Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Yuav muab hom Alphabet twg los ua Hmoob li

73 posts in this topic

Posted · Report post

tsis yog nyob nyob es lam xaiv tau sav, tej ntawv no yog tswvntuj tsim nrog neeg nqa los nas. Leej twg yog tus pib tsim tawm ces kawg kawm ntawm tus ntawv xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mothernature,

Txawmyog li es kuv thiaj nug nej tias peb yuav xaiv hom ntawv uas tswvntuj tsim nrog haiv neeg twg thiaj haum rau peb siv tshaj! Yog koj pom tias ib hom ntawv twg uas yuav ua rau peb siv yoojyim thiab txhawb kev vammeej ces hais qhia tuaj rau peb sib tham kom peb pom deb zog tuaj xwb. Ua tsaug.

tsis yog nyob nyob es lam xaiv tau sav, tej ntawv no yog tswvntuj tsim nrog neeg nqa los nas. Leej twg yog tus pib tsim tawm ces kawg kawm ntawm tus ntawv xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hom nov ne, nej ho xavlicas?

tshiab = qub

А = A/AA

Б = F

В = NP

Г = R

Д = AU/UA

Е = E

Ж = XY

З = E/I

И = N

Й = NY

К = K

Л = L

М = M

Н = H

О = O

П = D

Р = P

С = C

Т = T

У = Y

Ф = Q

Х = X

Ц = U

Ч = V

Ш = W

Щ = AW

Ъ = I

Ы = IA

Ь = AI

Э = EE

Ю = O/U

Я = Z

Nws tsis muaj tus "S" lawm. Yog tus tshiab ces:

XH = S

Hom no yuav los daws tau Hmoob Dawb thiab Moob Leeg qhov teebmeem lawm ntau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mothernature,

Txawmyog li es kuv thiaj nug nej tias peb yuav xaiv hom ntawv uas tswvntuj tsim nrog haiv neeg twg thiaj haum rau peb siv tshaj! Yog koj pom tias ib hom ntawv twg uas yuav ua rau peb siv yoojyim thiab txhawb kev vammeej ces hais qhia tuaj rau peb sib tham kom peb pom deb zog tuaj xwb. Ua tsaug.

Yog yuav sib kho kom hmoob rov muaj meej mom muaj nom tswv ces yuav tsum tig rov mus kawm NIAMNTAWV SOOBLWJ COV XWB TIAG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej twb tsis teb kuv lolus li es!

Yogvimlicas, koj ho xav tias NIAMNTAWV SOOBLWJ cov ho yuav zoo tshaj?

Yog yuav sib kho kom hmoob rov muaj meej mom muaj nom tswv ces yuav tsum tig rov mus kawm NIAMNTAWV SOOBLWJ COV XWB TIAG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej twb tsis teb kuv lolus li es!

Yogvimlicas, koj ho xav tias NIAMNTAWV SOOBLWJ cov ho yuav zoo tshaj?

nws cov vim yeej nrog nws los saum ntuj los lawm nws thiaj coj los qhia hmoob tiam si cov nomhmoob liam tias nws yog neeg npab xwb lawv thiaj tsis ntseeg hmoob thiaj li poob teb tsis muaj av nyob mas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yogli Hebrew, Greek thiab Romania cov nev, lawv li twb los saum ntuj los thiab nev. Lawv cov tseem sau tau yoojyim tshaj Niamntawv Sooblwj li. Qhov koj teb kuv twb tsis hais ib qhov tias yogvimlicas nws cov ntawv ho yuav zoo tshaj rau peb siv, zooli koj nyo hau rawv tsis pom lwm hom ntawv li?

nws cov vim yeej nrog nws los saum ntuj los lawm nws thiaj coj los qhia hmoob tiam si cov nomhmoob liam tias nws yog neeg npab xwb lawv thiaj tsis ntseeg hmoob thiaj li poob teb tsis muaj av nyob mas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yogli Hebrew, Greek thiab Romania cov nev, lawv li twb los saum ntuj los thiab nev. Lawv cov tseem sau tau yoojyim tshaj Niamntawv Sooblwj li. Qhov koj teb kuv twb tsis hais ib qhov tias yogvimlicas nws cov ntawv ho yuav zoo tshaj rau peb siv, zooli koj nyo hau rawv tsis pom lwm hom ntawv li?

vim kuv yog hmoob nav kuv tsis yog hebrew thiab greek nas yuav kom kuv mus muab lawv cov los siv ua dab tsis maj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib qho ntawm nntau qhov, yog peb yuav shorten peb cov ntawv Hmoob Latin no, tejzaum siv cov cim li ntawv Fabkis thiab lwmyam lus qhov mejis ntxiv, ntxim peb yuav ua tau zoo lawm. Yog peb hais lwm haiv neeg lus tsis meej los kavliad, ces tsis tas ntxiv cov ntawv ua tus (xab kauvt) los tau. Yog tsis li, peb yuav tau ntxiv cov las ntawv tus puav kom hais rau lub suab meej dua tej peb niajhnub siv no. Xwsli lo lus "Car". Lus Blog yog "Rautv or "Lautv". Tsis yog "Luv" li Hmoob niajhnub hais no. Yog hais yam ntawv tshiab, cov ntawv Phajhauj twb yog ib cov alphabet tshiab lawm. Yog yuav txhawb ces txhawb cov no mus. Lwm cov uas twb muaj lawm los kuj zoo thiab. :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mothernature'aw!

Koj hais txaus luag dhau lawm'os! Ntawv yog ntawv xwb'os. Cas koj yuav xav li. Lawv thiab peb yog neeg tibyam. Li koj twb hniajhnub siv cov niag ntawv Latin no los koj tseem yog Hmoob nev?.

vim kuv yog hmoob nav kuv tsis yog hebrew thiab greek nas yuav kom kuv mus muab lawv cov los siv ua dab tsis maj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib qho ntawm nntau qhov, yog peb yuav shorten peb cov ntawv Hmoob Latin no, tejzaum siv cov cim li ntawv Fabkis thiab lwmyam lus qhov mejis ntxiv, ntxim peb yuav ua tau zoo lawm. Yog peb hais lwm haiv neeg lus tsis meej los kavliad, ces tsis tas ntxiv cov ntawv ua tus (xab kauvt) los tau. Yog tsis li, peb yuav tau ntxiv cov las ntawv tus puav kom hais rau lub suab meej dua tej peb niajhnub siv no. Xwsli lo lus "Car". Lus Blog yog "Rautv or "Lautv". Tsis yog "Luv" li Hmoob niajhnub hais no. Yog hais yam ntawv tshiab, cov ntawv Phajhauj twb yog ib cov alphabet tshiab lawm. Yog yuav txhawb ces txhawb cov no mus. Lwm cov uas twb muaj lawm los kuj zoo thiab. :unsure:

Kuv muab xav^ los, kuv yeej pom zoo los mus siv li Nyablaj thiab Fabkis cov ntau tshaj yog peb stay w/ ntawv Latin. Lawv cov ntawv zoo li nram no:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nov yog kuv muab example rau kom s/d rag thiab pom deb zog xwb, nws tsis tau hais tias yuav kiag lino nawb!

WHITE --> kuv xav tias muab qaib me^ los hu plig rau txoj kev zoo siab hauv peb hmoob ib txhis poj ua tseg yawm ua cia yog dag xwb mas

BLUE --> kuv xaav tas muab qab miv^ lug hu plig rua txuj kev zoo sab huv peb hmoob ib txhis puj ua tseg yawm ua ca yog dlaag xwb mas

Siv lub table los sau ntawv rau ob hom (BOTH)

KЧЦ XAЦ TЫ MЧAБ ФЬБ MЗСЦ^ ЛЮЯ HЧС PЛЧГ ГOШС TXЮЛ KЕЦ ЯOOС XHЫБ HЮЦ PEБ HMOOБ УБ TXHУ PЮЛ ЧAС TSEГ YЩM ЧAС СЬС YOГ HЬ ДAГ XШБ MЪ

Tsis tau qhia nej tamsis cov ntawv no yog ntawv Russian nawb!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mothernature'aw!

Koj hais txaus luag dhau lawm'os! Ntawv yog ntawv xwb'os. Cas koj yuav xav li. Lawv thiab peb yog neeg tibyam. Li koj twb hniajhnub siv cov niag ntawv Latin no los koj tseem yog Hmoob nev?.

cov latin no los twb yog tsim los ntawv TxivPlig nes kuj kawm vim neeg hmoob thoob ntiaj teb siv hom no xwb kuj siv los mas.

yog koj hais tsis txaus luag no kav tsij tsimkoj cov saib puas muajneeg nrog siv mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj tseem tsis tau teb kuv nqi lus'os Mothernature. Thaum koj mam li yuav teb kuv naj?

cov latin no los twb yog tsim los ntawv TxivPlig nes kuj kawm vim neeg hmoob thoob ntiaj teb siv hom no xwb kuj siv los mas.

yog koj hais tsis txaus luag no kav tsij tsimkoj cov saib puas muajneeg nrog siv mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj tseem tsis tau teb kuv nqi lus'os Mothernature. Thaum koj mam li yuav teb kuv naj?

no comment lawm vim I tsis txawj sau you no underfoodstand me.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

no comment lawm vim I tsis txawj sau you no underfoodstand me.

Ntxawm tsis paub losyog xav paub ces kuj nug xwb!

http://www.omniglot.com/writing/index.htm

Koj mus research xaiv saib hom ntawv twg thiab yuav haum rau peb siv. Yog haum ne, haum rau qhov twg, etc. Ua tsaug!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hom nov ne, nej ho xavlicas?

tshiab = qub Cov tsis hloov, tsis muaj question.

А = A/AA

Б = F

В = NP Agree

Г = R

Д = AU/UA

Е = E

Ж = XY Agree

З = E/I

И = N

Й = NY

К = K

Л = L

М = M

Н = H

О = O

П = D

Р = P

С = C

Т = T

У = Y

Ф = Q

Х = X

Ц = U

Ч = V

Ш = W

Щ = AW

Ъ = I

Ы = IA

Ь = AI

Э = EE Agree

Ю = O/U

Я = Z

Nws tsis muaj tus "S" lawm. Yog tus tshiab ces:

XH = S

Hom no yuav los daws tau Hmoob Dawb thiab Moob Leeg qhov teebmeem lawm ntau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug'os Vajhuam,

Kom modify cov nov li koj nyiam los thau thiab. (nws parallel li lub table hauv qab) USE CUT & PHASE TO MODIFY.

New Old White Blue New Cim Old Cim

А  A AA

Б  F Б  B

В  NP

Г  R Г  G

Д  D Д  D

Е  E E

Ж  XY

З  E I

И  N

Й  NY

К  K

Л  L Л  J

М  M М  M

Н  H

О  O O

П  NK

Р  P

С  C С  Cim UA

Т  T

У  Y I I

Ф  Q

Х  X

Ц  V Ц  V

Ч  U U

Ш  W W

Щ  AW AW

Ъ  A A

Ы  IA A

Ь  AI A

Э  EE EE

Ю  O U

Я  Z Я  S/G

OW AU UA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug'os Vajhuam,

Kom modify cov nov li koj nyiam los thau thiab. (nws parallel li lub table hauv qab) USE CUT & PHASE TO MODIFY.

New Old White Blue New Cim Old Cim

А  A AA

Б  F Б  B

В  NP

Г  R Г  G

Д  D Д  D

Е  E E

Ж  XY

З  E I

И  N

Й  NY

К  K

Л  L Л  J

М  M М  M

Н  H

О  O O

П  NK

Р  P

С  C С  Cim UA

Т  T

У  Y I I

Ф  Q

Х  X

Ц  V Ц  V

Ч  U U

Ш  W W

Щ  AW AW

Ъ  A A

Ы  IA A

Ь  AI A

Э  EE EE

Ю  O U

Я  Z Я  S/G

OW AU UA

Tus cim B tshiab yuav muaj yuamkev rau tus "b" thaum muab tes sau (taus khianm). Tus cim A tshiab is the same as the old A. Muab hloov tus cim D qub los kuv agree. Tus cim V tshiab yuav muaj slightly confusion rau tus U. Tshuav 3 tug ntawv, xwsli 1) tus hais tsis tawm suab, 2) tus PR thiab 3) tus NG or GN tawm lub suab tus "nyuj" hais lus Blog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus cim B tshiab yuav muaj yuamkev rau tus "b" thaum muab tes sau (taus khianm). Tus cim A tshiab is the same as the old A. Muab hloov tus cim D qub los kuv agree. Tus cim V tshiab yuav muaj slightly confusion rau tus U. Tshuav 3 tug ntawv, xwsli 1) tus hais tsis tawm suab, 2) tus PR thiab 3) tus NG or GN tawm lub suab tus "nyuj" hais lus Blog.

Vajhuam,

Puag thaum i, koj yeej twb mention. Kuv yeej tseem ncotsoov. Yog peb kho tsis tau tej koj hais ces peb tsis tag yuav kho vim pauv tsis ntxiv dabtsi li. Ua tsaug rau koj siv lub sibhawm los muab input thiab feedback. Peb s/d yuav tsum open mind hais txog tejno... leej twg muaj tswvyim los meejmeem hais tuaj. Yeej muaj jeeb li koj hais. Cia kuv mam xam saib yuav muab ro licas. Thanks again!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajhuam,

Cia kuv muab tag nrho cov ntawv loj/me thiab script los rau nej saib seb nej ho xav licas. Lawv ho sau tus "D" thiab "V" tshiab txawv li Meskas sau meme thiab. Ib qho tsis zoo txog cov ntawv Russian no mas cov Cim tsis xistes licov Latin. Tsistaglintawd los tseem tsis muaj tus "S" kom peb muaj lub suab Meskas thiab. Qhov no yuav nyuaj rau s/d rov lwwb (<-- lus blog "get use to") dua.

РЯ = PR

ПИ = NG

Thov caw nej mus saib lawv cov ntawv tau: http://www.omniglot.com/writing/russian.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hom nov ne, nej ho xavlicas?

tshiab = qub

А = A/AA

Б = F

В = NP

Г = R

Д = AU/UA

Е = E

Ж = XY

З = E/I

И = N

Й = NY

К = K

Л = L

М = M

Н = H

О = O

П = D

Р = P

С = C

Т = T

У = Y

Ф = Q

Х = X

Ц = U

Ч = V

Ш = W

Щ = AW

Ъ = I

Ы = IA

Ь = AI

Э = EE

Ю = O/U

Я = Z

Nws tsis muaj tus "S" lawm. Yog tus tshiab ces:

XH = S

Hom no yuav los daws tau Hmoob Dawb thiab Moob Leeg qhov teebmeem lawm ntau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv muab xav^ los, kuv yeej pom zoo los mus siv li Nyablaj thiab Fabkis cov ntau tshaj yog peb stay w/ ntawv Latin. Lawv cov ntawv zoo li nram no:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nws yog ntawv Soviet (Russian) os. Qhov zoo ntawv cov ntawv no mas vim nws muaj 33 tus tsiajntawv (consonant) ua tabtom txaus thiab haum nkaus tus KEYBOARD. Nws yuav ua rau peb cov vowels 2 tus tsawg dua lawm thiab yuav siv tau rau ob hom hmoob tibsi. Peb yuav muaj standard writing. http://www.omniglot.com/writing/russian.htm

Nyob zoo Xeev Ntxawg cov tshiab no ho muaj npe hu li cas maj?

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0