Jump to content

Change

NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS


 • Please log in to reply
290 replies to this topic

#121
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0

 Nujtxeeg, on 19 September 2010 - 01:34 AM, said:

Nyob zoo npawg COGCHOUA...

Zoo siab koj tseem rov qab tuaj xauj kuv dua...Ua tsaug...!

Koj rov tuaj zaum nov koj coj tau 2 zaj kev sib tham tuaj sab laj li nram nov...

1. Yog Nplog Liab xav muab 3 Hmoob cov ua CAUB FAB tua kom tu noob...

2. Tus puav neeg Meskas yuav muab cov Muslin/Islam ib cov Bibles hlawv pov tseg...
Kuj ua rau cov neeg ntseeg kev cai Islam chim thiab npau taws lawv tau muab Mekas
tus Chij hlawv thiab yuav ua R.OG nrog Meskas tsis muaj hnub kawg no...

Cia kuv mam nrog koj tham thiab teb koj 2 nqe lus nov 1 nqe zuj zus li nram nov...


Posted Image

Nqe 1. Yav tas los cov nom tswv Nplog Liab...lawv yog cov los tswj teb kav chaws feem ntau ces tej pej xeem Nplog thiab Hmoob yeej FWM lawv tag lawm ntau...Tsuas tshuav 3 Hmoob cov khiav mus ua CAUB FAB nyob hav zoov lawm xwb thiaj tseem tsis kam los qhau hau rau Tsoom Fwv Nplog Liab...Thaum zoo li nov lawm txawm lawv twb tias lawv tau los kav lub teb chaws Nplog thiab teb chaws yeej thaj yeeb lawm no los kuj tsuas lam tau lub npe qhuav xwb...Lawv yeej tseem muaj kev txhawj xeeb txog 3 cov Hmoob Caub Fab nov...Lub caij nyoog yav tas los lawv kuj muab CAB FAB cov teeb meem nov dag rau neeg ntiaj teb tias tsis muaj CAUB FAB li no...Tab sis thaum kawg neeg ntiaj teb kuj tseem paub qhov tseeb lawm tias YEEJ MUAJ CAUB FAB TIAG vim lawv twb tau POM KIAG COV NEEG TAWV DAWB UAS YOG TUB XOV XWM TAU MUS THAIJ DUAB COV CAUB FAB HAV ZOO COJ LOS TSO TAWM RAU NEEG POM THOOB NTIAJ TEB LAWM...Tsoom Fwv Nplog Liab thiaj dag thiab npog tsis tau mus ntxiv lawm...

Tab sis lub caij nyoog dhau mus tau muaj li ntawm 35 xyoos Hmoob CAUB FAB kuj raug kev ploj tuag thiab kev txom nyem heev lawv thev tsis tau mus ntxiv lawm...Thiaj muaj cov khiav tawm teb chaws NPLOG mus rau txawv teb chaw lawm coob heev tshuav cov seem ces ib nrab kuj los NYOOS Nplog Liab lawm...Niaj hnub nov tsuas tshuav tej pab pawg CAUB FAB me me nkaum thiab nyob ua sab ua sua lawm xwb...Vim lawv tsis coob lawm lawv thiaj tsis muaj lub dag zog yuav ua tau tus dab tsi ntau kom txaus cov Tsoom Fwv Nplog Liab ntshai...Thaum zoo li nov lawm kuj yuav muaj ib cov Nom Tswv Nplog Liab xav tias tsuas tshuav tus nyuag puav Hmoob CAUB FAB nkaum tom hav zoov lawm xwb cia lawv xa kiag ib cov tub puv mus muab kum xim kom Hmoob CAUB FAB tas kiag ces lub teb chaws thiaj yuav tiaj tus tau no...

Qhov nov kuv xav tias...Lub teb chaws NPLOG yuav tiaj tus thiab tsis tiaj tus los kuj nyob ntawm Tsoom Fwj Nplog Liab nkaus xwb...Yog lawv xav kom lub teb chaws tiaj tus tiag tiag ces kawg lawv yuav tau tsim teb kho chaw kom lub teb chaws Nplog muaj nyob muaj noj, tej pej xeem Hmoob thiab Nplog muaj vaj huam sib luag, muaj vaj muaj tsev, muaj laj muaj kam ua, muaj liaj muaj teb ua noj ua haus, tej tub ki muaj txoj kev kawm kom zoo, muaj tsev kho mob nkeeg zoo thiab kom txhua tus pej xeem muaj cuab kav mus kho tau lawv kev mob nkeeg...Kom cov nyiaj Nplog nov muaj nuj nqi, kom Tsoom Fwv Nplog Liab tseg kiag txoj kev NOJ NYIAJ NOJ TXIAJ thiab KEV MUAB LUB TEB CHAWS MUAG NOJ MUAG HAUS...Muab lub teb chaws NPLOG tig kiag los ua DEMOCRACY...Ces tej pej xeem yeej txaus siab, zoo siab, thiab nyiam lawv lawm xwb...Ces yeej tsis muaj leej twg yuav xav khiav mus nkaum hav zoov tshaib plab tshaib nqhi li na...

Tab sis yog Tsoom Fwv Nplog Liab ua tsis tau li tej hais los saum nov...es yog tej pej xeem tsis txaus siab rau lawv ces lawm muab txhom, muab khi, muab ntaus, muab tua pov tseg, thiab coj mus kaw nkuaj xwb...Tej nov yeej daws tsis tau TEEB MEEM LUB TEB CHAWS NPLOG IB ZAUG...Vim yeej tsis muaj neeg yuav kam nyob rau lawv tsim txom zoo li nov...Ces kawg sawv daws rov khiav mus nkaum hav zoov ces muaj kev sib ntaus sib tua dua lawm xwb...! Kev ua CAUB FAB nws tsis yog tas rau Hmoob xwb...txhua tus neeg ua raug kev tsim txom es khiav mus nkag hav zoov ces yeej yog mus ua CAB FAB lawm xwb...Yog li Tsoom Fwv Nplog Liab yeej tua CAUB FAB tsis tu noob tau li vim CAUB FAB twb yog txhua tus pej xeem Nplog lawm ntag ne...

Hais txog ntawm 3 cov Hmoob CAUB FAB ua tseem tshuav pab puav uas tsawg tsawg lawm xwb...Kuv xav tias yog los koom tau rau tog Nplog Liab es yuav tsis muaj lub txim dab tsi lawm no los sawv daws kuj ho maj mam nkag rov los nyob koom zej koom zos mus lawm xwb yog lub teb chaws nyob noj tau es yus tsis rau kev tsim txom mus ntxiv lawm...Kev sib ntaus sib tua tau 35 lub xyoos nov kuv xav tias nws txaus lawm...Thiab kom sawv daws ho txhob cia cia siab tos cov Hmoob mus txawv teb chaws tias lawv yuav muaj lub dag zog loj heev rov los TXEEB lub teb lub chaws es muaj ib hnub ces sawv daws yeej yuav rov tau mus ua lub neej raws nkaus li yav thaum ub no...Tej nov yeej tsis muaj li lawm...

Qhov cov Hmoob mus txawv teb chaws yuav ua tau PAB COV HMOOB NYOB TOM QAB CES TSUAS YOG MUS NROG LUAG SIB HAIS TXOJ CAI LAWM XWB YOG THAUM TWG LAWV POM TIAG COV HMOOB NYOB TOM QAB TAU RAUG KEV TSIM TXOM LI NO LAWM XWB...Thiab yog sawv daws mus ua tau lub neej zoo ces nyias kuj yuav tig rov los hlub nyias tej kwv tij neej tsa, los sib pab es kom 3 Hmoob ho ua ntsus txom nyem dhau lawm no xwb...


Posted Image

Nqe 2. Hais txog tus puav neeg Meskas xav muab cov neeg ISLAM phau ntawv BIBLE hlawv nov mas kuj yuav tsis yog tas nrho haiv neeg Meskas pom zoo ua li ntawd...Tsuas yog ib nyuag PASTOR thiab nws 30 tawm leej Church Members nkaus xwb thiaj xav yuav ua mus li ntawd...Lawv lub hom phiaj ces tsuas yog xav ua kom cov neeg ISLAM uas yuav ua lawv LUB TEMPLE NYOB RAU NEW YORK CITY ZE ZE RAU NTAWM QHOV CHAW UAS MESKAS 2 LUB TSEV NYUAB HOOM NRAU KUB NYHIAB NTAWD tias neeg MESKAS yeej tsi xav kom lawv mus ua lawv lub TEMPLE rau ntawd...kom qhia rau neeg ntiaj teb tias txawm MESKAS yuav rov ua 2 lub tsev li qub los nyob lub qub chaws yav tom ntej los kom sawv daws ho tseem pom tias ISLAM twb muaj txoj kev yeej lawm vim lawv twb tuaj ua tau lawv 1 lub TEMPLE nyob rau ntawm thaj chaw ntawd lawm thiab no...

Tsis tas li nov yog PAB MESKAS nov hlawv cov phau ntawv tiag lawm kuj yuav qhia rau cov neeg ISLAM tias yog lawv tseem mus ua lawv lub TEMPLE rau thaj chaw ntawd tiag mas lub TEMPLE yeej yuav raug hlawv tib yam nkaus li cov phau ntawv no xwb...Tab sis PAB NEEG MESKAS nov kuj ua mus tsis dhau vim neeg MESKAS feem ntau yeej tsis pom zoo kom ua li ntawd tsis tas li nov los neeg ntiaj teb feem coob yeej tsis xav kom muaj neeg Meskas ua li nov vim nws yeej tsis daws tau teeb meem...NWS TSUAS YUAV UA RAU NEEG HAJ YAM MOB SIAB THIAB HAJ YAM SIB NTXUB MUS NTXIV XWB...Thiab tseem yuav ua kom txhua tus neeg Meskas uas mus ua laj kam, lag luam, los yog mus ncig teb chaws ntsib teeb meem, nrog rau Meska 2 pab tub puv uas tseem tab tom mus nyob rau IRAQ thiab AFGHANISTAN haj yam raug kev piam sij loj xwb...Thaum kawg Pab Meskas uas yuav hlawv cov phau ntawv kuj tau thim rov qab tsis hlawv cov phau ntawv lawm...

Posted Image

Tej teeb meem zoo li nov mas kuv xav tias txoj kev ua neeg yog sib ua phem rau koj rau kuv xwb mas kev phem yeej tsis paub tas tsis paub xaus...Thiab yuav tsis muaj leej twg yeej los leej twg swb ib zaug...tsuas yog KOJ TSIM TXOM KUV IB TEG CES KUV HO TSIM TXOM KOJ IB TEG li nov xwb...Kev sib tsim txom yuav muaj mus tsis txawj tag...Qhov zoo tiag tiag ces KOM SAWB DAWS SIB NKAG SIAB TIAS TXAWM LEEJ TWG UA KEV PHEM RAU LEEJ TWG LOS YEEJ TSIS ZOO LI...VIM KEV UA PHEM YOG KEV MOB SIAB, KEV CHIM, KEV NPAU TAWS CES SAWV DAWS PHEEJ TSUAS YUAV NPAJ TXOJ KEV PAUJ KUA ZAUB NTSUAB NKAUS XWB...CES LUB NTIAJ TEB NOV YEEJ TSIS MUAJ KEV THAJ YEEB KIAG LI...Qhov zoo ces kom sawv daws cia li tso tseg tej niag kev phem sib tsim txom nov es los tsim kev nkag siab, kev sib hlub, kev sib pab, thiab kev phooj ywg xwb yuav zoo dua...VIM SAWV DAWS YEEJ NTXUB TXOJ KEV SIB TSIM TXOM TAB SIS YEEJ NTSHAWV TXOJ KEV THAJ YEEB THIAB NOJ QAB NYOB ZOO NKAUS XWB...CES THAUM KAWG SAWV DAWS YUAV TAU LOS TSIM TXOJ KEV THAJ YEEB NKAUS LAWM XWB...!!!

Kuv kev nrog koj sib tham thiab sab laj ces tsuas los muab xaus li nov lawm xwb...

Yog ho muaj dab tsis los kuj mam ho rov tuaj sib tham dua...


Tshuav 1 qho ntxiv...KUV YEEJ TSEEM TSIS TAU PAUB TIAS KOJ YOG LEEJ TWG THIAB NYOB RAU SAB NTUJ TAWG...
Yog ua tau no los kuv kuj xav kom koj tuaj piav qhia koj tus kheej me ntsis rau kuv paub...Koj tsis tas yuav piav
txhij piav txhua...Koj tsuas piav me ntsis kom kuv paub thiab nkag siab tias koj yog leej twg thiab nyob qhov twg...
Koj qhov BACKGROUND ne ho yog ua dab tsi no thiab xwb...

Tam sim nov ces kuv lam kwv yees tias tej zaum KOJ YUAV YOG 1 LEEJ KWV TIJ HMOOB NYOB TXAWV TEB CHAWS
NO XWB...Koj kuj yuav yog 1 tus neeg uas nyiam txog txoj kev TSWJ TEB KAV CHAWS thiab TXOJ KEV DAWS TEEB
MEEM ...Qhov nov tej zaum kuv nkag siab yuam kev los kuj muaj...

Mam sib ntsib dua,

Nujtxeeg


Edited by Nujtxeeg, 06 November 2010 - 03:22 AM.


#122
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob zoo os bawg nuj txeeg, thov txim ntau nawb uas tas zog tuaj cuam tshuam koj lub sij hawm tseem ceeb thiab muaj nuj nqis cia kuv piav megis txog ntawm kuv tus kheej nawb. Kuv be hu cog tsua nyob mekuj teb thiab lub xeev WI,lub be no yog kuv li neej tsa muab tuaj yog be laus rau lawm yav pem suab,pab piav megis txog ntawm koj tus kheej thiab seb yuam ua tsaug ntau sib ntsib dua.

#123
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent

 HHH, on 19 September 2010 - 08:34 PM, said:

Nyob zoo os bawg nuj txeeg, thov txim ntau nawb uas tas zog tuaj cuam tshuam koj lub sij hawm tseem ceeb thiab muaj nuj nqis cia kuv piav megis txog ntawm kuv tus kheej nawb. Kuv be hu cog tsua nyob mekuj teb thiab lub xeev WI,lub be no yog kuv li neej tsa muab tuaj yog be laus rau lawm yav pem suab,pab piav megis txog ntawm koj tus kheej thiab seb yuam ua tsaug ntau sib ntsib dua.

Npawg COGCHOUA...

Zoo siab rov ntsib koj...
Thiab ua tsaug qhov koj rov tuaj teb kuv
thiab pab qhia kuv tias koj yog leej twg thiab nyob rau qhov twg...

Qhov koj tias kom kuv ho qhia kuv tus kheev me ntsis rau koj tau paub kuv no...
Kuv twb tau tuaj teb thiab qhia kuv tus kheej me ntsis rau koj nyob saum toj nov lawm os...
Cia koj mam rov taug qab mus xyuas rau ...POST #115 mas nawj...Koj yeej yuav pom tias kuv twb teb
koj cov lus koj tuaj nrog kuv tham thawj zaug lawm os...Ces kuv twb qhia koj me ntsis txog kuv tus kheej lawm...
Koj mam ua siab ntev rov mus xyuas thiab nyeem os...

Yog ho muaj dab tsi ntxiv no los wb mam rov tuaj sib tham dua...

Mam sib ntsib dua,

Nujtxeeg

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#124
Guest_cogchoua_*

Guest_cogchoua_*
 • Guests
Reputation: 0

 Nujtxeeg, on 20 September 2010 - 01:25 AM, said:

Npawg COGCHOUA...

Zoo siab rov ntsib koj...
Thiab ua tsaug qhov koj rov tuaj teb kuv
thiab pab qhia kuv tias koj yog leej twg thiab nyob rau qhov twg...

Qhov koj tias kom kuv ho qhia kuv tus kheev me ntsis rau koj tau paub kuv no...
Kuv twb tau tuaj teb thiab qhia kuv tus kheej me ntsis rau koj nyob saum toj nov lawm os...
Cia koj mam rov taug qab mus xyuas rau ...POST #115 mas nawj...Koj yeej yuav pom tias kuv twb teb
koj cov lus koj tuaj nrog kuv tham thawj zaug lawm os...Ces kuv twb qhia koj me ntsis txog kuv tus kheej lawm...
Koj mam ua siab ntev rov mus xyuas thiab nyeem os...

Yog ho muaj dab tsi ntxiv no los wb mam rov tuaj sib tham dua...

Mam sib ntsib dua,

Nujtxeeg#125
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
Npawg COGCHOUA...

Pom koj tuaj tshwm ib pliag nov...

Tab sis tsis pom koj tso lus dab tsis tseg li na...

Muaj dab tsi los yeej meem tuaj tham ntxiv mas...

Kuv tsis tshua muaj caij lawm es kuv thiaj tsis tuaj sau ub nov ntxiv lawm xwb os...


Mam sib ntsib dua...

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#126
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob zoo os bawg nuj txeeg tam sim no kuv tsis xyeej li es kuv thiaj li tsis tau tuaj nrog koj tham lawm xwb os tsis txhob ua siab deb nawb mog muaj dab tsi los yeej meem tuaj saib kuv thiab nawb mog,wb tsuas hu bawg no xwb tsis paub leej twg yog tij leej twg yog kwv li qhia me ntsis txog hnub nyoog thiab yom bawg nuj txeeg ,kuv hnub yug yog 06/15/1976 tam sim no kuv hnub nyoog twb yog 34 xyoos lawm los twb nrhiav tsis tau ib lub zoo laj lim tswv yim los mus pab rau yus tsev neeg hmoob li es txaj muag uas yog yug los yog hmoob dhau heevlawm xwb os bawg nuj txeeg. HHH! hlub haiv hmoob yog kuv lub hom phiaj thiab txoj sia nawb mog bawg nuj txeeg tiam sis kuv tsis taug mus li luag lwm tus taug mus kuv yuav taug mus raws li tus neeg zoo, ncaj ncees,hlub tshua,pov puag,txhawb nqa,thiab qhov tseem ceeb yog tsis txhob hla txua txoj kab liab, kab dub, kab daj,thiab lwm txoj, xav taug txoj dawb, txoj huv, txoj zoo,tiag tiag yeej paub zoo tias yuav tsis muaj neeg los sis leej twg ntseeg yus li los yuav ua kom tau raws li tus kheej cov lus cog tseg thiab txoj kev xav tau thiaj tsis tu siab rau yus tus kheej xwb os nawb mog ua tsaug mam sib ntsib dua.

#127
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent

 HHH, on 12 October 2010 - 09:18 PM, said:

Nyob zoo os bawg nuj txeeg tam sim no kuv tsis xyeej li es kuv thiaj li tsis tau tuaj nrog koj tham lawm xwb os tsis txhob ua siab deb nawb mog muaj dab tsi los yeej meem tuaj saib kuv thiab nawb mog,wb tsuas hu bawg no xwb tsis paub leej twg yog tij leej twg yog kwv li qhia me ntsis txog hnub nyoog thiab yom bawg nuj txeeg ,kuv hnub yug yog 06/15/1976 tam sim no kuv hnub nyoog twb yog 34 xyoos lawm los twb nrhiav tsis tau ib lub zoo laj lim tswv yim los mus pab rau yus tsev neeg hmoob li es txaj muag uas yog yug los yog hmoob dhau heevlawm xwb os bawg nuj txeeg. HHH! hlub haiv hmoob yog kuv lub hom phiaj thiab txoj sia nawb mog bawg nuj txeeg tiam sis kuv tsis taug mus li luag lwm tus taug mus kuv yuav taug mus raws li tus neeg zoo, ncaj ncees,hlub tshua,pov puag,txhawb nqa,thiab qhov tseem ceeb yog tsis txhob hla txua txoj kab liab, kab dub, kab daj,thiab lwm txoj, xav taug txoj dawb, txoj huv, txoj zoo,tiag tiag yeej paub zoo tias yuav tsis muaj neeg los sis leej twg ntseeg yus li los yuav ua kom tau raws li tus kheej cov lus cog tseg thiab txoj kev xav tau thiaj tsis tu siab rau yus tus kheej xwb os nawb mog ua tsaug mam sib ntsib dua.

Nyob zoo npawg Cogchoua...

Zoo siab rov ntsib koj...

Hais txog ntawm lub hnub nyoog mas tej zaum kuv yuav siab zog koj lawm nawj...
Ces yog koj yuav hu kuv ua tij los yeej tau kawg los yog koj tsuas nyiam hu ua npawg no xwb los kuv yeej tsis xav li cas...

Hais txog ntawm kev HLUB HMOOB ces tsis tas yus yuav MUAJ MUAJ los yog NTSE NTSE yus thiaj yuav pab tau Hmoob os Npawg...
Tsuav yus muaj lub siab HLUB HMOOB thiab yuav UA KEV NCAJ NCEES RAU HMOOB raws li koj tau hais xwb yeej zoo kawg lawm...
Kev HLUB HMOOB nyias yeej ua tau raws nyias LUB PEEV XWM...IB LEEJ NEEG TWG NYIAS YEEJ MUAJ NYIAS IB LUB PEEV XWM...Ces txhua leej txhua tus yog YUAV HLUB HMOOB CES YEEJ HLUB TAU HMOOB TXHUA LUB CAIJ NYOOG LI MAS Npawg...

Yog ib leej neeg twg MUAJ LUB SIAB HLUB HMOOB LAWM TIAG TIAG mas txawm nws ua tsis tau dab tsi LOJ LOJ thiab ZOO ZOO rau Hmoob kiag los TSUAV NWS TXHOB CEM HMOOB THIAB TXHOB THUAM HMOOB 1 LOS LI XWB CES ...YEEJ YOG NWS HLUB HMOOB KAWG LAWM OS...

Kuv tuaj hauv Hmongza txog tav nov kuv kuj tsis tau ua dab tsi kom LOJ LOJ thiab ZOO ZOO rau Hmoob tab sis KUV YEEJ TSIS TAU CEM THUAM HMOOB KIAG LI NO XWB...MUAJ NTAU ZAUG KUV KUJ TSEEM LOS PAB TIV THAIV HMOOB THIAB XWB OS...

Tab sis kuv pom ib txhia kwv tij Hmoob tuaj mas ib qho ob qho los lawv tab cem tias HMOOB PHEM thiab RU.AM heev li ...es thiaj ua rau Hmoob Tsis muaj teb chaws ...ua rau Hmoob raug luag tsim txom...ua rau Hmoob raug kev txom nyem no...

Tej lawv hais ntawd txawm MUAJ TSEEB los...YUS TWB YOG HMOOB LAWM CES YUS TSIS TAS TSEEM YUAV ROV LOS MUS CEM THUAM HMOOB DUA IB TOM NTXIV THIAB...Yog yus ua li nov lawm nws tsuas qhia tias YUS TSIS HLUB HMOOB no xwb...

Yog ho TSIS MUAJ TSEEB es neeg lam cem thuam HMOOB xwb ...no los yus yuav tau SAWV LOS TIV THAIV HMOOB LUB KOOB NPE TIAS...HMOOB TSIS YOG NEEG PHEM...HMOOB TSIS YOG NEEG RU.AM LI SAWV DAWS HAIS...YUS YUAV TAU LOS PIAV TXOG TEJ YAM UAS QHIA TIAS HMOOB YEEJ ZOO THIAB NTSE XWS LWM HAIV NEEG...HMOOB YEEJ MUAJ NUJ NQI THIAB MUAJ TXIAJ NTSIM XWS LWM HAIV NEEG...LI NOV MAS THIAJ YOG YUS HLUB HMOOB TIAG TIAG....!!!


Kuv zoo siab tau hnov koj tias KOJ HLUB HMOOB thiab KOJ YUAV MUAB KEV ZOO thiab NCJA NCEES RAU HMOOB NO...Thiab koj yuav UA 1 TUS HMOOB ZOO no...KUV PAB TXHAWB KOJ RAU QHOV NTAWD...KOJ YEEJ MEEM UA MUS NTXIV YEEJ YUAV ZOO XWB...

Yog peb 1 leej twg ua 1 tus HMOOB ZOO lawm ces PEB HMOOB yeej tau ib tus ZOO HMOOB lawm...
Yog pev 1 leej twg yog 1 tus HMOOB NTSE lawm ces PEB HMOOB yeej tau ib tus NTSE HMOOB lawm...
Yog 1 tus HMOOB ZOO HO MUS KOOM NROG LWM TUS HMOOB ZOO thiab ces PEB HMOOB kuj muaj IB PAB ZOO HMOOB lawm...
Yog 1 tus HMOOB NTSE HO MUS KOOM NROG LWM TUS HMOOB NTSE thiab ces PEB HMOOB kuj muaj IB PAB NTSE HMOOB lawm...

Yog PEB HMOOB MUAJ IB PAB HMOOB ZOO thiab muaj IB PAB HMOOB NTSE lawm no...PEB KUJ TSIM NYOG ZOO SIAB RAU PEB HAIV HMOOB LAWM THIAB...!


Kuv tsuas nrog koj tham ua lus paj paws li nov xwb...ntseeg tias koj yuav tsis xav li cas...

Mam sib ntsib dua...

NT


Posted Image

HMOOB YEEJ TSEEM TXOM NYEM...TAB SIS HMOOB TSIS YOG NEEG PHEM...
KEV MUAJ THIAB TAU ZOO YOG LOS NTAWM KEV TXAWJ KHWV...
YOG HMOOB KAWM TAU KEV TXAWJ KHWV LAWM HMOOB YEEJ TSIS TXOM NYEM LAWM...!!!

Edited by Nujtxeeg, 12 October 2010 - 10:39 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#128
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob zoo b/n uas koj tseem tuaj tsham kuv thiab nawb mog zoo siab rau koj cov lus txhawb zog os, peb hmoob yeej ib txwm txom nyem tab sis peb hmoob yeej ib txwm tsis tau khwv ua qhov phem, kev muaj thiab kev tau zoo yog nyob ntawm yus txoj hmoo, kev rais los mus yog pog yog yawg muaj ib hnub ib leeg yeej yuav tau yog, kev ua nom ua tswv yuav tsum yog hmoov txog,kev niam txiv ib leeg twg yeej yuav tsum hla tsis dhau kev txij kev nkawm yuav tsum yog ntawv sib raug, yuav tsis ua leej twg ntej yuav tsis ua leej twg qab yuav nyob ua ib ke yuav zaum ua ib chav tham luag ntxhwb ntxhi txog txoj kev seb thaum twg peb haiv hmoob li tig rais rov sib pab,xav kom lub ntuj tig rais rov li thaum ub tsov tsis txhob txawj noj nqaij tsuas txawj ntub es kom peb haiv hmoob tsis txhob txawj muaj cov neeg siab phem thiab siab dub ib tug tsis txob saib ib leeg qis ib leeg tsis txhob saib ib tug qaij es kom peb hmoob thiaj li tig rais rov txawj sib hlub li puag thaum ntuj niam ub teb txiv i es kuv lam hais ua si xwb txhob xab li cas nawb mog b/n sib ntsib dua ua tsaug.

#129
Guest_yujsiab_*

Guest_yujsiab_*
 • Guests
Reputation: 0

 Nujtxeeg, on 16 March 2009 - 12:19 AM, said:

Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob ntuj...

Hnub nov kuv tuaj tsim lub TOPIC: NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS nyob rau ntawm nov. Vim kuv muaj kev xav paub xav pom ntau tsav yam nyob rau hauv neeg lub neej los yog txoj kev ua neeg. Vim kuv ib leeg xwb kuv yeej paub tsis txhij tsis txhua yog li kuv thiaj tuaj tsim lub Topic ntawm nov es yog kuv ho xav paub txog dab tsi no los peb ib tsoom Hmoob thoob ntuj ho tuaj pab tawm tswv yim qhuab qhia kuv thiab.

Kuv ntseeg hais tias 1 lub tob haus xwb yeej tsis zoo npaum 2-3 lub tob hau. 2 txhais tes xwb yeej zoo tsis npaum 10 txhais npab. Yog li txawm kuv tsis paub dab tsi ntau los yeej yuav muaj peb Hmoob coob coob tus paub tej yam kuv ho tsis paub li. Kuv thiaj tuaj muab lub Topic nov los ua lub chaw rau sawb daws tuaj tawm tswv yim, tuaj sib hloov tswv yim, tuaj muab ua lub chaw kawm...!

Kuv cov lus nug sawv daws...


Zaj 1...ces yog...LUB SIJ HAWM (TIME)

Posted Image


A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?


B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?


C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?


D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?Posted ImageThov caw sawv daws tuaj pab tawm tswb yim qhia kuv...THOV SAWV DAWS NYIAS TUAJ TAWM TSWV YIM RAWS QHOV NYIAS PAUB, NYIAS XAV, thiab NYIAS NKAG SIAB XWB HO TXHOB TUAJ SIB CAV LOS YOG HO SIB THUAM...!

YOG HO MUAJ QHOV TWG TSIS NKAG SIAB LOS MAM HO UA TWB ZOO SIB NUG XWB...!Sib ntsi dua,


nyob zoo nujtxeeg; Hahahaha koj hais txog lub sij hawm mas muaj tib neeg tsim xwb tus tsim lub sij hawm kuv paub ib tug mas yog Dr vylex yog neeg suise muaj coon tus tsim tom qab thiab mam lis nug mus saib yog leej twg ho ua ntej nawb.

#130
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0

 yujsiab, on 05 November 2010 - 01:09 PM, said:

nyob zoo nujtxeeg; Hahahaha koj hais txog lub sij hawm mas muaj tib neeg tsim xwb tus tsim lub sij hawm kuv paub ib tug mas yog Dr vylex yog neeg suise muaj coon tus tsim tom qab thiab mam lis nug mus saib yog leej twg ho ua ntej nawb.


#131
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob zoo os tij laug n/t tus muaj txuj nyob mus tsim nuj tus muaj ci nyob mus tsim nqi!!!! hnub no kuv tus yog tam koj ib tug kwv yau tsis paub qab tsis paub hau yuav thov tuaj kawm koj li tswv yim los yog tuaj qog koj qab os. Sij hawm ces yog yug thiab tuag, Yug ces yog tuag,tuag ces yog yug,thaum tseem yau los sis nyuam qhuav yu tau txog thaum ib nrab neej,thaum ib nrab neej txog rau thaum laus uas puv 120 xyoo li tej laus keev hais tseg,ntu pib, ntu nrub nrab,thiab ntu xaus los sis ntu kawg,ntu nod ces yog sij hawm, sij hawm ces yeej muaj nyob rau ntawd tos yus lawm tsuas tos seb thaum twg yus mam li yog tus los mus tswj lub sij hawm xwb, thaum yus pib ua ib yam dab tsi thaum pib txog thaum xaus ntu ntawd thiaj hu ua lub sij hawm thiab paub tias sij hawm.Peb ua lub neej tsis muaj sij hawm tsis tau thiab tsis zoo,vim tias sij hawm muaj ua ntej yus lawm tsuas tos seb yus yuav ua tej yam zoo los sis tej yam phem yam tsis zoo rau thaum twg,thaum twg? no ces twb yog lub sij hawm lawm, sij hawm yog txhua tsav txhua yam rau yus,hais niag tom ntej tom qab los koj ua tij tsis txhob xav li cas rau tej kwv uas tseem tsis tau paub qab hau no nawb tij laug n/t thov koj ho ntos kom txhua kuv thiaj tau khaws coj mus kawm dua thov koj  ho ntos kom meej kuv tus ua kwv thiaj tau khaws coj mus ua dab neeg tseg nawb ua tsaug sib ntsib dua.

#132
Guest_yuj siab txooj_*

Guest_yuj siab txooj_*
 • Guests
Reputation: 0

 HHH, on 22 November 2010 - 08:16 PM, said:

Nyob zoo os tij laug n/t tus muaj txuj nyob mus tsim nuj tus muaj ci nyob mus tsim nqi!!!! hnub no kuv tus yog tam koj ib tug kwv yau tsis paub qab tsis paub hau yuav thov tuaj kawm koj li tswv yim los yog tuaj qog koj qab os. Sij hawm ces yog yug thiab tuag, Yug ces yog tuag,tuag ces yog yug,thaum tseem yau los sis nyuam qhuav yu tau txog thaum ib nrab neej,thaum ib nrab neej txog rau thaum laus uas puv 120 xyoo li tej laus keev hais tseg,ntu pib, ntu nrub nrab,thiab ntu xaus los sis ntu kawg,ntu nod ces yog sij hawm, sij hawm ces yeej muaj nyob rau ntawd tos yus lawm tsuas tos seb thaum twg yus mam li yog tus los mus tswj lub sij hawm xwb, thaum yus pib ua ib yam dab tsi thaum pib txog thaum xaus ntu ntawd thiaj hu ua lub sij hawm thiab paub tias sij hawm.Peb ua lub neej tsis muaj sij hawm tsis tau thiab tsis zoo,vim tias sij hawm muaj ua ntej yus lawm tsuas tos seb yus yuav ua tej yam zoo los sis tej yam phem yam tsis zoo rau thaum twg,thaum twg? no ces twb yog lub sij hawm lawm, sij hawm yog txhua tsav txhua yam rau yus,hais niag tom ntej tom qab los koj ua tij tsis txhob xav li cas rau tej kwv uas tseem tsis tau paub qab hau no nawb tij laug n/t thov koj ho ntos kom txhua kuv thiaj tau khaws coj mus kawm dua thov koj  ho ntos kom meej kuv tus ua kwv thiaj tau khaws coj mus ua dab neeg tseg nawb ua tsaug sib ntsib dua.
zoo siab tuaj ntsib nis hmoob thiab nuj txeeg S/d nej yuav tham txog sij hawm kuv tus kheej kuj tau plam sij sij hawm los lawm lub sij hawm yog : lub caij nyoog  hmoob poob caij nyoog npaj tsis tau los ua haiv  yuav tu siab mus txog dua lub caij nyoog twg  no xwb  tu siab kawg

#133
Guest_yujsiab_*

Guest_yujsiab_*
 • Guests
Reputation: 0
phooj ywg nuj txeeg: zoo nkaus li koj puas yog hom me nyuam yug ua ntej 1975 ne?? thiab koj puas nyob lub zos nyuaj tub thiab lub zos phuv hej los ne??, HAHAHAHA KUV LAM TWV KOJ XWB THOV ZAM NAWB
VIM KUV XAV  NYOB ZE ZE KOJ NAS;;

#134
Guest_kaubkisyaj_*

Guest_kaubkisyaj_*
 • Guests
Reputation: 0

 Nujtxeeg, on 16 March 2009 - 12:19 AM, said:

Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob ntuj...

Hnub nov kuv tuaj tsim lub TOPIC: NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS nyob rau ntawm nov. Vim kuv muaj kev xav paub xav pom ntau tsav yam nyob rau hauv neeg lub neej los yog txoj kev ua neeg. Vim kuv ib leeg xwb kuv yeej paub tsis txhij tsis txhua yog li kuv thiaj tuaj tsim lub Topic ntawm nov es yog kuv ho xav paub txog dab tsi no los peb ib tsoom Hmoob thoob ntuj ho tuaj pab tawm tswv yim qhuab qhia kuv thiab.

Kuv ntseeg hais tias 1 lub tob haus xwb yeej tsis zoo npaum 2-3 lub tob hau. 2 txhais tes xwb yeej zoo tsis npaum 10 txhais npab. Yog li txawm kuv tsis paub dab tsi ntau los yeej yuav muaj peb Hmoob coob coob tus paub tej yam kuv ho tsis paub li. Kuv thiaj tuaj muab lub Topic nov los ua lub chaw rau sawb daws tuaj tawm tswv yim, tuaj sib hloov tswv yim, tuaj muab ua lub chaw kawm...!

Kuv cov lus nug sawv daws...


Zaj 1...ces yog...LUB SIJ HAWM (TIME)

Posted Image


A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?


B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?


C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?


D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?Posted ImageThov caw sawv daws tuaj pab tawm tswb yim qhia kuv...THOV SAWV DAWS NYIAS TUAJ TAWM TSWV YIM RAWS QHOV NYIAS PAUB, NYIAS XAV, thiab NYIAS NKAG SIAB XWB HO TXHOB TUAJ SIB CAV LOS YOG HO SIB THUAM...!

YOG HO MUAJ QHOV TWG TSIS NKAG SIAB LOS MAM HO UA TWB ZOO SIB NUG XWB...!Sib ntsi dua,sij hawm=
s= swb
i=ib
h=huas
a=av
w=ws
m=mus
tau tawm tias= sij hawm yog = ib tais mov tsab diav.

B= vim neeg lub cev txawj pauv li poj niam txiv neej twb txawv tsis sib xws. mtawm yog sij hawm.
C=sij hawm tsis paub tu tsis paub tag...tsis muaj tib neeg los muaj sij hawm. vim tias tib neeg belong to nature ,tsis yog nature belong rau tib neeg.
D=ua neej nyob tsis muaj sij hawm yeej tau yog tsis muaj npe tsis muaj xeem....txhua tus neeg thoob ntiaj teb....tsis tas li los tsis paub noj tsis paub haus, tsis paub sib khib sib ntau sib tuas.
ntawm kuv mas tsis zoo hlo ...vim kuv tseem ntshaws ib tug haib haib los hlub kuv...li ntawm kuv need sij hawm los ua lub chaw caum khiav nrhiav ntawm kuv thiab nws.

#135
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent

 kaubkisyaj, on 14 January 2011 - 10:02 AM, said:

sij hawm=
s= swb
i=ib
h=huas
a=av
w=ws
m=mus
tau tawm tias= sij hawm yog = ib tais mov tsab diav.

B= vim neeg lub cev txawj pauv li poj niam txiv neej twb txawv tsis sib xws. mtawm yog sij hawm.
C=sij hawm tsis paub tu tsis paub tag...tsis muaj tib neeg los muaj sij hawm. vim tias tib neeg belong to nature ,tsis yog nature belong rau tib neeg.
D=ua neej nyob tsis muaj sij hawm yeej tau yog tsis muaj npe tsis muaj xeem....txhua tus neeg thoob ntiaj teb....tsis tas li los tsis paub noj tsis paub haus, tsis paub sib khib sib ntau sib tuas.
ntawm kuv mas tsis zoo hlo ...vim kuv tseem ntshaws ib tug haib haib los hlub kuv...li ntawm kuv need sij hawm los ua lub chaw caum khiav nrhiav ntawm kuv thiab nws.

Nyob zoo kwv tij KAUBKIMYAJ...

Zoo siab koj muab koj lub sij hawm tuaj sib hloov tswv yim nrog kuv...

Ua tsaug...


Thov txim kuv tsis XYEEJ TES li thiaj tsis tau tuaj teb koj ...


Cov lus thiab tswv yim koj hais ko los nws kuj yog ib yam uas peb muab los piv tau rau SIJ HAWM...

Rau ntawm kuv xwb ces...

*** SIJ HAWM NWS YOG IB QHOV ...MOVEMENT los sis EVENT RELATING TO EACH OTHER...

Vim yog zoo li nov TXAWM MUAJ TIB NEEG thiab TSIS MUAJ TIB NEEG LOS...QHOV RELATIONSHIP OF EVENT OR MOVEMENT ntawd nws yuav tsum CONTINUE MUAJ MUS...AS LONG AS THE WORLD TURNS...

Tab sis yog thaum TSIS MUAJ TIB NEEG LOS REALIZE thiab LOS LABEL...LUB SIJ HAWM CES...Nws kuj zoo li tsis MUAJ LUB SIJ HAWM LI...

For Example... TXAWM LUB NTIAJ TEB NOV TWB TSHWM SIM LOS NTEJ HEEV LAWM LOS YEEJ TSIS MUAJ DAB TSI YUAV LOS SOJ NTSUAM TXOG THIAB THAM TXOG NWS LUB HNUB NYOOG KIAG LI...

Thaum MUAJ TUS TIB NEEG LAWM...TUS TIB NEEG THIAJ MAM LOS NUG TIAS...

LUB NTIAJ TEB NOV XEEB TXAWM TAU NTEV NPAUM LI CAS LOS LAWM...?

Leej tib neeg thiaj mam li mus muab nws txoj kev xav thiab kev txawj ntse los TAUG QAB...SOJ NTSUAM...THAUM KAWG COV SCIENTISTS FEEM COOB THIAJ ...AGREE TIAS TEJ ZAUM LUB NTIAJ TEB NOV MUAJ LUB HNUB NYOOG LI NTAWM...4.55 BILLION YEARS OLD LAWM NO...


Tsuas yog LEEJ TIB NEEG NKAUS XWB THIAJ LI LOS ...LABEL TIME/AGE...RAU LUB NTIAJ TEB...

Nov yog kuv txoj kev nkag siab rau...TIME...


Sib ntsib dua,

NT


:onionheadfake8:


Posted Image

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#136
CasYuavNcoKojUaLuaj

CasYuavNcoKojUaLuaj

  Hlub Koj los Teev Lub kua muag

 • Members
 • 428 posts
Reputation: 10
Good
NujTxeeg Nyob zoo os Ntev loo uas tsis tau tuaj saib koj lawm puas nyob kaj siab thiab ?

Zoo li koj khwv heev li es koj ua num dab tsi na nujtxeeg puas yog tias ntau lub tsev ntau tus wife
es thiaj BBZ li na hahaha lam tso dag  Just JK hahaha NujTxeeg twb yog tsis pom koj tawm qhov twg kiag
kuv lam tuaj JK kom koj ho txhob nkees xwb txhob xav li cas nawb puas need tuajpab koj ua hauj lwm thiab na?
TagKevCiaSiabVimTxojHmoo
แม้วันนี้จะจากกันไปแร้ว แต่ยากให้รู้เธอคือส่วนที่ขาด


Posted ImagePosted Image


#137
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent

 CasYuavNcoKojUaLuaj, on 11 October 2011 - 12:50 PM, said:

Posted Image

NujTxeeg Nyob zoo os Ntev loo uas tsis tau tuaj saib koj lawm puas nyob kaj siab thiab ?

Zoo li koj khwv heev li es koj ua num dab tsi na nujtxeeg puas yog tias ntau lub tsev ntau tus wife
es thiaj BBZ li na hahaha lam tso dag Just JK hahaha NujTxeeg twb yog tsis pom koj tawm qhov twg kiag
kuv lam tuaj JK kom koj ho txhob nkees xwb txhob xav li cas nawb puas need tuajpab koj ua hauj lwm thiab na?Nyob zoo...Leej muam CASYUAVNCOKOJUALUAJ...

Zoo siab tau pom koj tuaj koom kev lom zem thiab tuaj xauj txog Nujtxeeg lub chaw nov...

Koj tuaj txog ib zaug los kuv twb tsis muaj dab tsi TXAIS TOS KOJ...

Yog li kuv thiaj muab zaj PAJHUAM nram qab nov los SHARE NROG KOJ XWB...

Txhob xav li cas nawj...

Yog muaj caij ho rov tuaj tsham kuv dua...
Posted Image


YOG TIG TAU LUB SIJ HAWM ROV QAB...Posted Image


LUB CAIJ NYOOG…

Muaj tus hais tseg tias…

Posted Image


Yesterday is a HISTORY…

Xyoo kuv tuaj ntawm nov yog xyoo 2006…

Kuv kuj tsis muaj phooj ywg coob tsis muaj phooj ywg ntau…

Tab sis lawv yog cov neeg zoo thiab muaj txiaj ntsim rau kuv tau ib ncua...

Lawv txhua tus thiaj txia los ua kuv cov phooj ywg kuv hlub thiab kuv tshua…

Lub caij nyoog nim dhau lawm tshuj tshaws…

Tib pliag ntshi xwb sawv daws twb ploj lawm plwb plaws…

Txhua los lus peb tuaj tham, txhua lub tswv yim peb tuaj tawm, txhua zaj paj huam peb tuaj leg…

Zaum me nov ces nws tsuas txias mus ib zaj zoo dab neeg rau peb khaws tseg…


Posted Image


Tomorrow is a MYSTERY…

Tag kis yog ib lub sij hawm tseem yuav los txog…

Yog tus siab me ces yuav xav tias tag kis xyov yuav muaj kev zoo los phem tawm los nrog…

Yog tus muaj kev txom nyem kub ntxhov ces xav kom tag kis tawm tsawg tsuag ua hnub tshiab…

Kev cia siab, kev vam, kev npau suav xav kom tawm plwb plaws los deev nws siab…

Tus neeg ua txoj kev phem tag kis yog ib hnub tsis muaj tus txiaj ntsim…

Vim nws poob siab dhuj dheev tias tsam tag kis ces yog hnub nws mus ris nws lub txim…

Tus neeg muaj kev hlub, kev npau suav nrog tus hlub tus tshua…

Cia siab ntswb ntsoov tias tag kis yuav yog hnub nws yuav tau txhij mus muaj txhua…


Posted Image

TODAY is a GIFT that's why we called it the PRESENT…

Hnub nov yog hnub tseem ceeb tshaj txhua tsav yam…
Yog li yus txoj sia, yus tus hlub, thiab txhua yam yus muaj tsis txhob pub kom plam…
Hnub no pluas noj los koj tau noj pluas zoo qav…

Hnub no cev zoo zam los yuav tau muab tawm los nrog luag hnav…
Hnub no qhov twg yog qhov tseeb, qhov ncaj ncees, qhov yog txhob muab zais…

Hnub no yog yus muaj ib lo lus zoo mos muag los yeej meem muab coj los hais…
Hnub no thiaj yog lub zoo nyoog mus haum caij koj tuaj saub seev lus paj huam nrog Nujtxeeg…

Dhau hnub nov mus lawm koj–kuv, wb tej lus saub seev zoo paj huam thiaj yuav txia mus ua ib zaj zoo dab neeg…!

Posted Image

AS THE WORLD TURNS...SO DO OUR LIVES...Edited by Nujtxeeg, 26 October 2011 - 08:39 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#138
Guest_cogchoua_*

Guest_cogchoua_*
 • Guests
Reputation: 0

 Nujtxeeg, on 26 October 2011 - 08:19 PM, said:

Nyob zoo...Leej muam CASYUAVNCOKOJUALUAJ...

Zoo siab tau pom koj tuaj koom kev lom zem thiab tuaj xauj txog Nujtxeeg lub chaw nov...

Koj tuaj txog ib zaug los kuv twb tsis muaj dab tsi TXAIS TOS KOJ...

Yog li kuv thiaj muab zaj PAJHUAM nram qab nov los SHARE NROG KOJ XWB...

Txhob xav li cas nawj...

Yog muaj caij ho rov tuaj tsham kuv dua...
Posted Image


YOG TIG TAU LUB SIJ HAWM ROV QAB...Posted Image


LUB CAIJ NYOOG…

Muaj tus hais tseg tias…

Posted Image


Yesterday is a HISTORY…

Xyoo kuv tuaj ntawm nov yog xyoo 2006…

Kuv kuj tsis muaj phooj ywg coob tsis muaj phooj ywg ntau…

Tab sis lawv yog cov neeg zoo thiab muaj txiaj ntsim rau kuv tau ib ncua...

Lawv txhua tus thiaj txia los ua kuv cov phooj ywg kuv hlub thiab kuv tshua…

Lub caij nyoog nim dhau lawm tshuj tshaws…

Tib pliag ntshi xwb sawv daws twb ploj lawm plwb plaws…

Txhua los lus peb tuaj tham, txhua lub tswv yim peb tuaj tawm, txhua zaj paj huam peb tuaj leg…

Zaum me nov ces nws tsuas txias mus ib zaj zoo dab neeg rau peb khaws tseg…


Posted Image


Tomorrow is a MYSTERY…

Tag kis yog ib lub sij hawm tseem yuav los txog…

Yog tus siab me ces yuav xav tias tag kis xyov yuav muaj kev zoo los phem tawm los nrog…

Yog tus muaj kev txom nyem kub ntxhov ces xav kom tag kis tawm tsawg tsuag ua hnub tshiab…

Kev cia siab, kev vam, kev npau suav xav kom tawm plwb plaws los deev nws siab…

Tus neeg ua txoj kev phem tag kis yog ib hnub tsis muaj tus txiaj ntsim…

Vim nws poob siab dhuj dheev tias tsam tag kis ces yog hnub nws mus ris nws lub txim…

Tus neeg muaj kev hlub, kev npau suav nrog tus hlub tus tshua…

Cia siab ntswb ntsoov tias tag kis yuav yog hnub nws yuav tau txhij mus muaj txhua…


Posted Image

TODAY is a GIFT that's why we called it the PRESENT…

Hnub nov yog hnub tseem ceeb tshaj txhua tsav yam…
Yog li yus txoj sia, yus tus hlub, thiab txhua yam yus muaj tsis txhob pub kom plam…
Hnub no pluas noj los koj tau noj pluas zoo qav…

Hnub no cev zoo zam los yuav tau muab tawm los nrog luag hnav…
Hnub no qhov twg yog qhov tseeb, qhov ncaj ncees, qhov yog txhob muab zais…

Hnub no yog yus muaj ib lo lus zoo mos muag los yeej meem muab coj los hais…
Hnub no thiaj yog lub zoo nyoog mus haum caij koj tuaj saub seev lus paj huam nrog Nujtxeeg…

Dhau hnub nov mus lawm koj–kuv, wb tej lus saub seev zoo paj huam thiaj yuav txia mus ua ib zaj zoo dab neeg…!


<iframe width="400" height="301" src="http://www.youtube.c...ed/YwxsWIYJI2A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Posted Image

AS THE WORLD TURNS...SO DO OUR LIVES...
#139
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0
nyob zoo os bawg nuj txeeg tau ntev loo lawm wb tsis tau tuaj sib tsham li lawm es koj nyob li cas lawm xwb os,ntawm kuv nyob li qub thiab muaj sij hawm no ho tuaj tsham kuv thiab es wb ho tau sib tawm tswv yim os bawg nuj txeeg sib ntsib dua.

#140
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0
tsis nco qhia be6 koj lawm kuv yog cogchoua

#141
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0

 CasYuavNcoKojUaLuaj, on 11 October 2011 - 12:50 PM, said:

NujTxeeg Nyob zoo os Ntev loo uas tsis tau tuaj saib koj lawm puas nyob kaj siab thiab ?

Zoo li koj khwv heev li es koj ua num dab tsi na nujtxeeg puas yog tias ntau lub tsev ntau tus wife
es thiaj BBZ li na hahaha lam tso dag  Just JK hahaha NujTxeeg twb yog tsis pom koj tawm qhov twg kiag
kuv lam tuaj JK kom koj ho txhob nkees xwb txhob xav li cas nawb puas need tuajpab koj ua hauj lwm thiab na?#142
Guest_HHH_*

Guest_HHH_*
 • Guests
Reputation: 0
nyob zoo os tus hlub tau ntev lawm tsis tau ntsib koj es nyob li cas lawm xwb os tus hlub nco ntuj tshav txog ntuj nag los lub siab tsis kaj cas yuav nco koj ua luaj, lus piv txwv xwb thxob xav li cas nawb mog sib ntsib dua cogchuoa.

#143
Guest_Txwmlijsim_*

Guest_Txwmlijsim_*
 • Guests
Reputation: 0
Nujtxeeg

Raws li kuv tus kheej xwb mas ntau zaus sij hawm tseem ceeb / ntau zaus sij hawm yeej tsis muaj qab hau rau kuv li.

Siv hawm tsuas los nrog dej num thiab xwj xwm xwb / yog thaum koj tsis saib tej no tseem ceeb lawm ces sij hawm tsis muaj qab hau li lawm nawb.

Noob neej lub hlwb xwb yog txhua yam / noob neej muaj sia xwb thiaj muaj zoo muaj phem.  Yog dhau ntawv lawm lub ntiaj teb yeej tsis muaj
ib yam existing lawm nawb phooj ywg.

Kuv hais tsawg li no xwb nej thiaj tsis tub nkeeg nyeem.

#144
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

 Txwmlijsim, on 12 April 2012 - 07:51 PM, said:

Nujtxeeg

Raws li kuv tus kheej xwb mas ntau zaus sij hawm tseem ceeb / ntau zaus sij hawm yeej tsis muaj qab hau rau kuv li.

Siv hawm tsuas los nrog dej num thiab xwj xwm xwb / yog thaum koj tsis saib tej no tseem ceeb lawm ces sij hawm tsis muaj qab hau li lawm nawb.

Noob neej lub hlwb xwb yog txhua yam / noob neej muaj sia xwb thiaj muaj zoo muaj phem.  Yog dhau ntawv lawm lub ntiaj teb yeej tsis muaj
ib yam existing lawm nawb phooj ywg.

Kuv hais tsawg li no xwb nej thiaj tsis tub nkeeg nyeem.

kuv nyiam cov neeg hais lus tsawg tsawg li no xwb, right to the point...txhob nyeem tag ib pab ib pheev es tsua muaj ib los lus tseemceeb xwb.  li ntawd ua rau kuv qaugzog thiab nkees nyeem nws li lus "Next Time" li lawm tiag thiab hod.

muaj li koj hais no tiag, nyob ntawm yus interpret xwb--tsua yog lub sijhawm no, kuv nkees nkees nrog hmoob tham lawm ces kuv txaus siab tuaj tso daj tso luag thiab ua si rau tej forum lino kom kuv tseem tam kuv qab me riam kom tseem ntse 4 sab li qub xwb tiag...smiles!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#145
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
RELIGION---COLLECTION (Part 1)

----------------------------------------------------------

[quote name='GUEST... Z' date='30 June 2008 - 04:28 AM' timestamp='1214771331' post='117635']
Nyob zoo tag nrho rau nej cov kwv tij HMOOB uas tuaj sib cav...kev ntseeg hauv nov

Khej 1...Kuv tsis yog Vam Ntxawg.....Kuv tsis yog tuaj teb koj ...kuv tsuas yog xav tuaj txuas lus tag nrog txhua tus kwv tij hmoob tuaj hauv nov xwb.....Thov txhob nkag sisb yuam kev rau kuv...


Kuv lam tuaj xauj nej kev sib cav ib muag xwb. Tab sis zoo li nej kuj sib cav yam lom zem xauv npo. Tus teb tus nug li cas los yeej muaj tus hais li cas los hais txhua. Nej kuj hais txaus luag kawg li mas...

Kuv xav tias muaj ntau ntau zaug nyias hais nyias zaj ces nyias yeej hais tias nyias zaj yog lawm no. Tab sis kuv tuaj pom ces nej tseem pheej sib cav mus los li tej me nyuam yaus sib cav thiab xwb. Sawv daws tseem pheej tuaj sib cav li tias...XYOV XUB MUAJ QAIB UA NTEJ LOS XUB MUAJ QE UA NTEJ NO LAWM XWB NA...Qhov tseeb yog qhov twg peb yeej tsis muaj neeg paub li os.

Kuv lam tuaj nrog nej txuas 2-3 los lus li nram nov...

1. Kuv ntseeg tias muaj Vajtswv thiab muaj Yesus tab sis xyov Vajtswv thiab Yesus puas zoo thiab yog nkaus li lawv piav hauv BIBLE.

Vim kuv muaj teeb meem tsis nkag siab txog tus Vajtswv hauv Bible li nram nov...

A. Ua cas Vajtswv tseem muaj yeeb ncuab ...uas yog DEVIL (Ntxwj Nyoog) thiab?

B. Neeg lub neej niaj hnub nov tsis PERFECT...puas yog tim Vajtswv ua MISTAKES ?

C. Niaj hnub nov neeg ntiaj teb kev txom nyem puv thoob qab ntuj lawm Vajtswv ho nyob twg ua cas tsis nqis nroos los daws neeg teeb meem kev txom nyem ib qhov li...?

D. Kuv xav kom Vajtswv ua li kuv hais nram nov seb nws ua puas tau....

KUV XAV KOM ...VAJTSWV UA 1 LUB POB ZEB KOM NYHAV NYHAV ES NWS TUS KHEEJ HO ROV NQA TSIS TAU LAWM...NWS PUAS YUAV UA TAU...?

Hais txog ntawm YESUS ...

Tej lus lawv piav txog nws lub neej nws tej kev qhuab qhia tsuas yog nws cov thwj tim piav raw li lawv nco tau xwb. Coob tus nyias piav raws sab uas nyias paub thiab pom xwb yog li muaj ntau zaug lawv twb los hais tsis sib thooj. Tseem ho yog Yesus tus kheej los piav nws lub neej kiag thiab ces kuj haj yam txawv qhov lawv piav nws lawm thiab. Nej sim xav seb mas yog muaj lwm tus neeg los sau nej zaj dab neeg hauv nej lub neej thaum nej twb tuag lawm xwb nej puas xav tias lawv nim paub ib puas tsav yam uas tau tshwm sim nyob rau hauv nej lub neej mas...?

Kuv muaj teeb meem tsis nkag siab tej lus lawv piav txog Yesus hauv phau BIBLE zoo li nram nov....

A. Vajtswv twb ua MISTAKES thaum hauv paus lawm nws rov qab CORRECT nws cov MISTAKES es ho tso Yesus los yug..Tab sis txawm tso Yesus los tuag saum ntoo khaub lig lawm los neej niaj hnub nov yeej tseem ntsib kev txom nyem li qub thiab xwb yog vim li cas...?

B. Nej puas ntseeg tiag tiag tias Yesus nim tuag tau 3 hnub es ciaj rov los tab sis ho cia li ya mus saum ntuj lawm xwb...?

C. Yesus twb tuag ploj ntej ploj muag lawm tau li 2000 xyoo yeej tsis muaj ntab ntaws li...Nej puas tseem xav tias muaj ib hnuv nws tseem yuav nqe nroos saum nruab tug rov los cawm tib neeg zaum 2...?

Kuv cov nqe lus kuv tuaj muab tso tseg rau nej nov...Kuv xav kom nej tuaj teb rau kuv raws nkaus li nej paub qhov tseeb thiab nej ua hauv nej lub neej xwb. Kuv tsis xav hnov nej tuaj piav raws li tej qub tswv yim thiab ncauj lus hauv phau ntawv BIBLE. Vim yog nej teb raws li hauv xwb ces nej tsuas pheej mus qog luag tej tswv yim thiab ncauj lus xwb txhais tau tias nej tsis ntse dab tsi hlo. Yog nej muab tej lus tej tswv yim hauv BIBLE los teb xwb ces kuv twb paub nyeem ntawv thiab kuv twb nyeem ntau ntau zaug lawm nej teb rau kuv los tsuas yog tej qub lus xwb tsis muaj txiaj ntsim rau kuv...

Yog nej tuaj teb kuv xav kom nej ua lub siab kom txias txias hais kom muaj paus muaj ntsis hais qhov tseeb thiab hais kom txaus ntseeg...Txhob lam tuaj hais tej lus phem phem vim nej muaj kev mob siab. Kuv paub lawm tias nej coob tug yog cov ntseeg tus Vajtswv hauv BIBLE thiab nej ntseeg txhua yam hauv Bible yam tsis muaj QUESTIONS hlo li. Vim nej yog hom neeg ntseeg tias luag hais ces yeej tseeb thiab yog tag lawm xwb. Nej yuav tuaj DEFEND Vajtswv...BIBLE...thiab NEJ TUS KHEEJ...Tab sis cia nej teb mus rau qhov yog thiab zoo...Kuv yeej muaj siab ntsws...muaj hlwb...paub xav paub mloog thiab yog nej tuaj teb los tham mus rau qhov zoo lawm...!

Kuv mam rov tuaj xauj nej seb puas muaj leej twg tebkuv cov lu smus li cas.

Ua nej tsaug ua ntej...

Sib ntsib dua,

Z

[/quote]

[quote name='koojziagkabzaug' date='30 June 2008 - 07:29 AM' timestamp='1214782173' post='117662']
[size="4"]Nyob zoo Z,

Kuv los kuv tsis tuaj hauv nov li thiab tab sis hnub no kuv pom koj tuaj ces kuv yuav tuaj txhoj puab thiab...Pom koj tham ntau yam ces kuv lam teb koj li kuv lub siab xav xwb...Qhov twg yuam kev los thov nej zam txim rau kuv...

Khej1, XH. Vamntxawg thiab lwm tus phooj ywg nej mam teb Z li uas nej xav nawb. Kuv thov txim nej thiab...Vim hnub no kuv xav xav txhoj puab li naj...Heheheh...
[/size]


[quote name='GUEST... Z' post='117635' date='Jun 29 2008, 08:28 PM']Nyob zoo tag nrho rau nej cov kwv tij HMOOB uas tuaj sib cav...kev ntseeg hauv nov

Khej 1...Kuv tsis yog Vam Ntxawg.....Kuv tsis yog tuaj teb koj ...kuv tsuas yog xav tuaj txuas lus tag nrog txhua tus kwv tij hmoob tuaj hauv nov xwb.....Thov txhob nkag sisb yuam kev rau kuv...


Kuv lam tuaj nrog nej txuas 2-3 los lus li nram nov...

1. Kuv ntseeg tias muaj Vajtswv thiab muaj Yesus tab sis xyov Vajtswv thiab Yesus puas zoo thiab yog nkaus li lawv piav hauv BIBLE.

* Yes Xus yeej zoo li cov Thwj Tim tau sau hauv Ntawv Moo Zoo, vim muaj hwj Huam Yees Ntxwv rau leej neeg pom Xyeem niaj hnub no. Zoo raws nkaus li cov Thwj Tim tau hais tseg. Qhov pom xyeem xwb mas tseem ntseeg tsis tau tias puas muaj tseeb tiag. Qhov paub tseeb yog cov uas lawv tau txiaj ntsim ntau, lawv to qhov raws li Yes Xus cov qhov txhab thaum lawv tua thiab ntia nws rau saum Ntoo Cuam. Tsis tag li, cov qhov txhab no, los ntshav thiab los dej ntawm hauv siab raws li Ntawv sau tseg tias: Lawv xuas Hmuv hnov Yes Xus sab hauv siab xis es tawm dej hauv los. Cov qhov txhab no, cov kws tshuaj muab soj ntsuam los, nws tsis zoo li cov qhov txhab uas yus ua nriam raug, nws hlav sab hauv tuaj rau sab nraud...


Vim kuv muaj teeb meem tsis nkag siab txog tus Vajtswv hauv Bible li nram nov...

A. Ua cas Vajtswv tseem muaj yeeb ncuab ...uas yog DEVIL (Ntxwj Nyoog) thiab?

* Tswv Ntuj muaj yeeb ncuab,

Vim txoj kev NTSEEG yog ib txoj kev ywg pheej, tsis yuam leej twg kom yuav tsum Ntseeg.
Txoj kev phem thiab kev zoo yeej nyob ua ke sib nrawg nroos.
Yog koj ua ncaj ces koj yeej txoj kev phem. Koj ua tsis ncaj ces koj swb xwb.


B. Neeg lub neej niaj hnub nov tsis PERFECT...puas yog tim Vajtswv ua MISTAKES ?

* Neeg lub neej zoo tsis tag tag...Tsis yog tim Tswv Ntuj. Yog nyias xaivnyias lub neeg nrog nyias kev ntshaw xwb. Tej tug neeg nws nyiam nyob li nom pw li qhev, tej tus niam nyob li qhev pw li nom...

Yog Tswv Ntuj muab ua kom sawv daws lub neej zoo tag tus, yuav yog ib txoj kev quab yuam cov tsis nyiam khwv, tsis nyiam kom muaj toob xib ntau...


C. Niaj hnub nov neeg ntiaj teb kev txom nyem puv thoob qab ntuj lawm Vajtswv ho nyob twg ua cas tsis nqis nroos los daws neeg teeb meem kev txom nyem ib qhov li...?

* Yes Xus twb hais tias:" Yam uas yog Tswv Ntuj li muab rau tswv Ntuj, yam Uas yog Cesar li muab rau Cesar."


Yam twg yog Ntuj ua thiaj yauv cia Ntuj daws. Yam uas yog leej neeg ua, yuav tsum cia leej neeg daws. Leej neeg nyiam siv tswv yim, nyiam txhoj puab...Yog nyob tij ywm xwb...Lawv yuav kho siab heev...


D. Kuv xav kom Vajtswv ua li kuv hais nram nov seb nws ua puas tau....

KUV XAV KOM ...VAJTSWV UA 1 LUB POB ZEB KOM NYHAV NYHAV ES NWS TUS KHEEJ HO ROV NQA TSIS TAU LAWM...NWS PUAS YUAV UA TAU...?

* Kuv tsis tshua to taub tias koj xav hais dab tsi tiag?

Tab sis kuv xav tias yuav tsim ib lub pob zeb loj loj los nqa rau luag ntsias tias nws zog loj xwb no ntshe yuav tsis muaj laj thawj dab tsi.

- Tswv Ntuj tsis nyiam ua ib tug neeg tsa Hwj Chim, Muab Hlob, Tsa NWS siab...Nws twb tsis hais ib zaug tias: NEJ HLUB THIAB HWM KUV MAS NEJ THIAJ TAU NTUJ NTOO.

Nws tsuas niaj hnub hais tias: " Yog nej hlub kuv ces nej hlub tej neeg ib ncig ntawm nej ces yog nej hlub kuv lawm."Hais txog ntawm YESUS ...

Tej lus lawv piav txog nws lub neej nws tej kev qhuab qhia tsuas yog nws cov thwj tim piav raw li lawv nco tau xwb. Coob tus nyias piav raws sab uas nyias paub thiab pom xwb yog li muaj ntau zaug lawv twb los hais tsis sib thooj. Tseem ho yog Yesus tus kheej los piav nws lub neej kiag thiab ces kuj haj yam txawv qhov lawv piav nws lawm thiab. Nej sim xav seb mas yog muaj lwm tus neeg los sau nej zaj dab neeg hauv nej lub neej thaum nej twb tuag lawm xwb nej puas xav tias lawv nim paub ib puas tsav yam uas tau tshwm sim nyob rau hauv nej lub neej mas...?

Kuv muaj teeb meem tsis nkag siab tej lus lawv piav txog Yesus hauv phau BIBLE zoo li nram nov....

* Yes Xus lub neej yog ib qho Mystère thiab ua Paj Lug ntau.
Yog ib qho kev ywg pheej rau txhua tus, nws mam xav thiab txhais raws li nws txoj kev txawj kev ntse. Li nov coob tus nyias xav nyias txawv thiab txhais cov lus sib txawv.


A. Vajtswv twb ua MISTAKES thaum hauv paus lawm nws rov qab CORRECT nws cov MISTAKES es ho tso Yesus los yug..Tab sis txawm tso Yesus los tuag saum ntoo khaub lig lawm los neej niaj hnub nov yeej tseem ntsib kev txom nyem li qub thiab xwb yog vim li cas...?

* Thaum hauv paus tsis yog Tswv Ntuj yuam kev, yog leej neeg pheej xav xav paub tej kev zais es nws ua txhaum xwb.
Yes Xus los tuag them txim los neeg tseem txom nyem. Vim yog txoj kev ywg pheej ntawm leej neeg. Ib txhia ntseeg hauv lub siab tuaj. Nws hawm Ntuj zais ntshis...Ib txhia tsis muaj kev ntseeg loj, tab sis nyiam kom luag pom tias nws yog neeg zoo...Nws mus hawm Ntuj thaum mauj neeg coob coob, nws txaum tej lub yim loj loj ntawm s d xub ntiag...


B. Nej puas ntseeg tiag tiag tias Yesus nim tuag tau 3 hnub es ciaj rov los tab sis ho cia li ya mus saum ntuj lawm xwb...?

* Yes Xus tuag thiab sawv rov los...Qhov yuav ntseeg tau tias muaj tseeb mas yog niaj hnub no Yes Xus tshwm sim thiab ua ntau yam Hwj Huam Yees ntxwv rau leej neeg niaj hnub no pom thiab pab tau lawv dim ntawm tej kev txom nyem ntau yam.


C. Yesus twb tuag ploj ntej ploj muag lawm tau li 2000 xyoo yeej tsis muaj ntab ntaws li...Nej puas tseem xav tias muaj ib hnuv nws tseem yuav nqe nroos saum nruab tug rov los cawm tib neeg zaum 2...?

* Qhov tias Yes Xus yuav rov los txiav txim rau ib zeej tsoom neeg ciaj, neeg tuag...Los cawm neeg thaum lub ntiaj teb kawg. Tsis yog lub ntiaj teb uas peb nyob nov yuav kawg mus. YOG LUB NTIAJ TEB NTAWM PEB TUS KHEEJ NO KAWG XWB ( Yog peb txoj keb tuag= ntiaj teb kawg)


Kuv mam rov tuaj xauj nej seb puas muaj leej twg tebkuv cov lu smus li cas.

Ua nej tsaug ua ntej...

Sib ntsib dua,

Z
[/quote] [/quote]

[quote name='Txawj Tuantaj' date='30 June 2008 - 10:47 AM' timestamp='1214794079' post='117693']
Guest Z

Kuv thov txuam koj cov lus nug mentsis,

Koj haistias, uacas Vajtswv ho muaj yeebncuab?

1.Qho Vajtswv ho muaj yeebncuab, tsis yog Vajtswv tsim yeebncuab, tiamsi cov thwjtim ntuj, muaj tus ib tug ntxeev siab rau Vajtswv rov ua yeebncuab rau Vajtswv...Ib yam li peb neeg rov tig ua yeebncuab rau Vajtswv....

2. Neeg yog neeg, neeg muaj neeg neej ua nyob rau lub ntiajteb no. Koj xav seb, yog peb sawvdaws puas leej yog huab tais tag tus. Leejtwg yuav los ua qhev. Ntiaj teb yog ntiajteb tug, ntuj ceebtsheej yog ntuaj ceebtsheej tug. nyias muaj nyias neej...

3. Koj rov mus nyeem tsab ntawd chiv keeb kom zzoo. koj yuav ko tau tias, Yam Vajtswv tsim txhua yam zoo..." Vajtswv pom tias zoo"

4.Bible yeej hais meej lawm tias , Tswv Yesxus tau mus saum ntuj ya ploj saum cov huab lawm...muaj ib hnub nws yuav rov los tib yam li ntawd..[u].Cov Tubtxib 1: 9-11[/u] Tswv yesxus hais rau lawv tag lawm. Vajtswv tau coj tswv Yesxus mus. thaum lawv tabtom ntsia ntawd thiab cia li muaj huab los tos nws mus kiag ntawm lawv lub qhov muag pom....Thaum cov thwjtim tabtom ntsia ntuj ...cia li muaj 2 tug neeg hnav dawb los tshwmsim sawv ze lawv, thiab haistias, " Cov neeg Khalisles aws, nej yuav ntsia ntuj ua dabtsi, Tswv Yesxus rau txais mus saum ntuj ceebtsheej lawm Thiab nws yuav rov qab los ib yam li nej pom no ntag...."


Txawj Tuantaj,
[/quote]

[quote name='GUEST... Z' post='117635' date='Jun 29 2008, 08:28 PM']Nyob zoo tag nrho rau nej cov kwv tij HMOOB uas tuaj sib cav...kev ntseeg hauv nov

Khej 1...Kuv tsis yog Vam Ntxawg.....Kuv tsis yog tuaj teb koj ...kuv tsuas yog xav tuaj txuas lus tag nrog txhua tus kwv tij hmoob tuaj hauv nov xwb.....Thov txhob nkag sisb yuam kev rau kuv...


Kuv lam tuaj xauj nej kev sib cav ib muag xwb. Tab sis zoo li nej kuj sib cav yam lom zem xauv npo. Tus teb tus nug li cas los yeej muaj tus hais li cas los hais txhua. Nej kuj hais txaus luag kawg li mas...

Kuv xav tias muaj ntau ntau zaug nyias hais nyias zaj ces nyias yeej hais tias nyias zaj yog lawm no. Tab sis kuv tuaj pom ces nej tseem pheej sib cav mus los li tej me nyuam yaus sib cav thiab xwb. Sawv daws tseem pheej tuaj sib cav li tias...XYOV XUB MUAJ QAIB UA NTEJ LOS XUB MUAJ QE UA NTEJ NO LAWM XWB NA...Qhov tseeb yog qhov twg peb yeej tsis muaj neeg paub li os.

Kuv lam tuaj nrog nej txuas 2-3 los lus li nram nov...

1. Kuv ntseeg tias muaj Vajtswv thiab muaj Yesus tab sis xyov Vajtswv thiab Yesus puas zoo thiab yog nkaus li lawv piav hauv BIBLE.

Z koj yeej hais yog lawm, Vajtswv muaj txog txhiab txhia(1000) tus xwb nyob ntawm yus tsa yam dab tsi uas yus xav hais tias zoo no los ua tus kav yus tus plig xwb. Tus tsim ib puas tsav yam peb tsis paub thiab nws tsis xai neeg es hlub ib tug tseg ib tug. Nws tsis xaiv ib haiv neeg twg los ua nws haiv neeg tseem ceeb li tus vajtswv hauv bible, es yuav tua pab nws ntxuab ho cawm pab nws nyiam. tus tsim 100 tsav yam tsis muaj qhev tsis tau tsim txom leej twg li tus hauv pbible.

Yesxus yeej muaj tseeb, tab si tsis yoag yesxus los tuag theej los yog txhiv neeg lub txim puag tom Adam thiab Eve nkawd los, yesxus yog ib tug neeg nyiam kev ncaj ncees hlub cov neeg txom nyem uas raug quab yuam, raug tsim txom los ntawm cov nom tswv, thiab cov neeg nplua nuj xwb. Yesxus tawm tsam kwv paib pab thuab cov nom tswv uas coj tsis ncaj ncees, yesxus sau cov neeg txom nyem los ua pab ua pawg, yesxus hruav tshem txoj kev muab neeg muab tsiaj los tua txi vajtswv xwb. Kuv twb yeej hais rau cov phooj ywg lawm hais tias kom mus saib cov taub hau ua thaum ub lawv muab neeg tua txi vajtswv, Es thiaj paub hais tias yesxus yog tawm tsam rhuav tshem dab tsi. Qhov kuv hais no thiaj yog qhov tseeb


Vim kuv muaj teeb meem tsis nkag siab txog tus Vajtswv hauv Bible li nram nov...

A. Ua cas Vajtswv tseem muaj yeeb ncuab ...uas yog DEVIL (Ntxwj Nyoog) thiab?

Yuav mus hais ua yeeb ncuab nrog rau Evil xwb nas. Tus vajtswv no ua yeeb ncuab nrog rau haiv neeg Ethiopia(ib haiv neeg dub nyob sab Africa)Niaj hnub nimno cov teb chaws ua tsis ntseeg tus vajtswv no nws tseem ua yeeb ncuab rau tib si.

B. Neeg lub neej niaj hnub nov tsis PERFECT...puas yog tim Vajtswv ua MISTAKES ?

Yog vim tus vajtswv no muaj plan, nws xav muab lub ntiajteb no distroy ua kom puas tsuaj mus.

C. Niaj hnub nov neeg ntiaj teb kev txom nyem puv thoob qab ntuj lawm Vajtswv ho nyob twg ua cas tsis nqis nroos los daws neeg teeb meem kev txom nyem ib qhov li...?

Neeg lub qhov ncauj dag kom tau nyiaj xwb, koj dag tau neeg coob ces koj lub koohaum muaj nyiaj ntau ces tau ntsej tau muag xwb.


D. Kuv xav kom Vajtswv ua li kuv hais nram nov seb nws ua puas tau....KUV XAV KOM ...VAJTSWV UA 1 LUB POB ZEB KOM NYHAV NYHAV ES NWS TUS KHEEJ HO ROV NQA TSIS TAU LAWM...NWS PUAS YUAV UA TAU...?

tus vajtswv lawv ntseeg no ua tsis tau, rau qhov yog neeg tsa nws xwb

Hais txog ntawm YESUS ...

Tej lus lawv piav txog nws lub neej nws tej kev qhuab qhia tsuas yog nws cov thwj tim piav raw li lawv nco tau xwb. Coob tus nyias piav raws sab uas nyias paub thiab pom xwb yog li muaj ntau zaug lawv twb los hais tsis sib thooj. Tseem ho yog Yesus tus kheej los piav nws lub neej kiag thiab ces kuj haj yam txawv qhov lawv piav nws lawm thiab. Nej sim xav seb mas yog muaj lwm tus neeg los sau nej zaj dab neeg hauv nej lub neej thaum nej twb tuag lawm xwb nej puas xav tias lawv nim paub ib puas tsav yam uas tau tshwm sim nyob rau hauv nej lub neej mas...?

Muaj tseeb li koj hais los mas. Koj puas tau hnov hmoom tej paj lug. Hmoob hais tias xa nqaij ces xa tau tsawg, xa xov ces xa tau ntau thiab hmoob hais tias suab neeg nrov tshaj suab xob. thaum pom ces tseeb thaum mus deb lawm ces yog nplob, Kuv twb yeej muab tus poj hmoob phavkheb tus nab raj kub sai los tham tag lawm ne.

Kuv muaj teeb meem tsis nkag siab tej lus lawv piav txog Yesus hauv phau BIBLE zoo li nram nov....

A. Vajtswv twb ua MISTAKES thaum hauv paus lawm nws rov qab CORRECT nws cov MISTAKES es ho tso Yesus los yug..Tab sis txawm tso Yesus los tuag saum ntoo khaub lig lawm los neej niaj hnub nov yeej tseem ntsib kev txom nyem li qub thiab xwb yog vim li cas...?

Tus neeg txawj ua lag luam ces muab ntaub muab xov los pauv nyiaj, tus txawj dag ces muab lub los pauv nyiaj xeb.

B. Nej puas ntseeg tiag tiag tias Yesus nim tuag tau 3 hnub es ciaj rov los tab sis ho cia li ya mus saum ntuj lawm xwb...?

Yesxus tuag lawm tiag tiag nws yeej tsi sawv rov los lawm, qhov nws sawv rov los ntawd yog sawv lub npe xwb.

C. Yesus twb tuag ploj ntej ploj muag lawm tau li 2000 xyoo yeej tsis muaj ntab ntaws li...Nej puas tseem xav tias muaj ib hnuv nws tseem yuav nqe nroos saum nruab tug rov los cawm tib neeg zaum 2...?

Yog yesxus nqi los los koj tus yeej nqis ib yam thiab, tej no yog lus dag xwb, yeem dag yeem tau lag luam zoo xwb.

Kuv cov nqe lus kuv tuaj muab tso tseg rau nej nov...Kuv xav kom nej tuaj teb rau kuv raws nkaus li nej paub qhov tseeb thiab nej ua hauv nej lub neej xwb. Kuv tsis xav hnov nej tuaj piav raws li tej qub tswv yim thiab ncauj lus hauv phau ntawv BIBLE. Vim yog nej teb raws li hauv xwb ces nej tsuas pheej mus qog luag tej tswv yim thiab ncauj lus xwb txhais tau tias nej tsis ntse dab tsi hlo. Yog nej muab tej lus tej tswv yim hauv BIBLE los teb xwb ces kuv twb paub nyeem ntawv thiab kuv twb nyeem ntau ntau zaug lawm nej teb rau kuv los tsuas yog tej qub lus xwb tsis muaj txiaj ntsim rau kuv...

Yog nej tuaj teb kuv xav kom nej ua lub siab kom txias txias hais kom muaj paus muaj ntsis hais qhov tseeb thiab hais kom txaus ntseeg...Txhob lam tuaj hais tej lus phem phem vim nej muaj kev mob siab. Kuv paub lawm tias nej coob tug yog cov ntseeg tus Vajtswv hauv BIBLE thiab nej ntseeg txhua yam hauv Bible yam tsis muaj QUESTIONS hlo li. Vim nej yog hom neeg ntseeg tias luag hais ces yeej tseeb thiab yog tag lawm xwb. Nej yuav tuaj DEFEND Vajtswv...BIBLE...thiab NEJ TUS KHEEJ...Tab sis cia nej teb mus rau qhov yog thiab zoo...Kuv yeej muaj siab ntsws...muaj hlwb...paub xav paub mloog thiab yog nej tuaj teb los tham mus rau qhov zoo lawm...!

Vajtswv yeej tsis pab yus li koj hais tiag los mas. Tsuas muaj yus pab vajtswv xwb, yus tiv thaiv vajtswv tag zog kom neeg txhob yeej yus tus vajtswv xwb.

Kuv mam rov tuaj xauj nej seb puas muaj leej twg tebkuv cov lu smus li cas.

Ua nej tsaug ua ntej...

Sib ntsib dua,

Z
[/quote]

[quote name='GUEST... Z' date='30 June 2008 - 11:37 PM' timestamp='1214840261' post='117739']
Nyob zoo KZKZ, Txawj Tuantaj, thiab Vam Ntxawg...


Zoo siab qhov nej tuaj teb thiab tuaj txuas lus nrog kuv. Ua tsaug ntau ntau. Nej yeej teb raws li qhov nej paub thiab xav tias yuav pab kuv lawm tab sis thaum kuv nyeem nej cov lus teb tas lawm zoo li yeej tseem tsis zoo txaus thiab tsis tau txaus kuv lub siab qhuav nov li na....KUV YEEJ TSEEM NQHIS NQHIS DEJ LI QUB....Hehehe...

1. Nej tsis tau teb ncaj qha rau kuv cov lus nug...

2. Nej tseem REFERED rov mus hais cov qub lus hauv BIBLE lawm thiab xwb...

3. Nej tsis teb kuv raws li nej tus kheej qhov kev ntseeg qhov experiences uas nej muaj thiab nej kev ua neeg...


Txawm li cas los kuv thov ua nej tsaug nawj...Yog tseem muaj tswv yim tshiab li cas los ho rov tuaj teb dua...

KUV MAM ROV TUAJ XYUAS NTXIV SEB PUAS TSEEM MUAJ LWM TUS HO TUAJ TAWM TSWV YIM LI CAS NTXIV....


Sib ntsib dua,


Z

[/quote]

[quote name='GUEST... Z' post='117635' date='Jun 29 2008, 08:28 PM']Nyob zoo tag nrho rau nej cov kwv tij HMOOB uas tuaj sib cav...kev ntseeg hauv nov

1. Kuv ntseeg tias muaj Vajtswv thiab muaj Yesus tab sis xyov Vajtswv thiab Yesus puas zoo thiab yog nkaus li lawv piav hauv BIBLE.

yog nkawv tsis yog neeg zoo ces yeej yuav tsis muaj leej twg ntseeg li...?
Vim kuv muaj teeb meem tsis nkag siab txog tus Vajtswv hauv Bible li nram nov...


A. Ua cas Vajtswv tseem muaj yeeb ncuab ...uas yog DEVIL (Ntxwj Nyoog) thiab?

kuj tsis yog yeeb ncuab tas tas thiab tab sis muab hais los yog cov neeg yus yuav tau tawm tsam, ib yam li koj xav ua neeg zoo koj yuav tsis tsim kom muaj yeeb ncuab tab sis yog koj pom neeg coj tsis ncaj ces koj yeej kawg tawm tsam thiab puas yog?

B. Neeg lub neej niaj hnub nov tsis PERFECT...puas yog tim Vajtswv ua MISTAKES ?

name the mistake....well, cov mistake yog ib qhov yuav piav tau tob heev li tab sis li cas los yexus kuj yog xav cawm neeg xwb.

C. Niaj hnub nov neeg ntiaj teb kev txom nyem puv thoob qab ntuj lawm Vajtswv ho nyob twg ua cas tsis nqis nroos los daws neeg teeb meem kev txom nyem ib qhov li...?

tam siv no peb twb pom lawm hais tias vajtswm yuav cawm tsis tau neeg li yav tag lawm, nej mam li xav tias yog vim li cas nws thiaj li cawm tsis tau lawm... yog leej twg yog neeg zoo ces nws thiaj nyob ze ntuj me ntsis xwb.

D. Kuv xav kom Vajtswv ua li kuv hais nram nov seb nws ua puas tau....

KUV XAV KOM ...VAJTSWV UA 1 LUB POB ZEB KOM NYHAV NYHAV ES NWS TUS KHEEJ HO ROV NQA TSIS TAU LAWM...NWS PUAS YUAV UA TAU...?

yog yuav ua ces nws twb ua lawm, nws tau sacrafice yam txawv heev tab sis muaj kev hlub tob heev thiab, kuv yuav thuam los kuj tsis yog kuv yuav qhuas los kuj tsis yog(for me) vim nws sacrafice nws lub sij hawm thiab tu kheej cov txuj ci los mus pab neeg yog li kuv assume tias nws tsis muaj txuj ci lawm tam siv no christianity cawm tsis tau neeg lawm.

A. Vajtswv twb ua MISTAKES thaum hauv paus lawm nws rov qab CORRECT nws cov MISTAKES es ho tso Yesus los yug..Tab sis txawm tso Yesus los tuag saum ntoo khaub lig lawm los neej niaj hnub nov yeej tseem ntsib kev txom nyem li qub thiab xwb yog vim li cas...?

um... how did u know?...

B. Nej puas ntseeg tiag tiag tias Yesus nim tuag tau 3 hnub es ciaj rov los tab sis ho cia li ya mus saum ntuj lawm xwb...?

it could be...

C. Yesus twb tuag ploj ntej ploj muag lawm tau li 2000 xyoo yeej tsis muaj ntab ntaws li...Nej puas tseem xav tias muaj ib hnuv nws tseem yuav nqe nroos saum nruab tug rov los cawm tib neeg zaum 2...?

i've heard rumor about his return already but not so sure, yog tias nws tseem yuav los nws los los nws yog ib tug neeg txawv lawm yus yuav cim tsis tau.

* yog yuav xaiv religion, just think: puas tseeb tiag? nws muaj- yes, maybe, no... maybe txhais tau tias tseem muaj chance, tsis sim yeej tsis paub tab sis yog tias yus paub tias qhov ntawv tsis muaj tiag los ntawm logical thinking ces tso tseg xwb.
sib ntsib dua.


[/quote]

[quote name='koojziagkabzaug' date='01 July 2008 - 02:32 PM' timestamp='1214893950' post='117828']
[size="4"]
Nyob zoo Z,

Heheheh...! Yog peb teb tau ncaj qha tsis rov mus piv txwv txog Ntawv Moo Zoo ces peb kuj tam Tswv Ntuj lawm...awv! Qhov no yuav muaj tsis tau, vim peb yog me nyuam neeg so ntswg tav toj xwb.

Kuv tus kheej pom ntau yam ua rau kuv ntseeg tau hais tias Yes Xus yog Tswv Ntuj tiag. Tab sis yuav piav kig li nov ces zoo li tsis pom qab piav tog twg ua ntej...Tsis tag li ntawd KEV NTSEEG ( Religion) yog ib qho Mystère, yog tsis yog Mystère ces kuj tsis yog kev ntseeg. Kev Ntseeg yog kev YWG PHEEJ thiaj tsis phua lub ntsiab rau yus kom paub tseeb li pluas mov ua tau tib si kom yus khawd noj xwb. Li nov tsis yog ib qho zoo...Vim yuav yuam tus neej tsis nyiam noj lo noj...Yuam tus xav khwv kom lub neej muaj kev lom zem kom txhob tau ua hauj lwm...

Z! Tej zaud koj yuav tau nyeem Maypaj wb lub Topic lawm thiab. Ntau yam txog lub ntsiab ntawm Yes Xus rau kuv, kuv twb sau rau hauv lawm. Yog koj tsis tau nyeem no caw koj mus nyeem tau:

[url="http://www.hmongza.com/index.php?showtopic=12237"]http://www.hmongza.c...showtopic=12237[/url]

Kuv lam hais li kuv txoj kev xav xwb.

Ua tsaug

Kzkz
[/size]
[/quote]

[quote name='Txawj Tuantaj' date='02 July 2008 - 02:10 AM' timestamp='1214935805' post='117893']
Z,

Phau ntawv Bible yeej tsis lam tautaub yoojyim kiag, yog koj tsis kawm kom tagtag...Ces koj yeej tsis paub dabtsis li. Li kuv
twb hais ntau ntau zaus los lawm...Vim yog Vajtswv cov lus neeg thiaj li totaub nyuab...Tiamsi yog koj ua zoo tshawb nrhiav kom meej meej thiab koj paub cais Phau Bible koj yuav totaub zoo thiab...

Kuv kuj xav kom koj muab cov lus koj xav tias Bible muaj mistakes los rau peb saib seb yog dabtsis? Cov lus qhia puas muaj tseeb....Nco ntsoov tias Vajtswv txoj lus yog Vajtswv Ntshoov siab(inspired) kom neeg sau tseg...ua kev paub txog Vajtswv, ua kev qhuab ntuas [u]II Timaustes 3: 6[/u]...Mus nyeem...

Bible yuav muaj sau phem sau zoo rau peb kom peb paub txog lub neej phem zoo licas? Lub neej zoo ho zoo licas?

[u]VLK qub [/u]feem ntau applied rau cov neeg Israelites xwb, tsis yog rau peb neeg thoob teb...Vim licas thiaj ua li ntawd...Vim haivneeg no thiaj tseem yog haivneeg teev tus Vajtswv tiag xwb...Dua cov ces yog mus teev cov cuav lawm xwb...Tiamsi peb yeej tseem siv Old Testament coj los ua keebkwm thiab los qhuab ntuas.

[u]VLK tshiab[/u] applied rau peb tag nrho neeg ntiajteb rau cov ntseeg Tswv Yesxus tias yog tus cawm seej...Hu ua Christians...

Vim licas: Church thiaj muaj ntau pab ntau pawg?...Qhov no los ntawm matter of opinions thiab different interpretations of the Bible.

[u]Per Exemple:[/u] Muaj peb ib cov Hmoob qhia haistias, thaum muaj ib tug neeg tau tag sim neej lawm tsis pub quaj, tsis pub nyiav...Qhov no VLK tsis tau qhia kom meej licas. Tiamsi kev quaj thiaj kev nyiav yog tib los xwb" CRY" Thaum Tswv Yesxus siav tus rau saum ntau cuam. Cov thwjtim tus puav thiab cov pojniam xws li Mavthas Mavdaslees puav leej quaj...

Tiamsi yog koj nyias li Hmoob coj qub kevcais NYIAS cem lwm leej lwm tus yog ib qho kev txhaum lawm....

Lino VLK hais txog ib issue xwb peb twb coj los piav tsis tag lawm...Xav tias nyaj koj yuav totaub....

Txawj Tuantaj,
[/quote]

[quote name='GUEST... Z' date='01 July 2008 - 03:43 PM' timestamp='1214898191' post='117838']
Nyob zoo Guest # 920 thiab txhua tus uas tau txuas lus nrog kuv...


Zoo siab qhov koj tuaj teb kuv cov lus. Koj yeej teb raws li koj kev xav lawm tab sis kuj teb tsis meej thiab tsis yog ib yam tshiab rau kuv. Li cas los ua tsaug...

Kuv cov lus nug sawv daws ntawd nws yeej muaj 1 lub hom phiaj. Lub hom phiaj kuv xav qhia kom sawv daws ho coj mus xav ntxiv ces yog qhov tias phau ntawv BIBLE ntawd nws yeej yog tib neeg tsim tawm...tib neeg sau cia...tej lus hais hauv ces tsuas yog nib neej tej lus. Yog li ntawd phau ntawv BIBLE thiaj tseem tsis PERFECT los yog nws yeej tseem muaj FLAWS vim cov tsim thiab cov sau ntawd lawv yeej tseem muaj MISTAKES ces lawv cov Mistakes thiaj mus nyob rau hauv phau ntawv BIBLE lawm.

Yog kuv yuav piav txog tej kuv pom tias yog MISTAKES ces yeej muaj ntau yam. Yog kuv muaj lub caij no kuv mam rov tuaj piav rau nej. Tab sis yog kuv ho piav lawm ces cov neeg ntseeg BIBLE yam tsis muaj QUESTIONS hlo ho yuav tuaj DEFEND lawv phau BIBLE tuasg nthi ... Lawv tsuas rov mus muab cov lus hauv BIBLE los prove li ub li no xwb ces nws tsis yog ib yam tshiab rau kuv lawm. Kuv twb pom BIBLE muaj FLAWS lawm txawm lawv yuav teb npaum twg los yeej teb tsis tau kuv cov lus li lthiab ces...peb tsuas poob mus nyob rau lub CIRCLE OF ARGUMENTS LOS YOG DEBATES TSIS PAUB TAG TSIS PAUB XAUS...lawm xwb...

Kuv qhov MESSAGES ces yog kuv xav hais tias...phau ntawv BIBLE tsuas yog ib phau ntawv hais txog pawg neeg JEWS txheej thaum ub lawv tej keeb kwm ...lawv kev ua neeg...lawv tej kev ntseeg...lawv tej kev cai ua dab qhuas los yog kev teev hawm li no xwb...thiab nws yog ib phau ntawv qhuab qhia lawv haiv neeg kom nyob ciaj tau ua ib pab ib pawg li lwm pawg neeg nyob thoob ntuj thiab xwb. Yog li no kuv thiaj xav kom sawv daws ho txhob mus nkag siab li tej Churches hais tias phau ntawv BIBLE nws yog VAJTWJ phau ntawv es nws yog PERFECT thiab txhua yam tau tshwm sim nyob hauv ces yeej yog qhov tseeb tag nrho...thiab nws SO POWERFUL...

Cov Churches muab phau ntawv BIBLE thiab cov lus cob qhia hauv BIBLE los ua ib cov lus TAWV TAVW vim lawv xav muab los ua lub POWER los CONTROL lawv cov neeg ntseeg xwb...Yog tsis ua tawv thiab tsis hais tawv ces kawg yuav tsis muaj neeg ntseeg xwb...Vim phau ntawv BIBLE yeej tseem muaj FLAWS yog li neeg thiaj ntseeg tsis tas. Cov neeg ntseeg phau BIBLE heev heev feem coob ces yog cov neeg txom nyem thiab yog cov neeg ua luag hais li cas los ntseeg mus li ntawd...Lawv muab lub siab npuab tuag nthi thiab tsis muaj QUESTIONS vim lawv tsis muaj peev xwm thiab tsis paub tshaj qhov lawv paub ntawd lawm. Yog cov neeg uas nws yeej muaj nws tswv yim kev xav...kev nkag siab thiab ces txawm lawv yuav los ntseeg CHURCHES thiab phau BIBLE los luag tsuag ntseeg raws NORMAL kev ntseeg lawm xwb...Qhov luag ho lom koom tes nrog CHURCHES los lawv tsuas los koom FOR THE BENEFITS OF SOCIAL NEEDS xwb...Yog lawv ho muaj qhov TRUE RELATIONSHIPS nrog GOD thiab JESUS los lawv qhov RELATIONSHIP ntawd nyob TUAJ NRUAB SIAB BETWEEN lawv thiab GOD thiab JESUS...Phau ntawv BIBLE nws tsuas yog siv ua REFERENCES thiab GUIDES xwb...nws tsis yog ABSOLUTE TRUTH and POWERS...

Kuv tsuas piav me me xwb twb tseem ntau lawm thiab...Yog sawv daws tseem tuaj sib cav thiab mas yuav haj yam ntau...thiab yuav tsis paub xaus li os...Yog li kuv thiaj los muab ua QUESTIONS TO BE ASKED...Yog sawv daws twb teb tsis tau ces sawv daws yeej tseem paub tsis txaus thiab BIBLE yeej tseem muaj FLAWS...Kuv tsuas hais li nov xwb...Nej leej twg yog cov ntseeg BIBLE tiag tiag nej yuav tsum tau mus DIG tiag tiag kom txhij txhua...BE WISE and NOT JUST SAYING....THE BIBLE IS THE TRUTH BECAUSE THE BIBLE SAID SO...


Sib ntsib dua,


Z

[/quote]

[quote name='koojziagkabzaug' date='01 July 2008 - 11:47 PM' timestamp='1214927258' post='117882']
Nyob zoo Z!

Yog yus zoo siab mus ntseeg luag txoj kev ntseeg lawm ces yus yuav tau mus teev luag poj yawm txwv koob xwb las...! Hehheeh...!

Yog tiag...! Bible yog Haiv Neeg His Xas Lais li keeb kwm xwb...Tab sis peb cov ntseeg txog txoj kev cai no peb kuj tau Ntuj Txiaj Ntsim thiab hos...Kuv tus kheej kiag, kuv twb tau yam puav lawm...Kuv thiaj ntseeg tias: Yes Xus yog Tswv Ntuj muaj Hwj Huam tag nrho tiag.


[/quote]

[quote name='Vamntxawg' date='02 July 2008 - 05:59 AM' timestamp='1214949551' post='117910']
[quote name='Txawj Tuantaj' post='117893' date='Jul 1 2008, 02:10 PM']Z,

Phau ntawv Bible yeej tsis lam tautaub yoojyim kiag, yog koj tsis kawm kom tagtag...Ces koj yeej tsis paub dabtsis li. Li kuv
twb hais ntau ntau zaus los lawm...Vim yog Vajtswv cov lus neeg thiaj li totaub nyuab...Tiamsi yog koj ua zoo tshawb nrhiav kom meej meej thiab koj paub cais Phau Bible koj yuav totaub zoo thiab...

Kuv kuj xav kom koj muab cov lus koj xav tias Bible muaj mistakes los rau peb saib seb yog dabtsis? Cov lus qhia puas muaj tseeb....Nco ntsoov tias Vajtswv txoj lus yog Vajtswv Ntshoov siab(inspired) kom neeg sau tseg...ua kev paub txog Vajtswv, ua kev qhuab ntuas [u]II Timaustes 3: 6[/u]...Mus nyeem...

Bible yuav muaj sau phem sau zoo rau peb kom peb paub txog lub neej phem zoo licas? Lub neej zoo ho zoo licas?

[u]VLK qub [/u]feem ntau applied rau cov neeg Israelites xwb, tsis yog rau peb neeg thoob teb...Vim licas thiaj ua li ntawd...Vim haivneeg no thiaj tseem yog haivneeg teev tus Vajtswv tiag xwb...Dua cov ces yog mus teev cov cuav lawm xwb...Tiamsi peb yeej tseem siv Old Testament coj los ua keebkwm thiab los qhuab ntuas.

[u]VLK tshiab[/u] applied rau peb tag nrho neeg ntiajteb rau cov ntseeg Tswv Yesxus tias yog tus cawm seej...Hu ua Christians...

Vim licas: Church thiaj muaj ntau pab ntau pawg?...Qhov no los ntawm matter of opinions thiab different interpretations of the Bible.

[u]Per Exemple:[/u] Muaj peb ib cov Hmoob qhia haistias, thaum muaj ib tug neeg tau tag sim neej lawm tsis pub quaj, tsis pub nyiav...Qhov no VLK tsis tau qhia kom meej licas. Tiamsi kev quaj thiaj kev nyiav yog tib los xwb" CRY" Thaum Tswv Yesxus siav tus rau saum ntau cuam. Cov thwjtim tus puav thiab cov pojniam xws li Mavthas Mavdaslees puav leej quaj...

Tiamsi yog koj nyias li Hmoob coj qub kevcais NYIAS cem lwm leej lwm tus yog ib qho kev txhaum lawm....

Lino VLK hais txog ib issue xwb peb twb coj los piav tsis tag lawm...Xav tias nyaj koj yuav totaub....

Txawj Tuantaj,[/quote]


Txawjtuantaj koj txawm yuav muab cais ua tsawg part los yog tsawg phau, los yog nyeem xwb ces, neeg hauv qab ntuj no paub nyeem tag tus, twb tsis hais tus yug tau lawm. Tus muaj nyob hauv niam plab 3 hnub xwb los yog niam nyeem lawm ces nws yeej tsawj nyeem lawm thiab. Hos ntseeg no mas tus niag neeg tsis txawj nyeem ntawv los yog raug tus dab no lawm ces nws yeej ntseeg li. Tseem muaj phau ntawv no los rau cov xibfwb coj los dag lawm thiab mas nws tshuav sau nra lawm tom toj ntxas xwb nas. Koj puas tau hnov muaj txog phav phav tus neeg uas cia li muab nws tus kheej tua tuag. Twb yog nws tsis paub siv phau ntawv bible no es nws thiaj raug tus dab vwm no los yob nws. Yog li nws thiaj rov muab nws tua pov tseg. Cov nyeem tau siv tau nws tsis lam muab nws tua pov tseg thiab tsis lam vwm loj vwm leg. Cov neeg no lawv yeej paub hais tias yog neeg sau tsis yog vajtswv sau.

Vajtswv tshoov kuv siab kom kuv hais li no xwb. Lwm zaus vajtswv mam rov los tshoov kuv siab dua no nawb. Koj txhob cem kuv ov! yog koj yuav cem no ces cem vajtswv rau qhov cov lus no yog vajtswv kom kuv sau xwb.
[/quote]

[quote]
[quote name='GUEST... Z' date='04 July 2008 - 12:05 AM' timestamp='1215101123' post='118185']
Nyob zoo KZKZ, Txawj Tuantaj, Vamntxawg, FatherNature, thiab lwm tus Guests uas tuaj tawm tswv yim ntawm nov...

Zoo siab nej rov tuaj teb, txuas ncauj lus, thiab tawm tswv yim nrog kuv hais txog ntau yam hauv phau ntawv BIBLE uas kuv tias BIBLE tsis PERFECT no...Vim cov tsim phau ntawv Bible nov yeej paub tsis tag thiab muaj coob tus sau...tsis tas li ntawd los vim neeg muab sau mus sau los ...COPIED mus los ntau heev ces muaj ntau tsav yam tsis meej thiab muaj ntau tsav yam los sib txuam ...yuam kev tag nyob rau hauv lawm... Yog li phau ntawv Bible nov thiaj tsis PERFECT vim nws muaj MISTAKES los yog FLAWS...!

Muaj nej tus puav xav kom kuv muab cov MISTAKES los tso tawm rau sawv daws xyuas yog li hnub no kuv yuav piav txog cov Mistakes 2-3 yam nyob rau phau ntawv Chivkeeb los yog GENESIS los nrog sawv daws sib tham li nram nov...

Nws yeej tseem muaj MISTAKES ntau yam nyob rau lwm qhov thiab...cia lwm zaus kuv muaj caij nyoog mam rov tuaj muab rau nej xyuas....


GENESIS...Chapter 1

Mistake # 1...Cov lus uas piav txog Vajtswv tsim lub ntuj lub teb ...nws hais tsis meej...hais tsis ntxaws ces nws yuav tau rov hais dua 2-3 zaug xws li ntawm nov...

HNUB 1...Vajtswv twb tsim tau lub ntiaj teb, huab cua, dej, av, muaj pom kev tsaus ntuj ...POM KEV hu ua NRUAB HNUB...TSAUS NTUJ hu ua HMO NTUJ.. tas lawm...los HNUB 4...Vajtswv tseem rov qab mus tsim dua kom pom kev nyob rau hauv lub qab ntuj kom muaj ...POM KEV thiab TSAUS NTUJ....dua ib tom ntxiv

vim HNUB 1 nws hais tsis meej thiab tsis ntxaws...ces HNUB 4 nws rov mus piav dua qhov qub tab sis zaum nov nws hais kom meej dua qub tias ...kom nyob lub qab ntuj muaj lub HNUB pom kev rau NRUAB HNUB...muaj lub HLI pom kev rau HMO NTUJ...
Muab lub Hnub lub Hli los ua chaws suav sij hawm ...Hnub...Hli...Xyoo...thiab ua lub caij lub nyoog ntuj tshiab ntuj tsaug...Tej HNUB QUB tsuas lam tsim coj los dai hauv qab ntuj ua chaw zoo nkauj xwb...

Txhais tau tias... HNUB 1 Vaj tswv twb tsim tau lub ntiaj teb, muaj dej muaj av, muaj lub hnub lub hli ...thiaj muaj nruab hnub thiab hmo ntuj lawm...tab sis vim nws hais tsis meej li neeg niaj hnub pom lub ntuj, lub hnub, lub hli, nruab hnub hmo ntuj ces...nws mus ...MUAB HNUB 4 los piav dua ib tom kom ntxaws dua qub....Yog vim li cas thiaj mus ua rov qab quj qees li nov...? VIM COV SAU PHAU ...NTAWV CHIV KEEB (GENESIS)...NOV TSIS UA TIB ZOO XAV ES UA TIB ZAUG HAIS ...KOM MEEJ THIAB KOM NTXAWS...


Mistake # 2...yog Vajtswv tsim lub ntiaj teb zoo nkaus li piav hauv phau ntawv Chiv keeb (GENESIS) xwb ces lub ntuj thiab lub ntiaj teb ua Vajtswv tsim ntawd nws tsis yog lub peb niaj hnub nyob nov...


Vim...HNUB 2 Vajtswv tsim kom muaj lub ntuj...muab lub ntuj los faib tawm dej thiaj av...(Lub ntuj zoo li ib lub GLASS IN A SHAPE OF A HALF OF A SPHERE ...los KHWB los yog NPOG lub ntiiaj teb kom cov dej saum qaum ntuj txob zuav los nyab ntiaj teb)...Nyob saum qaum ntuj yeej tseem muaj dej...Nyob hauv qab av los muaj dej ...nyob saum ntuj nws muaj cov rooj ntug kom dej xau los yog qhib tau kom dej poob los ua nag... Nyob rau lub ntiaj teb ntawd ... lub qab ntuj txawj kawg... Nws muaj lub qhov rau lub hnub lub hli tawm thiab poob...


Txhais tau tias....Cov neeg sau phau ntawv Chivkeeb ntawd tsuas paub lub ntuj thiab ntiaj teb raws li lub qub tswv yim uas neeg yeej ib txwm xav tias yuav zoo li ntawd no xwb...xws li muaj lub ntuj los khwb lub ntiaj teb...ces lub qab ntuj thiaj txawj kawg...muaj dej nyob saum qaum ntuj thiaj poob los ua nag...muaj ib lub qhov rau lub hnub lub hli tawm nyob ib sab ntuj...lub hnub lub hli tawm tuaj thiab ya lwm lub ntiaj teb...tas ces mus poob rau ib lub qhov nyob rau lwm sab ntuj lawm xwb... tej Hnub qub tsuas tawm los thau hmo ntuj pab lub hli kom pom kev thiab kom zoo nkauj xwb...

Niaj hnub nov peb paub lawm tias lub ntiaj teb peb nyob nov nws tsis zoo li lub ntiaj teb uas Vajtswv tsim nyob rau hauv phau BIBLE...xws li lub ntiaj teb nov nws kheej kheej...lub ntuj ces yog SPACE lawm xwb...yeej tsis muaj dej ...BEYOND space...Muaj nag vim dej txias mus ua huab...ces rov poob los ua nag xwb... Lub Hnub nws loj heev nws nyob hauv plawv...lub ntiaj teb yog lub ya mus ncig lub hnub...es thiaj muaj caij ntuj tshiab ntuj tsaug...lub ntiag teb nov txawj tig...thiaj ua muaj nruabh nub thiab hmo ntuj...Tej hnub qub uas yus pom hmo ntuj ntawd nws yeej yog ib co HNUB li lub HNUB ua peb pom nov tab sis lawv nyob deb dhau lawm ces peb thiaj tsuas pom ua ib qhov ci ci lawm xwb...

Txhais tau tias...Cov tsim los yog sau phau BIBLE nov lub sij hawm lawv sau phau ntawd no lawv tsuas nkag siab lub ntiaj teb raws li neeg qab ntuj thaum ntawd nkag siab thiab xwb...Vim lub neej yav tag los yeej tsis muaj leej twg paub tau tej tswv yim peb paub niaj hnub nov li...


Mistake # 3...HNUB 6...Vaj tswv twb tsim tau 2 niam txiv tib neeg kom muaj lub ntsej muag yeeb yam zoo li Vajtswv thiab twb foom koob hmoov tas rau nkawd kom nkawd nyob mus huaj vam muaj tub kis yeej noob thiab ua tus tswv kav lub ntiaj teb...Tab sis nyob rau ...GENESIS ...Chapter 2... Tseem rov qab mus piav dua ib tom ntxiv txog thaum Vajtswv tsim tib neeg dua...Zaum nov mam ho piav tias Vajtswv xub tsim tus TXIV NEEJ..los ntawm muab AV PUAB UA NEEG...Tus POJ NIAM mam yog muab los ntawm tus Txiv Neej tus TAV... Chapter 2 nov mam piav ntxiv tias 2 tus neeg nov nyob rau ib lub VAJ TXIV (EDEN) uas Vajtswv tsim...


Qhov MISTAKE nov los rov yog li qub kuv piav los saum nov lawm thiab xwb...Vim ...HNUB 6...uas Vajtswv tsim 2 tug tib neeg ntawd.... cov neeg sau phau ntawd Chiv keeb (GENESIS) nov tsis ua twb zoo xav kom meej thiab ntxaws...tom qab nov lawv mam rov los sau ntxiv dua ib tom kom meej thiab ntxaws ntxiv tias lub sij hawm Vajtswv tsim tib neeg ntawd nws xub muab AV los puab tsim ua tus txiv neej tas ...mam rho nws ib tug tav los ua poj niam...


Txhais tau tias...Cov neeg sau phau BIBLE nov yeej tseem tsis PERFECT (tsis paub txhij txhua) yog li lawv thiaj sau phau BIBLE tsis PERFECT...nyob rau hauv phau Bible thiaj muaj cov lus los yog cov tswv yim hais mus hais los qhov qub 2-3 zaug...Tsis tas li ntawd lub ntiaj teb nov loj li loj ...dav li dav...tab sis BASICALLY phau BIBLE tsuas piav txog ib ncig sab hnub tuaj ntawd MEDITERRANEAN SEA xwb los yog NEAR MIDDLE EAST xwb..Vim lub sij hawm cov neeg sau phau BIBLE nov tsuas paub txog thaj chaw lawv nyob ntawd xwb...lawv thiaj tsis piav txog lwm haiv neeg ua nyob lwm thaj chaw...xws li SUAV los yog AMERICA...


GENESIS...Chapter 3

Mistake # 4...Thaum Vaj tswv tsim tau lub VAJ TXIV NTOO ...EDEN...ntawd tsuas muaj thawj tus txiv neej ib leeg nyob hauv xwb...tseem tsis tau muaj tus poj niam...Vajtswv twb xub ceeb toom rau tus txiv neej (alone/one person) ib leeg kom txhob mus kov los yog noj 2 tsob txiv ntoo...TREE OF KNOWLEDGE and TREE OF LIFE...Txhais tau tias thaum Vajtswv txwv tsis pub kov thiab noj 2 tsob txiv ntawd tseem tsis tau muaj tus poj niam...tom qab nov tus poj niam mam paub los tsuas yog hnov tus txiv piav rau nws xwb...Tos nws ua txhaum los nws twb tsis yog tus hnov Vajtswv cov lus thawj zaug Vajtswv txwv...Tsis tas li ntawd los ...nyob nyob ho cia li lam muaj ib tug ...NAB UAS TXAWJ HAIS LUS ...los ntxias dag tus poj niam thiab tus nab ntawd yeej muaj lub siab phem ua xav kom neeg ua txhaum los yog hla Vajtswv cov lus...Txhais tau tias TUB NAB ntawd tsis yog NORMAL SNAKE...Nws yeej yog Vajtswv tus YEEB NCUAB lawm ntag...MUAJ TXHUA TSAV YAM TSIAJ THOOB NTUJ UAS CAS THIAJ TSUAS MUAJ TIB TUG NAB NTAWD THIAj TXAWJ HAIS LUS...xwb...?


Txhais tau tias...nyob rau lub VAJ TXIV NTOO nov nws muaj teeb meem ntau yam nyob rau hauv uas zoo li Vajtswv twb yeej npaj kom nws tshwm sim kev phem los mus zoo li ntawd...

1. Vajtswv twb xub muaj tus NAB TXAWJ HAIS LUS thiab SIAB PHEM ua ntej tib neeg mus ua kev txhaum...vim nws yog Vajtswv tus YEEB NCUAB.

2. Vajtswv twb yog tus paub thiab pom txhua tsav yam...ua ntej nws tshwm sim...Ua cas Vajtswv tseem muab 2 tsob ntoo ntawd los cog rau hauv lub Vaj Txiv Ntoo...es mam ho los mus TXWV kom neeg txhob kov thiab txhob noj...

2 tug tib neeg nov tseem nyuam qhuav xeeb los ua neej tsis tau muaj pes tsawg hnub pes tsawg hmo...nkawd yeej tseem tsis ntse tsis ntse nkawd twb tsis paub tias nkawd LIAB QAB...Ua cas Vaj tswv txawm siv los muab RESPONSIBILITY thiab muaj txoj LAW loj tas npaud rau nkawd...

Piv txwv li nkawd tsuas yog 2 tug me nyuam yaus yeej tsis paub qab hau dab tsis li...tab sis mas Vajtswv ho cia li muab nkawd los kaw rau 1 lub BEDROOM ...nyob hauv lub Bedroom nov Vajtswv tso ib cov TOYS ntau ntau thiab nrog 2 RAB RIAM ...Tab sis Vajtswv ho los txwv nkawd tias nkawd yeej kov thiab ua si nrog cov Toys ntawd tau txhua yam tab sis kom nkawd txhob mus kov thiab ua si nrog 2 Rab Riam vim thaum nkawd kov ntawd RIAM YUAV HLAIS NKAWD TES...Txhais tau tias...THE DANGER IS ALWAYS THERE...and AN ACCIDENT OUGHT TO HAPPEN...!!! and WHOSE FAULT...? The Fault would be THE ONE WHO PUT THE 2 KNIVES THERE IN THE FIRST PLACE...(Yog Vajtswv kev txhaum)...

3. Ob tus neeg nov twb tsis TXHOJ PUAB...tab sis tseem yog Vajtswv tus YEEB NCUAB (NAB TXAWJ HAIS LUS THIAB MUAJ SIAB PHEM) los mus ntxias dag nkawg ua txhaum lawm thiab xwb...

4. Twb tsis yog nkawd muaj siab phem...yog Vajtswv kam zam txim rau nkawd ces nkawd txoj kev txhaum yeej tas lawm xwb...Tab sis Vajtswv ho tsis ua li ...Tsis tas li nov...thaum nkawd ua txhaum tas zoo li Vajtswv twb tseem YWS YWS tias...ZIAG NOV NEEG TAU NOJ TSOB TXIV ...UA TXAWJ NTSE...PAUB PHEM THIAB ZOO LAWM...ZOO LI LAWV TWB MUAJ NTSIS YUAV ZOO LI VAJTSWV LAWM...YOG TSEEM CIA LAWV MUS NOJ TAU TSOB TXIV...UAS MUAJ SIA NYOB MUS IB TXHI THIAB CES...LAWV KAWG YOG VAJTSWV LAWM XWB...Ces Vajtswv cia li mus kom ib tus Angel uas muaj tis nqa ib rab ntaj hluav taws los nyob zov tsob TXIV UA MUAJ SIA MUS IB TXHI...tsis pub kom neeg txav tau los ze lawm...

Txhais tias...Vajtswv yeej ntshai tsam (tsis nyiam kom) neeg mus CIAJ tau thiab MUAJ FWJ CHIM li Vajtswv...Txhais tau ntxiv tias...VAJ TSWV tsis
PERFECT...Vaj tswv twb yeej ib txwm muaj Yeeb Ncuab ua ntej neeg muaj kev txhaum lawm...thiab Vajtswv yeej tsis muaj lub hom phiaj yuav tsa neeg los ua lub neej kom zoo xws Vajtswv...tab sis Vajtswv tsuas lam muab 2 tsob txiv ntoo ntawd los ua kom neeg muaj kev txhaum...es Vajtswv tau rau txim rau neeg lawm yav tom ntev xwb...

5. Thaum kawg Vajtswv tseem tsis zam txim (FORGAVE) nkawd tab sis tseem muaj KEV FOOM TXOM NYEM rau nkawd tsis yog 1 tiam neeg xwb...TSEEM FOOM KOM LEEJ TIB NEEG TXHUA TIAM NTSIB KEV TXOM NYEM PLOJ TUAG LI NKAWD MUS IB TXHIAB IB TXHI...


Tej nov ...yog muab xyuas los ces nws TSIS YOG Vajtswv ua tus ua tab sis nws yog cov neeg sau phau BIBLE ntawd tej laj lim tswv yim tag nrho xwb...Vim li cas lawv thiaj muab cov tswv yim nov los sau mus ua li ntawd...Vim yog lawv paub tias...neeg yug los neeg yeej txawj tuag xwb...Tab sis thaum lawv ho muab Vajtswv los ua Tswv Ntuj thiab muaj Fwj Chim tas nrho ib puas tsav yam lawm ces...Neeg ho yuav nug tias VAJTSWV...TWB MUAJ FWJ CHIM TAS NPAUD...NWS YOG TUS TSIM LUB NTUJ LUB TEB TSIAJ TXHU XYOOB NTOO IB PUAS TSAV YAM...UA CAS VAJTSWV HO TSIS KAM MUAB TXOJ SIA NYOB MUS IB TXHI RAU NEEG...CES NEEG YEEJ TSIS TXOM NYEM LI LAWM...? Ces lawv yuav teb tias...TOS VAJ TSWV TSIS MUAB TXOJ SIA NYOB MUS IB TXHIS RAU NEEG LOS VIM NEEG TAU UA KEV TXHAUM LAWM...CES VAJTSWV THIAJ MUAB TSOB NTOO UAS MUAJ SIA MUS IB TXHI COJ MUS ZAIS CIA LAWM...tsis tas li ntawd Vajtswj tseem foom kom neeg tsuas ntsib kev tuag thiab kev txom nyem mus ib txhiab ib txhi lawm xwb....

Tej nov yeej muaj tseeb (txoj kev tuag)...txij thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub nov...yeej tsis muaj 1 tus neeg twg yuav muaj txoj sia nyob mus ib txhi los yog nim ho yuav txawj plhis...Txawm Yesus kiag los nws twb yeej ploj lawm tsis hnov moo li tau 2000 tawm xyoo los nov lawm thiab...

Tej cov tswv yim li nov hauv BIBLE yog neeg txoj kev ua neej...kev xav...kev ntseeg...es neeg tsim tawm xwb...yog li txawm neeg yuav tias muaj Vajtswv...Vajtswv muaj fwj chim npaum ub npaum nov no los thaum kawg yeej tsis muaj leej twg yuav cawm tau neeg kom muaj txoj sia nyob mus ib txhi thiab dim txoj kev txom nyem...Tsuas muab Vajtswv los ua lub chaw ntshai khoo neeg kom neeg txhob ua kev phem heev dhau lawm xwb...

Nyob tsam muaj ib hnub nej leej twg ho ntsib ib tug Vajtswv uas tsis yog tus lawv piav hauv BIBLE es nws ho hais rau nej tias...Nws ib txwm yeej tsim neeg los kom txawj yug thiab txawj tuag...nws yeej muab txoj kev tau zoo thiab txom nyem tso rau neeg lub neej lawm...nws yeej muab txoj kev txawj ua zoo ua phem rau neeg lub siab lawm...Neeg txoj kev tau zoo txom nyem...ua zoo los phem cia neeg mam xaiv nws tus kheej...Tus twg ua zoo ces nws tau kev zoo...tus twg ua phem ces nws tau kev phem...Tos Vajtswv tsis muab txoj sia ib txhi rau neeg thiab tsis muab txoj kev tau zoo ib txhi rau neeg los vim nws xav kom neeg tsuas muaj txoj sia ua neej ib nyuag ntu xwb ces lub neej yeej yuav ploj mus...yog li nov kom neeg paub muab txoj kev ua zoo ua phem los siv thaum neeg tseem muaj txoj sia nyob tias... yam twg muaj nuj nqi tshaj...Vim yog neeg xav tau zoo dim kev txom nyem thaum tseem muaj txoj sia nyob ces neeg kav tsij ua zoo xwb thiaj tau zoo...Thiab yog thaum neeg paub qhov tseeb tias neeg yuav tsis nyob mus ib txhi no ces neeg thiaj paub khuv xim nws lub neej txoj sia thaum nws tseem ua neej nyob es yuav tau siv nws txoj sia kom zoo thiaj muaj txiaj ntsim uas nws tau yug los ua leej tib neeg thiab muaj txoj siab ib zaug...Nws tsuas muaj li no xwb....!!!


Cov phooj ywg...kuv tsuas tuaj piav txog tej teeb meem uas kuv pom nyob rau hauv phau BIBLE me me li nov ua piv txwv rau nej xwb...tias phau BIBLE tsuas yog ib phau ntawv uas muaj ib pawg neeg (haiv neeg Jews) tau sau tseg txog lawv lub neej...keeb kwm...kev ntseeg...kev teev hawm dab qhuas tuav tseg kom lawv nyob tau tsheej ib haiv neeg ciaj tau ua ib pab ib pawg neeg xwb...Kom sawv daws txhob tias phau BIBLE yog ib phau ntawv SO PERFECT thiab ib puas tsav yam hauv yeej yog tas thiab muaj tseeb nkaus xwb...Kom sawv daws tsuas muab nws los ua ib phau ntawv REFERENCES thiab ua ib phau ntawv GUIDE yus xwb...


Kuv tsis yog ho yuav tuaj DISCOURAGE nej leej twg kom ho txhob mus ntseeg BIBLE thiab VAJTSWV...Kuv tsuas tuaj hais tias kom nej ua dab tsi los txhob lam mus ntseeg txhua tsav yam luag piav thiab hais yam niaj tsis muaj QUESTIONS hlo li...Nej yuav tau muab los xav kom txhij txhua ua ntej yuav ntseeg dab tsi no xwb...LET'S BE WISE and NOT FOLLOW OTHER PEOPLE WITHOUT DUE ...THINKING...!!! Yog thaum nej twb yeej xav txhij xav txhua lawm ...txawm nws zoo thiab phem los nej yeej zoo siab mus ntseeg lawm no ces kuv yeej tsis cheem nej hlo li...VIM KUV TWB PAUB LAWM TIAS NEJ YEEJ XAV TXHIJ TXHUA LAWM UA NTEJ...!!!


Hnub nov kuv tsuas tuaj ntsib nej li nov xwb...


Mam sib ntsib dua,

Z

[/quote]

[quote]
[quote name='GUEST... Z' post='117838' date='Jul 1 2008, 07:43 AM'][color="#0000FF"]Nyob zoo Guest # 920 thiab txhua tus uas tau txuas lus nrog kuv...


Zoo siab qhov koj tuaj teb kuv cov lus. Koj yeej teb raws li koj kev xav lawm tab sis kuj teb tsis meej thiab tsis yog ib yam tshiab rau kuv. Li cas los ua tsaug...

Kuv cov lus nug sawv daws ntawd nws yeej muaj 1 lub hom phiaj. Lub hom phiaj kuv xav qhia kom sawv daws ho coj mus xav ntxiv ces yog qhov tias phau ntawv BIBLE ntawd nws yeej yog tib neeg tsim tawm...tib neeg sau cia...tej lus hais hauv ces tsuas yog tib neej tej lus. Yog li ntawd phau ntawv BIBLE thiaj tseem tsis PERFECT los yog nws yeej tseem muaj FLAWS vim cov tsim thiab cov sau ntawd lawv yeej tseem muaj MISTAKES ces lawv cov Mistakes thiaj mus nyob rau hauv phau ntawv BIBLE lawm.

Yog kuv yuav piav txog tej kuv pom tias yog MISTAKES ces yeej muaj ntau yam. Yog kuv muaj lub caij no kuv mam rov tuaj piav rau nej. Tab sis yog kuv ho piav lawm ces cov neeg ntseeg BIBLE yam tsis muaj QUESTIONS hlo ho yuav tuaj DEFEND lawv phau BIBLE tuasg nthi ... Lawv tsuas rov mus muab cov lus hauv BIBLE los prove li ub li no xwb ces nws tsis yog ib yam tshiab rau kuv lawm. Kuv twb pom BIBLE muaj FLAWS lawm txawm lawv yuav teb npaum twg los yeej teb tsis tau kuv cov lus li lthiab ces...peb tsuas poob mus nyob rau lub CIRCLE OF ARGUMENTS LOS YOG DEBATES TSIS PAUB TAG TSIS PAUB XAUS...lawm xwb...

Kuv qhov MESSAGES ces yog kuv xav hais tias...phau ntawv BIBLE tsuas yog ib phau ntawv hais txog pawg neeg JEWS txheej thaum ub lawv tej keeb kwm ...lawv kev ua neeg...lawv tej kev ntseeg...lawv tej kev cai ua dab qhuas los yog kev teev hawm li no xwb...thiab nws yog ib phau ntawv qhuab qhia lawv haiv neeg kom nyob ciaj tau ua ib pab ib pawg li lwm pawg neeg nyob thoob ntuj thiab xwb. Yog li no kuv thiaj xav kom sawv daws ho txhob mus nkag siab li tej Churches hais tias phau ntawv BIBLE nws yog VAJTWJ phau ntawv es nws yog PERFECT thiab txhua yam tau tshwm sim nyob hauv ces yeej yog qhov tseeb tag nrho...thiab nws SO POWERFUL...

Cov Churches muab phau ntawv BIBLE thiab cov lus cob qhia hauv BIBLE los ua ib cov lus TAWV TAVW vim lawv xav muab los ua lub POWER los CONTROL lawv cov neeg ntseeg xwb...Yog tsis ua tawv thiab tsis hais tawv ces kawg yuav tsis muaj neeg ntseeg xwb...Vim phau ntawv BIBLE yeej tseem muaj FLAWS yog li neeg thiaj ntseeg tsis tas. Cov neeg ntseeg phau BIBLE heev heev feem coob ces yog cov neeg txom nyem thiab yog cov neeg ua luag hais li cas los ntseeg mus li ntawd...Lawv muab lub siab npuab tuag nthi thiab tsis muaj QUESTIONS vim lawv tsis muaj peev xwm thiab tsis paub tshaj qhov lawv paub ntawd lawm. Yog cov neeg uas nws yeej muaj nws tswv yim kev xav...kev nkag siab thiab ces txawm lawv yuav los ntseeg CHURCHES thiab phau BIBLE los luag tsuag ntseeg raws NORMAL kev ntseeg lawm xwb...Qhov luag ho lom koom tes nrog CHURCHES los lawv tsuas los koom FOR THE BENEFITS OF SOCIAL NEEDS xwb...Yog lawv ho muaj qhov TRUE RELATIONSHIPS nrog GOD thiab JESUS los lawv qhov RELATIONSHIP ntawd nyob TUAJ NRUAB SIAB BETWEEN lawv thiab GOD thiab JESUS...Phau ntawv BIBLE nws tsuas yog siv ua REFERENCES thiab GUIDES xwb...nws tsis yog ABSOLUTE TRUTH and POWERS...

Kuv tsuas piav me me xwb twb tseem ntau lawm thiab...Yog sawv daws tseem tuaj sib cav thiab mas yuav haj yam ntau...thiab yuav tsis paub xaus li os...Yog li kuv thiaj los muab ua QUESTIONS TO BE ASKED...Yog sawv daws twb teb tsis tau ces sawv daws yeej tseem paub tsis txaus thiab BIBLE yeej tseem muaj FLAWS...Kuv tsuas hais li nov xwb...Nej leej twg yog cov ntseeg BIBLE tiag tiag nej yuav tsum tau mus DIG tiag tiag kom txhij txhua...BE WISE and NOT JUST SAYING....THE BIBLE IS THE TRUTH BECAUSE THE BIBLE SAID SO...


Sib ntsib dua,


Z
[/quote]


Make sense! You are the first hais tau raug kuv kis kawg li os tij laug Z [/quote]

Edited by Nujtxeeg, 07 July 2012 - 03:19 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#146
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
RELIGION---COLLECTION (Part 2)

-------------------------------------------------------

 maixiong_vg, on 03 July 2008 - 10:54 AM, said:


 GUEST... Z, on Jul 3 2008, 04:05 PM, said:

Nyob zoo KZKZ, Txawj Tuantaj, Vamntxawg, FatherNature, thiab lwm tus Guests uas tuaj tawm tswv yim ntawm nov...

Zoo siab nej rov tuaj teb, txuas ncauj lus, thiab tawm tswv yim nrog kuv hais txog ntau yam hauv phau ntawv BIBLE uas kuv tias BIBLE tsis PERFECT no...Vim cov tsim phau ntawv Bible nov yeej paub tsis tag thiab muaj coob tus sau...tsis tas li ntawd los vim neeg muab sau mus sau los ...COPIED mus los ntau heev ces muaj ntau tsav yam tsis meej thiab muaj ntau tsav yam los sib txuam ...yuam kev tag nyob rau hauv lawm... Yog li phau ntawv Bible nov thiaj tsis PERFECT vim nws muaj MISTAKES los yog FLAWS...!

Muaj nej tus puav xav kom kuv muab cov MISTAKES los tso tawm rau sawv daws xyuas yog li hnub no kuv yuav piav txog cov Mistakes 2-3 yam nyob rau phau ntawv Chivkeeb los yog GENESIS los nrog sawv daws sib tham li nram nov...

Nws yeej tseem muaj MISTAKES ntau yam nyob rau lwm qhov thiab...cia lwm zaus kuv muaj caij nyoog mam rov tuaj muab rau nej xyuas....


GENESIS...Chapter 1

Mistake # 1...Cov lus uas piav txog Vajtswv tsim lub ntuj lub teb ...nws hais tsis meej...hais tsis ntxaws ces nws yuav tau rov hais dua 2-3 zaug xws li ntawm nov...

HNUB 1...Vajtswv twb tsim tau lub ntiaj teb, huab cua, dej, av, muaj pom kev tsaus ntuj ...POM KEV hu ua NRUAB HNUB...TSAUS NTUJ hu ua HMO NTUJ.. tas lawm...los HNUB 4...Vajtswv tseem rov qab mus tsim dua kom pom kev nyob rau hauv lub qab ntuj kom muaj ...POM KEV thiab TSAUS NTUJ....dua ib tom ntxiv

vim HNUB 1 nws hais tsis meej thiab tsis ntxaws...ces HNUB 4 nws rov mus piav dua qhov qub tab sis zaum nov nws hais kom meej dua qub tias ...kom nyob lub qab ntuj muaj lub HNUB pom kev rau NRUAB HNUB...muaj lub HLI pom kev rau HMO NTUJ...
Muab lub Hnub lub Hli los ua chaws suav sij hawm ...Hnub...Hli...Xyoo...thiab ua lub caij lub nyoog ntuj tshiab ntuj tsaug...Tej HNUB QUB tsuas lam tsim coj los dai hauv qab ntuj ua chaw zoo nkauj xwb...

Txhais tau tias... HNUB 1 Vaj tswv twb tsim tau lub ntiaj teb, muaj dej muaj av, muaj lub hnub lub hli ...thiaj muaj nruab hnub thiab hmo ntuj lawm...tab sis vim nws hais tsis meej li neeg niaj hnub pom lub ntuj, lub hnub, lub hli, nruab hnub hmo ntuj ces...nws mus ...MUAB HNUB 4 los piav dua ib tom kom ntxaws dua qub....Yog vim li cas thiaj mus ua rov qab quj qees li nov...? VIM COV SAU PHAU ...NTAWV CHIV KEEB (GENESIS)...NOV TSIS UA TIB ZOO XAV ES UA TIB ZAUG HAIS ...KOM MEEJ THIAB KOM NTXAWS...


Mistake # 2...yog Vajtswv tsim lub ntiaj teb zoo nkaus li piav hauv phau ntawv Chiv keeb (GENESIS) xwb ces lub ntuj thiab lub ntiaj teb ua Vajtswv tsim ntawd nws tsis yog lub peb niaj hnub nyob nov...


Vim...HNUB 2 Vajtswv tsim kom muaj lub ntuj...muab lub ntuj los faib tawm dej thiaj av...(Lub ntuj zoo li ib lub GLASS IN A SHAPE OF A HALF OF A SPHERE ...los KHWB los yog NPOG lub ntiiaj teb kom cov dej saum qaum ntuj txob zuav los nyab ntiaj teb)...Nyob saum qaum ntuj yeej tseem muaj dej...Nyob hauv qab av los muaj dej ...nyob saum ntuj nws muaj cov rooj ntug kom dej xau los yog qhib tau kom dej poob los ua nag... Nyob rau lub ntiaj teb ntawd ... lub qab ntuj txawj kawg... Nws muaj lub qhov rau lub hnub lub hli tawm thiab poob...


Txhais tau tias....Cov neeg sau phau ntawv Chivkeeb ntawd tsuas paub lub ntuj thiab ntiaj teb raws li lub qub tswv yim uas neeg yeej ib txwm xav tias yuav zoo li ntawd no xwb...xws li muaj lub ntuj los khwb lub ntiaj teb...ces lub qab ntuj thiaj txawj kawg...muaj dej nyob saum qaum ntuj thiaj poob los ua nag...muaj ib lub qhov rau lub hnub lub hli tawm nyob ib sab ntuj...lub hnub lub hli tawm tuaj thiab ya lwm lub ntiaj teb...tas ces mus poob rau ib lub qhov nyob rau lwm sab ntuj lawm xwb... tej Hnub qub tsuas tawm los thau hmo ntuj pab lub hli kom pom kev thiab kom zoo nkauj xwb...

Niaj hnub nov peb paub lawm tias lub ntiaj teb peb nyob nov nws tsis zoo li lub ntiaj teb uas Vajtswv tsim nyob rau hauv phau BIBLE...xws li lub ntiaj teb nov nws kheej kheej...lub ntuj ces yog SPACE lawm xwb...yeej tsis muaj dej ...BEYOND space...Muaj nag vim dej txias mus ua huab...ces rov poob los ua nag xwb... Lub Hnub nws loj heev nws nyob hauv plawv...lub ntiaj teb yog lub ya mus ncig lub hnub...es thiaj muaj caij ntuj tshiab ntuj tsaug...lub ntiag teb nov txawj tig...thiaj ua muaj nruabh nub thiab hmo ntuj...Tej hnub qub uas yus pom hmo ntuj ntawd nws yeej yog ib co HNUB li lub HNUB ua peb pom nov tab sis lawv nyob deb dhau lawm ces peb thiaj tsuas pom ua ib qhov ci ci lawm xwb...

Txhais tau tias...Cov tsim los yog sau phau BIBLE nov lub sij hawm lawv sau phau ntawd no lawv tsuas nkag siab lub ntiaj teb raws li neeg qab ntuj thaum ntawd nkag siab thiab xwb...Vim lub neej yav tag los yeej tsis muaj leej twg paub tau tej tswv yim peb paub niaj hnub nov li...


Mistake # 3...HNUB 6...Vaj tswv twb tsim tau 2 niam txiv tib neeg kom muaj lub ntsej muag yeeb yam zoo li Vajtswv thiab twb foom koob hmoov tas rau nkawd kom nkawd nyob mus huaj vam muaj tub kis yeej noob thiab ua tus tswv kav lub ntiaj teb...Tab sis nyob rau ...GENESIS ...Chapter 2... Tseem rov qab mus piav dua ib tom ntxiv txog thaum Vajtswv tsim tib neeg dua...Zaum nov mam ho piav tias Vajtswv xub tsim tus TXIV NEEJ..los ntawm muab AV PUAB UA NEEG...Tus POJ NIAM mam yog muab los ntawm tus Txiv Neej tus TAV... Chapter 2 nov mam piav ntxiv tias 2 tus neeg nov nyob rau ib lub VAJ TXIV (EDEN) uas Vajtswv tsim...


Qhov MISTAKE nov los rov yog li qub kuv piav los saum nov lawm thiab xwb...Vim ...HNUB 6...uas Vajtswv tsim 2 tug tib neeg ntawd.... cov neeg sau phau ntawd Chiv keeb (GENESIS) nov tsis ua twb zoo xav kom meej thiab ntxaws...tom qab nov lawv mam rov los sau ntxiv dua ib tom kom meej thiab ntxaws ntxiv tias lub sij hawm Vajtswv tsim tib neeg ntawd nws xub muab AV los puab tsim ua tus txiv neej tas ...mam rho nws ib tug tav los ua poj niam...


Txhais tau tias...Cov neeg sau phau BIBLE nov yeej tseem tsis PERFECT (tsis paub txhij txhua) yog li lawv thiaj sau phau BIBLE tsis PERFECT...nyob rau hauv phau Bible thiaj muaj cov lus los yog cov tswv yim hais mus hais los qhov qub 2-3 zaug...Tsis tas li ntawd lub ntiaj teb nov loj li loj ...dav li dav...tab sis BASICALLY phau BIBLE tsuas piav txog ib ncig sab hnub tuaj ntawd MEDITERRANEAN SEA xwb los yog NEAR MIDDLE EAST xwb..Vim lub sij hawm cov neeg sau phau BIBLE nov tsuas paub txog thaj chaw lawv nyob ntawd xwb...lawv thiaj tsis piav txog lwm haiv neeg ua nyob lwm thaj chaw...xws li SUAV los yog AMERICA...


GENESIS...Chapter 3

Mistake # 4...Thaum Vaj tswv tsim tau lub VAJ TXIV NTOO ...EDEN...ntawd tsuas muaj thawj tus txiv neej ib leeg nyob hauv xwb...tseem tsis tau muaj tus poj niam...Vajtswv twb xub ceeb toom rau tus txiv neej (alone/one person) ib leeg kom txhob mus kov los yog noj 2 tsob txiv ntoo...TREE OF KNOWLEDGE and TREE OF LIFE...Txhais tau tias thaum Vajtswv txwv tsis pub kov thiab noj 2 tsob txiv ntawd tseem tsis tau muaj tus poj niam...tom qab nov tus poj niam mam paub los tsuas yog hnov tus txiv piav rau nws xwb...Tos nws ua txhaum los nws twb tsis yog tus hnov Vajtswv cov lus thawj zaug Vajtswv txwv...Tsis tas li ntawd los ...nyob nyob ho cia li lam muaj ib tug ...NAB UAS TXAWJ HAIS LUS ...los ntxias dag tus poj niam thiab tus nab ntawd yeej muaj lub siab phem ua xav kom neeg ua txhaum los yog hla Vajtswv cov lus...Txhais tau tias TUB NAB ntawd tsis yog NORMAL SNAKE...Nws yeej yog Vajtswv tus YEEB NCUAB lawm ntag...MUAJ TXHUA TSAV YAM TSIAJ THOOB NTUJ UAS CAS THIAJ TSUAS MUAJ TIB TUG NAB NTAWD THIAj TXAWJ HAIS LUS...xwb...?


Txhais tau tias...nyob rau lub VAJ TXIV NTOO nov nws muaj teeb meem ntau yam nyob rau hauv uas zoo li Vajtswv twb yeej npaj kom nws tshwm sim kev phem los mus zoo li ntawd...

1. Vajtswv twb xub muaj tus NAB TXAWJ HAIS LUS thiab SIAB PHEM ua ntej tib neeg mus ua kev txhaum...vim nws yog Vajtswv tus YEEB NCUAB.

2. Vajtswv twb yog tus paub thiab pom txhua tsav yam...ua ntej nws tshwm sim...Ua cas Vajtswv tseem muab 2 tsob ntoo ntawd los cog rau hauv lub Vaj Txiv Ntoo...es mam ho los mus TXWV kom neeg txhob kov thiab txhob noj...

2 tug tib neeg nov tseem nyuam qhuav xeeb los ua neej tsis tau muaj pes tsawg hnub pes tsawg hmo...nkawd yeej tseem tsis ntse tsis ntse nkawd twb tsis paub tias nkawd LIAB QAB...Ua cas Vaj tswv txawm siv los muab RESPONSIBILITY thiab muaj txoj LAW loj tas npaud rau nkawd...

Piv txwv li nkawd tsuas yog 2 tug me nyuam yaus yeej tsis paub qab hau dab tsis li...tab sis mas Vajtswv ho cia li muab nkawd los kaw rau 1 lub BEDROOM ...nyob hauv lub Bedroom nov Vajtswv tso ib cov TOYS ntau ntau thiab nrog 2 RAB RIAM ...Tab sis Vajtswv ho los txwv nkawd tias nkawd yeej kov thiab ua si nrog cov Toys ntawd tau txhua yam tab sis kom nkawd txhob mus kov thiab ua si nrog 2 Rab Riam vim thaum nkawd kov ntawd RIAM YUAV HLAIS NKAWD TES...Txhais tau tias...THE DANGER IS ALWAYS THERE...and AN ACCIDENT OUGHT TO HAPPEN...!!! and WHOSE FAULT...? The Fault would be THE ONE WHO PUT THE 2 KNIVES THERE IN THE FIRST PLACE...(Yog Vajtswv kev txhaum)...

3. Ob tus neeg nov twb tsis TXHOJ PUAB...tab sis tseem yog Vajtswv tus YEEB NCUAB (NAB TXAWJ HAIS LUS THIAB MUAJ SIAB PHEM) los mus ntxias dag nkawg ua txhaum lawm thiab xwb...

4. Twb tsis yog nkawd muaj siab phem...yog Vajtswv kam zam txim rau nkawd ces nkawd txoj kev txhaum yeej tas lawm xwb...Tab sis Vajtswv ho tsis ua li ...Tsis tas li nov...thaum nkawd ua txhaum tas zoo li Vajtswv twb tseem YWS YWS tias...ZIAG NOV NEEG TAU NOJ TSOB TXIV ...UA TXAWJ NTSE...PAUB PHEM THIAB ZOO LAWM...ZOO LI LAWV TWB MUAJ NTSIS YUAV ZOO LI VAJTSWV LAWM...YOG TSEEM CIA LAWV MUS NOJ TAU TSOB TXIV...UAS MUAJ SIA NYOB MUS IB TXHI THIAB CES...LAWV KAWG YOG VAJTSWV LAWM XWB...Ces Vajtswv cia li mus kom ib tus Angel uas muaj tis nqa ib rab ntaj hluav taws los nyob zov tsob TXIV UA MUAJ SIA MUS IB TXHI...tsis pub kom neeg txav tau los ze lawm...

Txhais tias...Vajtswv yeej ntshai tsam (tsis nyiam kom) neeg mus CIAJ tau thiab MUAJ FWJ CHIM li Vajtswv...Txhais tau ntxiv tias...VAJ TSWV tsis
PERFECT...Vaj tswv twb yeej ib txwm muaj Yeeb Ncuab ua ntej neeg muaj kev txhaum lawm...thiab Vajtswv yeej tsis muaj lub hom phiaj yuav tsa neeg los ua lub neej kom zoo xws Vajtswv...tab sis Vajtswv tsuas lam muab 2 tsob txiv ntoo ntawd los ua kom neeg muaj kev txhaum...es Vajtswv tau rau txim rau neeg lawm yav tom ntev xwb...

5. Thaum kawg Vajtswv tseem tsis zam txim (FORGAVE) nkawd tab sis tseem muaj KEV FOOM TXOM NYEM rau nkawd tsis yog 1 tiam neeg xwb...TSEEM FOOM KOM LEEJ TIB NEEG TXHUA TIAM NTSIB KEV TXOM NYEM PLOJ TUAG LI NKAWD MUS IB TXHIAB IB TXHI...


Tej nov ...yog muab xyuas los ces nws TSIS YOG Vajtswv ua tus ua tab sis nws yog cov neeg sau phau BIBLE ntawd tej laj lim tswv yim tag nrho xwb...Vim li cas lawv thiaj muab cov tswv yim nov los sau mus ua li ntawd...Vim yog lawv paub tias...neeg yug los neeg yeej txawj tuag xwb...Tab sis thaum lawv ho muab Vajtswv los ua Tswv Ntuj thiab muaj Fwj Chim tas nrho ib puas tsav yam lawm ces...Neeg ho yuav nug tias VAJTSWV...TWB MUAJ FWJ CHIM TAS NPAUD...NWS YOG TUS TSIM LUB NTUJ LUB TEB TSIAJ TXHU XYOOB NTOO IB PUAS TSAV YAM...UA CAS VAJTSWV HO TSIS KAM MUAB TXOJ SIA NYOB MUS IB TXHI RAU NEEG...CES NEEG YEEJ TSIS TXOM NYEM LI LAWM...? Ces lawv yuav teb tias...TOS VAJ TSWV TSIS MUAB TXOJ SIA NYOB MUS IB TXHIS RAU NEEG LOS VIM NEEG TAU UA KEV TXHAUM LAWM...CES VAJTSWv THIAJ MUAB TSOB NTOO UAS MUAJ SIA MUS IB TXHI COJ MUS ZAIS CIA LAWM...tsis tas li ntawd Vajtswj tseem foom kom neeg tsuas ntsib kev tuag thiab kev txom nyem mus ib txhiab ib txhi lawm xwb....

Tej nov yeej muaj tseeb...txij thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub nov...yeej tsis muaj 1 tus neeg twg yuav muaj txoj sia nyob mus sib txhi los yog nim ho yuav txawj plhis...Txawm Yesus kiag los nws twb yeej ploj lawm tsis hnov moo li tau 2000 tawm xyoo los nov lawm thiab...

Tej cov tswv yim li nov hauv BIBLE yog neeg txoj kev ua neej...kev xav...kev ntseeg...es neeg tsim tawm xwb...yog li txawm neeg yuav tias muaj Vajtswv...Vajtswv muaj fwj chim npaum ub npaum nov no los thaum kawg yeej tsis muaj leej twg yuav cawm tau neeg kom muaj txoj sia nyob mus ib txhi thiab dim txoj kev txom nyem...Tsuas muab Vajtswv los ua lub chaw ntshai khoo neeg kom neeg txhob ua kev phem heev dhau lawm xwb...

Nyob tsam muaj ib hnub nej leej twg ho ntsib ib tug Vajtswv uas tsis yog tus lawv piav hauv BIBLE es nws ho hais rau nej tias...Nws ib txwm yeej tsim neeg los kom txawj yug thiab txawj tuag...nws yeej muab txoj kev tau zoo thiab txom nyem tso rau neeg lub neej lawm...nws yeej muab txoj kev txawj ua zoo ua phem rau neeg lub siab lawm...Neeg txoj kev tau zoo txom nyem...ua zoo los phem cia neeg mam xaiv nws tus kheej...Tus twg ua zoo ces nws tau kev zoo...tus twg ua phem ces nws tau kev phem...Tos Vajtswv tsis muab txoj sia ib txhi rau neeg thiab tsis muab txoj kev tau zoo ib txhi rau neeg los vim nws xav kom neeg tsuas muaj txoj sia ua neej ib nyuag ntu xwb ces lub neej yeej yuav ploj mus...yog li nov kom neeg paub muab txoj kev ua zoo ua phem los siv thaum neeg tseem muaj txoj sia nyob tias... yam twg muaj nuj nqi tshaj...Vim yog neeg xav tau zoo dim kev txom nyem thaum tseem muaj txoj sia nyob ces neeg kav tsij ua zoo xwb thiaj tau zoo...Thiab yog thaum neeg paub qhov tseeb tias neeg yuav tsis nyob mus ib txhi no ces neeg thiaj paub khuv xim nws lub neej txoj sia thaum nws tseem ua neej nyob es yuav tau siv nws txoj sia kom zoo thiaj muaj txiaj ntsim uas nws tau yug los ua leej tib neeg thiab muaj txoj siab ib zaug...Nws tsuas muaj li no xwb....!!!


Cov phooj ywg...kuv tsuas tuaj piav txog tej teeb meem uas kuv pom nyob rau hauv phau BIBLE me me li nov ua piv txwv rau nej xwb...tias phau BIBLE tsuas yog ib phau ntawv uas muaj ib pawg neeg (haiv neeg Jews) tau sau tseg txog lawv lub neej...keeb kwm...kev ntseeg...kev teev hawm dab qhuas tuav tseg kom lawv nyob tau tsheej ib haiv neeg ciaj tau ua ib pab ib pawg neeg xwb...Kom sawv daws txhob tias phau BIBLE yog ib phau ntawv SO PERFECT thiab ib puas tsav yam hauv yeej yog tas thiab muaj tseeb nkaus xwb...Kom sawv daws tsuas muab nws los ua ib phau ntawv REFERENCES thiab ua ib phau ntawv GUIDE yus xwb...


Kuv tsis yog ho yuav tuaj DISCOURAGE nej leej twg kom ho txhob mus ntseeg BIBLE thiab VAJTSWV...Kuv tsuas tuaj hais tias kom nej ua dab tsi los txhob lam mus ntseeg txhua tsav yam luag piav thiab hais yam niaj tsis muaj QUESTIONS hlo li...Nej yuav tau muab los xav kom txhij txhua ua ntej yuav ntseeg dab tsi no xwb...LET'S BE WISE and NOT FOLLOW OTHER PEOPLE WITHOUT DUE ...THINKING...!!! Yog thaum nej twb yeej xav txhij xav txhua lawm ...txawm nws zoo thiab phem los nej yeej zoo siab mus ntseeg lawm no ces kuv yeej tsis cheem nej hlo li...VIM KUV TWB PAUB LAWM TIAS NEJ YEEJ XAV TXHIJ TXHUA LAWM UA NTEJ...!!!


Hnub nov kuv tsuas tuaj ntsib nej li nov xwb...


Mam sib ntsib dua,

Z


Tijlaug twb yog kuv kev nyeem ke coj los piv mus piv los kuv thiaj hla dhau yam kev ntseeg no lawm mas. Tijlaug kuv thov cuam tshuam koj ib qho os uas koj hais tias "...Vim lub neej yav tag los yeej tsis muaj leej twg paub tau tej tswv yim peb paub niaj hnub nov li..." Which piav txog lub ntiaj teb. It is not true. Buddha tau hais cia txog lub ntiaj teb no meej kawg thiab tsis muaj dab tsi txawv ntawm Science li qhov txawv ces yog tau hais tseg 2550 xyoo los lawm uas yog ua ntej Science xwb. Thiab tsis tas li tseem qhia txog ntau yam uas Science nrhiav tau tom qab no tib si, tsis tas li tseem muaj ntau yam uas tos science nrhiav txuas mus rau yav tom ntej no thiab.

Tijlaug kuv xav invite koj los kawm Buddha cov lus qhia thiab dare koj nrhiav mistake/flaw tib si os Kuv dare hais tias IT is the best/perfect kev qhia Vim qhia txog Reality nkaus xwb thiab txhua tus tib neeg yeej prove tau ntawm nws tus kheej kiag tsis yog kawm li kawm ntawv, kawm li mloog dab neeg tiam sis ke kawm ke prove thiab tsis tau muaj ib yam uas kuv prove tsis tau.

Yog muaj sij hawm no los nrog kuv kawm nawb. It is real difficult but challenge"Never live for hope but Wisdom"

" No enemy can harm one so much as ones's own thoughts of craving, thoughts of hate, thought of jealousy and so on."

'Buddha Saying' Txawj Tuantaj, on 03 July 2008 - 01:58 PM, said:


Z,

Kuv zoo siab koj muab zaj no coj los hais, Qhov tseeb, tsis muaj mistake dabtsis txog Zaj Vajtswv tsim lub ntiajteb no li. Yog koj mus nyeem phau Askiv mas, nws clear dua, Yog phau ntawv Hmoob , muab txhais los lawm, nws yuav ua rau koj confuse mentsi xwb.

Gen: 1: 4-5. And God divided the light from the darkness. And God called the light Day and the darkness he called Night And the evening and the morning were the fisrt day.

Gen: 1:7-8. And God made the firmament and divided the waters which the water under the firmament from the water which were above the firmament: And it was so. And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day

Gen: 1: 9-10. And God created dry land called Earth, and Seas, and grass, and herb yielding seed, and tree yielding fruit...third day

Gen:1: 16-17. And God made two great lights; the great light to rule the day, and the lesser light to rule the night...fourth day

Gen: 1:21-23. And God created great whales and every creature that moveth which the waters...And every winged fowl after his kind...fifth day

Gen: 1: 24-31. And God said, Let the Earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing and beast of the earth....And God said, let us make man in our image,after our likeness....every beast of the earth, every fowl of the air....sixth day

Gen:2:2-3. God rested and blessed the seven day....

Muaj tej qhov scriptures nws yuav hais mus hais los, tiamsi koj yuav tau muab cais kom zoo ces koj hiaj tsis confused...It takes about 3-6 month just to study the book of Genesis...Thiab tsuav koj paub cais tias, Hnub 1. tsim dabtsi? Hnub 2 ho tsim dabtsis? Hnub 3 ho tsim dabtsis? ces koj o.k lawm.

Txawj Tuantaj,


 Vamntxawg, on 03 July 2008 - 10:24 PM, said:


Z los yog Zab

Kuv txaus siab uas koj ntseeg li science thiab. Science thiaj tsis yuam kev thiab thiaj tsis lam tau lam vwm dab vwm tuag. Kev ntseeg tsis yog hais tias tsis zoo, yeej zoo thiab tab si ntseeg ib nrab tseg ib nrab, Qhov zoo. Yog kev coj zoo, coj ncaj ncees, Hlub sib npaug, txhob ntshaw luag tug(include tub sab tub nyiag)Txhob tub nkeeg, ntseeg tsoomfwv txoj cai tswjfwm hauv yus lub teb chaws, yeem muab yus txoj sia mus pauv kev thaj yeeb, tawmtsam yus haiv neeg tus yeeb ncuab kom tau kev ncaj ncees los rau yus haiv neeg(America) yog ua tau qhov zoo li no lawm xwb ces yog nyob ceeb tsheej lawm ntag. Qhov phem txhob ua. Qhov phem muab cross xxxxxx(say no) kom tag. Qhov pev yog kev dag hais tau ua tsis tau, ntxias luag noj luag hauv thiab ntau ntau yam etc...Kev phem yog dab teb xwb.

Z Bible yog tsis muab cais los siv mas muaj ntau ntau qhov mistake nawb, tab si qhov mistake ntawd yog koj muab cais(txhais) los lawm no ces yog ib qhov zoo thiab. Piv li zaj uas yesyus cem peter, zaj tus poj ntxuam tso nyiaj thiab zaj uas yesxus tsis lees paub yesxus cov kwv. tej no puav leej zoo kawg nkaus lawm. Hos ntawm qhov chivkeeb mas tsuas mistake ntawm vajtswv tus ntsuj plig yuj mus yuj los saum nplaim dej xwb. Rau qhov twb xub muaj dej lawm yog li dej thiab cua thiaj yog vajtswv.

Txawjtuantaj

Kuv thov nug koj hais txog kev cais bible yog cais li cas qhias rau kuv sob? Puas yog li kuv tau kawm los. Piv li nqe kuv muab rau koj uas hais txog tus mob ruas es koj tsis kam cais.

Kuv qhia rau koj tias kuv kawm mas lawv hais puag tom Mathais tab si ho cais puag tom paj lug 22:1. Puas yog li ntawd nas?
Qhia kom tau nawb, tsis yog yuav las mees laiv. rau qhov koj twb yog as caan nyeem bible lawm thiab lub topic no koj yeej hais tias kom nug no laiv.


 Khej-I, on 06 July 2008 - 09:16 AM, said:


Z,

Zoosiab uas koj tseem tuaj nrog peb sib txuas lus ntawm Chav no. Peb muaj ib txhia yeej tsis tsi claim tias yog Bible expertises los oeb yeej tham li uas yog ib tug lawm lawm. Txawm li ntawd los kuv ntseeg haistias peb yeej tseem tham rawsli peb tej opinions thiab knowledges rau sab kev ntseeg Christianity uas nyob rau hauv Bible. Kuv thiaj tau hais ntau zaus tias depend seb koj/kuv view phau Bible zoo li cas xwb. Yog koj ntseeg ces koj ces koj yeej totaub mus rau sab positive hos yog koj twb tsis ntseeg es koj yeej yuav yet to look for tej qho uas koj xav haistias yog mistakes no los hais xwb. Txawm li ntawd los kuv yeej honor koj li opinions tibyam nkaus. Ua li kuv twb tau hais lawm haistias yog peb yuav los debate txog evolution vs. Bible xwb mas peb cov no yeej tsis tau qualify Los debate vim peb twb tsis txog 2 yam no tiag tiag. Cov scientists pom Bible qhov mustake Los Bible expertises yeej pom scientists qhov tibyam nkaus. Koj puas tau mus attend cov conference uas 2 pan neeg no tuaj debate Maj? Yog tsis tau , I encourage you to attend one ces koj yuav pom tias zoo li cas..

Z, tejzaum kiv mus dhau zog lawm tsis nconqab nug koj lawm... Koj puas yog ib tug Bible student? Tos kuv nug koj li no los kuv pom mas koj yog ibtug sibzog nyeem Bible thiab take note zoo heev li thiab ntxim li koj yog ib tug expertise rau sab ntawd mas koj thiaj pointed tau losyog muaj tsab peevxwm declared tau tias tus authors rau Bible paub tsis cuag koj.

Muaj dabtsi los yijmeem tham tuaj es peb mam sun tham mus ntxiv... Kuv tseem nyuamqhuav finished 1/3 of my vacation los mam Sim seb tuaj xauj nej puas yau...

Khej1 Khej-I, on 06 July 2008 - 09:48 AM, said:

Z,

Yog kuv tsis yuamkev , koj yua haistias cov ntseeg rawsli Bible qhia mas yog cov txomnyem thiab ntseeg dabtsi los yooj8 txhais tau haistias cov muaj thiab muaj hlwb (highly educated) mas yeej tsis lam ntseeg li no puas yog? Qhov no mas kuv xav tias koj thiaj yog tus yuamkev loj heev thiab koj yeej tsis saib around koj hlo li. Kuv kuj xav paub haistias koj ho npluanuj npaum li cas thiab koj kawm siab losyog ntse npaum li cas? Koj puas kam qhia koj tus kheej me me rau peb? Kuv yeej tsis deny haistias hais cov ntseeg tsis muaj cov koj hais ntawd, tabsis koj puas lees haistias qhov kuv hais no muaj tseeb thiab? Cov uas noj lush tas tsis nco lush txiaj ntsig mas thiaj yog tus tsis muaj hlwb , koj puas believe li ntawd?


Khej1


 Z, on 03 July 2012 - 12:59 PM, said:

Khej 1

Koj cov lus koj nug thiab koj cov lus koj teb rau Post nov nws yog Personal lawm. kuv yuav tsis teb koj tias kuv yog leej twg thiab kuv ho nplua nuj nrog txawj ntse npaum li cas.

Koj twb pom kuv kev sau ntawv, kuv kev tham lus, kuv tej laj lim thiab tswv yim, kuv txoj kev tau tuab thiab nkag siab tas lawm koj mam coj mus xav seb kuv muaj los npluag ntse los tsis ntse thiab yog hom neeg twg no xwb mas.

Kuv tsuas teb tau koj li nov xwb.

Z

 maixiong_vg, on 03 July 2008 - 10:54 AM, said:


Tijlaug
twb yog kuv kev nyeem ke coj los piv mus piv los kuv thiaj hla dhau yam
kev ntseeg no lawm mas. Tijlaug kuv thov cuam tshuam koj ib qho os uas
koj hais tias "...Vim lub neej yav tag los yeej tsis muaj leej twg paub
tau tej tswv yim peb paub niaj hnub nov li..." Which piav txog lub ntiaj
teb. It is not true. Buddha tau hais cia txog lub ntiaj teb no meej
kawg thiab tsis muaj dab tsi txawv ntawm Science li qhov txawv ces yog
tau hais tseg 2550 xyoo los lawm uas yog ua ntej Science xwb. Thiab tsis
tas li tseem qhia txog ntau yam uas Science nrhiav tau tom qab no tib
si, tsis tas li tseem muaj ntau yam uas tos science nrhiav txuas mus rau
yav tom ntej no thiab.

Tijlaug kuv xav invite koj los kawm Buddha cov lus qhia thiab dare koj nrhiav mistake/flaw tib si os :)
Kuv dare hais tias IT is the best/perfect kev qhia Vim qhia txog
Reality nkaus xwb thiab txhua tus tib neeg yeej prove tau ntawm nws tus
kheej kiag tsis yog kawm li kawm ntawv, kawm li mloog dab neeg tiam sis
ke kawm ke prove thiab tsis tau muaj ib yam uas kuv prove tsis tau.

Yog muaj sij hawm no los nrog kuv kawm nawb. It is real difficult but challenge"Never live for hope but Wisdom"

" No enemy can harm one so much as ones's own thoughts of craving, thoughts of hate, thought of jealousy and so on."

'Buddha Saying'


Nyob zoo leej muam MaivXiong V.

Zoo siab koj tuaj nrog peb tham thiab tawm tswv yim rau lub TOPIC nov txog TXOJ KEV CAI ...YESXUS...

Koj ho los hais mus cuam tshuam me ntsis rau kev Cai HAUJSAM thiab koj tau piav me ntsis txog BUDDHA tej lus qhuab qhia me ntsis...

Koj tau hais tias BUDDHA paub ib puas tsav yam tias dab tsis yog dab tsis thiab lub ntiaj teb nov pib li cas es ho yuav xaus li cas no...

Cia kuv ho nrog koj tham me ntsis txog qhov nov...

Raws li kuv tau paub KEV CAI HAUJSAM thiab DAB NEEG HAUJSAM me ntsis txog THE BEGINNING OF THE WORLD and THE ENDING OF THE WORLD mas nws tsuas zoo li nov...

BUDDHA tus kheev nws TSIS CONCERN txog ...The Beginning thiab The Ending of THE WORLD li...

BUDDHA tsuas CONCERN txog leej tib neeg txoj kev TXOM NYEM es yuav ua li cas leej tib neeg thiaj yuav DIM ntawm txoj kev TXOM NYEM thiab kom leej tib neeg thiaj TSIS ROV LOS YUG DUA NYOB RAU ...BIRTH and DEATH CYCLE... Vim yog leej tib neeg twg rov los POOB RAU THE CYCLE OF BIRTH and DEATH lawm ces yeej rov qab los RAUG TXOJ KEV TXOM NYEM DUA LAWM XWB...

BUDDHA yeej tsis tau muab GOD thiab The Beginning and The Ending of The Wrold los piav thiab qhuab qhia kiag li...

Tab sis kuj muaj neeg tuaj nug txog tej nov rau BUDDHA...BUDDHA thiaj teb li nov xwb...


TXAWM MUAJ VAJTSWV thiab TSIS MUAJ VAJTSWV ...TXAWM LEEJ TWG YOG TUS TSIM LUB NTIAJ TEB...TXAWM LUB NTIAJ TEB NOV YUAV RAUG TSIM TAWM LI CAS LOS...THIAB THAUM KWG LUB NTIAJ TEB NOV YUAV RAUG RHUAV TAWM LI CAS LOS NWS TSIS TSEEM CEEB TUS DAB TSI...

QHOV TSEEM CEEB thiab QHOV TSEEB TSHAJ NOV  CES YOG LEEJ TIB NEEG TWG UAS YUG LOS NYOB RAU LUB NTIAJ TEB NOV LAWM YEEJ YUAV TSUM TAU RAUG TXOJ KEV TXOM NYEM...QHOV LOJ TSHAJ CES YOG LEEJ TIB NEEG TXAWJ YUS LAWM CES YUAV NTSIB KEV... LOJ HLOB...LAUS...MOB...thiab TUAG XWB... YEEJ TSIS MUAJ IB LEEJ NEEG TWG TIAS YUAV DIM TXOJ KEV TXOM NYEM UAS THAUM KAWG CES YOG TXOJ KEV TUAG...

YOG HO MUAJ IB TUS VAJTSWV TWG LOS XEEB NYOB RAU LUB NTIAJ TEB NOV LOS NWS YEEJ TSIS DIM TXOJ KEV TXOM NYEM THIAB TXOJ KEV TUAG TIB YAM NKAUS...!!!


BUDDHA tsuas teb li nov xwb...

Nws kuj tsis tau txhais hais tias...YOG BUDDHA TSIS TXAWJ NTSE...NWS TSIS PAUB POM LUB NTIAJ TEB NOV TIAS TSHWM SIM TAU LOS LI CAS...LEEJ TWG YOG TUS TSIM...THAUM KAWG LUB NTIAJ TEB NOV NWS HO YUAV XAUS MUS LI CAS...

KOM SAWV DAWS NKAG SIAB LI NOV...

Piv xam li tias...YOG BUDDHA HO TEB TIAS LUB NTIAJ TEB NOV RAUG TSIM TAWM LOS ...ZOO NKAUS LI...HAIS NYOB HAUV PHAU NTAWV ...BIBLE...NTAG...XUB MUAJ VAJ TSWV...TAS VAJ TSWV MAM TSIM LUB NTIAJ TEB NOV THIAB IB PUAS TSAV YAM UAS PEB PAUB THIAB POM...THAUM KAWG LUB NTIAJ TEB NOV YEEJ YUAV RAUG MUAB HLAWV TAWM MUS...

LOS YOG BUDDHA HO TEB TIAS...XUB XUB PIB MAS YOG XUB MUAJ...BRAHMA...
BRAHMA TSHUAB PA TAWM XWB CES IB PUAS TSAV YAM CIA LI TAWM LOS ZOO LI PEB PAUB THIAB POM NIAJ HNUB NOV LAWM XWB...BRAHMAM TSUAS TSIM LUB NTIAJ TEB NOV XWB...NWS YUAV TSIS RHUAV TSHEM LUB NTIAJ TEB LI...LUB NTIAJ TEB YUAV NYOB MUS IB TXHIAB IB TXHI...

LOS YOG BUDDHA HO HAIS TIAS...LUB NTIAJ TEB NOV THIAB LEEJ TIB NEEG MAS TSHWM SIM LOS ZOO NKAUS LI COV SCIENTISTS HAIS...ES MUS RAWS... EVOLUTION... KIAG NTAG...THAUM KAWG LUB NTIAJ TEB NOV KUV YUAV RAUG PUAS NTSOOG MUS...

Txawm peb hnov 3 ZAJ ANSWERS zoo li nov tas thiab peb ntseeg 1 zaj twg tias NWS YOG QHOV TSEEB thiab MEEJ kawg lawm no los...PEB, KOJ, KUV, LEEJ TIB NEEG PUAS YUAV DIM NTAWM TXOJ KEV TXOM NYEM thiab THAUM KAWG YOG TXOJ KEV TUAG...

PEB thiab LEEJ TIB NEEJ YEEJ TSEEM TSIS DIM NTAWM TXOJ KEV TXOM NYEM ES THAUM KAWG YOG TXOJ KEV TUAG NOV LI...

TXAWM YUAV MUAJ IB TUS VAJTSWV NYOB RUAJ NREES QHOV TWG LOS KUV YEEJ XAV TIAS TUS VAJTSWV NTAWD YEEJ UA TSIS TAU KOM NEEG TXHOB RAUG KEV TXOM MYEM THIAB RAUG KEV TUAG KIAG LI...


Tej nov yog kuv nkag siab...

Kom peb sawv daws ho muab tej nov mus KAWM thiab mus XAV es peb thiaj paub tias QHOV TSEEB yog dab tsis es peb txhob mus UA LUB POB NTSEG SIB SIB ES LAM TAU LAM MUS NTSEEG LWM TUS TIB NEEG ...TEJ LUS...TEJ TSWV YIM...TEJ DAB NEEG...TEJ LUS COB QHIA...TEJ KEV NTSEEG... TIAS YEEJ MUAJ TSEEB LI LAWV HAIS NTAWD TIAG...YAM UAS PEB TWB TSIS TAU LOS MUAB XAV KOM TXHIJ KOM TXHUA LI...

Mam sib ntsib dua...


Edited by Nujtxeeg, 07 July 2012 - 02:34 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#147
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
RELIGION---COLLECTION (Part 3)

---------------------------------------------------

 Guest_TUB HMOOB_*, on 01 July 2008 - 06:17 AM, said:


 SamxUSA, on Mar 7 2008, 05:03 AM, said:

Raws keeb kwm mas lwm haiv neeg yeej sawv ua saub ib yam thiab, tab sis laug cov neeg
sawv Saub puav leej yog cov neeg kawm tas kev txawj ntse"Educated" lawm xwb, yog li luag
sawv Saub thaij txawv zog li Hmoob kev sawv Saub. Xws li Mrcis Lenin, Mao Tse Tung, thiab
coob tus, yog li mas cov neeg uas caum lawv cov no yeej txaus siab tuag rau tus thawj Saub
lub hom phiaj.

Hmoob sawv Saub mauj txog 4 theem lawm:

1. Saub nab qa, tus Saub no tshwm sim nyob Suav teb, ua rau Hmoob tau nom txog tus tswv zos
"Head of Villager"
2. Tus Saub vaub kib sawv, yog tshwm sim rau yawg hlob Koos Paj cai sawv tawm tsam Fab kis, uas
hais tias yog puv phim npab, Hmoob tau ua nom txog taj xeem, thiab nais koom"City council".
3. Tus Saub Zaj sawv los, yog tiam Hlob Phas Nyas Tub Liab, thiab Tub Npis sawv ua nom , Hmoob tau
Nom txog caub moos thaib caub kheem"Mayor, Governor".
4. TUs Saub Tsov sawv los, Yog tiam Hlob Vaj Pov sawv los nrog Melikas tiv thaiv Nyaj laj qaum teb
thaib Suav liab. Hmoob tau ua no txog nais phoos thiab tseem hwv"General, Minister".

5. Tus Saub ntxhw yog tus uas tseem yuav sawv sai sai tam sim no mus. Tus no sawv mas yuav muaj
zog heev vim tus saub no tej zaum yuav yog tub txawg tub ntse los kuj muaj. Tus Saub no sawv
Hmoob yuav tau ua Priminister, thiab yuav muaj ciam dej ciam av.

Leej twg paub txog Saub zoo los sis txawg ua Prophecy no los piav rau peb tau kawm os.

Sam.

Nyob zoo kwv tij Sam USA


Hmoob lub neej mas nyuab nyuab kawg li...vim Hmoob ntseeg SUPERSTITION heev. Yog tus sawv los ua SAUB hais rau sawv daws tias nws yeej tsis muaj fwj chim dab tsi li nws tsuas yog muaj lub tswv yim, kev npau suav, thiab paub tias muaj txoj kev rau Hmoob taug los yog yuav pab tau Hmoob no xwb ces Hmoob teb tias tej nyuag li ntawd xwb leej twg los yeej paub, yeej muaj, thiab yeej ua tau...Ces Hmoob tsis mloog thiab tsis kam los koom tes, tsis kam los teev hawm tus ntawd. Tab sis yog tus sawv los ua SAUB ntawd hais tias...Ntuj tau qhib nws lub qhov muag...Ntuj tau hais lus rau nws...Ntuj muab fwj chim rau nws...Nws ua tau tej yam txuj ci txawv txawv...thiab zoo li nws txuas lus tau nrog Ntuj no ces Hmoob mus ntseeg nws...Hmoob mus teev hawm nws... thiab Hmoob mus koom tes nrog...Vim Hmoob tsuas ntseeg NTUJ nkaus xwb... Hmoob xav kom tus los sawv SAUB pab Hmoob tus los ua thwj rau Hmoob mas kom yog tus hu Nag los Nag los ...hu Xob los Xob tua...hu Cua los Cuaj tuaj...ua tau kom sawv daws KHOOS...ua tau kom sawv daws YA los yog YAJ...los yog PLOJ ntawm lwm tus lub qhov muag...Ua tau kom toj roob hauv pes Pob...ua tau av Qeeg...xub paub txhua yam ua ntej nws tshwm sim...tus nov thiaj yuav pab thiab daws tau Hmoob teeb meem...Vim luag lwm hais neeg heev dhau lawm yog Hmoob tsis muaj tus nov ces Hmoob tsis muaj lub ZOG...lub TSWV YIM...thiab txoj kev TAWV mus LWV tau nrog luag lwm haiv neeg li ntag...Nov yog Hmoob txoj kev ntseeg SAUB ...!

Yog li Hmoob kev sawv ua SAUB mas yeej sawv ua ntu zus los. Tab sis txhua lub caij Hmoob sawv ua SAUB mas tab yog lub caij thaum Hmoob ntsib teeb meem nrog lwm haiv neeg xws li muaj kev tsis sib haum xeeb...muaj kev sib ntau sib tua ...Hmoob raug kev caij tsuj txom nyem... quaj ntsuag tsis pom qab ua neeg ces thiaj mam muaj tus sawv los ua SAUB xwb. Vim tus nov yog tus yuav los pab thiab daws Hmoob txoj kev txom nyem...Tus nov yog ntuj tso los vim Hmoob tab tom raug kev txom nyem...Ces Hmoob tsuas sawv los ua SUAB ceev ceev tau 2-3 xyoos xwb...Tab sis thaum Hmoob daws tau teeb meem me me Hmoob ciaj tau lawm thiab ho paub qhov tseeb tias zoo li tus los sawv ua SAUB ntawd tsis muaj FWJ CHIM npaum li cas...tsuas yog muaj zoo tswv yim me ntsis xwb ces Hmoob tsis ntseeg nws thiab tsis teev hawm...tsis koom tes...thiab tsis pab nws ntxiv lawm...Muaj ntau zaug tseem muab nws rhuav tshem lawm thiab...Thaum nov ces luag lwm haiv neeg paub tias Hmoob dag zog ntau lawm luag mam rov tuaj tua Hmoob dua ces Hmoob tawg tas khiav tas vim tsis muaj SAUB los coj thiab ua thawj lawm...Muab xyuas los ces thaum twg Hmoob sawv SAUB ces yog Hmoob muaj kev txom nyem thaum ntawd. Yog li niaj hnub nov thiaj muaj Hmoob ib txhia ntseeg SAUB los ib txhia tsis ntseeg SAUB...Vim 2 pab nov nyias pom lawm nyias sab...Cov tseem tab tom raug kev txom nyem ces ntseeg SAUB thiab xav kom muaj SAUB. Tab sis cov twb xub raug kev txom nyem thiab muaj SAUB ua ntej los lawm es tsuas pom kev piam sij xwb ces tsis ntseeg SAUB ntxiv lawm...

Ua cas Hmoob cov SAUB nov ho tsis sawv rau thaum lub teb chaw tiaj tus noj qab nyob zoo...es SAUB los tsim ntaub ntawv txuj ci tswv yim rau Hmoob kawm...tsim kev ua vaj tse tshiab rau Hmoob nyob...tsim kev cog qoob cog loo tus tsiaj txhu rau Hmoob ua...tsim kev ua dej ua taws tshiab rau Hmoob siv...tsim cuab yeej diam phom tshiab rau Hmoob yuav...tsism kev ua tsoos tsho tshiab rau Hmoob hnav...Vim tias Lub sij hawm Hmoob noj qab nyob zoo Hmoos tsis yuav SAUB lawm...Txhais tau tias Hmoob cov SAUB pheej los tshwm sim rau thaum lub caij phem ...txom nyem xwb...thiaj pheej tsis kav ntev li...Luag lwm haiv neeg SAUB tshwm sim los tsim lub neej tshiab rau luag ua...Hmoob ces SAUB tshwm sim los coj Hmoob ua tsov r.o.g xwb...Yog li Hmoob thiaj txom nyem tsis muaj kev vam meej...Txhais tau tias zoo li Hmoob pom muaj NTUJ thaum Hmoob yuav TUAG xwb...thaum Hmoob dim txoj sia lawm Hmoob tsis pom NTUJ tuaj lawm...PEB YUAV TAU HLOOV PEB TXOJ KEV NTSEEG SAUB NO.....PEB YUAV TSUM KOM MUAJ SUAB NROG PEB TXHUA LUB CAIJ NYOOG...PEB YUAV TAU LOS MLOOG COV SAUB UAS MUAJ LAJ LIM TSWV YIM LOS TSIM KHO KEV UA NEEG TSHIAB NOV PEB THIAJ YUAV VAM MEEJ...

Hais txog kev ua SAUB...zog NTXHW...(Nov yog kuv hnov nej hais thawj zaug xwb)...uas tuaj tom ntej nov...ces kuv xav tias nws tsuas yog...kev siv nyiaj tx.i.ag...laj lim tswv yim...txujci...kev sib hlub sib pab...koom siab thooj ntsws...kev sib haum xeeb...ntawm Hmoob thoob ntiaj teb xwb thiaj yuav ua tau lub zog ntxhw...thiaj yuav daws tau Hmoob kev txom nyem...

Hehehe...Kuv tsis yog SAUB tab sis kuv kuj xauj pom tias yog Hmoob tseem ntshaw ntshaw kom muaj HUAB TAIS HMOOB...Hmoob tseem ntshaw ntshaw koj HMOOB MUAJ 1 LUB TEB CHAWS...tej nov yeej ua tau xwb....TAB SIS HMOOB YUAV TSUM MUAJ TIB TXOJ KEV NTSEEG...TXAWJ SIB HLUB SIB PAB ...KOOM SIAB NTOOJ NTSWS...UA TIB LUB SIAB XWB...THIAB MUAJ KEV HAUM XEEB UA NTEJ TSO....tej nov nws tsuas yog BASIC REQUIREMENTS los ntawm1 haiv neeg ua ntej lawv yuav CIAJ VAJ xwb...

Ua ntej Hmoob yuav CIAJ VAJ...Hmoob yuav tsum muaj....PREPARATION...TAKE ACTIONS...WHEN THE RIGHT OPPORTUNITY (RIGHT TIMING) COMES...

SEB PEB PUAS TAU READY XWB...???

Txhua lub teb chaws yeej tsis nyob mus ib txhi...txhua haiv neeg yeej muaj txoj cai for SELF DETERMINATION...!

Txij thaum COLD WAR ENDED...yeej tseem muaj ntau lub teb chaws tshwm sim tshiab...Muaj ntau haiv neeg me rov muaj teb chaws...tsis ntev jtom ntej nov twb tseem yuav muaj lub teb chaws PALESTINE...Haiv neeg TIBET yeej yuav tau rov mus tswj fwm lawv lub teb chaws. Lub teb chaws IRAQ tseem yuav twg ua ntau lub teb chaw...2 lub teb chaws KOREA yeej yuav rov ua ib lub thiab xwb...tej nov yeej tshwm sim tau...

***...LUB NEEJ TOM NTEJ NOV NEEG YUAV UA MUS LI NOV...SIB HAUM CES KOOM TEB KOOM CHAW NYOB....TSIS SIB HAUM CES KAWG FAIB TEB FAIB CHAW...***

***...YAV TAS LOS HAIV NEEG TWG MUAJ ZOG...HAIV NEEG NTAWD KAV...TOM NTEJ NOV TXHUA HAIV NEEG...MUAJ RIGHT FOR SELF DETERMINATION...***

***...3 HMOOB YEEJ MUAJ...RIGHT FOR SELF DETERMINATION...TIB YAM LI LWM HAIV NEEG...***


Es 3 Hmoob ne...puas yuav muaj teb chaws...?

MUAJ XWB...

Es peb ho yuav mus txeeb thiab nyob leej twg thaj av...?

Peb yeej tsis txeeb leej twg av li os...peb twb yeej muaj peb tej qub teb qub chaw uas peb poj koob yawm txwj yeej ib txwm nyob los lawm...tsuas yog yav tas los luag txeeb ntawm peb mus lawm xwb...Niaj hnub nov peb tseem muaj Hmoob nyob tej qub teb qub chaw ntawd na...Muaj 1 hnub nws yeej yuav rov los ua peb tug xwb...

TXIJ PEB HMOOB TSHWM SIM LOS NYOB RAU LUB NTIAJ TEB NOV...PEB TWB YEEJ MUAJ PEB IB THAJ AV RAU PEB NYOB LAWM...PEB TSIS YOG UA LUB NEEJ NYOB SAUM IB NTA NTUJ ES TSIS MUAJ AV TIAG PEB TAW LI NA...NIAJ HNUB NOV TXAWM PEB NYOB RAU SAB NTUJ TWG LOS PEB YEEJ MUAJ THOOJ AV TSUJ MUAJ THOOJ AV UA NOJ UA HAUS...THOOJ AV PEB NIAJ HNUB TSUJ THIAB UA NOJ UA HAUS CES YEEJ YOG PEB TEEJ TUG...YOG PEB TEB PEB CHAW LAWM XWB MAS.....!

PEB HMOOB NTSHAI NTSHAI TSAM PEB TU NOOB...CES HAIV NEEG HMOOB HO YUAV PLOJ HAUV NTIAJ TEB NO MUS...TAB SIS TXIJ HNUB NOV MUS LAWM YAV TOM NTEJ PEB HMOOB YEEJ TU NOOB TSIS TAU LI LAWM...HMOOB TSUAS YUAV MUAJ HUAJ VAM LOJ ZUJ ZUS MUS NTXIV LAWM XWB...TXIJ 1900's ROV QAB NEEG NTIAJ TEB FEEM COOB YEEJ TSIS PAUB TIAS HMOOB YOG LEEJ TWG...HMOOB NYOB SAB NTUJ TWG...TXOG XYOO 2000 NOV NEEG YUAV LUAG THOOB NTUJ YEEJ PAUB TIAS MUAJ HMOOB ...PAUB TIAS HMOOB YOG LEEJ TWG...THIAJ NYOB SAB NTUJ TAWG... NIAJ HNUB NOV YOG LEEJ TWG TSIS TAU PAUB HMOOB LOS PEB YUAV TSUM TAU QHIA RAU LUAG PAUB PEB...PEB YUAV TSUM TAU XYAV KOM PEB LUB NPE HMOOB NRO MUS THOOB NTUJ...THAUM NEEG NTIAJ TEB PAUB TXOG PEB LAWM CES YUAV TSIS MUAJ 1 HAIV NEEG TWG LOS RHUAV TAU PEB LI LAWM.....YOG PEB TSIS ROV LOS RHUAV PEB TUS KHEEJ....!!!

NIAJ HNUB NOV PEB IB TXHIA HU PEB TIAS PEB YOG ...COB FAB...YOG TSWV NTUJ....LOS YOG NTUJ HAIV NEEG...MUAJ IB HNUB PEB YEEJ YUAV TAU LUB NPE NTAWD YOG PEB NYIAM TIAG....

TAB SIS PEB HMOOB PUAS TAU READY.....???Sib ntsib dua,


 SamxUSA, on 03 July 2008 - 10:47 PM, said:

Tus phooj ywg Tub Hmoob.

Zoo siab rau koj cov lus zoo kawg. Kuv yog ib tug Hmoob, kuv kev xav yeej ntshaw li koj hais lawm thiaj mas.
Kev sawv Saub yeej muaj ua ntu zus los ntau ntau tiam neeg, muaj ntau yam Saub: Saub kas moos, saub saib yaig, saib koob hmoov,
saib lub neeg yav pem suab. Ib yam li Saub Paj Cai sawv tua Fab kis, luag tis lub npe hais tias ro g vwm, npim bab, tab sis qhov
tseeb tiag yog lawv ua tsis taus Fab Kis qhev thiab Fab kis kev sau se, luag sawv tawm tsam.

Tab sis kuv kev pom mas raws peb Hmoob keeb kwm los mus, peb tsis muaj pov thawj tim khaw txaus uas peb yuav claim tau ib daim
av qhov twg uas qhia tau meej hais tias yog peb thaj av. Nplog teb, los peb los tom qab tshaj tus Nplog, tus phub thawj thiaj li yog tus
tswv av tiag. Suav teb, paj tawg lag tej no los Hmoob yeej los nyob tom qab Suav. Vim peb Hmoob tuav tsis tau ib thaj av ua ntej
lwm hais neeg, peb khiav ib cim teb mus rau ib cim, tsis tsim kom muaj pov thawj tseg cia. Peb mus saib tam sim no es peb Hmoob mam
xeev los tsim txiv yawg tub duab pob zeb, luag lwm hais neeg luag muaj pov thawj tau los ntau txhiab xyoo lawm, yus yuav ua cas mus
nrog luag claim li cas, tsis tau lawm.

Us tsaug

Samx

 Guest_TUB HMOOB_*, on 20 July 2008 - 01:11 AM, said:

Cov kwv tij SamX, Vamntxawg, Koobpheej, thiab lwm tus Guest ua tuaj hauv no

Zoo siab hnub no kuv rov tuaj ntsib nej dua. Kuv xav rov tuaj tham me ntsis txog SAUB thiab Hmoob lub neej me ntsis ntxiv. Hais txog zaj nov mas kuv piav mus li no...

1. Hais txog SAUB...los lus tias SAUB nov tej zaum nyias kuj yuav muaj kev nkag siab nyias mus lawm ib yam. Ntawm kuv xwb cov neeg uas kuv hu tias SAUB nov nws yog cov neeg uas muaj zoo laj lim tswv yim, kev txawj ntse, txuj ci tshiab los qhia, los tsim, los coj, los hloov kom leej tib neeg ua tau lub neej zoo tshaj qub ntxiv. Txhais tau tias cov SAUB yog cov neeg uas kuv muab hais ua lus MESKAS li no...THINKERS, IDEALISTS, VISIONISTS, SCIENTISTS, INVENTORS, REVOLUTIONISTS, PHILOSOPHERS, RELIGIOUS LEADERS, POLITICAL LEADERS, SOCIAL LEADERS...

Cov neeg nov nws yog cov neeg uas los qhuab qhia, los tsim, los coj, los hloov kom neeg kev ua neej vam meej thiab zoo dua qub mus ntxiv. Hmoob yeej muaj Hmoob ib cov SAUB laus txheej thaum ub uas twb tau los tsim ntau tsav yam thiab tsim Hmoob lub neej rau Hmoob ua los txog niaj hnub nov... Xws li puag thaum ub Hmoob (los yog leej tib neeg) tseem yog CAVE MEN xwb...sawv daws yeej tseem nyob ua lub neej tsis txawv deb ntawm tej tsiaj pes tswg. Tab sis vim yog muaj cov SAUB es lawv yog cov los qhuab qhia kev ua qoob loo, tu tsiaj txhu, kev ua noj ua hnav, tsim cuab yeej cuab tam, tsim tej kev cai dab qhua, tsim kev ntseeg kev teev hawm, kev tswj fwm tib neeg es neeg thiaj huaj vam thia vam meej los txog niaj hnub nov...

Lwm cov SAUB uas ua txawv cov kuv piav los saum nov lawm ...lawv tsis yog SAUB rau kuv lawm...Cov neeg txawj saib tes, txawj saib koob hmoov, txawj ua khawv koob, txawj ua Magics ...lawv tsis yog SAUB rau kuv vim lawv tsis los hloov tau kom neeg lub neej huaj vam thiab vam meej zoo dua qub...Lawv tsuas los TRICK neeg lub qhov muag ib nyuag pliag xwb...tsis muaj qhov tseeb...qhov zoo dab tsi...

2. Hais txog TEB CHAWS HMOOB...peb muaj 3 pawg neeg uas txawv kev ntseeg mus li nov...

Pawg 1... yog cov neeg ntseeg tias HMOOB YEEJ TSIS MUAJ TEB CHAWS LI LAWM...Pawg neeg nov lawv tas kev cia siab, lawv tas kev npau suav, lawv tas kev ntseeg, lawv tag tswv yim li lawm. Lawv xav tias txog niaj hnub nov lawm es neeg twb muab lub ntiaj teb nov sib faib muaj ciam dej ciam av tag lawm. Txawm Hmoob mus tsuj ib thaj av twg los yeej yog luag tug tas li lawm es tseem yuav tshuav daim av tshiab twg rau Hmoob mus kav es tias yog Hmoob tug...HMOOB TSIS MUAJ TEB CHAWS LOS VIM NEJ TWB TAS KEV CIA SIAB LAWM, NEJ TWB TSIS MUAJ KEV NPAU SUAV LI LAWM, NEJ TWB TSIS NTSEEG TIAS YUAV MUAJ LI LAWM, NEJ TWB KAWG TSWV YIM TIAS YEEJ UA TSIS TAU LI LAWM...YOG THAUM ZOO LI NOV CES NEJ YEEJ KAWG TWS KEV LAWM XWB...QHOV TWS KEV NTAWD CES YOG NEJ UA RAU NEJ TUS KHEEJ TWS KEV LAWM XWB...!

Pawg 2... yog cov neeg uas lawv tsis paub dab tsi li...Lawv tsis xav dab tsi li...Lawv tsis ntseeg dab tsi li...Lawv tsis CARE tias Hmoob yuav muaj teb chaws los tsis muaj...Lawv tsuas niaj hnub nyob noj thiab khwv lub neej xwb. Qhov Hmoob muaj teb chaws tsis muaj nws tsis tseem ceeb rau lawv. Lawv yeej tsis mus xav txog tej ntawd li lawm. Lawv tsuas ua lub neej hnub nov tam sim nov xwb. Lawv tsis xav ntau tsav ntau yam...!

Pawg 3... yog cov neeg uas tseem muaj kev ntseeg, tseem muaj kev vam, tseem muaj kev npau suav, tseem muaj kev cia siab tias muab ib hnub Hmoob yeej yuav nrog luag muaj lub teb chaws thiab xwb. Muaj ib txhia kuj xauj pom tias yeej tseem yuav muaj txoj kev ua tau. Muaj ib txhia lawv tsis paub tias yuav ua cas thiaj ua tau tab sis lawv ntseeg tias muaj ib hnub Hmoob yeej yuav muaj lub teb chaws xwb thiaj tas. Pawg 3 uas ntseeg tias Hmoob yeej yuav muaj teb chaws nov lawv ua lub neej niaj hnub xav txog zaj no. Lawv muaj lub VISION POM HMOOB LUB TEB CHAWS...Lawv niaj hnub ua npau suav toog tias yog hnub twg Hmoob muaj teb chaws lawm no Hmoob yuav tau lub neej zoo npaum li cas ua...Lawv muaj siab thiab zoo siab rau lub neej yav tom ntej uas tseem yuav los txog...!

Ntawm kuv tus kheej kuv yog ib tus neeg ntawm PAWG 3...Yog vim li cas kuv thiaj tseem muaj siab tias muaj ib hnub Hmoob yeej yuav nrog luag muaj teb chaws ?

Kuv xav thiab ntseeg mus li no...Yog peb muab keeb kwm neeg ntiaj teb kev ua neej 5000 xyoo dhau tas los txog rau niaj hnub nov los xyuas peb yuav pom tias kev ua neej nyob lub ntiaj teb nov yeej tsis nyob twb ywm tib qhov qub tas mus li. Kev ua neej ib hnub dhau zuj zus mus nws yeej pib HLOOV tag zog mus lawm xwb. MANY CIVILIZATIONS ROSE AND FELL...MANY EMPIRES ROSE AND FELL...MANY PEOPLE AND THEIR CULTURES HAD DISAPPEARED...BUT MANY PEOPLE AND THEIR CULTURES HAVE SURVIVED...CONTINUED...AND BECAME NEW NATIONS...!

There would be many NATURAL DISASTERS that could DESTROY A NATION or AN EMPIRE. There would be so many WARS that could DESTROY NATIONS and EMPIRES. There would be many HUMAN REVOLUTIONS that could CHANGE or DESTROY NATIONS and EMPIRES. WHAT I HAVE LEARNED HERE ARE THAT ...NATIONS and EMPIRES ROSE and FELL ...and NEW NATIONS WERE BUILT ...NEW EMPIRES ROSE AGAIN THROUGH OUT HUMAN HISTORIES...Yog vim li nov peb thiaj tsis txhob rawm maj tas kev cia siab...Tej zaum lub ntiaj teb uas peb pom thiab peb nyob nov nws twb yuav raug piam mus...Mam li rov pib dua haiv neeg tshiab...Mam rov pib muaj dua cov teb chaws tshiab...Tej zaum 3 HMOOb mam nrog luag sawv dua tom ntej nov los muaj teb muaj chaw...!!! ( HEHEHE...PIAV CES ZOO LI KUV TXAWM YUAV YOG 1 TUG SAUB LAWM THIAB NAWJ...! )

NIAJ HNUB NOV...PEB HMOOB YEEJ TSEEM TSIS TAU ...READY...HLO LI...VIM PEB HMOOB TIAM SAUB TSHIAB LI KUV PIAV LOS SAUM NOV YEEJ TSIS TAU MUAJ KIAG LI...THIAB LUB CAIJ NYOOG (TIMING) YEEJ TSEEM LOS TSIS TAU TXOG...!!! NOV YOG KUV KEV TU SIAB THIAB POOB SIAB...! TAB SIS KUV TSIS TAU TAS TSWV YIM...KUV TSIS TAU TAS KEV CIA SIAB...HAHAHA...!

QHOV TSEEM CEEB KOM PEB HMOOB TXHOB TAS KEV CIA SIAB...IN THE MEAN TIME...KOM PEB HMOOB LOS SIB HLUB, SIB PAB, KOOM SIAB, UA IB PAB IB PAWG...UA 1 HAIV NEEG KOM RUAJ KHOV...THIAB MUAB LUB CAIJ NYOOG TAM SIM NOV LOS KAWM LUAG LWM HAIV NEEG TEJ LAJ LIM, TSWV YIM, TXUJ CI, KEV TXAWJ NTSE KEV, thiab KEV VAM MEEJ ...ES NPAJ TOS RAU LUB CAIJ NYOOG UAS TSEEM YUAV LOS TXOG TOM NEJ NOV...!!!

Kuv tsuas ntsib nej li nov xwb...

Sib ntsib dua,

TUB HMOOB


 SamxUSA, on 21 July 2008 - 07:57 AM, said:

 Koobpheej, on Jul 19 2008, 11:54 PM, said:

SamxUSA,


Kuv xav los tshuam koj mi ntsis lus.

Yog koj xav paub tias Hmoob yuav muab dab tsi coj los ua pov thawj thiab tim kawv no ces koj tig mus saib neeg Meskas. Thaum ub, nyob rau lub teb chaws Meskas no, Meskas muab dab tsi los ua pov thawj thiab tim khawv tias lub teb chaws Meskas no yog Meskas lub?

- Zoo li Meskas tuaj txeeb xwb.

Tam sim no tseem tshuav cov Khab (Native American), koj mus nug lawv tau mas, tias ua li cas lub teb chaws no ua Meskas lub lawm? Lawv yeej yuav qhia koj txog lawv lub tebchaws uas raug poob mus rau neeg Meskas lawm tias yog tim li cas, thiab yog ua li cas.

Tej lus nug, koj xav paub ces rov qab saib neeg Meskas, ces yeej muaj qhov tseeb qhia/teb tau rau koj xwb mas.


Li tus phooj ywg Tub Hmoob hais, kev ua neeg thiab kev ua haiv yeej muaj pauv thia hloov, tsis yog tias ib lub teb chaws ces nws yuav yog nws li mus ib txhis. Tshwj tsis yog, nws lub teb chaws yeej tsis muaj teeb meem, yog muaj lawm ces kawg yuav tau pauv thiab hloov.

Ib phaum puv twg yeej muaj kev pauv thiab hloov los mus li Tub Hmoob tau hais. Kuv ntseeg lawm tias koj tuaj kawm ntawv nyob rau teb chaws Meskas no thiab koj yuav paub txog tej no zoo. Txawm tias koj tsis tau kawm los koj yee paub tias txhua txhua phaum puv, kev hloov thiab pauv nyob rau hauv lub ntiaj teb no yeej muaj tas li.

Tiam sis, yog koj xav paub lub ntsiab lus tias yuav ua li cas Hmoob thiaj li yuav ua tau thiab muaj tau teb chaws no mas tsis yog peb hauj lwm lawm. Yog tham ces nws yog lus tsav xwm (kas moos) lawm. Vim nws yog ib cov lus txheej txheem los muab ib lub teb chaws lawm, kuv xav mas tej no nws tsis zoo tham. Kuv ntseeg tias koj yeej paub txog txoj kev cai zoo, yog tias yus tham txog lus tsav xwm mus ntxeem lwm lub teb chaws yog ib qhov txhaum cai. Tham los tsuas tham tau tej qhov xwb, tej qho tham tsis tau.


Posted Image

Phooj ywg Koobpheej

Zoo siab thiab ua tsaug rau koj cov lus os nawb, peb tus xav li cas los zoo zoo kawg mas, kev yuav vam meej ces yog kev tawm tswv yim, tsis
yog yuav muab npog cia xwb os.

Yog yuav saib raws history mas cov khab nyob tebchaws Amelikas thiab cov khab nyob Nplog teb yeej yog tswv av ib yam vim lawv yog cov neeg
ib txwm los nyob ua ntej txhua hais neeg tau ntau txhiab xyoo, muaj pov thawj tim khawv tseeb lawm, tsis yog lam created.

Keeb kwm pib ntawm yawg Columbus yuav tuaj explore the new world los yeej yog Saub ib yam thiab, vim tus npau suav yuav tuaj mus rau sab
hnub poob yeej tsis pom txoj hauv kev, tab sis muaj lub homphiaj zoo uas yuav mus txog qhov muaj yeej successful. Los mus txog rau lub caij
Amlkas nrog cov Khab sib ntaus sib tua, los rau Civil war, mam los txog rau lub caij Amelikas nrog Mecico sib ntaus sib tua. Tag nrho tab no puav
leej yog kev sib txeeb av, sib txeeb liaj ia tebchaws.

Tab sis tig mus saib peb Hmoob history mas peb tsis muaj pov thawj tim khawv txaus yuav aws thaj av twg ua peb tug. Cov Tibet, cov Shan, cov Timor,
thiab cov Hawii, lawv claim tau vim lawv nyob ua ntej los tau ntau txhiab xyoo lawm. Muab hais qhob tseeb tiag peb thaj av yeej yog Suav teb ib thaj
tsam Hunan xwb, lwn qhob lub tebchaws peb mus hais tsis txog, vim cov tswv luag nyob ua ntej peb, yog peb yuav mus txeeb luag av saib peb puas
muaj tus tau lub hwj chim los ntawm yawm saub es ua tau li Maus Xes, coj cov neeg Hes Nplais los mus txeeb tau lawv lub tebchaws Is xas yees, tab sis
luag tseem niaj hnub sib tua tsis muaj xaus niaj hnub no.

Peb txoj kev ntshaw thiab xav xwb mas peb xav mus deb kawg tiag, tab sis qhov tseeb tiag peb tus political ideology tsi tau nyob qeb international
level li peb niaj hnub xav. Tseeb tiag peb mus koom tau AMPO, mus txog UN. tab sis yog thaum nce kiag mus rau saum lub sim txwv ces peb
tseem nyob qes hais tsis tau nrog luag.

txoj kev yuav muaj tebchaws yuav tsum muaj ib cov tawv qhawv ua ntej hlo pav nplaum tau rau ntawm duav mus tuag theej txhoj taus, tab sis
ua ntej yuav ua tau li ntawm yuav tsum yog muaj qho pov thawj txaus "reason" txaus thiaj ua tau thiab, tsis yog lam mus tuag dawb li peb ua tas
los lawm.

Kuv kev xav li no, tsis yog los thov zam lub txheej naw.

Sam


 SamxUSA, on 21 July 2008 - 08:17 AM, said:

Nyob zoo tus phooj ywg TubHmoob.

Kuv nyeem koj cov lus tas kuv kuj to taub thiab zoo siab rau koj txoj kev xav, ib leeg hais ib yam raws nyias kev to taub thiab kev xav.
Tab sis thaum kawg qhov twg yog qhov yuav zoo thiab yuav coj tau peb mus rau txoj kev vam meej ces kawg peb yeej yuav txoos kiag los
ua ib pab, koom kiag los ua ib pawg, peb thiaj li yuav ciaj tau haiv. Tsis tau txhais hais tias nyias xav nyias ib yam ces txawm yuav sib ntxub li
Hmoob ib txwm coj los, tej no yuav tsis muaj kev loj hlob rau peb.

Kuv xav mas yog zoo taig mas peb yuav tsum muaj txog txhiab pua pua leej tuaj tawm tswv yim mas haj yam zoo xwb, hmoob tej laus
twb hais paj lug hais tias: Kwv tij sib ceg tag tsis nrauj dab. Niam txiv sib ceg tas tsis nrauj tx ag. Peb tuaj sib tham tswv yim yim ntau
yim zoo xwb. Nyias xav nyias ib yam, tab sis thaum qhov kawg peb yuav tau sib koom siab thiaj yog ib hais neeg tseem ceeb yom.

Sam.

 Guest_TUB HMOOB_*, on 07 September 2008 - 01:55 AM, said:

 Koobpheej, on Sep 6 2008, 08:06 PM, said:

Nyob zoo Tswv Vammeej,


Kuv tsis paub koj tus. Tiamsis Hmoob lus Theejyaj fajlem tsuas hais li xwb, tias, tomntej no tus Hmoob twg nyob rau qhov twg uas yog tus muaj nyiaj tshaj plaws nyob rau hauv ntiajteb no ces tus ntawv yog Vaj Xeemxais.

Qhov Vaj Xeemxais yuav tshwmsim thiab tsis tshwmsim no mas peb tsis paub. Luag tsuas hais tias, txog thaum Tswvntuj tso hwjchim rau nws kom nws sawv, ces thaum no peb yeej yuav pom thiab paub tias nws yog leejtwg xwb.

Tiam no Vaj Xeemxais tsis los ua nom lawm, nws yuav los ua neeg muaj nyiaj lawm xwb. Kuj tsis paub tias yog vim li cas.

Li no xwb.

Nyob zoo cov kwv tij

Ua cas kuv tuaj pom ntawm nov thiab lwm qhov chaw es nej pheej muab zaj dab neeg XEEMXAIS uas yog dab neeg NPLOG hu ua SINSAY no los piav tawm thiab los piav ua SAUB lawm es yog nej paub qhov meej li cas ma...?

Raws kuv paub xwb mas thaum kuv mus nyob thiab kawm ntawv nyob rau nroog VEESCAS, LAOS. Kuv mus poo nrog Nplog es kuv tau pom luag ua txuj ci MOLAMLEUANG rau peb xyuas mas dab neeg SINSAY yog dab neeg NPLOG txheej HUABTAIS puag thaum ub xwb. Nws tsuas hais tias SINSAI ib tug phauj tau raug NYAV tuaj txeeb mus ua poj niam lawm. SINSAY txiv nco nws tau muam heev es thaum SIANSAY thiab nws tus kwv loj tuaj lawm nkawd 2 leeg tau mus tuav NYAV es coj nkawd tus phauj rov los tsev no. Tab sis thaum nkawd mus txog NYAV teb ces SINSAY ho cia li mus nyiam nws tus phauj ib tus ntxhais lawm ces nws raug NYAJ muab nws txhom tau cia. Tom qab nov nws mam nrhiav tau tswv yim khiav tawm thiab tua tau NYAV nws mam coj tau nws tus phauj rov los tsev li no xwb...!

Es xyov nej hais dab tsi...? Niaj hnub nov dab neeg Nplog SINSAY ho cia li txia los ua dab neeg Hmoob thiab los ua Huab Tais Hmoob lawm...Zoo li tiam tas los nws tau tuag lawm es ziag nov nws tseem yuav rov yug los yog rov sawv dua los es tseem ho yuav los PAB HMOOB thiab ua Hmoob Tus Huab Tais no mas kuv tsis nkag siab nej li nawj...! Ua cas thiaj mus hais thiab ua tej niag yam rov qab rov quaj li nov ma...?

Yog Nplog hnov thiab paub tias peb Hmoob VWM li nov mas ua rau Nplog zoo tuaj Dab Ros heev xwb tam kuv xav na...!

Sib ntsib dua, Guest_TUB HMOOB_*, on 07 September 2008 - 03:27 PM, said:

 Koobpheej, on Sep 7 2008, 04:41 PM, said:

Nyob zoo TUB HMOOB,


Ua tsaug koj cov lus teb, thiab koj tseem xav los tham txog zaj dabneeg Xeemxais. Zaj dabneeg Xeemxais no tsis yog peb Hmoob thiaj li paub xwb, tam li kuv paub thiab tau ua kev tshawb nrhiav mas zaj dabneeg Xeemxais no, Hmoob, Suav, Thaib, India, thiab Nplog los paub. Yog zoo li no, peb suav pus tau tias yog Nplog li xwb los, yog leej twg li?

Kuv tau mus nyeem India li keebkwm hais txog ntawm zaj dabneeg Xeemxais, India tseem hais tias thaum ub Thaib mus txeeb tau ntawm India los, ces tom qab no Thaib muab hloov thiab muab txuas ntxiv rau lawm xwb no. India zaj thiaj li yog zaj tseem tseem thiab lub hauv paus.

Yog thaum zoo li no lawm, peb yuav ua li cas paub tias Nplog yog tus tseem los yog Suav, India, Thaib los yog Hmoob thiab ma?

- Hmoob li los Hmoob twb yeej muaj sau ua keebkwm tseg thiab ne. Tej no ho yog Hmoob vwm los yog li cas thiab. Tam li kuv xav mas zaj dabneeg Xeemxais no yog ib zaj dabneeg qub heev lawm. Thaum ub Vaj Xeemxais yeej yog sawv daws tus Vaj lossis tus Cawmseej, yog li tomqab no Vaj Xeemxais lub koobmeej thiaj li nrov thiab xya rau txhua txhia haiv neeg.

Koj xav tias Nplog tuaj pom yuav ua rau Nplog tuaj dabros, tiamsis tam li kuv xav mas yogtias Nplog tuaj pom mas Nplog yuav tsis pom qab xav li no. Vim tias tsis yog Nplog ib leeg thiaj li muaj thiab paub txog zaj dabneeg Xeemxais no xwb, Hmoob uas yog tus neeg tsis muaj tebchaws los tseem nrog Thaib, Suav, thiab India lawv paub zaj dabneeg Xeemxais no lawm thiab na.

- Thiab ib qho ntxiv, Vaj Xeemxais (Xeemxais) qhov kuv/peb tham rau ntawm lub topic no, nws tsuas yog lus Theejyaj, lus fajlem hais muaj xwb. Kev ntseeg thiab tsis ntseeg yog koj tus kheej yog tus xaiv thiab txiavtxim. Kev thuam thiab kev liam rau yam yuamkev thiab tsis yog, yog qhov yus txawj ntse tsis txaus thiab paub tsis meej xwb.

Ua tsaug ntau, yog koj muaj lwm zaj zoo tswvyim no los thov caw koj tuaj piav ntxiv nawb.

Posted Image

Nyob zoo Koobpheej

Zoo siab koj tuaj teb kuv cov lus hais txog dab neeg SINSAY. Koj hais lub hauv paus tias haiv neeg twg yog haiv neeg tsim zaj dab neeg nov es koj tias yog INDIA. Yeej yog li qhov koj hais vim cov dab neeg nov nws los mus raws Buddhist Religion. Any Buddhist country would have this story. B/C it was about GOOD Vs. EVILS. and it was part of the Buddhist Teaching.

Qhov kuv hais mas kuv tias yeej muaj ntau ntau haiv neeg sib BORROWED tej dab neeg no los piav ua kev qhuab qhia txog kev ua neeg kom paub kev ua zoo thiab ua phem. Tab sis yog peb Hmoob ho los CLAIM tias yog peb Hmoob zaj dab neeg thiab tsis tas li nov ho los muab txuam mus rau KEV SAWV SAUB ntxiv lawm no mas...nws kuj yog ib qhov uas txaus luag lawm thiab...Tos kuv hais li nov mas...peb Hmoob yeej muaj qhov PATTERNS mus ntseeg tej niag SUPERSTITION es tsis paub qhov tseeb...

Tsis tas li nov zaj dab neeg nov nws tsuas yog dab neeg xwb nws tsis yog HISTORICAL FACT tias tiam neeg nov nim muaj tiag thiab nim muaj Archeological Facts Supported huv tib si Including DATING...nyob History. Hais txog lub tswv yim NYAV peb Hmoob yeej tsis muaj los lus ntawd los siv. Nws yog lus Nplog thiab Thaib hais tias...YAK... Thiab peb yeej tsis muaj lub tswv yim tias NYAV yog zoo li cas. Peb mus paub txog NYAV ces yog peb mus nrog Nplog nyob es peb pom luag tej duab NYAV nyob hauv phau ntawv dab neeg thiab pom luag puab tus NYAV nyob tom Nplog tej WAT lawm xwb. NYAV luag hais tias yeej yog ib nrab neeg ib nrab dab. Nws muaj fwj chim hloov tau ua neeg thiab ua dab no xwb...TEJ TSWV YIM NOV NWS TSIS YOG PEB HMOOB LI TSWV YIM KIAG LI...Tej NYAV no kuj muaj tus zoo tus phem yog li luag thiaj los puab tus zoo nyob tom WAT ua ib tug PROTECTOR tiv thaiv tej DAB no xwb....! (Basically, to SCARE OF THE BAD PEOPLE AWAY FROM DOING BAD THINGS TO THE TEMPLES...) Hahaha...

Yog li nov thaum kuv ho pom peb Hmoob los claimed hais tias Huab Tais SINSAY yog peb Hmoob tug vim nws muaj FWJ CHIM tua tau NYAV ces peb xav muab nws los ua peb Huab Tais thiab yuav teev hawn nws thiab nws yuav los pab peb Hmoob...

Tej tswv yim zoo li nov mas nws poob mus rau cov PATTERNS OF BELIEVING IN SUPERSTITION lawm...Kuv yeej ib txwm tsis Support cov tswv yim BELIEVING IN SUPERSTITION nov li...

Yog li nov thaum kuv los pom tias peb Hmoob tau CREATED tej niag Superstitions from other people's Legends kuv thiaj tias nws zoo li PEB VWM lawm...Tsis tas li nov thaum luag lwm hais neeg uas yeej paub txog tej niag dab neeg nov thiab paub meej paub tseeb dua peb Hmoob ces yuav ua ib qhov chaw rau luag...LUAB thiab THUAM peb Hmoob xwb...!!!

Ntawm koj tus kheej mas kuv tsis hais dab tsi vim koj yeej muaj enough Education to find out what is what and maybe you would be able to find out the root and truth about these sories and legends...Tab sis nws yuav muaj ib cov Hmoob uas sib tham sib cob sib qhuab qhia ORALLY thiab lawv yeej ntseeg tej niag SUPERSTITION nov tiaq tiag li and it BECOMES A CULT OF BELIEF....rau lawv ces at the end nws yeej tsis BENEFIT dab tsis rau peb Hmoob...EXCEPT UA RAU LUAG LWM HAIV NEEG ...LUAG thiab THUAM ...peb nkaus xwb...!

Nej mam coj kuv cov lus nov mus xav ntxiv seb...PUAS TSIS NYOG PEB TSEEM HO YUAV SUPPORT TEJ DAB NEEG THIAB TSWV YIM...SUPERSTITION ...nov mus ntxiv...!!!

Sibntsib dua, Koobpheej, on 07 September 2008 - 10:00 PM, said:

Nyob zoo TUB HMOOB,


Zoosiab koj tuaj teb thiab tham txog koj zaj. Zoo kawg li mas, ib leeg nyias muaj nyias ib zaj zoo tswvyim thiab kev ntseeg.

Dua li no, kev hais/piav dabneeg thiab kev hais lus saub nyias muaj nyias. Tej niag dabneeg qub qub li Xeemxais mas peb yuav ntseeg tsis tau txog thaum muaj timkhawv tseeb los leesmeej. Kev hais lus saub los yuav tsum yog muaj li hais mas, mam li txaus ntseeg.

Li hais tej no, tsis muaj leej twg yuam kom leej twg ntseeg vim nws tsis tau muaj tseeb li koj has. Qhov peb yuav ntseeg mas yuav tsum yog muaj tseeb.

Txuas ntxiv no, yog lus saub uas peb tham nyob rau ntawm lub topic no. Lus saub los peb yeej ntseeg tsis tau, yuav tsum yog muaj tseeb peb thiaj li mam ntseeg.

Li kuv hais, lus saub mas peb yeej tsis yuam kom leejtwg ntseeg. Kev ntseeg yog nyob ntawm koj tus kheej kev txiavtxim xwb. Li no thaum ib txhia neeg tham lus saub, lawv thiaj li cais 2 nqe lus tias, yam txaus ntseeg mam li ntseeg, yam tsis txaus ntseeg los muab tso pov tseg.

Hais txog ntawm lus saub tias Vaj Xeemxais yuav yug los ua Hmoob thiab pab Hmoob rau yav pessuab no mas. Peb kuj yuav ntseeg tsis tau, tiamsis li hais, dua li cov lus saub uas tau hais muaj los lawm kuj muaj tseeb tag.

Yog li no, qhov no, cov lus saub uas tau hais dhau los lawm, peb pus yuav ntseeg tau lossis ntseeg tsis tau?

Tam li kuv xav mas, yog tias tej lus saub uas tau hais dhau los lawm muaj tseeb tag, ces cov hnub no rau yav tom ntej los yeej yuav muaj tseeb thiab no. Tiamsis qhov yuav muaj thiab tsis muaj peb kuj tsis paub, tabsis peb kuj yuav tau npajsiab ntseeg me me ua chaw ciasiab thiab. Yogtias peb tsis muaj dabtsi ntseeg li es, peb ho yuav ua neeg zoo dabtsi.

Ua ib tug tib neeg, yus yuav tsum txawj xav, yus thiaj li txawj ntseeg. Yus ntseeg vim yus txoj kev xav, xav tias yog.

Tabsis, txawm li cas los thov txhob xav ntau os mog tus kwvtij, li Hmoob saub lus fajlem hais, ntiajteb no Yawmsaub tsim ntau homneeg heev. Tej zaum koj yog Yawmsaub cov neeg lawm, Yawmsaub cov neeg Yawmsaub tsis pub ntseeg tias muaj Yawmsaub, mus rau DAB....tej yam uas li koj hais....SUPERSTITION...no mas.

Yogtias koj yog tus no lawm ces kuv thov koj txhob ntseeg zoo dua os nawb. Koj kav tsij rau rau siab npaj koj txoj hau kev txhim kho kom tau koj lub neeg thiab Hmoob lub neej mus rau txoj kev zoo os mog.

Ua tsaug ntau.

Posted Image hluashmoobkoomtes=>∞, on 15 December 2008 - 10:03 AM, said:

 Guest_TUB HMOOB_*, on Jul 20 2008, 08:11 AM, said:

Cov kwv tij SamX, Vamntxawg, Koobpheej, thiab lwm tus Guest ua tuaj hauv no

Zoo siab hnub no kuv rov tuaj ntsib nej dua. Kuv xav rov tuaj tham me ntsis txog SAUB thiab Hmoob lub neej me ntsis ntxiv. Hais txog zaj nov mas kuv piav mus li no...

1. Hais txog SAUB...los lus tias SAUB nov tej zaum nyias kuj yuav muaj kev nkag siab nyias mus lawm ib yam. Ntawm kuv xwb cov neeg uas kuv hu tias SAUB nov nws yog cov neeg uas muaj zoo laj lim tswv yim, kev txawj ntse, txuj ci tshiab los qhia, los tsim, los coj, los hloov kom leej tib neeg ua tau lub neej zoo tshaj qub ntxiv. Txhais tau tias cov SAUB yog cov neeg uas kuv muab hais ua lus MESKAS li no...THINKERS, IDEALISTS, VISIONISTS, SCIENTISTS, INVENTORS, REVOLUTIONISTS, PHILOSOPHERS, RELIGIOUS LEADERS, POLITICAL LEADERS, SOCIAL LEADERS...

Cov neeg nov nws yog cov neeg uas los qhuab qhia, los tsim, los coj, los hloov kom neeg kev ua neej vam meej thiab zoo dua qub mus ntxiv. Hmoob yeej muaj Hmoob ib cov SAUB laus txheej thaum ub uas twb tau los tsim ntau tsav yam thiab tsim Hmoob lub neej rau Hmoob ua los txog niaj hnub nov... Xws li puag thaum ub Hmoob (los yog leej tib neeg) tseem yog CAVE MEN xwb...sawv daws yeej tseem nyob ua lub neej tsis txawv deb ntawm tej tsiaj pes tswg. Tab sis vim yog muaj cov SAUB es lawv yog cov los qhuab qhia kev ua qoob loo, tu tsiaj txhu, kev ua noj ua hnav, tsim cuab yeej cuab tam, tsim tej kev cai dab qhua, tsim kev ntseeg kev teev hawm, kev tswj fwm tib neeg es neeg thiaj huaj vam thia vam meej los txog niaj hnub nov...

Lwm cov SAUB uas ua txawv cov kuv piav los saum nov lawm ...lawv tsis yog SAUB rau kuv lawm...Cov neeg txawj saib tes, txawj saib koob hmoov, txawj ua khawv koob, txawj ua Magics ...lawv tsis yog SAUB rau kuv vim lawv tsis los hloov tau kom neeg lub neej huaj vam thiab vam meej zoo dua qub...Lawv tsuas los TRICK neeg lub qhov muag ib nyuag pliag xwb...tsis muaj qhov tseeb...qhov zoo dab tsi...

2. Hais txog TEB CHAWS HMOOB...peb muaj 3 pawg neeg uas txawv kev ntseeg mus li nov...

Pawg 1... yog cov neeg ntseeg tias HMOOB YEEJ TSIS MUAJ TEB CHAWS LI LAWM...Pawg neeg nov lawv tas kev cia siab, lawv tas kev npau suav, lawv tas kev ntseeg, lawv tag tswv yim li lawm. Lawv xav tias txog niaj hnub nov lawm es neeg twb muab lub ntiaj teb nov sib faib muaj ciam dej ciam av tag lawm. Txawm Hmoob mus tsuj ib thaj av twg los yeej yog luag tug tas li lawm es tseem yuav tshuav daim av tshiab twg rau Hmoob mus kav es tias yog Hmoob tug...HMOOB TSIS MUAJ TEB CHAWS LOS VIM NEJ TWB TAS KEV CIA SIAB LAWM, NEJ TWB TSIS MUAJ KEV NPAU SUAV LI LAWM, NEJ TWB TSIS NTSEEG TIAS YUAV MUAJ LI LAWM, NEJ TWB KAWG TSWV YIM TIAS YEEJ UA TSIS TAU LI LAWM...YOG THAUM ZOO LI NOV CES NEJ YEEJ KAWG TWS KEV LAWM XWB...QHOV TWS KEV NTAWD CES YOG NEJ UA RAU NEJ TUS KHEEJ TWS KEV LAWM XWB...!

Pawg 2... yog cov neeg uas lawv tsis paub dab tsi li...Lawv tsis xav dab tsi li...Lawv tsis ntseeg dab tsi li...Lawv tsis CARE tias Hmoob yuav muaj teb chaws los tsis muaj...Lawv tsuas niaj hnub nyob noj thiab khwv lub neej xwb. Qhov Hmoob muaj teb chaws tsis muaj nws tsis tseem ceeb rau lawv. Lawv yeej tsis mus xav txog tej ntawd li lawm. Lawv tsuas ua lub neej hnub nov tam sim nov xwb. Lawv tsis xav ntau tsav ntau yam...!

Pawg 3... yog cov neeg uas tseem muaj kev ntseeg, tseem muaj kev vam, tseem muaj kev npau suav, tseem muaj kev cia siab tias muab ib hnub Hmoob yeej yuav nrog luag muaj lub teb chaws thiab xwb. Muaj ib txhia kuj xauj pom tias yeej tseem yuav muaj txoj kev ua tau. Muaj ib txhia lawv tsis paub tias yuav ua cas thiaj ua tau tab sis lawv ntseeg tias muaj ib hnub Hmoob yeej yuav muaj lub teb chaws xwb thiaj tas. Pawg 3 uas ntseeg tias Hmoob yeej yuav muaj teb chaws nov lawv ua lub neej niaj hnub xav txog zaj no. Lawv muaj lub VISION POM HMOOB LUB TEB CHAWS...Lawv niaj hnub ua npau suav toog tias yog hnub twg Hmoob muaj teb chaws lawm no Hmoob yuav tau lub neej zoo npaum li cas ua...Lawv muaj siab thiab zoo siab rau lub neej yav tom ntej uas tseem yuav los txog...!

Ntawm kuv tus kheej kuv yog ib tus neeg ntawm PAWG 3...Yog vim li cas kuv thiaj tseem muaj siab tias muaj ib hnub Hmoob yeej yuav nrog luag muaj teb chaws ?

Kuv xav thiab ntseeg mus li no...Yog peb muab keeb kwm neeg ntiaj teb kev ua neej 5000 xyoo dhau tas los txog rau niaj hnub nov los xyuas peb yuav pom tias kev ua neej nyob lub ntiaj teb nov yeej tsis nyob twb ywm tib qhov qub tas mus li. Kev ua neej ib hnub dhau zuj zus mus nws yeej pib HLOOV tag zog mus lawm xwb. MANY CIVILIZATIONS ROSE AND FELL...MANY EMPIRES ROSE AND FELL...MANY PEOPLE AND THEIR CULTURES HAD DISAPPEARED...BUT MANY PEOPLE AND THEIR CULTURES HAVE SURVIVED...CONTINUED...AND BECAME NEW NATIONS...!

There would be many NATURAL DISASTERS that could DESTROY A NATION or AN EMPIRE. There would be so many WARS that could DESTROY NATIONS and EMPIRES. There would be many HUMAN REVOLUTIONS that could CHANGE or DESTROY NATIONS and EMPIRES. WHAT I HAVE LEARNED HERE ARE THAT ...NATIONS and EMPIRES ROSE and FELL ...and NEW NATIONS WERE BUILT ...NEW EMPIRES ROSE AGAIN THROUGH OUT HUMAN HISTORIES...Yog vim li nov peb thiaj tsis txhob rawm maj tas kev cia siab...Tej zaum lub ntiaj teb uas peb pom thiab peb nyob nov nws twb yuav raug piam mus...Mam li rov pib dua haiv neeg tshiab...Mam rov pib muaj dua cov teb chaws tshiab...Tej zaum 3 HMOOb mam nrog luag sawv dua tom ntej nov los muaj teb muaj chaw...!!! ( HEHEHE...PIAV CES ZOO LI KUV TXAWM YUAV YOG 1 TUG SAUB LAWM THIAB NAWJ...! )

NIAJ HNUB NOV...PEB HMOOB YEEJ TSEEM TSIS TAU ...READY...HLO LI...VIM PEB HMOOB TIAM SAUB TSHIAB LI KUV PIAV LOS SAUM NOV YEEJ TSIS TAU MUAJ KIAG LI...THIAB LUB CAIJ NYOOG (TIMING) YEEJ TSEEM LOS TSIS TAU TXOG...!!! NOV YOG KUV KEV TU SIAB THIAB POOB SIAB...! TAB SIS KUV TSIS TAU TAS TSWV YIM...KUV TSIS TAU TAS KEV CIA SIAB...HAHAHA...!

QHOV TSEEM CEEB KOM PEB HMOOB TXHOB TAS KEV CIA SIAB...IN THE MEAN TIME...KOM PEB HMOOB LOS SIB HLUB, SIB PAB, KOOM SIAB, UA IB PAB IB PAWG...UA 1 HAIV NEEG KOM RUAJ KHOV...THIAB MUAB LUB CAIJ NYOOG TAM SIM NOV LOS KAWM LUAG LWM HAIV NEEG TEJ LAJ LIM, TSWV YIM, TXUJ CI, KEV TXAWJ NTSE KEV, thiab KEV VAM MEEJ ...ES NPAJ TOS RAU LUB CAIJ NYOOG UAS TSEEM YUAV LOS TXOG TOM NEJ NOV...!!!

Kuv tsuas ntsib nej li nov xwb...

Sib ntsib dua,

TUB HMOOB

Nyob zoo os TUB HMOOB thiab tag nrho cov phooj ywg sawv daws,

TUB HMOOB koj kuj nyob 6 pawg 3 thiab los?

zoo siab tau paub koj kuv txoj kev cia siab los kuj zoo li pawg 3 thiab hahahaha....

zoo siab kawg tseem muaj tuaj ua phooj ywg nyob 6 hauv no thiab.

Ua Tsaug ntau...


Edited by Nujtxeeg, 07 July 2012 - 05:53 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#148
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
RELIGION---COLLECTION (Part 4)

--------------------------------------------------------------

 Hmoobtwmzeej, on 09 February 2011 - 03:55 PM, said:

zaum no koj pom GVP lub funeral tag, koj xav li cas rau txoj kev Ntseeg xwb?

1. yeej zwmhleb zoo zoo mam li coj los.

2. coj los txog yeej tsi tso tau ntawm tag, es taw kev ua ntej tag thiab tshuab qeej tusiav tag mam li coj mus zwmhleb nyob rau pem nplagtsev.

3. ua dabqhua Hmoob Kab li kev cai tag

4. los tseem ua Buddha li kev cai

5. dhau li ntawd, tseem cia cov Xivfu tuaj ua kev cai Vajtswv tibsi.

thaum koj muab xav li no tag ned, puas yog li kuv ib txawm hais tias....Men made god himself. Yog li ntawd, Men yuav ua li cas los yeej yog tagnrho.

yog thaum zoo li no lawm, thov peb txhob sibcam txog Religion ntxiv li lawm nawb mog--cov me Hmoob aws.

 Nujtxeeg, on 20 March 2011 - 03:29 AM, said:

Cov Npoj yaig

Txhua txoj kev ntseeg yeej yog neeg tsim los xwb mas...NOV YOG QHOV TSEEB...

Txua txoj RELIGION yog neeg tsim ces txhua tus VAJTSWV los yeej yog neeg tsim tib yam nkaus...NOV YOG QHOV TSEEB...

Vim yog zoo li nov thiaj muaj ntau ntau txoj kev ntseeg, ntau ntau txoj kev cai dab qhuas, thiab ntau ntau tus VAJTSWV...
NOV LOS KUJ YOG QHOV TSEEB...

Txhua txoj kev ntseeg pib lub hauv paus los li cas ces los tsim kev cai dab qhuas kom mus raws li txoj kev ntseeg...
Thaum tuag lawm los thiaj yuav tsum ua kev cai dab qhuas kom mus raws li txoj kev ntseeg...

Vim yog li nov txhua haiv neeg nyias thiaj muaj nyias txoj kev cai dab qhuas ua sib txawv rau thaum ib tus neeg tuag...

Neeg tsim kev ntseeg, kev cai dab qhuas los pab neeg daws neeg txoj kev txom nyem, nyuab siab, ntxhov plawv
kom neeg ho nyiaj tau rau thaum neeg tseem muaj txoj sia nyob xwb...

Cov neeg ua ntseeg tias muaj VAJTSWV tab sis ho tsis pom VAJTSWV LUB NTSEJ MUAG KIAG LI ces lawv thiaj los CREATE tias VAJTSWV ces yeej muaj lub ntsej muag xws li neeg thiab xwb no...

Ho cov neeg ua tsis paub thiab tsis ntseeg VAJTSWV ces yeej piav tsis tau tias VAJTSWV LUBNTSEJ MUAG yog zoo li cas tiag...

Posted Image

IT'S VERY FUNNY WHEN MAN CREATED GOD IN MAN'S IMAGE...GOD THEN LOOKED LIKE AN OLD MAN WITH LONG BEARD...!


Posted Image

GOD ACTED AND BEHAVED LIKE MAN SO GOD CARRIED A SWORD...
GOD HAS ONLY MAN'S LIMITED KNOWLEDGE AND WISDOM SO GOD ALSO CARRIED/CREATED A BOOK..

Posted Image

God and Gun.jpg

IF MAN CONTINUES CREATING GOD...THEN IN THE FUTURE GOD WILL CARRY A GUN...


Hehehe...!

Attached Thumbnails

 • God and Gun.jpg

Edited by Nujtxeeg, 07 July 2012 - 08:58 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#149
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
RELIGION---COLLECTION (Part 5)

----------------------------------------------------------

 Guest_TUB HMOOB_*, on 17 September 2009 - 04:22 PM, said:

MUAJ NEEG TUAJNUG TIAS...VAJTSWV YOG LEEJ TWG...?

Yog li kuv thiaj tuaj PAB TEB txog lub TOPIC nov mus li nram no...


Posted Image-----Posted Image-----Posted Image

VAJ TSWV ...YOG LEEJ TWG?

Raws li kuv pom luag tej duab thiab piav txog Vaj Tswv mas Vaj Tswv yog ib tus NEEG zoo li peb nov thiab ntag tab sis vim nws nyob ntev dhau lawm tsis txawj tuag li ces nws tsuas laus laus plob hau dawb paug thiab fwj txwv ntev ntev dawb paug. Nws muaj lub vaj tse ci iab nra paug nyob saum ntuj. Nws niaj hnub ntsia los pom peb ua txhaum ua zoo 24/7/12 li.

Nws sab tes laug tuav rawv phau ntawv BIBLE, nws sab tes xis tuav rawv rab NTAJ. Yog nws hais dab tsi rau koj lawm es yog koj yuav ces nws foom koob hmoov rau koj kom tau raws siab nyiam tab sis yog koj tsis mloog li nws hais ces nws tsawv nkaus nws rab ntaj los ntxus koj no xwb...

Txheej thaum ub mas nws tseem nyiam leej tib neeg heev nws thiaj los txuas lus rau MOSES ua tsob ntoo CIG NPLAIM TAWS thiab hais lus rau MOSES...Thiab nws tau cev nws TUS NTIV TES saum ib nta ntuj cig ua nplaim taws liab ploog los sau kiag THE 10 COMMANDMENTS saum daim phiaj zeb rau MOSES coj los tswj fwm haiv neeg ISRAEL. Nws qhib dej hiav txwv thiab nws ua hluav taws saum ntuj los thaiv King of Egypt kom caum tsis tau MOSES lawv...Moses tho dej tawm hauv pob zeb los...

Posted Image-----Posted Image-----Posted Image

Tab mas txheej nim no Vaj Tswv nkees nkees thiab ntxub neeg lawm ces nws yeej tsis kam
los TSA IB TUG NYUAG NTIV TES UA ....MIRACLE ...DAB TSI PAB LEEJ TIB NEEG QHOV TWG LI LAWM...

Posted Image

Tej nyuag me nyuam tib neeg Dub tshaib plab nyob Africa li tus me nyuam nov VAJ TSWV yeej tsis KKK nws li lawm na...


Edited by Nujtxeeg, 30 July 2012 - 05:10 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#150
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
RELIGION---COLLECTION (Part 6)

----------------------------------------------------------

 Guest_TUB HMOOB_*, on 20 September 2009 - 02:06 AM, said:

Cov kwv tij

Nej tseem pheej tuaj sib cav txog Vaj Tswv dab tsi li cas ma!

Luag haiv neeg Meskas tawv Dawb luag yeej ib txwm ntseeg, fwm, thiab teev hawm Vaj Tswv los tau li 2000 tawm xyoo nov lawm.

Txog hnub no luag twb rov los nug li hauv qab phau ntawv Magazine nov lawm. Vim yog zoo li Vaj Tswv yeej tsis paub tsis pom neeg txoj kev txom nyem li daim duab me nyuam DUB AFRICA TSHAIB PLAB nov mus ntxiv li lawm na!

Posted Image

Posted Image

Nej leej twg tseem ho yuav xav paub Vaj Tswv li cas ntxiv thiab? Posted Image Posted Image Posted Image


 Khej-I, on 22 September 2009 - 09:09 AM, said:

Tub Hmoob,

Kuv lam nug koj kom paub koj es thiaj zoo explain ra koj txog koj daim duab no.
My question is, koj puas yog ib tug Christian?

Uatsaug.


 Guest_TUB HMOOB_*, on 22 September 2009 - 12:08 PM, said:

Nyob zoo Khej1

Kuv tsis yog neeg mus Church os. Tab sis kuv kuj paub me me Bible los mus rau kev mus Church. Thiab kuv kuj tau caum tej phooj ywg mus Church ntaus zaug lawm thiab.

Txawm li cas los kuv kuj xav paub tias nyob rau peb tiam neeg nov VAJTSWV mus dua twg lawm...? Vim yeej tsis pom nws los DAWS NEEG IB NYUAG QHOV TEEB MEEM KIAG LI.

PUAS YOG VAJTSWV MUS PW TSAUG ZOG LAWM...? (LOS YOG VAJTSWV TSUAS EXIST HAUV PHAU NTAWV BIBLE XWB/NOT REAL...?)

Li no xwb,


 Khej-I, on 22 September 2009 - 07:25 PM, said:

Tub Hmoob,

Uatsaug uas koj teb kuv honestly.

Tsis yog kuv hais koj tabsis kuv hais in general es txawm nyhav zog rau tug puav los txhob tusiab.

Vajtswv yeej tseem yog tus thaum tsim ntuj tsim teb thiab tiam Noah, Abrham thiab hnubno. He is still the same God. Tus sau phau Time Megazine ko twb tsis yog tus ntseeg thiab paub Vajtswvces nws thiaj nug li ntawd. Koj puas tau nyeem nqe Bible haistias "Love the poor?" Thiab " love your neighbors as you love yourself". Thiab nqe tias" yog koj pom ib tug neeg tsis muaj noj, koj hais rau nws tias kuv mam thov Vajtswv pab koj tabsis koj twb tsis cev ib qhov mov rau nws li, qhov koj hais ntawd puas pab tau nws?"
Vajtswv yuav tsis nqes nroos saum ntuj los thiab pov tsheej truck nyiaj rau cov neeg txomnyem tiamsis 3 nqe Bible uas kuv hais los sauv yog Vajtswv commanded kom peb yuavtsum yog cov mus hlub thiab pab cov neeg txomnyem ntawd. Yog li cov ntseeg thiaj saunyiaj tom church ib feem yog mus pab cov no ntag. Koj sim saib seb tus uas yees daim duab thiab sau qhov article no puas ua nkawv tes haujlwm los nkawv tseem muaj question thiab xwb. I think you should read more of your Bible and if you come across somethings that you don't understand, feel free to ask any pastors... Hope you understand better now. Thanks


 Guest_TUB HMOOB_*, on 23 September 2009 - 03:51 AM, said:

KHEJ1

Kuv yeej tau nyeem phau ntawv BIBLE tag lawm mas...

Tos niaj hnub nov tsis pom VAJTSWV los PERFORM IB NYUAG QHOV ...MIRACLE ...hlo li los twb yog vim...

Everything in the BIBLE tsuas yog...MAKE-BELIEVE STORIES lawm xwb na... Posted Image Posted Image Posted Image

MAKE-BELIEV STORIES...only work for LITTLE KIDS... Posted Image Posted Image Posted Image

After THE STORIES WERE BEING TOLD FOR MORE THAN 2000 YEARS...THE LITTLE KIDS HAVE GROWN UP...

THEY NO LONGER BELIEVE...THOSE STORIES ANY MORE... Posted Image Posted Image Posted Image

Koj ho coj mus xav es ...TXHOB MAJ CHIM nawj... Posted Image Posted Image Posted Image


 ntujtub, on 23 September 2009 - 05:23 PM, said:

nyob zoo bawg tub hmoob:

txhob xav li cas, thov teb 2-3 lo ua kev sib qhia xwb yuam.

hmoob ib txwm paub Yawmsaub Tswvntuj xwb, hos vajtswv no mas hmoob cov ntseeg tshiab tis xwb ces peb hmoob thiaj confused/sib covnyom tas lawm.
tiamsis, hais txog lolus GOD uas koj tau nug tias puas muaj tiag? perform miracle? thiab make believe xwb?

GOD yeej nrog peb nyob txhua lub sijhawm los peb yeej tsis pom thiab tsis paub. dab yog ib yam uas yog Yawmsaub tsim thiab, tiamsis peb twb tsis pom nev! yog li no, Yawmsaub tseem muaj txujci tshaj dab lawm ntau npaug. yog li no peb thiaj tsis pom.

GOD performs Miracles - qhov tseeb tseeb (proved) ces yog koj ntag. koj txoj me sia uas ua pa sujsoom, lub plawv uas dhia toojtoog, daim siab uas nyiam tej tus neeg uas koj hlub kawg nkaus hauv lub neej, 2 lub qhov muag uas koj pom NWS lub ntiajteb zoo, 2 lub pobntseg uas hnov yam zoo uas kho siab zim dim mus deev koj lub me siab uas quaj dhujdhi, tej me huabcua uas yug noobneej thiab me jiajtxhu txoj me siav ntag.

noobneej ces zoo li lub COMPUTER xwb nws yeej tsis paub tias nws yog computer. thiab nws yeej tsis paub tias nws muaj tus tsim (create) nws los.

tham kom sib totaub xwb, thov txim yog hais tau siab-qis koj nawj bawg. Khej-I, on 23 September 2009 - 06:40 AM, said:

Tub Hmoob,


Kuv zoosiab tias koj twb nyeem phau Bible 2-3 lwm lawm.

Kuv thov nug koj dua,... Koj nyeem tas lawm, koj puas totaub lub ntsiablus tiag? Thiab koj puas tau muab apply rau koj lub neej thiab put into practice?

Yog koj tsuas read thru xwb es koj tsis ntseeg thiab tsis ua the next steps ces phau Bible tsuas zooli ib phau regular book rau kopj xwb. Qhov koj yuav pom thiab paub tias puas muaj Vajtswv tiag mas yuavtsum yog koj ntseeg, nyeem Bible and follow the instructions in the Bible. Kuv thov caw koj ua 3 yam no tas ces koj tsis muaj qhov doubt lawm os tus phoojywg.

About 10 xyoo dhau los, kuv yeej xav tibyam li koj xav even kuv twb yug nyob hauv tsevneeg ntseeg Vajtswv. Kuv kuj xav thiab khav haistias kuv paub Bible kawg li lawm. Kuv pojniam ib txwm yog ib tug non-christian, ua cas wb txiavtxim siab mus kawm ib course uas qhia txog "The Life of Christ" losyog qhia txog 4 phau uas yog the 4 books of gospel(Matthew, Mark, Luke and John). Thaum wb mus kawm uake, kuv mam paub haistias kuv tsis paub thiab tsis totaub txog ib qho Bible me me hloli. Wb ces zoo ib yam nkaus. Yoglintawd, kuv xav tias koj zooli kuv 10 years ago thiab ntag.

Muaj dabtsi los hais tuaj nawb

K1


 Guest_TUB HMOOB_*, on 24 September 2009 - 02:33 AM, said:

Khej1

Kuv ntseeg tias txoj kev zoo los txoj kev phem yeej tshwm sim nyob nrog leej tib neeg.

Yog yus ua zoo ces tau zoo...Yog yus ua phem ces tau phem.

Txoj kev qhuab qhia kom leej tib neeg paub xaiv qhov zoo es txhob ua kev phem yeej muaj nyob rau txhua hom Religion mas.

Yog hais txog tej lus qhuab qhia kev ua neeg xwb ces txawm yus mus ntseeg hom Religion twg lawm los yeeej zoo thiab muaj nuj nqi tib yam vim nws yeej yog qhia kom yus paub ua zoo xwb.

Feem ntau muaj neeg ua txoj kev phem thiab txhaum mas vim yog sawv daws tsis paub qhov TSEEB txog ntawm txoj KEV ZOO, KEV TSIS ZOO, KEV TXHAUM, KEV TSIS TXHAUM, thiab KEV HLUB...ces sawv daws mus POOB rau leej tig neeg txoj kev GREEDY...MADNESS...thiab txoj kev LACK OF LOVE and KINDNESS...

Yog li thiaj yuav tsum muaj ib cov ZOO TEACHERS tshwm sim los PAB thiab GUIDE leej tib neeg kom PAUB TXOG TEJ NOV es thiaj PAUB MAKE THE RIGHT KIND OF CHOICES in LIFE...

Kuj muaj ib txhia neeg uas txawm koj yuav COB QHIA NPAUM LI CAS LOS NWS TXOJ KEV UA PHEM YEEJ TSIS PLOJ LI...Ces kawg cia seb VAJTSWV puas los ua MIRACLE pab nws lawm xwb...Yog tsis li ntawd ces NWS YEEJ YUAV UA TXOJ KEV LWJ LIAM KOM MUS TAS NWS SIM NEEJ ES TXOJ KEV LIAM NTAWD MAM PLOJ NROG NWS RAU NRUAB AV LAWM XWB...

Dua li lwm yam uas tsis yog kev qhuab qhia kom yus paub xaiv txoj kev zoo taug ces nws tsis muaj txiaj ntsim rau kuv lawm.

Xws li tej uas...YESXUS...Yuav tsum tau los TUAG theej kuv lub TXHOJ mas kuv thiaj DIM ntawm kuv lub TXIM TXAUM uas twb tsis yog KUV UA...Tseem yog 2 tus NIAM-TXIV hu ua ADAM thiab EVE ua xwb kuv cia li mus RIS NKAWD LUB TXIM TXHAUM... IT DOESN'T MAKE ANY SENSE TO ME...

Yog yuav ntseeg li tej nov xwb ces nej leej twg ho NYIAM TXOJ KEV MUS RIS LWM TUS NEEG LUB TXIM TXHAUM LOS KUJ HO MUS...THAT'S YOUR CHOICE...But NOT ME FOR SURE...

Kuv tsis tau tias CHRISTIAN RELIGION IS USELESS...Kuv tsuas hais tias NOT EVERYTHING IN IT IS USEFUL... no xwb...

Nej ho nrog kuv xav...


 maixiong_vg, on 24 September 2009 - 01:45 AM, said:

God yuav ua cas dead tau maj, God twb tsis muaj Plig, tsis muaj plawv naj, Tus yuav Dead ua ntej ces yog cov me nyuam hmoov tsawg ntawd xwb mas tijlaug!
kuv li kuv tsuas xav paub reality/existing thiab provable things xwb os. Kuv tsis xav paub imagination stuff os, yog txawj imagin ces tau zoo ntag hos yog tsis txawj imagin ces ua rau lwm tus thiab yus tus kheej kub ntxhov ntag mas.


 Guest_TUB HMOOB_*, on 24 September 2009 - 02:49 AM, said:

Ntujtub

Kuj FUNNY kawg thiab yom. Koj yog NTUJ TUB ho kuv ces tsuas yog TUB HMOOB xwb...

Zoo kawg mas yog koj xav li ntawm ko. Tej tswv yim li ko nws kuj ntxim yuav YOOJ YIM RAU LEEJ TIB NEEG XAV thiab NKAG SIAB...Tab sis feem ntau NEEG CIA LI TSIS XAV TXOG TEJ KO thiab cia li HLA DHAU mus rau lwm yam lawm... ho mus NTSEEG TEJ MIRACLE rau ub rau nov tuaj lawm xwb...

Raws li LAOTZU hais tseg mas...THE GREATEST KNOWLEDGE and WISDOM ARE TO KNOW and UNDERSTAND THE MOST EASY and SIMPLE THINGS...and BE ABLE TO DO THE RIGHT THINGS THAT BENEFITS ONESELF and OTHERS...

Kuv xav tias zoo li koj yeej muaj WISDOM lawm ntau mas... THOV QHUAS KOJ...


 Guest_TUB HMOOB_*, on 24 September 2009 - 03:39 AM, said:

Nyob zoo leej muam Maivxyooj

Zoo siab koj ho los txuas lus nrog kuv thiab peb coob leej ntau tus ntawm nov. Yog peb leej twg ho paub pom thiab txawj txog tswv yim dab tsis los kuj ho muab tuaj nthuav tawm qhuab qhia rau peb Hmoob yog ib qhov zoo kawg...

Lub hom phiaj tsuas yog ...XAV PAB HMOOB KOM ZOO THIAB VAM MEEJ XWB...

Tab sis thaum yus hais mus lawm puas zoo thiab puas yog...lwm tus ho puas pom tib yam los xav tib yam...luag puas ho nkag siab los tsis nkag siab...luag puas yuav los puas khaws...Tej nov ces kev txiav txim siab kuj nyob ntawm nyias tus kheej lawm xwb...

Kuv los kuj AGREE li koj cov lus thiab cov tswv yim.....

Txawm peb mus HNOV thiab POM lwm tus hais ub hais no ua kom TXAUS NTSEEG kawg los thaum kawg yus yuav tsum tau los muab luag tej lus tej tswv yim ntawd TSI TAWM seb qhov TSEEB qhov ZOO yog qhov twg es yus tsuas KHAWS qhov uas yus tus kheej pom tias MUAJ TXIAJ NTSIM RAU YUS...PAB KOM YUS UA TAU LUB NEEJ ZOO DUA QUB...no xwb...

QHOV TSEEM CEEB TSHAJ...KOM PEB TXHOB MUS NTSEEG LUAG YAM QI MUAG NTI...ES TSIS XAV DAB TSI LI...

Ntawm kuv...Kuv yeej paub tias muaj ib hnub tom ntej nov kuv yeej yuav NCAIM lub ntiaj teb nov mus...Yog kuv ho ua tau ib yam dab tsi es tseem MUAJ TXIAJ NTSIM rau leej tib neeg thiab rau lub ntiaj teb no nyob rov tom qab kuv yeej xav ua kawg... Tab sis tam sim nov tseem xav tsis tau tawm...

Kuv tsuas ntseeg li LAOTZU hais tias... LONG LIFE IS TO DIE AND NOT PERRISH...

Xyov kuv yuav ua dab tsi thaum tas kuv lub neej lawm es...LEEJ TIB NEEG thiab LUB NTIAB TEB KUJ TSEEM NCO TXOG thiab HAIS KUV LUB KOOB LUB NPE NYOB ROV TOM QAB...TXHEEJ DHAU TXHEEJ TIAM DHAU TIAM AS LONG AS TSEEM MUAJ LEEJ TIB NEEG....

Vim yeej muaj coob leej ntau tus XIB FWB ZOO twb tau ua cia lawm na...xws li...

LAOTZU, KUNFUCIUS, BUDDHA, JESUS, MOHAMED GHANDI, MRATIN LUTHER KING JR, MOTHER TERESA...Ecet...

Yog ua tau no nws kuj yog ib qho GOOD IDEA...

Cia kuv mus xav tso nawj...Yog hnub twg kuv xavtau lawm no kuv mam tuaj qhia nej...


Sib ntsib dua, vamntxawg, on 24 September 2009 - 04:14 AM, said:

Tub hmooob, koj txawm yuav nim ntseeg dab bible, dab haujsam thiab dab hmoob npaum cas los yog koj tsis, ua qhov zoo ces mean nothing, hos yog koj ho tsis ntseeg cov dab no ib tug twg kiag es koj ntseeg koj niam koj txiv thiab lub ntuj daim av xwb, tiamsis koj ua zoo, nyiam pab kwv tij neej tsa, koj muaj txoj kev hlub tshua pub rau txhua tus, muaj txoj kev zam txim, etc...(Ntau ntau) uas yog yam neeg ntiaj teb nyiam ces koj tsi xav kom koj zoo los koj yeej zoo. Hos cov coj dab bible, yog ua tsis ua li Dab bible txoj cai ces yog yus rov lob nrhab los lo yus taub hau xwb, dab bible hais li cas? Kom poj niam qhwv taub hau, kom poj niam txhob hais lus hauv tej tsev sab laj, church, kom tub tawm tsam txiv, ntxais tawm tsam niam, ua yeeb ncuab rau yus tsev neeg, hlub yus tus vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv, kawg yus tus plig, yus muaj neeg ua hauj lwm rau yus (qhe) ntau los tau tsuas txhob ua kom tuag tam sis xwb, qhov muag ua txhaum tsis dawj, tes ua txhaum tsis txiav ces yog tsis ua tej no ces yog yus lob nrab rau yus xwb. Haujsam kuv tsis paub xyov puas muaj qhov kom ntxub niam ntxub txiv es mus hlub haujsam xwb. Hos sivyis ces, tag moo lawm ib chim kuv los hauj lwm los tso


 ntujtub, on 24 September 2009 - 04:38 PM, said:

nyobzoo me tub hmoob,

zoo siab koj tau los teb kuv cov lus saud, thiab thov tsham 2-3 lo nrog koj ntxiv txog ntawm koj lolus "KOM HMOOB ZOO thiab VAMMEEJ".

thov pib meme - zoosiab heev uas tiam no muaj txoj hmoo los ua hmoob li koj thiab. thaum kuv xeevxwm los, tsuas pom hmoob txomtxom nyem nyob rau tojroob hauvpes thiab khiav nyablaj (suavrog) sibntaus sibtua ua ntu zus losmus xwb. yeej ua rau kuv xav tsis thoob li lawm thiab.

hmoob lub neej zooli tsob ntoo uas nkauj cag es dej muab tshoob rau ub rau no. yog vim licas?
vim tsob ntoo ntawd nws cov cag tsis ruaj khov xwb. qhov ruaj khov ntawd yog dabtsi? yog cov cag cog tsis tob thiajli tsis khov ntag.

hmoob yog ib co neeg tsis muaj qhov khov li tsob ntoo ntawd ntag. qhov khov ntawd yog lub niamtswvyim zoo. lub niamtswvyim zoo ntawd yog kev txawjntse. kev txawjntse yog kev kawm. kev kawm yog cov xav paubtab thiab paub qabhau ntag.

thaum hmoob muaj tej hais tas los no lawm, hmoob thiajli paub txog txoj me kev ua neej nyob rau qabntuj no.
thaum no hmoob mamli yuav pib zoo thiab vammeej mus...

tham lino tso nawj bawg, yog yamtwg hais tsis haumsiab no los thov tso povtseg nawj.


 Guest_TUB HMOOB_*, on 25 September 2009 - 12:07 AM, said:

Ntujtub

Yog peb hmoob txhua tus txawj xav thiab nkag siab li koj ces peb Hmoob yeej yuav muaj kev Vam Meej xwb tiag.

Tshuav ib yam ntxiv qhov ntawd yog thaum peb sawv daws kawm tau txuj ci kev txawj ntse, muaj laj lim tswv yim lawm ...PEB YUAV TSUM NCO NTSOOV HAIS TIAS PEB YOG HMOOB...PEB YUAV TSUM HLUB HMOOB...PEB YUAV TSUM TAU ROV QAB LOS PAB HMOOB...PEB YUAV TSUM TAU ROV LOS SIB KOOM TES KHO HMOOB LUB NEEJ KOM ZOO NROG LUAG SIB TXIG...

TXOJ KEV VAM MEEJ THIAJ YUAV TSHWM SIM TAU...

Tab sis kuv tsis POOB SIAB...yog

saum ntuj muaj...NTUJTUB.......Hauv ntiaj teb muaj....TUB HMOOB...

Peb yeej yuav VAM MEEJ xwb mas...

Koj puas NTSEEG koj tus KHEEJ thiab xav li kuv xav...?


 Guest_TUB HMOOB_*, on 30 September 2009 - 05:21 PM, said:

 ntujtub, on Sep 30 2009, 01:53 AM, said:

nyobzoo tubhmoob,

ntujtub zoosiab rov xyeej sijhawm meme tuaj jib koj rau hnub no. thov cuab pobntseg thiab qhib lub me siab kom loj dav thiaj hnov thiab ntim tas mog.
hmoob ces loj kawg gen. vp, txawjntse ces kawg dr. yd, hos hmoob saub ces yog niam ntawv.
tiamsis saib lawv ua tau dabtsi rau hmoob? thiab hmoob ho zoo thiab vammeej baum licas lawm?

TSWV NTUJ tej miracles thiab koobhmoov ces yog tej kev zoo thiab vammeej ntag!


Ntujtub

Zoo siab rov ntsib koj. Yog li koj hais lawm mas. Txhob mus xav tej cov cov thiab nyuab nyuab. Muab tej Simple los xyuas ua ntev xwb. Yog yam Simple peb twb ua tau thiab tiav tag lawm mam mus rau yam nyuaj zog...

Peb Hmoob lub neej yeej hloov los lawm ntau heev. Kev txom nyem dua qub es peb tej niam txiv, pog yawg tsis tau ntsib dua los yeej muaj. Kev tau zoo es peb tsis tau muaj dua los yeej ntsib. Niaj hnub nov peb ib txhia Hmoob kuj yog mus rau chaw tau zoo me ntsis lawm. Tab sis kuj tseem muaj ib txhia tseem niaj hnub ua lub neej noj hno nrog kua muag...

Muaj ntau zaug peb xav tias muaj lub ntuj peb nim pe pe peb tej hauv caug hle tawv tag twb yuav tawm ntshav...
Los lub ntuj twb tsis txav...

Muaj ntau zaug peb xav tias muaj Vajtswv peb nim quaj quaj lub kua muag ntws cuag dej...
Los Vajtswv twb tsis nim quav ntsej...

Thaum kawg ces peb Hmoob thiaj rov tig los sib tuav tes...
Peb Hmoob thiaj tau lub chaw los nres...

Thaum kawg ces peb Hmoob thiaj rov los sib hlub...
Peb Hmoob muaj pes tsawg yam los peb coj los sib pub...

Thaum kawg ces peb Hmoob thiaj rov los sib vam...
Peb Hmoob lub neej thiaj tsis plam...

Thaum kawg ces peb Hmoob thiaj rov los sib kho...
Peb lub neej thiaj yuav muaj kev sib nco...

Lub ntiaj teb nov tsis muaj neeg yuav HLUB HMOOB LI HMOOB HLUB HMOOB lawm os lawv...!

Posted Image


(WILL CONTINUE)

http://www.hmongza.com/index.php?/topic/38751-vaj-tswv-yog-leej-twg/Edited by Nujtxeeg, 30 July 2012 - 05:50 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#151
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
RELIGION---COLLECTION (Part 7)

--------------------------------------------------

 maypaj, on 23 October 2009 - 11:52 AM, said:

 Guest_TUB HMOOB_*, on Sep 24 2009, 09:33 AM, said:

Xws li tej uas...YESXUS...Yuav tsum tau los TUAG theej kuv lub TXHOJ mas kuv thiaj DIM ntawm kuv lub TXIM TXAUM uas twb tsis yog KUV UA...Tseem yog 2 tus NIAM-TXIV hu ua ADAM thiab EVE ua xwb kuv cia li mus RIS NKAWD LUB TXIM TXHAUM... Posted Image ... IT DOESN'T MAKE ANY SENSE TO ME...

Yog yuav ntseeg li tej nov xwb ces nej leej twg ho NYIAM TXOJ KEV MUS RIS LWM TUS NEEG LUB TXIM TXHAUM LOS KUJ HO MUS...THAT'S YOUR CHOICE...But NOT ME FOR SURE... Posted Image Posted Image Posted Image

Kuv tsis tau tias CHRISTIAN RELIGION IS USELESS...Kuv tsuas hais tias NOT EVERYTHING IN IT IS USEFUL... no xwb... Posted Image

Nej ho nrog kuv xav...


Me naib Tub Hmoob aw!.....yog vim li cas Neeg Ntiaj teb ho txawj tuag?....ua cas peb ho tsis nyob twj ywm txhob txawj tuag? ....neeg ntseeg neeg xwb zoo kawg nkaus tab sis neeg puas yuav txuas tau kom neeg txoj sia ntev me me ntxiv?

Ab yom cas thaum yus tsis paub dab tsi pheej yuav muaj tej niag kev ntseeg ntawv los tshuam sawv daws kev neb? ...Cas nyias ho tsis nyob nyias twj ywm xwb pheej yuav kom ntseeg?

Leej twg yog tus ua kom peb txawj tuag?

Ua cas Yesxus ho yog tus tuag them peb kev txhaum? peb twb tsis muaj txhawm thiab twb tsis tau tua neeg nev? yog li ua cas peb ho txawj tuag maj?

Yog peb tuag ne peb tus ntsuj plig mus nyob qhov twg?

Txhua txhia yam lus teb yus yuav tsum yog yus nrhiav, yus yuav hnov yog yus mloog , yus yuav pom yog yus saib, tab sis cas yus saib yus ho tsis pom? ua cas yus mloog yus ho tsis hnov ? vim tias yus twb tsis nyiam leej twg qhia yus thiab yus xav tias yus hais thiaj yog xwb es yuav ua li cas yus thiaj pom yuav ua li cas yus thiaj hnov...yog yus lam mloog luag hais yus lam nyiam saib luag qhia no yus yuav paub thiab yuav pom...yog vim li cas yus twb mloog twb saib ne ua cas ho tsis pom tsis hnov li? vim tias yus lam siab thiab lam mloog xwb yus twb tsis ntseeg .

Ib tug ntseeg mas thaum nws yuav pom nws yuav hnov thiab nws yuav paub mas nws lub siab lub ntsws twb raug hlawv li hluav taws kub nyhiab li hluav ncaig, GOD mam li rov cog tsob me ntoo me me muaj lub ntsis mos mos es maj mam ywg dej kom ciaj li tso ntoo txi txiv zoo nkauj tsheej mas thiaj tseem ib tus ntseeg pom tseeb hnov tseeb thiab mloog tseeb. Guest_TUB HMOOB_*, on 01 November 2009 - 02:05 AM, said:

Nyob zoo os Hmoob me leej ntxhais Maypaj

Zoo siab koj tuaj txuas lus nrog kuv ntawm nov. Kuv paub lawm hais tias koj yog ib tus ntxhais ntseeg kev cai ntuj zoo heev. Koj kuj yuav yog ib tus neeg zoo, coj zoo, thiab paub tab kawg. Thov qhuas koj rau tej nov.

Tab sis yog thaum peb ho muab phau ntawv Bible thiab Vaj tswv los yog Yesxus los sib tham kom MAKE SENSE lawm no los koj ho txhob CHIM, txhob TU SIAB, thiab txhob tas KEV CIA SIAB.

Peb tsuas tham es koj mam coj mus xav seb dab tsi yog dab tsi xwb. Hais txog Vajtswv, hais txog Bible, hais txog Yesxus mas kuv kuj nkag siab nyuab kawg yog thaum peb los siv LOGICAL REASONING lawm.

Kuv tus kheej nkag siab nyuaj heev rau tej lus li nram no...PIB paus mus thoob ntsis...

1. Vajtswv twb yog tus muaj fwj chim dawb huv thiab zoo ib puas tsav yam lawm...Ua cas Vajtswv tseem mus muaj tus YEEBNCUAB hu ua DAB NTXWJ NYOOG no thiab?

2. Tus DAB Ntxwj Nyoog no tseem muaj tau fwj chim tib yam li Vajtswv lawm es Vajtswv thiaj ua tsis tau dab tsi rau nws...Nws thiab Vajtswv tseem los muab neeg tuaj nruab nrab es sib rub sib chua uas neeg lub neej ntxhov pes nyho...Thaum neeg ua qhov zoo thiab qhov yog no ces tias yog Vjatswv kom neeg ua...Thaum neeg ua qhov phem thiab txhaum lawmno ces ho muab liam tias yog niag Dab Ntxwj Nyoog ua...Vajtswv ho rau txim tsis tau dab tsi rau tus Dab Ntxwj Nyoog... Txij puag thaum Dab Ntxwj Nyoog txia ua niag NAB los dag EVE thiab ADAM nkawd Vajtswv yeej tsis rau tus txim dab tsi rau Dab Ntxwj Nyoog li...tsuas lam foom lo nyuag lus tias...Kom nab thiab neeg yog yeeb ncuab. Kom nab yeej meem tom neeg ho neeg los ntxub nab es yeej meem muab nab tua thiab kom nab txhob muaj tes taw kom nab xuas plab khiav thiab kom nab phlis tawvyuav no xwb....Tej niag lus foom ua dog ua dig li nov xwb tsis tseem ceeb tus dab tsi li os...Tej niag nov ces tsis yog neeg thiab nab thiaj li yog yeeb ncuab xwb os...Lwm hom tsiaj los yeej tom nab ...Nab los yeej tom lwm yam tsiaj. Ho nab mas yeej xuas nws cov nplai tawv ntiab av m skev tab sis yeej khiav tau ceev kawg...Tus tsiaj ua tseem txomnyem tshaj tua Nab lawm ces twv yog tus CUAV NAB lawm xwb nws mus kev thaum twg ces yeej nkag tsis taus hlo li ho yeej nti nti ua lo av tag li lawm xwb...Tej zaum ces nws mus mus tsis tau lawm ces nws cia li tuag tus niag qhuav qhawv cia lawm xwb...Tsis tas li ntawd ua ntej tus Nab yuav loj hlob tau mas nws yuav tsum tau plhis tawv nws thiaj loj tau...Tej nov nws tsuas yog NATURAL ntawm Nab lub neej xwb os...Thiab yog DAB Ntxwj Nyoog twb muaj fwj chim li Vajtswv ces nws nyiam yuav txia ua yam dab tsi los yeej tau txhob lam mus muab Nab liam tias Nab ces yog Dab Ntxwj Nyoog lawm ntag no...Nab thiab Neeg tsis yog ib txwm ua Yeeb Ncuab tsuas yog thaum ho sib ntsib vim Nab yog yam tsiaj muaj taug thaum ho tom neeg lawm ces kuj muj neeg tuag yog li Neeg thaum sib ntsib Neeg thiaj yuav tsum xub muab tus Nab ntaus los yog tua ua ntej mag tus Nab tom...Nab los yeej tsis niaj hnub los tos neeg kev tom...Neeg los yeej tsis niaj hnub mus caum Nab tua...Vim nkawd yeej tsis yog Yeeb ncuab ib txwm txheej thaum ub los li hais hauv Bible...Tej niag tswv yim nov nej qhuas tias nin hais raug kawg no tab sis nws TSIS MAKE SENSE RAU KUV...

Txij puag thaum EVE thiab ADAM nkawd los txog rau niaj hnub nov Dab Ntxwj Nyoog nws yeej tseem nyob nws thiab nws yeej tsis txawj ploj tsis txawg tuag li...Nws tseem tsuas niaj hnub los ntxiag dag neeg mus rau txoj kev liam thiab phem...Tab sis zoo li Vajtswv cia li ploj lawm zuj zus lawm xwb...Yesxus tus kheej los kuj cia li ploj lawm ntsiag to tau 2000 tawm lub xyoo los nov lawm...Tej nov tsis MAKE SENSE li...

3. Vajtswv twb yeej yog tus paub thiab pom txhua tsav yam ua ntej nws yuav tshwm sim...Txhais tias Vajtswv yeej paub lawm hais tias tom ntej mus thaum Vajtswv tsim tau lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam los Vajtswv tus Yeeb Ncuab Dab Ntxwj Nyoog yeej yuav los ntxias dag kom neeg mus ua kev txhaum no ua cas Vajtswv tseem cia li lam tsim ib puas tsav yan tawm los es kom mus raws nkaus li tej Vajtswv twb yeej xub paub xub pom tias yuav muaj teeb meem tshwm sim no...Xyov Vajtswv Rua.m los Ntse li es thiaj cia li lam tsim ib puas tsav yam tawm los vim nws twb yeej paub ua ntej tas lawm tias tom ntej mas yuav tsis zoo...Tsis TXAUS NTSEEG tej niag tswv yim zoo li nov li...

4. Vajtswv yeej muaj FWJCHIM loj heev...Nws hais ua lus xwb ib puas tsav yam txawm tshwm sim mus raws li nws tej lus hais...Nws kom muaj nruab hnub pom kev ces cia li muaj raws li nws hais...Nws kom muaj Hnub hli ces cia li muaj Hnub thiab muaj Hli...Nws tsim ib puas tsav yam tsuas siv 6 hnub xwb...Vajtswv foom koob hmoov kom ib puas tsav yam tshwm sim mus raws li nws hom noob ces ib puas tsav yam cia li vam huam mus raws nws tej noob lawm...Yog Vajtswv twb muaj lub Fwjchim loj npaum nov lawm mas peb neeg ntiaj teb yeej tsis muaj kev txhaum, tsis muaj kev txom nyem, tsis muaj kev ploj tuag ib zaug li thiab yeej tsis muaj niag Dab Ntxwj Nyoog ntawd los ntxias tau peb li os...

Vajtswv tsuas hais ua lus tias kom niag Dab Ntxwj Nyoog ntawd cia li ploj mus lawm ib txhiab ib txhi tsis muaj nws ntxiv li lawm no ces kawg Dab Ntxwj Nyoog cia li YAJ NTSHI PLOJ PLIAG ntawm qhov muag mus lawm xwb ces niaj hnub nov peb yeej tsis muaj niag Dab Ntxwj Nyoog los dag ntxias peb li os...Ntawm peb leej tib neeg los Vajtswv tsuas hais lus FOOM 2-3 los lus tias...KOM LEEJ TIB NEEG TXHOB RAUG KEV TXOM NYEM SIAB NTSWS NYUAJ PLAWJ DAB TSI LIS THIAB KOM LEEJ TIB NEEG MUAJ TXOJ SIA NYOB MUS IB TXHI TSIS TXAWJ PLOJ THIAB TUAG LI...No xwb ces peb yeej tsis txom nyem thiab tsis txawj tuag kiag li li lawm na...Hwj...ua cas Vajtswv ho yuav tsis txawj xav txog nej nov kiag li thiab...?

5. Tsis pom Vajtswv rau txim dab tsi rau niag Dab Ntxwj Nyoog kiag li thaum neeg ua phem thiab tawm tsam Vajtswv heev dhau lawm no ces Vajtswv ho cia li muab lub txim tuag los rau neeg xws li tso DEJ los nyab lub ntiag teb kom cov neeg phem cia li tuag tu noob mus tsuas tshuav NOAH tib yim neeg xwb thiaj dim ua noob neej los mus...Niaj hnub nov peb sawv daws yeej yog noob neej zoo los ntawm NAOH tsev neeg lawm xwb tab sis ua cas sawv daws tseem rov muaj kev phem kev qias thiab rov tsis mloog Vajtswv hlo li lawm...Tej nov yeej tsis MAKE SENSE hlo li...

6. Vim neeg yeej tseem rov muaj kev phem kev txhaum li qub xws nkaus li thaum ua ntej DEJ NYAB Ntiaj Teb tab sis zaum nov Vajtswv yuav tsis muab lub txim tuag los rau neeg ris ntxiv lawm nws tsuas yog tso nws ib leeg TUB YESXUS los tuag rau saum tus Khaublig Ntoo xwb ces sawv daws yeej dim ntawm sawv daws tej kev txhaum li lawm...YESXUS twb los tuag rau saum tus ntoo Kkaublig thiab ploj tau lawm 2000 tawm xyoo nov los neeg yeej tseem ua phem ua txhaum zoo nkaus li qub thiab xwb...YESXUS twb los tuag THEEJ sawv daws lub TXHOJ tas lawm los sawv daws yeej tseem tsis dim txoj kev txhaum kev tuag kiag li thiab...Tej nov tsis MAKE SENSE kiag li...

7. Tom qab YESXUS tuag tau 3 hnub nws ciaj sia rov los nws mus ntsib nws cov thwj tim tas lawm ces nws cia li ya mus rau saum ntuj lawm...REASON nws tsis nyob hauv ntiaj teb nov VIM YOG NWS TSEEM YUAV MUS NPAJ LUB NTUJ CEEB TSHEEJ TOS COV NTSEEG...Tsis tas li ntawd nws yeej tseem PROMISE yuav rov los zaum 2 ntxiv...Zaum nov mas nws mam li nqi nroos saum ib nta ntuj los lawm xwb nws mam los nyob kav lub ntiaj teb nov mus ib txhiab ib txhi...

Vajtswv yuas Vajtswv ua cas koj yuav tsis txawj xav thiab tsis txawj coj tsis txawj ua kiag li...Koj twb yeej pib muaj koj ib tug niag YeebNcuab lawm...Koj tseem yuav tsim leej tib neeg los rau neb 2 niag sib txeeb kav...Koj tias tim yog neeg phem lawm xwb koj muab neeg tua kom tu noob thiab tseg tus zoo xwb los neeg yeej rov ua neeg phem dua...

Koj tau tso koj 1 leej Tub koj Hlub tshaj plaws los tuag saum tus ntoo Khaublig yam niag txom nyem ntsuav lawm los nws yeej tseem daws tsis tau neeg tej kev phem thiab tej txim txhaum kiag li...Nws ploj lawm tau 2000 tawm xyoo nov yam tsis hnov suab ntab ntws li los koj tseem yuav quab yuam kom nws rov los zaum 2 los pab neeg ntxiv...Ua cas koj yuav tsis muaj tswv yim kiag li es koj pheej yuav tso YESXUS Ciaj Tuag Ciag Tuag thiab MUS MUS los LOS LOS ntau tom ua luaj los yeej tseem daws tsis tau neeg tej kev txhaum thiab kev ua phem kiag li os...

Yog kuv yog koj mas...kuv tsis ua mus ua los nyuaj tag npaum li ntawd li na...KUV TSUAS HAIS TIB LOS LUS TIAS KUV ZAM LUB TXIM TXHAUM RAU TXHUA LEEJ TIB NEEG THIAB KOM LEEJ TIB NEEG TSIS MUAJ KEV TXOM NYEM KEV TUAG LI KOM LEEJ TIB NEEG MUAJ TXOJ SIA NYOB MUS IB TXHI ...no xwb ces ib puas tsav yam yeej tshwm sim mus raws li kuv cov lus hais lawm xwb...ces teeb meem txawj tag...

KOJ TWB TSIM LUB NTUJ LUB TEB IB PUAS TSAV YAM THIAB LEEJ TIB NEEG YOOJ YIM HEEV TSUAS SIV LUB SIJ HAWM 6 HNUB NKAUS XWB...UA CAS KOJ TXOJ KEV LOS CAWM LEEJ TIB NEEG YUAV NYUAB UA LUAJ SIV NTAU TXHIAB XYOO LAWM LOS YEEJ TSEEM CAWM TSIS TAU LEEJ TIB NEEG KIAG LI THIAB...

Muab xav los ces tej niag BIBLE, VAJTSWV, YESXUS nov yeej tsis MAKE SENSE DAB TSI LI NA...

Neeg txheej thaum ub tej niag tswv yim hais mus hais los ua yuam kev tas nrho xwb tsis muaj qab ntxhiab dab tsi lawm...Neeg txheej nim no yuav tsi lam ntseeg yooj yim li lawm os...

8. Niaj hnub nov txawm leej twg yuav mus ntseeg Vajtswv, Bible, thiab Yesxus loj npaum twg los thaum kawg txoj sia yeej yuav tu mus tib yam li cov niag neeg uas ho ntseeg lawm lwm yam...Tus Ntsuj Plig thiab Cev Nqaij Daim Tawv ces yeej rov txia ua dej ua av nyob lub niag ntiaj teb nov lawm xwb...txawm yuav 10000 xyoo tom ntej nov los Yesxus yeej tsis nqi qhov twg rov los hlo vim nws tus kheej twb yeej ploj lawm tau 2000 tawm xyoo nov yam tsis muaj suab sab dab tsi hlo li...Ho cov neeg ntseeg Vajtswv ua tau tas sim neej es tau muab tso rau hauv av lawm tau 10000 xyoo lawm los hnub twg sawv daws rov mus khawb nws lub chaw laus los nws tej niag pob txha yeej tseem nyob qhov qub Vajtswv thiab Yesxus yeej tsis tau los nqa mus rau ntuj Ceeb Tsheej qhov twg hlo li...TEJ LUS KUV HAIS NOV MAS THIAJ LI YOG QHOV TSEEB NKAUS XWB OS LAWV E...!!!

Tsis yog kuv yuav lam tuaj hais cem thuam nej cov ntseeg Vajtswv, Bible, thiab Yesxus kuv tsuas hais raws qhov tseeb ua kuv paub tias yog li ntawd no lawm xwb...Sawv daws ho txhob chim, txhob tu siab, txhob tas kev cia siab...

SAWV DAWS HO COJ KUV COV LUS NOV MUS XAV SEB PUAS HO YOG QHOV TSEEB...


Sib ntsib dua

 maypaj, on 02 November 2009 - 04:56 PM, said:

TUS SAU NTAWV DUB YOG TUB HMOOB
TUS SAU NTAWV XIAV YOG MAYPAJ

Nyob zoo TUB HMOOB..may paj thov foom Hmoov zoo rau nws ua ntej tso mog....Thov kom Lub Ntuj pub Lub Tswv yim Ntshiab los rau saum koj ib hnub nawb mog.

Kuv yeej tsis xav ntxiv lawm, vim lub caij kuv xav twb tag dhau los lawm ntev, kuv mam piav txhua yam koj nug nawb mog.


1. Vajtswv twb yog tus muaj fwj chim dawb huv thiab zoo ib puas tsav yam lawm...Ua cas Vajtswv tseem mus muaj tus YEEBNCUAB hu ua DAB NTXWJ NYOOG no thiab?
TSWV NTUJ yeej dawb huv, TSWV NTUJ xub tsim cov TSHIAB " Angel" ua ntej yuav tsim txhij toob puas yam, muaj ntau yam tsav Angels, muaj cov Tshiab me" Angel" muaj cov Tshiab nrab " Archange " muaj cov Tshiab loj tshaj plaws yog " LUCIFER/ txhais lus Latin nws yog HNUB CI NTSA IAB " Tswv Ntuj tsim tau txhua yam Tshiab Angel li no mas lawv sawv daws puav leej dawb huv thiab zoo tag nrho, LUCIFER yog tus nqa qhov pom kev nws yog tus ci tshaj txhua tsav txhua yam, nws yuav luag yog Tswv Ntuj daim iav, nws zoo npaum ntawv vim yog TSWV NTUJ tsim nws yeej zoo cuag TSWV NTUJ, li no mas LUCIFER nws pom tau tias nws zoo tag nrho, ua rau tag ib tsom TSHIAB ANGEL nyob saum ntuj hawm nws ces nws txawm twv TSWV NTUJ, nws hais tias kuv twb zoo cuag li TSWV NTUJ lawm, yog tias kuv tsis ua txhua yam li TSWV NTUJ hais kuv yeej kav tau kuv tus kheej vim kuv yog tus muaj hwj huam tshaj txhua yam tib si, ces nws txawm tig nruab qaum rau TSWV NTUJ, LUCIFER tau ntxias coob tus Tshiab Angel li nws kom txhob ua TSWV NTUJ tej dej num vim LUCIFER tseem yuav zoo sthaj TSWV NTUJ, tab sis ib txhia TSHIAB kuj tsis yuav tag nrho li LUCIFER hais , lawv kuj muaj ib txhia tias " Peb tsis nyiam twv tus TSIM peb, peb txawm muaj hwj chim npaum cas los peb tsis yog tus tsim thiab peb tsis yog tus nws yuav yog." Ces txawm muaj sib tua nyob saum ntuj, LUCIFER thiab cov nws ntxias tau lawv tua tsis yeej TSWV NTUJ tus tub txib TSHIAB ARCHANGE MICHEL, vim tias MICHEL nthe ib suab " LEEJ TWG YUAV YOG TAU TSWV NTUJ? " Tam sim ntawv nws muab LUCIFER tsuj kiag rau nws xib taws vim TSWV NTUJ lub zog ncaj ncees yeej lub zog phem ces " lucifer " cia li poog kiag rau hauv qhov ntuj nrog cov Tshiab ua nws tau dag poob tib si cuag snow rau hauv qhov ntuj tsaus nti...li no mas tus lucifer ntxub TSWV NTUJ heev vim tias nws xav tau yuam kev ces nws poob nws ib leeg rau qhov tuag , lucifer nws yeej tseem tau nws lub zog li TSWV NTUJ tsim nws, tab sis nws lub zog ntawv nws tsuas siv tau thaum TSWV NTUJ tso cai rau nws siv xwb, lucifer tus ci ntsa iab poob mus ua tus dab tuag tshaj plaws dub nciab. TSWV NTUJ hais rau lucifer hais tias koj xav ua huab tais thiab tub huab tais ces kuv muab lub npe "SATAN / txhais lus latin yog DAB NTXWJ NYOOG, TUB HUAB TAIS HAUV KEV TSAUS TUS DAG NTXIAS"


2. Tus DAB Ntxwj Nyoog no tseem muaj tau fwj chim tib yam li Vajtswv lawm es Vajtswv thiaj ua tsis tau dab tsi rau nws...Nws thiab Vajtswv tseem los muab neeg tuaj nruab nrab es sib rub sib chua uas neeg lub neej ntxhov pes nyho...Thaum neeg ua qhov zoo thiab qhov yog no ces tias yog Vjatswv kom neeg ua...Thaum neeg ua qhov phem thiab txhaum lawmno ces ho muab liam tias yog niag Dab Ntxwj Nyoog ua...Vajtswv ho rau txim tsis tau dab tsi rau tus Dab Ntxwj Nyoog... Txij puag thaum Dab Ntxwj Nyoog txia ua niag NAB los dag EVE thiab ADAM nkawd Vajtswv yeej tsis rau tus txim dab tsi rau Dab Ntxwj Nyoog li...tsuas lam foom lo nyuag lus tias...Kom nab thiab neeg yog yeeb ncuab. Kom nab yeej meem tom neeg ho neeg los ntxub nab es yeej meem muab nab tua thiab kom nab txhob muaj tes taw kom nab xuas plab khiav thiab kom nab phlis tawvyuav no xwb....Tej niag lus foom ua dog ua dig li nov xwb tsis tseem ceeb tus dab tsi li os...Tej niag nov ces tsis yog neeg thiab nab thiaj li yog yeeb ncuab xwb os...Lwm hom tsiaj los yeej tom nab ...Nab los yeej tom lwm yam tsiaj. Ho nab mas yeej xuas nws cov nplai tawv ntiab av m skev tab sis yeej khiav tau ceev kawg...Tus tsiaj ua tseem txomnyem tshaj tua Nab lawm ces twv yog tus CUAV NAB lawm xwb nws mus kev thaum twg ces yeej nkag tsis taus hlo li ho yeej nti nti ua lo av tag li lawm xwb...Tej zaum ces nws mus mus tsis tau lawm ces nws cia li tuag tus niag qhuav qhawv cia lawm xwb...Tsis tas li ntawd ua ntej tus Nab yuav loj hlob tau mas nws yuav tsum tau plhis tawv nws thiaj loj tau...Tej nov nws tsuas yog NATURAL ntawm Nab lub neej xwb os...Thiab yog DAB Ntxwj Nyoog twb muaj fwj chim li Vajtswv ces nws nyiam yuav txia ua yam dab tsi los yeej tau txhob lam mus muab Nab liam tias Nab ces yog Dab Ntxwj Nyoog lawm ntag no...Nab thiab Neeg tsis yog ib txwm ua Yeeb Ncuab tsuas yog thaum ho sib ntsib vim Nab yog yam tsiaj muaj taug thaum ho tom neeg lawm ces kuj muj neeg tuag yog li Neeg thaum sib ntsib Neeg thiaj yuav tsum xub muab tus Nab ntaus los yog tua ua ntej mag tus Nab tom...Nab los yeej tsis niaj hnub los tos neeg kev tom...Neeg los yeej tsis niaj hnub mus caum Nab tua...Vim nkawd yeej tsis yog Yeeb ncuab ib txwm txheej thaum ub los li hais hauv Bible...Tej niag tswv yim nov nej qhuas tias nin hais raug kawg no tab sis nws TSIS MAKE SENSE RAU KUV...

Txij puag thaum EVE thiab ADAM nkawd los txog rau niaj hnub nov Dab Ntxwj Nyoog nws yeej tseem nyob nws thiab nws yeej tsis txawj ploj tsis txawg tuag li...Nws tseem tsuas niaj hnub los ntxiag dag neeg mus rau txoj kev liam thiab phem...Tab sis zoo li Vajtswv cia li ploj lawm zuj zus lawm xwb...Yesxus tus kheej los kuj cia li ploj lawm ntsiag to tau 2000 tawm lub xyoo los nov lawm...Tej nov tsis MAKE SENSE li...
Dab ntxwj nyoog yuav tsis ploj mus ib txhis vim tias TSWV NTUJ tsim tau yam twg nws yuav cia lawv nyob tib yam li nws vim TSWV NTUJ ncaj ncees, ncaaj ncees mas yeej ncaj ncees tiag tiag, TSWV NTUJ tsis zoo li neeg es yuav tsim tau yam twg zoo ces cia nyob yam twg tsis zoo ces muab rhuav, qhov TSWV NTUJ cia tus dab ntxwj nyoog ntawv nyob niaj hnub no mas vim dab ntxwj nyoog twb tsis muaj hnub kawg, hnub dab ntxwj nyoog kawg ces yog hnub neeg ntiaj teb tu noob tas nws ntxias tsis tau lawm ces nws mus nyob hauv nplaim taws kub nyiab mus ib txhis txawm nyob nplaim taws los nws yuav tsis tuag vim TSWV NTUJ ncaj ncees mas ncaj ncees tiag tiag. Tiam sis dab ntxwj nyoog yuav tiv hluav taws txhiab mus ib txhis.

TSWV NTUJ FOOM rau tus nab tias txij no mus tib neeg thiab koj yuav yog yeeb ncuab, tsis tau txhais tias peb yuav tsum caum nab tua li saum yaj ceeb nov, nws tsuas ua lus paj lug hais xwb, TSWV NTUJ yeej ib txwm siv lus PAJ LUG, qhov neeg yuav tsuj nab taub hau koj yuav tom neeg ko taw ces yog niaj hnub nim no los mas, leej twg raug dab phem ces ntsuj plig thiaj noj qab nyob tsis zoo, neeg thiaj ua txhij toob puas yam tua tiv thaiv kom dim ntawm dab phem es tus ntsuj plig thiaj tsis ua rau yus muaj mob muaj nkeeg los mas.

Tos dab ntxwj nyoog niaj hnub ntxias neeg txog 2000 xyoo no los vim TSWV NTUJ tsim tib neeg, TSWV NTUJ hlub tib neeg, TSWV NTUJ tseem cia tib neeg nyob qhov pom kev nrog txhij toob puas yam tsav zoo nkauj, TSWV NTUJ tseem cog lus tias yog neeg ncaj ncees txog hnub neeg tuag mas TSWV NTUJ yuav coj lawv mus nyob NTUJ CEEB TSHEEJ. Ntuj Ceeb Tsheej yog qhov chaw nci ntsa iab uas thaum ub dab ntxwj nyoog tau nrog TSWV NTUJ nyob los lawm, li no dab ntxwj nyoog thiaj hais tias neeg yuav tsis zoo npaum TSWV NTUJ xav cia dab ntxwj nyoog ntxias tau tus twg ces tus ntawv yuav tsum mus nyob nplaim taws tib yam li dab ntxwj nyoog, li no Neeg hom mloog dab ntxwj nyoog ntxias thiaj poob kev txhaum lawm ces TSWV NTUJ yeej cia tus zoo mus NTUJ CEEB TSHEEJ hos tus phem yuav nws zaj li dab ntxwj nyoog xwb ces cia nws mus nws hauv nplaim taws li dab ntxwj nyoog thiab, tsis yog TSWV NTUJ yuam tab sis yog neeg yuav tsum xaiv seb nyias nyiam mus qhov twg .


3. Vajtswv twb yeej yog tus paub thiab pom txhua tsav yam ua ntej nws yuav tshwm sim...Txhais tias Vajtswv yeej paub lawm hais tias tom ntej mus thaum Vajtswv tsim tau lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam los Vajtswv tus Yeeb Ncuab Dab Ntxwj Nyoog yeej yuav los ntxias dag kom neeg mus ua kev txhaum no ua cas Vajtswv tseem cia li lam tsim ib puas tsav yan tawm los es kom mus raws nkaus li tej Vajtswv twb yeej xub paub xub pom tias yuav muaj teeb meem tshwm sim no...Xyov Vajtswv Rua.m los Ntse li es thiaj cia li lam tsim ib puas tsav yam tawm los vim nws twb yeej paub ua ntej tas lawm tias tom ntej mas yuav tsis zoo...Tsis TXAUS NTSEEG tej niag tswv yim zoo li nov li...
Yog los mav TSWV NTUJ twb yeej paub txhij toob puas yam tias yuav tshwm sim, vim tias tus nws tsim nto moo lug lucifer twb ntxeev siab rau nws lawm ces nws thiaj kom neeg txhob ntxeev siab, tswv ntuj muaj ib tso ntoo nyob lub vaj EDEN, tsob ntoo no TSWV NTUJ yeej hais meej meej tias " yog neb txhob noj, neb txhob kov cov txiv ntoo no mas neb yuav tsis tuag thiab neb yuav tau nyob nrog kuv mus li, tab sis hnub twg neb kov mas neb kawg tuag xwb xwb li" Ces nkawv twb lees tas rau TSWV NTUJ, TSWV NTUJ twb cia nkawv nyob hauv vaj EDEN zoo nkauj tsis paub xaus, tab sis vim nkawv tsis mloog TSWV NTUJ lus ces nkawv xaiv mloog dab ntxwj nyoog ntxias lawm ces thiaj muaj tshwm sim rau qhov sawv daws yuav tsum tuag, TSWV NTUJ yeej rhuav tau neeg los mav! tab sis TSWV NTUJ yog TSWV NTUJ tiag tiag nws tsis lam yuav rhuav yam nws tsim tau, TSWV NTUJ khuv leej neeg tas zog vim TSWV NTUJ tsim tau lawv zoo li TSWV NTUJ tus duab, TSWV NTUJ thiaj hlub lawv, nws thiaj cog lus rau neeg hais tias hnub twg kuv LEEJ TUB nqis los nrog nej nyob mas nws yuav los qhib qhov rooj rau nej rov los tsev.


4. Vajtswv yeej muaj FWJCHIM loj heev...Nws hais ua lus xwb ib puas tsav yam txawm tshwm sim mus raws li nws tej lus hais...Nws kom muaj nruab hnub pom kev ces cia li muaj raws li nws hais...Nws kom muaj Hnub hli ces cia li muaj Hnub thiab muaj Hli...Nws tsim ib puas tsav yam tsuas siv 6 hnub xwb...Vajtswv foom koob hmoov kom ib puas tsav yam tshwm sim mus raws li nws hom noob ces ib puas tsav yam cia li vam huam mus raws nws tej noob lawm...Yog Vajtswv twb muaj lub Fwjchim loj npaum nov lawm mas peb neeg ntiaj teb yeej tsis muaj kev txhaum, tsis muaj kev txom nyem, tsis muaj kev ploj tuag ib zaug li thiab yeej tsis muaj niag Dab Ntxwj Nyoog ntawd los ntxias tau peb li os..
Yog lawm! yog tias neeg mloog TSWV NTUJ lus, tiam sis neeg twb tsis mloog TSWV NTUJ lus thiaj li muaj kev phem kev tuag thiaj muaj rau neeg xaiv li dab ntxwj nyoog vim neeg nyiam mloog dab ntxwj nyoog dua TSWV NTUJ.


5. Tsis pom Vajtswv rau txim dab tsi rau niag Dab Ntxwj Nyoog kiag li thaum neeg ua phem thiab tawm tsam Vajtswv heev dhau lawm no ces Vajtswv ho cia li muab lub txim tuag los rau neeg xws li tso DEJ los nyab lub ntiag teb kom cov neeg phem cia li tuag tu noob mus tsuas tshuav NOAH tib yim neeg xwb thiaj dim ua noob neej los mus...Niaj hnub nov peb sawv daws yeej yog noob neej zoo los ntawm NAOH tsev neeg lawm xwb tab sis ua cas sawv daws tseem rov muaj kev phem kev qias thiab rov tsis mloog Vajtswv hlo li lawm...Tej nov yeej tsis MAKE SENSE hlo li...
Dab txwj nyoog lub txim twb yog ploj hauv ceeb tsheej mus rau ntuj txias teb tsaus rau hluav taws txhiab lawm es dab ntxwj nyoog thiaj tsav ntxub neeg ntiaj teb ua luaj , dab ntxwj nyoog yuav txias kom neeg yuam kev mas dab ntxwj nyoog thiaj siv yaj ceeb tej khoom los ntxias kom neeg nyiam tshaj TSWV NTUJ. Li no thaum neeg tsis nco qab lawm ces dab ntxwj nyoog tau nws tus ntsuj plig lawm, vim TSWV NTUJ zoo thiab ncaj ncees tag nrho nws tsis txwv neeg thiab dab ntxwj nyoog TSWV NTUJ cia lawv xaiv li lawv siab nyiam.

TSWV NTUJ xav ua kom neeg ploj kuj tau, nws xav rhuav ntiaj teb kuj tau tab sis TSWV NTUJ yog TSWV NTUJ tiag tiag nws tsis lam yuam tsim tau tej yam zoo thiab yuav rhuav yooj yim li neeg xav......TSWV NTUJ yeej tau tso dej nyav ntiaj teb mav, tab sis nws khuv leej NOAH ces nws thiaj cawm lawv cov txiv tub nrog lawv pojniam kom yeej noob neej, TSWV NTUJ tso tus zaj sawv cog lus tias thaum twg ntuj los nag yuav tshav ntuj nej yuav tsum pom zaj sawv li no txhais tias kuv nco txog kuv cov lus yuav tsis tso dej nyab ntiaj teb ntxiv lawm. Cov neeg phem twb tuag tas tshuav cov neeg zoo lawm xwb, tab sis tus dab ntxwj nyoog twb tsis ploj vim dab ntxwj nyoog nyob ib txhiab niaj tim puas xyoo li TSWV NTUJ thiab ces dab ntxwj nyoog thiaj rov los ntxias neeg ua phem, zaum no neeg phem sib tua tuag zom zaws los twb vim yog raug dab ntxias muab teb muab chaw los npog neeg qhov muag yuav ntxias tias neeg yuav tau huab tais ua , ces neeg zoo li dig muag tag lawm vim neeg nyiam kev ntiaj teb dua kev ceeb tsheej.


6. Vim neeg yeej tseem rov muaj kev phem kev txhaum li qub xws nkaus li thaum ua ntej DEJ NYAB Ntiaj Teb tab sis zaum nov Vajtswv yuav tsis muab lub txim tuag los rau neeg ris ntxiv lawm nws tsuas yog tso nws ib leeg TUB YESXUS los tuag rau saum tus Khaublig Ntoo xwb ces sawv daws yeej dim ntawm sawv daws tej kev txhaum li lawm...YESXUS twb los tuag rau saum tus ntoo Kkaublig thiab ploj tau lawm 2000 tawm xyoo nov los neeg yeej tseem ua phem ua txhaum zoo nkaus li qub thiab xwb...YESXUS twb los tuag THEEJ sawv daws lub TXHOJ tas lawm los sawv daws yeej tseem tsis dim txoj kev txhaum kev tuag kiag li thiab...Tej nov tsis MAKE SENSE kiag li...
YESXUS los theej neeg cov txhaum vim Yaj Saub yeej sau tso tseg li ntawv puag thaum Adam thiab Eve nkawv ua txaus los, vim TSWV NTUJ cog los hais tias hnub twg kuv tus tub nqis los nrog nej nyob qhov rooj thiaj yuav qhib rau nej rov los tsev, txhais tau tias txawm peb poj koob yawm txwv Adam thiab Eve lawv txawm tuag tag lawm los lawv mus nyob hauv LIMBE tos qhov rooj qhib rau lawv xwb, lawv yeej tseem tsis tau mus tsev saum Ntuj Ceeb Tsheej, tsuas yog thaum YESXUS los qhib qhov rooj lawv thiaj tau nce tib txhij nrog YESXUS mus thaum YESXUS nce pem ntuj.

Thaum YESXUS los hauv ntiaj teb TSWV NTUJ twb tso ZAM NTXUAV plig los qw tom suab puam ua ntej tos lawm, cov ntseeg ces lawv twb xub ntxuav plig tag tib si, thaum YESXUS tuaj cuag zam kom ZAM ntxuav nws plig, qhov no tsis yog YESXUS tuaj kom ntxuav YESXUS cov txhaum li peb mus ntxuav plig ces yuav ntxuav peb cov txhaum, tab sis YESXUS mus kom zam muab dej ua peb cov txhaum rau YESXUS ris.

Nij hnub nim no YESXUS yeej tseem nrog peb nyob, YESXUS nrog peb nyob yog nrog NTUJ PLIG tiam sis YESXUS lub cev yeej ciaj tiag tiag li neeg nws tsuas yog ploj ntawm neeg qhov muag xwb, nws tsis ploj ntawm neeg tus NTSUJ PLIG. Qhov YESXUS tuag theej peb cov txhaum thiab kom peb dim ntawm txoj kev tuag muaj tseeb, TSWV NTUJ yog TSWV NTUJ tiag tiag, nws ua lus pajlug hais rau nej tias nej yuav tsis tuaj nej yuav ciaj rov los nrog nws nyob, qhov no nws tsuas hais rau ntawm nej tus NTSUJ PLIG . Peb daim nqiaj daim ntawv yog Hmoov av xwv, hnub peb lub cev tu siab peb cov nqiaj yuav tsum mus ua hmoov av tiam sis peb yuav sawv nrog lub cev sthiab thiab tus Ntsuj plig dawb huv nyob hauv peb lub cev mus pem ntuj, tus phem ces yuav sawv nrog lub cev qias neeg thiab mag dab ntxwj nyoog muab cab mus hlawv hauv qhov dej kub dej npau.

TSWV NTUJ muaj 3 leeg hauv nws lub npe yog : 1/ LEEJ TXIV 2/LEEJ TUB 3/LEEJ NTSUJ PLIG txhais tias 1x1x1=1
Peb tib neeg los kuj tib yam li TSWV NTUJ thiab peb muaj peb leeg hauv peb lub npe yog : 1/ Peb lub cev 2/ Peb tus ntsuj plig 2/ Peb tus Tshiab Angel txhais tias 1x1x1=17. Tom qab YESXUS tuag tau 3 hnub nws ciaj sia rov los nws mus ntsib nws cov thwj tim tas lawm ces nws cia li ya mus rau saum ntuj lawm...REASON nws tsis nyob hauv ntiaj teb nov VIM YOG NWS TSEEM YUAV MUS NPAJ LUB NTUJ CEEB TSHEEJ TOS COV NTSEEG...Tsis tas li ntawd nws yeej tseem PROMISE yuav rov los zaum 2 ntxiv...Zaum nov mas nws mam li nqi nroos saum ib nta ntuj los lawm xwb nws mam los nyob kav lub ntiaj teb nov mus ib txhiab ib txhi...

Vajtswv yuas Vajtswv ua cas koj yuav tsis txawj xav thiab tsis txawj coj tsis txawj ua kiag li...Koj twb yeej pib muaj koj ib tug niag YeebNcuab lawm...Koj tseem yuav tsim leej tib neeg los rau neb 2 niag sib txeeb kav...Koj tias tim yog neeg phem lawm xwb koj muab neeg tua kom tu noob thiab tseg tus zoo xwb los neeg yeej rov ua neeg phem dua...

Koj tau tso koj 1 leej Tub koj Hlub tshaj plaws los tuag saum tus ntoo Khaublig yam niag txom nyem ntsuav lawm los nws yeej tseem daws tsis tau neeg tej kev phem thiab tej txim txhaum kiag li...Nws ploj lawm tau 2000 tawm xyoo nov yam tsis hnov suab ntab ntws li los koj tseem yuav quab yuam kom nws rov los zaum 2 los pab neeg ntxiv...Ua cas koj yuav tsis muaj tswv yim kiag li es koj pheej yuav tso YESXUS Ciaj Tuag Ciag Tuag thiab MUS MUS los LOS LOS ntau tom ua luaj los yeej tseem daws tsis tau neeg tej kev txhaum thiab kev ua phem kiag li os...

Muab xav los ces tej niag BIBLE, VAJTSWV, YESXUS nov yeej tsis MAKE SENSE DAB TSI LI NA...

Neeg txheej thaum ub tej niag tswv yim hais mus hais los ua yuam kev tas nrho xwb tsis muaj qab ntxhiab dab tsi lawm...Neeg txheej nim no yuav tsi lam ntseeg yooj yim li lawm os...
TSWV NTUJ tsis zoo li neeg es yuav maj maj ua kom tas thiab tuag tam sim ntawv, TSWV NTUJ yeej yog TSWV NTUJ tiag tiag nws yuav siv sij hawm ntev npaum cas los vim nyob nrog nws tsis muaj sij hawm vim yog ERTERNEL.

Txhob txhawj txhob poob siab YESXUS hais tias thaum twg kuv nqis los kuv yuav los zoo li tus tub sab xwb vim tias kuv xav pom seb leej twg thiaj tsis tsaug zog tseem zov hmo tos kuv, tus neeg tsaug zog tsis tos tus TSWV yuav rov los tsev ces thaum nws paub twb lig lawm.Vaj Tswv kuv yog koj mas...kuv tsis ua mus ua los nyuaj tag npaum li ntawd li na...KUV TSUAS HAIS TIB LOS LUS TIAS KUV ZAM LUB TXIM TXHAUM RAU TXHUA LEEJ TIB NEEG THIAB KOM LEEJ TIB NEEG TSIS MUAJ KEV TXOM NYEM KEV TUAG LI KOM LEEJ TIB NEEG MUAJ TXOJ SIA NYOB MUS IB TXHI ...no xwb ces ib puas tsav yam yeej tshwm sim mus raws li kuv cov lus hais lawm xwb...ces teeb meem txawj tag...
TSWV NTUJ yeej zam txim rau txhua tus, nws tseem tseg ntiaj teb tsis tau rhuav pub rau peb nyob, yog tias peb yuav nws lus peb yeej tsis tau xav ncaim lub ntiaj teb no yooj yim npaum ntawv, vim tias paj hmab paj ntoo txhij toob pua yam zoo nkauj tag npaum no hauv ntiaj teb peb tseem xav nyob saib tej yam TSWV NTUJ tsim zoo nkauj nrog nws lub hwj huam.

KOJ TWB TSIM LUB NTUJ LUB TEB IB PUAS TSAV YAM THIAB LEEJ TIB NEEG YOOJ YIM HEEV TSUAS SIV LUB SIJ HAWM 6 HNUB NKAUS XWB...UA CAS KOJ TXOJ KEV LOS CAWM LEEJ TIB NEEG YUAV NYUAB UA LUAJ SIV NTAU TXHIAB XYOO LAWM LOS YEEJ TSEEM CAWM TSIS TAU LEEJ TIB NEEG KIAG LI THIAB...
TSWV NTUJ siv los lus tias 6 hnub los tsim txhij toob puas yam thiab lub ntiaj teb nrog rau neeg tib si, NTUJ cov lus tsis zoo li neeg cov lus, TSWV NTUJ tsim tau ntau yam npaum ntawv nws muaj nws pes tsawg tiam pes tsawg Million txheej dhau txheej tsim los lawm.....xws li ua ntej neeg tsis tau los nyob ntiaj teb TSW>V NTUJ twb tsim cov DINOSAURE tsiaj loj tshaj plaws txij roob txij hav, TSWV NTUJ twb tso Meteor tua cov tshiaj loj loj ntawv tuag tag mam tsim neeg los nyob xwb es yuav mus hais rhuav yooj yim thiab sai npaum li neeg hais ib lo lus.

kuv tuaj tham xaus li no xwb, muaj dab tsi mam tham dua, tus tsis nyiam nyeem los dua kev, tus xav nyeem los ho nyeem mog.

Ua ntej kuv mus kuv yuav piav txog yam TSWV NTUJ tsim zoo sthaj plaws

1/ Tswv Ntuj tsim tau lub pob zeb: Pob zeb nws zoo kawg nkaus tab sis nws tsis muaj sia, nws tsis txawj loj , pob zeb nyob qhov qub chaw tsis txawj ploj.

2/ Tswv Ntuj tsim nroj tsuag xyoob ntoo: Xyoob ntoo kuj zoo kawg tseem tshaj lub pob zeb lawm thiab, xyoob ntoo txawm nqus dej, txawj loj txawj tawg paj txi txiv tab sis tseem tsis txawj txav chaw.

3/ Tswv Ntuj tsim Tsiaj Txhu : Tsiaj Txhu tseem zoo tshaj tsiaj lawm thiab, tshiab txhu txawj loj txawj noj txawj haus dej txawj txav chaw txawj quaj txawj qw, tab sis tsiaj txhu tsis ntse lawv tsis paub tias lawv ua qhov twg phem los zoo, lawv nyob h nub dhau hnub yam kaj siab lug yuav tuag twb tsis paub.

4/ Tswv Ntuj tsim TIB NEEG: yog yam tsav zoo tshaj plaws paub noj paub haus dej paub hais lus pab tsim txhua yam paub kawm txawj kawm ntse, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws neeg paub qhov phem qhov zoo, neeg paub tias neeg txawj tuag, li no TSWV NTUJ thiaj hlub neeg tshaj txhua tsav txhua yam TSWV NTUj tau tsim . TSWV NTUJ tso pluav ntawm peb ntiag ua peb tug, rau peb siv ywj siab rau peb noj ywj siab, tsuav peb tig rov los lees tias peb muaj tus tsim peb thiaj zoo tag npaum no.


 maypaj, on 02 November 2009 - 09:37 PM, said:

Peb yog ib tug neeg ntseeg Ntuj tiag peb tsis thuam thiab tsis ntxub dab ntxwj nyoog vim tias dab ntxwj nyoog kuj yog TSWV NTUJ tsim tib yam li peb thiab tab sis dab ntxwj nyoog tsis yog peb dej peb num peb tsis txhob mus thab nws , yog peb ua neeg zoo peb muab peb lub siab rau TSWV NTUJ peb xyaum ua yam zoo xwb peb yeej tsis muaj qhov yuav raug dab ntxwj nyoog ntxias tau, yog tias peb thuam dab ntxwj nyoog peb ntxub dab ntxwj nyoog ces peb yeej tsis txawv us dab ntxwj nyoog kiag. Nov yog Yesxus lo lus zoo, vim tias TSWV NTUJ zoo tshaj txhua yam nws yuav tsis lam rhuav tshem ib yam uas txawj ntse, nws yuav cia lawv nyob li niaj hnub no tab sis nyob rau qhov chaw lawv xaiv, tsuas muaj TSWV NTUJ tib leeg thiaj ua tau li no rau tus yeeb ncuab , nyiam tus yeeb ncuab ces thiaj yeej tus yeeb ncuab txhua yam, yog TSWV NTUJ muab rguav kuj txhais tau tias nws tsis ncaj ncees, tiam sis TSWV NTUJ zoo tag nrho nws tsis lam rhuav tej yam nws tsim paub qhov phem paub qhov zoo pov tseg.

Peb neeg ntiaj teb nej tsis ceev faj nej los kuj tib yam TSWV NTUJ yuav tsis rhuav nej pov tseg tab sis nws yuav cia nej tus ntsuj plig nyob mus li zoo li peb tus yeeb ncuab tij laug dab ntxwj nyoog thiab ntag.


 Vahuamsibluag, on 02 November 2009 - 02:29 PM, said:

1. Tsis muaj Vajtswv.
2. Vajtswv yog yus lub qhovncauj.
3. Vajtswv pab tsis tau neeg ntiajteb teebmeem.
Posted Image

 Guest_TUB HMOOB_*, on 03 November 2009 - 12:29 AM, said:

Nyob zoo os me ntxhais Hmoob Maypaj aw!

Zoo siab koj tuaj nrog kuv sib tham txog zaj nov. Koj yeej teb raws li koj paub thiab nkag siab lawm mas. Ib nrab lus ntawmkoj teb ces yeej muaj ib txhia Xib Fwb Church yeej teb li ko lawm os. Yog teb li lawv teb xwb ces twb tsis MAKE SENSE dab tsi rau kuv lis...Txhais tias NWS TSIS SATISFIED kuv qhov CURIOSITY/INQYUIRY...

Maypaj aw...! Yog Vajtswv yeej tsuas muab nws tus yeeb ncuab Dab Ntxwj Nyoog mus kav Ntuj kuv phem Teb Tsaus thiab tseem muab lub fwj chim rau nws los kav txoj kev tuag li Hmoob ib txwm hais lawm thiab xwb ces HAJ YAM TSIS MAKE SENSE HLO LI LAWM OS...

Ziag nov yog muab sib faib cia Vajtswv ua tus muab txoj sia rau neeg tab sis cia Dab Ntxwj nyoog rho neeg txoj sia tawm...Vaj tswv thiab Dab Ntxwj Nyoog yog 2 lub OPPOSITE FORCES...los kav ib puas tsav yam hauv lub ntiaj teb...Yog tsis muaj Vajtswv ces tsis muaj Dab Ntxwj Nyoog...Yog tss muaj Dab Ntxwj Nyoog ces tsis muaj Vajtswv...THEY ARE 2 OPPOSITE SIDES OF THE SAME COIN...

Tej niag tswv yim nov ces hais mus hais tsuas zoo li Suav txoj kev ntseeg TAOISM lawm xwb os...Lub ntiaj teb nov yeej ib txwm muaj 2 Opposite Forces...LIFE and DEATH...CREATION and DESTRUCTION...HEAVEN and HELL...GOOD and BAD...HAPPY and SUFFERING...NIGHT and DAY...MAN and WOMAN...POSSITIVE and NEGATIVE...

We need these 2 Opposite Sides to CREATE HEAVEN and EARTH...Yog hais li nov xwb mas...KUV NKAG SIAB ZOO mas...

Kuv xav tias tom ntej nov xwb BIBLE YUAV HAIS TEJ NOV TUAJ LAWM XWB OS...b/c IT MAKES SENSE NOW...

Raws li kuv xav xwb ces tej niag Vajtswv, Bible, thiab Yesxus nov ces tsuas zoo li lwm txoj kev ntseeg lawm thiab xwb os...

1. BIBLE...YOG NEEG TSIM TAWM LOS...

2. VAJTSWV KUJ YOG NEEG TSIM TAWM LOS...

3. YESXUS KUJ TSUAS YOG IB TUS TIB NEEG THIAB XWB...NWS TSUAS YOG 1 TUS XIB FWB LOS PAB QHUAB QHIA NEEG LI LWM TUS RELIGIOUS LEADER LAWM THIAB XWB...

NWS RAUG TUA TUAG SAUM TUS TOO KHAUB LI CES TAS NWS SIM NEEJ LI LAWM...NWS YEEJ TSIS SAWV QHOV TWG LOS NTXIV LI LAWM...VIM YOG ZOO LI NOV NWS THIAJ PLOJ LAWM TAU 2000 TAWM LUB XYOO NOV YAM TSIS MUAJ SUAB NTAB NTWS LI...YEEJ YOG QHOV TSEEB MA...TXHUA TUS NEEG TUAG LAWM YEEJ SAWV TSIS TAU ROV LOS...

4. OPPOSITE...IS MORE TRUE....NEEG TSIM VAJ TSWV KOM ZOO LI NEEG...YOG LI NYOB HAUV BIBLE VAJTSWV TEJ LUS SIB THAM...TEJ LUS QHUAB QHIA...TEJ LAJ LIM TSWV YIM...TEJ KEV TXAWJ NTSE...TEJ TXUJ CI...TEJ TEEB MEEM TSHWM SIM...TEJ KEV PLOJ TUAG...TEJ KEV DAWS TEEB MEEM THIAJ TSUAS UA LI LEEJ TIB NEEG UA THIAB XWB...

VAJTSWV YEEJ TSEEM MUAJ KEV KHIB...KEV CHIM...KEV NPAU TAWS...KEV MOB SIAB...KEV HLUB...KEV NTXUB...KEV RAU TXIM RAU NEEG...KEV ZOO SIAB...KEV UA ZOO...KEV FOOM KOOB HMOOV YOG NKAUS LI LEEJ TIB NEEG THIAB XWB...

GOD WAS CREATED IN THE IMAGE OF MAN...AND GOD WOULD THINK AND ACT JUST LIKE MAN...

VAJTSWV YEEJ TSIS PERFECT VIM NEEG YEEJ TSIS PERFECT...NEEG TSIM VAJTSWV KOJ ZOO LI NEEG...YOG LI NEEG YEEJ MUAJ TUS YEEB NCUAB YOG LI VAJTSWV THIAJ YUAV TSUM MUAJ TUS YEEB NCUAB...

NEEG YEEJ DAWS TSIS TAU NEEG TXOJ KEV TXOM NYEM THIAB KEV TUAG YOG LI VAJTSWV THIAJ DAWS TEJ TEEB MEEM NOV TSIS TAU TIB YAM...

IB TXWM THAUM NTUJ TSIM TEB RAUG LOS IB PUAS TSAV YAM NOV YEEJ ZOO NKAUS LI PEB NIAJHNUB POM NTAWM PEB 2 LUB QHOV MUAG NOV LAWM THIAB XWB...NEEG YEEJ TXAWJ YUG TXAWJ TUAG...NEEG YEEJ IB TXWM MUAJ TXOJ KEV TXOM NYEM...LUB NTIAJ TEB YEEJ IB TXWM MUAJ LOS NAG THIAB TSHAJ NTUJ...IB TXWM MUAJ NRUAB HNUB THIAB HMO NTUJ...1000 TXHIAB XYOO MU STOM NTEJ NOV LOS YEEJ TSIS MUAJ DAB TSI HLOOV...LIFE GOES ON AS USUAL... Posted Image


 Xeevtxwjlaug, on 03 November 2009 - 07:31 AM, said:

txhob sib cav kuv mam li qhia qhov tseeb rau nej sawv daws li nram no.
vaj tswv thiab dab ces yog cov tsis to taub mas kuj hais npaum ub npaum no li tab sis cov to taub ces dab thiab vaj tswv ces yog tib tug nkaus xwb.
lub npe hu ua dab no los yog neeg tis rau neeg hu xwb.yeej tsis muaj 1 tug dab zaum caws vos qhov twg.
lub npe hu ua vaj tswv no los yog neeg tis rau neeg hu xwb.yeej tsis muaj 1 tug vaj tswv zaum caws vos qhov twg.
Bible los yog neeg sau rau neeg nyeem neeg kawm xwb.
3 yam no ces yog tawm ntawm neeg lub hlwb los xwb qhov tseeb ces nyob hauv ntiaj teb no twb tsis muaj 3 yam xws li vaj tswv.dab thiab Bible uas neeg niaj hnub cav no li nav.

Edited by Nujtxeeg, 01 August 2012 - 01:27 AM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#152
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
RELIGIOUS---COLLECTION
_______________________________

 Nujtxeeg, on 03 August 2012 - 03:20 PM, said:

Nyob zoo sawv daws...

Thxeej puag thaum ub Huab Tais KASAYTHEEKOSOON tau ua 1 zaj npau
suav tab sis nws muaj 16 nqe npau suav...
Nws tsis nkag siab ces nws thiaj coj tuaj piav thiab kom Buddha
pab txhais nws zaj npau suav...

BUDDHA thiaj tau muab txhais mus li ZAJ VIDEO nram nov...

TXAWM 3 HMOOB FEEM COOB YEEJ TSIS YOG BUDDHIST LOS PEB
SAWV DAWS YEEJ YOG LEEJ TIB NEEG TIB YAM PEB YEEJ POOB
RAU TXOJ KEV UA NEEG MUS SIB XWS LI LWM HAIV NEEG...

YOG LI CIA NEJ LOS MLOOG COV LUS QHUAB QHIA HAUV ZAJ VIDEO
NOV SEB NIAJ HNUB NOV PEB HMOOB UA LUB NEEJ MUS RAU TXOJ KEV
PHEM THIAB ZOO TXOG QHOV TWG LAWM...

KUV MUAB XYHUAS TAS KUV POM TIAS...3 HMOOB TAU UA YUAM KEV
NTAU YAM HEEV ES NIAJ HNUB NOV PEB THIAJ LI MUAJ MUAJ TEEB MEEM
TSIS PAUS XAUS...

Cia nej mam xyuas mus thiab nej mam XAV SEB TEJ XWM TXHEEJ NOV
MUAJ TSEEB NPAUM LI CAS...Posted Image
NEJ LEEJ TWG TXAWJ TXHAIS ...LUS THAIB...CIA NEJ TUAJ PAB MUAB
TXHAIS UA LUS HMOOB KOM COV TSIS PAUB HO NKAG SIAB...Sib ntsib dua...

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#153
SillyMe

SillyMe

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 13,800 posts
Reputation: 768
Excellent
NraujNuj hmo no koj xav noj yam food dabtsi thiajli qab na?

#154
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
Nkauj SillyMe...

Yog koj yog yam khoom kuv noj tau...

Cia kuv noj koj xwb thiaj yuav qab kuv ncauj mus thoob kuv siab ntsws
thiab kuv plab plawv os...Hehehe

XAV NOJ KOJ LI NOV...Hehehe

Posted Image

Edited by Nujtxeeg, 11 February 2013 - 08:36 PM.

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#155
SillyMe

SillyMe

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 13,800 posts
Reputation: 768
Excellent

 Nujtxeeg, on 08 February 2013 - 04:51 PM, said:

Nkauj SillyMe...

Yog koj yog yam khoom kuv noj tau...

Cia kuv noj koj xwb thiaj yuav qab kuv ncauj mus thoob kuv siab ntsws
thiab kuv plab plawv os...Hehehe

XAV NOJ KOJ LI NOV...Hehehe

Posted ImageHaha...Lem NraujNuj aws...Kuv hais food tiag tiag na...koj mas...lem li yawg LEM lawm thiab.

#156
Guest_PajYeebNtsa_*

Guest_PajYeebNtsa_*
 • Guests
Reputation: 0

 Nujtxeeg, on 08 February 2013 - 04:51 PM, said:

Nkauj SillyMe...

Yog koj yog yam khoom kuv noj tau...

Cia kuv noj koj xwb thiaj yuav qab kuv ncauj mus thoob kuv siab ntsws
thiab kuv plab plawv os...Hehehe

XAV NOJ KOJ LI NOV...Hehehe

Posted Image

wow..............cas kuv yuav nqhis neb ua luaj thiab hehehJ/K
good luck kom tau noj thiaj tsim nyov khav ma nuj txeeg...hahahatso dag xwb os lawv..

#157
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
Kev Ua Neeg...

Ntuj tsim tib neeg los ua leej tib neeg...
Muaj lub cev, tes taw, thiab ntsej muag
kom zoo li tib neeg yeeb vim ntuj yeej
paubs tias leej tib neej yeej zoo tsis txaus...

Yog li thaum ntuj pom tias neeg zoo tsis txaus lawm...
Ntuj thiaj tsim yam tib neeg muaj uas yog nws lub cev...
Uas tsuas muaj 2 txhais taw, 2 txhais tes, 2lub pob ntseg...
2 lub qhov muag, 2 lub qhov ntswg, tab sis tib lub qhov ncauj xwb...

Tos ntuj tsim kom leej tib neeg muaj 2 txhais taws los vim yuav ua kom neeg
Khiav tau ceev es thiaj dim ntawm tej kev uas yuav txov nws txoj sia los ntawm kev phom sij...
Ntuj tsim kom muaj 2 txhais tes los yog ua kom nws thiaj ua tau noj tau haus...
Ntuj tsim kom muaj 2 lub pob ntseg los yeej xav kom leej tib neeg hnov kom ntau tshaj plaws xwb
Ntuj ho tsim koj tib neeg muaj 2 lub qhov muag los vim ntuj yeej xav kom tib neeg pom nkaus xwb yog qhov zoo...
Ntuj ho tsim kom tib neeg muaj 2 lub qhov ntswg los vim xav kom neeg ua tau pa es thiaj li ciaj tau...
Tab sis yog vim li cas thaum txog lub qhov ncauj lawm ntuj ho cia li tsim kom muaj tib lub lawm xwb?

Hahaha...

Cia kuv khoom kuv mam tuaj piav ntxiv nawj....Hehehe

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#158
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
Lawv...

Cas kuv twb sau tsis tau tas kuv tsab post # 157 nyob saum toj nov...
Es kuv tseem yuav rov tuaj sau txuas mus ntxiv no cas kuv qhov Edit Option
ho tsis muaj lawm...?

Raws kuv xav mas txawm kuv yuav yog ib tus Normal Member xwb los kuj yuav
tsum muaj qhov Edit Option ntawd es kuv thiaj yuav tuaj txuas ntxiv thiab kho
tau kuv tus kheej tej kev sau ntaub ntawv...

Yog muab qhov EDIT OPTION nov tshem tawm lawm ces peb cov neeg nyiam
sau ntawv li kuv nov yeej kho tsis tau peb tej ntaub ntawv thiab hloov tsis tau
peb tej laj lim tswv yim li lawm xwb...

Kuv yeej tsis xav tau qhob EDIT OPTION uas yuav mus pab kho lwm tus li yog
lawv ho thov txog na...Tab sis qhov Edit Option rau kuv tus kheej rau kuv txoj
kev sau ntaub ntawv rau kuv tus kheej xwb kuj yuav tsum muaj mas...

Nej sim ho xav seb mas peb yog Educator es peb yeej nyiam sau ntaub ntawv
heev tab sis peb tus xib fwb yeej tsis pub kom peb rov kho tau peb tej Mistakes
rau peb tej ntawv uas peb sau no nws ho yuav zoo li cas...?

Raws kuv tau kawm ntaub ntawv xwb mas tus Xib Fwb yeej hais tias yog nej leej
twg sau ntawv es tas thawj zaug xwb (Drafting) es cia li muab xa rau kuv no mas
kuv yeej tsis kam txhais li vim kuv paub tias nej yeej tseem muaj Mistakes nyob
rau hauv...Nej yuav tsum tau rov mus kho pes tsawg zaug los xij peem koj tsis txhob
pub muaj Mistakes ntxiv lawm mas kuv thiaj li xav txais nej tej ntaub ntawv ntawd...
Vim kuv xav kom nej sau ntaub ntawd uas yog nej qhov Best...

Nyob rau kev sau ntaub ntawv yeej muaj qhov REVISING, qhov EDITING, thiab
qhov PROOFREADING, tas mas peb thiaj mam mus rau qhov PUBLISHING...

Peb twb kawm tej nov tas es peb tuaj sau ntaub ntawv rau tej chaw nov xwb tab
sis peb ho tsis muaj cov OPTIONS nov no peb kuj tuaj kawm thiab siv peb tej txuj
tsis tau rau tej chaw zoo li nov no na...

Nej cov uas kuj yog STUDENTS thiab EDUCATORS ho tuaj nrog kuv tawm tswv yim
seb...?

Yog kawg yog peb sau tom tsev es peb muab Mcrosoft Word kho tas es peb mam ho
muab Copy tuaj tso rau nov es twb tsis muaj Mistakes lawm...

Ua li nov los kuj tau mas...But peb twb nyob rau 21st Century thiab Information Age
lawm es peb tseem ua tod rau tod khiav mus khiav los kom ho noj lub sij hawm no
kuj yog peb tseem poob qab lawm deb xwb...

Thiab tsis tas li nov yog peb coj tuaj Posted tas lawm es peb ho tsis nyiam peb ib cov lus los
yog peb cov tswv yim es peb ho xav rov tuaj kho dua los yog peb sau tsis tau tas tsis tau tiav
tab sis peb ho tsis muaj caij nyoog lawm...Peb muab tso tseg es peb mam ho rov tuaj sau mus
ntxiv no ces Once peb muab POSTED lawm ces peb ua tsis tau dab tsi rau lawm os...

Cov OPTIONS yeej muaj nyob rau ntawd tab sis peb ho raug TXWV xwb no...Kuv xav
mas yog ua zaj nov ntshe peb yuav tsis Vam Meej sai os nws tsis yog tim Technology
tsis muaj ...Nws tsuas yog cov OPTIONS raug tshem tawm lawm xwb...

Nws kuj ua rau peb kev sau ntawd nyuab nyuab li...

Nej ho xav li cas...?


Posted Image

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image


#159
SillyMe

SillyMe

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 13,800 posts
Reputation: 768
Excellent

 PajYeebNtsa, on 21 February 2013 - 07:35 PM, said:

wow..............cas kuv yuav nqhis neb ua luaj thiab hehehJ/K
good luck kom tau noj thiaj tsim nyov khav ma nuj txeeg...hahahatso dag xwb os lawv..

Posted Image

Los 3 haus dej...

#160
Nujtxeeg

Nujtxeeg

  2nd Boss

 • Senior Consultant
 • 3,473 posts
Reputation: 607
Excellent
Phooj ywg...Silly...

Cas kuv xav tias koj yuav tuaj nrog kuv tawm tswv yim txog kev kawm txuj no...

Koj tseem ho tuaj yaum kuv mus haus cawv thiab xwb ne....? Hahaha...

Kev haus cawv ntau ntau yuav ua rau peb siav luv luv li os me leej muam aw...!

Hehehe...

Tab sis koj twb tuaj yaum ib npaj lawm ces cia wb mus haus kiag mas lov...?

Xub tuag 1 zaug kiag...Nyaj yog thawj zaug xwb yuav tsis tau tuag sai sai os...

Hehehe...

Xyov yuav tias LOS LAS los yog MUS LAS no ne...?

Hahaha..

Thiab twb tsis paub meej es yuav mus haus cawv hom twg thiab na...?


Posted Image

Hom nov lov...?


Posted Image

Los hom nov na...?

NTSES NUJ CAUM NTSES NIAG.....
NTSES NIAG LAIM TXUJ TXIAS..... LUB QAB PAS DEJ NTSUAB...!

Posted Image

.............LOVE WILL FIND ITS WAY..............

NTUJ NIS... ME NIAM LEEJ NTXHAIS.....
PUAS MUAJ HNUB KOJ YUAV NROG TXIV LEEB TUB LI KUV MUS NYOB UA IB TSE.....KOOM UA IB CUAB...?Posted Image