Jump to content

Change

Tshaaj moob lub npe zoo


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1
Hmoob ntuj qub qab

Hmoob ntuj qub qab

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,200 posts
Reputation: 95
Excellent
Tshaaj moob lub npe zoo

-    Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib
txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu
sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag
qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom
txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug
zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

-    Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua
ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg
ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi
zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho
tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab
hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum
txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob
twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le
kuv ua tij xaav hab.

-    Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe
ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces
tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag
txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse
tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau
tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj
xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom
ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib
dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj
kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj
chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv  puv
tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb
chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua
ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

-    Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv
yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob
moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab
luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab
nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws
tawg...Peb poob ua  puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj
tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas
vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug
luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj  
ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav
thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam
meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj
npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist
Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb
tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb  puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj
txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2  
Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub
tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18
xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau
moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob
twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog
lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua
pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua
nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

-    Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob
xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav
yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj
nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob
tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog
ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau
caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom
teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev
nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj
plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij
txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag
tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo
taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi
tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej
nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau
xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem
pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj
sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv
tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo
lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj
nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze
nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa
dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb
nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork

Niam thiab Txiv zoo puav tam Lub ntuj
Mloog Niam thiab Txiv qhuab thiaj tsheej ib cuab
Ua neeg siab zoo thiaj tau ntuj ntoo nyob mus muaj hmoo
Ua neeg siab loj thiaj muaj kev ntoj nyob mus muaj noj
Txij nkawm txawj sib zam lub neej thiaj tsis plam
Txij nkawm txawj sib yoog lub neej thiaj zoo
Yoog tus neeg thoob tsib thiaj paub pib
Yoog tus neeg tsib xwm thiaj muaj chaw tws
Nyob Luag ntuj yoog Luag txuj thiaj tsim nuj
Nyob Luag Av mloog Luag kav lub neej thiaj tshav


#2
Guest_neeg phem_*

Guest_neeg phem_*
 • Guests
Reputation: 0

 Hmoob ntuj qub qab, on 29 December 2010 - 06:06 PM, said:

Tshaaj moob lub npe zoo

-    Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib
txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu
sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag
qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom
txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug
zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

-    Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua
ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg
ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi
zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho
tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab
hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum
txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob
twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le
kuv ua tij xaav hab.

-    Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe
ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces
tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag
txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse
tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau
tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj
xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom
ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib
dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj
kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj
chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv  puv
tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb
chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua
ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

-    Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv
yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob
moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab
luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab
nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws
tawg...Peb poob ua  puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj
tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas
vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug
luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj  
ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav
thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam
meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj
npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist
Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb
tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb  puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj
txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2  
Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub
tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18
xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau
moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob
twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog
lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua
pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua
nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

-    Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob
xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav
yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj
nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob
tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog
ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau
caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom
teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev
nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj
plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij
txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag
tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo
taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi
tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej
nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau
xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem
pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj
sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv
tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo
lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj
nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze
nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa
dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb
nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork

   Xyov kuv l
os tsis nkag siab li thiab twb hais tias lawv cov hmoob vaj thiab hmoob xyooj tawm tsis koom nrog hmoob 18 xeem lawm no tab sis tus thawj coj lub 30 hmoob 18 xeem tseem yog hmoob vaj thiab. Ho tus ua lub 30 loj los zoo li twb yog hmoob vaj thiab. kuv tsis nkag siab rau lawv cov hmoob no li lawm thiab.

#3
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Hmoob ntuj qub qab, on 29 December 2010 - 06:06 PM, said:

Tshaaj moob lub npe zoo

-    Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib
txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu
sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag
qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom
txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug
zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

-    Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua
ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg
ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi
zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho
tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab
hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum
txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob
twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le
kuv ua tij xaav hab.

-    Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe
ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces
tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag
txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse
tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau
tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj
xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom
ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib
dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj
kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj
chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv  puv
tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb
chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua
ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

-    Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv
yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob
moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab
luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab
nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws
tawg...Peb poob ua  puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj
tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas
vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug
luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj  
ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav
thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam
meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj
npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist
Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb
tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb  puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj
txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2  
Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub
tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18
xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau
moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob
twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog
lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua
pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua
nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

-    Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob
xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav
yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj
nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob
tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog
ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau
caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom
teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev
nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj
plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij
txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag
tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo
taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi
tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej
nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau
xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem
pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj
sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv
tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo
lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj
nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze
nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa
dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb
nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork


Zoo heev le, kuv los yeej pus le koj has hab,  peb moob yeej coj tug xeebceem nuav lug tau ntau txhab tam lawm.  qhov zoo tes txhob hu has tas moob 18 xeem le koj has nuav,  hu lwm lub kws tsis cais paab cais pawg, tsuav yog moob xwb.  qhov nuav kuv yeej xaam pum ntev lug lawm,  yog peb has txug xeev tes xeev yuav sib paab xeev,  lub xeem yog ib lub kws evil kawg nkaus,  lub xeem ua rau hmoob tsis sib hum xeeb.

Kuv thov qhuas koj tug ua kwv kws muaj lub zeem muag dleb.  Taabsi kuv tu sab kws koj poob rov tom qaab lawm.

#4
Father Nature

Father Nature

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 6,262 posts
Reputation: 159
Excellent

 Hmoob ntuj qub qab, on 29 December 2010 - 06:06 PM, said:

Tshaaj moob lub npe zoo

-    Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib
txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu
sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag
qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom
txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug
zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

-    Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua
ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg
ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi
zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho
tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab
hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum
txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob
twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le
kuv ua tij xaav hab.

-    Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe
ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces
tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag
txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse
tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau
tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj
xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom
ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib
dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj
kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj
chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv  puv
tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb
chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua
ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

-    Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv
yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob
moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab
luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab
nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws
tawg...Peb poob ua  puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj
tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas
vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug
luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj  
ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav
thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam
meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj
npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist
Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb
tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb  puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj
txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2  
Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub
tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18
xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau
moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob
twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog
lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua
pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua
nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

-    Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob
xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav
yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj
nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob
tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog
ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau
caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom
teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev
nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj
plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij
txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag
tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo
taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi
tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej
nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau
xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem
pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj
sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv
tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo
lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj
nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze
nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa
dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb
nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetworknyobzoo tshaj hmooblub npe, or hmoobntujqubqab,

koj lub zeem muag/tswvyim nuav zoo heev le, tabsis kuv tu saabtas ntshe yuav khu tsis tau le, kuv yeej ib txwm has tas
yog tej mivnyuag moog ua es txhum lawm los namtxiv moog has mas txhaj muaj chaw moog, zoo li zag nuav tes tub yog
namtxiv ua lawm es tej mivnyuam yuav ua lecag khu tau?

cov yau ua es cov hlub tuaj nrug khu mas txhaj yuav tau noj, hos cov hlub ua es cov yau tuaj khu mas tsis muaj chaw
moog li,  tu sab kawg nkaus li  tsis pumqab has tau ib lulug lecas..

kuv ca sabtas koj muaj lubzeem muag/tswvyim zoo le kod, mej yuav tau txhim khu tim mej tuaj ua ibtug q.auv zoo rua
cov tim nuav kuas peb cov tim nuav paub txajmuag es seb nyag puas khu nyag tug kheej ua ntej tsaiv...
ua tsaug rua koj lub zeem muag zoo mog...

#5
TxawjTham

TxawjTham

  New Member

 • Members
 • 58 posts
Reputation: 6
Neutral

 Father Nature, on 30 December 2010 - 09:41 AM, said:

nyobzoo tshaj hmooblub npe, or hmoobntujqubqab,

koj lub zeem muag/tswvyim nuav zoo heev le, tabsis kuv tu saabtas ntshe yuav khu tsis tau le, kuv yeej ib txwm has tas
yog tej mivnyuag moog ua es txhum lawm los namtxiv moog has mas txhaj muaj chaw moog, zoo li zag nuav tes tub yog
namtxiv ua lawm es tej mivnyuam yuav ua lecag khu tau?

cov yau ua es cov hlub tuaj nrug khu mas txhaj yuav tau noj, hos cov hlub ua es cov yau tuaj khu mas tsis muaj chaw
moog li,  tu sab kawg nkaus li  tsis pumqab has tau ib lulug lecas..

kuv ca sabtas koj muaj lubzeem muag/tswvyim zoo le kod, mej yuav tau txhim khu tim mej tuaj ua ibtug q.auv zoo rua
cov tim nuav kuas peb cov tim nuav paub txajmuag es seb nyag puas khu nyag tug kheej ua ntej tsaiv...
ua tsaug rua koj lub zeem muag zoo mog...
Tijlaug Father Nature, Hmoob ces ib txwm qhua tus ua phem rau Hmoob hais tias ntse.  Hos tus hlub Hmoob thiab siab ncaj ncees mas Hmoob hais tias nws r.ua.m heev Hmoob lub siab yeej tsis npuab nws li.

Qhov kuv hnyav siab mas yog ua cas es ua ob lub 30 los muaj neeg mus coob kawg nkaus li thiab.  Yog yuav kom muaj ib lub 30 xwb mas pejxeem hmoob yuav tau xaiv 1 lub mus xwb es txhob hais tias ua tsawg lub 30 caug los mus tag huv tibsi.

Koj nyob qhovtwg
Los kuv yog koj tus phoojywg
Los peb daws Hmoob lub Neej
Kom peb haiv Hmoob peem tsheej


#6
SillyMe

SillyMe

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 13,800 posts
Reputation: 768
Excellent

 Hmoob ntuj qub qab, on 29 December 2010 - 06:06 PM, said:

Tshaaj moob lub npe zoo

-    Nyob zoo...Kwv tij moob ...mej ua kwv ua tij nyob ze...mej moog ncig saib
txhua nub...Mej pum ntsoov qhov muag...Mej xaav le caag...Puas zoo sab...Los tu
sab...Mej ua moob xaav ne..moob coj le nuav...Puas zoo hab...Los tsi zoo...Luag
qhuas...Los luag txob thuam...Peb tsoom coj koom hum...Tsoom tswj caj meem koom
txoos...Puas coj tau moob moog...Ncaav cuag lub neej hum xeeb...Sib raug
zoo...Moj them nqaag kaab...Thooj sab koom ntsws tag.

-    Kuv ua tij...Nyob qaum teb...Phaab nub tuaj dleb...Saib mej yeeg dluab tawm

TV Net Work...Kuv tu sab kawg...Vim moob tawg ob paab...Tsi koom sab ua ke...Ua
ib lub peb caug...Tug neeg tsis ntse...Ces qhuas tas...Moob muaj peev xwm...Ua ob lub

peb caug zoo kawg...Luag tug neeg ntse...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg
ncua...Muaj hom phaj ruaj qoog khov kho ua neej...Ces luag txob thuam moob tsi
zoo...Suav dlaws tsi nov....Tsi txaaj muag...Txhua tug luag nqhuab npho
tas...Muaj cuab kaav kawg...Muaj peev xwm heev...Tug neeg ntse...Paub qaab
hau...Thoob tsib to nrog puag ncig...Pum thoob thaaj lug...Yaam zoo pum
txhij...Yaam phem pum txhua...Paub moob lub qai taag zag nua...Tug moob
twg...Txaj dlaws tau tom ntej...Tsi muaj hlo...Mej ua moob xaav puas yog...Le
kuv ua tij xaav hab.

-    Tsoom tub laag...Tub luam muag...Txawm tau ntau hab tsawg...Puab ntsaws nab

tshos...Tab sis ob tug tswv cuab peb caug...Poob ntsej muag...Tsi txawj coj moob

hum xeeb...Sib raug zoo...Ua tuab lub peb caug...Tshuav nam nuj...Tiv nam nqe
ntawm mes kas...Yog suav dlaws koom sab...Ces them tuab lub...Park nqe...Ces
tsaam peev ntau yom...Suav dlaws tsi koom sab ua ke...Them ob lub Park nqe...Mes

kas tau nyaj ntau...Moob tau tsawg...Moob ua qhev khwv rau mes kas yuav...Caag
txhua tug ntse...Tsi paub khib sab...Tseem qhuas tas...Txawj ntse kawg...tsis ntse
tshaj plawg...Kuv tu sab...Yog qhov nuav ntaag...Xaav tau ntau...Tab sis tau
tsawg...Mes kas puab leej tib moob ua ntau lub...Mes kas nyob tsawg...Suav nyaj
xwb...Moob poob peev...Moob poob ntsej muag...Moob puas tu sab...Moob puas txaaj

muag...Zaaj keeb kwm zag nua zoo kawg...tsim nyog tsoom tub kawm txawj...Tsoom
ntxhais kawm ntse xaav saib puas zoo...Los tsi zoo...Tsim nyog kawm...Txua ib
dlaim av tsom saib...Tsoom thawj coj moob lub tswv yim...Ntshaw nyaj
kuv phem...Ntshaw muaj ntsej muag...Xaav muaj koob nto npe nrov...Tsi txu fwj
chim...Tig ntlag ua ke...Tuav teg hlaa dlej...Ua luag dlhau zoov...Tsuv  puv
tuaj...sib paab tua...Teb chaws taj tug...Thaaj yeeb...Sib paab txhim khu teb
chaws zoo...Vaam meej ci ntsaag ab...Kuv xaav pum...Moob lub neej nuav ua
ntej...Kws taag txuj sa ncaim nplaj teb...tam neej nua.

-    Yog leej twg...Yov ua moob tug coj tom ntej nua...Yov tau pauv hloov tswv
yim tshab...Muaj zeem muag...Xaam pum dleb kawg ncua...Muaj hom phaj coj moob
moog...Rau qhov zoo...Hab vaam meej...Txhob cais paab pawg...Ua neeg...Sab
luj...Sab ntev...sab dlaav...Sab zoo...Sab dlawb...Ncaaj nceeg...Ua neeg nruab
nraab...Tsi tuaj tog twg...Txhaj ua tau moob tug coj lub neej tom ntej...Nce peg

suab...Lub hom phaj nua...Kuv yeej npaaj tseg xyoo 1975...Tom qaab teb chaws
tawg...Peb poob ua  puv haav zoov...Cob fab...Tua nplog lab nyaab laaj lawm...Vim

kuv xaam pum...Lub caij nyoog...Kuv ua hauj lwm looj ceeb...Peb cov nom...Coj
tsi zoo...Siv dlevnpua cai...Npaav kwv tij coob...Ua zug luj...Ua lab nas
vaaj...Ua twm nas tsaav...Ntuv ntoo tsuam muas txhov...Npaav nyaj kuv phem...Ua zug
luj pua kev...Txeeb txhav lwm tug...Txuj kev hlub ncu tshua...Muab nyaj  
ntsaws...Xab qaab rooj muag ua nom...Ua pob zeb dlawm kua taw...Ua caav qhuav
thaiv kev...Cuaj xyoo kaum xyoo...Nyob qhov qub...Tsi pauv hloov... Tsi vaam
meej...Siv fwj chim quab yuam lwm tug...Npaav rag phom tua pov tseg...Kuv txhaj
npaaj...Tsim tsaa lub caj meem koom txoos haiv moob...The Hmong Nationalist
Council...Nyob roob tuam laaj caag...Phu npiab...Nub tim 25 /12/ 1975...Cov nreg

xeem...Kuv tsi has npaum ub...Npaum nua xeem le...Nai phoo vaaj pov...Tsim teeb
tsaa teb chaws nua...Tom qaab peb swb  puv...Phu npiab taag...Tsiv tuaj
txug...Saab thaib teb yeej vib nai...Kuv rov qaab...Tsim teeb tsaa dlua zag: 2  
Nub tim 25 /10/ 1979... Nyob vib nai...Kuv tsi cais le...Naj nub nua...Kuv paub
tas...Moob thoob nplaj teb...Coob tshaj 18 xeem...Kev tsim tsaa moob 18
xeem...Suav dlaws ncu ntsoov tas...Moob cais moob...Moob ua yeeb ncuab...Rau
moob tug kheej...Tsi yog lwm haiv neeg...Ua yeeb ncua rau moob nawb...Tug moob
twg...Peb xaam tsi txug...Cuab xeem ntawd...Ces cuab xeem moob ntawd...Raug yeeb

ncuab...Haub ntxag daag...Cuab ua mej txwv tua moob ntaag...Tsim nyog hmoob raag

xeev...Txhaws moob lub qhov nrug...Txhob pub maab sua paub...Tsim nyog
lawm...Hmoob rua qhov muag saib...Npug moob lub qhov qag...Txhob pub maab sua
pum...Moob txhaj faaj seeb tau...Moob lub rooj vaag...Txhob qheb maab sua
nkaag...Moob ceev faaj...txhob muab yum sij...Rau lwm haiv neeg...Qheb moob qhov

rooj txeem tsev.

-    Moob naj nub nroo tu sab tas...Moob tsi muaj teb chaws...Yog tim moob
xwb...Moob nquag sau dlaiv tawv...Moob tsi nquag tuaj nruab txhaa...Moob npaav
yooj yim...Moob noj kauv nyoov...Moob nyob tsev ncej xyoob...Moob cog tsawb noj
nam...tsi noj miv nyuas...txiv maab txiv ntoo...Moob tog noj ib zag le...Moob
tsiv teb tsaws chaw...Moob fuas nyaj...Moob tsi fwm laj a teb chaws...Moob cog
ntoo...Moob rov ntsis cog...Moob tsi cog hauv paug...txhaj tsi nrhau
caag...Hlaav nplooj ncau ceg...Tawg paaj txi txiv sav tau noj...Moob tsi koom
teg...Txhim khu ib lub nroog...Yog moob tug...Moob tsi koom peev ua laag luam ua

ke...Lub luj nqug...Txhawb paab lub yau...Tsi pub poob...Moob tsi tsim tsev
nrhav hauj lwm...Rau moob ua...Moob yog ib haiv neeg xaam khib tshaj
plawg...Moob yog ib tsaav neeg...Xaam txeem kawg kag...Tsi pub lwm tug zoo...Tsi

pub lwm tug tshaaj...Tsi pub lwm tug hlaa dlau tug kheej...Moob hlub kwv tij
txheeb...Moob hlub neej tsaa ntsuab ze...Tug kem saab nrau...Moob tshwj kag
tseg...Kuv pum moob lub sab nua...Suav tsi txheeb...Kwv ntsum kuab...Koj zoo
taam le...Kuv ib leeg...Kwv tij txheeb...Tug tuam tug poob...Kuv ua tsi
tau...Kuv xaav kuas...Koj ua tau...Ib nub tom ntej nua...Kuas koj tsheej
nom...Ntseg tswv cuab...Ttsi taag...Tsi kawg...Koj tej tub txhua tug...Yov tau
xaam pum txug...Tsoom nam txiv pej xeem...Ua neej poob tsaag...Txom nyem
pluag...Tub ntsuag ntsoj...Nkauj ntsuag nog...Paab nqug teg...Cawm txuj
sa...Txhawb nqaa...Cov nuav txhaj yog...Cov paab dlaag zug...Suab npe xaiv
tsaa...Koj ua nom...Ib nub tom ntej...Kuas koj muaj koob nto npe nrov nchaa moo
lug...Thoob nplaj teb tam neej nua...Cov lug nua...Yog ib co lug zoo...Muaj nuj
nqe...Rau koj ua kwv zag nua...Kuv txawm nyob dleb...Internet...Nyob ze
nawb...Ntshe vaam tsi txug xwb... Yog vaam txug...Kuv lub tswv yim...Kuv tsi qa
dlub le lwm tug...Kuv zoo sab hlo paab tswv yim txhua tsaav yaam...Txhawb
nqaa...Nyob zoo...Ua tsaug...Mam sis ntsib dlua lwm zag

Koua Lee <koualee@hmongtvnetwork


So much for 'hmoob yuav tsum hlub hmoob', huh?  In actuality, hmoob yeej tsis hlub hmoob.