Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

XIBHWB VAM TXOOV LIS

80 posts in this topic

Posted · Report post

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg. Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag. Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm. Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua. Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg. Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag. Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm. Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua. Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.

NPAWG, XIBHWB VAMTXOOV THIAB PEB TAU NYOB UA KE TIM THAIBTEB. TSIS TAS LI NTAWD, PEB IB TUG DABLAUG YUAV KIAG XIBHWB VAMTXOOV TUS NTXHAIS THIAB.NIM NO TUS DABLAUG NO KUJ YOG XIBHWB THIAB TIAG.YEEJ YOG LI KOJ HAIS.XIBHWB VAMTXOOV YEEJ TXAWJ HAIS LUS NTUAS TIB NEEG THIAB TSHAJ NTUJ LUS TAU ZOO HEEV LI.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg. Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag. Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm. Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua. Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.

hmoobUSA aJ!

kuv los kuj nco/ khuv xim nws kawg li tsis pom qab hais lo twg li. thaum 1997- 1999 ntawd, nkawd ob niamtxiv tau tuaj qhia peb cov ntseeg 2 zaug nyob

rau hauv peb church Michigan no, ces kuv tsuas tau nkawd cov kasxev/ movies los saib ua puav pheej lawm xwb.. yog saib/ mloog thaumtwg ces kuv yeej xav

tias nws tsis tuag li. vim nws lub ntsej muag luag ntxhi / lolus qabzib heev.. yog leejtwg cim /nco tau nws cov lus los ua neej, tus ntawd ua neej kaj siab lug xwb

tiag.. tomqab nws tas simneej, kuv hnov li koj hais kod, kuv hais rau ib tug xibhwb hmoob xyooj hais tias nej cov xibhwb twb mus mus thaibteb/ nplogteb kom

nej ho mus sojntsuam saib puas muaj tseeb, / nploj liab los pheej ua phem rau cov ntseeg tid li thiab. nej kuj pab hais kom tsis txhob ua li ntawd los pob.. tus

xibhwb ntawd tseem cem hais tias tsis yog yus haujlwm es sij mus thab tej ntawd ua dabtsi. kuv hais tias yog li ntawd nej kuj tsis txhob mus xa xa xa hmoo

rau lawv cov tid kom lawv txhob raug teebmeem lospob. nws hais tias tej ntawd nws tsis k k k no, kuv hais nws tias yog li no nej mus nrhiav kev kub ntxhov

rau lawv ris xwb puas yog? yog li no nej cov xibhwb tsis najncees lawm, thaum qab no s/d yuav noj, thaum qaub no s/d ho yuav nti no mas tsis yog lawm.

zaum no peb paub hais tias nej cov xibhwb tsis sib pab/ sib koom tes lawm lauj. txij li ntawd los ces tus xibhwb ntawd tsis kam tuaj hauv no li lawm... qhov no

tsis yog kuv hais phem rau koj nawb. kuv qhia koj hais tias zoo cov xibhwb tsis sib koom tes sib pab, muaj neeg taug nws qab no xwb ov nawb..

koj txhob xav yuam kev rau kuv nawb. kuv qhia koj li ntawd xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TUSZOOPHOOJYWG & FATHERNATURE,

Yog mas peb txhua tus puavleej nco thiab yuav nco nws cov lus zoo nrog rau tus neeg zoo mus tag ib sim os.

FatherNature aw!!! Kuv pab koj tusiab txog tus Xibhwb koj hais uas nws tias tsis kkk no thiab tiag. Ab!!! peb cov Hmoob ua cas pheej coj txawv ua luaj tsuav tsis yog yus tus ntawm xubntiag kiag ces yeej tsis pab mobsiab li, xyov lau tusiab dhau lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg. Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag. Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm. Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua. Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.

kuv hnov tias xibhwb vamtxoov mas tsis yog txawj qhias neeg uas neej xwb hos nws tseem txawj nrog lawv cov pojniam uas neej thiab nos tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv hnov tias xibhwb vamtxoov mas tsis yog txawj qhias neeg uas neej xwb hos nws tseem txawj nrog lawv cov pojniam uas neej thiab nos tiag.

Nraugkabtsib,

Puas muaj tiag mas los? Xijpeem mas nws twb dhau lawm ces tsis txhob tham lawm os txawm tham los nws tsis sawv los thov txim lawm os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv hnov tias xibhwb vamtxoov mas tsis yog txawj qhias neeg uas neej xwb hos nws tseem txawj nrog lawv cov pojniam uas neej thiab nos tiag.

Bawg Nraugkabtsib:

kuv zoo siab uas tau hnov koj cov xovxwm no. Txiv Tswv Ntuj tso yawg los ua haujlwm ncajncees qhia neeg Hmoob es. YOG yawg los tes qaij taw ntxee li koj hais tiag, thov muab povthawj los kuv tuajyeem los kho tsis pub puas mus txog rau pem ntuj.

Kuv txiv Tswv Ntuj twb yeej ntshai lino es nws thiaj tso kuv los xyuas tej haujlwm no ntag. txhob poob siab thiab txhob ua siab deb, hais kiag tuaj rau kuv ces qaub iab los ua tiag noj hos nyhav los ua tiag ris ntag nawj.

Koj paub npaum li cas los yim zoo baum li ntawd xwb. Tej kev phem no txog txij noobneeg yuav tsis tau lawm ces Tswv Ntuj yeej yuav tsis tau ib yam thiab ov. Thiab tseem yuav coj kev phem qias mus ntxiv dab teeb thiab? Tsis tau li lau, hauv twb ntau txaus lawm tseem pheej xa neeg phem qujqees ntxiv thiab es yuav ua cas no? Kawg dabteb puv ses, dab xa cov dab tuag rov los nrog neej nyob no yuav ua cas no ma?????

Koj yijmeem lis cov haujlwm no es wb muab kho kom tas nawj! Kuv tos koj xwb ov!

nyob zoo koj os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg Nraugkabtsib:

kuv zoo siab uas tau hnov koj cov xovxwm no. Txiv Tswv Ntuj tso yawg los ua haujlwm ncajncees qhia neeg Hmoob es. YOG yawg los tes qaij taw ntxee li koj hais tiag, thov muab povthawj los kuv tuajyeem los kho tsis pub puas mus txog rau pem ntuj.

Kuv txiv Tswv Ntuj twb yeej ntshai lino es nws thiaj tso kuv los xyuas tej haujlwm no ntag. txhob poob siab thiab txhob ua siab deb, hais kiag tuaj rau kuv ces qaub iab los ua tiag noj hos nyhav los ua tiag ris ntag nawj.

Koj paub npaum li cas los yim zoo baum li ntawd xwb. Tej kev phem no txog txij noobneeg yuav tsis tau lawm ces Tswv Ntuj yeej yuav tsis tau ib yam thiab ov. Thiab tseem yuav coj kev phem qias mus ntxiv dab teeb thiab? Tsis tau li lau, hauv twb ntau txaus lawm tseem pheej xa neeg phem qujqees ntxiv thiab es yuav ua cas no? Kawg dabteb puv ses, dab xa cov dab tuag rov los nrog neej nyob no yuav ua cas no ma?????

Koj yijmeem lis cov haujlwm no es wb muab kho kom tas nawj! Kuv tos koj xwb ov!

nyob zoo koj os.

ntujtub.

tsam no xib hwb twb tuag lawm es neb tseem yuav kho tau li cas ntxiv lawm naj?

twb ntev npaum no ces luag ham tsis mus txog pem tswv ntuj lawm yog muaj tiag es luag tau ua tes qaij taw ntxee li hais no ces tswv ntuj ham tsis muab nws pov hauv ntuj tawg lawm las as.hos yog tsis muaj ces luag ham tsis mus nrog tswv ntuj nyob kaj siab lug tsis txawj laus tuag saum ntuj ceeb tsheej lub teb chaws pua nyiaj dawb paug hos xov kub daj rhuv ci ntsa iab lawm las as.ntshe nej niaj hnub sau nyiaj hauv ntiaj teb no xa mus rau vaj tswv ntshe vaj tswv ham tsis muab rau luag coj mus ntiav neeg ua vaj ua tsev tos nej lawm las as.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntujtub.

tsam no xib hwb twb tuag lawm es neb tseem yuav kho tau li cas ntxiv lawm naj?

twb ntev npaum no ces luag ham tsis mus txog pem tswv ntuj lawm yog muaj tiag es luag tau ua tes qaij taw ntxee li hais no ces tswv ntuj ham tsis muab nws pov hauv ntuj tawg lawm las as.hos yog tsis muaj ces luag ham tsis mus nrog tswv ntuj nyob kaj siab lug tsis txawj laus tuag saum ntuj ceeb tsheej lub teb chaws pua nyiaj dawb paug hos xov kub daj rhuv ci ntsa iab lawm las as.ntshe nej niaj hnub sau nyiaj hauv ntiaj teb no xa mus rau vaj tswv ntshe vaj tswv ham tsis muab rau luag coj mus ntiav neeg ua vaj ua tsev tos nej lawm las as.

Bawg thabhamliab:

uatsaug koj ib lawg taw uas kuv tsim deev xeev hlo los. yog li koj hais las mas, ntshe yuav tau kav liam yeej ntev lawm tiag. JIAB LUS mas, neeg tus ua li cas, hais li cas los muaj. tiamsis, xav kom thaum hais tiag lawm yuav tau hais qhov tseeb xwb. hos 3 neeg hmoob mas pheej muab tej cuav ua tseeb, muab tseeb ua cuav ces ua mus ua los, hais mus hais los ua rau 3 kwvtij neejtsa hmoob tu siab thiab chim siab tawg ua pab ua pawg ua sab ua sua puv ntiaj teb zoo li no tiag.

kuv yeej xav nug qhov tseeb tseeb ntag ov! yog muaj tseeb thiab muaj cov tsis zoo siab tiag ces, xav kom peb muab sib kho kom zoo huv si mus. hos yog lawv hais, tus ub tus no hais xwb no ces xav thov kom 3 hmoob tso tseg tej kev taug nyeg liamtxwv no.

xav thov kom peb hmoob paub zoo txog NEEJ thiab DAB, LUB NTUJ thiab DAIM AV no xwb.

Ua neej no ces, ntshe xav txoj zoo los yuav tau txoj phem laud bawg aw. yuav ua ib tug neeg hmoob zoo thiab ncajncees yeej nyuaj kawg. tejthaum tsis paub yuav ua cas li lawm thiab!

wb mam sibjib dua, uatsaug ntau ntau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg thabhamliab:

uatsaug koj ib lawg taw uas kuv tsim deev xeev hlo los. yog li koj hais las mas, ntshe yuav tau kav liam yeej ntev lawm tiag. JIAB LUS mas, neeg tus ua li cas, hais li cas los muaj. tiamsis, xav kom thaum hais tiag lawm yuav tau hais qhov tseeb xwb. hos 3 neeg hmoob mas pheej muab tej cuav ua tseeb, muab tseeb ua cuav ces ua mus ua los, hais mus hais los ua rau 3 kwvtij neejtsa hmoob tu siab thiab chim siab tawg ua pab ua pawg ua sab ua sua puv ntiaj teb zoo li no tiag.

kuv yeej xav nug qhov tseeb tseeb ntag ov! yog muaj tseeb thiab muaj cov tsis zoo siab tiag ces, xav kom peb muab sib kho kom zoo huv si mus. hos yog lawv hais, tus ub tus no hais xwb no ces xav thov kom 3 hmoob tso tseg tej kev taug nyeg liamtxwv no.

xav thov kom peb hmoob paub zoo txog NEEJ thiab DAB, LUB NTUJ thiab DAIM AV no xwb.

Ua neej no ces, ntshe xav txoj zoo los yuav tau txoj phem laud bawg aw. yuav ua ib tug neeg hmoob zoo thiab ncajncees yeej nyuaj kawg. tejthaum tsis paub yuav ua cas li lawm thiab!

wb mam sibjib dua, uatsaug ntau ntau.

NEJ TSIS PAUB QHOV TSEEB, TWB YOG NAG HMO TSWV NTUJ LOS QHIA RAU KUV HAIS TIAS NWS HAIS LUS QHIA RAU NEEJ NTIAJ TEB ZOO DHAU LAWM CIA LAWV COJ NWS MUS QHIA RAU NTXWG NYOOG TEB ES KOM COV NEEG UAS UA PHEM RAU SAUM YAJ NO TUAG MUS THIAJ TAU MUS KAWM KEV UA NEEG NTAWM NWS NYOB RAU NTXWG NYOOG TEB. KOM LWM TIAM THIAJ TSIS UA PHEM NTXIM LAWM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NEJ TSIS PAUB QHOV TSEEB, TWB YOG NAG HMO TSWV NTUJ LOS QHIA RAU KUV HAIS TIAS NWS HAIS LUS QHIA RAU NEEJ NTIAJ TEB ZOO DHAU LAWM CIA LAWV COJ NWS MUS QHIA RAU NTXWG NYOOG TEB ES KOM COV NEEG UAS UA PHEM RAU SAUM YAJ NO TUAG MUS THIAJ TAU MUS KAWM KEV UA NEEG NTAWM NWS NYOB RAU NTXWG NYOOG TEB. KOM LWM TIAM THIAJ TSIS UA PHEM NTXIM LAWM.

Haub yauj yog tias xib hwb vam txoov lis tseem mag mus nyob puag pem ntxwg nyoog lawm thiab ces tas li lawm os.peb ces tso tseg tsis txhob lawb dab ntxiv lawm.vim cov lawb dab twb xav mus ntuj ceeb tsheej xwb los hos,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg. Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag. Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm. Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua. Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.

HmoobUSA,

Kuv hnov ho txawv li koj hnov. Kuv hnov tias nws xav mus pab cov txom nyem nyob teb chaws nplog tiam sis LPDR tsis muab kev yooj yim rau nws ces nws kiam tias lawv lom nws kom cov xib hwb tom qab no los mob siab txog lawv tej dej num kom ua tau muaj ceem tshaj qub ntxiv no xwb. Kuv xav tias nws log kuj yog ib tus neeg txhawj txog Hmoob lub neej kawg nws thiaj ua li ntawd. Tiam sis nws yeej ua tau nws tej luag dej num tau zoo kawg nkaus li lawm. Peb tsis txhob hais ntau yam ua rau nws tus mus muaj kev txhov siab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TUSZOOPHOOJYWG & FATHERNATURE,

Yog mas peb txhua tus puavleej nco thiab yuav nco nws cov lus zoo nrog rau tus neeg zoo mus tag ib sim os.

FatherNature aw!!! Kuv pab koj tusiab txog tus Xibhwb koj hais uas nws tias tsis kkk no thiab tiag. Ab!!! peb cov Hmoob ua cas pheej coj txawv ua luaj tsuav tsis yog yus tus ntawm xubntiag kiag ces yeej tsis pab mobsiab li, xyov lau tusiab dhau lawm os.

Nraugkabtsib, yus yog ib tug txivneej yawg tsis txhob lam tau lam hais lus. Ib tsoom phoojywg txhua tus, yog paub qhov tseem mam li hais luag. Kuv yog nws tsev neeg, tej uas nej lam tau lam hais koj tsis muaj tseeb. Tus tibneeg zoo, cia nws zoo nws thiab cia sawvdaws nco nws lub txiaj lub ntsim. Ua neej nyob, txoj kev tuag yeej tsis xaiv leejtwg ntsegmuag. Txawm koj yuav laus thiab hluas los, txoj kev tuag peb yeej hla tsis dhau. Nyias muaj nyias lub caij yus los ua neej ces nyias yuav muaj nyias lub caij rov qab.

Peb ua neej tsuas pom hnub no xwb yeej tsis paub tag kis. Qhov uas nws tag simneej yog txog nws lub caij lub nyoog lawm xwb. Tsis muaj li tej uas nej tau hais.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nraugkabtsib, yus yog ib tug txivneej yawg tsis txhob lam tau lam hais lus. Ib tsoom phoojywg txhua tus, yog paub qhov tseem mam li hais luag. Kuv yog nws tsev neeg, tej uas nej lam tau lam hais koj tsis muaj tseeb. Tus tibneeg zoo, cia nws zoo nws thiab cia sawvdaws nco nws lub txiaj lub ntsim. Ua neej nyob, txoj kev tuag yeej tsis xaiv leejtwg ntsegmuag. Txawm koj yuav laus thiab hluas los, txoj kev tuag peb yeej hla tsis dhau. Nyias muaj nyias lub caij yus los ua neej ces nyias yuav muaj nyias lub caij rov qab.

Peb ua neej tsuas pom hnub no xwb yeej tsis paub tag kis. Qhov uas nws tag simneej yog txog nws lub caij lub nyoog lawm xwb. Tsis muaj li tej uas nej tau hais.

Tus tuag twb lwj tag lawm, leej twg tseem ho yuav mus tsa tau tus tuag sawv los nrog nej hais los yog sib cav tias tau ua muaj tseeb los tsis tau ua? Yog yuav hais luag ces thov hais thaum luag tseem muaj sia nyob thiaj li yog neeg . Yog hais tom luag pob tw los yog hais tom qab luag tuag lawm xwb ces tsis yog neeg los yog me nyuam yaus xwb. Yog yus lam hais tej lus zoo li no rau ib tug uas twb tuag lawm ces yuav ua rau lwm leej lwm tus ntxub yus dawb dawb xwb, yuav tsis muaj leej twg qhuas yus nawb. hais li no tsis yog kuv ho yuav pab Xib hwb Vam txoov? Kuv tsis txheeb tsis ze nws ib ceg qab ceg tes li , tab sis kuv xav qhia rau sawvdaws tias hais rau tus tuag lawm ces tsis muaj nuj nqi, zoo nkaus li koj hais rau ib lub pob zeb los yog pob ntoos xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus tuag twb lwj tag lawm, leej twg tseem ho yuav mus tsa tau tus tuag sawv los nrog nej hais los yog sib cav tias tau ua muaj tseeb los tsis tau ua? Yog yuav hais luag ces thov hais thaum luag tseem muaj sia nyob thiaj li yog neeg . Yog hais tom luag pob tw los yog hais tom qab luag tuag lawm xwb ces tsis yog neeg los yog me nyuam yaus xwb. Yog yus lam hais tej lus zoo li no rau ib tug uas twb tuag lawm ces yuav ua rau lwm leej lwm tus ntxub yus dawb dawb xwb, yuav tsis muaj leej twg qhuas yus nawb. hais li no tsis yog kuv ho yuav pab Xib hwb Vam txoov? Kuv tsis txheeb tsis ze nws ib ceg qab ceg tes li , tab sis kuv xav qhia rau sawvdaws tias hais rau tus tuag lawm ces tsis muaj nuj nqi, zoo nkaus li koj hais rau ib lub pob zeb los yog pob ntoos xwb.

tsis yog li sawv daws xav lawm twb yog yim nws thov vaj tswv los ntev lawm vajtswv pheej tsis txawj coj nws mus nyob vajtswv lub ntuj ceeb tsheej li nws rawm mus nyob heev li lawm nws thiaj cia li mus nws tus kheej lawm xwb tsis yog leej twg lom nws li

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsis yog li sawv daws xav lawm twb yog yim nws thov vaj tswv los ntev lawm vajtswv pheej tsis txawj coj nws mus nyob vajtswv lub ntuj ceeb tsheej li nws rawm mus nyob heev li lawm nws thiaj cia li mus nws tus kheej lawm xwb tsis yog leej twg lom nws li

hahaha cas koj yuav mus hais tau raug siab raug ntsws ua luaj li niaj hnub pe hawm vaj tswv txhua hnub sunday tsim nyog yuav tsis txawj tuag vim vaj tswv twb muab txoj sia ntev dhawv mus ib txhis rau lawm yes xus twb los tuag tam txoj kev txhaum lawm thaum kawg los sis ua ib pawg av lawm thiab xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawvdaws,

Kuv xav paub haistias Xh. Vam Txoov ua txhaum nej qhovtwg es nws twb tuag nws los ntev lawm los nej tseem muab nws lub npe cov los hais ua dog ua dig thiab? Thov kom sawvdaws muaj kev sibhwm thiab. Yus ho zoo npaum li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Haub yauj yog tias xib hwb vam txoov lis tseem mag mus nyob puag pem ntxwg nyoog lawm thiab ces tas li lawm os.peb ces tso tseg tsis txhob lawb dab ntxiv lawm.vim cov lawb dab twb xav mus ntuj ceeb tsheej xwb los hos,

thaub laus koj hais li ntawd no ua li ntxwg nyoog (ntxws nyoo) thiab vaj tswv nkawd leej twg zoo dua? cas koj xav mus rau saum ceeb tsheej tshaj li mus rau hauv dab teb? ua li ntawm(Ntxws Nyoos) thiab Vaj Tswv nkawd cov lus ua Vaj Tswv txwv tsis pub kom As Das thiab Es Vas nkawd tsis txhob noj tsob txiv toj taug ntawd tsam nkawd poob rau txoj kev txhaum hos (Ntxws Nyoos) ho kom As Das thiab Es Vas nkawd koj es nkawm qhov muag thiaj yuav pom kev no ces thaum nkawd noj lub txiv toj taug ntawd tas ces nkawd txawj txaj muag nkawd cia li muab tej nploog tsawb coj los npua ces Vaj Tswv thiaj cem nkawm hais tias nkawd tsis tsim txiaj no ua li dab Ntxwg Nyoog yog tus zoo los Vaj Tswv yog tus zoo? :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thaub laus koj hais li ntawd no ua li ntxwg nyoog (ntxws nyoo) thiab vaj tswv nkawd leej twg zoo dua? cas koj xav mus rau saum ceeb tsheej tshaj li mus rau hauv dab teb? ua li ntawm(Ntxws Nyoos) thiab Vaj Tswv nkawd cov lus ua Vaj Tswv txwv tsis pub kom As Das thiab Es Vas nkawd tsis txhob noj tsob txiv toj taug ntawd tsam nkawd poob rau txoj kev txhaum hos (Ntxws Nyoos) ho kom As Das thiab Es Vas nkawd koj es nkawm qhov muag thiaj yuav pom kev no ces thaum nkawd noj lub txiv toj taug ntawd tas ces nkawd txawj txaj muag nkawd cia li muab tej nploog tsawb coj los npua ces Vaj Tswv thiaj cem nkawm hais tias nkawd tsis tsim txiaj no ua li dab Ntxwg Nyoog yog tus zoo los Vaj Tswv yog tus zoo? :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:

txuj ci yaj.

yog li koj hais ces yog nkawd mloog vaj tswv hais ces neeg yeej tsis txawj hais lus tsis txawj txaj muag nyob tsis muaj vag tsis muaj tse li tej tsiaj xwb.

yog vim nkawd ua li ntxwg nyoog hais lawm neeg thiaj txawj txaj muag thiaj li txawj hnav ris tsho thiaj muaj kev txawj kev ntse los txog niaj hnub no puas yog.

yog li ces tej tsiaj txhu mloog li vaj tswv hais lawm ces tej tsiaj txhu thiaj tsis txawj hais lus tsis txawj hnav ris tsho thiab thiaj tsis txawj ntse ntag laus.yog tias tej tsiaj tseem txawj ntse thiab mas ntshe yuav nrog tib neeg sib txeeb teb chaws nyob mas tseem yuav sib tua loj dua nov nawb yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg thabhamliab:

uatsaug koj ib lawg taw uas kuv tsim deev xeev hlo los. yog li koj hais las mas, ntshe yuav tau kav liam yeej ntev lawm tiag. JIAB LUS mas, neeg tus ua li cas, hais li cas los muaj. tiamsis, xav kom thaum hais tiag lawm yuav tau hais qhov tseeb xwb. hos 3 neeg hmoob mas pheej muab tej cuav ua tseeb, muab tseeb ua cuav ces ua mus ua los, hais mus hais los ua rau 3 kwvtij neejtsa hmoob tu siab thiab chim siab tawg ua pab ua pawg ua sab ua sua puv ntiaj teb zoo li no tiag.

kuv yeej xav nug qhov tseeb tseeb ntag ov! yog muaj tseeb thiab muaj cov tsis zoo siab tiag ces, xav kom peb muab sib kho kom zoo huv si mus. hos yog lawv hais, tus ub tus no hais xwb no ces xav thov kom 3 hmoob tso tseg tej kev taug nyeg liamtxwv no.

xav thov kom peb hmoob paub zoo txog NEEJ thiab DAB, LUB NTUJ thiab DAIM AV no xwb.

Ua neej no ces, ntshe xav txoj zoo los yuav tau txoj phem laud bawg aw. yuav ua ib tug neeg hmoob zoo thiab ncajncees yeej nyuaj kawg. tejthaum tsis paub yuav ua cas li lawm thiab!

wb mam sibjib dua, uatsaug ntau ntau.

nej yuav taus piav raus kuv mloog seb qhov pem Euclaire Wisconsin ua li cas mas lod. nej cov paub zoo zoo ces kuj piav raus peb mloog xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawvdaws,

Kuv xav paub haistias Xh. Vam Txoov ua txhaum nej qhovtwg es nws twb tuag nws los ntev lawm los nej tseem muab nws lub npe cov los hais ua dog ua dig thiab? Thov kom sawvdaws muaj kev sibhwm thiab. Yus ho zoo npaum li cas?

khej1.

koj yog 1 tug ntseeg vaj tswv ua cas koj haj tseem tias xh vam txoov lis tuag no naj?

cov tuag mas yog cov ntseeg hmoob kev cai thiaj txawj tuag xwb los sad.

cov ntseeg vaj tswv li xh vam txoov lis lawm yes xus twb los tuag theej nws lub txhoj txhiv nws lub txim lawm nev.tsis muaj yuav tuag nav yog nws mus nrog vaj tswv nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm xwb nav.

tsis nco qab lawm ntshe yog nws ua txhaum vaj tswv lawm es nws thiaj tuag lawm pob yom.vim vaj tswv yeej tias cov ua txhaum vaj tswv ces vaj tswv yuav muab pov hauv ntuj tawg no nev yom.cov tuag ces tej zaum yog vaj tswv muab pov hauv ntuj tawg es thiaj tuag tiag lauj yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg sawvdaws,

Kuv xav paub haistias Xh. Vam Txoov ua txhaum nej qhovtwg es nws twb tuag nws los ntev lawm los nej tseem muab nws lub npe cov los hais ua dog ua dig thiab? Thov kom sawvdaws muaj kev sibhwm thiab. Yus ho zoo npaum li cas?

khej1

XF vam txoov mas tau ua txhaum loj heev laiv vim rau qhov nws tau ua txhaum rau lub ntuj lub teb txhua yam lawm yog li ntawv ntxwg nyoog thiaj coj nws mus hais plaub lawm xwb cov neeg uas tsis paub hwm yus niam yus txiv uas yog tus yug yus los li ntawv tsim nyog mus ntuj txhiag teb tsaus lawm nws niam nws txiv khwv khwvv tu nws hlob los cas tseem tsis hwm niam hwm txiv ho tseem mus hwmm tus dab yes xus thiab qhov no yog txhaum rau lub ntuj lub teb daim av lawm ntag pab nws niam nws txiv tu siab uas muaj ib tug tub zoo li ntawv. Khej1 yog koj zoo li ntawv thiab ces pabb koj niam koj txiv tu siab thiab nawb tsis ntev ces txog koj turn lawm ntag nwab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

khej1

XF vam txoov mas tau ua txhaum loj heev laiv vim rau qhov nws tau ua txhaum rau lub ntuj lub teb txhua yam lawm yog li ntawv ntxwg nyoog thiaj coj nws mus hais plaub lawm xwb cov neeg uas tsis paub hwm yus niam yus txiv uas yog tus yug yus los li ntawv tsim nyog mus ntuj txhiag teb tsaus lawm nws niam nws txiv khwv khwvv tu nws hlob los cas tseem tsis hwm niam hwm txiv ho tseem mus hwmm tus dab yes xus thiab qhov no yog txhaum rau lub ntuj lub teb daim av lawm ntag pab nws niam nws txiv tu siab uas muaj ib tug tub zoo li ntawv. Khej1 yog koj zoo li ntawv thiab ces pabb koj niam koj txiv tu siab thiab nawb tsis ntev ces txog koj turn lawm ntag nwab.

xh vam txoov lis mas tsis yog ntxwg nyoog coj mus hais plaub li koj hais nawb yog dab vaj tswv coj mus rau txim lawm xwb ov.vim nws twb yog 1 tug xib hwb loj lawm nws twb niaj hnub tshaj dab vaj tswv txoj moo zoo rau sawv daws thoob ntiaj teb lawm nws haj tseem rov mus ua nyuj dab rau nws niam nws txiv nws tej niam hlob txiv hlob niam ntxawm txiv ntxawm uas tseem ntseeg dab poj yawm lawm thiab.nws twb ntseeg dab vaj tswv mas tsim nyog nws yuav tsum ua nyuj dab rau dab vaj tswv lawm xwb nav.txhais tau tias nws rov mus ua dab poj yawm qhev dua ces dab vaj tswv thiaj npau taws thiaj li los cab nws mus rau txim lawm xwb nawb.tej zaum mas tseem yuav muab nws pov hauv ntuj tawg lawm thiab nav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

xh vam txoov lis mas tsis yog ntxwg nyoog coj mus hais plaub li koj hais nawb yog dab vaj tswv coj mus rau txim lawm xwb ov.vim nws twb yog 1 tug xib hwb loj lawm nws twb niaj hnub tshaj dab vaj tswv txoj moo zoo rau sawv daws thoob ntiaj teb lawm nws haj tseem rov mus ua nyuj dab rau nws niam nws txiv nws tej niam hlob txiv hlob niam ntxawm txiv ntxawm uas tseem ntseeg dab poj yawm lawm thiab.nws twb ntseeg dab vaj tswv mas tsim nyog nws yuav tsum ua nyuj dab rau dab vaj tswv lawm xwb nav.txhais tau tias nws rov mus ua dab poj yawm qhev dua ces dab vaj tswv thiaj npau taws thiaj li los cab nws mus rau txim lawm xwb nawb.tej zaum mas tseem yuav muab nws pov hauv ntuj tawg lawm thiab nav.

thaum pov rau ntuj tawg lawm ces ntxwg nyoog yuav yog tus rau txim ib tom ntxiv thiab ntag lau vim rau qhov nws kuj tau cem ntxwg nyoog lawm thiab laiv puas yog li ntawv ma thabhamliab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

xh vam txoov lis mas tsis yog ntxwg nyoog coj mus hais plaub li koj hais nawb yog dab vaj tswv coj mus rau txim lawm xwb ov.vim nws twb yog 1 tug xib hwb loj lawm nws twb niaj hnub tshaj dab vaj tswv txoj moo zoo rau sawv daws thoob ntiaj teb lawm nws haj tseem rov mus ua nyuj dab rau nws niam nws txiv nws tej niam hlob txiv hlob niam ntxawm txiv ntxawm uas tseem ntseeg dab poj yawm lawm thiab.nws twb ntseeg dab vaj tswv mas tsim nyog nws yuav tsum ua nyuj dab rau dab vaj tswv lawm xwb nav.txhais tau tias nws rov mus ua dab poj yawm qhev dua ces dab vaj tswv thiaj npau taws thiaj li los cab nws mus rau txim lawm xwb nawb.tej zaum mas tseem yuav muab nws pov hauv ntuj tawg lawm thiab nav.

THABHAMLIAB,

KUV NIM KHWV KHWV BBZ LI TWB TSIS NCO QAB HNOV TIAS NWS TAU TAS SIM NEEJ NO, YOG TUAJ POM NTAWM NO MAM PAUB XWB. ES QHOV KOJ HAIS NWS ROV MUS UA NYUJ DAB NO PUAS MUAJ TSEEB MA, TXAWM MUAJ TSEEB LOS KUV XAV TSIS TXHAUM LEEJ TWG LI OS, VIM LUAG HAIS TIAS KOJ HWM NIAM HWM TXIV CES IBYAM LI KOJ HWM LUB NTUJ-TSWVNTUJ NO NE. YEEJ YOG NWS TXOG NWS CAIJ MUS LAWM XWB OS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0