Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tshuaj Ntsuab Kho Ntau Yam Mob

77 posts in this topic

Posted · Report post

Leej twg muaj no qhia tuaj kuv mam li qhia tias zoo tshuaj dab tsi

Hi, friend

If you can let us know, that'll be appreciated it. But now everyone prefered western medicine more than herbal, and also herbal could be need to becareful for the side effects too.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

1/ Tauj Qaib (ib txhia hu ua tauj dub)

Nws zoo rau mob pob txha mob nruab qaum mob roob hlaub tiv thaiv kom yus cov pob txha tsis txhob phom phom, tsaus muag tiv thaiv kom txhob mob raum, tiv thaiv diabetic thiab cholesterol

Muab cov tauj qaib coj los ziab tshav kom qhuav qhuav muab txhoov ib daim ib daim kom nyias nyias muab coj los kib qhuav (txhob rau roj) kom nkig nkig tsw tsw qab muab coj los rhaub haum tam dej tshuaj yej (tea)

2/ Qhuav Qhuav Qa hais lus tsis nrov

Muab qij thiab hwj txob (peper) coj los tuav sib xyaw ua ke tov nrog zib muv noj

3/ Poj niam coj khuab ncaws dawb

Muab txiv puv luj )pineapple) coj los xwv xyaw hmoov zeb sib(cov hmoov dawb dawb) kom siab muab chais noj

4/ Mob Plab Kiav txhab (Ulcer)

Hom tshuaj no mas zoo heev li: Muab cov txiv tsawb qe cov uas tseem nyoos nyoos ntsuab ntsuab coj los chais tej daim kom nyias nyias muab ziab tshav ntuj kom qhuav muab tuav ua hmoov tov nrog dej kub haus ib dia txiv tsawb tov nrog 3 diav dej kub: Muab lub pob tsawb nyoos coj los nrhaub haus cov kua nyeem nyeem xem xem yuav mus pab kho qhov kiav txhab to kom zoo.

5/ Mob Cancer

Muab tsob tshuaj tsaug zog ntawm no 5 yam ua ke rhaub haus tag li ib ntus ces zoo lawm 5 yam xws li daim nplooj, cag, lub txiv, lub paj,tus kav los yog tag nrho ib tsob ua ke tib si

6/ Mob siab daj

Muab yam tshuaj ntawm no(kuv tsis paub npe hmoob xyov hu li cas) ib zaug li 2 ya ntev li ntiv tes coj los zom nqos thiab haus 2 dia zib muv nrog: Tseeb tiag tus tshuaj ntawm no nws zoo ntau hom mob xws li ntshav siab, ntshav qab zib puav leej zoo tag nrog xws li muab noj nyoos los yog rhaub haus

Tshuav txog 100 tawm yam thiab.....mam li tuaj tham ntxiv

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leej twg muaj no qhia tuaj kuv mam li qhia tias zoo tshuaj dab tsi

Shor Leo Hiang,

Koj qhia lub npe puas tau? Yog paub lub npe mus nrhiav yeej tau.

Koj qhia seb yog siv tshuaj rau yam mob twg?

Kuv muaj ib cov tshuaj ntau nyob tom lub topic Hmoob Tshuaj Hmoob Rhaub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg! koj tej nyuag tshuaj no ces tsis tseem ceeb lawm os koj txawm coj tuaj qhia kom muaj mab muaj suav nrog koj ntxiv puav nyuag los lus los peb pom tias koj twb yog tus nqis tes cog ntag ne, twb yog koj muab tshuaj rau lawv haus qaug qaug lawm es lawv thiaj rau rau siab ua haujlwm rau koj ne.

Au, Guest no muaj tug puav yeej hais lus phem tiag es, kuv yeej ib txwm hais kom peb cov Guest xyaum hais lus zoo thiab no os. Cas yam li koj hais txhav kawg sub as.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leej twg muaj no qhia tuaj kuv mam li qhia tias zoo tshuaj dab tsi

phooj cov no kuv cog tau ntau mav kuv siv ua tshuaj phiv xwb as. ho zoo rau yam twg thiab?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leej twg muaj no qhia tuaj kuv mam li qhia tias zoo tshuaj dab tsi

Bro tso no zoo li kuv niam cog tua thiab sub los yuav tau roc mus saib tso tiam sis yog zoo tshuaj dab tsis tiag naj ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

1/ Tauj Qaib (ib txhia hu ua tauj dub)

Nws zoo rau mob pob txha mob nruab qaum mob roob hlaub tiv thaiv kom yus cov pob txha tsis txhob phom phom, tsaus muag tiv thaiv kom txhob mob raum, tiv thaiv diabetic thiab cholesterol

Muab cov tauj qaib coj los ziab tshav kom qhuav qhuav muab txhoov ib daim ib daim kom nyias nyias muab coj los kib qhuav (txhob rau roj) kom nkig nkig tsw tsw qab muab coj los rhaub haum tam dej tshuaj yej (tea)

2/ Qhuav Qhuav Qa hais lus tsis nrov

Muab qij thiab hwj txob (peper) coj los tuav sib xyaw ua ke tov nrog zib muv noj

3/ Poj niam coj khuab ncaws dawb

Muab txiv puv luj )pineapple) coj los xwv xyaw hmoov zeb sib(cov hmoov dawb dawb) kom siab muab chais noj

4/ Mob Plab Kiav txhab (Ulcer)

Hom tshuaj no mas zoo heev li: Muab cov txiv tsawb qe cov uas tseem nyoos nyoos ntsuab ntsuab coj los chais tej daim kom nyias nyias muab ziab tshav ntuj kom qhuav muab tuav ua hmoov tov nrog dej kub haus ib dia txiv tsawb tov nrog 3 diav dej kub: Muab lub pob tsawb nyoos coj los nrhaub haus cov kua nyeem nyeem xem xem yuav mus pab kho qhov kiav txhab to kom zoo.

5/ Mob Cancer

Muab tsob tshuaj tsaug zog ntawm no 5 yam ua ke rhaub haus tag li ib ntus ces zoo lawm 5 yam xws li daim nplooj, cag, lub txiv, lub paj,tus kav los yog tag nrho ib tsob ua ke tib si

6/ Mob siab daj

Muab yam tshuaj ntawm no(kuv tsis paub npe hmoob xyov hu li cas) ib zaug li 2 ya ntev li ntiv tes coj los zom nqos thiab haus 2 dia zib muv nrog: Tseeb tiag tus tshuaj ntawm no nws zoo ntau hom mob xws li ntshav siab, ntshav qab zib puav leej zoo tag nrog xws li muab noj nyoos los yog rhaub haus

Tshuav txog 100 tawm yam thiab.....mam li tuaj tham ntxiv

Ua tsaug os Bro uas tuaj qhia tshuaj rau peb.

Qhov tiag mas txhua yam ntoo, nroj tsuag yeej zoo tshuaj tiam sis tib neeg paub tsis tas xwb, tsis li mas tej medicine yeej tsis muaj neeg siv coob li mas vim siv lawm tseem yauv muaj effect tom qab sis tsis zoo li Herbal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsob tshuaj kuv tso 4 daim duab saum toj nws yog tshuaj nyab laj kuv tsis paub tias npe hmoob hu li cas tab sis nyab laj hu ua Ng nws zoo ntau yam xws li nram qab no

1/ Poj niam nyob nruab hlis hlauv nyhuv de daim nplooj coj los zom noj nqos nws yuav zoo los yog rhaub haus zoo tib yam

2/ Zoo rau cov neeg laus mob laug los yog ua hauj lwm nyhav es mob de nplooj coj los rhaub haus los yog noj

3/ Zoo tshuaj ua npaws, tshav siab ntshav qab zis de cov nplooj tuav mos mos tim zib muv muab puab ua ib lub lub noj

4/ Zoo mob stroke muab ua li nqi 3 sauv noj

5/ Zoo tshuaj mob qhov txhab los yog pob txha dam muab tsoo qhwv

6/ Zoo thaum yus noj zaub noj mov mus es tsam tsam plab muab rhaub haus

7/ Zoo mob plab ulcer, los ntshav hauv plab los yog txoj hnyuv los yog lub zais zis, rhaub haus los yog muab noj (daim nplooj)

8/ Zoo mob txia (mob lub txia rau ntawm caj dab) Zoo mob siab daj (Hepatitics) muab noj

9/ Zoo mob raum tso zis los ntshav los yog tso zis nrov nrov tsis ntshiab(yog tias mob txeeb zig xwb no ces siv cov ntoo maj nyeg 2 tug kav coj los rhaub haus xwb ces nws ntaus tau cov txo zeb tawm tag los lawm)

10/ Zoo mob cancer rau hauv lub ntsws los yog lub siab.....yuav tsum tau muab cov nplooj coj los noj thaj tsam li 100-200 daim thiaj li yuav zoo

11/ Zoo mob qhov muab liab

12/ Cov poj niam nyob nruab hlis noj ib hnub 1 daim yuav ua rau muaj zog sai

Kev siv ne yuav siv li cas?

1/ Mob ulcer noj ib zaug tsis pub dhau 7 nplooj ib hnub noj 2 zaug, noj kom puv 50 nplooj thiaj li zoo

2/ Mob ntshav tawm hauv cov nyhuv noj 7-13 daim ib hnub 2 zaug zom nqos cov kua

3/ Mob txia thiab mob siab daj noj 7 nplooj ib hnub 3 zaum noj kom puv 150 nplooj thiaj li zoo

4/ Mob raum noj 3-4 nplooj ib hnub 3 zaug noj puv 30 nplooj thiaj li yuav zoo

5/ Mob Mob ib ce noj 7-14 nplooj noj 2 zaug xwb zoo lawm

6/ Tsam plab noj 7-14 nplooj 2 zaug xwb zoo hlo lawm

7/ Mob qhov muag liab noj 7 nplooj muab 3 nplooj coj los tsoo kom mos mos muab npuab ib hmos tag kis zoo hlo lawm

8/ Mob ntshav siab noj 5-9 nplooj xwb nthav qis lawm xav kom zoo hlo yuav tau noj mus puv 100 nplooj los yog ntau dua

9/ Mob ntshav qab zib txiv neej noj 7 nplooj poj niam 9 nplooj within 90 hnub xwb zoo hlo lawm(noj kom puv 90 hnub)

10/ Siv tau rau cov lau qaib sib ncaws, tom qab tso sib ncaws sab sab los muab 2 nplooj tsoo kom mos mos rau no 3 hnub xwb nej tus lau qaib rov muaj zog li qub lawm.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puas xav paub tshuaj mob raum, ntxuav raum.......Nyob rau rooj teb no cov txiv neej mob raum coob heev muaj ib txhia kuj raug mus liam tshav vim lub raum tsis ua hauj lwm zoo lawm....muaj ib txhia neeg muag tshuaj lawv kuj hais tias lawv tej tshuaj zoo kawg tej zaum kuj zoo tiag thiab ntshe kuv tsis paub xwb yog leej twg ho mob raum los yog xav ntxuav yus lub raum kom huv thiab ua hauj lwm zoo tsis tag yuav mus lim ntshav los yog yuav tshuaj kim kim los noj kuv paub ib qho tshuaj nws yooj yooj yim xwb

1/ Noob txiv lwm tsib do hau (Lychi) 7 lub noob muab tsoo kom tawg muab ib daim ntaub dawb los kauv khi kom ruaj

2/ Raum npua 1 lub muab phua kom ua 2 txaug thiab muab cov hlab dawb dawb hlais kom tag tom qab ntawv muab hlais kom nyias nyias ua ib daim ib daim

3/ Cov kua zawv txhuv (zawv lwm 2) ib taig kom ntau tsawv

Muab tso ua ke kom tag rau hauv lub lauj kob fais fab ua mov teb chaws no (USA) thiab ntswj fais fab rau ua li yus ua mov kom ntev li 30 nas this kom txhua yam siav tag lau no ces muab rau tus mob noj....txhob noj cov phuas tsuas yog haus cov kua thaum muab ua siav lawm nws zoo li cov kua dis lawm xwb haus cov kua xwb ib hnub haus ib zaug li ntawv mus kom puv 3 hnub yog mob loj lawm es twb lim ntshav lawm ces muab lub raum npua ib sab rau tus neeg mob noj ua li no mus puv 2 weeks (14 hnub) seb zoo li cas.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thov hawm thiab ua tsaug txog tus xib fwb hauj sam ntawm no rau nws cov tshuaj uas tau qhia kuv

พระราชสุทธิญาณมงคล ( จรัญ ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua ntej thaum peb yuav mus tham txog tshuaj ntsuab kuv thov hawm thiab ua tsaug rau tus xib fwb saum toj no ua tsaug uas xib fwb tseem qhia tau ib co tshuaj ntsuab ntau tag zog rau kuv tau kawm.....kuv yuav tsis coj mus muag yuav nyiaj tiam sis yuav pab tib neeg sawv daws kom dim ntawm txoj kev mob nkeeg yuav mercy xwb raws li xib fwb tau pab thiab qhia rau sawv daws.

Peb cov kwv tij hmoob thaib muaj ib txhia tej zaum nej twb ho hnov los yog paub tus xib fwb ntawm no lawm thiab ib txhia kuj ho tsis paub txog nws thiab nws nyob lub wat thiab lub cas vam li hais kab ntawv thaib saum toj sauv

Tej zaum muaj qee tus hauv no kuj hnov txog zaj dab neeg แม่กาหลง(กาหลงบ้านบางมอญ) ntawm no lawm yom nws muaj tiag thiab tshwm sim rau tus xib fwb saum toj no thiab lub wat ntawm no ntau caum xyoo dhau los lawm. Nws yog ib tug poj dab uas thaum nws tuag lawm nws hem tib neeg heev li zaj dab neeg ntawm no nws yeej txaus ntshai tib yam nkaus li Mae Nak Pra Kha Nong uas yog ib tug poj dab neeg thaib ntshai ntshai thiab cav cav thaj tsam ze 100 xyoo dhau los no zaj dab neeg muaj xws li nram no:

Lub caij thaum ntawv mas Thaib lub teb chaws tseem tsis tau muaj kev vam meej ntau li tam sim no hluav taws xob thiab xov tooj thiab tsheb kuj muaj lawm tiam sis tsuas yog nyob rau nram nroog xwb cov zos uas nyob rau yaj sab hluav taws xob tseem mus tsis tau txog.

Nyob rau ib lub zos nyob yaj sab hauv lub xeev Singburi muaj 2 niam txiv tseem hluas hluas nyuam qhuav sib yuav tau tsis ntev thaum uas nyuam qhuav sib yuav ntawv mas nkaws kuj txawj sib hlub thiab tab sis dhau ntawv los ces zoo li tus txiv pheej muaj ntsis mus ua hluas nraug.....thaum ntawv ces tus niam los kuj khib heev thiab

Muaj ib hnub ces tus txiv tsis nyob hauv tsev lawm hnub ntawv ces yog hnub uas tus niam yuav tuag hnub ntawv yuav tsaus ntuj tus niam txawm mus ua hmo noj. Neeg thaib thiab neeg Nplog mas lawv nyiam ua tswv lawj nyob hmo ntawv ces tus niam txawm los ua hmo noj nws tseem tab tom tseev ib co ntses uas yog ntses tuaj kub (cat fish) nws hnov nws lub cev zoo li kub thiab sov heev li ua li cas los tsis zoo li nws thiaj li khiav mus hais rau ib tug pog laus uas yog lawv cov neighbor nyob ua ke ntawv thaum nws khiav mus txog rau ntawm tus pog laus ntawv tus pog laus pom nws ib ce lub ntsej muag dub doog tag hos ua tej lub tej lub hlwv luaj ntiv tes (yog mob yeeg) tus pog laus thiaj li nug hais tias yog ua cas nws thiaj li teb tias tsis paub yog vim li cas cas nws ib ce yuav kub thoob plaws li nws hais li ntawv tag nws kuj tsis thov tshuaj tsis thov dab tsi ntawm tus pog laus thiab nws cia li khiav los mus tsev lawm xwb los txog tib pliag xwb ces nws txawm tuag

แม่กาหลง tuag tag ces txawm muab ua kev cai tsuag tsuag tag txawm coj lub cev mus hlawv tom qab ntawv ces tus txiv txawm tsiv tawm hauv lub tsev mus lawm thiab ces tsis muaj neeg nyob lub tsev ntawv cia nws ua ib lub haunted house tseg xwb.

Nyob rau ib thaj tsam cig lub tsev ntawv lawv cog ib co txiv txhais (mangos) txiv cab thoj txiv mam mis, txiv lam yai ntau yam txog lub caij uas tej txiv ntawv txi siav tej menyuam zej zog tsis paub tab tuaj mus nyiag de coj los no tus niam poj dab ntawm no thiaj li tawm los hem ua menyuam yaus dhia poob plig tag rov qab los tsev

Muaj ib zaug niag tav su nrig menyuam yaus tab tom tuaj mus de txiv noj muaj ib tug txawm nce mus rau saum tsob txiv mus de hos ib co txawm nyob hauv lub hauv paus tos txiv no ua cas tus nce ntawv nws txawm nce mus txog saum ib nta xwb nws txawm pom muaj ib tug poj niam pom lub cev xwb tsis pom lub taub hau zaum ntawm tus ceg ntoo nws mam li saib mus rau ntawm tus ceg ntoo uas nyob ib sab ntawv no ua cas pom lub taub hau txawb ntawm tus ces ntoo niag plaub hauv sua yeev dauv lug rau hauv hos niag qhov muag, nplaig tawm tag ntev li ib tshim luag luag thiab ntsia ntsia tuaj rau niag menyuam ntawv ces niag menyuam ntawv txawm ntshai nws thiaj li nqis los lawv sib tw dhia los tsev lawm

Dhau li ntawv los ces tsis kam muaj neeg mus ze rau ntawm lub haunted house ntawv li lawm....tsaus ntuj xwb ces tib neeg twb pw tag lawm tej nyuag tub hluas uas tawm mus yos hluas nkauj ua si ntawv los twb tsis kam los ze thaj chaw ntawv hlo li.....fab fab heev tuaj lawm

Lub tsev ntawm no ces nws yog ib tug governor nws lub nws muab rented rau 2 niam txiv ntawv xwb tiam sis thaum ntawv tus governor ntawm no nws tsis ua nws txoj hauj lwm lawm lub sij hawm ntawv tus governor ntawm no nws thiab nws poj niam nkawv txawm khiav mus nyob rau nram nroog Bangkok lawm ntev ntev mam li los saib ib zaug xwb

Thaum zoo li no lawm ces yuav muab xauj los neeg tsis nyob lawm yuav muab muag pheej pheej yig xwb los tsis muaj neeg yuav lawm thiab thiaj li kav liam lub niag tsev nws nyob nws. Lub sij hawm ntawv ces muaj ib tug pog laus uas txheeb ze ob niam txiv tus tswv tsev ntawm no nyob ze rau ntawv thiab tus pog laus ntawm no los nws kuj yog ib tug ntseeg txoj kev cai hauj sam thiab nws kuj yog ib tug uas mus lub wat uas yog tus xib fwb kuv tso daim duab saud nws lub

Lub sij hawm thaum ntawv lub wat twb ua tau lawm tiam sis tseem tshuav lub tsev noj mov uas yuav npaj los mus rau cov tuaj pe hawm hauj sam,kawm hauj sam txoj kev ntseeg tau los noj mov ces tus xib fwb saum toj no nws thiaj li tiv tauj seb puas muaj leej twg muaj tej lub tsev qub qub uas tsis nyob lawm xav muab muag no ces nws yuav tso yuav cov ntoo ntawv coj los ua lub tsev mov ntawv xwb

Thaum no ces tus pog laus ntawv mam li tham qhia tus xib fwb hauj sam no txog lub tsev dab ntawv hais tias ob niam txiv tus tswv yuav muab muag thaj tsam tus nqi yog 3,000 baths tus xib fwb thiaj li mam txiav txim siab yuav

Thaum them nyiaj tag rau tus tswv lawm xib fwb hauj sam thiaj li mam coj neeg tuaj rhuav lub tsev ntawv thawj thawj kauj tsis ntse uas tus xib fwb no nce mus txog rau saum lub tsev zoo li cua txias zias hos tsev mas ua zog koog cuag yuav vau xwb xib fwb nyob tsis tau xib fwb thiaj li nqis rau hauv av thiab thov tias kom tus poj dab ntawv tsis txhob ua li ntawv kom nws nrog xib fwb mus lawm tom wat es mus kawm hauj sam kev cai ua ke lawm tov thiab kom tus poj dab ntawv muab kev koom tes nrog sawv daws sib pab nrhuav lub tsev ntawv coj mus ua dua tshiab rau tom wat

Nws thov tag li ntawv ces txhua yam kuj mus tau zoo tsis zoo li qub lawm lub tsev ntawv nws loj heev tiam sis zoo li lawv rhuav mas yooj yim heev lawv yog 5 leeg xwb tham tsam li 2 xuab moos xwb rhuav tag lawm

Txij ntawv los ces tus poj dab แม่กาหลง ntawm no lub npe uas hem hem tib neeg cia li ntsiag kiag txij hnub ntawv los tau 10 tawm xyoo txhua tus kuj xav tias tej zaum แม่กาหลง twb mus thawj thiab ua neeg tshiab dua lawm

Nyob nyob tau tau ib ntus thaum ntawv lub wat ntawm no twb pib muaj tib neeg tuaj ntseeg coob zuj zus tus xib fwb hauj sam ntawm no thiaj li hire tau 2 niam txiv txom txom nyem tuaj ua zaub mov pub rau tej qhua sawv daws noj nruab hnub tom qab xa tej menyuam mus kawm ntawv tag lawm ob niam txiv no thiaj li tuaj mus ua zaub mov rau sawv daws cov tuaj kawm hauj sam kev cai tuaj teev hawm noj ces tej nyuag zaub tej nyuag mov uas noj tsis tag los luaj zus ntim mus tsev huv si ua ua li ntawv tau ib ntus tus poj dab uas nws raws lub tsev ntawv los nws tseem nyob txhua yam nws pom tag li muaj ib hnub ces tus poj niam uas niaj hnub ntim tej zaub mov seem mus tsev no txawm cia li ua zoo nkaus li tus neeg raug dab tsis meej pem lam tau lam tham ib cov lus txawv txawv tias nws yog แม่กาหลง tus tswv ntawm lub tsev no thiab tus saib tej zaub mov ntawm no vim tias tus poj niam ntawm no pheej niaj hnub nyiag nws cov zaub mov mas nws thiaj li tsis txaus siab nws thiaj li nkag rau tus poj niam no lub cev xwb nws tsuas yog los warning kom lwm zaug tus poj niam no txhob nyiag tej zaub mov no lawm xwb hais li ntawv tag tsis ntev ces tus poj niam ntawv kuj xeev rov los lawm thiab

Nyob ntev thiab ntev ces tus poj dab แม่กาหลง ntawm no nws kuj rais ntawm tus dab los ua ib tug Angel lawm nws tsis nyob li tus dab hos nws nyob li tus Angel lawm qhov no yog xib fwb hauj sam qhia li ntawv vim rau qhov tias txoj kev cai ntseeg hauj sam nws yuav dhia kom dim ntawm txoj kev phem mus rau txoj kev zoo ib yam li tus poj dab ntawm no nws dhia dim ntawm dab mus rais ua ib tug Angel lawm (lus thaib lawv hu hais tias Thep los yog Nang Fa)

Qhov ntxiv ntawm no mus yog ib qho Experience uas ib tug Nais Thab Ham uas yog ib tug poj niam nws yog ib tug uas muaj txoj kev ntseeg kev cai hauj sam loj heev muaj ib hnub nws thiaj li tuaj mus kawm kev cai ncaj ncees thiab tuaj mus so rau lub wat ntawm no li 1 week nws piav tias muaj 1 hnub sawv ntxov tsees sawv daws tseem tsis tau sawv tiam sis nws yog tus xub sawv vim nws tshaib plab nws thiaj li mus nrhiav khoom noj tom lub kitchen seb puas muaj yam twg noj thaum nws mus txog rau tov hnov tsw qab heev (tsw perfume tiam sis nws yog ib co perfume uas tsw tau txawv tag nrho txhua yam nws tsis tau hnov dua los) nws saib mus rau pem lub qhov cub ua zaub mov cas pom ib tug hluas nkauj hnub nyoog thaj tsam 17-18 xyoo hnav cev ris tsho tsis xws tib neeg tej txawv dua ntawv thiab hais rau tus poj niam thab ham ntawv tias kom nws tos es tus hluas nkauj ntawv mam li serve los rau nws noj tsis ntev xwb zaub mov tiav tag thiaj li serve los cov zaub mov ntawv mas noj qab heev li tom qab ntawv tus hluas nkauj ntawv txawm tawm mus lawm tus hluas nkauj ntawm no nws zoo nkauj heev li tseem zoo tshaj li cov star uas ua movie thaib lawm thiab

Hnub ntawv tus nais thab ham poj niam ntawv mam li nug xib fwb ces xib fwb thiaj li hais tias tus hluas nkauj uas nws pom ntawv tsis yog leej twg tiam sis yog tus แม่กาหลง ntawm no xwb tam sim no nws yog ib tug Angel lawm

Yog leej twg nyiam kev cai hauj sam xav mus kawm kev cai hauj sam thov caw mus kawm tau rau lub wat ntawm no lawv qhia zoo heev txawm yuav mus nyob pes tsawg hnub pes tsawg hmo los zaub mov noj txhua yam yog dawb tag nrho tsis tau them ib qhov nyiaj hlo li tiam sis ris tsho hnav, phuam da dej nej yuav tau npaj nej mus......yog tias nej hmoov txog nej tseem yuav pom แม่กาหลง thiab los hais tsis tau.......li no tso

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

5/ Mob Cancer

Muab tsob tshuaj tsaug zog ntawm no 5 yam ua ke rhaub haus tag li ib ntus ces zoo lawm 5 yam xws li daim nplooj, cag, lub txiv, lub paj,tus kav los yog tag nrho ib tsob ua ke tib si

6/ Mob siab daj

Muab yam tshuaj ntawm no(kuv tsis paub npe hmoob xyov hu li cas) ib zaug li 2 ya ntev li ntiv tes coj los zom nqos thiab haus 2 dia zib muv nrog: Tseeb tiag tus tshuaj ntawm no nws zoo ntau hom mob xws li ntshav siab, ntshav qab zib puav leej zoo tag nrog xws li muab noj nyoos los yog rhaub haus

Tshuav txog 100 tawm yam thiab.....mam li tuaj tham ntxiv

Phoojywg ชอลิ่วเฮียง

Uatsaug koj coj tshuaj tuaj tso rua ntawm nuav. Yog koj muaj sab paab suavdlawg mas yeej tsis muaj kev tu sab rua Yia The Bull Mua kws tau ncaim peb lawm, vim tug mob sab dlaaj! Tabsis tu sab lig dhau lawm...... (Koj cov tshuaj qeb tim 6).

Koj cov tshuaj qeb tim 5, yog koj qha tau meej tshaaj nuav, los yog koj npaaj tau rua kuv. Kuv thov coj lug paab rua ib tug tuabneeg tseemceeb heev taamsim nuav.

Saib koj yuav nrug paab kuv tau le caag, cheem lubcaij nuav tseem tsi tau ua mob luj!

Uatsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leej twg muaj no qhia tuaj kuv mam li qhia tias zoo tshuaj dab tsi

1) zoo2 khaus

2) zoo tshuaj muaj ab tub

3) zoo yam txiv neej yam loj2 tuaj

:lol: :lol: :lol:

Hehehehe....J/K. IDK.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsob tshuaj kuv tso 4 daim duab saum toj nws yog tshuaj nyab laj kuv tsis paub tias npe hmoob hu li cas tab sis nyab laj hu ua Ng nws zoo ntau yam xws li nram qab no

1/ Poj niam nyob nruab hlis hlauv nyhuv de daim nplooj coj los zom noj nqos nws yuav zoo los yog rhaub haus zoo tib yam

2/ Zoo rau cov neeg laus mob laug los yog ua hauj lwm nyhav es mob de nplooj coj los rhaub haus los yog noj

3/ Zoo tshuaj ua npaws, tshav siab ntshav qab zis de cov nplooj tuav mos mos tim zib muv muab puab ua ib lub lub noj

4/ Zoo mob stroke muab ua li nqi 3 sauv noj

5/ Zoo tshuaj mob qhov txhab los yog pob txha dam muab tsoo qhwv

6/ Zoo thaum yus noj zaub noj mov mus es tsam tsam plab muab rhaub haus

7/ Zoo mob plab ulcer, los ntshav hauv plab los yog txoj hnyuv los yog lub zais zis, rhaub haus los yog muab noj (daim nplooj)

8/ Zoo mob txia (mob lub txia rau ntawm caj dab) Zoo mob siab daj (Hepatitics) muab noj

9/ Zoo mob raum tso zis los ntshav los yog tso zis nrov nrov tsis ntshiab(yog tias mob txeeb zig xwb no ces siv cov ntoo maj nyeg 2 tug kav coj los rhaub haus xwb ces nws ntaus tau cov txo zeb tawm tag los lawm)

10/ Zoo mob cancer rau hauv lub ntsws los yog lub siab.....yuav tsum tau muab cov nplooj coj los noj thaj tsam li 100-200 daim thiaj li yuav zoo

11/ Zoo mob qhov muab liab

12/ Cov poj niam nyob nruab hlis noj ib hnub 1 daim yuav ua rau muaj zog sai

Kev siv ne yuav siv li cas?

1/ Mob ulcer noj ib zaug tsis pub dhau 7 nplooj ib hnub noj 2 zaug, noj kom puv 50 nplooj thiaj li zoo

2/ Mob ntshav tawm hauv cov nyhuv noj 7-13 daim ib hnub 2 zaug zom nqos cov kua

3/ Mob txia thiab mob siab daj noj 7 nplooj ib hnub 3 zaum noj kom puv 150 nplooj thiaj li zoo

4/ Mob raum noj 3-4 nplooj ib hnub 3 zaug noj puv 30 nplooj thiaj li yuav zoo

5/ Mob Mob ib ce noj 7-14 nplooj noj 2 zaug xwb zoo lawm

6/ Tsam plab noj 7-14 nplooj 2 zaug xwb zoo hlo lawm

7/ Mob qhov muag liab noj 7 nplooj muab 3 nplooj coj los tsoo kom mos mos muab npuab ib hmos tag kis zoo hlo lawm

8/ Mob ntshav siab noj 5-9 nplooj xwb nthav qis lawm xav kom zoo hlo yuav tau noj mus puv 100 nplooj los yog ntau dua

9/ Mob ntshav qab zib txiv neej noj 7 nplooj poj niam 9 nplooj within 90 hnub xwb zoo hlo lawm(noj kom puv 90 hnub)

10/ Siv tau rau cov lau qaib sib ncaws, tom qab tso sib ncaws sab sab los muab 2 nplooj tsoo kom mos mos rau no 3 hnub xwb nej tus lau qaib rov muaj zog li qub lawm.

Ua tsaug os tij laug uas koj rov qab tuaj qhia tshuaj rau peb thiab

Kuv ntseeg tias yuav muaj qho tus coj mus siv tau rau lawv tus kheej los yog lawv tej txheeb ze thiab :)

Kuv tus kheej los yuav coj mus qhia kuv tsev neeg thiab

Thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thov hawm thiab ua tsaug txog tus xib fwb hauj sam ntawm no rau nws cov tshuaj uas tau qhia kuv

พระราชสุทธิญาณมงคล ( จรัญ ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

Ua tsaug koj tuaj qhia txog tus หลวงพ่อ จรัญ no thiab os.

Tus Haujsam no kuv paub zoo mas, Cov tib neeg uas tau paub nws life experience txog nws kev txais nws กรรม/hmoov/kev tsis zoo uas nws tau ua thaum yau lawv yeej kawm ua zoo xwb.

txog ntawm แม่กาหลง los kuv paub thiab mas ua tsaug

UA tsaug koj coj truaj share thiab os.

ขอ อานุโมทนา os :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

1) zoo2 khaus

2) zoo tshuaj muaj ab tub

3) zoo yam txiv neej yam loj2 tuaj

laugh.giflaugh.giflaugh.gif

Hehehehe....J/K. IDK.

Kaab Lag,

1, 2, 3, Koj txawj tshuaj kawg hab yom! Koj tub hastas koj tsi muaj experience le no ne? Koj qhov tshuaj experiment nuav zoo npaum le koj has kod puas yog?

1. Yog zoo zoo koj qhov khaus khaus dlaab tsi?

2. Yog koj siv xwb cale muaj ab muab tub pes tsawg tug lug lawm?

3. Koj siv rua leejtwg ces txawm luj luj tuaj lawm ntag?

Koj kuj qha ibyaam zoo zoo rua kuv kuam kuv ob lub mig luj luj hab es txhaj muaj zug nrug puab sib mos hab laud!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

1/ Tauj Qaib (ib txhia hu ua tauj dub)

Nws zoo rau mob pob txha mob nruab qaum mob roob hlaub tiv thaiv kom yus cov pob txha tsis txhob phom phom, tsaus muag tiv thaiv kom txhob mob raum, tiv thaiv diabetic thiab cholesterol

Muab cov tauj qaib coj los ziab tshav kom qhuav qhuav muab txhoov ib daim ib daim kom nyias nyias muab coj los kib qhuav (txhob rau roj) kom nkig nkig tsw tsw qab muab coj los rhaub haum tam dej tshuaj yej (tea)

2/ Qhuav Qhuav Qa hais lus tsis nrov

Muab qij thiab hwj txob (peper) coj los tuav sib xyaw ua ke tov nrog zib muv noj

3/ Poj niam coj khuab ncaws dawb

Muab txiv puv luj )pineapple) coj los xwv xyaw hmoov zeb sib(cov hmoov dawb dawb) kom siab muab chais noj

4/ Mob Plab Kiav txhab (Ulcer)

Hom tshuaj no mas zoo heev li: Muab cov txiv tsawb qe cov uas tseem nyoos nyoos ntsuab ntsuab coj los chais tej daim kom nyias nyias muab ziab tshav ntuj kom qhuav muab tuav ua hmoov tov nrog dej kub haus ib dia txiv tsawb tov nrog 3 diav dej kub: Muab lub pob tsawb nyoos coj los nrhaub haus cov kua nyeem nyeem xem xem yuav mus pab kho qhov kiav txhab to kom zoo.

5/ Mob Cancer

Muab tsob tshuaj tsaug zog ntawm no 5 yam ua ke rhaub haus tag li ib ntus ces zoo lawm 5 yam xws li daim nplooj, cag, lub txiv, lub paj,tus kav los yog tag nrho ib tsob ua ke tib si

6/ Mob siab daj

Muab yam tshuaj ntawm no(kuv tsis paub npe hmoob xyov hu li cas) ib zaug li 2 ya ntev li ntiv tes coj los zom nqos thiab haus 2 dia zib muv nrog: Tseeb tiag tus tshuaj ntawm no nws zoo ntau hom mob xws li ntshav siab, ntshav qab zib puav leej zoo tag nrog xws li muab noj nyoos los yog rhaub haus

Tshuav txog 100 tawm yam thiab.....mam li tuaj tham ntxiv

thov txim uas koj sau koj lub npe Thaib xwb kuv tsis paub.

tsob hmab koj hais zoo ntshav siab,ntshav qabzib saum no, lus hmoob ua hmab iab no xwb tsis sub,

puas yog noj es iab heev? yog iab ces yog li kuv hais saum no lawm..

ua tsaug rau koj cov lus zoo/qhia nawb mog...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg ชอลิ่วเฮียง

Uatsaug koj coj tshuaj tuaj tso rua ntawm nuav. Yog koj muaj sab paab suavdlawg mas yeej tsis muaj kev tu sab rua Yia The Bull Mua kws tau ncaim peb lawm, vim tug mob sab dlaaj! Tabsis tu sab lig dhau lawm...... (Koj cov tshuaj qeb tim 6).

Koj cov tshuaj qeb tim 5, yog koj qha tau meej tshaaj nuav, los yog koj npaaj tau rua kuv. Kuv thov coj lug paab rua ib tug tuabneeg tseemceeb heev taamsim nuav.

Saib koj yuav nrug paab kuv tau le caag, cheem lubcaij nuav tseem tsi tau ua mob luj!

Uatsaug

Ua tsaug ntau npoj yaig koj tuaj piav qhia kuv paub, tseeb tiag kuv kuj tsis paub tias tus koj hais ntawv nws mob li cas mob qhov twg vim koj los kuj tsis tau qhia thiab

vim tias kuv los kuj tsis muaj cov tshuaj uas hais los no kuv tsuas qhia hauv no rau nej xwn es nej mam li mus nrhiav nej coj los siv xwb

hais txog qhov uas puas guarantee tias zoo thiab tsis zoo kuv tus kheej kuv kuj tsis paub tsuas yog kawm mentsis dog dig ntawm tus xib fwb hauj sam los xwb tsis paub tseeb tias puas yuav zoo los tsis zoo tiam sis hais raws li nws hais mas yog yus siv es roj ntsha haum ces kuj zoo thiab hais txog li ntawm tus tshuaj mob cancer kuv kuj tsis sure tias nws puas yuav zoo 100% tiam sis raws li nws qhia mas tej zaum yuav pab tau ncua tus mob ntu puav thiab xwb xws li muab 5 yam ntawm tsob tshuaj coj los rhaub haus nws yog daim nplooj, lub txiv, lub paj, tus kav, thiab tus cag.

dhau qhov zoo rau cancer lawm, ib txhia tseem siv tus tshuaj no coj los rhaub ntxuav zoo mob kas cees

qhia li ntawv xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

1) zoo2 khaus

2) zoo tshuaj muaj ab tub

3) zoo yam txiv neej yam loj2 tuaj

:lol: :lol: :lol:

Hehehehe....J/K. IDK.

hahaha cas hais tau txhaus luag ua luaj li kuv tsis paub tias zoo tshuaj muaj ab tub thiab no nawb thiab zoo khaus

ua tsaug koj qhia tej zaum zoo tiag thiab

zoo txiv neej yam loj2 tuaj hahaha tej zaum yuav tsis zoo yog xav paub tias yam twg thiaj li ua tau rau txiv neej yam loj tuaj txhob poob siab kuv mam li qhia siv raws li nram qab no tiam sis mas kuv tsis paub xyov puas yuav work los tsis work yog leej twg xav sim ces lam sim seb puas work xwb

1/ siv tus tsiaj ntawm no nws cov roj muab nyoj kom nws ua cov oil kiag lawm

2/ siv tus tshuaj ntawm no nws cag

3/ siv tsob ntawm no tus cag

4/ siv tsob ntawm no tus cag tib yam

5/ siv cov rose (paj ntshua nplaim) ntawm no tus cag

6/ siv tsob ntawm no tib yam

7/ tsob ntawm no tib yam nkaus(tsis muaj duab)

8/ tus cag tshuaj ntawm no(max out for photo)

koj muab cov tshuaj ntawm no txhua yam tag nrho coj los rhaub ua ke muab nyoj kom kua lau kom tag tshuav cov kob tshuaj uas nyeem nyeem lawm xwb koj muab tov nrog tus nab tsiav saum toj no cov roj coj los pleev tsis ntev xwb ces txiv neej qhov loj tuaj lawm

(PS qhov no yog phab mab li formula xwb tsis paub tias nws puas yuav work los tsis work lam qhia sawv daws paub xwb thov txhob copy)

yog xav kom txiv neej li loj xwb mus rau ntawm ciam teb thaib thiab phab mab es mus yuav ntawm phab mab muaj cov pleev kom loj tuaj tib si phab mab muag pheej pheej yig xwb ib fwj 100 CC raug nqi nyiaj Dollars thaj tsam $15 xwb pleev tag xwb ces txaus siab hlo lawm tiag(xyov tsis paub puas yuav luaj khej dub li los tsis luaj nawb hahaha)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug os tij laug uas koj rov qab tuaj qhia tshuaj rau peb thiab

Kuv ntseeg tias yuav muaj qho tus coj mus siv tau rau lawv tus kheej los yog lawv tej txheeb ze thiab :)

Kuv tus kheej los yuav coj mus qhia kuv tsev neeg thiab

Thanks

Ua tsaug rau koj tib yam

Anou mo tha na tib yam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thov txim uas koj sau koj lub npe Thaib xwb kuv tsis paub.

tsob hmab koj hais zoo ntshav siab,ntshav qabzib saum no, lus hmoob ua hmab iab no xwb tsis sub,

puas yog noj es iab heev? yog iab ces yog li kuv hais saum no lawm..

ua tsaug rau koj cov lus zoo/qhia nawb mog...

ua tsaug father nature koj tseem tuaj koom thiab

yog mas kuv hnov ib txhia hu ua hmab iab tiam sis tsob hmab iab ntawm no tshaj li qhov kuv hais los sauv lawm nws tseem zoo tshuaj npaws thiab

raws li kuv hnov xov xwm hais mas tus tshuaj ntawm no tam sim no thaib muab coj siv kho tus kab mob H1N1 tiam sis nws pab thiab tab sis pab tsis tau tus dab tsi tsis npaum li cov vaccine (Influenza)

ua tsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thov txim uas koj sau koj lub npe Thaib xwb kuv tsis paub.

tsob hmab koj hais zoo ntshav siab,ntshav qabzib saum no, lus hmoob ua hmab iab no xwb tsis sub,

puas yog noj es iab heev? yog iab ces yog li kuv hais saum no lawm..

ua tsaug rau koj cov lus zoo/qhia nawb mog...

tshaj li qhov kuv hais lawm thaib tseem coj mus zom ua capsule ntim hauv hwj poom no nws zoo rau ntshav siab ntshav qab zib

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntxiv no mus peb ho yuav tham txog tus tshuaj ntawm no yom nws yog ib tug tshuaj rau txiv neej muaj zog muab cov cag coj los mus rhaub haus

tsob ntawm no raws li hais mas nws zoo tiag tiag txij neej hnub nyoog 55 xyoos rov hauv tau haus tus ntawm no tag yuav tsum work xwb xwb los yog muab tsawg tshuaj nrog tsov(tiger) tus peeb (tus kuv phem es noj) raws li nej pom ntawm no

tus cag zoo li no (sorry always error

(PS kuv tsis recommanded kom nej mus siv Mountain Lion tus peeb nawb hahaha yuav tsum yog tiger tus xwb nws thiaj work)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bro ua tsaug koj teem qhia tshuaj ntxiv thiab :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now