Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Keebkwm Ntuj Tsim Teb Raug

109 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Kev Cai Teebtim Tshooj Ib

Nyob rau hauv ntiajteb no, thoob plaws qab ntuj khwb. Txhua's haiv neeg nyias muaj nyias ib tug Txoov Yim Leem Dabqhuas uachaw zwjtxheej ntseegsiab. Nyob rau ntawm txhua’s haivneeg, puav leej qhia kom neeg ua neej mus rau qhov kev ncajncees xwb. Nyob thoob ntiajteb, tsis muaj ib txoj kev cai twg qhia kom neeg ua mus rau txoj kev phem. Li no, kev cai Txoov Yim Leem Dabqhuas ntawm txhua’s haivneeg thiajli muaj kev cai tshwjhwm teeb kev cai ncajncees ntawm qibsiab, ntawm keebfaj mus txog phiajkig, ua lub cubtawg kom qhia tau rau sawvdaws paub txoj kev cai ntuj tsim teb xeeb keebkwm noobneej ntawm nyias haivneeg, xws li nram no:

Paub txiajntsim ntawm lub ntuj thiab daim av.

Paub txiajntsim koobhmoov hwm niamtxiv.

Paub txiajntsim ntawm yus haiv neeg tus hwjchim.

Paub hwm tej hlob nqua tej yau thiab hlub tshua txog cov txomnyem.

Paub txog txoj kev yog thiab kev txhaum tshiab ntawm yus.

Li no, ib txoj kev Txoov Yim Leem Dabqhuas ntawm ib lub tebchaws lossis ib haivneeg twg, thiajli muaj kev cai tswjhwm ntau qib, thiab muaj teeb ua ntau phiaj raws li nyias keebkwm thiab kev sawm tau.

Kev Cai Teebtim Tshooj Ob

Keebkwm ntuj tsim teb raug thaum ub uas yuav muaj lub ntiajteb no, raws li ntawv txheejzeb Tuam Laj Koob Yim Txoov Ntuj tau fab teeb tseg los mus tau muaj 93,832 xyoo, teeb hais tseg tias:

Thaum ub uas tseem tsis tau muaj lub ntiajteb uas peb nyob no, mas lub ntiajteb no yog ib lub hnubqub. Lub hnubqub no muaj lub npe hu ua, “Tsib Xyeem Cua”. Nws los mus khov xyeem ua lub ntiajteb lawm xwb.

Lub ntiajteb no los mus khov xyeem tau muaj 220 xyoo, nws thiajli mam muaj tau av.

Txuasntxiv los mus tau muaj 652 xyoo, nws thiajli mam muaj tau dej, thiab mam li muaj ntoo.

Txuasntxiv los mus tau muaj 934 xyoo, nws thiajli mam muaj tau tsiaj.

Txuasntxiv los mus tau muaj 1012 xyoo, nws thiajli mam muaj neeg.

Suav txijli thaum xyeem khov lub ntiajteb no los txog rau niaj hnub no twb muaj 9,385,322 xyoo lawm.

Lub ntiajteb no xyeemkhov xabxeeb tsheej ib lub ntiajteb, mas nws muaj rau (6) txheej xws li nram no:

Txheej:

1. Leejtxhov

2. Zeb Xobtaws

3. Pua Cuayeej

4. Dej

5. Pobxeb

6. Av

Lub ntiajteb no muaj 3 yam seem theej cua, mas muaj txoj sia thiaj nyob taus, xws li nram no:

1. Yam cua yus nqus ua pa, hu ua: Cua Xyeem Siav.

2. Yam cua sam tau lwg, hu ua: Cua Moj Lij Huab Sab.

3. Yam cua nyob txheej siab kawg saum ub, hu ua: Cua Sib Moj Lwg Huab Kawg.

- Yam cua no yog yam cua muaj zog tshaj thiab ya ceev tshaj.

Lub ntiajteb no, thaum ntuj tsim teb raug, tsheej tau lub ntiaj teb no qoos lawm, mas Tuam Laj Keeb Yim Txoov Ntuj, nws tsuas muaj 12 yam xwm tsimnuj, 12 yam xyoob, 12 yam ntoo, 12 yam nroj, 12 yam qoob, 12 yam tsiaj nruab dej, 12 yam tsiaj muaj tis, 12 yam kabntsaum, 12 yam tsiaj muaj txha, thiab 12 yam/haiv neeg xwb.

Tomqab no, ho tau muaj ntau yam xyoob ntoo, ntau yam tsiaj txhu ntau yam nroj tsuag, ntau haiv neeg, thiab ntau yam txuj ci yog los ntawm Tuam Lawg Kw Thawj, Huabtais Qab Ntuj ua tus tsim los siv ntxiv rau ntiajteb lawm xwb.

Kev Cai Teebtim Tshooj Ib Sob Ob

1. Kev cai teebtim yog dabtsi?

Kev cai teebtim yog ib lub hauvpaus teebtxheeb qib kev cai tshwjhwm thiab tus hwjchim, seb tswj lub luag haujlwm txhuatxhua fab ntawm ib haivneeg, losyog ib lub tebchaws, feeb chij ua rau haivneeg ntawv, losyog lub tebchaws ntawv kom muaj tus hwjchim kev kav, muaj tus kev cai coj, muaj kev ncajncees, sib hlub, sib pab, thiab muaj kev vammeej ntawm yus lub tebchaws.

2. Ntajteb no, pus muaj ib haivneeg twg tsis muaj kev cai teebtim, thiab kev cai teebtim puas sib thooj?

Ntiajteb no yuav tau hais tias yog neeg lawm, ces yuav vammeej thiab tsis vammeej los puamchawj.

Tsis muaj ib haivneeg twguas tsis muaj kev cai teebtim. Tabsis txhua txhua haivneeg no kev cai teebtim txawv tsis sib thooj los yog vim los ntawm lub ntuj tsim teb xeeb, thiab kev cai dab qhuas mus tsis sib raws.

3. Kev cai Hmoob, ntuj tsim teb xeeb los mus, muaj thaum twg lawm?

Kev cai Hmoob muaj ruaj tseg, thiab tseem siv ua kev cai ntawm Hmoob los txog rau niaj hnub nim no.

Mas txij li thaum muaj lub ntiajteb no los mus tau 9,312 xyoos. Yog tiam Zwj Faj Tim, uas yog Vaj Peb Hmoob ua thawj keeb kav tebchaws. Tabsis peb Hmoob tus kev cai teebtim no thaum txhim kho tau muaj meej thiab tseeb tseg, teeb tau ua keebkwm tseg, mas yog thaum tiam Zwj Faj Tim Tuam Cheej Laij ua thawj keeb kav lub tebchaws, mas Tuam Vaj Khaib Tim Kuj Thaj, uas yog tus tuam thawj tswjhwm kev cai dabqhuas.

Tuam Vaj Tim Cheej Laij nkawv thiajli tau muab teeb ua ohiajzeb tseg, teeb muaj txoos mlom los mus nrog nres txhua txoj kev cai, thiaj siv ua txoj kev cai tshaj phaj los mus txog rau niaj hnub nim no.

4. Kev cai teebtim feeb txwm phiaj.

Peb Hmoob kev cai teebtim thaum ntuj tsim teb xeeb, peb Hmoob tus kev cai muaj Txoov Faj Tim ua tus tswj los mus. Huabtais teeb feeb peb Hmoob ua 12 xeem neeg, thiab thiajli muaj 12 tug zauv cim xeem. Xws li nram no:

1. Xeem Yeej

2. Xeem Xyooj

3. Xeem Hawj

4. Xeem Thoj

5. Xeem Lauj

6. Xeem Kwm

7. Xeem Muas

8. Xeem Yaj

9. Xeem Vaj

10. Xeem Vwj

11. Xeem Lis

12. Xeem Tsab

Li no, peb Hmoob tus kev cai teebtim no thiajli feeb txum phiaj los ua 12 phiaj rau 12 xeem neeg no tuav raws li Tuam Laj Keeb Yim Txoov Ntuj tau feeb tus hwjchim rau xeem neeg uas yuav tswjhwm tau ua ob sob xws li teeb tseg rau nram no:

Li no, peb Hmoob tus kev cai teebtim no thiajli feeb txum phiaj los ua 12 phiaj rau 12 xeem neeg no tuav raws li Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj tau feeb tus hwjchim rau xeem neeg uas yuav tswjhwm tau ua ob sob xws li teeb tseg rau nram no:

IB. KEEB XEEM NEEG TUS HWJCHIM.

1. Xeem Yeej..........Yeej Ntomoo.

2. Xeem Xyooj ........Xyooj Tsavchim.

3. Xeem Hawj.........Hawj Xavtau.

4. Xeem Thoj.........Thoj Tuavruaj.

5. Xeem Lauj.........Lauj Yeebyam.

6. Xeem Kwm........Kwm Khawscia.

7. Xeem Muas........Muas Tswjhwm.

8. Xeem Yaj..........Yaj Xamoo.

9. Xeem Vaj..........Vaj Hwjhuam.

10. Xeem Vwj........Vwj sibhais.

11. Xeem Lis..........Lis Tuamthawj.

12. Xeem Tsab......Tsab Kavcai.

OB. KEEB XEEM NEEG KEV TSWJHWM.

1. Xeem Yeej______Keebzwj fajtxawm xyuaslaij, keebkwm txoovneeg tshwmsim.

2. Xeem Xyooj_____Kuabkeebtim chijkeeb xyeemzeej txujci hwjhuam fab yeebtshuaj.

3. Xeem Hawj______Kuab tim kuab muaj yees, fab kab sablaj txog kev phoojywg.

4. Xeem Thoj______Keeb teebphaj theeb kawbcuj, kev cai qib thaujphwm tu plaubntug.

5. Xeem Lauj______Kob looj txhia keb toob seej, tsim tuaj pua kho tebchaws.

6. Xeem Kwm_____Kaub pajxyeem kob txwm lig, noob txwm kais, fab phaj tshab.

7. Xeem Muas_____Kaub cawmzeej kaub yujxeeb, samtxhim daws kev txomnyem.

8. Xeem Yaj______Kiab mom feej kab tshajxo, tob hwjzee, tab xamoo.

9. Xeem Vaj______Kwb hwmzeej thiab theejtim tim lijxeeb txum peebzeej.

10. Xeem Vwj_____Kub fab lajtim kwbxyeej, cwjkub yeebyam fab mejluab.

11. Xeem Lis______Kaijfoob yim kub thwjchim, toojkoob teebhuab kavxwm.

12. Xeem Tsab_____Koobmeej xyuaskib lumzeej, chijlooj xeebzeej fab yeebyam.

12 phiaj hwjchim thiab kev tswjhwm qib kev cai Hmoob uas tau teebtseg losmus no, ib phiaj twg nws muaj nws tus kev cai teebtim tswjhwm, yeebyam thiab kev cai ncajncees nceqib loj tshaj ntawv.

12 sob ua povthawj tseg, mas luag nceqib loj tshaj mam muaj kev cai tswjhwm ntawm lub luag haujlwm txhua qib qis zujzus tshajphaj mus.

Kev Cai Teebtim Tshooj Ib Sob Ob

Ntuj tsim teb raug thaum ub raws li Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj tau teeb tseg tias peb Hmoob kev cai teebtim tshooj ib sob ob, nyob rau ntawm txheejzeb phiaj peb sob ob, kiblum tshooj cuaj teeb tseg ua peb sob tseg tias:

 1. Lub tebchaws twg yuav muaj Huabtais ua tus kav, mas tus kev cai teebtim ntawd yuav tsum siv mus txog ib lub tshooj 3,000.


 2. Tus kev cai teebtim ntawm lub te chaws ntawd, muaj cai siv ua kev cai kawm txuj, tso raws qib feebchij kom koobzeej paub huv tib si, thiab siv ua kev cai ruajntseg ntawm peb haivneeg.


 3. Sawv tau ua ib tug neeg sawv zwm rau lub teb chaws ntawd, los yog zwm rau ntawm nyias lub luag haujlwm lawm, yog tsis paub txog thiab tsis ua raws li tus kev cai teebtim haivneeg, los yog nws lub luag haujlwm, mas yuav tsum raug tshem tawm, thiab yuav raug txim raws li kev cai teebtim phiaj neeg, kiblum tshooj 32.

Li no kev cai teebtim tshooj ib sob ob thiaj muaj qib kev cai tswjhwm ua chaw kuabkwm tseg rau leej tibneeg tau kawm kev cai Hmoob kom paub txog tus kev cai hwjchim uas tsimnyog kawm,thiab muaj kev cai teebtim zwm rau nruab siab uantej muaj 12 sob, xws li:

 1. Kev cai teebtim yog lub hwjchim kev cai teebtim lub luag haujlwm ntawm yus.


 2. Kev cai teebtim yog ib txog kev cai ncajncees, zwm nyob rau ntawm sawv daws.


 3. Kev cai teebtim yog ib qho muag noj muag haus.


 4. Ua neeg yuav tau kawm kev cai teebtim ua qib zuj zus mus, txij li thaum hnub nyoog muaj 6 xyoo mus.


 5. Neeg muaj kev cai teebtim lawm, yuav tsum paub txog yus lub luag haujlwm tias yog dabtsi.


 6. Neeg muaj kev cai teebtim lawm, yuav tsum paub lub caij lub nyoog ua haujlwm thiab hais lus kom muaj txwmxyas.


 7. Kom paub hlub tshua yus lub tebchaws, thiab tuajyeem pab lub tebchaws kom dawbhuv.


 8. Kom paub txuag moojkeebkuab muaj chiv ntawm yus lub tebchaw.


 9. Kom paub txog kev cai koomthoobzeej, haislus thampem, nojhaus, nyob, pw, muskev, nruabhnub, hmontuj.


 10. Kom paub hwm tus kev cai hwjchim ntawm yus lub luag haujlwm, thiab yus lub tebchaws.


 11. Txhob ua neeg plhommoj hais tshaj qib kev cai neeg.


 12. Kom paub hlub tag nrho txhua leej txhua tus, thiab coj yus haivneeg lub npe tsis pub kom puas.

Li no, peb Hmoob lub teb chaws, thiab peb Hmoob txhua fab luag haujlwm yuav kom vammeej taus, peb yuav tsum kho, thiab ua raws li peb Hmoob tus kev cai teebtim tau qhia no ib qib zuj zus mus.

Kev Cai Teebtim Tshooj Ib Sob Peb

Kev cai teebtim tshooj ib sob peb phiaj peb, kib lwm tshooj rau Tuam Vaj Khaij Tim Kub Meej Thaj, tuamthawj tsjhwm kev cai Txoov Yim Leem Dab, tus zus ib, tau teebtseg tias:

Hmoob lub luag haujlwm tag nrho yog muaj 13 tug kev cai, uas yog ntawm 13 phiaj, zwjcuab koojnpoj, yuav kom txhua fab luag haujlwm, thiab txhua fab kev cai kom muaj hwjhuam, hwjchim thiab kom ruajntseg mus txog hnub niam nkaujhnub thiab txiv nraughli puasntsoog, mas mam puas.

Hos yogtias niam nkaujhnub thiab txiv nraughli tsis puas tsis ntsoog, mas kom tsis paub ploj tsis paub puas li, mas luag tau caw txog lub hwjchim ntawm 13 tug tuam foob hwjchim tuaj ua 13 tug txoovmlom tuav tagnrho 13 txoj cai thiab 13 lub luag haujlwm zwjluab koojnpoj ntawv, lawv muaj npe raws li nram no:

 1. Tuamlaj Keebzwj Fajtim


 2. Tuamlaj Hoojkai Laijtxuj


 3. Tuamlaj Kuab Teebtim Chivkeeb


 4. Tuamlaj Kawbtim Huajkuab


 5. Tuamlaj Keb Teebthaj Ntxhebkawb


 6. Tuamlaj Kob Leejtxhim


 7. Tuamlaj Kaubcheem Xwmlij


 8. Tuamlaj Kabcawm Xeebzeej


 9. Tuamlaj Kwbcheem Twhjtim


 10. Tuamlaj Kubfaj Xyeemtim


 11. Tuamlaj Kaijchim Thwjtim


 12. Tuamlaj Koobmeej Xyeemzeej


 13. Tuamlaj Kibtshee Keebxob

13 phiaj txoov mlom no, muaj kev cai teebtseg rau hauv Tuam Tsev Txoov Yim Leej Dab, hwjfab keeb ntawm lub tebchaws ntawv xwb.

Kev Cai Teebtim Ntuj Tsim Teb Xeeb, Keebkwm Noobneej Ntawm Yus Haivneeg

Raws li tsiaj ntawv txheejzeb tau teebtseg, nyob rau kev cai teebtim tshooj ib txog keebkwm noobneej haivneeg hais tseg tias:

Thaumub, tag nrho puas tsavyam nyob rau hauv lub qabntuj no, yog Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj uas tus kav, thiab ua tus tsim tawm los mus tibsi. Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj ua lub luag haujlwm nyob rau hauv lub ntuj no tau ntau txheeb xyoo, nws tau tsim lub hnub, lub hli kom tau pom kev kav ci rau tsoom hnubqub tibsi.

Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj tsim tau cov hnubqub, lub hnub thiab lub hli tiav los mus tau muaj 3,000 xyoo, nws thiajli mam muab lub hnubqub Tsib Xyeem Cua, los mus yees khov ua lub ntiajteb.

Thaum Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj tsim tau lub ntiajteb no lawm, luag thiajli xav tsim kom muaj noobneej nyob rau hauv lub ntiajteb no. Li no, Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj thiajli tu tau nws 12 txoj plaubhau losmus khi ua peb ntus, thiab tshuab hwjhuam peb pas rau thiajli ciaj sia tuaj. Luag thiajli tig 12 ncig rov sablaug, thiajli sam 12 yam hwjhuam. Tig 12 ncig rov rau sabxis, luag thiajli sam 12 yam txujci rau. Luag thiajli tso loo phaj los khav, luag thiajli dhia peb nrignphau looj phaj tawg ntsoog ntxaws lawm 12 txheej. Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj thiajli muab tus xeebzeej no tisnpe hu ua Nraug Oo Zeej.

Zaum no, Nraug Oo Zeej thiajli nrog Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj nyob thiab pab ua haujlwm raws li Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj txib ua txhuayam.

Nyob los mus tau muaj 95 xyoo tomqab, Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj xam pom tias Nraug Oo Zeej mloog lus heev, yuav cia Nraug Oo Zeej losmus tsim noobneej rau lawm ntiajteb raws li lub siab xav tau cia.

Muaj ib hnub, Nraug Oo Zeej tsaugzog lawm. Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj thiajli rho Nraug Oo Zeej ib nploojsiab coj los tsim ib tug pojniam muaj yeejyam zoonkaus li Nraug Oo Zeej thiab.

Zaum no, Nraug Oo zeej tsim (sawv) los, ua li cas nws ho pom ib tug zoonkaus li nws thiab. Ces nws poobsiab nthav tias yog leejtwg thiab yog tus simzeej dabtsi. Nws thiajli khiav ntsuj mus cuag Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj, nws hais tias, “Yog dabtsi thiab tus ntawv yog leejtwg?”

Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj teb tias, “Yogtias koj xav paub no, koj sim sojntsuam xyuas koj lub cev seb koj lub cev nyob pus txhij?”

Nraug Oo Zeej thiajli sojntsuam xyuas nws lub cev, na has ua li ciav tsis pom nws ib nploojsiab lawm. Nraug Oo Zeej tsis zoosiab, nws thiajli tib phlaw mus khawm nkaus tus pojniam ntawv kom muab nws nploojsiab rovqab los. Tabsis zaum no, nqaij twb yog nqaij, txha twb yog txha, muab rovqab tsis tau lawm.

Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj hais tias, “Twb yog kuv muab los tsim ua koj txij koj nkawm xwb. Koj nploojsiab muab tsis tau rovqab lawm. Yuav kom koj tau koj nploojsiab rovqab, ces kawgnkaus koj mus puag nws xwb.”

Ces Nraug Oo Zeej txawm muab tus pojniam coj los puag nkaus rau hauv xubntiag. Uaciav, nws txawm cia li zoo zoo siab lawm tiag.

Li no, niaj hnub nim no, cov txivneej, leejtwg muaj lub chaw chim chim siab npaum twg los puamchawj, yogtias muaj ib tug pojniam los ua tib zoo ntxias nyob rau hauv nws lub xubntiag lawm, ces nws yeej rovqab zoo zoosiab lawm xwb. Vimtias nws nploojsiab rovqab los sib cuag lawm.

Nim no, muaj nkawv ob leeg nyob uake, muaj kev sib hlub sib fim lawm. Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj thiajli muab tus pojniam no tisnpe hu ua Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb.

Nkawv nrog Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj nyob tau muaj 5,709 xyoo rau qaum ntuj. Nim no, txoj lub caij lub nyoog uas Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj pom tau tias nyob rau ntiajteb, noob qoob los tsim tau txhij, noob xyoob, noob ntoo, noob tsiaj, noob txhuv los tsim tau txhua lawm. Yogtias tso noobneej los nyob los yuav tsis tuag tshaib, tuag nqhis.

Ces Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj thiajli hu Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb, nkaws los nug hais tias, “Neb nrog kuv nyob txog tav no lawm, neb pus kam thiab neb pus xav kom neb tau ua lub neej tibneeg, pus xav kom tau noj qab, hnav sov?”

Nkawv teb tias, “Txiv Huabtais Ntuj, tej no wb tsis paub txog. Wb tsis pom qab yuav teb li cas rau koj.”

Thaum ub, mas tibneeg yog Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj tus qhev zov roojvag hnov xwb. Hos Nab yog ib tug muaj txujci thiab muaj lajlim zoo. Nab thiajli hais rau nkawv tias, “Yogtias Txiv Huabtais Ntuj nug neb ntxiv no, neb teb rau Txiv Huabtais Ntuj tias Txiv Huabtais Ntuj, wb xav kom tsheej tau ua leej tibneeg thiab wb xav kom tau noj tsau, hnav sov, noj qab, hnav zoo xwb. Vim rau qhov kuv pom yogtias neb teb Txiv Huabtais Ntuj li ntawv mas nws yuav tso tag puas tsavyam rau neb kav thiab neb yuav tau ua Tswv Ntuj.”

Li no, hnub tomqab, Txiv Huabtais Ntuj kuj rovqab nug nkawv li qub dua thiab. Yog li, nkawv thiajli teb raws li Nab cov lus qhia rau nkawv rau Txiv Huabtais Ntuj. Ces Txiv Huabtais Ntuj thiajli hais rau nkawv tias, “Yog li no, kuv tsim tau lub ntiajteb lawm. Zaum no, lub ntiajteb qoos tag lawm. Yam twg los kuv tsim muaj txhij txhua tibsi. Kuv yuav muab neb xa mus tsim noobneej, noobtsav thiab ua Tswvkav nyob rau lub ntiajteb. Tabsis txoj kev tsheejxeeb ua leej tibneeg nyob rau ntiajteb, xav kom noj qab hnav sov mas yuav tau sawvntxov, xav kom noj qab noj tsau hnav zoo mas yuav tau khwv puag niaj puag xyoo. Tsheejxeeb ua leej tibneeg nyob rau lub ntiajteb lawm, hais lus kom yog lus txuj, lus ci. Xeeb ua leej tibneeg nyob mas thiajli txawj laus, txawj phlis. Hos yogtias hais lus dev lus npua, lus ncauj, lus ncua mas yuav txawj mob, txawj tuag.”

Ces Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb, nkawv tsis kam los nyob rau lub ntiajteb ntawv. Nkawv thiajli hais, “Tej lus uas wb tau teb rau koj, Txiv Huabtais no mas wb twb tsis paub. Twb yog Nab qhia rau wb xwb, ces wb cia li muab Nab cov lus teb rau koj lawm. Yog li no, mas wb tsis kam mus nyob rau ntiajteb lawm.”

Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj hais tias, “Neb twb hais li ntawv lawm ces kuv yuav tau tso neb mus nyob lawm ntiajteb xwb, vim lub ntiajteb yeej yog kuv tsim los rau neb mus nyob thiab tsim noobneej, noobtsav, mus ua tswvkav nyob rau lub ntiajteb. Tabsis kuv twb muab lajlim ntau rau neb lawm, ua li cas neb tseem mloog Nab cov lus thiab? Li no, neb mus tsim noobneej, noobtsav lawm ntiajteb, yogtiag thaumtwg neb yuav yug tub, yug kiv mas yuav mob mob plab kom txaus nkaus, vim neb tsis yuav neb zaj hwjhuam uas nyob nruab plab nruab thwv.”

Li no, niaj hnub nim no, cov pojniam, leejtwg yog yuav yug menyuam mas thiajli mob mob plab kom txaus nkaus, vim qhov yus ua txhaum cai rau lub ntuj lawm.

Txij li hnub ntawv, Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab keeb Xab Xeeb, nkawv thiajli ncaim ntawm Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj lub ntuj kaj teb huv losmus nyob thiab kav rau ntiajteb lawm. Txij li hnub nkawv ncaim losmus tsis ntev, Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj xam pom tias Nab ua lub luag haujlwm tsis raws cai thiab muaj txim txhaum rau qib kev cai ntuj. Ces Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj thiajli hais kom Nab lawv nkawv qab losmus ua nkawv qhev zv nkawv roojvag rau lawm ntiajteb.

Li no, niaj hnub no nyob rau ntiajteb, luag tej tsev Txoov Yim Leej Dab thiab tej tsev teevntuj, luag thiaj tseem ua tus duab zaj, duab nab ntawv los zov qhov rooj lossis zov roojvag, vim Nab lub keeb yog zov roojvag.

Zaum no, Nab los rau ntiajteb, Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb, nkawv pom Nab lawv qab los txog. Vim Nab tau dag nkaw, nkawv thiajli tau ncaim nkawv txiv lub ntuj kaj los lawm. Nkawv xav tias Nab haj tseem yuav lawv nkawv qab los dag ntxiv. Nkawv tsawv nkaus ib leeg ib rab qws yuav muab Nab ntaus kom tuag. Nab thov thov hais tias, “Thov neb txhob ntaus kuv. Kuv tuajyeem los lees lub txim txhaum ntawm lub ntuj. Kuv tuajyeem los ua tub txib tub khiav zov neb roojvag, roojloog.”

Ces zaum no, leej tibneeg nyob rau ntiajteb no, yogtias leejtwg pajhwjchi pom nab, ces txhais tau tias yog yuav xeeb tubkis thiab yuav tau tub los khaiv los pab teg pab taw.

Tag li no, Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawv tsawm tseg rau Nab hais tias, “Hais rau lub ntiajteb pab hnov thiab ua povthawj tseg. Nab yog ib tug siab phem, yogtias nws los nyob rau lub ntiaj teb no lawm, thov kom txij hnub no mus Nab muskev Nab yuav tsum xuas nws lub qabplab muskev thiab mus hauv av tag li xwb. Kom Nab lub cev yuav mus qhovtwg mas yuav tsum nkaugtod nkaugtod thiaj mus tau. Yogtias yuav mus ncajqha mas kom mus tsis txhob tau. Kom ntiajteb tibneeg pom tias Nab yog ib tug siab nkhaus. Yog thawj tug uas sub, ua muaj kev txhaum rau lub ntiaj teb tibneeg thiab lub ntuj. Mas kom ntiajteb tibneeg xeebzeej xeebntxwv tus hlob, tus yau pom los ntaus Nab tuag kom tag. Yuav tsum tsoo Nab lub taub hau kom hlwb tawg tawm ziabtshav, kom Nab thiajli tsis ncoqab los cob caub, thiab tsis los huam vam puv lub qabntuj no lawm.”

Li no, niaj hnub no, leej tibneeg leejtwg pom nab mas thiaj nrhiav nplawm zoj zeeg ntaus kom nab tuag xwb, vim muaj lolus tsawm tseg los lawm.

Zaum no, Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb, nkawd los nyob rau lub ntiajteb.

Lub ntiajteb mas me nroj, me tsuag, me xyoob, me ntoo tuaj pos nkhaus vwbvos xws kub tshis, kub yaj, nte li kais xws li hniav ntaj, hniav riam. Hmab cab pem ntuj poob pem teb, cab pem teb ti pem ntuj. Yuav tshoj ib ruam los tshoj tsis tau li, yuav tshais ib hneev los tshais tsis nyog li thiab. Toj roob zeb hlav tuaj kub rhwbrhib yuav hlav kom mus chob lawm ntujntsuab. Toj roob tsuas hlav tuaj kub rhwbrhib yuav hlav kom mus ti tim ntuj kawg. Nkaujhnub tuaj ziab los ziab tsis tau, Nraughli tuaj ziab los tsis txog. Ntuj tsaus ntuj sis nciab, teb tsaus teb sis nti. Niag dab, niag tsov nqov qaws quam tej qab roob hauv hav, ua rau ntiaj teb caij tsis muaj caij, nyoog tsis muaj nyoog.

Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb, nkawd ua tsis tau noj, tsis tau haus. Nkawv tau los nyob muaj xya niaj puv xya xyoo. Nkawd tsim noobneej los tsis tau, tsim noobtsav los tsis muaj. Ntiajteb yog niag dab niag tsov, niaj nroj, niaj tsuag tus ntxoov ntxoo roos xwb. Tseb noob qoob los tsis tuaj, tseb noob loo los tsis tau.

Ces nkawv rov nce mus nyob lawm ntuj kaj teb huv, mus cuag nkawd Txiv Huabtais Ntuj. Nkawd mus txog, nkawd piav qhia tus xwmtxheej txog lub ntiajteb raws li nkawd tau mus pom rau nkawd Txiv Huabtais Ntuj mloog.

Nkawd hais tias, “Ntuj teb zoo li ntawv xwb. Nyob tsis tau, wb kav tsis tsimnyog. Wb yuav tsis rov qab mus lawm.”

Nkawd Txiv Huabtais Ntuj hais rau nkawd tias, “Neb txhob poobsiab, lub ntiajteb no yeej yog kuv npaj los ua neb teej, neb tug, cia rau neb tswj, neb kav. Txij hnub no mus neb rovqab mus lawm ntiajteb. Rovqab mus tsim vaj nyob, tsim tsev pw, mus tseb noobqoob, mus tsim noobtsav kom puv ntiajteb. Txij hnub no mus kuv yuav muab kuv tus ntivtes theejsob tso los mus somthaj ua Yawmxob nyob rau ntawm roojntug, nrog neb kav lub caij, lub niaj, lub xyoo. Kom tshavntuj los nag muaj caij, muaj nyoog. Kuv yuav muab txoj siv sabtxuj somthaj ua Yawmzaj (sivthajmuaj) hwj dej, muaj hwj av, hwj lub ntiaj teb kom tsis txhob pob, tsis txhob tawg.”

Li no, Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawd thiajli txiavtximsiab rovqab mus nyob rau ntiajteb lawm.

Yawmxob thiab Yawmzaj nkawd thiajli nrog Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb ntawd los mus tswjhwm xwmtxheej nyob rau hauv lub ntiajteb raws li Txiv Huabtais Ntuj tau hais lawm.

Lawv uake los txog ntawm roojntug, lawv xyuas lub ntiajteb. Na has, ua li cas xyoob, ntoo tuaj kub, tuaj kuas, tuaj pos, ntse zuag plwb plias xws li hniav ntaj, hniav riam lawm xwb tiag. Hmab mas cab pem ntuj thoob pem teb, cab pem teb thoob pem ntuj. Niag dab, niag tsov, nyias nim sawv muaj nyias hwjchim nqov nyooj sib qaws tiag. Tojzeb, tojtsuas, nyias nim hlav nyias qog qees tuaj kub rhwbrhib xwb. Lub ntiajteb no nyob ntab yujyees tsis tiaj tsis tus tiag li.

Ces Yawmxob thiajli tiblaig hwjhuam thiab nthe ib rhe ua rau lub ntiajteb deegdaws. Ces kub xyoob, kub ntoo poob tag, pos voj, pos tsuag lov tag, niag dab, niag tsov ruam tag, tojzeb, tojtsuas ceeb, ruam tag. Hos Yawmzaj thiajli ntaug lisyeev los mus hwj kiag lub ntiajteb, lub ntiajteb thiajli muaj kwjdeg kwjha tag, dej nyob dej, av nyob av tag.

Ces Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawd thiajli lawv qab los mus nyob rau hauv lub ntiajteb lawm. Thaum nkawd los ntawd, Nraug Oo Zeej nqa tau peb raj noob yeeb, peb raj noob tshuaj, peb raj hwjchim, peb raj hwjhuam los mus tseb rau hauv lub ntiajteb.

Hos Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nqa tau peb raj noob maj, peb raj noob xov, peb raj noob qoob, peb raj noob tsa los mus tseb rau ntaj teb.

Vim keeb kwm los mus li no, mas niaj hnub no peb leej tibneeg nyob rau ntiajteb, thaum ua fab yeebtshuaj, thiab hwjhuam hwjchim, mas txiv neej thiaj ua cov tuav thiab cov tswj rau seem ntau. Hos, cov hu ua fab ua maj ua ntos, ua noj ua haus, thiab fab yug tub yug kiv, mas yog pojniam ua cov tswj.

Txij li thaum lub ntiajteb rauj qoo lawm, Yawmxob coglus rau Yawmzaj hais tias: “Koj mus nyob rau ntiaj teb, yogtias thaumtwg lub ntiajteb qhuav qhuav lawm, mas koj ceebtoom tuaj rau kuv paub. Kuv mam li qhib roojntug kom nag los rau ntiaj teb. Hos, thaumtwg dej nag los txaus lawm no, koj yuav tau ceeb toomtuaj rau kuv paub thiab, kuv mam li kaw roojntug kom tsis txhob los nag ntxiv lawm.

Li no, niaj hnub nim no thaumtwg ntiajteb qhuav qhuav hos txog lub caij ua teb, tej lus luag hais tias “xob daj, zaj nroo” ntawd, mas yog thaum Yawmxob thiab Yawmzaj nkawd sib coglus thiab sib ceebtoom. Thaum ntawd Xob nroo ib zag ib zag puag saum ntuj tuaj, mas yog Yawmxob qhib roojntug yuav tso nag los rau ntiajteb. Nws ceebtoom rau ntiajteb tias nag yuav los, kom ntiajteb tseb noob qoob noob tsa. Hos yogtias thaumtwg los los nag txaus lawm, yus pom zaj sawv puag tim qabntug nto ntuj plaws mas yog Yawmzaj ceebtoom rau Yawmxob tias dej nag los txaus lawm, ntiajteb ntim tsis tag lawm. Kom Yawmxob kaw roojntug kom txhob los nag ntxiv lawm.

Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawd los nyob rau ntiajteb tau cuaj xyoos. Nkawd tsim noob neej los tsis muaj, tsim noob tsav los tsis tau. Ces nkawd thiajli los nyob nyob muaj ib hnub nkawd mus ua huajlwm ncig ntuj ncig teb. Nkawd mus ntsib Yawmsaub Txoov Ntuj.

Nkawd hais rau Yawmsaub Txoov Ntuj tias: “Tuam Laj Kab Cib Hooj Xwm, yog ua li cas wb tseb noob qoob los tsis tuaj cag, tseb noob tsa los kuj tsis tuaj kaus li? Ua cas wb tsim noob neej los tsis muaj, tsim noob tsav los tsis tau li thiab?”

Tuam Laj Kab Cib Hooj Xwm hais tias: “Yog neb yuav kom kuv qhia rau neb no, mas neb mus tsim kom tau ib hwm zeb los pub rau kuv zom tsig txhuv, tsig taum pub rau kuv menyuam tso, kuv mam li qhia neb. Vim kuv tsis muaj mis pub tub pub kiv li.”

Ces Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawd thiaj los tsim tau ib hwmzeb los pub rau Tuam Laj Kab Cib Hooj Xwm. Nkawd zom tau peb taig, peb taws tsig txhuv, tsig kws tseg rau Tuam Laj Kab Cib Hooj Xwm tau pub nws menyuam.

Tuam Laj Kab Hooj Xwm thiaj hais qhia rau nkawd hais tias: “Neb rov mus txog vaj, txog tsev, neb mus tsim noob neej rov lawm ntiajteb nyob sib ntws puv tas li txooj zeb. Neb thiaj li tsim tau noob neej mus puv tag ntiaj teb. Neb rov mus txog tsev, neb mus tsim noob tsav rov ntiajteb nyob sib khwb puav tam li txooj zeb sib dhos. Neb thiaj yuav tsim tau noob neej muaj nyob puv zej, tau noob tsaj nyob puv zos. Neb pub tsig txhuv rau kuv tau pub kuv ib tug. Neb peb ntig thaum twg neb yug tau tub puv niaj peb tagkis, neb mam li tuaj tos kuv mus nrog neb huplig. Neb pub tsig kws rau kuv tau pub ib tug niaj peb siab. Thaum twg neb mus tsim noob neej yug tau menyuam puv niaj mus peb hnub, kuv mam li rov tuaj pab neb hu thiab.

Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawd rov los txog vaj txog tsev, nkawd los tsim noob neej, noob tsav raws li Txoov Saub Tuam Laj Kab Cib Hooj Xwm qhia. Tau tsis ntev Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb thiaj muaj tub muaj nyuam tuaj rau nruab plab, nruab cev. Hnub tsim leej tib neeg txoj sia, thiab lub hwjhuam hnubnyoog tseem xeeb zeej nyob rau nruabthiab, thiab nyob rau saum yaj ceeb no, mas luag feeb tseg hais tias xeeb nyob rau hauv nruabthiab ib hlis, mas kav saum yaj ceeb no 10 xyoo. Thaum ub, luag xeeb me nyuam nyob rau nruabthiab, mas luag xeeb puv kiag 12 lub hlis, luag thiaj mam li yug los. Luag thiaj li nyob puv 120 xyoo tiag tiag.

Hos niaj hnub nim no, peb leej tibneeg xeeb tub nyob rau nruabthiab, txawm xeeb nyob cuaj lub hlis xwb ces yug lawm. Mas txha nkig nkig li. Tus yuav los nyob pestsawg xyoo los kuj xij. Tsis nyob txog 120 xyoo li tej laus thaud lawm.

Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawd muaj thawj tug menyuam mas hnubnyoog muaj 12 hlis rau hauv plab thiajli mam yug. Nkawd yug tau thawj tug yog tus tub, tau puv peb tagkis, nkawd thiajli mus thov kom Tuam Laj Kab Cib Hooj Xwm tuaj hu plig thiab muab tisnpe hu ua Tuam Looj Keeb Xeeb Zeej.

Txoov Saub Tuam Laj Kab Cib Hooj Xwm nws yog qaib thawj tus Huabtais, thiab yog ntiajteb thawj tug Huabtais Saub. Nws yog Txoov Saub saum yaj thiab nruab yeeb. Neej thiab dab los nws paub sib txuaslus tagnrho. Hos saumntuj thiab ntiajteb no, nws paub txuas siav txuas pa tibsi, nws paub tagnrho ib puas tsav yam xwmtxheej nyob rau ntiajteb.

Li no, niaj hnub nim no, qaib haj tseem paub ntuj sia, thiab tseem nrog neej thiab dab sib txuaslus tau. Thiab tseem paub tagnrho ib puas tsav yam xwmtxheej nyob rau ntiaj teb uas yuav muaj raug rau leej tibneeg.

Yog vim li no, peb Hmoob thiajli tseem xam tau tias qaib yo ib tug thawj Txoov Saub paub tag ib puas tsavyam. Peb Hmoob yuav ua haujlwm dabtsi losyog tej yam yuav ntshai tsam muaj xwmtxheej mas peb Hmoob thiaj tseem muab tus qaib coj los ncwm tua saib kotaw.

Vim keebkwm mus li no, yav thaum ub yog Huabtais Qaib tuaj hu tibneeg thawj tus menyuam plig. Tag ntawd los tom qab no, los yog tau me tub me ntxhais puv peb tagkis, luag tsuas muab qaib ib nkawm qua laws coj los huplig tag, ces luag tsuas muab coj los khwb rau ntawm qhov chaw uas yug tus menyuam ntawd. Puv peb tagkis xwb, luag muab nkawm qaib ntawd tso mus, luag tsis muab nkawm qaib ntawd tua. Tag ib simneej luag tsuas huplig peb zaug xwb. Xws li: ib zaug yog thaum huplig puv peb tag kis, ib zaug yog thaum muaj tub thiab muaj nyab uas tau txij, tau nkawm, hos ib zaug yog thaum puv 120 xyoo luag xaus plig laus xwb.

Hos niaj hnub nim no, peb Hmoob huplig hajtseem muab nkawm qaib hu plig tua, mas thiaj li tsis kav ntev li thaum ub lawm, thiaj li ib sij huplig ib zaug.

Niaj hnub nim no, qaib qua, qaib hajtseem hu Tuam Leej Keeb Zeej lub npe tsis nrauj, nkauj hnub tawm tuaj kom ntiaj teb tibneeg ntsuj plig sawv tsees los.

Nraug Oo Zeej thianb Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawd los tsim noobneej noobtsav nyob rau ntiajteb no, nkawd muaj 12 leeg tub, 12 leeg ntxhais xwb. Tomqab no, nkawd 12 leeg tub thiab 12 leeg ntxhais no lojhlob tiav txuj, tiav ci, ntiajteb tseem tsis tau muaj neej coob, ces nkawd thiaj li muab 12 leeg ntxhais los faib rau 12 leeg tub ua txij, ua nkawm, Kom lawv muaj txig, muaj nkawm los tsim noobneej noobtsav los nyob kom puv ntiajteb.

Tomqab no, lawv 12 leeg tub muaj 12 yam txuj, hais 12 yam lus. Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb thaib Nraug Oo Zeej nkawd thiaj muab lub ntiajteb faib ua 12 chav, thiab xa lawv 12 leeg tub mus nyob rau 12 lub tebchaws, lawv thiaj li mus tsheej ua 12 haivneeg lawm.

Tuam Looj Keeb Xeeb Zeej thiab Niam Nkauj Kab Tab Yim nkawd los mus ua Hmoob li niaj hnub no, nyob rau ntuj ceebtsheej, xeev Muam Nkauj Lig, tebchaws Tuam Tshoj.

Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Xeeb Xab Keeb nkawd los mus tsim noobneej noobtsav nyob rau ntiaj teb, ua rau lub ntiajteb, noobneej los muaj txhij, noob tsav los muaj txhua. Lub ntiajteb nyob kaj nyob huv los mus tau 3,484 xyoos lawm, mas mam li hloov cev los mus ua Niam Nkauj Kab Yeeb, Txiv Nraug Kab Yeeb nyob rau puag pem hauvntuj tuav leej tibneeg ntawv noj, ntawv haus, ntawv tub, ntawv kiv lawm.

Li no, niaj hnub no, peb Hmoob yug tau tub, tau kiv puv peb tag kis, peb hu plig, peb thiaj ncontsoov muab peb ntshuas ntawv thiab peb nkawm qaib los hu vij dab pog, los uatsaug txog Niam Nkauj Kab Yeeb thiab Txiv Nrau Kab Yeeb, vim Niam Nkauj Kab Yeeb thiab Txiv Nraug Kab Yeeb yog peb thawj thawj tug niam thiab txiv, uas tsim neeg nyob rau ntiajteb no.

Yav tomqab no, ntiajteb leej tibneeg uas yog Nraug Oo Zeej thiab Nkauj Xab Keeb Xab Xeeb nkawd cov xeebzeej xeebntxwv nyob los mus tau muaj coob thiab muaj vam los mus puv qabntuj. Lawv nyob los mus tau 32,000 xyoo, ntiajteb tsis txaus ua noj ua hnav.

Thiab tibneeg tau ua kev txhaum rau lub ntiajteb, thiab tau ua kev txhaum rau lub ntuj ntau yam. Ntiajteb tsis paub hais tias muaj niam muaj txiv lawm, lawv tau ua txoj kev phem ntau tshaj txoj kev zoo. Lawv tsis haumxeeb, sib ntaus, sib tua ua lwj ua liam, sib quabyuam nyob thoob ntiajteb, ntxhibntxhov nyob thoob ntiajnrag. Lub ntuj cheem los tibneeg tsis yuav, lub teb cheem los tibneeg tsis ntseeg.

Lub ntuj, lub teb hais tias: “Thaum no, ntiajteb tibneeg huajvam mus puv qabntuj. Ntuj lus los tsis mloog, teb hais los tsis ntseeg. Lwjliam heev tshaj txoj cai ntuj tsim lawm.”

Ces Huabtais Ntuj tig tsis taus ntsia leej tibneeg uas muaj chimsiab tshaj tias: “Ua cas kuv yuav tsim tau tibneeg nyob ntiajteb zoo li no lawm?”

Ntuj thiaj tso mob tso ntsaj los rau ntiajteb leej tibneeg uas siab phem kom tuag tag los tuag tsis tag.

Luag thiaj lis tshoj siab, tshoj ntsws kom ua tsov ua rog tuag kom tag, los tuag tsis tag.

Ces Huab Tais Ntuj thiaj hais tias: “Zaum no, zoo li no lawm, kho ntiajteb, tibneeg lub siab kom zoo kom ncaj los kho tsis yeej, tsis tau lawm. Kuv yuav tso dej los nyab lub ntiajteb no kom tibneeg tuag kom tag.”

Zaum no, txog lub caij uas Huabtais Ntuj yuav tso dej los nyab lub ntiajteb. Tuam Laj Theeb Foob uas yog Huabtais Cua hais tias: “Koj Tuam Laj Keeb Yim Txoov Ntuj, hnov tias koj yuav tso dej los nyab lub ntiajteb no. Kuv xav tias koj xav rhuav lub ntiaj teb povtseg los tau. Tabsis kom koj xav saib, uantej ntawm yuav tsim tau lub ntiajteb no, nws siv caijnyoog los mus tau pestsawg xyoo? Thiab lub ntiajteb no muaj pestsawg yam kab, ntsaum uas muaj txoj sia?

Tsuas yog tibneeg thiaj ua phem txhaum rau lub ntuj xwb. Ua li mas puas tsavyam tsiaj me kab, me ntsaum tsis paub dab tsi li txawm yuav nrog leej tibneeg tus siab phem puamtsuaj tag huv tib si. Koj sim xav saib lub ntiajteb no koj puas tau plovmeej rau lub ntuj hais tias cia rau tibneeg ua tswv kav, thiab lub ntiajteb no tsim los ua tib neeg tug?”

Tuam Laj Keeb Yis Txoov Ntuj hais tias: “Yog! Yog li koj hais tiag. Yog li koj Tuam Laj Theeb Hooj koj sim mus xaiv kom tau ib nkawm tibneeg uas siab ncaj tshaj thaib siab zoo tshaj. Thiab siab ntev tshaj nyob rau ntiajteb cia. Saib puas tau los cia tom ntej no tau yeej noobneej, noobtsav, los rau lub ntiajteb ib zaug ntxiv.”

Tuam Laj Theem Hooj thiaj los mus tshuajxwm xyuas, tshawbnrhiav ob nkawm tibneeg uas siab zoo li Huabtais tau hais. Tuam Laj Theeb Hooj los mus nrhiav nrhiav, tshau tshau tibneeg nyob rau ntiajteb tau cuaj xyoos. Tus siab zoo los zoo tsis tag, tus siab ncaj los ncaj tsis kawg, tus siab ntev los ntev tsis tag. Tuam Laj Theeb Hooj nrhiav tsis tau li lauj!

Tabsis muaj ib hnub Taum Laj Theeb Hooj yuav ncaim lub zos ntawv, ces txawm muaj ob tug niam txiv laus laus hais tias: “Ab! Luag tsuas cav tias Xeem Laus Tuam Hwj Thaj Koob, nyob rau roob Laj Lim, mas muaj ob tug tub ob tug ntxhais hu ua Tuam Phooj Lij Koo thiab Tuam Lij Koob, thaib Nkauj Too Lij Toog, Thiab Nkauj Keeb Tab Seeb nkawd plaub tus nus maug no mas siab zoo tshaj plaws hu ua tibneeg nyob rau hauv ntiajteb no. Kheev lam tibneeg nyob rau hauv ntiajteb no siab ncaj siab zoo li cov no xwb, mas ntshaj ntiajteb tibneeg yuav tsis muaj kev kubntxhov li.

Tuam Laj Keeb Hooj hnov hais li ntawd, ces nws thiaj li txiantshis ua ib tug menyuam tub hluas los nrog tus yawglaus ntawd tham, nug txog lawv plaub tug nusmuag no keebkwm hauvpaus tag. Tuam Laj Theeb Hooj thiaj ncaim ntawd ob tug niam txiv laus no mus cuag lawv plaub tus nusmuag no lawm. Hnub hlav 3, lub 1 hlisntuj, xyoo 32,013, nyob rau roob Laj Lim, zos Kim Tshaj, tau muaj kev nquampaj, nquamnruas ua koob, ua hmoov, nquampaj, nquamnruas raws li keebkwm hawm txog tos lub xyoo tshiab, ces tag nrho sawv daws npaj dej, npaj taws, npaj tswmciab pajntoo tuaj mus koom hawm raws li txhia xyoo.

Thaum lub koomhaum nojtsiab losyog lub koomhaum tostxais no mas luag teebtxheeb ib lub hlis mas muaj ib lub phiajlij. Li no lub koomhaum nojtsiab pebcaug no, luag thiajli teeb muaj kev teev kev hawm, thiab kev nqaumpaj nqaumnruas no txog 12 hnub, mas thiajli mam lajtheem.

Zaum no, Tuam Laj Theeb Hooj thiajli txia ua ib tug yawg laus ceb cebmuag khaub khaubhlab mus nrog lawv koom lawv lub koomhaum nojtsiab, yog mus sim lawv plaub tug nusmuag no siab. Tuam Laj Theeb Hooj ua tus yawg laus laus li hais ntawd, mus zaum ntawm qhovrooj tsev teevhawm. Tag lub tebchaws luag tus ntawd tuaj teev tuaj hawm, kuj nqa tswmciab pajntoo tuaj.

Tabsis tus twg thaum tuaj txog kuj yws thiab cem tias, “Txav kev deb, niag yawg laus qiasneeg dabtsis! Tseem yuav tuaj zaum thaiv luag kev thaib.”

Tus twg mus txog ntua lawv lub thajphiab hawm, mas tsuas thov kom tau ua nom ua tswv loj tshaj luag tej, thov kom muaj nyiaj muaj kub ntau tshaj luag tej xwb. Hos yuav thov kom Huabtais Ntuj daws tibneeg txoj kev txomnyem kom muaj txoj sia ntev, thiab thov Huabtais feebtso tibneeg tus siabncaj los ua tswvtswj tibneeg lub siab mas tsis muaj hlo. Tsis tag li no, lawv tus hlawv tus tswmciab hawm lub ntuj twb tos tsis taus tus tswmciab nchau.

Lawv lub siab tsuas majnroos tawm mus zaum noj nqaij haus cawv thiab mus dhia daj dhia luag. Mus tso nyuj tso twm sib nraus, tso qaib tso npua sawv sib tog. Qw kom ncha thoob zej, txhawb kom rov mus thoob zos, mas yog phlosij tshaj. Tej no Tuam Laj Theeb Hooj luag pom tseebtseeb rau ntawm luag lub qhovmuag, luag thiaj muab hais cia rau nruabntaub, yuav coj mus cejluam rau Huabtais Ntuj paub.

Hnub ntawd, luagtej tuaj teevhawm, tuaj tuaj yuavluag txhij. Luagtej niam tuaj tsujtsuj phoomphoom tus yawg laus ntawm ntug qhovrooj ntawd lo av tag. Tuam Phooj Lij Koo thiab Tuam Lij Koob lawv plaub tus nusmuag lawv thiaj tuaj txog ntawm qhov rooj tsev teevhawm ntuj. Lawv pom tus yawg laus khaub khaubhlab uas luag tej muab dawmdawm tsootsoo uas lo av tag ntawd. Lawv plaub nusmuag lawv hlub heev, lawv thiaj coj mus txog rau hauv tsev teevhawm ntuj. Lawv faib lawv cov tswmciab pajntoos rau nws tua muab samthaj teevhawm lub ntuj. Sawv aws thiaj thov kom lub ntuj daws ntiajteb tibneeg txoj kev txomnyem uas zoo li no povtseg kom tag. Lawv thov kom Huabtais Ntuj feeb tibneeg nyob ntiajteb. Lawm thov kom lub ntuj tso neeg uas muaj lub siab phem txhob los nyob rau ntiajteb, kom lub ntiajteb thiajli tsis txhob muaj kev ntxhibntxhov. Tsis tag li no, lawv tseem thov txoj koob, txoj hmoov zoo ntawm lub ntuj los sam hwm rau tus yawg laus no thiab. Lawv ua siab ntev sam tswmciab, pajntoo thov txog txoj koob, txoj hmoov zoo ntawm lub ntuj, lub teb puv kiag kaum ob hnub. Lawv tsis xav ntshaw txog mus nrog luag dhia daj dhia luag. Tag lawv sim neej lawv tsuas xav kom tag puas tsavyam muaj txoj kev zoo xwb.

Luag niaj txhis pivlus hais tias: zoo nraug thiaj tau nkauj Sua, siabntev thiaj tau nom ua, siab tus, siab ncaj, siab zoo thiaj tau tub tau ntxhais zoo nkauj, zoo nraug.

Txoj kev zoo uas xyeem tuaj rau lawv nraubsiab nraubplawv. Tuam Laj Theeb Hooj luag thaij muab hais cia nyob tuaj nruab ntawv yauv coj mus cejluam rau Huabtais Ntuj kom tomntej ntiajteb yuav cia lawv muaj txoj sia sawv.

Tsis tag li no, txog rau lub caij ntuj uas yog lub caij laijliag, Tuam Laj Theeb Hooj tseem los sim thiab tshau lawv 4 tug nusmuag no ntxiv. Tabsis zaum no yog zaum uas luag yuav los qhia txuj, qhia ci thiab qhia tus xwmtxheej lub ntiajteb rau lawv paub.

Muaj ib hnub, lawv thiajli mus laijliag. Nkawv 2 kwvtij raurausiab laijliag tag nrho 12 zeg liaj, nkawv los mus tsev lawm. Hmo ntawv Tuam Laj Theeb Hooj txia ua tus pojdab muaj 12 txhaistes, hos plaubhau ntev ntev suabyig rau nram kkotaw, nws tos nkawv 2 kwvtij los mus tsev lawm. Ces niag poj dab ntwv los sawv kiag rau hauv nruabnrab plawv. Nws plaub nplawg nplaub ntxuag plaubhau rau plaub ceg kaum liaj, ces nroj sawv tag nrho. Nws 12 txhaistes cog 12 zeg liaj, tib pliag 12 zej liaj rov ntsuabxiab li qub.

Tagkis nkawv 2 kwvtij rovqab tuaj txog. Uacas nkawv thaj liaj rovqab tuaj nroj ntsuabxiab li qub lawm. Nkawv kuj tsis chim, nkawv 2 kwvtij rovqab raurausiab laij tag nrho 12 zeg liaj li qub. Hmo ntawv, nkawv rovqab los mus tsev lawm. Niag poj dab ntawv rovqab muab nroj cog rau ib hmo. Tagkis, nkawv ob kwvtij tuaj txog, nkawv thaj liaj leejtwg twb muab nroj cog tag rovqab zoo li qub lawm. Nkawv ob kwvtij tuaj laij liag tau 3 hnub tsis tau liaj li. Ces nkawv ob kwvtij thiajli sib sablaj hais tias, “Zoo li no, wb yuav ua li cas?”

Tuam Phooj Lij Koob thiab Nkauj Tooj Lij Toog, nkawv hais tias, “Ntshe tus no yuav tsum yog ib tug dab muaj hwjhuam xwb xwb mas peb mus zov tua povtseg.”

Tabsis Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv hais tias, “Peb tsis txhob muab tua, tabtxawm nws ua li ntawv rau peb lawm los puamchawj. Cia peb muab ntes kom tau coj los nug hauvpaus, hauv ntsis, thiab tus teebmeem ntawm nws. Seb ua cas txhia niaj txhia xyoo, peb taj liaj twb tsis zoo li no, tiamsis ua li cas xyoo no yuav muaj teebmeem zoo li no?”

Tuam Phooj Lij Koob, nkawv ob tug hlob hais tias, “Yogtias neb hais li no los cia ua li ntawv.”

Hnub 4 ntawv, lawv thiajli rovqab mus muab thaj liaj laij tsuag tsuag li qhov qub tseg. Lawv uatxuj sawbsim los mus tsev lawm.

Tabsis lawv mus txog tom kev, lawv thiajli rovqab mus zov soj ntes. Ib me tsam tsausntuj, lawv thiajli ntes tau. Lawv nug tus pojdab hais tias, “Ua cas niamtais Pojdab, yog peb txhaum dabtsi, es koj ho ua zoo li no rau peb?”

Tus Pojdab thiajli hais qhia rau lawv tias, “Cov menyuam, nej tsis txhaum dabtsi. Twb yog Huabtais Ntuj xav pom hais tias tamsim no ntiajteb tibneeg huajvam puv tag ntiajteb, tabsis tibneeg tau ua muaj txoj kev txhaum ntau heev. Tibneeg tsis pom txog lub ntuj thiab daim av. Tibneeg tsis paub txog tus tswv tsim lub ntiajteb thiab tibneeg. Tibneeg tsis paub tias muaj niam, muaj txiv lawm. Tibneeg nyob yam tej tsiaj tsis muaj tswv. Tibneeg ua txhaum rau lub ntuj ntau tshaj txoj kev ua zoo. Txoj kev ncaj phem tshaj txoj kev phem lawm. Ntiajteb kho los tibneeg tsis yuav, qaumntuj kho los tsis neeg tsis ntseeg lawm. Ntiajteb kho los tsis tau, qaumntuj kho los tsis yuav lawm. Mas luag yuav tso dej los nyab kom tibneeg tuag tag. Luag yuav rhuav kom lub ntiajteb no tibneeg txoj kev phem yaj povtseg. Li no, huabtais Ntuj thiajli tso kuv los xaiv leej tibneeg tus uas siab zoo tshaj thiab ncaj tshaj nyob rau ntiajteb no. Kom tau ib nkawm txivneej thiab ib nkawm pojniam, cia ua yeej noobrau lawm yav tomntej. Kuv twb xaiv thiab tshau tibneeg lub siab los tau 9 xyoo los tsis tau li. Kuv ncig los txog qhov no, nej 4 tug nusmuag muaj txoj hmoo zoo, nej thiajli yoog tau Huabtais Ntuj txoj koobhmoov. Tomntej no ntiajteb tibneeg yuav tuag tag, mas luag yuav cia nej los yeej noob yeej tsav lawm xwb. Txij hnub no mus nej tsis txhob tuaj laij nej daim liaj lawm, nej tuaj ua los yuav tsis tau noj. Nej rov mus txog tsev, nej tsis txhob mus tshaj qhia rau leejtwg paub. Nej mus tsim kom tau 2 lub nruas loj loj, es nej npaj kom tau ibleeg ib seev hmoov pobkws kib kom nkig nkig, thiab muab zom kom mos mos npaj tseg ru hauv lub nruas tau noj. Npaj ib nkawm qaib quaqaws tseg rau hauv lub nruas. Thaumtwg nej mus nyob rau hauv lub nruas lawm nej thiajli paub tias yog nruabhnub losyog hmontuj no nawb!”

Tus niamtais Pojdab hais qhia tag puas tsavyam rau lawv, ces nws thiajli tig hlo rovqab lawm.

Ces Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Ta Seeb nkawv thiajli hais rau Tuam Phooj Lij Koo thiab Nkauj Tooj Lij Toog hais tias, “Seb, neb hais tias kom ntes tau niag pojdab no mua tua povtseg. Yogtias peb ua li neb hais mas zaum no peb yuav tsis paub xwmtxheej ntiajteb li mas txog hnub ntawv peb yuav tuag tag tib si li luag tej thiab.”

Ces niamtais Pojdab tseem mus tsis tau deb, nws hnov, nws tsis zoosiab li. Nws tig los hais tias, “Li ntawv los tsis ua cas. Nej rov mus txog tsev, Tuam Phooj Lij Koo thiab Nkauj Tooj Lij Toog nkawv mus tsim lub nruas hlau, hos Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb nkawv mus tsim lub nruas ntoo ov!”

Zaum no, lawv los txog tsev, lawv los mus tsim cov nruas raws li niamtais Pojdab hais. Tuam Phooj Lij Koo thiab Nkauj Tooj Lij Toog nkawv los tsim ib lub nruas hlau. Hos Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb nkawv tsim ib lub nruas ntoo. Lawv los npaj tau puas tsavyam txhij txhua rau hauv lub nruas raws li niamtais Pojdab tau hais tseg.

Tuam Phooj Lij Koo thiab Tuam Lij Koob nkawv ob kwvtij thiajli hais tias, “Thaum twg peb mus nyob rau hauv peb 2 lub nruas lawm, mas ib hnub peb yuav tsum tshaj rau peb zaug kom peb paub ov!”

Zaum no, lawv tsim tau nruas tag, thiab npaj ta txhauyam. Lawv ob lub nruas, ib lub nrov 12 zag ua rau ntiajteb deegdaws ncha mus nto qaumntuj. Lawv ntaus tag, ces lawv nkag mus nyob rau hauv lawv 2 lub nruas lawm. Lawv muab qhov rooj kaw thiab leem kom khov khov tag.

Zaum no, Huabtais Ntuj hnov lawv 2 lub nruas xa moo mus txog. Huabtais Ntuj thiajli paub tias lawv npaj tau txhij li tau hais tseg lawm. Ces Huabtais Ntuj thiajli tso nag los hlob hlob tsausntuj tas li, nag los tsis txawj tu li. Nag los tau 7 hnub thiab 7 hmo ces dej txawm puv tag qhov txhiachaw, nyab thoob ntiajteb.

Tabsis, txhau hnub, txhua hmo nag los tau 7 hnub thiab 7 hmo, mas Tuam Lij Koob nkawv yeej ceebtoom xamoo, nkawv ntaus nkawv 2 lub nruas nrov hais tias, “Nthoob, nthoob! Tuam Lij Koob no hajtseem hnov Tuam Lij Koo.”

Nkawv ntaus nkawv lub teb li no, “Nthoob nthoob! Tuam Phooj Lij Koo,” li no tag lawm.

Tabsis ua cas nag los 7 hnub, 7 hmo, ua cas Tuam Lij Koob, nkawv ntaus nkawv lub, uacas ntsiagto tsis hnov Tuam Phooj Lij Koo, nkawv ntaus nkawv lub nruas teb li lawm. Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv poobsiab, nkawv thiajli majma qhib nkawv lub qhov rooj saib ntiajteb zoo li cas lawm. Nkawv saib na has uacas dej twb nyab ntiajteb tag, hos tsis pom Tuam Phooj Lij Koo, nkawv ntab qhovtwg li. Nkawv lub nruas yog lub nruas hlau, nws tog pug hauv qabthu dej, nws tsis ntab, thiajli ua rau Tuam Lij Koob, nkawv txhawjxeeb heev kawg. Tabsis Tuam Phooj Lij Koo thiab Nkauj Tooj Lij Toog, nkawv txoj hmoov zoo, nkawv tsuas yog txhaum cai mentsis rau tus pojdab uas yogTuam Laj Theeb Hooj xwb. Ces thaum nkawv lub nkoj tsis ntab ntawd, Huabtais Zaj twb tuaj tos nkawv mus nyob rau Huabtais Zaj lub tebchaws lawm.

Thaum Tuam Lij Koob, nkawv nrug nkawv lub qhov xauj seb pus pom Tuam Phooj Lij Koo, nkawv, ua ciav nkawv nkawm qaib txawm ya phlo lawm. Nkawv ob vuag tsis tau, ces nkawv rovqab kaw nkaus qhov rooj rov zoo li qub. Nkawv ob nusmuag chim chimsiab kawg, nkawv thiajli los mus xyuas qhov chaw kaw qaib nyob, ua ciav qaib twb nteg tau 2 lub qe tseg lawm. 2 lub qe qaib tsis muaj poj puag, nkawv muab coj los sib pab puag rau hauv qhovtsos. Nkawv sib pab puag 2 lub qe qaib ntawv tau 19 hnub, 2 lub qe qaib thiajli daug. Zaum no, 2 lub qe qaib daug lawm, tabsis nkawv xav tias daug lawm los tsis muaj mis pub, ces txawm daug tau los yuav tsis loj. Nkawv tu tusiab, nkawv thiajli muab 2 tug menyuam qaib tsotseg. Uaciav, 2 tug menyuag qiab ntawv txawm khaws khaws tsig txhuv, tsig kws noj lawm. Menyuam qaib noj tag, menyuam qaib txawmquaj cawvciv tshwj kiag ncooj li zog tuaj rau nkawv 2 lub xubntiag. Menyuam qaib thiajli muab nkawv hu ua niam, hu ua txiv. Nkawv nyob rau hauv nkawv lub nruas uas ntab yujyees saum nplaimdej tau muaj 144 hnub. Nkawv lub nruas thiajli mam rov tus tau, tabsis zaum no, nkawv qhib qhov rooj xauj. Uaciav, dej twb rovqab nqig li qub, tsuas yog ntiajteb av hajtseem nyeemtoom, ua yoj ua yees xwb. Yuav tawm mus tsuj qhovtwg ib ruam los tsuj tsis tau li.

Nkawv lub nruas ho los mus khuam rau pug saum hauv tsua siab siab. Nkawv yuav nqis los tsuj los nqis tsis tau. Nkawv thiajli tawm mus xyuas, uaciav puag thaum dej nyab ntiajteb no ces tsis muaj ib qhovchaw zoo tsaws tau li. Muaj 2 niamtxiv dav dub loj loj ya ya tsis muaj chaw tsaws, ces thiajli los tsaws rau saum nkawv lub qaum nruas ntawm peb tug pas ncej keeb nruas. 2 niamtxiv dav dub no nyob nyob ces nkawv cia li muab ntawm tus keeb nruas ua zes, ua chaw nteg qe. Nkawv nteg tau 3 lub qe, txawm daug tau peb tug menyuam pham pham nyob rau ntawv.

Zaum no Tuam Lij Koob, nkawv pom, ces nkawv muab me nyuam khi kotaw dai rau hauv qab zes. 2 niamtxiv dav, nkawv pub nkawv 3 tug menyuam loj loj, tistw twb qoos tag, los tseem ya tsis taus li.

2 niamtxiv dav, nkawv thiajli mus nug Saub lawm Qaumntuj. Nkawv mus txog nkawv mus hais rau Saub tias, “Yawmsaub, thov koj pab saib wb lub neej saib, uacas txhia niaj, txhia xyoo wb yuag tau, yog ua menyuam thaumtwg es hlob tistw qoos tag mas kuj txawj ya tas tus. Tabsis xyoo no wb ua tau 3 tug menyuam pham pham, thiab twb loj tistw qoos tag lawm, uacas ho ya tsis tau li?”

Saub thiajli hais tias, “Aub! Yog neb nyob tau zaum neeg qhov chaw lawm. Yuav kom neb cov menyuam ya tau mas neb mus txog neb yuav tsum mus thov luag. Luag samhwm koobhmoov rau neb cov menyuam mas thiajli yuav ya taus.”

2 niamtxiv dav thiajli rovqab los txog tsev, nkawv los xyuas hauv lub nruas ntawm nkawv tsaws. Na has, uacas pom Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv nyob hauv tiag. 2 niamtxiv dav hais lus los thov thov nkawv.

Nkawv hais tias, “Yogtias wb ua kom tau neb cov menyuam ya taus mas neb pus kom tau wb lub nruas lawm hauvqab tsuas no mas wb thiajli kam. Yogtias neb tsis kam ua li ntawv mas wb tsis kam pab neb cov menyuam thiab.”

2 niamtxiv dav hais tias, “Neb thov kom wb pab pus neb nqis lawm hauv qab tsuas li ntawv los tau.”

Ces nkawv thiajli muab hlua daws tawm ntawm cov menyuam cov kotaw, ces menyuam dav tib tsaug ya tau lawm tiag. Ces nkawv 2 niamtxiv dav pom tias yog Tuam Lij Koob, nkawv nyiag muab hlua ko rau nkawv cov menyuam thiajli ya tsis taus xwb. Ces 2 niamtxiv dav thiajli hais rau Tuam Lij Koob, nkawv tias, “Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, uacas luag ntiajteb tsuas cav tias neb siab thiajli zoo. Qaumntuj los luag tsuas cav tias neb siab thiali zoo. Uacas neb tsis zoo kom kawg, uacas neb hajtseem muab hlua nyiag khi rau wb cov menyuam cov kotaw tsegcia thiab? Dej nyab ntiajteb, wb tsis muaj chaw tsaws. Twb yog muaj neb lub nruas, wb tsis muaj chaw tsaws, wb thiajli muab ua chaw tsaws, wb thiajli tsis tuag. Thiab wb thiajli yug tau cov menyuam no, mas wb yuav pab pus neb mus kom txog rau hauv qabtsuas. Tabsis ntawm qhov siv siab phem rau wb cov menyuam mas wb yuav mus qhia rau Txiv Huabtais Ntuj.”

Tuam Lij Koob thiajli hais tias, “Qhov ntawv, wb txhaum lawm. Neb pab pus wb, neb tsis txhob mus qhia rau Txiv Huabtais Qaumntuj. Es cia wb coj wb 2 tug qaib mus tu, thaumtwg qaib ua tau menyuam mas wb mam li faib ib tug rau neb noj.”

Ces 2 niamtxiv dav thiajli kam. Nkawv txawm pus Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv los tsaws ntua rau hauv tawtsua ntawm ib daim lagseb.

Li no, niaj hnub no, dav thiajli tom tom qaib.

Zaum no, Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv thiajli los nyob rau hauv tawtsuas saum ib daig lagzeb luaj lub quav tsev xwb. Nkawv yuav mus yos qhovtwg los mus yos tsis tau li. Cov av nyob ntiajteb mas yeej ntas ntawv ntua xws li yias taumpaj xwb.

Huabtais Zaj tus tub hua ua Yaj Yim Koo Tsua thiab Huabtias Zaj tus tub hu ua Vaj Foog Tsim Nuj, nkawv thiajli nqis saum Qaumntuj los txog. Nkawv dhia ib leeg 3,000 taws hauv ntuj thoob qab ntuj, 3,000 taws qabntuj rov rau hauvntuj. Nkawv tsim muaj kwjdeg, nkawv nkaug muaj qhov ntuj losyog qhov dej xau nyob thoob ntiajteb. Ces dej thiaj mam li muaj chaw ntws, chaw xaus. Ces dej qhuav tag, av rovqab khov khov zoo li qub.

Zaum no, ntiajteb dej qhuav tag, av rovqab qhuav ruaj nrees zoo li qub. Tagnrho puas tsavyam uas muaj txoj sia nyob rau ntiajteb no mas tuag tas tsis tshuav ib yam li. Ntiajteb tsuas tshuav Nkauj Keeb Tab Seeb thiab Tuam Lij Koob nkawv thiab nkawv 2 tug menyuam qaib, thiab 2 niamtxiv dav dub cov niamtxiv tub lawm xwb.

Ntuj tsaus nciab, teb tsaus nti, pom kev li niaj hnub no, nruab qaim hli xwb. Tsis zoo mus ua noj ua haus li. Yaj Yim Koo Tsua thiab Vaj Koog Tsim Nuj, nkawv thiajli los nrog Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv sablaj tias, “Zaum no, Niam Nkauj Hnub thiab Txiv Nraug Hli, nkawv tsis tawm tuaj lawm, mas yuav ua li cas? Yog leejtwg hu tau Niam Nkauj Hnub thiab Txiv Nraug Hli, nkawv tawm tuaj, mas Huabtais Zaj tus tub yuav muab nws lub zuag nyiaj, zuag kub pub rau tus ntawv.”

Ces qaib hnov, qaib hais tias. “Kuv paub ntuj sia, mas kuv hu tau.”

Ces Vaj Koog Tsim Nuj thiajli muab nws lub zuag nyiaj, zuag kub pub rau qaib lawm. Ces qaib zoosiab heev, tiamsis qaib tsis txawj coj, ces qaib thiajli muab coj tig qwb rov ib hau, hos tig hniav rov ib ntuj. Qaib thiajli qua kiag 9 suab rov rau hauvntuj, 9 suab rau qabntuj. Ces ntiajteb deeg daws tawm 9 lub hnub, 9 lub hli tuaj. Ces tshavntuj kub kub, ntiajteb nkigtas, thiab ua rau tsis muaj nruab hnub hmo ntuj li. Hos tseem yuav ua rau ntiajteb tseem yuav khubhnyiab thiab.

Ces Yaj Yim Koo Tsua thiab Vaj Koog Tsim Nuj, nkawv thiajli mus ntaus tau ib leeg ib rab hneev ntaub tuab 9 xib, hos ntev 9 dag, thiab ib leeg 9 xibxub. Nkawv tua, tua hnub, thiab hli poob tag lawm 8 lub hnub, hos 8 lub hli, ces thiajli tshuav ib lub hnub, ib lub hli lawm xwb.

Zaum no, tsuas tshuav ib lub hnub thiab ib lub hli lawm xwb. Mas hnub thiab hli thijli hais tias, “Wb tsis txhob tawm mus uake, nyob tsam ntiajteb tibneeg tua. Cia wb ib leeg tawm mus ib hnub, ces lawv thiajli tsis tua lawm. Cia 30 hnub wb mam li sib cuag ib zaug xwb.”

Li no, niaj hnub no, hnub thiab hli thiajli tsis tawm uake lawm. Hnub twg, hmo twg yog hnub 30 mas peb thiajli hais tias yog hli tag lawm. Yogtias tsis pom hli mas yog hnub ntawv yog hnub thiab hli mus sib cuag lawm. Thiab thiajli paub tias ib hli muaj 30 caug hnub thiab 1 xyoo muaj 12 lub hlis.

Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv los nyob nyob tau 3 xyoos. Nkawv ncig mustxog qhov twg los tsis muaj tibneeg li. Tuam Lij Koob hais rau Nkauj Keeb Tab Seeb tias, “Nkauj Tab Seeb! Tav no koj los hlob tiav niam, kuv los hlob tiav txiv lawm. Tsimnyob wb yuavtsum nrhiav txij, nrhiav nkawm los tab cuab, tab yig. Tabsis ntiajteb no, nrhiav tsis pom ib tug neeg li. Kuv los tsis pomqab yuav pojniam, koj los tsis pomqab yuav txiv. Wb ho yog nusmuag, wb sib yuav ua niamtxiv los txaj-txajmuag li. Cia koj ncig mus qabntuj, es koj mus nrhiav seb pus tau ib tug txivneej los ua koj tus txiv. Hos cia kuv ncig mus lawm hauvntuj mus nrhiav seb pus tau ib tug pojniam los ua kuv tus pojniam. Yogtias muaj txog hmoo, koj mus nrhiav tau lawm los hajyam zoo, cia wb mam li ua neeg, ua tsav, sib hlub, sib nug moo xwb. Hos, yogtias koj thiab kuv, wb mus nrhiav tsis ntsib leejtwg li, ces yog wb txoj hmoo tsis tuag, ntawv nyiajkeeb puajtxwm raug, thiab yog ntuj tsim wb los ua niamtxiv nyob rau hauv lub ntiajteb no.”

Hais li ntawv tag ces Tuam Lij Koob thiajli ncig mus dua hauvntuj, hos Nkauj Keeb Tab Xeeb thiajli mus nrhiav dua qabntuj lawm. Nkauj Tab Seeb mus nrhiav tau 3 xyoos los tsis pom ib tug txivneej nyob rau qhovtwg li. Hos Tuam Lij Koob los mus nrhiav tau 3 xyoos, tsis pom ib tug pojniam nyob rau qhovtwg li thiab. Muaj ib hnub Tuam Lij Koob thiaj li mus yos-yos pom ib tug pojniam nyob tom hauvntej, nws zoosiab kawg. Hos Nkauj Keeb Tab Seeb los kuj pom ib tug txivneej nyob tom hauvntej, nws los kuj zoosiab kawm li thiab. Tabsis thaum nkawv, nyias khiav nyias los mus sib qawg, nkawv los mus sib qawg nkaus. Tuam Lij Koob saib tus pojniam, ua ciav yog Nkauj Keeb Tab Seeb xwb. Hos Nkauj Keeb Tab Seeb saib zoj tus txivneej, uaciav yog Tuam Lij Koob thiab xwb.

Ces nkawv thiajli quaj sib qawg, sib qawg quaj tag. Tabsis tos nkawv los sib ntsib li ntawv los twb yog vim yeej tsis muaj ib tug tib neeg li lawm tiag. Nkawv kuj tseem txaj-txajmuag, tsis muaj cuabkav ua niamtxiv li thiab.

Ces Tuam Lij Koob hais tias, “Cia wb mus ntaus kom tau ibleeg ib txhib zeb. Koj mus ntaus txhib niam, hos kuv mus ntaus txhib txiv. Yogtias thaumtwg ntau tau lawm mas koj mus nyob ib phab roob, kuv mus nyob ib phab roob, es wb mam li dov ntog los mus uake. Hos, yogtias wb 2 txhib zeb haj tseem ntog los sib khwb uake thiab mas ntshe yog wb ntawv nyiajkeeb puajtxwm raug lawm tiag-tiag, es wb mamli sib yuav ua niamtxiv.”

Hais tas l ices nkawv mus ntaus txhib zeb li hais. Tuam Lij Koob, nws yog txivneej ces nws mus ntaus txhib txiv. Hos Nkauj Keeb Tab Seeb, nws pojniam, ces nws mus ntaus txhib niam. Thaum nkawv ntaus tau lawm, nkawv co jib txhib mus rau ib phab roob. Ces nkawv mam li dov ob txhib zeb ntog los mus rau hauv kwjha. Thaum nkawv do nkawv ob txhib zeb ntog los mus sib khwv uake, txhib niam tuaj sab hauv, txhib txiv tuaj sab saud, sib dhos zoo zoo cia tiag. Txij li hnub ntawd los nkawv cia li ua niamtxiv nyob uake lawm.

Dej nyab ntiajteb, ces me xyoob, me ntoo, me noob qoob, noob tsav, me nroj, me tsuag tuag tag. Hos me tsiaj, me txhuv, kab ntsaum los tuag tag huv tibsi. Tuam Lij Koob, nkawv ob niamtxiv thiajli hais tias, “Yog leejtwg mus coj tau noob xyoob, noob ntoo los tseb rau ntiajteb no, mas nkawv yuav faib nkawv hwj dej Kuab Muaj Tsuag cawmsia ntev rau.”

Ces ob niamtxiv dav txawm teb tias, “Yog li no, ces cia wb mam li mus.”

Ces ob niamtxiv dav thiajli ya plaws lawm. Nkawv yuj siab-siab dua puag saum qaumntuj ntsuab lawm. Ob niamtxiv dav dub yam us txog ib txheej ntuj, nkawv mus muab tau ib yam noob xyoob, ib yam noob ntoo. Nkawv yam us tau 12 txheej ntuj, nkawv thiajli mus muab tau 12 yam noo xyoob, 12 yam noob ntoo, nkawv thiajli mam tig rovqab los. Xam tagnrho, nkawv siv caijnyoog txog 108 hnub, nkawv thiajli mam rovqab los txog chaw.

Zaum no, Tuam Lij Koob, nkawv coj cov noob xyoob, noob ntoo ntawd mus tseb peb teg rau hnubpoob, peb teg rau hnubtuaj, peb teg rau qabntuj, peb teg rau hauvntuj tag. Nkawv tso tau cua moj lig huab kaw plawm tau 7 hnub, 7 hmo, ces noob xyoob, noob ntoo ya ris mus puv tag rau ntiagteb.

Nkawv los nyob tau 7 xyoo, nkawv mam mus ncig xyuas lub ntiajteb, seb noob xyoob, noob ntoo puas tuaj txhij. Nkawv ncig mus txog rau qhov twg los me xyoob, me ntoo kuj tuaj txhij, tuaj txhua, tawg paj ua qaub niab lawm tiag.

Ntiajteb yuav rov ciaj zoo, ciaj tsuag tiag, nkawv zoosiab kawg. Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv thiajli faib nkawv hwjtshuaj Kuab Muaj Tsuag pub rau ob niamtxiv dav.

Yog li no, niaj hnub nim no, dav dub thiajli tseem muaj hnub nyoog ntev. Ib tug dav muaj hnub nyoog nyob ntev txog 1,000 xyoo. Twb yog vim tau txais hwj tshuaj Kuab Muaj Tsuag muaj txoj sia ntev. Dav txaiv tau los muss am hwm ntawm Tuam Lij Koob los mus roos, mas dav thiajli muaj txoj sia nyob ntev.

Zaum no, ntiajteb thiajli rovqab muaj xyoob, muaj ntoo tag, muaj zoov nujxiab xws li thaum dej tsis tau nyab lub ntiajteb. Tabsis me xyoob, me ntoo mas nim txi-txi txiv qaub nwbniab, siav-siav liab vog thiab poob daj vog ua luam taw laws. Tsis muaj ib tug me nas, me noog, me tsiaj, me ntsaum yuav los noj li. Muaj ib hnub Tuam Lij Koob, nkawv ob niamtxiv mus ncig xyuas pajxyoob, pajntoo uasi. Mus txog rau ntawm ib lub tiaj zoo-zoonkauj, muaj ob tsob ntoo looj swm loj-loj, thiab ob lub ntsis rawv mus uake. Nkawv tuaj txog ntawv, cua tuaj nplawm ntws, ob tsob ntoo ntxoov-ntxoov txias to ibyam nyob hauv tsev. Nkawv nkag mus nkaum ntxoov ntxoo, nkawv nyob ntawv laj-laj, nkawv txawm cia li pw tsaugzog, ib leeg ib tsig zog nyob rau hauv qab ntoo. Ob tug ntoo loj-loj ntawv yog niam ntoo thiab txiv ntoo.

Thaum Tuam Lij Koob, nkawv ob leeg tsaug tsagu zog lawm, ces ob niamtxiv ntoo ntawv txawm txia ua ob niamtxiv zoo-zoonkauj, zoo-zoonraug tuav tes rwbrawv los ua pajhwjchim rau nkawv ob leeg pom.

Ob niamtxiv ntoo hais tias, “Ua cas neb coj peb los nyob rau ntiajteb no, peb twb npaj tau qoobloo, puas tsav yam cia yug ntiajteb txoj sia lawm. Ua cas peb npaj tau los cia, qoob loo los qoob loss nyob nyob lwj tag xwb, tsis muaj tus yuav los noj li. Wb hais rau neb, yogtias tsis muaj tus yuav los noj li no, peb yuav rovqab mus nyob lawm saumntuj.”

Hais tag li ntawv ces ob niamtxiv ntoo txawm yajntshis lawm. Nkawv txawm tsimdheev los, nkawv los sib tham txog tus pajhwjchim ntawv, nkawv ob leeg pajhwjchim pom zoo tib yam.

Los txog tsev, nkawv xav tsis thoob, tsis zoosiab rau nkawv zaj pajhwjchim ntawv li. Nkawv rov mu snug Saub, thiab piav rau Saub mloog tas.

Saub hais tias, “Tsis ntshai! Ntawv yog niam ntoo thiab txiv ntoo los taij kom neb tsim me nas, me noog, me tsiaj, me txhuv los noj lawv tej txiv xyoob, txiv ntoo xwb. Yog li no, neb rivqab mus txog tsev, mas neb mus muab av nplaum coj los puab ua me nas, me noog, ua tsiaj ua txhu raws li neb siab nyiam. Tabsis neb puab thaum tsausntuj tsis tau pomkev kiag xwb ov! Ib yam tsiaj, neb puab ib nkawm. Thaumtwg neb puab tau lawm, neb muab khaublab coj los pav qhovmuag cia, es muaj coj mus cia zoozoo tseg rau hauv tsev. Es thaumtwg txog hnub 12 no, kuv mam li tuaj pab neb sam siv, sam pa rau neb cov tsiajtxhuv.”

Tuam Lij Koob, nkawv thiajli rovqab los txog tsev. Nkawv los muab av nplaum puab raws li Saub hais rau nkawv. Nkawv txawm los puab ib leeg 12 nkawm tsiaj loj, 12 nkawm tsiaj me, thiab 12 nkawm tsiaj muaj tis.

Tabsis Nkauj Keeb Tab Seeb, nws yog pojniam mlooglus thiab nws nquag. Nws txawm puab nws cov tsiaj rau thaum hmontuj, cia tsaus tsaus ntuj lawm, nws mam li puab. Puab tag mas nws muab khaublab coj los pav qhovmuag cia, mam li coj los mus txawb tseg rau hauv tsev.

Hos Tuam Lij Koob, nws yog txivneej, nws muaj ntsis tawvncauj, thiab tubnkeeg. Hmontuj, nws mus pw lawm, nws mam li puab yav nruabhnub xwb. Puab tau los, nws tsis muab khaubhlab pav qhovmuag cia, ces nws ciali coj mus txawb teem kiag rau hauv tsev lawm xwb.

Nkawv puab nkawv cov tsiajtxhuv raws li nkawv siab nyiam tag. Txog hnub 12, Yamwsaub tuaj txog, Yawmsaub nqa nws hwj tshuaj Kuab Muaj Tsuag tuaj txog.

Yamwsaub hais tias, “Neb coj kuv mus saib neb cov tsiajtxhuv seb.”

Nkawv thiajli coj Yawmsaub mus xyuas nkawv cov tsiajtxhuv. Tuam Lij Koob cov tsiaj ces nws puab nruabhnub, ces nws puab tau me kub, me tistw zoo-zoonkauj. Hos Nkauj Keeb Tab Seeb cov, nws puab hmontuj thaum tsaus-tsausntuj xwb, nws puab tau tej tus niag kub pom-pomthawj. Puab tau tej tus niag loj loj. Tsis tshua zoonkauj li Tuam Lij Koob cov.

Yawmsaub thiajli muab nws cov tshuaj Kuab Muaj Tsuag nrog rau hauv 2 lub ntimdej ib lub nrog 3 teev.

Yawmsaub hais rau nkawv tias, “Nej coj 2 timdej no mus. Nyias coj mus tsuag rau nyias cov tsiaj, ib nkawm 3 pas, ces muaj txoj sia tsheej tau tus tsiaj lawm.”

Nkawv thiajli nqa ibleeg ib ntimdej Kuab Muaj Tsuag mus tsuag rau nkawv cov tsiaj. Nkawv coj mus txog, Tuam Lij Koob cov tsiaj, nws puab nruabhnub xwb, nws tsis muab khaubhlab pav qhovmuag. Nws tsuag kiag 3 pas tshuaj rau nkawm tsiaj twg, nkawm tsiaj ntawv rua loo qhovmuag pom nws, ces nkawm tsiaj ntawv qus qus, ntshai ntshai nws, dhia ragrhi ua qhov tsev tawg txua lawm xwb. Tuam Lij Koob tsuag Kuab Muaj Tsuag rau nws cov tsiaj, ces nws cov tsiaj khiav lawm tag tsis tshuav ib nkawg li.

Hos Nkauj Keeb Tab Seeb civ, ces nws puab hmontuj xwb, nws puab tau, nws muab khaubhlab coj los pav qhovmuag cia tibsi. Nws muab Kuab Muaj Tsuag tsuag rau nkawm tsiaj twg muaj sia kiag, rua muag kiag. Tiamsis khaubhlab tseem pav qhovmuag, ces tsis pom kev li, haj tseem xuas rau ub rau no. Nkauj Keeb Tab Seeb cuab cuab muab phlws phlw twb seej seej lawm, nws mam li mus khaubhlab daws tawm ntawm tus tsiaj lub qhovmuag. Ces Nkauj Keeb Tab Seeb tsuag Kuab Muaj Tsuag rau nws cov tsiaj, ces nws thiajli tau cov tsiaj seej seej. Me qab vag tsib taug, tsiaj mus uasi pawglug, seej seej kawg li.

Niaj hnub no, thiajli muab hu ua tsiag nyeg. Tsiaj nyeg yog pojniam cov, tsis zoo li tsiaj qus. Tsiaj nyeg thiajli seej seej. Hos Tuam Lij Koob cov mus ua tsiag qus, pom tsis tau tibneeg li. Tsiaj qus yog txivneej cov.

Txij li thaum ntawv los ntiajteb thiajli muaj tsiaj nyob rau hauv zos thiab tom havzoov puv ntia zoo li niaj hnub no.

Zaum no, ntiajteb yam dabtsi los muaj txhijtxhua lawm. Tabsis Tuam Lij Koob thiab Nkauj Keeb Tab Seeb, nkawv twb sib yuav ua niamtxiv tau 9 xyoo lawm, nkawv tsis xeeb, tsis muaj menyuam los cia yeej noob li. Nkawv ob niamtxiv thiajli mu snug Yawmsaub.

Yawmsaub thiajli hais tias, “Neb mus txaug 12 ntshuas ntawv nyiaj thiab ntawv kub, laug 12 chaws ntaub maj, rhawv 12 txoj kab tub, kab ntxhais, teeb 12 tshooj phaj, tuav 12 lub ncuav, 12 tshooj diav, 12 tshooj tais, 12 ntsiav taumpaj, thiab tswmciab, pajntoos los tos tub, tos kiv, thiab neb npaj 12 rawg ntxuag nqaij txhiab, 12 rawg ntxuag nqaij ci, 12 ce khaubncaws txivneej, 12 ce khaubncaws pojniam, yuav los tos tub, tos nyab, ces neb npaj fab teem tau, neb muab teeb tuaj rau famtiaj, txiv tuaj 12 tswm xyab, niam tuaj 12 tswv xyab, kimcaug hu kom Niam Nkauj Kab Yeeb thiab Txiv Nraug Kab Yeeb puag pem hauvntuj tuaj koom, tuaj noj, ces thov luag xa tub, xa kiv tuaj rau neb. Mas neb thiajli yuav muaj tub, muaj ki lawm yav tomntej tau.”

Nkawv rovqab los txog tsev, nkawv los fabpeem teebtxheej tau, ua raws li Yawmsaub tau hais rau nkawv tag. Tau tsis ntev tomqab ntawv, ces Nkauj Keeb Tab Seeb thiajli xeeb tau ib plab menyuam. Plab menyuam ntawv los nyob tau 12 lub hlis rau hauv leej niam lub plab, ces mam yug los. Thaum nws yug tau los ua cast sis pom menyuam li. Txawm yug tau ib lub niag nqaij kheej kheej li lub niag taub xwb, tabsis ho ciajsia ua nthaws nthoom thiab. Nkawv ob niamtxiv tsis pomqab yuav ua li cas. Nkawv thiajli rovqab mu snug Yawmsaub dua.

Saub thiajli hais tias, “Lub ntawv txawm yog neb cov me tub, menyuam ntag! Lua yuav cia neb maj mam yug tau ib tug zujzus mas yuav qeeb heev, ntshe neb yuav yug tsis taus. Ces luag thiajli tso los uake tib zaug li ntawv. Neb rovqab mus txog tsev, neb mus muab lub niag nqaij uas zoo li lub niag taub ntawv, neb muab phua ua 2 sab kom loj sib luag. Muab 1 sab rau Tuam Lij Koob muab hlais ua 12 daim kom lo jib yam. Hos muab 1 sab rau Nkauj Keeb Tab Seeb hais kom loj ibyam thiab. Ces neb muab niam li ib daig, txiv li ib daig, coj los chob uake. Txiv li chob tuaj sab laug, niam daim chob tuaj sab xis. Tag ces niam tso niam cov kuamis ywg rau tshais nqaij ntawv, ib tshais 3 tee. Host xiv muab mov puab rau ib tshais nqaij ntawv 3 lub mov. Tag ces co jib daig mus khuam rau ib qhov. Tabsis neb nco ntsoov tias, thaum hlais, thaum muab chob uake thiab thaum muab coj mkhuam, mast sis txhob hloov tes li. Mas neb thiajli yuav tau menyuam.”

Yawmsaub hais rau nkawv tag, ces nkawv thiajli rovqab los txog tsev. Nkawv los muab nkawv lub niag qenqaij uas zoo li lub niag taub dag, es ua pa nthaws nthoom ntawv, nkawv muab phua raws nkaus li Yamwsaub hais qhia rau nkawv. Nkawv pw hmo ntawv ib hmo. Tagkis kajntug, ua cas nim pom neeg nyob ua tsev pheebsuab zomzaws rau qab vag tsib taug.

Hos niam rauvtaws ua ncho oov niab. Nkawv thiajli sawv mus xyuas thiab mu snug, uaciav, muaj 12 nkawm niamtxiv hluas hluas, zoo-zoonkauj, zoo-zoonraug. Hos pom dheev nkawv mas nim kimcaug ntwb ntuas, tsates hawm nkawvmos nywbnyoos xwb. Ces nkawv thiajli paub tias yog nkawv cov me tub menyuam uas Yawmsaub qhia rau nkawv.

Nkawv coj los tsev, nkawv tsis paub yuav tisnpe rau li. Nkawv thiajli muab hu raws li cov nqaij uas nkawv coj mus khuam:

Tus khuam raum saum tsob MAJ, nkawv muab hu ua YAJ.

Tus khuam raum saum tsob NTOO, nkawv muab hu ua XYOOJ.

Tus khuam raum saum tsob CAWJ, nkawv muab hu ua HAWJ.

Tus khuam raum saum tsob NROJ, nkawv muab hu ua THOJ.

Tus khuam raum saum tsob TAUJ, nkawv muab hu ua LAUJ.

Tus khuam raum saum tsob SWM, nkawv muab hu ua KWM.

Tus khuam raum saum tsob TSUAG, nkawv muab hu ua MUAS.

Tus khuam raum saum tsob NTSEEJ, nkawv muab hu ua YEEJ.

Tus khuam raum saum tsob TSAJ, nkawv muab hu ua VAJ.

Tus khuam raum saum tsob THWJ, nkawv muab hu ua VWJ.

Tus khuam raum saum tsob NCAJMIS, nkawv muab hu ua LIS.

Tus khuam raum saum tsob NYAB, nkawv muab hu ua TSAB.

Lawv sawvdaws muaj npe tag, ces nkawv ob tug ua niam, ua txiv, nkawv mam coj nkawv cov me tub, menyuam mus ua vaj, ua tsev, ua noj, ua haus, nyob yam kajsiab lug los tau ntev xyoo. Lawv thiajli muaj tub, muaj ki, muaj xeebzeej, xeebntxwv coob zujzus. Lawv tsis zoo sib yuav ua txij ua nkawm, tsis zoo ua tshoob ua kos. Tuam Lij Koob ob tug yog Pojsaub thiab Yawmsaub, nkawv muab nkawv cov menyuam teebfeeb ua 12 lub xeem. Kom zoo rau tej tub, tej ntxhais sib yuav ua txij ua nkawm, ua tshoob ua kos.

Ces tus hu ua YAJ, txawm ua xeem YAJ

Ces tus hu ua XYOOJ, txawm ua xeem XYOOJ

Ces tus hu ua HAWJ, txawm ua xeem HAWJ

Ces tus hu ua THOJ, txawm ua xeem THOJ

Ces tus hu ua LAUJ, txawm ua xeem LAUJ

Ces tus hu ua KWM, txawm ua xeem KWM

Ces tus hu ua MUAS, txawm ua xeem MUAS

Ces tus hu ua YEEJ, txawm ua xeem YEEJ

Ces tus hu ua VAJ, txawm ua xeem VAJ

Ces tus hu ua VWJ, txawm ua xeem VWJ

Ces tus hu ua LIS, txawm ua xeem LIS

Ces tus hu ua TSAB, txawm ua xeem TSAB

Li no, ces lawv thiajli muaj 12 xeem. Tomqab no, 12 xeem, 12 niamtxiv ntawv, lawv cov menyuam xeebzeej, xeebntxwv yog cov cajces uas hu Yaj no, lawv txawm hais tias, “Peb yog xeem Yaj” no lawm.

Ces nyias txawm hu nyias raws li nyias pojkoob, yawmtxwv lub npe, yog li nyias thiajli muaj nyias lub xeem.

Keebkwm Hmoob ntiajteb tseem tshuav ntau, tabsis muab meme los teeb tseg li no xwb. Lwmyam mam txuas rau lwm phau lawm. Thov xaus li no.

Edited by Koobpheej
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Yog koj yuav siv koj cov lus no ces peb yuav tau kawm ntau lo ntxiv. Koj hais ib lo lus tshiab, koj yuav tau txhais rau peb paub tias lo lus ntawd txhais licas thiab. Cov ibtxwm nyob ze Txais Lis thiaj paub cov lus no. Kev kawm hais lus tshiab ces yeej yog li koj hais tuaj no kom sawvdaws kawm ntag.

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KOOBPHEEJ.

TUS PHOOJ YWG KOOBPHEEJ, KOJ COV LUS HMOOB UAS NTUAV TAWM TXOG HMOOB THAUM NTUJ TSIM TEB XEEB ,, KOJ HAIS TAU COV LUS HMOOB NO ZOO HEEV, KUV XAV TIAS TSEEM TSEEM YOG HAUV PAUS CAG LUS HMOOB TIAG TIAG, TSIM NYOG COV TUB TXAWG TUB NTSE HMOOB YUAV TAU MUAB LOS GHIA RAU HMOOB KAWM SIV LAWM YAV TOM NTEJ, KOJ PUAS XAV LI THIAB..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LK,

Kuv yeej xav li thiab. Koj cov lus koj hais yeej tsimnyog kawg li lawm. Kuv yeej xav kom Hmoob yam tsawg kawg kom paub Hmoob li keebkwm mentsis thiab, kom peb Hmoob thiajli tsis txhob laj' ua ib tug Hmoob nyob rau lub qab ntuj no. Kom peb paub tias peb Hmoob yog leejtwg thiab peb paub tob thiab ntau npaum li cas.

Li niaj hnub no, kuv pom xwb, zoo li peb Hmoobib txhia tag kev ciasiab rau peb tus kheej heev, vim peb tsis pom peb Hmoob tus kheej muaj nujnqis lawm. Zoo li yam, peb Hmoob lub npe lam yog Hmoob li ib tug neeg, lam muaj lub cev xwb, tabsis tsis muaj tus ntsujplig.

Tiamsis, yogtias peb Hmoob paub tias peb yog leejtwg thiab peb paub tias peb Hmoob muaj cev thiab muaj ntsujplig tibsi, qhov no yuav ua rau peb haiv/tsavneeg Hmoob muaj zog thiab sib hlub tshaj qub.

Kuv tham me' li no xwb, muaj ntau yam tham hais txog txoj kev hlub Hmoob, tiamsis hais ntau los ib txhia yuav laj mloog thiab laj kawm. Yogli tham ib qho me' zujzus xwb.

Uatsaug koj cov lus thiab koj lub sijhawm.

:)

KOOBPHEEJ.

TUS PHOOJ YWG KOOBPHEEJ, KOJ COV LUS HMOOB UAS NTUAV TAWM TXOG HMOOB THAUM NTUJ TSIM TEB XEEB ,, KOJ HAIS TAU COV LUS HMOOB NO ZOO HEEV, KUV XAV TIAS TSEEM TSEEM YOG HAUV PAUS CAG LUS HMOOB TIAG TIAG, TSIM NYOG COV TUB TXAWG TUB NTSE HMOOB YUAV TAU MUAB LOS GHIA RAU HMOOB KAWM SIV LAWM YAV TOM NTEJ, KOJ PUAS XAV LI THIAB..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajhuamsibluag,

Uatsaug, koj yeej hais yog lawm. Kev kawm lus tshiab, yeej yuav tsum yog los ntawm txoj kev nthuavtawm. Vim Hmoob muaj ntau tus Saub los sawv, ib tug muaj ib cov lus txawv, tiamsis feem ntau yeej yog tib co xwb.

Muaj tej lolus kuv sau, kuv kuj tsis paub thiab. Tiamsis txoj kev kawm uas peb yuav kawm cov lus Hmoob tshiab mas yuav tsum yog, kuv sau tag, es tshuav lolus twg peb tsis paub, peb yuav tau muab kiag lolus ntawv coj los tham, li - asking question - nug kiag tias lolus no yog dabtsi thiab txhais li cas.

Koj pus pom muaj tej lolus koj tsis tau paub thiab os Vajhuamsibluag?

:)

Yog koj yuav siv koj cov lus no ces peb yuav tau kawm ntau lo ntxiv. Koj hais ib lo lus tshiab, koj yuav tau txhais rau peb paub tias lo lus ntawd txhais licas thiab. Cov ibtxwm nyob ze Txais Lis thiaj paub cov lus no. Kev kawm hais lus tshiab ces yeej yog li koj hais tuaj no kom sawvdaws kawm ntag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajhuamsibluag,

Uatsaug, koj yeej hais yog lawm. Kev kawm lus tshiab, yeej yuav tsum yog los ntawm txoj kev nthuavtawm. Vim Hmoob muaj ntau tus Saub los sawv, ib tug muaj ib cov lus txawv, tiamsis feem ntau yeej yog tib co xwb.

Muaj tej lolus kuv sau, kuv kuj tsis paub thiab. Tiamsis txoj kev kawm uas peb yuav kawm cov lus Hmoob tshiab mas yuav tsum yog, kuv sau tag, es tshuav lolus twg peb tsis paub, peb yuav tau muab kiag lolus ntawv coj los tham, li - asking question - nug kiag tias lolus no yog dabtsi thiab txhais li cas.

Koj pus pom muaj tej lolus koj tsis tau paub thiab os Vajhuamsibluag?

:)

"Feeb chij, teebtim" for example. Yuav kom paub meej tias txhais licas tiag, kuv yuav tsis muaj cuabkav txhais thiab. Lam nyeem kom dhau xwb ces kuj tsis muaj qab-hau. Tabsis yog yuav kom analyze ib lo lus zujzus, yuav tau paub kom meej lub jiab lus ttiag. Kuv paub tsis meej ces kuv tsis muaj cuabkav analyze tej lo lus li hais example no. :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajhuamsibluag,

Yog li koj hais mas. 2 lolus koj hais ntawv los kuv kuj paub tsis meej thiab.

Lolus TEEBTIM mas kuv xav tias nws yog txoj kev uas tsimtsa tau. Teeb li teeb, muab tso sawv, muab tso rau. Tim li tim, muab tso uake, lossis sib hauj. Tam li kuv xav mas yog tej yam tsimtsa tau lawm.

Hos ntawm lolus Feebchij mas kuv tsis paub thiab??? :)

- Leejtwg paub no los thov pab nrog txhais kom peb txhua tus ho paub thiab tau kawm.

Uatsaug,

:)

"Feeb chij, teebtim" for example. Yuav kom paub meej tias txhais licas tiag, kuv yuav tsis muaj cuabkav txhais thiab. Lam nyeem kom dhau xwb ces kuj tsis muaj qab-hau. Tabsis yog yuav kom analyze ib lo lus zujzus, yuav tau paub kom meej lub jiab lus ttiag. Kuv paub tsis meej ces kuv tsis muaj cuabkav analyze tej lo lus li hais example no. :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

ua tsaug nawb koobpheej cov lus no yog lus hmoob tiag ua cas ho tsis muab kos rau peb siv ma? thov rov tuaj qhia ntxiv nawb kuv yuav tuaj kawm.

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neegphem,

Zoosiab ntau koj tseem xav kawm txog Hmoob li keebkwm thiab. Kuv tseem yuav tuaj tham thiab tso ntxiv txog Hmoob li keebkwm. Nej txhua leej txhua tus sib cog npajsiab nyeem mus ntxiv seb ho yuav raugchua zoo li cas.

:)

ua tsaug nawb koobpheej cov lus no yog lus hmoob tiag ua cas ho tsis muab kos rau peb siv ma? thov rov tuaj qhia ntxiv nawb kuv yuav tuaj kawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neegphem,

Zoosiab ntau koj tseem xav kawm txog Hmoob li keebkwm thiab. Kuv tseem yuav tuaj tham thiab tso ntxiv txog Hmoob li keebkwm. Nej txhua leej txhua tus sib cog npajsiab nyeem mus ntxiv seb ho yuav raugchua zoo li cas.

:)

Nyob zoo kwv tij Koob Pheej, koj kawm koj cov kev qhia no li cas los. Koj tej lus qhia no koj yeej hais yog kawg li lawm, koj yij meem tso kom ntau li ntau tau rau hauv no rau peb tuaj nyeem thiab kawm. Kuv zoo siab tias koj kuj yog xav tau dav kawg nkaus, koj thiaj li muab nthuav tawm rau hauv internet kom tsom kwv tij Hmoob seb sawv daws puas muaj ib hnub twg yuav los nrog kawm thiab khaws tej keeb kwm no. Luag neeg ntiaj teb tos luag ua tsheej neeg los luag yeej yog muaj ib phau zoo ntawv qhia luag ua luag lub neej luag thiaj li tsis zoo li peb Hmoob no thiab. Hais txog Hmoob mas nws yog ib yam uas complicate dhau, yog tham txog Hmoob mas nws sib chab sib chaws ua plag nplas xwb. Kuv thov txhawb qhuas koj, koj tej lus qhuab ntuas, tej lus qhia, thiab tej sob lus uas tso rau hauv no puas leej muaj txiaj ntsim zoo heev rau Hmoob lub neej tshiab tom ntej no.

Ua tsaug rau koj thiab koj pab neeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo Kwvtij Hmoob,

Kuv, Koobpheej, zoosiab leestxais koj cov lus zoo, txhawb dagzog, thiab muaj tsiajntsim nawb mog. Kuv yeej pom txoj kev koj xav li ko, yog li kuv thiajli siv kuv lub sijhawm seem coj Hmoob tej txuj tuaj qhia hauv no, kawm tau tsawg leej los yuav tsawg leej. Tsuas kuv ua kuv lub luag haujlwm pab Hmoob li qhov kuv pab tau xwb, yuav zoo dua li kuv tsis pab Hmoob dabtsi li.

Cia muaj sijhawm no, kuv mam li coj tuaj nthuav ntxiv rau peb/nej txhua leej tau kawm thiab kom muaj kev paub txog.

:)

Nyob zoo kwv tij Koob Pheej, koj kawm koj cov kev qhia no li cas los. Koj tej lus qhia no koj yeej hais yog kawg li lawm, koj yij meem tso kom ntau li ntau tau rau hauv no rau peb tuaj nyeem thiab kawm. Kuv zoo siab tias koj kuj yog xav tau dav kawg nkaus, koj thiaj li muab nthuav tawm rau hauv internet kom tsom kwv tij Hmoob seb sawv daws puas muaj ib hnub twg yuav los nrog kawm thiab khaws tej keeb kwm no. Luag neeg ntiaj teb tos luag ua tsheej neeg los luag yeej yog muaj ib phau zoo ntawv qhia luag ua luag lub neej luag thiaj li tsis zoo li peb Hmoob no thiab. Hais txog Hmoob mas nws yog ib yam uas complicate dhau, yog tham txog Hmoob mas nws sib chab sib chaws ua plag nplas xwb. Kuv thov txhawb qhuas koj, koj tej lus qhuab ntuas, tej lus qhia, thiab tej sob lus uas tso rau hauv no puas leej muaj txiaj ntsim zoo heev rau Hmoob lub neej tshiab tom ntej no.

Ua tsaug rau koj thiab koj pab neeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Koob Pheej,

Koob pheej aw...koj mas thiaj yog koob pheej tiag tiag li lauj!

Koj cov lus yuav muab kuab tag npaud li...Yuav ua cas thiaj yuav nco tau los siv...Zoo tiag tiag li!

Koob pheej, kuv tau hais ntau zaus kom peb yuav tsum kawv cov kev cai Hmoob vim cov lus zoo, lus tseem ceeb nyob hauv peb cov kev cai, peb txheej zaum no hais cov lus tom tej tog kev xwb, vim peb tsis paub cov kev cai Hmoob. Zoo kawg li, txawm tsis muaj neeg nrog koj txuas lus pes tsawg los koj txhob zaug zog, vim yog peb tsis paub nrog koj tham xwb. Koj yuav tau ua siab loj tuaj sau li koj ua ib qho Reportage rau peb tau kawm koj cov lus nawb.

Kuv tsis muaj tej laus nrog kuv nyob thiab kuv ncaim cov laus thaum yau yau lawm, ces ntshe kuv kawg tuaj mloog koj tham xwb lauj...Heheheh...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Koob Pheej,

Zoo heev koj cov keeb xeem luv hwj chim thiab keeb xeem neeg kev tswj hwm. Koj muab qhov twg los ua cas koj yuav hais tau zoo ua luaj li? Yog los ntawm Lis Txais lawv los yog lov qhov twg los? Ua tsaug nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koob

Kuv hnov tias Hmoob kam muaj 18 xeem diam no, ua li tshuav 6 xeem yog xeem dabtsi tsis muaj nyob koj daim list?...ua tsaug!

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

KOOBPHEEJ, THOV TXIM NTAU UAS KUV XAV NUG KOJ ME NTSIS TXOG NTAWM PEB XEEM HMOOB NO. TEJZAUM KOJ TAU NYOB THAIB TEB NTEV ZOG THIAB HO TAWM KAWM HMOOB LI KEEB KWM MEEJ ZOG. RAWS LI KUV XEEVXWM LOS MAS KUV POM COV LAUS KHI TES LOS SIS UA NEEB UA YAIG MAS PHEEJ HNOV LAWV HAIS TIAS, KUV, VAJ,TSAB,XEEM LIS NO TUAJ KHI IB TXOJ HLUAS POM HWM POM YAWM NO. UA LI CAS HO TSIS HNOV PIAV TXOG LWM XEEM LI TSUAS HAIS TXOG XEEM VAJ, XEEM TSAB THIAB XEEM LIS XWB. THOV KOJ HO PIAV ME NTSIS PUB RAU PEB COV UAS TSIS TAU KAWM LOS SIS PAUB TXOG HMOOB KEEBKWM TSIS TSHUA ZOO TAU MLOOG THIAB,UA TSAUG. :)

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo KZKZ,

Uatsaug rau koj cov lus zoo thiab lus txhawbsiab/txhawbzog. Kuv li, kuv yog ib tug Hmoob, kuv nyiam thiab kawm kom kuv paub Hmoob ntau tshaj li kuv paub luag lwm haivneeg. Qhov no, nws thiajli muaj nujnqis rau kuv, qhov no, thiajli qhia rau kuv tias kuv saibtaus kuv tuskheej thiab kuv haivneeg.

KZKZ, kuv pus yog ib tug menyuam ntawm TP Nyiajpov cov lus tias, "Lwmhnub, nej Hmoob mas nej yuav muaj ib cov menyuam, lawv yuav xav paub Hmoob keebkwm heev li'au. Mas thaum ntawv, xyov nej pus yuav muaj lawm."

- TP Nyiajpov nqelus no, nws ntausnqi thiab txhais tau tias luag tsavneeg li Fabkis, luag twb ntsib thiab pom tus teebmeem no los lawm. Luag thiajli xav khaws txuag yus tsavneeg li keebkwm thiab txoj kev ua neeg/j.

Muab saib los, tamsimno, Hmoob keebkwm thiab Hmoob tej zoo dabneeg twb poob thiab ploj los lawm ntau kawg. Tiamsis li cas los xij, txawm ntau thiab tsawg los khaws tau li cas yuav li cas. Tshuav qhov twg tsis paub los mam li ua kev tshawbnrhiav xwb.

KZKZ, tsis paub los lam tuaj nrog kuv tham thiab nrog kuv nyeem Hmoob keebkwm uasi. Yam zoo los mam li khaws, yam phem los mam li muab tso povtseg.

Nyob zoo Koob Pheej,

Koob pheej aw...koj mas thiaj yog koob pheej tiag tiag li lauj!

Koj cov lus yuav muab kuab tag npaud li...Yuav ua cas thiaj yuav nco tau los siv...Zoo tiag tiag li!

Koob pheej, kuv tau hais ntau zaus kom peb yuav tsum kawv cov kev cai Hmoob vim cov lus zoo, lus tseem ceeb nyob hauv peb cov kev cai, peb txheej zaum no hais cov lus tom tej tog kev xwb, vim peb tsis paub cov kev cai Hmoob. Zoo kawg li, txawm tsis muaj neeg nrog koj txuas lus pes tsawg los koj txhob zaug zog, vim yog peb tsis paub nrog koj tham xwb. Koj yuav tau ua siab loj tuaj sau li koj ua ib qho Reportage rau peb tau kawm koj cov lus nawb.

Kuv tsis muaj tej laus nrog kuv nyob thiab kuv ncaim cov laus thaum yau yau lawm, ces ntshe kuv kawg tuaj mloog koj tham xwb lauj...Heheheh...!

KZKZ,

Cov lus thiab tej keebkwm no, kuv muab hauv Hmoob phau ntawv keebkwm coj los hais thiab qhia rau nej xwb. Vim tsis hais thiab tsis qhia los Hmoob cov coob yuav tsis paub thiab tsis kawm ces qhia tau li cas, kawm tau tsawg leej los yuav tsawg leej. Phau ntawv yog phau ua tias "Keebkwm Raws li Tsev Koomhaum Vibnais" no.

Phau no, nws yeej piav muaj ntau yam zoo kawg thiab mas. Zoo li kuv twb yeej qhia rau nej ob peb zaug lawm, tiamsis tsis ua li cas, kuv mam li rov qhia dua. :)

Nyob zoo Koob Pheej,

Zoo heev koj cov keeb xeem luv hwj chim thiab keeb xeem neeg kev tswj hwm. Koj muab qhov twg los ua cas koj yuav hais tau zoo ua luaj li? Yog los ntawm Lis Txais lawv los yog lov qhov twg los? Ua tsaug nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile,

Zoosiab koj tuaj ntawm no thiab uas koj tseem nug txog lolus nug ntawv. Tsam no mas Hmoob tseem muaj tshaj 18 xeem lawm. Thaumub lossis thaum Hmoob tseem nyob tebchaws Lostsuas mas Hmoob yeej tau pauv los muaj 18 xeem lawm tiag.

Hos qhov kuv sau thiab tham txog 12 xeem neeg Hmoob no mas twb yog pub thaum ntuj tsim teb raug, twb yog lub sijhawm peb twb paub tsis tshua meej pestsawg lawm. Tsuas yog paub li keebkwm thiab dabneeg lawm xwb.

Hos dua li ntawm Hmoob 6 lub xeem los ntxiv rau ntawm 12 lub ntawv yog muaj li nram no:

1. Khab

2. Ham

3. Tswb

4. Koo

5. Faj

6. Tsheej

:)

Koob

Kuv hnov tias Hmoob kam muaj 18 xeem diam no, ua li tshuav 6 xeem yog xeem dabtsi tsis muaj nyob koj daim list?...ua tsaug!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

KOOBPHEEJ,KOJ TSEEM TSIS TAU TEB KUV COV LUS NUG UAS HAIS TXOG NTAWM VAJ,TSAB,XEEM LI NAD!.UA LI 3 XEEM NO HO SAWV CEV RAU LUB HWJ CHIM DABTSI?

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koobpheej

raws li kuv nyeem koj cov keebkwm ntuj tsim teb raug no mas muaj ntsis yuav zoo sib xws. Txhais tau hais Mix religion(kev ntseeg sib tov) txawm li cas los yeej zoo lawm. Vim li cas kuv ho hais li ntawd? Nyob rau hauv koj cov keebkwm no kuj muaj 13 leeg kwv tij uas yog cov dawb tawv sab hnub poob txoj kev cai qub qub uas ua ntej cov roman coj yesxus mus phejphaim. !3 leeg kwv tij no tseem ua ntej vajtswv hnub(sun) Vajtswv hnub los muaj 12 tug thwj tim, dhau ntawm vajtswv hnub lawm, Mausxes yuav qhov tsim neeg thiab dej nyab lawm xwb, los tom qab no yesxus rov muaj 12 tug thwj tim kav 12 xeem neeg Israel. Raws li cov neeg tshawbfawb hais mas yog lawv sib copy. Cov roman yog cov tsim txoj kev cai yesxus, lawv muab Egept tus vajtswv hnub cov thwj tim los ua txoj yesxus xwb no. Tus sau cov lus hauv bible yog huab tais jam, ib nrab yog cov yajsaub.

Koj zaj keebkwv ntuj tsim tebraug no yeej zoo heev lawm nawb. kav tsij muab sau kom tiav tiav, thiab mus ntsib cov txawj taw kev es sau lawv cov taw kev los thiab, hos mus sau cov zaj tshoob txiv xaiv los thiab. koj muam muab sau ua ib phau bible hmoob. thaum no koj mam hu cov 18 xeem hmoob tuaj muab sib pab kho kom zoo nkauj ces peb siv ua kev cai dab qhuas lawm xwb. kuv ntseeg hais tias yog koj sau tau phau no tiav thiab ua lub tsev teev lawm ces peb hmoob yuav tsis muaj qhov sib cais dab qhuas lawm. thiab peb yuav muaj kev vammeej tuaj. Kuv thov txhawb koj yog hais tias koj muaj siab hlub txog peb txoj kev cai tiag no peb cov tuav 18 xeem txhawb koj, Kuv yog ib tug lawm ntag nawb.

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo TUSZOOPHOOJYWG,

Thovtxim ntau uas kuv tsis tau teb koj thaum koj xub nug, twb yog kuv tseem mus ua kev nug txog koj nqe lus nug ko lawm. Tiamsis, zoo li kuv tseem tsis tau paub meej thiab. Tabsis kuv nco zoo li muaj neeg qhia rau kuv tias:

Qhov Hmoob siv thiab hais "Kuv Vaj, Tsab Xeem Lis" no mas vimtias:

Vaj: Vaj Hwjhuaj (Hwjhuam)

TSAB: Tsab Kevcai

LIS: Lis Thuamthawj

Vimtias peb lub xeem no yog peb tus ntaus thawj lossis yog cov muaj hwjchim dua, thiab zoo li lawv yog cov loj. Yog li no, lawv thiajli siv lossis hais tias "KUV VAJ, TSAB, XEEM LIS, TUAJ NO MAS......" li no.

Cia kuv txhia li no rau koj tso. Yogtias thaum twg kuv mus nug tau qhov tseeb thiab meej dua lawm no, kuv mam li tuaj teb kom raug lossis ntxaws zog. Tiamsis yogtias leejtwg ho paub zoo no los thov pab kuv teb thiab los kho qhov kuv tau hais tau tsis yog thiab yuamkev lawm.

Uatsaug. :)

KOOBPHEEJ,KOJ TSEEM TSIS TAU TEB KUV COV LUS NUG UAS HAIS TXOG NTAWM VAJ,TSAB,XEEM LI NAD!.UA LI 3 XEEM NO HO SAWV CEV RAU LUB HWJ CHIM DABTSI?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo Vamntxawg,

Tos kuv ho tig nyiam Hmoob keebkwm los Hmoob keebkwm kuj muaj qabhau thiab. Hmoob keebkwm yeej muaj tsis txhij thiab muaj tsis ntxaws, tiamsis Hmoob cov keebkwm thiab dabneeg, nws yog ib cov clues uas nws muaj tsab peevxwm paub tau tob thiab yog kawg li. Tsuasyog nws qhia tsis ntxaws thiab hais tsis meej xwb, tiamsis yogtias yus txawjntse thiab muaj fab kev dav li neeg tawvdawb es ua tau kev tshawbnrhiav loj ces thaum kawg yus yeej nrhiav tau qhov tseeb li neeg tawvdawb thiab.

Uatsaug rau koj cov lus zoo thiab txhawb dagzog. Tej kuv sau/hais no yog kuv muab Hmoob li keebkwm coj los qhia thiab nthuav rau Hmoob kom Hmoob muaj kev paub txog thiab pom deb mentsis xwb. Vimtias tsam no, Hmoob ib nyuag pom deb thiab muaj kev txawjntse ib nyuag deb mentsis lawm. Yogli kuv tsuas nthuav thiab qhia li qhov Hmoob tau muaj tseg tau qhia rau txhua leej xwb.

Vamntxawg, koj muaj dabtsi ntxiv no los tuaj nrog kuv tham. Lwm hnub, yogtias kuv tham fab no meej lawm. Kuv mam li tham txog fab Tswvntuj cov tub los leg fai rau ntiajteb no, xws li hais txog ntawm Yesxus thiab nws cov kwvtij nyob rau sab yeeb teb lossis sab ntuj kaj.

:)

Koobpheej

raws li kuv nyeem koj cov keebkwm ntuj tsim teb raug no mas muaj ntsis yuav zoo sib xws. Txhais tau hais Mix religion(kev ntseeg sib tov) txawm li cas los yeej zoo lawm. Vim li cas kuv ho hais li ntawd? Nyob rau hauv koj cov keebkwm no kuj muaj 13 leeg kwv tij uas yog cov dawb tawv sab hnub poob txoj kev cai qub qub uas ua ntej cov roman coj yesxus mus phejphaim. !3 leeg kwv tij no tseem ua ntej vajtswv hnub(sun) Vajtswv hnub los muaj 12 tug thwj tim, dhau ntawm vajtswv hnub lawm, Mausxes yuav qhov tsim neeg thiab dej nyab lawm xwb, los tom qab no yesxus rov muaj 12 tug thwj tim kav 12 xeem neeg Israel. Raws li cov neeg tshawbfawb hais mas yog lawv sib copy. Cov roman yog cov tsim txoj kev cai yesxus, lawv muab Egept tus vajtswv hnub cov thwj tim los ua txoj yesxus xwb no. Tus sau cov lus hauv bible yog huab tais jam, ib nrab yog cov yajsaub.

Koj zaj keebkwv ntuj tsim tebraug no yeej zoo heev lawm nawb. kav tsij muab sau kom tiav tiav, thiab mus ntsib cov txawj taw kev es sau lawv cov taw kev los thiab, hos mus sau cov zaj tshoob txiv xaiv los thiab. koj muam muab sau ua ib phau bible hmoob. thaum no koj mam hu cov 18 xeem hmoob tuaj muab sib pab kho kom zoo nkauj ces peb siv ua kev cai dab qhuas lawm xwb. kuv ntseeg hais tias yog koj sau tau phau no tiav thiab ua lub tsev teev lawm ces peb hmoob yuav tsis muaj qhov sib cais dab qhuas lawm. thiab peb yuav muaj kev vammeej tuaj. Kuv thov txhawb koj yog hais tias koj muaj siab hlub txog peb txoj kev cai tiag no peb cov tuav 18 xeem txhawb koj, Kuv yog ib tug lawm ntag nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koobpheej,

Kuv tshuav ib zag tswvyim zooheev yuav tham rau cov muaj peevxwm. Yuav ua licas thiaj tau koj personal email? :unsure:

Edited by Koobpheej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo TUSZOOPHOOJYWG,

Thovtxim ntau uas kuv tsis tau teb koj thaum koj xub nug, twb yog kuv tseem mus ua kev nug txog koj nqe lus nug ko lawm. Tiamsis, zoo li kuv tseem tsis tau paub meej thiab. Tabsis kuv nco zoo li muaj neeg qhia rau kuv tias:

Qhov Hmoob siv thiab hais "Kuv Vaj, Tsab Xeem Lis" no mas vimtias:

Vaj: Vaj Hwjhuaj (Hwjhuam)

TSAB: Tsab Kevcai

LIS: Lis Thuamthawj

Vimtias peb lub xeem no yog peb tus ntaus thawj lossis yog cov muaj hwjchim dua, thiab zoo li lawv yog cov loj. Yog li no, lawv thiajli siv lossis hais tias "KUV VAJ, TSAB, XEEM LIS, TUAJ NO MAS......" li no.

Cia kuv txhia li no rau koj tso. Yogtias thaum twg kuv mus nug tau qhov tseeb thiab meej dua lawm no, kuv mam li tuaj teb kom raug lossis ntxaws zog. Tiamsis yogtias leejtwg ho paub zoo no los thov pab kuv teb thiab los kho qhov kuv tau hais tau tsis yog thiab yuamkev lawm.

Uatsaug. :)

UA TSAUG NTAU RAU KOJ COV LUS QHIA THIAB KOJ SIV LUB SIJHAWM HAWM MUS TSHAWB NRHIAV PEB HMOOB LI KEEBKWM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koobpheej,

Kuv zoo siab koj tuaj sau Hmoob tej Keebkwm, kev tsim noobneej uas txheej puag thaum ub tej Poj Koob Yawmtxwv tau muab coj los cob qhia peb Tsevneeg Hmoob rau peb tuaj saib thiab kawm. Kuv hais rau koj tias peb txheej nimno ces peb tsuas khaws yam yoojyim los siv lawm xwb hos txheej thaum ub mas thiaj li yog cov tseem hais lub ntsiab lus thiab muaj kuab.

Peb tsev neeg Hmoob txheej ntxov ntxov puag thaum ub yav neej puag thaum i Hmoob cov thwjtim, huabtais thiab tej pog tej yawg lawv ntse heev li yog yus muab cov Zaj Tshoob thiab kev ua Tshoob, Txiv Xaiv, Qhuab ke thiab tej kev cai uas thaum ib tug Laus qaug ntawd coj los soj ntsuam lawv tej lus. Cov lus los tej kabke lawv ua no muaj KEEB thiab muaj QUAS los yog muaj kuab heev li. Yeebvim yog peb raug luag lwm haivneeg muab peb rhuav tej yam txujci zoo li no thiaj ploj los lawm ntau 1,000 xyoo uas tshuav qhov leej neeg cov kobxwb thiaj tseem khaws tau yam puav ua dabmuag qog rau tej menyuam lawm xwb.

Yog nej cov ua kwv paub muaj cov qhia txog Hmoob lub Noobneej li koj kawm no, kuv tus ua tij thov txhawb nej lub zog rau rau siab kawm kom paub. Yog koj yim paub koj yim pom kev deb thiab ua neej kaj siab dua. Kuv tus kheej los yeej xav kawm kawg thiab tiamsis yav laus no muaj stress ntau yam lawm ces ntshe kawm 100 yam los tsuas nco 1 yam lawm xwb. Txawm licas los kuv yuav tuaj qog seb nco tau tsawg lo coj mus khaws cia.

Kawg no kuv thov ua tsaug ntxiv rau koj tus ua kwv thiab nyob li tus muam Koojziagkabzaug nrog rau lwm tus phoojywg uas nej ua haujlwm nyhav heev tso ntau yam muaj nujnqis pub rau peb tuaj kawm. Nws tsimnyog tshaj li qhov uas hais tau li kuv kom nej los tsim lub chav HMONG HISTORY no los rau peb tau siv lawm.

Nyob zoo nej txhua tus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo HmoobUSA,

Uatsaug rau koj cov lus zoo thiab txhawbzog. Kuv muaj thiab paub li cas no, kuv mam li coj tuaj qhia rau nej sawvdaws.

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now