Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Koj txawm tuag ua dab thiab khiav mus nyob qhov twg los kuv yuav nrhiav kom tau koj los hlub.

3 posts in this topic

Posted · Report post

Zaj dab neeg no yog ib zaj muaj tseeb ov, kuv muab los ntawm ib tug yawg nyob Internet los xwb yog tsis yog koj zaj no los ua siab ntev nyeem nawb.

Puag thaum ub ov, muaj ib tug yawg hmoob siab phem phem tas zaj tas zog lau vim cov neeg zej zog ua dab tsi los yeej tsis haum nws kiag li ntag.

Muaj ib hnub nws mus khaws tau lawv ib tug menyuam los nrog nws nyob ces thaum tus menyuam loj los lawm, tus menyuam txom txom nyem heev, tus menyuam thiaj niaj hnub mus ua zog txiav taws coj mus muag rau ub rau nov kom tau me ntsis nyiaj los yuav mov noj.

Muaj ib hnub me tub ntsuag mus txiav txiav taws ces txawm ntsib nkauj ntxawm qaum ntuj.

Me ntsuag thiab nkauj ntxawm nkawd thiaj ua tau ib khub nkauj nraug zoo zoo ces nkawd txawm ua tau ib lub chaw rau nkawd nyob.

Nkauj ntxawm thiab ntsuag nkawd nyob nyob nkawd muaj me tub menyuam, tsiaj txhu coob coob khiav ua npoj ntws ces txawm nrov mus txog tus yawg thaud ntsuag nrog nws nyob lau, tus yawg ntawd tsis zoo siab kiag li ntag thiaj tuaj xyuas ntsuag.

Txij hnub nws tuaj xyuas ntsuag tas ces nws txawm yuav kom ntsuag muab ntsuag tus nkauj ntxawm tua tso kom ntsuag mus yuav nws lub npe no.

Ntsuag tsis kam ntsuag quaj quaj ces tus yawg ntawd thiaj tso peeb zeej peeb muas tuaj muab ntxawm qaum ntuj txiav tes tu tas nrho lawm lau.

Ntxawm qaum ntuj tsis muaj tes ua noj ua haus li lawm ces ntxawm qaum ntuj niaj hnub mus thov khawv noj mov ntawm ntsuag.

Thaum tus yawg ntsuag nrog nyob loj ntawd pom tias ntxawm qaum ntuj tsis muaj tes ua noj ua haus li lawm ntxawm qaum ntuj tsis tuag thiab tseem tau tau zoo es khaus los cia ntsuag ua tus khawb hos niaj hnub tos ntsuag pab muab ntxawm qaum ntuj ntxuav thiab pub mov rau noj yam lom zem xauv npo xwb ces thib no tus yawg ntawd thiaj nrhiav loo tau ib lub tswv yim dua uas yuav muab ntsuag txiav tes txiav taw kom tas coj los txuas rov rau tus nkauj qaum ntuj es cia ntsuag ho taug nkauj qaum ntuj txoj xub ke lawm yav tom ntej thiab tus yawg ntawd lawv tau cog lus rau ntsuag hais tias yog lawv muab ntsuag txiav tes txiav taw tu tas lawm mas yog ntsuag khaus los yuav cia lub npe ntawd khawb hos yuav noj los yuav cia tuav lub npe.

Nyob ntawm ntxawm qaum ntuj ces nws tos tsis taus thiab zoo siab tsis tshaj nws yuav rov muaj tes muaj taw lawm, ntxawm qaum ntuj yuav haj yam muaj lub peev xwm pab tau nws tus me ntsuag nos kom tsis txhob tshaib tshaib thaum niag yawg siab phem ntawd muab ntsuag txiav tes txiav taws tas.

Zaj dab neeg nov tsis tau tas cia sawv daws mam soj qab taug lw mus ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zaj dab neeg no yog ib zaj muaj tseeb ov, kuv muab los ntawm ib tug yawg nyob Internet los xwb yog tsis yog koj zaj no los ua siab ntev nyeem nawb.

Puag thaum ub ov, muaj ib tug yawg hmoob siab phem phem tas zaj tas zog lau vim cov neeg zej zog ua dab tsi los yeej tsis haum nws kiag li ntag.

Muaj ib hnub nws mus khaws tau lawv ib tug menyuam los nrog nws nyob ces thaum tus menyuam loj los lawm, tus menyuam txom txom nyem heev, tus menyuam thiaj niaj hnub mus ua zog txiav taws coj mus muag rau ub rau nov kom tau me ntsis nyiaj los yuav mov noj.

Muaj ib hnub me tub ntsuag mus txiav txiav taws ces txawm ntsib nkauj ntxawm qaum ntuj.

Me ntsuag thiab nkauj ntxawm nkawd thiaj ua tau ib khub nkauj nraug zoo zoo ces nkawd txawm ua tau ib lub chaw rau nkawd nyob.

Nkauj ntxawm thiab ntsuag nkawd nyob nyob nkawd muaj me tub menyuam, tsiaj txhu coob coob khiav ua npoj ntws ces txawm nrov mus txog tus yawg thaud ntsuag nrog nws nyob lau, tus yawg ntawd tsis zoo siab kiag li ntag thiaj tuaj xyuas ntsuag.

Txij hnub nws tuaj xyuas ntsuag tas ces nws txawm yuav kom ntsuag muab ntsuag tus nkauj ntxawm tua tso kom ntsuag mus yuav nws lub npe no.

Ntsuag tsis kam ntsuag quaj quaj ces tus yawg ntawd thiaj tso peeb zeej peeb muas tuaj muab ntxawm qaum ntuj txiav tes tu tas nrho lawm lau.

Ntxawm qaum ntuj tsis muaj tes ua noj ua haus li lawm ces ntxawm qaum ntuj niaj hnub mus thov khawv noj mov ntawm ntsuag.

Thaum tus yawg ntsuag nrog nyob loj ntawd pom tias ntxawm qaum ntuj tsis muaj tes ua noj ua haus li lawm ntxawm qaum ntuj tsis tuag thiab tseem tau tau zoo es khaus los cia ntsuag ua tus khawb hos niaj hnub tos ntsuag pab muab ntxawm qaum ntuj ntxuav thiab pub mov rau noj yam lom zem xauv npo xwb ces thib no tus yawg ntawd thiaj nrhiav loo tau ib lub tswv yim dua uas yuav muab ntsuag txiav tes txiav taw kom tas coj los txuas rov rau tus nkauj qaum ntuj es cia ntsuag ho taug nkauj qaum ntuj txoj xub ke lawm yav tom ntej thiab tus yawg ntawd lawv tau cog lus rau ntsuag hais tias yog lawv muab ntsuag txiav tes txiav taw tu tas lawm mas yog ntsuag khaus los yuav cia lub npe ntawd khawb hos yuav noj los yuav cia tuav lub npe.

Nyob ntawm ntxawm qaum ntuj ces nws tos tsis taus thiab zoo siab tsis tshaj nws yuav rov muaj tes muaj taw lawm, ntxawm qaum ntuj yuav haj yam muaj lub peev xwm pab tau nws tus me ntsuag nos kom tsis txhob tshaib tshaib thaum niag yawg siab phem ntawd muab ntsuag txiav tes txiav taws tas.

Zaj dab neeg nov tsis tau tas cia sawv daws mam soj qab taug lw mus ntxiv.

DOM zaj dab neeg no phim koj zaj kawg li thiab yom.. hehehehe

Posted 25 August 2011 - 07:36 PM

Tub poob haujlwm lawm,tomqab Tub pojniam ho nrauj Tub , Vim tsis muaj nyiaj them tej nujnqi, Xwsli nqi vaj ,nqi tsev, nqi tsheb, lub tsev los poob mus rau bank, tsheb los lawv tuaj cab rovqab tag. Tsis tag li xwb pojniam tseem coj metub menyuam khiav tag. Child support los tseem tsib nujnqi tuaj ib cag thiab. Thaum no Tub pom tias tig sab twg los tsaus ntujnti 8 sab ntuj tuaj.

Thiaj ua rau Tub nyuab siab heev, Nws thiaj li txiav txim siab mus dhia tsev kom tuag mus ntshe yuav zoo dua. Thaum nws nce mus txog saum tsev tshooj thib tsib lawm. Nws tabtom yuav dhia, Nws kuj tsom qhov yuav poob tias yuav poob tuag rau thajtsam twg tiag...Thaum Tub ntsia puag sab hauv av, nas has uacas pom ib tug pojniam tutes (tsis muaj tes tag nrho 2 sab) txawm dhia mus dhia los, zoo li lomzem heev. Zoo li tus pojniam tutes ntawd nyob kajsiab lug.

Tub thiaj li xav xav ibpliag tias uacas tus pojniam ntawd twb tsis muaj tes es uacas nws ho tsis tua nws tus kheej. Kuv twb muaj tes muaj taw es uacas kuv yuav ciali yuav dhia tsev kom tuag. Thaum Tub xav tau li no, nws thiaj li txiav txim siab tsis dhia tsev ntxiv lawm. Nws thiaj qis taiv khiav khiav los yxog ntawm tus pojniam ntawd, Tub txawm haistias,

"Ua koj tsaug os tus mi muam,tim muaj koj es kuv thiaj tsis tuag os"

" Es yog tim kuv ua dabtsis es koj thiaj tsis tuag mas?" Tus pojniam teb.

"Twb yog kuv pom koj twb tsis muaj tes 2 sab los koj tseem dhia mus dhia los , nyob kajsiab lug"Tub hais

"Yog li kuv thov koj pab kuv ib yam dabtsis puas tau?" Tus pojniam teb

" Tau kawg " Tub teb

" Yog li koj pab khawb kuv lub p.aum vim kuv khaus khaus, es kuv tsis muaj tes khawb" Tus pojniam hais

Nej mam xav nawb, ua li, Tub puas khawb ned?

Dom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua tsaug ntau ntau nawb.

Es Dom muaj ib zaj phim kuv zaj los kuv tsis tau paub li koj hais os tabsis ua koj tsaug koj los share thiab.

DOM zaj dab neeg no phim koj zaj kawg li thiab yom.. hehehehe

Posted 25 August 2011 - 07:36 PM

Tub poob haujlwm lawm,tomqab Tub pojniam ho nrauj Tub , Vim tsis muaj nyiaj them tej nujnqi, Xwsli nqi vaj ,nqi tsev, nqi tsheb, lub tsev los poob mus rau bank, tsheb los lawv tuaj cab rovqab tag. Tsis tag li xwb pojniam tseem coj metub menyuam khiav tag. Child support los tseem tsib nujnqi tuaj ib cag thiab. Thaum no Tub pom tias tig sab twg los tsaus ntujnti 8 sab ntuj tuaj.

Thiaj ua rau Tub nyuab siab heev, Nws thiaj li txiav txim siab mus dhia tsev kom tuag mus ntshe yuav zoo dua. Thaum nws nce mus txog saum tsev tshooj thib tsib lawm. Nws tabtom yuav dhia, Nws kuj tsom qhov yuav poob tias yuav poob tuag rau thajtsam twg tiag...Thaum Tub ntsia puag sab hauv av, nas has uacas pom ib tug pojniam tutes (tsis muaj tes tag nrho 2 sab) txawm dhia mus dhia los, zoo li lomzem heev. Zoo li tus pojniam tutes ntawd nyob kajsiab lug.

Tub thiaj li xav xav ibpliag tias uacas tus pojniam ntawd twb tsis muaj tes es uacas nws ho tsis tua nws tus kheej. Kuv twb muaj tes muaj taw es uacas kuv yuav ciali yuav dhia tsev kom tuag. Thaum Tub xav tau li no, nws thiaj li txiav txim siab tsis dhia tsev ntxiv lawm. Nws thiaj qis taiv khiav khiav los yxog ntawm tus pojniam ntawd, Tub txawm haistias,

"Ua koj tsaug os tus mi muam,tim muaj koj es kuv thiaj tsis tuag os"

" Es yog tim kuv ua dabtsis es koj thiaj tsis tuag mas?" Tus pojniam teb.

"Twb yog kuv pom koj twb tsis muaj tes 2 sab los koj tseem dhia mus dhia los , nyob kajsiab lug"Tub hais

"Yog li kuv thov koj pab kuv ib yam dabtsis puas tau?" Tus pojniam teb

" Tau kawg " Tub teb

" Yog li koj pab khawb kuv lub p.aum vim kuv khaus khaus, es kuv tsis muaj tes khawb" Tus pojniam hais

Nej mam xav nawb, ua li, Tub puas khawb ned?

Dom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0