Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Laura teb Vang Xang

121 posts in this topic

Posted · Report post

From: xang vang <vangxang@hotmail.com>

Cov kwvtij Hmoob,

Kuv xav mas tej zaum nej tseem tsis tau ra txog hais tias cov Hmoob 4,000+ tus raug xa rov qab no yuav muaj impact rau nej lub neej lica?

Cov uas yeej ntawm txoj kev coj cov Hmoob rov qab no los nyob tib lub yia dej kub. Cov sawb ntawm txoj kev txwv coj cov Hmoob no nyob hauv tib lub yai dej kub. Cov niaj hnub mus ua phoojywg nrog Nplog Liab nyob hauv tib lub yia dej kub. Cov Hmoob nyob America thiab lwm lub teb chaws los nyob hauv tib lub ya dej kub. Luag tabtom rauv-taw dej tsis tau pib ov ces sawv daws tseem muaj plus heev. Koj nim hais koj zaj, kuv nim hais kuv zaj. Koj nim muaj ntsej muag khav yuav nrhiav nyiaj mus pab, kuv nim muaj ntsej muag nrhiav luaj-kaub tai diav yuav mus pab. (Dev yav niag kuv phem...) Nplog Liab muaj nyiaj tshaj nej law pai tsawg npaug. Ib xyoo twg Nplog Liab tau txais Foreign Aids tsheej $100 millions los ntawm pej kum Tebchaws los txim kho luag lub Tebchaws.

Cov neeg mus tuav Nplog Liab tes tsi xyuamxim tsis ntev twb yuav mag Nplog Liab tua pov tseg. Cov neeg nyom Nplog Liab luag yeej tsi zam. Cov uas nim khiav rau tom rau tom los luag siv tag ces luag muab nws sawb-lawj. Zaumno yog ib zaug uas yuav muab Hmoob ua kom ti-nkaus txha. Thaum Hmoob tsis muaj Txiv Qhuav txeem raub-qaum lawm ces luag yuav pib ruav puag pem Suav Teb los rau Nplog Teb mus tshwm plaw Tebchaws thib Peb.

Kom nej nco hais tias, thaum chiv-thawj yog dollars inflation nyob America Teb, poob los rau economic nyob America Teb ces ki mus thoob Ntiaj-Teb. Tshuav Suav tib leeg xwb thiaj muaj $5 Trilion surplus. Zaumno, nej nyob leej twg qab-xib-taws? Nej puas tau paub nej tus yeeb ncuab thiab phoojywg yog leej twg tiag?

Nej lam coj kuv cov lus no mus xav. "Nimno nej cov phoojywg ua tswv lag luam rau nej (nyob Nplog Teb) twb pib nrhiav plaub rau nej lawm. Yog thaum twg peb tus Hlob tag sim neej ces Tseem Fwv Koojsam yuav muab ntawm lawv mus kiag." Luag majmam nrhiav plaub rau ib hnub me ntsis xwb nws twb tuav tsis tau nej tej lag luam uas nej mus chiv peev rau nws ua ntawd. Tuav yuav tuag tso yuav pluag. Nej nchuav neej nyob (America) Teb chaws thib Peb mus ua thiaj muaj, tso poj niam me nyuam ua tsuag lam nrhiav hnub no hnub muaj teebmeem phem hauv yus tsev neeg Hmoob txog tseem fwv America. Peb tsoom Hmoob ua yoovntxuav muag. 35 xyoo Nplog Liab tuaj cab tau sawv daws caj dab rov mus ua Nplog Liab qhev. Xav koom zoo nawb tsoom Hmoob.

Vang Xang

Txiv laus Vang Xang,

Koj tsis tas yuav qw thiab tsis tas yuav hem thiab txw kom Hmoob poob siab ntxiv lawm os. Thaum koj mus tim Thaib teb rov los, koj twb los hais rau peb tias koj mus tau haujlwm tseem ceeb heev. Koj twb mus xyuas tau ib qho chaw (av) yuav coj Hmoob DD mus nyob no ne.

Kuv hais me ntsi txog qhov peb cia siab tias tsoom Fwv Mekas yuav txais ib feem ntawm cov Hmoob DD tuaj. Koj twb take credit ua ntej hais tias koj paub ua ntej lawm. Koj twv kuv hais tias yog Hmoob DD tau tuaj Mekas ces kuv yog tus swb, yog lawv rov qab mus nplog ces kuvyog tus yeej. Qhov no koj txiav koj txim rau kuv.

Zaum no Hmoob DD rov qab tag, lawv tsis muaj teebmeem, koj txawm siv yuav rov hem thiab nrhiav lub tswv yim los ua kom Hmoob ntxhov siab es kom Hmoob ntshaw koj kev pab? Yog koj yuav pab ces muab koj cov nyiaj mus yuav av rau lawv ua liaj ua teb, yuav ris tsho rau lawv hnav, ua tsev rau lawv nyob xwb los ma.

Nej tej tswv yim los hem Hmoob yog ib lub tswv yim ua kom Hmoob ntshai es cia siab rau nej li yav tag 35 xyoo dhau los xwb ne.

Koj hais yog lawm, yog tias lawv rov mus txog tid es, Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv tias Nplog tabtom rhaub dej Kub yuav Hlab lawv ces kawg lawv ntshai, lawv khiav dua xwb. Thaum lawv khiav dua ces Vang Xang group yuav rov muaj suab muaj npe dua?

Yog Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv, mus txw lawv ua phem ces yuav raug tsoom Fwv Nplog ntes kaw, ces Vang Xang group thiaj muaj haujlwm ua?

Xyuam xim nawb, tsoom fwv Nplog xamphaj cov Hmoob Dej Dawb tag lawm hais tias yog leejtwg tseem koom tes nrog lwm tus tsim kev kub ntxhov ces raug ntes kaw xwb.

Hmoob Mekas and Vang Xab, xyuam xim nawb mog. 35 xyoo dhau los, muaj ib tsab xov tuaj tim Nplog teb tuaj hais txog Hmoob raug tsim txom, nej sau ib lwm nyiaj thoob Mekas teb. Nej ib tug neeg yuav travel mus tim Thaib teb ib zaug, nej sau ib lwm nyiaj mas nws thiaj mus nqa tau ib qho me me news los rau peb Hmoob Mekas. Tabsi, cov news nej nqa los mas kim dhau lawm.

Please, txhob muab Hmoob DD thiab Hmoob Nplog (qub Hmoob Vaj Pao) los muag yuav nyiaj ntxiv lawm mog.

Laura

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

PEB TSIS KAM QHUAS NEB OB NYUAG NTAWM NEB KOS IB TUG KIAG. PEB PAUB LAWM TIAS TUG TWG LOS YOG XAV XAV UA TUS COJ XWB, ES TSIS TAU NO CES TUAJ SIB NRHUAV HAUV TEJ NO, PEB PAB NEB TXAJ MUAG KAWG. THOV TXHOB TUAJ HAIS IB ZAUG NTXIV LAWM.

UA TSAUG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[Nebob obtug kodhais yogtib sitab sis, ntshai ntshai themchild support li,tabsis hocoj $ childsupport mushauv davhlau muspub nplogliab tasces holos hauvqab davhlau loskom kwvtij neejtsa lossis pojniam menyuam uakab ligkev cai yuavnyiaj tshajntuj,nejtsis paubtias hniaj hnubniam no tibneeg twbpoob haujlwm ntshiavtsis tauua pojniam menyuam ualaib tas,pebcov nyobua haujlwm khwv khwv twbtsis taunoj,pebtsis muajnyiaj uatshav ntujrau nejlawm najkav tsijmus txhoblos lawmqis (medical xwbos. quote name=Txam' date='17 March 2011 - 08:45 PM' timestamp='1300419934' post='375514]

From: xang vang <vangxang@hotmail.com>

Cov kwvtij Hmoob,

Kuv xav mas tej zaum nej tseem tsis tau ra txog hais tias cov Hmoob 4,000+ tus raug xa rov qab no yuav muaj impact rau nej lub neej lica?

Cov uas yeej ntawm txoj kev coj cov Hmoob rov qab no los nyob tib lub yia dej kub. Cov sawb ntawm txoj kev txwv coj cov Hmoob no nyob hauv tib lub yai dej kub. Cov niaj hnub mus ua phoojywg nrog Nplog Liab nyob hauv tib lub yia dej kub. Cov Hmoob nyob America thiab lwm lub teb chaws los nyob hauv tib lub ya dej kub. Luag tabtom rauv-taw dej tsis tau pib ov ces sawv daws tseem muaj plus heev. Koj nim hais koj zaj, kuv nim hais kuv zaj. Koj nim muaj ntsej muag khav yuav nrhiav nyiaj mus pab, kuv nim muaj ntsej muag nrhiav luaj-kaub tai diav yuav mus pab. (Dev yav niag kuv phem...) Nplog Liab muaj nyiaj tshaj nej law pai tsawg npaug. Ib xyoo twg Nplog Liab tau txais Foreign Aids tsheej $100 millions los ntawm pej kum Tebchaws los txim kho luag lub Tebchaws.

Cov neeg mus tuav Nplog Liab tes tsi xyuamxim tsis ntev twb yuav mag Nplog Liab tua pov tseg. Cov neeg nyom Nplog Liab luag yeej tsi zam. Cov uas nim khiav rau tom rau tom los luag siv tag ces luag muab nws sawb-lawj. Zaumno yog ib zaug uas yuav muab Hmoob ua kom ti-nkaus txha. Thaum Hmoob tsis muaj Txiv Qhuav txeem raub-qaum lawm ces luag yuav pib ruav puag pem Suav Teb los rau Nplog Teb mus tshwm plaw Tebchaws thib Peb.

Kom nej nco hais tias, thaum chiv-thawj yog dollars inflation nyob America Teb, poob los rau economic nyob America Teb ces ki mus thoob Ntiaj-Teb. Tshuav Suav tib leeg xwb thiaj muaj $5 Trilion surplus. Zaumno, nej nyob leej twg qab-xib-taws? Nej puas tau paub nej tus yeeb ncuab thiab phoojywg yog leej twg tiag?

Nej lam coj kuv cov lus no mus xav. "Nimno nej cov phoojywg ua tswv lag luam rau nej (nyob Nplog Teb) twb pib nrhiav plaub rau nej lawm. Yog thaum twg peb tus Hlob tag sim neej ces Tseem Fwv Koojsam yuav muab ntawm lawv mus kiag." Luag majmam nrhiav plaub rau ib hnub me ntsis xwb nws twb tuav tsis tau nej tej lag luam uas nej mus chiv peev rau nws ua ntawd. Tuav yuav tuag tso yuav pluag. Nej nchuav neej nyob (America) Teb chaws thib Peb mus ua thiaj muaj, tso poj niam me nyuam ua tsuag lam nrhiav hnub no hnub muaj teebmeem phem hauv yus tsev neeg Hmoob txog tseem fwv America. Peb tsoom Hmoob ua yoovntxuav muag. 35 xyoo Nplog Liab tuaj cab tau sawv daws caj dab rov mus ua Nplog Liab qhev. Xav koom zoo nawb tsoom Hmoob.

Vang Xang

Txiv laus Vang Xang,

Koj tsis tas yuav qw thiab tsis tas yuav hem thiab txw kom Hmoob poob siab ntxiv lawm os. Thaum koj mus tim Thaib teb rov los, koj twb los hais rau peb tias koj mus tau haujlwm tseem ceeb heev. Koj twb mus xyuas tau ib qho chaw (av) yuav coj Hmoob DD mus nyob no ne.

Kuv hais me ntsi txog qhov peb cia siab tias tsoom Fwv Mekas yuav txais ib feem ntawm cov Hmoob DD tuaj. Koj twb take credit ua ntej hais tias koj paub ua ntej lawm. Koj twv kuv hais tias yog Hmoob DD tau tuaj Mekas ces kuv yog tus swb, yog lawv rov qab mus nplog ces kuvyog tus yeej. Qhov no koj txiav koj txim rau kuv.

Zaum no Hmoob DD rov qab tag, lawv tsis muaj teebmeem, koj txawm siv yuav rov hem thiab nrhiav lub tswv yim los ua kom Hmoob ntxhov siab es kom Hmoob ntshaw koj kev pab? Yog koj yuav pab ces muab koj cov nyiaj mus yuav av rau lawv ua liaj ua teb, yuav ris tsho rau lawv hnav, ua tsev rau lawv nyob xwb los ma.

Nej tej tswv yim los hem Hmoob yog ib lub tswv yim ua kom Hmoob ntshai es cia siab rau nej li yav tag 35 xyoo dhau los xwb ne.

Koj hais yog lawm, yog tias lawv rov mus txog tid es, Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv tias Nplog tabtom rhaub dej Kub yuav Hlab lawv ces kawg lawv ntshai, lawv khiav dua xwb. Thaum lawv khiav dua ces Vang Xang group yuav rov muaj suab muaj npe dua?

Yog Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv, mus txw lawv ua phem ces yuav raug tsoom Fwv Nplog ntes kaw, ces Vang Xang group thiaj muaj haujlwm ua?

Xyuam xim nawb, tsoom fwv Nplog xamphaj cov Hmoob Dej Dawb tag lawm hais tias yog leejtwg tseem koom tes nrog lwm tus tsim kev kub ntxhov ces raug ntes kaw xwb.

Hmoob Mekas and Vang Xab, xyuam xim nawb mog. 35 xyoo dhau los, muaj ib tsab xov tuaj tim Nplog teb tuaj hais txog Hmoob raug tsim txom, nej sau ib lwm nyiaj thoob Mekas teb. Nej ib tug neeg yuav travel mus tim Thaib teb ib zaug, nej sau ib lwm nyiaj mas nws thiaj mus nqa tau ib qho me me news los rau peb Hmoob Mekas. Tabsi, cov news nej nqa los mas kim dhau lawm.

Please, txhob muab Hmoob DD thiab Hmoob Nplog (qub Hmoob Vaj Pao) los muag yuav nyiaj ntxiv lawm mog.

Laura

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[Nebob obtug kodhais yogtib sitab sis, ntshai ntshai themchild support li,tabsis hocoj $ childsupport mushauv davhlau muspub nplogliab tasces holos hauvqab davhlau loskom kwvtij neejtsa lossis pojniam menyuam uakab ligkev cai yuavnyiaj tshajntuj,nejtsis paubtias hniaj hnubniam no tibneeg twbpoob haujlwm ntshiavtsis tauua pojniam menyuam ualaib tas,pebcov nyobua haujlwm khwv khwv twbtsis taunoj,pebtsis muajnyiaj uatshav ntujrau nejlawm najkav tsijmus txhoblos lawmqis (medical xwbos. quote name=Txam' date='17 March 2011 - 08:45 PM' timestamp='1300419934' post='375514]

From: xang vang <vangxang@hotmail.com>

Cov kwvtij Hmoob,

Kuv xav mas tej zaum nej tseem tsis tau ra txog hais tias cov Hmoob 4,000+ tus raug xa rov qab no yuav muaj impact rau nej lub neej lica?

Cov uas yeej ntawm txoj kev coj cov Hmoob rov qab no los nyob tib lub yia dej kub. Cov sawb ntawm txoj kev txwv coj cov Hmoob no nyob hauv tib lub yai dej kub. Cov niaj hnub mus ua phoojywg nrog Nplog Liab nyob hauv tib lub yia dej kub. Cov Hmoob nyob America thiab lwm lub teb chaws los nyob hauv tib lub ya dej kub. Luag tabtom rauv-taw dej tsis tau pib ov ces sawv daws tseem muaj plus heev. Koj nim hais koj zaj, kuv nim hais kuv zaj. Koj nim muaj ntsej muag khav yuav nrhiav nyiaj mus pab, kuv nim muaj ntsej muag nrhiav luaj-kaub tai diav yuav mus pab. (Dev yav niag kuv phem...) Nplog Liab muaj nyiaj tshaj nej law pai tsawg npaug. Ib xyoo twg Nplog Liab tau txais Foreign Aids tsheej $100 millions los ntawm pej kum Tebchaws los txim kho luag lub Tebchaws.

Cov neeg mus tuav Nplog Liab tes tsi xyuamxim tsis ntev twb yuav mag Nplog Liab tua pov tseg. Cov neeg nyom Nplog Liab luag yeej tsi zam. Cov uas nim khiav rau tom rau tom los luag siv tag ces luag muab nws sawb-lawj. Zaumno yog ib zaug uas yuav muab Hmoob ua kom ti-nkaus txha. Thaum Hmoob tsis muaj Txiv Qhuav txeem raub-qaum lawm ces luag yuav pib ruav puag pem Suav Teb los rau Nplog Teb mus tshwm plaw Tebchaws thib Peb.

Kom nej nco hais tias, thaum chiv-thawj yog dollars inflation nyob America Teb, poob los rau economic nyob America Teb ces ki mus thoob Ntiaj-Teb. Tshuav Suav tib leeg xwb thiaj muaj $5 Trilion surplus. Zaumno, nej nyob leej twg qab-xib-taws? Nej puas tau paub nej tus yeeb ncuab thiab phoojywg yog leej twg tiag?

Nej lam coj kuv cov lus no mus xav. "Nimno nej cov phoojywg ua tswv lag luam rau nej (nyob Nplog Teb) twb pib nrhiav plaub rau nej lawm. Yog thaum twg peb tus Hlob tag sim neej ces Tseem Fwv Koojsam yuav muab ntawm lawv mus kiag." Luag majmam nrhiav plaub rau ib hnub me ntsis xwb nws twb tuav tsis tau nej tej lag luam uas nej mus chiv peev rau nws ua ntawd. Tuav yuav tuag tso yuav pluag. Nej nchuav neej nyob (America) Teb chaws thib Peb mus ua thiaj muaj, tso poj niam me nyuam ua tsuag lam nrhiav hnub no hnub muaj teebmeem phem hauv yus tsev neeg Hmoob txog tseem fwv America. Peb tsoom Hmoob ua yoovntxuav muag. 35 xyoo Nplog Liab tuaj cab tau sawv daws caj dab rov mus ua Nplog Liab qhev. Xav koom zoo nawb tsoom Hmoob.

Vang Xang

Txiv laus Vang Xang,

Koj tsis tas yuav qw thiab tsis tas yuav hem thiab txw kom Hmoob poob siab ntxiv lawm os. Thaum koj mus tim Thaib teb rov los, koj twb los hais rau peb tias koj mus tau haujlwm tseem ceeb heev. Koj twb mus xyuas tau ib qho chaw (av) yuav coj Hmoob DD mus nyob no ne.

Kuv hais me ntsi txog qhov peb cia siab tias tsoom Fwv Mekas yuav txais ib feem ntawm cov Hmoob DD tuaj. Koj twb take credit ua ntej hais tias koj paub ua ntej lawm. Koj twv kuv hais tias yog Hmoob DD tau tuaj Mekas ces kuv yog tus swb, yog lawv rov qab mus nplog ces kuvyog tus yeej. Qhov no koj txiav koj txim rau kuv.

Zaum no Hmoob DD rov qab tag, lawv tsis muaj teebmeem, koj txawm siv yuav rov hem thiab nrhiav lub tswv yim los ua kom Hmoob ntxhov siab es kom Hmoob ntshaw koj kev pab? Yog koj yuav pab ces muab koj cov nyiaj mus yuav av rau lawv ua liaj ua teb, yuav ris tsho rau lawv hnav, ua tsev rau lawv nyob xwb los ma.

Nej tej tswv yim los hem Hmoob yog ib lub tswv yim ua kom Hmoob ntshai es cia siab rau nej li yav tag 35 xyoo dhau los xwb ne.

Koj hais yog lawm, yog tias lawv rov mus txog tid es, Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv tias Nplog tabtom rhaub dej Kub yuav Hlab lawv ces kawg lawv ntshai, lawv khiav dua xwb. Thaum lawv khiav dua ces Vang Xang group yuav rov muaj suab muaj npe dua?

Yog Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv, mus txw lawv ua phem ces yuav raug tsoom Fwv Nplog ntes kaw, ces Vang Xang group thiaj muaj haujlwm ua?

Xyuam xim nawb, tsoom fwv Nplog xamphaj cov Hmoob Dej Dawb tag lawm hais tias yog leejtwg tseem koom tes nrog lwm tus tsim kev kub ntxhov ces raug ntes kaw xwb.

Hmoob Mekas and Vang Xab, xyuam xim nawb mog. 35 xyoo dhau los, muaj ib tsab xov tuaj tim Nplog teb tuaj hais txog Hmoob raug tsim txom, nej sau ib lwm nyiaj thoob Mekas teb. Nej ib tug neeg yuav travel mus tim Thaib teb ib zaug, nej sau ib lwm nyiaj mas nws thiaj mus nqa tau ib qho me me news los rau peb Hmoob Mekas. Tabsi, cov news nej nqa los mas kim dhau lawm.

Please, txhob muab Hmoob DD thiab Hmoob Nplog (qub Hmoob Vaj Pao) los muag yuav nyiaj ntxiv lawm mog.

Laura

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

From: xang vang <vangxang@hotmail.com>

Cov kwvtij Hmoob,

Kuv xav mas tej zaum nej tseem tsis tau ra txog hais tias cov Hmoob 4,000+ tus raug xa rov qab no yuav muaj impact rau nej lub neej lica?

Cov uas yeej ntawm txoj kev coj cov Hmoob rov qab no los nyob tib lub yia dej kub. Cov sawb ntawm txoj kev txwv coj cov Hmoob no nyob hauv tib lub yai dej kub. Cov niaj hnub mus ua phoojywg nrog Nplog Liab nyob hauv tib lub yia dej kub. Cov Hmoob nyob America thiab lwm lub teb chaws los nyob hauv tib lub ya dej kub. Luag tabtom rauv-taw dej tsis tau pib ov ces sawv daws tseem muaj plus heev. Koj nim hais koj zaj, kuv nim hais kuv zaj. Koj nim muaj ntsej muag khav yuav nrhiav nyiaj mus pab, kuv nim muaj ntsej muag nrhiav luaj-kaub tai diav yuav mus pab. (Dev yav niag kuv phem...) Nplog Liab muaj nyiaj tshaj nej law pai tsawg npaug. Ib xyoo twg Nplog Liab tau txais Foreign Aids tsheej $100 millions los ntawm pej kum Tebchaws los txim kho luag lub Tebchaws.

Cov neeg mus tuav Nplog Liab tes tsi xyuamxim tsis ntev twb yuav mag Nplog Liab tua pov tseg. Cov neeg nyom Nplog Liab luag yeej tsi zam. Cov uas nim khiav rau tom rau tom los luag siv tag ces luag muab nws sawb-lawj. Zaumno yog ib zaug uas yuav muab Hmoob ua kom ti-nkaus txha. Thaum Hmoob tsis muaj Txiv Qhuav txeem raub-qaum lawm ces luag yuav pib ruav puag pem Suav Teb los rau Nplog Teb mus tshwm plaw Tebchaws thib Peb.

Kom nej nco hais tias, thaum chiv-thawj yog dollars inflation nyob America Teb, poob los rau economic nyob America Teb ces ki mus thoob Ntiaj-Teb. Tshuav Suav tib leeg xwb thiaj muaj $5 Trilion surplus. Zaumno, nej nyob leej twg qab-xib-taws? Nej puas tau paub nej tus yeeb ncuab thiab phoojywg yog leej twg tiag?

Nej lam coj kuv cov lus no mus xav. "Nimno nej cov phoojywg ua tswv lag luam rau nej (nyob Nplog Teb) twb pib nrhiav plaub rau nej lawm. Yog thaum twg peb tus Hlob tag sim neej ces Tseem Fwv Koojsam yuav muab ntawm lawv mus kiag." Luag majmam nrhiav plaub rau ib hnub me ntsis xwb nws twb tuav tsis tau nej tej lag luam uas nej mus chiv peev rau nws ua ntawd. Tuav yuav tuag tso yuav pluag. Nej nchuav neej nyob (America) Teb chaws thib Peb mus ua thiaj muaj, tso poj niam me nyuam ua tsuag lam nrhiav hnub no hnub muaj teebmeem phem hauv yus tsev neeg Hmoob txog tseem fwv America. Peb tsoom Hmoob ua yoovntxuav muag. 35 xyoo Nplog Liab tuaj cab tau sawv daws caj dab rov mus ua Nplog Liab qhev. Xav koom zoo nawb tsoom Hmoob.

Vang Xang

Txiv laus Vang Xang,

Koj tsis tas yuav qw thiab tsis tas yuav hem thiab txw kom Hmoob poob siab ntxiv lawm os. Thaum koj mus tim Thaib teb rov los, koj twb los hais rau peb tias koj mus tau haujlwm tseem ceeb heev. Koj twb mus xyuas tau ib qho chaw (av) yuav coj Hmoob DD mus nyob no ne.

Kuv hais me ntsi txog qhov peb cia siab tias tsoom Fwv Mekas yuav txais ib feem ntawm cov Hmoob DD tuaj. Koj twb take credit ua ntej hais tias koj paub ua ntej lawm. Koj twv kuv hais tias yog Hmoob DD tau tuaj Mekas ces kuv yog tus swb, yog lawv rov qab mus nplog ces kuvyog tus yeej. Qhov no koj txiav koj txim rau kuv.

Zaum no Hmoob DD rov qab tag, lawv tsis muaj teebmeem, koj txawm siv yuav rov hem thiab nrhiav lub tswv yim los ua kom Hmoob ntxhov siab es kom Hmoob ntshaw koj kev pab? Yog koj yuav pab ces muab koj cov nyiaj mus yuav av rau lawv ua liaj ua teb, yuav ris tsho rau lawv hnav, ua tsev rau lawv nyob xwb los ma.

Nej tej tswv yim los hem Hmoob yog ib lub tswv yim ua kom Hmoob ntshai es cia siab rau nej li yav tag 35 xyoo dhau los xwb ne.

Koj hais yog lawm, yog tias lawv rov mus txog tid es, Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv tias Nplog tabtom rhaub dej Kub yuav Hlab lawv ces kawg lawv ntshai, lawv khiav dua xwb. Thaum lawv khiav dua ces Vang Xang group yuav rov muaj suab muaj npe dua?

Yog Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv, mus txw lawv ua phem ces yuav raug tsoom Fwv Nplog ntes kaw, ces Vang Xang group thiaj muaj haujlwm ua?

Xyuam xim nawb, tsoom fwv Nplog xamphaj cov Hmoob Dej Dawb tag lawm hais tias yog leejtwg tseem koom tes nrog lwm tus tsim kev kub ntxhov ces raug ntes kaw xwb.

Hmoob Mekas and Vang Xab, xyuam xim nawb mog. 35 xyoo dhau los, muaj ib tsab xov tuaj tim Nplog teb tuaj hais txog Hmoob raug tsim txom, nej sau ib lwm nyiaj thoob Mekas teb. Nej ib tug neeg yuav travel mus tim Thaib teb ib zaug, nej sau ib lwm nyiaj mas nws thiaj mus nqa tau ib qho me me news los rau peb Hmoob Mekas. Tabsi, cov news nej nqa los mas kim dhau lawm.

Please, txhob muab Hmoob DD thiab Hmoob Nplog (qub Hmoob Vaj Pao) los muag yuav nyiaj ntxiv lawm mog.

Laura

Laura is a wife and a mother, and Xab is also a husband and a father. I have great respect for these two individuals. We all have our own agenda for the Hmong people and history will tell who is right from the wrongs. Most of the time, it is not the leader's fault but the Hmong people fail to hold up to their words. Today, you say something to the Hmong people and they will say "yes." Tomorrow, after they wake up, some of them will say "no" and others will say "not sure." It is very difficult to lead this type of group of people that suffer so much trauma from the war and have many psychological problems. If I did not born to be a Hmong, I probably already have given up and throw the towel in.

Ua tsaug,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

From: xang vang <vangxang@hotmail.com>

Cov kwvtij Hmoob,

Kuv xav mas tej zaum nej tseem tsis tau ra txog hais tias cov Hmoob 4,000+ tus raug xa rov qab no yuav muaj impact rau nej lub neej lica?

Cov uas yeej ntawm txoj kev coj cov Hmoob rov qab no los nyob tib lub yia dej kub. Cov sawb ntawm txoj kev txwv coj cov Hmoob no nyob hauv tib lub yai dej kub. Cov niaj hnub mus ua phoojywg nrog Nplog Liab nyob hauv tib lub yia dej kub. Cov Hmoob nyob America thiab lwm lub teb chaws los nyob hauv tib lub ya dej kub. Luag tabtom rauv-taw dej tsis tau pib ov ces sawv daws tseem muaj plus heev. Koj nim hais koj zaj, kuv nim hais kuv zaj. Koj nim muaj ntsej muag khav yuav nrhiav nyiaj mus pab, kuv nim muaj ntsej muag nrhiav luaj-kaub tai diav yuav mus pab. (Dev yav niag kuv phem...) Nplog Liab muaj nyiaj tshaj nej law pai tsawg npaug. Ib xyoo twg Nplog Liab tau txais Foreign Aids tsheej $100 millions los ntawm pej kum Tebchaws los txim kho luag lub Tebchaws

Muaj ntau ntau tus Vang Xang, es tus vang xang no ho yog tus twg nad, ua cas yuav los ua hmoob tus nom es twb sau ntawv tsis make sense li, yog sau ntawv thiab hais lus zoo li ntawd xwb ma ua tsis tau peb hmmo tus nom os mog. Yog tus vang xang es xav xav los ua GVP tus nom ntawd ces sawv daws tsos siab, tus vang xang no ma yog ib tug neeg nyiam tsim teeb meem rau peb hmoob, xav los ua tus loj tiam si tsis txawj coj. xav ua hmoob tus nai tiam si tsis txawj hais. Vang xang ces tseem far behind ntawm Laura...

Cov neeg mus tuav Nplog Liab tes tsi xyuamxim tsis ntev twb yuav mag Nplog Liab tua pov tseg. Cov neeg nyom Nplog Liab luag yeej tsi zam. Cov uas nim khiav rau tom rau tom los luag siv tag ces luag muab nws sawb-lawj. Zaumno yog ib zaug uas yuav muab Hmoob ua kom ti-nkaus txha. Thaum Hmoob tsis muaj Txiv Qhuav txeem raub-qaum lawm ces luag yuav pib ruav puag pem Suav Teb los rau Nplog Teb mus tshwm plaw Tebchaws thib Peb.

Kom nej nco hais tias, thaum chiv-thawj yog dollars inflation nyob America Teb, poob los rau economic nyob America Teb ces ki mus thoob Ntiaj-Teb. Tshuav Suav tib leeg xwb thiaj muaj $5 Trilion surplus. Zaumno, nej nyob leej twg qab-xib-taws? Nej puas tau paub nej tus yeeb ncuab thiab phoojywg yog leej twg tiag?

Nej lam coj kuv cov lus no mus xav. "Nimno nej cov phoojywg ua tswv lag luam rau nej (nyob Nplog Teb) twb pib nrhiav plaub rau nej lawm. Yog thaum twg peb tus Hlob tag sim neej ces Tseem Fwv Koojsam yuav muab ntawm lawv mus kiag." Luag majmam nrhiav plaub rau ib hnub me ntsis xwb nws twb tuav tsis tau nej tej lag luam uas nej mus chiv peev rau nws ua ntawd. Tuav yuav tuag tso yuav pluag. Nej nchuav neej nyob (America) Teb chaws thib Peb mus ua thiaj muaj, tso poj niam me nyuam ua tsuag lam nrhiav hnub no hnub muaj teebmeem phem hauv yus tsev neeg Hmoob txog tseem fwv America. Peb tsoom Hmoob ua yoovntxuav muag. 35 xyoo Nplog Liab tuaj cab tau sawv daws caj dab rov mus ua Nplog Liab qhev. Xav koom zoo nawb tsoom Hmoob.

Vang Xang

Txiv laus Vang Xang,

Koj tsis tas yuav qw thiab tsis tas yuav hem thiab txw kom Hmoob poob siab ntxiv lawm os. Thaum koj mus tim Thaib teb rov los, koj twb los hais rau peb tias koj mus tau haujlwm tseem ceeb heev. Koj twb mus xyuas tau ib qho chaw (av) yuav coj Hmoob DD mus nyob no ne.

Kuv hais me ntsi txog qhov peb cia siab tias tsoom Fwv Mekas yuav txais ib feem ntawm cov Hmoob DD tuaj. Koj twb take credit ua ntej hais tias koj paub ua ntej lawm. Koj twv kuv hais tias yog Hmoob DD tau tuaj Mekas ces kuv yog tus swb, yog lawv rov qab mus nplog ces kuvyog tus yeej. Qhov no koj txiav koj txim rau kuv.

Zaum no Hmoob DD rov qab tag, lawv tsis muaj teebmeem, koj txawm siv yuav rov hem thiab nrhiav lub tswv yim los ua kom Hmoob ntxhov siab es kom Hmoob ntshaw koj kev pab? Yog koj yuav pab ces muab koj cov nyiaj mus yuav av rau lawv ua liaj ua teb, yuav ris tsho rau lawv hnav, ua tsev rau lawv nyob xwb los ma.

Nej tej tswv yim los hem Hmoob yog ib lub tswv yim ua kom Hmoob ntshai es cia siab rau nej li yav tag 35 xyoo dhau los xwb ne.

Koj hais yog lawm, yog tias lawv rov mus txog tid es, Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv tias Nplog tabtom rhaub dej Kub yuav Hlab lawv ces kawg lawv ntshai, lawv khiav dua xwb. Thaum lawv khiav dua ces Vang Xang group yuav rov muaj suab muaj npe dua?

Yog Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv, mus txw lawv ua phem ces yuav raug tsoom Fwv Nplog ntes kaw, ces Vang Xang group thiaj muaj haujlwm ua?

Xyuam xim nawb, tsoom fwv Nplog xamphaj cov Hmoob Dej Dawb tag lawm hais tias yog leejtwg tseem koom tes nrog lwm tus tsim kev kub ntxhov ces raug ntes kaw xwb.

Hmoob Mekas and Vang Xab, xyuam xim nawb mog. 35 xyoo dhau los, muaj ib tsab xov tuaj tim Nplog teb tuaj hais txog Hmoob raug tsim txom, nej sau ib lwm nyiaj thoob Mekas teb. Nej ib tug neeg yuav travel mus tim Thaib teb ib zaug, nej sau ib lwm nyiaj mas nws thiaj mus nqa tau ib qho me me news los rau peb Hmoob Mekas. Tabsi, cov news nej nqa los mas kim dhau lawm.

Please, txhob muab Hmoob DD thiab Hmoob Nplog (qub Hmoob Vaj Pao) los muag yuav nyiaj ntxiv lawm mog.

Laura

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

From: xang vang <vangxang@hotmail.com>

Cov kwvtij Hmoob,

Kuv xav mas tej zaum nej tseem tsis tau ra txog hais tias cov Hmoob 4,000+ tus raug xa rov qab no yuav muaj impact rau nej lub neej lica?

Cov uas yeej ntawm txoj kev coj cov Hmoob rov qab no los nyob tib lub yia dej kub. Cov sawb ntawm txoj kev txwv coj cov Hmoob no nyob hauv tib lub yai dej kub. Cov niaj hnub mus ua phoojywg nrog Nplog Liab nyob hauv tib lub yia dej kub. Cov Hmoob nyob America thiab lwm lub teb chaws los nyob hauv tib lub ya dej kub. Luag tabtom rauv-taw dej tsis tau pib ov ces sawv daws tseem muaj plus heev. Koj nim hais koj zaj, kuv nim hais kuv zaj. Koj nim muaj ntsej muag khav yuav nrhiav nyiaj mus pab, kuv nim muaj ntsej muag nrhiav luaj-kaub tai diav yuav mus pab. (Dev yav niag kuv phem...) Nplog Liab muaj nyiaj tshaj nej law pai tsawg npaug. Ib xyoo twg Nplog Liab tau txais Foreign Aids tsheej $100 millions los ntawm pej kum Tebchaws los txim kho luag lub Tebchaws.

Cov neeg mus tuav Nplog Liab tes tsi xyuamxim tsis ntev twb yuav mag Nplog Liab tua pov tseg. Cov neeg nyom Nplog Liab luag yeej tsi zam. Cov uas nim khiav rau tom rau tom los luag siv tag ces luag muab nws sawb-lawj. Zaumno yog ib zaug uas yuav muab Hmoob ua kom ti-nkaus txha. Thaum Hmoob tsis muaj Txiv Qhuav txeem raub-qaum lawm ces luag yuav pib ruav puag pem Suav Teb los rau Nplog Teb mus tshwm plaw Tebchaws thib Peb.

Kom nej nco hais tias, thaum chiv-thawj yog dollars inflation nyob America Teb, poob los rau economic nyob America Teb ces ki mus thoob Ntiaj-Teb. Tshuav Suav tib leeg xwb thiaj muaj $5 Trilion surplus. Zaumno, nej nyob leej twg qab-xib-taws? Nej puas tau paub nej tus yeeb ncuab thiab phoojywg yog leej twg tiag?

Nej lam coj kuv cov lus no mus xav. "Nimno nej cov phoojywg ua tswv lag luam rau nej (nyob Nplog Teb) twb pib nrhiav plaub rau nej lawm. Yog thaum twg peb tus Hlob tag sim neej ces Tseem Fwv Koojsam yuav muab ntawm lawv mus kiag." Luag majmam nrhiav plaub rau ib hnub me ntsis xwb nws twb tuav tsis tau nej tej lag luam uas nej mus chiv peev rau nws ua ntawd. Tuav yuav tuag tso yuav pluag. Nej nchuav neej nyob (America) Teb chaws thib Peb mus ua thiaj muaj, tso poj niam me nyuam ua tsuag lam nrhiav hnub no hnub muaj teebmeem phem hauv yus tsev neeg Hmoob txog tseem fwv America. Peb tsoom Hmoob ua yoovntxuav muag. 35 xyoo Nplog Liab tuaj cab tau sawv daws caj dab rov mus ua Nplog Liab qhev. Xav koom zoo nawb tsoom Hmoob.

Vang Xang

Txiv laus Vang Xang,

Koj tsis tas yuav qw thiab tsis tas yuav hem thiab txw kom Hmoob poob siab ntxiv lawm os. Thaum koj mus tim Thaib teb rov los, koj twb los hais rau peb tias koj mus tau haujlwm tseem ceeb heev. Koj twb mus xyuas tau ib qho chaw (av) yuav coj Hmoob DD mus nyob no ne.

Kuv hais me ntsi txog qhov peb cia siab tias tsoom Fwv Mekas yuav txais ib feem ntawm cov Hmoob DD tuaj. Koj twb take credit ua ntej hais tias koj paub ua ntej lawm. Koj twv kuv hais tias yog Hmoob DD tau tuaj Mekas ces kuv yog tus swb, yog lawv rov qab mus nplog ces kuvyog tus yeej. Qhov no koj txiav koj txim rau kuv.

Zaum no Hmoob DD rov qab tag, lawv tsis muaj teebmeem, koj txawm siv yuav rov hem thiab nrhiav lub tswv yim los ua kom Hmoob ntxhov siab es kom Hmoob ntshaw koj kev pab? Yog koj yuav pab ces muab koj cov nyiaj mus yuav av rau lawv ua liaj ua teb, yuav ris tsho rau lawv hnav, ua tsev rau lawv nyob xwb los ma.

Nej tej tswv yim los hem Hmoob yog ib lub tswv yim ua kom Hmoob ntshai es cia siab rau nej li yav tag 35 xyoo dhau los xwb ne.

Koj hais yog lawm, yog tias lawv rov mus txog tid es, Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv tias Nplog tabtom rhaub dej Kub yuav Hlab lawv ces kawg lawv ntshai, lawv khiav dua xwb. Thaum lawv khiav dua ces Vang Xang group yuav rov muaj suab muaj npe dua?

Yog Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv, mus txw lawv ua phem ces yuav raug tsoom Fwv Nplog ntes kaw, ces Vang Xang group thiaj muaj haujlwm ua?

Xyuam xim nawb, tsoom fwv Nplog xamphaj cov Hmoob Dej Dawb tag lawm hais tias yog leejtwg tseem koom tes nrog lwm tus tsim kev kub ntxhov ces raug ntes kaw xwb.

Hmoob Mekas and Vang Xab, xyuam xim nawb mog. 35 xyoo dhau los, muaj ib tsab xov tuaj tim Nplog teb tuaj hais txog Hmoob raug tsim txom, nej sau ib lwm nyiaj thoob Mekas teb. Nej ib tug neeg yuav travel mus tim Thaib teb ib zaug, nej sau ib lwm nyiaj mas nws thiaj mus nqa tau ib qho me me news los rau peb Hmoob Mekas. Tabsi, cov news nej nqa los mas kim dhau lawm.

Please, txhob muab Hmoob DD thiab Hmoob Nplog (qub Hmoob Vaj Pao) los muag yuav nyiaj ntxiv lawm mog.

Laura

tumblr_kvd1pblwMx1qa5fmlo1_400.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phooj ywg, muaj ntau ntau tus vang xang es , nej puas paub tias tus vang xang no yog tus twg naj..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

From: xang vang <vangxang@hotmail.com>

Cov kwvtij Hmoob,

Kuv xav mas tej zaum nej tseem tsis tau ra txog hais tias cov Hmoob 4,000+ tus raug xa rov qab no yuav muaj impact rau nej lub neej lica?

Cov uas yeej ntawm txoj kev coj cov Hmoob rov qab no los nyob tib lub yia dej kub. Cov sawb ntawm txoj kev txwv coj cov Hmoob no nyob hauv tib lub yai dej kub. Cov niaj hnub mus ua phoojywg nrog Nplog Liab nyob hauv tib lub yia dej kub. Cov Hmoob nyob America thiab lwm lub teb chaws los nyob hauv tib lub ya dej kub. Luag tabtom rauv-taw dej tsis tau pib ov ces sawv daws tseem muaj plus heev. Koj nim hais koj zaj, kuv nim hais kuv zaj. Koj nim muaj ntsej muag khav yuav nrhiav nyiaj mus pab, kuv nim muaj ntsej muag nrhiav luaj-kaub tai diav yuav mus pab. (Dev yav niag kuv phem...) Nplog Liab muaj nyiaj tshaj nej law pai tsawg npaug. Ib xyoo twg Nplog Liab tau txais Foreign Aids tsheej $100 millions los ntawm pej kum Tebchaws los txim kho luag lub Tebchaws.

Cov neeg mus tuav Nplog Liab tes tsi xyuamxim tsis ntev twb yuav mag Nplog Liab tua pov tseg. Cov neeg nyom Nplog Liab luag yeej tsi zam. Cov uas nim khiav rau tom rau tom los luag siv tag ces luag muab nws sawb-lawj. Zaumno yog ib zaug uas yuav muab Hmoob ua kom ti-nkaus txha. Thaum Hmoob tsis muaj Txiv Qhuav txeem raub-qaum lawm ces luag yuav pib ruav puag pem Suav Teb los rau Nplog Teb mus tshwm plaw Tebchaws thib Peb.

Kom nej nco hais tias, thaum chiv-thawj yog dollars inflation nyob America Teb, poob los rau economic nyob America Teb ces ki mus thoob Ntiaj-Teb. Tshuav Suav tib leeg xwb thiaj muaj $5 Trilion surplus. Zaumno, nej nyob leej twg qab-xib-taws? Nej puas tau paub nej tus yeeb ncuab thiab phoojywg yog leej twg tiag?

Nej lam coj kuv cov lus no mus xav. "Nimno nej cov phoojywg ua tswv lag luam rau nej (nyob Nplog Teb) twb pib nrhiav plaub rau nej lawm. Yog thaum twg peb tus Hlob tag sim neej ces Tseem Fwv Koojsam yuav muab ntawm lawv mus kiag." Luag majmam nrhiav plaub rau ib hnub me ntsis xwb nws twb tuav tsis tau nej tej lag luam uas nej mus chiv peev rau nws ua ntawd. Tuav yuav tuag tso yuav pluag. Nej nchuav neej nyob (America) Teb chaws thib Peb mus ua thiaj muaj, tso poj niam me nyuam ua tsuag lam nrhiav hnub no hnub muaj teebmeem phem hauv yus tsev neeg Hmoob txog tseem fwv America. Peb tsoom Hmoob ua yoovntxuav muag. 35 xyoo Nplog Liab tuaj cab tau sawv daws caj dab rov mus ua Nplog Liab qhev. Xav koom zoo nawb tsoom Hmoob.

Vang Xang

Txiv laus Vang Xang,

Koj tsis tas yuav qw thiab tsis tas yuav hem thiab txw kom Hmoob poob siab ntxiv lawm os. Thaum koj mus tim Thaib teb rov los, koj twb los hais rau peb tias koj mus tau haujlwm tseem ceeb heev. Koj twb mus xyuas tau ib qho chaw (av) yuav coj Hmoob DD mus nyob no ne.

Kuv hais me ntsi txog qhov peb cia siab tias tsoom Fwv Mekas yuav txais ib feem ntawm cov Hmoob DD tuaj. Koj twb take credit ua ntej hais tias koj paub ua ntej lawm. Koj twv kuv hais tias yog Hmoob DD tau tuaj Mekas ces kuv yog tus swb, yog lawv rov qab mus nplog ces kuvyog tus yeej. Qhov no koj txiav koj txim rau kuv.

Zaum no Hmoob DD rov qab tag, lawv tsis muaj teebmeem, koj txawm siv yuav rov hem thiab nrhiav lub tswv yim los ua kom Hmoob ntxhov siab es kom Hmoob ntshaw koj kev pab? Yog koj yuav pab ces muab koj cov nyiaj mus yuav av rau lawv ua liaj ua teb, yuav ris tsho rau lawv hnav, ua tsev rau lawv nyob xwb los ma.

Nej tej tswv yim los hem Hmoob yog ib lub tswv yim ua kom Hmoob ntshai es cia siab rau nej li yav tag 35 xyoo dhau los xwb ne.

Koj hais yog lawm, yog tias lawv rov mus txog tid es, Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv tias Nplog tabtom rhaub dej Kub yuav Hlab lawv ces kawg lawv ntshai, lawv khiav dua xwb. Thaum lawv khiav dua ces Vang Xang group yuav rov muaj suab muaj npe dua?

Yog Vang Xang group tseem niaj hnub mus hem lawv, mus txw lawv ua phem ces yuav raug tsoom Fwv Nplog ntes kaw, ces Vang Xang group thiaj muaj haujlwm ua?

Xyuam xim nawb, tsoom fwv Nplog xamphaj cov Hmoob Dej Dawb tag lawm hais tias yog leejtwg tseem koom tes nrog lwm tus tsim kev kub ntxhov ces raug ntes kaw xwb.

Hmoob Mekas and Vang Xab, xyuam xim nawb mog. 35 xyoo dhau los, muaj ib tsab xov tuaj tim Nplog teb tuaj hais txog Hmoob raug tsim txom, nej sau ib lwm nyiaj thoob Mekas teb. Nej ib tug neeg yuav travel mus tim Thaib teb ib zaug, nej sau ib lwm nyiaj mas nws thiaj mus nqa tau ib qho me me news los rau peb Hmoob Mekas. Tabsi, cov news nej nqa los mas kim dhau lawm.

Please, txhob muab Hmoob DD thiab Hmoob Nplog (qub Hmoob Vaj Pao) los muag yuav nyiaj ntxiv lawm mog.

Laura

yawg no yog ib pab ntawm nkawv thiab qhov coj tuajtso hauv noyog yawg tag tswv yim lawm vim tsis paub yuav txiasv txim siab li cas rau nkawv cov lus no. yog thaum koj tag tswv yim li no lawm kuj txaus hlub thiab. qhov loj koj yuav tau caw cov Hmoob hauv no leej twg xav nrog nej sib tham kom submit lawv cov email rau koj es koj muab lawv add rau nej group email forum no yuav zoo dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phooj ywg, muaj ntau ntau tus vang xang es , nej puas paub tias tus vang xang no yog tus twg naj..

Tej zaum yog tus kaus los nees vaj xab pob? tej no ces yog cov cuav xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HEHEHEHE. KUV TWB POM KOJ DAIM DUAB LIAB QAB NYOB HAUV HMONGZA NO LAWM OS LAURA E! SIV NYOG THIAB MAS. :d16c4689:

Laura yog ib tug poj niam muaj txiv, muaj me tub me nyuam, thiab nws comes from a good family, yog leej twg tsis txaus siab no tso npe tawm los kuv mam nrog debate txog tej dej nuv politics nws tau ua los seb.

Tsis yog ntsub neeg es lam tau lam hais lus nawb. Laura muaj kwv muaj tij txawj ntse coob tus hos....thov nco koj cov lus cia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

COV PHOOJ YWG

NEJ TXAWM YUAV HAIS LI CAS LOS XIJ, TAB SIS KUV TSUAS XAV PAUB TIAS

VWJ MAIS DUA TWG LAWM NE?? CAS HO TSIS MUAJ TUS MUS TAUG VUE MAIS QAB LI

THAUM XA TWB MUAJ TUS XA THAUM PLOJ NO HO CUAG SUAV TXO YIAS TSIS MUAJ TUS

NTAB NTWS TXOG LI???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HEHEHEHE. KUV TWB POM KOJ DAIM DUAB LIAB QAB NYOB HAUV HMONGZA NO LAWM OS LAURA E! SIV NYOG THIAB MAS. :d16c4689:

Laura yog ib tug poj niam muaj txiv, muaj me tub me nyuam, thiab nws comes from a good family, yog leej twg tsis txaus siab no tso npe tawm los kuv mam nrog debate txog tej dej nuv politics nws tau ua los seb.

Tsis yog ntsub neeg es lam tau lam hais lus nawb. Laura muaj kwv muaj tij txawj ntse coob tus hos....thov nco koj cov lus cia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txam,

tej yam no tseem miv dhau hwv lawm...yog koj twb mus pom lawv tham tej no lawm ces koj yeej pom txhua yam ua lawv sibceg thiab sibdig li me nyuam yau ua tsi paubtab dabtsi kiag.

ua tsaug ua koj tseem coj tuaj tso rau tej no rau cov ua tsi tau pom no hos nrog pom thiab kawm...

Hmoobtwmzeej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

COV PHOOJ YWG

NEJ TXAWM YUAV HAIS LI CAS LOS XIJ, TAB SIS KUV TSUAS XAV PAUB TIAS

VWJ MAIS DUA TWG LAWM NE?? CAS HO TSIS MUAJ TUS MUS TAUG VUE MAIS QAB LI

THAUM XA TWB MUAJ TUS XA THAUM PLOJ NO HO CUAG SUAV TXO YIAS TSIS MUAJ TUS

NTAB NTWS TXOG LI???

Hais txog Vwj mais mas kuj paub tsis zoo thiab tab sis raws li kuv xav mas, Vwj mais mus tib leeg tseg poj niam me nyuam nyob USA. Yog ib tug nyab laj khiav los thawj koj es nws tseg nws poj niam me nyaum tseem nyob tom nyab laj teb li Vwj mais no , koj xav li cas rau tus nyab laj ntawd? Muab nws tsa ua ib tug nom loj lod? Los yog muab nws txiav li txiav Vwj mais thiab? Hais rau koj xav xwb. Paqub zoo tias Vwj Mais tsis yog mus ncaj mus ncees, luag muaj luag phiam xuab phiam tseg lawm. Nyab laj tsis lam tsis ntse li koj kuv peb no.Tus neeg ncaj dawb huv thiab tus neeg ua cuav mus zwm rau luag los luag yeej nyeem tau tag.

Hais txog Hmoob tej teeb meem ces tam sim no Hmoob twb rov qab tag tu taw lawm. Twb yog vim cov nyob tim USA tsis muaj lub peev xwm dab tsi yuav pab tau, s/d twb pom thiab paub tej tswv yim/peev xwm no tag lawm es tsam no tseem tshuav tswv yim thiab peev xwm dab tsi ntxiv thiab? GVP twb mus pw noj qab nyob zoo rau ntuj ceeb tsheeb lawm es tseem yuav muaj leej twg yuav pab tau hmoob thiab? Muaj nyiaj , muaj tswv yim thiab peev xwm ces cia li coj mus ua tib zoo pab hmoob tim nplog yam dawb paug raws li luag txoj cai xwb ces thiaj li yuav pab tau hmoob. Hos yog tsis tseg es tseem pheej nrhiav tswv yim rov mus haub kom hmoob ras sawv ua li ub li no tuaj thiab ces kawg hmoob tuag tu noob. Yog koj hlub hmoob tiag thov tsum kiag hnub no mus, koj txawm tsis pab lawv los lawv yeej tuag tsis taus. Cia lawv nyob twj ywm zoo dua koj pheej mus ntxias kom lawv sawv ua ub ua no tuaj. Tej no ces yog nrhiav kev tuag rau hmoob taug xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Laura yog ib tug poj niam muaj txiv, muaj me tub me nyuam, thiab nws comes from a good family, yog leej twg tsis txaus siab no tso npe tawm los kuv mam nrog debate txog tej dej nuv politics nws tau ua los seb.

Tsis yog ntsub neeg es lam tau lam hais lus nawb. Laura muaj kwv muaj tij txawj ntse coob tus hos....thov nco koj cov lus cia.

bawg Exile,

Laura thiab Pajxab nkawv ob tug no xwb koj hais dabtsi li koj naj...tej lawv coj tuaj tso no tseem yog tej yam miv miv twb tsi muaj dabtsi os.

Laura, Pajxab, thiab Bon lawv mas sibceg zoo li me nyuamyau xwb...yog tias tseem noog txog cov zoo lino xwb hmoob tag. yog koj xav pom, kuv li coj tuaj tso pub koj pom...txhob hais txog kev yuav sib debate lawm.

kuv mas delete tsi tag lawv tej lus dogdig li me nyuam no ntau li ntau xwb. yog koj xav Join thiab xav paub seb cov neeg ua tij li Dr YangDao, Pajxab, Bon, Dr Wahoua...Dr TousouaLyfong, CherPheng Lee thiab coob tus tuaj sibceg sibcam li cas ces koj muab koj tus email rau kuv--kuv li muab koj coj mus edit rau lawv group mas koj thiaj li yuav pom tias peb hmoob no "tsis ntse" npaum li cas tiag nawb mog.

zoo li kuv twb muab Dr Pao Xaykao thiab Dr Gary Yia Ly lawv hais ntau zoo lawm, tsi tag li xwb tseem nrog tagnrho rau coob tus Doctors....LOLz!

koj me npawg Twmzeej

Hmoob muaj ib tug cwjpwm "hit&run", Hmoob yeej tsis nrog leej twg hais cai li tib neeg loj&laus , hmoob yeej tsis paub tias Hmoob muaj poj niam , muaj ntxhais, muaj muam, tej no yeej yog cov neeg muaj qhov tas tus xwb tiamsis hmoob tsuas pom lwm tus muaj qhov thiaj phem nkaus xwb...koj puas yog tus tuaj tso qhov post #4?...lam nug xwb nawb, tsis yog los thov zam txim nawb npawg HTZ.

Zoo heev mas yog tseem muaj lwm tus Hmoob ntse dua lawv cov tau Doctors/PhD no thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HEHEHEHE. KUV TWB POM KOJ DAIM DUAB LIAB QAB NYOB HAUV HMONGZA NO LAWM OS LAURA E! SIV NYOG THIAB MAS. :d16c4689:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj me npawg Twmzeej

Hmoob muaj ib tug cwjpwm "hit&run", Hmoob yeej tsis nrog leej twg hais cai li tib neeg loj&laus , hmoob yeej tsis paub tias Hmoob muaj poj niam , muaj ntxhais, muaj muam, tej no yeej yog cov neeg muaj qhov tas tus xwb tiamsis hmoob tsuas pom lwm tus muaj qhov thiaj phem nkaus xwb...koj puas yog tus tuaj tso qhov post #4?...lam nug xwb nawb, tsis yog los thov zam txim nawb npawg HTZ.

Zoo heev mas yog tseem muaj lwm tus Hmoob ntse dua lawv cov tau Doctors/PhD no thiab.

Bawg Exile,

koj txhob chimsiab mas, txawm Laura yog koj cov muam Hmoob Lor los koj txhob tusiab mas. yog tso dag ua si mas Hmoobtwmzeej yeej nyiam tso dag thiab mas. tabsi, yog yuav kom ua npaum li post #4 no mas tsi muaj hnub nawb mog. Hmoobtwmzeej qhov pride nyob siab tshaj ntawd... tsi tsim nyog yuav hais tej lus ntawd. tabsi, cov ntawd yog cov tsi paub tham kom muaj Reason thiab Support tej idea ces yuav tau forgive and forget lawv thiab nawb mog.

kuv twb tsi hais dabtsi ne, kuv xav kom koj PM koj li email rau kuv es kuv li coj koj mus nkag rau tom peb cov Email ua lawv coj li daim post noj tuaj tso no rau peb nyeem. koj thiaj li yuav pom lawv hais ua dog ua dig li me nyuam yau xwb maj.

tej yam lawv hais no tseem tsawg nawb, yog li ntawd...koj txhob poobsiab txog tej no. ua lub siab ntev thiab zamtxim pub rau cov neeg tsi paubdabtsi es hais lus ntau ntau li ntawd kiag xwb mas nawb.

thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:0b1213e1:

Zoo siab,

Hnub no tau los txog ntawm no. Pom sawv daws hais mentsis lus txog qho leej neeg ntawm Peb Hmoob. Ntawm kuv xwb, hais txog kam ua tebchaws mas kuv xav hais tias tsis yoojyim kiag li. Ntsia Fabkis & America xwb, luag twg qhuas hais tias luag mas "superior" in every way to insignificant 3rd world people. Tab sis, thaum kawg luag ua txhua yam los twb tsis yeej Nyablaj liab. Peb Hmoob, kuv xav hais tias twb tsis muaj chaw tiag taw li mas ntshe yuav yog ib lub hom pliag nyuab kawg nkaus li nawb. Tab sis txawm li cas los xij, nyias yuav tsum muaj nyias kev 'dream' thiab thiaj li yuav muaj kev cia siab meme thiab.

Best, Qibsiab :onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:0b1213e1:

Zoo siab,

Hnub no tau los txog ntawm no. Pom sawv daws hais mentsis lus txog qho leej neeg ntawm Peb Hmoob. Ntawm kuv xwb, hais txog kam ua tebchaws mas kuv xav hais tias tsis yoojyim kiag li. Ntsia Fabkis & America xwb, luag twg qhuas hais tias luag mas "superior" in every way to insignificant 3rd world people. Tab sis, thaum kawg luag ua txhua yam los twb tsis yeej Nyablaj liab. Peb Hmoob, kuv xav hais tias twb tsis muaj chaw tiag taw li mas ntshe yuav yog ib lub hom pliag nyuab kawg nkaus li nawb. Tab sis txawm li cas los xij, nyias yuav tsum muaj nyias kev 'dream' thiab thiaj li yuav muaj kev cia siab meme thiab.

Best, Qibsiab :onionheadfake8:

LOLz...koj mas, txawm siv yog Dr Qibsiab lawm ntag...

muaj tiag, ua neeg nyob yuav tsum cias nyias ua nyias qhov Research project seb ib hnub twg puas yuav muaj qhov chaw mus. tej zaum, tej tus hos coj tau peb mus txog saum Mar and Moon ned.... :onionheadfake8:

tabsi, txawm yog leej twg ua lawm los tsi txhob dhia npaum li lawv cov no dhia es ua ua zoo li yus rov cias li tsi paub yus lub Vision thiab Mission rau yus qhov Research Project li lawm xwb. qhov no, yog qhov ua peb pheej kom lawv rov mus taug lawv tej me Mission Statement es txhob mus tham lus ntau ntau li lawv tham no ces zoo li--yus yog ib cov neeg me nyuam yau ua tsi paub dabtsi kiag li no xwb.

kuv agree nrog koj qhov yus tsum cias nyias mus pheev nyias li compassion and dream... :onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LOLz...koj mas, txawm siv yog Dr Qibsiab lawm ntag...

muaj tiag, ua neeg nyob yuav tsum cias nyias ua nyias qhov Research project seb ib hnub twg puas yuav muaj qhov chaw mus. tej zaum, tej tus hos coj tau peb mus txog saum Mar and Moon ned.... :onionheadfake8:

tabsi, txawm yog leej twg ua lawm los tsi txhob dhia npaum li lawv cov no dhia es ua ua zoo li yus rov cias li tsi paub yus lub Vision thiab Mission rau yus qhov Research Project li lawm xwb. qhov no, yog qhov ua peb pheej kom lawv rov mus taug lawv tej me Mission Statement es txhob mus tham lus ntau ntau li lawv tham no ces zoo li--yus yog ib cov neeg me nyuam yau ua tsi paub dabtsi kiag li no xwb.

kuv agree nrog koj qhov yus tsum cias nyias mus pheev nyias li compassion and dream... :onionheadfake8:

:1169690542:

Kuv tsuas hais tau li qhov muaj tseeb xwb, tsis muaj tseeb tsis hais thiaj yog tus neeg tseemceeb meej pem txaus tib neeg ntseeg.

Best, Qibsiab :onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobTwmZeej,

Koj puas xav ua Dr. mas lod? !!! hehehehehe !!! Peb Hmoob cov Dr. ces yog li nov: 1/ nyias hu nyias ua Dr.

2/ kuv paub zoo coob tus Dr. Hmoob, yog koj tshawb nrhiav lawv lub npe Dr. tiag tiag nyob hauv txoj cai uas luag hu tias "criteria" tsis pom li nawb. Tiam sis yog nws xav los cia nws hu nws thiab mad, kev kawm tau ua ib tug Ph.D tsis yog yooj yim, tiam sis yog yus hu yus xwb ces koj/kuv wb los yeej hu tau, tab sis yog Dr. nyob hauv tsev xwb, tsis muaj num ua ov.

Hos tham txuas me ntsis txog cov uas yuav rov mus li Vwj Mais los cia lawv mus thiab nawb, es yog tias lawv mus tau tsis muaj phem ces leej twg ho xav lawv qab mus ua pej xeem los ho mus thiab, kuv los ib yam.

Pab neeg uas niaj hnub tuaj khav tias yuav mus ntawd yog neeg dag xwb, lawv tsis muaj peev xwm mus tiag tiag, yog lam mus tau tiag mas kuv yeej support thiab mad, tab sis tib co niag tais tais caus, mus ces twb ua tsis tau dab tsi, tsuas yog mus ntsia siab ntsia qis rau Nplog xwb. Kom koj nkag siab tias kawg rau qhov tug puav Hmoob uas tau General nyob hauv teb chaws kiag twb ua tsis tau dab tsi, es koj tseem yuav tos ib tug qhov twg naj. Xav thov kom lawv cov yuav mus, mus tsuag tsuag, yog tias lawv zoo lawm, peb mam mus pab lawv ntxuav tais diav thiab ua lawv tus "QHAB THAV"

Kuv zoo siab, support cov uas raug ntxias tau medals, lawv twb hais los ntev lawm, peb yeej tos tos kawg, tab sis ntsiag to, yog plaub qaib lam ciaj ncaig tiag mas peb kuj nrog lawv zoo siab, thiab support.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phoojywg s/d:

peb cia li txaus siab uas muaj ib cov tibneeg zoo li vaj xab thiab laura nkawv. vim muaj lawv tawm phlwbphlov rau qhov ub qhov no es hmoob thiaj li paub los ntawm ntau haiv neeg. lub npe hmoob nyob mekas yog hnov txog lwm haiv neeg uas nyob txawv tebchaws luag yuav hais dabtsi los luag yeej xaiv lus hais. yog li tej uas laura ua yuav tsi benefit rau koj tabsis benefit rau hmoob as a whole.

laura thiab nws tus txiv kuv tsi paub nkawv zoo, tabsis vaj xab kuv paub yawg zoo.yawg txoj kev pab hmoob yog yuav suav nqi mas hmoob them tsi tag rov rau yawg.

tej lus uas yawg hais yog kom peb yuavtau ceevfaj xyuamxwm xwb.

uatsaug,

faajtim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phoojywg s/d:

peb cia li txaus siab uas muaj ib cov tibneeg zoo li vaj xab thiab laura nkawv. vim muaj lawv tawm phlwbphlov rau qhov ub qhov no es hmoob thiaj li paub los ntawm ntau haiv neeg. lub npe hmoob nyob mekas yog hnov txog lwm haiv neeg uas nyob txawv tebchaws luag yuav hais dabtsi los luag yeej xaiv lus hais. yog li tej uas laura ua yuav tsi benefit rau koj tabsis benefit rau hmoob as a whole.

laura thiab nws tus txiv kuv tsi paub nkawv zoo, tabsis vaj xab kuv paub yawg zoo.yawg txoj kev pab hmoob yog yuav suav nqi mas hmoob them tsi tag rov rau yawg.

tej lus uas yawg hais yog kom peb yuavtau ceevfaj xyuamxwm xwb.

uatsaug,

faajtim

faajtim,

yog peb txhua tus hais lus li koj xwb mas peb Hmoob yeej tsis muaj teeb meem li, koj hais lus zoo li uas ib tug txiv neej muaj niam loj,niam yau es nkawd ib tug txawm yuav dag li cas rau tus txiv los tus txiv yeej tsis tsa ib tug cai li.

Ntawm niam poj cuag Laura mas kuv kuj tsis paub, xyov cas tsis ntev tas los no kuv hnov tias yawg cuas xyov yog tub sab muab nws ua li cas lawm no?

Kuv paub tsis zoo, tab sis tej no tsis yog yus li teeb meem ces kav liam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vaj xab yog ib tug* raws nqaij thiab kom lwm tus pab ces nws take credit..........!

Yog leej twg tseem ntseeg vaj xab tej lus thiab ces tus ntawd khaws vaj xab quav noj tsis hnov tswv. Thaum Vaj Pov tuag vaj xab muab vaj pov 2-3 nyuag lo lus mus kom cov neeg sau nkauj muab 2-3 lo lus tnawd sau ua ib zaj nkauj. Thaum tus neeg sau nkauj ntawd mus vaj pov 2-3 lo lus ntawd sau tau ua ib zaj nkauj lawm, vaj xab nqa mus California thaum vaj pov lub funeral vaj xab tseem cov mus sau thiab show rau cov neeg nram tias zaj nkauj yog vaj xab ua tus sau hos tus neeg sau zaj nkauj ntawd yog tus kho xwb....

Muab saib los tsuas yog Hmoob vaj thiaj tseem saib vaj xab xwb lwm pej kum xeem saib ces vaj xab zoo nkaus tus neeg tsis muaj kev ntse dab tsi kiag, tsuas paub hais lus noj ov xwb tsis ntse tsab ntse ces zoo li vaj xab ntag cov yawg.... nyaj yuav paub nplog lo lus tias Xab Theb....yog nej paub ces vaj xab lub npe dhos rau los lus ntawd phim tus neeg tsis ntse lawm mas...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now