mind. But, on the other hand, there are decisive weaknesses attached to this idea in itself, which have been painfully felt since the beginning of history. ...

- Albert Einstein, Science and Religion (1941)


12. Albert Einstein: Divine Will Cannot Cause Natural Events

The more a man is imbued with the ordered regularity of all events the firmer becomes his conviction that there is no room left by the side of this ordered regularity for causes of a different nature. For him neither the rule of human nor the rule of divine will exist as an independent cause of natural events. ...

- Albert Einstein, Science and Religion (1941)


Albert Einstein (1879-1955)


Posted Image

#25
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostNujtxeeg, on 17 February 2012 - 08:18 PM, said:

Hi...Everyone...

This Scientific Video is based on the TEACHING OF THE BUDDHA...

THAT WE LIVE IN THE WORLD OF AN ILLUSION...


<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.c...ed/s_VSRH5_KJ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


THIS MEANS THAT...SCIENCE CAN PROVE THAT...BUDDHIST TEACHING IS THE TRUTH
ABOUT THE UNIVERSE...

IT ALSO MEANS THAT...SCIENCE and BUDDHIST TEACHING CAN GO SIDE BY SIDE IN
UNDERSTANDING THE UNIVERSE AND LIFE IN IT...

PLEASE...OPEN YOUR MIND TO THE TRUTH...

AND THE TRUTH WILL SET YOU FREE...!!!


XYUAS ZAJ NOV NTXIV...


<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.c...ed/qj_i7YqDwJA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

HUMAN CONSCIOUSNESS IS THE SAME AS QUANTUM PHYSICS...

THIS ALSO MEANS THAT...IF YOU UNDERSTAND SCIENCE YOU UNDERSTAND BUDDHISM...IF YOU UNDERSTAND BUDDHISM YOU UNDERSTAND SCIENCE...

BUSDDHISM AND SCIENCE CAN GO HANDS IN HANDS...TO UNDERSTAND THE UNIVERSE AND OURSELVES...!
Bro ob qho lawv hais txog no tsuas yog me me ntawm ib part ntawm Dhamma xwb, qhov nyuaj no mas uas Buddha enlightment nws tsis kam qhia tib neeg tiam sis muaj neeg mus thov thov kom nws qhia, nws thiaj xav tias txawm yam nws paub yuav nyuaj npaum twg los tib neeg muaj ntau theem, txawm cov tsis ntse coob los cov ntse uas yuav muaj peev xwm paub tau tseem muaj me me thiab no nws thiaj qhia Dhamma.

Buddha tej lus qhia uas muab txhua yam hauv Universes seperate me zuj zus tas ces tsuas txhuav emtiness nkaus xwb thiaj tsis muaj creator.
Posted Image

#26
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent
Religion Quotes

All religions attempt to explain creation, life, and death. These explanations, however diverse, point to God. Get in touch with your soul with these religion quotes. Connect with the Supreme Being with a clear mind and a pure conscience. Abraham Lincoln
When I do good, I feel good; when I do bad, I feel bad. That's my religion.

Jonathan Swift
We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.

Mohandas K. Gandhi
Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.

Ralph Waldo Emerson
Religion is to do right. It is to love, it is to serve, it is to think, it is to be humble.

T. S. Eliot
Any religion is forever in danger of petrifaction into mere ritual and habit, though ritual and habit be essential to religion.

Voltaire
If there were no God, it would have been necessary to invent him.

Albert Einstein
True religion is real living; living with all one's soul, with all one's goodness and righteousness.

Benjamin Franklin
Lighthouses are more helpful than churches.

Dalai Lama
We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.

Isaac Bashevis
Doubt is part of all religion. All the religious thinkers were doubters.

Stendhal
All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few.

Mark Twain
Religion consists of a set of things which the average man thinks he believes and wishes he was certain.

Larry Flynt
Religion has caused more harm than any other idea since the beginning of time. There's nothing good I can say about it. People use it as a crutch.

Napoleon Bonaparte
If I had to choose a religion, the sun as the universal giver of life would be my god.

Bill Gates
Just in terms of allocation of time resources, religion is not very efficient. There's a lot more I could be doing on a Sunday morning.

Swami Vivekananda
You cannot believe in God until you believe in yourself.

Kahlil Gibran
I love you when you bow in your mosque, kneel in your temple, pray in your church. For you and I are sons of one religion, and it is the spirit.

Galileo Galilei
I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use.

Blaise Pascal
Human beings must be known to be loved; but Divine beings must be loved to be known.
Posted Image

#27
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View Posthmoobdub, on 17 February 2012 - 02:55 PM, said:

Science without religion is lame,religion without science is blind.

I love your saying Thanks!
Posted Image

#28
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostK-001, on 17 February 2012 - 11:29 AM, said:

Puas yog Li kuv hais? Yog tham religions ntau ces yuav nkag mus tob zujzus...ib pliag ces nyias yuav sawv los tivthaiv nyias qhov religion. For example, koj stated that Buddhism denied the Creator God, ces kuv responded tias Christianity also denied Buddhism thiab...ces wb yuav mus tob zujzus lawm OV..yogli kuv thiaj haistias
Science & religions tsis yog the same. Science yog yam koj siv tau koj qhov 5 senses los proof but religion yog the sixth senses lawm. The only way yuav proof tau religion ces kuv POM tias yog "Love" xwb. Tsis yog Buddhism thiaj ntseeg siv Science so yuav claim tsis tau tias Buddhism yog science.... Yog hnubtwg nej muab Buddhism los ua science lawm xwb ces Buddha tsis muaj qabhau dabtsi lawm. Xav zoo zoo OV....


Nev, nev, nev kuv twb yeej hais tias science thiaj tseeb ov, tsam no tus dab twg los nim los lees zom zaws hais tias yog science kwv tij(blood line) li nrab neeg hauv ntijateb no los lees hais tias lawv yog Jew. Kav tsij los saib duab no xwb zoo dua cov yawg, Tsis muaj nyiaj yog dag xwb, kuv tsis muaj tswv8 lawm kuv siv vajtswv lub tswv8 xwb kuv ntshai kawg.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/AIYf14Jcq-o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Ib leeg tham 10 lo xwb tsis txaus, tham 200 lo thiab ntxiv ib daim duab
Edited by maixiong_vg, 19 February 2012 - 07:02 AM.
pab rho kom pom


#29
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent
maixiong,

From this moment on, please refrain from using anything that was conceived and created by science tehnology !! Please never use a computer and internet any more ok? Please don't drive a car and go to school, just go to the temple and do your meditation only. I will respect you for that. But if you are still like me and all the people using science technologies, than you must be a FOOL to decalre that you are not using something superior than Buddhism.

I want you show me how good you are as a buddhist as a witness to all of us here in Hmongza; I want you to come to America within the next 24 hour to see me in my office just by using your thinking. If you can proove it to the world, I  will gladly submit myself to be your servamt for life... if you can't do what you are saying that as a buddhist can do, than what do you think I want of you to do for me???

And here a few quote from Albert Einstein about God,

I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts. The rest are details. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p.202)

In the view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognise, there are yet people who say there is no God. But what makes me really angry is that they quote me for support for such  views. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, p. 214)

What separates me from most so-called atheists is a feeling of utter humility toward the unattainable secrets of the harmony of the cosmos. (Albert Einstein to Joseph Lewis, Apr. 18, 1953)

Nobody, certainly, will deny that the idea of the existence of an omnipotent,       just, and omni beneficent personal God is able to accord man solace, help,       and guidance. (Albert Einstein, 1941)

When the answer is simple, God is speaking. (Albert Einstein)

So don't ever think you are a smart aleck, maixiong by misquoting me as saying that Einstein was a Christian!! I said Albert was never a Buddhist. If you don't get this straight, don't ever debate with me again, save your time for something else like meditation, please!!

Posted Image


#30
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostNujtxeeg, on 17 February 2012 - 08:18 PM, said:

Hi...Everyone...

This Scientific Video is based on the TEACHING OF THE BUDDHA...

THAT WE LIVE IN THE WORLD OF AN ILLUSION...


<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.c...ed/s_VSRH5_KJ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


THIS MEANS THAT...SCIENCE CAN PROVE THAT...BUDDHIST TEACHING IS THE TRUTH
ABOUT THE UNIVERSE...

IT ALSO MEANS THAT...SCIENCE and BUDDHIST TEACHING CAN GO SIDE BY SIDE IN
UNDERSTANDING THE UNIVERSE AND LIFE IN IT...

PLEASE...OPEN YOUR MIND TO THE TRUTH...

AND THE TRUTH WILL SET YOU FREE...!!!


XYUAS ZAJ NOV NTXIV...


<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.c...ed/qj_i7YqDwJA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

HUMAN CONSCIOUSNESS IS THE SAME AS QUANTUM PHYSICS...

THIS ALSO MEANS THAT...IF YOU UNDERSTAND SCIENCE YOU UNDERSTAND BUDDHISM...IF YOU UNDERSTAND BUDDHISM YOU UNDERSTAND SCIENCE...

BUSDDHISM AND SCIENCE CAN GO HANDS IN HANDS...TO UNDERSTAND THE UNIVERSE AND OURSELVES...!
I agree.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#31
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent

View PostChivKeeb, on 18 February 2012 - 12:56 PM, said:

maixiong,

From this moment on, please refrain from using anything that was conceived and created by science tehnology !! Please never use a computer and internet any more ok? Please don't drive a car and go to school, just go to the temple and do your meditation only. I will respect you for that. But if you are still like me and all the people using science technologies, than you must be a FOOL to decalre that you are not using something superior than Buddhism.

I want you show me how good you are as a buddhist as a witness to all of us here in Hmongza; I want you to come to America within the next 24 hour to see me in my office just by using your thinking. If you can proove it to the world, I  will gladly submit myself to be your servamt for life... if you can't do what you are saying that as a buddhist can do, than what do you think I want of you to do for me???

And here a few quote from Albert Einstein about God,

I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts. The rest are details. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p.202)

In the view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognise, there are yet people who say there is no God. But what makes me really angry is that they quote me for support for such  views. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, p. 214)

What separates me from most so-called atheists is a feeling of utter humility toward the unattainable secrets of the harmony of the cosmos. (Albert Einstein to Joseph Lewis, Apr. 18, 1953)

Nobody, certainly, will deny that the idea of the existence of an omnipotent,       just, and omni beneficent personal God is able to accord man solace, help,       and guidance. (Albert Einstein, 1941)

When the answer is simple, God is speaking. (Albert Einstein)

So don't ever think you are a smart aleck, maixiong by misquoting me as saying that Einstein was a Christian!! I said Albert was never a Buddhist. If you don't get this straight, don't ever debate with me again, save your time for something else like meditation, please!!


I agreed, but put more of your hmong coffee

#32
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View PostNujtxeeg, on 17 February 2012 - 08:18 PM, said:

Hi...Everyone...

This Scientific Video is based on the TEACHING OF THE BUDDHA...

THAT WE LIVE IN THE WORLD OF AN ILLUSION...


<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.c...ed/s_VSRH5_KJ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


THIS MEANS THAT...SCIENCE CAN PROVE THAT...BUDDHIST TEACHING IS THE TRUTH
ABOUT THE UNIVERSE...

IT ALSO MEANS THAT...SCIENCE and BUDDHIST TEACHING CAN GO SIDE BY SIDE IN
UNDERSTANDING THE UNIVERSE AND LIFE IN IT...

PLEASE...OPEN YOUR MIND TO THE TRUTH...

AND THE TRUTH WILL SET YOU FREE...!!!


XYUAS ZAJ NOV NTXIV...


<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.c...ed/qj_i7YqDwJA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

HUMAN CONSCIOUSNESS IS THE SAME AS QUANTUM PHYSICS...

THIS ALSO MEANS THAT...IF YOU UNDERSTAND SCIENCE YOU UNDERSTAND BUDDHISM...IF YOU UNDERSTAND BUDDHISM YOU UNDERSTAND SCIENCE...

BUSDDHISM AND SCIENCE CAN GO HANDS IN HANDS...TO UNDERSTAND THE UNIVERSE AND OURSELVES...!
Nujtxeeg,

These clips were part of Science attempt to explain the process of where it's heading, and at last count science is going deep into discovering the creation process and even GOD itself. These days the Big Bang Theory does not stand on a good ground any more!! Physycists and Astrophysicist have gone futher than that, they stated they there were a period of 300,000 years before the Big Bang occurred, and they are in hot pursiuit after that revelation. Atleast science does not claim to know everything or superior to all, like maixiong stated so authoritatively that Buddhism is the best out there, and yet those buddhist still have to use science technololy instead of taking a bowl to go for begging.

The question why don't we just see one piece of Buddhism's attemtp to explain science in explicit details how it was able to do what it did without Buddhism's influence? And now that science has drawn up the related system, then buddhists begin to clamour the claim for buddhism that science started to see the truth in Buddhism! What if there is no science to come foward and explain it at all, how will the buddists' claims that it's so superior be based up on??

If Buddhism and Science can go hand in hand, why do Buddhist monks have to rely so heavily on tools, and technologies created by Science which is so inferior than Buddhism to accomplish their teaching, and science has never rely on Buddhism to create a simple cyber space? If I have something so superior, why don't I just use it to the max? Why do I have to keep using something I considered to be so inferior as maixiong so proudly proclaimed? Now, if she doesn't touch anything science or technological tools at all, and only use the Buddha Dhrama to accomplish her daily living in such high standard, than I will not debate on this issue further, and will gladly bow down to serve her for the rest of my life.

We have to remember here that Science, at its conception never used, or never was awared of buddhism, and yet it has discovered or even uncovered new paradigm shift in the improvement for living technology. Buddhism had for 2,500 years ahead of scicence to create all the marvel that science had created, and yet all we see is monks still doing magical chants to protect people all over Thailand, how's that for go hand in hand as being scientific?Just watch this enlightened Thai monk's preaching act and you will question if Buddhism is really far superior or just mere mortal human like you and me!


Posted Image


#33
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View Posttseemmoob, on 18 February 2012 - 05:45 PM, said:

I agreed, but put more of your hmong coffee


Dont' worry tseemmoob

All buddhists practice a techniques so far superior as maxiong herself had claimed again and again to be the best in the world, will undeniably understand my very limited human brain. She even claimed that buddhist can use just their thinking to go anywhere they wanted to go intantly without buying a plane thicket.  Well, she has exactly 18 hours now to the clock to use that superior technique to come and meet me in person at my office here in the State, otherwise she is speaking form a source she never quite fully understand but keep thinking to herself that she's so superior to all, even GOD... that, I can't never submit to!


Posted Image


#34
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostChivKeeb, on 18 February 2012 - 12:56 PM, said:

maixiong,

From this moment on, please refrain from using anything that was conceived and created by science tehnology !! Please never use a computer and internet any more ok? Please don't drive a car and go to school, just go to the temple and do your meditation only. I will respect you for that. But if you are still like me and all the people using science technologies, than you must be a FOOL to decalre that you are not using something superior than Buddhism.

I want you show me how good you are as a buddhist as a witness to all of us here in Hmongza; I want you to come to America within the next 24 hour to see me in my office just by using your thinking. If you can proove it to the world, I will gladly submit myself to be your servamt for life... if you can't do what you are saying that as a buddhist can do, than what do you think I want of you to do for me???

And here a few quote from Albert Einstein about God,

I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts. The rest are details. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p.202)

In the view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognise, there are yet people who say there is no God. But what makes me really angry is that they quote me for support for such views. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, p. 214)

What separates me from most so-called atheists is a feeling of utter humility toward the unattainable secrets of the harmony of the cosmos. (Albert Einstein to Joseph Lewis, Apr. 18, 1953)

Nobody, certainly, will deny that the idea of the existence of an omnipotent, just, and omni beneficent personal God is able to accord man solace, help, and guidance. (Albert Einstein, 1941)

When the answer is simple, God is speaking. (Albert Einstein)

So don't ever think you are a smart aleck, maixiong by misquoting me as saying that Einstein was a Christian!! I said Albert was never a Buddhist. If you don't get this straight, don't ever debate with me again, save your time for something else like meditation, please!!


Bro don't be a fool of very ford of or sticking to something you are using like computer or going to school by car etc,. One of the main teaching of of Buddha's is to know what you are using not sticking to it or you be suffer like you are being here!

I'm quite sure that koj thiab kuv yog tsis muaj car siv thiab computer siv no koj yuav yog tus uas suffer. at the same time kuv ces muaj rau ntawd ces siv tsis muaj kuj cia li, hos yuav kom kuv tseg tsis pub developing of my wise to know Super nature status li koj no yuav ua tsis tau nawb vim kuv pom benefite ntawm kev getting wiser of knowing what you don't know, and could never know. Why i say that? because These reality knowledge is not imagination therefor imaginator and close-minded one could never understand or get close to it
. More over i don't need a closen- minded servant. Kuv twb hais rau koj tias Dhamma no koj yuav tsum siv koj tus kheej proof ntawm koj tus kheej no cas koj pheej yuav siv koj txoj kev li ntseeg God xwb maj! uas yuav depends your life to others! more over to your imagination god. Tsis tas li ntawd kuv yeej ib txwm hais rau hauv no rau koj tib si tias Buddha tsis need muab miracle los nuv tib neeg no nev. Vim cov uas tsis tau paub dua miracle ces yuav danger heev rau lawv, uas yuav exiting heev thiab lam cia li muab tag nws lub neej txoj sia rau tej yam tsis muaj qab hau li no yam pos muag nti. More over, these kind of people is another unquality one, uncapable one of learning and knowing realilty creator (that you call god)

Bro koj niam yuam Albert Einstein kom ua christ xwb xwb no koj taug qab seb Christian twb ntes pes tsawg tus Scientis mus hlawv lawm os.
(Qhov no Bro Vam ntxawg twb paub cas koj ho tsis paub no it is no doult!) Tom qab no Christian tsim dheev lawm tias yog tsis muab Science los yuam ua lawv tog kom tau no ces Christian tsis muaj qab hau rau cov neeg hlwb tshiab lawm no thiaj los yuam li koj hais no mas. Think about it.


Albert tus Creator tsis yog koj tus nawb mus ua zoo XAV thiab nrhiav information mog thiaj tsim nyog os.

Albert Einstein (1879-1955)
German-born American theoretical physicist whose special and general theories of relativity revolutionized modern thought on the nature of space and time
Check our Albert Einstein Historical Index
Continue with Alphabetically Sequenced Quotations


Posted ImageI believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings.
-- Albert Einstein, following his wife's advice in responding to Rabbi Herbert Goldstein of the International Synagogue in New York, who had sent Einstein a cablegram bluntly demanding "Do you believe in God?" Quoted from and citation notes derived from Victor J Stenger, Has Science Found God? (draft: 2001), chapter 3.


The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this.
-- Albert Einstein, in a letter responding to philosopher Eric Gutkind, who had sent him a copy of his book Choose Life: The Biblical Call to Revolt; quoted from James Randerson, "Childish Superstition: Einstein's Letter Makes View of Religion Relatively Clear: Scientist's Reply to Sell for up to £8,000, and Stoke Debate over His Beliefs" The Guardian, (13 May 2008)


For me the Jewish religion like all others is an incarnation of the most childish superstitions. And the Jewish people to whom I gladly belong and with whose mentality I have a deep affinity have no different quality for me than all other people. As far as my experience goes, they are no better than other human groups, although they are protected from the worst cancers by a lack of power. Otherwise I cannot see anything "chosen" about them.
-- Albert Einstein, in a letter responding to philosopher Eric Gutkind, who had sent him a copy of his book Choose Life: The Biblical Call to Revolt; quoted from James Randerson, "Childish Superstition: Einstein's Letter Makes View of Religion Relatively Clear: Scientist's Reply to Sell for up to £8,000, and Stoke Debate over His Beliefs" The Guardian, (13 May 2008)


Make everything as simple as possible but not simpler.
-- Albert Einstein (attributed: source unknown)


[O]nly if every individual strives for truth can humanity attain a happier future; the atavisms in each of us that stand in the way of a friendlier destiny can only thus be rendered ineffective.
-- Albert Einstein, Foreward to Homer W Smith, Man and His Gods


Strange is our situation here on Earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to divine a purpose. From the standpoint of daily life, however, there is one thing we do know: that man is here for the sake of other men -- above all for those upon whose smiles and well-being our own happiness depends.
-- Albert Einstein, quoted from James A Haught, ed, 2000 Years of Disbelief, p. 241


I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modeled after our own -- a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotisms.
-- Albert Einstein, obituary in New York Times, 19 April 1955, quoted from James A Haught, "Breaking the Last Taboo" (1996)


However we select from nature a complex [of phenomena] using the criterion of simplicity, in no case will its theoretical treatment turn out to be forever appropriate (sufficient).... I do not doubt that the day will come when [general relativity], too, will have to yield to another one, for reasons which at present we do not yet surmise. I believe that this process of deepening theory has no limits.
-- Albert Einstein, acknowledging that all claims to knowledge are de facto subject to revision upon presentation of newer, better evidence, quoted from Victor J Stenger, Physics and Psychics


I do not believe in immortality of the individual, and I consider ethics to be an exclusively human concern with no superhuman authority behind it.
-- Albert Einstein, 1954, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press


[Excerpt]
A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.
-- Albert Einstein, "Religion and Science," New York Times Magazine, 9 November 1930


[Passage]
It seems to me that the idea of a personal God is an anthropological concept which I cannot take seriously. I also cannot imagine some will or goal outside the human sphere.... Science has been charged with undermining morality, but the charge is unjust. A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.
-- Albert Einstein, "Religion and Science," New York Times Magazine, 9 November 1930


One strength of the Communist system ... is that it has some of the characteristics of a religion and inspires the emotions of a religion.
-- Albert Einstein, Out Of My Later Years (1950), thanks to Laird Wilcox, ed, "The Degeneration of Belief"


It was the experience of mystery -- even if mixed with fear -- that engendered religion.
-- Albert Einstein (attributed: source unknown)


Scientific research is based on the idea that everything that takes place is determined by laws of nature, and therefore this holds for the action of people. For this reason, a research scientist will hardly be inclined to believe that events could be influenced by a prayer, i.e. by a wish addressed to a Supernatural Being.
-- Albert Einstein, 1936, responding to a child who wrote and asked if scientists pray. Source: Albert Einstein: The Human Side, Edited by Helen Dukas and Banesh Hoffmann


Posted ImageI cannot conceive of a personal God who would directly influence the actions of individuals, or would directly sit in judgment on creatures of his own creation. I cannot do this in spite of the fact that mechanistic causality has, to a certain extent, been placed in doubt by modern science. [He was speaking of Quantum Mechanics and the breaking down of determinism.] My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superior spirit that reveals itself in the little that we, with our weak and transitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of the highest importance -- but for us, not for God.
-- Albert Einstein, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press


I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures, or has a will of the kind that we experience in ourselves. Neither can I nor would I want to conceive of an individual that survives his physical death; let feeble souls, from fear or absurd egoism, cherish such thoughts. I am satisfied with the mystery of the eternity of life and with the awareness and a glimpse of the marvelous structure of the existing world, together with the devoted striving to comprehend a portion, be it ever so tiny, of the Reason that manifests itself in nature.
-- Albert Einstein, The World as I See It


I am convinced that some political and social activities and practices of the Catholic organizations are detrimental and even dangerous for the community as a whole, here and everywhere. I mention here only the fight against birth control at a time when overpopulation in various countries has become a serious threat to the health of people and a grave obstacle to any attempt to organize peace on this planet.
-- Albert Einstein, letter, 1954


God does not play at dice with the Universe.
-- Albert Einstein, (attributed: source unknown), to which Neils Bohr allegedly responded "Quit telling God what to do!" However, in the Bhagavad Gita, Krsna is quoted as having said: "I am the game of dice. I am the self-centered in the heart of all beings." (See our commentary on this quotation.)


It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.
-- Albert Einstein, 1954, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press


Laws alone cannot secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be a spirit of tolerance in the entire population.
-- Albert Einstein, Out Of My Later Years (1950), quoted from Laird y, ed, "The Degeneration of Belief"


Posted ImageThe more a man is imbued with the ordered regularity of all events the firmer becomes his conviction that there is no room left by the side of this ordered regularity for causes of a different nature. For him neither the rule of human nor the rule of divine will exist as an independent cause of natural events. To be sure, the doctrine of a personal God interfering with the natural events could never be refuted, in the real sense, by science, for this doctrine can always take refuge in those domains in which scientific knowledge has not yet been able to set foot. But I am persuaded that such behaviour on the part of the representatives of religion would not only be unworthy but also fatal. For a doctrine which is able to maintain itself not in clear light but only in the dark, will of necessity lose its effect on mankind, with incalculable harm to human progress....
If it is one of the goals of religions to liberate mankind as far as possible from the bondage of egocentric cravings, desires, and fears, scientific reasoning can aid religion in another sense. Although it is true that it is the goal of science to discover (the) rules which permit the association and foretelling of facts, this is not its only aim. It also seeks to reduce the connections discovered to the smallest possible number of mutually independent conceptual elements. It is in this striving after the rational unification of the manifold that it encounters its greatest successes, even though it is precisely this attempt which causes it to run the greatest risk of falling a prey to illusion. But whoever has undergone the intense experience of successful advances made in this domain, is moved by the profound reverence for the rationality made manifest in existence. By way of the understanding he achieves a far reaching emancipation from the shackles of personal hopes and desires, and thereby attains that humble attitude of mind toward the grandeur of reason, incarnate in existence, and which, in its profoundest depths, is inaccessible to man. This attitude, however, appears to me to be religious in the highest sense of the word. And so it seems to me that science not only purifies the religious impulse of the dross of its anthropomorphism but also contributes to a religious spiritualisation of our understanding of life.
-- Albert Einstein, Science, Philosophy, and Religion, A Symposium, published by the Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941


The mystical trend of our time, which shows itself particularly in the rampant growth of the so-called Theosophy and Spiritualism, is for me no more than a symptom of weakness and confusion. Since our inner experiences consist of reproductions, and combinations of sensory impressions, the concept of a soul without a body seem to me to be empty and devoid of meaning.
The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which based on experience, which refuses dogmatic. If there's any religion that would cope the scientific needs it will be Buddhism....
If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed.
The further the spiritual evolution of mankind advances, the more certain it seems to me that the path to genuine religiosity does not lie through the fear of life, and the fear of death, and blind faith, but through striving after rational knowledge.
Immortality? There are two kinds. The first lives in the imagination of the people, and is thus an illusion. There is a relative immortality which may conserve the memory of an individual for some generations. But there is only one true immortality, on a cosmic scale, and that is the immortality of the cosmos itself. There is no other.
-- Albert Einstein, quoted in Madalyn Murray O'Hair, All the Questions You Ever Wanted to Ask American Atheists (1982) vol. ii., p. 29


The minority, the ruling class at present, has the schools and press, usually the Church as well, under its thumb. This enables it to organize and sway the emotions of the masses, and make its tool of them.
-- Albert Einstein, letter to Sigmund Freud (30 July 1932) ††


[Excerpt]
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
-- Albert Einstein, quoted from the various poster-portraits of Einstein that have graced Cliff Walker's wall for almost two decades, this being Cliff's motto and all-time favorite quip


[Passage]
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. The latter cannot understand it when a man does not thoughtlessly submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence.
-- Albert Einstein, quoted in part from the various poster-portraits of Einstein that have graced Cliff Walker's wall for almost two decades


One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is primitive and childlike -- and yet it is the most precious thing we have.
-- Albert Einstein, echoing Robert Green Ingersoll ("I admit that reason is a small and feeble flame, a flickering torch by stumblers carried in the star-less night, -- blown and flared by passion's storm, -- and yet, it is the only light. Extinguish that, and nought remains." from the Field-Ingersoll Debate), quoted from PhysLink.com


Posted Image

Stenger: To Einstein, 'God' is 'Nature'

"Both deism and traditional Judeo-Christian-Islamic theism must also be contrasted with pantheism, the notion attributed to Baruch Spinoza (d. 1677) that the deity is associated with the order of nature or the universe itself. This also crudely summarizes the Hindu view and that of many indigenous religions around the world. When modern scientists such as Einstein and Stephen Hawking mention 'God' in their writings, this is what they seem to mean: that God is Nature."
-- Victor J Stenger, Has Science Found God? (2001), chapter 3


Posted Image


Posted Image

#35
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent
maixiong,

For the last time... IF you keep on misquoting me as always, please find ways to better use your time wisely and DO NOT try to respond to my post anymore. THAT WOULD MAKE YOU APPEAR TO LOOK A LOT BETTER to me.

For all the intelligenceS you think you possessed and yet to have intentionally misquoted me on so numerous times, then logically it tell me that you are the one that stuck to Buddhism like superglue!! The Buddha never stated anywhere that Buddhism is SUPERIOR to anything in the world like you and other buddisht claimed it to be....

One more time, let me correct you...

I never said or stated anywhere in all your hmongza.com posts here that Albert Einstein was being a Christian. YOU NEED TO FIND A PROOF THAT I HAVE SAID SO, so that I will think that you are not a mere FOOOL. If you can't find it, I don't know what to think of you any more!!

I always maintained that, Albert was not a Buddhist. ITSN'T THAT CLEAR to you!! HOW MANY TIME DO I HAVE TO SAY IT SO YOU CAN DIGEST IT??? Did it hurt you so bad that Albert was not a Buddist??

I also would like for you who keep stiking like superglue to Buddhism as a superior man-made thing, to please stop using things created and conceptualized by inferior man-made SCIENCE technologies. WHY CAN'T YOU UNDERSTAND THAT? Why of all things you claimed that Buddism is the best, and still use stuff created by less the best? If I have found something as the best, I wouldn't even come here and wasted my time in cyper spaced created by less than the best at all. YOU KNOW WHY YOU ARE HERE? You here because you are just a human being like the rest of us, and not a superior buddhist at all!!

It only show that you don't know what you are talking about. It shows me that you are a Buddhist FANATIC!!

Why keep quoting Albert Einstien too? Because he never used Buddhism to creat his theories. If you keep quoting Albert, all of us would have seen that Buddha didn't even equal Albert. So why you keep supporting the superior Buddha with so far inferior Albert's quotes? What benefit does that do? If he is so good, why can't you let the Buddha stand on his on legs??

If Buddhism is so far superior, why you even learned Science and use it? THAT'S NOT A VERY SMART WAY TO DO IT. WHY CAN'T YOU JUST USE BUDDHISM TO GET YOU EVERYTHING THAT YOU EVER WANT IN LIFE??

And I am still waiting for your superior mind thinking TO TAKE YOU to come to see me in america in the confine of my office without boarding a plane, to present to me your presentation on yourself, and the credential that you qualified to be as low as Albert Einstein, as I had persanally extended and invitation to you in the other thread.

You have exactly 10 hours to the clock to do it, and proove it to everyone that you are a REAL deal.

IF YOU CAN'T DO IT, THAN THAT PROOF TO US ALL THAT YOU ARE TALKING WAY BEYOND YOUR ABILITY. AND PLEASE DON'T ITCH TO REPLY TO MY POST HERE ANY MORE!!

Please use you time to meditate to get enlighten faster...

I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts. The rest are details. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p.202)

In the view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognise, there are yet people who say there is no God. But what makes me really angry is that they quote me for support for such  views. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, p. 214)

What separates me from most so-called atheists is a feeling of utter humility toward the unattainable secrets of the harmony of the cosmos. (Albert Einstein to Joseph Lewis, Apr. 18, 1953)

Nobody, certainly, will deny that the idea of the existence of an omnipotent,   just, and omni beneficent personal God is able to accord man solace, help,   and guidance. (Albert Einstein, 1941)

When the answer is simple, God is speaking. (Albert Einstein)

These were quoted by Albert Einstein himself. And if you don't like them or rather choose to focus on what you only like to stcik to, than use your superior intelligence to go and change his historical quotes to be of what you would like to see, so you can be happy!

And from now on, if you think you are SMART enough please STOP respond to my post like a you know what...!! Because I am still awaiting for your proof.

Posted Image


#36
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostChivKeeb, on 18 February 2012 - 07:52 PM, said:

Nujtxeeg,

These clips were part of Science attempt to explain the process of where it's heading, and at last count science is going deep into discovering the creation process and even GOD itself. These days the Big Bang Theory does not stand on a good ground any more!! Physycists and Astrophysicist have gone futher than that, they stated they there were a period of 300,000 years before the Big Bang occurred, and they are in hot pursiuit after that revelation. Atleast science does not claim to know everything or superior to all, like maixiong stated so authoritatively that Buddhism is the best out there, and yet those buddhist still have to use science technololy instead of taking a bowl to go for begging.

The question why don't we just see one piece of Buddhism's attemtp to explain science in explicit details how it was able to do what it did without Buddhism's influence? And now that science has drawn up the related system, then buddhists begin to clamour the claim for buddhism that science started to see the truth in Buddhism! What if there is no science to come foward and explain it at all, how will the buddists' claims that it's so superior be based up on??

Bro txhua lo lus Buddha qhia yeej yog Science tas li mas vim txhua tus tib neeg yeej Proof tau tsuas yog cov uas lam qw qw xwb tsis muaj peev xwm los proof ntawm nws tus kheej li no thiaj tsis paub txog ib yam uas yog reality uas proof tau hlo li mas. Txawm Yuav tsis muaj Sciece los tsis txhawj li mas Vim Txhua yam Buddha qhia txog yeej ib txwm Based on Humainity Proovable

Hnub no kuv niam qhuav mus ntsib ib tug Science Phd studnet los, nws tseem hais tias, "ua cas yus kawm los txog Phd diam twb xav tias yus thiaj yog tus paub yam uas reasonable proof tau ntag no ua cas los mloog me me Buddha cov lus qhia no mam paub tias yus twb tsis paub dab tsis hlo li no"

If Buddhism and Science can go hand in hand, why do Buddhist monks have to rely so heavily on tools, and technologies created by Science which is so inferior than Buddhism to accomplish their teaching, and science has never rely on Buddhism to create a simple cyber space? If I have something so superior, why don't I just use it to the max? Why do I have to keep using something I considered to be so inferior as maixiong so proudly proclaimed? Now, if she doesn't touch anything science or technological tools at all, and only use the Buddha Dhrama to accomplish her daily living in such high standard, than I will not debate on this issue further, and will gladly bow down to serve her for the rest of my life.

Txawm koj tsis yog me nyuam yaus los tsis ua cas kuv teb tas los rov teb dua tau kawg mas. Bro yog qhov uas hais lus kom max tib neeg hnov xwb no Buddha yeej ib txwm siv mas, uas nws xav kom tib neeg txog twg hnov los yeej hnov, nws xav kom tus twg hnov xwb los tus ntawd xwb thiaj hnov, tsis tas li nws tseem paub tias tus twg thiaj ntse txaus yuav nkag siab nws cov lus qhia txog reality, txhua tus mloog nws cov lus qhia yeej yam li qhia attent rau nws ib leeg tus kheejxwb, tsis tas li nws lub suab yeej nrov sib luag rau txhua tus tsis hais nyob deb nyob zeb. Tej miracle uas nws muaj ntau yam tshaj Jesus uas ib txhia niaj hnub khav los peb tsis exiting txog xwb vim nws yeej ib txwm tsis qhuas tej miracle ntawd, Vim pab tsis tau rau tib neeg dim kev Suffer tiam sis tseem tsim kev suffer thiab xwb tsis muaj qab hau dab tsi (Think about it tias yauv tsim kev suffer li cas, yog xav tsis tawm no ho nug kuv mam rov tuaj hais ntxiv os) peb cov kawm reality tsis exiting txog tej yam uas yog nplooj ntoos qhuav zeeg li no mog. Yog xav paub txog tias Buddha ua Miracle dab tsis no mus nthuav pratritipika nyeem uas yog Phra Sut Part os, tsis tas li yog koj xav ua tau miracle yam twg no tseem muaj hauv kev xyaum tib si mog. Txhob mus exiting txog luag tej li, vim yus kiag yeej muaj peev xwm ua tau thiab, muaj conffiend me ntsis thiaj yauv paub tias yus tus kheej muaj peev xwm npaum cas no mog!

We have to remember here that Science, at its conception never used, or never was awared of buddhism, and yet it has discovered or even uncovered new paradigm shift in the improvement for living technology. Buddhism had for 2,500 years ahead of scicence to create all the marvel that science had created, and yet all we see is monks still doing magical chants to protect people all over Thailand, how's that for go hand in hand as being scientific?

Txawm yog Science tsis muab ib nrab sij hawm mus kawm Dhamma ntag mas uas lub ntiaj teb no thiaj niam qhuav kiv tau mus li no xwb tiam sis txhob tu siab mog vim cov Scienctic niam no twb pib tsim zuj zus tuaj lawm uas lawv muab txhua yam base on Buddha's teaching lawm 2400 tawm xyoo nov rov tov lawv tseem yuav tsim tau ntau yam dua qhov koj xav tau lawm nawb. Hos txob muab los hais ti tej neeg dawb huv li Phrasong nawb vim lawv tsis muaj passion hlob li imagination people lawm, muaj yam twg siv yam ntawd, daws kev ntshaw, kev addict kev stick rau txhua yam lawm, tsis muaj kev suffer vim tsis tau yam xav tau li sawv daws lawm. Yog thaum twg tus neeg twg ntse txaus uas relized txog nws kev suffer los ntawm kev ntshaw thiab kev muaj tsis txaus los no thiaj mam xav txog lawv.

[url="]

Just watch this enlightened Thai monk's preaching act and you will question if Buddhism is really far superior or just mere mortal human like you and me!

Bro Qho no koj lam hais koj tias nws enlgintened no seb puas yog enlightened
li koj kev tsis muaj ib qho nkag siab txog Dhamma xwb lauv, yog li ntawd xwb ces tsim nyog mas vim uas koj twb pabu tias reality yog dab tsis no yuav ua cas nkag mus txog koj los sis tus Phibsut ntawd lub mood tam sim ntawd maj? First of all focus on the Dhamma status that are arising in yourself at the very present moment seb zoo li cas mog


Posted Image

#37
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostChivKeeb, on 18 February 2012 - 08:20 PM, said:

Dont' worry tseemmoob

All buddhists practice a techniques so far superior as maxiong herself had claimed again and again to be the best in the world, will undeniably understand my very limited human brain. She even claimed that buddhist can use just their thinking to go anywhere they wanted to go intantly without buying a plane thicket. Well, she has exactly 18 hours now to the clock to use that superior technique to come and meet me in person at my office here in the State, otherwise she is speaking form a source she never quite fully understand but keep thinking to herself that she's so superior to all, even GOD... that, I can't never submit to!


Bro God is only imagintaion yog li kuv thiaj li ntse tshaj koj tus god los kuj hais tsis tau nawb, vim tsis muaj neeg prove tau li naj.

Bro koj pheej yuav kom kuv ua miracle me me li ntawd xwb no tsis tsim nyog pob! Vim koj twb pheej qhuav koj tus God pam xeeb yog ib tug creator txhua yam diam no koj kom nws ua kom cov nyob hoom uas ya tuaj rau tim koj 24 hours no kom ploj kom tas no kuv mam ploj tim no tuaj cuag koj tim ko the last minute ntag, vim tias cov tib neeg exiting miracle li koj muaj coob hwv tsam sawv daws yuav muab kuv tsa ua lawv tus creator thiab no yuav nyuaj kuv hwv os!

Bro! being serious, i just want you to think about it!

Humman thought is the most danger of all so live yourlife carefully (of it).
Don't ever let Mind as your Master but mastered it!


Posted Image

#38
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postmaixiong_vg, on 19 February 2012 - 06:56 AM, said:


Bro don't be a fool of very ford of or sticking to something you are using like computer or going to school by car etc,. One of the main teaching of of Buddha's is to know what you are using not sticking to it or you be suffer like you are being here!

I'm quite sure that koj thiab kuv yog tsis muaj car siv thiab computer siv no koj yuav yog tus uas suffer. at the same time kuv ces muaj rau ntawd ces siv tsis muaj kuj cia li, hos yuav kom kuv tseg tsis pub developing of my wise to know Super nature status li koj no yuav ua tsis tau nawb vim kuv pom benefite ntawm kev getting wiser of knowing what you don't know, and could never know. Why i say that? because These reality knowledge is not imagination therefor imaginator and close-minded one could never understand or get close to it
. More over i don't need a closen- minded servant. Kuv twb hais rau koj tias Dhamma no koj yuav tsum siv koj tus kheej proof ntawm koj tus kheej no cas koj pheej yuav siv koj txoj kev li ntseeg God xwb maj! uas yuav depends your life to others! more over to your imagination god. Tsis tas li ntawd kuv yeej ib txwm hais rau hauv no rau koj tib si tias Buddha tsis need muab miracle los nuv tib neeg no nev. =  Hahahahahaha kuv xav hais tias yog cov Anostic thiab cov Theism thiaj hais li ntawd xwb no ua cas Buddah tseem hais li ntawd lawm thiab. Tabsi Buddah hais txawv zog lawm hais tias muab Miracle los nuv neeg no lawm xwb.  Theism hais mas yog hais li no:  Christian muab bible los nuv neeg, nuv Dollor, yog li nyob hauv bible muaj txhua yam uas ua rau neeg yuam kev qhov muag txhaij, hlwb qauj taus.  Piv txwv li tus neeg nuv ntses, nyob hauv nws lub thawv muaj txhua yam kab, tus liab tus ntsuab tus zoo li cas los muaj tag.  Leej twg nyeem bible mas thiaj pom tseeb li lawv hais.  Tabsi kuv ho muab piv rau hmoob zaj dabneeg Niam tais sib hlub noj plab qab lawm xwb.  Rau qhov zaj dab neeg ntawd phim dua.  kuv qhov pivtxwv zoo dua los melikas qhov pivtxwv zoo dua mas? thov qhia thiab nawb  Vim cov uas tsis tau paub dua miracle ces yuav danger heev rau lawv, uas yuav exiting heev thiab lam cia li muab tag nws lub neej txoj sia rau tej yam tsis muaj qab hau li no yam pos muag nti. More over, these kind of people is another unquality one, uncapable one of learning and knowing realilty creator (that you call god)

Bro koj niam yuam Albert Einstein kom ua christ xwb xwb no koj taug qab seb Christian twb ntes pes tsawg tus Scientis mus hlawv lawm os.
(Qhov no Bro Vam ntxawg twb paub cas koj ho tsis paub no it is no doult!) Tom qab no Christian tsim dheev lawm tias yog tsis muab Science los yuam ua lawv tog kom tau no ces Christian tsis muaj qab hau rau cov neeg hlwb tshiab lawm no thiaj los yuam li koj hais no mas. Think about it.


peb hmoob tus Chivkeeb lawv mas tseem keej tshaj cov Top scholar lawm ntau pua npaug hos, cov Top scholar uas cia li tawm ntsiag to muaj txog 100 tus xwb vim lawv tsis yog vajtswv tus tub txib li chiv chivkeeb.  Chivkeeb yog kiag vajtswv tus tub sab laj uas sau bible ntag nawb. Chivkeeb twb caw koj mus saib nws lub Office no ces mus mas.  Mus saib seb lawv khoo ntiajteb li cas, ua cas es poj mekas yuav pw liab qab vog nraum zoov plaub twb tawm tej txoj daj daj,  Xibfwb nqa nqa bible, xibfwb pom cov duab liab qab hauv bible tej tug hluas nkauj pawj dawb paug ces xibfwb tebleb tawv ces xibfwb deev cov poj niam xwb.  tsam no hmoob twb xyaum tau hauv bible los lawm thiab,   ua movies liab qab, tsis ntev no ces nus muag yuav sib deev thiab lau, twb muaj hmoob yaj yuav hmoob yaj lawm laiv.  Cov duab liab qab hauv bible yog ua kom txiv neej tawv nruj ntag hos.

Kuv xav nug kom seb haujsam puas muaj duab liab qab los pab txiv neej kom txiv neej tawv nruj.  Yog muaj no kuv xav nqa haujsam ib phau ntawv pab kuv thiab vim kuv laus lawm tawv nruj tsis taus lawm ces yuav tau nqa ib phau pab kuv.


Albert tus Creator tsis yog koj tus nawb mus ua zoo XAV thiab nrhiav information mog thiaj tsim nyog os.

Albert Einstein (1879-1955)
German-born American theoretical physicist whose special and general theories of relativity revolutionized modern thought on the nature of space and time
Check our Albert Einstein Historical Index
Continue with Alphabetically Sequenced Quotations


Posted ImageI believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings.
-- Albert Einstein, following his wife's advice in responding to Rabbi Herbert Goldstein of the International Synagogue in New York, who had sent Einstein a cablegram bluntly demanding "Do you believe in God?" Quoted from and citation notes derived from Victor J Stenger, Has Science Found God? (draft: 2001), chapter 3.


The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this.
-- Albert Einstein, in a letter responding to philosopher Eric Gutkind, who had sent him a copy of his book Choose Life: The Biblical Call to Revolt; quoted from James Randerson, "Childish Superstition: Einstein's Letter Makes View of Religion Relatively Clear: Scientist's Reply to Sell for up to £8,000, and Stoke Debate over His Beliefs" The Guardian, (13 May 2008)


For me the Jewish religion like all others is an incarnation of the most childish superstitions. And the Jewish people to whom I gladly belong and with whose mentality I have a deep affinity have no different quality for me than all other people. As far as my experience goes, they are no better than other human groups, although they are protected from the worst cancers by a lack of power. Otherwise I cannot see anything "chosen" about them.
-- Albert Einstein, in a letter responding to philosopher Eric Gutkind, who had sent him a copy of his book Choose Life: The Biblical Call to Revolt; quoted from James Randerson, "Childish Superstition: Einstein's Letter Makes View of Religion Relatively Clear: Scientist's Reply to Sell for up to £8,000, and Stoke Debate over His Beliefs" The Guardian, (13 May 2008)


Make everything as simple as possible but not simpler.
-- Albert Einstein (attributed: source unknown)


[O]nly if every individual strives for truth can humanity attain a happier future; the atavisms in each of us that stand in the way of a friendlier destiny can only thus be rendered ineffective.
-- Albert Einstein, Foreward to Homer W Smith, Man and His Gods


Strange is our situation here on Earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to divine a purpose. From the standpoint of daily life, however, there is one thing we do know: that man is here for the sake of other men -- above all for those upon whose smiles and well-being our own happiness depends.
-- Albert Einstein, quoted from James A Haught, ed, 2000 Years of Disbelief, p. 241


I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modeled after our own -- a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotisms.
-- Albert Einstein, obituary in New York Times, 19 April 1955, quoted from James A Haught, "Breaking the Last Taboo" (1996)


However we select from nature a complex [of phenomena] using the criterion of simplicity, in no case will its theoretical treatment turn out to be forever appropriate (sufficient).... I do not doubt that the day will come when [general relativity], too, will have to yield to another one, for reasons which at present we do not yet surmise. I believe that this process of deepening theory has no limits.
-- Albert Einstein, acknowledging that all claims to knowledge are de facto subject to revision upon presentation of newer, better evidence, quoted from Victor J Stenger, Physics and Psychics


I do not believe in immortality of the individual, and I consider ethics to be an exclusively human concern with no superhuman authority behind it.
-- Albert Einstein, 1954, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press


[Excerpt]
A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.
-- Albert Einstein, "Religion and Science," New York Times Magazine, 9 November 1930


[Passage]
It seems to me that the idea of a personal God is an anthropological concept which I cannot take seriously. I also cannot imagine some will or goal outside the human sphere.... Science has been charged with undermining morality, but the charge is unjust. A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.
-- Albert Einstein, "Religion and Science," New York Times Magazine, 9 November 1930


One strength of the Communist system ... is that it has some of the characteristics of a religion and inspires the emotions of a religion.
-- Albert Einstein, Out Of My Later Years (1950), thanks to Laird Wilcox, ed, "The Degeneration of Belief"


It was the experience of mystery -- even if mixed with fear -- that engendered religion.
-- Albert Einstein (attributed: source unknown)


Scientific research is based on the idea that everything that takes place is determined by laws of nature, and therefore this holds for the action of people. For this reason, a research scientist will hardly be inclined to believe that events could be influenced by a prayer, i.e. by a wish addressed to a Supernatural Being.
-- Albert Einstein, 1936, responding to a child who wrote and asked if scientists pray. Source: Albert Einstein: The Human Side, Edited by Helen Dukas and Banesh Hoffmann


Posted ImageI cannot conceive of a personal God who would directly influence the actions of individuals, or would directly sit in judgment on creatures of his own creation. I cannot do this in spite of the fact that mechanistic causality has, to a certain extent, been placed in doubt by modern science. [He was speaking of Quantum Mechanics and the breaking down of determinism.] My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superior spirit that reveals itself in the little that we, with our weak and transitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of the highest importance -- but for us, not for God.
-- Albert Einstein, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press


I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures, or has a will of the kind that we experience in ourselves. Neither can I nor would I want to conceive of an individual that survives his physical death; let feeble souls, from fear or absurd egoism, cherish such thoughts. I am satisfied with the mystery of the eternity of life and with the awareness and a glimpse of the marvelous structure of the existing world, together with the devoted striving to comprehend a portion, be it ever so tiny, of the Reason that manifests itself in nature.
-- Albert Einstein, The World as I See It


I am convinced that some political and social activities and practices of the Catholic organizations are detrimental and even dangerous for the community as a whole, here and everywhere. I mention here only the fight against birth control at a time when overpopulation in various countries has become a serious threat to the health of people and a grave obstacle to any attempt to organize peace on this planet.
-- Albert Einstein, letter, 1954


God does not play at dice with the Universe.
-- Albert Einstein, (attributed: source unknown), to which Neils Bohr allegedly responded "Quit telling God what to do!" However, in the Bhagavad Gita, Krsna is quoted as having said: "I am the game of dice. I am the self-centered in the heart of all beings." (See our commentary on this quotation.)


It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.
-- Albert Einstein, 1954, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press


Laws alone cannot secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be a spirit of tolerance in the entire population.
-- Albert Einstein, Out Of My Later Years (1950), quoted from Laird y, ed, "The Degeneration of Belief"


Posted ImageThe more a man is imbued with the ordered regularity of all events the firmer becomes his conviction that there is no room left by the side of this ordered regularity for causes of a different nature. For him neither the rule of human nor the rule of divine will exist as an independent cause of natural events. To be sure, the doctrine of a personal God interfering with the natural events could never be refuted, in the real sense, by science, for this doctrine can always take refuge in those domains in which scientific knowledge has not yet been able to set foot. But I am persuaded that such behaviour on the part of the representatives of religion would not only be unworthy but also fatal. For a doctrine which is able to maintain itself not in clear light but only in the dark, will of necessity lose its effect on mankind, with incalculable harm to human progress....
If it is one of the goals of religions to liberate mankind as far as possible from the bondage of egocentric cravings, desires, and fears, scientific reasoning can aid religion in another sense. Although it is true that it is the goal of science to discover (the) rules which permit the association and foretelling of facts, this is not its only kuv phem. It also seeks to reduce the connections discovered to the smallest possible number of mutually independent conceptual elements. It is in this striving after the rational unification of the manifold that it encounters its greatest successes, even though it is precisely this attempt which causes it to run the greatest risk of falling a prey to illusion. But whoever has undergone the intense experience of successful advances made in this domain, is moved by the profound reverence for the rationality made manifest in existence. By way of the understanding he achieves a far reaching emancipation from the shackles of personal hopes and desires, and thereby attains that humble attitude of mind toward the grandeur of reason, incarnate in existence, and which, in its profoundest depths, is inaccessible to man. This attitude, however, appears to me to be religious in the highest sense of the word. And so it seems to me that science not only purifies the religious impulse of the dross of its anthropomorphism but also contributes to a religious spiritualisation of our understanding of life.
-- Albert Einstein, Science, Philosophy, and Religion, A Symposium, published by the Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941


The mystical trend of our time, which shows itself particularly in the rampant growth of the so-called Theosophy and Spiritualism, is for me no more than a symptom of weakness and confusion. Since our inner experiences consist of reproductions, and combinations of sensory impressions, the concept of a soul without a body seem to me to be empty and devoid of meaning.
The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which based on experience, which refuses dogmatic. If there's any religion that would cope the scientific needs it will be Buddhism....
If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed.
The further the spiritual evolution of mankind advances, the more certain it seems to me that the path to genuine religiosity does not lie through the fear of life, and the fear of death, and blind faith, but through striving after rational knowledge.
Immortality? There are two kinds. The first lives in the imagination of the people, and is thus an illusion. There is a relative immortality which may conserve the memory of an individual for some generations. But there is only one true immortality, on a cosmic scale, and that is the immortality of the cosmos itself. There is no other.
-- Albert Einstein, quoted in Madalyn Murray O'Hair, All the Questions You Ever Wanted to Ask American Atheists (1982) vol. ii., p. 29


The minority, the ruling class at present, has the schools and press, usually the Church as well, under its thumb. This enables it to organize and sway the emotions of the masses, and make its tool of them.
-- Albert Einstein, letter to Sigmund Freud (30 July 1932) ††


[Excerpt]
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
-- Albert Einstein, quoted from the various poster-portraits of Einstein that have graced Cliff Walker's wall for almost two decades, this being Cliff's motto and all-time favorite quip


[Passage]
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. The latter cannot understand it when a man does not thoughtlessly submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence.
-- Albert Einstein, quoted in part from the various poster-portraits of Einstein that have graced Cliff Walker's wall for almost two decades


One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is primitive and childlike -- and yet it is the most precious thing we have.
-- Albert Einstein, echoing Robert Green Ingersoll ("I admit that reason is a small and feeble flame, a flickering torch by stumblers carried in the star-less night, -- blown and flared by passion's storm, -- and yet, it is the only light. Extinguish that, and nought remains." from the Field-Ingersoll Debate), quoted from PhysLink.com


Posted Image

Stenger: To Einstein, 'God' is 'Nature'

"Both deism and traditional Judeo-Christian-Islamic theism must also be contrasted with pantheism, the notion attributed to Baruch Spinoza (d. 1677) that the deity is associated with the order of nature or the universe itself. This also crudely summarizes the Hindu view and that of many indigenous religions around the world. When modern scientists such as Einstein and Stephen Hawking mention 'God' in their writings, this is what they seem to mean: that God is Nature."
-- Victor J Stenger, Has Science Found God? (2001), chapter 3


Posted Image#39
SillyMe

SillyMe

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 13,800 posts
Reputation: 768
Excellent
:55318906:  :55318906:  :55318906: Vamntxawg_*  :55318906:

#40
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View Postmaixiong_vg, on 19 February 2012 - 08:18 AM, said:

Bro God is only imagintaion yog li kuv thiaj li ntse tshaj koj tus god los kuj hais tsis tau nawb, vim tsis muaj neeg prove tau li naj.

Bro koj pheej yuav kom kuv ua miracle me me li ntawd xwb no tsis tsim nyog pob! Vim koj twb pheej qhuav koj tus God pam xeeb yog ib tug creator txhua yam diam no koj kom nws ua kom cov nyob hoom uas ya tuaj rau tim koj 24 hours no kom ploj kom tas no kuv mam ploj tim no tuaj cuag koj tim ko the last minute ntag, vim tias cov tib neeg exiting miracle li koj muaj coob hwv tsam sawv daws yuav muab kuv tsa ua lawv tus creator thiab no yuav nyuaj kuv hwv os!

Bro! being serious, i just want you to think about it!

Humman thought is the most danger of all so live yourlife carefully (of it).
Don't ever let Mind as your Master but mastered it!
Maixiong,

So you are saying you can't do what you have strongly claimed that you and your superior buddhism can do? If you can't do anything that you claimed to be so superior, than don't even attempt to say it any more. It make you not looking very good. If science is so less superior and can keep doing what it say it can, why can't a superior buddhist who claimed to be able to travel anywhere using merely her mind, still need to board a plane to come to America? What logic are you saying here?

So, your human thought as maixiong had claimed that her buddhism is so far superior but still keep on using things produced and created by less inferoior technologies is very dangerous indeed. You need to master your mind before you even come here to comment for us.

Because, what the buddha said and did, were not what you yourself say and do. Please make a distinction of these - between you and the buddha - well so you can overcome your superior mind instead of using the Buddha's saying, or Albert Einstein's saying every single time time here like they even know you at all.

You were misquoting me so much and I wonder if I even care about what you going to say any more!! By the same logic, I don't know if I should even trust what ever you wrote in here at all!!

SO ONCE AND FOR ALL.... STOP COMMENTING ON MY POST.....PLEASE

Posted Image