Jump to content

Change

Suav Yuav Kav Thoob Ntiajteb


 • Please log in to reply
75 replies to this topic

#41
Guest_Liang_*

Guest_Liang_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posthmoobdub, on 05 October 2012 - 09:20 AM, said:Yog muab saib qhov uas tamsim no , hias txog kev nojhaus ( food productions), kev nojqab haushuv(health), financial per capita( household wealth)and technology...Suavliab tseem poob qab deb heev.
Suav tseem yuav muaj thiab test lawv cov space shuttle xwb ...meskas twb retired lawv cov program tas lawd....suav tseem yuav muaj lub stealth aircraft xwb meskas twb siv tas  los lawd.

To win the war, the people have to be fed and so the military personels.

Tsis tas li muab luj cov teeebmeem nyob kiag hauv SUAV teb xwb SUav twb ntshai txaus lawm tsis tas yuav cia meskas mus tsim teebmeem rau suav.....Suav thawj tug Yeebncuab nyob suavvteb yog Pab Fahloon GONG, dhau ntawd los mus yog Tibet, ces los mus rau pab Ughur nyob sab north westhern....thaum muaj teebmeem lawd es dej hlob zoo dovcav ces peb cov hmoob suav tseem yuav yog ib pab sawv ntxeev Chiyou lub be thiab..haaaaaaaaaaaaaa.los mus ntxiv rau cov tebchaws xw li kazakstan, uzbekistan, kurgistan, turkmenistan(cov central ASian countries) no meskas puavleej muaj bases nyob thiab lawv tso ccai rau meskas siv lawv lub tebchaws rau meskas cov airforces' transportations. meskas tsis tas yuav siv neeg meskas mus tua suav...meskas rov siv neeg Asia  tua suav xwb ces twb txaus lawm....vim suav yog communist.
Nej saib mas sauv yuav ua cas yeej tau mas...meskas twb nyob thoobntuj lawm ne...
http://news.national...sized-military/
Kuv agree ib txhia raws li koj ua phooj ywg tau tham hauv no tiam sis zoo li daim ntawv ua lawv sau ob sab koj saib ib sab tuaj xwb koj yuav tau saib kom tag ob sab thiaj li yuav to taub zoo yog muab saib raws li Meskas sab tuaj no ces yog lawm tsis muaj ib nqi yuav pov tseg hlo li tiam sis koj muab ua twb zoo saib mus kom tob tob research kom ntau tshaj li qhov no ntxiv tsis hais lub teb chaws communist los sis democrcy koj muab lawv cov teeb meem uas tshwm sim niaj hnub niam no tsis hais lub teb chaws twg tsis hais sab Middle East Suav Meskas Russia coj los mus saib ua ke koj thiaj li yuav pom qhov txawv txav.....yog tias koj sab Meskas sab tuaj xwb ces koj tsuas yog pom Meskas sab xwb....koj yeej tsis pom lwm tus sab...koj xav tias lawv yuav tsis muaj power npaum twg tiam sis qhov tseeb nws yog opposite.

#42
Guest_Liang_*

Guest_Liang_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posthmoobdub, on 05 October 2012 - 09:40 AM, said:

Ntxiv ..rau ntawd qhov cov Isalm yuav sibkoom tua meskas....qhov no tsis muaj teebmeem rau meskas kiag li.....Cov neeg no tsis yog ib co neeg coj zoo...lawv tseem coj li lawv nyob rau tiam 1600 xwb...Barbaric Society. cov shiat tua cov suni, cov kurd tua cov suni, Syrian tua turkey...iraq tua iran thaum meskas muab kiag riam phom rau ib lawd ces lawv mam li sibtua lawv kom tuag kom tag...meskas nyob ntsia.

qhov uas tam sim no meskas tseem muaj teeb meem rau tua nyob rau cov tebchaws moslem mas yog meskas tseem xav yuav ntsejmuag ua qhov zoo xwb yog yuav ua phem ces meskas mus pov pobtxha rau* sibtog ces zaum ntsia xwb la as.

Qhov kawg no meskas yeej yog lub tebchaws uas muaj kevcai zoo...tsis muaj ib lub tebchaws twg yuav muaj cai zoo tshaj tebchaws meskas no.Yog tus twg los yog lub tebchas twg hais tias meskas tsis zoo no ces vim yog nws xav kom nws tus kheeej ua thiab siv kevcai raws li yam niag tsis muaj neeg ntiajteb hais tau mas nws thiaj tsis xav kom meskas mus txuam. Xw li Kim Yong il, Sadam Husenn, suav liab, russia, Hugo Chavez,laos,Syrian thiab nyablaj-tabsis lawv kuj caw meskas muspab  vim suav twb yuav muab lawv tsuj niaj hnub no.

Li kuv hais tas los ntawv koj yuav tau mus research kom ntau dua qhov no koj thiaj li yuav pom txog cov islamic ntawm no los sis cov muslim lawv lub power tias lawv muaj power npaum cas thiab lawv coob npaum cas....koj muaj lawv saib qis dhau heev lawm tiam sis qhov tseeb tiag lawv tsis zoo li nawv...Meskas mus ua tsovrog rau Iraq thiab Afghanistan qhov Meskas ntshai ces yog cov United Arab ntawm no...Meskas tsis kam thab lawv Meskas tsuas hais tias No...peb tuaj uarog no tsis yog tuaj uarog rau nej cov Muslim.....tus twg txhaum peb tsuas yog tuaj uarog rau tus ntawv xwb....yog thaum twg Meskas declare war rau lawv lawm ces Meskas kawg tsis tau chaw dhia xwb......mus research kom zoo zoo txog cov ntawm no tuaj wb mam tham dua

#43
Guest_Liang_*

Guest_Liang_*
 • Guests
Reputation: 0
Ntxiv ib qho ntxiv...koj tias Meskas txoj cai zoo es yog zoo li cas....koj hais yog cov cai ua li kuv hais Meskas tsim rau ntiaj teb siv los yog cov cai Meskas tsim Meskas siv.....yog tias koj hais li kuv hais ntawv no ces koj yuav tau mus tshawb dua coj los xyuas kom zoo. Yog koj tias Meskas tus cai nyob teb chaws no zoo....kuv muab example me me rau koj yog koj tsis yog ib tug pro VP los puam chawj tiam sis koj ho yog ib tug pro VP koj twb yuav paub tias qhov lawv rau VP nws tsis yog lawm....tsis muaj ib txoj cai ua lawv yuav ua li ntawv.....zoo li lawv muab yeeb los pov rau koj lub tsheb lawv liam tias koj muaj yeeb vim muaj yeeb nyob koj lub tsheb lawv muab koj txhom coj mus kaw thiab teem txim rau koj koj puas xav tias lawv txoj cai ntawv zoo thiab...lawv ua rau VP ntawv peb twb pom tias tsis yog tag lawm. Cas koj ho qhuas tias lawv txoj cai zoo.

Tshaj li qhov ntawv lawm VP yog lawv ib tug phooj ywg zoo pab lawv nyob rau tsovrog nyab laj qab teb.....VP tag sim neej thov qhov nyuag av me me nyob rau Arlington coj los mus tso VP lub cev xwb lawv twb tsis kam.....tsis hais nyuaj....yus thiab yus tus poj niam tsis sib haum xeeb poj niam hu lawv tuaj txog lawv xauv yus tes coj mus kaw xwb los sis muab yus lawb tawm tsis pub yus los txav ti....tej thaum mas ho yog tim yus tiam sis tej thaum mas ho tsis yog tim yus thiab nawb......nyob teb chaws no leej twg muaj nyiaj tus ntawv thiaj li muaj cai zoo xwb nawb

#44
Guest_hmoobdub_*

Guest_hmoobdub_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostLiang, on 05 October 2012 - 10:37 PM, said:

Kuv agree ib txhia raws li koj ua phooj ywg tau tham hauv no tiam sis zoo li daim ntawv ua lawv sau ob sab koj saib ib sab tuaj xwb koj yuav tau saib kom tag ob sab thiaj li yuav to taub zoo yog muab saib raws li Meskas sab tuaj no ces yog lawm tsis muaj ib nqi yuav pov tseg hlo li tiam sis koj muab ua twb zoo saib mus kom tob tob research kom ntau tshaj li qhov no ntxiv tsis hais lub teb chaws communist los sis democrcy koj muab lawv cov teeb meem uas tshwm sim niaj hnub niam no tsis hais lub teb chaws twg tsis hais sab Middle East Suav Meskas Russia coj los mus saib ua ke koj thiaj li yuav pom qhov txawv txav.....yog tias koj sab Meskas sab tuaj xwb ces koj tsuas yog pom Meskas sab xwb....koj yeej tsis pom lwm tus sab...koj xav tias lawv yuav tsis muaj power npaum twg tiam sis qhov tseeb nws yog opposite.

Liang...yog kuv tsis pom ob sab tsis nyeem ob ces kuv have no say li lo mas. tsis yog hais hais tias suav tsis muaj power..tsis yog hais tias russia tsis muaj power thiab tsis yog hais tias lawv cov tebchaws Middle east tsismuaj power tabsis qhov tus back bone protoge hauv politic no lawv tseem swb meskas ...vim li cas meskas thiaj muaj cov military bsaes nyob thoob ntiajteb...thaum koj [pom qhov no ces koj yuav tsum paub tau tias lawv yuav tsu muaj qhov zoo thiab luag thiaj tsocai meskas nyob...simple. seb suav puas muaj miltary bases nyob South America qhov twg mas...meskas muaj active military bases nyob less than 1000 miles suav laiv. Ib  yam nkaus rau Russia thiab meskas mus teeb cov  anti nuke missiles nyob kiag Poland lawd ...nyob German los muaj thiab. Ho los hais txog cov Middle East no meskas lawv xav cia siv ua politic lawm xwb nas...meskas tua hnubtwg nws tuag hnub ntawd. Meskas lawv xav tua ces twb tsis tas lawv yuav xa neeg (peebzeej) mus tua lawv zaum lawv pem DC es electronically ya lub drone thiab satellite tua xwb vim lawv tseem poobqab rau sab techno...tabsis meskas tsis xav poob be ces luag kuj tseem siv qhov kom raws txoj cai thiab ..thaumtwg thiab leejtwg ...yog ua dhau cai heev lawd luag mamm xyuas. koj muab saib los xwb mas Libya, Egypt, Tunisia, Iraq thiab tamsim no yog Syria...cov teb chaws no yog cov tseem coj li barbaric Laws xwb ne...twb tsis yog meskas mus tua ho lawv tua lawv xwb.....yog meskas muab riam phom rau kiag ib pab lawd ces meskas nyob haus luamyeeb ntsia* sibtog xwb mas.

#45
Guest_hmoobdub_*

Guest_hmoobdub_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostLiang, on 05 October 2012 - 11:03 PM, said:

Ntxiv ib qho ntxiv...koj tias Meskas txoj cai zoo es yog zoo li cas....koj hais yog cov cai ua li kuv hais Meskas tsim rau ntiaj teb siv los yog cov cai Meskas tsim Meskas siv.....yog tias koj hais li kuv hais ntawv no ces koj yuav tau mus tshawb dua coj los xyuas kom zoo. Yog koj tias Meskas tus cai nyob teb chaws no zoo....kuv muab example me me rau koj yog koj tsis yog ib tug pro VP los puam chawj tiam sis koj ho yog ib tug pro VP koj twb yuav paub tias qhov lawv rau VP nws tsis yog lawm....tsis muaj ib txoj cai ua lawv yuav ua li ntawv.....zoo li lawv muab yeeb los pov rau koj lub tsheb lawv liam tias koj muaj yeeb vim muaj yeeb nyob koj lub tsheb lawv muab koj txhom coj mus kaw thiab teem txim rau koj koj puas xav tias lawv txoj cai ntawv zoo thiab...lawv ua rau VP ntawv peb twb pom tias tsis yog tag lawm. Cas koj ho qhuas tias lawv txoj cai zoo.

Tshaj li qhov ntawv lawm VP yog lawv ib tug phooj ywg zoo pab lawv nyob rau tsovrog nyab laj qab teb.....VP tag sim neej thov qhov nyuag av me me nyob rau Arlington coj los mus tso VP lub cev xwb lawv twb tsis kam.....tsis hais nyuaj....yus thiab yus tus poj niam tsis sib haum xeeb poj niam hu lawv tuaj txog lawv xauv yus tes coj mus kaw xwb los sis muab yus lawb tawm tsis pub yus los txav ti....tej thaum mas ho yog tim yus tiam sis tej thaum mas ho tsis yog tim yus thiab nawb......nyob teb chaws no leej twg muaj nyiaj tus ntawv thiaj li muaj cai zoo xwb nawb

Liang...kuv tsis tau pom cov cai meskas tsim rau lwm tebchaws siv thiab ov. Lawv muaj influence nyob rau hauv no mas muaj...raws li kuv nco xwb meskas tsis muaj colony nyob qhovtwg es lawv tseem yog tus tswj nas.

Los hais txog koj qhov example...mas kuv xav tias nyob Thaibteb thiab Blogteb ces VP rau tua kiag lawd ...twb tsis hais txog qhov yuav muab constitutional law los hais .  txawm yog muaj txoj kevcai uas kuv hais rau koj no es ...you not guilty until proven no es thiaj li dim lawd mas....ho nyob rau lub tebchaws uas koj thiab kuv tuaj sis ..you are guilty until proven not guilty. Tabsis  yeej tsis muaj ib lub tebchaw twg es yuav tsis muaj ib txoj cai los kav...there is no perfect laws but in the USA the law is improving to fit the society.

Haistxog..kev pojniam thiab yus tsis sibhaum xeeb ces ...peb hmoob tseem nyob rau lub sijhawm uas ntau thiab ncaws xwb ne...ces tej kevcai no kuj tsis zoo rau peb. Peb cov hmooob mas nyiam kom txhob muaj cai dabtsi kiag es  cia yus nyob ywjsiab mas thiaj hais tias zoo. Lub tebchaws no tej cai tsis ypog tsim los rau ib tug neeg siv...vim muaj ntau roob tug neeg thiab ntau haiv neeg tuaj nyob sib koom zej koom zos mas luag thiaj muaj tej cai no los ua tus tswj. kuv hais yoojyim xwb mas yog mes kas tsis muaj tus cia nruj baum no ces ...neeg sib ntau thiab sib tuaj tseem yuav coob tshaj li peb pom niajhnub no. Lawv cov tub ceevxwm  luag tsuas ua luag txoj haujlwm xwb...yog koj nej cov niamtxiv tsis xav muaj teebmeem nej kuj ua zoo sibhais ...yus tsis txawjhais yus ua txhaum txoj cai ces luag kuj muab cai los qhia kom paub .

Tub ceeevxwm tsis lam yuav txhom koj mus kaw yog tsis muaj neeg hais tias koj ua phem rau ib tug neegtwg....tsis tas li ntawd luag yeej muaj txoj cai rau koj rov mus hais koj muaj chaw mus ....li ua txoj cai constitutional law.


#46
Integrity_King

Integrity_King

  New Member

 • Members
 • 90 posts
Reputation: 0
Neutral

View PostSamxUSA, on 22 June 2011 - 10:30 PM, said:


When China Rules the World
China The civilisation state


By Martin Jacques

Reviewed by John Gray - 18 June 2009

It is clear that the rise of China marks the end of western global hegemony, but just what the coming Chinese ascendency will look like is another matter.

On his first visit to China as US treasury secretary, at the start of this month, Timothy Geithner attempted to reassure an audience at Peking University that there is no need to worry about the enormous holdings China has built up in US government bonds. “Chinese assets are very safe,” he declared. Geithner’s statement produced loud laughter from the largely student audience.

Unlike most western commentators, who still give the Obama administration the benefit of the doubt, China’s emerging elite know there is no prospect that the United States will pay back its debts at anything like their current value. The only way the US can repay its vast borrowings is by debasing the dollar – a process in which China will inevitably be short-changed. Significantly, the students’ response was not anger, but derision – a clear sign of how the US is now perceived. Resentment at US power is being replaced by contempt, as the impotence and self-deception of the American political class in the face of the country’s problems become increasingly evident.

In a characteristically incisive formulation, Martin Jacques writes that the “rise of China and the decline of the United States are central to the present global depression”. Although China remains a fast-emerging, rather than a developed, economy and even though it is nowhere near acquiring America’s worldwide military reach, the crisis has speeded up a shift in the balance of power between the two countries that has been taking place for decades. The importance of China’s advance goes far beyond the incontrovertible fact of America’s relative decline, however. If Jacques is right, the rise of China will bring the end of the western world as we have known it over the past several hundred years.

Western commentators on China fall into two main camps. The first, which we may called the China sceptics, rejects out of hand the notion that China can ever become the world’s dominant power. The second – which is increasingly vocal and influential, especially in the US – sees the rise of China as a major threat to the existing, western-dominated global system. Though the two views are not finally compatible, they can quite often be found in the same person. The awkward fact with which both of them struggle is that China’s industrialisation – the largest in history – has been achieved indigenously. China’s success is widely praised by western governments, but it has been based on a rejection of western advice.

Like climate-change sceptics, China sceptics tend simply to ignore evidence that does not fit their world-view. Even if they accept that China’s success over the past 30 years has been achieved by following a distinctive path, they can only insist that China will be compelled to westernise at some point in the future – overlooking how it is western neoliberalism, and not Chinese capitalism, that has collapsed. Or else, they must admit that China can go on developing, and even overtake the west, while remaining as different from the west as it has ever been. This last is a terrifying scenario, as it implies that if a country westernises, that does not ensure its economic success – if anything, it may be an impediment. In other words, China may be so successful because it is so different from the west. At this point, the first view of China morphs into the second and we start to hear hysterical warnings of the threat posed by China’s inexorable rise. Inside every China sceptic is a prophet of the New Yellow Peril waiting to be let out.

The common conviction of nearly all these commentators is that no country can modernise without following a western path. The message of When China Rules the World – by far the best book on China to have been published in many years, and one of the most important inquiries into the nature of modernisation – is that this assumption blinds us to the way the world is being reshaped before our eyes. Jacques’s comprehensive and richly detailed analysis will be an indispensable resource for anyone who wants to understand contemporary China; but its primary value is in overturning the assumption – almost universal in the west, and held by some in China – that, as a country develops, it is bound to evolve into something like a western state. As Jacques points out, China “may seem like a nation state, but its geological formation is that of a civilisation state”. When China was weak it had little alternative but to accept western terms of reference. As it grows richer and stronger, China is more and more affirming the inherent value, if not the actual superiority, of its ancient civilisation. Far from turning its back on its history, the country is returning to the past in order to forge a new version of modernity.

“The emergence of China as a global power,” Jacques writes, “in effect relativises everything.” The author is not endorsing any kind of fashionable postmodernism here. He is clear that there are universal human values. His argument is rather that there are many ways of recognising universal values in a modern society. All the same, the version of modernity which appears to be emerging in China does come with some rather dark spots. The deep sense of China as a unitary civilisation, together with a pervasive belief in Han superiority, leaves little tolerance for the claims of other cultural groups.

Some way may be found, the author suggests, whereby the Tibetans can coexist with the Chinese state. But, as he admits, the dominant sense of Chinese identity is essentially racial, and most Chinese look down on Tibetans with loathing. In line with this, and also for strategic reasons, “China has encouraged large-scale Han migration in an effort to alter the ethnic balance of the population and thereby weaken the position of the Tibetans who for the most part live in the rural areas and in segregated urban ghettos.” It is hard to avoid the conclusion that, in building the Chinese civilisation state, Beijing is systematically destroying a unique civilisation.

A resurgent China will be problematical in a number of ways. It remains very unclear how China’s rulers view the international system. Will they try to reshape it in their own image, and if so what will the world then look like? Jacques argues that something like the tributary system that existed in the past can be re-created, but that system applied mainly to China’s nearer and smaller neighbours. It is impossible to envisage such an unequal relationship being acceptable to India or Russia or, for that matter, Japan. Again, can China extend its control of world markets while retaining its grip on its own economy? Control of capital flows has been one of China’s strengths in the current crisis. Will it be ready to compromise this advantage in order to supplant the failing dollar as the world’s reserve currency?

There are no clear answers, if only because China’s ruling elite have almost certainly not begun to answer these questions themselves. What is undeniable is that China’s ascendancy is bringing with it an international environment potentially more volatile than any in the recent past. So far, says Jacques, “The changes wrought by China’s rise have done little to disturb the calm of global waters, yet their speed and enormity suggest that we have entered an era of profound instability; by way of contrast, the Cold War was characterised by relative predictability combined with exceptional stability.”

The witless, end-of-history triumphalism that shaped western attitudes in the post-Cold War era is nowhere more misplaced than in regard to China. History is on the move again – and it is not the delusional, teleological, self-congratulating history dreamt up by liberal rationalists, which somehow always ends with themselves as the winners. The rise of China is the real thing, a world-changing event that marks the end of western hegemony.

John Gray’s latest book is “Gray’s Anatomy: Selected Writings” (Allen Lane)Not surprise from our aged old arch-nemesis. The HANS. We will be ready. Of course first we need to deal with domestic strength. Doubtful though. :1894c7a1:

Run here comes the HANS.  :1169691682:

Here is some tip. Just because they rule doesn't mean they won't have to "Divide" the "System." Taking control certain key points of China is better than controlling all over China.

#47
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostIntegrity_King, on 16 October 2012 - 10:21 PM, said:

Not surprise from our aged old arch-nemesis. The HANS. We will be ready. Of course first we need to deal with domestic strength. Doubtful though. :1894c7a1:

Run here comes the HANS.  :1169691682:

Here is some tip. Just because they rule doesn't mean they won't have to "Divide" the "System." Taking control certain key points of China is better than controlling all over China.

HANS are not about control, they are human eaters

#48
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent
Suav sib tw nrog peb Amelikas txoj kev tsim sab tug r.o.g
Suav yeej yog poob qab dej heev. Tab sis Suav yeej muaj zog txaus
yuav ua r.o.g nrog peb Amelikas txhua lub sij hawm lawm. Suav tau
nce sab kev siv nyiaj los tsim sab tub r.o.g txog 100 npaug rau lub
xyoo 2011.

The USA led the rise [in military spending], but it was not alone.
Of those countries for which data was available, 65% increased their military
spending in real terms in 2009. The increase was particularly pronounced among
larger economies, both developing and developed: 16 of the 19 states in the G20
saw real-terms increases in military spending in 2009.


China leads rise in Asia military spending
Posted on October 17, 2012, Wednesday

WASHINGTON: Military spending by Asia’s major powers increased dramatically
over the past decade with China leading the way, as its defence budget
quadrupled since 2000, according to a study released Monday.

Defence spending in China and four other Asian countries doubled over 10
years and will surpass Europe’s military expenditures this year, said the
Centre for Strategic and International Studies, a Washington-based think tank.

Asia’s arms race still leaves it trailing US defence spending, but it will
ensure the United States likely will stick to its plan to shift the country’s
strategic focus towards the Asia-Pacific region, it said.


Defence spending in China, India, Japan, South Korea and Taiwan reached a total
of 224 billion in 2011, which “equates to almost twice the amount spent by these
five countries in 2000,” said the CSIS study.

“With Asian defence spending projected to overtake that of Europe by the end of
2012, the United States’ posture rebalancing toward the Asia-Pacific region is
likely to continue,” it said.

In 2005, China’s military budget outstripped Japan’s as the largest in Asia and
recorded a 13.4 percent annual rise that year.

Among all countries, China now ranks second behind the United States in total
military spending, though the Pentagon budget still dwarfs Beijing’s defence
spending at more than US$600 billion (463 million euros) year. — AFP

Attached Thumbnails

 • country-distribution-2011.png
 • regional-military-spending-2011.png


#49
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent
Beware the Chinese Sea-Dragon
Chinese bellicosity in the near seas could usher in a new era of instability.

By Alex Ward Published 15 October 2012 17:46         . Sailors aboard the Chinese
Navy destroyer Qingdao. Photo: ©David Rush Recently, Chinese assertiveness was
brought to the fore by its sparring with Japan over the Senkaku/Diaoyu islands in
the East China Sea. In early September a conflagration of anti-Japanese protests
and boycotts engulfed China after the Japanese government attempted to buy ownership
of the disputed atolls from a Japanese businessman. The Chinese government responded
forcibly, sending roughly 1,000 fishing vessels to the area, flanked by six frigates
and several surveillance units.

Attached Thumbnails

 • china_navy.jpg


#50
Integrity_King

Integrity_King

  New Member

 • Members
 • 90 posts
Reputation: 0
Neutral

View PostGuest, on 17 October 2012 - 06:26 AM, said:

HANS are not about control, they are human eaters
No offense but that sounds very ignorant.

#51
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent
Yij Pooj tawm tsam Suav txoj kev txeeb koog pov txwv Senkaku

In 1885, the Japanese government has conducted a field survey,
and confirmed that Senkaku Islands were uninhabited, and these
islands were not under the control of the Qing.
In 1895, the Japanese government has built a pile to mark the
Senkaku Islands, and Japan has formally incorporated these islands
into Japanese territory.
From 1880s to 1940, Japanese residents of the Ryukyu Islands built
a pier and a fish processing plant in the Senkaku Islands.
#52
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent
Chinese Media Tells U.S. to Shut Up Over South China Sea#53
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent
Suav thiab US yuav sib ntsuas zog nyob South China Sea#54
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent
Suav Tawm Tsam Yij Pooj#55
Guest_hmoobdub_*

Guest_hmoobdub_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostSamxUSA, on 20 October 2012 - 01:51 PM, said:

Suav thiab US yuav sib ntsuas zog nyob South China Sea

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.c...QnFhXNak?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Sam, there are several reasons China is not going to be the World Leader..even though she will surpassed the USA in energy sufficiency and biggest investment but the bottom line is China still remaining as an ALIAN and enemy to many developed countries....despite all of positive economic signs  China have earned in the last 3 decades her GDP is much below the USA and Japan...China: $4000
        Japan: $47,000
        USA:   $42,000
By looking at this statistic, it may very well take at least another decade or two to catch up with the US.
Geographyically, China is surounded with her enemies: Mongo- USSR to the North/ Japan - S.KOREAN to the EAST/ INdia-Tibet to the Southwest/ and Muslim Countries in Central Asia and currently Vietnam and Phillipine are considered as natural resources enenmies in the South China Sea.  China had out sources spending($ billions) the USA just to portect her own teritory. China can be and will be trapped by all her enenies when politically or militarily broke-out. So, as speaking China have seen that trap may come , she will have to build Naval Ships  against the the US..this... however, will take two or more decades in order to be even or balance the naval threat of the US.


#56
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent

View Posthmoobdub, on 31 October 2012 - 09:01 AM, said:


Sam, there are several reasons China is not going to be the World Leader..even though she will surpassed the USA in energy sufficiency and biggest investment but the bottom line is China still remaining as an ALIAN and enemy to many developed countries....despite all of positive economic signs  China have earned in the last 3 decades her GDP is much below the USA and Japan...China: $4000
        Japan: $47,000
        USA:   $42,000
By looking at this statistic, it may very well take at least another decade or two to catch up with the US.
Geographyically, China is surounded with her enemies: Mongo- USSR to the North/ Japan - S.KOREAN to the EAST/ INdia-Tibet to the Southwest/ and Muslim Countries in Central Asia and currently Vietnam and Phillipine are considered as natural resources enenmies in the South China Sea.  China had out sources spending($ billions) the USA just to portect her own teritory. China can be and will be trapped by all her enenies when politically or militarily broke-out. So, as speaking China have seen that trap may come , she will have to build Naval Ships  against the the US..this... however, will take two or more decades in order to be even or balance the naval threat of the US.


CHINA RISING NAVAL POWER

China’s growing challenge US domination of the North Pacific became ever more evident last week as the People’s Republic revealed a new, long-ranged, radar-evading stealth aircraft, the J-20.
The J-20 is likely five years from deployment. Its radar-evading ability is unknown, and probably no match for the operational US F-22 stealth fighter.

But this news has been the biggest cause of dismay to the US Navy since a Chinese attack submarine embarrassingly popped up in the middle of a US Navy fleet exercise off China.

China has also managed to deploy 60 modern submarines, a small number nuclear-powered, that are silent and deadly, in contrast to China’s older generation of noisy, vulnerable subs.

Adding to US concerns, China has completed an unfinished Soviet aircraft carrier, “Varyag,” that it brought from Ukraine a decade ago. I have been observing its completion at the northern Chinese port of Dalian.

Two new, 50,000-ton aircraft carriers are being built in Shanghai, to be launched 2014 and 2020. The new Chinese carriers will likely be equipped with Chinese-made naval fighters or naval versions of the formidable Russian Sukhoi warplanes.

Developing aircraft carriers and properly training their crews can take generations. China is only at the first day in school.

US carriers are one of the world’s most elaborate creations: 100,000 ton floating cities with a million gallons of fuel in their holds, massive amounts of explosives, and highly skilled c rews operating 24/7 like clockwork. I sailed aboard the US carrier “Abraham Lincoln” and was awed by the professionalism and skill of its crew and complexity of this gigantic creation.

But the US Navy is more concerned about China’s rapidly-growing arsenal of anti-ship missiles than its aircraft carriers. Last year’s impressive military parade at Beijing displayed a new generation of powerful anti-ship missiles that can be launched from land, sea, air, and underwater.

In addition, the US Navy is very worried about China’s work on a new ballistic missile, the DF-21D, that can reportedly be launched from mobile, shore-based launchers and hit large, moving targets at sea. The DF-21D is said to be vectored into its target by satellite, aircraft, submarines or drone aircraft.

Even with doubtful accuracy, such anti-ship ballistic missiles could keep the US Navy far away from the North Pacific coasts – which is just China’s intention. Carriers and their escorts cost $25 billion – they are too expensive and fragile to risk. Yet these mighty carriers are the ultimate expression of American power in the region.

Over the past decade, China has been slowly building the capability to force the US Navy away from its coasts and deep in the Pacific. Beijing was horrified and ashamed when during the 1996 Taiwan crisis, a US battle group led by the carrier “Nimitz” sailed down the Taiwan Strait almost within sight of mainland China.

Imagine if a Chinese naval battle group sailed into Chesapeake Bay near Washington, into the Florida Strait off Cuba, or up to New Orleans? The US would erupt in fury. But this is what the US Navy has been doing in China since 1945.

Now, Beijing’ new anti-ship missiles are putting US carrier battle groups at grave risk if they come too close to the mainland. This writer has conducted numerous naval simulation war games and can attest that no surface vessels, particularly not huge carriers, can withstand barrages of high-speed anti-ship missiles fired from 360 degrees.

However, the US Navy is run by carrier admirals who are as loathe to junk their flattops as were battleship admirals early in World War II. The answer clearly is less super-carriers and more small vessels with remotely piloted aircraft. But that sea change will only come slowly.

Meanwhile, the US must clearly adjust to China’s growing military strength. The days when the US Navy could rule China’s coasts and rivers are long gone. China is set on enforcing a 300-mile strategic maritime limit and is increasingly pressing claims to large areas of its coastal waters that has alarmed its neighbors and Washington.

The US and China are likely headed towards naval clashes until Washington pulls its Pacific fleet away from China’ coasts . But that will be a bitter pill for the mighty US Navy to swallow.#57
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent

World News

Japan, China island dispute heats up

Published: Feb. 7, 2013 at 11:44 PM

TOKYO, Feb. 7 (UPI) -- China's Defense Ministry termed as "untrue" Tokyo's assertion its navy ships' fire-control radar targeted Japanese warships and planes in the East China Sea.

The radar-lock issue reportedly relating to two incidents Jan. 19 and Jan. 30 has now taken the center stage in the worsening territorial dispute over the uninhabited, Japanese-controlled Senkaku Islands in the East China Sea, which China also claims, calling the territory Diaoyu Islands.

On Thursday, Japanese Defense Minister Itsunori Onodera told a parliamentary committee China's use of the weapons-guiding radar on the Japanese Maritime Self-Defense Force vessel amounted to a "threat of military force" under the United Nations Charter, while calling for a dialogue to prevent a recurrence of such incidents.

Japan says the incident occurred Jan. 30 and has already lodged a protest with China. The Japanese Defense Ministry also said a Chinese frigate directed the same kind of radar at a Japanese military helicopter on Jan. 19, and that in both incidents, the Chinese ships eventually turned off their radar without firing a shot.

Referring to the Jan. 30 incident, the Chinese Defense Ministry said Friday its naval ship found itself being closely followed and monitored by JSDF destroyer Yudachi while conducting routine training in "relevant waters in the East China Sea."

"The radars on the Chinese naval ship kept normal observation and alert, and fire control radar was not used. Therefore, the Japanese side's remarks were against the facts," the ministry said, adding Japanese warships and airplanes close-in monitoring and surveillance of China's naval ships and airplanes "is the root cause to air and maritime safety issues between China and Japan."

The ministry said Japan has "repeatedly spread false accusations which distorted facts and defamed Chinese military's normal combat readiness training," and that this time "without verifying related facts with the Chinese side, Japan unilaterally released untrue information to the media and senior Japanese government officials made irresponsible remarks."

Responding, Japanese Foreign Minister Fumio Kishida said Friday Japan has replied "that we can never accept the Chinese explanation that (Japan's account of the incident) does not match facts" and called for "a sincere response from them," Kyodo News reported.

Meanwhile, Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying on Thursday, for the first time since the issue surfaced, said Chinese authorities were verifying and investigating the incident, but also accused Japan of creating tension and tarnishing China's image, the official Xinhua News Agency reported.

She said Japan's efforts to ratchet up tension ran against efforts to improve Sino-Japanese ties and that China wishes to solve and manage problems through talks.

U.S. State Department spokeswoman Victoria Nuland has said actions such as the reported lock-on incident could escalate tensions, increase the risk of a miscalculation and undermine peace and stability in the region.

In recent weeks, there have been a number of other maritime incidents, some of which even led Japan to scramble its fighter jets.

Although the United States has refused to take sides, the islands are seen as coming under its mutual security treaty with Japan.

Topics: Shinzo Abe, Victoria Nuland

Read more: http://www.upi.com/T.../#ixzz2KM0q7WFg

#58
Yajceebtshiab

Yajceebtshiab

  Koj Paub Kuv zoo txog Npaum Licas ?

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 745
Excellent
Yog yuav hlwv kom kub hauv tsev ces xum mus zes taws rau puag nraum tej thiaj kub ntaiv tsis txog yus chaw nyob xwb.  Yeej yuav zam tsis dhau rogg ntuj III lawm lau yog pheej sib cuab khav theeb npaum no tiag.

#59
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent
Spanish Court Orders Arrest Warrant For Ex-Chinese President

By Richard Finney
2013-11-19  

Former Chinese president Jiang Zemin raises his hands to vote for a report at the closing of a Chinese Communist Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing, Nov. 14, 2012.
AFP  
A Spanish court on Tuesday ordered that international warrants of arrest be issued for ex-Chinese president Jiang Zemin and four other former senior leaders in a case brought by rights groups alleging crimes of genocide in Tibet.

The action by Spain’s National Court was pursued under the law of “universal jurisdiction,” raising the possibility that those named in the warrants could be taken into custody to face trial if they travel outside of China.

The court’s decision sends a “strong signal” to China’s leaders, the Washington-based International Campaign for Tibet (ICT) said in a statement Tuesday.

“None of the leaders named, and others too, are likely to take the risk of traveling outside the [People’s Republic of China] as they could be arrested for questioning on the crimes they are accused of,” ICT said, adding, “All the leaders face the possibility of bank accounts overseas being preventively frozen.”

Last month, Spain’s National Court agreed to hear charges of genocide in Tibet against former Chinese president Hu Jintao, drawing a rebuke from Beijing, which called the move an “attack” on the Chinese government.

China consistently rejects all outside criticism of its policies in Tibet as interference in its internal affairs, claiming that the complaints are orchestrated by a group, or “clique,” led by exiled Tibetan spiritual leader the Dalai Lama.

The Spanish legal system recognizes the universal justice principle, under which genocide or war-crimes suspects can be put on trial outside their home country, but Spanish law requires that any case brought forward must directly involve Spain or a citizen or resident of Spain.

One of the plaintiffs in the case, Thubten Wangchen, an ethnic Tibetan, is a Spanish citizen.

Announcing its ruling Tuesday, the Spanish court pointed to “indications of participation” by Jiang and four other former leaders in genocide and crimes against humanity in Tibetan areas of China given their “political or military responsibility” at the time the acts were committed.

Also named in the warrants were Li Peng, China’s premier during periods of crackdown in Tibet in the late 1980’s and early 1990s; Qiao Shi, state security chief during a period of martial law in Tibet in the late 1980s; Chen Kuiyuan, ruling Chinese Communist Party Secretary in Tibet from 1992-2001; and Deng Delyun, former head of family planning in the 1990s.

In pursuing its investigation, the court had considered testimony from former Tibetan political prisoners and international experts, and had reviewed extensive documentation of abuses, including torture and extrajudicial killings, committed by Chinese security forces in Tibet.

Speaking to the Associated Press, Spanish activist Alan Cantos hailed the latest court decision, though he said the orders for arrest may not be quickly carried out.

“It’s not easy, but it’s a big step,” said Cantos, president of Spain’s Tibet Support Committee, which brought the case pursued by the National Court.

The former Chinese leaders named in the warrants are “stuck in their own country, and a competent court is pointing a finger at them,” Cantos said.

“It’s so they don’t have it too easy,” he said.

#60
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostSamxUSA, on 19 November 2013 - 08:46 PM, said:

Spanish Court Orders Arrest Warrant For Ex-Chinese President

By Richard Finney
2013-11-19  

Former Chinese president Jiang Zemin raises his hands to vote for a report at the closing of a Chinese Communist Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing, Nov. 14, 2012.
AFP  
A Spanish court on Tuesday ordered that international warrants of arrest be issued for ex-Chinese president Jiang Zemin and four other former senior leaders in a case brought by rights groups alleging crimes of genocide in Tibet.

The action by Spain’s National Court was pursued under the law of “universal jurisdiction,” raising the possibility that those named in the warrants could be taken into custody to face trial if they travel outside of China.

The court’s decision sends a “strong signal” to China’s leaders, the Washington-based International Campaign for Tibet (ICT) said in a statement Tuesday.

“None of the leaders named, and others too, are likely to take the risk of traveling outside the [People’s Republic of China] as they could be arrested for questioning on the crimes they are accused of,” ICT said, adding, “All the leaders face the possibility of bank accounts overseas being preventively frozen.”

Last month, Spain’s National Court agreed to hear charges of genocide in Tibet against former Chinese president Hu Jintao, drawing a rebuke from Beijing, which called the move an “attack” on the Chinese government.

China consistently rejects all outside criticism of its policies in Tibet as interference in its internal affairs, claiming that the complaints are orchestrated by a group, or “clique,” led by exiled Tibetan spiritual leader the Dalai Lama.

The Spanish legal system recognizes the universal justice principle, under which genocide or war-crimes suspects can be put on trial outside their home country, but Spanish law requires that any case brought forward must directly involve Spain or a citizen or resident of Spain.

One of the plaintiffs in the case, Thubten Wangchen, an ethnic Tibetan, is a Spanish citizen.

Announcing its ruling Tuesday, the Spanish court pointed to “indications of participation” by Jiang and four other former leaders in genocide and crimes against humanity in Tibetan areas of China given their “political or military responsibility” at the time the acts were committed.

Also named in the warrants were Li Peng, China’s premier during periods of crackdown in Tibet in the late 1980’s and early 1990s; Qiao Shi, state security chief during a period of martial law in Tibet in the late 1980s; Chen Kuiyuan, ruling Chinese Communist Party Secretary in Tibet from 1992-2001; and Deng Delyun, former head of family planning in the 1990s.

In pursuing its investigation, the court had considered testimony from former Tibetan political prisoners and international experts, and had reviewed extensive documentation of abuses, including torture and extrajudicial killings, committed by Chinese security forces in Tibet.

Speaking to the Associated Press, Spanish activist Alan Cantos hailed the latest court decision, though he said the orders for arrest may not be quickly carried out.

“It’s not easy, but it’s a big step,” said Cantos, president of Spain’s Tibet Support Committee, which brought the case pursued by the National Court.

The former Chinese leaders named in the warrants are “stuck in their own country, and a competent court is pointing a finger at them,” Cantos said.

“It’s so they don’t have it too easy,” he said.

Qhov Suav puab cov Hmoob ua pejthuam nyob Blogteb los yeej yog tib lub tswvyim ua kom yeej neeg lub siab.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#61
cwjmemdub

cwjmemdub

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 16,210 posts
Reputation: 511
Excellent

View PostSamxUSA, on 19 November 2013 - 08:46 PM, said:

Spanish Court Orders Arrest Warrant For Ex-Chinese President

By Richard Finney
2013-11-19  

Former Chinese president Jiang Zemin raises his hands to vote for a report at the closing of a Chinese Communist Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing, Nov. 14, 2012.
AFP  
A Spanish court on Tuesday ordered that international warrants of arrest be issued for ex-Chinese president Jiang Zemin and four other former senior leaders in a case brought by rights groups alleging crimes of genocide in Tibet.

The action by Spain’s National Court was pursued under the law of “universal jurisdiction,” raising the possibility that those named in the warrants could be taken into custody to face trial if they travel outside of China.

The court’s decision sends a “strong signal” to China’s leaders, the Washington-based International Campaign for Tibet (ICT) said in a statement Tuesday.

“None of the leaders named, and others too, are likely to take the risk of traveling outside the [People’s Republic of China] as they could be arrested for questioning on the crimes they are accused of,” ICT said, adding, “All the leaders face the possibility of bank accounts overseas being preventively frozen.”

Last month, Spain’s National Court agreed to hear charges of genocide in Tibet against former Chinese president Hu Jintao, drawing a rebuke from Beijing, which called the move an “attack” on the Chinese government.

China consistently rejects all outside criticism of its policies in Tibet as interference in its internal affairs, claiming that the complaints are orchestrated by a group, or “clique,” led by exiled Tibetan spiritual leader the Dalai Lama.

The Spanish legal system recognizes the universal justice principle, under which genocide or war-crimes suspects can be put on trial outside their home country, but Spanish law requires that any case brought forward must directly involve Spain or a citizen or resident of Spain.

One of the plaintiffs in the case, Thubten Wangchen, an ethnic Tibetan, is a Spanish citizen.

Announcing its ruling Tuesday, the Spanish court pointed to “indications of participation” by Jiang and four other former leaders in genocide and crimes against humanity in Tibetan areas of China given their “political or military responsibility” at the time the acts were committed.

Also named in the warrants were Li Peng, China’s premier during periods of crackdown in Tibet in the late 1980’s and early 1990s; Qiao Shi, state security chief during a period of martial law in Tibet in the late 1980s; Chen Kuiyuan, ruling Chinese Communist Party Secretary in Tibet from 1992-2001; and Deng Delyun, former head of family planning in the 1990s.

In pursuing its investigation, the court had considered testimony from former Tibetan political prisoners and international experts, and had reviewed extensive documentation of abuses, including torture and extrajudicial killings, committed by Chinese security forces in Tibet.

Speaking to the Associated Press, Spanish activist Alan Cantos hailed the latest court decision, though he said the orders for arrest may not be quickly carried out.

“It’s not easy, but it’s a big step,” said Cantos, president of Spain’s Tibet Support Committee, which brought the case pursued by the National Court.

The former Chinese leaders named in the warrants are “stuck in their own country, and a competent court is pointing a finger at them,” Cantos said.

“It’s so they don’t have it too easy,” he said.
Xav kom peb Hmob muaj cov yog Spanish citizen es peb ho file 1 case against  Blogliab thiab seb yuav zoo li cas.  Tejzaum yuav muaj cov Blogdawb ua yog Spanish citizen thiab, puas muaj leejtwg paub?

จากนี่ถึงสวรรค์ พี่ขอรักน้องวันคนเดียวแค่นั้น รัก เสมอPosted Image


#62
fajtim

fajtim

  Professional Degree 3

 • Members
 • 2,591 posts
Reputation: 129
Excellent

View PostSamxUSA, on 19 November 2013 - 08:46 PM, said:

Spanish Court Orders Arrest Warrant For Ex-Chinese President

By Richard Finney
2013-11-19  

Former Chinese president Jiang Zemin raises his hands to vote for a report at the closing of a Chinese Communist Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing, Nov. 14, 2012.
AFP  
A Spanish court on Tuesday ordered that international warrants of arrest be issued for ex-Chinese president Jiang Zemin and four other former senior leaders in a case brought by rights groups alleging crimes of genocide in Tibet.

The action by Spain’s National Court was pursued under the law of “universal jurisdiction,” raising the possibility that those named in the warrants could be taken into custody to face trial if they travel outside of China.

The court’s decision sends a “strong signal” to China’s leaders, the Washington-based International Campaign for Tibet (ICT) said in a statement Tuesday.

“None of the leaders named, and others too, are likely to take the risk of traveling outside the [People’s Republic of China] as they could be arrested for questioning on the crimes they are accused of,” ICT said, adding, “All the leaders face the possibility of bank accounts overseas being preventively frozen.”

Last month, Spain’s National Court agreed to hear charges of genocide in Tibet against former Chinese president Hu Jintao, drawing a rebuke from Beijing, which called the move an “attack” on the Chinese government.

China consistently rejects all outside criticism of its policies in Tibet as interference in its internal affairs, claiming that the complaints are orchestrated by a group, or “clique,” led by exiled Tibetan spiritual leader the Dalai Lama.

The Spanish legal system recognizes the universal justice principle, under which genocide or war-crimes suspects can be put on trial outside their home country, but Spanish law requires that any case brought forward must directly involve Spain or a citizen or resident of Spain.

One of the plaintiffs in the case, Thubten Wangchen, an ethnic Tibetan, is a Spanish citizen.

Announcing its ruling Tuesday, the Spanish court pointed to “indications of participation” by Jiang and four other former leaders in genocide and crimes against humanity in Tibetan areas of China given their “political or military responsibility” at the time the acts were committed.

Also named in the warrants were Li Peng, China’s premier during periods of crackdown in Tibet in the late 1980’s and early 1990s; Qiao Shi, state security chief during a period of martial law in Tibet in the late 1980s; Chen Kuiyuan, ruling Chinese Communist Party Secretary in Tibet from 1992-2001; and Deng Delyun, former head of family planning in the 1990s.

In pursuing its investigation, the court had considered testimony from former Tibetan political prisoners and international experts, and had reviewed extensive documentation of abuses, including torture and extrajudicial killings, committed by Chinese security forces in Tibet.

Speaking to the Associated Press, Spanish activist Alan Cantos hailed the latest court decision, though he said the orders for arrest may not be quickly carried out.

“It’s not easy, but it’s a big step,” said Cantos, president of Spain’s Tibet Support Committee, which brought the case pursued by the National Court.

The former Chinese leaders named in the warrants are “stuck in their own country, and a competent court is pointing a finger at them,” Cantos said.

“It’s so they don’t have it too easy,” he said.
KUV NTSIA MAS SPAIN YOG IB LUB TEBCHAWS UAS RUAMM TSHAJ RUAMM LAWM THIAB LAUD.  MUAB NYIAJ NTIAV SUAV COV PRESIDENT LOS LAWV TWB TSI KAM TUAJ TSUJ NAV.

#63
SamxUSA

SamxUSA

  member

 • Members
 • 8,154 posts
Reputation: 674
Excellent


#64
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
CHINA IS GOING INTO A BLACK HOLE OF ECONOMY...

KEV TXOM NYEM TAB TOM YUAV LOS POOB RAU SUAV...

Posted Image


HOW CHINA...FOOLED THE WORLD...!

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#65
Kev PhoojYwg

Kev PhoojYwg

  Bachelor Degree 1

 • Members
 • 103 posts
Reputation: 11
Good
Suav tseem lawv qab cov tebchaws vam meej deb heev hais txog kev vam meej hauv Suav lub tebchaws.  Yog ib tug neeg twg mus ncig Suav teb los lawm ces nws yeej pom tias pej xeem suav txom nyem npaum li cas.


Tsoomfwv Suav yeej nplua-nuj ntag, tab sis hnub twg tseemfwv qaug ces tebchaws Suav rov yog tebchaws txom nyem tshaj plaws.  Tsis zoo li USA uas fseemfwv shutdown los kev nplua nuj nyob ntawm pej xeem thiab tsoom tswv lagluam nawb.

Thaum nej muab luj mus rau seem kev siv nyiaj rau ntiajteb saib ces Suav yog tebchaws nplua-nuj, tab sis thaum nej muab kev ua neej/lub neej ntawm tsoom neeg pejkum zeej  hauv tebchaws los luj kiag ces Nyablaj,Nplog thiab pejxeem suav yeej poob rau tib kab theem tsis sib nrug deb kiag ntawm kev ua lub neej txomnyem xwb.  Thaum no nej li pom meej tias Suav lub tebchaws txomnyem npaum li cas tiag.


http://www.google.co...K4FXz0NS9RKJ3KQ

  Posted Image


#66
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
CHINA...WORLD SUPER POWER...! REALLY...?

CHINA IS NOT READY TO BE THE WORLD LEADER/SUPER POWER YET...

THERE'S STILL SO MANY PROBLEMS BEING SWEPT UNDER THE RUGS...

HOW CAN CHINA BE THE WORLD LEADER/SUPER POWER WHEN ITS OWN PEOPLE
STILL HAVE NO PLACE TO CALL HOME...NOT ENOUGH FOOD TO LIVE THROUGH DAY BY DAY...!

THERE ARE STILL MANY DARK DAYS AHEAD...
BEFORE CHINA CAN SEE THE SUNLIGHT...!


Posted Image

Posted Image

Posted Image

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#67
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent

CHINA...WORLD SUPER POWER...!
REALLY...?

HOW CAN YOU BE WORLD SUPER POWER
WHEN MILLIONS OF CHINESE ARE LEFT BEHIND STRUG.GLING TO SURVIVE...!

IN MANY SITUATIONS...THEY ARE LIKE STAMPEDE...
THE WILD JUNGLE IN THE EAST...!
WILD WEST/COWBOYS IN THE EAST...!

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#68
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent


CHINA...THE NEW SUPERPOWER...?

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#69
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent


SURVIVAL OF THE FITTEST...

IS THIS CONCEPT GOOD OR BAD...?

IS THIS PRACTICE RIGHT OR WRONG...?

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#70
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
SUAV KAV TSIS TAU ...ASIA...


SUAV TXOJ KEV ...VWM LOJ...

SUAV TXOJ KEV ...DAG NOJ DAG HAUS...

SUAV TXOJ KEV ...ZAIS SIAB...

SUAV TXOJ KEV ...SIAB PHEM NTAIS NTUJ...

UAS HMOOB YEEJ IB TXWM NROG SUAV NYOB ES PAUB THOOB
SUAV TEJ NROJ NTSHA THIAB POB TXHA...

ES YEEJ TSIS NTSEEG SUAV IB ZAUG NTXIV LI LAWM
CES YOG NKAUS LI COV ...NEWS NOV XWB NTAG...!!!


TXAWM YUAV TSAWG TIAM NEEG...

TXAWM YUAV TIAM NEEG TWG...

LOS SUAV COV YEEB YAM PHEM NOV YEEJ PLOJ TSIS TAU LI OS...!!!


Posted Image

2/3 SUAV TEB CHAWS YEEJ TSIS ZOO UA NOJ UA HAUS...

1 FEEM...YOG HAV SUAB PUAM NKAUS XWB...(GOBI & TAKLAMAKAN DESERTS)

1 FEEM...YOG TOJ ROOB HUAV PES SIAB SIAB TSIS ZOO UA DAB TSI LI...
(TIBETAN PLATEAU & HIMALAYAN MOUTAINS)

1 FEEM MAS THIAJ LI TIAJ TUS MUAJ DEJ ZOO UA NOJ HAUS...
(ONLY IN THE EAST SEA COAST---THE GREEN AREA ONLY)


SUAV TSIS YOG TSEEM YUAV MUAJ...SUPER POWER...LI OS

SUAV YEEJ TSEEM YUAV TAWG TEB TAWG CHAW MUS NTXIV LAWM XWB...

TXHUA HAIV NEEG NYOB SUAV TEB NYIAS TSUAS XAV ROV MUS UA NYIAS HAIV NEEG

TSIS XAV UA SUAV QHEV THIAB RAUG SUAV QUAB YUAM MUS NTXIV LI LAWM...!!!


Posted Image


EVERY ETHNIC GROUP IN CHINA WANTED
TO GO BACK TO THEIR OWN ROOTS...

BEING FREE & INDEPENDENT...!

Posted Image


ETHNIC LANGUAGES...


Posted Image

56 Chinese Ethnic Groups...

Posted Image

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#71
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent

SUAV YUAV KAV TSIS TAU NTIAJ TEB...

VIM SUAV TWB KAV TSIS TAU SUAV...

SUAV COV TEEB MEEM UAS SIB KAV TSIS TAU CES YOG MUAJ
4 THAJ CHAW...

1. TIBET...

2. SUAV MUSLIM...
(UYGHUR MUSLIM ETHNIC GROUP
IN XINJIANG...)

3. SUAV HONG KONG...

4. SUAV TAIWAN...

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#72
fajtim

fajtim

  Professional Degree 3

 • Members
 • 2,591 posts
Reputation: 129
Excellent

View PostNujtxeeg, on 09 October 2014 - 01:35 AM, said:


SUAV YUAV KAV TSIS TAU NTIAJ TEB...

VIM SUAV TWB KAV TSIS TAU SUAV...

SUAV COV TEEB MEEM UAS SIB KAV TSIS TAU CES YOG MUAJ
4 THAJ CHAW...

1. TIBET...

2. SUAV MUSLIM...
(UYGHUR MUSLIM ETHNIC GROUP
IN XINJIANG...)

3. SUAV HONG KONG...

4. SUAV TAIWAN...

ZOO LUS ZOO TSWVYIM KAWG

KUV THOV MUAB HMOOB/MIAO LOS NTXIV RAU HAUV UA SUAV QHOV #5 TEEBMEEM.  KOJ HO PUAS KAM THIAB.

#73
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
Posted Image

FAJTIM...

Hais txog Hmoob ces kuv twb muab hais KOOM nrog SUAV COV ETHNIC GROUPS rau cov POSTS
saum toj nov lawm os...

Kuv twb yeej hais tias...SUAV COV EHNIC MINORITY GROUPS NOV YEEJ XAV ROV QAB MUS UA
LAWV HAIV NEEG thiab KOM MUAJ INDEPENDECE no lawm mas...

Qhov nov ces yeej INCLUGING PEB COV HMOOB HUV TIB SIS...

Ziag nov peb cov Hmoob Suav yeej tseem tab tom SIB SAU...SIB KOOM...LOS UA IB PAB...LOS
FEEB TXOG TIAS HMOOB YOG LEEJ TWG...TSEEM MUAJ DAB TSIS TIAS YOG HMOOB TEEJ TUG...
YUAV UA ZAJ TWG YUS THIAJ TSEEM PAUB TIAS YUS YOG HMOOB...

YAM LAWV TWB PIB UA LAWM ZUJ ZUS CES YOG...

1. Lawv muaj kev mus los sib cuag thiab sib kawm lus...

2. Txhua Pab yeej zoo siab rov los UA HMOOB...

3. Txhua Pab yeej rov los KHAWS HMOOB TXUJ CI thiab KAB LI KEVCAI...

4. Txhua Pab yeej los xyaum zaj nkauj hu ua...PEB LUB NPE HU UA HMOOB...

5. Txhua Pab yeej los tsim kom lawv muaj noj muaj haus/Txhob txom nyem...

6. Txhua Pab yeej los nrhiav kom muaj 1 tus NTAWV los sau...

7. Txhua Pab yeej mus nrhiav Hmoob KEEB KEM QHOV TSEEB LOS KAWM LOS TAUG...LOS COB LOS QHIA
KOM PEB PAUB TIAS PEB YOG LEEJ TWG TIAG...

8. LUB HOM PHIAJ LOJ TSHAJ PLAWS CES YEEJ YUAV MUAB TXHUA PAB HMOOB LOS
KOOM KOM TAU UA IB PAB HMOOB/IB HAIV HMOOB...

9. THAUM PEB HMOOB TSHEEJ IB HAIV MUAJ ZOG LAWM TIAG...PEB MAM LI DEMAND
PEB QHOV...AUTONOMOUS...FROM THE CENTRAL GOVERNMENT...AUTONOMOUS ONLY MEANS
A LITTLE FREEDOM TO LIVE YOUR OWN LIFE...NOT INDEPENDENCE YET...

10. PEB MAM TOS LUB SIJ HAWM UAS CENTRAL GOVERNMENT YEEJ WEAK LAWM THIAB MUAJ
NTAU COV ETHNIC MINORITIES TWB DEMAND LAWV QHOV AUTONOMOUS OR INDEPENDENCE LAWM
PEB MAM NROG LAWV UA TIB YAM...THAUM ZOO LI NOV PEB THIAJ TSIS YOG...THE ONLY TARGET TO
SUBDUE OR SUPPRESS...YOG THAUM LWM PAB ETHNIC SUCCESS CES PEB KUJ NROG LUAG SUCCESS
THIAB XWB...YOG SAWVDAWS HO FAIL LOS YUS KUJ YUAV TSIS RAUG...TERMINATION 1 LEEG...

11. TXAWM PEB HO TSIS TAU MUAJ REAL INDEPENDECE LOS NIAJ HNUB NOV PEB TWB MUAJ...
AUTONOMOUS...LAWM PEB YEEJ MEEM KHWV THIAB KHO KOM PEB TAU LUB NEEJ HMOOB ZOO UA XWB...

12. Peb los KHAWS HMOOB TEEJ TUG KOM TXHOB PLOJ...BUT PEB HO YUAV TAU LOS UA LUB NEEJ
TSHIAB KOM CAUM TAU LUAG QAB UA LUB NEEJ NYOB RAU TIAM 21st CENTURY...

Posted Image

Peb cov Hmoob OUTSIDE CHINA los yuav tsum UA MUS RAWS TIB TUS...PLAN... li nov thiab xwb thaum
kawg PEB TXHUA PAB  HMOOB THIAJ YUAV SIB KOOM UA TAU 1 HAIV NEEG...

BUT PEB YUAV TSUM TAU CEEJ FAJ TXHOB CIA...LWM HAIV NEEG TUAJ NTXEEV NTXIAS ES ROV MUAB
PEB HMOOB LOS SIB TOM PEB HMOOB UA NTEJ PEB YUAV TSHEEJ 1 HAIV XWB...

TEJ KEV PHEM LI NOV TWB YEEJ TSHWM SIM UA NTU ZUS LOS LAWM ES PEB THIAJ TSIS TSHEEJ IB
HAIV...PEB THIAJ TAU KHIAV MUS NYOB THOOB NTUJ...

QHOV YUAV KOM LUAG NTXEEV NTXIAS TSIS TAU PEB...PEB HMOOB YUAV TSUM NTSE THIAB PAUB
TXOG LUAG TUS...PLAN...ES TXHOB MUAB YUS TUS KHEEJ TXOJ KEV VWM LOJ MUS POOB RAU LUAG
TXOJ KEV NTXIAG DAG ES MUAB YUS HAIV NEEG HMOOB MUS MUAG NOJ MUAG HAUS XWS LI...

1. LUAG MUAB NOM NTXIAS...
2. LUAG MUAB NYIAJ TXI.AG NTXIAS...
3. LUAG MUAB POJ NIAM ZOO NKAUJ NTXIAS...
4. LUAG HAIS LUS HEM NTXIAS...
5. LUAG UA KEV PHEM KOM YUS NTSHAI LOS NTXIAS...
6. LUAG NKAG LOS TXIA UA HMOOB ROV TSHUM HMOOB...
7. LUAG TUAJ MUAB LUAG LI TXUJ CI TSWV YIM LOS RHUAV TSHEM YUS LI...

TEJ TSWV YIM LI NOV LUAG TWB SIV LOS RHUAV TSHEM HMOOB ES LUAG TWB YEEJ TAS LOS LAWM
NYOB RAU HMOOB KEEB KWM...PEB PUAS YUAV NTSE DUA QUB ES TSIS TXHOB ROV MUS MAG LI QUB
LAWM XWB...

Posted Image

MUAJ 1 YAM UAS YEEJ IB TXWM YOG PEB HMOOB QHOV WEAKNESS...AFRAID TO DIE FOR A CAUSE...
CES CIA LI XUM MUS KOOM TES NROG LUAG LAWM...THIAB THAUM HMOOB POM LWM HAIV NEEG
...TSIM TXOM HMOOB CES...HMOOB CIA LI NYOB 1 CAG NTSIA XWB...HMONG HAVE NO COURAGE TO
PUT YOUR OWN LIFE FOR AN OTHER HMONG'S LIFE...!

NOT BE ABLE TO DIE FOR A HMONG CAUSE...!
NOT PUT THE VALUE OF HMONG NATION ABOVE INDIVIDUAL'S LIFE...!

PEB YUAV TAU MUAB TEJ NOV LOS XAV KOM TXHIJ TXHUA...PEB YUAV TAU HLOOV KOM PEB TXHOB
YOG COV QUB HMOOB TAIS CAUS NOV LAWM...

YEEJ MUAJ LUB CAIJ NYOOG PEB YEEJ YUAV TUAG XWB...
BUT YOG PEB TUAG CAWM HAIV HMOOB NO YUAV MUAJ NUJ NQI DUA...!
PEB TUAV TES MUS TSEV...
PEB ROV MUS HMOOB TEB HMOOB CHAW...!


Posted Image

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#74
Yajceebtshiab

Yajceebtshiab

  Koj Paub Kuv zoo txog Npaum Licas ?

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 745
Excellent
Suav zimphajpav nce ceev ua rau ntau lub tebchaws twv tsis tau meej tias Suav yuav muaj hwjchim rau tiam 21/kev lagluam nrog suav thiaj kub heev rau kev tsimthaij thiab lub zog peejtxheej hauv kev npluanuj.

#75
Yajceebtshiab

Yajceebtshiab

  Koj Paub Kuv zoo txog Npaum Licas ?

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 745
Excellent#76
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
https://www.youtube....h?v=3bi92jR9nUQ

Lawv...Yog qhov xov xwm nov muaj tseeb tiag...
Nej leej twg tseem nyiam thiab qhuas txog SUAV/CHINA
tias ZOO thiab tsim nyog yog NEW SUPER POWER...?

Yog ib hnub twg SUAV/CHINA tau ua WORLD SUPER POWER
tiag lawm nej leej twg kwv tij yuav yog tus mus mag lawv muab
THO PLAB...PLAWV....RAUM...TSIB thaum tseem CIAJ CIAJ OS...!

Peb Hmoob yeej ib txwm paub thiab ntsib SUAV/CHINA txoj kev
phem nov los nto 1000 xyoo lawm txog qhov SUAV/CHINA tuaj
tua Hmoob yuav TSIB...Peb thiab tis lub npe qhuab qhia tej me
nyuam kom txawj khiav SUAV/CHINA tias ...KHIAV KOM DIM
SUAV PHAIS TSIB...!!!

SUAV/CHINA IS ONE OF THE EVIL NATION IN THE WORLD...!!!

Posted Image


Posted ImagePosted Image

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image