Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Dab neeg sib hlub.

19 posts in this topic

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tuaj sau ntxiv ma Poj Cuag

Kuv yuav nrog koj nyeem koj zaj dab neeg ntxiv na :D

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tuaj sau ntxiv ma Poj Cuag

Kuv yuav nrog koj nyeem koj zaj dab neeg ntxiv na :D

Ua li cas es koj yuav sau tau tusiab thiab zoo ua luag li os...yog tias tau hlub lawm ntshe yuav tsis pub ploj hauv lub neej mus li..tab sis mas ntshe tsis muaj tseeb xwb,es lam hais kom dhau ntawm lub ncauj ntshe yauv tsis muaj tseeb os. vim tib neeg tsuas hais tau xwb yeej ua tsis tau kiag li, lam hais thaum tseem tsis tau tau xwb. lwm hnub tau hlub lawm ces saib tsis muaj nuj nqis li lawm os cov phooj ywg....yuav xaiv kom tau ib tug zoo hlub mas ntshe yeej tsis yooj yim kiag rau yus os mog...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tuaj sau ntxiv ma Poj Cuag

Kuv yuav nrog koj nyeem koj zaj dab neeg ntxiv na biggrin.gif

Hlubtxhuatiam, koj xav tias nws puas tseem ciaj lawm nev yod? She will be forever gone yog niampojcuag tsis hais ntxiv lawm ces ntshe yuav tsis muaj tus mus caum lauv yom?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Lis ntaj toog thiaj li noj tshais tag nrho, ces nws thiaj li tawm mus rau nraum zoov lawm. Nws thiaj li xav tias yuav ua li cas es nws thiaj li yuav mus nrhiav tau Muas nkauj ntsum no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Sis rov tuaj zau ntxiv os xav xav paub the next series lawm seb lis ntaj toog puas mus caum tau maum nkauj ntsum rov los os......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lis ntaj toog thiaj li noj tshais tag nrho, ces nws thiaj li tawm mus rau nraum zoov lawm. Nws thiaj li xav tias yuav ua li cas es nws thiaj li yuav mus nrhiav tau Muas nkauj ntsum no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lis ntaj toog thiaj li noj tshais tag nrho, ces nws thiaj li tawm mus rau nraum zoov lawm. Nws thiaj li xav tias yuav ua li cas es nws thiaj li yuav mus nrhiav tau Muas nkauj ntsum no.

Tus phoojywg Lis ntaj toog tus hluas nkauj lub npe koj hais tsis khw lawm.

Nws yog ib tug ntxhais uas muaj muaj dab muaj tsov los thiab muaj pojntxoog los tos xwb.

Nws tsis yog nkauj hmoob muas os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej dabneeg nov tsis muaj qab ntxhiab nyob tiam neej nov lawm os txawm muaj neeg xav ua xav tsim los ua tsis tau li ntawd lawm vim tib neeg tiam nov ntse thiab keej heev lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv niam pojcuag txoj dab neeg los xaus li nov lawm xwb os tsis muaj ntxiv lawm os.

คูณพี่และน้องน้องจ๊ะ เราอย่างจะขอให้พี่และน้องน้องจงลึมเราไปเสียกันหมกเถ้อ.

เพราะว่าเราไม่ต้องกันคนร้ายเยอะแยมากหมายมาทําร้ายพวกเรามากแช่นี้.

ถ้าพี่พี่น้องน้องไม่มาเราก็รู้ว่าพี่พี่น้องน้องไม่มาแล้ว.

หนูไม่เคยเชื่อคนแปล่นหน้าแปล่นตามาบันหคับหนูทําอย่างนี้อย่างโน่อเอาตัวนี้เอาตัวโน่น.

หนูขอให้พี่พี่น้องน้องรักษาตัวเอ็งของพี่พี่น้องน้องก็พอใจแ้ล้วจ๊ะ.

อย่างให้ทูกคนลึมหนูไปเสียเท่านี้.

และจําเสมอว่าความจริงใจและความม่านคงของหนูจะอยู่ไปตลอกซิวิตในกลาบนี้.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puag thaum ub ov muaj ib tug xeev laus hauv zos muaj ib tug tub xwb lau...Tus me tub lub npe hu ua Lis ntaj toog.

Thaum me tus me tub Lis ntaj toog nto hluas lawm ces nws txawm mus tham tau ib tug ntxhais xeev laus qab zog uas nyob rau ib lub zos tsis deb ntawm lawv lub zos ntawd thiab tsuas yog kem tib lub roob loj loj siab siab kem bet ween ob lub zos xwb.

Tus ntxhais lub npe hu ua Muas nkauj ntsum.

Ces Lis ntaj toog thiab hmoob muas ntxhais nkauj ntsum nkawd sib tham sib tham tau ib nyuag ntu ntev loo lawm laud.

Txiv nraug lis ntaj toog hlub thiab nyiam hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum heev thiab hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum los hlub thiab nyiam txiv nraug lis ntaj toog kawg nkaus li.

Yog li ntawd Txiv nraug lis ntaj toog thiaj tuaj qhaib hmoob me ntxhais nkauj ntsum tseg vim txiv nraug lis ntaj toog yuav los mus nrog teb nrog chaw sib tw ua nom ua tswv tas tso mam rov mus tos hmoob me ntxhais nkauj ntsum los nrog nws nyob yuav ua poj niam.

Ces Txiv nraug lis ntaj toog yuav rov los tsev lauj, txiv nraug lis ntaj toog thiaj hais rau hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum tias, Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum, koj nyob tos kuv mog, kuv yuav mus nrog lawv sib xeem ua txwj laug ces kuv mus txog hmo nyuj hli xiab 15 kuv mam rov tuaj ntsib koj.

Txiv nraug lis ntaj toog hais tas ces nws txawm rov los lawm lauj, nws mus nrog luag tej tub nom tub tswv sib xeem kev ua nom ua tswv tsis txawj tas li vim yog lis ntaj toog thiab muas nkauj ntsum teem caij tsis yog caij teem tau niaj dab niaj tso caij lawm ces dab thiab tsov los tshoov tshoov lis ntaj toog siab kom hauj lwm txhob tiav thaum txog hmo ntawd ces dab poj ntxoog thiaj tau los ntsib hmoob muas nkauj ntsum.

Muaj dab muaj tsov los yuj yuj hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum ces nws txij nkaus hnub Lis ntaj toog rov loo lawm xwb hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum txawm pib tsis xis neej, nws niaj hnub nyob tsev tib tug me daj ntseg lis xwb lauj los nws niam thiab nws txiv lawv hlub hlub nws ces lawv cia nws zov tsev xwb, qaib npua xwb los twb tsis txib kom nws mus pub.

Thaum txog hmo niag xiab 15 ov, lub niag hli loj loj puv nkaus hos pom pom kev qaim hli nrig lauj, ua cas tsau ntuj zuag qaib npua nce cooj zom zawm thiab neeg zejzog pib nce chaw pw xwb ces D-E-V pib tom tsauj zis dua nram hmoob muas nkauj ntsum lawv lub txhab ntim pob kws lawm tsheej tsaug xwb lauj.

Hmoob muas me ntxhais nkauj ntsum thiaj hais rau nws niam tias D-E-V tom tom li tej zaum yog Lis ntaj toog tuaj lawm los cas ntshe Lis ntaj toog txaj txaj muag tsis los tsev es tuaj nkaum nram qab txhab pob kws los ua cas D-E-V yuav tom ua luaj kom nws niam cia nws mus saib seb puas yog.

Ces Hmoob muas nkauj ntsum niam thiaj cia nws tawm mus saib, thaum nws tawm mus txog nraum zoov ov khoov xauj hauv lub qab txhab no pom ib tug dub dub sawv puag tom sab kaum ncej txhab ces hmoob muas nkauj ntsum txawm poob siab nthav lau, hmoob muas nkauj ntsum hu tias Lis ntaj toog koj tuaj lawm lod? ces tus niag sawv dub dub tod txawm teb tus niag suab laus nkoos tias, Aws kuv tuaj lawm thiab txawm muab txhais tes cev tau ib thooj mov rau muas nkauj ntsum thiab hais tias; Muas nkauj ntsum koj noj qhov mov no os ces Muas nkauj ntsum ntshai ntshai lau.

Muas nkauj lam txais thooj niag mov muab coj los hnia cas tsw tsw kub nyhiab ces muas nkauj ntsum txawm tig rov los mus tsev thiab muab cuam ntia rau d-e-v noj thaum nws yuav nkag los hauv tsev lawm.

Hmo ntawd ov, hmoob muas nkauj ntsum ntshai ntshai heev lauj nws txawm hu kom nws niam los nrog nws pw vim nws mob mob taub hau no ces nws niam thiaj los ua nws luag pw.

Muas nkauj ntsum nkawd ob niam ntxhais pw ib tsam txog ib tag hmo uas neeg zej zog pw ntsiag twb to tas huv si lawm ces txawm hnov ib lub suab los hu quaj hu quaj nrhiav hmoob muas nkauj ntsum tabsis hmoob muas nkauj ntsum tsisteb li ces tus poj ntxoog hu hu hmoob muas nkauj ntsum txawm cem tias kuv nim hu tsis teb kiag puam chawj mas tag kis xwb ces tau los lawm.

Tag kis qaib quas laws xwb ces hmoob muas nkauj ntsum cia li mob heev heev lau, leej niam thiab leej txivnrog rau neeg zej zog ua cas los hmoob muas nkauj ntsum cia li daj zus, daj zus ces cia li hais tsis taus lus thiab tuag lawm lauj.

Lawv hu hu tsis hnov thiab muas nkauj ntsum lub cev txias to txhav qhi lawm xwb ces lawv thiaj muab muas nkauj ntsum pam.

tib hnub tom qab uas muas nkauj ntsum tuag tas ces lis ntaj toog los txog ntua, lis ntaj toog hais rau nws niam tias niam koj ua me ntsis mov kuv noj kuv yuav mus nce lawm lub roob siab siab puag ped mus ntsia saib lawm nram kuv tus hluas nkauj muas nkauj ntsum lawv lub zos ib muag seb ua cas zoo li kuv ntxhov ntxhovsiab thiab siab tsis kaj.

Ces leej niam ua tsawg tsuag tau ib qhov zaub thiab ib qhov Lis ntaj toog noj tas nrho nws thiaj nce hlo dua puag pem lub roob siabsiab ntsia ntsoov pom muas nkauj ntsum lawv lub tsev, ua cas pom neeg coob coob nyob puv qab vag tsib taug hos hnov ntau nruas thiab tshuab qeej nrov deeg nkaws xwb laud.

Lis ntaj toog rov loo los txog tsev los hais rau nws niam thiab nws txiv paub ntshai ua li cas los nws yuav tau mus saib nws tus hluas nkauj ib pliag tso vim nws siab tsis kaj li lawm thiab nws ntseeg tias hauv muas nkauj ntsum lawv tsev yuav tsum muaj xwm txheej tus dab tsi lawm xwb xwb li no ces nws niam thiab nws txiv lawv thiaj tso nws mus saib nws tus hluas nkauj Muas nkauj ntsum.

Lis ntaj toog tuaj txog ntuas thiab nkag kiag mus txog hauv muas nkauj ntsum lawv tsev ces Lis ntaj toog pom muas nkauj ntsum pw tib tug me daj tseem txhav qhi ntawm hauv plag.

Lis ntaj toog khawm nkaus muas nkauj ntsum quaj quaj quaj vau hlo tsuam kiag muas nkauj ntsum ces tas nrho cov dab laug thiab niam tais yawm txiv lawv los cheem los yeej tsis muaj leej twg cheem tau Lis ntaj toog li lau.

Lis ntaj toog quaj quaj ib hnub thiab ib hmo tsis sawv li leej twg los cheem los lis ntaj toog tsis tsum tsis sawv li vim nws tsis zoo siab li ces lawv cheem cheem tsis tau lau, lis ntaj toog txawm quaj quaj lis ntaj toog cia li tsaug zog rau saum muas nkauj ntsum lub plab ces Muas nkauj ntsum txawm cem lis ntaj toog tias, "Lis ntaj toog yuas Lis ntaj toog tus me qeeb siab, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas muas nkauj ntsum tuaj daj xwb" Lis ntaj toog hnov dheev zoo li muas nkauj ntsum hais lus rau nws tabsis nws tsaug zog lawm nws hnov tsis tseeb nws tsim dheev nws muab muab muas nkauj ntsum co nto, muas nkauj ntsug tib tug txhav qhi xwb.

Lis ntaj toog xav zoj ab....zoo li hnov muasnkauj ntsum hais lus lawm tabsis hnov tsis tseeb ces Lis ntaj toog ho rov quaj. quaj, quaj quaj ib chim ntev loo lawm lis ntaj toog ho rov tsaug zog lopj lias rau saum muas nkauj ntsum lub plab dua, ces Muas nkauj ntsum ho rov hais lus rau Lis ntaj toog zaum thib 2 tias, "Lis ntaj toog tus siab nyhav, lis ntaj toog koj xav tias kuv tuag tiag no lod, uas kuv tuag daj xwb".

Lis ntaj toog hnov zaum no tseeb tsawv ces lis ntaj toog ho muab Muas nkauj ntsum co tsawg tsuag los tib tug me txhav qhi qi muag nti xwb.

Lis ntaj toog xav zaj chim siab ua luaj no sim ua txuj tsaug zog dua ib zaug mloog ntxiv kom hnov tseeb tseeb seb puas yog Muas nkauj ntsum hais lus tiag tiag.

Ces Lis ntaj toog thiaj ua txuj quaj quaj, nyiav nyiav muas nkauj ntsum ces lis ntaj toog txawm ua txuj cia li tsaug zog rau saum Muas nkauj ntsum lub plab lawm thiab.

Ua cas txawm hnov Muas nkauj ntsum rov hais lus rau Lis ntaj toog tseeb tseeb dua hais tias, "Lis ntaj toog, yuas Lis ntaj toog tus qeeb siab, wb teem caij tsis yog caij, wb teem nyoog tsis yog nyoog, wb teem tau niaj dab niaj tsov caij, Lis ntaj toog tus siab nyhav, koj nim xav tias muas nkauj ntsum tuag tiag no los uas Muas nkauj ntsum tuag daj xwb tos".

Ces Lis ntaj toog hnov tseeb tseeb muab co kiag tam sim ntawd ua cas tib tug txhav qhi li qub xwb.

Zaum no yog zaum 3 uas Lis ntaj toog hnov Muas nkauj ntsum hais lus thiab zaum no yeej hnov tseeb tseeb tias yog muas nkauj ntsum hais tiag ces Lis ntaj toog thiaj xav tau ib lub tswv yim yuav mus raws Muas nkauj ntsum ces Lis ntaj toog thiaj sawv los ntxuav muag noj nqaij, noj mov, haus cawv thiab tsis quaj lawm.

To be continue.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0