Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Yuav muab hom Alphabet twg los ua Hmoob li

73 posts in this topic

Posted · Report post

Hom nov ne, nej ho xavlicas?

tshiab = qub

А = A/AA

Б = F

В = NP

Г = R

Д = AU/UA

Е = E

Ж = XY

З = E/I

И = N

Й = NY

К = K

Л = L

М = M

Н = H

О = O

П = D

Р = P

С = C

Т = T

У = Y

Ф = Q

Х = X

Ц = U

Ч = V

Ш = W

Щ = AW

Ъ = I

Ы = IA

Ь = AI

Э = EE

Ю = O/U

Я = Z

Nws tsis muaj tus "S" lawm. Yog tus tshiab ces:

XH = S

Hom no yuav los daws tau Hmoob Dawb thiab Moob Leeg qhov teebmeem lawm ntau.

I don't think so, because this is the cylliric alphabet used in Russia and Mongolia. You have made a wrong pronunciation of the letters. Like Г is not R, Г is G. Ч is not V, Ч is Ch....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

I don't think so, because this is the cylliric alphabet used in Russia and Mongolia. You have made a wrong pronunciation of the letters. Like Г is not R, Г is G. Ч is not V, Ч is Ch....

Kuv tsis paub cov tseem^ suab. Yog koj paub zoo li koj los muab siv mus rau lawv cov suab uas koj hais kod los yeej tau tibyam thiab nws yeej tseem fall on the same principle. Nws nyob ntawm s/d pomzoo xwb. Txawmyog qhov koj hais no es peb thiaj yuav tau coj tuaj share rau s/d. Ib tus paub ib qho peb thiaj yuav kho tau yog seem. Yog tshuav qhovtwg los thov tuaj qhia thiab piav rau s/d paub ntxiv thiab. Uatsaug!

Edited by Xeev_Tzawg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis paub cov tseem^ suab. Yog koj paub zoo li koj los muab siv mus rau lawv cov suab uas koj hais kod los yeej tau tibyam thiab nws yeej tseem fall on the same principle. Nws nyob ntawm s/d pomzoo xwb. Txawmyog qhov koj hais no es peb thiaj yuav tau coj tuaj share rau s/d. Ib tus paub ib qho peb thiaj yuav kho tau yog seem. Yog tshuav qhovtwg los thov tuaj qhia thiab piav rau s/d paub ntxiv thiab. Uatsaug!

Kuv kuj paub cov ntawv no thiab vim kuv used to learn Mongolian language. Tab sis the pronunciation of the alphabet is a little slidely different from that of Russian. Just like English and French. However, I also agree that this alphabet is quite suitable for hmoob language because there many rare letters that could be used for marking tones.

Why don't you think of using Hanzi (chinese) characters. In the past around 400 to 500 years ago our ancestors used chinese characters to write our hmoob language. But because we were then defeated, our writing was banned by the chinese gov. Not only hmoob that used chinese characters, Yao, Vietnamese, Korean, and many other ethnics in china also used chinese characters.

I have the example of hmoob language written with chinese characters. Next time I will post it here in this forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Kuv kuj paub cov ntawv no thiab vim kuv used to learn Mongolian language. Tab sis the pronunciation of the alphabet is a little slidely different from that of Russian. Just like English and French. However, I also agree that this alphabet is quite suitable for hmoob language because there many rare letters that could be used for marking tones.

Why don't you think of using Hanzi (chinese) characters. In the past around 400 to 500 years ago our ancestors used chinese characters to write our hmoob language. But because we were then defeated, our writing was banned by the chinese gov. Not only hmoob that used chinese characters, Yao, Vietnamese, Korean, and many other ethnics in china also used chinese characters.

I have the example of hmoob language written with chinese characters. Next time I will post it here in this forum.

Raws li kuv xampom qhov zoo ntawm cov ntawv suav no ces.

1. Nws yuav los daws tau teebmeem ntawm 2 hom lus hmoobdawb thiab moobjuab no gaus^ xwb.

2. A change to a total new direction and mind set.

Kavtsij coj tuaj tham qhia peb ntxiv. Uatsaug!

Edited by Xeev_Tzawg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thov txhob hais txog cov twb tshwmsim muaj los lawm.

Yogvimlicas, nej ho xav tias hom nej xaiv ntawd ho zoo?

FYI http://www.vistawide.com/languages/language_statistics.htm

Dhau qhov ntawd, nej yuav tau los xam txog script writing + tus keyboard thiab:

http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout

has txug tug ntawv tes muaj ntau paab ntau pawg

taab mas ntshe pawg moob ntsuab yuav tau yuav Chi you hab Huag di tug ntawv

txhaj le yog moob tug.

tug nuav mas tseem tsi tau muaj tuab neeg pum hlo le.

yog moob tug secret ntawv nawv.

sau yog nyuaslab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug'os Vajhuam,

Kom modify cov nov li koj nyiam los thau thiab. (nws parallel li lub table hauv qab) USE CUT & PHASE TO MODIFY.

New Old White Blue New Cim Old Cim

А  A AA

Б  F Б  B

В  NP

Г  R Г  G

Д  D Д  D

Е  E E

Ж  XY

З  E I

И  N

Й  NY

К  K

Л  L Л  J

М  M М  M

Н  H

О  O O

П  NK

Р  P

С  C С  Cim UA

Т  T

У  Y I I

Ф  Q

Х  X

Ц  V Ц  V

Ч  U U

Ш  W W

Щ  AW AW

Ъ  A A

Ы  IA A

Ь  AI A

Э  EE EE

Ю  O U

Я  Z Я  S/G

OW AU UA

nyobzoo os xeev tzawg,

fajtim kuj pomzoo hloov 2-3 tus tsiaj ntawv li koj tau hais los saum no uas yog cov ntawv latin thiab, tabsis mas raws li fajtim muab los nyob tsawg xav thiab pom mas zoo li cov ntawv uas koj porposed kom hloov mas zoo li yog koj muab ib cov tsiaj ntawv los ntawm russia los, ib cov los ntawm jews, ib cov los ntawm turkey, thiab ib cov holos ntawm greek los es puas yog li ntawm?

uatsaug,

fajtim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

fajtim,

Cov kuv sau saumno nws yog tib hom ntawv xwb... nwg yog ntawv Russian. Tiamsismas yeej muab ntau^ hom ntawv losmus compare thiab saib hom twg ntxim yuav haum thiab pab hmoob kev vammeej xwb os...

Ok.. zooli tham^ lawm tiamsis rau cov uas txais twm lub topic no kom ibnyhuag totaub.

Peb yeejmuaj option xaiv li nramqab no.

I. Tsis txhob thublaj txog qhov txhimkho li es siv homtwg los siv mus li xwb.

II. Licas los yuavtau txhimkho

Lub topic no nws yeej yog poob tau mus rau option II lossis nqai II lawm.

Yog losmus tham txog nqai no ces nws muaj option rau peb li nramqabno lawm thiab.

A. Yuav txaiv txhimkho hom ntawv hmoob twg?

1. Latin

2. Phajhauj

3. Etc.

B. Xaiv lwm hom ntawv twg los txhimkho

1. Thai

2. Camodian

3. Russian

4. Greek, Persia, and etc.

C. Tsim dua ib hom ntawv hmoob tshiab.

Licas los kom peb s/d paub tias peb yeej muaj cai xaiv... Lub topic no tsi yog los txwv leejtwg txoj kev xaiv tiamsis yog los rau s/d nyias los tham txog nyias qhov reason tias yog vimlicas nws ho xaiv qhov ntawd no xwb. Ua tsaug!

nyobzoo os xeev tzawg,

fajtim kuj pomzoo hloov 2-3 tus tsiaj ntawv li koj tau hais los saum no uas yog cov ntawv latin thiab, tabsis mas raws li fajtim muab los nyob tsawg xav thiab pom mas zoo li cov ntawv uas koj porposed kom hloov mas zoo li yog koj muab ib cov tsiaj ntawv los ntawm russia los, ib cov los ntawm jews, ib cov los ntawm turkey, thiab ib cov holos ntawm greek los es puas yog li ntawm?

uatsaug,

fajtim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

fajtim,

Cov kuv sau saumno nws yog tib hom ntawv xwb... nwg yog ntawv Russian. Tiamsismas yeej muab ntau^ hom ntawv losmus compare thiab saib hom twg ntxim yuav haum thiab pab hmoob kev vammeej xwb os...

Ok.. zooli tham^ lawm tiamsis rau cov uas txais twm lub topic no kom ibnyhuag totaub.

Peb yeejmuaj option xaiv li nramqab no.

I. Tsis txhob thublaj txog qhov txhimkho li es siv homtwg los siv mus li xwb.

II. Licas los yuavtau txhimkho

Lub topic no nws yeej yog poob tau mus rau option II lossis nqai II lawm.

Yog losmus tham txog nqai no ces nws muaj option rau peb li nramqabno lawm thiab.

A. Yuav txaiv txhimkho hom ntawv hmoob twg?

1. Latin

2. Phajhauj

3. Etc.

B. Xaiv lwm hom ntawv twg los txhimkho

1. Thai

2. Camodian

3. Russian

4. Greek, Persia, and etc.

C. Tsim dua ib hom ntawv hmoob tshiab.

Licas los kom peb s/d paub tias peb yeej muaj cai xaiv... Lub topic no tsi yog los txwv leejtwg txoj kev xaiv tiamsis yog los rau s/d nyias los tham txog nyias qhov reason tias yog vimlicas nws ho xaiv qhov ntawd no xwb. Ua tsaug!

Koj rau twg lawm es tav nov mam pom koj na, los yog koj plhis dua tawv lawm es tsis paub xwb?

Edited by Vahuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

fajtim,

Cov kuv sau saumno nws yog tib hom ntawv xwb... nwg yog ntawv Russian. Tiamsismas yeej muab ntau^ hom ntawv losmus compare thiab saib hom twg ntxim yuav haum thiab pab hmoob kev vammeej xwb os...

Ok.. zooli tham^ lawm tiamsis rau cov uas txais twm lub topic no kom ibnyhuag totaub.

Peb yeejmuaj option xaiv li nramqab no.

I. Tsis txhob thublaj txog qhov txhimkho li es siv homtwg los siv mus li xwb.

II. Licas los yuavtau txhimkho

Lub topic no nws yeej yog poob tau mus rau option II lossis nqai II lawm.

Yog losmus tham txog nqai no ces nws muaj option rau peb li nramqabno lawm thiab.

A. Yuav txaiv txhimkho hom ntawv hmoob twg?

1. Latin

2. Phajhauj

3. Etc.

B. Xaiv lwm hom ntawv twg los txhimkho

1. Thai

2. Camodian

3. Russian

4. Greek, Persia, and etc.

C. Tsim dua ib hom ntawv hmoob tshiab.

Licas los kom peb s/d paub tias peb yeej muaj cai xaiv... Lub topic no tsi yog los txwv leejtwg txoj kev xaiv tiamsis yog los rau s/d nyias los tham txog nyias qhov reason tias yog vimlicas nws ho xaiv qhov ntawd no xwb. Ua tsaug!

Xeev Tzawg,

Raws li kuv xav mas peb siv thiab kho Latin xwb yuav zoo dua vim tias THAI, NPLOG, CHINESE, ARAB, thiab lwm hom neeg twb los siv latin tas lawm.

1 co tebchaws nyob sab Middle East tseem los siv English lawm xwb. Latin yuav muaj advantage dua lwm hom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajhuam,

Ntu no tom haujlwm los lawv saib ti thiab tsi khoom xwb. Tsi tag lintawd los kuv pheej xavtias xyhov puas muaj neeg tuaj hauv no heev lawm vim muaj facebook lawm no. Nej cov ua tseem tuaj hauv no ne, nej ho pom txawvtxav licas compare rau yavtag?

Cwjmemdub,

Yog haistxog nqai reason koj hais no ces yeej yogkev kawgkiag li lawm. Do a minor fix to moving forward nws make sense tshaj do a major fix and moving backward. Ua tsaug!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Traditional Hmong Writing System:

Hello ladies and gentlemen,

Today, I proudly present to you the Traditional Hmong Writing System. This writing system was once used as the official Hmong writing around 500 or 600 years ago. This writing is called "Hmoob Txwm". It used the Chinese characters (Hanzi) to spell out the Hmong words. Since Hmong language and Chinese language are similar, there is no difficulty in using Chinese characters to write Hmong.

50% out of the total Hmong vocabularies were of Chinese in origin. So I could say that we Hmong already know lots of Chinese words by nature, but we are not aware of it.

Only the Hmong words which were borrowed from Chinese language can be written in Chinese characters, the pure Hmong words cannot be written with pure Chinese characters. So, the Hmong at that time solved this problem by creating new characters for those pure Hmong words that cannot be written in Chinese characters. Each new-created character consist of 2 Chinese radical characters sticking together (one gives meaning, another gives sound) to make one Hmong word (See the picture).

Hmong had used Chinese characters to write Hmong language for few hundred years until it was completely banned by the Chinese Ching dynasty around 300 years ago. Since then, the system of using Chinese characters is no longer used in Hmong language.

Below is the example of how to use Chinese characters to write Hmong language:

(Please Click the attached file below to see the sample Writing):

post-5809-133982740753_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Traditional Hmong Writing System:

Hello ladies and gentlemen,

Today, I proudly present to you the Traditional Hmong Writing System. This writing system was once used as the official Hmong writing around 500 or 600 years ago. This writing is called "Hmoob Txwm". It used the Chinese characters (Hanzi) to spell out the Hmong words. Since Hmong language and Chinese language are similar, there is no difficulty in using Chinese characters to write Hmong.

50% out of the total Hmong vocabularies were of Chinese in origin. So I could say that we Hmong already know lots of Chinese words by nature, but we are not aware of it.

Only the Hmong words which were borrowed from Chinese language can be written in Chinese characters, the pure Hmong words cannot be written with pure Chinese characters. So, the Hmong at that time solved this problem by creating new characters for those pure Hmong words that cannot be written in Chinese characters. Each new-created character consist of 2 Chinese radical characters sticking together (one gives meaning, another gives sound) to make one Hmong word (See the picture).

Hmong had used Chinese characters to write Hmong language for few hundred years until it was completely banned by the Chinese Ching dynasty around 300 years ago. Since then, the system of using Chinese characters is no longer used in Hmong language.

Below is the example of how to use Chinese characters to write Hmong language:

(Please Click the attached file below to see the sample Writing):

post-5809-133982740753_thumb.jpg

Kuv yog Suav. Kuv nyiam koj cov lus kawg vimtiag Hmoob qiv lus ntawm Suav los hais!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv yog Suav. Kuv nyiam koj cov lus kawg vimtiag Hmoob qiv lus ntawm Suav los hais!

Still Wanna see more? I have a lot of examples using this writing system. I will post them here later. Not only Hmong that has Chinese loan words, Yao, Vietnamese, Korean, Japanese, and etc.. also borrowed words from Chinese. Especially, the Yao and the Vietnamese whose languages contain a large amount of Chinese loan words (Approx, >90% of the total vocabularies).

By the way, koj tias koj yog Suav? What do you mean by that? Are you Hmoob Suav from China? or....what?

Stay tuned,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Still Wanna see more? I have a lot of examples using this writing system. I will post them here later. Not only Hmong that has Chinese loan words, Yao, Vietnamese, Korean, Japanese, and etc.. also borrowed words from Chinese. Especially, the Yao and the Vietnamese whose languages contain a large amount of Chinese loan words (Approx, >90% of the total vocabularies).

By the way, koj tias koj yog Suav? What do you mean by that? Are you Hmoob Suav from China? or....what?

Stay tuned,

Paubtseeb, yog paub li koj hais no ces kuv ntseeg koj lawm ntag, rau qhov puag thaub ub peb mus kawm ces kuv paub me me hais tias tus ntawv phajhauj no yog cov hmoob nyob pem suav tsim tawm los no. lawv twb yeej xub siv ua ntej niam ntawv nqa los nkag nyablajteb, niam ntawv tsis haum nyablaj ces mam los nplog teb. Koj txawm hais tsis tau tag los kuv nkag siab yav tod lawm. Qhov kuv tsis nrog nej tham txog cov ntawv no mas kuv paub me me li no lawm, yog tham ntau ces yuav tsis zoo nkauj, kuv thiaj tsis xav tham xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo cov phooj ywg tsis hais nej cov laus los yog cov ib nrab neej lawm na

ua cas yuav tuaj sib ceg ua dog dig no li tsis paub dab tsi li ne nej twb yog hmoob ua cas

yuav hais tsis nkag siab li mas yog hmoob cov ntawv twg xub tswm ua ntej ces siv

cov ntawd xwb yuav mus sib ceg li au!!!!!!!!!!!!? tsis paub tiag2 tej laus

nej xav tias cov Soobleej no yuav ua rau hmoob lub npe poob no tsis yog li ntawv na

twb yog cov neeg uas xub muab lawv cov ntawv los ua yus li na hmoob thiaj tsis

muaj teb chaws na tim qhov ntawv tiag sim ua zoo xav meb yog li kuv hais tiag

npav siv luag li los ua yus li xwb es kho tau hmoob tej ntaub ntawv rov tsim sim tau kom

vam meej tshaj no ntshe npau suav xwb nej sim saib mus meb hmoob siv cov ntawv mus meb

tsis ntev lwm haiv neeg tau kawm paub hmoob cov ntawv lawm nej cov ntawv vam meej tshaj lawm tiag saib mus nawb

lwm haiv neeg tau kawm ntawv hmoob lawm tus twg los au!!!!!! kuv xav kawm hmoob cov ntawv thiab tiag nej twb

muaj suab npe los ntawm hmoob cov ntawv lawm tiag.

thiab hmoob tsis siv cov ntawv meb koj mus txog qhov twg luag nug tias koj yog haiv twg koj tias koj yog hmoob lawv yeej tsis paub koj li na

yog koj siv hmoob cov ntawv no meb mus txog qhov twg luag nug koj yog haiv neeg twg kuv yog hmoob lawv tsis paub los lawv yeej ua sab ntsej hnov me

ntsis lawm..........twb tsis hais hmoob cov ntawv na koj xam li ib tug tub hu nkauj xwb na koj suab zoo heev koj tsis muab tshau rau lawv pom lawv paub

koj yeej tsis nrov li na ntseeg kuv na thiab ib qho twb yog kiag hmoob na twb tsis paub hmoob qees lawm na koj siv hmoob cov ntawv koj hais lus hmoob

xwb koj twb tsis tas mus nug kiag na hnov xwb koj yeej paub kuv phem..........tus ntawd yog hmoob thiab sav yom...yog leej twg xav tham ua si sau ntawv rau kuv Email....ncokojsuabluag@live.nl.....kuv muaj 17 xyoo sib ntsib dua bye

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob ib tsoom zoo phooj ywg Hmoob,

Ntev los lawm tsis muaj neeg tuaj tso lus rau lub Topic no, Tiam sis kuv saib zoo li peb kuj tseem teb tsis tau tseeb tiag txog ntawm cov lus nug hauv lub Be Topic tias peb yuav siv hom Alphabet twg los ua Hmoob li, tus yuav hais li cas los kuj zoo. Zaum no kuv thov hais ob peb lo raws li qhov kuv pom rau hauv no:

1. Yog peb yuav siv thawj thawj hom ntawv hmoob uas xub tshwm sim tshaj plaws los ua ntawv Hmoob ces siv tus ntawv Hmoob Pollard (tshwm sim xyoo 1903) tej zaum nws yuav yog thawj thawj tug ntawv hmoob uas peb tseem khaws tau. Twb muaj hnoob nyoog 110 xyoo lawm. Kuj paub tsis meej tias tus ntawv no puas sau tau lus Hmoob Dawb thiab lus Hmoob Lees vim nws tsuas muaj li 4 theem suab xwb, thiab cov Cee suab (Consonant) puas dhos nrog peb cov. Tiam sis yog peb pom zoo siv nws lawm qhov twg tsis dhos los s/d mam sib pab txhim kho rau kom zoo siv tuaj.

2. Yog peb xav qhov yooj yim tshaj plaws es tsis tas yuav tsim ib yam dab tsi ua yus tug li khaws dawb nkaus nkaus xwb ces peb siv tus ntawv Latin ua kuv/koj tab tom siv no yooj yim tshaj plaws lawm nawb vim nws tsuas siv kiag a-z xwb ces sau tau tag peb tej lus, thiab kuj tseem sau tau txhua haiv neeg qab ntuj tej lus thiab, tsuas yog muaj tug puav Cee Suab (Consonant) tseem muaj ntau tus sib tshooj (ntxh, ntsh, nplh) es peb muab kho kom tsawg tuaj xwb ces zoo kawg lawm.

3. Yog peb xav siv tus ntawv uas yog thawj thawj tug neeg Hmoob tsim tawm los txawm tsis zoo luaj twg los nws muaj nws teeb tiv ces peb siv tus ntawv Hmoob Phaj Hauj (1959) Yaj Soob Lwj yog thawj thawj tug uas tsim ntawv Hmoob. Tsuas tab cov ntawv no tsuas sau tau kiag cov suab lus Hmoob Dawb xwb, thiab peb sau tsis tau tej suab qog luag lwm haiv neeg tej lus los xij peem, cov cim tsis muaj chaw txawb chaw rau xwb (exp. y-nc-s) 3 tug ntawv no cov suab sib txawv tiam sis tsuas yog rau cim xwb (hl-z-ntxh) los ib yam, tej no peb yuav tsum kawm kom tiv ncauj tiv lo kiag ces kuj zoo thiab

4. Yog peb xav siv tus ntawv uas txaij zoo nkaus hmoob tej paj ntaub quas sev es txawm nyuaj los xij tsuav daws tau qhov teeb meem Hmoob Dawb-Hmoob Lees ces peb siv tus ntawv Hmoob Paj Ntaub (Qauv ntaub qauv ntawv). Tsuas tab tus ntawv no muaj txog 60 tug Cosonant, 30 tug vowel thiab 9 tug cim theem suab = 99 tug tis ntawv. Tus yuav sau tau cov ntawv no meej yuav tsum txawj lus hmoob Dawb thiab Nsuab tib si

5. Yog peb xav tias peb yuav siv ib tug ntawv kom raug teeb tim (raug raws caj ceg ntaub ntawv cheeb tsam peb tshwm sim, thiab Hmoob tej ntawv txheej thaum ub uas ploj tag lawm), Yooj Yim (sau tau tsawg, kawm tau sai, muaj chaw txawb chaw rau), thiab vam meej (sau tau tag tej lus thiab suab qog thiab muaj qhov yuav nthuav dav lawm tom ntej) ces peb los siv tus ntawv Hmoob 92. Mas kuv tau kawm tus ntawv Hmoob 92 los ntev lawm thaum kuv siv tus ntawv 92 ua rau kuv kaj siab kawg. Nws muaj 30 tug cee suab (Consonant) 13 tug zeeg suab tseem (mean vowel) 8 theem suab, feem ntau sau 2 tug los yog 3 tug ua ib lo lus xwb. Kuj sau tau ceev thiab zoo nkauj, nyob deb saib zoo li ntawv suav tiam sis saib kiag ti kuj tsis yog thiab nws txaij nws dua ib hom. Kuv Ntseeg tias tus ntawv no cov tsim kuj tsim tau los phim ua ib co ntawv uas raug teeb tim, yooj yim thiab vam meej kawg lawm. Tsuas tab tsis tau muaj neeg txawj coob xwb.

Dua li ntawd lawm, cov ntawv Hmoob Puaj Txwm mas kuv nyiam tsis tag vim qhov ib yog cov cee suab (Consonant) muaj ntau ib yam cov ntawv Paj Ntaub, qee tug tag ib sim neej twb siv tsis txog hlo li. qhov ob cov zeeg suab (Vowel) yuav tsum sau 2 tug ua ke tag li, tej thaum kuj confuse

Tus ntawv Hmoob Lauj Foom, kuj zoo siv kawg lawm tiam sis tsuas siv yooj yim nyob teb chaws Los Tsuas xwb, vim nyob lwm teb chaws yuav kawm nyuaj

Tus ntawv Hmoob Paj Ntaub Txawj Vag Koo mas sau tau zoo nkaus li ntawv Khmer, muaj chaw txawb chaw rau zoo tab sis kuv xav tias kuj ua tsis tau peb cov ntawv haiv thiab, Hmoob thiab Khmer mas nyob sib deb heev, tab Nyab Laj/Los Tsuas/Thaib cov ntawv los sau ua peb lus peb twb nyiam tsis txaus

Ntawv Neej Hmoob los yog ntawv Tsuj Yig kuj zoo nkauj kawg thiab, tsuas tab tsis tau muaj neeg txawj coob xwb.

Thaum kawg, txawm peb yuav siv hom ntawv twg los ua peb hom ntawv haiv los tus ntawv Latin (Hmong RPA) no peb yeej yuav tsis tso tseg vim nws yuav yog peb tug second ntawv hmoob uas nyob nrog peb mus tag li.

Sib ntsib dua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv yog koj tus kwv nyob Laos kuv tau saib nej cov lus sib tham txog peb hmoob li ntawv ma kuv zoo siab kawg li, kuv xav kom peb hmoob yog ib tub hmoob li lub siab xav e peb sib koom siab kho kom muaj tsheeb li qhov sawv daws vam vam kom peb muaj ntaub muaj ntawv tseem ceeb nrog luag siv,,,,,,,,, kuv zoo siab heev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MUAJ NTSIS,

Tus koj muab tso no yog ib tug ntawv Hmoob hu ua ntawv Hmoob Nplooj Suab, tshwm sim nyob rau Meskas tsis ntev los no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev_Tzawg,

Kuv saib thiab nyeem koj cov lus thiab kev xav, cov tswv-yim, mas tsis yog los txhim-kho pab daws Hmoob cov ntaub-ntawv etc. os nawb.

Lub ntsiab ces koj tsuas los xab ntxid teeb-meem rau txoj kev nod xwb -- tsis yog pab kho.

Hais tsawg nyaj sawv-daws paub ntaus yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Xeev_Tzawg,

Kuv saib thiab nyeem koj cov lus thiab kev xav, cov tswv-yim, mas tsis yog los txhim-kho pab daws Hmoob cov ntaub-ntawv etc. os nawb.

Lub ntsiab ces koj tsuas los xab ntxid teeb-meem rau txoj kev nod xwb -- tsis yog pab kho.

Hais tsawg nyaj sawv-daws paub ntaus yom.

"Koj xav tsis tau txhij, ntim tsis tau txhua" ces koj ciali hais lus lawm xwb pob. Kev yuav txhimkho yam twg los yuav tau bring up ntau yam los sib piv, sib tham saib qhov twg yuav zoo dua, yoojyim dua rau neeg (not only Hmoob). Xeevntxawg lub tswvyim kuj tsis yoojyim thiab.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

"Koj xav tsis tau txhij, ntim tsis tau txhua" ces koj ciali hais lus lawm xwb pob. Kev yuav txhimkho yam twg los yuav tau bring up ntau yam los sib piv, sib tham saib qhov twg yuav zoo dua, yoojyim dua rau neeg (not only Hmoob). Xeevntxawg lub tswvyim kuj tsis yoojyim thiab.

Vajhuam, cas koj mloog thaub ntawd hais lus zoo li Tub Ruag kiag li ne?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajhuam, cas koj mloog thaub ntawd hais lus zoo li Tub Ruag kiag li ne?

Koj qhov point yog dabtsi no? Nws thuam Xeevntxawg lintawd ces kuv kuj teb raws kuv kev xav xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug os Vajhuam!

1. Peb yuavtsum nkagsiab txog teebmeem ntawm hom ntawv Lastees uas cov alphabets tsawg rau peb Hmoob lawm.

2. Peb yuavtsum los nkagsiab tias tus international keyboard los nws tsuas muaj 34 tug key thiab xwb.

Yog muab hais los ces tus keyboard muab kev yoojyim rau hom ntawv Lastess kawg li vim cov alphabets muaj 26 tus xwb.

Yog yuav xam txog qhov tias kom tsimnyog rau tus keyboard thiab haum rau ntawv Hmoob ces ntawv Hmoob yuavtsum muaj li 30 rau 34 tus alphabets mas 2 tog thiaj hnyav sibtxig sibluag es thiaj tau hais tias hom ntawv no mas tsimnyog kawg kiag vim lawv li alphabet muaj 33 tus: http://softcorporation.com/products/cyrillic/

Hom ntawv no los yeej twb muaj txhijtxhua rau hauv cell phone lawm ces peb khaws siv thaumtwg los tau. Hom no los twb tsis txawv li Lastees lawm ntau. Nws yuav ua rau peb cov ntawv tab sibntxiv tsawg tshaj qub uas cov 4 tus sibntxiv yuav tsis muaj lawm, tsis tas li los tseem los daws tau Hmoob Dawb thiab Hmoob Lees teebmeem thiab. Nov yog daws teebmeem tsis yog tsim teebmeem es kom sawvdaws nkagsiab li ntawd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0