Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

LOS PEB THAM TXOG HMOOB RAB QEEJ

60 posts in this topic

Posted · Report post

Raws li cov laus hais mas thaum ub neeg yog nqaij toog ntxa hlau, tabsis yog vim cov dab noj nyoog haus txia tawm hauv lub qe los muab pojnyoog tom tuag lawm ces yawmnyoog thiaj qhib rooj tug rau cov dab nojnyoog haus txia thiab li nqis los tom neeg ntiaj teb. Dhau nov kuv tsis nco qab lawm ces rab qeej thiaj tsim los.

Thov nej tuaj piav ntxiv qhia peb nawb. ntawm kuv kev xav mas xyoob no muaj nyob southern China xwb hos hmoob qub teb qub chaws tsis nyob qaum teb sab hnub tuaj China. Yog li no tej zaum hmoob zaj dab neeg qeej no tej zaum yog hmoob muab ntawm lwm haiv tib neeg los xwb. Nej ho xav li cas thiab tuaj qhia peb paub thiab peb xav kawm thiab.

Ua Tsaug

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li cov laus hais mas thaum ub neeg yog nqaij toog ntxa hlau, tabsis yog vim cov dab noj nyoog haus txia tawm hauv lub qe los muab pojnyoog tom tuag lawm ces yawmnyoog thiaj qhib rooj tug rau cov dab nojnyoog haus txia thiab li nqis los tom neeg ntiaj teb. Dhau nov kuv tsis nco qab lawm ces rab qeej thiaj tsim los.

Thov nej tuaj piav ntxiv qhia peb nawb. ntawm kuv kev xav mas xyoob no muaj nyob southern China xwb hos hmoob qub teb qub chaws tsis nyob qaum teb sab hnub tuaj China. Yog li no tej zaum hmoob zaj dab neeg qeej no tej zaum yog hmoob muab ntawm lwm haiv tib neeg los xwb. Nej ho xav li cas thiab tuaj qhia peb paub thiab peb xav kawm thiab.

Ua Tsaug

txawjtham,

koj cov lus saum no mas koj hais tsi yog ib qho li lawm. hmoob rab qeej tshwmsim los tsi yog li koj hais. hmoob rab qeej tshwmsim los li no:

thaum ub muaj hmoob 2 kwvtij tsi muaj menyuam. muaj ib hnub tug kwv txawm mus fiv yeem rau ib lub hauvtoj tias yog tau xav kom xab xyoo tshwm tuaj kom nws thiab nwg pojniam kom tau ib tug menyuam. yog muaj lawm kuv yuav pauj ib lub yeem. ua cas xab xyoo tawm tuaj nkawv txawm muaj ib tug me tub lawm tiag.

tus tij laug hnov thiab thiaj nug tus kwv tias koj ua li cas niam ntxawm neb thiaj muaj tub. tus kwv thiaj qhia txhua yam rau tus tijlaug. tus tijlaug kuj mus ua li ntawm, thaum kawg tus tijlaug kuj tau ib tug tub thiab.

nyob muaj ibhnub tus kwv txawm mus pw nram teb. hmo ntawm txawm muaj ib tug noog los quaj ib lub suab. 4 hmo tomqab los tibtug noog ntawm los quaj. ib hmo quaj dua ib lub suab. hmo 6 txawm los quaj 6 lub suab ua ke.

tus kwv thiaj li los tsev thiab qhia tej xwm ntawm rau tus tijlaug. tus tij laug kuj mus pw ram teb. tib tug noog ntawm txawm los quaj tib yam li tus kwv hais. ces tus tij laug txawm tawm tswvyim tias yuav ua licas thiaj khaws tus noog ntawm cov suab. nws thiaj li mus muab cov kav nplej ib tug coj los txua tho qhov tshuab ua ciav txawm nrov tiag.

nws txawm txua 6 tus kav nplej muab los tuav ua ke thsuab na has txawm nrov li tus noog cov suab, ces txawm muab puab ua ke. thaum kawg thiaj tau ib rab qeej. qhov no yog hmoob li history uas hais txog rab qeej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txawjtham,

koj cov lus saum no mas koj hais tsi yog ib qho li lawm. hmoob rab qeej tshwmsim los tsi yog li koj hais. hmoob rab qeej tshwmsim los li no:

thaum ub muaj hmoob 2 kwvtij tsi muaj menyuam. muaj ib hnub tug kwv txawm mus fiv yeem rau ib lub hauvtoj tias yog tau xav kom xab xyoo tshwm tuaj kom nws thiab nwg pojniam kom tau ib tug menyuam. yog muaj lawm kuv yuav pauj ib lub yeem. ua cas xab xyoo tawm tuaj nkawv txawm muaj ib tug me tub lawm tiag.

tus tij laug hnov thiab thiaj nug tus kwv tias koj ua li cas niam ntxawm neb thiaj muaj tub. tus kwv thiaj qhia txhua yam rau tus tijlaug. tus tijlaug kuj mus ua li ntawm, thaum kawg tus tijlaug kuj tau ib tug tub thiab.

nyob muaj ibhnub tus kwv txawm mus pw nram teb. hmo ntawm txawm muaj ib tug noog los quaj ib lub suab. 4 hmo tomqab los tibtug noog ntawm los quaj. ib hmo quaj dua ib lub suab. hmo 6 txawm los quaj 6 lub suab ua ke.

tus kwv thiaj li los tsev thiab qhia tej xwm ntawm rau tus tijlaug. tus tij laug kuj mus pw ram teb. tib tug noog ntawm txawm los quaj tib yam li tus kwv hais. ces tus tij laug txawm tawm tswvyim tias yuav ua licas thiaj khaws tus noog ntawm cov suab. nws thiaj li mus muab cov kav nplej ib tug coj los txua tho qhov tshuab ua ciav txawm nrov tiag.

nws txawm txua 6 tus kav nplej muab los tuav ua ke thsuab na has txawm nrov li tus noog cov suab, ces txawm muab puab ua ke. thaum kawg thiaj tau ib rab qeej. qhov no yog hmoob li history uas hais txog rab qeej.

tshuavhmoobnqi,

woww! koj hais raug heev kawg li, tag lawmlos tshuav thiab?/tshuav dabtsi no thov tuaj piav ntxiv

thiab kuv yuav tuaj nyeem/kawm nawb. ua tsaug...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev tham pem mas thov txhob hais tias "KOJ HAIS TSIS YOG LAWM, KOJ MAS R-UAM, KOJ LUB HLWB TIG ROV QAB LAWM" tej no yuav ua rau lwm tus chim thiab mob siab heev nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li cov laus hais mas thaum ub neeg yog nqaij toog ntxa hlau, tabsis yog vim cov dab noj nyoog haus txia tawm hauv lub qe los muab pojnyoog tom tuag lawm ces yawmnyoog thiaj qhib rooj tug rau cov dab nojnyoog haus txia thiab li nqis los tom neeg ntiaj teb. Dhau nov kuv tsis nco qab lawm ces rab qeej thiaj tsim los.

Thov nej tuaj piav ntxiv qhia peb nawb. ntawm kuv kev xav mas xyoob no muaj nyob southern China xwb hos hmoob qub teb qub chaws tsis nyob qaum teb sab hnub tuaj China. Yog li no tej zaum hmoob zaj dab neeg qeej no tej zaum yog hmoob muab ntawm lwm haiv tib neeg los xwb. Nej ho xav li cas thiab tuaj qhia peb paub thiab peb xav kawm thiab.

Ua Tsaug

Haiv Moob tsi tau yog yuav tshwmsim nyob saab nrau Suav teb le suavdlawg xaav! Moob tug noobcaag rojntshaa DNA yog neeg Suav qaabteb koom rua noobcaag rojntshaa Suav qaumteb. Moob tug DNA chiv lug tau tshaaj ntawm 25,000 dhlau lug lawm. Yog ncau tawm lug ntawm cov DNA noogcaag South East Asian lug moog.

Qhov nuav txhais has tas, thaum cov Bush Man tawm huv Africa 50,000 xyoo lug ntawm, puab ncau tuaj moog txug SEA thaaj tsaam 35,000 xyoo. Moob maam le ncau ntawm lug, lub sijhawm ntawm tsi tau yog haiv Moob! Thaum puab nce moog txug Suav qaum teb, tau moog hauj nrug Suav. Cov Suav tug noobcaag DNA yog lug saab qaumteb Middle East thaaj tsaam ntawm 40,000 xyoo lug.

Moob lug hauj tau Suav, tom qaab nuav thaaj tsaam 10,000 xyoo ntawm maam tshwmsim muaj Haiv Jiu Li - cuaj lig ntuj kws yog Qi You, Huang Di, hab Yan Di puab lug sib txeeb tebchaws ua noj ua hau. Tom qaab San Miao tawg taag, Haiv Miao txhaj tau tawg nqeeg qaabteb zuj zug lug rov qaab lug txug rua SEA, maam le tshwm lub npe Moob tuaj.

Has txug ntawm Qeej, Qeej yog txujci noobcaag DNA tuabneeg SEA. Qhov nuav taw qha rua peb paub has tas thaum chiv Moob nyob SEA, Moob twb siv qeej ua ntej maam le nce moog rua Suav qaumteb. Thaaj tsaam 25,000 ntawd. Cov Moob nwg nuav hab cov Dai tej pujkoob yawm txwv yog ib tsob puab ua ke nce moog qaumteb, cov tuabneeg nuav txawj ua laj, ua nplej noj lawm.

Has le nuav xwb, has ntau ntau tsaam mej cov kws nyeem tsi tau ntawv Moob Leeg yuav khawb plaub hau hle taag!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Haiv Moob tsi tau yog yuav tshwmsim nyob saab nrau Suav teb le suavdlawg xaav! Moob tug noobcaag rojntshaa DNA yog neeg Suav qaabteb koom rua noobcaag rojntshaa Suav qaumteb. Moob tug DNA chiv lug tau tshaaj ntawm 25,000 dhlau lug lawm. Yog ncau tawm lug ntawm cov DNA noogcaag South East Asian lug moog.

Qhov nuav txhais has tas, thaum cov Bush Man tawm huv Africa 50,000 xyoo lug ntawm, puab ncau tuaj moog txug SEA thaaj tsaam 35,000 xyoo. Moob maam le ncau ntawm lug, lub sijhawm ntawm tsi tau yog haiv Moob! Thaum puab nce moog txug Suav qaum teb, tau moog hauj nrug Suav. Cov Suav tug noobcaag DNA yog lug saab qaumteb Middle East thaaj tsaam ntawm 40,000 xyoo lug.

Moob lug hauj tau Suav, tom qaab nuav thaaj tsaam 10,000 xyoo ntawm maam tshwmsim muaj Haiv Jiu Li - cuaj lig ntuj kws yog Qi You, Huang Di, hab Yan Di puab lug sib txeeb tebchaws ua noj ua hau. Tom qaab San Miao tawg taag, Haiv Miao txhaj tau tawg nqeeg qaabteb zuj zug lug rov qaab lug txug rua SEA, maam le tshwm lub npe Moob tuaj.

Has txug ntawm Qeej, Qeej yog txujci noobcaag DNA tuabneeg SEA. Qhov nuav taw qha rua peb paub has tas thaum chiv Moob nyob SEA, Moob twb siv qeej ua ntej maam le nce moog rua Suav qaumteb. Thaaj tsaam 25,000 ntawd. Cov Moob nwg nuav hab cov Dai tej pujkoob yawm txwv yog ib tsob puab ua ke nce moog qaumteb, cov tuabneeg nuav txawj ua laj, ua nplej noj lawm.

Has le nuav xwb, has ntau ntau tsaam mej cov kws nyeem tsi tau ntawv Moob Leeg yuav khawb plaub hau hle taag!

chivkeeb aw, nyeem koj cov lus no mas ua rau kuv lub hlwb hmoob dawb yuav luag TAWG kiag! Kuv nkag koj siab zoo lawm laud, tiam sis saib lwm tug puas yuav nyeem tag nawb. Koj hais los yeej yog lawm, hmoob thiab nplog mas tej zaum kuj yuav sib ncaus los lawm thiab xwb, vim koj hais rov qab mus lawm ntev heev li ne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txawjtham,

koj cov lus saum no mas koj hais tsi yog ib qho li lawm. hmoob rab qeej tshwmsim los tsi yog li koj hais. hmoob rab qeej tshwmsim los li no:

thaum ub muaj hmoob 2 kwvtij tsi muaj menyuam. muaj ib hnub tug kwv txawm mus fiv yeem rau ib lub hauvtoj tias yog tau xav kom xab xyoo tshwm tuaj kom nws thiab nwg pojniam kom tau ib tug menyuam. yog muaj lawm kuv yuav pauj ib lub yeem. ua cas xab xyoo tawm tuaj nkawv txawm muaj ib tug me tub lawm tiag.

tus tij laug hnov thiab thiaj nug tus kwv tias koj ua li cas niam ntxawm neb thiaj muaj tub. tus kwv thiaj qhia txhua yam rau tus tijlaug. tus tijlaug kuj mus ua li ntawm, thaum kawg tus tijlaug kuj tau ib tug tub thiab.

nyob muaj ibhnub tus kwv txawm mus pw nram teb. hmo ntawm txawm muaj ib tug noog los quaj ib lub suab. 4 hmo tomqab los tibtug noog ntawm los quaj. ib hmo quaj dua ib lub suab. hmo 6 txawm los quaj 6 lub suab ua ke.

tus kwv thiaj li los tsev thiab qhia tej xwm ntawm rau tus tijlaug. tus tij laug kuj mus pw ram teb. tib tug noog ntawm txawm los quaj tib yam li tus kwv hais. ces tus tij laug txawm tawm tswvyim tias yuav ua licas thiaj khaws tus noog ntawm cov suab. nws thiaj li mus muab cov kav nplej ib tug coj los txua tho qhov tshuab ua ciav txawm nrov tiag.

nws txawm txua 6 tus kav nplej muab los tuav ua ke thsuab na has txawm nrov li tus noog cov suab, ces txawm muab puab ua ke. thaum kawg thiaj tau ib rab qeej. qhov no yog hmoob li history uas hais txog rab qeej.

ua tsaug ua koj tuaj qhia peb nawb. kuv saib mas nej cov txiv qeej nyias muaj nyias ib qhov story txog qeej. nram qab nov kuv muab ib zaj ua muaj ib tug txiv qeej piav rau koj nyeem.

===============================

Yog nej yeej ua tau lawm tiag. yog liv nov kuv mam tso kuv rau tus tub los rau nej nawm. tiam sis kuv yuav tsis tso lawv cov cev los lawv tus keej kuv yuav tso lawv cov suab xwb. ib leeg ib lus suab yuav los nyob rau ib tug ntiv qeej. Vim lis nov qeej twb txawj hais lus txawj hu nkauj. nkawv los txais rab qeej Txiv Nraug Oo thiab li tau los tsua tsua. mus kawm txuj kawm ci los ntawm rab qeej.

Cev lis no hmoob thiaj lis los tau txais rab qeej.

Rab qeej muaj rau tus kwv tij lus suab los nyob ntawm nws cov ntiv laev muaj lub npe hu ua:

Teeb Tswv (ntiv tw) tus los zoo lub ntuj thiab daim av

Ntxuv Nyoog (ntiv npug) tus los kav kab mob kev tuag

Ci Kaws (ntiv TXug/ ntiv laig) tus los kav hua kav cua

Sov ( ntiv luav) tus los zov suab

Zaj Laug (ntiv Tshuj) tus lus kav dej hiav txuv

See Yee ( ntiv Xees) tus los txawj txuj txawj ci txawj neeg txawj yiag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Haiv Moob tsi tau yog yuav tshwmsim nyob saab nrau Suav teb le suavdlawg xaav! Moob tug noobcaag rojntshaa DNA yog neeg Suav qaabteb koom rua noobcaag rojntshaa Suav qaumteb. Moob tug DNA chiv lug tau tshaaj ntawm 25,000 dhlau lug lawm. Yog ncau tawm lug ntawm cov DNA noogcaag South East Asian lug moog.

Qhov nuav txhais has tas, thaum cov Bush Man tawm huv Africa 50,000 xyoo lug ntawm, puab ncau tuaj moog txug SEA thaaj tsaam 35,000 xyoo. Moob maam le ncau ntawm lug, lub sijhawm ntawm tsi tau yog haiv Moob! Thaum puab nce moog txug Suav qaum teb, tau moog hauj nrug Suav. Cov Suav tug noobcaag DNA yog lug saab qaumteb Middle East thaaj tsaam ntawm 40,000 xyoo lug.

Moob lug hauj tau Suav, tom qaab nuav thaaj tsaam 10,000 xyoo ntawm maam tshwmsim muaj Haiv Jiu Li - cuaj lig ntuj kws yog Qi You, Huang Di, hab Yan Di puab lug sib txeeb tebchaws ua noj ua hau. Tom qaab San Miao tawg taag, Haiv Miao txhaj tau tawg nqeeg qaabteb zuj zug lug rov qaab lug txug rua SEA, maam le tshwm lub npe Moob tuaj.

Has txug ntawm Qeej, Qeej yog txujci noobcaag DNA tuabneeg SEA. Qhov nuav taw qha rua peb paub has tas thaum chiv Moob nyob SEA, Moob twb siv qeej ua ntej maam le nce moog rua Suav qaumteb. Thaaj tsaam 25,000 ntawd. Cov Moob nwg nuav hab cov Dai tej pujkoob yawm txwv yog ib tsob puab ua ke nce moog qaumteb, cov tuabneeg nuav txawj ua laj, ua nplej noj lawm.

Has le nuav xwb, has ntau ntau tsaam mej cov kws nyeem tsi tau ntawv Moob Leeg yuav khawb plaub hau hle taag!

npawg chiv cas es yuav hais rov qab qees li koj nes. tsam no peb hos yog nce nram nplog teb mus pem suav lawm thiab lod... ua cas hos tsis muaj puav pheej txog peb nyob nplog li nes????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua cas nej cov txiv qeej no ib tug hais ib yam li es qhov twg yog qhov tseeb tiag? kuv tseem hnov hais tias xeem xai yog tus pib tsim rab qeej thiab no tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

npawg chiv cas es yuav hais rov qab qees li koj nes. tsam no peb hos yog nce nram nplog teb mus pem suav lawm thiab lod... ua cas hos tsis muaj puav pheej txog peb nyob nplog li nes????

Npawg Txawj Thaam et al,

I have a drift that currently you are not updated about the newest stand on Hmong. There was a DNA research on a small sample of Miao and Hmong which concurred the informations I presented here. I will not bring that DNA result here and handed to you guys, but I will leave it up to you guys to google around and see for yourself.

This DNA testing alone nullify all theories that Hmong generated outside of Asia. The current standing theory regarding Hmong is what I had posted here. Hmong and Miao are one and yet part of Northern and Southern Chinese. Now ponder about it for a while, how could this Northern and Southern Chinese blood mingled in a Hmong? What percentage of possibility that all other Asian carried these two strands of nothern and southern Chinese? Think about it, my intellectual Hmong brothers....

It pays to be updated before any discussion could bring forth fruitful understanding!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tshuavhmoobnqi,

woww! koj hais raug heev kawg li, tag lawmlos tshuav thiab?/tshuav dabtsi no thov tuaj piav ntxiv

thiab kuv yuav tuaj nyeem/kawm nawb. ua tsaug...

Wow!!!!Father es koj ntseeg dab neeg lov? Yog koj ntseeg no, ua li koj puas ntseeg, hais tias tiaj rhawvzeb yog nkauj ntsuab raugnab nkawd los tsim no mas? Koj puas ntseeg hais tias hmoob txiv yog ib tug taw npua no mas? Koj puas ntseeg hais tias xeemxais muab nplooj xyoob los tshuab ua hmoob no mas? koj puas ntseeg hais tias zajtshoob yog dej nyab ntiajteb es lub ntuj kom zaj los tshau qhov es dej muab hmoob cov kev cai sib yuav tshoob mus rau zaj teb lawm es hmoob mam rov mus nqa ces hmoob thiaj muab hu ua zajtshoob no mas? Kuv qhia rau koj hais tias neeg cov lus ces tawm ntawm saub dag los xwb nas. saub khoobkhuab hais tias yuav ua cas thiaj tau nyiaj no ces saub dag xwb.

Txawjtham, yog koj ntseeg li ntawd thiab no koj puas ntseeg hais tias Mary(yesxus niam) Mary yog vajtswv niam, Mary ho yog vajtswv tus ntxhais, Mary ho yog ib tug ntxhais uas vajtswv yeej xaiv tseg puag thaum ub yuav los yug yesxus xwb. Tuag tuag tuag, ua tsis tau pa li lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Txawj Thaam et al,

I have a drift that currently you are not updated about the newest stand on Hmong. There was a DNA research on a small sample of Miao and Hmong which concurred the informations I presented here. I will not bring that DNA result here and handed to you guys, but I will leave it up to you guys to google around and see for yourself.

This DNA testing alone nullify all theories that Hmong generated outside of China. The current standing theory regarding Hmong is what I had posted here. Hmong and Miao are one and yet part of Northern and Southern Chinese. Now ponder about it for a while, how could this Northern and Southern Chinese blood mingled in a Hmong? What percentage of possibility that all other Asian carried these two strands of nothern and southern Chinese? Think about it, my intellectual Hmong brothers....

It pays to be updated before any discussion could bring forth fruitful understanding!

Thov txim chivkeeb, kuv los yeej yog moob leeg tuab yaam le koj hab, taabsi kuv yuav tau sau ntawv moob dlawb, vim ib nraab moob dlawb tsis paub peb le moob leeg lus. Tej nuav yog nyag has nyag le tswv yim xib txhob xaav le cag nawb.

raws li cov scientist hais ces yog li koj hais lawm, neeg xub tshwmsim nyob rau sab Africa thiab sab west Asia(Midleast) ua ntej, Liab thiab neeg cov DNA sib thooj, twb tsis yog 2500 xyoo li koj hais no xwb, billiom xyoo los lawm no laiv, Tabsi yesxus nyuam qhuav tsim lub ntiajteb no tau 6 txhiab tawm xyoo los no xwb. Kuv xav nug koj tus uas kawm ntawv siab thiab ntseeg txog cov kev cai dab qhuas no ne, qhov twg yog qhov tseeb?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thov txim chivkeeb, kuv los yeej yog moob leeg tuab yaam le koj hab, taabsi kuv yuav tau sau ntawv moob dlawb, vim ib nraab moob dlawb tsis paub peb le moob leeg lus. Tej nuav yog nyag has nyag le tswv yim xib txhob xaav le cag nawb.

raws li cov scientist hais ces yog li koj hais lawm, neeg xub tshwmsim nyob rau sab Africa thiab sab west Asia(Midleast) ua ntej, Liab thiab neeg cov DNA sib thooj, twb tsis yog 2500 xyoo li koj hais no xwb, billiom xyoo los lawm no laiv, Tabsi yesxus nyuam qhuav tsim lub ntiajteb no tau 6 txhiab tawm xyoo los no xwb. Kuv xav nug koj tus uas kawm ntawv siab thiab ntseeg txog cov kev cai dab qhuas no ne, qhov twg yog qhov tseeb?

Kuv nrhiav tau qhov duab lawm nawb es mus saib seb puas yog li lawv hais hauv no, los yog li vajtswv hais ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Txawj Thaam et al,

I have a drift that currently you are not updated about the newest stand on Hmong. There was a DNA research on a small sample of Miao and Hmong which concurred the informations I presented here. I will not bring that DNA result here and handed to you guys, but I will leave it up to you guys to google around and see for yourself.

This DNA testing alone nullify all theories that Hmong generated outside of Asia. The current standing theory regarding Hmong is what I had posted here. Hmong and Miao are one and yet part of Northern and Southern Chinese. Now ponder about it for a while, how could this Northern and Southern Chinese blood mingled in a Hmong? What percentage of possibility that all other Asian carried these two strands of nothern and southern Chinese? Think about it, my intellectual Hmong brothers....

It pays to be updated before any discussion could bring forth fruitful understanding!

Brother Chiv, I know there is a large collection of Hmong DNA but don't you think the pattern is where you choose your sample to be? If you started your sample from Laos and gone up to China mainland then you reverse your DNA patterns. I also think that Laos have no archeological finding of anything earlier that is related to Hmong or Miao than mainland China. According to history, The Battle of Zhulu between the three legendaries is the earlyest record of Hmong and Miao. So, this is why we Hmong and Miao are originated from here and not Laos. When you pick your DNA sample's origin, one could pick anywhere in the contenants that the DNA carrier appears and claim it's origin. I myself think that DNA can determine where a population was and is but we should never let DNA determine the origin of a population.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thov txim chivkeeb, kuv los yeej yog moob leeg tuab yaam le koj hab, taabsi kuv yuav tau sau ntawv moob dlawb, vim ib nraab moob dlawb tsis paub peb le moob leeg lus. Tej nuav yog nyag has nyag le tswv yim xib txhob xaav le cag nawb.

raws li cov scientist hais ces yog li koj hais lawm, neeg xub tshwmsim nyob rau sab Africa thiab sab west Asia(Midleast) ua ntej, Liab thiab neeg cov DNA sib thooj, twb tsis yog 2500 xyoo li koj hais no xwb, billiom xyoo los lawm no laiv, Tabsi yesxus nyuam qhuav tsim lub ntiajteb no tau 6 txhiab tawm xyoo los no xwb. Kuv xav nug koj tus uas kawm ntawv siab thiab ntseeg txog cov kev cai dab qhuas no ne, qhov twg yog qhov tseeb?

tijlaug vamntxawg thov koj tuaj piav txog hmoob rab qeej rau peb thiab laud. kev cai siv yis hmoob thiab suav coj ua ntej kev cai haujsam ces thaum muaj kev cai haujsam mam pib BC. Thaum Yesus tuag tag ces mam pib AD los txog rau tamsin no. yog li no hmoob rab qeej yuav tsum pib ua ntej tej kev cai no tag huv tibsis..? nej xav puas yog mas? Tabsis raws li keebkwm mas hmoob pib tshwm sim have lub zos Zhulu ua thaum ntawv tsis tau muaj haujsam ua yog ua ntej BC lawm. yog li no hmoob muab xyoob qhov twg los ua qeej yog ntuj tsim teb raug es hmoob yeej muaj qeej nas. Kuv xav xwb mas ua ntej rab qeej 6 ntiv mas zoo li hnov cov laus hais tias hmoob ua pag ua xaus mas hmoob ntau ruas thiab tshuab rab qeej phlaub mag. tej zaum rab qeej phlaub mag yog rab ntuj tsim teb raug ces thaum lawv los nyob muaj xyoob ces lawv mam los tsim rab qeej muaj 6 ntiv ntawv?

nej xav li cas mas?

thiab koj yog tus paub kev cai hmoob qub tshiab tibsis los paiv kom ntxaws ntxaws rau peb saib tijlaug vamntxawg. ib tug txiv qeej hais lawm ib yam es peb yuav ua cas muab tau lub hauv paus mas..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Wow!!!!Father es koj ntseeg dab neeg lov? Yog koj ntseeg no, ua li koj puas ntseeg, hais tias tiaj rhawvzeb yog nkauj ntsuab raugnab nkawd los tsim no mas? Koj puas ntseeg hais tias hmoob txiv yog ib tug taw npua no mas? Koj puas ntseeg hais tias xeemxais muab nplooj xyoob los tshuab ua hmoob no mas? koj puas ntseeg hais tias zajtshoob yog dej nyab ntiajteb es lub ntuj kom zaj los tshau qhov es dej muab hmoob cov kev cai sib yuav tshoob mus rau zaj teb lawm es hmoob mam rov mus nqa ces hmoob thiaj muab hu ua zajtshoob no mas? Kuv qhia rau koj hais tias neeg cov lus ces tawm ntawm saub dag los xwb nas. saub khoobkhuab hais tias yuav ua cas thiaj tau nyiaj no ces saub dag xwb.

Txawjtham, yog koj ntseeg li ntawd thiab no koj puas ntseeg hais tias Mary(yesxus niam) Mary yog vajtswv niam, Mary ho yog vajtswv tus ntxhais, Mary ho yog ib tug ntxhais uas vajtswv yeej xaiv tseg puag thaum ub yuav los yug yesxus xwb. Tuag tuag tuag, ua tsis tau pa li lawm os.

vamntxawg,

ua tibneeg mas nyiag muaj nyiag ib txoj kev believe. example, yog koj ua tau ib yam los rau suadaws pom ces, yam ntawm ua rau tibneeg believe tias koj ua tau. txawm li ntawm los ib txhia tibneeg txawm pom koj ua kiag los yog lawv tsi nyiam koj ces lawv haistias tsi yog koj txawj, yog koj kawm los ntawm lwm tus xwb.

tiaj rhawvzeb lub qhovtsua mas tsi nyob rau hauv hmoob keebkwm. nplog lawv muaj lawv ib qhov verson rau lub qhov ntawd.

hais txog tus taw npua teb. npua mas npua noj phem tshaj txhua yam tsiaj uas tibneeg yug. yog muab npua teb hu tias yog hmoob txiv no mas txaus txaj muag kawg. tejzaum zaj dabneeg yuav muaj thiab tabsis hmoob tsi tau muaj dna sim saib puas yog hmoob txiv tiag. tsam ho yog tiag ces hmoob ho tawm ntawm npua los hos lwm haiv neeg ces ho tawm ntawm liab los.

ntawm xeemxais nws tsi yog hmoob tus phab ej nav. ntshe yuav piv tsi tau rau hmoob. tiamsis yog hais txog zaj tshoob mas kuv yeej ntseeg li uas koj hais. yog tsi muaj liajlwm tswvmim mus nrhiav zaj tshoob lawm hauv zajteb mas ntshai niajhnub no hmoob yuav tsi muaj zaj tshoob hais.

yeej tseeb tiag mary yog yexus niam. mary tsi yog vajtswv. ntaub ntaw yeej sau li ntawm cia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Chiv, I know there is a large collection of Hmong DNA but don't you think the pattern is where you choose your sample to be? If you started your sample from Laos and gone up to China mainland then you reverse your DNA patterns. I also think that Laos have no archeological finding of anything earlier that is related to Hmong or Miao than mainland China. According to history, The Battle of Zhulu between the three legendaries is the earlyest record of Hmong and Miao. So, this is why we Hmong and Miao are originated from here and not Laos. When you pick your DNA sample's origin, one could pick anywhere in the contenants that the DNA carrier appears and claim it's origin. I myself think that DNA can determine where a population was and is but we should never let DNA determine the origin of a population.

Brother Txawj Tham,

For the benefit of our discussion, let's assume you've committed a crime - raping a girl, and ran away before any one can identify you. Do you think you are going to go scotch free? You should be very scare of the day when the crime lab announce the result of your DNA test that a sequence of yours truly were inside of the girl at the crime scene. In this case, the DNA geneticist cannot pick your DNA strand ramdomly out of no where and claimed that it is yours, they have to match it with your own.

The research I've mentioned were performed by more than qualified DNA geneticist, and they know what they were looking for. I only hope that you've seen the actual DNA research on Miao and Hmong I told you about, before we can engage more intelligently.

At this time, we can not assume that Qi You have any genetical relation to the modern Hmong! Far more Chinese, Korean, other minorities in China, and even Laostian also claimed Qi You to be their ancestor. That's why if Hmong were to tied genetically to Qi You, that mean Hmong were not Hmong at that period of time, because Qi You's line had spread into different people other than Hmong.

The Laotian have a beautiful story that they incorporated into a dance they celebrate every year in Loungprabang, about pou yer and ya yeu the ancestor of the Dai race. Grandma Yeu and grandpa Yeu in this case is none other than Qi You!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tijlaug vamntxawg thov koj tuaj piav txog hmoob rab qeej rau peb thiab laud. kev cai siv yis hmoob thiab suav coj ua ntej kev cai haujsam ces thaum muaj kev cai haujsam mam pib BC. Thaum Yesus tuag tag ces mam pib AD los txog rau tamsin no. yog li no hmoob rab qeej yuav tsum pib ua ntej tej kev cai no tag huv tibsis..? nej xav puas yog mas? Tabsis raws li keebkwm mas hmoob pib tshwm sim have lub zos Zhulu ua thaum ntawv tsis tau muaj haujsam ua yog ua ntej BC lawm. yog li no hmoob muab xyoob qhov twg los ua qeej yog ntuj tsim teb raug es hmoob yeej muaj qeej nas. Kuv xav xwb mas ua ntej rab qeej 6 ntiv mas zoo li hnov cov laus hais tias hmoob ua pag ua xaus mas hmoob ntau ruas thiab tshuab rab qeej phlaub mag. tej zaum rab qeej phlaub mag yog rab ntuj tsim teb raug ces thaum lawv los nyob muaj xyoob ces lawv mam los tsim rab qeej muaj 6 ntiv ntawv?

nej xav li cas mas?

thiab koj yog tus paub kev cai hmoob qub tshiab tibsis los paiv kom ntxaws ntxaws rau peb saib tijlaug vamntxawg. ib tug txiv qeej hais lawm ib yam es peb yuav ua cas muab tau lub hauv paus mas..?

Txawjtam, hais txog rab qeej no mas tsis paub hais tias tsim tau ntev npaum li cas los lawm, tabsi tus uas muaj lub tswv yim los tsim tau rab qeej no mas yuav tsum yog hmoob lawm, vim cov neeg nyob suav teb es tshuab rab qeej ko ntev no ces yog hmoob xwb. Muaj ib haiv neeg kuj tshuab rab qeej ko ntev li hmoob thiab, tabsi haiv neeg ntawd los yog ncau ntawm hmoob mus lawm thiab xwb, lawv hu lawv tus kheej hu ua Maj(haiv neeg Maj) Yog li rab qeej yog hmoob tug tiag tiag. Hos hmoob rab qeej uas muaj Ntiv luav loj loj ntawd, yog qeej tshiab, qeej 230 - 250 xyoo lo no xwb. Koj suav ntawd xyoo 1975 peb poob teb chaws nplog ntawd los rau ziag no seb muaj tsawg xyoo lawm ces koj muab ntxiv rau 200 xyoo uas peb los nyob hauv nplog lub teb chaws. Qhov cuab ntxiv hais tias rab qeej uas muaj ntiv luav loj loj ntawd lub hnub nyoog ces tsuas 300 xyoo. qhov no yog cuab ntxiv xwb. Cov hmoob nyob suav teb lawv tsis muaj rab qeej uas muaj ntiv luav. rab qeej uas muaj ntiv luav no muaj nyob nplog teb, nyablaj teb, thiab cov hmoob suav uas nyob rawd ciam teb plog, ciam teb nyablaj cov no thiaj muaj xwb.

dab neeg qeej hmoob mas kuv paub ntau zaj nawb, Tus hais li cas los muaj.

Zaj hais tias Hmoob mus nqa txujci pem yawm saub es yawm saub muab rab qeej rau hmoob los muaj, zaj no los kuv tau

Zaj uas hais tias rab qeej no tshwm sim los ntawm 6 leej kwv tij zoo zoo nraug los kuv paub. Muaj ntau ntau zaj hais txog rab qeej no kuv tau hnov tag lawm nawb, koj zaj uas koj hais ntawd los kuv hnov. yog li txhob ntseeg dab neeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Txawj Tham,

For the benefit of our discussion, let's assume you've committed a crime - raping a girl, and ran away before any one can identify you. Do you think you are going to go scotch free? You should be very scare of the day when the crime lab announce the result of your DNA test that a sequence of yours truly were inside of the girl at the crime scene. In this case, the DNA geneticist cannot pick your DNA strand ramdomly out of no where and claimed that it is yours, they have to match it with your own.

The research I've mentioned were performed by more than qualified DNA geneticist, and they know what they were looking for. I only hope that you've seen the actual DNA research on Miao and Hmong I told you about, before we can engage more intelligently.

At this time, we can not assume that Qi You have any genetical relation to the modern Hmong! Far more Chinese, Korean, other minorities in China, and even Laostian also claimed Qi You to be their ancestor. That's why if Hmong were to tied genetically to Qi You, that mean Hmong were not Hmong at that period of time, because Qi You's line had spread into different people other than Hmong.

The Laotian have a beautiful story that they incorporated into a dance they celebrate every year in Loungprabang, about pou yer and ya yeu the ancestor of the Dai race. Grandma Yeu and grandpa Yeu in this case is none other than Qi You!!

Brother Chiv, maybe you and i are seeing thing differently. I don't care if the Lao or other nationality's claim Chiyou to be their ancestors. We the Hmong people are the only one that still practice his religion and honor him. Please provide pictures and ceremonies that other nationalities celebrate or worship Chiyou like us Hmong does to all the people in this forum to justify your point. I think an intellectual like you should not have any problem with what I have asked.

Let me tell you something the Yeu people are not Hmong or Miao and a man of your caliber shouldn't use the word "you rape" to another forum member. This is a discussion about the origin of the Hmong Qeej and finger pointing should be for hypocrits only. Our Dr. Pov Thoj in Australia have alway said that when you point one finger to someone else there will be 3 fingers pointing at you. I hope that you are well deserved your PhD.

Thank you.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Chiv, maybe you and i are seeing thing differently. I don't care if the Lao or other nationality's claim Chiyou to be their ancestors. We the Hmong people are the only one that still practice his religion and honor him. Please provide pictures and ceremonies that other nationalities celebrate or worship Chiyou like us Hmong does to all the people in this forum to justify your point. I think an intellectual like you should not have any problem with what I have asked.

Let me tell you something the Yeu people are not Hmong or Miao and a man of your caliber shouldn't use the word "you rape" to another forum member. This is a discussion about the origin of the Hmong Qeej and finger pointing should be for hypocrits only. Our Dr. Pov Thoj in Australia have alway said that when you point one finger to someone else there will be 3 fingers pointing at you. I hope that you are well deserved your PhD.

Thank you.

Txawjtham, hauv ntiajteb no peb ntseeg ib tug xwb, tabsi tus ntawd tsis tau kom peb mus pe mus hawm nws. Kuv thov qhuas koj sob lus uas koj hais txog hmoob tseem nco txog txiv yawg (chiyou)qhov no thiaj yog qhov tseeb, tus es niaj hnub qw hais tias txivyawg(Chiyou) yog nws lawv tus yawg koob, tiamsi mus pe hawm lwm haiv neeg tus yawgkoob lawm ces txhais tau hais tias tus ntawd yog ib tug neeg qaimxaj. Lus piv txwv UAB LAG MUAB PLAUB YAJ YUAM LOS CHOB RAU UAB LAG. Kom luag qhuas hais tias uab lag yog yaj yuam. Tus neeg coj li tus uab lag no tsis tau ntuj ntoo. ua ntej yuav tau koobhmoov los ntawm lub ntuj daim av los yuav tsum fwm yus niam yus txiv, fwm tus tsim caj ces neeg tawv daj uas muaj lub npe hu ua chiyou. Kuv tus no tau ntsib kiag tus tuam thawj kev cai dab qhuas Jew hauv melikas teb no, kuv nrog nws tham tau ib xyuab moos, kuv tus siab qhov kuv tsis paub lus melikas zoo es tham tsis tau qhov kuv xav tau ntawd xwb. Nws hais rau kuv hais tias kom kuv rov los coj li kuv pojkoob yawmtxwv coj xwb thiaj tau ntuj ntoo(god bless). Jew txoj niaj hnub nim no los yog lawv coj li pojkoob yawmtxwv coj los thiab xwb. Yesxus yog neeg Roman tsim tawm los, neeg roman muab ntau ntau tus saub los sau ua ib txoj kev cai ces lawv muab rau yesxus ris lub nra xwb. Lawv copy Thoran los ua phau tshiab xwb. phau bible qub cov lus nyob tag tom phau tshiab, roman muab ntxeev me ntsis kom txawv zog lawm xwb. Txawm lawv yuav muab ntau ntau haiv neeg txoj kev cai dab qhuas coj los sau es muab rau yesxus ris los lawv yog neeg tawv dawb, jew yog neeg tawv dawb no laiv, Jew thiab melikas yog tib tug neeg, txawv lus xwb, nej puas tau pom cov Amish? Same person. Lawv yawgkoob yog ib tus ncau los mus xwb. Tus tuam thawj coj dab qhuas Jew hais ntau tabsi kuv tsis paub lus melikas zoo, Nws hais tias ntiajteb hais tias Jew yog haiv neeg ntuj xaiv tseg ces kom kuv yuav nws lus, ua li nws hais thiaj tau ntuj ntoo(bless) Nej sim muab xav seb puas yog li nws hais? yog peb ntseeg li ntawd ces Jew hais li cas yuav li ntawd thiaj yog. Kuv xav kom nej qhia nej cov xov tooj rau kuv es kuv caw nws tuaj piav rau peb hmoob mloog. Peb ib leeg them 100 xob chaw rau nws tham xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Chiv, maybe you and i are seeing thing differently. I don't care if the Lao or other nationality's claim Chiyou to be their ancestors. We the Hmong people are the only one that still practice his religion and honor him. Please provide pictures and ceremonies that other nationalities celebrate or worship Chiyou like us Hmong does to all the people in this forum to justify your point. I think an intellectual like you should not have any problem with what I have asked.

Let me tell you something the Yeu people are not Hmong or Miao and a man of your caliber shouldn't use the word "you rape" to another forum member. This is a discussion about the origin of the Hmong Qeej and finger pointing should be for hypocrits only. Our Dr. Pov Thoj in Australia have alway said that when you point one finger to someone else there will be 3 fingers pointing at you. I hope that you are well deserved your PhD.

Thank you.

Brother Txawj Thaam,

Again you've come to a conclusion so unjustly! I didn't point a finger - I said 'let's assume' and the defintion of the word does not mean pointing a finger @ you? If that's how you take this discussion to mean a personal attack........ oh brother, you are really wasting my time, and I have no business discussing anything worthwhile with such a shallow perspective any more.

Soon enough you will see more research proving my point, but then it will be too late, because Txawj Tham had destry one of the possibility out, and took his own bias view to be the only truth.

Adieu brother...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawjtham, hauv ntiajteb no peb ntseeg ib tug xwb, tabsi tus ntawd tsis tau kom peb mus pe mus hawm nws. Kuv thov qhuas koj sob lus uas koj hais txog hmoob tseem nco txog txiv yawg (chiyou)qhov no thiaj yog qhov tseeb, tus es niaj hnub qw hais tias txivyawg(Chiyou) yog nws lawv tus yawg koob, tiamsi mus pe hawm lwm haiv neeg tus yawgkoob lawm ces txhais tau hais tias tus ntawd yog ib tug neeg qaimxaj. Lus piv txwv UAB LAG MUAB PLAUB YAJ YUAM LOS CHOB RAU UAB LAG. Kom luag qhuas hais tias uab lag yog yaj yuam. Tus neeg coj li tus uab lag no tsis tau ntuj ntoo. ua ntej yuav tau koobhmoov los ntawm lub ntuj daim av los yuav tsum fwm yus niam yus txiv, fwm tus tsim caj ces neeg tawv daj uas muaj lub npe hu ua chiyou. Kuv tus no tau ntsib kiag tus tuam thawj kev cai dab qhuas Jew hauv melikas teb no, kuv nrog nws tham tau ib xyuab moos, kuv tus siab qhov kuv tsis paub lus melikas zoo es tham tsis tau qhov kuv xav tau ntawd xwb. Nws hais rau kuv hais tias kom kuv rov los coj li kuv pojkoob yawmtxwv coj xwb thiaj tau ntuj ntoo(god bless). Jew txoj niaj hnub nim no los yog lawv coj li pojkoob yawmtxwv coj los thiab xwb. Yesxus yog neeg Roman tsim tawm los, neeg roman muab ntau ntau tus saub los sau ua ib txoj kev cai ces lawv muab rau yesxus ris lub nra xwb. Lawv copy Thoran los ua phau tshiab xwb. phau bible qub cov lus nyob tag tom phau tshiab, roman muab ntxeev me ntsis kom txawv zog lawm xwb. Txawm lawv yuav muab ntau ntau haiv neeg txoj kev cai dab qhuas coj los sau es muab rau yesxus ris los lawv yog neeg tawv dawb, jew yog neeg tawv dawb no laiv, Jew thiab melikas yog tib tug neeg, txawv lus xwb, nej puas tau pom cov Amish? Same person. Lawv yawgkoob yog ib tus ncau los mus xwb. Tus tuam thawj coj dab qhuas Jew hais ntau tabsi kuv tsis paub lus melikas zoo, Nws hais tias ntiajteb hais tias Jew yog haiv neeg ntuj xaiv tseg ces kom kuv yuav nws lus, ua li nws hais thiaj tau ntuj ntoo(bless) Nej sim muab xav seb puas yog li nws hais? yog peb ntseeg li ntawd ces Jew hais li cas yuav li ntawd thiaj yog. Kuv xav kom nej qhia nej cov xov tooj rau kuv es kuv caw nws tuaj piav rau peb hmoob mloog. Peb ib leeg them 100 xob chaw rau nws tham xwb.

Vaam ntxawg,

Yog koj qha tau meej has tas Qi You yog Txiv Yawg hab tej kaab lig kev cai kws txiv yawg ua nwg nuav Moob tseem coj tsi poob ib qho le, ces kuv tsi muaj lug nrug koj thaam le lawm! Tej kws peb Moob ua naj nub nwg nuav txawv, hab txuam yuaj ntau heev tshaaj ntawm qhov Txiv Yawg ua yaav thaum.

For example Moob lub pebcaug, koj tseem has tas yog Txiv Yawg coj Moob ua zoo le naj nub nwg nuav nua lod? Koj puas xaav has tas txiv yawg qha Moob Khi teg, pov pob? Ua caag cov Miao kws hawm Qi You ho hawm tug txiv dlev Pan Hu, es peb Moob ho tsi paub txug le mad?

Txujkev vaammeej yog txujkev kws tuabneeg tso tej qub tseg hab adopt tej tshab moog lawm zujzug xwb puas yog mas? Yog koj tseem yuav ua Txiv Yawg tseem kev cai xwb, koj yuav tsum moog nyob nrug cov Miao tim Kim Tsawb, China mas txhaj tsim nyob nawb! Rua qhov tej kevcai kws Moob ua naj nub nwg nuav yeej tsi yog le Txiv Yawg qha taag lawm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vaam ntxawg,

Yog koj qha tau meej has tas Qi You yog Txiv Yawg hab tej kaab lig kev cai kws txiv yawg ua nwg nuav Moob tseem coj tsi poob ib qho le, ces kuv tsi muaj lug nrug koj thaam le lawm! Tej kws peb Moob ua naj nub nwg nuav txawv, hab txuam yuaj ntau heev tshaaj ntawm qhov Txiv Yawg ua yaav thaum.

For example Moob lub pebcaug, koj tseem has tas yog Txiv Yawg coj Moob ua zoo le naj nub nwg nuav nua lod? Koj puas xaav has tas txiv yawg qha Moob Khi teg, pov pob? Ua caag cov Miao kws hawm Qi You ho hawm tug txiv dlev Pan Hu, es peb Moob ho tsi paub txug le mad?

Txujkev vaammeej yog txujkev kws tuabneeg tso tej qub tseg hab adopt tej tshab moog lawm zujzug xwb puas yog mas? Yog koj tseem yuav ua Txiv Yawg tseem kev cai xwb, koj yuav tsum moog nyob nrug cov Miao tim Kim Tsawb, China mas txhaj tsim nyob nawb! Rua qhov tej kevcai kws Moob ua naj nub nwg nuav yeej tsi yog le Txiv Yawg qha taag lawm!

Chivkeeb, koj 2 paragraph nram qab no kuv lees txais nawb, ua li hmoob hais los mas, koj tua kuv los kuv kawg tuag, koj tso los kuv dim xwb, vim yeej muaj tseeb li koj hais lawm. Kuv tsis cam koj kiag li ntag, hais txog 2 nqe no ces kuv nyoo koj lawm nawb, kuv twb ua ntaj teg thov thov koj lawm laiv. Koj mas phem ua luaj li thiab lau, tseem yuav kom luag mus nyob tim cov hmoob kemtsawb thaib mas, yog li koj kuj tsis tso kuv dim puas yog? Hehehehe tabsi tshuav lwm yam wb mam sib xawb los sib cam kom fun hauv hmongza no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chivkeeb, koj 2 paragraph nram qab no kuv lees txais nawb, ua li hmoob hais los mas, koj tua kuv los kuv kawg tuag, koj tso los kuv dim xwb, vim yeej muaj tseeb li koj hais lawm. Kuv tsis cam koj kiag li ntag, hais txog 2 nqe no ces kuv nyoo koj lawm nawb, kuv twb ua ntaj teg thov thov koj lawm laiv. Koj mas phem ua luaj li thiab lau, tseem yuav kom luag mus nyob tim cov hmoob kemtsawb thaib mas, yog li koj kuj tsis tso kuv dim puas yog? Hehehehe tabsi tshuav lwm yam wb mam sib xawb los sib cam kom fun hauv hmongza no.

Vamntxawg,

Koj has tau funny kawg, muab rag lug kuv sim hlais saib puas tau koj caaj dlaab mad? hehehehhe..... Txij thaum 1992 Western Hmong tsi tau paub ntau yaam has txug Qi You, aka Txiv Yawg. Paaj Txoov Vwj claimed to be the first Moob moog tshawb tau Qi You nyob Suav teb lug rua Moob Meskas. Tom qaab nuav, Ywjpheej Xyooj ho moog coj tau more informations has txug Qi You, Tao Tie, Vwj Paaj Yag, Tsaab Xyum Mem, and many others... ( Cov nuav los Moob Meskas yeej tsi paub txug le hab.)

Peb cov Moob Mekas ib txwm lug yeej tsi muaj keebkwm has txug Moob Txiv Yawg ntau le, tsuas yog has txug lub nyuas npe rua tej qho xwb, txawm cale muab Txiv Yawg lu nkaus rua Qi You lawm. Naj nub nuav feem ntau ntawm cov Western Hmong tseem accept tsi tau has tas Miao hab Moob yog ib haiv neeg le, ua caag txawm cale moog accept Qi You yaam qe muag nti le lawm mad?

Cov Moob yeej tsi pe hawm Txiv Yawg (Qi You) le cov Miao. Yog le ntawm, yog koj yuav muab Moob tej kaablig kevcai, txujci, lug has (language) coj moog cog, lu nkaus rua Qi You mas yuav kawg koj moog txais yuav Miao tej txheejtxheem coj lug coj kuam tau ua ntej tsuav. Koj tsi tau moog txug Gui Zhou (Kim Tsawb), koj yuav tsi paub meej. Tsi muaj ibyaam kws peb Moob ua es yuav thooj nrug cov Miao le, taab txawm yog tej lug has los yeej noog tsi tau, thaam tsi nkaag kis le. Puab tej kev txheej txheem ua neeb, ua dlaab los yeej tsi yog le peb Moob ua, kev tshoob kev kug los yeej txawv ntau, kev noj kev haus los yeej tsi yog tuab yaam, kev thaam txuj has lug txaj los nyag seev nyag zaaj....

Koj tsuas laam has tas Moob hab Miao Tzu yog tuab cov nua kuas, koj mas khawb taub hau tsi paub yuav txuas qhov twg txhaj sib hum le. Again I incourage you to go to Gui Zou and Hunnan personally ua ntej kws koj yuav has tau tas, tej kws Western Hmong naj nub ua nuav mas yog Qi You tau personally ceev tseg rua Moob ua, yog Moob le pujkooj yawmtxwv txuj lw rua Moob taug...

Has le kuv has nuav puas ncaaj rua koj siv tau hab mad?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Chiv, maybe you and i are seeing thing differently. I don't care if the Lao or other nationality's claim Chiyou to be their ancestors. We the Hmong people are the only one that still practice his religion and honor him. Please provide pictures and ceremonies that other nationalities celebrate or worship Chiyou like us Hmong does to all the people in this forum to justify your point. I think an intellectual like you should not have any problem with what I have asked.

Let me tell you something the Yeu people are not Hmong or Miao and a man of your caliber shouldn't use the word "you rape" to another forum member. This is a discussion about the origin of the Hmong Qeej and finger pointing should be for hypocrits only. Our Dr. Pov Thoj in Australia have alway said that when you point one finger to someone else there will be 3 fingers pointing at you. I hope that you are well deserved your PhD.

Thank you.

Npawg Txawj Tham, koj ua kwv los ua tij koj yuav tau ua zoo tham thiaj li yog neeg paub tab. Koj nqi lus koj teb tus npawg chiv keeb cov lus mas zoo li kuv pom koj lub siab me dhau lawm. Koj twb tsis qheb koj lub siab li, zoo li koj ho tsis pom deb thiab. Ces zaum no koj cia li hais tau lus yuam kev lawm nawb. Koj yuav tau txawj tham zog thiab thiaj li yuav zoo nkauj mog. Kuv qhia li no rau koj xwb. ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now