Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

LUS QHIA UA NEEJ HAUV CUABYIG

19 posts in this topic

Posted · Report post

Kuv nco tsis tau zoo ...peb puas tau muaj lub topic li no thiab.

Kuv xav muab lub sijhawm no los piav meme txog kev ua neeg neej...tsis tas lis xwb xav kom peb cov uas muaj lub tswv8 txawj qhuab qhia txog kev ua neej neeg ho los tawm lus qhuab ntuas rau peb ib tsoom Hmoob nyob rau lub qab ntuj . Tus twb ho paub lawm los ho zam lub txim pub tsis kawm tis xyaum los tsis ua cas; tshuav cov uas zoo li peb cov tsis muaj lub lajlim tswv8 ho tau coj mus siv rau yus lub cuabyig kom lub neeej muaj kev nyabxeeb thiab vammmeej mus li lub teb lub chaw.

Tus niam tsev zoo yuav tsum :

Fwm tus txiv lub meejmom

Hlub tus txiv

Hlub tej menyuam

Hlub taus kwvtij neejtsa

Paub ua noj ua haus

Tu vaj tu tsev

Paub txais qhua yog muaj qhua tuaj

Ntxiv ntxuag tus txiv thiab cov menyuam

Txawj hais lus ( paub siab paub qis)

Tsis twvtxiaj yuampov( txhob mus casino)

Txhob mus luab nuj luab nqi

Txhob mus ua plees ua yig sabnraum

Txhob mus ua neeg cuav zos tsis paub los tsev

Txhob mus kavkiab kavkhw lawm tsheej hnub tsis los tsev

kuv sau li no es nej cov pojniam ho pab sau rau seb Tus txivtsev zoo yuav tsum ua li cas????

Tus Txivtsev Zoo yuav tsum ua::

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nco tsis tau zoo ...peb puas tau muaj lub topic li no thiab.

Kuv xav muab lub sijhawm no los piav meme txog kev ua neeg neej...tsis tas lis xwb xav kom peb cov uas muaj lub tswv8 txawj qhuab qhia txog kev ua neej neeg ho los tawm lus qhuab ntuas rau peb ib tsoom Hmoob nyob rau lub qab ntuj . Tus twb ho paub lawm los ho zam lub txim pub tsis kawm tis xyaum los tsis ua cas; tshuav cov uas zoo li peb cov tsis muaj lub lajlim tswv8 ho tau coj mus siv rau yus lub cuabyig kom lub neeej muaj kev nyabxeeb thiab vammmeej mus li lub teb lub chaw.

Tus niam tsev zoo yuav tsum :

Fwm tus txiv lub meejmom

Hlub tus txiv

Hlub tej menyuam

Hlub taus kwvtij neejtsa

Paub ua noj ua haus

Tu vaj tu tsev

Paub txais qhua yog muaj qhua tuaj

Ntxiv ntxuag tus txiv thiab cov menyuam

Txawj hais lus ( paub siab paub qis)

Tsis twvtxiaj yuampov( txhob mus casino)

Txhob mus luab nuj luab nqi

Txhob mus ua plees ua yig sabnraum

Txhob mus ua neeg cuav zos tsis paub los tsev

Txhob mus kavkiab kavkhw lawm tsheej hnub tsis los tsev

kuv sau li no es nej cov pojniam ho pab sau rau seb Tus txivtsev zoo yuav tsum ua li cas????

Tus Txivtsev Zoo yuav tsum ua::

Ua cas es koj tsis hais ib qho txog tus txiv ua zoo rau poj niam li ma koj hais kom poj niam fwm tus txiv koj yuav tsum muab hais kom koob pheej cov txiv neej yuav tuaj qhuab qhia rau cov poj niam cov poj niam ho tuaj hais kev fwj xwm rau cov txiv neej thiabmas los me hmoobdub ....a

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua cas es koj tsis hais ib qho txog tus txiv ua zoo rau poj niam li ma koj hais kom poj niam fwm tus txiv koj yuav tsum muab hais kom koob pheej cov txiv neej yuav tuaj qhuab qhia rau cov poj niam cov poj niam ho tuaj hais kev fwj xwm rau cov txiv neej thiabmas los me hmoobdub ....a

Pajyeeb kuv xav kom cov pojniam muaj feem nrog kho peb Hmoob lub neej thiab es kuv thiaj li hais tias cia pojniam ua tus sau qhia seb Tus Txiv yuav tsum ua li cas thiaj zoo rau nws lub cuab lub yig.

koj kuj hais los pob!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nco tsis tau zoo ...peb puas tau muaj lub topic li no thiab.

Kuv xav muab lub sijhawm no los piav meme txog kev ua neeg neej...tsis tas lis xwb xav kom peb cov uas muaj lub tswv8 txawj qhuab qhia txog kev ua neej neeg ho los tawm lus qhuab ntuas rau peb ib tsoom Hmoob nyob rau lub qab ntuj . Tus twb ho paub lawm los ho zam lub txim pub tsis kawm tis xyaum los tsis ua cas; tshuav cov uas zoo li peb cov tsis muaj lub lajlim tswv8 ho tau coj mus siv rau yus lub cuabyig kom lub neeej muaj kev nyabxeeb thiab vammmeej mus li lub teb lub chaw.

Tus niam tsev zoo yuav tsum :

Fwm tus txiv lub meejmom

Hlub tus txiv

Hlub tej menyuam

Hlub taus kwvtij neejtsa

Paub ua noj ua haus

Tu vaj tu tsev

Paub txais qhua yog muaj qhua tuaj

Ntxiv ntxuag tus txiv thiab cov menyuam

Txawj hais lus ( paub siab paub qis)

Tsis twvtxiaj yuampov( txhob mus casino)

Txhob mus luab nuj luab nqi

Txhob mus ua plees ua yig sabnraum

Txhob mus ua neeg cuav zos tsis paub los tsev

Txhob mus kavkiab kavkhw lawm tsheej hnub tsis los tsev

kuv sau li no es nej cov pojniam ho pab sau rau seb Tus txivtsev zoo yuav tsum ua li cas????

Tus Txivtsev Zoo yuav tsum ua::

Hmoobdub, tus pojniam zoo li koj hais ko ces lawv hais tias yog nws vam vam mus ua qhev kom tau lunch noj xwb vim nws tsis muaj leejtwg hlub nws li es nws thiaj mus ua cuag ko no naj.

Ntawm kuv ces kuv ntshaw tus pojniam txawj nrhab dav dav tos kuv es kuv yuav ready thaum twg nrog nws pw los tau xwb txaus lawm dua li ntawd ces every things depending on nws xwb vim nws tsis ua los kuv muaj kuv tes kuv taw kuv yeej tsis tos leejtwg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv ntxiv 1 nqe ntxiv.

Xav kom peb cov Niamtsev ho txo lub meejmom txawm phem thiab zoo los yog nej ua siav uv thiab saib taus nej cov txiv li tus tsiaj kuv yuav hais nram no ces nej yeej nyob taus uake ua cav lwj sib ib txog hnub kawg.

Ne sim saib seb tej tsiaj nyob hauv qab ntuj khwb lub ntuj yeej tsim tus txiv/lau los muaj hwjchim dua tus pojniam los yog tus lau.

1. Heev nyuj yeej muab kub, muaj ntsov zoo dua tus maum

2. Lau qaib yeej muaj ib siab thiab cev plaub yeej zoo nkauj dua

3. Txivneej tibneeg yeej muaj hwjtxwv thiab muaj hwjchim dua tus pojniam

4. Tus lau noog yeej nws cev plaub yeej zoo tau zoo nkauj dua tus maum

Yog peb muab tej tsiaj no los piv rau peb tibneeg yeej tsis yuam kev li. Peb tsis tau pom dua ib tug maum nyuj, poj qaib los yog poj noog yuav lam los tom nrau los yog tom tus txiv kom swb tsuas yog pom tus txiv los ze xwb ces nws twb mus hwm lawm. Yog li no peb tibneeg yuav tau xyaum tej tsiaj no thiab peb ua neej kajsiab me ntsis.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Add to my list, my #1 woman cuab yig.

1, Tsis luab nuj nqi.

2, Paub tias nws yuav them nqi xws li nqi tsev, nqi tsheb, nqis fais fab tas tshuav li cas mam siv.

3, Paub lub caij nws nquag, paub lub caij nws mam nkees.

4, Tu lub cev huv si.

5, Hais lus luag ntxhi rau txhua tus, ua dub txig rau tej tug tiv thaiv nws tus kheej.

6, Siab ncaj, siab dawb, siab zoo tsis muaj ib qho zais rau nws tus txiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Add to my list, my #1 woman cuab yig.

1, Tsis luab nuj nqi.

2, Paub tias nws yuav them nqi xws li nqi tsev, nqi tsheb, nqis fais fab tas tshuav li cas mam siv.

3, Paub lub caij nws nquag, paub lub caij nws mam nkees.

4, Tu lub cev huv si.

5, Hais lus luag ntxhi rau txhua tus, ua dub txig rau tej tug tiv thaiv nws tus kheej.

6, Siab ncaj, siab dawb, siab zoo tsis muaj ib qho zais rau nws tus txiv.

Koj hais yog lawm os tus muam hmoob number 1 women.

Tab sis kuv yog ib tug txiv neej thiab tiam sis kuv ho hais txawv nej me ntsis, thov nej ho muab coj los xav thiab, kuv li mas yuav tau piav kuv me ntsis raws li kuv xwb mas kuv kuj txo hwj chim ntau kuj muaj tsis muab lub neej coj los piav tias peb ua neej nyob ces yuav tau sib pab sib nyiam sib hlub txhob tos tus poj niam los txhawb thiab nqa tus txiv neej li peb hmoob yav thaum ub lawm, txawm yog tus niam tus txiv los ib yam yuav xyaum hais lus zoo ua ntej txawm yog lus mob siab los ua zoo hais xwb ces kuj tsis mob tus niam thiab ces tus niam thiaj yuav zoo siab los pab yus, hos tus niam los ib yam txawm ntsawv siab npaum twg no los thov ua tib zoo hais kom zooooo xwb ces tus txiv thiaj yuav pom qab teb rau tus niam,yog ib nkawm niam txiv twg tsis txawj hais lus pheej hais tej ua ntsawv siab xwb ces yeej ua neej tsis kaj siab kiag.

Lub vaj tsev 2 leeg yuav sib pab tu, cov hauj lwm nyhav yeej yog tus txiv li dej num es tseg tej hauj lwm sib rau tus poj niam es xwv nws thiaj ua tau, tus txiv los yuav tus poj niam tu vaj tsev tib si thiab yog tias yus tsis muaj hauj lw dab tsi es txhob cia rau tus niam xwb ua li ntawd lub neej thiaj zoos raws lub siab xav, es yog thaum yus ua txiv tsis nyob lawm los tus poj niam kuj yuav tau ua thiab es 2 leeg thiaj muaj txoj kev kaj siab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nco tsis tau zoo ...peb puas tau muaj lub topic li no thiab.

Kuv xav muab lub sijhawm no los piav meme txog kev ua neeg neej...tsis tas lis xwb xav kom peb cov uas muaj lub tswv8 txawj qhuab qhia txog kev ua neej neeg ho los tawm lus qhuab ntuas rau peb ib tsoom Hmoob nyob rau lub qab ntuj . Tus twb ho paub lawm los ho zam lub txim pub tsis kawm tis xyaum los tsis ua cas; tshuav cov uas zoo li peb cov tsis muaj lub lajlim tswv8 ho tau coj mus siv rau yus lub cuabyig kom lub neeej muaj kev nyabxeeb thiab vammmeej mus li lub teb lub chaw.

Tus niam tsev zoo yuav tsum :

Fwm tus txiv lub meejmom

Hlub tus txiv

Hlub tej menyuam

Hlub taus kwvtij neejtsa

Paub ua noj ua haus

Tu vaj tu tsev

Paub txais qhua yog muaj qhua tuaj

Ntxiv ntxuag tus txiv thiab cov menyuam

Txawj hais lus ( paub siab paub qis)

Tsis twvtxiaj yuampov( txhob mus casino)

Txhob mus luab nuj luab nqi

Txhob mus ua plees ua yig sabnraum

Txhob mus ua neeg cuav zos tsis paub los tsev

Txhob mus kavkiab kavkhw lawm tsheej hnub tsis los tsev

kuv sau li no es nej cov pojniam ho pab sau rau seb Tus txivtsev zoo yuav tsum ua li cas????

Tus Txivtsev Zoo yuav tsum ua::

Hmoobdub, tej no ces peb yeej hais muaj hais txaus li lawm os..., hais ntau tseem muaj tej tus niag neeg tseem tuaj cem cem li saum toj no thiab nawj....

Uali koj hais txawm yog yus tsi xyaum los yeej muaj lwm tus xav khaws mus xyaum thiab, tabsis txhuas zaum yog hais txog kev txwjnkawd mas yeej always muaj tej tus niag neeg tuaj hais lus phem phem ua rau lub topic ntawd cias li tsi muaj qab hau tas li lawm..., ces ua rau tus neeg muaj zoo lub tswv8 los luag tsi xav hais/sau ntxiv lawm naj, koj puas xav li thiab maj??? :704cf8d6::efb50fe2:

Kuv qhias ncaj rau koj, kuv yog tus sau ntau tshaj hais txog ua ib tug txiv tsev zoo yuav uali cas, peb tshe list tau tshaj 50 tawm qhe pob... hahahaha, nyob somewhere hauv no lawm os....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoobdub, tej no ces peb yeej hais muaj hais txaus li lawm os..., hais ntau tseem muaj tej tus niag neeg tseem tuaj cem cem li saum toj no thiab nawj....

Uali koj hais txawm yog yus tsi xyaum los yeej muaj lwm tus xav khaws mus xyaum thiab, tabsis txhuas zaum yog hais txog kev txwjnkawd mas yeej always muaj tej tus niag neeg tuaj hais lus phem phem ua rau lub topic ntawd cias li tsi muaj qab hau tas li lawm..., ces ua rau tus neeg muaj zoo lub tswv8 los luag tsi xav hais/sau ntxiv lawm naj, koj puas xav li thiab maj??? :704cf8d6::efb50fe2:

Kuv qhias ncaj rau koj, kuv yog tus sau ntau tshaj hais txog ua ib tug txiv tsev zoo yuav uali cas, peb tshe list tau tshaj 50 tawm qhe pob... hahahaha, nyob somewhere hauv no lawm os....

Zoosiab os koj muab kub hijhawm tuaj qhia kuv. Tos kuv ho muab sau mi ntsis li no mas kuv nyeem ib lub topic , kuv tis nco yog nyob qhovtwg lawm. Muaj ib tug pojniam nws tau sau hais tias nws xav kom Xeevtxwjlaug muab ib co lus qhuab ntuas ua neej rau nws no ...tabsis xeetxwjlaug teb tias nws tsis paub qhuab ntuas nws tsuasyog tus Hmoobzag txwjlaug xwb.

Seb koj puas nco tau koj cov lus ntawd lawm yog nco tau los ho rov muab copy/paste rau peb nyeem kom ho rov remind peb dua.

Peb ua neeg nyob ces yus yeej tsis muaj hais tias yuav paub ib puas tsavyam li nawb...tejyam twb ib txwm paublos ntev mus ces tsis ncoqab lawm thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg aws, kuv twm koj lub topic no tas kuj zoo kawg thiab mad, tiam sis xav paub seb thaum koj qhuab ntuas mas zoo kawg, tab sis thaum koj npau taws tuaj lawm, koj ho coj puas tau zoo li koj hais xwb lauj.

Li no luag thiaj piv lus tias kom ua li nws qhia, txhob ua li nws ua no las mas. Ntseeg tias xyov koj puas ua tau li os. Piv xam li kuv qhia nej kom cob tub ntxhais mus kawm ntawv no, tab sis kuv cov twb mus ua laib tag lawm ces kuv cov lus kuj tsis leej li?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg aws, kuv twm koj lub topic no tas kuj zoo kawg thiab mad, tiam sis xav paub seb thaum koj qhuab ntuas mas zoo kawg, tab sis thaum koj npau taws tuaj lawm, koj ho coj puas tau zoo li koj hais xwb lauj.

Li no luag thiaj piv lus tias kom ua li nws qhia, txhob ua li nws ua no las mas. Ntseeg tias xyov koj puas ua tau li os. Piv xam li kuv qhia nej kom cob tub ntxhais mus kawm ntawv no, tab sis kuv cov twb mus ua laib tag lawm ces kuv cov lus kuj tsis leej li?

Bawg los yog tus kwvtij, zoo siab koj tuaj teb kuv.

Peb ua neeg nyob tsua xav kom zoo xwb.

Muaj qee lub sijhawm kuj ua yuamkev.

qee lub sijhawm mas yog chimsiab , tusaib los yog tas kev cia siab lawm es thiaj li txhob txwm ua tej yam phem kom lub neej puas los yog ua kom txoj sia tu mus ...txhob muaj yam zoo rau yus pom mus ntxiv.

Vim leej twg los yeej xav kom zoo xwb , yog li , peb yuav tsis qhia txoj kev ua phem rau s/d. Leejtwg siab tsis kheev xav xyaum zaj phem, qhov ntawd yog nws haujlwm.

koj nug kuv tias yog thaum kuv bautaws kuv ua puas tau li kuv cov lus???? Tabsis raws li kuv nkag siab koj mas, koj nug tias kuv ua puas tau li kuv hais yom!! kuv teb koj tias , peb yog neeg ib yam...yog ib leej tibneeg twg yog xav kom muaj lub neejzoo nrog lub teb lub chaw, yus yuav tau xyaum muab qhov zoo los txhim kho yus tus kheej, uantej tshajplaws,ces mam kho yus tsev neeeg, mam kso tej neeg sabnraum.

Hais txog li koj qhov pivtxwv, qhuab ntuas metub menyuam nawb....menyuam yuav tsim txiaj yog los ntawd niamtxiv ua ntej tshajplaws nawb , leejtwg txawm yuav hais li cas los, ntawd kuv tus kheej ces, kuv yeej muab cov txiajntsim rau tus niam tiab tus txiv.

Tsimtxiaj los yog vim muaj nkawv ua tus qhia , tus cob ; ho tsis tsimtxiaj los vim nkawv tsis txawj choj , tsis txawj qhia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoobdub, tus pojniam zoo li koj hais ko ces lawv hais tias yog nws vam vam mus ua qhev kom tau lunch noj xwb vim nws tsis muaj leejtwg hlub nws li es nws thiaj mus ua cuag ko no naj.

Ntawm kuv ces kuv ntshaw tus pojniam txawj nrhab dav dav tos kuv es kuv yuav ready thaum twg nrog nws pw los tau xwb txaus lawm dua li ntawd ces every things depending on nws xwb vim nws tsis ua los kuv muaj kuv tes kuv taw kuv yeej tsis tos leejtwg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv los yeej xav kom tau ib tug poj niam los nrog kuv nyob es kuv yuav ua zaj twg los tau tag nrho

thiab yuav noj ntshav ciaj thaum twg los tau txhua hmo yus yuav tau yaim kom kawg siab kawg ntsws

thiab thaum tus poj niam them ntshav txiv neej mas yus yuav tau yaim kom du dais thiaj yog sib hlub

tiag 2 nawb cov phooj ywg

tsuj theeb kav maum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv los yeej xav kom tau ib tug poj niam los nrog kuv nyob es kuv yuav ua zaj twg los tau tag nrho

thiab yuav noj ntshav ciaj thaum twg los tau txhua hmo yus yuav tau yaim kom kawg siab kawg ntsws

thiab thaum tus poj niam them ntshav txiv neej mas yus yuav tau yaim kom du dais thiaj yog sib hlub

tiag 2 nawb cov phooj ywg

tsuj theeb kav maum

Npawg cov pojniam ntawm koj hais ntawd pom muaj pawg pes lug tim tej hos nawb, lawv cov hnub nyoog nyuam qhuav muaj 22 to 30 xwb, kuv ntseeg tias lawv mus nrog lwm haiv neeg pw pw ua ke lawm tabsis tsis tau yuav txiv.

Cov pojniam ntawd lawv mas zoo nkauj rhwb rhib, hais lus zoo zoo muag nyoos rau txhua leej txhua tus tiag es seb koj puas muaj Dollars mus them xwb yog koj muaj ces yeej tau xwb xwb vim dollars yog lawv qhov kev ntshaw thib 1.

Txawm tej tug niag phub thaub twb laus laus tswquavhniav ntxiag, kaushniav daj rhuv thiab tej pos hniav twb zawj yuav tag ua pa tsw lwjntxiag lawm xwb los lawv tseem yeej kam tuaj cuab rau ua hov thiab tuaj ua hnub ua hmo dawj yawg niag meb thaub kom khiav tseg yawg rau lawv.

Yog koj nyiam cov kam kam cuab rau koj ntawd xwb ces tsis nyuaj, koj kuj mus cab ib tug los kom tsis txhob coob dhau tsis muaj txiv yuav ces tab mus ntxias ntxias txeeb lawv cov phubthaub uas lawv niaj ib txhiab ib txhis yuav ua luag txiv lawm vim niag txawm qiasqias neeg los yog luag txiv ces luag kuj tsis xav kam cia rau cov nkauj muag muag kam kam cuab rau txiv neej ntawd tuaj ntxias.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg los yog tus kwvtij, zoo siab koj tuaj teb kuv.

Peb ua neeg nyob tsua xav kom zoo xwb.

Muaj qee lub sijhawm kuj ua yuamkev.

qee lub sijhawm mas yog chimsiab , tusaib los yog tas kev cia siab lawm es thiaj li txhob txwm ua tej yam phem kom lub neej puas los yog ua kom txoj sia tu mus ...txhob muaj yam zoo rau yus pom mus ntxiv.

Vim leej twg los yeej xav kom zoo xwb , yog li , peb yuav tsis qhia txoj kev ua phem rau s/d. Leejtwg siab tsis kheev xav xyaum zaj phem, qhov ntawd yog nws haujlwm.

koj nug kuv tias yog thaum kuv bautaws kuv ua puas tau li kuv cov lus???? Tabsis raws li kuv nkag siab koj mas, koj nug tias kuv ua puas tau li kuv hais yom!! kuv teb koj tias , peb yog neeg ib yam...yog ib leej tibneeg twg yog xav kom muaj lub neejzoo nrog lub teb lub chaw, yus yuav tau xyaum muab qhov zoo los txhim kho yus tus kheej, uantej tshajplaws,ces mam kho yus tsev neeeg, mam kso tej neeg sabnraum.

Hais txog li koj qhov pivtxwv, qhuab ntuas metub menyuam nawb....menyuam yuav tsim txiaj yog los ntawd niamtxiv ua ntej tshajplaws nawb , leejtwg txawm yuav hais li cas los, ntawd kuv tus kheej ces, kuv yeej muab cov txiajntsim rau tus niam tiab tus txiv.

Tsimtxiaj los yog vim muaj nkawv ua tus qhia , tus cob ; ho tsis tsimtxiaj los vim nkawv tsis txawj choj , tsis txawj qhia.

Siv tsis tau rau peb cov menyuam tam sim no lawm os kuv hais cov menyuam uas tuaj yug rau tebchaw vam meej nov.

Peb tuaj nyob teb chaw vam meej lawm, peb qhib rooj lug rau peb txhua txhia tus me tub, me ntxhais mus rau nws lub tsev kawm ntawv thiab cov neeg sab nraud qhuab qhia nws lawm xwb.

Niam txiv khub twg siab zoo, siab ncaj ncees ces raug laib muab tej menyuam ntxias coj mus ua laib tag nkawd twb tsis paub.

Niam txiv khub twg ua laib ua tubsab tubnyiag tu tau menyuam los thiaj mus kawm tau ntawv qib siab lawm xwb.

Es koj yuav muab liam rau nws niam nws txiv tsis tau lawm os me phoojywg vim yog peb qhuab qhia me tub me ntxhais thaum twg ces peb yuav raug xauvtes xauvtaw coj mus nyob tsev loj cuj nawv.

Thiab txij nkaus tus menyuam yug los hnub nyoog 5 xyoo mus txog 19 xyoo ntawd peb ua niam ua txiv lub sijhawm ntsib peb tus menyuam ib hnub twg twb tsis ntau tshaj 4 hours lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoobdub aw... zoo xyaum coj mus siv kawg tabsis ntshe ua tsis tau li lauj... ib tug tsis pom ib tug...nyias mus nyias ib lub caij...yog tus niam work hmo ntuj ces tusiab yuav ua tsis tau zoo niam tsev li nej hais ko....kav liam laub...tsaug2222 zog as...tseem yuav ua npaum ko ces ntshe yuav tsav luv ya qab ke xwb...tsis tau xav tuag ces yus pw yus lauj....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Siv tsis tau rau peb cov menyuam tam sim no lawm os kuv hais cov menyuam uas tuaj yug rau tebchaw vam meej nov.

Peb tuaj nyob teb chaw vam meej lawm, peb qhib rooj lug rau peb txhua txhia tus me tub, me ntxhais mus rau nws lub tsev kawm ntawv thiab cov neeg sab nraud qhuab qhia nws lawm xwb.

Niam txiv khub twg siab zoo, siab ncaj ncees ces raug laib muab tej menyuam ntxias coj mus ua laib tag nkawd twb tsis paub.

Niam txiv khub twg ua laib ua tubsab tubnyiag tu tau menyuam los thiaj mus kawm tau ntawv qib siab lawm xwb.

Es koj yuav muab liam rau nws niam nws txiv tsis tau lawm os me phoojywg vim yog peb qhuab qhia me tub me ntxhais thaum twg ces peb yuav raug xauvtes xauvtaw coj mus nyob tsev loj cuj nawv.

Thiab txij nkaus tus menyuam yug los hnub nyoog 5 xyoo mus txog 19 xyoo ntawd peb ua niam ua txiv lub sijhawm ntsib peb tus menyuam ib hnub twg twb tsis ntau tshaj 4 hours lawm.

Kuv tsis nkagsiab koj lawm !!! puas yog koj hais ua pajlug ( lus rov)los yog koj yeej hais qhov tseeb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoobdub aw... zoo xyaum coj mus siv kawg tabsis ntshe ua tsis tau li lauj... ib tug tsis pom ib tug...nyias mus nyias ib lub caij...yog tus niam work hmo ntuj ces tusiab yuav ua tsis tau zoo niam tsev li nej hais ko....kav liam laub...tsaug2222 zog as...tseem yuav ua npaum ko ces ntshe yuav tsav luv ya qab ke xwb...tsis tau xav tuag ces yus pw yus lauj....

Tsis ua cas os nawb. Txawm tsis muaj sijhawm ua zoo rau tustxiv los tsuav koj tus txiv ua zoo lawm ces yeej sibhaum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nco tsis tau zoo ...peb puas tau muaj lub topic li no thiab.

Kuv xav muab lub sijhawm no los piav meme txog kev ua neeg neej...tsis tas lis xwb xav kom peb cov uas muaj lub tswv8 txawj qhuab qhia txog kev ua neej neeg ho los tawm lus qhuab ntuas rau peb ib tsoom Hmoob nyob rau lub qab ntuj . Tus twb ho paub lawm los ho zam lub txim pub tsis kawm tis xyaum los tsis ua cas; tshuav cov uas zoo li peb cov tsis muaj lub lajlim tswv8 ho tau coj mus siv rau yus lub cuabyig kom lub neeej muaj kev nyabxeeb thiab vammmeej mus li lub teb lub chaw.

Tus niam tsev zoo yuav tsum :

Fwm tus txiv lub meejmom

Hlub tus txiv

Hlub tej menyuam

Hlub taus kwvtij neejtsa

Paub ua noj ua haus

Tu vaj tu tsev

Paub txais qhua yog muaj qhua tuaj

Ntxiv ntxuag tus txiv thiab cov menyuam

Txawj hais lus ( paub siab paub qis)

Tsis twvtxiaj yuampov( txhob mus casino)

Txhob mus luab nuj luab nqi

Txhob mus ua plees ua yig sabnraum

Txhob mus ua neeg cuav zos tsis paub los tsev

Txhob mus kavkiab kavkhw lawm tsheej hnub tsis los tsev

kuv sau li no es nej cov pojniam ho pab sau rau seb Tus txivtsev zoo yuav tsum ua li cas????

Tus Txivtsev Zoo yuav tsum ua::

Hmoobdub'

Tsa phaj xam phaj tsa tis xam tis nyeej thawj tom nyeej vis 1 xyoos 12 lub hlis 365 hnub.

Neb yuav ev me nyuam tuaj rau niam tais yawm txiv nrog neb hlub.

Kiab kiab kais kais niam mloog txiv qhuab txiv mloog niam hais.

Xab nyeej lwm xyoo tav lub caij no ev me tub tuaj xyuas niam tais.

Niam noj nqaig txiv cua taw niam puag me nyuam txiv ho kho chaw.

Niam mloog txiv qhuab txiv mloog niam hu niam ncoo txiv puab txiv ncoo niam pu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now