Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Luas Tsi Hu Txhob Teb

14 posts in this topic

Posted · Report post

Tej Laug has le nua ca, es puas yog ib qhov zoo los yog ib qhov phem tag?

Luas tsi tau hu, yug txhob laam teb. Luas tsi thov txug, txhob maaj moog cawm?

Zoo le Moob hab Nplog uaneej tau nqaim zog lawm los yog le caag? Puas yog vim yug muaj tsi txaus yuav paab - los yog vim yog Moob yuav cai (ntsej muag hwv? Yog yug teb los yog paab lawm, ua caag luas ho yuav tsi muab yug saib rua qhov dlawb qhov huv? Uacaag yuav maub ua ib qho teebmeem hab?

post-5869-126802619211_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej Laug has le nua ca, es puas yog ib qhov zoo los yog ib qhov phem tag?

Luas tsi tau hu, yug txhob laam teb. Luas tsi thov txug, txhob maaj moog cawm?

Zoo le Moob hab Nplog uaneej tau nqaim zog lawm los yog le caag? Puas yog vim yug muaj tsi txaus yuav paab - los yog vim yog Moob yuav cai (ntsej muag hwv? Yog yug teb los yog paab lawm, ua caag luas ho yuav tsi muab yug saib rua qhov dlawb qhov huv? Uacaag yuav maub ua ib qho teebmeem hab?

cov lus no ces txhais tias luag tej plaub tej ntug tsis txog yus nkig

nyob twj ywm thiaj tsis tau kua txob

yog luag thov lawm, pab luag thiaj muaj tx-iaj muaj ntsig

luagthiaj pom yus txoj kev pab muaj nqis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov lus no ces txhais tias luag tej plaub tej ntug tsis txog yus nkig

nyob twj ywm thiaj tsis tau kua txob

yog luag thov lawm, pab luag thiaj muaj tx-iaj muaj ntsig

luagthiaj pom yus txoj kev pab muaj nqis

Kev pab neeg, pab ntau zaus ces ciali ua rau yus dhau los ua tus neeg luag abuse yus lub zog pab lawm. Thaum yus deny tej kev pab uas lawv abuse yus ces lawv chim siab! :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev pab neeg, pab ntau zaus ces ciali ua rau yus dhau los ua tus neeg luag abuse yus lub zog pab lawm. Thaum yus deny tej kev pab uas lawv abuse yus ces lawv chim siab! :lol:

muaj tseeb mas

yus xav qhov zoo yus ab xwb

tim sis yeej muaj qee zaug rov tsis pab yus kiag li

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev pab neeg, pab ntau zaus ces ciali ua rau yus dhau los ua tus neeg luag abuse yus lub zog pab lawm. Thaum yus deny tej kev pab uas lawv abuse yus ces lawv chim siab! laugh.gif

Puab chim sab ces, puab hab peb txawm sib cais paab cais pawg lawm !!!

Ces yug txawm tsi xaav paab lawm...... yuav ca luas tuaj thov, tuaj pe kuas hauvcaug to qhov mas yug maam ua txuj teb has tas, "Koj yog kuv kwv kuv tij es, kuv txhajle paab zab nuav xwb nawb... lwm zag mas tsi yog 12 laag mas tsi thub lab le ntaag ho..."

Ib feem kuv pum mas yog pheej laam paab xwb, yeej tsi xaav paab le los, xaav has tas xaab naj lwm zag nyaj luas yuas paab, yuav pauj rov rua yog hab...

Txhais has tas, yog kuv paab koj mas koj yuav tsum paab kuv hab txhaj le paab laid! Puas zoo le yog ua luam ne???? laugh.giflaugh.gif laugh.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

muaj tseeb mas

yus xav qhov zoo yus ab xwb

tim sis yeej muaj qee zaug rov tsis pab yus kiag li

Tswj

Koj puas tau paab leej twg lawm es, luas yuav tsi ncu koj txaj ntsis le mad? Tog koj tsi kaam moog paab $$$ rua cov ntxhais Moob Suav, Moob Nplog, Moob Thaib le Vahumsibluag lawm los, vim puab ua le caag rua koj lawm nad?

Pav tuaj qha kuv saib, kuv maam nrug koj khu rua nad...... hehehhehehehe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tswj

Koj puas tau paab leej twg lawm es, luas yuav tsi ncu koj txaj ntsis le mad? Tog koj tsi kaam moog paab $$ rua cov ntxhais Moob Suav, Moob Nplog, Moob Thaib le Vahumsibluag lawm los, vim puab ua le caag rua koj lawm nad?

Pav tuaj qha kuv saib, kuv maam nrug koj khu rua nad...... hehehhehehehe

haha

koj npaj pab dab tsi lawm na?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

haha

koj npaj pab dab tsi lawm na?

HEheheheh Tijlaug Tswj,

Koj nyuas kwv nuav xaav npaaj yuav moog paab cheem maixiong tsi pub nchais plaubhau nua vim maixiong muaj ib qhov zoo zoo kuv xaav xaav tau le laid? Koj ua tij koj saib puas tsimnyob xwb las as! Kuv xaav mas yuav zoo dlua le moog paab cov txhais Moob tim Nplog nua nad!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puab chim sab ces, puab hab peb txawm sib cais paab cais pawg lawm !!!

Ces yug txawm tsi xaav paab lawm...... yuav ca luas tuaj thov, tuaj pe kuas hauvcaug to qhov mas yug maam ua txuj teb has tas, "Koj yog kuv kwv kuv tij es, kuv txhajle paab zab nuav xwb nawb... lwm zag mas tsi yog 12 laag mas tsi thub lab le ntaag ho..."

Ib feem kuv pum mas yog pheej laam paab xwb, yeej tsi xaav paab le los, xaav has tas xaab naj lwm zag nyaj luas yuas paab, yuav pauj rov rua yog hab...

Txhais has tas, yog kuv paab koj mas koj yuav tsum paab kuv hab txhaj le paab laid! Puas zoo le yog ua luam ne???? laugh.giflaugh.gif laugh.gif

Real situation: Kuv ibtxwm pab tus neeg no, ua rau kuv kev pab dhau los ua kev abuse kuv lub zog lawm. Txawm lintawd los ua siab ntev pab saib tus neeg no puas muaj siab muaj jws. Tsis ntev los no, kuv pojniam thov kom nkawv pab wb haulwm mejis rauqhov wb muaj num yuav mus txawv xeev. Tus niam teb tias gawv tsis khoom. Wb yeej paub tias gawv khoom kawg. Tsamno ces tsis tshua muaj cuabkav tuaj thov kuv pab lawm. Cia ntev mus saib yuav zoo licas. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Real situation: Kuv ibtxwm pab tus neeg no, ua rau kuv kev pab dhau los ua kev abuse kuv lub zog lawm. Txawm lintawd los ua siab ntev pab saib tus neeg no puas muaj siab muaj jws. Tsis ntev los no, kuv pojniam thov kom nkawv pab wb haulwm mejis rauqhov wb muaj num yuav mus txawv xeev. Tus niam teb tias gawv tsis khoom. Wb yeej paub tias gawv khoom kawg. Tsamno ces tsis tshua muaj cuabkav tuaj thov kuv pab lawm. Cia ntev mus saib yuav zoo licas. :)

vahuamsibluag

nkawv txawm tsis pab los yus yuav tau pab pab rau, ib hnub nkawv yuav txaj qhov muag cuam tshuam lub caij luag lwm tus yuav hais rau nkawv tias, luag twb pab pab neb es ua cas neb yuav zoo li no? Ces thiaj li zoo koj siab ntag :) :) :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

vahuamsibluag

nkawv txawm tsis pab los yus yuav tau pab pab rau, ib hnub nkawv yuav txaj qhov muag cuam tshuam lub caij luag lwm tus yuav hais rau nkawv tias, luag twb pab pab neb es ua cas neb yuav zoo li no? Ces thiaj li zoo koj siab ntag :) :) :)

HAIS: pab dab tsi naj?????????????PAB NYIAJ LOS YOG PAB UA MAJ TSIS KAM QHIA LUB NTSIAB NE YUAV UA CAS UA MAJ;!!!!!!!!!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

luag tsis hu txhob teb **luag tsis thov txhobpab**

tej laus yeej hais tseg lawm yog 2 nqe lus no yus tsis xyaum xim nws yuav raug yus tus kheej yeej muaj tiag lub suab teb muaj nqis tshaj 12 lag nyiaj kev pab muaj nqis tshaj 36 lag nyiaj no nawb:yog yus hnov 1 lub suab hu tsis yog yus lub npe lam teb tub qaug luag muab koj nplua 12 lag nyiajyus tsis them luag muab yus tua: muaj 1 zaug peb khiav ntawm lub zos phus koob mus rau looj ceeb mus txog ze rau lub taw phu fab txawm hnov 1 lub suab hu tsis muaj npe " nais khu duas xim cia li teb thiab khiav mus lawm peb cov me nyuam tub kawm ntawv maj mam mus xauj no pom 1 pab tub puv cia li ntes tus xib hwb ntawd lawv muab khi ntaus tas ces lawv muab nws tua rau ntawd tus ntoo khi tsis daws nws li peb nkaum tau 1 hnub tom qab mam rov los saib nws tuag khi rawv ntawd ntoo" peb cov tub kawm tuaj mus yuav txog rau looj ceeb txog ntug dej naj nyeej peb pom 1 pab hmoob quaj qw peb maj mam mus xauj nomuaj 3 tus twm muab 2 yawg puav nrau lawvnce laum 1 tug ntoo xwb tus ntoo ntawd pus tsis taus lawv pheej vau yuav lov mus rau 3 tug twm peb tus phooj ywg ua ke nws yog tus hlob nws hais tias mus pab no peb tsis mus hos nws mus ces twm muab nws rau tuag twm khiav lawm peb thov kom 2 yawg pab nkawv hais tias nws li luag cav tsis tau thov nws tsuas nros nws 2 yawg cia li mus caum 3 tus twm ntawd dua lawm .peb tuaj txog looj ceeb mus hais rau cov kwv tij tseem muab peb nplua 1 leeg 36000kis nyiaj rau tau phooj ywg twm nrau tuag yog yawg cob moos hmoob ua tus nplua peb hos tsis them ces muab kaw 1 leeg 15 xyoos no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HAIS: pab dab tsi naj?????????????PAB NYIAJ LOS YOG PAB UA MAJ TSIS KAM QHIA LUB NTSIAB NE YUAV UA CAS UA MAJ;!!!!!!!!!!!!!!!!

Ntawm kuv feem kev pab mas yog pab rau fab tswvyim thiab ntaub ntawv txhua yam nws thov kom kuv pab. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

luag tsis hu txhob teb **luag tsis thov txhobpab**

tej laus yeej hais tseg lawm yog 2 nqe lus no yus tsis xyaum xim nws yuav raug yus tus kheej yeej muaj tiag lub suab teb muaj nqis tshaj 12 lag nyiaj kev pab muaj nqis tshaj 36 lag nyiaj no nawb:yog yus hnov 1 lub suab hu tsis yog yus lub npe lam teb tub qaug luag muab koj nplua 12 lag nyiajyus tsis them luag muab yus tua: muaj 1 zaug peb khiav ntawm lub zos phus koob mus rau looj ceeb mus txog ze rau lub taw phu fab txawm hnov 1 lub suab hu tsis muaj npe " nais khu duas xim cia li teb thiab khiav mus lawm peb cov me nyuam tub kawm ntawv maj mam mus xauj no pom 1 pab tub puv cia li ntes tus xib hwb ntawd lawv muab khi ntaus tas ces lawv muab nws tua rau ntawd tus ntoo khi tsis daws nws li peb nkaum tau 1 hnub tom qab mam rov los saib nws tuag khi rawv ntawd ntoo" peb cov tub kawm tuaj mus yuav txog rau looj ceeb txog ntug dej naj nyeej peb pom 1 pab hmoob quaj qw peb maj mam mus xauj nomuaj 3 tus twm muab 2 yawg puav nrau lawvnce laum 1 tug ntoo xwb tus ntoo ntawd pus tsis taus lawv pheej vau yuav lov mus rau 3 tug twm peb tus phooj ywg ua ke nws yog tus hlob nws hais tias mus pab no peb tsis mus hos nws mus ces twm muab nws rau tuag twm khiav lawm peb thov kom 2 yawg pab nkawv hais tias nws li luag cav tsis tau thov nws tsuas nros nws 2 yawg cia li mus caum 3 tus twm ntawd dua lawm .peb tuaj txog looj ceeb mus hais rau cov kwv tij tseem muab peb nplua 1 leeg 36000kis nyiaj rau tau phooj ywg twm nrau tuag yog yawg cob moos hmoob ua tus nplua peb hos tsis them ces muab kaw 1 leeg 15 xyoos no.

TXOOV

kev sib pab mas peb Hmoob pheej thwm thwm qhov yuav ntsej muag li no ces, kawg taug lawm los yuav tsis muaj caij tau pab li laud! Yuav zaum tos luag txho caug thov los pe tas mam li pab ces, Hmoob lub niag neej thiaj muaj tsis txaus noj li ntag los mad!

Yog koj pab kuv, kuv los pab koj mas Hmoob nyaj yuav pom kev vam meej thiab nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0