Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Thawj Tus Hmoob Yug Nyob Teb Chaw Twg

10 posts in this topic

Posted · Report post

NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG

MeTubHmoob,

The only person that might be able to give you a start is "Chiv Keeb Fuam Yuaj"! He seems to know little bit

about Hmong or should I say our origins(root)? Go and talk(ask)him some questions! Good topic. Thank you. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MeTubHmoob,

The only person that might be able to give you a start is "Chiv Keeb Fuam Yuaj"! He seems to know little bit

about Hmong or should I say our origins(root)? Go and talk(ask)him some questions! Good topic. Thank you. :D

Hello Me Tub Soj Ntsuam, can you tell me how can I can contact Chiv Keeb Huaj Yuaj?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo me tub ntsoj ntxais ntsuag Hmoob. Kuv paub tias ntuj chiv keeb lub noob Hmoob tshwm sim rau qhov twg tab sis tej zaum tsis tau yog caig qhia rau nej. Tiam sis yuav qhia tias vim li cas me tub ntsoj ntxhais ntsuag Hmoob thiaj tau ua ntsoj ua ntsuag tsis muaj teej rov muaj tug, tsis muaj txuj tsis paub ci. 8500 xyoo dhau los menyuam Hmoob nej rov taw tuam ntuj tuas nej niam, nej txiv, nej vaj, nej fwv. Thaum Hmoob niam Hmoob txiv rov pem ntuj luag thiaj qaws zog Hmoob txoj koob txoj hmoov, Hmoob txuj Hmoob ci rov tas lawm thiab cia Hmoob ua ntsoj ua ntsuag kom txaus.

Nej menyuam Hmoob yuav ntseeg thiab tsis ntseeg yog nej kev txhiav txim siab ntawm tus kheej thiab rau tsob Hmoob. Menyuam Hmoob tsis mloog lus thiaj yuav tsum tau muab tseb mus kom puv cuaj meem teb yim chaw rov qab mus khawv nej txuj nej ci, vim thaum ub Hmoob tsis mloog lus. Luag lwm haiv thiaj thov Hmoob mentsis txuj ci mus ua neej lawm.

Zoo caij nyoog mam tham dua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hello Me Tub Soj Ntsuam, can you tell me how can I can contact Chiv Keeb Huaj Yuaj?

MeTubHmoob,

If you are a member,you could just PM message to Chiv Keeb Fuam Yuaj. Since you're only

a guest I guess you will have to find him (Chiv Keeb Fuam Yuaj) and post a message. I'm

sure he'll say something back. Sorry I couldn't do much to help you. Thank you.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo me tub ntsoj ntxais ntsuag Hmoob. Kuv paub tias ntuj chiv keeb lub noob Hmoob tshwm sim rau qhov twg tab sis tej zaum tsis tau yog caig qhia rau nej. Tiam sis yuav qhia tias vim li cas me tub ntsoj ntxhais ntsuag Hmoob thiaj tau ua ntsoj ua ntsuag tsis muaj teej rov muaj tug, tsis muaj txuj tsis paub ci. 8500 xyoo dhau los menyuam Hmoob nej rov taw tuam ntuj tuas nej niam, nej txiv, nej vaj, nej fwv. Thaum Hmoob niam Hmoob txiv rov pem ntuj luag thiaj qaws zog Hmoob txoj koob txoj hmoov, Hmoob txuj Hmoob ci rov tas lawm thiab cia Hmoob ua ntsoj ua ntsuag kom txaus.

Nej menyuam Hmoob yuav ntseeg thiab tsis ntseeg yog nej kev txhiav txim siab ntawm tus kheej thiab rau tsob Hmoob. Menyuam Hmoob tsis mloog lus thiaj yuav tsum tau muab tseb mus kom puv cuaj meem teb yim chaw rov qab mus khawv nej txuj nej ci, vim thaum ub Hmoob tsis mloog lus. Luag lwm haiv thiaj thov Hmoob mentsis txuj ci mus ua neej lawm.

Zoo caij nyoog mam tham dua

Kuv agree nrog koj thiab os Sis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG

Tug phoojywg Me Tub Hmoob,

Thov txim, zoo le tsi pum koj lub nyuas post nua le tag. Ua caag nub nuav xyeej sijhawm, ho ua zoo saib maam le pum koj lub post nuav, mas twb muaj ib hli lawm es, yuav ua caag ua?

Koj lulug nug mas, has tseeb yeej tsi nyuaj rua qhov yuav teb le. Meb 2 nyuas yuav muab pov rua kuv los, yeej yuav tsi tau dlaab tsi rua peb noj le os! Vim yeej tsi muaj ibleeg leejtwg yuav txawj paub txug thawj thawj tug Moob hlo le. Leejtwg xaav hastas nwg paub mas, tsuas yog 2 txuj hauv kev xwb;

1. Ua npau suav xaam hastas paub!

2. Muaj dlaab mlooj coj moog qha paub!

Moob tub paub tsi txug puab tug yawm 200 xyoo dhlua lug nuav es, yuav ua caag has tas paub txug thawj thawj tug Moob tsheej 10,000 xyoo? Moob tub paub tsi tau Tswb Xyov Taum ua Fuabtais xyoo twg es, yuav has paub thawj thawj tug Moob mas, ntshai yog NTSE dlua qhov twg lawm!

Lub npe Moob, peb tub txhais tsi meej taag. Livxwm Moob tub taug tsi txug cov nyuas npe zog nyob Suav teb.

Wow......... yog leejtwg txawm has tas nwg paub mas, yawm saub tub piv tsi tau los mad! Tug nyuas hluasnkauj Moob ntxim nyam ua luaj nuav yog hom Moob dlaab tsi, peb twb caav tsi meej los mas!. Thaam le nuav ua ntej, maam le thaam dlua - txhaj muaj lug thaam!

post-5869-126913904503_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG

Me Tub Hmoob,

Kuv yog Poobzoo_thajyeeb tau ua lojleeb ncig ntun ncig teb los txog ntawm koj lub Topic no, koj nug txog noob Hmoob yug nyob lub teb chaws twg? Hais txog tej no peb Hmoob tsis muaj ntaub ntawv ua pov thawj txawm peb yuav hais li cas los yeej tsuas yog peb tus kheej txoj kev xav lawm xwb. Peb Hmoob tau khiav tso khiav puv ua tu zus ua ntej peb cov pog koob yawg koob los nyob tuam tshoj. Peb keeb kwm Hmoob tsis muaj ntaub muaj ntawv teev zias cia tsuas yog peb khaws cia ntawm peb lub ncauj xwb, yog no cov paub lawv dhau.

Raws li kuv tau nyeem 1 phau ntawv yog 1 tug txiv plig yog neeg Fabkis (French) tau sau hais txog peb Hmoob keeb kwm. Phau ntawv no yog sau ua ntawv Fabkis to qab no peb Hmoob tuaj mus nyob Fabkis teb peb Hmoob kuj muaj txhais ua ntawv Hmoob lawm. Raws li tus sau paub ntawv no tau teev hais tias Hmoob lub teb chaws yug Hmoob yog lub teb chaws hu ua "Pimar/Pymar" lub teb chaws no nyob rau ntawm "Midde East" puas lub teb chaws "Syria".

Tus sau phau ntawv no hais tias Hmoob tshawm sim tau ntau pua xyoo lawm, Hmoob raug cov neeg nyob lub teb chaws "Pimar/Pymar" no caum tua Hmoob ces Hmoob thiaj khiav ua ntu zus los nyob rau Russia, Mongolia, Manchuria teb chaws tuam tshoj tas ntawm peb Hmoob mam los nyob rau sov tshoj. Tej no tsis muaj leej twg paub tsuas yog tus txiv plig Fabkis tau hais nyob ntawm nws phau ntawv teev tseg xwb.

Kuv lam tham li no xwb yog hais tias tsis muaj tseeb no los thov zam lub txheej rau kuv. Yog leej twg paub no thov ho coj tuaj qhia pub rau peb tau kawm peb Hmoob li keeb kwm tiag tiag.

Poobzoo_thajyeeb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv los kuj tsis paub ib yam thiab muaj coob leej kuj hais sib txawv ib co hais tias hmoob los suav teb los thiab los ib co mam ho hais tias tawj tug hmoob mam tswm sim nyob sab southern of American los tab sis tsuas hnov luag tham xwb tsis tias yog li cas nej leej twg paub no kuj piav rau peb mloog seb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0