Jump to content

Change

Dab? Tsov? Phim nyub vais?


 • Please log in to reply
201 replies to this topic

#121
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostTALE-TELLER, on 11 December 2008 - 03:14 AM, said:

Kuv ho tham kuv zaj tuaj phim koj zaj saib nej sawv daws ho xav li cas. Nyob rau lub sij hawm xyoo 1930-40 ntawd, muaj ib tug txiv neej Hmoob tuag nram lub zos Tiaj Npleg. Tus txiv neej Hmoob no ze rau tus kwv tij Hmoob uas nyob rau lub zos KabKheej. Tus Txiv Neej Hmoob uas nyob lub zos Kbakheej no twb tau mus nrog lawv txws tuag puas nram lub zos Tiaj Npleg tag, ces nws mam li los ua nws ib daim teb yeeb uas nyob ze rau lub Roob Tsuas Pham Leesxuas no. Tus tuag nram zos Tiaj Npleg twb muab faus tau 15 lawm. Tus txiv neej uas nyob lub zos Kabkheej no mam li mus ua teb yeeb ib leeg tom teb. Nws kuj coj ib rab phom Hmoob ntev 6 dos thiab nws kuv coj ib tug txiv d.e.v raws kauj nrog nws mus nyob tom teb yeeb. Nws mus ua ua teb twb tseem tsis tau tas, ces muaj ib hnub pos pos huab tsaus nti tim tej taw tsuas thiab hav zoov. Lub caij ntawd tam li5-6 pm. Nws tseem nthua nthua teb yeeb. Nws txawm hnov ib lub suab kauv quaj "Peg!" "Peg" "peg" no ces, nws txawm zoo siab twjywm tias yog kauv quaj. Nws maj ceev nrooj los tom tsev teb yeeb, thiab los muab tshuaj phom sub nkig nkuav. Nws txawm ntim kiag tau 2 nkawg lajkauv rau hauv nws rab phom nrog rau 1/2 lag tshuaj phom. Nws nkag nav mus nyas tus kauv uas quaj quaj "peg, peg, peg no". Thaum nws mus txog tom lub suab quaj quaj, lub suab kauv quaj ntawd quaj tom ub tuaj lawm, tsis yog qhov nws xub hnov. Nws nyas ceev ceev mus txog tom ub. Tus tsiaj quaj li kauv no, quaj quaj tom ib cov hmab ntau ntau tuaj. Nws xav zoj tias zaum no tau tua kauv laud. Nws maj mam, maj mam nyas mus txog tom tauv hmab. Nws saib pes tsawg los tsis pom li ne, tab sis tus kauv no pheej quaj "peg peg hauv tauv hmab tuaj xwb. Thaum ntawd twb yuav luag tsaus ntuj. Kab tua nas tab tom quaj zom zaws. Saum tsob qaum hmab, muaj ib tsob tsawb, tab tom txhawv ib lub txiv tsawb liab dai ncuv saud. Nws txawm nkag mus ze ze tauv hmab, deb li ntawm 3-4 feet deb ntawd lawm xwb. Nws ua tib zoo nyas thiab tsom phom rau hauv tauv hmab. Nws muab saib mus saib los nas has, ua cas twb tsis yog kauv. Yog niag TUAG UAS LAWV MUS THA THIAB MUAB FAUS NRAM lub zos TiajNpleg. Niag tuag no, lub ntsej muag xiav xiab, nws pw xya nqav, sia siv liab thiab ntsuab, hos hnav ib lub tsho tshaj sab, rau ib nkawm khau noog, nws lub taubhau kauv ib kag ntaub dub, ho qhov ncauj ntseem muaj daim ntaub liab li qub. Tus tuag no tab saib ntsoov lub txiv tsawb liab thiab tab quaj "peg, peg, peg." Thaum tus txiv neej Hmoob no zeem tseeb tseeb tias tus no tsis yog kauv. Nws yog niag tuag nram zos Tiaj Npleg, ces nws ib ce tuag tas nrho tsis muaj zog li lawm. Nws ua tiag ua tiag nkag nkag rov los txog tom tsev teb no ces, ntuj twb pib tsaus lawm. Nraum zoov tsuas pom kev dawb lias lawm xwb. Nws xav zoj tias, kawv qhov rooj khov kho tso, ua siab pw. Ho xav zoj txog tias, ab! ntshai dhau hwv lawm. Ntshe tsis tau luag pw li. Ces, nws cia li coj nws tus a.u.b thiab nkawv ces cuag kauv tu hluas khiav los tsev hmo ntawd. Nws los txog peb zos KabKheem, tej neeg twb noj hmob tiav, twb yuav mus pw. Nws mam maub pig poog los txog, nws thiaj los quaj ib pluag muaj muaj ceem rau nws tsev neeg. Thiab tom qab no nws mob ib tawg nyhav kawg, uas yauv luag tuag thiab.

Hais txog Kabkheem, tiaj bleg thiab Pham lees xuas, kuv kotaw tsuj dua los lawm tiag. Txoj kev Hmoob tuaj Phamkhao rau Mooscab ces tuaj hla Kabkheem, lha qab phamleesxuas, nce rau roob khawb nyiaj ces nqis rau nram Mooscab.

Thaum kuv nyob Phamkhao, kuv tau nrog kuv cov tijlaug tuaj yos tua nas tua noog rau Phamleesxuas. Peb tuaj pw hauv Pajceeb Muas ib thaj teb yeeb uas muaj ib tug Blog tuaj gaum ua tus Hmoob ntawd qhev ua teb yeeb. Nhw ntawd, cov tijlaug tua pom ntau. Ib tsam peb pw, nhov ib tug phim nyub vais quaj nrov^ puag saum roob siab tuaj.

Tomqab no, kuv pheej xav tias vim licas tub Blog ntawd yuav tuaj gaum puag pem Hmoob ua twjcuab li. Tejzaum nws yog tubsab lossis tua neeg es nws khiav gaum xwb.
:blink:

Edited by Vahuamsibluag, 11 April 2010 - 04:44 PM.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#122
Guest_Bushboy_*

Guest_Bushboy_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 11 April 2010 - 04:42 PM, said:

Hais txog Kabkheem, tiaj bleg thiab Pham lees xuas, kuv kotaw tsuj dua los lawm tiag. Txoj kev Hmoob tuaj Phamkhao rau Mooscab ces tuaj hla Kabkheem, lha qab phamleesxuas, nce rau roob khawb nyiaj ces nqis rau nram Mooscab.

Thaum kuv nyob Phamkhao, kuv tau nrog kuv cov tijlaug tuaj yos tua nas tua noog rau Phamleesxuas. Peb tuaj pw hauv Pajceeb Muas ib thaj teb yeeb uas muaj ib tug Blog tuaj gaum ua tus Hmoob ntawd qhev ua teb yeeb. Nhw ntawd, cov tijlaug tua pom ntau. Ib tsam peb pw, nhov ib tug phim nyub vais quaj nrov^ puag saum roob siab tuaj.

Tomqab no, kuv pheej xav tias vim licas tub Blog ntawd yuav tuaj gaum puag pem Hmoob ua twjcuab li. Tejzaum nws yog tubsab lossis tua neeg es nws khiav gaum xwb.
:blink:
Vajhuamsibluag, tus Nplog koj hais ntawd nws lub npe hu ua Khas Laj no. Nws lub hom phiaj kuv tsis paub hais tias xyov yog dab tsi, tiam sis kuv hnov hais tias nws mas nyiam muab Hmoob tej ntxhais me me tshoob kawg no. Vim nws pheej ua li ntawd rau Hmoob tej ntxhais thiab tej pojniam, lawv thiaj ntiav neeg muab nyas tua povtseg lawm.

#123
Guest_Bushboy_*

Guest_Bushboy_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTuavMaumTheeb, on 28 November 2008 - 12:19 AM, said:

Nyob li 3 tiam neeg los lawm, peb muaj ib tug yawg nyob rau Moos Pham Teb (qaum Moos Cab) ntawd nws tau vwm vwm thiab muaj ib hnub nws cia li pawv lawm. Nyob nyob tev loos lawm mam muaj neeg tso xov puag sab Moos Mauj puag tod tuaj tias nws mus txog tod lawm es kom cov kwv tij mus tos nws los. Thaum lawv mus tos tau nws ces nws twb tsis vwm lawm.

Thaum lawv mus tos tau nws, lawv mam nug hais tias yog ua cas es nws hos tuaj txog lawv tej qub teb qub chaw li ntawd. Thaum ntawd nws mam piav rau lawv hais tias yog muaj ib lub suab pheej hu thiab pheej xuav nws lub npe ces nws tsua zeem tau raws lub suab ntawd xwb. Nws raws thiab raws lub suab ntawd ces thaum kawg nws thiaj mus tshwm rau ib txoj kev uas yog nyob rau Moos Mauj Teb. Thaum nws mus txog ntawd txoj kev ntawd lawm, nws mam rov xeev meej meej thiab nco tau hais tias puag thaum ub nws tau cog lus rau ib tug hluas nkauj rau thaj tsam ntawd. Thaum nkawv cog lus mas nkawv tau txiav tsum ib tug ntxhoo txhos rau ntawd ua tim khawv hais tias yog leej twg xub tuag mas kom los nyob ntawm tus ntxhoo ntawd tos. Yog li ntawd, lub sij hawm peb tus yawg ntawd mus txog rau thaj tsam ntawd uas nws xeev meej meej lawm, nws mam mus saib tus ntxhoo na has tus txhoo twb ciaj ua ib tug ntoo loj loj luaj ncej puab lawm.

Tom qab uas nws feeb meej li ntawd lawm nws mam rov saib nws tus kheej no ua cas nws tej ris thiab tsho twb qub qub thiab ntuag tag lawm. Thaum ntawd nws mam paub hais tias nws yog tuaj ntev thiab deb heev lawm. Dhau li ntawd lawm mam muaj neeg tuaj pom nws thiab coj nws mus rau ntawm lawv zos lawm. Nyob rau sab teb chaws ntawd nws ho tshuav ib tug muam ces tus muam mam tuaj zeem nws thiab mam xa xov los rau peb yawg lawv. Thaum lawv hnov xov lawm lawv mam mus tos nws rov los rau Moos Pham Teb lawm.

Zaj no qhia rau peb hais tias tsis zoo lam tau lam cog lus dog dig vim nws yuav ua vij ua swv rau yus lawm yav tom ntej.
Zaj khwv huam tiag tiag ntawm koj zaj no mas yog mus raws li tus txiv ntxawm no piav:

#124
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostBushboy, on 11 April 2010 - 10:07 PM, said:

Vajhuamsibluag, tus Nplog koj hais ntawd nws lub npe hu ua Khas Laj no. Nws lub hom phiaj kuv tsis paub hais tias xyov yog dab tsi, tiam sis kuv hnov hais tias nws mas nyiam muab Hmoob tej ntxhais me me tshoob kawg no. Vim nws pheej ua li ntawd rau Hmoob tej ntxhais thiab tej pojniam, lawv thiaj ntiav neeg muab nyas tua povtseg lawm.

Kuv tsis nhov xov ntawm tus Blog nxiv lawm. Yog muaj li koj hais ces kawg Blog tuag! :angry:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#125
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,272 posts
Reputation: 1,050
Excellent

View PostBushboy, on 14 April 2010 - 10:53 PM, said:

Zaj khwv huam tiag tiag ntawm koj zaj no mas yog mus raws li tus txiv ntxawm no piav: http://www.youtube.com/watch?v=wDwVAiMaxMAKuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#126
Guest_nrogkuvtuavtes_*

Guest_nrogkuvtuavtes_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 13 March 2007 - 08:54 PM, said:

Thaum nyob Blog teb, kuv txiv mus cuab jes lawm. Niam los tsev lawm. Tshuav kuv thiab tus niamhluas wb ob leeg. Wb muaj li 13-14 xyoos. Ua teb plawv zoov loj heev. Muab ob tug nees khi tom tog tsev. Pw ib chim tav li 9-10 moo tsaus ntuj. Wb muab ib cov dua tau ib tsuam ntxiv lub qhovrooj. Muaj ib tug dabtsi los muab lub qhovrooj dawj nrov cuag li neeg qhib qhovrooj lawm cuag li cov dua tau vau tas lawm. Ob tug nees tshuab tshuab thiab muab tes txauj av nrov tig toog xwb. Wb pw saum txaj, jhai heev thiab tshee tshee xwb. Wb lub siab quaj heev. Quaj nrov los tsam niag dabtsi ntawd muab wb tom. Wb lub siab thov thov Vajtswv. Ua li ntawd ces zoo li tus tsiaj ntawd los nyob hauv qab lawj tsev teb thiab ua nrov pig poog hauv tuaj. Wb siab thov thov Vajtswv ces tus ntawd cia li jiag zuj zus lawm. Tagkis wb sawv los saib ua cas cov dua tau thaiv qhovrooj los nws zoo nws li qub. Hnub ci ntuas cev kuv txiv los txog. Wb quaj quaj rau kuv txiv xwb. Daim teb no yeej muaj ib tug dab "phim nyub vai." Yog ua dabtsi txhaum nws ces nws yeej ua cuag li havzoo lov tas li lawm xwb. Nej puas jeeg? Real experience, not folk story!


Vahuam,

Tsis worry li os....yog nyob li tiam nimno mas kuv qhov plan uas yuav deal nrog tej niag dab thiab phim nyus vais mas yog li no....Yog yus muaj faifab na...kuv coj cov speaker loj loj (li 4/6 lub) mus tso kiag tom teb ces ntxig kiag amplifier ces thaum phim nyus vais los ces nws ua nws zaj hos kuv ua kuv zaj....kuv li ces nruab kiag Microphone ces qw kom lub me hav thiab tej niag tojroob ntawv nro thoob lawm 10 miles li thiab...nrog nws sib tw....  Tsis tag li tseem tso ROCK&ROLL heavy metal rau nws mloog thiab saib leejtwg haib tshaj li.  Kuv xav tias ua li no ntau zaus ces dab thiab phim nyus vais swb yus os yawg. :lol:  :lol:  :lol:   Kuv txiv los piav li thiab timsis kuv xav tias yog kuv deal no ces kuv ua li no ntag no tiag :D

#127
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,272 posts
Reputation: 1,050
Excellent
Nyob rau lub zos Hav Ntoo Qaub yav qaumteb hauv lub tebchaws Nplog thaj tsam li 1920-30 ntawd txawm muaj 2 Nus Muam yog menyuam ntsuag, nkawv mus luaj ib daim teb uas nyob xu puag tom ntug hav zoov laus. Lub sijhawm ntawd zoo li yog lub caij cog nplej. Tus nus yog ib tug neeg nyiam tua nas, noog thiab nws muaj ib rab hneev loj uas yog loj dua li tej hneev s/d pom vim rab hneev ntawd yuav tsum yog 1 yav xyoob ntau thiaj li txaus ua xibxub nws rab hneev ntawd los tua tau kauv noj lam thiab.
Nyob rau thawj hnub tus Nus ntawd twb mus pom 1 pab nraj nyob nraum hav zoov, hnub tom qab tav lub caij mus tua nas ces nws txawm hais rau tus Muam tias kom tus Muam nyob tso tus Nus rov mus xauj pab nraj seb puas pom pab nraj ntawd los pw chaw, yog pom no nws tua tag mam los tsev. Tom qab ntawd tus Muam txawm nyob nraum lub tsev teb hos tus nus Pob Zeb txawm mus plob tua nraj li hais ntawd lawm ces tus Nus thiaj li mus txog nraum qhov qub chaw, Nws txawm mus zaum twjywm tos seb puas pom cov nraj los no ua cas thaum yuav tsaus ntuj txawm hnov nws tus Muam lub suab hu raws nws qab tuaj tias POB ZEB AW KOJ NYOB QHOV TWG!!!! LOS TSEV AU!!! KUV TSIS TAU LUAG. nws txawm xav twj ywm tias UB TSAM YOG TSOV LI TEJ LAUS HAIS DABNEEG MAS!!!! VIM KUV TUS MUAM TSIS TAU LUAG TUAJ NRAUM HAV ZOOV NO NA!!! ces nws thiaj tsis teb cia mloog twjywm ib pliag ua cas nws tus Muam lub suab tuaj raws nraim li nws qub qab uas nws tuaj ntag. Ces nws thiaj li xav zoj tias LUB NIAG CAIJ NO YOG NTUJ QHUA TWB TSIS POM HNEEV TAW UA CAS KUV TUS MUAM HO TAUG TAU KUV QAB MA!!!! Nws txawm xav twj ywm tias NTSHE YOG TSOV LAWM TIAG LAU!!!. Ces lub sijhawm ntawd twb tsaus zuag lawm nws thiaj li khiav khiav mus rau ntawm ib tug ntoo Vaj Khaum loj loj heev thiab muaj ib nreej uas zoo nkaum ces nws txawm mus thov tus ntoo Vaj Khaum tias kom tus ntoo pab saib nws yog nws mus txog tsev nws mam li muab qaib pauj rau tus ntoo. Tom qab ntawd nws thiaj li mus zaum ntawm nreej ntoo thiab muab nws rab hneev nta cuam xub tos tsam tsov los pom nws thiaj tau tua. Nws txawm zaum twj ywm hos tus Muam lub suav pheej hu tias POB ZEB AW!!! KOJ UA TWG LAWM OS LOS TSEV AU!!! KUV TSIS TAU LUAG. Pheej hu lintawd tuaj ze zujzus lau ces thaum los ze zujzus ua cas lub suab thaum hu xaus hais tsis meej hos hnov ua zig zawg li hawb pob lawm. Ces thaum los ze tshuav li 3 lub tsev ciali ntsiag tsis hu lawm nws thiaj paub meej tias zaum no ces yog Tsov lawm tiag tiag. Ua cas ib pliag zoj xwb txawm pom tus tsov nkag los na ha ntuj naw tus niag tsov mas loj tiag tiag li hwjtxwj dawb paub. Tus tsov txawm taug nws qab los txog ze nws ces zoo li tus tsov tsis hnov ntxhiab tsw ces tus tsov pheej ncig mus ncig los ntawm tus ntoo ces thaum kawg tus tsov cia li los zaum tsaws txheem tes li tej niag aub ze ze nws. Nws thiaj li saib ntsoov tus tsov zaum tib tug hwjtxwv xob nkim hos muaj cag nroos thiab thaum nplooj lwg poob mas tus tsov ib plhaw mus huas kiag, pheej ua li ib hmos nws tsis nti hos kua ntswg ntws sis ib hmos tsis so li. Hmo ntawd tsov zov nws ib hmos twb kaj ntug pom kev zuag noog quaj saub zom zaws lawm tus tsov mam sawv tshawb nyho mus ces ib pliag pom kev huv nws saib tsis pom dabtsi lawm tiag tiag lau nws thiaj li khiav los tsev. Thaum los txog tsev nws thiaj los quaj ib pluag rau tus Muam thiab nkawv tseg kiag thaj teb ntawd tsis mus ua lawm.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#128
Guest_amy_*

Guest_amy_*
 • Guests
Reputation: 0
can u translate this story into english? please

#129
Guest_toj them_*

Guest_toj them_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 13 March 2007 - 08:54 PM, said:

Thaum nyob Blog teb, kuv txiv mus cuab jes lawm. Niam los tsev lawm. Tshuav kuv thiab tus niamhluas wb ob leeg. Wb muaj li 13-14 xyoos. Ua teb plawv zoov loj heev. Muab ob tug nees khi tom tog tsev. Pw ib chim tav li 9-10 moo tsaus ntuj. Wb muab ib cov dua tau ib tsuam ntxiv lub qhovrooj. Muaj ib tug dabtsi los muab lub qhovrooj dawj nrov cuag li neeg qhib qhovrooj lawm cuag li cov dua tau vau tas lawm. Ob tug nees tshuab tshuab thiab muab tes txauj av nrov tig toog xwb. Wb pw saum txaj, jhai heev thiab tshee tshee xwb. Wb lub siab quaj heev. Quaj nrov los tsam niag dabtsi ntawd muab wb tom. Wb lub siab thov thov Vajtswv. Ua li ntawd ces zoo li tus tsiaj ntawd los nyob hauv qab lawj tsev teb thiab ua nrov pig poog hauv tuaj. Wb siab thov thov Vajtswv ces tus ntawd cia li jiag zuj zus lawm. Tagkis wb sawv los saib ua cas cov dua tau thaiv qhovrooj los nws zoo nws li qub. Hnub ci ntuas cev kuv txiv los txog. Wb quaj quaj rau kuv txiv xwb. Daim teb no yeej muaj ib tug dab "phim nyub vai." Yog ua dabtsi txhaum nws ces nws yeej ua cuag li havzoo lov tas li lawm xwb. Nej puas jeeg? Real experience, not folk story!
eh vaj huam sib luag;koj nyob lub zos twg nab cas koj ho phoom tus dab li kuv thiab ne? tej zaum koj thiab kuv wb nyob ib lub zos tuaj pob los!!!tus niag dab cuam plawv kav theej no kuv niam wb twb mag ib zaug thiab tiag twb vim yog wb mus dawj tau roob ris hav iav los muab ci tuav kua txob noj tag xwb ces nws txawm los ua rau wb ib yam li koj hais ntag lau thiab nws nqa hlo tus nqaj txaj pem hauv ncoo plam kiag lawm kuv niam ua tsis tau li cas kuv tus kwv quaj yuav noj mis thiab ces kuv niam txuab kiag ib teg kua txob qhuav pov kiag rau hauv qhov cub ces kub nyiab ntxhawb peb txham hos niag dab cuam ntawd cia li ntxiag lawm ib chim mam hnov quaj puag tim pob tsuas tuaj lawm xwb***tau ib lub hli tom qab kuv txiv los pem khaib thab ham los peb rov mus pw tom teb li qub nws rov loo los ua li thiab kuv txiv sawv mus xauj no pom tib tug dub lus kuv txiv muab loolub moj ces tawm kiag rau saum hau phom
teg tua peb hnov lub moj ces tawg npaum lub luj tem tag kis peb mus saib ntawdlub nkuaj nees no pom lub niag taub hau thiab ib cov plaub lo li qhov txhia chaw lawm xwb tiag:

#130
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,327 posts
Reputation: 77
Excellent

View Posttoj them, on 11 June 2010 - 01:01 PM, said:

eh vaj huam sib luag;koj nyob lub zos twg nab cas koj ho phoom tus dab li kuv thiab ne? tej zaum koj thiab kuv wb nyob ib lub zos tuaj pob los!!!tus niag dab cuam plawv kav theej no kuv niam wb twb mag ib zaug thiab tiag twb vim yog wb mus dawj tau roob ris hav iav los muab ci tuav kua txob noj tag xwb ces nws txawm los ua rau wb ib yam li koj hais ntag lau thiab nws nqa hlo tus nqaj txaj pem hauv ncoo plam kiag lawm kuv niam ua tsis tau li cas kuv tus kwv quaj yuav noj mis thiab ces kuv niam txuab kiag ib teg kua txob qhuav pov kiag rau hauv qhov cub ces kub nyiab ntxhawb peb txham hos niag dab cuam ntawd cia li ntxiag lawm ib chim mam hnov quaj puag tim pob tsuas tuaj lawm xwb***tau ib lub hli tom qab kuv txiv los pem khaib thab ham los peb rov mus pw tom teb li qub nws rov loo los ua li thiab kuv txiv sawv mus xauj no pom tib tug dub lus kuv txiv muab loolub moj ces tawm kiag rau saum hau phom
teg tua peb hnov lub moj ces tawg npaum lub luj tem tag kis peb mus saib ntawdlub nkuaj nees no pom lub niag taub hau thiab ib cov plaub lo li qhov txhia chaw lawm xwb tiag:
Npawg, koj zaj dabneeg no txaus ntshai kawg thiab ov. Ua li es lub niag tauhau ntawd ho zoo li cas? Koj puas kam rov tuaj piav qhia rau peb?

Peb muaj ib tug phauj piav tias, kwv yees li xyoo 1968 ntawd ntag lau! Tus phauj no lawv tab tom mus luaj tau ib daig teb npleg tshiab uas yog nyob nram ib lub qab tsuas uas muaj kujyem thiab kavtheej npog luas. Thawj hnub lawv mus muab daim teb hlawv kub txog tog xwb cas txawm hnov ib lub suab quaj li npua quaj uas yog quaj ze pem qab tsuas tuaj. Hmo ntawd lawv pw ib hmos kuj tsis hnov ua li cas thiab. Hnub tom qab lawv them tas ces nyuam qhuav tv su dua me ntsis xwb. Muaj cov hluas 2-3 tug txawm mus nram tus me nyuam dej nram qab teb. Lawv txawm mus cais tau ib cov ntses thiab khawb tau ib cov raubris los. Lawv txawm coj los ci thiab muab hau noj. Peb tus yawglaus hais rau cov hluas tias,"nej tsis txhob pov khuaj khaum raub ris rau qhov cub tsam kub thiab tsw tsw" Niag yawglaus los kuj tsis hais kom meej tias tsam muaj dabtsi looj koov no thiab. Muaj ib tug hluas txawm muab tau 2-3 lub khauj khaum raub ris pov rau hauv qhov cub ces ib pliag xwb txawm tsw kub hnyiab ntxiag. Dhau ntawd kuj tsis hnov tus suab sab dabtsi quaj thiab. Hmo ntawd mas qaim qaim hli li. Lawv lub tsev teb mas vov nqeeb, lub txaj mas ua lawj vim ntxhab ntxhab li. Tabsis nram qab tsev ces lawv muab xyoob coj los xov thaiv lawm. Hos lawv tsis ua qhov rooj li. Hmo ntawd lawv peb tug* pw ntawm qhov cub. Hos tus yawg laus ces tas zog haus yeeb ua tug niag ncaws nruj nris. Kwv yees li 11:00 pm ntawd ntag, cas ib yawg hluas uas hlawv khuaj khaum raubris txawm nroo mob plab thiab nti ua lim ua lob ne. Tsis tas li ntawd, 3 niag de.v mas ua qhov muag hle hlo xam ncig pes lee rau ub rau no thiaj nyooj pes laws xwb. Cov niag mas tsaug zog tas tsis hnov li lawm. Niag yawg hnov cov niag* nyooj ces yawg thiaj li rua muag thiab mloog no cas yawg hluas uas pw hauv nruab nrab mas ntsaj hujheem thiab pos rawv yawg lub plab xwb. Niag yawg laus thiaj li maj mam ua zoo ntsia tim momkaum tsev no cas pos ib tug dub nciab pheej zoo li cev tes los xuas yawg hluas ntawd plab. Niag yawglaus ntawd thiaj li maj rub loo rab phom 8 teg ntawm nws ib sab los som ncaj qha rau ntawm qhov niag txhais npab mus xaus rau ntawm momkaum tsev. Ces yawglaus thiaj li nyem nrov tib teg ua nws poob nrov poog rau tom tog tsev thiab nti pig pig poog poog dua nram qab teb lawm. Cas tib pliag xwb yawg hluas txawm tsis nroo mob plab thiab cov niag los twb tsis hnov nti li. Niag yawglaus ntshai dhau lawm ces sawv los rauv taws thiab nrog cov niag de.v nyob ib hmoss kaj ntug plaws. Tagkis, yawg hluas uas mob mob plab ntawd txawm saqwv los thiab hais tias, nag hmo mas mob kuv plab cua g li yuav tuag li. Muaj ib tug neeg mas hais rau kuv tias yog mob plab no ces sawv los nws mam coj kuv mus nrhiav tshuaj no. Tabsis, mob kuv plab dhau lawm ces kuv sawv tsis tau li. Cas tib pliag xwb tus neeg ntawd txawm ploj yaj ntsis lawm ces kuv plab cia li zoo lawm. Niag yawglaus thiaj hais rau cov hluas kom lawv mus xuaj tom tog tsev seb muaj dabtsi no. Lawv mus xauj no pom zoo li dabtsi pob rau tod thiab tuav tuav keev dua nram qab teb lawm. Lawv mus txog nram qabteb uas tus tsiaj ntawd mus nres no pom ib pawg ntshav tsw nyoos ntxiag xwb hos tsis pom ib tug dabtsi li. Tau ib lub hlis tom qab mas cua nplawm mas pheej hnov tsw tsw lwj tuaj li. Tus nyuag hluas mob mob plab ntawd nim no nyob Oregon.
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#131
Guest_Luck_*

Guest_Luck_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 13 March 2007 - 08:54 PM, said:

Thaum nyob Blog teb, kuv txiv mus cuab jes lawm. Niam los tsev lawm. Tshuav kuv thiab tus niamhluas wb ob leeg. Wb muaj li 13-14 xyoos. Ua teb plawv zoov loj heev. Muab ob tug nees khi tom tog tsev. Pw ib chim tav li 9-10 moo tsaus ntuj. Wb muab ib cov dua tau ib tsuam ntxiv lub qhovrooj. Muaj ib tug dabtsi los muab lub qhovrooj dawj nrov cuag li neeg qhib qhovrooj lawm cuag li cov dua tau vau tas lawm. Ob tug nees tshuab tshuab thiab muab tes txauj av nrov tig toog xwb. Wb pw saum txaj, jhai heev thiab tshee tshee xwb. Wb lub siab quaj heev. Quaj nrov los tsam niag dabtsi ntawd muab wb tom. Wb lub siab thov thov Vajtswv. Ua li ntawd ces zoo li tus tsiaj ntawd los nyob hauv qab lawj tsev teb thiab ua nrov pig poog hauv tuaj. Wb siab thov thov Vajtswv ces tus ntawd cia li jiag zuj zus lawm. Tagkis wb sawv los saib ua cas cov dua tau thaiv qhovrooj los nws zoo nws li qub. Hnub ci ntuas cev kuv txiv los txog. Wb quaj quaj rau kuv txiv xwb. Daim teb no yeej muaj ib tug dab "phim nyub vai." Yog ua dabtsi txhaum nws ces nws yeej ua cuag li havzoo lov tas li lawm xwb. Nej puas jeeg? Real experience, not folk story!


#132
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 11 April 2010 - 04:42 PM, said:

Hais txog Kabkheem, tiaj bleg thiab Pham lees xuas, kuv kotaw tsuj dua los lawm tiag. Txoj kev Hmoob tuaj Phamkhao rau Mooscab ces tuaj hla Kabkheem, lha qab phamleesxuas, nce rau roob khawb nyiaj ces nqis rau nram Mooscab.

Thaum kuv nyob Phamkhao, kuv tau nrog kuv cov tijlaug tuaj yos tua nas tua noog rau Phamleesxuas. Peb tuaj pw hauv Pajceeb Muas ib thaj teb yeeb uas muaj ib tug Blog tuaj gaum ua tus Hmoob ntawd qhev ua teb yeeb. Nhw ntawd, cov tijlaug tua pom ntau. Ib tsam peb pw, nhov ib tug phim nyub vais quaj nrov^ puag saum roob siab tuaj.

Tomqab no, kuv pheej xav tias vim licas tub Blog ntawd yuav tuaj gaum puag pem Hmoob ua twjcuab li. Tejzaum nws yog tubsab lossis tua neeg es nws khiav gaum xwb.
:blink:
Vajhuam

Kojtau nyob Phamkhao thiablos? Koj puas paub Nai Koo Nyiaj Yig Vwj lawv os?Kuv yog lawv cov tub mas. Peb yog HmoobPhankhao mas thiab tau mus ua teb yeeb tom Phamleesxyuas. Cov Hmoob Kabkheej thiaj li tham zaj dabneeg uas pom tuag tomtebyeeb rau peb. Vajhuam,koj tau nyobPhamkhao thiab no,koj nyob pemPhamkhao laus, loskojnyob qhov twg mas?

#133
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostGuest, on 03 August 2010 - 04:00 PM, said:

Vajhuam

Kojtau nyob Phamkhao thiablos? Koj puas paub Nai Koo Nyiaj Yig Vwj lawv os?Kuv yog lawv cov tub mas. Peb yog HmoobPhankhao mas thiab tau mus ua teb yeeb tom Phamleesxyuas. Cov Hmoob Kabkheej thiaj li tham zaj dabneeg uas pom tuag tomtebyeeb rau peb. Vajhuam,koj tau nyobPhamkhao thiab no,koj nyob pemPhamkhao laus, loskojnyob qhov twg mas?
Kuv paub cov neeg koj hais kawg. Kuv nyob ntawm qaum pobtsuas. Nram qabtsuas ces yog lub khw thiab Neejtswb Thoj lawv nyob. Koj yog Nyiajyig Vwj lawv cov tub no koj hu licas? Thaum ntawd kuv nrog lawv cov tub ua kev laiv. Kuv pom ib daim video. Lawv mus yees tau Phamkhao. Tej tshav davlhau los rau ntawm lub pobtsuas thiab tim zos Pajxauv lawv, kuv tseem nco tau 90%.

Edited by Vahuamsibluag, 04 August 2010 - 10:37 PM.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#134
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 04 August 2010 - 10:34 PM, said:

Kuv paub cov neeg koj hais kawg. Kuv nyob ntawm qaum pobtsuas. Nram qabtsuas ces yog lub khw thiab Neejtswb Thoj lawv nyob. Koj yog Nyiajyig Vwj lawv cov tub no koj hu licas? Thaum ntawd kuv nrog lawv cov tub ua kev laiv. Kuv pom ib daim video. Lawv mus yees tau Phamkhao. Tej tshav davlhau los rau ntawm lub pobtsuas thiab tim zos Pajxauv lawv, kuv tseem nco tau 90%.

Vajhuam

Peb nyob ntawm qaum pobtsuas thiab. Peb nyob kiag ntawm qab tsev Muaj Hoo Hias Pham Khao ntag. Peb nyob saw cov blog. Xyoo 1966, 67, 68, koj puas tau kawm ntawm ntawm cov tsev kawm ntawv Pham Khao? Koj puas nco tau Mab Vwj, Tooj Vwj, Ntxheb Vwj, Khwb Vwj, Sawm Vwj, Nyiaj Huas Vwj lawv cov no. Koj puas tseem nco tau tus nai khu Mab Thoj uas ntaus ntaus cov me nyuam tub kawm ntawv? Cov laus uas koj nrog nyob hu li cas? Hais txog Pham Khao mas kuv tseem nco tau 99%, vim kuv loj hlob nyob Pham Khao. Tej qab tsuas, qhov tsuas Pham Khao kuv twb mus nuv ntses ntau zaus hauv lub qhov tsuas Pham Khao no. Kuv kuj tau nce lub tsuas Pham Khao no mus de txiv raug-npuas ntawm tej zag tsuas thiab. Kuv tau mus txhua nrho rau Pham Hais, Kab Kheej, Loom Moo, Mob Sab, Tiaj Kuab Iab, Tiaj Pujtswm, Quav Tshis, Tiaj Zoo, Tsuas Koos Khaob, tej no yog tej chaws ncig xwb tiag.

Daim rojhmab uas koj hais txog lawv mus yees tau Pham Khao, Quavtshis, Loommoos, Dej Cag Ntoos, Hav Pos, Nab Yees, Tsuas Noog Roov, Phak Kheb tej no kuv pom mas. Cov zos no puav leej yog kuv cov chaws ncig xwb. Kuv paub zoo heev. Nyob rau lub Zos Pham Khao, thaum peb yuav khiav tuaj, kuv tseem zais tau 3 thawv luvtem, yuav muaj thaj tsam li ntawm 100 lub lujtem, npaj coj mus tua ntses nram Dej Nam Nyeej thiab Nab Pham no, tab sis khiav tuaj lawm, tsis nco qab qhia rau lawv cov Cob Fab kom lawv mus khawb los siv. Ua tsaug, los sib sau ntawv sib nug moo.

#135
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostGuest, on 10 August 2010 - 03:16 PM, said:

Vajhuam

Peb nyob ntawm qaum pobtsuas thiab. Peb nyob kiag ntawm qab tsev Muaj Hoo Hias Pham Khao ntag. Peb nyob saw cov blog. Xyoo 1966, 67, 68, koj puas tau kawm ntawm ntawm cov tsev kawm ntawv Pham Khao? Koj puas nco tau Mab Vwj, Tooj Vwj, Ntxheb Vwj, Khwb Vwj, Sawm Vwj, Nyiaj Huas Vwj lawv cov no. Koj puas tseem nco tau tus nai khu Mab Thoj uas ntaus ntaus cov me nyuam tub kawm ntawv? Cov laus uas koj nrog nyob hu li cas? Hais txog Pham Khao mas kuv tseem nco tau 99%, vim kuv loj hlob nyob Pham Khao. Tej qab tsuas, qhov tsuas Pham Khao kuv twb mus nuv ntses ntau zaus hauv lub qhov tsuas Pham Khao no. Kuv kuj tau nce lub tsuas Pham Khao no mus de txiv raug-npuas ntawm tej zag tsuas thiab. Kuv tau mus txhua nrho rau Pham Hais, Kab Kheej, Loom Moo, Mob Sab, Tiaj Kuab Iab, Tiaj Pujtswm, Quav Tshis, Tiaj Zoo, Tsuas Koos Khaob, tej no yog tej chaws ncig xwb tiag.

Daim rojhmab uas koj hais txog lawv mus yees tau Pham Khao, Quavtshis, Loommoos, Dej Cag Ntoos, Hav Pos, Nab Yees, Tsuas Noog Roov, Phak Kheb tej no kuv pom mas. Cov zos no puav leej yog kuv cov chaws ncig xwb. Kuv paub zoo heev. Nyob rau lub Zos Pham Khao, thaum peb yuav khiav tuaj, kuv tseem zais tau 3 thawv luvtem, yuav muaj thaj tsam li ntawm 100 lub lujtem, npaj coj mus tua ntses nram Dej Nam Nyeej thiab Nab Pham no, tab sis khiav tuaj lawm, tsis nco qab qhia rau lawv cov Cob Fab kom lawv mus khawb los siv. Ua tsaug, los sib sau ntawv sib nug moo.

Kuv tsis nyob hauv Phakhao uantej cov xyoo koj hais lawm. Nxim koj yog phaum yau tomqab kuv tawm hauv Phakhao lawm.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#136
sibhlub

sibhlub

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,299 posts
Reputation: 38
Excellent

View PostVahuamsibluag, on 13 March 2007 - 08:54 PM, said:

Thaum nyob Blog teb, kuv txiv mus cuab jes lawm. Niam los tsev lawm. Tshuav kuv thiab tus niamhluas wb ob leeg. Wb muaj li 13-14 xyoos. Ua teb plawv zoov loj heev. Muab ob tug nees khi tom tog tsev. Pw ib chim tav li 9-10 moo tsaus ntuj. Wb muab ib cov dua tau ib tsuam ntxiv lub qhovrooj. Muaj ib tug dabtsi los muab lub qhovrooj dawj nrov cuag li neeg qhib qhovrooj lawm cuag li cov dua tau vau tas lawm. Ob tug nees tshuab tshuab thiab muab tes txauj av nrov tig toog xwb. Wb pw saum txaj, jhai heev thiab tshee tshee xwb. Wb lub siab quaj heev. Quaj nrov los tsam niag dabtsi ntawd muab wb tom. Wb lub siab thov thov Vajtswv. Ua li ntawd ces zoo li tus tsiaj ntawd los nyob hauv qab lawj tsev teb thiab ua nrov pig poog hauv tuaj. Wb siab thov thov Vajtswv ces tus ntawd cia li jiag zuj zus lawm. Tagkis wb sawv los saib ua cas cov dua tau thaiv qhovrooj los nws zoo nws li qub. Hnub ci ntuas cev kuv txiv los txog. Wb quaj quaj rau kuv txiv xwb. Daim teb no yeej muaj ib tug dab "phim nyub vai." Yog ua dabtsi txhaum nws ces nws yeej ua cuag li havzoo lov tas li lawm xwb. Nej puas jeeg? Real experience, not folk story!


OK!!!!!  It's a good thing I'm reading this in the day time.  :lol: :lol: :D  

ummmm.. koj puas paub tias txawm yog hmoob mekas li peb cov no tsis tau pom dua thiab tiam neeg no puas yuav pom thiab ntsib tej no tiamsim rau kuv tus kheej no, yus hlob nrog cov neeg uas ib txwm hlob tebchaw nplog tuaj, thaum cov hlob piav dag, lawv piav keej keej thiab mas twb cuag li ib tug dab nyob kiag yus ib sab xav txog pw tsis tsaug zog. Kuv nco qab thaum kuv muaj 12xyoo tsis hlob tsis yau, ib tug txiv laus piav nws cov dab neeg phim nyub vai, kuv txiv ua neeb kuv txiv piav txog dab thiab mas..OMG.. twb laus li no hnov txog xwb twb xob plaubhau lawm.

Vahuabsibluag~ thank you for sharing. Tib neeg txawv tiag tiag yog? Yus ntshai poob plig tag los tus tuaj piav los piav hos tus tuaj nyeem los nyeem zoo li cov movie dab mekas, pom dab los tseem "what's that" mus xauj xauj thiab ...ehhehehe..  :D :D
If we fight, we may not always win but if we don't fight, we will surely lose!

#137
Guest_NraugPemSuab_*

Guest_NraugPemSuab_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 13 March 2007 - 08:54 PM, said:

Thaum nyob Blog teb, kuv txiv mus cuab jes lawm. Niam los tsev lawm. Tshuav kuv thiab tus niamhluas wb ob leeg. Wb muaj li 13-14 xyoos. Ua teb plawv zoov loj heev. Muab ob tug nees khi tom tog tsev. Pw ib chim tav li 9-10 moo tsaus ntuj. Wb muab ib cov dua tau ib tsuam ntxiv lub qhovrooj. Muaj ib tug dabtsi los muab lub qhovrooj dawj nrov cuag li neeg qhib qhovrooj lawm cuag li cov dua tau vau tas lawm. Ob tug nees tshuab tshuab thiab muab tes txauj av nrov tig toog xwb. Wb pw saum txaj, jhai heev thiab tshee tshee xwb. Wb lub siab quaj heev. Quaj nrov los tsam niag dabtsi ntawd muab wb tom. Wb lub siab thov thov Vajtswv. Ua li ntawd ces zoo li tus tsiaj ntawd los nyob hauv qab lawj tsev teb thiab ua nrov pig poog hauv tuaj. Wb siab thov thov Vajtswv ces tus ntawd cia li jiag zuj zus lawm. Tagkis wb sawv los saib ua cas cov dua tau thaiv qhovrooj los nws zoo nws li qub. Hnub ci ntuas cev kuv txiv los txog. Wb quaj quaj rau kuv txiv xwb. Daim teb no yeej muaj ib tug dab "phim nyub vai." Yog ua dabtsi txhaum nws ces nws yeej ua cuag li havzoo lov tas li lawm xwb. Nej puas jeeg? Real experience, not folk story!

Txaus ntshai me me lawm thiab mas yom :) Tabsi qhov zoo ces tus dab phimnyubyais no kuj tsis heev npaum twg thiab. yog heev mas neb mag noj nyhuv tag lawm os hahah.

#138
Guest_nkaujhmoobxavpaubtseeb_*

Guest_nkaujhmoobxavpaubtseeb_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostNraugPemSuab, on 29 August 2010 - 09:16 PM, said:

Txaus ntshai me me lawm thiab mas yom :) Tabsi qhov zoo ces tus dab phimnyubyais no kuj tsis heev npaum twg thiab. yog heev mas neb mag noj nyhuv tag lawm os hahah.
[color="#800080"]HAHAHAHAHAHA KUV XAV TIAS YOG MUAJ TSEEB LI KOJ PIAV VIM YOG UA TXHAUM KUJ YOG NEB UA QEE YAM TXHAUM LAWM DAB THIAJ LOS HEM NEB KOJ TUS NIAM HLUAS MEAN TAU TIAS YOG KOJ TUS NIAM TIJ TUS SISTER LOS HAHAH HAIS LUS HAIS KOM MEEJ CAIS KOM ZOO MAJ HAIS LI KOJ UA RAU KUV TO TAUB YUAM KEV LAWM PUAS YOG NEB UA AB TSI PHIOV PHIM NYOBVAIS LAWMHEHEHEHEHE[/color] :P :lol: :unsure: :D :D :D :lol:

#139
Guest_Hlubibvuagncoyuavtuag_*

Guest_Hlubibvuagncoyuavtuag_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 15 August 2010 - 03:33 PM, said:

Kuv tsis nyob hauv Phakhao uantej cov xyoo koj hais lawm. Nxim koj yog phaum yau tomqab kuv tawm hauv Phakhao lawm.
Brother Vajhuam,

Thov koj pab muab music thiab pab hu zaj nkauj no pub rau Cwjmemdub, puas tau? Kuv sau tau zaj nkauj no, tab sis kuv tsis muaj equipment thiab kuv suab tsis zoo. Kuv hu tau tsis zoo. Thov koj pab Cwjmemdub. Zaj nkauj no yog muab Kausvibxej zaj los hu:

Nco Hluas Nkauj Thaib

30 xyoo Uas kuv tau ncaim Thaib teb
Kuv tso tseg Hluas nkauj Thaib nyob rau Nongkhai
Thiaj muab hais Qhia rau nej pab kuv nrog nco
Kua muag tawm los Yog nco hluas nkauj Thaib xwb

30 xyoo Kuv tau taug hluas nkauj moo
Hnov cua nroo Tabsis ho tsis hnov tus cua nrov
Hnov niam txiv moo Tabsis hos tsis hnov hluas nkauj Thaib xov
Kuv thiaj li nco see nws rau nej txhua hmo

30 xyoo Kev nkauj nraug twb ploj yuav tas
Nws tus pa Tseem ua kuv nco nws kawg nkaus
Txawm kuv laus Los yuav tau mus pom ib pliag
Kuv thiaj zoo siab Rov qab los ua neej nyob America

30 xyoo Kuv ntshav muag twb tau tawm los
Vim yog nco Tib tug me hluas nkauj pasdej
Nws cov vibxej Ua rau kuv tau vwm ua luaj
Ntshai kuv yuav tuag Yog tsis tau ntsib hluas nkauj thaib lawm.


#140
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Ua cas tssi pom Vajhuam tuaj lawm ne? Vajhuam puas noj qab nyob zoo? Leej twg puas paub Vajhuam ua cas lawm?

View PostHlubibvuagncoyuavtuag, on 13 September 2010 - 09:20 AM, said:

Brother Vajhuam,

Thov koj pab muab music thiab pab hu zaj nkauj no pub rau Cwjmemdub, puas tau? Kuv sau tau zaj nkauj no, tab sis kuv tsis muaj equipment thiab kuv suab tsis zoo. Kuv hu tau tsis zoo. Thov koj pab Cwjmemdub. Zaj nkauj no yog muab Kausvibxej zaj los hu:

Nco Hluas Nkauj Thaib

30 xyoo Uas kuv tau ncaim Thaib teb
Kuv tso tseg Hluas nkauj Thaib nyob rau Nongkhai
Thiaj muab hais Qhia rau nej pab kuv nrog nco
Kua muag tawm los Yog nco hluas nkauj Thaib xwb

30 xyoo Kuv tau taug hluas nkauj moo
Hnov cua nroo Tabsis ho tsis hnov tus cua nrov
Hnov niam txiv moo Tabsis hos tsis hnov hluas nkauj Thaib xov
Kuv thiaj li nco see nws rau nej txhua hmo

30 xyoo Kev nkauj nraug twb ploj yuav tas
Nws tus pa Tseem ua kuv nco nws kawg nkaus
Txawm kuv laus Los yuav tau mus pom ib pliag
Kuv thiaj zoo siab Rov qab los ua neej nyob America

30 xyoo Kuv ntshav muag twb tau tawm los
Vim yog nco Tib tug me hluas nkauj pasdej
Nws cov vibxej Ua rau kuv tau vwm ua luaj
Ntshai kuv yuav tuag Yog tsis tau ntsib hluas nkauj thaib lawm.#141
Guest_HmoobYuavTsumHloov_*

Guest_HmoobYuavTsumHloov_*
 • Guests
Reputation: 0
Kuv tau los nyeem nej ob-peb zaj kwvhuam piav txog cov dab PHIM NYUJ VAIS; nej kuj piav ntau yam li tsis txaus ntseeg vim cov dab muaj hwj chim heev. Txawm tias nyias muaj nyias qhov kev tau ntsib los lawm, nej cov kev uas piav txog cov dab no puav leej muaj ntsis yuav mus sib xws ib yam li xwb.  Ntxiv rau, txawm tias nws yog ib yam qub qub rau lub neej yam tas los lawm los yog leej twg qheb siab xav qhia no los, thov qhia kom txheej hluas niam no thiaj paub thiab.  
Kuv thov nug nej tias cov dab PNV no yog yam neeg los tsiaj dabtsi tuag mus ua es ua cas yuav mus muaj hwj chim ua luaj? Hmoob twb yeej ib txwm muaj kwvhuam ua ntu zus los hais tias haiv neeg Hmoob ib txhia tuag mus ua tsov thiab poj ntxoog no ne.  Yog li nws yuav tsum muaj ib yam dabtsi mus ua xwb.  Txuas ntxiv, kuv nug li ntawv los twb yog vim yog raws li ob-peb zaj kwvhuam uas kuv tau nyeem los mas zoo li lawv kuj txawj los ntshav thiab tuag.  Txawm muaj hwj chim npaum li cas los yog lawv txawj noj, tso quav, los ntshav, thiab tuag ib yam li peb ces txhais tau tias lawv tsuas yog ib yam tsiaj nyob rau hauv ntiaj teb ib yam li peb xwb.  Nej xav seb puas yog ma?

#142
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostHmoobYuavTsumHloov, on 30 September 2010 - 02:27 PM, said:

Kuv tau los nyeem nej ob-peb zaj kwvhuam piav txog cov dab PHIM NYUJ VAIS; nej kuj piav ntau yam li tsis txaus ntseeg vim cov dab muaj hwj chim heev. Txawm tias nyias muaj nyias qhov kev tau ntsib los lawm, nej cov kev uas piav txog cov dab no puav leej muaj ntsis yuav mus sib xws ib yam li xwb.  Ntxiv rau, txawm tias nws yog ib yam qub qub rau lub neej yam tas los lawm los yog leej twg qheb siab xav qhia no los, thov qhia kom txheej hluas niam no thiaj paub thiab.  
Kuv thov nug nej tias cov dab PNV no yog yam neeg los tsiaj dabtsi tuag mus ua es ua cas yuav mus muaj hwj chim ua luaj? Hmoob twb yeej ib txwm muaj kwvhuam ua ntu zus los hais tias haiv neeg Hmoob ib txhia tuag mus ua tsov thiab poj ntxoog no ne.  Yog li nws yuav tsum muaj ib yam dabtsi mus ua xwb.  Txuas ntxiv, kuv nug li ntawv los twb yog vim yog raws li ob-peb zaj kwvhuam uas kuv tau nyeem los mas zoo li lawv kuj txawj los ntshav thiab tuag.  Txawm muaj hwj chim npaum li cas los yog lawv txawj noj, tso quav, los ntshav, thiab tuag ib yam li peb ces txhais tau tias lawv tsuas yog ib yam tsiaj nyob rau hauv ntiaj teb ib yam li peb xwb.  Nej xav seb puas yog ma?

Yeej yog tsiaj xwb, tabsis tsis yog yam common tsiaj uas yus ciali saib ces pom li tej nas noog thiab lwmyam tsiaj. Yog thaum yus pom nws lawm yus xuas phom tua los yeej raug thiab. Tej no tsuas yog nhov neeg tham xwb. :unsure:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#143
Guest_HmoobYuavTsumHloov_*

Guest_HmoobYuavTsumHloov_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 30 September 2010 - 11:10 PM, said:

Yeej yog tsiaj xwb, tabsis tsis yog yam common tsiaj uas yus ciali saib ces pom li tej nas noog thiab lwmyam tsiaj. Yog thaum yus pom nws lawm yus xuas phom tua los yeej raug thiab. Tej no tsuas yog nhov neeg tham xwb. :unsure:

Kuv tsis paub zoo thiab, tabsis kuv yawm txiv tau piav tias vim yog lawv yog cov uas khiav lig heev los rau Thaib teb, nws thiaj tau pom thiab hnov tej yam uas peb cov xub khiav tsis tau hnov thiab paub.  Nws hais tias, muaj ib hnub muaj ob tug kwv tij Hmoob mus yos hav zoov.  Nkawd mus ze ntawm ib lub pob tsuas.  Lub sij hawm ntawm nkawd txawm mus phoom ib tug kauv.  Tus kauv cia li nrhia rau sawm ib lub tsag (ib theem siab zog) uas muaj ib lub pobzeb loj tiav tsawv sawm lawm.  Nkawd nce mus txog sawm lub tsag mus saib seb tus kauv ho mus qhov twg lawm no ua cas nkawd cia li mus pom ib tus hauj sam laus pw ziab tsav ntuj saum lub pob zeb. Nkawd mus phoom nws ces nws sawv tsees huas tsuag tsuag nws ces khawb ncaws daj uas cov haujsam pheej hnav ces cia li ya tib tug daj rhuv dua tim qab tsua lawm-nco tsoov tias nws tsis yog khiav hos yog ya lawm.  Nkawd tsuas pom yim pliag ntawm qhov ua dab rhuv tiv lawm xwb ces lawv cov nyob ntawv lawv thiaj xav tias ntshe yog cov haujsam laus mus ua PNY tiag no.  
Raws li zaj kwvhaum no mas, tej zaum PNY yog cov haujsam thaib thiab nplog uas laus laus thiab paub txog txhua yam tsiaj nyob ib ncig ntawm lawm, paub cov neeg thiab tsiaj kev cai zoo, paub khaws koob siab/ntau thiaj mus ua tau PNY tom qab lawv tas sim neej.  
Nws hais tias, twb yog vim li ntawv es cov PNY uas heev heev uas pheej tom tom nplog thiab thaib cov peej xeem uas tsis coj zoo li lawv tau teev tseg cia yam li thaum tseem ua neeg nyog thiaj mag cov haujsam laus uas tseem yog neeg li peb tua pov tseg thaum twg los yeej tau.  Ntxiv rau, vim yog li ntawv, Nplog thaib Thaib thiaj tsis tshua raug PNY hem los tom, tabsis cov Hmoob thiaj nquag ntsib vim peb mus yos los yog ua teb ncaj lawv thaj chaw uas lawv xa nws tuaj nyob.

#144
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 13 March 2007 - 08:54 PM, said:

Thaum nyob Blog teb, kuv txiv mus cuab jes lawm. Niam los tsev lawm. Tshuav kuv thiab tus niamhluas wb ob leeg. Wb muaj li 13-14 xyoos. Ua teb plawv zoov loj heev. Muab ob tug nees khi tom tog tsev. Pw ib chim tav li 9-10 moo tsaus ntuj. Wb muab ib cov dua tau ib tsuam ntxiv lub qhovrooj. Muaj ib tug dabtsi los muab lub qhovrooj dawj nrov cuag li neeg qhib qhovrooj lawm cuag li cov dua tau vau tas lawm. Ob tug nees tshuab tshuab thiab muab tes txauj av nrov tig toog xwb. Wb pw saum txaj, jhai heev thiab tshee tshee xwb. Wb lub siab quaj heev. Quaj nrov los tsam niag dabtsi ntawd muab wb tom. Wb lub siab thov thov Vajtswv. Ua li ntawd ces zoo li tus tsiaj ntawd los nyob hauv qab lawj tsev teb thiab ua nrov pig poog hauv tuaj. Wb siab thov thov Vajtswv ces tus ntawd cia li jiag zuj zus lawm. Tagkis wb sawv los saib ua cas cov dua tau thaiv qhovrooj los nws zoo nws li qub. Hnub ci ntuas cev kuv txiv los txog. Wb quaj quaj rau kuv txiv xwb. Daim teb no yeej muaj ib tug dab "phim nyub vai." Yog ua dabtsi txhaum nws ces nws yeej ua cuag li havzoo lov tas li lawm xwb. Nej puas jeeg? Real experience, not folk story!
cov yawg kuv xav mas tej zaum phim nyub vais no yog p.i.m yu.s yaim xwb paub.....? hehehehehehehe. yog li ntawv xwb tsis ntshai li os tseem xav kom los hem yus thiab ces muab nws yaim kiag xwb.

#145
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,272 posts
Reputation: 1,050
Excellent

View PostGuest, on 10 October 2010 - 11:30 AM, said:

cov yawg kuv xav mas tej zaum phim nyub vais no yog p.i.m yu.s yaim xwb paub.....? hehehehehehehe. yog li ntawv xwb tsis ntshai li os tseem xav kom los hem yus thiab ces muab nws yaim kiag xwb.
koj txawj txiav thiab txhais lo lus no kawg lawm nawb.kheev lam koj yog cov pom phim nyuj vaim kiag mas koj yeej tau yaim ntag los mas.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#146
Guest_HmongTejTub_*

Guest_HmongTejTub_*
 • Guests
Reputation: 0
HMOOB TUAG MUS UA DAB, UA TSOV, PUAS MUAJ TIAG

A COMPREHENSIVE EXPLANATION

Cov phoojywg,

Kuv tau hnov ntau zaj dab neeg txog Hmoob tuag mus ua tsov. Cov dabneeg no muaj tej zaj hais tias thaum tab tom pam tus tuag ntawv hnov tsov los quaj/nyiav hmo ntuj. Muaj tej zaj hais tias muab tus tuag coj mus faus tas es thaum cov txheeb ze xa tshais mus ces pom nws twb sawv khiav tawm ntawm nws lub ntxa mus lawm, muab knawb ncaws hle pov cuag li cas 6 ntawm tej, hos pom hneev tsov log laig. Cov dabneeg zoo li no ua 6 peb Hmoob coobleej ntau tus ntseeg tias tus tuag ntawv yog tuag mus ua tsov lawm.

Ua li ntawv puas yuav ua tau?

Neeg puas mus ua tau tsov? Cas yog Hmoob xwb thiaj ntseeg li ntawd.


Nej xav li cas? kuv tus kheej kuv xav tias ua tsis tau. IT IS IMPOSSIBLE, IT IS SCIENTIFICALLY IMPOSSIBLE. THERE IS NO PROOF.


Kuv thiaj li los muab Hmoob lub neej, txoj kev pam tuag xyuas zoo zoo ces pom li no:

Nyob ntuj qub qab 3 nyob 6 pem tej toj roob, zej zog me me, nyob xyaw hav zoov hav tsuag. Thaum muaj 1 tug neeg tuag lawm ces 3 muab tha ces tibneeg lub cev lwj sai vim sov thiab muaj yoov ntau. Thaum lwj lawm nws tsw.

Ces tsov yog 1 yam tsiaj uas noj nqaij, lawv txawm nyob kem 3 roob 3 ha los lawv yuav hnov tus ntxhiab ntawv tsw ces lawv yuav los nrhiav noj. Nruab hnub zej zog & tib neeg ua qeej ua nruas nrov cuag cas ces tsov los txeem tsis tau. Tiam sis hmo ntuj ces zej zog ntsiag tag ces tsov thiaj yuav los txeem zos, thiaj ua 6 kuv phem tom ncig zej ncig zos mos tsaus tsi 6 nram tej. Tsov los txeem tsis tau ces tsov thiaj quaj tej niag zaj tshaib tshaib plab.

Ces pes coj tus neeg ntawd coj mus faus tej tug niag lwj lwj. Tsis tas li ntawv nyob 6 rooj teb tiv tsis yog luv khawb ntxa hos yog tibneeg khawb ntxa xwb ces yeej khawb tsis tob. Hnov cov laus hais tias 1 txhia ntxa ces tsuas tob kav kiag daim nyuag hleb xwb, twb yuav luag tshwm saum npoo av, lam npog npog av 6 xwb no.

Ces qee tus tuag uas muab faus tag ntawd tsov thiaj los muab khawb kwv coj mus noj lawm. Vim Hmoob tsis muaj kev khoob khuav nrhiav qhov lus teb/explanation, ces thiaj li ntseeg raws kev ntshai ces thiaj tau muaj cov dab neeg 3 s/d hnov hnov & li s/d tau sau nyob 6 lub topic no.

Niaj hnub nim no 3 tuaj nyob rooj teb no tsis hnov 1 tug Hmoob uas tuag mus ua tsov lawm. Hos kuv noog cov kwvtij nyob ntuj qub qab los zoo li tsis hnov muaj li lawm thiab no, vim neeg muab tsov tua tua tsov twb yuav tu noob ces tsis muaj tsov los nrhiav nqaij lwj noj lwml.

YOG TIAS 3 HMOOB TUAG ES TXIA TAU MUS UA TSOV NO NYAJ TEJ ZAUM COV TSOV NTAWV YUAV TSIS TU NOOB SAI NPAUM LI NO. TIAM SIS TSIS MUAJ LI NTAWD CES TEJ ZAUM NYOB RAU XYOO 2035 NO CES COV TSOV TXAIJ NRAB NRAUM YUAV TU NOOB NRHO (EXTINCT)6 HAUV LU NTIAJ TEB NO, TSUAS TSHUAV COV NYOB TOM ZOO LAWM XWB YOG TIAS TIBNEEG TSIS HLOOV LAWV TXOJ KEV UAS PHEEJ MUAB TSOV TUA LOS UA TSHUAJ TAWV NRUJ.

#147
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostXeevTxwjLaug, on 27 December 2010 - 12:57 PM, said:

koj txawj txiav thiab txhais lo lus no kawg lawm nawb.kheev lam koj yog cov pom phim nyuj vaim kiag mas koj yeej tau yaim ntag los mas.
yawm xeev npawg xis cas koj nim yuav ntshai ua luaj li koj nas.  Kuv npawg xais yeej paub zoo lawm hais tias yog qqabmib mes txes txes xwb os. hehehehehe..

Xeev thaum ub muaj ib tug hmoob nws mus pw yos hav zoov ib leeg.  nws tua tau nas ces nws txawm muab hlawv.  tib pliag zoj xwb P.im yus y.kuv phem txawm siv los ua heev li heev rau yawg aib nov.  ces yawm aib nov thiaj li thau kiag nws rab riam ntawm dhuav los tsij kiag rau hauv qhov cub tib pliag rab riam liab ploog.  aib thaub cev kiag nplaig y.kuv phem kiag rab raim ua tsw hiav ntxiag aib thaub nyooj laws hais nrov nrov rau p.im yus y.kuv phem hais tias kuv pom xeeb y.kuv phem rab riam no kom puas pom hais tias kuv tus nplaig ntxhib npaum cas.  Koj keej nrab ceg los saib kuv yuav txhom koj y.kuv phem p.im tamsim no ntag hov.  Ua p.im yus y.kuv phem ntshai kiag quaj thov quaj thov ploj loog puag tim qab ntug lawm.  Aib thaub no mas hnriav tshuav p.im yus y.kuv phem xwb hov, aib mas txhob txwm mus thab li hov xeev.

#148
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostGuest, on 03 January 2011 - 11:29 AM, said:

yawm xeev npawg xis cas koj nim yuav ntshai ua luaj li koj nas.  Kuv npawg xais yeej paub zoo lawm hais tias yog qqabmib mes txes txes xwb os. hehehehehe..

Xeev thaum ub muaj ib tug hmoob nws mus pw yos hav zoov ib leeg.  nws tua tau nas ces nws txawm muab hlawv.  tib pliag zoj xwb P.im yus y.kuv phem txawm siv los ua heev li heev rau yawg aib nov.  ces yawm aib nov thiaj li thau kiag nws rab riam ntawm dhuav los tsij kiag rau hauv qhov cub tib pliag rab riam liab ploog.  aib thaub cev kiag nplaig y.kuv phem kiag rab raim ua tsw hiav ntxiag aib thaub nyooj laws hais nrov nrov rau p.im yus y.kuv phem hais tias kuv pom xeeb y.kuv phem rab riam no kom puas pom hais tias kuv tus nplaig ntxhib npaum cas.  Koj keej nrab ceg los saib kuv yuav txhom koj y.kuv phem p.im tamsim no ntag hov.  Ua p.im yus y.kuv phem ntshai kiag quaj thov quaj thov ploj loog puag tim qab ntug lawm.  Aib thaub no mas hnriav tshuav p.im yus y.kuv phem xwb hov, aib mas txhob txwm mus thab li hov xeev.

Qhov yaim tau lhau liab-ploog li koj hais mas, yuav yog cov txawj khawv-koob yaim lhau thiaj ua tau. Yog neeg muab dawb li peb xwb ces yaim tsis tau lhau lhawv liab-ploog li koj hais'os.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#149
Tswvxyas

Tswvxyas

  Bachelor Degree 2

 • Members
 • 375 posts
Reputation: 5
Neutral

View PostVahuamsibluag, on 03 January 2011 - 04:02 PM, said:

Qhov yaim tau lhau liab-ploog li koj hais mas, yuav yog cov txawj khawv-koob yaim lhau thiaj ua tau. Yog neeg muab dawb li peb xwb ces yaim tsis tau lhau lhawv liab-ploog li koj hais'os.

Vahuam

Koj hais dab tsi li koj na lov,
hehehe kuv ntseeg tias peb
cov txiv neej hmoob uas tuaj
nyob rau cov tebchaws vam
meej lawm yeej txawj zaj
khawv koob yaim hlau yuav luag
txhua tus li os npawg.


#150
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostTswvxyas, on 04 January 2011 - 10:05 PM, said:

Vahuam

Koj hais dab tsi li koj na lov,
hehehe kuv ntseeg tias peb
cov txiv neej hmoob uas tuaj
nyob rau cov tebchaws vam
meej lawm yeej txawj zaj
khawv koob yaim hlau yuav luag
txhua tus li os npawg.

Kuv tsis txawj khawv-koob li'os. Yog cia-li yaim lhaub liab-ploog li nej hais ces kawg phim nyub vais muab plab-nyhu thau noj tas li lau!

:5c745924:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#151
Guest_guest_*

Guest_guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmongTejTub, on 31 December 2010 - 09:43 PM, said:

HMOOB TUAG MUS UA DAB, UA TSOV, PUAS MUAJ TIAG

A COMPREHENSIVE EXPLANATION

Cov phoojywg,

Kuv tau hnov ntau zaj dab neeg txog Hmoob tuag mus ua tsov. Cov dabneeg no muaj tej zaj hais tias thaum tab tom pam tus tuag ntawv hnov tsov los quaj/nyiav hmo ntuj. Muaj tej zaj hais tias muab tus tuag coj mus faus tas es thaum cov txheeb ze xa tshais mus ces pom nws twb sawv khiav tawm ntawm nws lub ntxa mus lawm, muab knawb ncaws hle pov cuag li cas 6 ntawm tej, hos pom hneev tsov log laig. Cov dabneeg zoo li no ua 6 peb Hmoob coobleej ntau tus ntseeg tias tus tuag ntawv yog tuag mus ua tsov lawm.

Ua li ntawv puas yuav ua tau?

Neeg puas mus ua tau tsov? Cas yog Hmoob xwb thiaj ntseeg li ntawd.


Nej xav li cas? kuv tus kheej kuv xav tias ua tsis tau. IT IS IMPOSSIBLE, IT IS SCIENTIFICALLY IMPOSSIBLE. THERE IS NO PROOF.


Kuv thiaj li los muab Hmoob lub neej, txoj kev pam tuag xyuas zoo zoo ces pom li no:

Nyob ntuj qub qab 3 nyob 6 pem tej toj roob, zej zog me me, nyob xyaw hav zoov hav tsuag. Thaum muaj 1 tug neeg tuag lawm ces 3 muab tha ces tibneeg lub cev lwj sai vim sov thiab muaj yoov ntau. Thaum lwj lawm nws tsw.

Ces tsov yog 1 yam tsiaj uas noj nqaij, lawv txawm nyob kem 3 roob 3 ha los lawv yuav hnov tus ntxhiab ntawv tsw ces lawv yuav los nrhiav noj. Nruab hnub zej zog & tib neeg ua qeej ua nruas nrov cuag cas ces tsov los txeem tsis tau. Tiam sis hmo ntuj ces zej zog ntsiag tag ces tsov thiaj yuav los txeem zos, thiaj ua 6 kuv phem tom ncig zej ncig zos mos tsaus tsi 6 nram tej. Tsov los txeem tsis tau ces tsov thiaj quaj tej niag zaj tshaib tshaib plab.

Ces pes coj tus neeg ntawd coj mus faus tej tug niag lwj lwj. Tsis tas li ntawv nyob 6 rooj teb tiv tsis yog luv khawb ntxa hos yog tibneeg khawb ntxa xwb ces yeej khawb tsis tob. Hnov cov laus hais tias 1 txhia ntxa ces tsuas tob kav kiag daim nyuag hleb xwb, twb yuav luag tshwm saum npoo av, lam npog npog av 6 xwb no.

Ces qee tus tuag uas muab faus tag ntawd tsov thiaj los muab khawb kwv coj mus noj lawm. Vim Hmoob tsis muaj kev khoob khuav nrhiav qhov lus teb/explanation, ces thiaj li ntseeg raws kev ntshai ces thiaj tau muaj cov dab neeg 3 s/d hnov hnov & li s/d tau sau nyob 6 lub topic no.

Niaj hnub nim no 3 tuaj nyob rooj teb no tsis hnov 1 tug Hmoob uas tuag mus ua tsov lawm. Hos kuv noog cov kwvtij nyob ntuj qub qab los zoo li tsis hnov muaj li lawm thiab no, vim neeg muab tsov tua tua tsov twb yuav tu noob ces tsis muaj tsov los nrhiav nqaij lwj noj lwml.

YOG TIAS 3 HMOOB TUAG ES TXIA TAU MUS UA TSOV NO NYAJ TEJ ZAUM COV TSOV NTAWV YUAV TSIS TU NOOB SAI NPAUM LI NO. TIAM SIS TSIS MUAJ LI NTAWD CES TEJ ZAUM NYOB RAU XYOO 2035 NO CES COV TSOV TXAIJ NRAB NRAUM YUAV TU NOOB NRHO (EXTINCT)6 HAUV LU NTIAJ TEB NO, TSUAS TSHUAV COV NYOB TOM ZOO LAWM XWB YOG TIAS TIBNEEG TSIS HLOOV LAWV TXOJ KEV UAS PHEEJ MUAB TSOV TUA LOS UA TSHUAJ TAWV NRUJ.


#152
Guest_guest_*

Guest_guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Yog li koj hais lawm, tsov hnov tswv lwj ces tsov los nrhiav nqaij no xwb. Thiab muab faus tsis tob ces tsov khawb no lawm xwb hmoob yeej ua tsis tau tsov li os. Kuv ib txwm yeej tsis ntseeg li ntawd.

HMOOB KUJ HAIS TIAS MUAJ TEJ TUS TUAG TSIS LWJ LI THIAB QHEB MUAG, THIAB NIM NYEM TES. QHOV NTAWD QHIA TAU HAIS TIAS TUS NEEG TSEEM TSIS TAU TUAG. MUAJ TEJ TUG HMOOB HAIS TIAS UA TSOV YUAV COJ MUS ZAIS MAS NIM TAWM TAWM HWS. QHOV NTAWD QHIA TAU TIAS TUS NEEG TSEEM CIAJ. ZAUM NO KUV THIAJ PAUB TIAS HMOOB FAUS NEEG CIAJ NTAU HEEV LAWM.

#153
Guest_kwv yees xwb_*

Guest_kwv yees xwb_*
 • Guests
Reputation: 0
[Xavpaub tias sebcov hmoobmus nyobhav zoovnuj txeegrau tebchaws(giyang)ntawd es puasmuaj dab thiab tsov,phim nyuj vaim xwb laud,yogleejtwg tau nyobtid ho zoo licas ho qhia rau sawvdaws saibthiab,ua tsaug.quote name='maypaj' date='14 March 2007 - 03:58 PM' timestamp='1173913113' post='20360']
nyob yav ntuj qub qab yeej hnov hnov tej laus tham tham thiab tab sis kuv los yug teb chaws fabkis es tsis paub tej phis nyum yaim ntawv li, thiab tsis xav paub li.........ua tsaug rau kuv niam lawv tau los yug peb rau teb chaws no tsis tau ua dab ua tsov luag lawm  <img src='http://www.hmongza.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif' class='bbc_emoticon' alt=':rolleyes:' />
[/quote]

#154
Guest_puashlubtiag_*

Guest_puashlubtiag_*
 • Guests
Reputation: 0
puas yuav muaj leej twg tuaj piav dab neeg dab rau peb nyeem ntxiv lawm vim tias nyeem tej dab neeg dab li no mas ntshai thiab ho xav nyeem ntxiv seb thaum kawg yuav zoo li cas li os. thov tuaj paiv ntxiv rau peb tau nyeem thiab.

#155
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,272 posts
Reputation: 1,050
Excellent

View Postpuashlubtiag, on 08 April 2011 - 05:12 PM, said:

puas yuav muaj leej twg tuaj piav dab neeg dab rau peb nyeem ntxiv lawm vim tias nyeem tej dab neeg dab li no mas ntshai thiab ho xav nyeem ntxiv seb thaum kawg yuav zoo li cas li os. thov tuaj paiv ntxiv rau peb tau nyeem thiab.
yog xav mloog no kuv piav 1 zaj txog tsov thiab ntoo xeeb.
puag thaum ub muaj 1 tug txiv neej hmoob mus yos hav zoov ces nws mus txog tom kev ua cas nws txawm cia li tsaug tsaug zog nws thiaj mus pw ze ntawm 1 tug ntoo loj.ua cas 1 pliag ces txawm ua npau suav pom muaj 1 tug tsov los txog ntua ntawm hauv paus ntoo ces txawm hnov tus tsov hu tias yawm xeeb kuv tshaib plab hwv lawm koj yuav muab dab tsi rau kuv ua hmo.tus ntoo txawm teb tias hmo no koj mus pem hauv zos koj mus muab niag maum tshis pem hauv zos ua hmo los mas.
ces niag tsov txawm teb tias yog li ces ua tsaug os yawm xeeb.tsov txawm mus lawm nws tsim  dheev los nws xav zoj tias ab cas kuv lam ua npau suav li no ne.nws thiaj mus txhos caug ntua ntawm hauv paus ntoo nws hais tias yawm xeeb niag maum tshis pem hauv zos yog tus twg tiag vim muaj ntau tus maum tshis nyob pem hauv zos nev.tsob niag ntoo txawm teb tias lub tsev uas nyob kiag pem nto plaws roob ntawm hauv zos ces niag maum tshis uas ceg tawv xwb los mas.
ces nws txawm xav zoj tias lub tsev pem nto plaws roob ntawm hauv zos yog nws tus muam thiab tus yawm yij lub tsev xwb niag maum tshis ceg tawv ces yog nws tus muam ntag vim nws tus muam mas mus ua teb ces poob pob zeb tab tom mob mob sab niag ceg ces mus kev ceg tawv pluav.nws thiaj li khiav ceev ceev los txog ntua pem tus muam thiab tus yawm yij tsev no cas nws tus muam nyob tsev xwb tus yawm yij mus nrog lawv zov tuag rau lwm lub zos lawm ces nws thiaj li mus npaj phom npaj mos txwv khov kho tos thiab txhib kom tus muam ua hmo rau cov me nyuam lawv noj tas nrho ces nws hais rau tus muam tias hmo no mas koj thiab cov me nyuam nyob twj ywm hauv txaj tsis pub tawm nraum zoov li txawm yuav dim quav dim zis los tso hauv txaj xwb tsis pub tawm li txawm muaj leej twg tuaj hu los tsis pub leej twg teb thiab mus qhib qhov rooj li ces dab laug muab kav theej los pav qhov rooj khov kho cia.thiab dab laug hais rau lawv tias cia dab laug pw ntawm hauv plag zov lawv cov niam tub vim hmo no tsis zoo caij nyoog ces tsaus ntuj zuag xwb lawv mus pw tag huv si dab laug npaj phom khov kho tos ua cas tib pliag tsaus ntuj tu siav nrho xwb tus muam txawm sawv los qhib qhov rooj kuj khuav ces dab laug ua tawv tawv rau tus muam tsis pub tus muam tawm tsis pub qhib qhov rooj li tab sis tus muam yeej yuav qhib qhov rooj tawm xwb xwb vim tus muab mob plab heev yuav tawm mus thaij xwb xwb li.2 nws muag sib cav ntev loo ces dab laug thiaj hais tias yog cuaj kaum los koj yuav tawm xwb xwb li no mas cia kuv muab 1 teg tsau taws kom cig cig loj loj mus tso rau tom lub hauv paus ntoo es koj mus thaij nyob sab hauv paus ntoo tom puas tsev no xwb txhob mus dhau sab hauv paus ntoo tom ub.vim ntawm tog tsev muaj 1 lub hauv paus ntoo loj ces thiaj li muab teg tsau taws mus tso tom hauv paus ntoo li hais tus muam mus thaij sab hauv paus ntoo puas tsev no ces tus muam tawm plaws mus xwb tus tsov nkag nav luag nyav los ces tus dab laug thiaj li tsa hlo phom tua tib phom rau tus tsov taub hau ces tus tsov tib plhaw los ti nkaus tus muam tus tsov siav tu nrho ntawm tus muam xub ntiag ntag.ces tus dab laug thiaj hu zej hu zos tuaj nrog saib thiab piav zaj npau suav no rau zej zog sawv daws mloog tas ces hmoob thiaj li txawj teev tus ntoo xeeb txij thaum ntawv los.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#156
Guest_thovnoog puastau_*

Guest_thovnoog puastau_*
 • Guests
Reputation: 0
[Npawg es kuvnoog koj puastau,es niamno kojtxiv puastseem uaneej nyoblawm thiabkoj kawmpuas tau zajkhawv koobntawd thiabrau kuvpaub,ua tsaug. quote name='DKS*****' date='17 March 2007 - 03:50 AM' timestamp='1174128654' post='20935']
[size=4]
Cov phooj ywg !!! txawm yog zoo li nov es kuv txiv peb tsev neeg thiaj ib txwm txawj txawj khawv koob txhua yam los pov hwm peb tsev neeg , vim yav thaud hmoob yeej ua lub neej nyob pem tej toj roob los hauv tej khuab ha ces yeej muaj muaj Dab muaj tsov los lwm yam ces yuav tsum muaj ntau yam khawv koob los cheem tej niag Dab phem los tej niag tsiaj phem no, yav thaum ub yog leej twg tsis muaj zoo khawv koob ces tsis txhob lam mus yos hav zoov li*

Cov Dab heev tshaj plaws uas ua rau neeg ntshai ces yog Dab Phim Nyoos Vaim xwb, vim qhov tias tus Dab no yeej ua tau txaus ntshai tiag tiag li, tiam sis kuv txiv yeej txawj khawv koob heev ces yog muaj tej Dab phem li no los ces kuv txiv yeej muab nws tua tuag tas tus Dab Phim Nyoos Vaim no nws yog ib tug tsiaj xwb tsis yog Dab tiag tiag, tsuas yog nws txawj khawv koob heev xwb, vim thaum ub nws yeej yog ib tug neeg tiag tiag thiab tseem tsis tau muaj poj niam tiam sis nws tseem kawm tsis tau tiav ces nws mus ua teb los txog tom kev ces nws sim nws zaj khawv koob ces nws cia li ua tus tsiaj ntawd lawm, vim thaum nws kawm cov khawv koob no tus xib fwb tsis tau qhia zaj daws los yog zaj thim rau nws thiab ib qho los nws tsis faj txog tias nws siv zaj no ces yog tsis muaj zaj daws tso ces nws yuav rov los ua tsis tau neeg lawm, yog li no nws thiaj sim ces nws cia li mus ua tus tsiaj ntawd lawm, tom qab tsis ntev li 3 hlis ces tus xib fwb ho tuag lawm thiab ces nws lub neej thiaj mus ciaj ua tus tsiaj ntawd lawm,  hos yog Dab Poj Ntxoog ces yeej raug kuv txiv muab rau txim txog qhov lawv los thov mam tso*[/
size]
[/quote]

#157
Guest_HmongTejTub_*

Guest_HmongTejTub_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postguest, on 04 April 2011 - 10:24 AM, said:

Yog li koj hais lawm, tsov hnov tswv lwj ces tsov los nrhiav nqaij no xwb. Thiab muab faus tsis tob ces tsov khawb no lawm xwb hmoob yeej ua tsis tau tsov li os. Kuv ib txwm yeej tsis ntseeg li ntawd.

HMOOB KUJ HAIS TIAS MUAJ TEJ TUS TUAG TSIS LWJ LI THIAB QHEB MUAG, THIAB NIM NYEM TES. QHOV NTAWD QHIA TAU HAIS TIAS TUS NEEG TSEEM TSIS TAU TUAG. MUAJ TEJ TUG HMOOB HAIS TIAS UA TSOV YUAV COJ MUS ZAIS MAS NIM TAWM TAWM HWS. QHOV NTAWD QHIA TAU TIAS TUS NEEG TSEEM CIAJ. ZAUM NO KUV THIAJ PAUB TIAS HMOOB FAUS NEEG CIAJ NTAU HEEV LAWM.Kuv kuj ntseeg li koj hais thiab hais txog ntawm Hmoob faus neeg ciaj. Hnov ntau zaj neej neeg hais txog li ntawd &  tam sim no tseem muaj tus puav neeg yus paub es lawv twb muab tu zam tas, taw kev tas, los sis twb pib qeej pib nruas lawm es tus neeg mam tsism sawv rov qab los.  Yeeb vim yog Hmoob nyob pem tojsiab tsis muaj technology los detect tias nws tuag lawm los tseem tshuav siav meme.

#158
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,327 posts
Reputation: 77
Excellent

View PostHmongTejTub, on 18 May 2011 - 04:22 PM, said:

Kuv kuj ntseeg li koj hais thiab hais txog ntawm Hmoob faus neeg ciaj. Hnov ntau zaj neej neeg hais txog li ntawd &  tam sim no tseem muaj tus puav neeg yus paub es lawv twb muab tu zam tas, taw kev tas, los sis twb pib qeej pib nruas lawm es tus neeg mam tsism sawv rov qab los.  Yeeb vim yog Hmoob nyob pem tojsiab tsis muaj technology los detect tias nws tuag lawm los tseem tshuav siav meme.
Tam li kuv xav xwb. Nim no mas yuav tsis muaj hmoob sawv tau los ua tsov ua dab lawm laud,vim lub ntuj/ntiaj teb no hloov lawm. Tabsis,yav thaum ub no yeej yuav muaj me me thiaj es tej laus thiaj li muab tau los hais ua dabneeg tseg.
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#159
Guest_TxivNtxoog_*

Guest_TxivNtxoog_*
 • Guests
Reputation: 0
Tus no yog pojntxoog losyog neeg qigtaub xwb:

#160
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,272 posts
Reputation: 1,050
Excellent

View PostTxivNtxoog, on 18 December 2011 - 08:45 PM, said:

Tus no yog pojntxoog losyog neeg qigtaub xwb:
Txivntxoog.
twb tsis pum dab tsi le lawm nev.
pum cov niag tais maj phaub xwb es.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.