Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Keebkwm Sooblwj Yaj

88 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Keebkwm Sooblwj Yaj

Hmoob Niam Ntawv

Cag Chivkeeb

Thaum Soob Lwj tau nyob hauv lub zos Naj Gua, xyoo 1966, nws tau qhia rau Txhiaj Kuam Vaj uas yog nws ib leeg meyes tias tibneeg mas muaj Vaj. Nws yog Vaj Leej Txi tso kom nqis los Theejkaj thiab cev lus rau noobneej hauv lub ntiajteb. Nws raug los pheejxeeb ua neeg txog 2 zaug lawm. Thawj zaug nws thiaj mam muaj lub npe hu ua Txhiajsuav.

Vaj Leej Tub Uas Twb Los Lawm

Soob Lwj tau hais rau Txhiaj Kuam tias thaum uas Vaj Leej Txi tsim tau lub ntiajteb tiav tag. Nws tsim muaj noobneej nyob rau huav lub ntiajteb no lawm ces nws thiaj tso nws 12 leeg tub nqis los theejkaj thiab cev lus rau noobneej. Lawv 12 leeg tau sib hloo ntso los qhia thiab cev lus rau noobneej raws li Vaj Leej Txi tau txib. Lawv twb tau los pheejxeeb rau hauv haivneeg Hmoob txog 4 zaug lawm, yog suav raws xyoo Phabphuvthabcob mas zaum 1 yog xyoo 326 (217 B.C.) tau los xauvxeeb tsheej neeg xwb ces lwm haivneeg paub, luag tuaj ntiav neeg Hmoob tua tuag lawm. Zaum 2 yog xyoo 1269 (728 A.D.) tau los xauvxeeb tsheej neeg thiab ces twb raug luag lwm haivneeg tuaj tua tuag lawm. Zaum 3 yog xyoo 1300 (757 A.D.) kuj tau rov los pheejxeeb rau Hmoob dua. Hmoob tau ntshai ces muab tua tuag lawm. Thiab zaum 4 yog xyoo 1455 (912 A.D.), Vaj Leej Txi thiaj rov kom los pheejxeeb rau tsiaj yug ua neeg seb Hmoob puas yuav no ces thiaj tau los tsheej neeg rau tsiaj yug, Hmoob kuj tsis yuav tib yam li yav tag los lawm thiab. Hmoob tau tsis pub mis rau noj thiab tseem muab tua tuag lawm. Thaum tus tsiaj yug tau los ces cov neeg hauv lub zos ntawv paub, luag tau muab liam tias yog leej tswv deev tus tsiaj ntawv thiaj muaj, ces luag tau txiavtxim muab leej tswv tsiaj, leej menyuam thiab tus tsiaj tua tibsi lawm.

Thaum Vaj Leej Txi pom tau tias Hmoob yog ib haivneeg twmxeeb tsis paub txog tej kev cawmseej ntawm Vaj Leej Txi lawm ces nws thiaj tau muab Hmoob rautxim kom txomnyem txaus tso, nws mam rovqab txib dua lwm leej los cev lus thiab cawm lawv. Hmoob tau raug Vaj Leej Txi rautxim los txog rau xyoo 2500 (1957 A.D.) lub txim mam tag.

Vaj Leej Txi Xaiv Ib Leeg Tub Theejkaj

Hmoob lub txim yuav tag ces Vaj Leej Txi thiaj tau hu lawv 12 leeg tub los zaum puag ncig nws, thiab yuav tso ib leeg los rau hauv lub ntajteb. Vaj Leej Txi tau nug lawv tias leejtwg yeemthaj nqis mus cawm Hmoob thiab Pubthawj lawm hauv ntiajteb? Lawv txawm teb rau Vaj Leej Txi tias Hmoob thiab Pubthawj siab luv hwv, peb tsis kam mus lawm. Vaj Leej Txi tau hais tias Hmoob lub txim twb yuav tag ces yuav tsum uantej mus. Thaum kawg Vaj Leej Txi tau hais tias cia kuv muab nej tshau 3 zaug, yog leejtwg dhau ces leej ntawv yuavtsum raug mus. Vaj Leej Txi thiaj tau muab lawv tshau li hais, nws tshau thawj zaug ces dhau 6 leej, nws rov muab lawv 6 leej ntawv tshau dua zaum 2 ces txawm dhau lawv 3 leeg uas yog Leej 7, 8, thiab 9 lawm xwb. Nws mam rovqab muab lawv 3 leeg tshau dua zaum 3, ces txawm dhau tau Yawg 9 tib leeg lawm xwb. Vaj Leej Txi thiaj tau cob thivmeem thiab tso kom nws nqis los cev lus thiab cawm Hmoob thiab Pubthawj hauv lub ntiajteb no. Nws tau tshuamzeem rau Vaj Leej Txi tias 2 haivneeg nov twmxeeb heev, thov Vaj Leej Txi muab Phajhauj rau nws coj mus qhia uantej kom lawv txawj mas thiajli yuav cev tau Vaj Leej Txi tej lus rau lawv, tabsis kom muab tus qauv Phajhauj hom qhia 7 hnub xwb txawm kawm txawj lawm mas Hmoob thiab Pubthawj thiaj li yuav kawm. Vaj Leej Txi kuj tau thajtsob li hais, thiab teb rau nws tias “koj nqis uantej mus pheejxeeb tsheej neeg tso kuv mam kom koj 2 leeg kwv nqa Phajhauj lawv qab los rau koj qhia rau Hmoob thiab Pubthawj,” Vaj Leej Txi tau muab thivmeem cob rau nws lawm ces kawg nws raug uantej nqis los pheejxeeb kom tsheej neeg tso, nkawv mam li lawv qab los nrhiav nws.

Soob Lwj Lub Neej Xeeb Thawj Zaug Hauv Ntiajteb

Thaum nws nqis los pheejxeeb thawj zaug ces txawm los tsheej tub rau ib nkawg niamtxiv Hmoob. Nws xauvxeeb puv 3 tagkis ces nws niam thiab txiv tau tisnpe rau nws hua ua Lwj, tomqab uas nws twb hlob loj tiav txiv muaj pojtubse lawm ces nws niamtais thiab yawmtxiv thiaj ho tuaj tisnpe laus rau nws hu ua Soob Lwj. Nws los ua neej nyob twb muaj tubki txog 5 leeg menyuam, 3 leeg tub, hos 2 leeg ntxhais, nws kuj tseem ncoqabntsoov Vaj Leej Txi tej lus uas kom nws nqis los Theejkaj noobneej tabsis nws tos tau ntev heev lawm tsis pom nws 2 leeg kwv nqa Phajhauj lawv qab los ces nws thiajli tau muab lub tsho Soob Lwj hle tseg cia tso rovqab mus nug Vaj Leej Txi dua seb yog tim li cas nkawv thiaj tsis lawv qab los. Nws tau hle lub tsho Soob Lwj tseg cia ces nws rovqab mus yuamkev thawj ua ib tug Twmtswb nyob hauv havzoov lawm xwb. Nws raug ua Twmtswb tau ntev xyoo hle tsis tau lub tsho Twmtswb tseg li lawm ces nws mam ncoqab txog tias yuavtsum yog Hmoob pab mas thiajli yuav hle tau nws lub tsho Twmtswb. Nws tau tos txog lub caij Hmoob cog tau pobkws siav ces nws thiaj los rau ntawm Hmoob ib thaj teb pobkws. Nws tau los ntov pobkws noj, thiab mus tshom qos pem luag teb noj no nws txawm ho tshom pom ib hub nyiaj tshuabpheej uas yog thaumub muaj neeg tau faus tseg. Nws tau noj qos tsau ces thiajli mus ntaus zes pw rau ntawm ib zeeg tiaj xyoob taubqeeg. Nws ntaus tau zes pw rau ntawv ces thiajli pheej rovqab mus ntov pobkws noj thiab rovqab los pw lub qub zes xwb. Muaj ib hnub leej tswv teb tau tuaj xyuas pobkws ces thiajli pom nws ntov pobkws noj tshiabkhiv, leej tswv teb tau keebneev mus txog ces nws tsis khiav, luag tau tua nws tuaj thiajli hle tau lub tsho Twmtswb tsotseg.

Soob Lwj rov mus txog saum Vaj Leej Txi, ciav nws 2 leeg kwv tseem nyob sauv. Vaj Leej Txi tau nug nws tias “tim li cas koj tsawm siv rov los?”

Nws tau teb tias, “kuv mus, tos ntev heev lawm tsis pom nkawv lawv qab mas kuv thiajli rov los nug xwb.”

Vaj Leej Txi tau teb tias, “tsis tau txog caij, koj kavtsij rovqab mus dua, thaumtwg txog caij, kuv mam li kom nkawv lawv koj qab.”

Vaj Leej Txi tau txhib li ces nws thiajli tau rovqab los pheejxeeb ua neeg dua zaum 2.

Soob Lwj Kev Pheejxeeb Zaum 2

Nws tau los pheejxeeb rau hauv haiv Hmoob thiab haiv Pubthawj. Nws xauvxeeb rau thaum lub 9 hlisntuj, xiab 15, xyoo 1929, nyob rau ntawm lub zos Fibtoos hauv tebchaws Nyablaj. Nws tau tsheej tub rau Txiv Nraug Txoovcib Yaj thiab Niam Nkauj Koo nkawv, nws txiv yog Hmoob, nws niam yog Pubthawj. Nws xauvxeeb puv 3 tagkis, nws niam thiab txiv tau tisnpe rau nws hu ua Suav Yaj. Nws tsheej tub tsis tau puv xyoo ces nws txiv Txoovcib tau raug Dabntxaug tom ua mob tuag lawm thiab tomqab no los leej niam kuj tau tuag lawm.

Soob Lwj nyob hauv lub zos Pibtoos tau 3 lub xyoo, ces nws ob leeg tijlaug uas yog Kuam Yaj thiab Txiajtswb Yaj nkawv tau coj nws tsivtawm Fibtoos los mus raws nws Yawg Xaivlaub Yaj thiab cov txivntxawm uas yog Pajyeeb Yaj thiab Nkajxeeb Yaj nyob rau sab tebchaws Nplog, hauv lus zos Fibles. Nws los nyob hauv lub zos Fibles tau muaj 3 xyoo, ces nws txivntxawm Pajyeeb Yaj tau coj tagnrho lawv cuab kwvtij tsiv los mus nrhiav teb ua nyob rau ntawm lub zos Fibkhav. Lawv los txoos nyob ntawm tau muaj 3 lub xyoos, nws txivntxawm Pajyeeb Yaj tau raug tua tuag, ces nws txivntxawm Nkajxeeb Yaj thiaj tau coj tagnrho lawv cuab kwvtij tsiv mus nyob rau ntawm lub zos Thabhas hauv Nyablaj tebchaws. Lub sijhawm ntawv nws tabtom yuavluag muaj 9 xyoos thiab ris taus ib pob pam tsiv los mus rau ntawm lub zos Thabhas. Nws los nyob rau hauv lub zos Thabhas tau muaj 3 xyoos xwb, ces nws tijlaug Kuam Yaj tau raug tua tuag lawm thiab, ces tshuav nws thiab nws leej tijlaug Txiajtswb nrog nws yawg Xaivlaub thiab txivntxawm Nkajxeeb nyob lawm xwb, tau tsis ntev tomqab ntawv, ces nws yawg Xaivlaub thiab nws txivntxawm Nkajxeeb kuj tau tuag tibsi lawm.

Soob Lwj tau ua ntsuag nyob hauv lub zos Thabhas hloj loj tiav nraug. Nws tau mus yuav Paj Xyooj nyob lub zos Tshuantaiv los ua pojniam, nws yawmtxiv hu ua Txoojmaiv Xyooj, hos nws niamtais hu ua Ntxhais Lauj. Nws yuav Paj Xyooj los kibcuab rau hauv lub zos Thabhas tau muaj 1 xyoos xwb, ces nws tau coj pojniam tsiv mus raws niamtais thiab yawmtxiv, nws tau mus ua tsev nyob rau ntawm lub zos Phatam ze rau ntawm lub zos Tsuantaiv, yog mus kotaw 2 thaus xwb txog rau ntawm nws yawmtxiv zos lawm. Nws lub neej muaj tubki lawm ces nws niamtais thiab yawmtxiv thiaj ho tisnpe laus rau nws hu ua Txhiajsauv Yaj. Nws tau nyob rau ntawv txog 3 xyoos xwb, nws tsis nyiam nyob ces thiajli tau tsuv rovqab mus nyob lub qub zog Thabhas dua. Soob Lwj rovqab mus nyob hauv lub zos Thabhas txog rau xyoo 1959, ces nws 2 leeg kwv thiajli mam nqa Phajhauj los qhia rau nws raws li tej kev tau tshwmsim muaj hauv lub zos Thabhas.

Edited by Koobpheej
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koobpheej,

Ua tsaug koj tuaj tso cov lu nov rau neeg ntiaj teb kom s/d paub txog, tabsi neeg ntiaj teb lub hlwb tseem tsawg heev yog li luag thiaj cia kom hmoob txom nyem kom kawg thiab quaj los kua muag ntshav tso.

Koj hais txog lub khaubzeeg cua, vim txog lub caij luag teem tseg lawm, saum ub luag tsua ua huab ua cua los qhia neeg ntiaj teb xwb. Li no nws tus txiv thiaj paub tias yuav tswm sim dabtsi yuav tau mus tsev thiaj hais li rau nws pojniam.

Edited by Koobpheej
Thovtxim, kuv muab koj qhov QUOTE lwv lawm, vim nws ua daim page ntau/ntev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vaj Leej Txi Xa Phajhauj

Soob Lwj mus luaj tau ib thaj teb npleg, txog rau thaum lub 4 hlisntuj tomqab hlawv teb tag, nkawv nkawm niamtxiv tau mus them teb thiab ua tsev teb npaj tos yuav cog nplej. Nkawv mus them tau 2 hnub teb thiab txog rau hnub 3 sawvntxov, nws tau hais rau nws pojniam tias: kuv sawv ntxov uantej mus tua nas lawm, koj ua tau tshais siav tso koj mam ntim lawv qab mus rau kuv noj no ces nws txawm npaj mus lawm. Paj Xyooj uas yog Niam Soob Lwj ua tau tshais siav, nws tau ris tshais lawv qab mus. Thaum nws mus txog tom ib nrab ke, muaj I blub khauvzeegcua cia li los raug nws, ua rau nws ntog looj hlias tsis ncoqab tau ib tavsu, nws mam xeev rov los, nws thiajli mam ncoqab tias yog nws tuaj mus lawm tom teb, nws saib no ciav kawm tshais tseem tsis tau nchuav ces nws thiaj khaws kawm tshais ris mus dua. Thaum Paj Xyooj mus txog rau tom teb, Soob Lwj tau cem thiab nug nws tias, “tim li case s koj thiajli yuav tuaj lig ualuaj, twb tavsu dua lawm’es koj tsee ho yuav tuaj ua dabtsi?”

Nws tau teb tias, koj tsis txhob rawm maj cem tos kuv hais tas tso koj yuav cem mam ho cem, nws thiajli qhia raws nkaus li qhov uas nws tuaj raug tom kev rau Soob Lwj nloog tag. Thaum Soob Lwj tau hnov nws pojniam cov lus lawm, nws kuj tau txhawj thiab poobsiab ces nws txawm hais rau nws pojniam tias hnub no wb tsis txhob ua teb, wb rovqab mus tsev, thiab ua ib thaj neeb saib lub khauvzeegcua raug koj ntawv seb yog dabtsi tso, lwm hnub wb mam li rovqab tuaj ua teb. Ces nkawv txawm rov los tsev lawm.

Soob Lwj Hnov Vaj Leej Txi Hais

Hnub tomqab kajntug txoog, Soob Lwj sawvntxov los teeb twj, npaj tsawv seb leej txiv neeg twg li loojlooj thiaj yuav tshuaj tau lub khaubzeegcua uas nag hmo raug nws pojniam tom kev. Thaum nws tab tom npaj tau thiab zaum ntua yuav tsawv neeb xwb ces txawm hnov ib lub suab lus nrov saum ntug tuaj tias, “koj tsis txhob tsawv neeb, yog kuv xa koj 2 leeg kuv los pab koj xwb, koj tsis txhob poob siab, txij hnub no mus mas koj tsis txhob nrog koj pojniam pw thiab kom nws tsis txhob tawm rooj mus ua teb kom caiv mus txog rau hnub koj 2 leeg kwv pheejxeeb tsheej neeg, koj cia li mus npaj twj kublub xyoob los cia haus yeeb xwv thiaj sib cev lus tau thiab mus tsa ib lub tsev kheej nrog ib tug pejthuam, nrhiav tswmsiab, pajntoos los teevhawm, tsob kuankaj thiab hais ntawv tseg, npaj kom txawmpeem yuav muaj neeg nqa Phajhauj los rau koj.”

Thaum nws hnov lus li no tagnrho nws thiajli xam nciglees ua cast sis pom neeg nyob qhovtwg li, nws thiaj xav dheev txog lolus tej laus hais tias ntxoojvwg ces ua li no ntshe tsam lam yog pob, nws tau poobsiab nthav, cas nws cia li raug ntaus 3 tawgncuav rau ntawm nws sab phlu ua hnubqub ya liabvog. Nws rov hnov dua ib lub suab hais saum ntuj tuaj tias, “kuv yog Vaj Leej Txi, yog koj Leej Txi uas tau tso koj los pheejxeeb ua neeg nyob rau ntiajteb no lawm, tsis yog ntxoojvwg, koj yuavtsum ua raws nkaus li kuv cov lus hais.”

Nws thiaj xav ib pliag rau huv nws nruab siab tias, kuv txomnyem ua luaj no es yogtias cov lus no muaj tseeb tiag’es kuv yuav ua li cas ua tau, yabyeeb los kuj tsis muaj, nplej los twb yuav txog caij cog, yog kuv tseem los leg tej num no es xyoo tomntej yuav muab dab tsi los yug pojtubse. Nws txawm rovqab hnov dua ib cov lus hais saum ntuj tuaj tias, “txhob txhawjxeeb txog qhov koj xav ntawv, kuv yuav tso 3 tug Vaj los pab koj ua tsev teb, cog nolej thiab nrob nroj, koj usav hnub no mus kom txwm 2 hnub, hnub 3 ces koj ris noob nplej mus tso rau tom teb kom txaus xwb ces koj rov los tsev, hos yajyeeb mas koj yuav mentsis los xwb ces yeej muaj haus tsis tag lawm.”

Soob Lwj Nloog Cov Lus Qhia

Nws tau txiavtximsiab tias yog li no sim ua li seb puas yog li hais tiag, nws tau suav ntsoov txog rau hnub 3, nws tau sawvntxov tsees ris tau 1 awg noob npleg mus txog tom teb, ua cas pom ib lub me nyuam tsev pobluaj twb ua tiav rau tom teb lawm, nws saib no ciav tseem pom cov ntsaum kabrwg nkag zomzaws saum lub tsevpobluaj nqis los mus yuav luag tus qab, nws thiaj ncoqab txog cov lus uas nws tau hnov, nws tau muab kawm noob npleg tso tseg rau hauv lub tsev pobluaj ces nws txawm rov los tsev lawm.

Tagkis, tomqab nws tau rov tis dua 1 kawg noob npleg mus ntxiv, thaum nws tabtom txog ces pom ib pab noog pumlivqag coob coob ya poog pog los kwv cov noob npleg rau qhov txhia chaw. Nws tau muab kawm noob npleg ntawv tso ra hauv lub tsev pobluaj ces nws rov los tsev lawm. Tagkis, tomqab nws rov ris dua 1 kawg noob npleg mus ntxiv kom txaus xwb ces nws txawm rov los tsev tsis mus lawm. Nws tau los tsim twj kublub xyoob tsegcia haus yeeb, mus txiav xyoob thiab ntoo los tsa tau lub tsevkheej nrog ib tug pejthuam, npaj tswmciab thiab pajntoos los pib teevhawm raws li nws tau hnov.

2 Leeg Tub Komplaws

Txog rau thaum lub 5 hlis, xiab 15, xyoo 1959, nws thiaj muab nws coj twj kublub xyoob los qhib teeb haus yeeb. Nws tau haus yeeb txog rau ib tag hmo, nws pojniam thiab menyuam pw tsaug zog tag, ua ciav txawm komplaws los.

Nws tau hu tias: Neb tuaj los 2 tug?

Nkawv tau teb tias: Awv, yog wb los qhia Phajhauj Hmoob thiab Phajhauj Pubthawj rau koj.

Nws tau sawv tsees mus nkaus hlo tau 2 lub tog los tso phluav ntawm rooj txag rau nkawv zaum. Tibpliag ntshis xwb ces nkawv txawm hais rau nws tias, mus muab cwjmem thiab nplooj ntawv los, wb yuav qhia Phajhauj rau koj. Nws mus muab kiag nws tais kua nkaj thiab cov nplooj ntawv xyoob los txog, tabsis nws tsis muaj cwjmem. Nws thiaj nug nkawv tias tsis muaj meme s yuav ua li cas?

Nkawv tau kom nws mus muab xyoob coj los zob ua mem, nws kuj muab xyoob zob tau cev rau nkawv, ces nkawv thiaj siv tus mem xyoob thiab cov kua nkaj los sau Phajhauj rau ntawm daim nplooj ntawv xyoob qhia rau nws.

Neeg Hnav Hwmtsoos Dub Los Hawm Lawv 3 Leeg

Nkawv tau pib qhia Phajhauj rau nws txog ntua ib tag hmo dua, ces txawm pom ib pab neeg komplaws ntawm roojpaim los, lawv hnav tsoos tsho dub, coj npis cim thiab hnubqub dajvog thiab nqa rawv tswmcia thiab pajntoos tuaj txhoscaug ntua hawm thiab hais rau lawv tias peb zoosiab kawg nkaus rauqhov muaj nej los ua cov cawmseej, “peb muaj tswmciab, pajntoos thiab nyiajtxiag tuaj hawm nej.”

Lawv nyob tib pliag xwb ces lawv txawm hais rau Soob Lwj tias, “cov nyiaj uas peb muab rau koj mas oeb tsis tau nqa tuaj, tabsis thov koj mus nqa.”

Lawv thiajli teemcaij thiab qhia chaw kom nws mus ua tsev pheebsuab nyob tos lawv es lawv mam los coj nws mus qhia chaw muaj nyiaj rau nws no ces lawv txawm rovqab mus tag lawm. Tibpliag ntxiv xwb ces 2 leeg tub hluas txawm rovqab plojntais dua ntawm roojpaim lawm, nws thiaj mam tau pw tsaugzog.

Hnub tomqab nws thiaj tau mus ua raws li lawv tau qhia rau nws thiab tau nyob tos, thaum nws tab tom mus nyob tos ces txawm pom dheev cov neeg ntawv los, lawv tau hnav tsoos tibyam nkaus li naghmo, lawv los ntawm nws tsev ntag.

Lawv tau hu nws tias, “koj tuaj txog lawm no nrog peb mus,” nws tau teb thiab nrog lawv mus. Lawv tau coj nws mus txog rau ntawm qhov chaw muaj nyiaj nyob ces lawv txawm tawtes rau hauv pemteb thiab tau hais rau nws tias cov nyiaj nyob ntawm no es koj khawb ces pom, thaum lawv hais tag l ices lawv txawm ncaim nws mus tag lawm. Nws thiaj mam khawb no cia muaj nyiaj tiag. Cov nyiaj ntawv mas yog nyiaj tshuabpheej thaumub muaj neeg muab mus faus cia rau ntawv tau ntev heev lawm, thuam nws khawb tau cov nyiaj tag ces nws mam paub tseeb tias cov neeg los qhi nws ntawv yog neeg qaumntuj. Nws tau cov nyiaj tshuabpheej no los siv rau nws tes dejnum ib puas tsavyam.

Soob Lwj Kawm Phajhauj

Txij thaum ntawv los, 2 leeg tub hluas txawm niaj hmo los qhia Phajhauj rau nws, tabsis tos txog thaum nws pojniam menyuam pw tsaugzog tag lawm nkawv mam komplaws ntawm rooj paim los xwb. Txhua hmo twg nw taws kiag teeb haus yeeb ces txawm pom nkawv komplaws los thiab thaum lawv sib qhia Phajhauj tag ces nkawv rovqab ploj ntais dua ntawm roojpaim sab nruav lawm. Nkawv tau niaj hmo los qhia Phajhauj rau nws li no, muaj 1 hmo yuav txog caij nkawv rov los, nws thiaj taws kiag teeb haus yeeb thiab ua twb zoo mloog seb nkawv los li cas thiab los qhov twg los tiag, ua ciav nws txawm hnov hla plaws nws kotaw sab tom nws pojniam pw los lawm ces txawm pom nkawv kom plaws ntawm rooj paim los li txhua hmo. Nws thiaj paub tseeb tias lub khaubzeegcua uas raug nws pojniam tom kev yog nkawv lawm tiag.

Nkawv tau los qhi Phajhauj rau nws txog ntua rau thaum lub 6 hlintuj xiab, nws mam khoom rov mus saib teb, thaum nws mus txog tom teb no cas nplej twb tuaj xwmyeem nkaus thoob plaws teb tag ua rau nws zoosiab tias cov noog pumlivqag yog cov los pab nws tseb npleg tiag. Nws tau rov los kaw Phajhauj txog rau thaum lub 7 hlintuj xiab, nws mam rovqab khoom mus saib teb dua. Thaum nws mus txog zoo li kuj tsis pom teb fab qhov twg li, nws thiaj ua twb zoo saib no ciav nastsuag twb muab cov nroj txiav thoobplaws teb tag thiaj tsis fab li lawm, nws tau zoosiab tias cov ntsaum kabrwg, noog pumlivqag, thiab nastsuag yog 3 tug Vaj uas nws tau hnov hais lawv, nws tau zoosiab hlo rov tom teb los tsev.

Paj Xyooj Xauvxeeb Tau 2 Leeg Tub Ntxaib

Soob Lwj rau siab ntso kawm Phajhauj txog rau thaum lub 9 hlintuj, xiab 15, xyoo 1959, ces nws pojniam thiaj xauvxeeb tau 2 leeg tub ntxaib. Thaum xauvxeeb tau nkawv los tau 2 tagkis ces Soob Lwj npaj yuav hu plig tisnpe, nws txawm mush u niamtais thiab yawmtxiv kom tuaj nrg koom. Hnub uas niamtais thiab yawmtxiv sawvkev tuaj ces ntuj tau ua nag xob nag cua loj heev los nplawm ntws ua rau tibneeg mus los qhovtwg tsis tau li, tabsis niamtais thiab yawmtxiv, nkawv tseem phoom phoom tuaj txog.

Thaum yawmtxiv thiab niamtais tuaj txog ntua tseem ntub nag npliag nplaws, niamtaismus zaum ntua ntawm cavcos thiab cem Soob Lwj nkawv ob niamtxiv tias, “ob niag tubnkeeg, teb twb tsis mus ua li nyob hauv tsev nkaus xwb es tseem ho yug tau 2 niag menyuam ntxaib thiab es neb yuav muab dabtsi coj lo noj na?”

Niamtais pheej cem phem tsis tseg l ices txawm ua rau 2 leeg tub ntxaib ntawv ntsejmuag thimxem ntsuab tag. Soob Lwj saib zoj ciav menyuam ua li lawm ces nws thiaj nkaus hlo tau tus mem xyoob raus kiag kua nkaj sau tsawg tsuag tau 2, 3 npes Phajhauj uas yog 2 leeg tub ntxaib qhia cev kiag rau yawmtxiv thiab hais rau yawmtxiv tias: Koj muab cov ntawv no rau niam yogtias niam nyeem tau no ces mam li cem, hos yogtias niam nyeem tsis tau no kom niam tsis txhob cem lawm.”

Yawmtxiv saib zoj ua cas yog npe ntawv txawv, nws thiaj txais nkaus thiab muab cev kiag rau niamtais saib, niamtais tau pom dheev thiab tau saib ua ciav yog npe ntawv txawv lawm tiag, nws thiaj ntsiagto tsis cem ntxiv li lawm ces 2 leeg menyuam ntxaib nkawv ntsejmuag rov tshiab zujzus li qub. Tagkis, tomqab sawvntxov tsees lawv thiaj muab 2 leeg menyuam ntxaib hu plig thiab tisnpe. Leej hlob muab hu ua Tsab Yaj, hos leej yau muab hu ua Xab Yaj. Tomqab muab nkawv huplig tisnpe tag, niamtais thiab yawmtxiv tau rov mus tsev lawm.

Xab Yaj Tsab Mas Hauj Ntawv

Nkawv pheej xeeb tsheej tub nrog Soob Lwj thiab Paj Xyooj nyob tau 7 hnub xwb ces Tsab Yaj txawm thoobfib lawm, thsuav Xab Yaj nyob tau 7 hnub ntxiv xwb ces nws txawm thoobfib lawm thiab.

Soob Lwj tau tusiab thiab nco 2 leeg menyuam kawg nkaus, ces nws txawm pom ib tsab ntawv uas yog Xab Yaj sau thiab tsuj ib tug neevtaw tsotseg cia. Tsab ntawv muaj cov lus hais tias:

Txij thaum wb tau los nrog koj nyob tw txwm rau 7 lub hlis thiab 7 hnub lawm. Wb los zaum no tsuas yog los pab koj xwb, thaum niamtais tuaj cem cem tijlaug Tsab twb kom wb nraim cev tsam muaj xwmtxheej ncha nrov yuav muaj teebmeem rau koj. Vim li ntawv nws thiaj tau uantej lawm cia kuv nrog koj nyob ib nyuag ntu ntxiv xwb, w blub luag haujlwm tsuas yog nqa Phajhauj los rau koj thiab kom koj coj mus qhia rau nywjkeeb haiv Hmoob thiab nywbkeeb haiv Pubthawj raw li Vaj Leej Txi tau tso wb nqis los pab koj xwb. Koj yuavtsum totaub li no es tsis txhob tshua txog wb lawm. Tsab ntawm no sau qhia kom koj paub tias Phajhauj xa los rau nywjkeeb haiv Hmoob thiab nywjkeeb haiv Pubthawj mas tsuas xa los txij li zaum no lawm xwb. Yog nywjkeeb haiv neeg twg txais yuav ces yuav tau zoo txij no mus, hos nywjkeeb haivneeg twg tsis yuav mas lawv tseem yuav raug kev txomnyem ciaj ua luag ciav qhev mus 9 tiam lawm tomntej ntxiv mam li yuav rov xav Phajhauj los dua. Koj yuavtsum paub tias Vaj leej Txi tau txiavtxim kom txij no mus lawm tmntej ma sib tiam neeg twg yog 85 xyoos lawm xwb, thiab Vaj Leej Txi tau hais tias: Hmoob li Phajhauj mas raug luag lwm haivneeg muab ruavtshem los lawm ntev, yog li Vaj Leej Txi tau muab txim txij no mus tias yog haivneeg twg uas tau rhuavtshem Phajhauj Hmoob thiab nywbkeeb haiv Hmoob ntawv tseem yuav raug luag lwm haivneeg muab nws rhuavtshem caijtsuj tibyam nkaus thiab. Yogtias haivneeg twg pab nywjkeeb haivneeg Hmoob thiab Pubthawj tus Phajhauj mas haivneeg ntawv thiaj yuav tau txais Vaj Leej Txi li koob hmoo.

Txij li hnub no mus koj yuav rov ncoqab tag nrho ib puas tsavyam uas Vaj Leej Txi twb tau muab lub luag thivmeem cob rau koj lawm es kom koj uantej los pheejxeeb tsheej neeg nyob rau ntiajteb no lawm tso wb mam nqa Phajhauj lawv qab los rau koj. Vaj Leej Txi twb tso lub yeejkoob yeejhuam los rau koj thiab tso koj theejkaj pejxeem lawm. Koj yuav tsum ua raws nraim li lub luag thivmeem thiab lub yeejkoob yeejhuam uas Vaj Leej Txi tau cob rau koj lawm.”

Soob Lwj Tsim Feeb Txog Thaumub

Thaum Soob Lwj tau nyeem Xab Yaj tsab ntawv tag ces nws thiaj tsim feeb rov ncoqab txog ib puas tsavyam tej kev uas nws tau los pheejxeeb ua neeg nyob hauv lub ntiajteb no raws li lub luag thivmeem uas Vaj Leej Txi tau tso lawv 3 leeg nqis los cev lus thiab cawm nywjkeeb haivneeg Hmoob thiab Pubthawj.

Nws tau ncoqab txog tias thaumub nws twb tau los pheejxeeb tsheej tub rau Hmoob, twb muaj pojtubse lawm thiab nws lub npe hu ua Soob Lwj. Nws rovnco txog tias nws muaj 3 leeg tub hos 2 leeg ntxhais tseg es nws mam rovqab mus cuag Vaj Leej Txi lawm ces thiaj ho mus thawj ua ib tug twmtswb nyob havzoov tau ntev mam los noj Hmoob li pobkws es luag tua tau nws ces thiaj hle tau lub tsho twmtswb. Nws rov mus tau tau cov Hmoob laug thaumub uas tau ua thaj teb ntawv ces thiaj tau coj lawv mus xyuas qhov chaw uas thauv nws tau tshom qos es pom ib hub nyiaj. Nws tau kom lawv khawb kuj tau hub nyiaj li hais tiag ces lawv thiaj ntseeg nws, thiab nws ho mus nrhiav tau nws cov tubki los lawv kuj piav tau lub neej yog tibyam li nws hais thiab lawv kuj hais tias lawv txiv tuag lawm yog Soob Lwj no ces nws thiaj ntseeg tau tias nws lub npe thaumub yog Soob Lwj. Tomqab ntawv los ces nws thiaj qhia kom sawvdaws hu nws lub npe Soob Lwj no los lawm tabsis nws kuj tsis tau muab keebkwm qhia rau sawvdaws tau paub, nws tsuas qhia rau Txiaj Kuam Vaj kom zuab zwm tseg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KOOBPHEEJ KOJ PIAV TAU ZOO HEEV LI. NYEEM TAS MAS RAUG SIAB KAWG LI.THOV KOJ ROV TUAJ PIAV NTXIV KOM KAWG NAWV.UA TSAUG NTAU,TUSZOOPHOOJYWG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Pejxeem Cav

Soob Lwj yog leej neeg tsis tau mus kawm kev txawjntse los ntawm lwm haivneeg, tabsis nws muaj tsheejxeeb txawjntse los ntawm Vaj Leej Txi. Nws paub ib puas yamtsav nyob hauv lub ntiajteb no uas yog Vaj Leej Txi tau tsim tseg. Thiab nws txawj tshuab raj, tshuab ncas, tshov qeej thiab txawj tsim Phajhauj rau haiv Hmoob thiab Pubthawj kawm, es kom lawv nyias ceev tau nyias li mojkuab. Nws tau xub muab Phajhauj los qhia rau lawv kom txawj tso yuav muab Vaj Leej Txi tej lus los cev thia cawm kom lawv tsim feeb ua neeg zoo nyob hauv lub ntiajteb no tso nw yuav muab tej kev txawj los qhia rau sawvdaws no ces nws thiaj tau muab Vaj Leej Txi tes haujlwm pib leg raws fai Theejkaj Pejxeem li Vaj Leej Txi tau tso kom nws nqis los.

Soob Lwj Qhia Phajhauj

Zwjceeb Soob Lwj nyob lub zos Thabhas hauv tebchaws Nyablaj, nws tau pib nthuavqhia Phajhauj rau tsoom Hmoob thiab Pubthawj. Nws tsuas qhia hauv nws tsev pub rau ib tsoom pejxeem tus muaj siab xav kawm, nws tau qhia rau sawvdaws kawm tau muaj kev txaussiab rau nws teb kev qhia Phajhauj ces lawv tau muab nws hu ua “Niam Ntawv” no. Tsoom pejxeem muab nws cav ncha mus txog rau cov neeg tseemceeb hauv haiv Hmoob thiab haiv Pubthawj ces lawv thiaj tau tuaj thom nug nws ib puas yamtsav txog tej kev txawj thiab tshwmsim. Thaum nws tau muab Vaj Leej Txi tej lus cev rau sawvdaws thiab qhia txog Hmoob thiab Pubthawj li keebkwm, paus xaus ntsis rau sawvdaws tag ces kuj tsis muaj ib leej neeg twg yuav paub li nws. Cov neeg nywjkeeb Hmoob txawm ntseeg tau tias nws yog leej neeg uas Vaj Leej Txi tau tso kom los Theejkaj noobneej tiag, nws thiajli paub tag ibpuas yamtsav thiab thiajli los cev tau Vaj Leej Txi tej lus rau sawvdaws, tabsis tseem tshuav cov neeg nywjkeeb Pubthawj tsis tau ntseeg, vim nws yog Hmoob uacas nws ho paub txog Pubthawj keebkwm tibsi, lawv nug li cas los nws kuj teb tau yog tag tibsi, lawv kuj tseem sim nws ntxiv thiab. Lawv tau npaj thiab teem tuaj nrog nws sib koos dej koos cawv. Lawv tau hais tias sib koos dej koos cawv hos yog nws tseem yeej thiab mas lawv thiaj yuav ntseeg tau nws, vim covneeg nywjkeeb Pubthawj feem coob yog tib co haus taus dej taus cawv, ces lawv thiaj rov mus npaj tau dej caw ntau tua nrog nws sib koos, tabsis nws kuj yeej lawv tibsi, lawv thiaj tau ntseeg nws tib yam li cov pejxeem Hmoob. Lub sijhawm thaum cov Pubthawj paub tseeb lawv tias nws yog ib leeg neeg los cev lus thiab cawm lawv lawm tiag ces lawv tau hlub nws thiab tuaj poog nws coob heev.

Cov Hmoob thiab cov Pubthawj nyob ib cheebtsam ntawv thiaj tuaj kawm Phajhauj coob zujzus rau siab hlo nyias kawm Phajhauj txij thaum ntawv los. Soob Lwj tau qhia Phajhauj rau cov tub ntxhais hluas uas tuaj nrog nws nyob es muaj lub siab xav kawm. Cov neeg uas tau kawm kom txawj, lawv nyias rovqab mus nyias tsev, lawv tau rov mus qhia Phajhauj rau lwm leej tom lawv vaj lawv tsev thiab tom tej nruab teb. Cov pejxeem huabhwm nyob cheebtsam ntawv thiaj tau muab cav nchantws ces cov pejxeem Hmoob thiab Pubthawj nyob rau cheebtsam Muasloom thiab lwm qhovchaw, nyias kuj tau sib yaum nyias pabpawg tuaj kawm Phajhauj txhawsdaws.

Kev Raug Teebmeem

Muaj ib xyoo, Ntxoovyias Yaj tau mus ntawm lub zos Loojhej hauv tebchaws Nplog mus pam nws txv Vajtsheej Yaj, tuag nyob rau ntawm lub zos Xamxoom hauv tebchaws Nyablaj, Soob Lwj los kuj ho tau mus ntawm lub zos Thabhas mus nrog pam Vajtsheej Yaj thiab. Thaum Soob Lwj mus txog ces muaj cov neeg paub nws kuj tua nrog pamtuag thiab ces tau cav rau Ntxoovyias Yaj tias Soob Lwj mas yog ib leeg neeg ntsuag txom txom nyem uacas nws ho txawj ntawm Hmoob thiab Pubthawj tibsi. Ntxoovyias paub tau li lawm ces tomqab nws muab leejtxiv samsab tag, nws thiaj mam taug kev mus nrhiav Soob Lwj hauv Thabhas, nkawv tau sib tham ib hmos kajntug, nws thiaj nug txog tej kev tshwmsim Phajhauj ces Soob Lwj tau muab pausntsis piavqhia rau nws tag, nws kuj txaussiab heev, nws thiaj tau lees rau Soob Lwj tias kom yeejmeem muab tus Phajhauj nthuavqhia tso tshav phluav rau Hmoob thiab Pubthawj kawm kom txawj, tso nws rov mus hais nws 2 leeg kwv tuaj kawm Phajhauj thiab pab Soob Lwj. Yogtias Soob Lwj muab Phajhauj nthuavqhia es cov nomtswv Nyablaj tsis txaussiab yuav ua nyuaj no los nws twb yog Cagnroog lawm ces nws mam lees coj Soob Lwj mus nrog nws nyob lawm Loojhej. Ntxoovyias rovqab los mus tsev lawm ces nws kuj tau tso nws 2 leeg kwv uas yog Ntxoovnyiaj Yaj thiab Pajzeb Yaj, nkawv taj kawm Phajhauj thiab pab Soob Lwj.

Thaum nkawv tuaj nrog Soob Lwj nyob kawm Phajhauj thiab pab nws ces tsoom Hmoob thiab Pubthawj tau tuaj nrhiav kawm Phajhauj coob zujzus. Txog rau xyoo 1963, ces tog nomtswv Nyablaj tau tsis txaussiab rau Soob Lwj, lawv yuav ntes nws ces Ntxoovnyiaj thiab Pajzeb, nkawv thiaj coj Soob Lwj khiav mus nkaum nyob havzoov lawm hos lawv tau tseg nws pojtubse nyob hauv zos lawm xwb.

Txiajlooj Thoj Tau Mus Xyuas Sooblwj

Tib lub sijhawm thaum xyoo 1963, ces sawvdaws tau cav Sooblwj lub moo, thiab nws tej kev txawj Phahauj ncha txog rau ntawm lub zos Fibkham hauv tebchaws Nplog, ces Txiajlooj Thoj tau hnuv, nws paub tias Soob Lwj yog ib leeg tub ntsuag txom txomnyem xwb es uacas sawvdaws yuav cav tias nws txawj Phajhauj heev no sim taug kev mus xyuas seb vim li cas tiag. Txiajlooj Thoj thiab Ntsuabtxos Thoj, nkawv ob kwvtij tau mus kotaw ntawm lub zos Fibkham hauv tebchaws Nplog mus xyuas Sooblwj rau ntawm lub zos Thabhas hauv Nyablaj teb. Thaum nkawv mus txog ces tom thawj rau lub sijhawm tog nomtswv Nyablaj tabtom yuav tuaj ntes Sooblwj. Nkawv mus txog hauv lub zos Thabhas, Sooblwj twb khiav mus nkaum dua havzoov lawm ces Pajyeeb Xyooj mam coj nkawv mus cuag Sooblwj rau ntawm ib lub tsevteb. Lawv tau sib tham ib hmo kajntug ces nkawv txawm hais rau nws tias muaj kev nyuaj lawm ces wb yuav rovqab mus tsev, Sooblwj thiaj tau cheem tias neb tos tso, kuv twb kom Looj Yaj mus thov tog nomtswv Nyablaj lawm, yogtias lawv tseem yuav ntes tiag no ces kuv yuav nrog neb rovqab mus nyob lawv qub tebchaws Fikhav thiab Fibkham hauv tebchaws Nplog, thiab thauv Ntxoovyias kuj tau hais tias yog tog nomtswv Nyablaj tsis txaussiab yuav ua nyuaj no ces kom kuv mus es Ntxoovyias ua tus lees no ces kawg kuv yuavtsum mus lawm tebchaws Nplog, ua li neb pus yuav yug taus kuv mov thiab? Nkawv kuj tau thajtsob tias yog koj tsevneeg xwb mas wb yug taus no ces nkawv thiaj theem tos Looj Yaj mus nug tog nomtswv Nyablaj rovlos txog ces Looj Yaj tau cejluam tias Nyablaj tsis tseev, yogtias tseem pom muaj neeg tuaj kawm ntawv thiab no ces yuavtsum ntes xwb no, Soob Lw thiaj tau txaivtximsiab tias tabtxawm yus tsis qhia los Hmoob thiab Pubthawj pheej yuav tuaj nrhiav li ces ua ibsiab khiav mus nyob lawm Fibkham. Txiajlooj, nkawv thiaj tau coj Sooblwj, Ntxoovnyiaj, Pajzeb, lawv lav havzoov tau 3 hnub thiaj los txog rau ntawm lub zos Fibkham lawm ces tshuav Sooblwj pojtubse poob tag rau ntawm lub zos Thabhas.

Sooblwj Tsiv Rau Ntawm Fibkham Thiab Fibkhav

Thaum Sooblwj khiav dim los txog rau ntawm lub zos Fibkham, Txiajlooj Thoj, lawv tau mus ua tsev hauv havzoov ntawm ntug zos rau Sooblwj nyob tau 2 lub hlis ces lawv mam tso xov rovqab mus rau nws pojniam, menyuam paub. Nws tsevneeg tau khiav lawv qab los nrog nws nkaum nyob hauv havzoov. Cov pejxeem Hmoob nyob lub zos ntawv paub ces lawv tau mus ntsauv kawm Phajhauj hauv nws tsev coob coob. Nws tau hais tias sawvdaws tau mus ntsauv coob hwv lawm nyob ntev los Nyablaj yuav paub ces nws tau khiav tawm ntawm ntug zos Fibkham mus ua tsev nkaum nyob hauv havzoov ze rau ntawm ntug zos Fibkhav uas yog nws lub qub zos. Sooblwj mus ua tau tsev nyob rau ntawv tsis ntev ces tsoom Hmoob tau rov lawv nws qab mus kawm Phajhauj coob zujzus li lawm. Cov nyiam kawm Phajhauj ces lawv txawm pheej mus nrog nws nyob thiab sib pab qhia Phajhauj rau sawvdaws tom tej havzoov ces cov pejxeem uas tau mus kawm Phajhauj txawm rov los cav nws lub mo nro thoobplaws rau qhov txhia chaw tibsi li lawm ces tog nomtswv Hmoob thiab Nplog Koompheej tsis txaussiab rau Sooblwj ces Ntxoovyias Yaj kuj tau mus ntsib Nyiajvws Lauj thiab ib yawm Nom Nplog hu ua XimkasPaus nrog rau 2, 3 leeg nomtswv Nyablaj sib tham thov kom cia Sooblwj qhia Phajhauj rau sawvdaws no ces lawv tau cem Ntxoovyias tias”koj twb mus kawm tiav tag zoomkhiam los lawm es tseem ho mus ntseeg ces xusxis, Xis Ais Es (C.I.A.) ntawm Meskas lawm thiab, peb twb paub tseeb lawm tias tos Sooblwj txawj cov ntawv no los yog Vajpov tso yawg Xawmveemxam coj tau 2 tug neeg xusxis, Xis Ais Es (C.I.A.) Meskas tuaj ua qhovtaub nkaum nyob hauv nws tsev qhia mas nws thiaj txawj cov ntawv no.” Lawv tau muab lus iabliam li ces Ntxoovyias txawm ntseeg tau tias yog li lawv hais tiag, thiab nws kuj ho ntshai tsam nws tus nom Cagnroog Loojhej poob ces nws rovqab tsis lees Sooblwj li lawm ces nws thiaj cia kom xavpav Nyablaj tuaj ntes Sooblwj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug ntau, zoo heev le os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev Qhia Hauv Fibkhav

Tib xyoo ntawv muaj Nyiajnus Thoj nyob lub zos Muasloom, nws yog thawj xavpav ntawm Koos Pajcai tuaj ua haujlwm rau hauv lub nroog Loojhej, nws tau rovqab mus tsev. Nws mus txog ib tog kev ces nws tau ntsib 52 leeg pejxeem thiab 7 leej yog nws cov xavpav uas lawv tabtom sib yaum tuaj mus kawm Phajhauj lawm tim Sooblwj. Nws tau nug lawv tias nej yuav mus ua dabtsi? Cov xavpav tau dag rau nws tias yog peb tuaj mus ua haujlwm lawm Loojhej, lawv txawm dhau tuaj mus kawm Phajhauj tim Sooblwj lawm, tsis yog mus ua haujlwm. Nyiajnus mus txog tsev hauv Muasloom tau 10 hnub, cov nom nyob Loojhej tau xa xov rovqa los rau Nyiajnus kom xa xavpav mus ua haujlwm no ces nws thiaj poobsiab tias uacas kuv twb ntsib lawv tom kev, thiab twb hais tias mus ua haujlwm lawm Loojhej, es uacas twb tau 10 hnub no lawm tseem mus tsis tau txog mas ntshe lawv dag kuv xwb, tejzaum lawv mus dua lwm qhov lawm. Tagkis sawvntxov, nws thiaj tau taug kev ntawm Muasloom tuaj mus xyuas tim Sooblwj seb pus pom nws cov xavpav. Nws mus txog ces pom lawv nyob kawm ntawv ntawm Sooblwj tiag. Nws ncig xyuas lawv kawm ntawv ces nws thiaj qw tias, nej pheej qhia ntawv hauv havzoov li no’es cov nomtswv thiaj liam tias nej yo xusxis, Xis Ais Es ntawm Meskas nev, kuv tuaj pom nej yog pejxeem huabhwm xwb tiag, nej twb tsis ua dabtsi, tsuas yog kawm ntawv xwb ces cia li mus ua tsev qhia rau hauv zos Fibkhav tso uv mam rov mus hais kom cov nomtswv txhob ua nyuaj rau nej lawm.

Nyiajnus Thoj tau lees li hais ces Sooblwj thiaj zoosiab hlo kom sawvdaws tawm los tsa tsev teej thiab tsev kheej teevhawm rau hauv lub zos Fibkhav.

Sooblwj Lub Neej Nyob Fibkhav

Sooblwj los nyob rau hauv lub zos Fibkhav, yeessim tsam tau cov tsev teej lawm thiab lub tsev kheej teevhawm tiav lawm ces nws tau pib tsa muaj 12 leeg nres xeem tuaj ua cov teev hawm Vaj Leej Txi thiab tsa muaj coob leej leeskais qhia Phajhauj rau pejxeem Hmoob thiab Pubthawj. Cov leeskais uas tau tsa thawj phaum los qhia Phajhauj Hmoob mas yog Pajkaub Hawj thiab coob leej sib pab, hos nws kuj tsa muaj coob leej leeskais Pubthawj los pab qhia Phajhauj Pubthawj tibsi lawm ces lawv thiaj muab Phajhauj nthuavqhia muaj chav teejkawm nyob rau hauv lub zos Fibkhav. Nyiajnus Thoj rovqab mus txog Loojhej, nws tau mus hais cov nomtswv kom tsis txhob ua nyuaj rau Sooblwj lawv, vim tias nws pom lawv yog pejxeem kawm ntawv xwb, lawv tsis ua dabtsi no ces cov nom tau cem nws tias koj twb yog Thawj Koos Pajcai es tseem mus ntseeg xusxis ntawm Meskas lawm thiab. Lawv tau sib hais ces cov nom tsis txaussiab rau nws thiab lawv yuav ntes ces nws thiaj khiav rovqab mus nkaum dua tim nws tsev hauv Muasloom thiab nws tsis rov tuaj ua haujlwm li lawm ces cov nomtswv tau kom xavpav Nyablaj mus ntes nws tabsis nws cov kwvtij kuj muaj phom txhualeej, Nyablaj kuj ntshai nws, ces lawv txawm tsum tsis ntes nws lawm, tiamsis nws kuj ho rovqab tsis lees Sooblwj thiab cov pejxeem uas nws kom kawm Phajhauj li nws hais lawm, ces Sooblwj thiaj ua ibsiab sawv teevhawm Vaj Leej Txi thiab kom cov leeskais qhib kev qhia Phajhauj pub rau sawvdaws kawm li lawm ces cov pejxeem Hmoob thiab Pubthawj nyob qhov txhia chaw thiab cov nyob hauv Nyablaj teb los tsuav hnov tias Sooblwj qhia Phajhauj lawm no ces puav leej sib yaum txhawsdaws tuaj kawm coob heev li lawm. Cov pejxeem Hmoob thiab Pubthawj uas tuaj sab Nyablaj tebchaws tuaj mas Sooblwj kom theem rau ntawm lub zos Fibkham, nws mam tso leeskais hauv lub zos Fibkhav mus qhia Phajhauj rau lawv, lub sijhawm ntawv muaj meyes Hmoob thiab Pubthawj tuaj kawm txog li ntawm 250 leej nyob hauv 2 lub zos Fibkhav thiab Fibkham.

Thaum cov meyes tuaj sab Nyablaj teb tuaj kawm coob lawm ces Txiajlooj Thoj yog leej uas nyob ntawm zos Fibkham ncaujke sab tuaj Nyablaj teb tuaj ces Sooblwj thiaj tau kom nws pab yug lawv zaub mov. Tsoom meyes tau tuaj kawm Phajhauj nchuavntws ua rau tog nomtswv Nplog Koompheej tsis txaussiab li lawm, lawv thiaj tso xavpav Nyablaj tuaj nyob tim tej ntug zos, thiab sau ntawv ua ntawv Nplog los twv pejxeem kom tsis txhob kawm cov ntawv xusxis ntawm Meskas, yogtias leejtwg kawm ces lawv yuav muab tus ntawv tua, tabsis pejxeem thiab cov meyes sawvdaws ua siab tawvqhawv kawm tsis ntshai li lawm, tiamsis xavpav Nyablaj kuj tsis zoo tua lawv, vim tias lawv kuj yog pejxeem xwb ces tsam ho txhaum cai. Cov xavpav Nyablaj tau tuj nyob tim tej ntug zos zov thiab ib hnub sau ib tsab ntawv xa los ntiab cov pejxeem kom tawm hauv zos kom tag tso lawv yuav ntes Sooblwj. Cov pejxeem los kuj tsis kam tawm hauv zos li ces Nyablaj kuj tuav cai tsis los puav tua Sooblwj hauv zos vim nws cov meyes kuj tsis muaj riamphom tawmtsam lawv. Cov xavpav Nyablaj tau tuaj nyob tim tejntug zos zov thiab txwv tsis pub tsoom pejxeem txivneej tawm mus nrhiav noj nruab teb li lawm tsam lawv mus cuag tau xusxis. Sooblwj tau kev nyuajsiab heev, nws thiaj tau his tias peb lub zog mas yuav yog Vajpov tuaj pab thiab yuav tau lawm xwb no ces muaj ib leeg meyes Hmoob hu ua Npliajkaub Yaj, nws tseem ua xavpav rau tog Nyablaj tau hnov Sooblwj hais li ces nws thiaj mus hais rau Nyablaj tias Sooblwj yog Xis Ais Es ntawm Meskas tiag tiag vim nws tau hnob Sooblwj tham txog Vajpov lub zog. Txij hnub ntawv los cov Nyablaj txawm tuaj zov lawv lub zos nruj heev lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Phojfim Vajpov

Sooblwj tias tog nomtswv Nplog Koompheej yeej yuav ua nyuaj thiab nrhiav kom tau txim rau nws, ces nws thiaj kom cov nres xeem sawvdaws nrog tawm tswvyim nrhiav kev tuaj cuag kom tau Vajpov tog mus pab, tabsis tsis paub yuav ua li cas es thaum cov neeg tuaj cuag tau thiaj yuav tsis raug tua no ces Nchaivvaj Yaj nyob lub zos Fibkhum, nws tau tawm tswvyim tias: Txiajlooj Thoj mas nws muaj Neejtswb Thoj ua xavpav rau Vajpov, Nyiajxauv Hawj mas nws mua ib leeg tub khiav nrog Vajpov lawm, hos Txwjceeb Vaj mas yog Vajpov kwvtij, thiab Txwjkawv Yaj kuj yog Txwjceeb yawmyij ces cia kuv lees coj Txiajlooj Thoj, Nyiajtxos Hawj thiab Nyiajxauv Hawj lawv 3 leeg mus ntsib Txwjkawv tso thov kom nws coj lawv 3 leeg mus cuag Txwjceeb Vaj ua tus pab hais rau Vajpov mas lawv thiaj yuav tsis raug tua.

Sooblwj tau pomzoo li hais ces nws thiaj muab lus rau Txiajlooj Thoj, Nyiajxauv Hawj thiab Nyiajtxos Hawj lawv tag ces Nchaivvaj Yaj thiaj coj lawv tuaj mus cuag Txwjkawv nyob rau ntawm lubzos Tsuatho. Txwjkawv tau coj lawv 3 leeg tuaj cuag Txwjceeb Vaj nyob lub zos Npabvias. Lawv tuaj txog thiab mua Sooblwj cov lus piav tag rau Txwjceeb ces nws tau teb tias nej yog Niamntawv cov neeg mas kuv kuj hnov kawg lawm. Txwjceeb thiaj hu kiag xovtooj tuaj rau zawsroos Vajpov thiab qhia lawv cov npe rau nws tias lawv muaj 3 leeg yog Niamntawv tso tuaj ntsib nws. Zawsroos tau teb tias pub Nyiajxauv thiab Txiajlooj Thoj tuaj xwb no ces tagkis kajntug, Meskas thiaj tsav nyoojhoom ya hauv Loojceeb mus tos nkawv ntawm lub zos Npabvias. Thaum Meskas mus tsaws tau ces nws mam nqa nkawv 2 lub npe tawm mus hu. Txwjceeb Vaj thiaj muab Txiajlooj Thoj thiab Nyiajxauv Hawj, nkawv rau Meskas coj tuaj tsaws rau hauv Loojceeb, hos tseg Nyiajtxos Hawj nyobtos nkawv rau ntwm Npabvias.

Kev Ntsib Nrog Zawsroos Vajpov

Nkawv kuj tau mus ntsib zawsroos Vajpov thiab tau muab pausntiss piav rau nws tias peb mas kuj tsis muaj dabtsi luag cav toob cav xib los tsuas yog lub ncauj cav lus paj lus cua xwb, tabsis qhov peb tau plaub mas tsuas yog nyiam kawm Sooblwj cov ntawv xwb. Sooblwj yog ib leeg neeg ua liaj ua teb xwb tsis muaj kev txawj dabtsi li, tabsis nws ho txawj ua tau ib cov ntawv los sau hais tau lus Hmoob meej ces kwvtij neejtsa Hmoob hnov. Leejtwg hnov los pheej nyiam tuaj kawm mas thiaj ua rau peb tau plaub. Wb tuaj cuag koj yog hlob thiab thov kom koj mus pab. Zawsroos kuj teb zoo tias yog nej tsis muaj riam muaj phom tawmtsam, tsuas yog kawm ntawv xwb ces Nyablaj tsawm yuav ntes nej no los, dablaug Faivntaj thiab dablaug Nyiajvws lawv tsis yuav nej lawm no kuv yuav, nej los tso kuv pab. Lawv tau sib tham tag ces nws thiaj coj nkawv mus xyuas Nyiajxauv leej tub kawmntawv hauv nroog Veescam. Lawv kuj tau mus so thiab noj ib pluag mov hauv Veescam tag ces lawv mam rovqab los rau hauv Loojceeb. Tagkis kajntug, zawsroos tau hais rau nkawv tias Neejtsawb twb mus nyob ze Loojhej lawm ces kuv xa neb rovqa mus rau Neejtswb, hnub twg nws ntaus tau Loojhej no ces kuv mam kom nws muab xavpav, mesiv thiab kws xovtooj nrog neb mus pab Sooblwj.

Rovqab Mus Rau Fibkham

Zawsroos tau muab nkawv xa rovqab mus rau auv Neejtswb lub yeej xavpav ze Loojhej, nkawv mus nyob tos tau 6 hnub xwb ces xavpav Nyablaj tuaj ntaus lawv tawg ntawv los rau lub roob Phwvnoom lawm. Nkawv los nyob saum roob Phwvnoom tau 12 hnub xwb ces zawsroos thiaj muab nyoojhoom tos nkawv rovlos rau hauv Loojceeb dua. Nkawv tau rovlos nyob hauv nws tsev tau 2 hlis, nws mam muab riamphom, xovtooj thiab tso 7 leej xavpav nrog nkawv ya rovqa mus tsaws rau hauv Npabvias, Nyiajtxos tos tsis taus nkawv ces nws twb uantej mus tsev lawm. Lawv tau pw ib hmos hauv zos Npabvias, tagkis sawvntxov tsees lawv tabtom sawvkev mus lawm lub zos Fibkhav, ciav pom Nyoojhoom ya tuaj txog thiab yuj yuav tsaws ces lawv tau nres ntsia nyoojhoom tsaws tau tso mam mus. Thaum nyoojhoom tsaws tau nkag los txog ua ciav yog Vajfoom thiab Vamyeeb Vaj nkav raws lawvqab, thiab yuav nrog lawv mus cuag Vajfoom niam thiab txiv tseem nyob ntawm lub zos Najcab. Lawv tau uake mus hla dhau tus dej Najmav ces Txhiajlis thiab Vajfoom, nkawv txawm sablaj tias Nyablaj tebchaws mas tshuav deb heev ces kom nkawv mus xwb tso cia lawv rovqab, yogtias nkawv rov mus txog Sooblwj tseem nyob thiab nkawv pojtubse, Nyablaj tsis tau khuav mus tseem nyob li qub no ces kom nkawv rovqab tuaj tso lawv mam nrog nkawv mus dua. Lawv tau tig ntiag rovqab los lawm ces nkawv ua ibsiab mus tsev lawm. Nkawv tabtom mus tau deb li ib plag teb xwb ces lawv rov xav tau tias yog peb tsis nrog nkawv mus ntshe tsam raug lus, ces lawv tau rov khiav rawsqab mus caum tau nkawv dua. Lawv mus raws tau nkawv ces Txhiajlis txawm dag tias neb txhob rawm mus peb pom muaj ib txog kev nqis tiv dua hauv kwjha lawm mas tsam muaj xavpav Nyablaj tos kev, es nej nres qhov nov tos cia kuv mus xauj tso, lawv tau nres tos ces nws tuamphov uantej ploj ntais dua nram kwjha lawm, tibpliag xwb ces nws txawm tua 2 phom sib law, nws khiav tiaj ntxiag rovlos hais tias xavpav Nyablaj zov kev nrav tua raug kuv lub npisdoos ua txoj hlua tusnrho lawm, khiav rovqab no ces lawv tau ceeb thiab sib tw khiav nto ib lub roob ces lawv txawm nres thiab hais tias kom nkawv txhob mus muaj Nyablaj lawm mas nyob lawv rovqab, nkawv twb paub tias dag xwb, tabsis lawv yog cov muaj riamphom ces kawg nkawv ua ibsiab nrog lawv rvqab mus rau Npabvias. Lawv rovlos mus rau hauv Npabvias tau 2 hnub, ces Txwjceeb Vaj thiaj hais rau nkawv tias, yog zoo li no lawm ces cia lawv nyob tso neb rovqab mus xyuas ho Sooblwj thiab neb pojtubse tseem nyob li qub no ces neb mam rov tuaj, kuv mam kom lawv nrog neb mus.

Nkawv ua ibsiab rovlos tsev li hais lawm ces thiaj tau tso cov xavpav uas zawsroos tso nrog nkawv mus rau hauv Npabvias.

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ibtxhia lus nyob hauv cov ntawv no ntxim li nyuaj heev, tsam qeetus nyeem tsis paub tias yog dabtsi. Yog li kuv thiaj muab ibtxhia lus cov uas kuv pom/xam tau tias nyuajzog coj los qhia pub rau peb sawvdaws tau kawm thiab siv.

1. Vaj Leej Txi = Vajtswv, Yawmsaub. (God)

2. Theejkaj = Cawmseej. (Savior)

3. Xavpav = Tubrog. (Soldier)

4. Cejluam = Qhia xov/xovxwm. (Report)

5. Noobsim (Sim) = Nrojtsuag, xyoobntoo. (Plants)

6. Foojsiv = Dej. (Water)

7. Thwvsiv = Av. (Land)

8. Ntswjcua = Seem cua. (Stream)

9. Luajpem Xeebkeeb = Pobzeb, av, thiab txhuayam nyob hauv ntiajteb. (Minerals)

10. Tso = Kob (xim). (Color)

11. Meyes = Neeg kawmntwv. (Student)

- Yogtias tshua lolus twg, nej tsis paub no los, thov caw muab lolus ntawv coj los tso rau ntawm no, seb tus twg paub li cas no los mam li qhia thiab txhais lolus ntawv rau peb txhuatus tau kawm.

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

11. Leeskais = Neeg qhiantawv. (Teacher)

12. Mesiv = Tsev khomob. (Hospital)

13. Zawsroos = Thawj hwmtsav. (General)

14. Zawstxhiab = (Colonel)

15. Pheejxeeb = Yug. (Born)

16. Thajtsob = Pomzoo. (Agree)

17. Yeemthaj = (Volunteer)

18. Cagnroog = (Mayor)

19. Ywjpheej = (Freedom)

20. Koompheej = (Communism/Communist)

21. Koobpheej = (Socialism/Socialist)

- Qhia li no tso. Yogtias leejtwg pom tshuav lolus twg tsis paub thiab tsis totaub no los muab coj los rau peb tham.

:)

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sooblwj Rov Khiavnkaum

Txiajlooj thiab Nyiajxauv rov mus txog ntua tsev xwb ces tog Koompheej paub tias nkawv tuaj cuag tos xusxis rov mus txog lawm ces lawv tau ntshai tias tsam nkawv ho coj xusxis mus zais rau qhovtwg lawm. Nkawv so tau 2 hmo tom nkawv tswv, hmo 3, nkawv tabtom coj zawsroos Vajpov cov lus mus hais rau Sooblwj, ces lawv tau sib tham ib hmo txog rau tham tabtom kajntug txoog xwb ua ciav Txoovyias Yaj thiab Nyiajvws Lauj, lawv twb coj xavpav Nyablaj tuaj puav tua Sooblwj ntawm nws tsev hauv zos Fibkhav. Tagkis ntawv, Yias Vwj uas yog meyes nyob Muasloom tuaj kawm Phajhauj nyob hauv Sooblwj tsev tabtom tawm txog nraum qhovrooj ces xavpav Nyablaj tib zag phom tuaj raug kiag nws tuag rau ntawm qhovrooj ho Sooblwj, Txiajlooj Thoj, Nyiajxauv Hawj thiab dua li cov pojniam menyuam thiab cov pejxeem hauv lub zos khiam dim dua havzoov lawm, tib lub sijhawm ntawv muaj ib pab Pubthawj nyob lub zos Kiajnpav, lawv tuaj kawm Phajhauj no ces tobtom taj txog ntawm ntug zos xwb ces tomthawj xavpav Nyablaj luaj phom mus rau pab Pubthawj ntawv tuag kiag 2 leeg rau ntawm ntug zos.

Tib hnub ntawv, Nyiajxauv Hawj tau coj Sooblwj tsevneeg khiavtawm tuaj rau Vajpov tog, lawv tuaj txog ntawm ib lub roob tauj ces txawm los nag hlob heev ua rau Sooblwj cov menyuam ntub nag tag ces lawv mus tsis tau kev thiab ho tsis muaj neeg pab ris cov menyuam thiab ces lawv tau ntshai tsam xavpav Nyablaj ho lawvqab mus raws tau lawv no ces Sooblwj thiaj tig khiav rovqab mus nkawm rau sab havzoov loj Kiamnpuam hauv Nyablaj tebchaws lawm.

Phojfim Nrog Nomtswv Koompheej

Sooblwj mus nkaum nyob havzoov lawm, cov Nyablaj nrhiav tsis tau nws ntes lawm ces lawv thiaj txwv pejxeem huabhwm tsis pub ntim su mus noj nruab teb nyob tsam ho coj mov mus yug Sooblwj no ces sawvdaws kuj tau kev nyuajsiab heev thiab tsis muaj kev tawm mus ua liaj ua teb li lawm ces Nyiajtxos Thoj thiab Nyiajxyooj, nkawv tau mus tua ib tug npua muaj 5 cheej ua tau ib tsum mov thov Ntxoovyias Yaj, Nyiajvws Lauj thiab cov Nyablaj rau ntawm Nplog ib lub zos Fibcablaj, nkwv ua tau tsummov thov lawv ces cov nomtswv tsis noj, lawv hais tias Txiajlooj thiab Nyiajxauv nkawv tsis mus ces lawv yeej tsis noj, kom nkawv rovlos coj kom tau Txiajlooj thiab Nyiajxaus mus txog mas lawv mam noj tsum mov ntawv. Nyiajtxos thiab Nyiajxyooj nkawv tau rovlos hu kom Txiajlooj thiab Nyiajxauv, nkawv mus. Kawg Txiajlooj thiab Nyiajxauv, nkawv tau txiavtximsiab pheejhmoo mus ntsib lawv lawm ces nkawv tej pojtubse thiab cov nkaujmuam tuaj tuav rawv nkawv tes tsis pub mus tsam Nyablaj muab nkawv tua, sijhawm ntawv Txiajlooj leej nyab tabtom mob nyhav heev lawv tau hu txiv neeb tuaj ua neeb hauv tsev ces leej txivneeb ntawv tabtom ua neeb ntawv tag, ho nkawv yuav sawvkev tuaj mus thiab ces Txiajlooj twb tawm txog nraumzoov ces nws leej tub hlob quaj tuav rawv nws txiv tes tsis pub tuaj mus no ces leej txivneeb nthe tib suab tom tag yuav dhia rooj ces nws leej tub ntshai tsam txivneeb poob rooj ces nws thiaj tso phluav leej txiv tes rov los fwj txivneeb lawm, nws txiv khiav kiag mus lawm mas tej nkaujmuam quaj zig qees thiab nkawv los kuj quaj kuag muag poob luaj lawg li lawm, tabsis kawg yuav tau tuaj mus xwb thiaj tag. Nkawv kuj muaj hmoo, thaum mus txog rau ntawm zos Fibcablaj kuj muaj Nomvaj Thoj ua cagnroog kav Mooskha kuj ho nrog Nyiajvws tuaj thiab ces nws txawm nug nkawv tas neb ntshai kawg pus yog? Nkawv tau teb tias ntshai kawg tias, wb twb mus cuag xusxis los es tseem yuav tsis ntshai. Nomvaj Thoj thiaj hais tias, neb tsis txhob ntshai, yog lawv ntes neb no ces kuv kom lawv ntes Ntxoovyias thiab, yog Ntxoovyias lees Sooblwj thiaj los rau ntawm nej zos, nej thiaj tau plaub, nws hais li ces nkawv thiaj ua siab loj zog.

Lawv tau mus rau hauv Nplog ib lub tsev samlawm ces Nyablaj hu cov nomtswv tuaj txhij tag, lawv thiaj nug nkawv tias neb mus cuag tog xsxis ua dabtsi? Nkawv teb tias yog Sooblwj kom mus mas wb thiaj mus xwb. Cov nomtswv thiaj hais tias peb twb paub tseeb tias yog Sooblwj tso neb mus no es thiaj komneb tuaj hais'aiv, yog li es pheej yuav ntshai ua dabtsi. Nkawv teb tiag ces cov Nyablaj zoosiab noj lawv tsum mov lawm ces lawv tau pw uake hauv zos ib hmos, tagkis kajntug lawv thiaj coj nkawv mus zamtxim tias yog Sooblwj tso nkawv thiaj mus ces kom nkawv tsis txhob khiav thiab txhob ntshai lawm.

Nyablaj tau zamtxim rau nkawv tag ces lawvthiaj zoosiab tso cov pejxeem sawvdaws tawm mus muab lawv com nplej tshiab xyoo ntawv coj los noj. Txij thaum ntawv los ces cov Nyablaj tau tuaj ua phem thiab hais lus phem rau cov pejxeem tias kom lawv tsis txhob ntshai Nyablaj yuav ntes cov mus cuag xusxis xwb no ces ua rau cov nresxeem tau ntshai heev ces lawv thiaj tso neeg mus cuag Sooblwj tias Nyablaj ua phem hwv lawm seb nws yuav pab tau lawv li cas, nws tau teb rau sawvdaws tias, kom 12 leeg nresxeem yeejmeem teevhawm Vaj Leej Txi thiab nyias muaj nyias Moojkav Mojcoj lawm kom lawv yeejmeem ua rawsnraim li nws tau qhia ces tau, tsis txhob tos nws lawm, Sooblwj tau teb los rau sawvdaws, dua li cov ces txawm ntshai tsis kam mus ua tsev kheej teevhawm Vaj Leej Txi thiab kawm Phajhauj li lawm ces tshuav Vamchoj Thoj, Xaivxwm Vaj, Pajkaub Hawj thiab 15 leeg Pubthawj, lawv mus tsa tau ib lub tsev kheej teevhawm Vaj Leej Txi thiab yuav qhia Phajhauj nyob rau ntawm lub zos Phamnpoos hauv Nyablaj sab tebchaws. Lawv tabtom ua tau tsev tiav kiag xwb, Nyablaj paub lawm ces luagtau tuaj puav tua Vamchoj lawv, kawg lawv tau sib tawmtsam nrog cov Nyablaj hnyav heev txog 2 zaug, thawj zaug ces tog Koompheej swb, lawv tau rov mus npaj xavpav tuaj ntxiv thiab tau rovqab tuaj tua lawv zaum 2 dua ces thiaj tau raug Vamchoj Thoj piam kiag ib sab qhov muag lawm ces lawv thiaj tau swb tog Koompheej. Tib lub sijhawm thaum Vamchoj thiab tog Koompheej tabtom sib tua ces Txiajlooj Thoj tau rov tuaj thov zawsroos Vajpov dua kom mus pab.

Zawsroos Vajpov Xa Kev Cawm

Zawsroos muab nyoojhoom xa Ntsuabvaj Lis pab xavpav SGU 1, yog Txiajkuam Vaj lawv pab uas tabtom mus kawm tiav hauv Thaibteb rovlos. Lawv tau tawm hauv Loojceeb thaum lub 2 hlisntuj, xyoo 1946, lawv nrog Txijalooj Thoj rov mus tsaws rau ntawm lub zos Npabxoos. Lawv muaj 400 leej xavpav mus txhoj tag ces lawv tau mus kotaw ntawm zos Npabvias, zos Kiajnpuam thiab hla tus dej Najmav mus txog rau ntwm zos Tsuatho, thiab dhau mus rau zos Twlaj ces lawv mam sib faib kev ua 3 pab mus lawm. Muaj ib pab mus rau ntawm Fibkham thiab dhau mus nrhiav Sooblwj, ib pab mus tos cov pejxeem nyob rau sab zos Najcab los mus rau zos Kiajnpuam, hos muaj ib pab mus rau zos Kiajnpuam, hos muaj ib pab mus txiav kev nyob rau sab zos Havtshuav thaiv Nyablaj kom coj tau cov pejxeem tawm tau los rau hauv zos Kiajnpuam.

Sijhawm co xavpav mus nrhiav Sooblwj, lawv mus txog ces Nyablaj tabtom tua Vachoj lawv cov nyob rau ntawm Phamnpoos tawg khiav los. Vamchoj tau raug mob thiab muaj coob leej meyes tau raug tua tuag, lawv thiaj tau coj sawvdaws thojnam los mus nyob rau Kiajnpuam thiab mam muab Vamchoj Thoj xa los mus kho mob rau hauv Loojceeb lawm thiaj tos tsis tau Sooblwj tsevneeg vim tias nws mus nkaum nyob havzoov lawm xwb ces tsis muaj leejtwg paub nws chawnyob.

Sooblwj tau nkaum nyob havzoov tau 9 lub hlis, nws mam hnov xov tias zawsroos Vajpov tso xavpav mus tos cov pejxeem los rau hauv Kiajnpuam tag lawm, lub sijhawm ntawv cov Nyablaj tau txwv pejxeem nruj heev lawm, cov pejxeem uas yug nws mov tsis kam xa zaub thiab mov mus yug nws lawm ces muaj neeg tau coj Nyablaj mus puav ntes nws, tabsis ntes tsis tau nws thiab nws tus tub hlob hu ua Zeb, nkawv khiav dim lawm ces Nyablaj thiaj coj nws pojniam thiab cov menyuam tseem yau lawm tag. Nws thiab nws leej tub tau tawm mus nkaum rau sab havzoov Fibawv. Nws tau tawm los cuag cov neeg uas paub nws ces lawv thiaj tso xov tuaj rau Vamhuasnpawv Yaj uas yog nresxeem kom rov mus tos nws.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sooblwj Nyob Kiajnpuam

Vamhuasnpawv mus tos tau Sooblwj thiab nws leej tub hu ua Zeb Yaj los mus nyob rau lub zos Kiajnpuam, txog rau lub 1 hlisntuj, xiab 15, xyoo 1965, nws tau mus yuav Npaub Muas nyob lub zos Npabxoos los ua pojniam, nws yawmtxiv yog Nyiajvws Muas, niamtais yog Maib Thoj. Sooblwj yuav tau Npaub Muas los kibcuab, nws nyob tau ib ntus ces cov pejxeem tau thov kom nws rovqab qhia Phajhauj rau sawvdaws. Nws tau kom lawv mus nrhiav 12 xeem Hmoob tuaj kawm ua leeskas, lawv kuj ua li nws hais. Nws thiaj mam muab Phajhauj ntsiab dua 2 los qhia rau Hmoob, txij thaum lub4 hlisntuj, xiab 15, xyoo 1965. Thaum ntawv lub moo tias Niamntawv rov sawv qhia Phajhauj Hmoob nyob Kiajnpuam tau raug cavncha ntws ces cov pejxeem Hmoob thiab Pubthawj tau sib yaum, sib raws tuaj kawm txhawsdaws.

Sooblwj tau muab Phajhauj ntsiab nthuavqhia rau hauv Kiajnpuam ua rau cov Hmoob thiab cov Pubthawj tau txaussiab kawm coob heev, cov pejxeem thiab xavpav tau ntseeg nws txog Moojkav Mojcoj thiab tej kev qhia Phajhauj ces sawvdaws txawm muaj kev sib hlub thiab sib pab heev, ciav muaj neeg tsis txaussiab raws nws thiab pabpawg ntseeg nws.

Lus Tig Ntawm Pu Lis

Muaj ib hnub cov xavpav tau mus pom ib xub daiv vamvam ces lawv txawm los qhia rau Nom Pu Lis uas yog tus thawj saib tagnrho cheeb tsam Kiajnpuam. Nws xav ntxias cov neeg ntseeg Sooblwj mus rau daiv plev ces nws thiaj tau twv rau Kos Vaj tias nej cov ntseeg Sooblwj yogtias nej mus hlawv tau xub daiv vamvam tiv thaum nruab hnub es daiv tsis plev nej no kuv thiaj ntseeg tias nej muaj Vaj, thiab kuv tuajyeem them 200,000 kis ua nqi hlawv daiv rau nej, hos yogtias nej mus hlawv es tseem muaj ib leeg twg raug daiv plev no ces nej yog ib cov neeg dag xwb, kuv yuav tsis ntseeg thiab yuav tsis them nqi hlawv daiv rau nej. Nom Pu tau twv rau Kos Vaj li ces nws tau los piav qhia Sooblwj li hais, Sooblwj twb paub tias Nom Pu ntxias kom daiv plev lawv xwb, nws yuav tsis ntseeg thiab tsis kam them tus nqi li hais. Sooblwj thiaj tau teb rau Kos tias yog muaj tseeb li tiag no nej mus thov neeg laus ua timkhawv nrog paub thiab coglus kom zoo tseg tso, Nom Pu yuav tsis them rau nej, tabsis kom cov laus neeg pab nej hais ces tau, hos nej mus hlawv los daiv yuav tsis plev nej. Kos Vaj tau lus teb ntawm Sooblwj tag ces nws thiaj mus thov timkhawv nrog nws mus ua povthawj sib coglus rau Nom Pu tag ces lawv muaj 10 leej txawm mus hlawv thiab khawb tau xub daiv ntawv los txog thiab tsis raug daiv plev. Lawv coj xub daiv los rau Nom Pu, ces nws tau dag xwb, nws tsis kam them cov nqi hlawv daiv li tau cog lus tseg, ces kawg cov laus neeg tau mus nrog sib hais, thaum awg nws kuj raug them. Nws kuj tsis muaj nyiaj txaus them ces nws txawm txiav cov xavpav li nyiaj hli los them cov nqi hlawv daiv ces ua rau cov xavpav ta muaj lus tsis txaussiab rau nws. Thaum kawg nws tau tso tus Thawj nyob sab Kiajnpuam rau Vajfoom kav.

Kev Pab Ntawm Zawsroos Vajpov

Yeessim ntawm cov pejxeem Hmoob thiab Pubthawj nyob rau tog Koompheej tau hnov tias Sooblwj los nyob rau hauv Kiajnpuam, tog Ywjpheej tso kev dav rau Sooblwj qhia Phajhauj rau sawvdaws lawm tsis ua phem li to nomtswv Koompheej lawm no ces cov pejxeem uas xav kawm Phajhauj tsis hais Hmoob thiab Pubthawj tau khiav tag los txoos nyob rau hauv Kiajnpuam. Lawv tau los sib poog nyob thiab nyias kawm nyias Phajhauj coob heev lawm ces nws tsis muaj twjtxheej los teebtxheeb kom txaus qhia rau sawvdaws. Nws tau ciasiab tias zawsroos Vajpov yuav txaussiab thiab zoosiab pab kom muaj Phajhauj rau Hmoob thiab Pubthawj tau kawm kom txawj no ces nws thiaj tau thov nyoojhoom hauv Kiajnpuam caij tuaj rau hauv Loojceeb.

Thawj zaug, Sooblwj tau tuaj so rau ntawm Ntxoovhuas Yaj tsev tau 2 hnub xwb, ces nws thiaj mus phojfim zawsroos Vajpov, nws tau muab nws li teej num thiab tej kev yuav siv nyiajtxiag ua twjtxheej pluam tag rau luag. Luag kuj txawj xav thiab tau muaj nyiajtxiag rau nws coj mus siv rau tej dejnum raws li kev thov. Nws tau coj cov nyiajtxiag pab cuam ntawm zawsroos rovqab mus leg nws li teej num nyob Kiajnpuam tau ib ntus, nws kuj tau tu nyiajtxiag siv dua ces nws thiaj ho tau rovqab tuaj rau hauv Loojceeb zaum 2 thiab tau rov mus phojfim thov nyiaj ntawm zawsroos dua, nws tau teb tias nyiajtxiag ces kuv muab rau Foom nqa tag tuaj lawm, koj rov mus nug kom nws muab rau koj. Sooblwj tau rovqab mus txog Kiajnpuam thiab tau mus nug li hais ces Foom kuj tsis teb, nws kuj lias tsum tsis nug ntxiv li lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sooblwj Muaj Tsheejxeeb Paub Txog Tog Koompheej Tuaj Tua

Tib lub sijhawm ntawv los kuj muaj tsovrog Nyabjaj Koompheej tau tuaj ntaus lub yeej Kiajnpaum, nws muaj tsheejxeeb paub tau caijnyoog Nyablaj yuav tuaj uantej lawm ces nws xub qhia kom cov xavpav ceevfaj thiab npajtos li hais tag lawm ces txog rau lub caijnyoog nws teem ciav Nyablaj tuaj raws nraim li tiag. Cov xavpav muaj yeej thiab tsis raug kev piamsij tuag neeg ces lawv txawm pheej cav thiab ntseeg nws tej kev paub ces txawm muaj neeg tsis txaussiab rau nws, thiab nrhiav kev iabliam nws tias tos nws paub npaum li los yog nws muaj xovtooj cuag tau tog Nyablaj mas nws thiaj lus xyav moo tsis zoo rau nws tag paub xwb. Txij thaum nws tau hnov muaj lus xyav moo tsis zoo rau nws tag ces Vajfoom tau hais tias cia nws nyob Kiajnpuam los nyob tsam ho lam muaj plaub yuavtsum muab nws xa los lawm Loojceeb no ces Ntsumvws tau tua ib tug npua coj mus thov Foom kom cia Sooblwj nrog lawv nyob Kiajnpuam tsis txhob xa nws los rau hauv Loojceeb no ces Sooblwj thiaj ho tau nyob ibntus ntxiv. Txog rau xyoo 1966 Foom thiaj tau muab nyoojhoom xa nws tsevneeg kom tuaj mus xyuas Ntxoovtswv Yaj hauv Loojceeb no ces nws thiaj tau tuaj raws li hais.

Sooblwj tau caij nyoojhoom tuaj txog hauv Loojceeb, Ntxoovtswb kuj tsis nyob lawm, tabsis nws kuj cajqha mus so rau hauv Ntxoovtswb tsev. Nws tau tuaj nyob hauv Ntxoovtswb tsev tos tau ib zwjcaj ces Ntxoovtswb thiab Txiajkuam Vaj, lawv pab xavpav mus thaiv Nyablaj rau pem Nakha lawv mam rovlos txog. Sooblwj rovqab tsis tau mus rau Kiajnpuam.

Nws tau tuaj so hauv Ntxoovtswb tsev tau ib hlis, nws txawm mus zov nyoojhoom yuav rovqab mus tsev rau Kiajnpuam. Lub sijhawm ntawv txawm muaj neeg txwv, nws zov ntev tsis tau nyoojhoom, rovqab mus li lawm ces muaj ib hnub nws mus zov nyoojhoom txog tavsu tsis tau ces nws rovqab los txog ntawm Nomnpis Yaj tsev, nws los zaum tibpliag xwb ces nws kuamuag txawm poob dawbvog. Nomnpis tau pom ces nws tau poobsiab, nws thiaj nug Sooblwj tias koj muaj kev tusiab dabtsi txivntxawm?

Sooblwj tau teb tias metub, luag tso kuv los cevlus thiab cawm nej Hmoob no es uacas nej Hmoob siab tsis ncaj yuav lam los hais kuv rau zawsroos tias kuv yog Nyablaj no es yuav ua li cas?

Nomnpis tau teb tias muaj li pau txivntxawm?

Sooblwj teb tias, tseeb tiag hos, muaj ib tug tabtom los pem Kiajnpuam los hais kuv rau nram zawsroos lawm, ib mentsis tu ntuj sia mas koj mam paub.

Nomnpis kuj tsis tau ntseeg li nws hais, uaciav tsausntuj zuag xwb ces txawm pom Npliajyob Thoj tuaj xyuas Sooblwj, thiab nws txawm nug Sooblwj tias: Dablaug, muaj neeg hais koj rau zawsroos tias koj yog Nyablaj no laiv, koj tuaj zaum no yog koj tuaj tshuaj peb xwb no, tam li kuv xav mas koj yuav tsis ua li pau dablaug?

Sooblwj tau teb rau nws tias, kuv tuaj xyuas nej xwb, nej Hmoob yeej tseem tshuav cov neeg rovtawm tuamntuj li ntawv los puamchawj.

Sooblwj tau xav tias tab nws txawm nyob txog twg los sawvdaws yeej yuav nrhiav lus iabliam nws kom muaj txim li ces nws thiaj tau hais rau Ntxoovtswb tias: tub, tam li kuv xav mas tab kuv txawm rovqab mus nyob rau Kiajnpuam los tsuas zoo li, tsis rov mus lawm los tsuas zoo li seb koj ua tub pomzoo li cas?

Ntxoovtswb kuj tsis paub txog tej teebmeem uas nws yuav muaj lawm tomntej ces Ntxovtswb thiaj tau teb rau nws tias yog koj ua txiv xav li los kuv mam mus hais rau Vajfoom paub tso, koj tsis rov mus lawm los tau, tab koj ua txiv txawm nyob rau qhovtwg los tau tibyam.

Sooblwj tau tsis rovqab zov nyoojhoom mus nyob rau Kiajnpuam lawm ces nws thiaj ua ibsiab nrog Ntxoovtswb nyob ua tib tse rau hauv lub nroog Loojceeb tau ibntus ces Txiajkuam Vaj thiab Sooblwj thiaj tau sib ntsib thiab sib paub thaum ntawv los lawm vim tias Txiajkuam thiab Ntxoovtswb nkawv 2 lub tsev nyob uake. Sooblwj nrog Ntxoovtswb nyob tsis tau ntev ces nws txawm hais rau Ntxoovtswb tias nws yuav mus ua tsev nyog Pajtxawg Xyooj nyob rau ntawm lub zos Najgua no ces Ntxoovtswb kuj xav tias nws los kuj muaj pojtubse es yuav cia nws nrog Ntxoovtswb nyob mus li los kuj yuav nyuaj rau nws ces cia nws mus nyob nws thiaj yuav tsis ntxhov nws siab no ces Ntxoovtswb thiaj tau cia nws mus ua tsev nyob rau hauv lub zos Najgua lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sooblwj Nyob Najgua

Thaum Sooblwj nyob rau hau lub zos Najgua, nws kuj ua tau ib lub menyuam tsev kheej rau nram nws qabtsibtaug ua kev teevhawm Vaj Leej Txi, tabsis tsis tsa muaj tsev teej kawm Phajhauj li lawm. Thaum nws nyob muaj chaw lawm ces tsoom niamtxiv, pejxeem, huabhwm Hmoob tau rov cav nws lub npe tias "Niamntawv" no los nyob Najgua lawm. Nws lub moo ncha mus rau qhov txhiachaw, cov pejxeem Hmoob nyob rau lub zos Phwvmum thiab lub zos Loojceeb tau mus thov kom nws qhia Phajhauj Hmoob rau lawv, nws tau kom cov tubhluas uas xub txawj Phajhauj thaum nyob Kiajnpuam, lawv pab nws qhia pub rau sawvdaws kawm lawm xwb. Cov pejxeem ces lawv tsuas yog nyias coj nyias phauntawv sau tuaj txog thiab xav kawm dabtsi ces cov tubhluas mam sau tus puav rau lawv coj mus kawm thiabthaum lawv cim tau tag lawm ces mam ho rov sau ntxiv rau lawv coj mus kawm dua. Lub sijhawm ntawv, tabtxawm tias Sooblwj tsis muaj chav teejkawm ua chaw qhia rau sawvdaws li los pejxeem Hmoob yeej txaussiab tuaj zov kawm kom txawj nyeem thiab sau tau mas lawv thiaj zoosiab rovqab mus tsev, cov pejxeem Hmoob tau sib hloo nto mus kawm Phajhauj nruabhnub thiab hmontuj tsis tuncua i lawm. Cov mus kawm Phajhauj xwb los muaj, cov ho mus ntsauv sib thampem thiab thom nug txog keebkwm puastsavyam xwb los kuj muaj tibsi. Cov tau mus kawm Phajhauj thiab cov tau mus nrog Sooblwj sib tham paub paus xaus ntsis ces lawv tau los cav txog Sooblwj tej kev txawj heev, sijhawm ntawv tsis hais cov pejxeem thiab cov xavpav los kuj nyiam mus kawm Phajhauj tibsi.

Yeessim sawvdaws tau kawm nyob rau lub zos Najgua, Sooblwj tseem kom cov tubhluas qhia Phajhauj ntsiab dua 2 rau sawvdaws xwb, nws tseem tsis tau muab cov yub cais cim kom nyob muaj quag. Cov pejxeem thiab xavpav txaussiab mus kawm thiab sawvdaws tau cav nws heev ces kawg ua rau cov tubhluas Hmoob nyob deb li puag ib cheebtsam Nakha ntawm lub zos Phampus thiab sab Moosmauj kuj tau tuaj kawm tibsi, pab mus lawm tag lwm pab ho tuaj, ces cov tubhluas kuj tau qhia Phajhauj rau txhua txhua pab uas tau tuaj txog tibsi ua rau pejxeem txaussiab tuaj kawm tsis tuncua li lawm.

Xusxis Tawmtsam Zawsroos Vajpov

Tib xyoo 1966, zawsroos Vajpov tau ruag mob ces nws txawm mus kho mob rau hauv Thaibteb lawm. Muaj ib pab neeg yuav ntxeev hauv Loojceeb ces uaciav cov thawj xavpav txawm hais tias muaj Nyablaj tuaj txog rau ntawm lub zos Pasdej Ntsuab coob heev lawm no ces lawv txawm muab nyoojhoom thauj riamphom thiab muastxwv mus tso rau saumtej hauv roob txhij tag ces zawstxhiab Ntsuabvaj Lis thiaj muab nws cov xavpav faib kev mus zov hauv roob, nws kom zawspua 3 uas yog Nploojtsab pab nce mus rau saum roob Phwvmum, hos zawspua 4 thiab 5 nce mus rau txhua txhua lub hav roob tag ces cia Txiajkuam Vaj, lawv zawspua 1 thiab zawspua 2 nyob zov hauv nroog Loojceeb thiab nws coj lawv mus tshuaj xavpav Nyablaj rau ntawm lub zos Pasdej Ntsuab. Lawv mus tshuaj tau 2 hnub tsis pom muaj Nyablaj, thiab nug pejxeem los luag hais tias tsis muaj Nyablaj tuaj li hais no ces lawv tau rovqab los txog rau hauv Loojceeb, ces hmo ntawv muaj neeg npaj yuav ntxeev, ces cov thawj xavpav txawm hais kom sawvdaws txum ciaj kom zoo xavpav Nyablaj yuav tuaj qhwv Loojceeb no ces Txiajkuam Vaj raug zov rau ntawm tshav nyoojhoom. Nws zov txog rau ibvuag nag hnov xob nthenqho tag ces txawm ntsiagto ib hmo tsis hnov muaj dabtsi txawvtxav li ces nws nyob txog kajntug, nws kuj tsis pws, nws cia li taugkev mus xyuas Sooblwj rau ntawm zos Najgua.

Thaum nws mus txog ces Sooblwj txawm hais tias naghmo xob tsis hlawv mas lawv tua Loojceeb lawm. Txiajkuam tau nug nws tias, ua li cas es lawv thiaj tua Loojceeb?

Sooblwj txawm teb tias, yog xav paub ces koj kuj rov mus nug lawv. Txiajkuam rovlos txog rau hauv Loojceeb ces txawm ntsib Vws Khab ntawm kev, nws thiaj nug Vws tias hnov hais tias naghmo xob hlawv neeg no, koj pus paub, Vws thiaj teb tias xob hlawv peb pab mus saum roob Phwvmum raug 2 leeg sab kawg, muab thauj los rau tim tsev lamvij lawm, Vws tau coj nws mus xyuas, uaciav yog leej uas tua rabphom loj 57 thiab yog leej uas tua rab phom lusxev. Txiajkuam tau nce mus xyuas saum roob ntawm qhov chaw xob hlawv na ciav lawv teeb phom tig tuaj rau hauv Loojceeb, nws thiaj ntseeg tau tias Sooblwj tau pab li hais lawm tiag. Nws tau rovlos nug cov phoojywg xavpav hauv zawspua 3 tias vim li cas nej thiaj teeb phom loj tig tua tuaj rau hauv Loojceeb, cov phoojywg tau teb tias peb tsis paub, cov thawj kom tig li cas ces kuj kawg tig li xwb. Txij thaum ntawv los Txiajkuam tau ntseeg thiab ciasiab rau Sooblwj txog tej kev pab tau tibneeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

me tub aw nws twb dhau toj dhau dawm lawm txawm yuav hais txawj nkag los tsis muaj qab ntxhiab lawm vim twb dhau los tau tshaj 35 xyoo es ua tsi tau dab tsi lawm os koj yeej hais yog lawm vim lub caij nyoog tsis tig rov qab tau lawm ned.

Edited by Koobpheej
Thovtxim. Lwv cov quote lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

me tub aw nws twb dhau toj dhau dawm lawm txawm yuav hais txawj nkag los tsis muaj qab ntxhiab lawm vim twb dhau los tau tshaj 35 xyoo es ua tsi tau dab tsi lawm os koj yeej hais yog lawm vim lub caij nyoog tsis tig rov qab tau lawm ned.

Koj yawg, kuv muab xav mas kuv hlub hlub koob pheej li thiab os, ua cas tsis muaj hlwb li es pheej niaj hnub tuaj tham txog yawg thaub soob lwj ntawd twb tsis muaj neeg txhawb koob pheej li mas xiam sij hawm xwb os. Los xyov yog peb Hmoob tseem muaj tug puav ua saub kev vwm li lau. Tus yawg soob ntawd twb tsis tau hnov nws muaj koob npe ua nom ua tswv tuav dej num hlo li, tsuas yog nws txhaum txim es nyob tsis tau sab kooj sam es khiav los xwb los muaj ib txhia mas pheej piav npaum li yog ib tug nom loj. Kuv xav kom yog yuav piav mas piav yawg Faiv Ntaj Lauj ntshe tseem qoos zog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj yawg, kuv muab xav mas kuv hlub hlub koob pheej li thiab os, ua cas tsis muaj hlwb li es pheej niaj hnub tuaj tham txog yawg thaub soob lwj ntawd twb tsis muaj neeg txhawb koob pheej li mas xiam sij hawm xwb os. Los xyov yog peb Hmoob tseem muaj tug puav ua saub kev vwm li lau. Tus yawg soob ntawd twb tsis tau hnov nws muaj koob npe ua nom ua tswv tuav dej num hlo li, tsuas yog nws txhaum txim es nyob tsis tau sab kooj sam es khiav los xwb los muaj ib txhia mas pheej piav npaum li yog ib tug nom loj. Kuv xav kom yog yuav piav mas piav yawg Faiv Ntaj Lauj ntshe tseem qoos zog.
AB COV NPAWG TXHUA TUS. TXAWM TSIS MUAJ NEEG TXHAWB NQA KOOBPHEEJ LOS PEB SAWV DAWS KUJ TXHAWB YAWG. KOOBPHEEJ TUAJ PIAV NOV TWB TSIS YOG QHUAS SOOBLWJ NEV. NWS TSUAS YOG PIAV TXOG SOOBLWJ LI KEEBKWM RAU IB TXHIA NEEG UAS ZOO LI KUV NO,TAU NYEEM KOM TAU PAUB TXOG SOOBLWJ LI KEEBKWM. TXHUA HAIV NEEG YEEJ MUAJ KEEBKWM,TSIS HAIS UA NOM UA TSWV LOS SIS YOG PEJXEEM. TXAWM LEEJ TWG TSIS QHUAS KOOBPHEEJ LOS CIA KUV IB LEEG QHUAS YAWG. VIM YAWG SIV YAWG LUB CAIJ,LUB SIJHAWM MUAJ NUJ NQIS COJ SOOBLWJ THIAB LWM TUS HMOOB LI KEEBKWM COJ TUAJ QHIA RAU PEB ME NYUAM HMOOB THOOB NTIAJ TEB TAU PAUB TXOG. THAUM KAWG NOV YOG KUV HO HAIS TAU LO TWG SIAB NEJ COV UA TIJ UA KWV UA PHOOJ UA YWG LAWM LOS THOV NEJ ZAM LUB TXIM PUB THIAB NAWV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

me tub aw nws twb dhau toj dhau dawm lawm txawm yuav hais txawj nkag los tsis muaj qab ntxhiab lawm vim twb dhau los tau tshaj 35 xyoo es ua tsi tau dab tsi lawm os koj yeej hais yog lawm vim lub caij nyoog tsis tig rov qab tau lawm ned.

Keebkwm ntawm leej tibneeg yog daim iav rau peb txhuatus rom, vim yus tsis muaj daim iav los rom yus lub nrejmuag lub cev ntajnrug yus yuav tsis paub tias yus zoonkauj zoonraug npaum cas. Txawm yus yuav zoo thiab tsis zoo los thaum yus tau daim iav los rom lawm yus yuav paub tias yus zoo li cas thiab tshuav qhov twg yuav tau kho ntxiv... Kuv nyiam tuaj nyeem Koobpheej cov lus piav txog Soob Lwj kawg thiab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Keebkwm ntawm leej tibneeg yog daim iav rau peb txhuatus rom, vim yus tsis muaj daim iav los rom yus lub nrejmuag lub cev ntajnrug yus yuav tsis paub tias yus zoonkauj zoonraug npaum cas. Txawm yus yuav zoo thiab tsis zoo los thaum yus tau daim iav los rom lawm yus yuav paub tias yus zoo li cas thiab tshuav qhov twg yuav tau kho ntxiv... Kuv nyiam tuaj nyeem Koobpheej cov lus piav txog Soob Lwj kawg thiab...

txhawb siab/tuszoophoojywg!

lawv txawm tsis qhuas / tsis txhawb koobpheej los tsis ua licas, vim lawv tsis xam pom tias yus haivneeg keebkwm ua ntuv zus li cas los, es thiaj los ua puav dai taw/ kho siab khuav li no... peb cov paub/pom peb yuav tau txhawb/ qhuas nws, thiab nyeem mus seb peb haiv hmoob qhov kev txhaum los khuam rau ntutwg es peb tsavneeg yuav raug luag tsimtxom ua luaj?

koobpheej! koj ua siab loj/txhob xav yuam kev nawb. koj cov keebkwm no zoo heev, nws yuav ua ib qho qauv zoo rau s/d kawm / nco khaws tseg, kom tomntej no peb tsis txhob ua neeg ywjfab ywjfwj.. muaj caij los kavtsij tuaj sau ntxiv/ ua tsaug rau koj lub sijhawm tuaj sau cov keebkwm saud rau s/d nyeem nawb.. kawg no thov qhuas koj/ ua tsaug ib zaug ntxiv......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txiv,

Uatsaug rau koj tej lus zoo thiab txhawbsiab/zog.

:)

txhawb siab/tuszoophoojywg!

lawv txawm tsis qhuas / tsis txhawb koobpheej los tsis ua licas, vim lawv tsis xam pom tias yus haivneeg keebkwm ua ntuv zus li cas los, es thiaj los ua puav dai taw/ kho siab khuav li no... peb cov paub/pom peb yuav tau txhawb/ qhuas nws, thiab nyeem mus seb peb haiv hmoob qhov kev txhaum los khuam rau ntutwg es peb tsavneeg yuav raug luag tsimtxom ua luaj?

koobpheej! koj ua siab loj/txhob xav yuam kev nawb. koj cov keebkwm no zoo heev, nws yuav ua ib qho qauv zoo rau s/d kawm / nco khaws tseg, kom tomntej no peb tsis txhob ua neeg ywjfab ywjfwj.. muaj caij los kavtsij tuaj sau ntxiv/ ua tsaug rau koj lub sijhawm tuaj sau cov keebkwm saud rau s/d nyeem nawb.. kawg no thov qhuas koj/ ua tsaug ib zaug ntxiv......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txhawb siab/tuszoophoojywg!

lawv txawm tsis qhuas / tsis txhawb koobpheej los tsis ua licas, vim lawv tsis xam pom tias yus haivneeg keebkwm ua ntuv zus li cas los, es thiaj los ua puav dai taw/ kho siab khuav li no... peb cov paub/pom peb yuav tau txhawb/ qhuas nws, thiab nyeem mus seb peb haiv hmoob qhov kev txhaum los khuam rau ntutwg es peb tsavneeg yuav raug luag tsimtxom ua luaj?

koobpheej! koj ua siab loj/txhob xav yuam kev nawb. koj cov keebkwm no zoo heev, nws yuav ua ib qho qauv zoo rau s/d kawm / nco khaws tseg, kom tomntej no peb tsis txhob ua neeg ywjfab ywjfwj.. muaj caij los kavtsij tuaj sau ntxiv/ ua tsaug rau koj lub sijhawm tuaj sau cov keebkwm saud rau s/d nyeem nawb.. kawg no thov qhuas koj/ ua tsaug ib zaug ntxiv......

Ua tsaug Fathernature, kuv tsis paub txog hmoob thiab hmoob cov Phab Ej Keeb Kwm, tabsis kuv nyiam tuaj kawm hauv Hmongza no vim muaj cov paub txog tuaj piav pub rau peb. Kuv tuaj nyeem thiab soj nruam seb yog hmoob lub neej los li cas tiag? Vim qhov twg hmoob tau ua yuam kev - hmoob thiaj raug tsimtxom quabyuam caijtsuj los mus ntau txheej ntau tiam, thiab yam twg uas hmoob ua yog, muaj hnuj tsim nqi uas pab hmoob lub neej ua ntu zus los mus - yuav tau khaws coj mus ua tus qauv qhuab qhia thiab txim kho yus lub siab txoj kev coj thiab lub neej lawm tom ntej.

Txawm leejtwg tsis nyiam nyeem los tsis ua cas, yog thaum yus pom tias nws tseemceeb rau yus lawm, yus khaws tau coj mus siv yeej muaj nqis rau yus thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txhawbsiab,

Uatsaug rau koj cov lus zoo thiab txhawbsiab/zog.

:)

Keebkwm ntawm leej tibneeg yog daim iav rau peb txhuatus rom, vim yus tsis muaj daim iav los rom yus lub nrejmuag lub cev ntajnrug yus yuav tsis paub tias yus zoonkauj zoonraug npaum cas. Txawm yus yuav zoo thiab tsis zoo los thaum yus tau daim iav los rom lawm yus yuav paub tias yus zoo li cas thiab tshuav qhov twg yuav tau kho ntxiv... Kuv nyiam tuaj nyeem Koobpheej cov lus piav txog Soob Lwj kawg thiab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TUSZOOPHOOJYWG,

Uatsaug rau koj cov lus zoo thiab txhawbsiab/zog. Muaj tseeb li koj hais, kuv tuaj tso no, yog tso Niamntawv Sooblwj Yaj li keebkwm xwb, tsis yog tuaj qhuas.

- Hais txog ntawm Niamntawv Sooblwj Yaj zaj keebkwm no, tseem tshuav ntau. Tiamsis, cia peb mam li sib cog nyeem thiab kawm ib qho zujzus mus.

:)

AB COV NPAWG TXHUA TUS. TXAWM TSIS MUAJ NEEG TXHAWB NQA KOOBPHEEJ LOS PEB SAWV DAWS KUJ TXHAWB YAWG. KOOBPHEEJ TUAJ PIAV NOV TWB TSIS YOG QHUAS SOOBLWJ NEV. NWS TSUAS YOG PIAV TXOG SOOBLWJ LI KEEBKWM RAU IB TXHIA NEEG UAS ZOO LI KUV NO,TAU NYEEM KOM TAU PAUB TXOG SOOBLWJ LI KEEBKWM. TXHUA HAIV NEEG YEEJ MUAJ KEEBKWM,TSIS HAIS UA NOM UA TSWV LOS SIS YOG PEJXEEM. TXAWM LEEJ TWG TSIS QHUAS KOOBPHEEJ LOS CIA KUV IB LEEG QHUAS YAWG. VIM YAWG SIV YAWG LUB CAIJ,LUB SIJHAWM MUAJ NUJ NQIS COJ SOOBLWJ THIAB LWM TUS HMOOB LI KEEBKWM COJ TUAJ QHIA RAU PEB ME NYUAM HMOOB THOOB NTIAJ TEB TAU PAUB TXOG. THAUM KAWG NOV YOG KUV HO HAIS TAU LO TWG SIAB NEJ COV UA TIJ UA KWV UA PHOOJ UA YWG LAWM LOS THOV NEJ ZAM LUB TXIM PUB THIAB NAWV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij,

Uatsaug rau koj cov lus zoo thiab koj tseem muaj lub hlub txog kuv thiab. Koj cov lus zoo, kuv yuav ncontsoov.

- Koj lus yeej yog li koj hais. Yogtias, kuv paub txog Faivntaj Lauj li koj hais, kuv tseem yuav coj tuaj tso rau sawvdaws nyeem. Kuv tsisyog tias tsis lwm pab. lwm tus, tiamsis yeej yog vim kuv paub tsis zoo txog lwm tus xwb.

- Yogtias, koj xav paub txog Faivntaj Lauj no los kuv paub meme thiab, tiamsis tsis paub meej tias pus raug ntau.

 • Faivntaj Lauj yog Hmoob ib tug neeg tseemceeb heev li thiab. Faivntaj Lauj, thaum lub sijhawm ntawv, nws nyob nrog tog Koompheej (Liab) uas ntxeev Vajntxwv Nplog.

 • Faivntaj Lauj yog tus uas muab Vwj Pajcai tus CHIJ coj los siv yeej lub tebchaws Nplog nimno. Qhov no, thiajli muaj keebkwm tias Hmoob yog tus CHIJ, Pubthawj yog lub TEBCHAWS, Nplog yog tus NTAWV.


  Qhov no, kuv paub meme li no xwb, yogtias leejtwg thiab tustwg tseem paub ntau tshaj no ntxiv los kuv tseem yuav muaj lus ua nws tsaug thiab thov kom nws tuaj tham txog nws li keebkwm.

  Twb tsis hais Faivnta Lauj xwb, tseem tshuav cov moojtawv xeem LAUJ xws li nram no:

  1. Lauj Npliajyob

  2. Lauj Ntxuam (Saub Ntsuabxwm) - Tus hais lus fajlem rau Hmoob tias tomntejno Hmoob yuav mus nplaum nyuj plaub, hos rov npaum nyuj kub.

  • Lauj Ntxuam yog Hmoob ib tug Saub lossis neeg Theejkaj tomqab Vwj Pajcai. Thaum Vwj Pajcai raug plojnruam lawm, mam li sawv Saub Ntsuabxwm (Lauj Ntxuam). Lauj Ntxuam tag mam li yog (Niamntxawv) Yaj Sooblwj.
  • Tham meme li no tso. Yogtias kuv plam lossis poob qhovtwg lawm los thov caw nej pab kuv thiab mog, kuv yuav paub tsis tag thiab.

   Uatsaug,

   :)

   Koj yawg, kuv muab xav mas kuv hlub hlub koob pheej li thiab os, ua cas tsis muaj hlwb li es pheej niaj hnub tuaj tham txog yawg thaub soob lwj ntawd twb tsis muaj neeg txhawb koob pheej li mas xiam sij hawm xwb os. Los xyov yog peb Hmoob tseem muaj tug puav ua saub kev vwm li lau. Tus yawg soob ntawd twb tsis tau hnov nws muaj koob npe ua nom ua tswv tuav dej num hlo li, tsuas yog nws txhaum txim es nyob tsis tau sab kooj sam es khiav los xwb los muaj ib txhia mas pheej piav npaum li yog ib tug nom loj. Kuv xav kom yog yuav piav mas piav yawg Faiv Ntaj Lauj ntshe tseem qoos zog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txiv Txujci Yaj,

Uatsaug os mog, koj tsis cia li es koj tseem tuaj nyeem thiab tuaj muaj lus nyom thiab.

- Luag tias muaj cov ntxub los yeej muaj cov nyiam.

Txawmtias muaj nej 2, 3 leeg tsis nyiam los qhov no, thiajli ua rau peb pom tau tias nyob li ntawm peb cov Hmoob. Peb nyob li cas thiab peb nyob rau lub neej theem twg lawm xwb.

- Kuv tsis yog qhuas, tiamsis yog kuv qhia xwb.

- Yogtias nej leejtwg tsis nyiam los, nyob txij li ntawm nej nawb mog.

- Yogtias nej pom qhovtwg tsis raug los thov tuaj nrog kuv tham thiab. Cov keebkwm no yog sau los ntawm 2 tug Hmoob (Txiajkuam Vaj thiab Nyiajneeb Yaj).

:)

me tub aw nws twb dhau toj dhau dawm lawm txawm yuav hais txawj nkag los tsis muaj qab ntxhiab lawm vim twb dhau los tau tshaj 35 xyoo es ua tsi tau dab tsi lawm os koj yeej hais yog lawm vim lub caij nyoog tsis tig rov qab tau lawm ned.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0