Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Dr. Shoua Yang

242 posts in this topic

Posted · Report post

Qhov uas kuv ib nyuag khawb taubhau mad xws li no: Dr. Suav Yaj haistias ib tug cim ntawm Hmoob mad yog kev ntseeg, uas nws hais txog siv xwmkab coj los represent thiab elevate peb Hmoob. Tam li kuv totaub cov lus no ces pes tau haistias Suav Yaj yog coj kevcai Hmoob es tsis tuaj Yesxus/Tshawj/others tog. Tiamsis ua licas nws ho lam cias cov neeg Yesxus Tshawj tuaj ua thawjcoj hauv nws lub tshoob sibyuav mad? Xyuas daim video sis tus host yeej siv Yesxus Vajtswv cov lus laiv. Qhov nod yog contradiction (hais ib qho, ua ib qho txawv) lawm nav, kuv xav nas... Nej tus twg paub sim avthibnpais rau peb soj.

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcai Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcai Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

Kuj yog thiab yog koj tib laim muag xyuas xwb nad. Tabsi yog koj muab xav thiab ntsia zoo zoo si Christianity thiab Hmoob kevcai nod tsim sibhaum laiv, yog koj analyze cov core values/doctrines nad.

Dr. Suav xav kom peb muaj tib txoj kev history/keebkwm xwb, es txhob muaj 2 daim, tiamsis yog nws txais lossis incorporate Christainity nkag nrog Hmoob Kevcai keebkwm sis cov Christians yeej yuav siv lawv zaj history haistias Hmoob los tom Isreal or Middle-East los,,, Qhov nod ces pes tau haistais cov Christians yeej yuav rhuav Hmoob txoj keebkwm ua luag cov historians haistais peb yeej nyob peb ntawm tus Dej Dag (Yellower River Basin) lawm tau tsheej pham tsheej puas xyoo.

Tsis tas li ntawd xwb, Christianity yog ib qho assimilation thiab destructive cultural force laiv. Nws yeej yuav nhriav kom tau txoj kev los nrhuav Hmoob kevcai dabqhua vim haistais Christian doctrines yeej tsis pub ntseeg thiab accept tej nod. Cov es muab Hmoob thiab Christian kevcai los fused uake ces yog nws pib nws ib zaj kevcai tshiab es tsi raug meej lawm xwb od,,, or in English, they're trying to sit on two stools, and by trying to sit in the middle they fall through, as now they're only creating their own version of Hmong or Christian values which are not accurate anymore.

Kuv tsuas hais nod koj nej thiab Dr. Suav tibsi xav meej zog xwb os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcai Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

Kuj yog thiab yog koj tib laim muag xyuas xwb nad. Tabsi yog koj muab xav thiab ntsia zoo zoo si Christianity thiab Hmoob kevcai nod tsim sibhaum laiv, yog koj analyze cov core values/doctrines nad.

Dr. Suav xav kom peb muaj tib txoj kev history/keebkwm xwb, es txhob muaj 2 daim, tiamsis yog nws txais lossis incorporate Christainity nkag nrog Hmoob Kevcai keebkwm sis cov Christians yeej yuav siv lawv zaj history haistias Hmoob los tom Isreal or Middle-East los,,, Qhov nod ces pes tau haistais cov Christians yeej yuav rhuav Hmoob txoj keebkwm ua luag cov historians haistais peb yeej nyob peb ntawm tus Dej Dag (Yellower River Basin) lawm tau tsheej pham tsheej puas xyoo.

Tsis tas li ntawd xwb, Christianity yog ib qho assimilation thiab destructive cultural force laiv. Nws yeej yuav nhriav kom tau txoj kev los nrhuav Hmoob kevcai dabqhua vim haistais Christian doctrines yeej tsis pub ntseeg thiab accept tej nod. Cov es muab Hmoob thiab Christian kevcai los fused uake ces yog nws pib nws ib zaj kevcai tshiab es tsi raug meej lawm xwb od,,, or in English, they're trying to sit on two stools, and by trying to sit in the middle they fall through, as now they're only creating their own version of Hmong or Christian values which are not accurate anymore.

Kuv tsuas hais nod koj nej thiab Dr. Suav tibsi xav meej zog xwb os.

Kuv tsis mloog leejtwg tham thiab hais licas. Tabsis kuv xav tias Dr. Suav Yaj qhov dream yuav tsis dhau mus rau qhov tseeb vimtias cov coj Hmoob tug, ua Hmoob tug, nqaig jhav yog Hmoob tug yuav tsis kam mus zwm ua lwm haiv neeg thiaj cov lwm haiv neeg tug.

Qhov uas kuv ib nyuag khawb taubhau mad xws li no: Dr. Suav Yaj haistias ib tug cim ntawm Hmoob mad yog kev ntseeg, uas nws hais txog siv xwmkab coj los represent thiab elevate peb Hmoob. Tam li kuv totaub cov lus no ces pes tau haistias Suav Yaj yog coj kevcai Hmoob es tsis tuaj Yesxus/Tshawj/others tog. Tiamsis ua licas nws ho lam cias cov neeg Yesxus Tshawj tuaj ua thawjcoj hauv nws lub tshoob sibyuav mad? Xyuas daim video sis tus host yeej siv Yesxus Vajtswv cov lus laiv. Qhov nod yog contradiction (hais ib qho, ua ib qho txawv) lawm nav, kuv xav nas... Nej tus twg paub sim avthibnpais rau peb soj.

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcai Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcai Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

Kuj yog thiab yog koj tib laim muag xyuas xwb nad. Tabsi yog koj muab xav thiab ntsia zoo zoo si Christianity thiab Hmoob kevcai nod tsim sibhaum laiv, yog koj analyze cov core values/doctrines nad.

Dr. Suav xav kom peb muaj tib txoj kev history/keebkwm xwb, es txhob muaj 2 daim, tiamsis yog nws txais lossis incorporate Christainity nkag nrog Hmoob Kevcai keebkwm sis cov Christians yeej yuav siv lawv zaj history haistias Hmoob los tom Isreal or Middle-East los,,, Qhov nod ces pes tau haistais cov Christians yeej yuav rhuav Hmoob txoj keebkwm ua luag cov historians haistais peb yeej nyob peb ntawm tus Dej Dag (Yellower River Basin) lawm tau tsheej pham tsheej puas xyoo.

Tsis tas li ntawd xwb, Christianity yog ib qho assimilation thiab destructive cultural force laiv. Nws yeej yuav nhriav kom tau txoj kev los nrhuav Hmoob kevcai dabqhua vim haistais Christian doctrines yeej tsis pub ntseeg thiab accept tej nod. Cov es muab Hmoob thiab Christian kevcai los fused uake ces yog nws pib nws ib zaj kevcai tshiab es tsi raug meej lawm xwb od,,, or in English, they're trying to sit on two stools, and by trying to sit in the middle they fall through, as now they're only creating their own version of Hmong or Christian values which are not accurate anymore.

Kuv tsuas hais nod koj nej thiab Dr. Suav tibsi xav meej zog xwb os.

Kuv tsis mloog leejtwg tham thiab hais licas. Tabsis kuv xav tias Dr. Suav Yaj qhov dream yuav tsis dhau mus rau qhov tseeb vimtias cov coj Hmoob tug, ua Hmoob tug, nqaig jhav yog Hmoob tug yuav tsis kam mus zwm ua lwm haiv neeg thiaj cov lwm haiv neeg tug.

Qhov uas kuv ib nyuag khawb taubhau mad xws li no: Dr. Suav Yaj haistias ib tug cim ntawm Hmoob mad yog kev ntseeg, uas nws hais txog siv xwmkab coj los represent thiab elevate peb Hmoob. Tam li kuv totaub cov lus no ces pes tau haistias Suav Yaj yog coj kevcai Hmoob es tsis tuaj Yesxus/Tshawj/others tog. Tiamsis ua licas nws ho lam cias cov neeg Yesxus Tshawj tuaj ua thawjcoj hauv nws lub tshoob sibyuav mad? Xyuas daim video sis tus host yeej siv Yesxus Vajtswv cov lus laiv. Qhov nod yog contradiction (hais ib qho, ua ib qho txawv) lawm nav, kuv xav nas... Nej tus twg paub sim avthibnpais rau peb soj.

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcaiN Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

HMOOB NTSEEG YEXUS THIAB HMOOB COJ CATHOLIC SIB TXAWV.

HMOOB COJ THIAB NTSEEG LI YEXUS HAIS "KUV YOG TXOJ KEV, QHOV TSEEB THIAB YOG TXOJ SIA".

HHMOOB CATHOLIC CO LI HMOOB DABQHUAS YXAW NROG CATHOLIC.

NCO NTSOOV CATHOLIC NWS YOG NWS  IB

HOM RELIGION

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcai Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

Kuj yog thiab yog koj tib laim muag xyuas xwb nad. Tabsi yog koj muab xav thiab ntsia zoo zoo si Christianity thiab Hmoob kevcai nod tsim sibhaum laiv, yog koj analyze cov core values/doctrines nad.

Dr. Suav xav kom peb muaj tib txoj kev history/keebkwm xwb, es txhob muaj 2 daim, tiamsis yog nws txais lossis incorporate Christainity nkag nrog Hmoob Kevcai keebkwm sis cov Christians yeej yuav siv lawv zaj history haistias Hmoob los tom Isreal or Middle-East los,,, Qhov nod ces pes tau haistais cov Christians yeej yuav rhuav Hmoob txoj keebkwm ua luag cov historians haistais peb yeej nyob peb ntawm tus Dej Dag (Yellower River Basin) lawm tau tsheej pham tsheej puas xyoo.

Tsis tas li ntawd xwb, Christianity yog ib qho assimilation thiab destructive cultural force laiv. Nws yeej yuav nhriav kom tau txoj kev los nrhuav Hmoob kevcai dabqhua vim haistais Christian doctrines yeej tsis pub ntseeg thiab accept tej nod. Cov es muab Hmoob thiab Christian kevcai los fused uake ces yog nws pib nws ib zaj kevcai tshiab es tsi raug meej lawm xwb od,,, or in English, they're trying to sit on two stools, and by trying to sit in the middle they fall through, as now they're only creating their own version of Hmong or Christian values which are not accurate anymore.

Kuv tsuas hais nod koj nej thiab Dr. Suav tibsi xav meej zog xwb os.

Auj= kam ua 3 -4 yam kev cai diam no kuv ho tsis kam ua li ntawd mas ntau tus txiv muam ntshai yuav tsis hais txog kuv poj kuv yawm los noj los pab ces tsa  chij dawb xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcai Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

Kuj yog thiab yog koj tib laim muag xyuas xwb nad. Tabsi yog koj muab xav thiab ntsia zoo zoo si Christianity thiab Hmoob kevcai nod tsim sibhaum laiv, yog koj analyze cov core values/doctrines nad.

Dr. Suav xav kom peb muaj tib txoj kev history/keebkwm xwb, es txhob muaj 2 daim, tiamsis yog nws txais lossis incorporate Christainity nkag nrog Hmoob Kevcai keebkwm sis cov Christians yeej yuav siv lawv zaj history haistias Hmoob los tom Isreal or Middle-East los,,, Qhov nod ces pes tau haistais cov Christians yeej yuav rhuav Hmoob txoj keebkwm ua luag cov historians haistais peb yeej nyob peb ntawm tus Dej Dag (Yellower River Basin) lawm tau tsheej pham tsheej puas xyoo.

Tsis tas li ntawd xwb, Christianity yog ib qho assimilation thiab destructive cultural force laiv. Nws yeej yuav nhriav kom tau txoj kev los nrhuav Hmoob kevcai dabqhua vim haistais Christian doctrines yeej tsis pub ntseeg thiab accept tej nod. Cov es muab Hmoob thiab Christian kevcai los fused uake ces yog nws pib nws ib zaj kevcai tshiab es tsi raug meej lawm xwb od,,, or in English, they're trying to sit on two stools, and by trying to sit in the middle they fall through, as now they're only creating their own version of Hmong or Christian values which are not accurate anymore.

Kuv tsuas hais nod koj nej thiab Dr. Suav tibsi xav meej zog xwb os.

Txhob mus hais txog Hmoob xwb. Lwm haiv neeg coj sib txawv kevcai dabqhuas los yeej tsis sib haumxeeb. Pivxam li cov kavtausliv, Christian, Baptist, Lutheran, etc. Lawv hais txog ib tug Vajtswv xwb los lawm nyias qhuas nyias zaj yog.

Paub tseeb tias coj kevcais dabqhuas Yesxus tsis muaj kev sib haubxeeb nrog cov coj kevcai Hmoob mas. Evidently, tus Hmoob uas nhav ces ristsho Hmoob tabmeeg cem cov Hmoob coj kevcai Hmoob. Qhovno yog lawv yuav ua kom Hmoob sib tawg, sib tawmtsam, sib ntaus, sib tua yav pemsuab. Qhov no yog tim cov lhuas txheej tshiab no tsis txawj coj!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

Nws tsis matter rau cov coj kevcai dabqhuas Hmoob nawb. Koj saib VP lub ntees ua pivtxwv. Tham qhov no rau koj mloog. Tsis yog kuv nhov. Kuv mus koom lawv rooj mov ntag. Tus tswvtsev cok kevcai kavtausliv. Nws ua plig rau menyuam mos. Hu tus coj kevcai Hmoob tuaj cheb thiab khi tes, tus xibfwb coj kevcai Yesxus ua tus thov ntuj mam noj mov. Tsis txhaum leejtwg li'os.

Kuj yog thiab yog koj tib laim muag xyuas xwb nad. Tabsi yog koj muab xav thiab ntsia zoo zoo si Christianity thiab Hmoob kevcai nod tsim sibhaum laiv, yog koj analyze cov core values/doctrines nad.

Dr. Suav xav kom peb muaj tib txoj kev history/keebkwm xwb, es txhob muaj 2 daim, tiamsis yog nws txais lossis incorporate Christainity nkag nrog Hmoob Kevcai keebkwm sis cov Christians yeej yuav siv lawv zaj history haistias Hmoob los tom Isreal or Middle-East los,,, Qhov nod ces pes tau haistais cov Christians yeej yuav rhuav Hmoob txoj keebkwm ua luag cov historians haistais peb yeej nyob peb ntawm tus Dej Dag (Yellower River Basin) lawm tau tsheej pham tsheej puas xyoo.

Tsis tas li ntawd xwb, Christianity yog ib qho assimilation thiab destructive cultural force laiv. Nws yeej yuav nhriav kom tau txoj kev los nrhuav Hmoob kevcai dabqhua vim haistais Christian doctrines yeej tsis pub ntseeg thiab accept tej nod. Cov es muab Hmoob thiab Christian kevcai los fused uake ces yog nws pib nws ib zaj kevcai tshiab es tsi raug meej lawm xwb od,,, or in English, they're trying to sit on two stools, and by trying to sit in the middle they fall through, as now they're only creating their own version of Hmong or Christian values which are not accurate anymore.

Kuv tsuas hais nod koj nej thiab Dr. Suav tibsi xav meej zog xwb os.

Txhob mus hais txog Hmoob xwb. Lwm haiv neeg coj sib txawv kevcai dabqhuas los yeej tsis sib haumxeeb. Pivxam li cov kavtausliv, Christian, Baptist, Lutheran, etc. Lawv hais txog ib tug Vajtswv xwb los lawm nyias qhuas nyias zaj yog.

Paub tseeb tias coj kevcais dabqhuas Yesxus tsis muaj kev sib haubxeeb nrog cov coj kevcai Hmoob mas. Evidently, tus Hmoob uas nhav ces ristsho Hmoob tabmeeg cem cov Hmoob coj kevcai Hmoob. Qhovno yog lawv yuav ua kom Hmoob sib tawg, sib tawmtsam, sib ntaus, sib tua yav pemsuab. Qhov no yog tim cov lhuas txheej tshiab no tsis txawj coj!

Pab pawg haiv neeg twg luag ntseeg yam kev cai ntawd lawm luag yeej npaj kom tau lub tuam tsev teev lo tuav ua puav pheej rau luag  hais txog  hmoob  txawm mu ntseeg yam twg los tsis kav ntev li  nyuam qhuav vam nyov xwb twb tawg tas  koj mu koj kuv mu kuv vim lub siab me22pom tsis tau ib yam txawv tsav  ntawm  qhov nws pom = kev ntseeg zoo li ib cov txoos hnav xwb  hnav tsis ntuag lo yog pom dub ib qho lawm tso pov tseg  ces vam meej tsis tau li 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv mloog tsis tas, tabsis the whole point ces yog Hmoob Tebchaws lub tswvyim. But what the hell Hmoob tebchaws lub tswvyim yog dag neeg los xav kom Hmoob muaj tebchaws tiag? Remember "There is no free lunch." Dr. Suav Yaj thawj 1-2 sob lus yog lawm. Kuv mloog tsis tas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg:

yog rov mus saib page 1 los txog pag 10 no ces: tu siab nrhov lawm os LOV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lwm yam lus ces Dr. Suav Yaj puav leej hais yog tas thiab siv tau lawm, tiamsis kuv tsis agree txog tej lus thuam cov qub Nom qub tswv xws li  Phanyas Tub Bee thiab Hlob Vaj Pov nkawv.  Peb ua neej nyob tsis muaj leejtwg yuav ua tau txhua yam perfect li.  Yav dhau los vim peb Hmoob siab phem heev thiaj li tsis muaj ib Thawj Hmoob sawv tau los ua ib tug coj.  Nyob li VP los yog tsis muaj lwm haivneeg pab cawm ces yawg twb raug Hmoob muab nws tua tuag lawm.  Yog tsis muaj tej Nomtswv hais los ua li peb puas muaj hnub no thiab puas tuaj txog tebchaws no?  Qhov no kom peb yuav tau txhob momtxeej.  Niajhnub nimno sawvdaws lub ncauj lam tham nrov kawg los twb tsis pom ib tus yuav sawv los ntaus ntej hlo tias peb ua li no, ua li tod kiag.  Sawvdaws tseem niajhnub nyias tsa tej koomhaum uas yog nyias pab nyias pawg los sib tog ua rau pem toj nram hav ntxhov quas niab xwb.  

Txoj kev kawm thiab kev ua neej tsis hais leejtwg, lub tebchaws twg thaum xub pib los xyaum ua neej peb yuav tau SIB KAWM, tus thawj coj twg coj tau yam twg zoo, peb muab yam ntawd los khaws cia tseg ua qauv rau peb xyaum coj mus siv rau lub neej yav tom ntej.  Yam twg tej Nomtswv qub coj tau tsis yog, yam ntawd peb muab sau tseg cia ua keebkwm tseg txhob muab siv ntxiv lawm.  Txoj kev ua neej nws mus li ntawd mas peb thiaj li vammeej zujzus uas zoo nkaus li ua lub tsev tiav tog zus tuaj.  Hos yog kuv ua koj los rhuav, koj los thuam ces zoo nkaus li peb ua ib tsev tsis muaj hnub tiav li vim zoo nkaus li kuv twb ua tsev txog tog lawm koj ho los txais TIAMSIS koj tsis yog los ua ntxiv hos koj los muab rhuav tag nrho mam li rov pib zero tuaj dua.

Peb Hmoob txoj kev coj nws zoo nkaus li kuv hais los saum no tsis txawv ib qhov kiag.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lwm yam lus ces Dr. Suav Yaj puav leej hais yog tas thiab siv tau lawm, tiamsis kuv tsis agree txog tej lus thuam cov qub Nom qub tswv xws li  Phanyas Tub Bee thiab Hlob Vaj Pov nkawv.  Peb ua neej nyob tsis muaj leejtwg yuav ua tau txhua yam perfect li.  Yav dhau los vim peb Hmoob siab phem heev thiaj li tsis muaj ib Thawj Hmoob sawv tau los ua ib tug coj.  Nyob li VP los yog tsis muaj lwm haivneeg pab cawm ces yawg twb raug Hmoob muab nws tua tuag lawm.  Yog tsis muaj tej Nomtswv hais los ua li peb puas muaj hnub no thiab puas tuaj txog tebchaws no?  Qhov no kom peb yuav tau txhob momtxeej.  Niajhnub nimno sawvdaws lub ncauj lam tham nrov kawg los twb tsis pom ib tus yuav sawv los ntaus ntej hlo tias peb ua li no, ua li tod kiag.  Sawvdaws tseem niajhnub nyias tsa tej koomhaum uas yog nyias pab nyias pawg los sib tog ua rau pem toj nram hav ntxhov quas niab xwb.  

Txoj kev kawm thiab kev ua neej tsis hais leejtwg, lub tebchaws twg thaum xub pib los xyaum ua neej peb yuav tau SIB KAWM, tus thawj coj twg coj tau yam twg zoo, peb muab yam ntawd los khaws cia tseg ua qauv rau peb xyaum coj mus siv rau lub neej yav tom ntej.  Yam twg tej Nomtswv qub coj tau tsis yog, yam ntawd peb muab sau tseg cia ua keebkwm tseg txhob muab siv ntxiv lawm.  Txoj kev ua neej nws mus li ntawd mas peb thiaj li vammeej zujzus uas zoo nkaus li ua lub tsev tiav tog zus tuaj.  Hos yog kuv ua koj los rhuav, koj los thuam ces zoo nkaus li peb ua ib tsev tsis muaj hnub tiav li vim zoo nkaus li kuv twb ua tsev txog tog lawm koj ho los txais TIAMSIS koj tsis yog los ua ntxiv hos koj los muab rhuav tag nrho mam li rov pib zero tuaj dua.

Peb Hmoob txoj kev coj nws zoo nkaus li kuv hais los saum no tsis txawv ib qhov kiag.

 

Koj hais yog lawm mas phooj ywg. Tab sis raws li kuv saib Dr. Suav Yaj cov lus mas nws tsis thuam lub neej thaum 1975 rov hauv, nws tsuas hais txij li thaum peb twb tuaj txog rau rooj teb no lawm es cov coj no tseem siv lub niam tswv yim los kaus koj thiab kuv, nej thiab peb tej $$$$ los noj los haus yam tsis raws txoj kev txoj cai li xwb, haj haj haj haj haj. Yog tias yus yos ib tug thawj coj ntawm ib haiv neeg twg lawm mas, tuaj txog rau rooj teb yus yuav tau ntaus thawj hlo txhim kho yus hais neeg es kom cov laj mej pej xeem kub siab cov laus kawm tsis tau ntawv lawd yuav mus khwv $$$$ txhob nyob yeej meem rau siab tsam lub neej txom nyem, hos cov hluas tseem kawm ntawv tau kom yeej meem kawm es ib hnub tom ntej no dua tej hlob lawm los nyaj tej yau loj hlob tuaj kuj yuav muaj lub neej zoo nrog luag ua lawm yav tom ntej no mas thiaj yog tus zoo thawj coj ov. Hos yog twb yeej paub tias tej yam lawv ua los ces yeej yuav poob rau txoj kev puas tsuaj xwb, yeej tsis muaj txoj hau kev yuav tawm li, ua ces kawg coj dab tu nkaus xwb no los tseem ua tas zaj tas zog ces thiaj mag cem thuam li ntawd ne!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now