Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Lub Xauv / Paug

19 posts in this topic

Posted · Report post

hmong_necklace.jpg

Hmoob lub XAUV / PAUG no muaj ntsiablus txhias tau li cas?

- Yog ua tau no, thov muab cov cim ntawm lub xauv coj los ua kev txhabtxhais uantej, peb thiajli yuav muaj kev sib totaub tias yog li cas tiag.

Uatsaug,

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmong_necklace.jpg

Hmoob lub XAUV / PAUG no muaj ntsiablus txhias tau li cas?

- Yog ua tau no, thov muab cov cim ntawm lub xauv coj los ua kev txhabtxhais uantej, peb thiajli yuav muaj kev sib totaub tias yog li cas tiag.

Uatsaug,

:)

LUB XAUV NO ES KUV TWB QHIA NEJ TAG THAUM I LAWM NE, KUV TWB HAIS TIAS YOG LUB CUAB HMOOB. VIM HMOOB SWB R OG LUAG THIAJ NTES HMOOB LOS UA QHEV, LUAG THIAJ NTAU LUB XAUV LOS XAUV HMOOB. DAIM PHIAJ YOG DAIM NAME TAG, SAU YUS LUB NPE THIAB TUS TSWV UAS OWN YUS LUB NPE RAU HAUV DAIM PHIAJ. TXAWM LI CAS LOS XIJ PEEM, LUB XAUV TWB DHAU LOS UA IB QHOV ZOO RAU PEB HMOOB LAWM(DECORATE) KHWB EB.

TXHOB TUS SIAB VIM KUV TSIS MUAJ CAIJ PIAV NTXIV LAWM, YOG XAV PAUB ZOO CES MUS NKAG RAU HAUV LIBRARY SUAV ES MUS TSHAWBFAWB XWB THIAJ YOG QHOV TSEEB. KUV PIAV LOS YEEJ TAU TIAMSIS TSAM KOJ TSIS NTSEEG, VIM KOJ XAV NTSEEG LUS SAUB NEV. NEEG MAS NYIAM NTSEEG LUS SAUB LUS CUAV XWB NAS. NEEG TSIS NYIAM NTSEEG QHOV TSEEB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LUB XAUV NO ES KUV TWB QHIA NEJ TAG THAUM I LAWM NE, KUV TWB HAIS TIAS YOG LUB CUAB HMOOB. VIM HMOOB SWB R OG LUAG THIAJ NTES HMOOB LOS UA QHEV, LUAG THIAJ NTAU LUB XAUV LOS XAUV HMOOB. DAIM PHIAJ YOG DAIM NAME TAG, SAU YUS LUB NPE THIAB TUS TSWV UAS OWN YUS LUB NPE RAU HAUV DAIM PHIAJ. TXAWM LI CAS LOS XIJ PEEM, LUB XAUV TWB DHAU LOS UA IB QHOV ZOO RAU PEB HMOOB LAWM(DECORATE) KHWB EB.

TXHOB TUS SIAB VIM KUV TSIS MUAJ CAIJ PIAV NTXIV LAWM, YOG XAV PAUB ZOO CES MUS NKAG RAU HAUV LIBRARY SUAV ES MUS TSHAWBFAWB XWB THIAJ YOG QHOV TSEEB. KUV PIAV LOS YEEJ TAU TIAMSIS TSAM KOJ TSIS NTSEEG, VIM KOJ XAV NTSEEG LUS SAUB NEV. NEEG MAS NYIAM NTSEEG LUS SAUB LUS CUAV XWB NAS. NEEG TSIS NYIAM NTSEEG QHOV TSEEB.

Zoo siab taus sib txuas lus nrog koj tus phoojywg. koj puas kam teb kuv ob peb nqi lu hauv qab nov.

1. yog vim li cas koj hos ntseeg suav cov ntaub ntawv sau tseg?

2. yog vim li cas koj hos tias koj tsis ntseeg hmoob cov lu saub?

3. lub caij cov scholars sau cov ntawv koj hais koj lawv puas sau ncaj ncees raus hmoob?

4. yog vim li cas koj hos tsis tsim kom muaj keebkwm hmoob es hos mus tshawb fawb luaj tej li xwb..?

5. koj puas xav hais tias luag lwm haiv neeg sau los yog piav txog hmoob keebkwm es thiaj muaj tseeb..?

6. koj puas xav hais tias hmoob r.u.a.m tej lus hmoob hais tsis muaj tseeb es tsis txob ntseeg hmoob cov lus qhuab qhias..?

thov pab ua tiag teb raus peb sawv daws taus nyeem koj txog kev xav thiab. Thanks in advance...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo siab taus sib txuas lus nrog koj tus phoojywg. koj puas kam teb kuv ob peb nqi lu hauv qab nov.

1. yog vim li cas koj hos ntseeg suav cov ntaub ntawv sau tseg?=Vim muaj puav pheej(proof) tsis yog nyob ntawm ntug cub xav ces cia li hais li qhov yus xav ntawd

2. yog vim li cas koj hos tias koj tsis ntseeg hmoob cov lu saub?Kuv proof tau hmoob cov lus saub yog lus dag, koj puas pom cov hmoob uas niaj hnub nim no tseem raug kev txom nyem nyob hav zoov hav tsuag, noj npooj hnab nplooj ntoo ua liab ua cuam, vim ntseeg lus saub ntag, kuv xav nug koj hais tias koj puas tau ua cobfab? qhov nyuag uas lawv raug kev txom nyem twb yog tim cov saub quavyeeb no dag hais tias niam txiv vaj hmoob yuav nqis tag. Txog caij txog nyoog hmoob yuav los ua tswv av. Lub txim no cov saub yuav tau ris, tsis yog hlob vaj pov ris nawb.

3. lub caij cov scholars sau cov ntawv koj hais koj lawv puas sau ncaj ncees raus hmoob?=ncaj thiab tsis ncaj yog peb cov hmoob sau nas, koj puas paub cov professor hmoob nyob suav teb, lawv tsis zoo li koj thiab kuv es nyob ntawm ntug cub ua plua tshauv tawm tog xwb nas, haiv neeg txheeb ze hmoob los yeej ua pov thawj hais tias muaj tseeb nas, zoo li koj thiab kuv ces ntseeg saub xwb

4. yog vim li cas koj hos tsis tsim kom muaj keebkwm hmoob es hos mus tshawb fawb luaj tej li xwb..?= yog hais tias kuv tseem hluas li koj ces qhia rau koj hais tias koj poob qab lawm deb heev no xwb lo mas. Kuv laus lawm kuv thiaj pom hais tias hmoob suav muab tau qhov tseeb, lawv mus khawb kiag tej qub yeej ua tsovrog, tsis yog hais tias hnov saub tham ces ntseeg.

5. koj puas xav hais tias luag lwm haiv neeg sau los yog piav txog hmoob keebkwm es thiaj muaj tseeb..?=Kuv twb hais tias cov sau yog peb hmoob cov professor sau no ne, txawm yuav yog lwm haiv neeg sau los tsis tau kev xamphaj ntawm peb hmoob es cia li kwv yees hais xwb yeej tsis raug, peb hmoob cov professor no tsis yog hnov neeg tham ces cia li sau nawb, nws nug txog 100 leej hais ib yam mas nws thiaj mas sau, ua ntej nws yuav sau nws yeej nug cov neeg(haiv neeg tsawg) uas thaum ub pab hmoob tua cov Han no

6. koj puas xav hais tias hmoob r.u.a.m tej lus hmoob hais tsis muaj tseeb es tsis txob ntseeg hmoob cov lus qhuab qhias..?= Kuv hais tias hmoob tsis r.u.a.m tiam sia hmoob vwm lawm xwb vim hmoob ntshaw muaj teb muaj chaw muaj huab tais, muaj av ua hmoob tug. Thaum zoo li no ces saub dag tau hmoob yooj yim heev xwb. Cov xibfwb dag yuav nyiaj los dag tau hmoob yooj yim lawm thiab. Hais txog kev qhuab qhia xwb hmoob yeej keej npaum lwm haiv neeg lawm thiab. Thov caw koj mus muab hmoob cov kab li kev cai los tau ces cov foomkom yeej yog ib cov lus qhuab qhia kev ua neej uas zoo kawg nkaus lawm.

thov pab ua tiag teb raus peb sawv daws taus nyeem koj txog kev xav thiab. Thanks in advance...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Uatsaug ntau ntau. Yogtias koj muaj sijhawm no, thov caw koj tuaj piav ntxiv kom peb thiajli tsis laj mus ua kev tshawbnrhiav tim library mog. :)

LUB XAUV NO ES KUV TWB QHIA NEJ TAG THAUM I LAWM NE, KUV TWB HAIS TIAS YOG LUB CUAB HMOOB. VIM HMOOB SWB R OG LUAG THIAJ NTES HMOOB LOS UA QHEV, LUAG THIAJ NTAU LUB XAUV LOS XAUV HMOOB. DAIM PHIAJ YOG DAIM NAME TAG, SAU YUS LUB NPE THIAB TUS TSWV UAS OWN YUS LUB NPE RAU HAUV DAIM PHIAJ. TXAWM LI CAS LOS XIJ PEEM, LUB XAUV TWB DHAU LOS UA IB QHOV ZOO RAU PEB HMOOB LAWM(DECORATE) KHWB EB.

TXHOB TUS SIAB VIM KUV TSIS MUAJ CAIJ PIAV NTXIV LAWM, YOG XAV PAUB ZOO CES MUS NKAG RAU HAUV LIBRARY SUAV ES MUS TSHAWBFAWB XWB THIAJ YOG QHOV TSEEB. KUV PIAV LOS YEEJ TAU TIAMSIS TSAM KOJ TSIS NTSEEG, VIM KOJ XAV NTSEEG LUS SAUB NEV. NEEG MAS NYIAM NTSEEG LUS SAUB LUS CUAV XWB NAS. NEEG TSIS NYIAM NTSEEG QHOV TSEEB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Kuv pom koj muaj ib nqelus no, kuv tsis tshua txaussiab:

2. yog vim li cas koj hos tias koj tsis ntseeg hmoob cov lu saub?

- Kuv proof tau hmoob cov lus saub yog lus dag, koj puas pom cov hmoob uas niaj hnub nim no tseem raug kev txom nyem nyob hav zoov hav tsuag, noj npooj hnab nplooj ntoo ua liab ua cuam, vim ntseeg lus saub ntag, kuv xav nug koj hais tias koj puas tau ua cobfab? qhov nyuag uas lawv raug kev txom nyem twb yog tim cov saub quavyeeb no dag hais tias niam txiv vaj hmoob yuav nqis tag. Txog caij txog nyoog hmoob yuav los ua tswv av. Lub txim no cov saub yuav tau ris, tsis yog hlob vaj pov ris nawb.

Vamntxawg, Hmoob cov Saub tsis tau dag, lawv tsuas hais lus tseeb xwb, tiamsis muaj neeg ibtxhia tsuasyog tsis txawj siv xwb.

- Saub cov lus yeej hais tias tebchaws yuav tawg, thiab Hmoob yuav sib faib, ibleeg nyob ib qho no xwb.

- Cov ua cobfab tsis yog tim Saub, lawv yeej txaus lawv siab. Thiab yeej vim lawv xav los nres NP Vajpov lub luag thimmeem (haujlwm). Cobfab tsisyog leejtwg tsim tawm, tiamsis yog tsim tawm tomqab NP Vajpov khiav tawm tebchaws. Vim NP Vajpov yeej tau hais kom Hmoob ibtxhia nyob nres tus tsovrog no nyob tos nws.

- Kom peb ncontsoov tias COBFAB yog ib feem lossis ib cag nrau los ntawm NP Vajpov thiab.

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Kuv pom koj muaj ib nqelus no, kuv tsis tshua txaussiab:

Vamntxawg, Hmoob cov Saub tsis tau dag, lawv tsuas hais lus tseeb xwb, tiamsis muaj neeg ibtxhia tsuasyog tsis txawj siv xwb.

- Saub cov lus yeej hais tias tebchaws yuav tawg, thiab Hmoob yuav sib faib, ibleeg nyob ib qho no xwb.

- Cov ua cobfab tsis yog tim Saub, lawv yeej txaus lawv siab. Thiab yeej vim lawv xav los nres NP Vajpov lub luag thimmeem (haujlwm). Cobfab tsisyog leejtwg tsim tawm, tiamsis yog tsim tawm tomqab NP Vajpov khiav tawm tebchaws. Vim NP Vajpov yeej tau hais kom Hmoob ibtxhia nyob nres tus tsovrog no nyob tos nws.

- Kom peb ncontsoov tias COBFAB yog ib feem lossis ib cag nrau los ntawm NP Vajpov thiab.

:)

Koobpheej, cov saub no feem ntau yeej yog dag xwb, koj puas taus hnov saub pham nu, dag hmoob khawb tshav dav hlau nruab yeeb. saub nastis yog saub kub lub, thaum nws haus yeeb 3 tom tag ces nws muab lub kub lub kaus cov quav yeeb hauv tawm los, nws muab lub kub lub khob nrawj nrawj nrawj ces nws ncuav kiag cov quav yeeb tawm tag ces muab lub kub lub coj los mloog kiag ntawm pob ntseg ces nws tham nrog cov nruab yeeb. huh!!!tej no puas yog dag mas? Hos muaj ib tug saub lawv mus tua noom pu hauv moos pheeb, tus saub ntawd ntshai tsam nyablaj muab nws tua tuag. Thaum lawv taug kev mus yuav txog ces nws ua txuj teb " hav! koj hais kuv lov? aws es kuv mus tsis tau los? ua li mas, yog li es cov leem nev? auv lawv mus tau no ces lawv mus lawv yom. Tej no puas yog dag? Hos muaj ib tug saub dua thiab tus no kuj nyob sab moos pheeb thiab. tus saub no nyob nyob cia li nyem nrig rau ntawm pob ntseg, ces hais lus melikas dab. T two T two ntawm no yog 12 hais rau vaj pov taub tso 32 kuj nyoohoo T 28 loj T 28 me tuaj pab peb tsoom tub hmoob ntsuag, tso 32 kuj B52 loj B52 me tuaj pov foobpob rau nyablaj liab ntsxeev siab nplog liab ntxeev plawv rov taw tuam lub ntuj.

Koobpheej, kuv xav nug koj hais tias dab hmoob puas muaj T 28 loj thiab T 28 me mas? Ua cas hmoob lam ntseeg tej tug neeg dag li no.

Muaj dua ib tug saub thiab, tus saub no mus pom ib lub pob zeb. noog tso tso quav dawb vog cov quav no yog quav puav noog, Tus saub no txawm xav hais tias puav noog yog nyoohoo ruab yeeb, nws txawm mus zov ntes hnyoohoos nruab yeeb, nws mus zov, ces tsaus ntuj zuag puav noog txawm ya los tso quav, nws tib cuam qia mus teg zuag zog no, puav noog ceeb ces puav noog ya lawm ncaj qha ces nws quaj quaj los tsev lawm xwb.

Tus saub no yog vwm lawm xwbm, puav noog kuj puav noog tiag tiag es yuav hais tias yog hnyoohoo nruab yeeb. KOOBPHEEJ, QHIA KOJ QHOV SIV LUS SAUB LOS SEB YOG YUAV SIV LI CAS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Yogtias hais li koj hais xwb ces kuv tsis tas teb koj cov lus nug lawm. Vimtias koj tsuas tau ntsib cov Saub/Neeg cuav xwb, koj tseem tsis tau ntsib cov tseeb/tiag.

- Ua tibneeg yeej muaj cov dag thiab cov tseeb, nyob ntawm yus ntsib ncaj tus yog lossis txhaum.

- Cov koj hais, kuv yeej ntsib lawm thiab. Tiamsis, peb tuskheej yuav tau luj tus neeg peb yuav ntseeg.

Kuv teb koj li no xwb.

:)

Koobpheej, cov saub no feem ntau yeej yog dag xwb, koj puas taus hnov saub pham nu, dag hmoob khawb tshav dav hlau nruab yeeb. saub nastis yog saub kub lub, thaum nws haus yeeb 3 tom tag ces nws muab lub kub lub kaus cov quav yeeb hauv tawm los, nws muab lub kub lub khob nrawj nrawj nrawj ces nws ncuav kiag cov quav yeeb tawm tag ces muab lub kub lub coj los mloog kiag ntawm pob ntseg ces nws tham nrog cov nruab yeeb. huh!!!tej no puas yog dag mas? Hos muaj ib tug saub lawv mus tua noom pu hauv moos pheeb, tus saub ntawd ntshai tsam nyablaj muab nws tua tuag. Thaum lawv taug kev mus yuav txog ces nws ua txuj teb " hav! koj hais kuv lov? aws es kuv mus tsis tau los? ua li mas, yog li es cov leem nev? auv lawv mus tau no ces lawv mus lawv yom. Tej no puas yog dag? Hos muaj ib tug saub dua thiab tus no kuj nyob sab moos pheeb thiab. tus saub no nyob nyob cia li nyem nrig rau ntawm pob ntseg, ces hais lus melikas dab. T two T two ntawm no yog 12 hais rau vaj pov taub tso 32 kuj nyoohoo T 28 loj T 28 me tuaj pab peb tsoom tub hmoob ntsuag, tso 32 kuj B52 loj B52 me tuaj pov foobpob rau nyablaj liab ntsxeev siab nplog liab ntxeev plawv rov taw tuam lub ntuj.

Koobpheej, kuv xav nug koj hais tias dab hmoob puas muaj T 28 loj thiab T 28 me mas? Ua cas hmoob lam ntseeg tej tug neeg dag li no.

Muaj dua ib tug saub thiab, tus saub no mus pom ib lub pob zeb. noog tso tso quav dawb vog cov quav no yog quav puav noog, Tus saub no txawm xav hais tias puav noog yog nyoohoo ruab yeeb, nws txawm mus zov ntes hnyoohoos nruab yeeb, nws mus zov, ces tsaus ntuj zuag puav noog txawm ya los tso quav, nws tib cuam qia mus teg zuag zog no, puav noog ceeb ces puav noog ya lawm ncaj qha ces nws quaj quaj los tsev lawm xwb.

Tus saub no yog vwm lawm xwbm, puav noog kuj puav noog tiag tiag es yuav hais tias yog hnyoohoo nruab yeeb. KOOBPHEEJ, QHIA KOJ QHOV SIV LUS SAUB LOS SEB YOG YUAV SIV LI CAS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Yogtias hais li koj hais xwb ces kuv tsis tas teb koj cov lus nug lawm. Vimtias koj tsuas tau ntsib cov Saub/Neeg cuav xwb, koj tseem tsis tau ntsib cov tseeb/tiag.

- Ua tibneeg yeej muaj cov dag thiab cov tseeb, nyob ntawm yus ntsib ncaj tus yog lossis txhaum.

- Cov koj hais, kuv yeej ntsib lawm thiab. Tiamsis, peb tuskheej yuav tau luj tus neeg peb yuav ntseeg.

Kuv teb koj li no xwb.

:)

Koobpheej, puas yog saub thiab xibfwb mus tib xam qham(taug tib txoj kev) mas? Kuv tsuas hnov hais tias muaj xibfwb cuav xwb nas, ua cas zaum no tseem muaj saub cuav lawm thiab. Yog hais tias saub thiab thiab xibfwb yog cuav lawm ces yesxus thiab sivyis los yeej yog cuav thiab xwb. Saub cov lus los saub hais tias yog nruab yeeb hais, xibfwb cov lus los xibfwb hais tias yog tswv yesxus hais. Yog li Pab niag no yog pab niag cuav xwb. Tus vajtswv tiag tiag tsis xaiv neeg, tsis hlub ib tug ntxub ib tug, tus vajtswv tiag tiag tsis muaj haiv neeg, tsis muaj poj koob yawm txwv, tus vajtswv tiag tiag tsis hais lus tom ntej tom qab. Koobpheej puas yog koj xav hais tias neeg yog vajtswv bible cov me tub me nyuam? Yog koj xav li ntawd ces koj yuav kev deb lawm nawb, Kuv xav hais tias koj yuav paub cov lus li hauv qab no lawm.

Lus hmoob = ib leeg tub twmzeej

Lus melikas = be qotten only son

nej yog kuv cov qhev. Lo lu nej no yog leej twg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Koj cov lus thiab lus ntsiab lus qhov tseeb ces nws yog li nram no:

- Tamsimno, koj thiab kuv, wb tabtom sib dag seb leejtwg qhov yog/yeej no xwb.

Koj cov lus txawm wb muab tham ntau los kuv tsuas ntausnqi thiab xav tias koj yog tus neeg cuav, nyiam hais qhov dag. Li koj ibtxhwm yeej raug dag dhau los lawm.

- Dua li cov lus Atheist uas koj muab rau kuv coj mus mloog los nws tsis txawm li qhov lawv siv hlwb thiab tswvyim los ntxuag thiab dag tibneeg li txoj kev dag uas koj twb tau ntsib yavtag dhau los lawm.

- Qhov no yog qhov tseeb nawb.

Thov koj txhob xav li cas rau kuv cov lus no mog, kuv tsuas hais kom koj paub thiab kom koj ras xwb mog.

:)

Koobpheej, puas yog saub thiab xibfwb mus tib xam qham(taug tib txoj kev) mas? Kuv tsuas hnov hais tias muaj xibfwb cuav xwb nas, ua cas zaum no tseem muaj saub cuav lawm thiab. Yog hais tias saub thiab thiab xibfwb yog cuav lawm ces yesxus thiab sivyis los yeej yog cuav thiab xwb. Saub cov lus los saub hais tias yog nruab yeeb hais, xibfwb cov lus los xibfwb hais tias yog tswv yesxus hais. Yog li Pab niag no yog pab niag cuav xwb. Tus vajtswv tiag tiag tsis xaiv neeg, tsis hlub ib tug ntxub ib tug, tus vajtswv tiag tiag tsis muaj haiv neeg, tsis muaj poj koob yawm txwv, tus vajtswv tiag tiag tsis hais lus tom ntej tom qab. Koobpheej puas yog koj xav hais tias neeg yog vajtswv bible cov me tub me nyuam? Yog koj xav li ntawd ces koj yuav kev deb lawm nawb, Kuv xav hais tias koj yuav paub cov lus li hauv qab no lawm.

Lus hmoob = ib leeg tub twmzeej

Lus melikas = be qotten only son

nej yog kuv cov qhev. Lo lu nej no yog leej twg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Koj cov lus thiab lus ntsiab lus qhov tseeb ces nws yog li nram no:

- Tamsimno, koj thiab kuv, wb tabtom sib dag seb leejtwg qhov yog/yeej no xwb.

Koj cov lus txawm wb muab tham ntau los kuv tsuas ntausnqi thiab xav tias koj yog tus neeg cuav, nyiam hais qhov dag. Li koj ibtxhwm yeej raug dag dhau los lawm.

- Dua li cov lus Atheist uas koj muab rau kuv coj mus mloog los nws tsis txawm li qhov lawv siv hlwb thiab tswvyim los ntxuag thiab dag tibneeg li txoj kev dag uas koj twb tau ntsib yavtag dhau los lawm.

- Qhov no yog qhov tseeb nawb.

Thov koj txhob xav li cas rau kuv cov lus no mog, kuv tsuas hais kom koj paub thiab kom koj ras xwb mog.

:)

Koobpheej, Koj tab tom ntseeg saub. Cia kuv qhia koj raws li cov tub tshawb nrhias es lawv tshawb pom es lawv sau tseg.

Haiv neeg twg sawv saub coob tshaj haiv neeg ntawd muaj kev sib ntaus sib tua tshaj,haiv neeg uas sawv saub coob haiv neeg ntawd tsim tau kev cai dab qhuas, tsim tau kev cai li choj, Muab piv txwv li hauv suav teb muaj 40 tawm haiv neeg tiamsis 39 haiv neeg tsis paub txog saub luag nyob tus yees. Peb haiv hmoob paub txog saub nyiam sawv saub, peb sawv tua nrog suav 36 zaus hauv suav teb. los txog nplog teb los peb tseem nyiam sawv saub, sawv tus ub sawv tus no sawv los txog saub paj cai peb sawv tua nplog, los tom qab no ho sawv saub zoovzuag los peb kuj sawv tua nplog, hos tej nyuag saub es sawv ua vaj hmoob nqis mas muaj coob. Koj muab saib li tej nplog, thiab lwm hom neeg luag tsis paub txog saub, luag tsis muaj kev sib tua, thaum tsis muaj kev sib tua lawm ces tsis txawj tsim kev cai dab qhuas yog li thaum ub nplog thiaj teev dab tua nqaij xwb, los tom qab no fab goob mam coj kev haujsam puag nram khab meem teb los.

Koj mus nug thoob plaws hauv ntiajteb no yog hais tias tsis yog li kuv hais no ces koj los muab kuv txiav caj dab ziab tsav 3 hnub tseem txuas tau. Ntim su hnub no es sawv kev mus nug nawb. Thawj thawj kaujruam koj saib ntawm hmoob ua ntej, hmoob yeej muaj hmoob kev cai dab qhuas tsis thawj leej twg xub tsag tso quav, Koj ntseeg saub los yeej zoo lawm thiab nawb tiamsis txhob ua li cov laus thaum ub es pheej sawv tua lwm haiv neeg uas coob tshaj yus, zaum no koj sawv saub los tua daim Dollar uas ntsuab ntsuab xwb mog. txhais tau hais tias nrog saub yesxus thiab saub Allah sib txeeb daim ntsuab ntsuab xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Tiamsis, haivneeg twg ntseeg thiab sawv saub, haivneeg ntawv yeej vammeej dua no pus yog?

Vamntxawg, hais mus hais los, tiamsis thaum kawg koj tsuas lawv Hmoob cov Saub qab tibyam xwb, koj yeej mus tsis txog twg.

- Muab koj piv li tias thaumub koj tuaj tog Koompheej (communist), koj twb tsis ntseeg Saub, koj thiajli muab Saub raws txov povtseg thiab kom khiav tawm tebchaws. Tabsis, thaumkawg, koj kuj raws cov Saub qab tuaj txog roob teb no thiab.

- Yog muab ua zoo saib, koj cov lus, koj hais koj yuamkev lawm.

Vamntxawg, tejzaum koj wb tseem tsis tau paub txog lolus "Saub" no mus rau lolus Theejkaj" no sib txawv. Saub nws tsuas yog ib tug messager ntawm God rau neeg ntiajteb xwb, tiamsis cov no los God yeej tsim muaj cov tseeb thiab cov cuav vim God xav play qhoc game. Hos tus tsis yuamkev yog tus Theejkaj, tus no peb tsis hu nws ua Saub, vim nws paub thiab ua tau tshaj li ib tug Saub lawm.

Vamntxawg, tham mas lam tham xwb, tiamsis koj thiab kuv wb 2 leeg yeej paub txog lub tswvyim GOD yog dabtsi thiab GOD zoo li cas. Tsuasyog tej no wb lam muab tham kom muaj lus sib tham xwb. :lol: :lol:

Txhob xav ntau thiab txhob xav li cas mog. Atheist yeej tsis muaj dabtsi ntau, tsuasyog GOD created lawv los thuam tibneeg xwb. Qhov no vim nws yeej nyiam li ntawv thiab xav li ntawv. Koj thiab kuv wb yeej cheem tsis tau, qhov no nyob ntawm GOD xav set up li cas xwb.

- Koj yeej nkagsiab tej no zoo.

:)

Koobpheej, Koj tab tom ntseeg saub. Cia kuv qhia koj raws li cov tub tshawb nrhias es lawv tshawb pom es lawv sau tseg.

Haiv neeg twg sawv saub coob tshaj haiv neeg ntawd muaj kev sib ntaus sib tua tshaj,haiv neeg uas sawv saub coob haiv neeg ntawd tsim tau kev cai dab qhuas, tsim tau kev cai li choj, Muab piv txwv li hauv suav teb muaj 40 tawm haiv neeg tiamsis 39 haiv neeg tsis paub txog saub luag nyob tus yees. Peb haiv hmoob paub txog saub nyiam sawv saub, peb sawv tua nrog suav 36 zaus hauv suav teb. los txog nplog teb los peb tseem nyiam sawv saub, sawv tus ub sawv tus no sawv los txog saub paj cai peb sawv tua nplog, los tom qab no ho sawv saub zoovzuag los peb kuj sawv tua nplog, hos tej nyuag saub es sawv ua vaj hmoob nqis mas muaj coob. Koj muab saib li tej nplog, thiab lwm hom neeg luag tsis paub txog saub, luag tsis muaj kev sib tua, thaum tsis muaj kev sib tua lawm ces tsis txawj tsim kev cai dab qhuas yog li thaum ub nplog thiaj teev dab tua nqaij xwb, los tom qab no fab goob mam coj kev haujsam puag nram khab meem teb los.

Koj mus nug thoob plaws hauv ntiajteb no yog hais tias tsis yog li kuv hais no ces koj los muab kuv txiav caj dab ziab tsav 3 hnub tseem txuas tau. Ntim su hnub no es sawv kev mus nug nawb. Thawj thawj kaujruam koj saib ntawm hmoob ua ntej, hmoob yeej muaj hmoob kev cai dab qhuas tsis thawj leej twg xub tsag tso quav, Koj ntseeg saub los yeej zoo lawm thiab nawb tiamsis txhob ua li cov laus thaum ub es pheej sawv tua lwm haiv neeg uas coob tshaj yus, zaum no koj sawv saub los tua daim Dollar uas ntsuab ntsuab xwb mog. txhais tau hais tias nrog saub yesxus thiab saub Allah sib txeeb daim ntsuab ntsuab xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Tiamsis, haivneeg twg ntseeg thiab sawv saub, haivneeg ntawv yeej vammeej dua no pus yog?

Vamntxawg, hais mus hais los, tiamsis thaum kawg koj tsuas lawv Hmoob cov Saub qab tibyam xwb, koj yeej mus tsis txog twg.

- Muab koj piv li tias thaumub koj tuaj tog Koompheej (communist), koj twb tsis ntseeg Saub, koj thiajli muab Saub raws txov povtseg thiab kom khiav tawm tebchaws. Tabsis, thaumkawg, koj kuj raws cov Saub qab tuaj txog roob teb no thiab.

- Yog muab ua zoo saib, koj cov lus, koj hais koj yuamkev lawm.

Vamntxawg, tejzaum koj wb tseem tsis tau paub txog lolus "Saub" no mus rau lolus Theejkaj" no sib txawv. Saub nws tsuas yog ib tug messager ntawm God rau neeg ntiajteb xwb, tiamsis cov no los God yeej tsim muaj cov tseeb thiab cov cuav vim God xav play qhoc game. Hos tus tsis yuamkev yog tus Theejkaj, tus no peb tsis hu nws ua Saub, vim nws paub thiab ua tau tshaj li ib tug Saub lawm.

Vamntxawg, tham mas lam tham xwb, tiamsis koj thiab kuv wb 2 leeg yeej paub txog lub tswvyim GOD yog dabtsi thiab GOD zoo li cas. Tsuasyog tej no wb lam muab tham kom muaj lus sib tham xwb. :lol: :lol:

Txhob xav ntau thiab txhob xav li cas mog. Atheist yeej tsis muaj dabtsi ntau, tsuasyog GOD created lawv los thuam tibneeg xwb. Qhov no vim nws yeej nyiam li ntawv thiab xav li ntawv. Koj thiab kuv wb yeej cheem tsis tau, qhov no nyob ntawm GOD xav set up li cas xwb.

- Koj yeej nkagsiab tej no zoo.

:)

Tso dag thiab ho yog tiag thiab

Koobpheej, " Saub" yog ib los lus ceeb toom los sis yog ib qhov sign qhia hais tias tom ntej no yuav muaj dab tsis tshwmsim. Neeg saub yog yuav muaj tsovrog, qaib saub yog muaj plis muaj dav. Yog li neeg tus plig thiaj nyob hauv qaib tus nplaig kis nruab nrab, Vajtswv yog qaib 2 daim txhais taub hau, vim kev mob kev nkeeg, kev muaj nyiaj los yeej pom vajtswv tuav rawv hauv qaib daim txhais taub hau. Neeg los txawj saub, qaib los txawj saub.

Lo lus theejkav tsis yog ib qhov yoojyim nawb. ua ntej yuav hu tau hais tias yog ib tug theejkav, neeg yuav tsum tuag txog lab(million) me nyuam npua 3 cheej hla tsis dhau es nws yog tus muab lub tswv yim ua yeej thaum yeej kiag los nws tuag txom nyem mas thiaj hu tau nws hu ua tus theejkav nawb. suav tus mos txawjtoog twb tsis tau yog tus theejkav, nyablaj tus Haujceesmeem xam maj tso tau 3 lub teb chaws, yablaj, khab meem thiab nplog , Haujceesmees nyuam qhuav dhau los ua nyablaj tus xwmkab xwb. Thaum nyablaj tuag nyablaj twb tsis tau kom mus nrog Haujceesmees nyob.

Cuag li kuv yuav qhuas hmoob txiv yawg, hmoob txiv yawg yog peb hmoob tus Theejkav Nws tsim lus hmoob rau peb hmoob, nws yog thawj thawj tug hu ua hmoob, Nws tuag tsim kev cai dab qhuas rau peb hmoob, yog li nws thiaj yog peb hmoob tus theejkav, yog li thaum peb tuag peb hais kom tus tuag mus nrog hmoob txiv yawg nyob. Meb tej(lus nplog) vajpov kiag los tseem nyuam qhuav zoo li Mausxej xwb, Vajpov twb tsis tau dhau los ua tus theejkav.

Qhov yesxus tau los ua ib tug theejkav, yesxus sau tej neeg txomnyem los ua pab ua pawg, thooj siab koom ntsws kwv paib tawmtsam cov nom tswv huab tais lim hiam txeeb liaj txeeb teb, Thaum yesxus tuag los yeej tuag txomnyem vim yesxus hlub cov neeg txomnyem uas tsis muaj liaj tsis muaj teb tsis muaj noj tsis muaj haus. Qhov uas sauv daws niaj hnub dag hais tias yesxus yog vajtswv los tuag theej neeg txoj kev txhaum qhov no yog lus txhaib ntxiv kom muaj ceem xwb. Nab raj kub sai khiav ntawm phav kheb li kuv niaj hnub hais xwb nawb, txhob ntseeg lus txhab ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Koj yeej txhabxhais tau zoo heev li lawm, txawm kuv yuav txhab ntxiv los tsuas meme lus ntxiv xwb.

Koj yeej hais yog, lus txhab ntxiv thiab lus cuav nws yeej muaj nws. Tiamsis peb yuav tau tshawbnrhiav qhov tseeb seb yog li cas taig.

- Twb yog vim li no es peb thiajli tsis ntseeg tias Huabtais Txivyawg lub xyoo yog 6,000 xyoo.

- Vim Suav tsuas paub Hmoob li keebkwm txij li thaum 811 A.D. (xyoo Yesxus) los no xwb, ua/vim li cas Suav yuav mus paub Hmoob li ntawm 3,000 tawm xyoo (suav txij li ntawm xyoo 811 A.D. rov hauv) uas yog thaum xub pib muab Huabtais Txivyawm. Tiamsis nyob rau ntawm ntuabnrab xyoo 811 A.D. mus rau yav qub qab (6,000) Suav ho tsis paub Hmoob lawm.

- Qhov no, thiajli qhia rau peb pom tias Huabtais Txivyawg tsis yog 6,000 xyoo li keebkwm, tiamsis nws tsuas yog li ntawm 2,000 mus rau 3,000 xyoo keebkwm xwb.

Txhais tau tias Huabtais Txivyawg tsuas nyuamqhuav tuag tibtxhij lossis ib nyuag uantej xyoo Yesxus lossis Yesxus xwb.

Vim keebkwm Suav, nws tsuas muaj Hmoob li keebkwm thaum 6,000 xyoo ces cia li tsis muaj los xog rau xyoo 811 A.D.

- Qhov no, nws thiajli thwj/raug l Hmoob tej lus fajlem thiab keebkwm tias Hmoob lub txim thiab Hmoob txoj kev raug Suav tximtxom tsuas los muaj 2,000 xyoo no.

- Qhov 2,000 xyoo txim lossis raug Suav tximtxom no, thiajli qhia rau peb pom tias Vaj/Huabtais Txivyawm, nyuagqhuav tuag thaum Yesxus yug lossis ibnyuag ua Yesxus ntej xwb.

- Qhov no yog los ntawm Suav lub xyoo paub Hmoob li keebkwm yog thaum xyoo 811 A.D. thiab qhov Hmoob hais tias Hmoob lub txim thiab raug tximtxom los tau 2,000 xyoo no, nws thiajli txhabtxhais (define) tias Hmoob/Vaj Txivyawg nyuagqhuav poob/tuag tebchaws lossis hwjchim los tau 2,000 xyoo no xwb.

Hos dua li ntawm Suav lub xyoo 6,000 txog Huabtais Txivyawg ces lam hais xwb, tsisyog tseeb.

Vamntxawg, tej no tsis yog kuv lam hais nawb, tej no yeej tau ua kev tshawbnrhiav los lawm ntau lub xyoo. Los ntawm:

- Hmoob li keebkwm

- Lus Fajlem

- Keebkwm Suav

- Lwm haivneg li keebkwm xws li Haujsam (yuav kom peb paub Suav li keebkwm zoo thiab raug mas peb yuavtsum taug ntawm Haujsam lub xyoo (2,500 xoo) mus nrhiav, qhov no nws thiajli qhia rau peb pom tias qhov twg sib raugchua (relaed) dua. Kom tsis txhob yog lam khwvyees)

Thaum muab cov keebkwm no los sib hauj/luj tag, peb thiajli pom tias ntawm Suav li keebkwm, lawv yeej hais yog txog cov neeg thiab ub no, tiamsis lub xyoo xu thiab yuamkev lawm.

Kuv tham meme li no rau koj mloog xwb. Yogtias koj muaj thiab tshuav qhov twg tsis sib nkagsiab no los nug thiab muab kev sib tawmtsam es wb thiajli muaj kev/chaw mus nawb mog.

:)

Tso dag thiab ho yog tiag thiab

Koobpheej, " Saub" yog ib los lus ceeb toom los sis yog ib qhov sign qhia hais tias tom ntej no yuav muaj dab tsis tshwmsim. Neeg saub yog yuav muaj tsovrog, qaib saub yog muaj plis muaj dav. Yog li neeg tus plig thiaj nyob hauv qaib tus nplaig kis nruab nrab, Vajtswv yog qaib 2 daim txhais taub hau, vim kev mob kev nkeeg, kev muaj nyiaj los yeej pom vajtswv tuav rawv hauv qaib daim txhais taub hau. Neeg los txawj saub, qaib los txawj saub.

Lo lus theejkav tsis yog ib qhov yoojyim nawb. ua ntej yuav hu tau hais tias yog ib tug theejkav, neeg yuav tsum tuag txog lab(million) me nyuam npua 3 cheej hla tsis dhau es nws yog tus muab lub tswv yim ua yeej thaum yeej kiag los nws tuag txom nyem mas thiaj hu tau nws hu ua tus theejkav nawb. suav tus mos txawjtoog twb tsis tau yog tus theejkav, nyablaj tus Haujceesmeem xam maj tso tau 3 lub teb chaws, yablaj, khab meem thiab nplog , Haujceesmees nyuam qhuav dhau los ua nyablaj tus xwmkab xwb. Thaum nyablaj tuag nyablaj twb tsis tau kom mus nrog Haujceesmees nyob.

Cuag li kuv yuav qhuas hmoob txiv yawg, hmoob txiv yawg yog peb hmoob tus Theejkav Nws tsim lus hmoob rau peb hmoob, nws yog thawj thawj tug hu ua hmoob, Nws tuag tsim kev cai dab qhuas rau peb hmoob, yog li nws thiaj yog peb hmoob tus theejkav, yog li thaum peb tuag peb hais kom tus tuag mus nrog hmoob txiv yawg nyob. Meb tej(lus nplog) vajpov kiag los tseem nyuam qhuav zoo li Mausxej xwb, Vajpov twb tsis tau dhau los ua tus theejkav.

Qhov yesxus tau los ua ib tug theejkav, yesxus sau tej neeg txomnyem los ua pab ua pawg, thooj siab koom ntsws kwv paib tawmtsam cov nom tswv huab tais lim hiam txeeb liaj txeeb teb, Thaum yesxus tuag los yeej tuag txomnyem vim yesxus hlub cov neeg txomnyem uas tsis muaj liaj tsis muaj teb tsis muaj noj tsis muaj haus. Qhov uas sauv daws niaj hnub dag hais tias yesxus yog vajtswv los tuag theej neeg txoj kev txhaum qhov no yog lus txhaib ntxiv kom muaj ceem xwb. Nab raj kub sai khiav ntawm phav kheb li kuv niaj hnub hais xwb nawb, txhob ntseeg lus txhab ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koobpheej, cov saub no feem ntau yeej yog dag xwb, koj puas taus hnov saub pham nu, dag hmoob khawb tshav dav hlau nruab yeeb. saub nastis yog saub kub lub, thaum nws haus yeeb 3 tom tag ces nws muab lub kub lub kaus cov quav yeeb hauv tawm los, nws muab lub kub lub khob nrawj nrawj nrawj ces nws ncuav kiag cov quav yeeb tawm tag ces muab lub kub lub coj los mloog kiag ntawm pob ntseg ces nws tham nrog cov nruab yeeb. huh!!!tej no puas yog dag mas? Hos muaj ib tug saub lawv mus tua noom pu hauv moos pheeb, tus saub ntawd ntshai tsam nyablaj muab nws tua tuag. Thaum lawv taug kev mus yuav txog ces nws ua txuj teb " hav! koj hais kuv lov? aws es kuv mus tsis tau los? ua li mas, yog li es cov leem nev? auv lawv mus tau no ces lawv mus lawv yom. Tej no puas yog dag? Hos muaj ib tug saub dua thiab tus no kuj nyob sab moos pheeb thiab. tus saub no nyob nyob cia li nyem nrig rau ntawm pob ntseg, ces hais lus melikas dab. T two T two ntawm no yog 12 hais rau vaj pov taub tso 32 kuj nyoohoo T 28 loj T 28 me tuaj pab peb tsoom tub hmoob ntsuag, tso 32 kuj B52 loj B52 me tuaj pov foobpob rau nyablaj liab ntsxeev siab nplog liab ntxeev plawv rov taw tuam lub ntuj.

Koobpheej, kuv xav nug koj hais tias dab hmoob puas muaj T 28 loj thiab T 28 me mas? Ua cas hmoob lam ntseeg tej tug neeg dag li no.

Muaj dua ib tug saub thiab, tus saub no mus pom ib lub pob zeb. noog tso tso quav dawb vog cov quav no yog quav puav noog, Tus saub no txawm xav hais tias puav noog yog nyoohoo ruab yeeb, nws txawm mus zov ntes hnyoohoos nruab yeeb, nws mus zov, ces tsaus ntuj zuag puav noog txawm ya los tso quav, nws tib cuam qia mus teg zuag zog no, puav noog ceeb ces puav noog ya lawm ncaj qha ces nws quaj quaj los tsev lawm xwb.

Tus saub no yog vwm lawm xwbm, puav noog kuj puav noog tiag tiag es yuav hais tias yog hnyoohoo nruab yeeb. KOOBPHEEJ, QHIA KOJ QHOV SIV LUS SAUB LOS SEB YOG YUAV SIV LI CAS.

vamntxawg, koj yeej los hais taus muaj qab muaj hauv. tiamsis, koj hais tias koj tsis tseeg hmoob cov saub tabsis koj ho mus ntseeg suav cov saub. tsis tas li xwb koj cov lus los peb muab nyeem mas yog lus saub thiab xwb. qhov txawv ces tsuas yog suav cov saub lawv sau cias ho peb hmoob cov saub thiab koj ces cias muab lub qhov ncauj hais tsuag tsuag xwb. txawm li cas los sij, nyob hauv lub ntiaj teb nos ces nyias muaj nyias li saub, yog koj tsis tseeg koj tus saub ces koj ua neeg tsis muaj keebkwm.

thaum tus neeg nyob tsis muaj keebkwm ces nws nyob tsis muaj lub hom phiaj. tsis muaj lub hom phiaj ces nws thiaj tsis muaj haiv, txog thaum kawg ces mus muab luag lwm haiv neeg cov lus cem yus phem phem coj los ua yus keebkwm. vim li nos kuv thiaj pom coob tus hmoob tuaj hauv nov mas tuaj hais phem li ub li nos raus yus haiv neeg hmoob. lawv cov neeg nos mas mus tuaj luag lwm haiv neeg saib tuaj raus peb hmoob qhov phem phem tag mus li xwb.

Yog kuv paub peb ib tug twg ua tuaj hauv nov es sij cem cem peb hmoob, thaum nws tuag los yog nws tsev neeg tuag mas yuav pad thov muam phauj mus tsawm thiab tsis pub nws ua hmoob kev cais kom lwm tiam nws txhob yug los ua hmoob lawm ntxiv lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

vamntxawg, koj yeej los hais taus muaj qab muaj hauv. tiamsis, koj hais tias koj tsis tseeg hmoob cov saub tabsis koj ho mus ntseeg suav cov saub. tsis tas li xwb koj cov lus los peb muab nyeem mas yog lus saub thiab xwb. qhov txawv ces tsuas yog suav cov saub lawv sau cias ho peb hmoob cov saub thiab koj ces cias muab lub qhov ncauj hais tsuag tsuag xwb. txawm li cas los sij, nyob hauv lub ntiaj teb nos ces nyias muaj nyias li saub, yog koj tsis tseeg koj tus saub ces koj ua neeg tsis muaj keebkwm.

thaum tus neeg nyob tsis muaj keebkwm ces nws nyob tsis muaj lub hom phiaj. tsis muaj lub hom phiaj ces nws thiaj tsis muaj haiv, txog thaum kawg ces mus muab luag lwm haiv neeg cov lus cem yus phem phem coj los ua yus keebkwm. vim li nos kuv thiaj pom coob tus hmoob tuaj hauv nov mas tuaj hais phem li ub li nos raus yus haiv neeg hmoob. lawv cov neeg nos mas mus tuaj luag lwm haiv neeg saib tuaj raus peb hmoob qhov phem phem tag mus li xwb.

Yog kuv paub peb ib tug twg ua tuaj hauv nov es sij cem cem peb hmoob, thaum nws tuag los yog nws tsev neeg tuag mas yuav pad thov muam phauj mus tsawm thiab tsis pub nws ua hmoob kev cais kom lwm tiam nws txhob yug los ua hmoob lawm ntxiv lawm.

Cov sau cia hais tias haiv neeg twg sawv saub, haiv neeg ntawd thab plaub tshaj, cov no tsis yog saub nawb, yog ib cov nav khoob khuab xwb laiv, cov no tsis yog suav nawb yog cov neeg dawb tawv ntag, lawv sau tseg ntag los pob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamtxawg,

Koj nyiam Huabtais Txivyawm heev, tiamsis koj pus tau ua kev tshawbnrhiav tias Huabtais Txivyawm li keebkwm thiab lub xyoo pus yog li Suav hais.

- Yogtias yog li Suav hais no, vim li cas Suav tsuas paub Hmoob li keebkwm txij thaum 811 A.D. los xwb.

- Tabsis, Suav ho mus paub Hmoob li keebkwm li ntawm 2,000 tawm xyoo uantej thaum 811 A.D lawm, tabsis, Suav ho tsis paub cov keebkwm nyob ntu nruabnrab ntawm 811 A.D. mus rau yav qubqab (5,000).

Vamntxawg, tsuas tshuav koj lawm xwb, koj lam nrog kuv ua kev tshawbnrhiav thiab ua kev xav txog zaj/fab no. Vim kuv pom tau tias Suav cov keebkwm zoo li lub xyoo tsis meejxeeb (accuracy).

Vamntxawg, tos kuv hais li no los vim kuv twb tau nyeem Hmoob phau keebkwm "Haiv Hmoob Livxwm" uas yog ib tug kws-txuj lossis Xibfwm uas yog Hmoob Suav ua tus sau. Nws yog ib tug muaj koob nto npe thiab nws nyiam kawm keebkwm txog Hmoob thiab Suav. Yog li thaum kawg nws thiaj tau los ua kev tshawbnrhiav txog Hmoob, tias Hmoob yog leejtwg. Thaum kawg, nws thiajli sau tiav/tsheej paub-ntawv keebkwm "Haiv Hmoob Livxwm" no rau Hmoob txhuatus tau siv/kawm txog keebkwm Hmoob.

- Phau keebkwm no qhia txog Hmoob pib kiag txijli thaum Huabtais Txivyawm (thaum 5,000), ces mam li pib txij kiag li xyoo 811 A.D los txog rau xyoo 1948 A.D. no.

Tsisyog hais dag koj nawb Vamntxawg, cov keebkwm lossis nej feem coob hnov lossis paub los ntawm Ywjpheej lossis Lajlim Xyooj hais hauv xovtooj cua, feem ntau yog los hauv phau-ntawv no los xwb. Cov ntau, tseem tshuav ntau tshaj twb hais tsis tas. Tsisyog tag rau cov keebkwm no xwb nawb, tseem tshuav qhia txog Hmoob li kev ua neeb-yaig thiab kev cai moojkav, thiab ntau ntau yam.

Kuv tham meme li no rau koj xwb, kuv xav tias qhov zoo, koj yuav tau mus yuav phau keebkwm "Haiv Hmoob Livxwm" no ntawm Ywjpheej Xyooj lossis Hmong ABC Book Store los nyeem kom paub zoo tshaj no ntxiv.

:)

Cov sau cia hais tias haiv neeg twg sawv saub, haiv neeg ntawd thab plaub tshaj, cov no tsis yog saub nawb, yog ib cov nav khoob khuab xwb laiv, cov no tsis yog suav nawb yog cov neeg dawb tawv ntag, lawv sau tseg ntag los pob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LUB XAUV NO ES KUV TWB QHIA NEJ TAG THAUM I LAWM NE, KUV TWB HAIS TIAS YOG LUB CUAB HMOOB. VIM HMOOB SWB R OG LUAG THIAJ NTES HMOOB LOS UA QHEV, LUAG THIAJ NTAU LUB XAUV LOS XAUV HMOOB. DAIM PHIAJ YOG DAIM NAME TAG, SAU YUS LUB NPE THIAB TUS TSWV UAS OWN YUS LUB NPE RAU HAUV DAIM PHIAJ. TXAWM LI CAS LOS XIJ PEEM, LUB XAUV TWB DHAU LOS UA IB QHOV ZOO RAU PEB HMOOB LAWM(DECORATE) KHWB EB.

TXHOB TUS SIAB VIM KUV TSIS MUAJ CAIJ PIAV NTXIV LAWM, YOG XAV PAUB ZOO CES MUS NKAG RAU HAUV LIBRARY SUAV ES MUS TSHAWBFAWB XWB THIAJ YOG QHOV TSEEB. KUV PIAV LOS YEEJ TAU TIAMSIS TSAM KOJ TSIS NTSEEG, VIM KOJ XAV NTSEEG LUS SAUB NEV. NEEG MAS NYIAM NTSEEG LUS SAUB LUS CUAV XWB NAS. NEEG TSIS NYIAM NTSEEG QHOV TSEEB.

phoojywg vamntxawg, koj hais tsis yog lawm. lub xauv tsis yog lub cuab hmoob. yog koj xav paub no saib qhov video kuv hauv qab no koj thiaj paub hais tias lub xauv yog los qhov twg los. thiab vim li cas hmoob thiaj noj ncuav, thiab hmoob kawm puab ncuav qhov twg los.

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="

name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmong_necklace.jpg

Hmoob lub XAUV / PAUG no muaj ntsiablus txhias tau li cas?

- Yog ua tau no, thov muab cov cim ntawm lub xauv coj los ua kev txhabtxhais uantej, peb thiajli yuav muaj kev sib totaub tias yog li cas tiag.

Uatsaug,

:)

Xauv ces yog lus Suav uas txhais hais tias locked up. Hmoob tsis muaj ib lo los txhais. Hmoob tsua muaj cov lus los piav xwb. Xauv ces yog muab zoj/khi/cuab kom tsis tau txais kev ywj pheej. Hos lo paug mas tsis paub hais tias xeeb li cas los. Kuv xav xwb mas ntxim li yog thaum Hmoob raug cuab raug xauv ntawd ces tej cuab yeej uas lawv muab xauv Hmoob ntawd ua rau Hmoob tej nqaij xeeb paug thiab o wv tuaj. Yog tus twg tsis muaj cuab yeej coj ces tus ntawd tsis ua paug viag. Yog tus twg coj luag tej cuab yeej ces tus ntawd tej nqaij ua paug viag. Ntev mus ntev tuaj ces tej cuab yeej ntawd cia li siav npe mus raws qhov uas lawv xeeb paug rau neeg cev nqaij lawm xwb. Thaum ntej mas yuav hais tias lub niag xeeb paug. Ntev mus ces ho muab xeeb tso tseg ces cia li siv ua tias paug no lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0