Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Kuv txhiaj koj txhais kuv hais koj txhab

14 posts in this topic

Posted · Report post

Pab ntxiv kab lub hauv qab no kom meej thiab xim koj lub ntsiab....

Ceeb (****) txhiaj kuv tsis ntshaw; kuv tsuas ntshaw ib tug ( **** )

Note (the number of star mean the number of character)

JB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Pab ntxiv kab lub hauv qab no kom meej thiab xim koj lub ntsiab....

Ceeb (****) txhiaj kuv tsis ntshaw; kuv tsuas ntshaw ib tug ( **** )

Note (the number of star mean the number of character)

JB

Tsam ho nyuaj rau sawv daws ces cia nej xaiv.....

(blank 1) (blank 2)

Vuaj Niam

Vuab Txiv

Yeej Liab

Yuav Cuam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Pab ntxiv kab lub hauv qab no kom meej thiab xim koj lub ntsiab....

Ceeb (****) txhiaj kuv tsis ntshaw; kuv tsuas ntshaw ib tug ( **** )

Note (the number of star mean the number of character)

JB

VWM POB MUAJ NQES DAB TSI MA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VWM POB MUAJ NQES DAB TSI MA

Tsis vwm os....npawg... kawm lus Hmoob xwb os npawg...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Pab ntxiv kab lub hauv qab no kom meej thiab xim koj lub ntsiab....

Ceeb (****) txhiaj kuv tsis ntshaw; kuv tsuas ntshaw ib tug ( **** )

Note (the number of star mean the number of character)

(blank 1) (blank 2)

Vuaj Niam

Vuab Txiv

Yeej Liab

Yuav Cuam

Yeej khaum ceeb khaum = ntawv nyiaj ntawv kub

ceeb = kub (gold)

yeej = nyiaj (silver)

txhiaj = nyiaj (money) los ntawm cov lus no... [xyob txhiaj, txhiaj meej]

Ceeb yeej txhiaj kuv tsis ntshaw; kuv tsuas ntshaw ib tug txiv xwb.

kab lus no siv rau thaum cov hluas nkauj los thawj txiv yuav. Tabsis luag tsis xav yuav es luag muab nyiaj muab kub puas kev rau nws rov qab tabsis nws tsis kam rov qab es nws hais tias "nyiaj thiab kub los nws muaj lawm nws tsis ntshaw, nws tsuas ntshaw ib tug txiv xwb"

JB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej zaum cov lus no yuav nyuaj rau qee tus hluas uas tsis tau hnov dua lus Hmoob tabsis no yog chaw kawm. Cheem thaum peb muaj caij ces kav tsij tuaj sib qhia peb lus Hmoob thiaj tsis plam mus mog cov kwv tij.

Fill in the blank..................

Koj yuav sam mus (*****-*****) los (*****) lawm tim-yeeb?

(blank 1) *********** (blank 2)

Thawj-thiab chaub

Theeb-thiaj phoom

Nquam-phuaj xyuam

Nquam-Nruas pheej

JB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej zaum cov lus no yuav nyuaj rau qee tus hluas uas tsis tau hnov dua lus Hmoob tabsis no yog chaw kawm. Cheem thaum peb muaj caij ces kav tsij tuaj sib qhia peb lus Hmoob thiaj tsis plam mus mog cov kwv tij.

Fill in the blank..................

Koj yuav sam mus (*****-*****) los (*****) lawm tim-yeeb?

(blank 1) *********** (blank 2)

Thawj-thiab *********** chaub

Theeb-thiaj *********** phoom

Nquam-phuaj *********** xyuam

Nquam-Nruas *********** pheej

JB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kab lus hauv qab no yuav pab tau nej fill in qhov blank sab sauv.

Thov cov kev txwj laus neeg sam phiaj xyuam tsum sawv daws.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo JB,

Koj yog ib tug neeg paub txog lus Hmoob zoo heev. Kuv ntseeg tias koj yuav yog ib tug xib hwb los sis ib tug kws txuj paub txog Hmoob cov lus zoo heev.

Tos kuv hais li los vim koj hais thiab txhais tau koj cov ntsiab lus zoo heev. Kuv vam tias koj yuav tuaj qhia peb suav daws kom paub lus Hmoob ntxiv.

Thiab ib qhov kuv xav nug koj mas, koj pus paub thiab pus muaj kev pab los sis cov ntawv qhia lus Hmoob no, yog paub li cas no thov qhia thiab pab tswv yim.

Ua koj tsaug ntau ntau.

Pab ntxiv kab lub hauv qab no kom meej thiab xim koj lub ntsiab....

Ceeb (****) txhiaj kuv tsis ntshaw; kuv tsuas ntshaw ib tug ( **** )

Note (the number of star mean the number of character)

(blank 1) (blank 2)

Vuaj Niam

Vuab Txiv

Yeej Liab

Yuav Cuam

Yeej khaum ceeb khaum = ntawv nyiaj ntawv kub

ceeb = kub (gold)

yeej = nyiaj (silver)

txhiaj = nyiaj (money) los ntawm cov lus no... [xyob txhiaj, txhiaj meej]

Ceeb yeej txhiaj kuv tsis ntshaw; kuv tsuas ntshaw ib tug txiv xwb.

kab lus no siv rau thaum cov hluas nkauj los thawj txiv yuav. Tabsis luag tsis xav yuav es luag muab nyiaj muab kub puas kev rau nws rov qab tabsis nws tsis kam rov qab es nws hais tias "nyiaj thiab kub los nws muaj lawm nws tsis ntshaw, nws tsuas ntshaw ib tug txiv xwb"

JB

Thiab ib qhov kuv xav paub ntxiv thiab nrog koj sib nug mas yog muaj lus li nram no:

Lo lus YEEJ koj tias txhais yog NYIAJ.

Tiam sis raws li kuv paub ib lo mas txhais tias:

YEEJ yog YEEJ (WIN), muaj kev yeej los sis kev heev/ua tau zoo dua lwm tus/yam.

YEEJ yog YEEJ (CAMP/BASE), li ib lub chaw txoos, los sis ib lub chaw ua rog los sis yeej tua rog.

Yog li koj ho pom thiab paub lo lus YEEJ no, pus muaj lwm lo thiab qhov tiag yog muaj li cas ntxiv thiab?

Hos qhov hauv nab no yog lo TXHIAJ:

Txhiaj no mas kuv paub tsis tshua zoo, tiam sis kuv pheej hnov hnov los lawm, li; TXHIAJ TEEB MEEM, TXHIAJ TXHAIS.

Yog li koj sim piav me me ob lo lus saum no seb yog li cas thiab vim li cas thiaj li muab lo lus TXHIAJ no coj los siv nrog rau cov lus ntawv thiab?

Ua koj tsaug ntau ntau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog yuav xim yeej kawm meej mas yog lis nram no....

Yeej : 1. (EN) u. win, conquer, triumph, overcome, victory (LS) (LR) swb; ua kom tau ntej ntawm kev sib tw, ua kom tau qhov kev caij tsuj hauv tshav puv (peb tua yeej peb tus yeeb ncuab lawm); 2. (EN) p. round, circular, spherical, globular (LS) (SX) kheej; yam ua kheej~ (daim nplooj yeej~ li lub txiaj kis laus); 3. (EN) u. will (LS) yuav tsum (nws yeej kawg tuaj xwb); 4. (EN) n. a name; npe neeg feem ntau siv rau txiv neej; 5. (EN) n. silver, bullion (LS) nyiaj daim, nyiaj choj; 6. (EN) n. camp (LS) ib qhov chaw so, chaw nyob, chaw cuab zog (peb nyob hauv yeej thaj nam tawg puv); 7. (EN) u. use (LS) siv [cuab yeej] khoom siv hauv vaj hauv tsev (laug cam yog cuab yeej tsuav nqaij; zuag yog tseev yeej ntsis plaub hau); 8. (EN) n. origin, root; twb, dua los lawm, lub hauv paus qhov tseeb (nwg yeej paub tias kuv yuav mus)

• Yeej Cum* : (EN) n. path, footprint; (LS) qub hneev taw, tus hneev tau dhau los lawm (taug peb yeej cum rau pem suav)

• Yeej Huam : (EN) n. dignity (LS) ib yam li "yeej koob"

• Yeej Khaum Ceeb Khaum : (EN) n. bullion (LS) nyiaj choj kub choj, cov zoo li nyiaj choj uas yog muab ntawv tais ua coj los hlawv rau cov neeg tuag (tuaj pab nrog peb tais yeej khaum ceeb khawm)

• Yeej Koob : (EN) n. dignity (LS) (SX) yeej huam; lub hwj chim qhov ua neej thiab dab los ntshai (coj koj lub yeej koob yeej huam tuaj pov fwm pov yoom)

• Yeej Koob Yeej Huam : (EN) n. dignity (LS) ob lo muaj ntsiab lus zoo ib yam siv ua ke kom haj yaj muaj kuab

• Yeej Los : (EN) basically, originally, actually (LS) qhov tseeb, ib txwm, thaum thawj (koj yeej los paub nws lawm los sav)

• Yeej Meem : (EN) keep on (LS) (SX) yim meem; rau siab ntso ua tsis tso tseg, ua txuas ntxiv tsis hais qhov tso cia (yeej meem noj tiag tsam lwm hnub tsis tau noj lawm)

• Yeej Ntxws Ceeb Ntxws : (EN) n. bullion (LS)[HS] nyiaj daim thiab kub thooj

• Yeej Yuav : (EN) u. will, going to (LS) (SX) yeem yuav; yuav tsum (nws yeej yuav tuaj xwb~ thiaj tag)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua koj tsaug ntau ntau JB.

Koj mas keej npaum li ib phau Dictionary ntag. Kuv tsis paub tias yog koj muab qhov twg coj tuaj sau thiab siv hauv no, tiam sis yeej txhais thiab qhia tau zoo heev.

Yog koj paub li cas ntxiv no los thov tuaj piav rau peb paub ntxiv thiab.

Tham txog ntawm koj cov paj lug thiab lus txhiaj txhais mas kuv paub tsis tshua zoo vim zoo li muaj ib cov lus nyuaj heev li. Thiab hais paj lug ntau xwb, tiam sis yeej zoo kawg lawm.

Yog yuav xim yeej kawm meej mas yog lis nram no....

Yeej : 1. (EN) u. win, conquer, triumph, overcome, victory (LS) (LR) swb; ua kom tau ntej ntawm kev sib tw, ua kom tau qhov kev caij tsuj hauv tshav rog (peb tua yeej peb tus yeeb ncuab lawm); 2. (EN) p. round, circular, spherical, globular (LS) (SX) kheej; yam ua kheej~ (daim nplooj yeej~ li lub txiaj kis laus); 3. (EN) u. will (LS) yuav tsum (nws yeej kawg tuaj xwb); 4. (EN) n. a name; npe neeg feem ntau siv rau txiv neej; 5. (EN) n. silver, bullion (LS) nyiaj daim, nyiaj choj; 6. (EN) n. camp (LS) ib qhov chaw so, chaw nyob, chaw cuab zog (peb nyob hauv yeej thaj nam tawg rog); 7. (EN) u. use (LS) siv [cuab yeej] khoom siv hauv vaj hauv tsev (laug cam yog cuab yeej tsuav nqaij; zuag yog tseev yeej ntsis plaub hau); 8. (EN) n. origin, root; twb, dua los lawm, lub hauv paus qhov tseeb (nwg yeej paub tias kuv yuav mus)

• Yeej Cum* : (EN) n. path, footprint; (LS) qub hneev taw, tus hneev tau dhau los lawm (taug peb yeej cum rau pem suav)

• Yeej Huam : (EN) n. dignity (LS) ib yam li "yeej koob"

• Yeej Khaum Ceeb Khaum : (EN) n. bullion (LS) nyiaj choj kub choj, cov zoo li nyiaj choj uas yog muab ntawv tais ua coj los hlawv rau cov neeg tuag (tuaj pab nrog peb tais yeej khaum ceeb khawm)

• Yeej Koob : (EN) n. dignity (LS) (SX) yeej huam; lub hwj chim qhov ua neej thiab dab los ntshai (coj koj lub yeej koob yeej huam tuaj pov fwm pov yoom)

• Yeej Koob Yeej Huam : (EN) n. dignity (LS) ob lo muaj ntsiab lus zoo ib yam siv ua ke kom haj yaj muaj kuab

• Yeej Los : (EN) basically, originally, actually (LS) qhov tseeb, ib txwm, thaum thawj (koj yeej los paub nws lawm los sav)

• Yeej Meem : (EN) keep on (LS) (SX) yim meem; rau siab ntso ua tsis tso tseg, ua txuas ntxiv tsis hais qhov tso cia (yeej meem noj tiag tsam lwm hnub tsis tau noj lawm)

• Yeej Ntxws Ceeb Ntxws : (EN) n. bullion (LS)[HS] nyiaj daim thiab kub thooj

• Yeej Yuav : (EN) u. will, going to (LS) (SX) yeem yuav; yuav tsum (nws yeej yuav tuaj xwb~ thiaj tag)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Samphiaj Xyuam tsum = sab pev sab nrav ntawm lub tsum mov

sam yog los lus rov ntawm xyuam....

vam tias yuav pab tau koj....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog tsis paub lus txhiaj no yuav tau mus kawm nawb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis muaj neeg nyiam los cas?

tej zaum yuav nyuaj rau nej ib co hluas uas tsis tau hnov dua cov lus Hmoob no.

Koj yuav sam mus Theeb-thiaj los xyuam lawm tim-yeeb.

sam = nce, mus rau qhov siab.

Theeb-thiaj = ceeb tsheej ntuj

xyuam = nqis, qhov chaw qis.

Tim-yeeb = ntuj tawg, ntuj txias teb tsaus.

Kab lus sauv thiaj li yog hais tias koj yuav nce mus saum ntuj ceebtseej los nqis lawm ntuj tawg.

JB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0