Jump to content

Change

Keebkwm Sooblwj Yaj


 • Please log in to reply
87 replies to this topic

#41
TijLim

TijLim

  New Member

 • Members
 • 89 posts
Reputation: 1
Neutral

View PostKoobpheej, on Jul 30 2009, 07:40 PM, said:

Nyobzoo Txiv, HmoobUSA thiab Tijlim,


Uatsaug nej sawvdaws tsaug ntau's uas nej tseem tuaj nyeem/kawm keebkwm thiab.  Yogtias nej muaj sijhawm no los tuaj nyeem/kawm ntxiv nawb.  Kuv yuav muab cov keebkwm "Niamntawv Sooblwj Yaj" no tso kom tas lub summer no.  Tejzaum, yuav yog lub 8 hlis thiajli tso/ntaus tag cov keebkwm.

Cia peb ke nyeem thiab sib tham (discuss), peb thiajli muaj kev paub txog ntau yam lossis ntau qhov keebkwm los txuas rau cov no tias yog los li cas los thiab yog li cas tiag.


HmoobUSA, hais txog ntawm qhov teebmeem Hmoob cov neeg ntxiavsiab thaum nyob rau lub nroog Loojceeb, ntshe yuav yog li koj ua tij hais lawm.


:)

Zoo siab uas koj tseem siv koj lub sijhawm tuaj sau txog Sooblwj Yaj rau peb sawv daws tau nyeem thiab, hnov dua nws npe li npau suav, tiam sis kuj tsis tau paub tias nws li keeb kwm yog li cas tiag, nws thiaj li ciaj los ua tau hmoob tus 'Niam ntawv'.  Zaum no paub ntau dua qub lawm, nws yog ib qho zoo rau sawv daws.

Leej Twg Hlub Kuv
#42
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Khuaj Txhom
Sawvdaws yoo mov taugkev tau 2 hnub thiab 2 hmos, lawv kuj rov tshaibplab ces txawm poobqab lawm.  Txiajkuam thiab Tub Lis, nkawv uantej ces tau nres thiab tos cov tomqab tuaj kom txhij.  Lawv tau muab luajchiblig nthuav saib ciav muaj zos ze lawm.

Txiajkuam tau txib sawvdaws tias, "ua tiag mus kom hnov qaib qua.  Thaum peb mus ze zos lawm peb yuavtsum lug kom dhau zos tso, hmo no peb tsuam chaw so, ces kuv mam li mus nrhiav mov los rau peb."

Lawv sawvkev mus tsis deb ces tshuam rau txoj ncaujkev uas tuaj ntawm lwm lub zos tuaj tshwm.  Ciav tomthawj rau cov neeg Khuaj tabtom tuaj mus ris ntsev, thiab lwm pab twb uantej tuaj nyob dhau mentsis ntawm kev tshuam tos lawv cov ua qab.  Txiajkuam pab tuaj mus sib nrhav.  Thaum lawv dhau ntawm txoj ncauj kev tshuam lawm ciav hnov pab Khuaj tom hauvntej tabtom sib tham, ces lawv tig rovqab thiab yuav nrhiav kev nkaum, tabsis pab Khuaj uas ua qab twb tuaj txog ntawv, ciav puav tau lawv pab rau hauv nruabnrab kev lawm.

Lawv tsis pom qab yuav ua li cas tau ces lawv thiaj li tig nrog cov Khuaj sib tham.  Txiajkuam tau muab nyiaj pub rau Khuaj ces Khuaj kuj zoosiab muab mov su rau lawv pab.

Txiajkuam tau hais rau cov neeg ntawv tias nws pab yuav mus rau ntawm lub zos ze tov thiab nug tias ua li mus pus tau?

Cov Khuaj tau teb tias, "cia peb mus xyuas tso, yogtias tsis muaj xavpav Nyablaj no peb mam rov tuaj cejluam rau nej."

Lawv pab tau nres tos.

Cov neeg Khuaj ntawv, lawv puavleej yog xavpav nawm tog Nyablaj.  Vimtias lawv mus ris ntsev xwb tsis nqa phom nrog, ces lawv tsis paub tias yog Nyablaj li xavpav, txawm xav tias yogpejxeem xwb.  Cov Khuaj ibtxhia nres nrog lawv, hos ibtxhia tau mus hais rau cov tom zos kom zais lawv cov phom thiab cuabyeej.  Tomqab ntawv, ces 2 leeg rov tuaj caw lawv mus rau hauv zos.  Txiajkuam thiab cov xavpav tau mus so hauv tswvzos lub tsev ib hmo, tabsis xavpav Khuaj tsis coob ces kuj tsis yeem ntes lawv.Ntsib Kasxam
Tagkis kajntug, lawv tau muab nyiaj muas zaub mov ntawm cov neeg nruab zog, ces lawv sawbsim yuav sawvkev, ciav Khuaj txawm hais tias, "peb leej Kasxam yuav ntsib nej.  Nws kom nej mus ntsib nws uantej tso nej mam li mus."

Txiajkuam thiab nws cov xavpav tsis pomqab yuav ua li cas ces lawv lees tias: "peb kuj xav ntsib nws.  Nej pus coj peb mus rau nws?"

Lawv tau nyob hauv zos tos txog tsausntuj ces cov Khuaj coj lawv maub ib hmo mus txov rau ntawm Kasxam lub zos twb yuav kajntug.  Cov Khuaj tau kom lawv nre ntawm ntug zos tos ces lawv mus nrog Kasxam sib tham thiab kom nws tso lawv cov neeg tuaj tos lawv.  Thaum txiajkuam thiab nws cov xavpav mus txog rau hauv Kasxam tsev, ciav twb muaj xavpav tuaj txhij tos ntes lawv lawm.  Lawv tau kev nyuajsiab thiab paub tau tias lawv raug ntes li lawm thiab txhawj heev.

Tub Lis hais rau Txiajkuam tias, "peb raug ntes tamsimno lau.  Koj yog tus Niamntawv pab seb koj yuav ua li cas?"

Txiajkuam tau teb tias, "tsis txhob nshai.  Kuv thov Niamntawv tuaj pab.  Tsis txhob hais dabtsi li lawm'es cia kuv hais seb lawv puas tso peb mus."

Txiajkuam tau hu Sooblwj tias lawv raug kev nyuajsiab lawm, kom Sooblwj muab tswvyim rau nws hais kom cov Khuaj ntseeg.

Hnub ntawv tsausntuj Txiajkuam tau hu Sooblwj tag, cov thawj Khuaj npaj yuav ntes kom tau lawv tagnrho.  Cov nom Khuaj txawm yuav cawv thiab yeeb tuaj rau hauv Kasxam tsev thiab tau muab lawv cais ua 2 pab, kom lawv ncaim pw rau ob qho chaw.  Cov xavpav Khuaj tau muab cawv rau sawvdaws hais kom qaug tso mam ntes.  Hmo ntawv Kasxam tau hais rau Txiajkuam tias yuav nrog nws sib tham.  Nws tau kom Txiajkuam muab lawv pab xavpav ibleeg nrog Khuaj ibleeg xavpav tawm mus txum caij.  Hos ibleeg thawj nrog Khuaj ibleeg thawj tawm mus nrog soj.

Txiajkuam paub tau tias Khuaj muab lawv faib kom tsawg ces yuav ntes ibleeg zujzus, ces nws tau teb rau Kasxam tias txijli lawv tuaj txog rau hauv Kasxam zos lawm ces lawv yog Kasxam neeg.  Txawm yuav txumcaij thiab tsis txum los nyob ntawm Kasxam xwb.  Ces lawv tau tso lawv teb cuabyeej thiab tsoostsho pheempuam tseg thiab tawm ncig mus los.


Sooblwj Pab Txiajkuam Yaum Kasxam


Khuaj tsis pomqab yuav ntes lawv, ces luag tau muab cawv los rau sawvdaws haus.  Ciav, tomqab cov xavpav qaugcawv thiab tsaugzog lawm, Kasxam mam pua ib lub lav, muab ib fwj swmyeeb los txawb rau ntawm lav, ces caw Txiajkuam nrog nws.  Kasxam qhib caw rau nkawv haus tag ob fwj cawv ntxwg nplej thiab haus tag nrho fwj swmyeeb.  Kasxam tau haus cawv thiab haus yeeb tsawg dua Txiajkuam tabsis zoo li tsis pom xyeem qaugcawv li, ces Kasxam tau poobsiab thiab txhawj thiab nug Txiajkuam tias, "koj tsis yog neeg quavcawv quavyeeb'es tim li cas koj ho haus tau tsis qaug li?"

Txiajkuam tau teb tias, "kuv kuj tsis paub tias yuav haus ntau npaum li cas thiajli qaug tau, vimtias zaumno yog thawj zaug uas kuv tau haus xwb."

Kasxam rov nug Txiajkuam tias, "nej muaj haujlwm tuaj ntawm nov ua dabtsi?"

Txiajkuam txawm xav zoj tau ib zag tswvyim teb tias, nws thiab nws pabneeg mas yog kwslajmus rau Huabtais Nplog.  Huabtais tso lawv tuaj mus hais kom thoobplaws txhua lub zos uas nyob hauv nws daim av kpom paub tias phaum rog zaum no tsis yog neeg Nplog ua, tsuasyog Nyablaj qaumteb thiab Meskas ua xwb.  Huabtais tsis xav kom zej tsoom Nplog rov sib tua ntxiv lawm.

Kasxam tau ntseeg Txiajkuam.  Ciav, tagkis kajntug nws tau nrhiav nqaij mov ntim rau lawv thiab kom xavpav Khuaj xa lawv mus rau lwm lub zos.  Lawv mus yuav tshwm rau ib lub zos Hmoob ces cov Khuaj tau hais tias: "zoo li muaj ib lub zos Hmoob nyob sab roob nrauv lawm.  Peb tsuas cov nej txog ntawm no xwb.  Yuavtsum mus rau hauv lub zos thiab cov pejxeem nram mam ho coj nej kev mus ntxiv."

Tomqab uas cov Khuaj tau hais li tag ces luag rovqab mus tsev lawm.


#43
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Kev Pab Ntawm Pejxeem
Lawv pabneeg tau xav tias tsis txhob taug kev mus rau nraum zos, tabsis lawv yuavtsum lug kev hauv havzoov mus kom tshwm rau ntawm zos.  Yeessim lawv lug kev mus txog saum roob hauv havzoov, ciav muaj ib tug noog ya phlo los tsaws ntua rau hauv av ze Txiajkuam xubntiag, nws tau hais rau tus noog tias: "yog peb mus rau nraum zos'es yuav ntsib neeg phem no koj tsis txhob ya, cia kuv txhom koj.  Hos, yogtias peb mus yuav ntsib neeg zoo xwb, kom koj ya mus'es kuv paub."

Tus noog txawm ya plaws mus lawm.


Fim Nrog Hmoob Nuab Zog


Txiajkuam tau hais rau sawvdaws tias yuav ntsib neeg, cia nws uantej.  Lawv mus tibpliag xwb ces txawm hnov muaj neeg sib tham.  Lawv ua tib zoo mloog ciav yog lus Hmoob.

Txiajkuam majmam kag mus xauj cov neeg ntawv ciav pom ibleeg ntxhais Hmoob hnav tsoos ntaub mag.  Nws nug tias, "leejmuam, koj tuaj khawb qos lov?"

Leejntxhais ntawv mam pom nws thiab tau ceeb, Txiajkuam hais nws tias, "peb yog Hmoob tibyam, peb tuaj txog nej lawm tsis txhob khawb qos.  Peb mam muab nyiaj rau nej coj mus siv muas hno.  Ua li puas muaj cov txivneej nrog koj tuaj?"

Leejntxhais teb tias, muaj txivneej tuaj thiab.  Nws coj Txiajkuam lawv pab xavpav mus ntsib cov txivneej Hmoob.  Txiajkuam hais rau lawv tias: "peb yog Hmoob tuaj nram Loojceeb tuaj.  Peb tuaj nrhiav seb Hmoob tseem nyob txomnyem li cas."

Txiajkuam tau faib nyiajtxiag rau lawv thiab hais lawv tias coj cov nyiaj no mus muas hno xwb tsis txhob khawb qos lawm.  Nws tau hais kom lawv coj lawv pab mus ntsib cov thawj hauv lub zos.

Thaum uas lawv mus txog ntawm ntug zos, ciav pom muaj xavpav Nyablaj kwv phom ncig yeev thiab mus los hauv zos, ces cov Hmoob kom Txiajkuam pabneeg nkaum es cia lawv mus nug cov thawj seb pomzoo li cas tso es mam rov tuaj coj lawv.  Cov Hmoob mus hais rau tus thawj hauv zos paub tias muaj ib pabneeg tshiab tuaj.

Tibpliag xwb tus thawj tau tuaj txog thiab coj lawv mus nkaum rau saum ib lub hauv roob zoov.  Lawv so ta 3 hnub, 3 hmos rau ntawv thiab muab nyiaj rau cov Hmoob coj mus muas nqaij thiab txhuv tuaj rau lawv.

Cov Hmoob tau hais rau lawv txog Txoov Lauj, uas thaumub yog xavpav ntawm Fabkis, los nkaum thiab nrog lawv nyob vimtias Nyablaj tseem nrhiav nws ntes.  Nws tsis muaj pojtubse lawm.  Txiajkuam tau kom Hmoob mus coj Txoov Lauj tuaj rau nws, thiab tomqab uas lawv tau sib ntsib, Txoov zoosiab mus nrog lawv.  Nws paub kev zoo ces coj lawv taug kev ncajqha mus rau Najhaib.


Hla Tus Dej


Lawv tuaj mus txog rau ntawm tus dej Naj-u, nws tob thiab dav heev, lawv kwm tsis dhau.  Txoov Lauj hais rau lawv tias, "peb muaj ib lub zos Nplog nyob ze.  Kuv maub mus nyiag ib lub nkoj los rau peb nquam hla tus dej."

Tibpliag, tomqab ntawv Txoov coj tau ib lub nkoj rov los thiab lawv tau qee ua 3 nkog hla kom lub nkoj tsis txhob tog.  Txoov Lauj nquam thawj nkog mus dhau rau sab ntug dej tid thiab nws rovqab los nquam nkog 2 ces yog Txiajkuam nrog.  Hos cia Tub Lis nrog nkog 3.

Thaum tabtom nquam nkog 2 txog ntua hauv plawv dej xwb, ces xavpav Nplog Koompheej twb nquam 2 lub nkoj taugqab tuaj txog.  2 lub nkoj ntawv txawm ncajqha tuaj puav lawv.  Ib lub nres kiag sab hauv dej, hos lwm lub lug kiag los tom lawv hauvntej.  Cov xavpav Nplog Koompheej npaj yuav tua lawv, ciav lawv pom Txiajkuam lawv muaj 2 pab npaj rawv phom nyob tib 2 sab ntug dej.

Cov Nplog los kuj nyob hauv dej tibyam, lawv ho tsis kam tua Txiajkuam lawv nkog.  Ces txawm txav rau lub nkoj tuaj mus dha thiab cia Txoov Lauj rovqab tos pab tomqab ya tsis sib ntaus, sib tua.  Cov xavpav Nplog Koompheej tau xa xov mus rau cov nomtswv Hmoob Koompheej nyob lub zos Hav Yj kom lawv paub tau tias muaj xusxis dhau tuaj lawm.


Hmoob Pib Ntseeg


Sijhawm Txiajkuam thiab nws pab tau tuaj txog rau ib lub zos Hmoob muaj 100 yim.  Txoov Lauj thiab lawv 4 leeg uas Txiajkuam nrog mus ntawv kuj muaj neeg nyob hauv lub zos ntawv sib paub lawm, ces lawv tau theem nkaum nyob hauv havzoov tos ces Txiajkuam tso Txoov Lauj, Choo Vaj thiab Vamyig Tsab mus cuag cov thawj hauv zos.

Cov thawj Hmoob tau tuaj nrog lawv sib tham.  Sawvdaws tau sib ntsib thiab Txiajkuam saib yog Hmoob xwb, nws txawm hais rau lawv tas:
"Peb tuaj rau ntawm no mas yog muaj ibleeg Hmoob sawv ua Niamntawv, nws tshwmsim Phajhauj los rau Hmoob kawm lawm mas peb coj tuaj qhia rau Hmoob."

Txiajkuam nthuav Phajhauj ru lawv saib, cov Hmoob pom ces txawm nco dheev txog thaumub lawv Pujkoob nyob hauv Suav tebchaws es tau raws Vajleejtxi los rau hauv tebchaws Nplog.

Cov Hmoob saib Phajhauj kuj zoo tsis thooj li pejkum haivneeg ntawv, ua rau lawv txaussiab heev, muaj ib leeg thiaj piav rau Txiajkuam tias, thaumub peb Pujkoob los Suav teb los rau lub tebchaws no.  Lawv tau raws Vajleejtxi los lawm'es thiaj poob kwv, poob tij tag lawm, tabsis ho los raws tsis cuag Vajleejtxi lawm'es thiaj tau los khuam nyob ua qoob loo rau ntawm no.  Yog li no mas Vaj thiaj tshwm rau nram nej lawm.


Pujkoob Raws Vajleejtxi Qab


Lawv tau hais tias lawv Pujkoob muaj ib leeg ntxhais tsis tau tham dua hluasnraug txawm xeeb muaj menyuam tau 9 xyoo tsis yug.  Thaum Suav paub tias Vaj yuav tshwmsim los rau Hmoob, lawv tau tuaj nrhiav cov pojniam uas suab menyuam tua povtseg kom tag, Pujkoob paub ces thiaj tau coj nws leejntxhais khiav los.  Lawv los txog rau ntawm ib daig qub teb tseem muaj ib lub tsev teb thiab ib tsob tsawb nyeg nyob ntawm qab tsev teb.  Hmo lawv so rau ntawv ces leejntxhais txawm hais rau sawvdaws tias, Vaj yuav tshwmsim.  Yogtias tagkis'es tsis pom nws lawm no kom lawv yuav tsum mus saib tsob tsawb nram qabtsibtaug seb nws pus txhawv 3 lub txiv.  Yogtias nws txhawv li hais no ces nej Vaj tshwmsim los lawm, thiab kom saib seb pom xyoob thiab ntoo qaug mus dua tog twg lawm ces raws qab musnrhiav Vaj.  Yogtias tsob tsawb ntawv tsis txhawv 3 lub txiv ces Vaj rovqab lawm.

Txog rau kajntug leejntxhais ploj lawm, thaum cov Hmoob mus saib tsob tsawb uaciav txhawv tau 3 lub txiv lawm tiag.  Nrhiav cig lees na ciav muaj ib txog lw ntoo thiab nroj qaug lais li lwm txhawb dav nkaus li ib txoj kev tsheb los lawm.  Lawv tau raws txoj lw los txog rau hauv tebchaws no ces ntoo loj luaj ntoo niam tag, ces lawv tsis pom txoj lw ntawv lawm.  Lawv raws tsis cuag Vajleejtxi.  Yog li mas peb Pujkoob tau los tsuam chaw nyob rau lub tebchaws no los txog tav nov.

Cov Hmoob nyob hauv lub zos ntawv tau ntseeg Txiajkuam thiab ciasiab yuav kawm Phajhauj.  Lawv kom lawvcov tubki uas ua xavpav rau tog Koompheej 50 leej muaj phom thiab cuabyeej nrog Txiajkuam tuaj mus rau Najhaib.  Cov neeg nruab zog tau hais rau cov xavpav tias yog mus tsuam tau chaw nyob lawm no ces rovqab los lawv mus lawm Najhaib.  Tsis ntev tomqab uas 50 leej xavpav mus nrog Txiajkuam pab lawm, ciav cov nomtswv Hmoob Koompheej nyob lub zos Hav Yuj tau tso ib pab xavpav Hmoob thiab Pubthawj tuaj tshuaj thiab nug tias pus pom muaj xusxis Meskas tshwm rau ntawv.  Cov neeg nrub zog tau hais rau cov xavpav tias muaj ib pab tuaj dhau lawv lub zos lawm tabsis lawv tsis yog xusxis ntawm Meskas, tsuasyog ib pab menyuam Hmoob hluas-hluas xwb.  Lawv tau hais kom cov xavpav txhob mus raws lawv lawm.  Thiab lawv kuj tau piav pausntsis li Txiajkuam lawv pab tuaj rau ntawv.  Tomqab uas tau mloog piav keebkwm tag, ces cov xavpav Koompheej xav tua qaib saib taw seb tog twg zoo dua.  Lawv txawm tua qaib saib taw ciav lawv tog tsis zoo.  Lawv tau rovqabmus cejluam rau cov nomtswv nyob Hav Yuj tias muaj xusxis tuaj dhau deb lawm raws tsis cuag.


#44
Guest_vamntxawg_*

Guest_vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0
Koobpheej,  kuv thov nug koj.  Ua li cov koj sau no yog yeej yog lus foomkom (scripture) lawm ntag los?  Los yog koj tseem piav nws zaj dab neeg xwb?  Yog hais tias cov koj sau no yog foomkom(scripture) lawm no mas kuv xav kom koj rau # number rau,  muaj tshooj(chapter) rau mas neeg thiaj siv tau.  

Koobpheej tsis yog kuv tawmtan koj,  tiamsis yeej muaj tseeb li kuv hais,  kuv yuav muab yesxus thiab haujsam lawv cov ib qhov me me los ua pivtxwv.  

Yesxus tua tuag 2000 tus npua,  yesxus kho neeg mob ruas, yesxus muab 3 tug ntses thiab ib pob mov los fab rau 5000 leej noj,  petter tua 2 niam txiv muag liaj muag teb thiab ntau ntau yam......

Haujsam yug kiag xwb mus tau 7 r u a m, tawg 7 lub paj qosdej,  dab qoj raj ncig haujsam, haujsam txia mus ua neeg thov khawv thiab ntau ntau yam miracle.....

Cov 2 tus no ua muaj khuamaim(meaning) nyob rau hauv laiv.  Yog koj nyeem thiab koj ntsia sab nraum no mus xwb ces yog story,  tabsi yog koj muab phua kiag hauv saib ces yog ib cov khoom zoo nyob rau hauvm  cov khoom no yuav cawm tau yus dim ntawm txoj kev tuag los yog kev nyujsiab ntxhov plawv.    Haujsam phau mas kuv tsis paub hais tias sau tau tswg phav xyoo thiaj tiav.  Hos yesxus phau kam sau tau 1600 thiaj mam tiav laiv.  

Koobpheej,  qhov kuv hais koj hais tias koj yuav tsim ib phau bible hmoob ces kawm muab hmoob zaj taw kev, zaj tshoob thiab txiv xaiv los sau xwb,  hmoob cov no los yeej muaj yuav luag txhij li yesxus thiab haujsam phau lawm.  Hmoob cov los yeej muaj kev lag kev luam,  kev ua nom ua tswv,  kev khwv noj khwv haus, nyob rau hauv tag,  zajtshoob los yeej qhia kev niam txim sib hlub,  zaj taw taw kev los yeej qhia kom yus npaj txua yam kom txhij.  Hmoob cov tsis ua paj lug tiamsis hmoob muab ua nkauj hais lawm xwb,  yog koj siv hmoob cov no sau ua bible hmoob ces yuav tsis take time txog phav phav xyoo thiaj mam tiav.  Ntev kawg nkaus mas tsuas yog 2-3 xyoo xwb tiav lawm.

Edited by Koobpheej, 09 August 2009 - 09:12 PM.
Thov zamkham Vamntxawg uas kuv muab qhov QUOTE lwv lawm....xav ua kom tsawg xwb mog. :)


#45
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Vamntxawg,


Hais txog ntawm qhov sau Hmoob phau uas muab Txivxaiv thiab Zajtshoob los sau uake yeej yog ib qho zoo thiab koj yeej hais raug/yog lawm.

Hos ntawm cov kuv sau/tso no nws yog Keebkwm hais txog Niamntawv Sooblwj Yaj xwb, nws tsis tau yog ib phau kev cai moojkav qhia neeg.

Vamntxawg, hais txog ntawm Haujsam thiab Yesxus mas ntshe yog lus fajlem hais raws txoj kev pom nyob sab/nruab yeeb lawm.

Niamntawv Zooblwj los yeej muaj ibyam.

Tiamsis Niamntawv Sooblwj yeej hais meej thiab leesmeej tias nws yog Phabphuvthabcaub tus ntsujplig uas raug yug dua tshiab los ua Hmoob lawm xwb.  Nws yog tus mlom haujsam lossis cov neeg Asian teev los tau muaj 2550 tawm xyoo.

Nws twb muaj qhov piav txog Phabphuvthabcaub thiab, tiamsis tseem tsis tau txog cov ntu ntawv xwb.  Koj kavtsij npaj tuaj nyeem ntxiv kom koj ho paub keebkwm zog txog ntawm Hmoob txoj kev ntseeg/muaj.

Tham meme li no tso.

:)

View Postvamntxawg, on Aug 10 2009, 12:36 AM, said:

Koobpheej,  kuv thov nug koj.  Ua li cov koj sau no yog yeej yog lus foomkom (scripture) lawm ntag los?  Los yog koj tseem piav nws zaj dab neeg xwb?  Yog hais tias cov koj sau no yog foomkom(scripture) lawm no mas kuv xav kom koj rau # number rau,  muaj tshooj(chapter) rau mas neeg thiaj siv tau.  

Koobpheej tsis yog kuv tawmtan koj,  tiamsis yeej muaj tseeb li kuv hais,  kuv yuav muab yesxus thiab haujsam lawv cov ib qhov me me los ua pivtxwv.  

Yesxus tua tuag 2000 tus npua,  yesxus kho neeg mob ruas, yesxus muab 3 tug ntses thiab ib pob mov los fab rau 5000 leej noj,  petter tua 2 niam txiv muag liaj muag teb thiab ntau ntau yam......

Haujsam yug kiag xwb mus tau 7 r u a m, tawg 7 lub paj qosdej,  dab qoj raj ncig haujsam, haujsam txia mus ua neeg thov khawv thiab ntau ntau yam miracle.....

Cov 2 tus no ua muaj khuamaim(meaning) nyob rau hauv laiv.  Yog koj nyeem thiab koj ntsia sab nraum no mus xwb ces yog story,  tabsi yog koj muab phua kiag hauv saib ces yog ib cov khoom zoo nyob rau hauvm  cov khoom no yuav cawm tau yus dim ntawm txoj kev tuag los yog kev nyujsiab ntxhov plawv.    Haujsam phau mas kuv tsis paub hais tias sau tau tswg phav xyoo thiaj tiav.  Hos yesxus phau kam sau tau 1600 thiaj mam tiav laiv.  

Koobpheej,  qhov kuv hais koj hais tias koj yuav tsim ib phau bible hmoob ces kawm muab hmoob zaj taw kev, zaj tshoob thiab txiv xaiv los sau xwb,  hmoob cov no los yeej muaj yuav luag txhij li yesxus thiab haujsam phau lawm.  Hmoob cov los yeej muaj kev lag kev luam,  kev ua nom ua tswv,  kev khwv noj khwv haus, nyob rau hauv tag,  zajtshoob los yeej qhia kev niam txim sib hlub,  zaj taw taw kev los yeej qhia kom yus npaj txua yam kom txhij.  Hmoob cov tsis ua paj lug tiamsis hmoob muab ua nkauj hais lawm xwb,  yog koj siv hmoob cov no sau ua bible hmoob ces yuav tsis take time txog phav phav xyoo thiaj mam tiav.  Ntev kawg nkaus mas tsuas yog 2-3 xyoo xwb tiav lawm.


#46
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKoobpheej, on Aug 10 2009, 04:21 AM, said:

Vamntxawg,


Hais txog ntawm qhov sau Hmoob phau uas muab Txivxaiv thiab Zajtshoob los sau uake yeej yog ib qho zoo thiab koj yeej hais raug/yog lawm.

Hos ntawm cov kuv sau/tso no nws yog Keebkwm hais txog Niamntawv Sooblwj Yaj xwb, nws tsis tau yog ib phau kev cai moojkav qhia neeg.

Vamntxawg, hais txog ntawm Haujsam thiab Yesxus mas ntshe yog lus fajlem hais raws txoj kev pom nyob sab/nruab yeeb lawm.

Niamntawv Zooblwj los yeej muaj ibyam.

Tiamsis Niamntawv Sooblwj yeej hais meej thiab leesmeej tias nws yog Phabphuvthabcaub tus ntsujplig uas raug yug dua tshiab los ua Hmoob lawm xwb.  Nws yog tus mlom haujsam lossis cov neeg Asian teev los tau muaj 2550 tawm xyoo.

Nws twb muaj qhov piav txog Phabphuvthabcaub thiab, tiamsis tseem tsis tau txog cov ntu ntawv xwb.  Koj kavtsij npaj tuaj nyeem ntxiv kom koj ho paub keebkwm zog txog ntawm Hmoob txoj kev ntseeg/muaj.

Tham meme li no tso.

:)

koobpheej,  Kuv tsis tau paub lo lus fajlem xyov yog dab tsi nawb,  thov koj muab piv txwv rau kuv.  Hos hais txog qhov yesxus ntiab dab tawm hauv 2 tug neeg mus es dab thov nkag rau hauv 2000 tus npaus ntawd,  es dab ho coj npua mus ua tuag tag  qhov no tsis yog sab nruab yeeb nawb, yog lus piv txwv yuav tau txhais los siv xwb.  Nyaj koj yuav pom muaj pom txaus lawm laus.  ib case ces txawm yog case uas peb niaj hnub mus kwv paib no ntag.  yog xav paub kuv mam qhias es koj thiaj tau tswv yim mus sau hmoob phau bible.

Hos hais txog ntawm haujsam ces koj twb hais tias yajsooblwj yog haujsam los thawj lawm no ces,  kuv ho yuav nug koj seb 7 lub paj ntawd yog txhais li cas.  lub 1 yog dab tsi,  lub 2 yog dab tsi, lub 3-4-5-6-7 yog dab tsi,  raws li kuv paub mas 7 lub paj no muaj 7 lo lus tseem ceeb nyob rau hauv tiamsis kuv nco cov lus tsis zoo lawm xwb.  Qhov 2 ua cas lawv ho muab lub paj qos dej hos tsis muab lub paj kublaj uas zoo nkauj tshaj?  nyaj yajsooblwj yuav qhia tag rau hauv nws phau ntawv lawm,  yog koj twb paub lawm no ces qhia peb thiab nawb.  Hos hais txog ntawm dab qoj raj ne yog dab tsi thiab?  ua cas dab ntswj ntswj no ib txoj ho tus lawm,  yog tsis ntswj no ces ho nrov tsis zoo, cov dab ua no yog dab tsi thiab qhia kom peb ua dab tsis ne?

Li no tso seb Naixiong-vg puas tuaj pab koj nawb.  hu mus kom tuaj pab koj ov.

#47
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Nyobzoo Vamntxawg,


Uatsaug thiab zoosiab uas koj tseem tuaj nrog kuv kawm keebkwm Sooblwj Yaj.

Ua li ntawm koj cov lus, kuv yuav tsis teb koj, tiamsis kuv yuav teb tej qho li qhov kuv paub xwb, vim koj (mus) tham tej qho kuv tsis tau paub txog thiab tsis tau kawm txog lawm.

Hais txog ntawm lolus FAJLEM no, nws txhais tau tias:


 • FAJ li koj faj ib co lus rau leejtwg lossis faj ib co khoom rau leejtwg - li tamsimno cov neeg mus tebchaws Nplog faj khoom mus rau cov kwvtij sabtiv.  FAJ li cov dab phem.


 • LEM li lem mus rau qhovtwg, tig rau qhovtwg.

Lus FAJLEM (Qhaas Pheis), ces txhais tau tias ib cov lus khawstseg lossis lus BIBLE.  Lus qhia txog txoj kab, txoj ke, kev ua neej/neeg....ect.


-----


Vamntxawg, hais txog ntawm qhov Sooblwj tus ntsujplig yog Phabphuvthabcaub, nws hais li xwb, thiab nws tseem qhia txog qhov keebkwm ntawm Phabphuvthabcaub los li cas los thiab.

Kuv vamtias koj yuav xav paub thiab kawm txog qhov pausntsis tias Phabphuvthabcaub tshwmsim thiab muaj li cas los.  Tejzaum, haujsam zaj yuav txawv li Hmoob lossis NN Sooblwj Yaj zaj.  Tiamsis, peb yog Hmoob, peb ntseeg peb zaj xwb.

Tham li no tso, yog tias koj muaj qhovtwg tsis txaussiab no los txhob ua siab deb, nug/tham tuaj mog.

Uatsaug,

:)

View PostVamntxawg, on Aug 12 2009, 12:40 AM, said:

koobpheej,  Kuv tsis tau paub lo lus fajlem xyov yog dab tsi nawb,  thov koj muab piv txwv rau kuv.  Hos hais txog qhov yesxus ntiab dab tawm hauv 2 tug neeg mus es dab thov nkag rau hauv 2000 tus npaus ntawd,  es dab ho coj npua mus ua tuag tag  qhov no tsis yog sab nruab yeeb nawb, yog lus piv txwv yuav tau txhais los siv xwb.  Nyaj koj yuav pom muaj pom txaus lawm laus.  ib case ces txawm yog case uas peb niaj hnub mus kwv paib no ntag.  yog xav paub kuv mam qhias es koj thiaj tau tswv yim mus sau hmoob phau bible.

Hos hais txog ntawm haujsam ces koj twb hais tias yajsooblwj yog haujsam los thawj lawm no ces,  kuv ho yuav nug koj seb 7 lub paj ntawd yog txhais li cas.  lub 1 yog dab tsi,  lub 2 yog dab tsi, lub 3-4-5-6-7 yog dab tsi,  raws li kuv paub mas 7 lub paj no muaj 7 lo lus tseem ceeb nyob rau hauv tiamsis kuv nco cov lus tsis zoo lawm xwb.  Qhov 2 ua cas lawv ho muab lub paj qos dej hos tsis muab lub paj kublaj uas zoo nkauj tshaj?  nyaj yajsooblwj yuav qhia tag rau hauv nws phau ntawv lawm,  yog koj twb paub lawm no ces qhia peb thiab nawb.  Hos hais txog ntawm dab qoj raj ne yog dab tsi thiab?  ua cas dab ntswj ntswj no ib txoj ho tus lawm,  yog tsis ntswj no ces ho nrov tsis zoo, cov dab ua no yog dab tsi thiab qhia kom peb ua dab tsis ne?

Li no tso seb Naixiong-vg puas tuaj pab koj nawb.  hu mus kom tuaj pab koj ov.


#48
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Tuaj Txog Rau Najhaib
Tomqab uas tau 10 hnub, Txiajkuam lawv pab xavpav mus txog lub zos Najhaib.  Cov plaub leeg neeg uas tuaj coj lawv kev tau nkag uantej yuav mus rau hauv zos, tabsis tau pom xavpav nyablaj  twb tuaj nyob txum qhov txhia chaw lawm, ces lawv mus txum tsis tau hauv zos lawm.  Lawv teb zaub mov los tag, ces lawv tau ntaus xovtooj cejluam rovqab los au hauv Loojceeb tias lawv tau txog chaw lawm thiab thov zaubmov.  Cov nom thiaj tau kom Meskas thauj mus pov hmo ntuj rau hauv havzoov ntawm lawv chawnyob.


Txiajkuam Nrog Ntsujplig Sib ThamTomqab uas lawv pab nyob hauv havzoov tos tau ibncuas, ces kuj tsis paub tias tim li cas cov nomtswv Nyablaj hauv Fooxamlis tau xa neeg tuaj hu lawv cov xavpav Nyablaj kom rovqab mus tag dua pem nroog lawm.  Txiajkuam pab xavpav tau tawm ntawm lawv chaw nkaum los txum rau hauv lub zos.

Txiajkuam tau los xyuas Neejnrwg Hawj nkawm niamtxiv Hmoob uas muaj 2 leeg menyuam pom neeg ntsujplig los, tab ntsib Ntsuab thiab Xeeb, thiab tau nug seb pus muaj li 4 leeg uas tuaj hais rau Hmoob hauv Loojceeb.  Nkawv kuj lias tias yog tiag thiab yogtias nws xav nrog cov ntsujplig tham tseem tau qees.  Txiajkuam tau hais rau 2 leeg menyuam tias nkaw rov pom ntsujplig no ces kom nkawv hu nws tuaj thiab nrog lawv sib tham.  Nws rovqab mus nkaum dua hauv havzoov lawm.

Muaj ib hnub cov neeg ntsujplig tau rov los txog, Ntsuab thiab Xeeb thiaj mus hais rau Txiajkuam kom nws mus thiab sib tham nrog lawv rau ntawm nkawv tsev.  Lawv muab pam thiav rau tim ib lub kaum tsev, thaum nws pib tham nrog cov ntsujplig, nws hnov suab lus yog li muaj neeg hais nraum dai pam tuaj, tabsis lawv phaws saib kuj tsis muaj leejtwg.

Txiajkuam xav tau tias tejzaum yog Suav tuaj ua yeessiv lawm thiaj sib tham tau'es tsis sib pom.  Nws tseem tsis tau ntseeg ces nws xav tau tswvyim tias coj 2 leeg menyuam tawm mus rau hauv havzoov qhov chaw uas tsis muaj tsev, qhov chaws khabseeb lawm ces yuav tsis hnov suab lus lawm.  Xeeb tau thaiv pam nram havzoov ntawm kaum tsev peebsuab hauv Txiajkuam lub yeej thiab hu cov ntsujplig, lawv kuj tseem tham tau nrog Txiajkuam raws nkaus li hauv tsev.  Yog li ces ua rau Txiajkuam tsim feeb tias lawv yog ntsujplig tiag.

Sijhawm tham nrog cov ntsujplig, Txiajkuam tau hais ko lawv mus nrhiav nws txiv'es coj rov los nrog nws sib tham.  Lawv mus lawm 7 hnub mam txheeb tau nws txiv leej ntsujplig nrog lawv rov los.  Thaum Xeeb pom lawv los, nws kom Txiajkuam muab daimpam los thaiv chaw thiab nrog lawv sib tham.  Sijhawm sibtham, Txiajkuam txiv kuj piav tau lub neej thauv nws txiv tuag lawm'es tso nws tub tseg rau tomqab.  Txhuayam uas nws hais yog tag, tabsis tsis pom ntsuj.  Tsuasyog hnov lolus xwb.


Ntsujplig Nqa Txivpos Los


Muaj ib hnub, Txiajkuam thiab nws pab xavpav tau mus tsuam chaws hauv havzoov ua tshav nyooj hmoo.  Hmo ntawv tsausntuj, lawv sawvdaws txawm tsuam yeej pw hauv havzoov.  Tagkis kajntug txoog, Txiajkuam sawv uantej thiab txib cov xavpav kom mus nqa dej thiab txiav taws los ua lawv cov zaub mov.  Tomqab uas ibtxhia tseem yuav mus, Txiajkuam rov los rau hauv nws lub chaw uaciav txawm pom ib pob txivpos.  Pob txivpos tso sau nws hauv ncoo, tabtom ntub lwg ntsuav.

Txiajkuam xav tias yog xavpav mus de txivpos los rau nws, thiab nug cov tseem nyob tias lawv leejtwg tau mus de txivpos.  Tsis muaj leejtwg lees, ces Txiajkuam tau muab cov txivpos noj tag, tseem xav tias yog cov uas nws kom mus nqa dej thiab nqa taws lawv de los.  Ciav thaum sawvdaws cov uas mus leg nug rov los txhij, nws tau rov nug lawv tias tagkis no leejtwg tau de txivpos thiab cov los tso rau ntawm nws txaj.  Sawvdaws hais zomzaws tias cheebtsam ze no tsis muaj txivpos'as, ntshe tejzaum yog dabntxoog coj lwm qhov los rau nws nog.  Txiajkuam tau poobsiab thiab tau hais dag ntsuav tias, "yog muaj neeg tau coj txivpos los no, thov coj ib co los ntxiv, tseem tsawg hwv, twb tsis txaus faib rau txhua cov xavpav."

Ntev li 4 thaus, nag txawm poob, thiab sawvdaws nyias txawm nkag nyias mus nkaum hauv lawv cov tsev pheebsuab.  Thaum Txiajkuam nkag rovqab rau hauv nws lub tsev pheebsuab, nw pom lwm pob txivpos qhwv 2 daig nplooj ntsuab tso rau ntawm nws ib sab hauv ncoo.  Nws hais rau sawvdaws tias muaj neeg coj txivpos los ntxiv lawm, thiab muab faib txhua 18 leej xavpav noj.  Lawv muab txivpos noj tag, tabsis ntshairwg tias tsam yog dabntxoog tso rau ntawv.

Txiajkuam tau rovlos nug Xeeb hauv zos tias ua li nws pus paub muaj neeg los no ce Xeeb tau hais rau nws tias muaj 3 leeg hluasnkauj hnov nej mus txog rau cheebtsam ntawv es los xyuas nej.  Nej tsis pom lawv, yog li'es lawv thiaj de txivpos rau nej noj kom nej paub txog tias yog lawv li.  Cov hluasnkauj twb rovqab mus lawm, tabsis lawvkom kuv hais rau nej paub.  Txiajkuam thiaj paub tseeb tias yog phoojywg ntsujplig, thiab tsis yog dabntxoog coj txivpos los rau nws.


#49
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Qhua Koompheej
Cov Hmoob nyob lub zos uas tau muab 50 leej xavpav nrog Txiajkuam tuaj lawm tau tso neeg lawv qab tuaj ceebtoom rau lawv txog cov nomtswv uas nyob Hav Yuj'es twb tso xavpav tuaj caum Txiajkuam pab thiab yuav raws tua lawv.  Cov neeg nruab zog tau pav txg tsiab tseeb ntawm pab uas tuaj rau cheebtsam ntawv, thiab cov xavpav tau tua qaib saib taw, yuam tau lawv tog tsis zoo xwb, thiab ua rau lawv rovqab mus tsev lawm.  Cov neeg nruab zog tau ceebtoom rau Txiajkuam pab kom yuavtsum ceevfaj vimtias tsam cov nomtswv xavpav Nyablaj tuaj tua lawv.

Thaum cov pejxeem nyob lub zos Najhaib tau hnov xwmtxheej phem ces lawv tau txhawj heev.  Lawv tau cuag Lis Tub, thiab hais tias yog cov nomtswv nyob Hav Yuj twb paub lawv pab tuaj txum hauv cheebtsam ntawv lawm mas lawv yuav tsum xa zuab xavpav tuaj puav sawvdaws tua.  Lis Tub txawm tau hais rau cov neeg nruab zog tias tsis txhob ntshai vim Txiajkuam muaj Niamntawv nrog nws, thiab yuav hu tau Niamntawv tuj pib yogtias txhawjxeeb.

cov neeg nruab zog tau tuavxam nrog Txiajkuam tibyamnkaus, nws hais rau lawv tias tsis txhob ntshai, tsis txhob poobsiab.  3, 4 hnub lawm tomntej yog cov nomtswv tau hnov lus tseeb li, ces lawv yuav xa neeg tuaj hawm, thiab lawv yuav tsis tuaj puav tua nej zos lawm.  Thaum cov neeg nruab zog hnov Txiajkuam tau hais li, ciav lawv txawm ua siab loj.  Ces Txiajkuam mam hu rau Sooblwj kom mus ua cov nomtswv Hmoob Koompheej siab kom tsis txhob xa zuab xavpav tuaj puav sawdaws tua.


4 Leeg Qhua Koompheej Tuaj Xyuas


Tau 3 hnub, 4 leeg xavpav uas lawv raug xa tuaj mus raws Txiajkuam pab, thiab rovqab mus txog rau hauv Hav Yuj, lawv txawm hnav tsootsho pejxeem tuaj ntsib thiab tham nrog Txiajkuam.  Lawv tau sib piav pausntsis txog tej kev tshwmsim Phajhauj.  Tomqab uas lawv sablaj dhu ces Txiajkuam tau sau ib tsab ntawv ua Phajhauj mus rau cov nomtswv Hmoob Koompheej hauv Hav Yuj, thiab xa tsab ntawv nrog 4 leeg qhua uas tuaj xyuas.  Nws sa tsab ntawv muaj lus tseem ntsiab tias:

Nej yog neeg nom, neeg tswv paub nyeem, paub sau thiab totaub txog lwm haivneeg mojkuab.  Yogtias nej nyeem tau thiab sau tau tus Phajhauj, nej mam mus puav peb tua, tabsis yogtias tsis muaj leejtwg paub neem thiab paub sau Phahauj no, thov kom mus xyuas thiab nrog peb sib tham tag tso.

Txiajkuam muab tsabntawv cob rau lawv 4 leeg qhua tuaj xyuas kom nqa mus rau cov nomtswv hauv Hav Yuj thiab hais tawvqhawv tias kom tuaj thiab nrog nws sib tham yogtias lawv tsis muaj leejtwg kawm dua, nyeem dua thiab sau dua cov Phajhauj ntawv.  Lawv 4 leeg txawm tau nqa tsabntawv mus cov rau cov nomtswv uas tseemceeb, thiab thaum cov neeg ntawv muab nthuav saib, ciav pom tau tias tsis thooj lwm haivneeg li tshiaj ntawv.  Lawv tau hu lawv cov neeg txawj ntawv uas nyob hauv zos, thiab cov tau pom dua txhua hom ntawv, tau muab nws saib tseeb, thiab tagnrho sawvdaws pom tau tias Phajhauj yog hom tshiab, tsis thooj li lwm cov ntawv.


20 Leej Qhua Koompheej Tuaj Xyuas


Ciav cov nomtswv tso lawv cov xavpav 20 leej hnav tsoostsho pejxeem thiab mus rau Najhaib.  Lawv tuaj txog ntau, lawv tau tua ib tug npua thiab npaj ib tsum mov rau hauv ib lub tsev ntawm cov neeg zej zog, ces caw Txiajkuam, Tub Lis thiab 2 leeg mezeej ntawm lawv pab mus koom.  Tomqab uas tsoom Hmoob tau sibzeem kuj tsis muaj dabtsi sib tham uantej thaum rooj mov rau tiav.  Ciav muaj ib leeg xavpav tau muab ib lub phaj, txhab mov thiab nqaij, thiab sam rau Txiajkuam uantej ces caw nws zaum pemtoj ntawm hauvplag.  Tibpliag ces tagnrho sawvdaws mam los nrog nws zaum saum rooj.

Txiajkuam tau paub tseeb tias cov Hmoob lajnum Koompheej ntawv yog tuaj tshuaj nws thiab nws pabneeg xwb, ces tomqab tsummov ntsaig tag, nws tau hais rau Tub Lis kom coj lawv mus pw rau tim lub yeej ib hmo, thiab nws yuav pw hauv zos es nrog cov laus neeg zej zog sib tham.  Tabsis thaum cov xavpav tabtom sawvkev ntawm lub tsev uas ua roojmov, muaj ib leeg laus neeg ntawm lawv pab, kuj yog xeem Vaj, tau hais rau nws cov phoojywg tias nws xav pw hauv zos thiab, yog li ces nws thiaj tau tham nrog Txiajkuam.  Ces tagkis sawvntxov, nws mam rov mus ntsib lawv dua.

Thaum 2 tug tau pw uake hauv tsev ces yawg Hmoob Vaj laus tau nug Txiajkuam tias ua cas nws thiaj tuaj rau ntawm Najhaib.

Txiajkuam tau hais rau nws tias, "nram kuv nyob, peb tus thawj xavpav mas yog Vajpov, tabsis nrav muaj ib yawg txivneej Hmoob hu ua Sooblwj, nws yog Niamntawv, tau tsim Phajhauj los txhim tsa txoj kev tshiab rau Hmoob.  Txheej rwg uas peb tuaj ntawm no yog coj nws tej kev qhia tuaj piav rau Hmoob.  Tej tsoostsho peb hnav thiab cuabyeej uas peb coj tuaj mas yog yuav ntawm Meskas vimtias neeg Hmoob tseem tsis tau paub txua cov ntawv."

Txiajkuam kuj tau piav rau yawg Hmoob Vaj laus txog Vajleejtxi tau ts Sooblwj los rau hauv niajteb kom cawm noobneej, kom tsim muaj Phajhauj Hmoob thiab tsim moojkav, mojcoj tshiab.  Ces nws txawm ua tib zoo thov yawg laus Hmoob Vaj tias: "koj tuaj ntawm no, tau pom peb thiab paub peb.  Kom rov mus hais cov nomtswv Hmoob tsis txhob tuaj tua peb.  Yogtias lawv tsis ntseeg koj, thiab tseem yuav tua peb, lawv yuavtsum ua tib zoo xav vimtias lawv yeej tuaj tsis txog peb thiab lawv yuavsib tua kom lawv tuag tag.  Qho zoo tshaj mas kom lawv tuaj rau ntawm no thiab nrog peb tham'es kom peb muaj kev sib cuag tau txog kev totaub.  Tomqab uas sib tham tag, yogtias lawv tsis txaussiab thiab tseem yuav tua peb no, los peb tseem yuav muab peb tej muastxwv rau lawv tua peb tibsi."

Txog hnub qab Txiajkuam thiab tus laus Hmoob Vaj, nkawv taug kevtaw uake rov mus rau ntawm lub yeej.  Nyob rau ntawv kuj tsis tau muaj dabtsi txawvtxav sib nug txog dabtsi ntawm cov uas tau pw rau hauv lub yeej thiab Txiajkuam cov xavpav.  Txiajkuam kiag los kuj tsis tau hais dabtsi rau cov neeg uas tuaj nkawg txab, tabsis lawv nyob ib hnub nkaus ncig ntsuamxyuas lub yeej, kuj tsis muaj tej hnab puas pw thiab rau koom noj uas yog xavpav tug, tabsis nyob rau ntawm tej cuabyeej thiab riamphom yog Meskas tug.  Uantej ntawm lawv yuav rovqab mus rau Hav Yuj, lawv tau nyob txiv ib hmo hauv lub yeej.


#50
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Koompheej Npaj Sib Tua
Lawv rov mus txog tsev, cov neeg uas tuaj nrhiav txab tau cejluam rau cov nomtswv tias Txiajkuam cov neeg yog xusxis ntawm Meskas, tagnrho lawv tej tsoo, cuabyeej thiab riamphom yog Meskas ua.  Tshaj ntawv, los lawv kuj muaj leej puav xwb, thiab 100 leej xavpav Koompheejtua xwb yeej lawv lawm.  Ces cov nomtswv Hmoob Koompheej npaj mus tua.

Tabsis yawg laus neeg Hmoob Vaj tau cheem tias nws tibleeg tau nrog Txiajkuam sib tham tseeb lawm, txawm lawv tej cuabyeej thiab riamphom yog Meskas li lawm los qhov tseemceeb tshaj uas lawv coj nrog lawv tuaj mas yog tus Phajhauj Hmoob.  Nws tau thov kom cov nomtswv tsis txhob maj mus puav tua tabsis ua tib zoo xyuas kom tseeb tshaj ntxiv tso, saib lawv yog xusxis ntawm Meskas los tsis yog tso.  Yogtias lawv yog xusxis tiag no los mam tua twb tsis lig.  Tabsis thaum yawg laus neeg Hmoob Vaj pab hais Txiajkuam cov lus tag rau cov nomtswv, lawv kuj tsis ntseeg nws vim tias nws tib leeg yog leej uas tau tham nrog Txiajkuam xwb.  Lwm leej tsis hnov tsis hnov dabtsi los ntawm nws.  Lawv yuav tsum tua, yog tsis yeej tiag no los mam swb twb tsis lig.

Cov nomtswv Hmoob Koompheej npaj 100 leej xavpav txhij, ces tau tso lawv tuaj mus tua Txiajkuam pab rau ntawm lub zos Najhaib.  Thaum cov neeg ntawv tuaj txog rau ntawm ib lub roob laug taw ncuakev kwvyees ib nrab kev rov los lawm tom tsev, lawv txoj xub ke txawm nqis lias rau hauv lub dawm nkhaus ua lujtshib.  Ntu kev ntawv muaj ntoo siab thiab nroj ntis lawm, ua rau tibneeg taug kev tsis sib pom tom hauvntej.

Lawv tuaj mus ua 2 pab nrug sib nrhav ces leej xavpav uas uantej txawm pom ib tug tsov txaij nraum zaum hauvkev tsis khiav.  Ciali tsis fi rau cov tomqab paub, nws qhau phom Askas tib phom rau tus tsov.  Nws tsis ncees, ciav tus tsov mam ceeb thiab tibplaws khiav dua hauv havzoov lawm.

Thaum ntawv pab lawvqab tabtom nce nto tim povroob, lawv tau sib tw tua phom rau tim hauvntej ntawm qhov chaw uas hnov phom nrov, xav tias tua pab lawv cov poojywg uas raug xusxis tos kev tua.  Tabsis tomqab ntawv cov xavpav Koompheej tau rovqab sibhu paub ces lawv twb tua tau lawv cov neeg tuag 2 leeg ho mob 3 leeg puavleej yog raug lawv cov muastxwv.  Cav tias tau hau ntsoov mus na has ciav lawv tau kwv 2 leeg tuag hos 3 leeg raug mog rovqab mus tsev.  Lawv tuaj tsis txog chaw raws nkaus li Txiajkuam cov lus nyam tseg.

Thaum lawv rov mus txog tsev ces yawg laus Hmoob Vaj uas tau ceemcov nomtswv thiaj tau nyhos tias; "nev, nev, uv twb yeej hais tias kom txhob maj, yog tsis muaj Txiajkuam yuav tsis tuaj hais, peb twb yog raws tus keebkwm no los'es tim li cas tsis muaj leejtwg ntseeg'es tseem mus ua kom raug peb neeg tuag.


Nomtswv Koompheej Fim Txiajkuam


1 hlis tomqab ntawv, cov nom Hmoob Koompheej yob Hav Yuj tau xa Theejkav tuaj ntsib Txiajkuam.  Lawv tau hais rau nws tias: "peb sawvdaws yuav fim nej kom tag, tabsis Lauj Foom leejtub tau yuav peb li thawj xavpav leejntxhais lawm.  Yogtias nws tuaj fim koj thiab no pus yuav tau?"

Txiajkuam tau hais rau lawvtias, "txoj cai tshiab tsis ua li txoj cai qub lawm, cov neeg tog twg los cuag peb tau tagnrho.  Nws yuav tsis muaj txoj kev ru 2 tog neeg sib tua lawm.  Tsis txhob txhawj, kavtsij rovqab mus thiab xa nej tej tubntxhais uas tsis tau muaj luag num tuaj kawm Phajhauj.  Hos ntawm Lauj Foom, ces cia kuv lees hais kom 2 tog tsis muaj plaub ntug lawm."

Tomqab uas khoov sawv txais Txiajkuam lus plovmeej, cov Theejkav tigntiag rovqab mus tsev lawm thiab xa ib xavtxheej npe ntawm lawv tej menyuam tuaj rau Txiajkuam.  Thiab sijhawm uas cov Hmoob tig los rau Txiajkuam tog, ces cov Pubthawj, Khuaj, thiab lwm nywjkeeb haivneeg uas nyob ib cheebtsam ze ntawv kuj tau txhij xavpav mus nrog nws thiab coj tagnrho ov pejxeem ntawm lub zos uas tau muab 50 leej xavpav rau nws, lawv rovqab los.

Txiajkuam thiab Tub Lis tau ntas xovtooj rau hauv Loojceeb nug zawsroo tias cheebtsam ntawv pejxeem tig ua ywjpheej tag lawm, seb yuav kom ua li cas.  Zawsroos thiaj xa nyoojhoom kiv tshuab mus tos nkawv thiab 3leeg neeg ntawm lawv 4 leeg uas tau cojke mus rau hauv Najhaib rovqab los tuav xam hauv Loojceeb.


#51
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Sib Nkawg Xaiv
Sijhawm Txiajkuam tau mus rau Fooxamlis lawm, cov nomtswv Hmoob nyob hauv Loojceeb tau kom lawv cov neeg khi khaubhlab liab'es nrhiav kev iabliam rau Sooblwj kom zoo ntes nws mus kaw.  Tomqab uas Txiajkuam tau rov los tsev, nws so hauv tsev tau 2 hmo, thiab tagkis kajntug ces nws txawm mus ncig kav kiab ua ciav ntsib ib pab Hmoob sawv pawg lug ntawm kev tabtom tham txog Sooblwj ces nws thiaj tau nug tias nej hais dabtsi?

Ib tug txawm teb nws tias, muaj ib tug Hmoob tuaj raum lub zos Hav Xyoob tuaj txog tom kev ntsib ib tug qav loj-loj nyob ntawm kev hais kom nws tuaj mus hais rau Sooblwj'es kom sawvdaws khi khaubhlab liab no.  

Txiajkuam thiaj nug tias, yog leejtwg?

Lawv teb tias koj mus nug Sooblwj thiaj paub tus ntawv.

Txiajkuam kuj cia li los tsev lawm, tsis mus nug, hnub tomqab nws rov mus ncig uasi txog rau pem hauv tshav nyoojhoom tshiab rovqab pom Hmoob sib ntsauv tham pawglug thiab, nws thiaj mus mloog lawv kuj tham txog Sooblwj tabsis ho hais txawv pab naghmo lawm, nws thiaj nug tas nej hais dabtsi?

Lawv ho hais tias muaj ib tug Hmoob nyob saum roob Phwvmum tuaj ntsib ib tug nas txawj hais lus thiab tus nas hais kom nws tuaj hais rau Sooblwj'es kom sawvdaws khi khaubhlab lia no.  Txiajkuam tau nug tias ua li yog leejtwg hais kiag?

Lawv teb tias tsis paub, koj mus nug Sooblwj thiaj paub tus ntawv.

Txiajkuam thiaj ncajqha mus nug Sooblwj.  Nws mus txog hauv Sooblwj tsev thiab nug tias kuv ntsib 2 pab neeg tham ntawm kev hais tias muaj neeg tuaj hais rau koj tias muaj qav thiab nws txawj hais lus no, ua li yog leejtwg?

Sooblwj teb rau Txiajkuam tias, tseem tsis tau muaj, ws yuav ntxeev es ua tsis tau, yuav txajmuag'es lm nrhiav txim iabliam kom npog kuv xwb, sawvdaws phem hwv, koj tsis txhob rovqab mus pem Foosxamlis lawm vim tamsimno lub kaus yuav qaij ces kuv yuav muaj 2 txog ev mus, txoj 1 uas peb tseem sib pom mas yuav tsis nyuaj nej, hos txoj 2 uas peb tsis sib pom lawm mas nej neeg yuav txomnyem, thiab lub tebchaws los yuav poob tag.

Dhau ntawv ces muaj ib leeg Hmoob hu ua Txhiajyias nqa ib rab txuas mus txog ntawm Sooblwj tsev, nws txawm hais rau Sooblwj tias nws mus txiav xyoob pem roob mas nws pom muaj ib tug nas txawj hais lus.  Sooblwj twb paub tias nws tuaj dag xwb, tabsis Sooblwj yog ib leegneeg tsheexeeb theejkaj pejxeem ces nws tsis xav teb tias koj dag xwb, nws txawm ua zoo teb tias yog muaj li tiag los hajyam zoo xwb, yeej yuav muaj li'es thiaj kom sawvdaws kawm.  Sooblwj tau teb li ces Txhiajyias txhais tsis tau nws lolus ces Txhiajyias thiaj muab lus los dag rau sawvdaws tias nas twb tsis txawj hais lus, Sooblwj lam hais tias nas txawj hais lus no mas Sooblwj tsis paub, Sooblwj yog Nyablaj tiag.  Tomqab ntawv, ces nws thiaj foob kiag ntxiv rau cov nomtswv Hmoob tias Sooblwj yog Nyablaj, nws paub Sooblwj muaj xovtooj mloog nraim Nyablaj.

Txiajkuam tau mus xyua Sooblwj, Sooblwj tau nug tias nws pus pom Vaj nyob qhovtwg.  Txiajkuam tau nug tias kuv tsis paub'es yog li cas tiag?

Ciav Sooblwj piav tau tej ciajnyoog thiab tej chaw ntawm lawv pab raug teebmeem tabsis ho zam dhau tej xwmtxheej, losyog pab tau lawv lawm.  Txiajkuam tau ntseeg kiag tias Sooblwj yog Vajleejtub.Sooblwj Lus Qhia Thiab Ntuas Tseg


Sooblwj tau muab lus qhia rau Txiajkum tias:

Rovqab mus rau hauv daimteb tu koj tej qoobloo, tsis txhob ntshaw ua neeg nom, tsis txhob ntshaw txog nyiaj thiab kub, pib xyaum mus kev taw liab.

Sooblwj hais ntxiv:

Kuv qhia rau koj tias sijhawm xyoo 1968 txog rau xyoo 1973 mas tsoom nomtswv 2 tog yuav los haujfim.  Kom mloog ntsoov txog ntau xyoo 1974 mus txog rau xyoo 1975, yogtias kev haujfim tsis sib tau mas pejxeem yuav tsis raug kev txomnyem.  Hos, yogtias luag haujfim sib tau, ces pejxeem huabhwm hauv lub tebchaws Nplog yuav raug kev tshiabnqhis thiab kev txomnyem heev, thiab pejxeem yuav raug tawg ua 2 pab.  Pab neeg khaubhlab mas yuav zov teb quav poj, ces pab neeg npluanuj yuav mus nyob ua ib nkuag, haus sib ceg, thiab noj sib ntxub.

Koj kavtsij npaj tuamtxhob tos vim lub caijnyoog tshuav tsis ntev lawm.  Yogtias thaumtwg dej ntws nce toj, nplooj tog, pobzeb ntab ces taujniam yuav hlob luaj xyoob tuamtswm mas lub sijhawm ntawv tsovrog yuav muaj tsis paub kawg.  Tejkev sib tua, sib ntaus yuav tshuav ntev.  Leejtwg uas tseem xav tua phom mas lawv yuav tau sib tua quajqaws, hos leejtwg uas tsis xav tua phom lawm cestseem tshuav yuav tau tua 3 phom mas thiaj kawg.

Pejxeem yuav raug kev txomnyem.  Nruabhnub yuav quaj 3 pluag tsis tsausntuj thiab hmontuj yuav quaj 3 pluag tsis kajntug.  Yogtias thaumtwg Hmoob txomnyem txaus lawm mas Vajleejtxi yuav kom 3 haivneeg loj nyob hauv lub qabntujkhwb tuaj pab.  Hiavneeg twg tsis xav pab ces yuav raug txomnyem tibyam.


#52
Father Nature

Father Nature

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 6,261 posts
Reputation: 159
Excellent
koobpheej,

ua tsaug rau koj cov keebkwm zoo kawg nkaus li,/ ua tsaug rau koj lub sijhawm sau nawb.
kuv nyiam nyeem/ kawm tsis nkees kiag li.  thov tsuag ib zaug ntxiv..

Edited by Koobpheej, 19 August 2009 - 07:51 PM.
Thov zamtxim Txiv, kuv lwv qhov QUOTE lawm. - Tsuasyog xav ua kom tsawg xwb. :)


#53
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Nyobzoo Txiv,


Kavtsij tuaj nyeem nawb.  Kuv yuav ntaus kom tag tsis pub dhau lub 8 hli no kawg.  Kuv zoosiab uas muaj koj tuaj nyeem tagzog, qhov no thiajli txhawb tau lwmtus neeg los nrog peb kawm/nyeem thiab.

Thiab tsis tas li no, cov no tomnte no neeg yuav nrhiav kawm thiab siv.  Yog li kuv thiajli xav tias muab coj tuaj tso rau hauv no kom Hmoob thoob ntuj thiajli tuaj nrhiav kawm/nyeem tau yoojyim.

View PostFather Nature, on Aug 20 2009, 02:40 AM, said:

koobpheej,

ua tsaug rau koj cov keebkwm zoo kawg nkaus li,/ ua tsaug rau koj lub sijhawm sau nawb.
kuv nyiam nyeem/ kawm tsis nkees kiag li.  thov tsuag ib zaug ntxiv..


#54
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Txiv,


 • Sooblwj Lus Qhia Thiab Ntuas Tseg  

  Sooblwj tau muab lus qhia rau Txiajkum tias:  

  Rovqab mus rau hauv daimteb tu koj tej qoobloo, tsis txhob ntshaw ua neeg nom, tsis txhob ntshaw txog nyiaj thiab kub, pib xyaum mus kev taw liab.

  Sooblwj hais ntxiv:  

  Kuv qhia rau koj tias sijhawm xyoo 1968 txog rau xyoo 1973 mas tsoom nomtswv 2 tog yuav los haujfim. Kom mloog ntsoov txog ntau xyoo 1974 mus txog rau xyoo 1975, yogtias kev haujfim tsis sib tau mas pejxeem yuav tsis raug kev txomnyem. Hos, yogtias luag haujfim sib tau, ces pejxeem huabhwm hauv lub tebchaws Nplog yuav raug kev tshiabnqhis thiab kev txomnyem heev, thiab pejxeem yuav raug tawg ua 2 pab. Pab neeg khaubhlab mas yuav zov teb quav poj, ces pab neeg npluanuj yuav mus nyob ua ib nkuag, haus sib ceg, thiab noj sib ntxub.  Koj kavtsij npaj tuamtxhob tos vim lub caijnyoog tshuav tsis ntev lawm. Yogtias thaumtwg dej ntws nce toj, nplooj tog, pobzeb ntab ces taujniam yuav hlob luaj xyoob tuamtswm mas lub sijhawm ntawv tsovrog yuav muaj tsis paub kawg. Tejkev sib tua, sib ntaus yuav tshuav ntev. Leejtwg uas tseem xav tua phom mas lawv yuav tau sib tua quajqaws, hos leejtwg uas tsis xav tua phom lawm cestseem tshuav yuav tau tua 3 phom mas thiaj kawg.  Pejxeem yuav raug kev txomnyem. Nruabhnub yuav quaj 3 pluag tsis tsausntuj thiab hmontuj yuav quaj 3 pluag tsis kajntug. Yogtias thaumtwg Hmoob txomnyem txaus lawm mas Vajleejtxi yuav kom 3 haivneeg loj nyob hauv lub qabntujkhwb tuaj pab. Hiavneeg twg tsis xav pab ces yuav raug txomnyem tibyam.

NN Sooblwj cov lus no, koj tus ua Txiv ne, koj ho pom tias raug li cas xwb?

-  Thov koj qhia raws li koj/nej lub sijhawm ntu 1968 mus txog rau thaum 1975.

#55
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on Jul 18 2009, 03:59 AM, said:

Koj yawg,   kuv muab xav mas kuv hlub hlub koob pheej li thiab os,  ua cas tsis muaj hlwb li es pheej niaj hnub tuaj tham txog yawg thaub soob lwj ntawd  twb tsis muaj neeg txhawb koob pheej li mas xiam sij hawm xwb os.   Los xyov yog peb Hmoob tseem muaj tug puav ua saub kev vwm li lau.      Tus yawg soob ntawd twb tsis tau hnov nws muaj koob npe ua nom ua tswv tuav dej num hlo li,  tsuas yog nws txhaum txim es nyob tsis tau sab kooj sam es khiav los xwb los muaj ib txhia mas pheej piav npaum li yog ib tug nom loj.   Kuv xav kom yog yuav piav mas piav yawg Faiv Ntaj Lauj ntshe tseem qoos zog.
Vim hmoob mas ib txwm ntshaw muaj nyiaj, ntshaw ua nom heev tshaj plaws. Li ntawd, suav liab thiaj li tau train aib thaub Soob Lwj no yam secret tshaj plaws es tso soj hmoob qab taug hmoob lw thiab ntxias kom hmoob tawm tsam Ntab laj, tawm tsam nplog ces suav liab yuav cev tes tuaj pab qab rooj. Vim suav liab mas ntshaw kav Nyab laj thiab kav nplog heev. Hmoob ces nyiam ntseeg ib tug neeg uas ua liaj ua teb xwb es cia li yog saub poob saum ntuj los , txawj ntawv tam sim ntawd yam tsis tau kawm li thiab nim paub saib ub saib no rau hmoob lub neej mas hmoob hnov tsis tseeb twb nto mus rau lawm. Hmoob tsis paub txog suav lub tswv yim luaj txoj plob hau li, suav train soob lwj los lawm ntev thiab train txaus nkaus lawm ces soob lwj thiaj li pretend ua ib tug niag neeg liaj neeg teb, txom nyem . Nyob nyob cia li ua txuj paub nyeem ntawv , paub sau ntawv, paub saib yaig ces hmoob pom zoo li ntawd, hmoob ntseeg tias yog Vaj huab tais ntuj tso yawg los pab hmoob tiag tiag li no laud! Hmoob tsis xav txog qhov yuav muaj kev puas tsuaj rau hmoob tom ntej li, tsuav yog tau kev pab hnub no xwb ces koom tes nrog kiag xwb tsis lav paub txog tag kis yuav muaj kev piam sij tshwm sim rau nws tus kheej li.
Dab neeg los yog neej neeg r.o.g Paj cai los yog r.o.g vwm ntawd mas , muaj ib ntus thaum kawg hais txog Paj cai tus poj niam. Muaj ib lub nyoojhoom ya pem suav teb tuaj tsaws rau ntawm Paj cai tog tsev ces tuaj tos paj cai poj niam nkag rau hauv thiab ya rov mus rau suav teb lawm. Qhov evidence no ces yog qhov uas proved tias Paj cai thiab Sooblwj ces yog suav liab ua tus train nkawd ntxias hmoob ua luag tes taw tawm tsam tiv tua Nyab laj thiab nplog. Luag vam yuav kav kom tau 2 haiv neeg los yog 2 lub tebchaws no ib hnub tom ntej. Yog li luag thiaj li tso lub caij nyoog uas hmoob tab tom tau txais kev nyuaj siab, kev tsis ncaj ncees los ntawm 2 haiv neeg ntawd ces hmoob thiaj li zoo siab hlo nqus ceg* ua tub teg tub taws rau suav. Kwvtij hmoob! Cas s/d yuav tsis ris siab li! Hmoob twb raug suav muab hlais yuav luag tu noob, kawg kiag tias muab suav tej kev phem ua rau hmoob tsim ua kev cai dab qhuas es kom xeeb leej xeeb ntxwv nco ntsoov. Tab sis tej ntawd  dhau los tau ntau tiam neeg lawm ces hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv tsis paub txog poj yawm hmoob kev ntsim siab li. Lawv hais ntawm qhov ncauj los lam hais kom tag xwb tsis xav txog tias yog txhais li cas tiag lub ntsiab lus. Yog li ntawd, hmoob thiaj li txaus siab hlo rov mus tuaj hmoob tus yeeb ncuab#1 koom siab. Tab sis sim neej no thov kom txhob cia siab tias suav yuav hmov hmov hmoob es yuav muab hmoob tsa ua huab tais ib zaug li. Npau suav xwb tsis yog npau hmoob li nawb. Hais li no tsis yog yuav qhia lub tswv yim rau s/d kom ua yeeb ncuab rau suav ov. Tsis ua yeeb ncuab rau luag tab sis tsis koom tes nrog luag lawm xwb, vim thaum kawg luag yeej tsis hlub yus, luag ntxias pahw twm laij liag tag ces yuav muab phaw twm tua noj nqaij xwb. Leej twg ntseeg suav ces thaum kawg txais tau kev liam sim 100/100. Pom nej tuaj tham es lam tham me ntsis rau s/d xav xwb. Leej twg tsis ntseeg los yeej meem ua mus tab sis txhob ua rau hmoob tau txais kev piam sij nrog koj nawb.

#56
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,287 posts
Reputation: 75
Excellent

View PostGuest, on Aug 20 2009, 12:02 PM, said:

Vim hmoob mas ib txwm ntshaw muaj nyiaj, ntshaw ua nom heev tshaj plaws. Li ntawd, suav liab thiaj li tau train aib thaub Soob Lwj no yam secret tshaj plaws es tso soj hmoob qab taug hmoob lw thiab ntxias kom hmoob tawm tsam Ntab laj, tawm tsam nplog ces suav liab yuav cev tes tuaj pab qab rooj. Vim suav liab mas ntshaw kav Nyab laj thiab kav nplog heev. Hmoob ces nyiam ntseeg ib tug neeg uas ua liaj ua teb xwb es cia li yog saub poob saum ntuj los , txawj ntawv tam sim ntawd yam tsis tau kawm li thiab nim paub saib ub saib no rau hmoob lub neej mas hmoob hnov tsis tseeb twb nto mus rau lawm. Hmoob tsis paub txog suav lub tswv yim luaj txoj plob hau li, suav train soob lwj los lawm ntev thiab train txaus nkaus lawm ces soob lwj thiaj li pretend ua ib tug niag neeg liaj neeg teb, txom nyem . Nyob nyob cia li ua txuj paub nyeem ntawv , paub sau ntawv, paub saib yaig ces hmoob pom zoo li ntawd, hmoob ntseeg tias yog Vaj huab tais ntuj tso yawg los pab hmoob tiag tiag li no laud! Hmoob tsis xav txog qhov yuav muaj kev puas tsuaj rau hmoob tom ntej li, tsuav yog tau kev pab hnub no xwb ces koom tes nrog kiag xwb tsis lav paub txog tag kis yuav muaj kev piam sij tshwm sim rau nws tus kheej li.
Dab neeg los yog neej neeg r.o.g Paj cai los yog r.o.g vwm ntawd mas , muaj ib ntus thaum kawg hais txog Paj cai tus poj niam. Muaj ib lub nyoojhoom ya pem suav teb tuaj tsaws rau ntawm Paj cai tog tsev ces tuaj tos paj cai poj niam nkag rau hauv thiab ya rov mus rau suav teb lawm. Qhov evidence no ces yog qhov uas proved tias Paj cai thiab Sooblwj ces yog suav liab ua tus train nkawd ntxias hmoob ua luag tes taw tawm tsam tiv tua Nyab laj thiab nplog. Luag vam yuav kav kom tau 2 haiv neeg los yog 2 lub tebchaws no ib hnub tom ntej. Yog li luag thiaj li tso lub caij nyoog uas hmoob tab tom tau txais kev nyuaj siab, kev tsis ncaj ncees los ntawm 2 haiv neeg ntawd ces hmoob thiaj li zoo siab hlo nqus ceg* ua tub teg tub taws rau suav. Kwvtij hmoob! Cas s/d yuav tsis ris siab li! Hmoob twb raug suav muab hlais yuav luag tu noob, kawg kiag tias muab suav tej kev phem ua rau hmoob tsim ua kev cai dab qhuas es kom xeeb leej xeeb ntxwv nco ntsoov. Tab sis tej ntawd  dhau los tau ntau tiam neeg lawm ces hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv tsis paub txog poj yawm hmoob kev ntsim siab li. Lawv hais ntawm qhov ncauj los lam hais kom tag xwb tsis xav txog tias yog txhais li cas tiag lub ntsiab lus. Yog li ntawd, hmoob thiaj li txaus siab hlo rov mus tuaj hmoob tus yeeb ncuab#1 koom siab. Tab sis sim neej no thov kom txhob cia siab tias suav yuav hmov hmov hmoob es yuav muab hmoob tsa ua huab tais ib zaug li. Npau suav xwb tsis yog npau hmoob li nawb. Hais li no tsis yog yuav qhia lub tswv yim rau s/d kom ua yeeb ncuab rau suav ov. Tsis ua yeeb ncuab rau luag tab sis tsis koom tes nrog luag lawm xwb, vim thaum kawg luag yeej tsis hlub yus, luag ntxias pahw twm laij liag tag ces yuav muab phaw twm tua noj nqaij xwb. Leej twg ntseeg suav ces thaum kawg txais tau kev liam sim 100/100. Pom nej tuaj tham es lam tham me ntsis rau s/d xav xwb. Leej twg tsis ntseeg los yeej meem ua mus tab sis txhob ua rau hmoob tau txais kev piam sij nrog koj nawb.
TUS KWVNPAWG,TXAWM LEEJ TWG YUAV NTSEEG THIAB TSIS NTSEEG LOS TSIS UA LI CAS. ZAJ NOV TSUAS YOG KEEBKWM NTAWM IB TUG NEEG UAS  TSHWMSIM RAU LUB CAIJ NTAWD THIAB TWB DHAU LOS LAWM. TAM LI KUV XAV MAS PEB TXHUA TUS TWB MUAB TSIS TAU LOS YOG PAUB QHOV TSEEB TIAS SOOBLWJ NO YOG SUAV TRAINED NWS LOS SIS YOG UA HAUJLWM RAU SUAV LOS SIS YOG NYABLAJ. NTAWM NO TSUAS YOG KOOBPHEEJ TUAJ PIAV TXOG NWS LI KEEBKWM XWB(BIOGRAPHY) XWB. TSIS YOG KOOBPHEEJ TUAJ QHUAS LOS LOS KOSANA TXOG NTAWM SOOBLWJ. PEBHMOOB LI MUAJ TSAWG TUS THIAJ LI UA TAU LI SOOBLWJ,PAJCAI,GVP,ZOOVZUAG THIAB PAJKAUB LAWV COV NO. THOV SAWV DAWS TUAJ HAIS ZOO RAU LUB TSEV CEEV PEBHMOOB TEJ KEEBKWM NO XWB. TUS KWVNPAWG,YOG TIAS KUV HO HAIS TAU LO PUAV SIAB KOJ LAWM LOS THOV ZAM TXIV NAWV MOG. KUV TSIS YOG TUAJ TAWMTSAM KOJ.
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#57
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on Aug 20 2009, 12:02 PM, said:

Vim hmoob mas ib txwm ntshaw muaj nyiaj, ntshaw ua nom heev tshaj plaws. Li ntawd, suav liab thiaj li tau train aib thaub Soob Lwj no yam secret tshaj plaws es tso soj hmoob qab taug hmoob lw thiab ntxias kom hmoob tawm tsam Ntab laj, tawm tsam nplog ces suav liab yuav cev tes tuaj pab qab rooj. Vim suav liab mas ntshaw kav Nyab laj thiab kav nplog heev. Hmoob ces nyiam ntseeg ib tug neeg uas ua liaj ua teb xwb es cia li yog saub poob saum ntuj los , txawj ntawv tam sim ntawd yam tsis tau kawm li thiab nim paub saib ub saib no rau hmoob lub neej mas hmoob hnov tsis tseeb twb nto mus rau lawm. Hmoob tsis paub txog suav lub tswv yim luaj txoj plob hau li, suav train soob lwj los lawm ntev thiab train txaus nkaus lawm ces soob lwj thiaj li pretend ua ib tug niag neeg liaj neeg teb, txom nyem . Nyob nyob cia li ua txuj paub nyeem ntawv , paub sau ntawv, paub saib yaig ces hmoob pom zoo li ntawd, hmoob ntseeg tias yog Vaj huab tais ntuj tso yawg los pab hmoob tiag tiag li no laud! Hmoob tsis xav txog qhov yuav muaj kev puas tsuaj rau hmoob tom ntej li, tsuav yog tau kev pab hnub no xwb ces koom tes nrog kiag xwb tsis lav paub txog tag kis yuav muaj kev piam sij tshwm sim rau nws tus kheej li.
Dab neeg los yog neej neeg r.o.g Paj cai los yog r.o.g vwm ntawd mas , muaj ib ntus thaum kawg hais txog Paj cai tus poj niam. Muaj ib lub nyoojhoom ya pem suav teb tuaj tsaws rau ntawm Paj cai tog tsev ces tuaj tos paj cai poj niam nkag rau hauv thiab ya rov mus rau suav teb lawm. Qhov evidence no ces yog qhov uas proved tias Paj cai thiab Sooblwj ces yog suav liab ua tus train nkawd ntxias hmoob ua luag tes taw tawm tsam tiv tua Nyab laj thiab nplog. Luag vam yuav kav kom tau 2 haiv neeg los yog 2 lub tebchaws no ib hnub tom ntej. Yog li luag thiaj li tso lub caij nyoog uas hmoob tab tom tau txais kev nyuaj siab, kev tsis ncaj ncees los ntawm 2 haiv neeg ntawd ces hmoob thiaj li zoo siab hlo nqus ceg* ua tub teg tub taws rau suav. Kwvtij hmoob! Cas s/d yuav tsis ris siab li! Hmoob twb raug suav muab hlais yuav luag tu noob, kawg kiag tias muab suav tej kev phem ua rau hmoob tsim ua kev cai dab qhuas es kom xeeb leej xeeb ntxwv nco ntsoov. Tab sis tej ntawd  dhau los tau ntau tiam neeg lawm ces hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv tsis paub txog poj yawm hmoob kev ntsim siab li. Lawv hais ntawm qhov ncauj los lam hais kom tag xwb tsis xav txog tias yog txhais li cas tiag lub ntsiab lus. Yog li ntawd, hmoob thiaj li txaus siab hlo rov mus tuaj hmoob tus yeeb ncuab#1 koom siab. Tab sis sim neej no thov kom txhob cia siab tias suav yuav hmov hmov hmoob es yuav muab hmoob tsa ua huab tais ib zaug li. Npau suav xwb tsis yog npau hmoob li nawb. Hais li no tsis yog yuav qhia lub tswv yim rau s/d kom ua yeeb ncuab rau suav ov. Tsis ua yeeb ncuab rau luag tab sis tsis koom tes nrog luag lawm xwb, vim thaum kawg luag yeej tsis hlub yus, luag ntxias pahw twm laij liag tag ces yuav muab phaw twm tua noj nqaij xwb. Leej twg ntseeg suav ces thaum kawg txais tau kev liam sim 100/100. Pom nej tuaj tham es lam tham me ntsis rau s/d xav xwb. Leej twg tsis ntseeg los yeej meem ua mus tab sis txhob ua rau hmoob tau txais kev piam sij nrog koj nawb.

Tus phoojywg,  qhov ntawm koj hais no kuv los yeej paub zoo lawm thiab, peb cov tub txawj tub ntse hmoob nplog twb mus tshawb kiag pem suav teb lawm, yeej muaj tseeb li koj hais.  Tabsi kav liam ua twj ywm xwb zoo dua qhov yus rov muab yus haiv hmoob rhuav.  Qhov koj ceebtoom no mas yog ib hauv tshuaj ua hmoob hu ua hauv tshuaj kuab muajtsuas ntag,  tsis yog dag li nawb yog leej twg lam tsim ib txoj kev cai tshiab uas yuav los cuam tshuam dab yesxus txoj ntag ces yeej mag xwb xwb,  muab piv txwv li dab yesxus qub thiab dab yesxus Mormon,  tib tug dab xwb tiamsis txhawv phau ntawv xwb twb sib tua tuag neeg yuav luag txog phav phav leej, kawg dab yesxus Mormon nyob tsis taus New york, khiav kiag los nyob rau utah.  

Yog yuav kho ces kho hmoob txoj qub xwb,  txoj qub peb twb dhau kev tuag los lawm  yog li thiaj tseej ib txoj kev cai dab qhuas.  Hmoob txoj kev cai qub qub tiag tiag, yog txoj kev cai hlawv, thiab hmoob tsis muab dai rau neeg tuaj saib, hoob pam 3 hnub xwb.  Hnub 3 yuav tsum muab hlawv,  los tom qab no  hmoob uarog nrog suav,  hmoob tus nom tuag  hmoob muab dai rau niam txiv pej xeem tuaj saib,  hmoob muab hmoob lub nruas thiab rab qeej uas ua kev lom zem coj los ntau thiab tshuab rau hmoob tus nom,  hmoob muab hmoob lub suab nkauj zoo zoo coj los ua suab nyiav kom suav txhob paub, kom suav xav hais tias hmoob tseem ua kev lom zem xauv npo.  Tej no twb dhau los ua kev cai rau hmoob coj lawm,  yog li peb kho txoj no kom zoo phim txoj kev vammeej xwb es peb thiaj tsis raug tus dab yesxus tua,  tus dab hmoob huab tais tuag los tseem yuav tua tus tshiab no thiab nawb.  Tsam nej hais tias kuv dag no.

txoj kev cai qub qub pam 3 hnub= txoj tshiab pauv los ua 3 tag kis tawm tshais
txoj qub qub hlawv = txoj tshiab pauv los ua kev tso plig, nej yuav pom hauv kev tso plig muaj lub nkuaj tawg(taws) txiv neej 9 daim taws, poj niam 7 daim taws.
txoj qub pam tuag  yog qhwv ntaub xwb =  txoj tshiab yog ua tus nees ntoo, dai rau pem hauv plag rau neeg tuaj saib hmoob hu cov tuaj saib ntawd hu ua hauv qhua.  thaum huab tais hmoob tuag cov tuaj saib yog niam txiv pej xeem.  qhov kuv hais no muaj prove,  tsis yog lam hais li cov laus dag dag peb ntawd nawb,

#58
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Nyobzoo Vamntxawg, Tuszoophoojywg thiab ib tug kwvtij Hmoob tsis muaj npe,


Thov uatsaug rau nej cov lus.  Kuv muaj lus zoosiab heev uas nej tseem tuaj sib tham kom muaj kev sib totaub thiab.

Hais rau Vamntxawg thiab tus kwvtij Hmoob neb:

-  Cia rau neb hais neb mog, thaumtwg muaj kev thiab tshwmsim lawm neb mam li tig los lees thiab ntseeg los yeej tsis tau lig nawb.

Dua li no, kuv tsuas tuaj tso keebkwm xwb, kuv tsis xav muab kev tsavxwm los hais txuamyuaj, vim peb yog ib co Hmoob xwb.

Nyob hauv phau ntawv no, tej lus neb tau hais yeej muaj huvsi mas.  Ntshe neb twb yog Hmoob cov neeg thauhaiv uas muaj raws li Txiajkuam Vaj tau hais thiab sau tseg nyob hauv phauntawv Keebkwm Sooblwj Yaj no.

Muaj dabtsi los txhob ua siab deb, tuaj tham ntxiv pub rau peb paub thiab tau khaws kawm tseg.  Kom peb thiajli muaj txoj kev pom/paub txog lwm tus neeg txoj kev xav tias sib txawv li cas tos Hmoob thiajli tsis sib ntseeg.

Ntawm kuv mas tsis muaj dabtsi, tiamsis kuv xav thov kom neb muab tau povthawj ntawm haivneeg Suav tias tus ntawv Phajhauj yog yeej yog Suav tsim rau Hmoob.  

For EX:  li tus ntawm Hmoob LATIN uas yog 3 tug neeg tawvdawb tsim rau Hmoob siv.  Tus no mas lawv 3 leeg yeej leestseeb/meej nawb.  Tsis yog lus XAIV li neb hais ko.

Uatsaug,


:)

#59
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKoobpheej, on Aug 22 2009, 05:26 AM, said:

Nyobzoo Vamntxawg, Tuszoophoojywg thiab ib tug kwvtij Hmoob tsis muaj npe,


Thov uatsaug rau nej cov lus.  Kuv muaj lus zoosiab heev uas nej tseem tuaj sib tham kom muaj kev sib totaub thiab.

Hais rau Vamntxawg thiab tus kwvtij Hmoob neb:

-  Cia rau neb hais neb mog, thaumtwg muaj kev thiab tshwmsim lawm neb mam li tig los lees thiab ntseeg los yeej tsis tau lig nawb.

Dua li no, kuv tsuas tuaj tso keebkwm xwb, kuv tsis xav muab kev tsavxwm los hais txuamyuaj, vim peb yog ib co Hmoob xwb.

Nyob hauv phau ntawv no, tej lus neb tau hais yeej muaj huvsi mas.  Ntshe neb twb yog Hmoob cov neeg thauhaiv uas muaj raws li Txiajkuam Vaj tau hais thiab sau tseg nyob hauv phauntawv Keebkwm Sooblwj Yaj no.

Muaj dabtsi los txhob ua siab deb, tuaj tham ntxiv pub rau peb paub thiab tau khaws kawm tseg.  Kom peb thiajli muaj txoj kev pom/paub txog lwm tus neeg txoj kev xav tias sib txawv li cas tos Hmoob thiajli tsis sib ntseeg.

Ntawm kuv mas tsis muaj dabtsi, tiamsis kuv xav thov kom neb muab tau povthawj ntawm haivneeg Suav tias tus ntawv Phajhauj yog yeej yog Suav tsim rau Hmoob.  

For EX:  li tus ntawm Hmoob LATIN uas yog 3 tug neeg tawvdawb tsim rau Hmoob siv.  Tus no mas lawv 3 leeg yeej leestseeb/meej nawb.  Tsis yog lus XAIV li neb hais ko.

Uatsaug,


:)

Koobpheej,  Koj qhov kev ntseeg kuv yeej support nawb,  txawm yuav muaj thiab tsis muaj los tsis tseem ceeb, qhov tseem ceeb ces yog qhov yus sau tau neeg los ua pab ua pawg,  muaj koomhaum los ua lub kaus roos xwb.  Koj txawm yuav muab yajsooblwj coj los ua tus tswj lub koomhaum los yeej tau,  tsuav yog koj sau kom tau ib phau ntawv,  coj los qhuab qhia xwb ces yeej mus tau lawm,  kev ntseeg ces luag txawm tsis ntseeg los yus ntseeg yus, yus pib hauv yus lub tsev mus li ntag,  thaum yus tej tub loj hlob ces nws yeej ntseeg li ntawd lawm ces ntev thiab ntev ces ncau zuj zus lawm xwb.  Neeg txawm yuav thuam thiab cem npaum twg los, yus tiv kom dhau xwb txhob thim rov qab.  Hos hais txog ntawm cov ntawv phajhauj ces cov hmoob suav lawv yeej siv los lawm ntev lawm,  koj hais tias  muab kom tau qhov pov thawj,  qhov no tsuas yog cov tub tshawb nriav mus nug pem suav xwb,  thaum lawv nug thiab muab tus qauv ntawv rau suav saib ces suav thau loo los xwb,  tus sau mas xyov yog leej twg sau nawb.

Qhov kuv hais tias tus phooj ywg guest hais yog ntawd, nws yeej muaj tseeb.  Hnub twg koj lub koom haum loj hlob,  koj phau ntawv tshwmsim tawm ces dab yesxus tua, dab hmoob los tua, dab lwm yam los yuav tua nawb,  yog koj siab tawv tsis txaus thiab koj neeg tsis txaus ces koj ntog hnub ntawd,  cov nrog koj los yuav rau thuam raug tsim txom nawb.  Yog li nag hmo kuv thiaj muab ib qhov nyaub nyaub rau koj hais tias dab yesxus thiab dab yesxus xwb twb tsis pub ib lub me me sawv taus ntseg,  li Mormon.  Piv li no:  yog koj sawv ib tug dab yesxus tshiab tabsi koj tseem siv phau bible mas heev kawg yesxus thiab yesxus tsuas sib hlawv church xwb,  hos yog yesxus thiab yesxus tabsi hloov ntawv li Mormon lawm ces yeej tuag txog 1000-1000 tus neeg hos yeej tiv kev sib ntaus sib tua ntshav liab ploog qhov txhia chaw.  Hos koj li nawb txawv dab txawv phau ntawv lawm thiab mas xyov yuav zoo li cas li nawb.  Koj puas paub tus dab yesxus no tsiv kawg nkaus no,  Kuv xav kom koj mus rau hauv lub website hu ua CRUSADES -WIKIPEDIA,..es koj mus saib lawv cov kev cai dab qhuas sab europ raug dab yesxus muab tua tuag tag nawb,  cov menyuam me me raug dab yesxus muab sim ntaj huv tib si.

Koobpheej yog siab tsis txaus ces yeem kho hmoob txoj uas niaj hnub nim no xwb ntshe yuav save dua nawb.  hmoob txoj niaj hnub nim no cov kev qhuab qhia neeg ua neej,  muaj yuav luag (txhij) yog muab ua paj lug li yesxus phau ntawv ces hmoob li los yeej txhij kiag lawm thiab,  qhov paj lug kuv hais yog zaj qee tsarog= txhais los hais tias yog kev tiv thaiv lub teb lub chaw,  kev yeem tuag rau yus haiv neeg.  Hos sooblwjzaj es koj tham li tham dab neeg tag ces tag xwb ces,  cov nav kuaj bible los kuaj tag ces luag luag koj xwb. thaum no ces cov nav kuaj hais tias koj phau ntawv siv tsis tau,  yog ib phau sistory ntawm ib tug neeg xwb.  Kuv qhia tseeb rau koj hais tias lawv phau bible tos lawv muaj cuab kav hais tias yog vajtswv txoj lus cawm neeg txoj sia,  cov nqe lus hauv yog tib cov paj lug xwb laiv,  tus txawj txhais ces siv ua tau hauj lwm tiag tiag ntag hos.  tsuas yog cov ntseeg es tsis paub siv ces ntseeg dawb dawb xwb nawb.

#60
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Vamntxawg,


Kuv nco tau lawm.  Tus Phajhauj no yeej tshwmsim los lawm ntev, qhov ntev no mas yuav yog tshwmsim nyob tebchaws Suav lawm.  Vimtias nyob hauv zaj keebkwm, nws muaj qhov hais li no:

 • Vajleejtxi tau hais tias: Hmoob li Phajhauj mas raug luag lwm haivneeg muab ruavtshem los lawm ntev, yog li Vaj Leej Txi tau muab txim txij no mus tias yog haivneeg twg uas tau rhuavtshem Phajhauj Hmoob thiab nywbkeeb haiv Hmoob ntawv tseem yuav raug luag lwm haivneeg muab nws rhuavtshem caijtsuj tibyam nkaus thiab.


Qhov no, qhia tau tias tus ntawv Phajhauj Hmoob no yeej tshwmsim los lawm ntev, tiamsis pheej raug luag lwm haivneeg (Suav) muab rhuavtshem.  Yog li no, nyob rau saum kab lus sauv thiajli muab ib nqe tias, yogtias txij no mus haivneeg twg tseem rhuavtshem tus Phajhauj thiab haivneeg Hmoob mas Vajleejtxi yuav muab hais neeg ntawv rautxim thiab rhuavtshem ibyam nkaus.

Yogtias muaj neeg tshawbfawb tau qhov tseeb los hajyam zoo vim NN Sooblwj yeej tau hais li thiab.  -  Uatsaug koj hais qhov no pab/txhab Sooblwj cov lus kom muaj kuab nawb mog.

Vamntxawg, cov kuv tso no, nws tsuasyog keebkwm yog cov ntau xwb.  Hos hais txog ntawm NN Sooblwj thiab Hmoob tus CAG LEEJKEEBKUM (Hmoob Phau Bible), nws muaj nws nawb.  Cia kuv muaj sijhawm kuv mam li coj tuaj tso rau koj/peb mloog.

Cag Leejkeebkum (kev qhia kev ua neej/neeg) txawv li keebkwm kom koj paub li.Hos dua li lwmyam mas yog lus sib tham thiab sib nyom lawm xwb.  1 qhov kuv tseem tos mas 2009 - 2011 nawb, seb pus muaj thiab tshwmsim li hais tiag.  Yogtias muaj tiag li Hmoob Saub Lus Fajlem lawm mas nws yuav yog nws ibyam tham, hos yogtias tsis muaj ces kuv ntseeg thiab nrog koj ua Atheist lawm xwb os Vamntxawg.

Tham meme li no tso, muaj dabtsi los coj tuaj tham ntxiv nawb mog, kom wb thiajli muaj lus tham thiab muaj kev sib nkagsiab ntxiv.

:)

View PostVamntxawg, on Aug 22 2009, 10:46 PM, said:

Koobpheej,  Koj qhov kev ntseeg kuv yeej support nawb,  txawm yuav muaj thiab tsis muaj los tsis tseem ceeb, qhov tseem ceeb ces yog qhov yus sau tau neeg los ua pab ua pawg,  muaj koomhaum los ua lub kaus roos xwb.  Koj txawm yuav muab yajsooblwj coj los ua tus tswj lub koomhaum los yeej tau,  tsuav yog koj sau kom tau ib phau ntawv,  coj los qhuab qhia xwb ces yeej mus tau lawm,  kev ntseeg ces luag txawm tsis ntseeg los yus ntseeg yus, yus pib hauv yus lub tsev mus li ntag,  thaum yus tej tub loj hlob ces nws yeej ntseeg li ntawd lawm ces ntev thiab ntev ces ncau zuj zus lawm xwb.  Neeg txawm yuav thuam thiab cem npaum twg los, yus tiv kom dhau xwb txhob thim rov qab.  Hos hais txog ntawm cov ntawv phajhauj ces cov hmoob suav lawv yeej siv los lawm ntev lawm,  koj hais tias  muab kom tau qhov pov thawj,  qhov no tsuas yog cov tub tshawb nriav mus nug pem suav xwb,  thaum lawv nug thiab muab tus qauv ntawv rau suav saib ces suav thau loo los xwb,  tus sau mas xyov yog leej twg sau nawb.

Qhov kuv hais tias tus phooj ywg guest hais yog ntawd, nws yeej muaj tseeb.  Hnub twg koj lub koom haum loj hlob,  koj phau ntawv tshwmsim tawm ces dab yesxus tua, dab hmoob los tua, dab lwm yam los yuav tua nawb,  yog koj siab tawv tsis txaus thiab koj neeg tsis txaus ces koj ntog hnub ntawd,  cov nrog koj los yuav rau thuam raug tsim txom nawb.  Yog li nag hmo kuv thiaj muab ib qhov nyaub nyaub rau koj hais tias dab yesxus thiab dab yesxus xwb twb tsis pub ib lub me me sawv taus ntseg,  li Mormon.  Piv li no:  yog koj sawv ib tug dab yesxus tshiab tabsi koj tseem siv phau bible mas heev kawg yesxus thiab yesxus tsuas sib hlawv church xwb,  hos yog yesxus thiab yesxus tabsi hloov ntawv li Mormon lawm ces yeej tuag txog 1000-1000 tus neeg hos yeej tiv kev sib ntaus sib tua ntshav liab ploog qhov txhia chaw.  Hos koj li nawb txawv dab txawv phau ntawv lawm thiab mas xyov yuav zoo li cas li nawb.  Koj puas paub tus dab yesxus no tsiv kawg nkaus no,  Kuv xav kom koj mus rau hauv lub website hu ua CRUSADES -WIKIPEDIA,..es koj mus saib lawv cov kev cai dab qhuas sab europ raug dab yesxus muab tua tuag tag nawb,  cov menyuam me me raug dab yesxus muab sim ntaj huv tib si.

Koobpheej yog siab tsis txaus ces yeem kho hmoob txoj uas niaj hnub nim no xwb ntshe yuav save dua nawb.  hmoob txoj niaj hnub nim no cov kev qhuab qhia neeg ua neej,  muaj yuav luag (txhij) yog muab ua paj lug li yesxus phau ntawv ces hmoob li los yeej txhij kiag lawm thiab,  qhov paj lug kuv hais yog zaj qee tsarog= txhais los hais tias yog kev tiv thaiv lub teb lub chaw,  kev yeem tuag rau yus haiv neeg.  Hos sooblwjzaj es koj tham li tham dab neeg tag ces tag xwb ces,  cov nav kuaj bible los kuaj tag ces luag luag koj xwb. thaum no ces cov nav kuaj hais tias koj phau ntawv siv tsis tau,  yog ib phau sistory ntawm ib tug neeg xwb.  Kuv qhia tseeb rau koj hais tias lawv phau bible tos lawv muaj cuab kav hais tias yog vajtswv txoj lus cawm neeg txoj sia,  cov nqe lus hauv yog tib cov paj lug xwb laiv,  tus txawj txhais ces siv ua tau hauj lwm tiag tiag ntag hos.  tsuas yog cov ntseeg es tsis paub siv ces ntseeg dawb dawb xwb nawb.


#61
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Txiajkuam Rov Mus Qaumteb
Txiajkuam tau hais Sooblwj tias, "kuv coj 3 leeg Hmoob nrog kuv tuaj ntawm no lawm.  Yogtias kuv tsis rovqab mus mas cov neeg ntawv yuav tsis tseev."
Sooblwj tau teb tias, "tasimno koj rov mus tseem tau, tabsis tsis txhob nyob ntev.  Maj nrhiav kev rov los tsev."

Txiajkuam tau ua raws li Sooblwj hais.  Tomqab uas nws rov mus tau 1 hlis rau pev, ces VamxeebVaj au ntaus xovtooj mus cejluam rau nws tias Sooblwj raugtxim lawm.  Txiajkuam xav zoj tau tias yog Sooblwj raugtxim  lawm ces pejxeem yuav tsis mloog nws lus.  Nws tau ntaus ib tsab xovtooj ceev heev rov los rau hauv Loojceeb kom muab nyoojhoom mus thauj xavpav mob los mus kho.  Tibpliagntshis zawsroos tau teb rovqab hais tias nyoojhoom puas lawm kom Txiajkuam yuavtsum tos kho tau tso.

Cia tagkis muaj ib leeg xavpav pe hu ua Lauv Thoj no txawm mob plab heev-heev yuavluag tuag.  Tub Lis tau hu xovtooj ceev heev los thov kom muab nyoojhoom mus thauj xavpav mob, thiab zaum ntawv cov nom hauv Loojceeb txawm zam tsis dhau, ces lawv tau tso ib lub nyoojhoom mus rau hauv Najhaib.  Thaum lub nyoojhoom mus tsaws, Txiajkuam thiab Tub Lis tau ya nrog nws rovlos rau hauv Loojceeb.  Txiajkuam tau tsis rovqab mus txij li zaum ntawv lawm, tabsis Tub Lis thiab Pajkaub Hawj tau rovqab mus kav lub caij ntawv.


Cov Pejxeem Najhaib Thov Kom Rovqab Pab Dua


Nyob hauv kev pab ntawm Txiajkuam ncua 2, 3 hlis ciav cov pejxeem ntawm Najhaib tau tso 4 leeg neeg hauv 4 nywjkeeb haivneeg nqis tuaj ntsib nws.  Lawv caw kom nws yuavtsum rovqab mus vim tias cov neeg nyob cheebtsam ntawv tsis tau paub dua uas yuav muaj leejtwg txawj hais pejxeem ntseeg raws li Txiajkuam hais.

Txiajkuam cam tsis dhau lawv tej lus caw, tabsisnws hais rau 4 leeg ntawv tias, txawm li cas los nej mus muab lus pomzoo ntawm zawsroos Vajpov tso.  Zawsroos tau kom lawv rovqab uantej mus tsev, thiab nws mam xa lwm leej uas ua nom loj dua Txiajkuam mus.  Lawv tau rov los hais rau Txiajkuam txog zawsroos tej lus teb thiab hais ntxiv tias, "peb tsis pomqab yuav ua li cas tau lawm ces cia rovqab mus tsev li hais tso.  Peb xav kom koj paub tau tias peb mus txog tsev mas tsis muaj leejtwg thiab tsis muaj dabtsi uas yuav pab tau peb lawm.  Tejzaum cheebtsam ntawv yuav raug poob rovqab tag rau tog Koompheej."

Tomqab tsis ntev caiv zawsroos tau tso cov nomtswv loj mus rau cheebtsam Najhaib, tabsis lawv tau ua phem rau cov pejxeem, tau huab lawv tsaijtxhu tua no tsis them nujnqis, quabyuam lawv tej ntxhais thiab zij yuam ua niam yau.  Ua li lawm ces nyob tsis ntev cov pejxeem ib cheebtsam ntawv tig tag rovqab tuaj tog Koompheej.

Tshuav cov pejxeem uas Txiajkuam tau mus tos los txoos nyobrau Najhaib, lawv rovqab mus tsis tau rau hauv qub zog vim tias lawv tau tsis tawm tog Koompheej los lawm.  Lawv tau tawg mus nkaum hauv havzoov mam kom Meskas muab nyoojhoom kivtshuab mus nqa lawv thiab thauj los txoos nyob rau hauv lub zos Najfia, nrag Xeevkhuam.


#62
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Sooblwj Raug Ntes
Lub sijhawm ntawv, zawsroos kuj tseem tsis tau ntseeg cov tibneeg tej lus dag, tabsis xyoo ntawv, yeessim lub caij ntuj nag, ces txawm los nag xauvnpo thiab pos huab tsausnti tau 4 hnub, 4 hmo.  Muaj neeg tau mus ntawm Sooblwj tsev thiab hais rau nws tias, "zawsroos Vajpov xav kom koj mus fiv ib lub yeem cheem kom nag tu thiab kom ntuj ka, es thiaj thauj tau cov xavpav tawm mus ua lawv li luaj haujlwm."

Sooblwj tau teb tias, "kuv ua tsis tau lintawv.  Yogtias ntuj ua lawm ces txog caij tu, nws yeej yuav tu nws xwb."

Vim li, nws txawm tsis nrog lawv tuaj mus fivyeem cheem nag thiab huab, thiab kuj tsis muaj leejtwg paub tias lawv rov mus cejluam li cas rau zawsroos lawm.  Tomqab tsis ntev ntawv muaj ib leeg tub Hmoob kawm ntawv qibsiab kawg txawm tau mus tshuaj Sooblwj txog ib tavsu.  Nkawv kuj tau sib cam txog tej kev ncajncees tibsi thiab nws rovqab los dua Loojceeb lawm, kuj tsis muaj leejtwg paub tau tias nws ho rov mus cejluam li cas rau zawsroos.  Muaj ib hnub, ib leeg Hmoob Yaj txawm mus ntsib zawsroos thiab hais rau nws tias kom ceevfaj Sooblwj, thauv nyob Suav Liab tebchaws, Suv tau xa ib pab neeg mus rau hauv Hajnaij, lawv kawm los ua raws nraim li Sooblwj ua.  Qhov muaj ntxiv ntau tshaj ntawm kuv tsis paub tias leejtwg ho fooj li cas ntxiv rau zawsroos Vajpov lawm thiab.


Lawv Ntes Sooblwj Li Cas


Txog ntua lub 9 hlintuj, xiab 15, xyoo 1967 thaum sawvntxov tsees los nag xauvnpo, sijhawm kobnag tabtom tunrho xwb ces Yaj Txos tau tsav tsheb mus txog ntawm Sooblwj tsev ces nws cia li kom ooblwj nce tsheb yuav coj nws tuaj mus sib tham hauv Loojceeb no ces kawg nws tau nce tsheb nrog Yaj  Txos tuaj lawm tau ib tavsu tsis pom nws rovqab los tsev.  Npaub Muas (uas yog niam Sooblwj) tau poobsiab, nws thiaj khiav phwb teg tsog ntawm zos Najgua tuaj txog rau ntawm Nomnpis Yaj tsev hauv nroog Loojceeb, Nomnpis txawm nug nws tias niamntxawm tagkis no los-los nag es kuv tsis tau kev xa mov tuaj rau nej'es tsis tau mov noj lawm losyog uacas es koj tuaj?

Npaub Muas txawm teb tias, tsisyog'os metub'e, tagkis no sawvntxov nag tu kiag xwb ces Yaj Txos tuaj coj koj txiv Sooblwj lawm es tsis pom nws rov los, kuv thiaj tuaj nrhiav xwb'os.  Nomnpis tau poobsiab nthav ces nws thiaj tau tsav tsheb mus txog ntawm kiab ces ho ntsib Toojyeeb Lis thiab Nyiajxauv Hawj, nkawv tabtom noj fawm ntawv. wtau kom nws nres tsheb thiab nrog nkawv noj fawm tag ces lawv thiaj uake mus txog hauv Yaj Tsos tsev, ces Nomnpis txawm nug nws tias: Niamntxawm tuaj hais tias tag no sawvntxov koj mus coj txiv Sooblwj tuaj sibtham lawm no es ua li nej txib nws mus ua haujlwm dua twg lawm tsis pom nws los  no?

Yaj Txos txawm tetias, tsis txhob nug-nug, xyov leejtwg tseem yuav raugtxim thiab los tsis paub.  Nomnpis, lawv tau ceeb nws lolus teb ces lawv thiaj rovqab ua tib zoo hais rau nws tias peb tuaj no kuv tuaj nug zoo, yogtias txiv ploj lawm los tub yuav tsum nrhiav, tub ploj lawm los txiv yuavtsum nrhiav, es nej coj nws mus dua twg lawm los kuj qhia kom peb paub xwb.

Yaj Txos thiaj qhia tias yog nws coj los mus kaw rau tim Phuamkhom lawm.  Lawv tau paub li hais lawm ces Nomnpis thiaj rovlos qhia rau niam Sooblwj paub xwb ces ua ibsiab cia Sooblwj pw txim tsis muaj pausntsis thiab kev txhaum dabtsi li.

Txiajkuam nyob Fooxamlis ces muaj Vamxeeb Vaj mam ntaus xovtooj mus cejluam tias Sooblwj raug kawm lawm no ces nws paub tias yog lawv muab Sooblwj kaw lawm ces lub tebchaws yuav swb, nws thiaj nrhiav kev rovqab los tamsim.

Thaum nws rovlos txog ces muaj Vaj Txoov tau chim heev, tabtom yuav mus dhia tsua tug no ces kawg Kos Lis nkawv tau mus cheem tsis pub Txoov tuag.


#63
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Sooblwj Qhia Hauv Tsev Lojcuj
Sooblwj pw txim nyob hauv tsev lojcuj ntawm Phuamkhom txog rau xyoo 1969.  Tomqab ntawv, nws kuj tau tawm hauv nws chav txim los ncig nraum cheebtsam uasi ntawm chaw sibxyuas, yog li thiaj ua tau rau Txiajkuam ntsib nws ntau zaug.  Muaj ib zaug uas Txiajkuam tau nyob ib hmo nrog Sooblwj ntawm chaw sibxyuas, nyob rau ntawv nws tau hnov Sooblwj hais txog tej kev uas tau tshwmsim tias:

 • Vajleejtxi pib tsim ntiajteb, mas dej av nyob sibxyaws, av ua yees zoj, zeb ua yees yi.  Vajleejtxi mam tso tshav ziab kom cais dej nyob dej, av nyob av.  Ntiajteb no mas Vajleejtxi ziab xyoo 1 txog rua xyoo 22  thiaj cais tau av qhuav tawm ntawm cov dej.  

  Vajleejtxi tsimtiav noobneej thaib noobtsiag rau xyoo 35.  Txog ntua xyoo 55, Vajleejtxi mam tseb noobsim thoob ntiajteb.  Ces txog ntua xyoo 59, Vajleejtxi tso ntuj qhuav, teb nkig kom noobneej laus txaus, noobsimqoos taus.  

  Xyoo 64, Vajleejtxi tsim dej nag nqis yug txhuatsav txhuayam hauv ntajteb.  

  Xyoo74, noobsim pib nthaw kaus.  

  Xyoo 88, noobsim tuaj txhij.  

  Xyoo 96, noobneej mam txawj noj, thiab noobtsiag mam txoj nog.  

  Xyoo 102, Nkaujntsuab thiab Nraugnab nqis puab nrhawvzeb, thiab nkawv rovqab xyoo 135.  

  Xyoo 161, Vaj Qav Kawg sawv kav ntiajteb thiab tau rovqab xyoo 175.  

  Xyoo 336, Nyav tawm tuaj noj neeg txog 3 xyoos.  

  Xyoo 339, Xeemxais, nkawv 2 kwvtij sawv tua Nyav swb tag.  Nkawv kav ntiajteb tau 139 xyoos.  

  Uantej thaum nkawv yuav sawvkev rovqab, Xeemxais, nkawv tau kom Hmob ua ib tsum mov 32 yam tsiaj rau nkawv noj tso, yuav muab noob ntawv rau Hmoob khaws tseg rau noobneej.  Hmoob mus nrhiav tau tsis txhij 32 yam siaj los ua tsummov ces nws khiav lawm thiab tau txajmuag ces tsis rovqab los.

  Thaum uas dhau caijnyoog lawm ces nws tseem tsis rovqab los, Xeemxais, nkawv 2 kwvtij thiaj tau kom Phabphuvthabcob ua tsummov 32 yam tsiaj ntawv rau nkawv noj tso yuav tso noob ntawv rau nws khaws tseg.  Phabphuvthabcob tau nug nkawv tias Hmoob twb nrhiav tsis tau 32 yam tsiaj los ua es Hmoob thiaj khiav lawm, nws ho yuav ua li cas thiaj mus nrhiav tau.  Tabsis, Xeemxais hais rau Phabphuvthabcob tias tsis tas nrhiav kom yog 32 yam tsiaj tiag; kom nws muab mov nplaum puab ua 32 yam taj sib txawv xwb tau lawm.  

  Ces Phabphuvthabcob tau ua rawsnraim li hais, ces cov noobntawv tau muab cob rau nws lawm.  Tomqab uas Xeemxais, nkawv 2 kwvtij rovqab lawm, ces Phabphuvthabcob tau muab noobntawv faib rau txhua nywjkeeb haivneeg kom nyias mus kawm nyias tug.  Txij thaum ntawv los cescov nywjkeeb haivneeg thiaj muaj noobntawv ua lawv tug, tabsis Hmoob ibtxwm tsis kam mus kawm lawv ntawv ces thiaj tsis muaj tug.


Nws tau hais rau Txiajkuam tias, "txog caij kuv yuav rovqab lawm.  Yogtias koj yuav ceev Phajhauj tseg rau Hmoob no ces koj mus npaj ib tsummov 32 yam tsiaj rau hauv kuv lub Tsev Kheej ntawm Najgua, thiab hu Vajleejtxi los lees thiab kom tso Phajhauj tseg rau Hmoob.  Txiajkuam tau nug tias, kuv tsis paub es yuav ua li cas thiaj tau tsummov thiab hu tau Vajleejtxi los lees?"

Sooblwj tau teb tias, cia li mus thiab muab movnplaum puab kom tau 32 yam tsiaj thiab nrhiav tswmciab, pajntoosms teeb rau hauv lub Tsev Kheej xwb ces kuv mam hu kom Vajleejtxi los lees.

Txiajkuam tau rovqab los txog rau hauv Loojceeb thaum lub 12 hlisntuj, xib 15, Txiajkuam thiab Kos Lis tau mus ua ib tsmmov puab 32 yam tsiaj thiab teeb pajntoos, taws tswmciab rau hauv Sooblwj lub Tsev Kheej.  Thaum ua tiav tag ces nkawv rovqab mus tsev cia Sooblwj mam hu txog Vajleejtxi.  Tomqab ntawv tau tsis ntev, ces Txiajkuam rovqab mus xyuas Sooblwj, Sooblwj tau hais rau nws tias Vajleejtxi tau leestxais rooj mov ntawv lawm thiab hais rau nws tias Vajleejtxi tau tso tus Phajhauj rau pejxeem Hmoob lawm.


#64
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0
Cov ntseeg yesxus txhob vam yuav tau mus ntuj ceebtsheej nawb,  ntuj ceebtsheej yog hmoob txiv yawg lub xwb,  cov ntseeg hmoob txiv yawg thiaj tau mus ntuj ceebtsheej,  cov ntseeg yesxus ces tau mus tim tiajsuab puam yeslusxaslees,  hauv phau bible yeej hais li ntawd ib yam.  Tsis ntev tom ntej no yuav muaj lub tev kheej(white house) cov ntseeg yajsooblwj thaum tag sim neej, yuav tau mus nyob loojceeb tsheej,  rau qhov txiajkuam los rau hauv loojceeb xwb. cov tsiaj yog txiajkuam xyuas mov mlaum puab xwb.  Kuv ces kuv lam ntseeg hmoob txiv yawg lau, thaum kuv tuag kuv thiaj tau mus ntuj ceebtsheej vim hmoob txiv yawg lub ntuj ceebtsheej tuag lawm thiab ces kuv ntseeg hais tias hmoob txiv yawg lub ceebtsheej mus nyob saum ntuj lawm.  Leej twg ntseeg lub uas tseem nyob hauv ntiajteb no,  ces tus ntawd yuav tau tos kom txog hnub uas lub nroog ntawd tuag thiab.

Edited by Koobpheej, 24 August 2009 - 07:36 PM.
Thov zamkham Vamntxawg, kuv lwv qhov QUOTE lawm nawb. - Ua kom tsawg xwb.


#65
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Nyobzoo Vamntxawg,


Zoosiab tau ntsib koj dua, thiab zoosiab heev tau rov nrog koj sib txuaslus.

Vamntxawg, koj hais yog li koj lus xwb.

Vamntxawg, tamsimno, koj pom qhov chivkeeb tias Xeem Xais thiab Phabphuvthabcaub, lawv yog los li cas los thiab tshwmsim li cas lawm pus yog?

-  Tias thaumub yeej muaj NYAV, li keebkwm tau hais.  Thiab tamsimno neeg tseem khawb tau pobtxha NYAV.  -  Qhov no yog qhov tseeb.

-  Phabphuvthabcaub lub xyoo yog 2550 xyoo.  Yog li no koj muab ntawm Xeem Xais lub xyoo 339, coj los ntxiv rau nws lub xyoo kav ntiajteb 139 xyoo.


 • 339 + 139 = 478


-  Yog li zaum no, koj muab 500 lossis 550 coj los rho rau 478.

 • 500 - 478 = 22

 • 550 - 478 = 72


Qhov no, koj thiajli pom thiab nkagsiab tau tias tos Haujsam lub xyoo ho tshaj lossis tsawg 500 lossis 450 los vim yog muaj ntu Xeem Xais uantej Haujsam (Phabphuvthabcaub) lawm.

Xeem Xais ntu sijhawm yog 500 xyoo, mam pib rau Phabphuvthabcaub 500 xyoo.  Nkawv uake tau yog 1,000 xyoo mam li pib/txuas rau Yesxus.

 • Haujsam = 2,500 xyoo

 • Yesxus = 2,000 xyoo


Yog li no, qhov 500 xyoo ploj ntawm Haujsam lub xyoo yog Xeem Xais lawm.

-  Tiag tiag ntuj (Hmoob) xyoo yog 3,000 lawm (txhais tau tias tomqab dejnyab).

Qhov no, cia wb tham li no tso.  Cia kuv ho mus pib tham ib qhov rau koj mloog kom paub ntxiv.

:)

View PostVamntxawg, on Aug 25 2009, 01:57 AM, said:

Cov ntseeg yesxus txhob vam yuav tau mus ntuj ceebtsheej nawb,  ntuj ceebtsheej yog hmoob txiv yawg lub xwb,  cov ntseeg hmoob txiv yawg thiaj tau mus ntuj ceebtsheej,  cov ntseeg yesxus ces tau mus tim tiajsuab puam yeslusxaslees,  hauv phau bible yeej hais li ntawd ib yam.  Tsis ntev tom ntej no yuav muaj lub tev kheej(white house) cov ntseeg yajsooblwj thaum tag sim neej, yuav tau mus nyob loojceeb tsheej,  rau qhov txiajkuam los rau hauv loojceeb xwb. cov tsiaj yog txiajkuam xyuas mov mlaum puab xwb.  Kuv ces kuv lam ntseeg hmoob txiv yawg lau, thaum kuv tuag kuv thiaj tau mus ntuj ceebtsheej vim hmoob txiv yawg lub ntuj ceebtsheej tuag lawm thiab ces kuv ntseeg hais tias hmoob txiv yawg lub ceebtsheej mus nyob saum ntuj lawm.  Leej twg ntseeg lub uas tseem nyob hauv ntiajteb no,  ces tus ntawd yuav tau tos kom txog hnub uas lub nroog ntawd tuag thiab.


#66
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Vamntxawg,


Koj hais yeej yog li koj lus.  Tiamsis raws li kuv paub los ntawm Hmoob ib tug Saub Hmoob Xeem Vaj thiab keebkwm Hmoob (cov txivneeb) mas yog li nramqab no:


-  Vim Yesxus tau ua txhau kev cai NTUJ, Yesxus thiajli raug txim (li cov peb pom nyob hauv movie uas lawv (neeg) ua yeebyam).  Txhaum kev cai ntuj yog txhaum los ntawm qhov Yesxus tau hais kom nws tus tijlaug Lostuam muab nws tus nees txiav tistw thiab Yesxus tau txeeb zeeg (thib) los ua Vaj rau hauv ntiajteb no lawm.

-  Cov ntseeg Yesxus yeej tau mus Yesxus lub ntuj.  (Xws li neeg hais "Ntuj Ceebtsheej")

 • Tiamsis, tiag-tiag, nws hu ua "Ntuj Ceev-Tsheej" no.  Ceev li ceev cia, zawm, pav kom khokhov.  Tsheej li ciag tseg, ciaj tseg, khuam tseg.

-  Cov neeg ntseeg Yesxus mus Yesxus lub ntuj mas nws zoo heev, tiamsis nws zoo dhau qhov zoo li dawbpaug lawm xwb.  Lawv mus nyob lub ntuj Ceevtsheej ntawv mas tsis muaj leejtwg thab lossis ua phem rau lawv li.  Tabsis, lawv mus nrog Yesxus nyob nws lub txim raws li nws txoj kev tau ua txhaum kom nws dawbhuv.  Yog li no, Yesxus lub ntuj thiajli dawbpauv/dawbhuv xwb.  Ib tug neeg mus (nyob) rau Yesxus lub ntuj lawm, nws yuav mus nyob (txim) li ntawm 9,000 xyoo.  Mus nyob Yesxus lub ntuj lawm mas tsis muaj txoj kev thawjthiab (yug rovlos ua neeg) thiab tsis muaj txoj kev mus tau rau Qaumntuj (Vajleejtxi lub Ntuj Ceebtsheej) kom txog rau 9,000 xyoo txim ntawm Yesxus lub ntuj mas cov Timtswv Ntuj mam li los tsa (siv tshuaj kuab muaj tsuas) nws tus ntsujplig mas nws mam li tau mus nyob rau pem Ntuj lossis Qaumntuj.  Tomqab ntawv, nws mam li muaj txoj kev/cai los/mus thawjthiab ua neeg li txoj kev cai ntuj.

-  Cov neeg ntseeg Yesxus mus nrog Yesxus nyob los kuj zoo thiab.  Kom thiajli muaj neeg nrog Yesxus ualuag lossis thiajli txo tau Yesxus lub txim kom tsawg zog.  Thiab tsis tas li, mus pauj Yesxus lub txim lossis lub txhoj uas qhov Yesxus twb yeej tau pab (theej txhoj rau) lawv lawm.  Li no, nws yog kev sib pauv dagzog lossis txiajntsim xwb, tsis muaj dabtsi.


Vamntxawg, kuv hais li no rau koj coj mus tham nrog lwmtus xwb.  

-  Qhov kuv tau hais no, tsis yog kuv hais li ntawm kuv tuskheej txoj kev xav, tiamsis hais raws li muaj hais tseg los ntawm Hmoob keebkwm thiab Hmoob cov Saub xwb.  Tsis yog kuv thuam leejtwg lossis txoj kev cai twg nawb, kuv yeej ntseeg tias cai ntseeg yeej yog ib qho zoo heev.

:)

View PostVamntxawg, on Aug 25 2009, 01:57 AM, said:

Cov ntseeg yesxus txhob vam yuav tau mus ntuj ceebtsheej nawb,  ntuj ceebtsheej yog hmoob txiv yawg lub xwb,  cov ntseeg hmoob txiv yawg thiaj tau mus ntuj ceebtsheej,  cov ntseeg yesxus ces tau mus tim tiajsuab puam yeslusxaslees,  hauv phau bible yeej hais li ntawd ib yam.  Tsis ntev tom ntej no yuav muaj lub tev kheej(white house) cov ntseeg yajsooblwj thaum tag sim neej, yuav tau mus nyob loojceeb tsheej,  rau qhov txiajkuam los rau hauv loojceeb xwb. cov tsiaj yog txiajkuam xyuas mov mlaum puab xwb.  Kuv ces kuv lam ntseeg hmoob txiv yawg lau, thaum kuv tuag kuv thiaj tau mus ntuj ceebtsheej vim hmoob txiv yawg lub ntuj ceebtsheej tuag lawm thiab ces kuv ntseeg hais tias hmoob txiv yawg lub ceebtsheej mus nyob saum ntuj lawm.  Leej twg ntseeg lub uas tseem nyob hauv ntiajteb no,  ces tus ntawd yuav tau tos kom txog hnub uas lub nroog ntawd tuag thiab.


#67
Guest_VamntxawgEC 253 F_*

Guest_VamntxawgEC 253 F_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKoobpheej, on Aug 25 2009, 03:12 AM, said:

Vamntxawg,


Koj hais yeej yog li koj lus.  Tiamsis raws li kuv paub los ntawm Hmoob ib tug Saub Hmoob Xeem Vaj thiab keebkwm Hmoob (cov txivneeb) mas yog li nramqab no:


-  Vim Yesxus tau ua txhau kev cai NTUJ, Yesxus thiajli raug txim (li cov peb pom nyob hauv movie uas lawv (neeg) ua yeebyam).  Txhaum kev cai ntuj yog txhaum los ntawm qhov Yesxus tau hais kom nws tus tijlaug Lostuam muab nws tus nees txiav tistw thiab Yesxus tau txeeb zeeg (thib) los ua Vaj rau hauv ntiajteb no lawm.

-  Cov ntseeg Yesxus yeej tau mus Yesxus lub ntuj.  (Xws li neeg hais "Ntuj Ceebtsheej")

 • Tiamsis, tiag-tiag, nws hu ua "Ntuj Ceev-Tsheej" no.  Ceev li ceev cia, zawm, pav kom khokhov.  Tsheej li ciag tseg, ciaj tseg, khuam tseg.

-  Cov neeg ntseeg Yesxus mus Yesxus lub ntuj mas nws zoo heev, tiamsis nws zoo dhau qhov zoo li dawbpaug lawm xwb.  Lawv mus nyob lub ntuj Ceevtsheej ntawv mas tsis muaj leejtwg thab lossis ua phem rau lawv li.  Tabsis, lawv mus nrog Yesxus nyob nws lub txim raws li nws txoj kev tau ua txhaum kom nws dawbhuv.  Yog li no, Yesxus lub ntuj thiajli dawbpauv/dawbhuv xwb.  Ib tug neeg mus (nyob) rau Yesxus lub ntuj lawm, nws yuav mus nyob (txim) li ntawm 9,000 xyoo.  Mus nyob Yesxus lub ntuj lawm mas tsis muaj txoj kev thawjthiab (yug rovlos ua neeg) thiab tsis muaj txoj kev mus tau rau Qaumntuj (Vajleejtxi lub Ntuj Ceebtsheej) kom txog rau 9,000 xyoo txim ntawm Yesxus lub ntuj mas cov Timtswv Ntuj mam li los tsa (siv tshuaj kuab muaj tsuas) nws tus ntsujplig mas nws mam li tau mus nyob rau pem Ntuj lossis Qaumntuj.  Tomqab ntawv, nws mam li muaj txoj kev/cai los/mus thawjthiab ua neeg li txoj kev cai ntuj.

-  Cov neeg ntseeg Yesxus mus nrog Yesxus nyob los kuj zoo thiab.  Kom thiajli muaj neeg nrog Yesxus ualuag lossis thiajli txo tau Yesxus lub txim kom tsawg zog.  Thiab tsis tas li, mus pauj Yesxus lub txim lossis lub txhoj uas qhov Yesxus twb yeej tau pab (theej txhoj rau) lawv lawm.  Li no, nws yog kev sib pauv dagzog lossis txiajntsim xwb, tsis muaj dabtsi.


Vamntxawg, kuv hais li no rau koj coj mus tham nrog lwmtus xwb.  

-  Qhov kuv tau hais no, tsis yog kuv hais li ntawm kuv tuskheej txoj kev xav, tiamsis hais raws li muaj hais tseg los ntawm Hmoob keebkwm thiab Hmoob cov Saub xwb.  Tsis yog kuv thuam leejtwg lossis txoj kev cai twg nawb, kuv yeej ntseeg tias cai ntseeg yeej yog ib qho zoo heev.

:)

KOOBPHEEJ,  TEJ DAB NEEG KOJ HAIS NO YOG LUS CUAV TAG NRO XWB TSIS MUAJ TSEEB LI TEJ DAB NEEG HAIS NTAWD  NAWB,  COV LUS HAIS NO YOG LUS NEEG SIB TXEEB NOM RAU DAB XWB.  KOJ TSIM KOJ IB TUG DAB,  KUV TSIM KUV IB TUG DAB CES NYIAS XAV KOM NYIAS TUS DAB LOJ CES SAWV SAUB TXEEB NOM LOS RAU DAB UA XWB.  

KUJ YUAV TSIS YOG YESXUS UA TXHAUM KEV CAI NTUJ,  YESXUS YOG IB TUG NEEG HLUB COV NEEG TXOM NYEM,  NWS SAU COV NEEG TXOM NYEM LOS UA PAB UA PAWG,  TSO NYIAJ UA KE,  TSIM KOOMHAUM, SIB KOOM SIAB KWV PAIB TAWM TSAM HUAB TAIS THIAB COV NEEG NPLUA NUJ XWB.  THAUM YESXUS TUAG LAWM TEJ NEEG POM HAIS TIAS QHOV YESXUS UA NTAWD,  YESXUS UA YOG LAWM.  YOG LI LAWV MAM TEEV YESXUS XWB.  HOS TEJ YESXUS NIM YOG VAJTSWV MAS YOG NEEG PUAB CIAB XWB.(DAG) MUAJ ME MUAB UA LOJ XWB.

#68
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKoobpheej, on Aug 25 2009, 02:35 AM, said:

Nyobzoo Vamntxawg,


Zoosiab tau ntsib koj dua, thiab zoosiab heev tau rov nrog koj sib txuaslus.

Vamntxawg, koj hais yog li koj lus xwb.

Vamntxawg, tamsimno, koj pom qhov chivkeeb tias Xeem Xais thiab Phabphuvthabcaub, lawv yog los li cas los thiab tshwmsim li cas lawm pus yog?

-  Tias thaumub yeej muaj NYAV, li keebkwm tau hais.  Thiab tamsimno neeg tseem khawb tau pobtxha NYAV.  -  Qhov no yog qhov tseeb.

-  Phabphuvthabcaub lub xyoo yog 2550 xyoo.  Yog li no koj muab ntawm Xeem Xais lub xyoo 339, coj los ntxiv rau nws lub xyoo kav ntiajteb 139 xyoo.


 • 339 + 139 = 478


-  Yog li zaum no, koj muab 500 lossis 550 coj los rho rau 478.

 • 500 - 478 = 22

 • 550 - 478 = 72


Qhov no, koj thiajli pom thiab nkagsiab tau tias tos Haujsam lub xyoo ho tshaj lossis tsawg 500 lossis 450 los vim yog muaj ntu Xeem Xais uantej Haujsam (Phabphuvthabcaub) lawm.

Xeem Xais ntu sijhawm yog 500 xyoo, mam pib rau Phabphuvthabcaub 500 xyoo.  Nkawv uake tau yog 1,000 xyoo mam li pib/txuas rau Yesxus.

 • Haujsam = 2,500 xyoo

 • Yesxus = 2,000 xyoo


Yog li no, qhov 500 xyoo ploj ntawm Haujsam lub xyoo yog Xeem Xais lawm.

-  Tiag tiag ntuj (Hmoob) xyoo yog 3,000 lawm (txhais tau tias tomqab dejnyab).

Qhov no, cia wb tham li no tso.  Cia kuv ho mus pib tham ib qhov rau koj mloog kom paub ntxiv.

:)


KHOOBPHEEJ, TXHOB LUA LUA LEJ TSAM TUB LAM HLOB TXIV 2 XYOOS LI YESXUS PHAU BIBLE LAWM THIAB LAIV.  KUV XAV NUG KOJ NYAV LOJ TSIS NTAU NEEG XWB,  UA CAS XEEMXAIS RAB NTAJ ES YUAV MUS LOJ TAG NPAUS MAS TU KO NTAJ XWB YOG IB LUB POB TSUAS, LOJ LI LOJ  YOG LI XEEMXAIS LOJ DUA NYAV LOV?  RAWS LI KUV PAUB MAS LUB NTIAJTEB NO MUAJ HNUB NYOOG NTEV TSHAJ IB MILL XYOO LAWM.  HOS NEJ COV BIBLE MAS LUB NTIAJTEB NO MUAJ HNUB NYOOG KWV YEES LI (MUAB HAIS QHOV NTAU)10 TXHIAB  XYOO LO NO XWB.

kOOBPHEEJ KOJ TUS VAJLEEJTXIV NE, PUAS YOG YESXUS TU?  THIAB KOJ ZAJ NKAUJ IAB NRAUG OO NE PUAS YOG NOJ LUB TXIV THXAUM?  kOJ TEB NQE NO LO TSO KUV MAS THAM QHOV UA COV NEEG TAWV DAWB COV TUB KAWM NTAWV SIAB PHILOSOPHY QHUAS HMOOB LI RAU KOJ,  TSIS YOG COV TUB KAWM NTAWV SIAB THIAJ QHUAS XWB,  TSEEM UAJ COV XIBFWB COOB TUS THIAB TXIV PLIG NYIAJ POV LOS QHUAS RAU KOJ MLOOG.

#69
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Vamntxawg,


Koj lus yeej yog li koj hais.  Tiamsis kom koj paub thiab ncontsoov tias Hmoob txoj kev ntseeg yeej muaj li ntawv nawb lossis peb yeej ntseeg tias muaj li vim Vajleejtxi yeej tsim peb los ntseeg li ntawv.

Hais txog ntawm Yesxus, nws yeej tau ua zoo heev li koj hais.  Tiamsis, li kuv tau hais, vim nws tau ua txhaum kev cai ntuj (Universal Law).  Nws thiajli muab nws tuskheej tuaj tam/theej tibneeg lub txhoj raws li nws txoj kev ua txhaum kom pauj tau qhov nws ua txhaum txoj kev cai ntuj - qhov no li kuv hais nws yog kev sib paub dagzog/txiajntsim xwb.

Qhov tibneeg teevhawm Yesxus vim Yesxus twb yeej tau cawm/theej lawv lub txhoj lawm.  Qhov no, nws yeej yog lawv lub luag haujlwm, lawv yuavtsum tau teev.

Hais txog ntawm Yesxus txoj kev los ua ib tug tibneeg nyob rau hauv ntiajteb no, kuv tsis muaj lus thuam nws.  Tiamsis, li hais peb Hmoob yeej hais li tias vim Yesxus tau ua txhaum kev cai ntuj lawm no xwb.  Nws thiajli raug plojnruam yam phem tshaj li lwmtus neeg Theejkaj (Savoir).

:)

View PostVamntxawgEC 253 F, on Aug 26 2009, 12:34 AM, said:

KOOBPHEEJ,  TEJ DAB NEEG KOJ HAIS NO YOG LUS CUAV TAG NRO XWB TSIS MUAJ TSEEB LI TEJ DAB NEEG HAIS NTAWD  NAWB,  COV LUS HAIS NO YOG LUS NEEG SIB TXEEB NOM RAU DAB XWB.  KOJ TSIM KOJ IB TUG DAB,  KUV TSIM KUV IB TUG DAB CES NYIAS XAV KOM NYIAS TUS DAB LOJ CES SAWV SAUB TXEEB NOM LOS RAU DAB UA XWB.  

KUJ YUAV TSIS YOG YESXUS UA TXHAUM KEV CAI NTUJ,  YESXUS YOG IB TUG NEEG HLUB COV NEEG TXOM NYEM,  NWS SAU COV NEEG TXOM NYEM LOS UA PAB UA PAWG,  TSO NYIAJ UA KE,  TSIM KOOMHAUM, SIB KOOM SIAB KWV PAIB TAWM TSAM HUAB TAIS THIAB COV NEEG NPLUA NUJ XWB.  THAUM YESXUS TUAG LAWM TEJ NEEG POM HAIS TIAS QHOV YESXUS UA NTAWD,  YESXUS UA YOG LAWM.  YOG LI LAWV MAM TEEV YESXUS XWB.  HOS TEJ YESXUS NIM YOG VAJTSWV MAS YOG NEEG PUAB CIAB XWB.(DAG) MUAJ ME MUAB UA LOJ XWB.


#70
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Vamntxawg,


Koj xav cam txog Xeem Xais thiab Nyav los yeej tau.  Tiamsis kom koj ncoqabntsoov tias kuv twb yeej PROVE tau kuv li rau koj saib lawm.  Kuv xav thov kom koj PROVE kom tau koj li tias XEEM XAIS yog Nplog thiab nws Rabntaj loj li ib lub pobtsuas nyob qhovtwg?

-  Vamntxawg, raws li qhov koj hais txog ntawm Xeem Xais rabntaj loj li lub pobtsuas.  Qhov no, tejzaum, thaumub, lawv muab lub pobtsuas ntawv coj los txhaug/txua ua nws rabntaj tau ua phuavpheej tseg xwb.

For EX:

-  Nyob Thaibteb, twb muab cov ZEB/TSUA cimtxheej txog Nkaujntsuab thiab Nraugnab, nkawv puab tseg nkawv qhov chaw tsim noobneej cia.

Tej no, nws tsuas ntausnqi thiab qhia tau tias, yog zeb cimtxheej puab tseg cia ua puavpheej no xwb.  Yuav kom nws yog li mas tsis yog thiab tsis muaj nawb.  Vim keebkwm yeej tsis tau hais li.

Vamntxawg, tejzaum, koj yeej tsis nyeem ntawv tiag, koj thiajli tsis paub.  Hais txog ntawm Vajleejtxi, thiab nws cov tub, yeej muaj qhia nyob rau hauv cov keebkwm no.  Tiamsis cia kuv mam li qhia koj los tau, tsis ua li cas.

Vajleejtxi, nws yog tus VAJ kav tagnrho txhuayam (everything).  Yesxus yog nws tus tub, tiamsis Yesxus nyob lub meejmom (XAAB) siab dua peb ces nws yog Vajleejtub.  Peb los yeej yog Vajleejtxi tej metub, menyuam tibsi, tiamsis peb yog cov dogdig li uas "Goverment System" muaj ib ua neej/neeg.

Vamntxawg, koj yeej hais tsis yuamkev, lub ntiajteb no, nws tsis tau hais tias nyuamqhuav muaj/yog 3,000 xyoo li ibtxij thaum dej nyab zaum ib lossis zaum ob no los nawb.  Nws muaj ntau tshaj 3,000 xyoo lawm, nws tshaj li millions xyoo lawm xwb.  Tiamsis, qhov kuv hais 3,000 xyoo mas tsuas yog txij li thaum dej nyab tag, es ntuj pib dua neej/tiam tshiab.  Es los txog tavno nyuamqhuav muaj li ntawm 3,000 xyoo no xwb.  Tabsis lub xyoo ntuj thaum xeebtxawm los mas ntau/ntev heev lawm.

Kuv zaj, Nkaujiab thiab Nraugoo, tsis yog noj txiv txhaum nawb.  Nws yog NAB hais lus ntxias dag nkawv, ces nkawv thiajli mus hais lus txhaum rau Vajleejtxi.  Yog li Vajleejtxi thiajli muab nkawv tso los rau ntiajteb li qhov nkawv tau hais thiab qhov uas Vajleejtxi twb yeej tau tsim nkawv txoj lwjlwg ua neej rau nkawv lawm.

Vamntxawg, yogtias koj xav paub ntau no, mus nyeem ntawm qhov link no mas:

http://www.hmongza.c...showtopic=26023

Vamntxawg, koj ua tib zoo nyeem, koj thiajli nkagsiab zoo nawb mog.  Yogtias tshuav qhovtwg koj tsis nkagsiab no los ua zoo sib nug, kuv mam pab koj li qhov kuv pab tau.

:)

View PostVamntxawg, on Aug 26 2009, 01:01 AM, said:

KHOOBPHEEJ, TXHOB LUA LUA LEJ TSAM TUB LAM HLOB TXIV 2 XYOOS LI YESXUS PHAU BIBLE LAWM THIAB LAIV.  KUV XAV NUG KOJ NYAV LOJ TSIS NTAU NEEG XWB,  UA CAS XEEMXAIS RAB NTAJ ES YUAV MUS LOJ TAG NPAUS MAS TU KO NTAJ XWB YOG IB LUB POB TSUAS, LOJ LI LOJ  YOG LI XEEMXAIS LOJ DUA NYAV LOV?  RAWS LI KUV PAUB MAS LUB NTIAJTEB NO MUAJ HNUB NYOOG NTEV TSHAJ IB MILL XYOO LAWM.  HOS NEJ COV BIBLE MAS LUB NTIAJTEB NO MUAJ HNUB NYOOG KWV YEES LI (MUAB HAIS QHOV NTAU)10 TXHIAB  XYOO LO NO XWB.

kOOBPHEEJ KOJ TUS VAJLEEJTXIV NE, PUAS YOG YESXUS TU?  THIAB KOJ ZAJ NKAUJ IAB NRAUG OO NE PUAS YOG NOJ LUB TXIV THXAUM?  kOJ TEB NQE NO LO TSO KUV MAS THAM QHOV UA COV NEEG TAWV DAWB COV TUB KAWM NTAWV SIAB PHILOSOPHY QHUAS HMOOB LI RAU KOJ,  TSIS YOG COV TUB KAWM NTAWV SIAB THIAJ QHUAS XWB,  TSEEM UAJ COV XIBFWB COOB TUS THIAB TXIV PLIG NYIAJ POV LOS QHUAS RAU KOJ MLOOG.


#71
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Npaj Tua Sooblwj
Sooblwj tau pw txim rau ntawm Phuamkhom tau 4 xyoos, ces cov nomtsv Hmoob tau sablaj yuav muab nws coj mus tua, muaj ibtxhia pomzoo tua, hos muaj ibtxhia tsis tau pomzoo tua.  Cov tsis tau pomzoo tua txawm hais tias nws tseem tshuav khoom zoo cia hais kom nws muab nws cov khoom zoo rau lawv tso, mam li tua nws no ces Yaj Cawv txawm los nug Sooblwj tias ua li koj muaj khoom dabtsi zoo?

Sooblwj teb tias, kuv tsis muaj dabtsi li'os me tub, kuv muaj kuv 2 ya txha thiab nej tus chij xwb.  Yaj Cawv tau kom nws muab tus chij rau Yaj Cawv no ces nws teb tias tej no cav tsis yog ku tug, nws yog nej tug xwb, xav yuav tiag los kuv mam muab.  Nws tau lees rau Yaj Cawv tag ces nws thiaj tau sau ntawv thiab tis tau ib tug qauv chij xa los rau cov meyes nyob Loojceeb thiab kom lawv xaws tus chij ntawv nqa mus rau nws.  Lawv xaws tau tus chij nqa mus txog ces nws thiaj muab cob rau Yaj Cawv li hais, tabsis Yaj Cawv tsis yuav, lawv tau coj tus chij ntawv mus cuabphiaj tua ntuag tag thiab muab povtseg lawm.


Sooblwj Npaj Nws Txoj Kev Thoob Fib


Cov meyes thaj nug Sooblwj tias, tim li cas thiaj muab rau lawv coj mus tua li?

Sooblwj thiaj teb tias, lawv tua lawv ces yog lawv tua lawv xwb, tsis txhob txhawj nej li tseem nyob.

Txij thaum lawv tua tus chij tag ces nws paub tias txog caij lawv yuav tua nws lawm, ces nws thiaj sau ib tsabntawv muab rau neeg nqa los rau cov meyes, hauv tsabntawv tsuas sau 3 tug zauv tig rovqab uas yog (7, 8 , 9).  Cov meyes tsis paub lices lawv thiaj ta nq tsabntawv rov mus nug nws tias tim li cas thiaj muab 3 tug zauv tog lawm?

Sooblwj tau teb rau lawv tias, yog Vajleejtxi 3 leeg tub yuav rovqab.

Lawv tau nug tias, tim li cas thiaj yuav rovqab'es ho tsis nrog lawv nyob no?

Sooblwj tau hais tias, Hmoob tsis pub nyob lawm, kawg yuavtsum tau rovqab.


Xavpav Tua Sooblwj


Cov meyes tau thov kom nws nroglawv nyob tso lawv mam tso nws no ces lawv thiaj tau mus tso nws tawm hauv qhov taub los ces Nyiajphab Hawj thiab tuajyeem ua tus pa yug nws tej kev nojhaus no ces lawv thiaj cia nws nrog Nyiajphab mus nyob rau ntawm lub zos Najciab.

Nyijaphab Hawj tau coj Sooblwj mus ua tsev nkaum nyob rau hauv havzoov ntawmlub zos Najciab tawroob Phuvnpiab (Roob Tuamlajcag).  Nws mus nyob ntawv tau ib ntus xwb ces txawm muaj 2 leeg neeg nqa nyiaj mus thov Nyiajphab thiab kom nws coj nkawv mus ntsib Sooblwj no ces kawg Nyiajphab tau coj nkawv mus.  Thaum lawv mus txog ntua xwb ces Sooblwj twb paub tau tias nkawv yog neeg tshuajtxab lawm.  Nwsthiaj tau hais rau Nyiajphab lawv tias, nej rov mus ua tsev hauv zos rau kuv los nyob.  Nyiajphab, lawv thiaj los ua tau tsev rau hauv zos Najciab ces nws thiaj tawm hauv havzoov los nyob hauv zos tsis mus qhovtwg li lawm.  2 leeg neeg tshuajtxab ntawv tau nrog nws nyob sojnraim tsis rovqab mus tsev li lawm.


Zawsroos Vajpov HuamtshwmCov nomtswv Hmoob paub Sooblwj los nyob hauv zos Najciab lawm ces lawv kuj xav tias yog Ntxoovtswb Yaj tso Sooblwj dim mus nyob Najciab.  Muaj ib hnub nyob rau hauv Loojceeb sawvntxov tsees, Txawjtsab Vaj tau mus hu Ntxoovtswb Yaj thiab Nomnpis Yaj kom tuaj mus ntsib zawsroos no ces nkawv thiaj tau mus txog rau hauv zawsroos tsev ua ciav twb muaj ubpo Vaj Foom thiab zawsroos Vajpov lawv twb zaum txhij tag tos nkawv lawm xwb.  kawv tabtom zaum ntua xwb, zawsroos txawm pib cem tias kom nej totaub nawb, ua neeg nyob hauv lub ntijteb no mas sis muaj ib tug neeg twg yuav cia li sawv tom havzoov los ua haubtais nawb. Leejtwg yuav tau ua huabtais mas yuav yog mus kawm txawv tebchaws tawj txaus, nte txaus, ntiajteb pomzoo rau ua thiaj yuav ua tau, es tej niag neeg nyob tom havzoov xwb es sawvdaws tseem yuav mus txhoscaug pe, tsa tes nuv li ub li no mas kom sawvdaws yuavtsum totaub zoo.  ws tau cem txaussiab lawm ces nws thiaj rov hais tias tau hu nej tuaj no mas yog Txhiajsuav (Sooblwj) khiav lawm, yuavkom Ntxoovtswb mus tos nws rov los, yogtias Txhiajsuav (Sooblwj) tsis muaj nyiaj siv no los kuv mam muab nws ua haujlwm rau hauv ziav ceev kev ruajntseg'es kom nws tsis txhob khiav lawm.  Zawsroos tau hais li tag ces nws thiaj hais kom Ntxoovtswb mus tos no ces Ntxoovtswb kuj tsis paub tias xyov Sooblwj nyob rau qhovtwg?
Ntxoovtswb  thiaj tau nug tias kuv twb tsis paub nws chawnyob'es yuav mus tos lawm qhovtwg?

Zawsroos Vajpov txawm teb tias, koj yuavtsum paub xwb-xwb, hos yog tsis paub tiag no los koj mus kom Pajtxoo Yaj coj koj mus ces pom.  Ntxoovtswb kuj lias xav tias yus yog thawj xavpav lawm ces tus hlob txib diam, yuavtsum tau mus raws fai.  Ntxoovtswb tau teb rau nws tias mus los mus, tabsis koj yuavtsum ua ib tsabntawvhuamtshwm tso cai raws fai rau kuv coj mus thiaj yuav tau.  Zawsroos Vajpov hais rau Tublwj Muas tias koj ua ib tsabntawv tso cai rau Ntxoovtswb mus tos Txhiajsuav (Sooblwj) no ces nws txawm sawvkev mus dua tim Thaibteb lawm.  Ntxoovtswb tos-tos tsis tau tsabntawv li hais ces nws thiaj tau taugkev los tsev thiab ua ibsiab tsis mus tos ooblwj li lees lawm.

Co nomtswv Hmoob npaj tau 5 leeg neeg, muab tsoos tsho Nyablaj, riamphom Nyablaj rau lawv ces muab nyoojhoom thauj lawv mus tsaws rau ntawm lub zos Phamphais, ces lawv mam lav havzoov tuaj mus puav tua Sooblwj rau ntawm lub zos Najciab hauv Sooblwj tsev.


Sooblwj Npaj Tos TuagUantej thaum cov nomtswv Hmoob npaj yuav mus tua ces Sooblwj twb xub paub uantej lawm, nws thiaj tau muab Phajhauj cais ua Txha tiav tag rau thaum lub 1 hlisntuj, xiab 21, xyoo 1971 xwb ces nws txawm tsoxov kiag los rau Txiajkuam thiab Kos Lis nwv kom mus ntsib nws sai-sai no, ces kawg nkawv tau mus.  Thaum nkawv mus txog ces nws thiaj muab tau cov qauv Phajhauj Txha uas nws tsim tiav cob rau nkawv thiab tau hais tias kom nkawv ceev zoo, tsis txhob pub ploj thiab tau qhia rau nkawv tias Phajhauj Txha tseem tsis tau muab qhia rau leejtwg, hos Phajhauj ces tsuas cais meej li no lawm xwb, neb tsis txhob pub poob, muaj neeg los hloov kuv lawm, nws yuav los nrhiav, hos kuv ces tsotseg txij no lawm.

Nkawv tau nug Sooblwj tias ua li thaumtwg tus ntawv mam li los?

Sooblwj tau teb tias, tus ntawv twb yug thiab luaj li nej lawm, txog caij thaumtwg ces mam paub xwb, qhia tsis tau.  Lawv nyob sibtham txog rau thaum tsis muaj neeg lawm ces Sooblwj txawm hais rau nkawv tias cov neeg phem twb tuaj yuav txog lawm.  Nkawv thiaj hais rau nws tias yog muaj tseeb li mas wb yuav coj koj nrog wb mus no ces nws tau teb nkawv tias ua tsis tau li ntawv lawm, lub ntiajteb twb yuav nyuaj mas neb kavtsij rovqab mus nrhiav chaw rau pojniam menyuam nyob tso mam rovqab tuaj sab Najtheem tuaj coj kuv mas peb mam mus thiaj tau no ces nkawv kuj tau ntseeg thiab txiavtximsiab ua li nws hais.  Tagkis nkawv yuav sawvkev rovqab ces nws txawm hais ntxiv rau nkawv tias neb mus hos hnov noog pumqhaj quaj sab tebchaws twg tuaj ces sab ntawv yuav muaj rog, nws qhia li tag cekawv txawm sawvkev tsees los txog ib sab toxwb, uciav noog pumqhaj quaj tim Sooblwj tsev tuaj, Txiajkuam hnov ces nws tau poobsiab nthav, nws txawm hais rau Kos Lis tias noog quaj tim zos lawm ces wb yuavtsum rovqab, nkawv tau nres sib tuav xam, nkawv kuj xav tias noog quaj hauv zosxwb nyaj yuav tsis muaj dabtsices wb kavtsij mus tso mam rovqab tj no ces nkawv txawm ua ibsab los tsev lawm.


#72
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent

Kev Txov Neeg

Nkawv dhau plaws loslawm xwb ces tagkis tomqab kajntug, Nyiajphab Hawj txawm coj tagnrho cov neeg nrog Sooblwj nyob mus tua ntses lawm. Tshuav 2 tug neeg tshuajtxab tsismus, nkawv txawm tuaj nyob hauv Sooblwj tsev, Sooblwj txawm seev rau nws pojniam tias hnub no wb ua ibsiab mus'es koj tsis txhob ntshai. Niam Sooblwj txawm nug tias koj yuav mus lawm qhovtwg'es yuav kom kuv tsis txhob ntshai. Sooblwj teb nws tias, kuv mus twg ces koj yuav tsum nrog kuv mus no xwb ces nws tsis paub datsi li ces txog ntua 9 thaus sawvntxov xwb ces 2 tug neeg tshuajtxab ntawv, 1 tug txawm hais tias kuv yuav mus kho ciavdej, nws txawm tawmtaug caivdej, nws txawm tawm taug ciavdej dua pem havzoov lawm hos muaj ib tug txawm hais tias kuv yuav mus tso quav no ces nws txawm tawm dua nram qabtsibtaug nkag mus dua hauv vzoov lawm kwvyees li 30 ntiagtiv ces Soobtsheej Hawj nyob ntawm Sooblwj tog tsev txawm tawm tuaj hov txuas ntawm nws qabtsibtaug. Npaub Muas (niam Sooblwj) txawm pom dheev 2 tug Hmoob kwv phom Askas thiab hnav tsoostsho Nyablaj tawmplaws pem hauv ciavdej los txog ntua ntawm Soobtsheej, 1 tug txawm khoo kiag nws kom tsis txhob nti, ces ib tug txawm ncajqha los, niam Sooblwj nkag kiag mus hais Sooblwj hauv txaj tias muaj neeg phem tuaj lawm khiav no ces Sooblwj teb nws tias tsis txhob ntshai, ua ib siab no xwb ces tus neeg phem ntawv twb nkagplaws los txog ntua lawm.

Nws txawm nug tias hauv nov muaj Koosmisniv sav? Nws hais lus Hmoob li ntawv.

Sooblwj mam sawvtsees los tuaj ntawm roojpaim teb tias tsis muaj Koosmisniv, muaj kev xwb'os metub.

Tus neeg phem ntawv thiajli tibzag phom askas rau Sooblwj hauvsiab. Sooblwj vau yees ces niam Sooblwj sawvtsees los khoovntshis qaws lias Sooblwj ces tus neeg phem ntawv mam tibzag phom askas rau niam Sooblwj plab mog tshabplaws mus raunws ob sab ncovtxumteeb, nws thiaj vau hlo lawm thiab ces nkawv leejtub Npam mam tibplhaw khiav tawmplaws da nraumzoov lawm ces tus neeg phem ntawv tibzag phom askas lavqab raug kiag Npam kavhlaub. Npam muaj hmoo khiav dim dua hauv havzoov lawm. Tus uas khoo yawm Hmoob Hawj thoojtxhij tua kiag thiab ces tus Hmoob Hawj tuag tamsim nrog Sooblwj lawm.

Ob tug neeg tua Sooblwj ntawv khiav rovqab mus dua havzoov awm ntev Nyiajphaj Hawj, lawv pab us nuvntses tau hnov phom nrov tag ces lawv mam rov los txog ces Sooblwj twb tuag lawm, tshuav niam Sooblwj tsis tau tuag, lawv mam hu Ntsuabpov Yaj tuaj nrhiav tau tus tub Npam Yaj hauv havzoov thiab coj leejniam mus tu tau 2 hmos. Leejniam tau piav raws li cov lus saum nov tag ces kuj tsis muaj tshuaj pab kho tau thiab ces nws thiaj ua ibsiab tuag nrog Sooblwj lawm ces lawv mam nqa nws rov los tso nrog Sooblwj ua ibke hauv nkawv tsev. Kev raug tua zaum ntawv tuag 3 leeg uake.


Txiajkuam Rovqab


Txiajkuam thiab Kos Lis, nkawv rov los txog ntua tsev ntawm ub zos Phavkheb xwb ces tsis muaj hmoo Kos Lis mob ko taw kiag lawm, tshuav Txiajkuam ibleeg lawm xwb, nws tau hais rau pojtubse tias yog tebchaws nyuaj no nej kavtsij khiav mus tsis txhob tos kuv no ces nws thiaj mus yaum kiag tau Nrajlis Vaj, Yaj Vaj thiab 2, 3 leeg tub hluas ces lawv muaj 6 leej rovqab loo mus li ooblwj hais. Lawv mus txog rau lub zos Najtheem ces lawv thiaj nce roob mus lawm nraum Sooblwj, lawv tabtom mus nto saum roob xwb, ces muaj ib tug nees daj dua txawm nyoojlawslos ua heev-heev yuav tom lawv. Lawv 6 leej tau sibtw tua tus need daj dua ntawv ua lawv cov muastxwv hauv phom tag tsis raug nws li, tabsis nws kuj ho tsis tom lawv, tibpliag xwb ces nws txawm khiav kiag lawm. Lawv tau taug roob mus txog rau ntawm ib lub dawm ces Nrajlis Vaj ho rov pom dheev 2 tug lau nraj dawbpaug tibsaug khiav nws lam txais tua tib pom xwb uaciav ib tug vauhlo lawm, ces muaj ib tug tig loo rovqab los khaws tus tuag kwv.

Txiajkuam thiab Nrajlis, nkawv 2 leeg mam txais tua tib tsaug phom rau tus ntawv tuag kg es wv us ws tu oj los saib 2 tug nraj kuj pvlej raug muastxwv tbsi,tabsis lawv kuj tau poobsiab heev tias ibtxwm yeej tsis tau pom dua nraj txawj los kwv tus tuag li ntawv ib zaug li ces lawv thiaj xav tias tua tuag lawm ces nqa mus rau Sooblwj thiab piav rau nws seb yog tim dabtsi thiaj ua li ntawv no ces Yaj Vaj thiaj ua tus nqa 2 tug nraj ntawv. Lawv tau lav havzoov mus tshwm ntawm Sooblwj tsev nram qabtsibtaug hau ib tug menyuam kwjdeg ces muaj lawv 4 leegcia li mob kotaw heev mus tsis taus kev li lawm, sawvdaws ciali zaum hauv kwjdeg thiab tsis mus kev li lawm. Txiajkuam thiaj hais tias yog nej mus tsis taus kev lawm no nej nyob ntawm nov tos, cia kuv thiab Yaj, wb nqa nraj mus rau Sooblwj saib tso, wb mam rovqab tuaj tos nej.

Nkawv thiaj nqa 2 tug nraj taug kev nce os txog saum Sooblwj tsev ces uaciav lawv taws tswmciab ntsaiab, neeg zaum pawglug xwb tsis pom Sooblwj lawm. Txiajkuam nug tias nej ua dabtsi? Ntsuabpov Yaj thiaj nug nws tias, es koj tsis tau paub? Nws teb tias kuv tsis paub li ua yog ua dabtsi? Ntsuabpov thiaj rub kiag Txiajkuam tes mus qhia tias luag twb tuaj muab peb Niam, peb Txiv tua tuag tag lawm. Txiajkuam tau poobsiab nthav ces nws thiaj rovqab nug Ntsuabpov tias ua li nkawv nyob qhovtwg? Ntsuabpov qhia tias tseem nyob hauv txaj no ces nws thiaj nkag kiag mus xyuas hauv txaj uaciav Sooblwj, nkawv ob niamtxiv twb tuag tag lawm. Ntsuabpov thiaj hais rau Txiajkuam tias peb Niam, peb Txiv tuag tag lawm, ces kuv qhia nkawv tej lus rau koj paub tso, koj rovqab tsis txhob nyob. Ntsuabpov tau muab niam Sooblwj tej lus piav qhia rau Txiajkuam paub tag ces nws thiaj kom Txiajkuam coj lawv cov nrog mus ntawv rovqab los tsev lawm.


Cov Tua Sooblwj Tsevneeg


Lawv tua Sooblwj tuag tag ces tagkis kajntug, lawv 5 leeg ntawv mus tshwm rau ntawm lub zos Tiajqhib, lawv tseem hnav tsoostsho thiab kwv phom askas li tog Nyablaj. Lawv los so noj tshais tag ces lawv mam los mus dua Loojceeb lawm. Lawv tua tau Sooblwj zaum ntawv kuj tau nyiaj txog 1,000,000 kis thiab lawv kuj nce ib theem nom ntxiv ua rau lawv lub neej kuj zoo tau ib ntus.


Sooblwj Fimoo


Uantej thaum Sooblwj yuav raug tua, nws yeej paub lawm, nws tsis zoo hais qhia rau sawvdaws, nws tau seev rau cov neeg hais tias yog muaj ib hnub twg kuv raug xwmtxheej tuag, kom nej txhob rawm muab kuv samsab, nej ua siabntev ceev kuv lub tsho kom puv ib tsug (ib tsug yog kom puv 13 hnub li thaumub Sivyis mus lawm saum/qaumntuj es mam rovqab los rau hauv ntiajteb), kuv rov mus cuag Vajleejtxi seb nws yuav cia kom Hmoob txomnyem los tsis cia tso, yogtias Vajleejtxi hais tias cia kom Hmoob txomnyem es kuv rovqab no ces kuv mam ua tejyam txawv-txawv los rau sawvdaws pom tso mam muab kuv lub tsho mus samsab. Hos yogtias Vajleejtxi tsis cia Hmoob txomnyem es tseem kom kuv yuavtsum rovlos nyob dua no ces kuv mam sawv rovlos.

Thaum Sooblwj nkawv ob niamtxiv tau tuag, tsuasyog txojsia tu tsis ua pa lawm xwb, lub ntsejmuag nyob tshiabkhiv li qub tsis ntshaus, lawv zov nkawv twb tsis tau puv li tsug ces muaj ib hmos tsausntuj txog ntu 9 thaus xwb ces sawvdaws txawm hnovmuaj ib lub suab rov qeeg nkaws saumntuj los, sawvdaws tau tawmplaws mus xyuas ces pom ib lub hnubqub poob nthav saumntuj ncajqha los rau tim lub tsev kheej, nws poob los txij nkaus cov ntsis ntoos xwb ces nws txawm tawg kiag ua 2 lub lawm, 2 lub ntawv, 1 lub los poob rau 1 sab tsev kheej, tibpliag xwb ces 2 lub ntawv txawm cig plaws sawvtsees ntawm 2 sab tsevkheej tuaj nto plaws ntsis ntoo xwb ces nkawv rov los nkaus ua ib lub tshoom rovqab mus txog ib nta ntuj ces tawg rhe ua 4 lub, 1 lub ya mus dua qabteb, 1 lub ya mus dua qaumteb, 1 lub yas mus dua hnubtuaj, hos 1 lub ya mus dua hnubpoob, tagnrho ces ntujtsaus ntais tsis pom dabtsi li lawm.

Lawv rovlos hauv tsev ces Sooblwj thiab niam Sooblwj, nkawv ob lub tsho ntshaus ntshov lawm ces tagkis kajntug nkawv 2 lub tsho lwj tsus lawm tiag ces cov neeg tuaj zov nkawv thiaj ua ibsiab coj nkawv ob lub tsho mus samsab raws moojkav mojcoj los ntawm Sooblwj tau qhia tseg.


Xyeem Fimoo ntawm Sooblwj Pivlus li cas


Sooblwj raug tua tuag tsis tau ntev txog ntua rau lub 5 hlisntuj, xyoo 1975 xwb ces 2 tognomtswv Nplog haujfim tau tagnrho xwb, lawv pib ncaws Hmoob kom tawm hauv lub tebchaws, ua rau pejxeem Hmoob tau raug kev tsimtxom ntawm 2 tog Nplog rawsnraim li tej kev qhia ntawm Sooblwj thiab lawv tau thojnam mus txhua txoj kev rawsnraim li hnub nws rov saum ntuj los xyeem rau lawv cov zov nws lub tsho tau pom tsis txawv ib qho kiag li. Tabsis tseem tshuav cov lus qhia lawm tomntej yuav yog hnub twg los tsis paub, vim tej lus qhia ntawm nws muaj rawsnraim li sau tseg hauv no lawm mas thiaj tau muaj coj los teebtxheeb ua kev kawm rau tibneeg hauv ntiajtej tau paub.
Posted Image#73
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Nyobzoo txhuatus,


Niam Ntawv Sooblwj Yaj zaj keebkwm los xaus li no lawm xwb.  

Thaumkawg no, peb thov uatsaug rau William A. Smalley, Txiajkuam Vaj, thiab Nyiajyig Yaj, lawv uas tau siv sijhawm, kev tshawbfawb los sau tau phau keebkwm no rau menyuam Hmoob (tibneeg) tau kawm thiab khaws tseg.

Tsis hais leejtwg, yog tau hnov, nyeem, kawm paub txog Niam Ntawv Sooblwj Yaj zaj keebkwm lawm, thov kom muaj kev hlub tshua, txhawbnqa txog nws, raws li nws lub luag haujlwm tau los theejkaj thiab pab peb Hmoob kom muaj ntaubntawv thiab lwmyam ntxiv.


Li no xwb, thov kom txhuatus nyobzoo, kabntsab.

:)

#74
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,287 posts
Reputation: 75
Excellent

View PostKoobpheej, on Aug 26 2009, 05:34 AM, said:

Vamntxawg,


Koj xav cam txog Xeem Xais thiab Nyav los yeej tau.  Tiamsis kom koj ncoqabntsoov tias kuv twb yeej PROVE tau kuv li rau koj saib lawm.  Kuv xav thov kom koj PROVE kom tau koj li tias XEEM XAIS yog Nplog thiab nws Rabntaj loj li ib lub pobtsuas nyob qhovtwg?

-  Vamntxawg, raws li qhov koj hais txog ntawm Xeem Xais rabntaj loj li lub pobtsuas.  Qhov no, tejzaum, thaumub, lawv muab lub pobtsuas ntawv coj los txhaug/txua ua nws rabntaj tau ua phuavpheej tseg xwb.

For EX:

-  Nyob Thaibteb, twb muab cov ZEB/TSUA cimtxheej txog Nkaujntsuab thiab Nraugnab, nkawv puab tseg nkawv qhov chaw tsim noobneej cia.

Tej no, nws tsuas ntausnqi thiab qhia tau tias, yog zeb cimtxheej puab tseg cia ua puavpheej no xwb.  Yuav kom nws yog li mas tsis yog thiab tsis muaj nawb.  Vim keebkwm yeej tsis tau hais li.

Vamntxawg, tejzaum, koj yeej tsis nyeem ntawv tiag, koj thiajli tsis paub.  Hais txog ntawm Vajleejtxi, thiab nws cov tub, yeej muaj qhia nyob rau hauv cov keebkwm no.  Tiamsis cia kuv mam li qhia koj los tau, tsis ua li cas.

Vajleejtxi, nws yog tus VAJ kav tagnrho txhuayam (everything).  Yesxus yog nws tus tub, tiamsis Yesxus nyob lub meejmom (XAAB) siab dua peb ces nws yog Vajleejtub.  Peb los yeej yog Vajleejtxi tej metub, menyuam tibsi, tiamsis peb yog cov dogdig li uas "Goverment System" muaj ib ua neej/neeg.

Vamntxawg, koj yeej hais tsis yuamkev, lub ntiajteb no, nws tsis tau hais tias nyuamqhuav muaj/yog 3,000 xyoo li ibtxij thaum dej nyab zaum ib lossis zaum ob no los nawb.  Nws muaj ntau tshaj 3,000 xyoo lawm, nws tshaj li millions xyoo lawm xwb.  Tiamsis, qhov kuv hais 3,000 xyoo mas tsuas yog txij li thaum dej nyab tag, es ntuj pib dua neej/tiam tshiab.  Es los txog tavno nyuamqhuav muaj li ntawm 3,000 xyoo no xwb.  Tabsis lub xyoo ntuj thaum xeebtxawm los mas ntau/ntev heev lawm.

Kuv zaj, Nkaujiab thiab Nraugoo, tsis yog noj txiv txhaum nawb.  Nws yog NAB hais lus ntxias dag nkawv, ces nkawv thiajli mus hais lus txhaum rau Vajleejtxi.  Yog li Vajleejtxi thiajli muab nkawv tso los rau ntiajteb li qhov nkawv tau hais thiab qhov uas Vajleejtxi twb yeej tau tsim nkawv txoj lwjlwg ua neej rau nkawv lawm.

Vamntxawg, yogtias koj xav paub ntau no, mus nyeem ntawm qhov link no mas:

http://www.hmongza.c...showtopic=26023

Vamntxawg, koj ua tib zoo nyeem, koj thiajli nkagsiab zoo nawb mog.  Yogtias tshuav qhovtwg koj tsis nkagsiab no los ua zoo sib nug, kuv mam pab koj li qhov kuv pab tau.

:)
KOOBPHEEJ,KUV HNOV IB ZAJ DABNEEG HAIS TXOG XEEMXAIS KHAWB KAB TXIA ZIAM(KAB NPIS) NYOB RAU LUB XEEV XEEV KHUAM THIAB TSEEM HNOV TIAS NIAJ HNUB NO LUB QHOV KAB TXIA ZIAM (KAB NPIS) NTAWD TSEEM NYOB NO. PUAS MUAJ LEEJ TWG TAU POM DUA LOS PAUB TIAS NYOB RAU CHEEB TSAM TWG TIAG NE?
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#75
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,287 posts
Reputation: 75
Excellent

View PostKoobpheej, on Aug 27 2009, 09:58 PM, said:

Nyobzoo txhuatus,


Niam Ntawv Sooblwj Yaj zaj keebkwm los xaus li no lawm xwb.  

Thaumkawg no, peb thov uatsaug rau William A. Smalley, Txiajkuam Vaj, thiab Nyiajyig Yaj, lawv uas tau siv sijhawm, kev tshawbfawb los sau tau phau keebkwm no rau menyuam Hmoob (tibneeg) tau kawm thiab khaws tseg.

Tsis hais leejtwg, yog tau hnov, nyeem, kawm paub txog Niam Ntawv Sooblwj Yaj zaj keebkwm lawm, thov kom muaj kev hlub tshua, txhawbnqa txog nws, raws li nws lub luag haujlwm tau los theejkaj thiab pab peb Hmoob kom muaj ntaubntawv thiab lwmyam ntxiv.


Li no xwb, thov kom txhuatus nyobzoo, kabntsab.

:)
KOOBPHEEJ,UA TSAUG NTAU RAU KOJ TAU SIV KOJ LUB SIJHAWM MUAJ NUJ NQIS LOS SAU NIAMNTAWV YAJ SOOBLWJ LI KEEB KWM RAU PEB ME NYUAM HMOOB NYOB THOOB NTIAJ TEB TAU NYEEM KOM PEB TAU PAUB TXOG NIAMNTAWV LUB KEEBKWM THIAJ NES LI PEEVXWM.
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#76
Guest_vamntxawg_*

Guest_vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTUSZOOPHOOJYWG, on Aug 27 2009, 11:42 PM, said:

KOOBPHEEJ,KUV HNOV IB ZAJ DABNEEG HAIS TXOG XEEMXAIS KHAWB KAB TXIA ZIAM(KAB NPIS) NYOB RAU LUB XEEV XEEV KHUAM THIAB TSEEM HNOV TIAS NIAJ HNUB NO LUB QHOV KAB TXIA ZIAM (KAB NPIS) NTAWD TSEEM NYOB NO. PUAS MUAJ LEEJ TWG TAU POM DUA LOS PAUB TIAS NYOB RAU CHEEB TSAM TWG TIAG NE?

Tuszoophoojywg,  lub qhov kab bi nyob ntawm xasthoo los mas,  tus ko taum txhob ces yog ib tsob ntoo loj loj,  hos pawg bleb ces yog ib lub tsua, lawv hu ua pham cibnai,  kuv tsis tau mus kom txog ze ze seb zoo li cas,  tabsi kuv kuj tuaj deb pom lawm thiab.

#77
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,287 posts
Reputation: 75
Excellent

View Postvamntxawg, on Aug 28 2009, 03:03 AM, said:

Tuszoophoojywg,  lub qhov kab bi nyob ntawm xasthoo los mas,  tus ko taum txhob ces yog ib tsob ntoo loj loj,  hos pawg bleb ces yog ib lub tsua, lawv hu ua pham cibnai,  kuv tsis tau mus kom txog ze ze seb zoo li cas,  tabsi kuv kuj tuaj deb pom lawm thiab.
VAMNTXAWG,UA TSAUG NTAU UAS KOJ TUS UA TIJ TSEEM TUAJ QHIA RAU KUV PAUB THIAB OS NAWV. TAM LI ZAJ DAB NEEG XEEMXAIS UAS KUV TAU HNOV LOS NTAWM KUV TXIV TUS PHOOJYWG NPLOG PIAV MAS RAWS LI NO. ZAJ DABNEEG YUAV NTEV HEEV LI MAS MUAB PIAV KOM LUV. IB NIAM POJNTSUAM UAS YOG NYOB HAUV LUB MOOS UAS NIM NO HU UA LUANG PRABANG NO YUG TAU XEEMXAIS. XEEMXAIS LAWV MUS TUA NYAV RAU XEEV TEB CES MUAJ IB TUG KAB NPIS UAS TAU ZOO LOOJ MEM CES CIA LI LOJ HEEV LI. TUS KAB NPIS NO TXAWM PIB TOM NEEG NOJ THIAB CES XEEMXAIS LAWV THIAJ LI MUS KHAWB NO. NOV MAS TSUAS YOG KUV PIAV RAWS LI TUS NPLOG  PIAV XWB.
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#78
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKoobpheej, on Aug 26 2009, 05:34 AM, said:

Vamntxawg,


Koj xav cam txog Xeem Xais thiab Nyav los yeej tau.  Tiamsis kom koj ncoqabntsoov tias kuv twb yeej PROVE tau kuv li rau koj saib lawm.  Kuv xav thov kom koj PROVE kom tau koj li tias XEEM XAIS yog Nplog thiab nws Rabntaj loj li ib lub pobtsuas nyob qhovtwg?

-  Vamntxawg, raws li qhov koj hais txog ntawm Xeem Xais rabntaj loj li lub pobtsuas.  Qhov no, tejzaum, thaumub, lawv muab lub pobtsuas ntawv coj los txhaug/txua ua nws rabntaj tau ua phuavpheej tseg xwb.

For EX:

-  Nyob Thaibteb, twb muab cov ZEB/TSUA cimtxheej txog Nkaujntsuab thiab Nraugnab, nkawv puab tseg nkawv qhov chaw tsim noobneej cia.

Tej no, nws tsuas ntausnqi thiab qhia tau tias, yog zeb cimtxheej puab tseg cia ua puavpheej no xwb.  Yuav kom nws yog li mas tsis yog thiab tsis muaj nawb.  Vim keebkwm yeej tsis tau hais li.

Vamntxawg, tejzaum, koj yeej tsis nyeem ntawv tiag, koj thiajli tsis paub.  Hais txog ntawm Vajleejtxi, thiab nws cov tub, yeej muaj qhia nyob rau hauv cov keebkwm no.  Tiamsis cia kuv mam li qhia koj los tau, tsis ua li cas.

Vajleejtxi, nws yog tus VAJ kav tagnrho txhuayam (everything).  Yesxus yog nws tus tub, tiamsis Yesxus nyob lub meejmom (XAAB) siab dua peb ces nws yog Vajleejtub.  Peb los yeej yog Vajleejtxi tej metub, menyuam tibsi, tiamsis peb yog cov dogdig li uas "Goverment System" muaj ib ua neej/neeg.

Vamntxawg, koj yeej hais tsis yuamkev, lub ntiajteb no, nws tsis tau hais tias nyuamqhuav muaj/yog 3,000 xyoo li ibtxij thaum dej nyab zaum ib lossis zaum ob no los nawb.  Nws muaj ntau tshaj 3,000 xyoo lawm, nws tshaj li millions xyoo lawm xwb.  Tiamsis, qhov kuv hais 3,000 xyoo mas tsuas yog txij li thaum dej nyab tag, es ntuj pib dua neej/tiam tshiab.  Es los txog tavno nyuamqhuav muaj li ntawm 3,000 xyoo no xwb.  Tabsis lub xyoo ntuj thaum xeebtxawm los mas ntau/ntev heev lawm.

Kuv zaj, Nkaujiab thiab Nraugoo, tsis yog noj txiv txhaum nawb.  Nws yog NAB hais lus ntxias dag nkawv, ces nkawv thiajli mus hais lus txhaum rau Vajleejtxi.  Yog li Vajleejtxi thiajli muab nkawv tso los rau ntiajteb li qhov nkawv tau hais thiab qhov uas Vajleejtxi twb yeej tau tsim nkawv txoj lwjlwg ua neej rau nkawv lawm.

Vamntxawg, yogtias koj xav paub ntau no, mus nyeem ntawm qhov link no mas:

http://www.hmongza.c...showtopic=26023

Vamntxawg, koj ua tib zoo nyeem, koj thiajli nkagsiab zoo nawb mog.  Yogtias tshuav qhovtwg koj tsis nkagsiab no los ua zoo sib nug, kuv mam pab koj li qhov kuv pab tau.

:)

koobpheej, Koj zaj nkauj iab nraug oo ces yeej tsis txawv Adam thiab Eve zaj kiag li, tsuas txawv ntawm qhov nab mus dag rau huab tais ntuj xwb txhais tau hais tias koj zaj tsis muaj meaning nawb.(meaningless)

tsob txiv= txhais tau hais tias yog family tree
lub txiv txhaum= yog daim nqaij plees
tus nab = yog kev xav, kev li hiam,  kev ntshaw thiab ntau ntau......yam.  nab yog neeg lub siab li hiam
tus dej = yog ciam teb cia chaw or king(huab tais)
cov pobzeb liab thiab ntsuab koj yuav pom nyob ntawm king lub kaus mom,  king muaj kev lim hiam,  king yuav txeeb suav daws ntiag tug.

Yog Adam thiab Eve txhob noj lub txiv thaum = yog Adam thiab eve txhob sib deev ces yeej tsis muaj neeg puv ntiajteb ces tsis muaj huab tais(tus dej)(ciam dej ciam av) tsis muaj kev sib ntau sib tua.  Kuv txhas tsawg tsawg xwb nyaj koj nkag siab lawm.  Qhov kausmausniv hais tias av tsis muaj leej twg tug ces yog los ntawm Mausxej zaj tsim ntuj tsim teb no los ntag.  nej pheej xav hais tias Mausxej coj vajtswv no lov?  Mausxej yog thawj thawj tug Atheisim.  Mausxej thiaj hais tias kom txhob ntseeg dab tsi hlo li,  ntseeg lub ntuj daim av xwb, txhob puab mlom tooj mlom hau los teev,  yog li Mausxej thiaj sau 10 nqe kev cai los tswj mws haiv neeg xwb,  koj ntseeg 10 nqe kev cai(laws) no xwb ces koj yeej yog neeg zoo lawm,  leej twg coj tsis tau lam yuam cai ces mausxej tua kiag pov tseg xwb.

Hmoob zaj nkauj iab nraug oo raug qhuas los ntawm cov kawm ntawv siab, kawm xamxabnam.  tsis yog ib leeg qhuas xwb.   3 -4 yam kev kawm ntawv siab qhuas,  tus txiv plig kiag twb qhuas.  Hmoob zaj taw kev coj mus kuaj tag raug lwm haiv neeg quas.

Koobpheej nyaj koj paub hmoob zaj taw kev lawm ces kuv tsis piav ntau,  qav kaws yog tub txib ntawm huab tais ntuj,  qav kaws twb qhia ncaj hais tias ntiajteb nqaim heev, kom txhob tsim noob neej(sib kuv phem) av thiaj txaus neeg nyob,  nqav kaws muab tus hneev nyuj thiab hneev nees los ua piv txwv,  neeg tsis ntseeg,  neeg mus ntseeg dav thaum neeg coob zuj zus lawm tsis muaj caws nyob tiag, ces thaum no sib txeeb av, sib ntau sib tua, Peb hmoob tsis tau hais tias ntxwg nyoog yog peb tus vajtswv,  hmoob hu hais tias ntxwg nyoog yog tus tub txiav plaub ntug loj saum ntuj xwb,  ib 100 yam kev rauj ntseg yog nws tuav xwb.  yog li ntxwg nyoog pom hais tias neeg xav yug xav tuag ntxwg nyoog thiaj muab neeg hloov ua nqaij ciab zib txa plaub mag,  ntxwg nyoog thiaj tso mob tso ntsaj los rau hauv ntiajteb.  Yog cia neeg nqaij tooj txa hlau, nqaij zeb txa tsua es neeg tsis txawj tuag ces niaj hnub no tsis muaj chaws tswj lawm, hauv hiav txwv los neeg puv tawm thiab poj?

Hmoob cov chivkeeb ntuj tsim teb raug hmoob tsis muab ua pajlug nawb,  hmoob hais ncaj ncaj,  lwm zaus mam hais txog lwm haiv neeg qhuas hmoob kev ua tshoob,  lub kau,  pe, txoj siv ceeb.

#79
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 12,972 posts
Reputation: 1,137
Excellent
Kuv nkees nyeem ntawv dhau lawm lau! Sau luv, tsis tas lus. Sau ntau, neeg nkees nyeem. "Tso quav nruab nqhuab los txhaum. Tso quav duab dej los txhaum!" :(

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#80
Guest_Guest_fathernature_*_*

Guest_Guest_fathernature_*_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on Aug 29 2009, 11:02 PM, said:

koobpheej, Koj zaj nkauj iab nraug oo ces yeej tsis txawv Adam thiab Eve zaj kiag li, tsuas txawv ntawm qhov nab mus dag rau huab tais ntuj xwb txhais tau hais tias koj zaj tsis muaj meaning nawb.(meaningless)

tsob txiv= txhais tau hais tias yog family tree
lub txiv txhaum= yog daim nqaij plees
tus nab = yog kev xav, kev li hiam,  kev ntshaw thiab ntau ntau......yam.  nab yog neeg lub siab li hiam
tus dej = yog ciam teb cia chaw or king(huab tais)
cov pobzeb liab thiab ntsuab koj yuav pom nyob ntawm king lub kaus mom,  king muaj kev lim hiam,  king yuav txeeb suav daws ntiag tug.

Yog Adam thiab Eve txhob noj lub txiv thaum = yog Adam thiab eve txhob sib deev ces yeej tsis muaj neeg puv ntiajteb ces tsis muaj huab tais(tus dej)(ciam dej ciam av) tsis muaj kev sib ntau sib tua.  Kuv txhas tsawg tsawg xwb nyaj koj nkag siab lawm.  Qhov kausmausniv hais tias av tsis muaj leej twg tug ces yog los ntawm Mausxej zaj tsim ntuj tsim teb no los ntag.  nej pheej xav hais tias Mausxej coj vajtswv no lov?  Mausxej yog thawj thawj tug Atheisim.  Mausxej thiaj hais tias kom txhob ntseeg dab tsi hlo li,  ntseeg lub ntuj daim av xwb, txhob puab mlom tooj mlom hau los teev,  yog li Mausxej thiaj sau 10 nqe kev cai los tswj mws haiv neeg xwb,  koj ntseeg 10 nqe kev cai(laws) no xwb ces koj yeej yog neeg zoo lawm,  leej twg coj tsis tau lam yuam cai ces mausxej tua kiag pov tseg xwb.

Hmoob zaj nkauj iab nraug oo raug qhuas los ntawm cov kawm ntawv siab, kawm xamxabnam.  tsis yog ib leeg qhuas xwb.   3 -4 yam kev kawm ntawv siab qhuas,  tus txiv plig kiag twb qhuas.  Hmoob zaj taw kev coj mus kuaj tag raug lwm haiv neeg quas.

Koobpheej nyaj koj paub hmoob zaj taw kev lawm ces kuv tsis piav ntau,  qav kaws yog tub txib ntawm huab tais ntuj,  qav kaws twb qhia ncaj hais tias ntiajteb nqaim heev, kom txhob tsim noob neej(sib kuv phem) av thiaj txaus neeg nyob,  nqav kaws muab tus hneev nyuj thiab hneev nees los ua piv txwv,  neeg tsis ntseeg,  neeg mus ntseeg dav thaum neeg coob zuj zus lawm tsis muaj caws nyob tiag, ces thaum no sib txeeb av, sib ntau sib tua, Peb hmoob tsis tau hais tias ntxwg nyoog yog peb tus vajtswv,  hmoob hu hais tias ntxwg nyoog yog tus tub txiav plaub ntug loj saum ntuj xwb,  ib 100 yam kev rauj ntseg yog nws tuav xwb.  yog li ntxwg nyoog pom hais tias neeg xav yug xav tuag ntxwg nyoog thiaj muab neeg hloov ua nqaij ciab zib txa plaub mag,  ntxwg nyoog thiaj tso mob tso ntsaj los rau hauv ntiajteb.  Yog cia neeg nqaij tooj txa hlau, nqaij zeb txa tsua es neeg tsis txawj tuag ces niaj hnub no tsis muaj chaws tswj lawm, hauv hiav txwv los neeg puv tawm thiab poj?

Hmoob cov chivkeeb ntuj tsim teb raug hmoob tsis muab ua pajlug nawb,  hmoob hais ncaj ncaj,  lwm zaus mam hais txog lwm haiv neeg qhuas hmoob kev ua tshoob,  lub kau,  pe, txoj siv ceeb.


Vamntxawg,

koj hais yog lus kawg lawm  nawb, koj muaj  dabtsi zoo kavtsij tuaj  sau ntxiv, kuv yuav tuaj nyeem/ kawm nawb..

peb hmoob muaj ib zaj nkauj hlawv ntawv  hais li no,

ntiajteb ntshaw  qauv mob nrag  cais ntshaw  qauv tuag,  ntiajteb mus khaws niaj cab los pam xab, nrag cais mus
khaws txiv tsov los pam xau, ua qeej phlaub  mag  sawv mus pam xab  ua nruas  dua tau sawv mus pam xau, ntaus  cuaj qws nrov cuaj suab,  deg lis daws  ntxwj nyoog qab ntuj ntsuab, ntaus cuaj qws nrov cuaj zag  deg li daws ntxwj nyoog qab ntuj dag,  ntwj nyoog  thiaj tso tub txib tuaj saib  tub hu tuaj xyuas,  tub txib coj tub hu thiaj
rov mus hais rau ntxwj nyoog  hais tias,  yog ntiajteb ntshaw qauv mob nrag cais ntshaw  qauv tuag, mus khaws niaj cab los pam xab khaws txiv tsov los pam xau, ua qeej phlaub mag sawv pam xab ua nruas dua tau sawv pam xau, ntau cuaj qws nrov cuaj suab  thiaj deg lis daws ntxwj nyoog qab ntuj ntsuab, ntaus cuaj qws nrov cuaj zag thiaj deg lis daws ntxwj nyoog qab ntuj dag.. ntxwj nyoog thiaj muab phav puj qhib li phlawv zaj mob thiaj ri  lis hawv los poob thav ntiajteb txooj hauv zaub daw, yawm lejxib qaslaus mus khaws tau noj, thiaj ua mob ntxhia ntxis rau yawm lejqaslaus tej hlab plaw.. ntxwj nyoog thiaj  muab phav  npuag qhib lis phlo, zaj mob thiaj ri li ho los poob thav ntiajteb txooj hauv zaub iab, yawm lej xibqas laus mus khaws tau noj, thiaj ua mob ntxhia ntxis rau yawm lejxib qas laus tej hlab siab..

yawm lej xibqas laus mob tujtiag mob tsis zoo, nws hlab tsuj hlab npuag thiaj tu nrho tej npoo ncoo, yawm lej zibqas laus mob tujtiag mob tsis kaj, nws hlab tsuj hlab npuag tu nrho tej npoo txaj.....

kuv hais meme li no rau nej nyeem/ xav seb yog licas? kuv xav tias qhov kev txhaum/kev ploj kev tuag ntawd tsis yog ntxwg nyoog/ nab no, yog yus lob rov rau yus ris xwb no laiv.....