Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

KEV CAI ...DEBATE/SIB CAV...

13 posts in this topic

Posted · Report post

Puas Muaj 1-2 Tus Koj Tsis Nyiam 666 Kiag li nyob hauv Hmongza?

Puas kam qhia npe?

Nej puas pom li kuv pom? Kuv pom muaj ib txhia tuaj hauv no mas tsis tau paub debate losyog tawm tswv8 li. Pivxam li tias yog kuv post ib lub topic rau peb sib debate losyog tawm tswv8 mas muaj ib txhia ciali tsis yog debate txog lub topic/idea ntawd tabsis ciali tawmtsam tus tibneeg uas posted ntawd li lawm. Qhov uas peb attack to tus neeg thiaj ua rau peb sib chim thiab sib ntxub. Thaum zooli no ces peb ciali ntxub tus neeg ntawd. Nyob nyob nws ho posts dua lwm lub topics tshiab los peb tseem chim rau lub previous topics ces peb rov hais lus sib ntsw dua. Qhov no yog ib qho uas peb acted so immature rau kev sib tham/tawm tswvyim hauv no. Kuv xav tias yog peb paub debate es peb txhob attack the messegers tabsis peb sib attack the ideas/messages xwb mas peb lomzem heev thiab kawm tau ntau yam.

Dhau ntawd, peb txawm siv cav cuag yuav sib tua rau lub topic no los thaum peb ho tawm sib cav rau lwm lub topics los, peb yuav txhob chim losyog ntxub tus neeg uas nrog peb siv cav rau lub topic dhau los.

Nej puas totaub qhov kuv tried to say na? nej ho pom li cas?

Nyob zoo kwv tij KHEJ1

Kuv TOTALLY AGREE nrog koj. Ua li koj xav ne peb tuaj coob npaum li nov muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab paub txoj kev cai sib DEBATE...?

Nyob rau tom tsev kawm ntawv LUAG YEEJ MUAJ KEV KAWM SIB DEBATE tab sis muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab mus PARTICIPATE rau luag tej kev DEBATE TOURNAMENT los lawm...

Kuv xav tias yuav tsawg tus heev yog vim li nov es sawv daws tuaj hauv nov es thiaj pheej SIB CAV tsis paub tas tsis paub xaus, tsis muaj yeej tsis muaj swb li...Thaum yus cav tsis yeej lawm ces kawg cem lus phem thiab tseem mus hais lus HEM yuav muab luag TXOV li ub li nov tuaj lawm xwb... TEJ TSWV YIM LI NOV QIS DHAU LAWM...

KEV SIB DEBATE los yog KEV SIB CAV TAWM TSWV YIM...

Rau peb Hmoob kev SIB CAV yog kev TSIS ZOO thaum kawg nws txia mus ua KEV SIB NTXUB thiab KEV YEEB NCUAB...Rau luag lwm HAIV NEEG VAM MEEJ kev SIB CAV...Kev SIB DEBATE nws yog kev los sib TAWM TSWV YIM seb QHOV ZOO ...QHOV PHEM...QHOV TSEEB ...QHOV CUAV...QHOV YOG...thiab TSIS YOG ZOO LI CAS...Nws ua rau luag NKAG SIAB...SIB FWM TXAWM NYIAS YUAV MUAJ NYIAS LUB TSWV YIM KEV XAV...KEV NKAG SIAB...SIB TXAWV/RESPECT DIFFERENT OPINIONS...Thiaj ua rau luag muaj kev XAV TXHIJ XAV TXHUA...Ua rau luag THIAJ POM QHOV TSHIAB...POM TXOJ KEV DEB...POM TXOJ KEV DAV...Ua rau luag HLOOV SIAB NTSWS mus rau txoj KEV YOG, KEV ZOO, KEV NCAJ NCEES, thiab KEV HAUM XEEB tau...

Yog leej twg tsis tau paub txoj kev SIB DEBATE no ces cia kuv ho piav me me li nram nov rau sawv daws tau kawm...KUV YUAV TSIS PAUB TAS TAS thiab KUV KUJ TSIS TAU MUS NROG LUAG SIB DEBATE HAUV DEBATE TOURNAMENT...TAB SIS KUV KUJ PAUB TXOJ KEV CAI DEBATE ME NTSIS THIAB TAU MUS POM LUAG COV DEBATING TEAM thiab DEBATING TOURNAMENT LOS LAWM...

Yog nej nyob rau lub teb chaw AMERICA nov lawm ces nej YEEJ NIAJ HNUB NIAJ HMO POM LUAG TEJ NOM TSWV (School Boards, City Councils, Mayors, Governors, Congressmen, US Presidents), TEJ SCHOLARS (High School Students, College/University Students, Teachers, Professors, other Institution Representatives), TEJ JOURNALISTS (Newspapers Editors, TV Commentators , Radio Talk Show Hosts, Lawyers, Internet Websites) tuaj SIB CAV/DEBATE txog tej yam ISSUES uas muaj feem los hloov thiab cuam tshuam rau peb txoj kev ua neej nyob rau lub teb chaw USA nov...Kom sawv daws tau cov INFORMATION. Kom tej pej xeem thiaj PAUB MAKE CHOCES, MAKE DECISIONS, and VOTES rau tej ISSUES ua cuam tshuam txog lawv lub neej...

Yog li txoj kev SIB DEBATE thiaj li yog ib qhov TSEEM CEEB nyob rau lub teb chaws nov. Thaum twg yog muaj ib qhov ISSUE tseem ceeb heev uas luag yuav muab coj los DEBATE nyob rau TV News mas feem coob neeg (Million Neeg thoob teb chaws) yeej nrhiav lub caij nyoog los MLOOG seb lub PAUS NTSIS yog li cas es luag thiaj paub txiav txim siab SUPPORT los yog GO AGAINST qhov ISSUE ntawd...

Tej nov PEB HMOOB HO PAUB los yog NKAG SIAB npaum li cas?

Ho puas TSEEM CEEB rau peb npaum li cas?

Sawv daws mam coj mus xav thiab teb...

853378-965348-139.gif

Ua ntej peb yuav mus nkag siab rau luag tej KEV SIB DEBATE nov peb yuav tsum tau PAUB los yog NKAG SIAB me ntsis txog TXOJ CAI SIB DEBATE...Peb thiaj PAUB thiab NKAG SIAB tias cov neeg SIB DEBATE leej twg hais TXAUS NTSEEG DUA thiab LEEJ TWG THIAJ HAIS TAU KOM PEB MOB SIAB MUS NPUAB NWS LOS YOG AGAINST NWS...

Yog peb yog cov NEEG MLOOG/AUDIENCE xwb ces peb ua tau 3 yam li nram no...

1. SUPPORT QHOV ISSUE ntawd...

2. AGAINST QHOV ISSUE ntawd...

3. NEUTRAL/NO DIFFERENCE rau qhov ISSUE ntawd...

Yog peb ho yog COV NEEG DEBATE no peb ho yuav ua zaj twg thiaj tau NEEG LOS SUPPORT peb qhov ISSUE/IDEA los yog ...Yuav ua li cas kom thiaj MUAJ NEEG MUS AGAINST PEB TUS OPPONENT QHOV ISSUE/IDEA...

1. Thaum peb SIB DEBATE peb yeej muaj txoj cai los KHOO sawv daws tias KOM TSUAS TAWM TSWV YIM TXOG QHOV ISSUE ntawd nkaus xwb...

2. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsis ATTACK tus neeg ntawd lub PERSONAL LIFE/FAMILY/WORK...(Peb yuav tsum tau muab Courtesy, Respect, thiab Integrity rau peb tus Opponents)...

3. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau muab OPPORTUNITY rau peb tus OPPONENTS los hais thiab peb yuav tsum tau MLOOG KOM HNOV nws cov LUS thiab cov TSWV YIM...

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau IN CONTROL es tsis txhob SHOW TOO MUCH EMOTIONS...thiab yuav tau hais lus kom NROV txaus luag HNOV tab sis ho tsis txhob QW...thiab yuav tau SIV COV LUS MOS MUAG thiab lus ZOO los hais xwb...Yus lam mus cem luag tej OB CEG...Cem FOOM luag li ub li nov...Cem NTXUB NTXAU.G thiab DHUAV...Cem luag RUA.M thiab PHEM li ub li no...Thaum KAWG mas yus ho mus ua HEEV HEEV muab THREATS rau luag TXOJ SIA...Tej BEHAVIORS li nov yeej TSIS YOG, TSIS ZOO, thiab yeej TXHAUM TXOJ CAI SIB DEBATE tas li lawm...

(Tej nov ntag lauj ua rau peb Hmoob TSIS PAUB txoj kev tuaj SIB DEBATE es peb tsuas TUAJ UA NKAUS li kuv piav los nov xwb...Thiaj MUAJ TEEB MEEM TAS MUS LI...Tej no nws tsis yog kev cai sib DEBATE lawm nws yog...PEB HMOOB COV QUB BEHAVIORS uas nyob PEM ROOB yav tas los lawm xwb...Thaum peb sib cav sib ceg ces yeej hais lus ua lwj ua liam, cem lus phem phem, cem tsawm thiab foom kom luag tuag li ub li nov, cem lus phem qhov de.v qhov npua nkaus xwb, thaum kawg ces yus yeej xav mus muab luag ua kom tuag/tua luag pov tseg xwb ntag...)

Tej nov peb yuav tau MUAB TSO POV TSEG LAWM peb thiaj hais tau tias peb tuaj UA LUB NEEJ TSHIAB thiab VAM MEEJ lawm no...

5. Txoj kev SIB DEBATE yeej muaj YEEJ, SWB, los yog SIB NPAUG/SIB XWS...Yeej muaj tus MUAJ ZOO LAJ LIM TSWV YIM nrog KEV TXAWJ NTSE thiab PAUB DUA YUS...Yeej muaj tus TXAWJ THAM, TXAJW PIAV, TXAWJ HAIS LUS DUA YUS...Yeej muaj tus COJ TAU YEEB YAM ZOO thiab TXAUS NYIAM DUA YUS...Yeej muaj tus uas MUAS TAU cov AUDIENCE LUB SIAB DUA YUS...

Yog yus pom tias yus ZOO TSIS NPAUM LUAG ces kawg yus ho KAWM YAM ZOO uas luag MUAJ es yus TSIS MUAJ lawm xwb kom yus thiaj yuav ZOO dua qub tau...

Yog yus YEEJ los kuj ho TSIS TXHOB ZOO SIAB DHAU es yus ho TXIA MUS UA TUS NEEG KHAV THEEB thiab MUAB HLOB tuaj lawm...

Yog yus ho SWB lawm no los ua ntsus CHIM thiab MOB SIAB dhau...es yus ho yuav muab luag UA YEEB NCUAB thiab tseem npaj YUAV MUS PAUJ KUA ZAUB NTSUAB ntxiv...Los yog yus ho cia li txia mus ua TUS NEEG TAIS CAUS/POOB TSIM/SWB/TSA CHIJ DAWB ...es tsis xav mus ua dab tsis ntxiv li lawm...

(Qhov nov peb cov tuaj nov ntag lauj yeej muaj cov TEEB MEEM kuv piav no ntau heev kawg li...Muaj ib txhia CHIM dhau ces cia li KHIAV mus tsev es YUAV TSIS TUAJ UA SI li lawm no...)

6. Thaum peb SIB DEBATE tas lawm TSIS PUB muaj kev CHIM SIAB/NPAU TAWS, SIB NTXUB, SIB DHUAV, REVENGE, UA YEEB NCUAB, thiab TSEEM YUAV MUS SIB CAV SIB CEG NTXIV LAWM TOM TEJ PEM TEJ YAM TSIS PAUB TAS TSIS PAUB XAUS...Los yog tseem yuav mus SETTLE COV OLD SCORES PHYSICALLY nyob sab nraud ntxiv...

Qhov zoo tiag tiag mas...yog tus nws YEEJ ntawd yus yeej pom tias nws HAIS YOG thiab RAUG dua yus...Nws muaj lub zoo laj lim tswv yim, txuj ci, kev txawj ntse, thiab txawj hais lus dua yus, nws muaj lub peev xwm muas tau cov Audience lub siab ntsws ces kawg yus yuav tsum tau LEES TXAIS tias NWS YEEJ lawm no...es yus tseem yuav tau QHUAS txog NWS TXOJ KEV TSHAJ LIJ thiab...

Thaum peb SIB DEBATE peb yuav siv TSWV YIM, TXUJ CI, STRATEGIES, thiab TACTICS li cas es peb thiaj tau txoj kev SUPPORT los ntawm peb cov AUDIENCE...?

1. Peb tej tswv yim, txuj ci txhua yam peb hais yuav tsum yog...TRUE/FACTS rau cov Audience..

2. Peb yuav tsum muab REASONS ZOO los sis TSIS ZOO los piav kom cov Audience nkag siab...

3. Yog thaum peb piav txog yam dab tsi lawm peb YUAV TSUM MUAB EXAMPLES los hais...MUAB EVIDNECES los rau sawv daws POM... MUAB TAU PROOF los rau sawv daws NTSIA...

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau SHOW peb qhov EMOTION me ntsis kom peb thiaj mus TXUAS TAU los yog HLOOV TAU cov Audience qhov FEELINGS/EMOTION...Nov nws tsuas yog ib qho STRATEGY/TACTIC uas mus MUAS seb puas taus cov Audience tus puav lub SIAB NTSWS los tuaj yus tog xwb...

(Feem ntau mas thaum nov yeej yog yus twb yuav SWB lawm ces yus siv Psychology los mus Influence cov Audience uas muaj lub SIAB MOS MUAG kom luag ho HLOOV SIAB los tuaj yus tog VIM LUAG NKAG SIAB YUS QHOV FEELING...) Qhov nov mas yus yuav ua kom txhua tus Audience Hloov Siab mas kuj yuav ua tsis tau tsuas yog TUS PUAV xwb...

Txoj kev cai SIB DEBATE thiab Cov TSWV YIM/STRATEGIES/TACTICS kev SIB DEBATE kuv paub thiab nkag siab ces tsuas muaj li nov xwb...Yog nej leej twg twb yeej paub lawm no los kuj zoo heev kuv thov qhuas nej...Yog leej twg yeej tsis tau paub hlo li...los yog paub tsis tas...paub tsis meej no los kuj los peb sib cog KAWM thiab ho coj mus PRACTICE es seb peb txoj kev tuaj SIB DEBATE ntawm Hmongza nov puas ho yuav ...IMPROVE...

Yog leej twg ho paub NTAU TSHAJ thiab MEEJ dua li cov kuv piav los nov los kuj tuaj tham txuas mus ntxiv es peb thiaj paub dua qub...

Li no xwb,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo kwv tij KHEJ1

Kuv TOTALLY AGREE nrog koj. Ua li koj xav ne peb tuaj coob npaum li nov muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab paub txoj kev cai sib DEBATE...?

Nyob rau tom tsev kawm ntawv LUAG YEEJ MUAJ KEV KAWM SIB DEBATE tab sis muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab mus PARTICIPATE rau luag tej kev DEBATE TOURNAMENT los lawm...

Kuv xav tias yuav tsawg tus heev yog vim li nov es sawv daws tuaj hauv nov es thiaj pheej SIB CAV tsis paub tas tsis paub xaus, tsis muaj yeej tsis muaj swb li...Thaum yus cav tsis yeej lawm ces kawg cem lus phem thiab tseem mus hais lus HEM yuav muab luag TXOV li ub li nov tuaj lawm xwb... TEJ TSWV YIM LI NOV QIS DHAU LAWM...

KEV SIB DEBATE los yog KEV SIB CAV TAWM TSWV YIM...

Rau peb Hmoob kev SIB CAV yog kev TSIS ZOO thaum kawg nws txia mus ua KEV SIB NTXUB thiab KEV YEEB NCUAB...Rau luag lwm HAIV NEEG VAM MEEJ kev SIB CAV...Kev SIB DEBATE nws yog kev los sib TAWM TSWV YIM seb QHOV ZOO ...QHOV PHEM...QHOV TSEEB ...QHOV CUAV...QHOV YOG...thiab TSIS YOG ZOO LI CAS...Nws ua rau luag NKAG SIAB...SIB FWM TXAWM NYIAS YUAV MUAJ NYIAS LUB TSWV YIM KEV XAV...KEV NKAG SIAB...SIB TXAWV/RESPECT DIFFERENT OPINIONS...Thiaj ua rau luag muaj kev XAV TXHIJ XAV TXHUA...Ua rau luag THIAJ POM QHOV TSHIAB...POM TXOJ KEV DEB...POM TXOJ KEV DAV...Ua rau luag HLOOV SIAB NTSWS mus rau txoj KEV YOG, KEV ZOO, KEV NCAJ NCEES, thiab KEV HAUM XEEB tau...

Yog leej twg tsis tau paub txoj kev SIB DEBATE no ces cia kuv ho piav me me li nram nov rau sawv daws tau kawm...KUV YUAV TSIS PAUB TAS TAS thiab KUV KUJ TSIS TAU MUS NROG LUAG SIB DEBATE HAUV DEBATE TOURNAMENT...TAB SIS KUV KUJ PAUB TXOJ KEV CAI DEBATE ME NTSIS THIAB TAU MUS POM LUAG COV DEBATING TEAM thiab DEBATING TOURNAMENT LOS LAWM...

Yog nej nyob rau lub teb chaw AMERICA nov lawm ces nej YEEJ NIAJ HNUB NIAJ HMO POM LUAG TEJ NOM TSWV (School Boards, City Councils, Mayors, Governors, Congressmen, US Presidents), TEJ SCHOLARS (High School Students, College/University Students, Teachers, Professors, other Institution Representatives), TEJ JOURNALISTS (Newspapers Editors, TV Commentators , Radio Talk Show Hosts, Lawyers, Internet Websites) tuaj SIB CAV/DEBATE txog tej yam ISSUES uas muaj feem los hloov thiab cuam tshuam rau peb txoj kev ua neej nyob rau lub teb chaw USA nov...Kom sawv daws tau cov INFORMATION. Kom tej pej xeem thiaj PAUB MAKE CHOCES, MAKE DECISIONS, and VOTES rau tej ISSUES ua cuam tshuam txog lawv lub neej...

Yog li txoj kev SIB DEBATE thiaj li yog ib qhov TSEEM CEEB nyob rau lub teb chaws nov. Thaum twg yog muaj ib qhov ISSUE tseem ceeb heev uas luag yuav muab coj los DEBATE nyob rau TV News mas feem coob neeg (Million Neeg thoob teb chaws) yeej nrhiav lub caij nyoog los MLOOG seb lub PAUS NTSIS yog li cas es luag thiaj paub txiav txim siab SUPPORT los yog GO AGAINST qhov ISSUE ntawd...

Tej nov PEB HMOOB HO PAUB los yog NKAG SIAB npaum li cas?

Ho puas TSEEM CEEB rau peb npaum li cas?

Sawv daws mam coj mus xav thiab teb...

853378-965348-139.gif

Ua ntej peb yuav mus nkag siab rau luag tej KEV SIB DEBATE nov peb yuav tsum tau PAUB los yog NKAG SIAB me ntsis txog TXOJ CAI SIB DEBATE...Peb thiaj PAUB thiab NKAG SIAB tias cov neeg SIB DEBATE leej twg hais TXAUS NTSEEG DUA thiab LEEJ TWG THIAJ HAIS TAU KOM PEB MOB SIAB MUS NPUAB NWS LOS YOG AGAINST NWS...

Yog peb yog cov NEEG MLOOG/AUDIENCE xwb ces peb ua tau 3 yam li nram no...

1. SUPPORT QHOV ISSUE ntawd...

2. AGAINST QHOV ISSUE ntawd...

3. NEUTRAL/NO DIFFERENCE rau qhov ISSUE ntawd...

Yog peb ho yog COV NEEG DEBATE no peb ho yuav ua zaj twg thiaj tau NEEG LOS SUPPORT peb qhov ISSUE/IDEA los yog ...Yuav ua li cas kom thiaj MUAJ NEEG MUS AGAINST PEB TUS OPPONENT QHOV ISSUE/IDEA...

1. Thaum peb SIB DEBATE peb yeej muaj txoj cai los KHOO sawv daws tias KOM TSUAS TAWM TSWV YIM TXOG QHOV ISSUE ntawd nkaus xwb...

2. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsis ATTACK tus neeg ntawd lub PERSONAL LIFE/FAMILY/WORK...(Peb yuav tsum tau muab Courtesy, Respect, thiab Integrity rau peb tus Opponents)...

3. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau muab OPPORTUNITY rau peb tus OPPONENTS los hais thiab peb yuav tsum tau MLOOG KOM HNOV nws cov LUS thiab cov TSWV YIM...

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau IN CONTROL es tsis txhob SHOW TOO MUCH EMOTIONS...thiab yuav tau hais lus kom NROV txaus luag HNOV tab sis ho tsis txhob QW...thiab yuav tau SIV COV LUS MOS MUAG thiab lus ZOO los hais xwb...Yus lam mus cem luag tej OB CEG...Cem FOOM luag li ub li nov...Cem NTXUB NTXAU.G thiab DHUAV...Cem luag RUA.M thiab PHEM li ub li no...Thaum KAWG mas yus ho mus ua HEEV HEEV muab THREATS rau luag TXOJ SIA...Tej BEHAVIORS li nov yeej TSIS YOG, TSIS ZOO, thiab yeej TXHAUM TXOJ CAI SIB DEBATE tas li lawm...

(Tej nov ntag lauj ua rau peb Hmoob TSIS PAUB txoj kev tuaj SIB DEBATE es peb tsuas TUAJ UA NKAUS li kuv piav los nov xwb...Thiaj MUAJ TEEB MEEM TAS MUS LI...Tej no nws tsis yog kev cai sib DEBATE lawm nws yog...PEB HMOOB COV QUB BEHAVIORS uas nyob PEM ROOB yav tas los lawm xwb...Thaum peb sib cav sib ceg ces yeej hais lus ua lwj ua liam, cem lus phem phem, cem tsawm thiab foom kom luag tuag li ub li nov, cem lus phem qhov de.v qhov npua nkaus xwb, thaum kawg ces yus yeej xav mus muab luag ua kom tuag/tua luag pov tseg xwb ntag...)

Tej nov peb yuav tau MUAB TSO POV TSEG LAWM peb thiaj hais tau tias peb tuaj UA LUB NEEJ TSHIAB thiab VAM MEEJ lawm no...

5. Txoj kev SIB DEBATE yeej muaj YEEJ, SWB, los yog SIB NPAUG/SIB XWS...Yeej muaj tus MUAJ ZOO LAJ LIM TSWV YIM nrog KEV TXAWJ NTSE thiab PAUB DUA YUS...Yeej muaj tus TXAWJ THAM, TXAJW PIAV, TXAWJ HAIS LUS DUA YUS...Yeej muaj tus COJ TAU YEEB YAM ZOO thiab TXAUS NYIAM DUA YUS...Yeej muaj tus uas MUAS TAU cov AUDIENCE LUB SIAB DUA YUS...

Yog yus pom tias yus ZOO TSIS NPAUM LUAG ces kawg yus ho KAWM YAM ZOO uas luag MUAJ es yus TSIS MUAJ lawm xwb kom yus thiaj yuav ZOO dua qub tau...

Yog yus YEEJ los kuj ho TSIS TXHOB ZOO SIAB DHAU es yus ho TXIA MUS UA TUS NEEG KHAV THEEB thiab MUAB HLOB tuaj lawm...

Yog yus ho SWB lawm no los ua ntsus CHIM thiab MOB SIAB dhau...es yus ho yuav muab luag UA YEEB NCUAB thiab tseem npaj YUAV MUS PAUJ KUA ZAUB NTSUAB ntxiv...Los yog yus ho cia li txia mus ua TUS NEEG TAIS CAUS/POOB TSIM/SWB/TSA CHIJ DAWB ...es tsis xav mus ua dab tsis ntxiv li lawm...

(Qhov nov peb cov tuaj nov ntag lauj yeej muaj cov TEEB MEEM kuv piav no ntau heev kawg li...Muaj ib txhia CHIM dhau ces cia li KHIAV mus tsev es YUAV TSIS TUAJ UA SI li lawm no...)

6. Thaum peb SIB DEBATE tas lawm TSIS PUB muaj kev CHIM SIAB/NPAU TAWS, SIB NTXUB, SIB DHUAV, REVENGE, UA YEEB NCUAB, thiab TSEEM YUAV MUS SIB CAV SIB CEG NTXIV LAWM TOM TEJ PEM TEJ YAM TSIS PAUB TAS TSIS PAUB XAUS...Los yog tseem yuav mus SETTLE COV OLD SCORES PHYSICALLY nyob sab nraud ntxiv...

Qhov zoo tiag tiag mas...yog tus nws YEEJ ntawd yus yeej pom tias nws HAIS YOG thiab RAUG dua yus...Nws muaj lub zoo laj lim tswv yim, txuj ci, kev txawj ntse, thiab txawj hais lus dua yus, nws muaj lub peev xwm muas tau cov Audience lub siab ntsws ces kawg yus yuav tsum tau LEES TXAIS tias NWS YEEJ lawm no...es yus tseem yuav tau QHUAS txog NWS TXOJ KEV TSHAJ LIJ thiab...

Thaum peb SIB DEBATE peb yuav siv TSWV YIM, TXUJ CI, STRATEGIES, thiab TACTICS li cas es peb thiaj tau txoj kev SUPPORT los ntawm peb cov AUDIENCE...?

1. Peb tej tswv yim, txuj ci txhua yam peb hais yuav tsum yog...TRUE/FACTS rau cov Audience..

2. Peb yuav tsum muab REASONS ZOO los sis TSIS ZOO los piav kom cov Audience nkag siab...

3. Yog thaum peb piav txog yam dab tsi lawm peb YUAV TSUM MUAB EXAMPLES los hais...MUAB EVIDNECES los rau sawv daws POM... MUAB TAU PROOF los rau sawv daws NTSIA...

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau SHOW peb qhov EMOTION me ntsis kom peb thiaj mus TXUAS TAU los yog HLOOV TAU cov Audience qhov FEELINGS/EMOTION...Nov nws tsuas yog ib qho STRATEGY/TACTIC uas mus MUAS seb puas taus cov Audience tus puav lub SIAB NTSWS los tuaj yus tog xwb...

(Feem ntau mas thaum nov yeej yog yus twb yuav SWB lawm ces yus siv Psychology los mus Influence cov Audience uas muaj lub SIAB MOS MUAG kom luag ho HLOOV SIAB los tuaj yus tog VIM LUAG NKAG SIAB YUS QHOV FEELING...) Qhov nov mas yus yuav ua kom txhua tus Audience Hloov Siab mas kuj yuav ua tsis tau tsuas yog TUS PUAV xwb...

Txoj kev cai SIB DEBATE thiab Cov TSWV YIM/STRATEGIES/TACTICS kev SIB DEBATE kuv paub thiab nkag siab ces tsuas muaj li nov xwb...Yog nej leej twg twb yeej paub lawm no los kuj zoo heev kuv thov qhuas nej...Yog leej twg yeej tsis tau paub hlo li...los yog paub tsis tas...paub tsis meej no los kuj los peb sib cog KAWM thiab ho coj mus PRACTICE es seb peb txoj kev tuaj SIB DEBATE ntawm Hmongza nov puas ho yuav ...IMPROVE...

Li no xwb,

haha

nej mas

kev sib tham

kuv xav tias tham los yeej muaj tso dag thiab

tim sis txhob lam tau lam yws los yog lam thuam luag lwm tus xwb

yog yus hais sab lawv lawm ces

tsis hais leej twg li, yeej yuav teb rov xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo kwv tij KHEJ1

Kuv TOTALLY AGREE nrog koj. Ua li koj xav ne peb tuaj coob npaum li nov muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab paub txoj kev cai sib DEBATE...?

Nyob rau tom tsev kawm ntawv LUAG YEEJ MUAJ KEV KAWM SIB DEBATE tab sis muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab mus PARTICIPATE rau luag tej kev DEBATE TOURNAMENT los lawm...

Kuv xav tias yuav tsawg tus heev yog vim li nov es sawv daws tuaj hauv nov es thiaj pheej SIB CAV tsis paub tas tsis paub xaus, tsis muaj yeej tsis muaj swb li...Thaum yus cav tsis yeej lawm ces kawg cem lus phem thiab tseem mus hais lus HEM yuav muab luag TXOV li ub li nov tuaj lawm xwb... TEJ TSWV YIM LI NOV QIS DHAU LAWM...

KEV SIB DEBATE los yog KEV SIB CAV TAWM TSWV YIM...

Rau peb Hmoob kev SIB CAV yog kev TSIS ZOO thaum kawg nws txia mus ua KEV SIB NTXUB thiab KEV YEEB NCUAB...Rau luag lwm HAIV NEEG VAM MEEJ kev SIB CAV...Kev SIB DEBATE nws yog kev los sib TAWM TSWV YIM seb QHOV ZOO ...QHOV PHEM...QHOV TSEEB ...QHOV CUAV...QHOV YOG...thiab TSIS YOG ZOO LI CAS...Nws ua rau luag NKAG SIAB...SIB FWM TXAWM NYIAS YUAV MUAJ NYIAS LUB TSWV YIM KEV XAV...KEV NKAG SIAB...SIB TXAWV/RESPECT DIFFERENT OPINIONS...Thiaj ua rau luag muaj kev XAV TXHIJ XAV TXHUA...Ua rau luag THIAJ POM QHOV TSHIAB...POM TXOJ KEV DEB...POM TXOJ KEV DAV...Ua rau luag HLOOV SIAB NTSWS mus rau txoj KEV YOG, KEV ZOO, KEV NCAJ NCEES, thiab KEV HAUM XEEB tau...

Yog leej twg tsis tau paub txoj kev SIB DEBATE no ces cia kuv ho piav me me li nram nov rau sawv daws tau kawm...KUV YUAV TSIS PAUB TAS TAS thiab KUV KUJ TSIS TAU MUS NROG LUAG SIB DEBATE HAUV DEBATE TOURNAMENT...TAB SIS KUV KUJ PAUB TXOJ KEV CAI DEBATE ME NTSIS THIAB TAU MUS POM LUAG COV DEBATING TEAM thiab DEBATING TOURNAMENT LOS LAWM...

Yog nej nyob rau lub teb chaw AMERICA nov lawm ces nej YEEJ NIAJ HNUB NIAJ HMO POM LUAG TEJ NOM TSWV (School Boards, City Councils, Mayors, Governors, Congressmen, US Presidents), TEJ SCHOLARS (High School Students, College/University Students, Teachers, Professors, other Institution Representatives), TEJ JOURNALISTS (Newspapers Editors, TV Commentators , Radio Talk Show Hosts, Lawyers, Internet Websites) tuaj SIB CAV/DEBATE txog tej yam ISSUES uas muaj feem los hloov thiab cuam tshuam rau peb txoj kev ua neej nyob rau lub teb chaw USA nov...Kom sawv daws tau cov INFORMATION. Kom tej pej xeem thiaj PAUB MAKE CHOCES, MAKE DECISIONS, and VOTES rau tej ISSUES ua cuam tshuam txog lawv lub neej...

Yog li txoj kev SIB DEBATE thiaj li yog ib qhov TSEEM CEEB nyob rau lub teb chaws nov. Thaum twg yog muaj ib qhov ISSUE tseem ceeb heev uas luag yuav muab coj los DEBATE nyob rau TV News mas feem coob neeg (Million Neeg thoob teb chaws) yeej nrhiav lub caij nyoog los MLOOG seb lub PAUS NTSIS yog li cas es luag thiaj paub txiav txim siab SUPPORT los yog GO AGAINST qhov ISSUE ntawd...

Tej nov PEB HMOOB HO PAUB los yog NKAG SIAB npaum li cas?

Ho puas TSEEM CEEB rau peb npaum li cas?

Sawv daws mam coj mus xav thiab teb...

853378-965348-139.gif

Ua ntej peb yuav mus nkag siab rau luag tej KEV SIB DEBATE nov peb yuav tsum tau PAUB los yog NKAG SIAB me ntsis txog TXOJ CAI SIB DEBATE...Peb thiaj PAUB thiab NKAG SIAB tias cov neeg SIB DEBATE leej twg hais TXAUS NTSEEG DUA thiab LEEJ TWG THIAJ HAIS TAU KOM PEB MOB SIAB MUS NPUAB NWS LOS YOG AGAINST NWS...

Yog peb yog cov NEEG MLOOG/AUDIENCE xwb ces peb ua tau 3 yam li nram no...

1. SUPPORT QHOV ISSUE ntawd...

2. AGAINST QHOV ISSUE ntawd...

3. NEUTRAL/NO DIFFERENCE rau qhov ISSUE ntawd...

Yog peb ho yog COV NEEG DEBATE no peb ho yuav ua zaj twg thiaj tau NEEG LOS SUPPORT peb qhov ISSUE/IDEA los yog ...Yuav ua li cas kom thiaj MUAJ NEEG MUS AGAINST PEB TUS OPPONENT QHOV ISSUE/IDEA...

1. Thaum peb SIB DEBATE peb yeej muaj txoj cai los KHOO sawv daws tias KOM TSUAS TAWM TSWV YIM TXOG QHOV ISSUE ntawd nkaus xwb...

2. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsis ATTACK tus neeg ntawd lub PERSONAL LIFE/FAMILY/WORK...(Peb yuav tsum tau muab Courtesy, Respect, thiab Integrity rau peb tus Opponents)...

3. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau muab OPPORTUNITY rau peb tus OPPONENTS los hais thiab peb yuav tsum tau MLOOG KOM HNOV nws cov LUS thiab cov TSWV YIM...

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau IN CONTROL es tsis txhob SHOW TOO MUCH EMOTIONS...thiab yuav tau hais lus kom NROV txaus luag HNOV tab sis ho tsis txhob QW...thiab yuav tau SIV COV LUS MOS MUAG thiab lus ZOO los hais xwb...Yus lam mus cem luag tej OB CEG...Cem FOOM luag li ub li nov...Cem NTXUB NTXAU.G thiab DHUAV...Cem luag RUA.M thiab PHEM li ub li no...Thaum KAWG mas yus ho mus ua HEEV HEEV muab THREATS rau luag TXOJ SIA...Tej BEHAVIORS li nov yeej TSIS YOG, TSIS ZOO, thiab yeej TXHAUM TXOJ CAI SIB DEBATE tas li lawm...

(Tej nov ntag lauj ua rau peb Hmoob TSIS PAUB txoj kev tuaj SIB DEBATE es peb tsuas TUAJ UA NKAUS li kuv piav los nov xwb...Thiaj MUAJ TEEB MEEM TAS MUS LI...Tej no nws tsis yog kev cai sib DEBATE lawm nws yog...PEB HMOOB COV QUB BEHAVIORS uas nyob PEM ROOB yav tas los lawm xwb...Thaum peb sib cav sib ceg ces yeej hais lus ua lwj ua liam, cem lus phem phem, cem tsawm thiab foom kom luag tuag li ub li nov, cem lus phem qhov de.v qhov npua nkaus xwb, thaum kawg ces yus yeej xav mus muab luag ua kom tuag/tua luag pov tseg xwb ntag...)

Tej nov peb yuav tau MUAB TSO POV TSEG LAWM peb thiaj hais tau tias peb tuaj UA LUB NEEJ TSHIAB thiab VAM MEEJ lawm no...

5. Txoj kev SIB DEBATE yeej muaj YEEJ, SWB, los yog SIB NPAUG/SIB XWS...Yeej muaj tus MUAJ ZOO LAJ LIM TSWV YIM nrog KEV TXAWJ NTSE thiab PAUB DUA YUS...Yeej muaj tus TXAWJ THAM, TXAJW PIAV, TXAWJ HAIS LUS DUA YUS...Yeej muaj tus COJ TAU YEEB YAM ZOO thiab TXAUS NYIAM DUA YUS...Yeej muaj tus uas MUAS TAU cov AUDIENCE LUB SIAB DUA YUS...

Yog yus pom tias yus ZOO TSIS NPAUM LUAG ces kawg yus ho KAWM YAM ZOO uas luag MUAJ es yus TSIS MUAJ lawm xwb kom yus thiaj yuav ZOO dua qub tau...

Yog yus YEEJ los kuj ho TSIS TXHOB ZOO SIAB DHAU es yus ho TXIA MUS UA TUS NEEG KHAV THEEB thiab MUAB HLOB tuaj lawm...

Yog yus ho SWB lawm no los ua ntsus CHIM thiab MOB SIAB dhau...es yus ho yuav muab luag UA YEEB NCUAB thiab tseem npaj YUAV MUS PAUJ KUA ZAUB NTSUAB ntxiv...Los yog yus ho cia li txia mus ua TUS NEEG TAIS CAUS/POOB TSIM/SWB/TSA CHIJ DAWB ...es tsis xav mus ua dab tsis ntxiv li lawm...

(Qhov nov peb cov tuaj nov ntag lauj yeej muaj cov TEEB MEEM kuv piav no ntau heev kawg li...Muaj ib txhia CHIM dhau ces cia li KHIAV mus tsev es YUAV TSIS TUAJ UA SI li lawm no...)

6. Thaum peb SIB DEBATE tas lawm TSIS PUB muaj kev CHIM SIAB/NPAU TAWS, SIB NTXUB, SIB DHUAV, REVENGE, UA YEEB NCUAB, thiab TSEEM YUAV MUS SIB CAV SIB CEG NTXIV LAWM TOM TEJ PEM TEJ YAM TSIS PAUB TAS TSIS PAUB XAUS...Los yog tseem yuav mus SETTLE COV OLD SCORES PHYSICALLY nyob sab nraud ntxiv...

Qhov zoo tiag tiag mas...yog tus nws YEEJ ntawd yus yeej pom tias nws HAIS YOG thiab RAUG dua yus...Nws muaj lub zoo laj lim tswv yim, txuj ci, kev txawj ntse, thiab txawj hais lus dua yus, nws muaj lub peev xwm muas tau cov Audience lub siab ntsws ces kawg yus yuav tsum tau LEES TXAIS tias NWS YEEJ lawm no...es yus tseem yuav tau QHUAS txog NWS TXOJ KEV TSHAJ LIJ thiab...

Thaum peb SIB DEBATE peb yuav siv TSWV YIM, TXUJ CI, STRATEGIES, thiab TACTICS li cas es peb thiaj tau txoj kev SUPPORT los ntawm peb cov AUDIENCE...?

1. Peb tej tswv yim, txuj ci txhua yam peb hais yuav tsum yog...TRUE/FACTS rau cov Audience..

2. Peb yuav tsum muab REASONS ZOO los sis TSIS ZOO los piav kom cov Audience nkag siab...

3. Yog thaum peb piav txog yam dab tsi lawm peb YUAV TSUM MUAB EXAMPLES los hais...MUAB EVIDNECES los rau sawv daws POM... MUAB TAU PROOF los rau sawv daws NTSIA...

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau SHOW peb qhov EMOTION me ntsis kom peb thiaj mus TXUAS TAU los yog HLOOV TAU cov Audience qhov FEELINGS/EMOTION...Nov nws tsuas yog ib qho STRATEGY/TACTIC uas mus MUAS seb puas taus cov Audience tus puav lub SIAB NTSWS los tuaj yus tog xwb...

(Feem ntau mas thaum nov yeej yog yus twb yuav SWB lawm ces yus siv Psychology los mus Influence cov Audience uas muaj lub SIAB MOS MUAG kom luag ho HLOOV SIAB los tuaj yus tog VIM LUAG NKAG SIAB YUS QHOV FEELING...) Qhov nov mas yus yuav ua kom txhua tus Audience Hloov Siab mas kuj yuav ua tsis tau tsuas yog TUS PUAV xwb...

Txoj kev cai SIB DEBATE thiab Cov TSWV YIM/STRATEGIES/TACTICS kev SIB DEBATE kuv paub thiab nkag siab ces tsuas muaj li nov xwb...Yog nej leej twg twb yeej paub lawm no los kuj zoo heev kuv thov qhuas nej...Yog leej twg yeej tsis tau paub hlo li...los yog paub tsis tas...paub tsis meej no los kuj los peb sib cog KAWM thiab ho coj mus PRACTICE es seb peb txoj kev tuaj SIB DEBATE ntawm Hmongza nov puas ho yuav ...IMPROVE...

Yog leej twg ho paub NTAU TSHAJ thiab MEEJ dua li cov kuv piav los nov los kuj tuaj tham txuas mus ntxiv es peb thiaj paub dua qub...

Li no xwb,

nyobzoo nujtxeeg thiab cov phoojywg:

kuv los kuj yog hmoob thiab, tiamsis thov txim ntawm sawvdaws ua ntej yuav tham.

zooli 3 hmoob cov coob tuaj hauv no tuaj tham losyog hais lus zoo nkaus li peb hmoob lub npe thiab peb tej kev txawj je xwb.

tus hais licas los muaj, tiamsis xav thov kom sd paub qhov twg yog tseeb, peb yuav tau tham kom tseeb. qhov twg yog kev dag, peb mamli dag thiajli seem kev seem cai, thiab zooli peb hmoob thiaj paubtab thiab muaj txiajtsim zoo.

uatsaug,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo kwv tij KHEJ1

Kuv TOTALLY AGREE nrog koj. Ua li koj xav ne peb tuaj coob npaum li nov muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab paub txoj kev cai sib DEBATE...?

Nyob rau tom tsev kawm ntawv LUAG YEEJ MUAJ KEV KAWM SIB DEBATE tab sis muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab mus PARTICIPATE rau luag tej kev DEBATE TOURNAMENT los lawm...

Kuv xav tias yuav tsawg tus heev yog vim li nov es sawv daws tuaj hauv nov es thiaj pheej SIB CAV tsis paub tas tsis paub xaus, tsis muaj yeej tsis muaj swb li...Thaum yus cav tsis yeej lawm ces kawg cem lus phem thiab tseem mus hais lus HEM yuav muab luag TXOV li ub li nov tuaj lawm xwb... TEJ TSWV YIM LI NOV QIS DHAU LAWM...

KEV SIB DEBATE los yog KEV SIB CAV TAWM TSWV YIM...

Rau peb Hmoob kev SIB CAV yog kev TSIS ZOO thaum kawg nws txia mus ua KEV SIB NTXUB thiab KEV YEEB NCUAB...Rau luag lwm HAIV NEEG VAM MEEJ kev SIB CAV...Kev SIB DEBATE nws yog kev los sib TAWM TSWV YIM seb QHOV ZOO ...QHOV PHEM...QHOV TSEEB ...QHOV CUAV...QHOV YOG...thiab TSIS YOG ZOO LI CAS...Nws ua rau luag NKAG SIAB...SIB FWM TXAWM NYIAS YUAV MUAJ NYIAS LUB TSWV YIM KEV XAV...KEV NKAG SIAB...SIB TXAWV/RESPECT DIFFERENT OPINIONS...Thiaj ua rau luag muaj kev XAV TXHIJ XAV TXHUA...Ua rau luag THIAJ POM QHOV TSHIAB...POM TXOJ KEV DEB...POM TXOJ KEV DAV...Ua rau luag HLOOV SIAB NTSWS mus rau txoj KEV YOG, KEV ZOO, KEV NCAJ NCEES, thiab KEV HAUM XEEB tau...

Yog leej twg tsis tau paub txoj kev SIB DEBATE no ces cia kuv ho piav me me li nram nov rau sawv daws tau kawm...KUV YUAV TSIS PAUB TAS TAS thiab KUV KUJ TSIS TAU MUS NROG LUAG SIB DEBATE HAUV DEBATE TOURNAMENT...TAB SIS KUV KUJ PAUB TXOJ KEV CAI DEBATE ME NTSIS THIAB TAU MUS POM LUAG COV DEBATING TEAM thiab DEBATING TOURNAMENT LOS LAWM...

Yog nej nyob rau lub teb chaw AMERICA nov lawm ces nej YEEJ NIAJ HNUB NIAJ HMO POM LUAG TEJ NOM TSWV (School Boards, City Councils, Mayors, Governors, Congressmen, US Presidents), TEJ SCHOLARS (High School Students, College/University Students, Teachers, Professors, other Institution Representatives), TEJ JOURNALISTS (Newspapers Editors, TV Commentators , Radio Talk Show Hosts, Lawyers, Internet Websites) tuaj SIB CAV/DEBATE txog tej yam ISSUES uas muaj feem los hloov thiab cuam tshuam rau peb txoj kev ua neej nyob rau lub teb chaw USA nov...Kom sawv daws tau cov INFORMATION. Kom tej pej xeem thiaj PAUB MAKE CHOCES, MAKE DECISIONS, and VOTES rau tej ISSUES ua cuam tshuam txog lawv lub neej...

Yog li txoj kev SIB DEBATE thiaj li yog ib qhov TSEEM CEEB nyob rau lub teb chaws nov. Thaum twg yog muaj ib qhov ISSUE tseem ceeb heev uas luag yuav muab coj los DEBATE nyob rau TV News mas feem coob neeg (Million Neeg thoob teb chaws) yeej nrhiav lub caij nyoog los MLOOG seb lub PAUS NTSIS yog li cas es luag thiaj paub txiav txim siab SUPPORT los yog GO AGAINST qhov ISSUE ntawd...

Tej nov PEB HMOOB HO PAUB los yog NKAG SIAB npaum li cas?

Ho puas TSEEM CEEB rau peb npaum li cas?

Sawv daws mam coj mus xav thiab teb...

853378-965348-139.gif

Ua ntej peb yuav mus nkag siab rau luag tej KEV SIB DEBATE nov peb yuav tsum tau PAUB los yog NKAG SIAB me ntsis txog TXOJ CAI SIB DEBATE...Peb thiaj PAUB thiab NKAG SIAB tias cov neeg SIB DEBATE leej twg hais TXAUS NTSEEG DUA thiab LEEJ TWG THIAJ HAIS TAU KOM PEB MOB SIAB MUS NPUAB NWS LOS YOG AGAINST NWS...

Yog peb yog cov NEEG MLOOG/AUDIENCE xwb ces peb ua tau 3 yam li nram no...

1. SUPPORT QHOV ISSUE ntawd...

2. AGAINST QHOV ISSUE ntawd...

3. NEUTRAL/NO DIFFERENCE rau qhov ISSUE ntawd...

Yog peb ho yog COV NEEG DEBATE no peb ho yuav ua zaj twg thiaj tau NEEG LOS SUPPORT peb qhov ISSUE/IDEA los yog ...Yuav ua li cas kom thiaj MUAJ NEEG MUS AGAINST PEB TUS OPPONENT QHOV ISSUE/IDEA...

1. Thaum peb SIB DEBATE peb yeej muaj txoj cai los KHOO sawv daws tias KOM TSUAS TAWM TSWV YIM TXOG QHOV ISSUE ntawd nkaus xwb...

2. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsis ATTACK tus neeg ntawd lub PERSONAL LIFE/FAMILY/WORK...(Peb yuav tsum tau muab Courtesy, Respect, thiab Integrity rau peb tus Opponents)...

3. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau muab OPPORTUNITY rau peb tus OPPONENTS los hais thiab peb yuav tsum tau MLOOG KOM HNOV nws cov LUS thiab cov TSWV YIM...

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau IN CONTROL es tsis txhob SHOW TOO MUCH EMOTIONS...thiab yuav tau hais lus kom NROV txaus luag HNOV tab sis ho tsis txhob QW...thiab yuav tau SIV COV LUS MOS MUAG thiab lus ZOO los hais xwb...Yus lam mus cem luag tej OB CEG...Cem FOOM luag li ub li nov...Cem NTXUB NTXAU.G thiab DHUAV...Cem luag RUA.M thiab PHEM li ub li no...Thaum KAWG mas yus ho mus ua HEEV HEEV muab THREATS rau luag TXOJ SIA...Tej BEHAVIORS li nov yeej TSIS YOG, TSIS ZOO, thiab yeej TXHAUM TXOJ CAI SIB DEBATE tas li lawm...

(Tej nov ntag lauj ua rau peb Hmoob TSIS PAUB txoj kev tuaj SIB DEBATE es peb tsuas TUAJ UA NKAUS li kuv piav los nov xwb...Thiaj MUAJ TEEB MEEM TAS MUS LI...Tej no nws tsis yog kev cai sib DEBATE lawm nws yog...PEB HMOOB COV QUB BEHAVIORS uas nyob PEM ROOB yav tas los lawm xwb...Thaum peb sib cav sib ceg ces yeej hais lus ua lwj ua liam, cem lus phem phem, cem tsawm thiab foom kom luag tuag li ub li nov, cem lus phem qhov de.v qhov npua nkaus xwb, thaum kawg ces yus yeej xav mus muab luag ua kom tuag/tua luag pov tseg xwb ntag...)

Tej nov peb yuav tau MUAB TSO POV TSEG LAWM peb thiaj hais tau tias peb tuaj UA LUB NEEJ TSHIAB thiab VAM MEEJ lawm no...

5. Txoj kev SIB DEBATE yeej muaj YEEJ, SWB, los yog SIB NPAUG/SIB XWS...Yeej muaj tus MUAJ ZOO LAJ LIM TSWV YIM nrog KEV TXAWJ NTSE thiab PAUB DUA YUS...Yeej muaj tus TXAWJ THAM, TXAJW PIAV, TXAWJ HAIS LUS DUA YUS...Yeej muaj tus COJ TAU YEEB YAM ZOO thiab TXAUS NYIAM DUA YUS...Yeej muaj tus uas MUAS TAU cov AUDIENCE LUB SIAB DUA YUS...

Yog yus pom tias yus ZOO TSIS NPAUM LUAG ces kawg yus ho KAWM YAM ZOO uas luag MUAJ es yus TSIS MUAJ lawm xwb kom yus thiaj yuav ZOO dua qub tau...

Yog yus YEEJ los kuj ho TSIS TXHOB ZOO SIAB DHAU es yus ho TXIA MUS UA TUS NEEG KHAV THEEB thiab MUAB HLOB tuaj lawm...

Yog yus ho SWB lawm no los ua ntsus CHIM thiab MOB SIAB dhau...es yus ho yuav muab luag UA YEEB NCUAB thiab tseem npaj YUAV MUS PAUJ KUA ZAUB NTSUAB ntxiv...Los yog yus ho cia li txia mus ua TUS NEEG TAIS CAUS/POOB TSIM/SWB/TSA CHIJ DAWB ...es tsis xav mus ua dab tsis ntxiv li lawm...

(Qhov nov peb cov tuaj nov ntag lauj yeej muaj cov TEEB MEEM kuv piav no ntau heev kawg li...Muaj ib txhia CHIM dhau ces cia li KHIAV mus tsev es YUAV TSIS TUAJ UA SI li lawm no...)

6. Thaum peb SIB DEBATE tas lawm TSIS PUB muaj kev CHIM SIAB/NPAU TAWS, SIB NTXUB, SIB DHUAV, REVENGE, UA YEEB NCUAB, thiab TSEEM YUAV MUS SIB CAV SIB CEG NTXIV LAWM TOM TEJ PEM TEJ YAM TSIS PAUB TAS TSIS PAUB XAUS...Los yog tseem yuav mus SETTLE COV OLD SCORES PHYSICALLY nyob sab nraud ntxiv...

Qhov zoo tiag tiag mas...yog tus nws YEEJ ntawd yus yeej pom tias nws HAIS YOG thiab RAUG dua yus...Nws muaj lub zoo laj lim tswv yim, txuj ci, kev txawj ntse, thiab txawj hais lus dua yus, nws muaj lub peev xwm muas tau cov Audience lub siab ntsws ces kawg yus yuav tsum tau LEES TXAIS tias NWS YEEJ lawm no...es yus tseem yuav tau QHUAS txog NWS TXOJ KEV TSHAJ LIJ thiab...

Thaum peb SIB DEBATE peb yuav siv TSWV YIM, TXUJ CI, STRATEGIES, thiab TACTICS li cas es peb thiaj tau txoj kev SUPPORT los ntawm peb cov AUDIENCE...?

1. Peb tej tswv yim, txuj ci txhua yam peb hais yuav tsum yog...TRUE/FACTS rau cov Audience..

2. Peb yuav tsum muab REASONS ZOO los sis TSIS ZOO los piav kom cov Audience nkag siab...

3. Yog thaum peb piav txog yam dab tsi lawm peb YUAV TSUM MUAB EXAMPLES los hais...MUAB EVIDNECES los rau sawv daws POM... MUAB TAU PROOF los rau sawv daws NTSIA...

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau SHOW peb qhov EMOTION me ntsis kom peb thiaj mus TXUAS TAU los yog HLOOV TAU cov Audience qhov FEELINGS/EMOTION...Nov nws tsuas yog ib qho STRATEGY/TACTIC uas mus MUAS seb puas taus cov Audience tus puav lub SIAB NTSWS los tuaj yus tog xwb...

(Feem ntau mas thaum nov yeej yog yus twb yuav SWB lawm ces yus siv Psychology los mus Influence cov Audience uas muaj lub SIAB MOS MUAG kom luag ho HLOOV SIAB los tuaj yus tog VIM LUAG NKAG SIAB YUS QHOV FEELING...) Qhov nov mas yus yuav ua kom txhua tus Audience Hloov Siab mas kuj yuav ua tsis tau tsuas yog TUS PUAV xwb...

Txoj kev cai SIB DEBATE thiab Cov TSWV YIM/STRATEGIES/TACTICS kev SIB DEBATE kuv paub thiab nkag siab ces tsuas muaj li nov xwb...Yog nej leej twg twb yeej paub lawm no los kuj zoo heev kuv thov qhuas nej...Yog leej twg yeej tsis tau paub hlo li...los yog paub tsis tas...paub tsis meej no los kuj los peb sib cog KAWM thiab ho coj mus PRACTICE es seb peb txoj kev tuaj SIB DEBATE ntawm Hmongza nov puas ho yuav ...IMPROVE...

Yog leej twg ho paub NTAU TSHAJ thiab MEEJ dua li cov kuv piav los nov los kuj tuaj tham txuas mus ntxiv es peb thiaj paub dua qub...

Li no xwb,

Yog vim li cas..tsuas yog cov Admin..thiaj li pub tsim ib lub topic tshiab rau hauv hmoobzamp no xwb....??? nej cov nyuag no...tsuas pom nej tuaj sib cav tas hnub ..yog tib pab niag neeg Admin qub xwb xwb li... txawm tias leej twg tsis yog Admin ces tuaj tsim ib lkub TOPIC tshiab ces nej muab tshem tawm lawm..qhov no yog kev phem ntawm nej pos yog....???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog vim li cas..tsuas yog cov Admin..thiaj li pub tsim ib lub topic tshiab rau hauv hmoobzamp no xwb....??? nej cov nyuag no...tsuas pom nej tuaj sib cav tas hnub ..yog tib pab niag neeg Admin qub xwb xwb li... txawm tias leej twg tsis yog Admin ces tuaj tsim ib lkub TOPIC tshiab ces nej muab tshem tawm lawm..qhov no yog kev phem ntawm nej pos yog....???

ntawm cov topic neeg tsim

kuv kuj tsis paub tias lawv txoj kev tshem topic yog mus li cas

kuv xav mas yog tsis yog lus cem thiab tsis yog lus phem rhuav neeg ntshej muag mas thov kom lawv txhob lam tshem

yog lawv xav tshem ib lub topic, tsawm tias tsis tseem ceeb rau lawv los kom lawv siv qhov "vote delete topic" xwb

thaum sawv daws xaiv txaus lawm

tshem thiaj tsis muaj lus

kuv nkag siab tias cov adm tshem los lawv yeej yuav sau ntawv qhia ntsiab rau tus tswv topic, lawv mam tshem

cov member tuaj muaj npe, muaj email ces , adm xa tau lus ceeb toom qhia rau nej paub

ti sis nej cov tuaj guest mas, tsis tseg npe thiab tsis tseg email rau luag xa xov li

li no, nej yuav tsis paub lub ntsiab lus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntawm cov topic neeg tsim

kuv kuj tsis paub tias lawv txoj kev tshem topic yog mus li cas

kuv xav mas yog tsis yog lus cem thiab tsis yog lus phem rhuav neeg ntshej muag mas thov kom lawv txhob lam tshem

yog lawv xav tshem ib lub topic, tsawm tias tsis tseem ceeb rau lawv los kom lawv siv qhov "vote delete topic" xwb

thaum sawv daws xaiv txaus lawm

tshem thiaj tsis muaj lus

kuv nkag siab tias cov adm tshem los lawv yeej yuav sau ntawv qhia ntsiab rau tus tswv topic, lawv mam tshem

cov member tuaj muaj npe, muaj email ces , adm xa tau lus ceeb toom qhia rau nej paub

ti sis nej cov tuaj guest mas, tsis tseg npe thiab tsis tseg email rau luag xa xov li

li no, nej yuav tsis paub lub ntsiab lus

Lub TOPIC..sau hais tias...HMOOB TSIS HLUB HMOOB LEEJ TWG YUAV HLUB HMOOB... li nov xwb...kuj tsis yog ib lo lus cem los phem li cas thiab..muaj ntau lub TOPIC...dhau los kuj tau muab tshem tawm tas thiab...yog li ntawd, ntshai tom ntej no yuav tsis tuaj xyuas ib zaug ntxiv lawm, vim tias cov Admin no xav hais tias siab loj siab dav..tiam sis lawv cov siab me me thiab siab ti ti heev, tsis kam cov MEMBER tsim tej lub topic rau hauv lawv lub zos no, tsuas yog cov Admin thiaj li muaj cai xwb...

YOG ZOO LI NO...HMOOB TSUAS YOG RHUAV TSHEM HMOOB NKAUS BKAUS XWB...TAU 4500 XYOO DHAU LOS HMOOB LUB XEEB CEEM YEEJ TSIS TAU HLOOV IB QHO LUAJ TXOJ PLAUB HAU KIAG LI...HNUB NO YOG HNUB KAWG UAS KUV TUAJ HAUV NO.... ADIEU

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lub TOPIC..sau hais tias...HMOOB TSIS HLUB HMOOB LEEJ TWG YUAV HLUB HMOOB... li nov xwb...kuj tsis yog ib lo lus cem los phem li cas thiab..muaj ntau lub TOPIC...dhau los kuj tau muab tshem tawm tas thiab...yog li ntawd, ntshai tom ntej no yuav tsis tuaj xyuas ib zaug ntxiv lawm, vim tias cov Admin no xav hais tias siab loj siab dav..tiam sis lawv cov siab me me thiab siab ti ti heev, tsis kam cov MEMBER tsim tej lub topic rau hauv lawv lub zos no, tsuas yog cov Admin thiaj li muaj cai xwb...

YOG ZOO LI NO...HMOOB TSUAS YOG RHUAV TSHEM HMOOB NKAUS BKAUS XWB...TAU 4500 XYOO DHAU LOS HMOOB LUB XEEB CEEM YEEJ TSIS TAU HLOOV IB QHO LUAJ TXOJ PLAUB HAU KIAG LI...HNUB NO YOG HNUB KAWG UAS KUV TUAJ HAUV NO.... ADIEU

zoo li txhua leej txhua tus siab luv heev

tsis yog hmoob thiaj coj li ntawd xwb

txhua haiv neeg yeej coj li

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lub TOPIC..sau hais tias...HMOOB TSIS HLUB HMOOB LEEJ TWG YUAV HLUB HMOOB... li nov xwb...kuj tsis yog ib lo lus cem los phem li cas thiab..muaj ntau lub TOPIC...dhau los kuj tau muab tshem tawm tas thiab...yog li ntawd, ntshai tom ntej no yuav tsis tuaj xyuas ib zaug ntxiv lawm, vim tias cov Admin no xav hais tias siab loj siab dav..tiam sis lawv cov siab me me thiab siab ti ti heev, tsis kam cov MEMBER tsim tej lub topic rau hauv lawv lub zos no, tsuas yog cov Admin thiaj li muaj cai xwb...

YOG ZOO LI NO...HMOOB TSUAS YOG RHUAV TSHEM HMOOB NKAUS BKAUS XWB...TAU 4500 XYOO DHAU LOS HMOOB LUB XEEB CEEM YEEJ TSIS TAU HLOOV IB QHO LUAJ TXOJ PLAUB HAU KIAG LI...HNUB NO YOG HNUB KAWG UAS KUV TUAJ HAUV NO.... ADIEU

Tijlaug koj puas yog hais txog lub Topic no os.

Tsis tau muaj leej twg muab lwv tiam sis ntshe koj tsis tau tuaj ntev me ntsis lawm koj hnov qab lawm tias koj tsim rau qhov twg koj nco tsis tau lawm xwb. Thiab koj muab tsim rau hauv Topic "Help/Kev pab" uas tsis tshuam muaj neeg tuaj teb tsis muaj active koj thiaj nrhiav tsis tau, kuv muab Moved mus rau hauv Topic "General" lawm os

Seb puas yog lub link hauv qab no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug koj puas yog hais txog lub Topic no os.

Tsis tau muaj leej twg muab lwv tiam sis ntshe koj tsis tau tuaj ntev me ntsis lawm koj hnov qab lawm tias koj tsim rau qhov twg koj nco tsis tau lawm xwb. Thiab koj muab tsim rau hauv Topic "Help/Kev pab" uas tsis tshuam muaj neeg tuaj teb tsis muaj active koj thiaj nrhiav tsis tau, kuv muab Moved mus rau hauv Topic "General" lawm os

Seb puas yog lub link hauv qab no

ua cas ib txhia ho tsis siv qhov ===> search topic ???

nws tsis work zoo los yog lawv tsis txawj siv?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua cas ib txhia ho tsis siv qhov ===> search topic ???

nws tsis work zoo los yog lawv tsis txawj siv?

Bro kuv xav mas yog lawv tseem tsi tau paub siv xwb pob... yog sau lub Topic raug lawm yeej nrhiav/siv tau nav :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1,

kuv yuav tsi teb nujtxeeg li, vim nws sau ntau dhau hwv lawm--tsi muaj sijhawm nyeem kom tag es thiaj li teb raug nws cov lus...

koj yuav tsum nkagsiab tias, wb ob yawmtxiv thiab vauv xwb twb tsi xav ib yam ned...koj yuav ua li cas expect cov neeg tuaj hauv no muaj lub lajlim tswv8 thiab tswv9 sibnpaug. yog li, peb yeej yuav tsi muaj ib lub perfect world li nawb mog. qhov tiag, yog yus yog neeg professional lawm, yus tus kheej txhob muab tej no coj los ua ib qhov chaw ntswvsiab thiab khuam siab. txawm luag yuav hais li cas los, yus coj lus tus tus thiab hais luag ntxhi...qhov zoo tso dag los tso daj tso luag rau xwb.

forums zoo li hauv hmongza no xwb, koj yuav kom txhua tus neeg perfect mas tsi muaj li laud. kawg yus tus kheej kiag xwb, yus twb tsi trust yus lub eyes thaum yus pom lawm ned.

yog li ntawd, qhov twg tsi zoo lawm los, peb sawvdaws li sibpab kho rau xwb nawb mog. nyob ib lub society li no lawm, peb muaj txhua yam neeg--cov norm ua yog normal in the middle los muaj coob, cov nyob far right and far left los muaj tagnrho. tus siab ntev, siab luv, siab ti, siab nqaim li cas los muaj--yog li ntawd, peb yuav tau sib xyoo thiab sib kho kom peb noj nyog mus tau xwb.

koj yuav muab ib tug tshem tawm los tsi zoo qhov twg tuaj, koj yuav muab ib tug ban los tsi zoo qhov twg tuaj. peb yuav tsum tau kawm txhua yam tswv8, ntawm txhua sab tuaj...li no, yog peb paubtab thiab zoo txaus lawm, peb thiaj li yuav paub txo peb tus kheej thiab txoj kev ua zoo thiab coj zoo xwb mas mog os.

yog koj coj nqaim los yeej tau...nyob ntawm yus kiag xwb tiag, me yawm txiv....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puas Muaj 1-2 Tus Koj Tsis Nyiam 666 Kiag li nyob hauv Hmongza?

 

Puas kam qhia npe?

 

Nej puas pom li kuv pom? Kuv pom muaj ib txhia tuaj hauv no mas tsis tau paub debate losyog tawm tswv8 li. Pivxam li tias yog kuv post ib lub topic rau peb sib debate losyog tawm tswv8 mas muaj ib txhia ciali tsis yog debate txog lub topic/idea ntawd tabsis ciali tawmtsam tus tibneeg uas posted ntawd li lawm. Qhov uas peb attack to tus neeg thiaj ua rau peb sib chim thiab sib ntxub. Thaum zooli no ces peb ciali ntxub tus neeg ntawd. Nyob nyob nws ho posts dua lwm lub topics tshiab los peb tseem chim rau lub previous topics ces peb rov hais lus sib ntsw dua. Qhov no yog ib qho uas peb acted so immature rau kev sib tham/tawm tswvyim hauv no. Kuv xav tias yog peb paub debate es peb txhob attack the messegers tabsis peb sib attack the ideas/messages xwb mas peb lomzem heev thiab kawm tau ntau yam.

 

Dhau ntawd, peb txawm siv cav cuag yuav sib tua rau lub topic no los thaum peb ho tawm sib cav rau lwm lub topics los, peb yuav txhob chim losyog ntxub tus neeg uas nrog peb siv cav rau lub topic dhau los.

 

Nej puas totaub qhov kuv tried to say na? nej ho pom li cas?

Nyob zoo kwv tij KHEJ1

 

Kuv TOTALLY AGREE nrog koj. Ua li koj xav ne peb tuaj coob npaum li nov muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab paub txoj kev cai sib DEBATE...?

 

Nyob rau tom tsev kawm ntawv LUAG YEEJ MUAJ KEV KAWM SIB DEBATE tab sis muaj pes tsawg tus tau mus kawm thiab mus PARTICIPATE rau luag tej kev DEBATE TOURNAMENT los lawm...

 

Kuv xav tias yuav tsawg tus heev yog vim li nov es sawv daws tuaj hauv nov es thiaj pheej SIB CAV tsis paub tas tsis paub xaus, tsis muaj yeej tsis muaj swb li...Thaum yus cav tsis yeej lawm ces kawg cem lus phem thiab tseem mus hais lus HEM yuav muab luag TXOV li ub li nov tuaj lawm xwb... TEJ TSWV YIM LI NOV QIS DHAU LAWM...

 

 

KEV SIB DEBATE los yog KEV SIB CAV TAWM TSWV YIM...

 

Rau peb Hmoob kev SIB CAV yog kev TSIS ZOO thaum kawg nws txia mus ua KEV SIB NTXUB thiab KEV YEEB NCUAB...Rau luag lwm HAIV NEEG VAM MEEJ kev SIB CAV...Kev SIB DEBATE nws yog kev los sib TAWM TSWV YIM seb QHOV ZOO ...QHOV PHEM...QHOV TSEEB ...QHOV CUAV...QHOV YOG...thiab TSIS YOG ZOO LI CAS...Nws ua rau luag NKAG SIAB...SIB FWM TXAWM NYIAS YUAV MUAJ NYIAS LUB TSWV YIM KEV XAV...KEV NKAG SIAB...SIB TXAWV/RESPECT DIFFERENT OPINIONS...Thiaj ua rau luag muaj kev XAV TXHIJ XAV TXHUA...Ua rau luag THIAJ POM QHOV TSHIAB...POM TXOJ KEV DEB...POM TXOJ KEV DAV...Ua rau luag HLOOV SIAB NTSWS mus rau txoj KEV YOG, KEV ZOO, KEV NCAJ NCEES, thiab KEV HAUM XEEB tau...

 

Yog leej twg tsis tau paub txoj kev SIB DEBATE no ces cia kuv ho piav me me li nram nov rau sawv daws tau kawm...KUV YUAV TSIS PAUB TAS TAS thiab KUV KUJ TSIS TAU MUS NROG LUAG SIB DEBATE HAUV DEBATE TOURNAMENT...TAB SIS KUV KUJ PAUB TXOJ KEV CAI DEBATE ME NTSIS THIAB TAU MUS POM LUAG COV DEBATING TEAM thiab DEBATING TOURNAMENT LOS LAWM...

 

Yog nej nyob rau lub teb chaw AMERICA nov lawm ces nej YEEJ NIAJ HNUB NIAJ HMO POM LUAG TEJ NOM TSWV (School Boards, City Councils, Mayors, Governors, Congressmen, US Presidents), TEJ SCHOLARS (High School Students, College/University Students, Teachers, Professors, other Institution Representatives), TEJ JOURNALISTS (Newspapers Editors, TV Commentators , Radio Talk Show Hosts, Lawyers, Internet Websites) tuaj SIB CAV/DEBATE txog tej yam ISSUES uas muaj feem los hloov thiab cuam tshuam rau peb txoj kev ua neej nyob rau lub teb chaw USA nov...Kom sawv daws tau cov INFORMATION. Kom tej pej xeem thiaj PAUB MAKE CHOCES, MAKE DECISIONS, and VOTES rau tej ISSUES ua cuam tshuam txog lawv lub neej...

 

Yog li txoj kev SIB DEBATE thiaj li yog ib qhov TSEEM CEEB nyob rau lub teb chaws nov. Thaum twg yog muaj ib qhov ISSUE tseem ceeb heev uas luag yuav muab coj los DEBATE nyob rau TV News mas feem coob neeg (Million Neeg thoob teb chaws) yeej nrhiav lub caij nyoog los MLOOG seb lub PAUS NTSIS yog li cas es luag thiaj paub txiav txim siab SUPPORT los yog GO AGAINST qhov ISSUE ntawd...

 

Tej nov PEB HMOOB HO PAUB los yog NKAG SIAB npaum li cas?

 

Ho puas TSEEM CEEB rau peb npaum li cas?

 

Sawv daws mam coj mus xav thiab teb...

 

853378-965348-139.gif

 

Ua ntej peb yuav mus nkag siab rau luag tej KEV SIB DEBATE nov peb yuav tsum tau PAUB los yog NKAG SIAB me ntsis txog TXOJ CAI SIB DEBATE...Peb thiaj PAUB thiab NKAG SIAB tias cov neeg SIB DEBATE leej twg hais TXAUS NTSEEG DUA thiab LEEJ TWG THIAJ HAIS TAU KOM PEB MOB SIAB MUS NPUAB NWS LOS YOG AGAINST NWS...

 

Yog peb yog cov NEEG MLOOG/AUDIENCE xwb ces peb ua tau 3 yam li nram no...

 

1. SUPPORT QHOV ISSUE ntawd...

 

2. AGAINST QHOV ISSUE ntawd...

 

3. NEUTRAL/NO DIFFERENCE rau qhov ISSUE ntawd...

 

Yog peb ho yog COV NEEG DEBATE no peb ho yuav ua zaj twg thiaj tau NEEG LOS SUPPORT peb qhov ISSUE/IDEA los yog ...Yuav ua li cas kom thiaj MUAJ NEEG MUS AGAINST PEB TUS OPPONENT QHOV ISSUE/IDEA...

 

1. Thaum peb SIB DEBATE peb yeej muaj txoj cai los KHOO sawv daws tias KOM TSUAS TAWM TSWV YIM TXOG QHOV ISSUE ntawd nkaus xwb...

 

2. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsis ATTACK tus neeg ntawd lub PERSONAL LIFE/FAMILY/WORK...(Peb yuav tsum tau muab Courtesy, Respect, thiab Integrity rau peb tus Opponents)...

 

3. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau muab OPPORTUNITY rau peb tus OPPONENTS los hais thiab peb yuav tsum tau MLOOG KOM HNOV nws cov LUS thiab cov TSWV YIM...

 

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau IN CONTROL es tsis txhob SHOW TOO MUCH EMOTIONS...thiab yuav tau hais lus kom NROV txaus luag HNOV tab sis ho tsis txhob QW...thiab yuav tau SIV COV LUS MOS MUAG thiab lus ZOO los hais xwb...Yus lam mus cem luag tej OB CEG...Cem FOOM luag li ub li nov...Cem NTXUB NTXAU.G thiab DHUAV...Cem luag RUA.M thiab PHEM li ub li no...Thaum KAWG mas yus ho mus ua HEEV HEEV muab THREATS rau luag TXOJ SIA...Tej BEHAVIORS li nov yeej TSIS YOG, TSIS ZOO, thiab yeej TXHAUM TXOJ CAI SIB DEBATE tas li lawm...

 

 

(Tej nov ntag lauj ua rau peb Hmoob TSIS PAUB txoj kev tuaj SIB DEBATE es peb tsuas TUAJ UA NKAUS li kuv piav los nov xwb...Thiaj MUAJ TEEB MEEM TAS MUS LI...Tej no nws tsis yog kev cai sib DEBATE lawm nws yog...PEB HMOOB COV QUB BEHAVIORS uas nyob PEM ROOB yav tas los lawm xwb...Thaum peb sib cav sib ceg ces yeej hais lus ua lwj ua liam, cem lus phem phem, cem tsawm thiab foom kom luag tuag li ub li nov, cem lus phem qhov de.v qhov npua nkaus xwb, thaum kawg ces yus yeej xav mus muab luag ua kom tuag/tua luag pov tseg xwb ntag...)

 

Tej nov peb yuav tau MUAB TSO POV TSEG LAWM peb thiaj hais tau tias peb tuaj UA LUB NEEJ TSHIAB thiab VAM MEEJ lawm no...

 

5. Txoj kev SIB DEBATE yeej muaj YEEJ, SWB, los yog SIB NPAUG/SIB XWS...Yeej muaj tus MUAJ ZOO LAJ LIM TSWV YIM nrog KEV TXAWJ NTSE thiab PAUB DUA YUS...Yeej muaj tus TXAWJ THAM, TXAJW PIAV, TXAWJ HAIS LUS DUA YUS...Yeej muaj tus COJ TAU YEEB YAM ZOO thiab TXAUS NYIAM DUA YUS...Yeej muaj tus uas MUAS TAU cov AUDIENCE LUB SIAB DUA YUS...

 

Yog yus pom tias yus ZOO TSIS NPAUM LUAG ces kawg yus ho KAWM YAM ZOO uas luag MUAJ es yus TSIS MUAJ lawm xwb kom yus thiaj yuav ZOO dua qub tau...

 

Yog yus YEEJ los kuj ho TSIS TXHOB ZOO SIAB DHAU es yus ho TXIA MUS UA TUS NEEG KHAV THEEB thiab MUAB HLOB tuaj lawm...

 

Yog yus ho SWB lawm no los ua ntsus CHIM thiab MOB SIAB dhau...es yus ho yuav muab luag UA YEEB NCUAB thiab tseem npaj YUAV MUS PAUJ KUA ZAUB NTSUAB ntxiv...Los yog yus ho cia li txia mus ua TUS NEEG TAIS CAUS/POOB TSIM/SWB/TSA CHIJ DAWB ...es tsis xav mus ua dab tsis ntxiv li lawm...

 

(Qhov nov peb cov tuaj nov ntag lauj yeej muaj cov TEEB MEEM kuv piav no ntau heev kawg li...Muaj ib txhia CHIM dhau ces cia li KHIAV mus tsev es YUAV TSIS TUAJ UA SI li lawm no...)

 

6. Thaum peb SIB DEBATE tas lawm TSIS PUB muaj kev CHIM SIAB/NPAU TAWS, SIB NTXUB, SIB DHUAV, REVENGE, UA YEEB NCUAB, thiab TSEEM YUAV MUS SIB CAV SIB CEG NTXIV LAWM TOM TEJ PEM TEJ YAM TSIS PAUB TAS TSIS PAUB XAUS...Los yog tseem yuav mus SETTLE COV OLD SCORES PHYSICALLY nyob sab nraud ntxiv...

 

Qhov zoo tiag tiag mas...yog tus nws YEEJ ntawd yus yeej pom tias nws HAIS YOG thiab RAUG dua yus...Nws muaj lub zoo laj lim tswv yim, txuj ci, kev txawj ntse, thiab txawj hais lus dua yus, nws muaj lub peev xwm muas tau cov Audience lub siab ntsws ces kawg yus yuav tsum tau LEES TXAIS tias NWS YEEJ lawm no...es yus tseem yuav tau QHUAS txog NWS TXOJ KEV TSHAJ LIJ thiab...

 

 

Thaum peb SIB DEBATE peb yuav siv TSWV YIM, TXUJ CI, STRATEGIES, thiab TACTICS li cas es peb thiaj tau txoj kev SUPPORT los ntawm peb cov AUDIENCE...?

 

1. Peb tej tswv yim, txuj ci txhua yam peb hais yuav tsum yog...TRUE/FACTS rau cov Audience..

 

2. Peb yuav tsum muab REASONS ZOO los sis TSIS ZOO los piav kom cov Audience nkag siab...

 

3. Yog thaum peb piav txog yam dab tsi lawm peb YUAV TSUM MUAB EXAMPLES los hais...MUAB EVIDNECES los rau sawv daws POM... MUAB TAU PROOF los rau sawv daws NTSIA...

 

4. Thaum peb SIB DEBATE peb yuav tsum tau SHOW peb qhov EMOTION me ntsis kom peb thiaj mus TXUAS TAU los yog HLOOV TAU cov Audience qhov FEELINGS/EMOTION...Nov nws tsuas yog ib qho STRATEGY/TACTIC uas mus MUAS seb puas taus cov Audience tus puav lub SIAB NTSWS los tuaj yus tog xwb...

 

(Feem ntau mas thaum nov yeej yog yus twb yuav SWB lawm ces yus siv Psychology los mus Influence cov Audience uas muaj lub SIAB MOS MUAG kom luag ho HLOOV SIAB los tuaj yus tog VIM LUAG NKAG SIAB YUS QHOV FEELING...) Qhov nov mas yus yuav ua kom txhua tus Audience Hloov Siab mas kuj yuav ua tsis tau tsuas yog TUS PUAV xwb...

 

 

Txoj kev cai SIB DEBATE thiab Cov TSWV YIM/STRATEGIES/TACTICS kev SIB DEBATE kuv paub thiab nkag siab ces tsuas muaj li nov xwb...Yog nej leej twg twb yeej paub lawm no los kuj zoo heev kuv thov qhuas nej...Yog leej twg yeej tsis tau paub hlo li...los yog paub tsis tas...paub tsis meej no los kuj los peb sib cog KAWM thiab ho coj mus PRACTICE es seb peb txoj kev tuaj SIB DEBATE ntawm Hmongza nov puas ho yuav ...IMPROVE...

 

Yog leej twg ho paub NTAU TSHAJ thiab MEEJ dua li cov kuv piav los nov los kuj tuaj tham txuas mus ntxiv es peb thiaj paub dua qub...

 

Li no xwb,

 

 

KUV XAV TIAS...ZAJ LUS THAM TXOG LUB TOPIC: ...DEBATING & ITS RULES...

Nov xav kom nws los TSO/NYOB rau PIN DOWN nyob rau saum toj LUB TOPIC DEBATE nov...

Kom sawv daws TAU POM & TAU KAWM ua ntej uas sawv daws yuav mus SIB DEBATE...

Kom tej teeb meem SIB DEBATE nov thiaj li me tau/Reduce tau mus...

 

Yog tsis li ntawd ces NTEV NTEV MUS NEEG TUAJ SAU UB NOV NTAUS STAV YAM CES

TWB U ARAU QHOV ...DEBATE & ITS RULES ...NOV TWB PLOJ MUS LAWM...

CES YUAV TSIS MUAJ TXIAJ NTSIM DAB TSI RAU SAWV DAWS TAU POM & KAWM LAWM...

 

853378-965348-139.gif

DEBATING & ITS RULES...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob kev txawj thiab kev je mus tsis tau txog kev sib cav thiab lub peevxwm tswj kom tau kev bautaws. Nyias muab xav rau nyias xwb thiaj paub zoo.

Txij kuv tuaj nrog sawvdaws sib cav sib ceg hau no los ntau xyoo, kuv twb kawm tsis tau dabtsi ntau es. Lo lus haistias, "Yuav lhoov neeg lub siab mas xum pheej ib lub roob" no. Tejzaum yuav muaj thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0