Jump to content

Change

Seev Kev Hlub Hauv no.


 • Please log in to reply
127 replies to this topic

#41
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good
Nyob zoo os guest, koj txoj dab neeg no zoo thiab tu siab heev li os.
Cia neb mus thawj thiab ua neeg lawm ntiaj teb es mam tos seb neb tus me tub ho yuav fawb tau txoj kev zoo los txoj kev phem tuaj mus ntsib neb os mog.
Kuv xav hais tias neb yuav txaus siab rau txoj kev uas thaum neb rov ntsib neb tus me tub, txawm yuav taug txoj kev zoo thiab kev phem los ua ib lub siab taug mus kom kawg mog.

View PostGuest, on 10 January 2010 - 05:47 PM, said:

Puag thaum ub ov....muaj ib khub hluas nkauj hluas nraug nkawd ua neej sib sib hlub nyob rau saum qaum ntuj lau.
Tus hluas nkauj lub npe hu nkaujsimtxuj hos tus hluas nraug lub npe hu nraugsimhlaus no.

Nkaujsimtxuj thiab nraugsimhlaus nkawd txoj kev sib hlub nyob rau qaum ntuj ces tsuas yog naj hnub tuaj mus nqaum paj nqaum nruas, tuaj mus kav kiab kav khw thiab tuaj mus zaumm puag tom lub rooj ntug uas ntsia ntsoov tuaj mus rau hauv lub ntiaj teb uas yog ib hnub nkawd mus thov tau ntawv nyiaj keeb puaj txwm es nkawd mam li los mus thawj thiab ua neeg xwb.

Nyob rua ntawm txoj kev uas nkaujswmtxuj thiab nraugswmhlaus nkawd tuaj mus sib ntsib muaj ib lub pob zeb loj loj nyob kuv phem ntawm qaum kev ces yog nkaujswmtxuj thiab nraugswmhlaus qhov chaw uas nkawd niaj hnub tuaj mus sib ntsib thiab sib cuag ua ntej nkawd yuav mus nqaum paj nqaum nruas thiab yuav tuaj mus dab tsi los nkawd yeej niaj hnub tuaj mus sib tos nyob ntawd vim hais tias hauv lub qab pob zeb ntawd yog ib lub qhov rooj uas huab tais qaum ntuj xa xa tib neeg los mus ua neeg lawm ntiaj teb.

Nkaujsimtxuj thiab nraugswmhlaus nkawd niaj hnub tuaj mus kav kiab kav khw ces txawm muaj ib hnub nraugswmhlaus txawm hais rau nkaujswmtxuj tias, nkaujswmtxuj, wb sib hlub tas npaum no thiab twb ntev heev lawm puas kho koj siab os kuv me nkaujswmtxuj, kuv xav tau koj mus nrog kuv nyob ua li koj puas xav hais tias cia wb sib qaws los ua niam txiv nyob ua ke no?.

Ces me nkaujswmtxuj thiab teb tias, kuv me nraugswmhlaus tus kuv hlub koj lam hais xwb los koj hais tiag, koj paub nab, lo lus uas kuv hnov ntawm hauv kuv tus me nraugswmhlaus lub qhov ncauj zaum no kuv tsis ntseeg hais tias yog nws hais, kuv xav tias ntshe yog kuv suab sab hnov suav lawv npua tim toj xwb no vim kuv yeej tos los ntev lawm uas kuv xav xav hnov kuv tus me hlub nraugswmhlaus lo lus ntawd nav.

Ces nraugswmhlaus thiaj rov hais tias, teb nis kuv me nkaujswmtxuj, kuv hais tiag tiag li mas koj tsis ntseeg tia skuv hais rau koj no ces cia kuv mam rov hais dua.
Nraugswmhlaus muab nws tus hlub nkaujswmtxuj puag lias rau nws lub xub ntiag thiab hais tias kuv me nkaujswmtxuj wb sib ncaim hmo no ces kuv yuav mus npaj nqaij npaj hno kom txhij 3 hnub tom ntej no kuv mam rov tuaj coj kuv me nkaujswmtxuj nrog kuv mus ua kuv nyab kom wb tau nyob ua ke li no mus tas ib sim mog.....kuv hlub koj os.

Ces hmo ntawd nkaujswmtxuj thiab nraugswmhlaus nkawd sib ncaim nyias rov los nyias lawm lau.

tag kis sawv ntxov tseem xwb lau ces huab tais qaum ntuj txawm txhij nws cov tub teg tub taws qaum ntuj kom tuaj mus sau se thiab muab cov se ntawd xa mus them nuj them nqi llawm ntiaj teb no ces huab tais qaum ntuj cov tub qhe txawm tuaj mus sau se lau....txawm sau se los txog rau ntawm nkaujswmtxuj thiab nraugswmhlaus lawv lub zos ces txawm sau kiag los txog nkaujswmtxuj thiiab nraugswmhlaus nkawd ces cuaj khaum los nraugswmhlaus thiab nkaujswmtxuj nkawd yuav tsum tau los mus thawj thiab lawm ntiaj teb.

hnub thib ob ces nraugswmhlaus tuaj mus cuag nws me nkaujtxuj ua zaum kawg vim nkawd tsis paub hais tias txoj kev yuav los mus thawj thiab lawm ntiaj teb ces xyov nkawd puas tseem yuav tau los mus nkauj ua nraug dua ib zaug ntxiv.

Nkawd thiab li sib nqawg quaj sib qawg quaj ces nkawd txawm nrhiav tau ib lub tswv yim thiab nkawd txawm mus thov huab tais ntuj hais tias kom huab tais ntuj muab ib daim ntawd rau nkawd kom nkawd nqa los mus thawj thiab ua neeg kom nkawd thiaj rov sib ntsib ces nkawd txawm mus cuag huab tais ntuj.

Thaum nkkawd mus cuag huab tais ntuj ces huab tais ntuj hais rau nkawd tias raws li neb ob daim ntawv neb twb tau txais lawm uas yuav mus them se lawm ntiaj teb mas neb ib leeg yuav mus them rau ib lub txawv tebchaw yog neb tsis ua li no mas lwm tiam los neb tseem yuav tsis sib tau saum ntuj no neb tseem yuav tsum raug xa rov mus sau se dua.

Tom qab nkawd mus cuag huab tais ntuj tas los ces ua rau nkawd nyuaj siab heev li lauj, nkawd tsis pom qab yuav ua li cas ces nraugswmhlaus thiaj hais rau nkaujswmtxuj tias kuv me nkaujswmtxuj ntshe ua li cas los zaum no wb sib hluas ua luaj no wb sib tsis sib tau lawm tiag thiab wb tsis tau paub xyov wb ib leeg yuav mus sau se mus poob lawm ib leeg lub roj ntug twg ces seb koj puas xav li cas yog tias koj tsis xav li cas no ces cia wb pw ua ke ua niam txiv hmo no kom wb muaj ib tug me nyuam kom wb sib ncaim lawm los tshuav wb tus me nyuam es nws mam ua tus tho txoj kev tuaj mus rub wb rov los ua neej ua ke ces nkaujswmtxuj los kuj nyiam thiab nws tus hluas nraug heev yog li ntawd hmo ntawd nkawd thiaj li pw ua ke ib hmo ces tag kis hnub 3 nkaujswmtxuj muaj ib plab me nyuam, 18 xuab moos tom qab ntawd xwb nkaujswmtxuj txawm ua mob plab heev heev nws yug kiag tau ib tug me tub ces nws muab pov rhee los rau hauv ntiaj teb ua ntej nraugswmhlaus thiab nkaujswmtxuj yuav los mus sau se lawm ntiaj teb.

Nkaujswmtxuj thiab nraugswmhlaus nkawd thiaj sib cog lus tias hnub no yog hnub kawg uas wb yuav tau sib ntsib lawm xwb ces zaum no wb yuav tsis tau rov los mus sib ntsib cuag dua tabsis wb muaj ib tug me tub twb mus ua ntej rau ntiaj teb lawm.

los wb sib cog lus tseg hais tias wb yuav sib hlub thiab sib tos kom wb tau rov los mus ua txij ua nkawm dua lawm ntiaj teb.
Yog wb nqis mus lawm ntiaj teb yog thaum wb mus poob nthav rau ntiaj nrag chaw fab wb txawj fawb txoj kab, wb fawb tau txoj zoo ces peb cov me niam tub txiv nyuag  yuav mus ua lub neej nrog cov neeg ntiaj teb uas ua zoo ho yog wb tsis txawj fawb es wb fawb tau txoj kev phem ces peb mus ua neej txom nyem nrog cov neeg phem thiab yuav muaj kev sib ntaus sib tuas ua tsov ua  puv mus txog hnub wb sau se tas.

Ua tsaug mam rov soj ntsuam zaj dab neeg nov mus ntxiv.

Copy right by Jan 9. 2010.

hlubibtxhis

#42
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
NYOB RAU HAUV IB ZOS HAUV TEBCHAW MESKAS TSIS TAU NTEV LOS NO PES TSAWG.
MUAJ IB TUG NKAUJ HMOOB VWJ NYOB RAU LUB LAV CHICAGO THAUM HNUB NYOOG MUAJ 29 XYOO CES TXAWM MUAJ IB TUG TUB HLUAS TUAJ YUAV NWS MUS UA POJNIAM NYOB RAU LUB XEEV MINESOTA.

TOM QAB NKAWD SIB YUAV TAS THIAB TUS NIAM MUAJ IB PLAB ME NYUAM LAWM CES TXAWM MUAJ IB TUG POJ NIAM HMOOB NYOB HAUV IOWA LOS THAWJ TUS NKAUJ HMOOB NTAWD TUS TXIV, VIM NIAM POG THIAB TXIV YAWG LAWV MUS YUAV LOS RAU TUS TUB NO CES NIAM THIAB TXIV YUAV KOM MUAB TUS NIAM LOJ XA ROV MUS RAU COV NEEJ TSA TABSIS TUS TXIV TSIS KAM XA.

YOG LI NTAWD NIAM POG THIAB TXIV YAWG THIAJ CHIM HEEV RAU TUS TUB CES NIAM POG THIAB TXIV YAWG TOS TUS TUB MUS UA HAUJLWM LAWM TUS NYAB TSEEM PW TSAUG ZOG CES NIAM POG THIAB TXIV YAWG THIAJ MUS NRHIAV RAU IB CO QUAV CIAB COJ LOS HLIV RAU NWS LUB QHOV NTSEG SAB LAUG.

TXIJ LI NTAWD LOS TUS NYAB SAB POB NTSEG LAUG PIB MOB THIAB LOS LOS KUA MUS TXOG THAUM THOOJ QUAV CIA QHUAV QHUAV NYOB RAU HAUV TUS NYAB LUB QHOV NTSEJ.
MOB TUS NYAB LUB QHOV NTSEJ HEEV LI LAUJ, NWS RUA NCAUJ LOS MOB, HAIS LUS XWB LOS MOB, UA RAU NWS CIA LI UA MOB NTXUJ NTXIAG THIAB NWS YEEJ TSIS PAUB HAIS TIAS NTSHE YOG MUAJ IB THOOJ QUAV CIAB NYOB HAUV NWS LUB QHOV NTSEJ LI.

CES THAUM TUS NYAB YUG TAU NWS TUS MENYUAM LAWM TUS NYAB CIA UA NEEG TSIS TSHUA HNOV LUS THIAB ZOO LI TSIS TSHUA MEEJ PEM LAWM TABSIS TXAWM LI NTAWD LOS TUS TXIV TSEEM HLUB NWS TUS NIAM HLOB HEEV LI TSIS TSO TSEG CES MUAJ IB HNUB TUS TXIV HAIS TIAS ME KOJ NIAM CAS KOJ DUB DUB MUAG KOJ TSIS NROG KUV SIB TXUAS LUS LI LAWM, LOS KUV SAIB KOJ TAUB HAU SEB, TUS TXIV LOS MUAB TUS NIAM SUAV SUAV NTSHAUV, TUS TXIV THIAJ POM IB NIAG THOOJ QUAV CIAB UAS NIAM POG THIAB TXIV YAWG MUAB NCHUAV RAU TUS POJNIAM LUB QHOV NTSEJ PUV NKAUS CES NKAWD OB NIAM TXIV THIAJ DIG DIG TAU KIAG THOOJ NIAG QUAV CIAB NTAWD LAWM TABSIS NKAWD YEEJ TSIS HAIS DAB TSI LI.

MUAJ IB HNUB CES TUS NIAM YAU TXAWM TUAJ SAIB TUS NIAM LOJ THAUM TUS TXIV TSIS NYOB TSEV LAWM CES TUS NIAM YAU HAIS RAU TUS NIAM LOJ TIAS AB...NIAM LOJ WB YUG LOS UA IB SIM NIAM LOJ NIAM ME WB TWB TSIS TAU TSIM IB TXOJ KEV SIB HLUB ES KOJ THIAB KUV WB MUS TSO QUAV, KOJ SO KUV QUAV ES KUV LI SO KOJ QUAV IB ZAUG YOM?.
cES NIAM LOJ THIAB NIAM ME THIAJ MUS TSO QUAV, NIAM ME XUB TSO QUAV TAS NIAM LOJ XUAS NWS DAIM NQAWS TIAB LOS SO, THAUM NIAM LOJ TSO TAS CES NIAM ME SO NO NIAM ME MUAB IB RAB CHAIS UAS NIAM ME TWB XUB NPAJ TAU LUB TSWV YIM PHEM TUA NIAM LOJ ZAIS CIA LAWM, NIAM ME TXAWM MUAB RAB CHAI LOS TIB NKAUG NIAM LOJ Q-HOV Q-UAV CES NIAM LOJ TUAG LAWM LAU.

nIAM LOJ TUAG NTSAUB NTSEES NIAM LOJ TAWB QUAV LAWM CES NIAM ME TXAWM LOS MUAB NIAM ME LUB NIAG MIS LOJ LOJ NRHAB HLO UAS NRUJ NREEM HLAUV DAI VIAS TWB TSIS MUAJ TXIV MIS KIAG CEV TAS ZAJ TAS ZOG RAU NIAM LOJ ME TUS ME TUB NOJ, TUS ME TUB NRHIAV NRHIAV TSIS TAU LUB TXIV MIS, KAUG SAB TWG LOS PLAM PLAWS, KAUG SAB LOS PLAM PLHUAV YEEJ NRHIAV TSIS TAU TXIV MIS NQUS VIM TUS ME TUB NIAM LUB MIS MAS TSIS LOJ, LUB TXIV MIS CHOM CEES TUS ME TUB TIG LOO LOS RAU NWS NIAM XUB NTIAG XWB CES TUS ME TUB YEEJ NPUAV NKAUS TAU NWS NIAM LUB TXIV MIS LAWM.

tHAUM LEEJ TXIV LOS TXOG CES LEEJ TXIV POM NIAM ME MUAB NWS OB LUB NIAG MIS LOJ LOJ DAI NCUV YUAM RAU TUS ME TUB NOJ, TUS ME TUB KE NOJ KE QUAJ LOS TWB TOM TSIS TAU LUB TXIV MIS LI CES TUS TXIV TXAWM TIAS; KOJ TUAJ LOS NIAM ME?.

nIAM ME TEB TIAS KUS HAM TSI YOG KOJ TUS ME TUB NIAM LES ES.
CES LEEJTXIV TXAWM NQA NWS TUS ME TUB MUS NTXIAS KOM NTSIAG TXHOB QUAJ QUAJ LEEJ TXIV THIAJ MUS NRHIAV NWS TUS NIAM LOJ SEB DUA TWG LAWM.

THAUM KAWG NWS THIAJ POM NWS TUS NIAM LOJ TUAG NTSIB NTSIS TAWB QUAV THIAB MUAB IB RAB CHAIS TSEEM NTSIA NTSEE NWS QHOV QUAV NWS THIAJ TUAG LAWM CES LEEJ TXIV THIAJ QUAJ QUAJ THIAJ COJ LOS FAUS UA IB PAWG AV CIA.

#43
Lwgdej

Lwgdej

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 4,855 posts
Reputation: 109
Excellent

View Postxeevtxwjlaug, on 06 January 2010 - 07:52 AM, said:

Cua tuaj txias zias nplawm ntws li yuav los nag. Dej ntas tsis tso tseg thaum lub ntiaj teb txoj sia yuav tu, hnub yuav poob tim npoo ntuj yam li yuav tsaus ntuj. Ob tug nkauj nraug zaum ib sab ntawm ntug hav dej tsis hais ib lo lus. Ib tug tig sab hnub tuaj ib tug saib lub hnub poob tos nrhw seb leej twg yuav tsa ncauj hais lus ua ntej. Ntiaj teb txias to tsis hnov suab dab tsi nrov, tsuas yog mloog nkawv ob lub nplawv dhia thiab kab txias ziam quaj tawm tuaj nrhiav txij nkawm. Lub suab txias zias ntshiag to pauv mus ua lub suab ncia thiab lub suab quaj. Hnov lub kua muag nrog poob rau hauv hav dej ntawm sab hnub poob tuaj. Lub suab ncia thiab lub suab quaj txhawj txog txoj kev yuav sib ncaim yuav sib tso. Txoj kev ntxhov siab tias es kuv yuav nco koj mus txog hnub twg. Tus hluas nkauj sawv tsees vim txwv tsis tau nws lub kua muag thiab nrog rau lub siab tsis xav ncaim nws ib me nplooj siab nyob rau ntawm ib sab.Lub suab quaj thiab lub kua muag poob tsis tso tseg, zoo li zaum no cas mob thiab lwj siab ntshuav dua txhua zaus rau tus hluas nkauj. Nws tsis xav hais ib lo lus vim tsis paub pib lo twg. Tus hluas nraug los kuj tsis hais ib lo lus. Nws muab tes los plhws nws taub hau saib ntsoov tim npoo ntuj xav kom pom ib lub hnub rov tuaj dua. Nws tsis xav kom tsaus ntuj. Nws tsis xav nyob ib leeg kho siab dhuam.Tus hluas nkauj ua ib siab cev tes los so nws kua muag thiab pib rhais tsis ntse yuav mus lawm sab hnub poob li niam thiab txiv lub siab nyiam lawm ib txhis.

Hmo no cas yuav no thiab tsaus ntuj tshaj txhua zaum rau tus hluas nraug thiab tus hlaus nkauj hauv nkawv txoj kev sib hlub hauv nkawv lub neej. Tus hluas nkauj txav ib tsis ntse yuav mus tsev. Tus hluas nraug, zoo li txoj sia yuav tu yau zuj zus lawm tiag nrog rau lub suab nrov txhais tsis ntse ntawm nws ib sab. Tus hluas nraug xav twj ywm rau nws nruab siab tias tsis hais ib lo lus los ntshe yuav ploj lawm ib txhis, es cas lub ntuj yuav siab nqaim rau nkawv txoj kev sib hlub. Tus hluas nraug xav ua zaum kawg nrog nws nplooj siab hais lus ua ntej lub neej kho siab yuav pib. Tus hluas nraug tig los ntawm nws tus hlub nrog rau lub suab hais lus tsis puv pa thiab lub kua muag thooj txhij poob.

"Ntxhi, koj txawm yuav ncaim ntawm kuv mus tiag tiag li los."

Tus hluas nkauj, teb tsis tau ib los. Ntxim nws xav teb los hais tsis tawm, nws tsis xav hais tawm, tsuas muaj lub kua muag poob tsis tso tseg, qhia tau tias nws mob siab, lwj siab, dai siab, thiab tsis xav ncaim nws tus hluas nraug thiab thaj chaw nkawv nyob ntawd mus ib txhis ib yam li nws tus hluas nraug thiab. Ntxhi tig los pom nws tus hlub saib ntsoov nws tsis ntsais muag, zoo li thaum txoj kev hlub nyuam qhuav pib, nyuam qhuav sib pom, ib tug xav pom ib tug es lub siab nyob sib nco, sib tshua, thiab nyob ua lub neej sov siab. Ib tug saib ib tug tsis nco nkees es ntshe txij ntawd mus ib tug yuav tsis pom ib tug lub ntsej muag mus tag nkawv tiam neej.

Tus hluas nraug maj mam sawv los ntawm Ntxhi mob nws lub siab yuav tuag tsis paub ua cas. Ntxhi nthuav tes puag nws nplooj siab rau hauv nws lub xub ntiag ua chaw tshua, ua zaum kawg. Nkawv sib puag sib qawg quaj vim ib tug tsis xav tso ib tug tseg. Ib tug tsuas xav nyob ze ib tug lub xub ntiag thiab ib tug yuav quaj txhua zaum uas nws xav txog nws tus hlub lub ntsej muag ntshe yuav quaj mus ib txhis. Lub suab quaj tsis tau txaus tsis tau xav sib nrug, tab sis lub ntuj tsis paub nkawv txoj kev sib hlub, lub ntiaj teb tsis pom nkawv txoj kev sib nco. Lub hnub yuav poob tim npoo ntuj, ntiaj teb yuav tsaus ntuj rau nkawv ntshe yuav tau sib nrug mus lawm tsis yog npau suav. Ob tug sib nrug thiab sib saib lub qhov muag ua zaum kawg rau hauv nruab siab tias txawm kuv ncaim koj lawm los kuv lub siab yeej quaj thiab nrhiav koj tag kuv tiam neej. Tus hluas nraug hnia nws tus hluas nkauj ib zaug ua zaum kawg. Nkawv ob txhais tes maj mam plam zuj zus lawm. Nkawv ob lub ces pib sib nrug ib leeg hais tsis tau ib lo lus rau ib leeg vim ib tug lub siab tsis xav kheev kom pom nws nplooj siab ploj ntawm lub qhov muag. Tus hluas nkauj mam maj tig mus lawm ib sab ntawm nws tus hlub thiab pib dhais tsis ntse taug kev mus tsev deb thiab ploj zuj zus ntawm duab tsaus ntuj tsis xav tig rov los.

Tus hluas nraug saib nws tus hlub ploj, tam li lub hnub tim npoo ntuj yuav poob qho, xav kom tig los, rov pom lub ntshej muag ib zaug dua los yuav yog daim duab thiab tus npau suav lawm xwb. Ntxhi ploj lawm tiag li ib nthwv cua tshuab tsis rov los. Tus hluas nraug ua ib siab muab tes los so nws kua muag tsis paub xyov nws yuav seev,yuav nco txog Ntxhi mus txog hlub twg. Nws rov los zaum mluas mlob ntawm lub pob zeb tsis xav mus tsev. Nws muab tes los txheem nws lub tob hau, tsis xav ua neeg saib tuaj rau sab hnub tuaj xav txog thaum thawj zaug uas nws pom Ntxhi ntawm nkawv qhov chaw sib ncaim. Xyov nws yuav nco Ntxhi mus txog rau thaum twg.


zaj kev hlub nov koj copy los xwb sav hehehe...zoo heev uas rov tau nyeem dua...

#44
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
THAUM LUB NTIAJ TEB TIG, LUB NTUJ KAJ LUG, LUB NTIAJ TEB NO TSAU NTI THIAB LUB HLI DUA MUS LAWM.
OB TUG HLUAS NKAUJ HLUAS NRAUG ZAUM NTSIAG TO TSIS UA IB LUB SUAB SAB NROV THAUM NTUJ TEB TSHEEJ TAG HMO.
TUS HLUAS NRAUG TXAV LOS ZAUM TI TI NWS TUS HLUAS NKAUJ THIAB NWS TUS HLUAS NKAUJ ZAUM TIG NWS NRUAB QAUM MUS PUAB NWS TUS HLUAS NRAUG LUB NRUAB QAUM.

TUS HLUAS NRAUG LUB NCAUJ TSIS HAIS IB LO THIAB TUS HLUAS NKAUJ LOS XAV TSIS TAWM VIM TAG KIS TWB YUAV YOG HNUB NKAWD YUAV SIB NCAIM RAU NKAWD LAWM UAS YOG TUS HLUAS NRAUG YUAV NCAIM TUS HLUAS NKAUJ MUS DEB HEEV.

NKAWD HAIS TSIS TAU IB LO LUS TABSIS NKAWD COV KUA MUAG NYIAS POOB NYIAS TWJ YWM VIM HMO NO YOG IB HMO UAS NKAWD YUAV TAU NYOB UA KE LAWM XWB.

TAG KIS THAUM LUB HNUB TAWM TUAJ CI NTUAS PUAG SAUM TEJ HAUV ROOB SIAB SIAB, TUS HLUAS NKAUJ NQA IB POB SU THIAB KHIAV KHIAV TUAJ TXOG NTAWM TXOJ KEV TSHUAM UAS NAG HMO NKAWD TAU SIB COG LUS HAIS TIAS YUAV TUAJ MUS SIB NTSIB RAU NTAWD UA NTEJ HNUB NTAWD NKAWD YUAV SIB NCAIM.

THAUM NKAWD OB LEEG TUAJ SIB NTSIB LAWM, NKAWD SIB QAWG SIB NWG TWB TSIS TAU TXAUS UA CAS LUB SIJHAWM TWB TSIS TOS NKAWD LAWM, YOG LI NTAWD NKAWD YUAV TSUM TAU SIB NCAIM CES TUS HLUAS NKAUJ THIAJ MUAB NWS POB MOV SU RAU TUS HLUAS NRAUG THIAB TUS HLUAS THIAJ TUAV NKAUS NWS TUS HLUAS NKAUJ TXHAIS TES QHIA RAU TUS HLUAS NKAUJ HAIS TIAS NWS TSIS XAV NCAIM TUS HLUAS NKAUJ MUS LI TABSIS YUAV TSUM TAU MUS.

#45
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,232 posts
Reputation: 1,046
Excellent

View PostLwgdej, on 11 January 2010 - 09:07 PM, said:

zaj kev hlub nov koj copy los xwb sav hehehe...zoo heev uas rov tau nyeem dua...
Lub tsiab peb caug nyob rau vibnais xyoo 86-87 ntawv lom zem kawg li neeg coob heev li nyob rau hauv tshav pob. Muaj ib tug tub hluas hu ua Thao yog xeem Lis tau mus ntsib nws tus hlub nyob rau lub tshav pob ntawv.
hnub tawm zuj zus tim npoo ntuj tuaj lawm tiag, tshav ntuj ci ziab tuaj lawm Thoj thiaj li nrhiav tsoos tsho hnav yuav mus nrhiav hluas nkauj lawm tom tshav pob. Thoj hnav tau khaub ncaws thiab ntsis plaub hau tag ces nws tseem tawm kiag ntawm qhov rooj taug kev mus rau tim tshav pob lawm. hnub ntawv yog hnub xiab 1 xwb tub ntxhais hluas tuaj coob heev li. Thoj tuaj txog ntua ntawm tshav pob, cas hluas nkauj hmoob txhua tus hnav tau tsoos tsho zoo nkauj heev li thiab tus twg los zoo nkauj tag li, thoj thiaj li tau mus ncig ib pliag seb puas muaj ib tug uas nws nyiam. Thoj tseem mus pom ib tug ntxhais hmoob hnav tsoos tsho hmoob txaij hnav ib daim tiab dawb sia hlab nyiaj cov xauv luag ntxhi muaj kab lia tom txig nkawv, thoj nyiam nws heev li ces thoj thiaj li tau mus nrog nws tham.
Thoj:leej muam, thov paub koj lub npe thiab koj lub xeem puas tau nab yuam?
?:tus nus, kuv lub npe dab dab tuag es txaj txaj muaj qhia rau nej paub li os tus nus. yog koj kam no puas kam qhia koj lub npe ua ntej nab leej nus?
Thoj:txawm phem zoo los nws yog koj lub npe koj niam koj txiv muab rau koj lawm na, es hais dabtsi li ntawm koj na yuam leej muam? kuv npe lod, phem phem thiab xwb es, tiamsis mas kuv mam li qhia rau koj los tau ma. Kuv npe hu ua Thoj yog hmoob xeem Lis os.
?:koj lub npe zoo kawg li os phim koj heev li leej nus. kuv npe hu ua Paj yog ntxhais hmoob xeem xyooj
Thoj:leej muam paj cas koj yuav zoo nkauj ua luaj li, koj niam koj txiv lawv noj dabtsi yug es yuav yug tau koj tus me dawb dawb mos mos zoo ntxim ntxim peb siab peb ntsws li os.
Paj:peb niam peb txiv ces tsis txawj yug es yug tau peb phem phem dab dab tuag, twb tsis muaj leej twg nyiam xav nrog tham li os leej nus thoj.

Thoj thiab Paj nkawv tham tham ntev loo ces thoj thiaj li hais rau paj tias
thao:paj, koj puas kam nrog kuv wb mus taug kev ua si nab?
Paj:mus tau kawg ma, tiam sis koj tos 1 pliag kuv hais kuv tus niam laus tso nawb es wb mam li mus.

ces paj tseem tig loo mus rau tom nws tus niam laus, hais qhia rau nws tus niam laus tias nws nrog hmoob mus taug kev ua si lawm 1 pliag li rov qab los, yog tsis pom nws los ces kom lawv mus tsev ua ntej es nws mam li lawv qab los. paj thiaj li los hais rau thoj tias
Paj:mus tau lawm ma thoj
thoj:cia wb mus rau tim roob ua ntej yom es wb mam li taug kev los mus rau tim koos haum, koj ne xav licas paj?
Paj:mus qhov twg los tau los mas

ces nkawv tseem taug kev mus rau tim roob 10 npaj lawm. thaum nkawv taug kev los txog ntawv cov taj laj, thoj tseem mus yuav tau ib kilogram txiv lwm tsib rau nkawv nqa mus noj tham lus saum roob. thaum nkawv mus txog rau saum roob 10 npaj ntawv twb muaj ob peb khub hluas nkauj hluas nraug tuaj zaum sib tham ntsia rau sab tim xoom xab nuv lawm. ces nkawd tseem mus rau tim zaum ntawv ib ya cav taws.

Thoj:paj, koj puas tau muaj hluas nraug nab? koj nrog kuv los ua si li no koj tsis ntshai tsam ib pliag koj tus hluas nraug tsis txaus siab rau koj lod?
Paj:thoj, ib tug ntxhais phem dab tuag li kuv no es leej twg thiaj li yuav xav tau kuv mus ua nws tus na. yog kuv muaj hluas nraug li koj hais lawm ces kuv yeej tsis kam nrog koj tuaj puag tim tej no li os thiab kuv los yeej nyiam koj lawm thiab na es thiaj li kam nrog koj tuaj tim no.
Thoj:paj, hais dab tsi li ntawm koj na, kuv pom koj zoo nkauj heev li lub tshav pob hluas nkauj coob tag npaum li ntawv los kuv tsuas pom koj ib leeg xwb thiaj li zoo tau ntxim kuv siab tshaj xwb na, es kuv thiaj li hais kom koj nrog kuv tuaj tim no es thiaj li zoo tham lus, paj koj nyob xoom dab tsi na?
paj:kuv nyob xoom 9 khoob 3 tsev 1 hoob 1, es thoj koj ne nyob rau qhov twg thiab na?
thoj:kuv nyob ntawm xoom plaub khoob 3 tsev 2 hoob 2 os. paj, hnub no xyov yog hmoov dab tsi es kuv thiaj li tuaj pom koj rau tom tshav pob, yog kuv tsis tuaj tov los sis koj tsis tuaj rau tov ces ntshe twb tsis paub koj li ntawm no os paj
Paj:tej zaum thiab.
Thoj:paj kuv nyiam koj lawm xav tham kom tau koj los nrog kuv nyob lawm xwb.
Paj:thoj txhob dag dag li koj ma, nyuam qhuav sib ntsib xwb es koj tseem siv nyiam npaum li koj lawm ntag? tsam ib pliag koj lam dag kuv xwb os thoj? tsis nyiam peb tsis txhob dag dag nawb tsam ib pliag peb tuag rau nej nawb?
Thoj:paj, kuv yeej hais tiag na, kuv tsis dag koj li ntawm koj hais ko os paj. kuv yeej nyiam thiab xav hlub nrog koj heev li.

thoj thiab paj nkawv sib tham ntev loo ces nkawv tseem sawv los tim koos haum lawm. nkawv los ncig ntev loo rau tiv ces thoj thiab paj nkawv thiaj li rov los rau tom tshav npas vim nws twb yog tav su dua lawm. paj thiab thoj nkawv thiaj li rov los nrhiav paj tus niam laus hauv tshav pob. nkawv los nrhiav tau paj tus niam laus ces thoj thiaj li los tim tsev los noj su lawm ho paj nkawv thiaj li mus tsev mus noj su lawm thiab.

Continue part 2.......

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#46
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good
Lub 1 hli ntuj, tim 14, xyoo 2010.

Thov kom koj mus zoo mog tus phoojywg uas kuv hmov thiab tshua.
Peb txoj kev sib hlub nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog ib vuag tsuas los sib ntsib zoo li ib ntsais muag, ntshe zaum no peb sib ncaim lawm tiag ces ntshe yuav ncaim mus txog thaum tuag.

Ua neeg nyob rau lub ntiaj teb no txawm yuav tau zoo nyob thiab tau zoo noj npaum li cas los ib hnub txoj sia tu thiab lub cev ntaj ntsug yuav rov mus ua av, tib yam nkaus thaum koj niam thiab koj txiv yug tau koj los, koj yug los liab ntsha tsuas thiab nqa tsis tau ib yam dab tsi nrog koj los, thaum txog lub caij lub nyoog koj rov qab, koj yuav rov mus liab qab thiab yuav nqa tsis tau ib yam dab tsi nrog koj rov, tej tsoo tej tsho zoo zoo uas luag muab koj hnav yuav nrog koj lub cev, daim nqaij, daim tawv lwj mus ua av, yuav nqa tsis tau ib yam li mog.

Thib no ntshe koj yuav dim plaws koj txoj me kev mob kev nkeeg, thib no ntshe koj yuav mus cuag koj cov neeg uas koj hmov thiab tshua ib txhi sib ncaim, thaum nej rov sib ntsib, tus yau mus ntsib tus loj, ntshe neb yuav sib qawg, quaj kom tsim nyog tej kev sib nco thaum los ua neeg nyob rau ntiaj teb no.

Ib leeg yuav tham tuav rawv ib leeg tes, yuav sib tham txog txoj kev sib hlub thiab sib ncaim nyob rau ntiaj teb.

Thib no ntshe koj yuav dim plaws txoj niag kev lwj siab nyob ntxhov plawv, thib no koj yuav tseg kiag txoj niag kev ua neej nyob txhawj xeeb mus dhuav plawv.

:(  :(  :(  :(  :o

hlubibtxhis

#47
ntxawm

ntxawm

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 4,681 posts
Reputation: 28
Excellent
Cas koj seev tu siab ua luaj es yog leej twg tso lub ntiaj teb no lawm na mi hlubibtxhis e. :mellow:


View Posthlubibtxhis, on 14 January 2010 - 09:02 PM, said:

Lub 1 hli ntuj, tim 14, xyoo 2010.

Thov kom koj mus zoo mog tus phoojywg uas kuv hmov thiab tshua.
Peb txoj kev sib hlub nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog ib vuag tsuas los sib ntsib zoo li ib ntsais muag, ntshe zaum no peb sib ncaim lawm tiag ces ntshe yuav ncaim mus txog thaum tuag.

Ua neeg nyob rau lub ntiaj teb no txawm yuav tau zoo nyob thiab tau zoo noj npaum li cas los ib hnub txoj sia tu thiab lub cev ntaj ntsug yuav rov mus ua av, tib yam nkaus thaum koj niam thiab koj txiv yug tau koj los, koj yug los liab ntsha tsuas thiab nqa tsis tau ib yam dab tsi nrog koj los, thaum txog lub caij lub nyoog koj rov qab, koj yuav rov mus liab qab thiab yuav nqa tsis tau ib yam dab tsi nrog koj rov, tej tsoo tej tsho zoo zoo uas luag muab koj hnav yuav nrog koj lub cev, daim nqaij, daim tawv lwj mus ua av, yuav nqa tsis tau ib yam li mog.

Thib no ntshe koj yuav dim plaws koj txoj me kev mob kev nkeeg, thib no ntshe koj yuav mus cuag koj cov neeg uas koj hmov thiab tshua ib txhi sib ncaim, thaum nej rov sib ntsib, tus yau mus ntsib tus loj, ntshe neb yuav sib qawg, quaj kom tsim nyog tej kev sib nco thaum los ua neeg nyob rau ntiaj teb no.

Ib leeg yuav tham tuav rawv ib leeg tes, yuav sib tham txog txoj kev sib hlub thiab sib ncaim nyob rau ntiaj teb.

Thib no ntshe koj yuav dim plaws txoj niag kev lwj siab nyob ntxhov plawv, thib no koj yuav tseg kiag txoj niag kev ua neej nyob txhawj xeeb mus dhuav plawv.

:(  :(  :(  :(  :o


yus tej niam txiv yuav tsum rov sib hlub
es hmoob thiaj rov sib hlub hmoob tau os cov phooj ywg

#48
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postntxawm, on 15 January 2010 - 12:33 AM, said:

Cas koj seev tu siab ua luaj es yog leej twg tso lub ntiaj teb no lawm na mi hlubibtxhis e. :mellow:
me ntxawd, hauv no twb yog lub topic los seev kev hlub ne.
tej zaum nws lam seev xwb tsis muaj ab tsi os mog es txhob xav ntau ntau.

#49
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
ua tsaug os txiv ntxawm xeevtwjlaug, koj tau zoo nyob tsis tsum es koj tseem pab mus muab wb kev hlub los tso nov thiab (dag xwb } :rolleyes:

View Postxeevtxwjlaug, on 14 January 2010 - 08:05 PM, said:

Lub tsiab peb caug nyob rau vibnais xyoo 86-87 ntawv lom zem kawg li neeg coob heev li nyob rau hauv tshav pob. Muaj ib tug tub hluas hu ua Thao yog xeem Lis tau mus ntsib nws tus hlub nyob rau lub tshav pob ntawv.
hnub tawm zuj zus tim npoo ntuj tuaj lawm tiag, tshav ntuj ci ziab tuaj lawm Thoj thiaj li nrhiav tsoos tsho hnav yuav mus nrhiav hluas nkauj lawm tom tshav pob. Thoj hnav tau khaub ncaws thiab ntsis plaub hau tag ces nws tseem tawm kiag ntawm qhov rooj taug kev mus rau tim tshav pob lawm. hnub ntawv yog hnub xiab 1 xwb tub ntxhais hluas tuaj coob heev li. Thoj tuaj txog ntua ntawm tshav pob, cas hluas nkauj hmoob txhua tus hnav tau tsoos tsho zoo nkauj heev li thiab tus twg los zoo nkauj tag li, thoj thiaj li tau mus ncig ib pliag seb puas muaj ib tug uas nws nyiam. Thoj tseem mus pom ib tug ntxhais hmoob hnav tsoos tsho hmoob txaij hnav ib daim tiab dawb sia hlab nyiaj cov xauv luag ntxhi muaj kab lia tom txig nkawv, thoj nyiam nws heev li ces thoj thiaj li tau mus nrog nws tham.
Thoj:leej muam, thov paub koj lub npe thiab koj lub xeem puas tau nab yuam?
?:tus nus, kuv lub npe dab dab tuag es txaj txaj muaj qhia rau nej paub li os tus nus. yog koj kam no puas kam qhia koj lub npe ua ntej nab leej nus?
Thoj:txawm phem zoo los nws yog koj lub npe koj niam koj txiv muab rau koj lawm na, es hais dabtsi li ntawm koj na yuam leej muam? kuv npe lod, phem phem thiab xwb es, tiamsis mas kuv mam li qhia rau koj los tau ma. Kuv npe hu ua Thoj yog hmoob xeem Lis os.
?:koj lub npe zoo kawg li os phim koj heev li leej nus. kuv npe hu ua Paj yog ntxhais hmoob xeem xyooj
Thoj:leej muam paj cas koj yuav zoo nkauj ua luaj li, koj niam koj txiv lawv noj dabtsi yug es yuav yug tau koj tus me dawb dawb mos mos zoo ntxim ntxim peb siab peb ntsws li os.
Paj:peb niam peb txiv ces tsis txawj yug es yug tau peb phem phem dab dab tuag, twb tsis muaj leej twg nyiam xav nrog tham li os leej nus thoj.

Thoj thiab Paj nkawv tham tham ntev loo ces thoj thiaj li hais rau paj tias
thao:paj, koj puas kam nrog kuv wb mus taug kev ua si nab?
Paj:mus tau kawg ma, tiam sis koj tos 1 pliag kuv hais kuv tus niam laus tso nawb es wb mam li mus.

ces paj tseem tig loo mus rau tom nws tus niam laus, hais qhia rau nws tus niam laus tias nws nrog hmoob mus taug kev ua si lawm 1 pliag li rov qab los, yog tsis pom nws los ces kom lawv mus tsev ua ntej es nws mam li lawv qab los. paj thiaj li los hais rau thoj tias
Paj:mus tau lawm ma thoj
thoj:cia wb mus rau tim roob ua ntej yom es wb mam li taug kev los mus rau tim koos haum, koj ne xav licas paj?
Paj:mus qhov twg los tau los mas

ces nkawv tseem taug kev mus rau tim roob 10 npaj lawm. thaum nkawv taug kev los txog ntawv cov taj laj, thoj tseem mus yuav tau ib kilogram txiv lwm tsib rau nkawv nqa mus noj tham lus saum roob. thaum nkawv mus txog rau saum roob 10 npaj ntawv twb muaj ob peb khub hluas nkauj hluas nraug tuaj zaum sib tham ntsia rau sab tim xoom xab nuv lawm. ces nkawd tseem mus rau tim zaum ntawv ib ya cav taws.

Thoj:paj, koj puas tau muaj hluas nraug nab? koj nrog kuv los ua si li no koj tsis ntshai tsam ib pliag koj tus hluas nraug tsis txaus siab rau koj lod?
Paj:thoj, ib tug ntxhais phem dab tuag li kuv no es leej twg thiaj li yuav xav tau kuv mus ua nws tus na. yog kuv muaj hluas nraug li koj hais lawm ces kuv yeej tsis kam nrog koj tuaj puag tim tej no li os thiab kuv los yeej nyiam koj lawm thiab na es thiaj li kam nrog koj tuaj tim no.
Thoj:paj, hais dab tsi li ntawm koj na, kuv pom koj zoo nkauj heev li lub tshav pob hluas nkauj coob tag npaum li ntawv los kuv tsuas pom koj ib leeg xwb thiaj li zoo tau ntxim kuv siab tshaj xwb na, es kuv thiaj li hais kom koj nrog kuv tuaj tim no es thiaj li zoo tham lus, paj koj nyob xoom dab tsi na?
paj:kuv nyob xoom 9 khoob 3 tsev 1 hoob 1, es thoj koj ne nyob rau qhov twg thiab na?
thoj:kuv nyob ntawm xoom plaub khoob 3 tsev 2 hoob 2 os. paj, hnub no xyov yog hmoov dab tsi es kuv thiaj li tuaj pom koj rau tom tshav pob, yog kuv tsis tuaj tov los sis koj tsis tuaj rau tov ces ntshe twb tsis paub koj li ntawm no os paj
Paj:tej zaum thiab.
Thoj:paj kuv nyiam koj lawm xav tham kom tau koj los nrog kuv nyob lawm xwb.
Paj:thoj txhob dag dag li koj ma, nyuam qhuav sib ntsib xwb es koj tseem siv nyiam npaum li koj lawm ntag? tsam ib pliag koj lam dag kuv xwb os thoj? tsis nyiam peb tsis txhob dag dag nawb tsam ib pliag peb tuag rau nej nawb?
Thoj:paj, kuv yeej hais tiag na, kuv tsis dag koj li ntawm koj hais ko os paj. kuv yeej nyiam thiab xav hlub nrog koj heev li.

thoj thiab paj nkawv sib tham ntev loo ces nkawv tseem sawv los tim koos haum lawm. nkawv los ncig ntev loo rau tiv ces thoj thiab paj nkawv thiaj li rov los rau tom tshav npas vim nws twb yog tav su dua lawm. paj thiab thoj nkawv thiaj li rov los nrhiav paj tus niam laus hauv tshav pob. nkawv los nrhiav tau paj tus niam laus ces thoj thiaj li los tim tsev los noj su lawm ho paj nkawv thiaj li mus tsev mus noj su lawm thiab.

Continue part 2.......


#50
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good
kuv tu tu siab es lam seev xwb os

View Postntxawm, on 15 January 2010 - 12:33 AM, said:

Cas koj seev tu siab ua luaj es yog leej twg tso lub ntiaj teb no lawm na mi hlubibtxhis e. :mellow:

hlubibtxhis

#51
hlubtxhuatiam

hlubtxhuatiam

  Professional Degree 2

 • Members
 • 2,441 posts
Reputation: 89
Excellent
Puas yog koj tu siab vim koj xav hau kuv cov ntshav tes es kuv tsis kam koj hau xwb ma?
Thiab koj phej kom kuv los hlub koj kuv tsis kam hlub es koj thiaj tu siab lov?

Los yog lam seev no ho yog txhais hais tias nco leej twg thiaj tu siab pob?

Qhia seb me yawg laus hlubibtxhis, puas yog koj tus me pog laus ua rau koj tu siab os?

View Posthlubibtxhis, on 15 January 2010 - 07:56 PM, said:

kuv tu tu siab es lam seev xwb os


Posted Image


[center]Nyob nrog koj koom ib txoj sia thiaj nrhiav koj rau txhua tiam.Yuav kav koj tas mus li, yuav tsis pub koj ncaim ploj, yuav nrog koj nyob, hais lus zoo rau koj, thiab niaj hnub ntxhi, tsis pub koj ntshaw leej twg li. Ua koj lub kaus roos koj, hlub koj ib txhiab nyob ib txhis tsis pub kom koj nqhis, luag cem tias kuv yog neeg liam los tsuav kuv kav kom tas koj tiam

#52
Lwgdej

Lwgdej

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 4,855 posts
Reputation: 109
Excellent

View Postxeevtxwjlaug, on 14 January 2010 - 08:05 PM, said:

Lub tsiab peb caug nyob rau vibnais xyoo 86-87 ntawv lom zem kawg li neeg coob heev li nyob rau hauv tshav pob. Muaj ib tug tub hluas hu ua Thao yog xeem Lis tau mus ntsib nws tus hlub nyob rau lub tshav pob ntawv.
hnub tawm zuj zus tim npoo ntuj tuaj lawm tiag, tshav ntuj ci ziab tuaj lawm Thoj thiaj li nrhiav tsoos tsho hnav yuav mus nrhiav hluas nkauj lawm tom tshav pob. Thoj hnav tau khaub ncaws thiab ntsis plaub hau tag ces nws tseem tawm kiag ntawm qhov rooj taug kev mus rau tim tshav pob lawm. hnub ntawv yog hnub xiab 1 xwb tub ntxhais hluas tuaj coob heev li. Thoj tuaj txog ntua ntawm tshav pob, cas hluas nkauj hmoob txhua tus hnav tau tsoos tsho zoo nkauj heev li thiab tus twg los zoo nkauj tag li, thoj thiaj li tau mus ncig ib pliag seb puas muaj ib tug uas nws nyiam. Thoj tseem mus pom ib tug ntxhais hmoob hnav tsoos tsho hmoob txaij hnav ib daim tiab dawb sia hlab nyiaj cov xauv luag ntxhi muaj kab lia tom txig nkawv, thoj nyiam nws heev li ces thoj thiaj li tau mus nrog nws tham.
Thoj:leej muam, thov paub koj lub npe thiab koj lub xeem puas tau nab yuam?
?:tus nus, kuv lub npe dab dab tuag es txaj txaj muaj qhia rau nej paub li os tus nus. yog koj kam no puas kam qhia koj lub npe ua ntej nab leej nus?
Thoj:txawm phem zoo los nws yog koj lub npe koj niam koj txiv muab rau koj lawm na, es hais dabtsi li ntawm koj na yuam leej muam? kuv npe lod, phem phem thiab xwb es, tiamsis mas kuv mam li qhia rau koj los tau ma. Kuv npe hu ua Thoj yog hmoob xeem Lis os.
?:koj lub npe zoo kawg li os phim koj heev li leej nus. kuv npe hu ua Paj yog ntxhais hmoob xeem xyooj
Thoj:leej muam paj cas koj yuav zoo nkauj ua luaj li, koj niam koj txiv lawv noj dabtsi yug es yuav yug tau koj tus me dawb dawb mos mos zoo ntxim ntxim peb siab peb ntsws li os.
Paj:peb niam peb txiv ces tsis txawj yug es yug tau peb phem phem dab dab tuag, twb tsis muaj leej twg nyiam xav nrog tham li os leej nus thoj.

Thoj thiab Paj nkawv tham tham ntev loo ces thoj thiaj li hais rau paj tias
thao:paj, koj puas kam nrog kuv wb mus taug kev ua si nab?
Paj:mus tau kawg ma, tiam sis koj tos 1 pliag kuv hais kuv tus niam laus tso nawb es wb mam li mus.

ces paj tseem tig loo mus rau tom nws tus niam laus, hais qhia rau nws tus niam laus tias nws nrog hmoob mus taug kev ua si lawm 1 pliag li rov qab los, yog tsis pom nws los ces kom lawv mus tsev ua ntej es nws mam li lawv qab los. paj thiaj li los hais rau thoj tias
Paj:mus tau lawm ma thoj
thoj:cia wb mus rau tim roob ua ntej yom es wb mam li taug kev los mus rau tim koos haum, koj ne xav licas paj?
Paj:mus qhov twg los tau los mas

ces nkawv tseem taug kev mus rau tim roob 10 npaj lawm. thaum nkawv taug kev los txog ntawv cov taj laj, thoj tseem mus yuav tau ib kilogram txiv lwm tsib rau nkawv nqa mus noj tham lus saum roob. thaum nkawv mus txog rau saum roob 10 npaj ntawv twb muaj ob peb khub hluas nkauj hluas nraug tuaj zaum sib tham ntsia rau sab tim xoom xab nuv lawm. ces nkawd tseem mus rau tim zaum ntawv ib ya cav taws.

Thoj:paj, koj puas tau muaj hluas nraug nab? koj nrog kuv los ua si li no koj tsis ntshai tsam ib pliag koj tus hluas nraug tsis txaus siab rau koj lod?
Paj:thoj, ib tug ntxhais phem dab tuag li kuv no es leej twg thiaj li yuav xav tau kuv mus ua nws tus na. yog kuv muaj hluas nraug li koj hais lawm ces kuv yeej tsis kam nrog koj tuaj puag tim tej no li os thiab kuv los yeej nyiam koj lawm thiab na es thiaj li kam nrog koj tuaj tim no.
Thoj:paj, hais dab tsi li ntawm koj na, kuv pom koj zoo nkauj heev li lub tshav pob hluas nkauj coob tag npaum li ntawv los kuv tsuas pom koj ib leeg xwb thiaj li zoo tau ntxim kuv siab tshaj xwb na, es kuv thiaj li hais kom koj nrog kuv tuaj tim no es thiaj li zoo tham lus, paj koj nyob xoom dab tsi na?
paj:kuv nyob xoom 9 khoob 3 tsev 1 hoob 1, es thoj koj ne nyob rau qhov twg thiab na?
thoj:kuv nyob ntawm xoom plaub khoob 3 tsev 2 hoob 2 os. paj, hnub no xyov yog hmoov dab tsi es kuv thiaj li tuaj pom koj rau tom tshav pob, yog kuv tsis tuaj tov los sis koj tsis tuaj rau tov ces ntshe twb tsis paub koj li ntawm no os paj
Paj:tej zaum thiab.
Thoj:paj kuv nyiam koj lawm xav tham kom tau koj los nrog kuv nyob lawm xwb.
Paj:thoj txhob dag dag li koj ma, nyuam qhuav sib ntsib xwb es koj tseem siv nyiam npaum li koj lawm ntag? tsam ib pliag koj lam dag kuv xwb os thoj? tsis nyiam peb tsis txhob dag dag nawb tsam ib pliag peb tuag rau nej nawb?
Thoj:paj, kuv yeej hais tiag na, kuv tsis dag koj li ntawm koj hais ko os paj. kuv yeej nyiam thiab xav hlub nrog koj heev li.

thoj thiab paj nkawv sib tham ntev loo ces nkawv tseem sawv los tim koos haum lawm. nkawv los ncig ntev loo rau tiv ces thoj thiab paj nkawv thiaj li rov los rau tom tshav npas vim nws twb yog tav su dua lawm. paj thiab thoj nkawv thiaj li rov los nrhiav paj tus niam laus hauv tshav pob. nkawv los nrhiav tau paj tus niam laus ces thoj thiaj li los tim tsev los noj su lawm ho paj nkawv thiaj li mus tsev mus noj su lawm thiab.

Continue part 2.......

Muaj 2 yam nyob rau hauv zaj dab neeg hlub no ua rau kuv xav nyeem mus ntxiv...

#53
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
kuv tseem tshua
               los koj twb dhuav
                                koj twb tsis tshua
                                                  txoj kev ncaim kuv

Cas koj dag
           kuv haus kua muag daw
                                muab kev ntxhov plawv
                                                     rau kuv lwj siab

Kuv tsis phim koj
                koj thiaj tsis tshua
                                   pom ntawm qhov muag
                                                      ua tus tsis pom

Li ntawm tsis txaus
                   tseem muaj dua tshiab
                                        tso kuv no cia
                                                      tus kuv hmoov tshua

awd!! tiam no
             kuv hmoov tsis muaj
                               koj thiaj tsis tshua
                                                   los mam tos txog lwm tiam

Mus nqa dua ib daim
                   ntawv tshiab tso
                                   mam rov los yug dua tshiab


Thov kom koj mus Zoo
                    ntsib luag tus zoo
                                      ua neeg puas xyoo
                                                       nyob tsis muaj mob
                                                                      
Mus muaj ntxhais
                nyob puv tsev
                             tu tub loj tiav txiv
                                                 ua lub neej nyob luag ntxi

Cia tus kuv no
              nyob nrog lub mob lub nco
                                       mus kom tas tiam neej no
                                                               yuav tsis tig rov los.

#54
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good
Writen by Lis Pos

Hnub tim 15 txog caij sib ncaim
Kuv me nplooj siab koj puas paub
Hais tias kuv twb yuav tso koj tseg

Kuv twb yuav ncaim koj mus lawm tiag
Kuv lub kua muag los tsis txawj tu
Yog vim tias kuv tshua tshua txog koj

Koj nyob tom qab txhob ua siab coob
Seb hmoov puas txog wb tau sib cuag
Ua sim neej no tu siab kawg nkaus

Koj nyob tom qab thov nco txog kuv thiab mog
Kuv mus ua ntej mam rov los tos
Thov kom hmoov txog wb tau sib cuag

hlubibtxhis

#55
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Kuv tseem nyob tos koj ib leeg xwb
Muaj siab muaj ntsws hlub koj tiag tiag
xav siab xav ntsws tuaj mus sib cuag
Txoj kev sib hlub yeej yuav ruaj nreeg

Kuv hlub koj tshaj tsis muaj hnub dhuav
Noj qab noj tsuag tsuav yog muaj koj
Haus dej xwb los yeeej zooo lub siab
Tsis tau xav tias yuav zoo lub plawv

Hauv lub ntiaj teb nov tsuas xav kom muaj koj
Koj nyob qhov twg kuv nyob qhov ntawd

Txawm koj yuav nyob ib sab ntuj deb
Txawm lub ntiaj teb yuav ntsoog ua hmoov
Txawm tej toj roob yuav nphau ua hav
Los kuv tseem nyob tos koj ib leeg xwb na.......

#56
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good
Koj yog lub paj tshiab tshaj txhua yam
Toj peg tiaj nrag yeej tsis muaj tus zoo cuag koj
Tsa ncauj nrog koj cog kev phooj ywg
Koj nyob qhov twg nyob deb los ze

Oh... koj yog ntuj tso los yog neeg yug
Zoo tshaj txhua tus uas kuv pom los
Koj lub siab dawb zoo phim koj lub cev
Thov koj qhib kev txais kuv thiab mog

Leejmuam nkauj hmoob los nyob hauv wb txoj kev npau suav
Pom koj ib pliag lub siab dhia tsheej plhaws
Ntshai tsam koj muaj lawm koj ib tug txiv leej tub

Ntuj tsim teb raug kom wb los sib pom
Thov koj siab loj xaiv tus zoo tuaj nruab siab
Leejmuam nkauj hmoob koj lub siab dawb
Phim ua kuv nyab mus ua zoo kuv sev.

:)  :rolleyes:

hlubibtxhis

#57
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob ntawm koj siab yuav hlub tshua kuv
Kev chim ntawm kuv tseg tsis tau koj
Wb kev sib hlub los txog txij no
Ntshe kuv yuav tseg yuav tso tsis tau koj

Nyob ntawm koj siab yuav hlub tshua kuv
Txoj kev sib hlub yog tsis hlub tsis tshua
Lub siab lub plawv yuav los kua muag
Rau qhov tias tuag tsis pom lub siab

Kuv paub zoo lawm txoj kev sib hlub
Yuav muaj hnub wb yuav los kua muag ntshav
Vim kuv lub neej muaj tsis xws fab
wb yuav sib ncaim yog wb tsis sib tau

Yog koj muaj siab yuav hlub tshua kuv
Wb mam sib pus lawm qab ntuj ci
Ua ib yig neej hauv kev tsau nti
Wb thiaj yuav ntsib wb thiaj yuav sib tau#58
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good
Writen by Lis Pos.

Kuv pum paajyeeb ntshaav
Kuv lub saab xaav tau ntau yaam
Ncu le dlheev txug nkauj mov mim
Kuv lub sab yuj plaws lis yiv
Tsaws le ntuas tsua nkauj mov mim

Nkauj mov mim,,,,,Pajyeebntshaav
Tas suavdlawg hluas nkauj ntawm nuav
Kuv pum koj tuab leeg txhaj le zoo lub pajyeeb ntshaav
Kws tawg tau tsw tsw qab os

Nkauj mov mim Paajyeeb ntshaav
Kuv has tag tsis yog laam dlaag
Yog ib hmoov tsis sib sua
Tes ib sib tuav teg moog tsaws tsua tuag
Mam moog sib yuav huv nruab dlaab os....!hlubibtxhis

#59
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Txuj kev sib hlub tso tseg txij nuav
Koj tsis txhob lug tshua txug ntawm kuv
Koj kav tsij moog hlub tug koj nyam
Yav taag lug txhob xaav txug lawm mog

Koj ncaim moog zoo lej nus sab phem
Kav tsij txav dleb txhob lug ze kuv mog
Txawm koj rov lug los kuv hlub koj tsis tau
Tsuas qhov koj muaj tug zoo lawm

Kav tsij moog zoo hlub nrug tug koj nyam
Tug kws koj txaus sab
Thov meb sib hlub moog kom thawm naj
Thov meb sib tau moog kuas thawm xyoo

Ib txuj kev sib hlub tu nrho lawm mog
Yog nplaj teb tig rov ib mam sib ntsib
Koj moog luas ntxhis kuv nyob dlub txig
Txhob tsa ntswg tsaam dlawm koj pob ntoo mog


#60
hlubtxhuatiam

hlubtxhuatiam

  Professional Degree 2

 • Members
 • 2,441 posts
Reputation: 89
Excellent
Kev hlub tsis txhaum
Txhob cia ua kev cuaj khaum
Kuv hlub koj tag npaum no
Kuv yuav ua cas tso

Txog tav no lawm
Wb twb tawm
Tau mus deb
Koj tseem feb

Koj tseem tig rov qab
Koj xav kom kuv fab
Ntshe kuv kawg npab xwb
Txhob cia kuv puas hlwb

Vim kuv nco thiab hlub koj ib leeg
Yog tsis muaj koj ntshe kuv tsis paub ua neeg
Koj lub siab tsis xav hlub lawm los
Lam tsa koj lub me ncauj qhub lus mos

:D


Posted Image


[center]Nyob nrog koj koom ib txoj sia thiaj nrhiav koj rau txhua tiam.Yuav kav koj tas mus li, yuav tsis pub koj ncaim ploj, yuav nrog koj nyob, hais lus zoo rau koj, thiab niaj hnub ntxhi, tsis pub koj ntshaw leej twg li. Ua koj lub kaus roos koj, hlub koj ib txhiab nyob ib txhis tsis pub kom koj nqhis, luag cem tias kuv yog neeg liam los tsuav kuv kav kom tas koj tiam

#61
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good

View Posthlubtxhuatiam, on 18 January 2010 - 04:22 AM, said:

Kev hlub tsis txhaum
Txhob cia ua kev cuaj khaum
Kuv hlub koj tag npaum no
Kuv yuav ua cas tso

Txog tav no lawm
Wb twb tawm
Tau mus deb
Koj tseem feb

Koj tseem tig rov qab
Koj xav kom kuv fab
Ntshe kuv kawg npab xwb
Txhob cia kuv puas hlwb

Vim kuv nco thiab hlub koj ib leeg
Yog tsis muaj koj ntshe kuv tsis paub ua neeg
Koj lub siab tsis xav hlub lawm los
Lam tsa koj lub me ncauj qhub lus mos

:D
Hehehehe nyob zoo os tug hlub hlubtxhuatiam.
Koj pus yog muab dedicate tsua kuv na?
Hehehehehehe thov txim mog leejmuam kuv tsis txawj nkauj tshab es thaum twg kuv xaav tau kuv cov nkauj qub qub ib txug tsaiv kuv le sau ib zaaj teb koj mog.

2 nub nuav kuv muaj kev nyuaj sab ntau yam ua tsuas kuv sau nkauj ua lwj ua lam le hos los koj lam tuaj ntsug kuv nyeem hab mog.

Koj zaaj nkauj zoo heev le os leejmuam aw! kav tsij tuaj ib sau nkauj lom zem mog Hehehehe.
hlubibtxhis

#62
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Ncaim mus vim lub caij los txog
Peb tseem nco tseem yuav hawm txog nej
Kom tsuas muaj noj qab nyob zoo
Ntau puas xyoo lawm yav tom ntej
Muaj qoob puv txhab muaj nyiaj puv tsev
Ib hnub peb yuav tau rov los ua ke

Ncaim mus vim lub caij los tiag
Daim nplooj siab nplooj ntsws yuj plaws rov tuaj
Txog ib tsoom kwv tij neej tsa
Nyob nram hav thiab pem toj
Muaj noj si hu muaj hnav sib pub
Ib hnub peb yuav tau rov los sib pom.#63
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good
Oh!! lub kauj toog npaab
coj ntawm kuv txhais tes
Zoo le wb ua ib ke
Ncu txug koj leejmuam
tug nyob dleb

Oh! ncaim koj
lug ntev tsis muaj
caij rov nrib koj
kuas nyob huv
kuv nruab sab
tsis tau xaav
tas yuav tso koj tseg

Khaws ca nruab sab lug lawm ntev
Tsis tau nrib txhaaj hu zaaj nkauj nuav
nrug cua tuaj qha tas kuv hlub koj

Lub kauj toog kub
Tseem naj nub nyob tog
Koj puas paub leej muam
tug dlawb mog
Tas kuv ncu ncu txug koj
Sov yuav txug tav twg
kuv le rov lug ib sib nrib dlua.

hlubibtxhis

#64
hlubtxhuatiam

hlubtxhuatiam

  Professional Degree 2

 • Members
 • 2,441 posts
Reputation: 89
Excellent
Koj mas sau lus hmoob dawb ma.
Kuv tsis paub nyeem ntawv hmoob leeg na!

Koj txawj hu nkauj kawg li nawb.
Kuv tsis txawj es, kuv txawj seev ua si xwb os.
Muaj sij hawm mam tuaj seev ua si nawb

View Posthlubibtxhis, on 19 January 2010 - 05:33 PM, said:

Oh!! lub kauj toog npaab
coj ntawm kuv txhais tes
Zoo le wb ua ib ke
Ncu txug koj leejmuam
tug nyob dleb

Oh! ncaim koj
lug ntev tsis muaj
caij rov nrib koj
kuas nyob huv
kuv nruab sab
tsis tau xaav
tas yuav tso koj tseg

Khaws ca nruab sab lug lawm ntev
Tsis tau nrib txhaaj hu zaaj nkauj nuav
nrug cua tuaj qha tas kuv hlub koj

Lub kauj toog kub
Tseem naj nub nyob tog
Koj puas paub leej muam
tug dlawb mog
Tas kuv ncu ncu txug koj
Sov yuav txug tav twg
kuv le rov lug ib sib nrib dlua.Posted Image


[center]Nyob nrog koj koom ib txoj sia thiaj nrhiav koj rau txhua tiam.Yuav kav koj tas mus li, yuav tsis pub koj ncaim ploj, yuav nrog koj nyob, hais lus zoo rau koj, thiab niaj hnub ntxhi, tsis pub koj ntshaw leej twg li. Ua koj lub kaus roos koj, hlub koj ib txhiab nyob ib txhis tsis pub kom koj nqhis, luag cem tias kuv yog neeg liam los tsuav kuv kav kom tas koj tiam

#65
hlubtxhuatiam

hlubtxhuatiam

  Professional Degree 2

 • Members
 • 2,441 posts
Reputation: 89
Excellent
Ua cas koj ho nyuaj siab na Hlubibtxhis, kuv twb nyob ntawm nov ne, twb tuaj thab thab koj kom koj lom zem es koj thiaj tsis nyuaj siab ne.
Kav tsij rau siab tuaj seev ntxiv mas, tej zaum txoj kev nyuaj siab ib hnub yeej yuav txawj ploj os nkaum os mog.


KUV ZAB ZAB THIAB DWB DWB XWB ES KOJ TXHOB CHIM RAU KUV NAWB.

TUAJ KUV MAM LEM KOJ LUB SIAB NTXEEV MUS NTXEEV LOS KOM KOJ TSIS NCO QAB NYUAJ SIAB OS HLUBIBTXHIS AW!
hehehe tso dag xwb os kuv tsis txawj lem koj os. :lol:  :lol:
View Posthlubibtxhis, on 19 January 2010 - 03:04 PM, said:

Hehehehe nyob zoo os tug hlub hlubtxhuatiam.
Koj pus yog muab dedicate tsua kuv na?
Hehehehehehe thov txim mog leejmuam kuv tsis txawj nkauj tshab es thaum twg kuv xaav tau kuv cov nkauj qub qub ib txug tsaiv kuv le sau ib zaaj teb koj mog.

2 nub nuav kuv muaj kev nyuaj sab ntau yam ua tsuas kuv sau nkauj ua lwj ua lam le hos los koj lam tuaj ntsug kuv nyeem hab mog.

Koj zaaj nkauj zoo heev le os leejmuam aw! kav tsij tuaj ib sau nkauj lom zem mog Hehehehe.


Posted Image


[center]Nyob nrog koj koom ib txoj sia thiaj nrhiav koj rau txhua tiam.Yuav kav koj tas mus li, yuav tsis pub koj ncaim ploj, yuav nrog koj nyob, hais lus zoo rau koj, thiab niaj hnub ntxhi, tsis pub koj ntshaw leej twg li. Ua koj lub kaus roos koj, hlub koj ib txhiab nyob ib txhis tsis pub kom koj nqhis, luag cem tias kuv yog neeg liam los tsuav kuv kav kom tas koj tiam

#66
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Yog vim li cas koj tsis qhia kuv
yav tom ntej ub wb yuav sib hlub
hais tias koj twb yog luag tus lawm

Yog vim li cas koj thiaj dag kuv
Hais tias koj tsis tau yog leej twg tus li
Nyuam qhuav hlub kuv yog thawj tug xwb

Txoj kev sib hlub zoo heev lawm os
Yuav ua li cas thiaj tso tseg tau
Ntshe yuav los lub kua muag mus tas ib sim os

Yog vim li cas koj qhia kuv seb
Ntshe yuav tau tso koj mus rau luag
Vim kuv yog tus hlub koj tom qab


#67
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Koj xav txhij xav txhua
Koj tus muaj txhob tias kuv dag
Kuv no pluag ib puas tsav yam
Kuv ntshai tsam tas koj lub neej zoo

Vim kuv nov pluag heev li
Koj tus muaj txhob chim rau kuv
Hauv qab ntuj no kuv hlub koj ib tug
thiaj yuav cia koj mus rau luag tus zoo

Mus zoo mog kuv me leej muam
So kua muag nrog luag mus mog
Vim tias kuv txoj hmoov tsis txog
Sib hlub tsis nyog thiaj thov ncaim koj

Oh! Leej muam aw!!! xav txog thaum twg
kua muag ntws vim ncav tsis cuag
Lwm tiam muaj mam rov sib ntsib dua
Mam hlub mam tshua kom kawg lub siab lub ntsws.


#68
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Txij thaum koj ncaim kuv lawm hlo
Kuv lub siab ntxhov li nyho rau koj
No los tsis nqis pw los tsis tsaug zog
Yog vim kuv hlub koj ib leeg

Thaum koj ncaim kuv mus dua
Kuv xav txog kua muag poob tsis tu
Chim chim kuv nplooj siab nyob tsis nqig
Tsis yog vim koj tsis muaj nyiaj rau kuv

Oh! Oh! tus nus uas yog ntuj tso los
Tiam no kuv hmoov tsis txog koj
Wb txoj kev sib hlub yav tas los
Nws tsuas yog wb kev npau suav
Koj thiaj yuav khiav mus kom kawg kev

Koj mus yog tsis zoo hnub twg mam rov los
Tiam no kuv tseem nyob tos koj ib leeg
Thaum tsis muaj neeg hlub koj ces nco ntsoov kuv
Me leej nus kuv yuav hlub hlub koj kom tas tiam no.


#69
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
NKAUJ NTSUAG.

NKAUJ NTSUAG YOG IB TUG ME NTXHAIS NKAUJ NTXAWM HAUV IB TSEV NEEG UAS MUAJ NIAM LOJ, NIAM NRAB THIAB NIAM ME.
NKAUJ NTSUAG MUAJ 3 TUG NIAM LAUS THIAB 3 TUG NUS LAWV PUAV LEEJ LOJ TIAV NIAM TIAV TXIV THIAB MUAJ NEEJ TAS HUV SI LAWM YOG LI NTAWD NKAUJNTSUAG NIAM UAS YOG TUS NIAM THIAB TXIV MAM LI MUAJ NKAUJ NTSUAG.
CES TOM QAB NKAUJ NTSUAG NYUAM QHUAV TXAWJ HAIS LUS THIAB KHIAV KEV LAM XWB CES NTUJ TXOM FAV TUAJ LAU....NYAB LAJ LIAB TUA KIAG TAU NKAUJ NTSUAG TXIV THIAB NWS COV NIAM LOJ NIAM NRAB THIAB OB TUG NUS 2 TUG NYAB TUAG TAS NRHO TSUAS TSHUAV NKAUJ NTSUAG NIAM COJ TAU NKAUJ NTSUAG KHIAV TAWM MUS UA ME NAS ME NOOG NKAUM RAU HAV ZOOO HAV TSUAG MUS TXOG THAUM NYAB LAJ THIM ROV QAB CES LAWV MAM LOS HAUV ZOS.

ME NKAUJ NTSUAG THIAB NWS NIAM UA NTSUAG NROG NWS TUS NUS THIAB TUS NYAB NYOB XWB.
TOM QAB TXIV YAWG TUAG TAS CES TSIS TAU NTEV PES TSAWG NTAWD LOS LUB TEBCHAW NYOB NTXHOV NYHO XWB CES TXAWM MUAJ IB HNUB NYAB LAJ TUA KIAG TAU NKAUJ NTSUAG TUS NUS LAWM THIAB TSEG TUS NYAB NROG LEEJ NIAM THIAB NKAUJ NTSUAG LAWV NYOB LAWM XWB.

NYOB NYOB MUAJ IB HNUB OV TXAWM MUAJ IB TSEV NEEG HMOOB NYOB TXAWM NROOG TUAJ POM ME NKAUJ NTSUAG NIAM CES TXAWM TUAJ THOV NKAUJ NTSUAG NIAM MUS UA LAWV NIAM NO LAUJ.
COV NEEG COOB COOB NTAWD TUAJ NQIS TSEV HAIS YUAV ME NOS NIAM PUAG THAUM LUB HNUB NYUAM QHUAV PIB TAWM MUS TXOG THAUM LUB HNUB DAI NCUV TIM NPOO NTUJ LAWM CES ME NOS TXAWM MUAB NWS NIAM THIAB NWS COV KHAUB NCAWS NTIM TSUAG TSUAG RAU HAUV IB TXOJ PHUAM THIAB HAIS TIAS NIAM KOJ TXHOB TXAV MUS TWG ES KUV MUS PUB QAIB TSUAG TSUAG KUV LOS WB MAM NROG LAWV MUS MOG.

ME NOS NIAM LUB KUA MUAG NTOG LAM SI, ME NOS NIAM HAIS RAU ME NOS TIAS ME NOS, KOJ KAV TSIJ MUS PUB PEB COV QAIB NWS NIAM TWB TSIS NYIAM LEEJ TWG LI NWS NIAM YUAV TSIS NROG LEEJ TWG MUS IB ZAUG LI.

MI NOS KHIAV KHIAV MUS W QHAUV TSUAG TSUAG RAU COV QAIB NOJ CES KHIAV KHIAV ROV LOS XAUJ NWS NIAM UA CAS HMOOB PE LOS PE HO THOV LOS THOV.
ME NOS KHIAV TIAJ LIAS LOS TSAWV NKAUS NWS COV KHAUB NCAWS NWS QHWV RAU TXOJ PHUAM CES ME NOS TIAS KUV NIAM, LAWV TSAV PE UA LUAJ CES WB NROG LAWV MUS LOS MAS.
ME NOS NIAM TIAS KUV ME NOS, NWS NIAM HLUB HLUB NWS HEEV LI TXAWM LAWV THOV LOS LAWV TXAWJ THOV CES KOM LAWV TXAWJ TSUM NWS NIAM YUAV TSIS NROG LEEJ TWG MUS VIM NWS NIAM TSUAS HLUB NWS TXIV IB LEEG XWB, TXAWM NWS TSIS NYOB LAWM LOS NWS NIAM TSEEM HLUB THIAB TSEEM MLOOG ZOO LI NWS TXIV NROG NRAIM PEB NYOB CES KOM LAWV ROV QAB XWB WB TSIS MUS.

HMOOB THOV THOV TXAUS CES ME NOS NIAM TSIS KAM YUAV LI LAUJ HMOOB UA TSIS TAU TES CES HMOOB THIAJ ROV QAB LAWM.

HOS ME NOS TUS NYAB LOS YOG IB TUG NTXHAIS HAUV IB TSEV NEEG ZOO ZOO NKAUJ MUAJ NYIAG NPLUAS NUJ YAV THAUD THIAB TOM QAB NWS LOS UA ME NOS LAWV NYAB TAS THIAB MUAJ 2-3 TUG ME NYUAM LAWM CES TXAWM NWS TSEEM HLUAS ZOO NKAUJ HEEV LI LOS NWS YEEJ TSIS KAM YUAV LEEJ TWG NTXIV VIM TWB TSIS MUAJ IB TUG TXIV NEEJ YUAV ZOO LI ME NOS TUS NUS LAWM YOG LI ME NOS TUS NYAB THIAJ UA SIAB NYOB TU NWS COV ME NYUAM MUS TXOG HNUB LAUS TAS.

THAUM ME NOS MUAJ 14 XYOO CES TXAWM MUAJ IB HNUB THAUM YAV HNUB QAIJ NRUS CES ME NOS NIAM TSEEM UA HMO NOJ CIA ME NOS MUS RIS DEJ NO TXAWM MUAJ IB PAB TUB HLUAS ZOO ZOO NRAUG TUAJ MUAB ME NOS ZIJ KIAG COJ MUS LAWM.

TOM QAB UA TSHOOB UA KOS TAS CES ME NOS THIAJ LOS MUS UA NEEJ LAWM TSEG ME NOS NIAM NROG TUS NYAB THIAB TUS NYAB COV ME NYUAM NYOB.

#70
cwjmemdub

cwjmemdub

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 16,207 posts
Reputation: 511
Excellent

View Posthlubibtxhis, on 19 January 2010 - 05:33 PM, said:

Oh!! lub kauj toog npaab
coj ntawm kuv txhais tes
Zoo le wb ua ib ke
Ncu txug koj leejmuam
tug nyob dleb

Oh! ncaim koj
lug ntev tsis muaj
caij rov nrib koj
kuas nyob huv
kuv nruab sab
tsis tau xaav
tas yuav tso koj tseg

Khaws ca nruab sab lug lawm ntev
Tsis tau nrib txhaaj hu zaaj nkauj nuav
nrug cua tuaj qha tas kuv hlub koj

Lub kauj toog kub
Tseem naj nub nyob tog
Koj puas paub leej muam
tug dlawb mog
Tas kuv ncu ncu txug koj
Sov yuav txug tav twg
kuv le rov lug ib sib nrib dlua.hlubibtxhis, mloog koj zaj tas lawm ho mloog zaj nov seb.

จากนี่ถึงสวรรค์ พี่ขอรักน้องวันคนเดียวแค่นั้น รัก เสมอPosted Image


#71
cwjmemdub

cwjmemdub

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 16,207 posts
Reputation: 511
Excellent

View PostGuest, on 20 January 2010 - 05:10 PM, said:

Txij thaum koj ncaim kuv lawm hlo
Kuv lub siab ntxhov li nyho rau koj
No los tsis nqis pw los tsis tsaug zog
Yog vim kuv hlub koj ib leeg

Thaum koj ncaim kuv mus dua
Kuv xav txog kua muag poob tsis tu
Chim chim kuv nplooj siab nyob tsis nqig
Tsis yog vim koj tsis muaj nyiaj rau kuv

Oh! Oh! tus nus uas yog ntuj tso los
Tiam no kuv hmoov tsis txog koj
Wb txoj kev sib hlub yav tas los
Nws tsuas yog wb kev npau suav
Koj thiaj yuav khiav mus kom kawg kev

Koj mus yog tsis zoo hnub twg mam rov los
Tiam no kuv tseem nyob tos koj ib leeg
Thaum tsis muaj neeg hlub koj ces nco ntsoov kuv
Me leej nus kuv yuav hlub hlub koj kom tas tiam no.guest, mloog txoj nov thiab.จากนี่ถึงสวรรค์ พี่ขอรักน้องวันคนเดียวแค่นั้น รัก เสมอPosted Image


#72
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Ua txiav, Luag muaj kwv muaj tig luag ua tau ib pluag los noj ces ntshe luag yuav mus hu luag leej kw leej tig tuaj nrog luag noj luag li ntxhi,
Me khaub dab ntsoj tsis muaj kwv muaj tig ces ua tau ib pluag los noj los ntshe tu tu me khaub dab ntsoj ntsuag
siab me khaub ntsoj ntsuag yuav mus nce li hlo lub roob toj lug taim ua lub me kua muag ntws si.

Ua txiav, luag muaj kw muaj tig ces luag ua tau ib pluag los noj luag yuav mus hu luag leej kw leej tig tuaj nrog luag noj zaum li tsaw sib puag,
Me khaub dab ntsoj ntsuag tsis muaj kw muaj tig ua tau ib pluag los noj ces ntshe me khaub dab ntsoj ntsuag yuav mus nce li hlo lub roob toj lug taim zaum li tsawv tuaj nrog lub kua muag.

Me khaub ntsoj ntsuag tias ntuj nas me nkauj pag..cas lub roob toj lug taim nyob tuaj mus txawm zoov laj teem niaj nqis peb ntxhee roob,
Me khaub dab ntsoj ntsuag ua tau ib pluag los nrognoj los tsis muaj kwv muaj tig maub nuj nuag qhov twg tuaj ces ntshe me khaub dab ntsoj ntsuag yuav noj tuaj mus zaum li tsaws ntxuag lub kua muag poob.

Me khaub dab ntsoj ntsuag tias ntuj nas me nkauj pag..cas lub roob toj lug taim nyob tuaj mus txawm tau tus hav tauj tuaj mus nyob ntxhov li nyho,
Me khaub dab ntsoj ntsuag ua tau ib pluag los nrog luag noj los ntshe tsis muaj kwv muaj tig maub nuj nuag qhov twg los ces ntshe me khaub dab ntsoj ntsuag yuav noj tuaj mus zaum li tsaws ntxuag lub kua muag nrog.

Tsuj lug kwv kaus dub, leej twg mus tau me ntsoj ntsuag ces ua siab ntuj ntev hlub.
Tsuj lug kwv kaus txhais, leej twg mus tau me ntsoj ntsuag ces ua siab ntuj ntev hais.....os.#73
Guest_guestML_*

Guest_guestML_*
 • Guests
Reputation: 0
:(  :(
Cas txawj sau lus ntsuag tag npaum li, tu kuv siab kawg li os me khaub dab ntsoj tsuag e. Hwj...Hwj.....hhhhhh


View PostGuest, on 20 January 2010 - 11:35 PM, said:

Ua txiav, Luag muaj kwv muaj tig luag ua tau ib pluag los noj ces ntshe luag yuav mus hu luag leej kw leej tig tuaj nrog luag noj luag li ntxhi,
Me khaub dab ntsoj tsis muaj kwv muaj tig ces ua tau ib pluag los noj los ntshe tu tu me khaub dab ntsoj ntsuag
siab me khaub ntsoj ntsuag yuav mus nce li hlo lub roob toj lug taim ua lub me kua muag ntws si.

Ua txiav, luag muaj kw muaj tig ces luag ua tau ib pluag los noj luag yuav mus hu luag leej kw leej tig tuaj nrog luag noj zaum li tsaw sib puag,
Me khaub dab ntsoj ntsuag tsis muaj kw muaj tig ua tau ib pluag los noj ces ntshe me khaub dab ntsoj ntsuag yuav mus nce li hlo lub roob toj lug taim zaum li tsawv tuaj nrog lub kua muag.

Me khaub ntsoj ntsuag tias ntuj nas me nkauj pag..cas lub roob toj lug taim nyob tuaj mus txawm zoov laj teem niaj nqis peb ntxhee roob,
Me khaub dab ntsoj ntsuag ua tau ib pluag los nrognoj los tsis muaj kwv muaj tig maub nuj nuag qhov twg tuaj ces ntshe me khaub dab ntsoj ntsuag yuav noj tuaj mus zaum li tsaws ntxuag lub kua muag poob.

Me khaub dab ntsoj ntsuag tias ntuj nas me nkauj pag..cas lub roob toj lug taim nyob tuaj mus txawm tau tus hav tauj tuaj mus nyob ntxhov li nyho,
Me khaub dab ntsoj ntsuag ua tau ib pluag los nrog luag noj los ntshe tsis muaj kwv muaj tig maub nuj nuag qhov twg los ces ntshe me khaub dab ntsoj ntsuag yuav noj tuaj mus zaum li tsaws ntxuag lub kua muag nrog.

Tsuj lug kwv kaus dub, leej twg mus tau me ntsoj ntsuag ces ua siab ntuj ntev hlub.
Tsuj lug kwv kaus txhais, leej twg mus tau me ntsoj ntsuag ces ua siab ntuj ntev hais.....os.
#74
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postcwjmemdub, on 20 January 2010 - 11:09 PM, said:

guest, mloog txoj nov thiab.

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

ua tsaug os cwj.
Zaj nkauj no yog nkauj qub qub kuv nyiam hu tas mus li when ever kuv ib leeg ces kuv hu kuv tas li rau kuv mloog kuv thiaj lam tuaj sau rau nov xwb.

#75
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostguestML, on 21 January 2010 - 12:20 AM, said:

:(  :(
Cas txawj sau lus ntsuag tag npaum li, tu kuv siab kawg li os me khaub dab ntsoj tsuag e. Hwj...Hwj.....hhhhhh
yog mas this kwv chab yog my Dad qha kuv has puag thaum kuv muaj 5 xyoo vim my Dad yog ib tug me nyuam ntsuag. I never see my grandFather. ces when ever kuv hu zaj kwv chab no kuv yeej quaj xwb.

#76
Guest_guesthlubK_*

Guest_guesthlubK_*
 • Guests
Reputation: 0
Ntshe koj twb tsis nco kuv lawm, ib pliag ntshis zoo li kuv twb nyob tsis muaj koj, koj paus nco kuv li kuv nco koj lawm os tus neeg nco nco kuv ntau ntau?
Kuv twb tias ua ib siab los cas yuav mob nkag kawv rau kuv nruab siab.
Yuav ua cas mam hnov qab tau koj, thaum twg kuv mam thim tau tias wb yog nus muag los sib hlub sib pab xwb........ :(  :( .

#77
Guest_guestML_*

Guest_guestML_*
 • Guests
Reputation: 0
Eb, yom ov, txoj kev ntsuag no yuav nyob thoob ntiaj teb, txoj kev ntshaw niam ntshaw txiv yuav tsis muaj tag li.
Kuv nyeem koj zaj kwv cha tas ua rau kuv poob kua muag nco kuv txiv ua kuv twb tsis tau paub ntau li...Hwj...Hwj...Hwj. :(  :(  :(  Thiaj tu tu kuv siab tsis txawj tag li na. Koj tsis muaj sau ntxiv lawm lov?

View PostGuest, on 21 January 2010 - 12:36 AM, said:

yog mas this kwv chab yog my Dad qha kuv has puag thaum kuv muaj 5 xyoo vim my Dad yog ib tug me nyuam ntsuag. I never see my grandFather. ces when ever kuv hu zaj kwv chab no kuv yeej quaj xwb.


#78
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostguestML, on 21 January 2010 - 01:05 AM, said:

Eb, yom ov, txoj kev ntsuag no yuav nyob thoob ntiaj teb, txoj kev ntshaw niam ntshaw txiv yuav tsis muaj tag li.
Kuv nyeem koj zaj kwv cha tas ua rau kuv poob kua muag nco kuv txiv ua kuv twb tsis tau paub ntau li...Hwj...Hwj...Hwj. :(  :(  :(  Thiaj tu tu kuv siab tsis txawj tag li na. Koj tsis muaj sau ntxiv lawm lov?
Kuv tsis txawj sau lawm os vim kuv tsuas txawj tib zaj ntawd xwb, dua ntawd ces yog kuv txawj lwm zaj txawv txawv lawm xwb.
Kuv zoo qhov twg ua cas zoo li koj ho nco nco kuv os?. Kuv muaj tus hlub lawm os, peb tsuas ua tau phoojywg lawm xwb yuav tsis muaj ab tsi tshaj nov lawm.

#79
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good

View Posthlubtxhuatiam, on 20 January 2010 - 02:24 AM, said:

Ua cas koj ho nyuaj siab na Hlubibtxhis, kuv twb nyob ntawm nov ne, twb tuaj thab thab koj kom koj lom zem es koj thiaj tsis nyuaj siab ne.
Kav tsij rau siab tuaj seev ntxiv mas, tej zaum txoj kev nyuaj siab ib hnub yeej yuav txawj ploj os nkaum os mog.


KUV ZAB ZAB THIAB DWB DWB XWB ES KOJ TXHOB CHIM RAU KUV NAWB.

TUAJ KUV MAM LEM KOJ LUB SIAB NTXEEV MUS NTXEEV LOS KOM KOJ TSIS NCO QAB NYUAJ SIAB OS HLUBIBTXHIS AW!
hehehe tso dag xwb os kuv tsis txawj lem koj os. :lol:  :lol:
Tus hlub txhua tiam, Good morning, koj puas tau sawv na lod?.
Tsis tau tuaj hauv no 2-3 hnub no lawm nco koj heev li os j/k.

Kuv yeej ib txwm nyuaj siab sav.
Kuv xw koj lem kuv mog tabsis kuv ntshai tsam koj lem lem kuv no ces koj ho sab sab thiab khuv xim koj lub zog xwb.
hlubibtxhis

#80
hlubibtxhis

hlubibtxhis

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 933 posts
Reputation: 12
Good

View Postcwjmemdub, on 20 January 2010 - 11:05 PM, said:

hlubibtxhis, mloog koj zaj tas lawm ho mloog zaj nov seb.

<embed src="http://www.ehmongmus...p3player2w.swf" quality="high" width="200" height="79" name="mp3player" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedi...getflashplayer" flashvars="file=1959&repeat=all&lightcolor=0xFF3366&backcolor=0xCCFF00&frontcolor=0x000000&autostart=false" wmode="transparent" border="0" /><br/><a href="http://www.ehmongmus...mage-1959.html" target="_blank"><img src="http://xml.ehmongmus...c.com/link.gif" border="0"></a>

<a href="http://www.ehmongmus...1959.html"><img src="http://www.ehmongmus...-1959.png"></a>
Hi me npawg cwjmemdub, koj tuaj tso nkauj kuv mloog thiab los ces kuv ua koj tsaug os ntau ntau os mog.
Me kwv, tej zaum koj zaj yog xab maim tshiab lawm os, hos kuv zaj kuv kawm tau ua ntej puag xyoo 1977 lawm aw vim kuv tsis tau mus mloog qhov twg li ces kuv thiaj lam sau ua do'g di'g xwb tsis phim koj zaj li os kwv ntxawg.
hlubibtxhis