Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tshaaj moob lub npe zoo

6 posts in this topic

Posted · Report post

Tshaaj moob lub npe zoo

- Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib

txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu

sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag

qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom

txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug

zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

- Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua

ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg

ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi

zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho

tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab

hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum

txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob

twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le

kuv ua tij xaav hab.

- Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe

ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces

tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag

txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse

tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau

tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj

xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom

ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib

dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj

kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj

chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv puv

tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb

chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua

ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

- Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv

yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob

moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab

luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab

nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws

tawg...Peb poob ua puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj

tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas

vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug

luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj

ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav

thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam

meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj

npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist

Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb

tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj

txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2

Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub

tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18

xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau

moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob

twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog

lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua

pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua

nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

- Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob

xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav

yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj

nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob

tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog

ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau

caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom

teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev

nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj

plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij

txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag

tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo

taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi

tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej

nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau

xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem

pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj

sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv

tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo

lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj

nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze

nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa

dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb

nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tshaaj moob lub npe zoo

- Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib

txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu

sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag

qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom

txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug

zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

- Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua

ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg

ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi

zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho

tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab

hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum

txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob

twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le

kuv ua tij xaav hab.

- Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe

ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces

tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag

txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse

tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau

tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj

xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom

ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib

dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj

kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj

chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv puv

tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb

chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua

ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

- Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv

yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob

moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab

luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab

nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws

tawg...Peb poob ua puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj

tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas

vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug

luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj

ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav

thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam

meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj

npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist

Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb

tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj

txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2

Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub

tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18

xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau

moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob

twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog

lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua

pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua

nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

- Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob

xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav

yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj

nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob

tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog

ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau

caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom

teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev

nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj

plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij

txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag

tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo

taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi

tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej

nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau

xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem

pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj

sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv

tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo

lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj

nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze

nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa

dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb

nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork

Xyov kuv l

os tsis nkag siab li thiab twb hais tias lawv cov hmoob vaj thiab hmoob xyooj tawm tsis koom nrog hmoob 18 xeem lawm no tab sis tus thawj coj lub 30 hmoob 18 xeem tseem yog hmoob vaj thiab. Ho tus ua lub 30 loj los zoo li twb yog hmoob vaj thiab. kuv tsis nkag siab rau lawv cov hmoob no li lawm thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tshaaj moob lub npe zoo

- Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib

txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu

sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag

qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom

txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug

zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

- Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua

ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg

ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi

zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho

tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab

hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum

txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob

twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le

kuv ua tij xaav hab.

- Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe

ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces

tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag

txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse

tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau

tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj

xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom

ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib

dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj

kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj

chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv puv

tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb

chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua

ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

- Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv

yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob

moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab

luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab

nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws

tawg...Peb poob ua puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj

tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas

vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug

luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj

ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav

thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam

meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj

npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist

Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb

tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj

txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2

Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub

tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18

xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau

moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob

twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog

lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua

pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua

nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

- Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob

xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav

yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj

nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob

tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog

ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau

caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom

teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev

nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj

plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij

txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag

tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo

taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi

tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej

nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau

xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem

pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj

sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv

tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo

lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj

nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze

nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa

dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb

nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork

Zoo heev le, kuv los yeej pus le koj has hab, peb moob yeej coj tug xeebceem nuav lug tau ntau txhab tam lawm. qhov zoo tes txhob hu has tas moob 18 xeem le koj has nuav, hu lwm lub kws tsis cais paab cais pawg, tsuav yog moob xwb. qhov nuav kuv yeej xaam pum ntev lug lawm, yog peb has txug xeev tes xeev yuav sib paab xeev, lub xeem yog ib lub kws evil kawg nkaus, lub xeem ua rau hmoob tsis sib hum xeeb.

Kuv thov qhuas koj tug ua kwv kws muaj lub zeem muag dleb. Taabsi kuv tu sab kws koj poob rov tom qaab lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tshaaj moob lub npe zoo

- Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib

txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu

sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag

qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom

txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug

zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

- Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua

ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg

ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi

zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho

tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab

hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum

txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob

twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le

kuv ua tij xaav hab.

- Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe

ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces

tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag

txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse

tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau

tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj

xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom

ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib

dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj

kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj

chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv puv

tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb

chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua

ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

- Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv

yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob

moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab

luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab

nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws

tawg...Peb poob ua puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj

tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas

vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug

luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj

ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav

thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam

meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj

npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist

Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb

tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj

txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2

Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub

tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18

xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau

moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob

twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog

lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua

pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua

nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

- Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob

xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav

yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj

nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob

tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog

ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau

caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom

teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev

nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj

plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij

txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag

tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo

taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi

tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej

nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau

xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem

pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj

sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv

tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo

lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj

nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze

nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa

dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb

nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork

nyobzoo tshaj hmooblub npe, or hmoobntujqubqab,

koj lub zeem muag/tswvyim nuav zoo heev le, tabsis kuv tu saabtas ntshe yuav khu tsis tau le, kuv yeej ib txwm has tas

yog tej mivnyuag moog ua es txhum lawm los namtxiv moog has mas txhaj muaj chaw moog, zoo li zag nuav tes tub yog

namtxiv ua lawm es tej mivnyuam yuav ua lecag khu tau?

cov yau ua es cov hlub tuaj nrug khu mas txhaj yuav tau noj, hos cov hlub ua es cov yau tuaj khu mas tsis muaj chaw

moog li, tu sab kawg nkaus li tsis pumqab has tau ib lulug lecas..

kuv ca sabtas koj muaj lubzeem muag/tswvyim zoo le kod, mej yuav tau txhim khu tim mej tuaj ua ibtug q.auv zoo rua

cov tim nuav kuas peb cov tim nuav paub txajmuag es seb nyag puas khu nyag tug kheej ua ntej tsaiv...

ua tsaug rua koj lub zeem muag zoo mog...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyobzoo tshaj hmooblub npe, or hmoobntujqubqab,

koj lub zeem muag/tswvyim nuav zoo heev le, tabsis kuv tu saabtas ntshe yuav khu tsis tau le, kuv yeej ib txwm has tas

yog tej mivnyuag moog ua es txhum lawm los namtxiv moog has mas txhaj muaj chaw moog, zoo li zag nuav tes tub yog

namtxiv ua lawm es tej mivnyuam yuav ua lecag khu tau?

cov yau ua es cov hlub tuaj nrug khu mas txhaj yuav tau noj, hos cov hlub ua es cov yau tuaj khu mas tsis muaj chaw

moog li, tu sab kawg nkaus li tsis pumqab has tau ib lulug lecas..

kuv ca sabtas koj muaj lubzeem muag/tswvyim zoo le kod, mej yuav tau txhim khu tim mej tuaj ua ibtug q.auv zoo rua

cov tim nuav kuas peb cov tim nuav paub txajmuag es seb nyag puas khu nyag tug kheej ua ntej tsaiv...

ua tsaug rua koj lub zeem muag zoo mog...

Tijlaug Father Nature, Hmoob ces ib txwm qhua tus ua phem rau Hmoob hais tias ntse. Hos tus hlub Hmoob thiab siab ncaj ncees mas Hmoob hais tias nws r.ua.m heev Hmoob lub siab yeej tsis npuab nws li.

Qhov kuv hnyav siab mas yog ua cas es ua ob lub 30 los muaj neeg mus coob kawg nkaus li thiab. Yog yuav kom muaj ib lub 30 xwb mas pejxeem hmoob yuav tau xaiv 1 lub mus xwb es txhob hais tias ua tsawg lub 30 caug los mus tag huv tibsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tshaaj moob lub npe zoo

- Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib

txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu

sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag

qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom

txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug

zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

- Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua

ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg

ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi

zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho

tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab

hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum

txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob

twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le

kuv ua tij xaav hab.

- Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe

ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces

tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag

txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse

tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau

tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj

xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom

ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib

dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj

kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj

chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv puv

tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb

chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua

ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

- Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv

yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob

moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab

luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab

nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws

tawg...Peb poob ua puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj

tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas

vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug

luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj

ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav

thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam

meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj

npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist

Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb

tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj

txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2

Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub

tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18

xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau

moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob

twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog

lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua

pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua

nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

- Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob

xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav

yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj

nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob

tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog

ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau

caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom

teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev

nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj

plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij

txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag

tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo

taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi

tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej

nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau

xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem

pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj

sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv

tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo

lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj

nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze

nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa

dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb

nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork

So much for 'hmoob yuav tsum hlub hmoob', huh? In actuality, hmoob yeej tsis hlub hmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now