Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Hmoob Caub Fab

71 posts in this topic

Posted · Report post

Nov yog ib qhov video thaij txog Hmoob Caub Fab ua lub neej nyob txom nyem hwv nyob rau tom hav zoo. Thiab thov kom cov haiv neeg loj txoj kev pab.

Hmoob Caub Fab Lub Neej

Yog muaj teb meem saib no, saib qhov hauv no:

Hmoob Caub Fab

Saib tag seb nej xav li cas?

Nej ib cov tej zaum twb pom lawm, tab sis ib cov tej zaum tsis tau pom.

Nej cov uas twb pom tag lawm, nej ho xav li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phooj Ywg Vaj Kuam Xeeb, koj daim yeeb yab duab nov mas kuv twb pom muaj li ob peb zaug li lawm tiam sis kuv kuj tsis dhuav li. Yim saib yim mob siab, yim saib yim los kua muag. Yog pheej nyob sab tim nov zaum saib xwb ces lub siab yeej mob yuav ua heart attack li xwb. Yuav kom zoo lub siab ces saib koj thiab peb cov hmoob leej twg puas muaj peev xwm nrog wb koom tes sawv puv pab peb cov kwv tij uas tseem ua neeg txom nyem nyob rov tom qab xwb tiag. Nej leej twg hlub hmoob thov caw los nrog peb tham nawb. Los yog leej twg muaj peev xwm tiag peb kuj koom tes mus pab peb hmoob los pov!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsis nkag siab hais tias yuav muaj lub hom pliaj licas peb thiaj li yuav cia peb cov neeg nyob rau tom hav zoov lino es peb ho tuaj mus nyob tau lub neej zoo. kuv muaj lus hnoog nyob rau hauv lub siab ntau dua li uas kuv muaj lo lus teb. kuv xav xwb xyov puas yog, peb cov nyiam cov txiv coj noj coj ua ua li niaj hnub niam no es peb thiaj li muaj lub rooj nrog luag hais los xyov yog licas?? ntawd, kuv mas xav hais tias peb yuav tau sib zog ua tus lag tus luam thiab kawm tus ntaub tus ntawv peb thiaj li yuav nrhiav tau txoj kev peb ntshaw thiab thiaj li yuav daws tau peb cov neeg. niaj hnub no yog peb muaj lag luam loj zoo li tej Suav, tej Vietnam ntshe peb tsis xav tau li peb lub hom pliaj uas peb cov niam cov txiv nyob tim no thiab tim hav zoov xav tau los ntshe tus tswv ntuj yuav cia li muab rau peb. Thov kom suav daws ua lub siab dav yeej meem muab kev sib pab rau txoj kev ua lag ua luam thiab kawm tus ntau tus ntawv. Kuv nco thaud peb yog cov me nyuam uas yog cov thawj thawj tuaj teb chaw no, peb mus kawm ntawv tsis muaj leej twg li, yog yus tus kheej nkaus xwb yus thiaj li mus tsis tau deb vim tsis muaj kev sib pab thiab sib qhia. Luag lwm haiv mas luag mus haus luam yeeb tas mas luag mam li los mus kawm los thaum kawg luag tseem ho tau tshaj yus thiab. Xav los mas tu siab kawg. Thaud, mas xav hais tias ntshe yog li ntawd tiamsi niam no peb twb coob coob lawm thov peb sib pab txhua txhua yam mog. yog li peb cov uas tau zoo na, thov kom peb nco hais tias, thaum tus tswv ntuj luag los mus hais lus es luag tsis hais luag los lus hais tias, 'the hmong or laos is in our best interest' ces peb yeej tsis tau muaj tus dabtsi li. hnub twg leej twg yuav ua dabtsi rau yus, luag yeej paub hais tias luag xav tau dabtsi ntawm yus lawm. yus los yus yeej paub hais tias yus yuav muab tau dabtsi rau luag. piv txwv li iraq, yom? luag paub hais tias luag yuav tau roj (oil) luag thiaj li hais tia, it's in our best interest. niaj hnub niam no peb yuav tau hnoog peb hais tias, seb peb yuav muab dabtsi tau ro luag yog luag tuaj tso peb lawm thiab luag tuaj nrog peb nqis tes ua lub teb lub chaw? kuv xav hais tias yeej tsis muaj leej twg paub li thiab peb yeej tsis muaj dabtsi rau luag kiag li thiaj li tsis yog luag 'best interest'. yog li no, lag luam thiab tus ntau tus ntawv thiaj li yuav yog txoj kev uas yuav ua rau peb thiaj li yuav txim mus nrog luag ua tau tus 'governor' li peb niam peb txiv ntshw. Thov kom peb cov coj noj coj ua advocate lag luam thiab tus ntau tus ntawv ntau dua li uas peb yuav mus ua lub teb lub chaw. kawm no thov ua tsaug rau tus phooj ywg no... saib ta tsis muaj lub suab quaj los lub kua muag yeej los kawg li os nawb. Thov kom peb suab daws sib pab tsis hais yam twg li vim tseem tshuav peb cov nkauj cov muam, cov tij cov kwv coob coob tsis hais cov nyob tom hav zoov xwb. nej xav seb peb yuav mus tau deb npaum licas yog peb ho tau peb cov nyuag kwv thiab cov nyuag muam uas hais, one, two, three... ntawd mas lod??? ntshe yuav mus rau saum hli los peb yeej tsis ntshai kiag li os lawv. sib ntsib dua..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:( :( :( :( :( :( :( :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nov yog ib qhov video thaij txog Hmoob Caub Fab ua lub neej nyob txom nyem hwv nyob rau tom hav zoo. Thiab thov kom cov haiv neeg loj txoj kev pab.

Hmoob Caub Fab Lub Neej

Yog muaj teb meem saib no, saib qhov hauv no:

Hmoob Caub Fab

Saib tag seb nej xav li cas?

Nej ib cov tej zaum twb pom lawm, tab sis ib cov tej zaum tsis tau pom.

Nej cov uas twb pom tag lawm, nej ho xav li cas?

Daim Video no Yog ib tug reporter fabkis Grégoire Deniau mus thaij los, tom qab no fabkis twb rov tso tau ib co neeg mus dhiav peb cov hmoob tab sis lawv tsis nyob qhov chaw qub lawm thiaj li cawm tsis tau lawv!!! :( :( :( :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tu tu siab es... kuv tsis saib tsis taus os.. tsam kuv quaj tsis muaj neeg nqa lub tais los cug es..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VANG VIENG MASSACRE, APRIL 6, 2006.
">
" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="350">

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hlub lawv kawg tiamsis cev tes hlub tsis cuag...vim peb hmoob...tsuas zoo li ib tug* thawj tsw xwb....thiaj li mus pab tsis tau cov raug kev txom nyem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov kwvtij Moob,

yog yuav saib lug ntawm individual perspective mas ca Moob txomnyem le nuav Moob lub neej txhajle yuav vaammeej rua yaav tom ntej, rua qhov Moob tsi leeg Moob cov thawj coj, hos Moob moog ntseeg lwm haiv tuabneeg le thawj coj. nub twg Moob txawj tusab txaus nubntawm Moob le maam rov tig lug ua ib haiv. thaum ntawm lauj Moob le maam tsi muaj tej kev quajntsuag le dlaim video nuav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob ntawm koj xav xwb vim tsis xav nrog koj sib cav tsam ces plaub hais tsis tas....lol...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HAIS TXOG HMOOB COB FAB LOS HMOOB HAV ZOOV.

Kuv xav tias peb txhua tus uas tau tuaj cuav zos txog hauv no peb yeej hmov thiab tshua txog peb tus hmoob zoo li no yam tias tsi quaj los lub kua muag poob.

lub siab mob tsi tu. kheev lam hais tias lawv lub npe lam yog hmoob xwb hais lus peb tsi paub lawm no mas peb thiaj yuav tseg taus zog, Tab sis lawv txoj kev quaj kev nyiav thov ntuj duj daws yog peb ib tus zoo neej zoo tsav zoo kwv zoo tij yog peb tsev neeg tiag tiag yuav raug luag tsim txom thiab txom nyem ua npaum luaj no, cov me tub me nyuam cov tub hluas ntxhais hluas khaub ncaws ntuag tas tsi muaj ib daig khaub hlab npog lawv li lawm tshuav qhov npua nplooj tsawb lawm xwb sawvdaws xav li cas tas lawmos lawv aw.....

kuv tau pom ib co duab tawm tshiab ntxiv cov qub no thiab lawv haj yam txom nyem heev, kuv tsi xav tham rau hauv no lawm os cov phooj ywg vim hlub lawv heev.

Ua cas zoo li peb cov uas tau mus nyob rau luag lwm teb chaws tau mus noj qab hnav sov tsi nco txob tsi nco txhawj ua ntsej muag lag ta tsi nco mob siab txog peb cov hmoob txom nyem no li lawm xav kom sawvdaws yuav tau tig ntsej muag mus pom lawv thiab os hmoob.

HMOOB TSI HLUB HMOOB TSEEM YUAV TSHUAV LEEJ TWG LOS HLUB HMOOB LAWM THIAB OS HMOOB..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg yuj yees, koj hais tau lus rau siab hwv thiab mob siab txog lub npe hu ua "Hmoob".

"Yog Hmoob tsis hlub Hmoob lawm leej twg thiaj li yuav hlub Hmoob?"

Yog Hmoob tsis hlub Hmoob lawm ces yeej yuav tsis muaj leej twg hlub Hmoob li lawm tiag. Luag lwm tus hlub los luag tsuas hais tau lo lus zoo thiab pab tau me me thaum ntawv xwb. Dhau qhov ntawv lawm ces lawv yuav tsis hlub li lawm vim tias lawv los kuj muaj me nyuam yuav hlub thiab. Tsis yog tias lawv tsis muaj me nyuam es yuav hlub Hmoob mus ib txhis.

Hmoob Caub Fab, lawv yeej ua lawv lub neej txom nyem tiag tiag li os. Tab sis cov hlob, cov coj thiab cov neeg txawj ntse twb ua tsis tau lawm ces. Peb yog me nyuam neeg twb tsis npaum li lawv es peb yuav ua li cas thiaj li pab tau thiab thiaj li hais kom tau lawv muab kev koom tes pab tej Hmoob no. Raws li kuv saib Hmoob cov neeg txawj ntse thiab cov neeg ua hauj lwm rau cov neeg txom nyem no mas lawv tseem xam khib thiab tseem coj lub siab qub li lub neej tseem muaj kev cib nyeej xam khib txog lwm tus Hmoob lub neej yav tag los. Tos Hmoob cov neeg txawj ntse thiab cov Nom leg laj txheej tsis kom sawv li los twb yog vim tej teeb meem no. Cov uas tau ua no mas yuav tsis yog tag nrho tiam sis yog ib nrab ntawm cov no tau ua, thiab cov uas tau ua no tseem yog cov siv rau teg loj.

Yog thaum twg peb tsis sab pab, pawg, thiab lub xeem ua qhov loj lawm peb thiaj li yuav muaj kev sib koom tes thiab sib pab.

Yog tias ib tug zoo Coj/Nom nws twb coj tsis haum rau sawv daws (Hmoob), ua li luag ho yuav hwm nws tau li cas. Koj tsuas pab kom tau koj cov xwb, koj twb pab tsis tau tag nrho kom muaj vaj huam sib luag thiab muaj noj sib npaug. Luag lwm cov yuav ua li cas pom tias koj yog ib tug zoo Nom.

Yog tias ib tug neeg twg nws hais tau ua tsis tau ces kuj cuag li nws hais lus dag thiab hais lus me nyuam yaus xwb. Li no leej twg thiaj li yuav muaj kev htiab hwm nws. Ua ib tug neeg yog yus ua tsis tau yus tsis txhob lam tau lam hais lus twv pej xeem huab hwm kom yus yeej lub koob lub npe. Yog thaum luag paub tias yus yog ib tug neeg hais tau ua tsis tau ces kuj cuag li yus yog ib tug neeg dag peej xeem thiab yus lub koob meej yuav poob loj npaum li qhov uas yus tau dag pej xeem huab hwm ntawv.

No tsis yog hais lus thuam leej twg, yog lus tswv yim xav tawm xwb. Yog lo twg tsis yog thiab txhaum lawm los thov pab muab hais kho rau.

Ua tsaug. :)

HAIS TXOG HMOOB COB FAB LOS HMOOB HAV ZOOV.

Kuv xav tias peb txhua tus uas tau tuaj cuav zos txog hauv no peb yeej hmov thiab tshua txog peb tus hmoob zoo li no yam tias tsi quaj los lub kua muag poob.

lub siab mob tsi tu. kheev lam hais tias lawv lub npe lam yog hmoob xwb hais lus peb tsi paub lawm no mas peb thiaj yuav tseg taus zog, Tab sis lawv txoj kev quaj kev nyiav thov ntuj duj daws yog peb ib tus zoo neej zoo tsav zoo kwv zoo tij yog peb tsev neeg tiag tiag yuav raug luag tsim txom thiab txom nyem ua npaum luaj no, cov me tub me nyuam cov tub hluas ntxhais hluas khaub ncaws ntuag tas tsi muaj ib daig khaub hlab npog lawv li lawm tshuav qhov npua nplooj tsawb lawm xwb sawvdaws xav li cas tas lawmos lawv aw.....

kuv tau pom ib co duab tawm tshiab ntxiv cov qub no thiab lawv haj yam txom nyem heev, kuv tsi xav tham rau hauv no lawm os cov phooj ywg vim hlub lawv heev.

Ua cas zoo li peb cov uas tau mus nyob rau luag lwm teb chaws tau mus noj qab hnav sov tsi nco txob tsi nco txhawj ua ntsej muag lag ta tsi nco mob siab txog peb cov hmoob txom nyem no li lawm xav kom sawvdaws yuav tau tig ntsej muag mus pom lawv thiab os hmoob.

HMOOB TSI HLUB HMOOB TSEEM YUAV TSHUAV LEEJ TWG LOS HLUB HMOOB LAWM THIAB OS HMOOB..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb Hlob Nai Phoos Vaj povpost-513-1170469347_thumb.jpg

post-513-1170469539_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tus hlub, ntawm no yog Ntseeb Loj nawb, kuv pom peb cov hmoob nyob txom txom nyem tom haivzoo los yog vimkoj pheej mus ntxias kom lawv nyob puas yog? Nej cov nyob tom havzoo txhob tsis ntse tsis ntse lawm nawb. Yav tag los lawm txawm yog kuv tsis ntse li nej thiab es, kuv thiaj txomnyem. Tiamsi kuv mam ras tau haistias cov niag ntsej muag dag ntawd yuam kom yus nyob es yus tuag xwb. Kuv thiaj kiav tuaj ntawm tsam lawv rau tim Mivkas no. Thiabtuaj kom tau zoo li lawv. Lawv dag nej los tau 30 xyoo no lawm. Nej tseem yuav tsis ntse mus ntxiv npaum licas thiab. Yeejmeem khiav tuaj kom tau nrog lawv tau zoo thiab. Nyob timno mas lawv cov ntxias ntxias nej nyob es yuav muaj TEBCHAWS es yuav muab nom rau nej. Lawv ntxias nej mus tuag xwb. Ho lawv cov nyob tim txawv tebchaws no mas niaj hnub muab nej cov npe cov duab los muag noj muag haus xwb, kom nej totaub nawb. Cov neeg ntawd mas niaj hnub dag tias: Kasmoos mas niam txog ub txog no. Tiamsi tsis muaj quav dabtsi li tiag tiag... Qhov tseeb ces lawv niajhnub haus beer tej tug plab zais zais xwb. Tsi tag li ntawd muaj coob leej ntau tus tseem los muaj niam yaus rau tim thaib thiab plog xwb.

Txhob nyob tom havzoo lawm yeej meem khiav tawm los.

Kom nej thim xav li ramno:

1. Vim licas peb thiaj nyob txomnyem ua luaj es, lwm pab hmoob ho nyob tau zoo?

2. Leej twg dag peb nyob?

3. 30 xyoo dhau los, nej tau txais dabtsis thiab, tsuas yog txojkev txomnyem xwb puasyog?

4. Txob ntseeg neeg yoojyim. vim yus txoj kev tsis ntse nawb...

Ntseeb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog vim li cas tiag os Hmoob ua li cas zaum twg los pheej yog cov kwv tij Hmoob Vaj mus nrhiav teeb meem xwb. Kuv tau nyeej qhov news no tau ob peb hnub los no lawm kuv xav tsis thoob li kuv xav hais tias ntshe yuav yog tim yus xwb no. Ua cas peb tuaj txog teb chaws no nqaij twb noj tsis tag los tseem mus nrhiav teeb meem thiab niam no kis toj kis pe rau qhov txhiaj chaws tus mikas twg los twb ntsaig peb hais tias yog Hmoob no.

tej no mas twb vim yog vaj ncuab laug tau tso txoj kev phem kev qhia rau vaj pov ev xwb mas nej tsis paub los twb vim yog vaj ncuab laug muab lub zim txwv kaws kom cov hmoob vaj liam vim lawv siab phem rau nws heev

es vaj pov cov me nyuam thiaj lis tsis ntse lis npuas las mas lawv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog vim li cas tiag os Hmoob ua li cas zaum twg los pheej yog cov kwv tij Hmoob Vaj mus nrhiav teeb meem xwb. Kuv tau nyeej qhov news no tau ob peb hnub los no lawm kuv xav tsis thoob li kuv xav hais tias ntshe yuav yog tim yus xwb no. Ua cas peb tuaj txog teb chaws no nqaij twb noj tsis tag los tseem mus nrhiav teeb meem thiab niam no kis toj kis pe rau qhov txhiaj chaws tus mikas twg los twb ntsaig peb hais tias yog Hmoob no.

tej no mas twb vim yog vaj ncuab laug tau tso txoj kev phem kev qhia rau vaj pov ev xwb mas nej tsis paub los twb vim yog vaj ncuab laug muab lub zim txwv kaws kom cov hmoob vaj liam vim lawv siab phem rau nws heev

es vaj pov cov me nyuam thiaj lis tsis ntse lis npuas las mas lawv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ES KOM COV HMOOB MUS NYOB RAU AMELIS CAS TEB LOS THIAJ LIS TAU TIB YAM HAUJ LWM ZOO XWB MAS NTAWS YOG

kuv phem kuv phem XWB HAHAHA

NEJ NTSIA IB YAM VAJ POV NES THAUM MUAJ NYIAJ CES MUAB NYIAJ COJ MUS YUAV 10 TAWM TUS POJ NAIM XWB THAUM NWS NYIAJ TAG CES NWS THIAJ LIS tsis ntse TAG VWM TAG NE HAHAHA HO COV HMOOB TUAJ NYOB USA MAS TAU KAM TIB QHOV kuv phem kuv phem XWB HO LAWV

ROV MUS TXOG THAIB TEB NPLOG MAS LAWV THAUJ TEJ PAB HLUAS NKAUJ HAUV TSHEB XWB HO

VIM LAWV XYAUM VAJ POV NES NEJ POS PAUB HAHAHA

COV ME TUB ME NYUAM NTSE CES NIAM QHUAV YOG KUV COV XWB NAS VAJ POV COV tsis ntse TAG NAS

SAU NPE: YANG DAO leej tub txawj ntse ntawm hmoob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SAIB TAG MAS YOG PEB XAV HAIS TIAS VIM TIB TUG NYUAG* KHAU kuv phem TSHOV MAUM THOOB ZO NTAWS XWB HAHAHHA

NEJ MAS YOG LEEJ TWG TWG TWG MAS NEEJ HMOOB NEEG NPLOG NEEG AMERICAN LOS YEEJ PAUB IB YAM THAIB

HO NYAB LAJ , SUAV LOS KUJ HAIS IB YAM THIAB TIAG TUS* TSHOV MAUM NTAWS NWS YOG LEEJ TWG MAS KUV HAIS MAS YOG :NIAG NAIS PHOO VAJ POV LOS YOG NIAG POV HWV tsis ntse UAS NOJ ROOB RIS NYOOS NAS HAHA HA PEB KUJ MUAB NWS TUA KOM NWS TUAG XWG MAS YOG NWS TSIS TUAG MAS

PEB YEEJ TSIS ZOO LIS YEEJ TXOM NYEM LIS COV HMOOB COB FAB XWB LAS MAS

KUV YOG DOV TAWJ YAJ DAU LOS YOG YANG DAO HAHHAHA NYAB LAJ HEEV HO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SAIB TAG MAS YOG PEB XAV HAIS TIAS VIM TIB TUG NYUAG* KHAU kuv phem TSHOV MAUM THOOB ZO NTAWS XWB HAHAHHA

NEJ MAS YOG LEEJ TWG TWG TWG MAS NEEJ HMOOB NEEG NPLOG NEEG AMERICAN LOS YEEJ PAUB IB YAM THAIB

HO NYAB LAJ , SUAV LOS KUJ HAIS IB YAM THIAB TIAG TUS* TSHOV MAUM NTAWS NWS YOG LEEJ TWG MAS KUV HAIS MAS YOG :NIAG NAIS PHOO VAJ POV LOS YOG NIAG POV HWV tsis ntse UAS NOJ ROOB RIS NYOOS NAS HAHA HA PEB KUJ MUAB NWS TUA KOM NWS TUAG XWG MAS YOG NWS TSIS TUAG MAS

PEB YEEJ TSIS ZOO LIS YEEJ TXOM NYEM LIS COV HMOOB COB FAB XWB LAS MAS

KUV YOG DOV TAWJ YAJ DAU LOS YOG YANG DAO HAHHAHA NYAB LAJ HEEV HO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SAIB TAG MAS YOG PEB XAV HAIS TIAS VIM TIB TUG NYUAG* KHAU kuv phem TSHOV MAUM THOOB ZO NTAWS XWB HAHAHHA

NEJ MAS YOG LEEJ TWG TWG TWG MAS NEEJ HMOOB NEEG NPLOG NEEG AMERICAN LOS YEEJ PAUB IB YAM THAIB

HO NYAB LAJ , SUAV LOS KUJ HAIS IB YAM THIAB TIAG TUS* TSHOV MAUM NTAWS NWS YOG LEEJ TWG MAS KUV HAIS MAS YOG :NIAG NAIS PHOO VAJ POV LOS YOG NIAG POV HWV tsis ntse UAS NOJ ROOB RIS NYOOS NAS HAHA HA PEB KUJ MUAB NWS TUA KOM NWS TUAG XWG MAS YOG NWS TSIS TUAG MAS

PEB YEEJ TSIS ZOO LIS YEEJ TXOM NYEM LIS COV HMOOB COB FAB XWB LAS MAS

KUV YOG DOV TAWJ YAJ DAU LOS YOG YANG DAO HAHHAHA NYAB LAJ HEEV HO

Haub.......niag kas tsov tom me nyuam neeg tsi tsim txiaj.

koj tej lus no es cas yuav hais tau xuab ua luaj, Koj xav tias tua vaj pov tuag lawm ces zoo no, Txawm vaj pov tuag tas los, yaj dao yeej kawg tuag caum qab xwb ho, Yaj dao tuag tas los kawg koj tuag caum qab thiab xwb los mas ......ua cas ua neeg yuav tsi xyaum ntse me me li cas koj tseem yuav yog 3 ib tus hmoob thiab lauj niag tsov tom ntxim ntxub.

yog kev cai koomsaam koj tsi tau paub no ces kav tsij mus kawm kom paub meej meej tso maj.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nov yog ib qhov video thaij txog Hmoob Caub Fab ua lub neej nyob txom nyem hwv nyob rau tom hav zoo. Thiab thov kom cov haiv neeg loj txoj kev pab.

Hmoob Caub Fab Lub Neej

Yog muaj teb meem saib no, saib qhov hauv no:

Hmoob Caub Fab

hnov txog lawv lub moo ploj siab yeej tsis kheev, hnov txog lawv txoj kev seev kev txom nyem mas hlub lawv kawg, yog hmoob draft tubrog rov mus pab lawv tawm los mus rau lub teb chaws usa no kuv yuav thov ua tus #1 kiag, nplog liab tua lawv los yeej cuag li nplog liab tua peb lawm os mog raws li kuv txoj kev xav, vim yus nroj yus ntsha yog hmoob.

Saib tag seb nej xav li cas?

Nej ib cov tej zaum twb pom lawm, tab sis ib cov tej zaum tsis tau pom.

Nej cov uas twb pom tag lawm, nej ho xav li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tus hlub misshmoob, ntawm no yog Ntseeb Loj nawb, kuv pom peb cov hmoob nyob txom txom nyem tom haivzoo los yog vimkoj pheej mus ntxias kom lawv nyob puas yog? Nej cov nyob tom havzoo txhob tsis ntse tsis ntse lawm nawb. Yav tag los lawm txawm yog kuv tsis ntse li nej thiab es, kuv thiaj txomnyem. Tiamsi kuv mam ras tau haistias cov niag ntsej muag dag ntawd yuam kom yus nyob es yus tuag xwb. Kuv thiaj kiav tuaj ntawm tsam lawv rau tim Mivkas no. Thiabtuaj kom tau zoo li lawv. Lawv dag nej los tau 30 xyoo no lawm. Nej tseem yuav tsis ntse mus ntxiv npaum licas thiab. Yeejmeem khiav tuaj kom tau nrog lawv tau zoo thiab. Nyob timno mas lawv cov ntxias ntxias nej nyob es yuav muaj TEBCHAWS es yuav muab nom rau nej. Lawv ntxias nej mus tuag xwb. Ho lawv cov nyob tim txawv tebchaws no mas niaj hnub muab nej cov npe cov duab los muag noj muag haus xwb, kom nej totaub nawb. Cov neeg ntawd mas niaj hnub dag tias: Kasmoos mas niam txog ub txog no. Tiamsi tsis muaj quav dabtsi li tiag tiag... Qhov tseeb ces lawv niajhnub haus beer tej tug plab zais zais xwb. Tsi tag li ntawd muaj coob leej ntau tus tseem los muaj niam yaus rau tim thaib thiab plog xwb.

Txhob nyob tom havzoo lawm yeej meem khiav tawm los.

Kom nej thim xav li ramno:

1. Vim licas peb thiaj nyob txomnyem ua luaj es, lwm pab hmoob ho nyob tau zoo?

2. Leej twg dag peb nyob?

3. 30 xyoo dhau los, nej tau txais dabtsis thiab, tsuas yog txojkev txomnyem xwb puasyog?

4. Txob ntseeg neeg yoojyim. vim yus txoj kev tsis ntse nawb...

Ntseeb

ntseeb me,

koj liam tsis yog neeg lawm. cov nyob tom hav zoov hav tsuag yog tim nplog niaj hnub muab lawv caum raws tua. lawv yog neeg vaj pov, tab sis vim muaj lawv ces nplog thiab faiv ntaj lawv cov pab pab nplog liab yuav tsis zoo ua nom kav maum. vim li no nplog liab thiab hmoob liab thiaj muab lawv puav rau tom hav zoov kom lawv zoo tsim txom thiab muab tua kom tuag tag kom luag qhuas tias, nplog thiab hmoob nplog zoo zoo heev no xwb os mog. misshmoob yuav tsis kom lawv los thawj cov niag nplog siab tsiaj thiab txhob los hawm cov niag hmoob ntxeev siab kiag li.

koj 3 nqi lus nug no cia kuv teb koj li no:

1. vim sawv daws koom tsis tau thoob teb lub chaw nyob ua ke yog li ib co thiaj tau zoo ib co thiaj txom nyem. tab sis tus uas ua rau sawv daws txom nyem yog nplog liab thiab faiv ntaj lauj lawv xwb. yog tsis muaj cov niag neeg phem no ces nej xav tau yam twg nej yeej tau yam ntawd lawm. nco ntsoov tias, nplog tsis xav kom nej tau zoo, yog nej tau zoo nplog yuav khib siab heev thiab muab nej tua pov tseg. nplog xav kom nej ua nplog qhev thiab pe nplog, thawj nplog tag ib sim neej.

2. tsis muaj leej twg dag nej nyob. tab sis yog nplog tav nej kev lawm xwb. vim yog nej khiav tag lawm thiab ces nplog kuj yuav tsis muaj pej xeem nyob rau nplog kav ua ntsej ua muag li puas yog? vim li no nplog thiaj cia faiv ntaj lawv haub ntxias kom sawv daws nyob es lawv thiaj tau zoo tsim nej xwb. yog tsis li ces nej yeej tsis tau nyob rooj niag teb txom nyem pluag kug no lawm nawb.

3. 30 xyoo dhau los peb tau txais kev ploj kev tuag, kev ntsoj kev ntsuag, kev quaj los kua muag, kev sib ncaim lwj siab lwj ntsws, thiab kev txom nyem ntau tsav ntau yam. txhua yam no puav leej yog nplog liab thiab faiv ntaj lauj lawv tuaj tsim tag nrho rau peb cov hmoob xwb.

4. txhob ntseeg neeg yooj yim qhov nov nyob ntawm koj tus kheej xwb. tab sis yog koj paub tias, tus neeg hlub tsis taus koj es raws koj tua rau qab roob qab ha yog leej twg ces twb yog koj ntse txaus lawm. tab sis ib tug raws tua yus yus ho tsis tua nws pov tseg, yus hov rov mus cem yus cov txheeb cov ze thiab liam txim rau lawv, qhov no thiaj qhia tias, koj tsis ntse.

lo lus xaus:

misshmoob yeej tsis xav kom koj ua ntseeb nyob tsis muaj txheeb tsis muaj ze kiag li, misshmoob thiaj tuaj hais tuaj cem kom sawv daws ua ntsus coj txoj niag kev plees tuaj tham tuaj sib daj sib deev hauv no los sawv daws nim npau npau. yog li no yuav nrhiav ib tug hmoob zoo li misshmoob yeej nrhiav tsis tau nyob qhov twg li lawm. es koj ua siab ntev, misshmoob yog neeg zoo, nws yeej xam muaj tus ntseeb txog tus ntxhw li es koj tso siab tau nawb. ntseeg misshmoob thiaj tsis nkim koj txoj kev cia siab. misshmoob tsis dag leej twg li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tus hlub, ntawm no yog Ntseeb Loj nawb, kuv pom peb cov hmoob nyob txom txom nyem tom haivzoo los yog vimkoj pheej mus ntxias kom lawv nyob puas yog? Nej cov nyob tom havzoo txhob tsis ntse tsis ntse lawm nawb. Yav tag los lawm txawm yog kuv tsis ntse li nej thiab es, kuv thiaj txomnyem. Tiamsi kuv mam ras tau haistias cov niag ntsej muag dag ntawd yuam kom yus nyob es yus tuag xwb. Kuv thiaj kiav tuaj ntawm tsam lawv rau tim Mivkas no. Thiabtuaj kom tau zoo li lawv. Lawv dag nej los tau 30 xyoo no lawm. Nej tseem yuav tsis ntse mus ntxiv npaum licas thiab. Yeejmeem khiav tuaj kom tau nrog lawv tau zoo thiab. Nyob timno mas lawv cov ntxias ntxias nej nyob es yuav muaj TEBCHAWS es yuav muab nom rau nej. Lawv ntxias nej mus tuag xwb. Ho lawv cov nyob tim txawv tebchaws no mas niaj hnub muab nej cov npe cov duab los muag noj muag haus xwb, kom nej totaub nawb. Cov neeg ntawd mas niaj hnub dag tias: Kasmoos mas niam txog ub txog no. Tiamsi tsis muaj quav dabtsi li tiag tiag... Qhov tseeb ces lawv niajhnub haus beer tej tug plab zais zais xwb. Tsi tag li ntawd muaj coob leej ntau tus tseem los muaj niam yaus rau tim thaib thiab plog xwb.

Txhob nyob tom havzoo lawm yeej meem khiav tawm los.

Kom nej thim xav li ramno:

1. Vim licas peb thiaj nyob txomnyem ua luaj es, lwm pab hmoob ho nyob tau zoo?

2. Leej twg dag peb nyob?

3. 30 xyoo dhau los, nej tau txais dabtsis thiab, tsuas yog txojkev txomnyem xwb puasyog?

4. Txob ntseeg neeg yoojyim. vim yus txoj kev tsis ntse nawb...

Ntseeb

ntseeb,

tshuav ib los hais qhia koj. tsam no nplog thiab faiv ntaj lawv muab koj ris hle thiab muab tiab rau koj hnav lawm xwb puas yog? tsam no lawv tso cai rau koj ua poj niam lawm thiab muab cai rau koj coj lawm sav yom? kuv hais koj tias, peb nyob hav zoov hav tsuag tsis tim tus ub tus no dag ntxias peb, tab sis vim peb yeej ntxub cov niag nplog liab thiab faiv ntaj lawv cov niag uas tuaj txeeb peb teb peb chaw, tua peb tuag cuag tsi, thiab cov niag neeg tsis mus ua noj ua haus es tab kwv phem nquj nquas ua* nrhiav quav noj ncig zej ncig zos xwb os mog? tsam no zoo li koj pom cov niag* no lawm sub yom? lawv pub quav koj noj, muab tiab koj hnav, muab koj kub ntse zuag plias txiav pov tseg, tsam no lawv muab koj ua nas, lawv ua miv tawb koj, thaum koj nrhiav kev khiav ces lawv tom kiag xwb.

koj nco ntsoov, tus tsis ntse tsis yog hmoob caub fab li peb, tus tsis ntse ces txawm yog niag txiv neej es ho mus rau nplog muab tiab rau hnav thiab sam ua poj niam lawm thiab xwb os. neeg ua tsis taus txiv ces kawg ua maum li koj no xwb nplog thiaj zoo ua phaw kav maum os nawb.

misshmoob yeem tuag rau hav zoov hav tsuag, tsis yeem tuag rau txoj niag kev pluag kev tsis ntse thiab kev poob ntsej poob muag li koj no os ntseeb. koj nyob li niag ntseeb tsis muaj kwv tsis muaj tij es koj thiaj ntshaw ntshaw faiv ntaj thiab nplog lawv txoj kev tuaj zeem koj ua kwv ua tij kawg kiag li os nawb. tsam no zoo li koj twb tsis muaj liaj teb ua noj li lawm sub sav puas yog?

tos hmoob tsis vam meej thiab tsis muaj teb chaws nyob los twb yog vim cov niag txiv neej hmoob yog noob tsis ntse qauj, xum ua nplog qhev tsis xum tuag rau kev muaj yeej. pab txiv neej hmoob txaj muag dhau lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntseeb,

tshuav ib los hais qhia koj. tsam no nplog thiab faiv ntaj lawv muab koj ris hle thiab muab tiab rau koj hnav lawm xwb puas yog? tsam no lawv tso cai rau koj ua poj niam lawm thiab muab cai rau koj coj lawm sav yom? kuv hais koj tias, peb nyob hav zoov hav tsuag tsis tim tus ub tus no dag ntxias peb, tab sis vim peb yeej ntxub cov niag nplog liab thiab faiv ntaj lawv cov niag uas tuaj txeeb peb teb peb chaw, tua peb tuag cuag tsi, thiab cov niag neeg tsis mus ua noj ua haus es tab kwv phem nquj nquas ua* nrhiav quav noj ncig zej ncig zos xwb os mog? tsam no zoo li koj pom cov niag* no lawm sub yom? lawv pub quav koj noj, muab tiab koj hnav, muab koj kub ntse zuag plias txiav pov tseg, tsam no lawv muab koj ua nas, lawv ua miv tawb koj, thaum koj nrhiav kev khiav ces lawv tom kiag xwb.

koj nco ntsoov, tus tsis ntse tsis yog hmoob caub fab li peb, tus tsis ntse ces txawm yog niag txiv neej es ho mus rau nplog muab tiab rau hnav thiab sam ua poj niam lawm thiab xwb os. neeg ua tsis taus txiv ces kawg ua maum li koj no xwb nplog thiaj zoo ua phaw kav maum os nawb.

misshmoob yeem tuag rau hav zoov hav tsuag, tsis yeem tuag rau txoj niag kev pluag kev tsis ntse thiab kev poob ntsej poob muag li koj no os ntseeb. koj nyob li niag ntseeb tsis muaj kwv tsis muaj tij es koj thiaj ntshaw ntshaw faiv ntaj thiab nplog lawv txoj kev tuaj zeem koj ua kwv ua tij kawg kiag li os nawb. tsam no zoo li koj twb tsis muaj liaj teb ua noj li lawm sub sav puas yog?

tos hmoob tsis vam meej thiab tsis muaj teb chaws nyob los twb yog vim cov niag txiv neej hmoob yog noob tsis ntse qauj, xum ua nplog qhev tsis xum tuag rau kev muaj yeej. pab txiv neej hmoob txaj muag dhau lawm os.

Hi, misshmoob, Tsam no koj qhia rau kuv paub tseeb tseeb tias koj yog leej twg lawm. misshmoob nyob tom haivzoo siv computer tuaj nrog peb siv tham tau xas-bais lawm tias. Yog li mas koj nyob tom hav zoov tsis txomnyem. es koj tseem pheej muab cov duab tias hmoob txom txomnyem no los tso rau hauv no thiab.

Los yog koj siv koj lub computer, kom lawv xua tes xua tsaw zom hluab taws xob rau koj siv es thiaj txuas tau lus nrog ntiajteb tau puag yog?

Kuv teb koj lo tias: Nej cov nyob havzoov tsis yog tim tus tub tus no? Koj nes, koj twb mus xamphaj cov nyob tim Dejdawb lawm los? Ib pab yog cov neeg khia tom havzoo tuaj.Uacas lawv ho khiav tuaj? Es koj ho hais tsis tau kom lawm rov qab mus nyob tom havzoov duas? Koj mas tseem tseem tsis paub dabtsis li tiag tiag...

Hais rau koj paub haistias kuv tsis tau hnav tiab yoojyim li koj hais. Tsuas yog koj thiaj tsis ntse rau koj txoj kev tuag xwb.Paub haistias yuav tuag los tseem mus ua qees. Yeej meem nyob kom tuag tu noob nawb... Txob qhia qhia rau ntiajteb paub tias tseem tshuav ib co hmoob uas txom txom nyem nyob tom hav zoov lawm.

Yog koj xav tau kev pab no ces kuv qhia koj: Koj muab koj cov neeg, kom lawv txhua txhua tus, zoj plaum rau yias tus kheej, li cov tim Iraq, ua yog cov muslim. es tso phluav lawv mus hauv Vientiane. Nyias mus nyem nyias lub plaum kom tawg. Kom tuag kom tag, ces nej tau tebchaws lawm los mas. Es, txhob tshais tshais tuag nawb. Vim licas los koj yeej yuav cov peb cov hmoob kom mus tuag kom tag...

Ho koj cov lus piv ntxwv mas kuv twb tsis tshai ib kho li. Kuv tseem loj tshaj tej koj hais lawm thiab.

Tsuas yog koj thiaj ntxias peb cov hmoob mus tuag xwb. Koj tus kheej koj twb tsis kam tuag lawm. Tseem caws nyob txawv tebchaws dag noj dag haus xwb.

Thov txim ib qho ntxiv, kuv kuj tsis paub tias misshmoob yog caub-fab no nes. Koj yog niag hnav tiab los coj es yuav uacas thiaj tau tebchaws mas?. Yog cia peb cov txiv neej no coj ces, tshe, peb twb tau tebchaws lawm ntxov. Koj coj peb cov hmoob mus tuag rau plog liab tes, koj lub txim mas loj heev nawb. Vim 30 xyoo pebcov hmoob tsis tau tebchaws nyob los yog vim koj tu mi misshmoob kos xwb. Yog tus tswvyim tsawg, es quav ntau xwb.

Vim nws tsis muaj ib rab phom zoo, ib lub mosntxwv zoo es, pheej khav mus ua nrog. Thov kom koj rua qhov muag saib ntiajteb ua nrog thiab paub!

Koj tseem tau hais ib nqe tias: Yog peb cov hmoob tsis muaj tebchaws los yog vim yog cov niag txiv neej hmoob noob tsis ntse. Kuv thov teb koj haistias: Koj ntse ntse, koj ho nyob havzoov txomnyem tsis muaj teb chaws nyob. Ho cov niag tsis ntse ho muaj tebchaws nyob. Koj tsis muaj peevxwm txav ti lawv tau li. Yog leejtwg tsis ntse tiag?

Hais txog ntawm kuv tsis muaj liaj teb ua noj. Koj hais yog lawm. Vim kuv tsis muaj tebchaws ned. Ho koj muaj tebchaws, ho nyob tom havzoov xwb, Ntxias peb cov hmoob ua liab ua cuam noj plooj xyoob, plooj ntoos tau 30 xyoo.

Tos tej laus haistias: txhob cia pojniam los ua tus THAWJCOJ, yog tsis ntse thiab tsis muaj peevxwm li koj ntag...

Ntseeb Loj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntseeb,

tshuav ib los hais qhia koj. tsam no nplog thiab faiv ntaj lawv muab koj ris hle thiab muab tiab rau koj hnav lawm xwb puas yog? tsam no lawv tso cai rau koj ua poj niam lawm thiab muab cai rau koj coj lawm sav yom? kuv hais koj tias, peb nyob hav zoov hav tsuag tsis tim tus ub tus no dag ntxias peb, tab sis vim peb yeej ntxub cov niag nplog liab thiab faiv ntaj lawv cov niag uas tuaj txeeb peb teb peb chaw, tua peb tuag cuag tsi, thiab cov niag neeg tsis mus ua noj ua haus es tab kwv phem nquj nquas ua* nrhiav quav noj ncig zej ncig zos xwb os mog? tsam no zoo li koj pom cov niag* no lawm sub yom? lawv pub quav koj noj, muab tiab koj hnav, muab koj kub ntse zuag plias txiav pov tseg, tsam no lawv muab koj ua nas, lawv ua miv tawb koj, thaum koj nrhiav kev khiav ces lawv tom kiag xwb.

koj nco ntsoov, tus tsis ntse tsis yog hmoob caub fab li peb, tus tsis ntse ces txawm yog niag txiv neej es ho mus rau nplog muab tiab rau hnav thiab sam ua poj niam lawm thiab xwb os. neeg ua tsis taus txiv ces kawg ua maum li koj no xwb nplog thiaj zoo ua phaw kav maum os nawb.

misshmoob yeem tuag rau hav zoov hav tsuag, tsis yeem tuag rau txoj niag kev pluag kev tsis ntse thiab kev poob ntsej poob muag li koj no os ntseeb. koj nyob li niag ntseeb tsis muaj kwv tsis muaj tij es koj thiaj ntshaw ntshaw faiv ntaj thiab nplog lawv txoj kev tuaj zeem koj ua kwv ua tij kawg kiag li os nawb. tsam no zoo li koj twb tsis muaj liaj teb ua noj li lawm sub sav puas yog?

tos hmoob tsis vam meej thiab tsis muaj teb chaws nyob los twb yog vim cov niag txiv neej hmoob yog noob tsis ntse qauj, xum ua nplog qhev tsis xum tuag rau kev muaj yeej. pab txiv neej hmoob txaj muag dhau lawm os.

MissHmoob aws,

Hnov nej tham mas cas yuav hlub yus cov me hmoob hav zoo ua luaj no nas. Xyov yuav ua li cas thiaj pab tau lawm os. Neeg mus ya nyob hoom nplog teb mus rau qab teb thoob qaum teb es nplog nyiam nyob raws ntug dej xwb naj cas ho tsis muaj neeg mus ntiab nplog kom mus nyob pem roob mab lov?

Kuv xav mas chim siab kawg kiag li os tej niag av khuab luab seem ntau tis ua ntau kuj hais kiag rau Cobrfab hais tias nej nyiaj nyob txij twg ces nyob es mam kom UN tuaj pov mov rau nej noj es ua neeg zoo Cobfab xwb ces tau las mas. Txawm Cofab yuav tab nom tab txwv luaj ntuj los lawv yeej tseem yog neeg nplog nyob daim av nplog nas. Nplog mas phem tiag tiag li es yuav cia yus cov me neeg hav zoov nyob kho siab khuav es yog tsis muaj neeg nyob hav zoo lawm no ces nplog ho xum cia tsiaj qus nyob no lov? Koj hais puas yog mas lov?

Ob hnub no peb cov nom tswv hmoob nyob tom tsev dawb thiab veteran tsis muaj cai politic mus nrog nplog tham li lawm lov? Cas yuav mob hnia ua luaj li lau.....

Luang neeg middle east es luag nyob ua ntiaj ua ntom tsis muaj hauj lwm ua es luag nej hnub sib puab nplaum rau tej me kev tsheb, building, luv fais, tiab neeg tej hoob kam xwb luag twb nyob tau ua ke nas. Cas peb cov neeg hmoob yuav tsis tig los mus hais nplog ib lo lus kom tso cov neeg hav zoo nyob raws kev raws cai nas yuad.

monkey.jpg

Ne puas nyiam saib duab neeg hav zoov nas hmoob aw....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now