Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Thaksin Shinawatra

3,006 posts in this topic

Posted · Report post

Memocracy in Thailand

Dr. Phasuk Phongsphaijit, Hais tias txoj kev yuav nrhiav kev ywj pheej[democracy]

nyob Thaibteb tsis muaj nqes vim cov nomtswv siv hwjchim caij tsuj pejxeem, thaib

yog cov ua ua ntej.

Dr. Phasuk yog ib tug nyiam txoj kev koob pheej [nationalism] nws yog ib tug

Professor nyob lub tsev kawm ntawvChulalongkone University. Dr Phasuk kawm tiav

nws daim BA nyob Manash Universty nyob tebchaws Australia, thiab nws mu s kawm

ntxiv tiav nws daim PHD nyob rau Cambridge nyob tebchaws Aaskiv, nws yuav txiv

neeg Aaskiv nws tus txiv hu ua [Cris Baker].

Dr. Phasuk tau sawv tawm tsam kev tsis ncaj ncees [Corruption]nyob tebchaws Thaib,

thiab tau muaj ntau tus cov Doctors tau los sib pab nyob rau hauv Chulalongkone

University. Xyoo 1993 Dr. Phasuk sau tau ib phau ntawv hu ua Corruption and

Democracy in Thailand, lub sijhawm ntawm yog General Praman Adireksan yog tus

thawj pwn tsav[Prime minister] nws twb yog ib niag neeg tsis muaj kev ncaj ncees

[corruption] tau ua heev ua nruj yuav fooj Dr. Phasuk, tab sis tawm tsam tsis yeej,

vim Dr. muaj pov thawj txhua yam txaus nkaus lawm. Dr. Phasuk muaj pov thawj

txog kev tsis ncaj ncees [corruption] ntawm cov nom tswv tub ceev xwm thiab tub

ro g huv si.

Xyoo 1991 General Chinda Krabpayun tau sawv nxteev tawm tsam nrho tawm General

Chatchai Chunhavan.

Pejxeem Thaib zoo siab tshaj xav tias yuav muaj kev ncaj ncees tiag, tab sis

haj yam phem ntxiv vim yog cov tubro g los coj haj yam siv hwj chim, lawv tau

txeeb cov nyiaj 1.9 billion baht los ntawm General Chatchai los, tab sis tsis

kav rau txim dab tsis tau rau Gen. Chatchai, pej xeem Thaib thiaj paub hais

tias yeej yog sib cog noj pej xeem.

Marshall Sarit Thanarat yog ib tug sawv los coj xyoo 1957 txog xyoo 1962,

nws ua tsis ncaj thiab muaj nyiaj txog 10 million baht, tam sim no nws

tsev neeg nyob noj cov paj txog 2.8 billion baht.

Yawg General Prem Tilsulanunt yeej yog ib tug ua tsis ncaj thiab, tab sis

vim nws yog ib tug sab laj rau Huab Tais Thaib [Privy council Advising King

Bhumibol] uas yog tsis muaj leej twg hais tau.

Vim kev ua tsis ncaj ncees pib saum qeb siab los mus ti qeb qes kawg lawm,

ces txoj kev yuav sawv tau kev ywj pheej, kev ncaj ncees thiaj muaj nyuaj,

thiab pej xeem txoj kev tawm tsam thiab muaj ua hnub ua hmo txog niaj hnub no.

Kev yuav muab Thaksin Chinawatra thiab nws poj naim los rau txim es ho tsis

muab cov uas tau tsim kev tsis ncaj ncees ntej los ntau ntau xyoo lawm los

rau txim ib yam nkaus, yuav yog ib qhov tsis yog thiab haj yam yuav muaj

kev sib tawm tsam ntxiv mus.

Kuv kev xav li no xwb.

Samx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dr. Phasuk Phongsphaijit, Hais tias txoj kev yuav nrhiav kev ywj pheej[democracy] nyob Thaibteb tsis muaj nqes vim cov nom

tswv siv hwjchim caij tsuj pejxeem, thaib yog cov ua ua ntej.

Dr. Phasuk yog ib tug nyiam txoj kev koob pheej [nationalism] nws yog ib tug Professor nyob lub tsev kawm ntawv

Chulalongkone University. Dr Phasuk kawm tiav nws daim BA nyob Manash Universty nyob tebchaws Australia, thiab

nws mus kawm ntxiv tiav nws daim PHD nyob rau Cambridge nyob tebchaws Aaskiv, nws yuav txiv neeg Aaskiv nws tus

txiv hu ua [Cris Baker].

Dr. Phasuk tau sawv tawm tsam kev tsis ncaj ncees [Corruption]nyob tebchaws Thaib, thiab tau muaj ntau tus cov

Doctors tau los sib pab nyob rau hauv Chulalongkone University. Xyoo 1993 Dr. Phasuk sau tau ib phau ntawv hu ua

Corruption and Democracy in Thailand, lub sijhawm ntawm yog General Praman Adireksan yog tus thawj pwn tsav

[Prime minister] nws twb yog ib niag neeg tsis muaj kev ncaj ncees [corruption] tau ua heev ua nruj yuav fooj Dr.

Phasuk, tab sis tawm tsam tsis yeej, vim Dr. muaj pov thawj txhua yam txaus nkaus lawm. Dr. Phasuk muaj pov thawj

txog kev tsis ncaj ncees [corruption] ntawm cov nom tswv tub ceev xwm thiab tub ro g huv si.

Xyoo 1991 General Chinda Krabpayun tau sawv nxteev tawm tsam nrho tawm General Chatchai Chunhavan.

Pejxeem Thaib zoo siab tshaj xav tias yuav muaj kev ncaj ncees tiag, tab sis haj yam phem ntxiv vim yog cov tub

ro g los coj haj yam siv hwj chim, lawv tau txeeb cov nyiaj 1.9 billion baht los ntawm General Chatchai los, tab sis

tsis kav rau txim dab tsis tau rau Gen. Chatchai, pej xeem Thaib thiaj paub hais tias yeej yog sib cog noj pej xeem.

Marshall Sarit Thanarat yog ib tug sawv los coj xyoo 1957 txog xyoo 1962, nws ua tsis ncaj thiab muaj nyiaj txog 10

million baht, tam sim no nws tsev neeg nyob noj cov paj txog 2.8 billion baht.

Yawg General Prem Tilsulanunt yeej yog ib tug ua tsis ncaj thiab, tab sis vim nws yog ib tug sab laj rau Huab Tais Thaib

[Privy council Advising King Bhumibol] uas yog tsis muaj leej twg hais tau.

Vim kev ua tsis ncaj ncees pib saum qeb siab los mus ti qeb qes kawg lawm, ces txoj kev yuav sawv tau kev ywj pheej,

kev ncaj ncees thiaj muaj nyuaj, thiab pej xeem txoj kev tawm tsam thiab muaj ua hnub ua hmo txog niaj hnub no.

Kev yuav muab Thaksin Chinawatra thiab nws poj naim los rau txim es ho tsis muab cov uas tau tsim kev tsis ncaj ncees

ntej los ntau ntau xyoo lawm los rau txim ib yam nkaus, yuav yog ib qhov tsis yog thiab haj yam yuav muaj kev sib tawm

tsam ntxiv mus.

Kuv kev xav li no xwb.

Samx

Thaib tes nom coj zoo los pejxeem thiab pus liv yeej phem li os txhob xav tias yog nom coj tsi ncaj xwb . Pej xeem Thiab tsuas mloog thiab fwm Huabtais Thaib nkaus xwb. Nom tswj tebchaws thiab pejxeem Thaib mus rau tub ceevxwm tub tswj plaub ntug tub lag tub luam ces corrupt tib yam nkaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaib tes nom coj zoo los pejxeem thiab pus liv yeej phem li os txhob xav tias yog nom coj tsi ncaj xwb . Pej xeem Thiab tsuas mloog thiab fwm Huabtais Thaib nkaus xwb. Nom tswj tebchaws thiab pejxeem Thaib mus rau tub ceevxwm tub tswj plaub ntug tub lag tub luam ces corrupt tib yam nkaus.

I tsis kk tej nyuag dub ncaug siab phem ntawg li...hehhehe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaib tes nom coj zoo los pejxeem thiab pus liv yeej phem li os txhob xav tias yog nom coj tsi ncaj xwb . Pej xeem Thiab tsuas mloog thiab fwm Huabtais Thaib nkaus xwb. Nom tswj tebchaws thiab pejxeem Thaib mus rau tub ceevxwm tub tswj plaub ntug tub lag tub luam ces corrupt tib yam nkaus.

Kuv hais tas saum no lawm hais tias: Kev corruption muaj nyob qeb siab kawg mus ti nkaus qeb qes kawg

[corruption from top level to the lowest buttom level]. Yog yuav txhais lub ntsiab kiag tawm los ces yuav txhaum

Thaib txoj kev cai. Yog tim li no thiab hais tau tias tsis muaj democracy nyob Thaib lub tebchaws.

Txoj kev caij tsuj nyob saum nrob qaum pejxeem yeej tsis muaj tus kav tsa ncauj hais tau vim muaj txoj cai nyob ntawm

lawm. Tau muaj tej tus neeg txawv tebchaws mus nthuav lub qeb thiab raug ntes mus kaw nkuaj txog ntau xyoo.

Sam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

I tsis kk tej nyuag dub ncaug siab phem ntawg li...hehhehe

Phooj ywg koj hais los yeej yog thiab, muaj qhov tab sis, vim Thaib yeej yog peb Hmoob li phooj ywg,

kev lag luam, kev mus los sib cuag peb yeej tseem muab Thaib lub tebchaws ua qhov chaw tiag taw.

Peb tseem muab Hmoob dej dawb tej teeb meem daws tsis paub kawg, thiab Hmoob tej teeb meem

Thaib Khawb toj ntxa, peb tseem muaj Hmoob thaib coob kawg nyob Thaib lub tebchaws.

Txhua hnub Hmoob Amelikas yeej mus ua kev lag luam tim Thaib lub tebchaws. Kuv xav tias tus politic

nyob Thaib teb peb yeej xav paub thiab, txawm peb tsis yog neeg Thaib los peb yeej yuav tsum

paub hais tias nws yuav hloov mus li cas.

Zoo li cas los xij os phooj ywg, peb yuav tau saib lub ntiaj teb neeg tig thiab hloov mus lis cas.

Ua tsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dr. Phasuk Phongsphaijit, Hais tias txoj kev yuav nrhiav kev ywj pheej[democracy] nyob Thaibteb tsis muaj nqes vim cov nom

tswv siv hwjchim caij tsuj pejxeem, thaib yog cov ua ua ntej.

Dr. Phasuk yog ib tug nyiam txoj kev koob pheej [nationalism] nws yog ib tug Professor nyob lub tsev kawm ntawv

Chulalongkone University. Dr Phasuk kawm tiav nws daim BA nyob Manash Universty nyob tebchaws Australia, thiab

nws mus kawm ntxiv tiav nws daim PHD nyob rau Cambridge nyob tebchaws Aaskiv, nws yuav txiv neeg Aaskiv nws tus

txiv hu ua [Cris Baker].

Dr. Phasuk tau sawv tawm tsam kev tsis ncaj ncees [Corruption]nyob tebchaws Thaib, thiab tau muaj ntau tus cov

Doctors tau los sib pab nyob rau hauv Chulalongkone University. Xyoo 1993 Dr. Phasuk sau tau ib phau ntawv hu ua

Corruption and Democracy in Thailand, lub sijhawm ntawm yog General Praman Adireksan yog tus thawj pwn tsav

[Prime minister] nws twb yog ib niag neeg tsis muaj kev ncaj ncees [corruption] tau ua heev ua nruj yuav fooj Dr.

Phasuk, tab sis tawm tsam tsis yeej, vim Dr. muaj pov thawj txhua yam txaus nkaus lawm. Dr. Phasuk muaj pov thawj

txog kev tsis ncaj ncees [corruption] ntawm cov nom tswv tub ceev xwm thiab tub ro g huv si.

Xyoo 1991 General Chinda Krabpayun tau sawv nxteev tawm tsam nrho tawm General Chatchai Chunhavan.

Pejxeem Thaib zoo siab tshaj xav tias yuav muaj kev ncaj ncees tiag, tab sis haj yam phem ntxiv vim yog cov tub

ro g los coj haj yam siv hwj chim, lawv tau txeeb cov nyiaj 1.9 billion baht los ntawm General Chatchai los, tab sis

tsis kav rau txim dab tsis tau rau Gen. Chatchai, pej xeem Thaib thiaj paub hais tias yeej yog sib cog noj pej xeem.

Marshall Sarit Thanarat yog ib tug sawv los coj xyoo 1957 txog xyoo 1962, nws ua tsis ncaj thiab muaj nyiaj txog 10

million baht, tam sim no nws tsev neeg nyob noj cov paj txog 2.8 billion baht.

Yawg General Prem Tilsulanunt yeej yog ib tug ua tsis ncaj thiab, tab sis vim nws yog ib tug sab laj rau Huab Tais Thaib

[Privy council Advising King Bhumibol] uas yog tsis muaj leej twg hais tau.

Vim kev ua tsis ncaj ncees pib saum qeb siab los mus ti qeb qes kawg lawm, ces txoj kev yuav sawv tau kev ywj pheej,

kev ncaj ncees thiaj muaj nyuaj, thiab pej xeem txoj kev tawm tsam thiab muaj ua hnub ua hmo txog niaj hnub no.

Kev yuav muab Thaksin Chinawatra thiab nws poj naim los rau txim es ho tsis muab cov uas tau tsim kev tsis ncaj ncees

ntej los ntau ntau xyoo lawm los rau txim ib yam nkaus, yuav yog ib qhov tsis yog thiab haj yam yuav muaj kev sib tawm

tsam ntxiv mus.

Kuv kev xav li no xwb.

Samx

Samx,

Thov qhuas thiab ua tsaug uas koj muab tau xovxwm zoo coj tuaj tso rau peb tau saib ua ntuv zus los mus. Hais txog ntawm lub tebchaws Thaib thiab lub tebchaws Nplog ces nkawv yog tij thiab kwv xwb yog piav txog kev tswjhwm thiab noj teb noj chaw. Muab me me li uas kuv tau pom txoj kev siab phem thiab kev tsis ncaj ncees rau txoj kev tswjhwm los qhia rau ib tsoom Hmoob paub ces yog Example: Nyob rau Thaibteb yog thaum ib tug tub ceevxwm twg ntes tau koj txawm koj yuav yog neeg phem thiab zoo los koj ciali muab nyiaj cev rau xwb ces nws yeej tso yus dim mus lawm thiab muaj ntau ntau zaug cov tub ceevxwm cia li muab yus ncaws los yog rho hauvcaug tswm yus kom tshuav txoj siav lawm xwb, tsis tas li xwb cov pojniam uas raug kaw hauv lawv lub techaws ces lawv cov police yeej coj mus ua* txhua tus ntshe yog cov pojniam ntawd ho laus lawm es lawv tsis xav deev xwb.

Tej dabneeg kev phem kev qias uas kuv tau hais los no peb cov Hmoob raug coob heev li os. Kuv xav tias lub ntuj txawj tshoj teb txawj tig yog cov neeg thiab lub techaws uas coj phem li ntawd ntuj yeej yuav muab nws lim kom tag cov neeg phem mas cov neeg zoo thiaj li yuav tau txais txoj kev nyob kajsiab thiab nyabxeeb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phooj ywg koj hais los yeej yog thiab, muaj qhov tab sis, vim Thaib yeej yog peb Hmoob li phooj ywg,

kev lag luam, kev mus los sib cuag peb yeej tseem muab Thaib lub tebchaws ua qhov chaw tiag taw.

Peb tseem muab Hmoob dej dawb tej teeb meem daws tsis paub kawg, thiab Hmoob tej teeb meem

Thaib Khawb toj ntxa, peb tseem muaj Hmoob thaib coob kawg nyob Thaib lub tebchaws.

Txhua hnub Hmoob Amelikas yeej mus ua kev lag luam tim Thaib lub tebchaws. Kuv xav tias tus politic

nyob Thaib teb peb yeej xav paub thiab, txawm peb tsis yog neeg Thaib los peb yeej yuav tsum

paub hais tias nws yuav hloov mus li cas.

Zoo li cas los xij os phooj ywg, peb yuav tau saib lub ntiaj teb neeg tig thiab hloov mus lis cas.

Ua tsaug

Cov npawg,

Tej thaum peb pom peb cov neeg ib txhia zoo li ua cas s/d yuav muaj kev sib cav sib ceg ua luaj li nyob hauv no kawg, tab sis qhov ntawd yog kev nyob teb chaws vam meej txoj kab lij kev cai yeej coj li ntawd xwb, thiab yog kev sib tawm tswv yim xwb, peb tsis chim li, kev sib hlub peb yeej muaj, vim peb yog ntshav Hmoob ib yam.. txawm yog lwm haiv ua li cas rau koj los kuv yeej khib, hos yog lwm haiv neeg ho ua li cas rau kuv los koj yeej khib nawb kwv tij....

Yog li no mas kuj yog li koj hais los saum toj no lawm, peb yeej yog muab Thaib lub teb chaws ua chaw tiag taw mus mus los los tiag ntag nawj.....Tab sis tsis hais cov tseem nyob hauv Thaib thiab Nplog los yog cov nyob txawv teb chaws txhua tus, peb yeej yog ntshav Hmoob ib yam, thov kom s/d nco ntsoov hais tias .... lub sij hawm uas yawg THAKSIN SHINAWATRA tseem ua tus coj ntawd nws tua peb cov Hmoob tuag lawm coob heev nyob Thaib teb, cov coob tshaj yog cov nyob rau pem khej me,niaj hnub no ntag los cov poj ntsuam tseem coob kawg yog vim THAKSIN tib tug tua lawv cov txiv xwb, yog li no tsim nyog lawm uas qhov yuav cia muab THAKSIN ntes kaw kom tag nws lub neej no thiaj tsim nyog, kuv mas xav li no, kuv ntseeg tias nej s/d yeej pom zoo li ntawd thiab. Es cia seb pej xeem Thaib ho txiav txim li cas rau THAKSIN xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo HmoobUSA, Guest thiab ib tsoom phooj ywg

Yeej yog li neb hais lawm thiab, Thaksin tau tua cov neeg muag yeeb muag tshuaj, thiaj ua rau cov nom loj uas ib txwm

khwv noj yam ntawm tsis txaus siab rau Thaksin, Cov neeg muag yeej muag tshuaj ua lag luam riam pho m yam tsis

raws kev cai, ua tsev naim ntiav yog cov nom loj qeb siab, tab sis Thaksin tsis muaj cuab kav ntes tau cov neeg no, vim

cov no yog cov thawj tub ro g, qeb siab, thaib thawj tub ceev xwm qeb siab xwb tiag.

Hnub no xov xwm tau hais tais Thaksin yuav tsis muaj chaw nyob, lub tebchaws twg los yuav tsis kam txais Thaksin

mus nyob hauv lawv lub tebchaws, Thaksin yuav mus Malasia tab sis Malasia kam cia Thaksim mus xyuas xwb, yog

nws yuav nyob yuav tsum tau tshuaj xyuas nws kev txhaum.

Thaksin tau mus vacation nyob Suav teb lub sijhawm tebchaws Aaskis muab nws daim visa nrho tsis pub nws mus

nyob tebchaws Askis. Ib txhia xov hais tais nws raug ntes lawm, tab sis tsis muaj tseeb li hais.

Thaksin yuav ua ib tug neeg tsis muaj tsev nyob, los sis yuav rov qab los nrog nws tus yeeb ncuab sib hais plaub.

Tsis paub li, nws yog nyob rau lub caij nyuaj siab kawg nkaus lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo HmoobUSA, Guest thiab ib tsoom phooj ywg

Yeej yog li neb hais lawm thiab, Thaksin tau tua cov neeg muag yeeb muag tshuaj, thiaj ua rau cov nom loj uas ib txwm

khwv noj yam ntawm tsis txaus siab rau Thaksin, Cov neeg muag yeej muag tshuaj ua lag luam riam pho m yam tsis

raws kev cai, ua tsev naim ntiav yog cov nom loj qeb siab, tab sis Thaksin tsis muaj cuab kav ntes tau cov neeg no, vim

cov no yog cov thawj tub ro g, qeb siab, thaib thawj tub ceev xwm qeb siab xwb tiag.

Hnub no xov xwm tau hais tais Thaksin yuav tsis muaj chaw nyob, lub tebchaws twg los yuav tsis kam txais Thaksin

mus nyob hauv lawv lub tebchaws, Thaksin yuav mus Malasia tab sis Malasia kam cia Thaksim mus xyuas xwb, yog

nws yuav nyob yuav tsum tau tshuaj xyuas nws kev txhaum.

Thaksin tau mus vacation nyob Suav teb lub sijhawm tebchaws Aaskis muab nws daim visa nrho tsis pub nws mus

nyob tebchaws Askis. Ib txhia xov hais tais nws raug ntes lawm, tab sis tsis muaj tseeb li hais.

Thaksin yuav ua ib tug neeg tsis muaj tsev nyob, los sis yuav rov qab los nrog nws tus yeeb ncuab sib hais plaub.

Tsis paub li, nws yog nyob rau lub caij nyuaj siab kawg nkaus lawm.

Nyob zoo Samx,

Yog yuav hais kev muaj txiaj ntsim los ntawm yawg Thasin mas nws muaj nujnqis ntau thiab uas yam zoo li rab teev los rab tsi tog zoo nws yuav hnyav zog tog phem, vim qhov phem ntawd nws tsuas yog txhaum li koj hais saumtoj saud xwb hos qhov zoo mas txij li thaum nws ua nom ntawd nws muab peb cov kwvtij Hmoob thiab cov Thaib uas tsis xyaum zoo es ua luam tshuaj nees lub neej khaub hlab tag ntawd tua los lawm li 80% thiab kev ua luam txhaum cai ntsiag kiag lawm. Qhov no ib qhov ua tau zoo rau cov neeg tsis xyaum zoo kom los coj zoo. Yog tiag mas Thaib yuav tsum muab yawg Thasin no rau txim kom me li thaum 1993 ntawd es USA mus ntes yawg General Noyega uas ua luam txhaum cai nyob nram Panama ntawd, yog tiag mas lawv kaw ntev tshaj qhov lawv kaw tiamsis lawv ho tias nws ua tau ib yam haujlwm zoo yav dhau los pub rau lawv lawm thiab ces thiaj muab nws tso ntxov zog.

Tiamsis tej niag Thaib dub ncaug ntawd siab phem dhau rau peb Hmoob lawm ces tsis quav ntsej txog lawv yuav ua cas los peb ua ntxoov tes saib xwb os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

THAKSIN LUB CUAB YIG TAWG LAWM

Thaksin Chinawatra tau muab nws tus pojniam Khunying Potjaman nrauj nag hmo thaum 11;00AM nyob Hong Kong.

Thaksin tau qhia rau sawvdaws paub hais tias nws txoj sib yuav tau 32 xyoo tau los xaus rau hnub no lawm.

Vim yog nws yuav ua kom sawvdaws kaj siab. Thaksin txoj kev sib nrauj ua rau cov neeg txhawb nws thiab cov

tuaj nws tog ceeb.

Thaksin tau hais tias nws yuav ua txhua yam los mus tawm tsam nws cov yeej ncuab uas muab nws ncaws tawm

lub tebchaws thiab muab nws rau txim kaw ob xyoos. Thaksin tau hais tias txij thaum nws raug ncaws tawm tebchaw

los mus ces nws lub cuab yig yeej sib tawg, tsis sib haum los lawm.

Ua nom muaj koob nrov npe, thiab nplua nuj kawg, tab sis thaum kawg los xaus rau kev tsis muaj av nyob thiab

lub cuab lub yig tawg, Ua nom loj zoo txiv neej yawg, tab sis thaum tsis muaj tsev nyob lawm ces pojniam tsis xav yuav lawm.

Peb mam xyuas mus seb Thaksin kev yuav tawm tsam nws pab yeej ncuab yuav mus zoo li cas.

Thaksin pab yeeb ncuab yog tus pob txha nqaj qaum nyob Thaib lub tebchaws uas ib txwm tswj los lawm.

post-51-1226689732_thumb.gif

post-51-1226689816_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

THAKSIN LUB CUAB YIG TAWG LAWM

Thaksin Chinawatra tau muab nws tus pojniam Khunying Potjaman nrau nrauj nag hmo thaum 11;00AM.

Thaksin tau qhia rau sawvdaws paub hais tias nws txoj sib yuav tau 32 xyoo tau los xaus rau hnub no lawm.

Vim yog nws yuav ua kom sawvdaws kaj siab.

Thaksin tai hais tias nws yuav ua txhua yam los mus tawm tsam nws cov yeej ncuab uas muab nws ncaws tawm

lub tebchaws thiab muab nws rau txim kaw ob xyoos. Thaksin tau hais tias txij thaum nws raug ncaws tawm tebchaw

los mus ces nws lub cuab yig yeej sib tawg, tsis sib haum los lawm.

Ua nom muaj koob nrov npe, thiab nplua nuj kawg, tab sis thaum kawg los xaus rau kev tsis muaj av nyob thiab

lub cuab lub yig tawg, Ua nom loj zoo txiv neej yawg, tab sis thaum tsis muaj tsev nyob lawm ces pojniam tsis xav yuav lawm.

Peb mam xyuas mus seb Thaksin kev yuav tawm tsam nws pab yeej ncuab yuav mus zoo li cas.

Thaksin pab yeeb ncuab yog tus pob txha nqaj qaum nyob Thaib lub tebchaws uas ib txwm tswj los lawm.

SamxUSA, Ua tsaug koj coj cov news no qhia s/d. :lol: :lol: :lol:.... Saib koj cov lus no tas mas kuv txawm cia li chim hais tias ua neeg nyob tsis hais tus pej xeem xwb, tus nom los yog thaum tus txij nkawm tsis muaj num ua lawd ces ua cas noob neej yuav muaj qhov uas koj tsis xav yuav kuv, kuv los tsis xav yuav koj li lawm. Thaum ub cov laus lawv muaj Av ua noj ua haus tsis nco qab txhawj txog li nim no, muab xav mas nyiaj siv yog ib qho loj tshaj rau tiam no, koj / kuv yeej pom thiab paub tias niaj hnub no hais txog tsis muaj nyiaj siv mas ua rau txij nkawm sib nrauj kawg nkaus. Ua li no es peb yuav ua li cas s/d tej neeg txij nkawm thiaj li yuav ruaj khov? luag tias tus dej twb txawj tu, yog li ntawd hauj lwm los tsis txaus s/d ua, tej lub caij kuj tu nyiaj siv, qhov no yog ib qho big issue :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo siab ntsib koj bawg Qhua

Tiam neej tam sim no ces yog kev dag, hais lus tsis tseeb, kev sib tawm tsam, kev sib txeeb noj txeeb haus, kev

sib nrauj sib tso tseg, tsis muaj kev thaj yeeb nyab xeeb qhov twg li lawm os. Li koj hais cov yuav kaj siab me ntsis

ces yog cov nyob pem tej roob ua liaj ua teb noj, es tsaus ntuj ces los tsev, nruab hnub ces rov mus tom daim teb

xwb, tsis muaj kev dag, kev sib txeeb noj ces thiaj tau nyob kaj siab me me xwb.

Hnub no tau mauj ib pab neeg uas txhawb nqa Thaksin li 100 leej mus tawm tsam nom tswv Aaskiv nyob ntawm lub

chaw ua hauj lwm [uK Embassy] nyob hauv tuam ceeb nroog Bangkok, lawv tau muab ib daim duab uas yog

yawg Gordon Brown tus tuam thawj pwm tsav [Prime Minister] hlawv pov tseg, thiab hais tias tej kev tau ua rau

Thaksin yog kev ua tsis ncaj ncees.

Muab hais los ces Thaksin los nrauj pojniam. Chen los yoo mov tawm tsam, ob tug no lub neeg los ua kas moos ces

yog ib yam rau cov neeg yuav los ua thawj coj tau kawm thiab paub ceev faj hais tais tiam neej no tsis zoo thiab tsis yooj

yim los ua ib tug thawj coj li lawm, vim neeg lub siab khib yeej tos rawv yuav muab coj mus pov rau tom qhov taub.

Samx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

THAKSIN LUB CUAB YIG TAWG LAWM

Thaksin Chinawatra tau muab nws tus pojniam Khunying Potjaman nrauj nag hmo thaum 11;00AM nyob Hong Kong.

Thaksin tau qhia rau sawvdaws paub hais tias nws txoj sib yuav tau 32 xyoo tau los xaus rau hnub no lawm.

Vim yog nws yuav ua kom sawvdaws kaj siab. Thaksin txoj kev sib nrauj ua rau cov neeg txhawb nws thiab cov

tuaj nws tog ceeb.

Thaksin tau hais tias nws yuav ua txhua yam los mus tawm tsam nws cov yeej ncuab uas muab nws ncaws tawm

lub tebchaws thiab muab nws rau txim kaw ob xyoos. Thaksin tau hais tias txij thaum nws raug ncaws tawm tebchaw

los mus ces nws lub cuab yig yeej sib tawg, tsis sib haum los lawm.

Ua nom muaj koob nrov npe, thiab nplua nuj kawg, tab sis thaum kawg los xaus rau kev tsis muaj av nyob thiab

lub cuab lub yig tawg, Ua nom loj zoo txiv neej yawg, tab sis thaum tsis muaj tsev nyob lawm ces pojniam tsis xav yuav lawm.

Peb mam xyuas mus seb Thaksin kev yuav tawm tsam nws pab yeej ncuab yuav mus zoo li cas.

Thaksin pab yeeb ncuab yog tus pob txha nqaj qaum nyob Thaib lub tebchaws uas ib txwm tswj los lawm.

Hais txog qhov teebmeem no tej zaum kuj yog ua tiag kom tas lub neej tsis rov sib yuav lawm, hos tej zaum mas nkawv lam sib nrauj kom zoo los play politic vim ua li ntawd lub nra thiab nyiaj kub yuav zoo muab zais dua li nyob uake. Yog muaj tiag kuv yeej pab tusiab rau nws vim tias kuv yog ib tug txivneej thiab peb tej pojniam muaj ib txhia ces thaum yus muaj zog, tseem zoo nraug, tseem khov thiab muaj nyias mas tsis xav kom yus ncaim ib hmos los yog ib hnub tiamsis thaum yam zoo ntawm yus tsis zoo uas zoo li hauv tshuaj pib tsuag lawm ces lawv txav deb ntawm yus mus zujzus mus. Ua neeg nyob tsis txhob qhia yus lub MAVTAIS/SECRECT rau pojniam paub kiag :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog qhov teebmeem no tej zaum kuj yog ua tiag kom tas lub neej tsis rov sib yuav lawm, hos tej zaum mas nkawv lam sib nrauj kom zoo los play politic vim ua li ntawd lub nra thiab nyiaj kub yuav zoo muab zais dua li nyob uake. Yog muaj tiag kuv yeej pab tusiab rau nws vim tias kuv yog ib tug txivneej thiab peb tej pojniam muaj ib txhia ces thaum yus muaj zog, tseem zoo nraug, tseem khov thiab muaj nyias mas tsis xav kom yus ncaim ib hmos los yog ib hnub tiamsis thaum yam zoo ntawm yus tsis zoo uas zoo li hauv tshuaj pib tsuag lawm ces lawv txav deb ntawm yus mus zujzus mus. Ua neeg nyob tsis txhob qhia yus lub MAVTAIS/SECRECT rau pojniam paub kiag :( :(

Nyob zoo Phooj ywg HmoobUSA

Yuav muab hais txog phab no mas ua neej tuav plig rawv, ua li sawvdaws niaj hnub tham, thaum ub hais luag xwb,

tab sis tam sim no los ze yus zuj zus, thiab txog yus. Muab ib tug phooj ywg nws ib txwm tham pem hais tias nws li mas nws

tsis ntseeg pojnaim mus txog hnub muab pojniam mus faus tom qhov ntxa, los sis txog hnub nws mus pw tom toj ntxas,

muab hais los ntshe nws cov lus yeej muaj ntsiab zoo rau tiam neej no tau xav thiab os, Vim kev tshwm sim muaj puag ncig

yam daws tsis tau li lawm. Yog li no es cov Gay thiaj tawm tsam kom txhob cia txivneej yuav pojniam lawm, xyov yog yuav

zoo tuaj los yuav haj yam phem dua ntxiv.

Kev tshawb Poll, tau pom txoj kev tsis sib haum xeeb nyob Thaib teb [Political Turmoil] nyob Thaib teb ua rau neeg

Thaib ntxov siab, nyuaj siab [stress] coob kawg, vim dhuav thiab txhawj txog lub tebchaws yuav coj mus zoo li cas.

Ua cas los cov neeg txhawb Thaksin tseem muaj coob, cov nrog nraim Thaksin los yeej muaj, yog Thaksin tsis tseg

ces kev sib haum xeeb yeej yuav nyuaj.

Peb xav paub txog kev kas moos nyob Thaib teb ntau dua vim Thaib tseem yog Hmoob tus phooj ywg thiab qhov chaw

Hmoob mus los sib cuag. Peb yuav muab xav mus rau sab phem txog tej Thaib quab yuam tej pojniam thiab ua phem

ntaus peb Hmoob yam tsis txuag sia, nws yog lawm ib seem, tab sis yog muab saib rau sab zoo, Thaib daim av yog qhov

chaw cawm siav thaib tiag taw rau peb tuaj tau rau Amelikas. Txij ntawm THaib lub tebchaws lawm peb mus tsis tau ib

lub tebchaws twg nyob ntiaj teb uas yuav ua tau peb qhov chaw tiag taw.

Ua tsaug rau Vaj Ntxwv King Phumiphon Adunyadet uas tau tso cai nws daim av rau Hmoob Nplog los so tiag taw.

THiab thaum peb yawg hlob VP. yuav tawm tuaj mus Amelikas nws yeej tau mus hawm thiab nrog King Phumiphon

Adunyadet tham lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

raws li PP tus thawj coj tau tshaj tawm txog Thaksin Shinawatra tau nrauj nws tus pojniam Khunying Potjaman.

Vim Potjaman dhuav Thaksin txoj kev mus ua kas moos, thiab nws yeej ib txwm tau hais tias kom Thaksin tseg nws

txoj kev ua kas moos. Tej zaum yuav yog nws dhauv nrog Thaksin mus vuag tej niag kas moos es thiaj ua rau lub neej

puam tsuaj tsis mauj av nyob, thiab kev sib nrauj tag yuav ua rau Khunying Potjaman mus los yooj yim zog li qub lawm.

Nws tau raug txim kaw 3 xyoo, tab sis yog nws ua zoo rov mus sib hais hauv court nws lub txim yuav sib thiab yuav yog

ib qho zoo dua rau Khunying Potjaman li nws tsis kam mus hais li.

Thaksin cov menyuam tau rov qab los txog Thaib teb yam tsis ntsoos los sis nyuaj siab dab tsis txog lawv naim

thiab txiv tau sib nrauj.

Muab hais los txoj niag kev ua kas moos yog kev nrhiav yeeb ncuab, rau laim txim thiab rau luag ntxub, tsis muaj lub caij yuav

los nrog lub cuab lub yig nyob ua ke ib chim ib tsam li. Tas niaj tas xyoo yog mus ua [political crusade]. ;)

Samx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Phooj ywg HmoobUSA

Yuav muab hais txog phab no mas ua neej tuav plig rawv, ua li sawvdaws niaj hnub tham, thaum ub hais luag xwb,

tab sis tam sim no los ze yus zuj zus, thiab txog yus. Muab ib tug phooj ywg nws ib txwm tham pem hais tias nws li mas nws

tsis ntseeg pojnaim mus txog hnub muab pojniam mus faus tom qhov ntxa, los sis txog hnub nws mus pw tom toj ntxas,

muab hais los ntshe nws cov lus yeej muaj ntsiab zoo rau tiam neej no tau xav thiab os, Vim kev tshwm sim muaj puag ncig

yam daws tsis tau li lawm. Yog li no es cov Gay thiaj tawm tsam kom txhob cia txivneej yuav pojniam lawm, xyov yog yuav

zoo tuaj los yuav haj yam phem dua ntxiv.

Kev tshawb Poll, tau pom txoj kev tsis sib haum xeeb nyob Thaib teb [Political Turmoil] nyob Thaib teb ua rau neeg

Thaib ntxov siab, nyuaj siab [stress] coob kawg, vim dhuav thiab txhawj txog lub tebchaws yuav coj mus zoo li cas.

Ua cas los cov neeg txhawb Thaksin tseem muaj coob, cov nrog nraim Thaksin los yeej muaj, yog Thaksin tsis tseg

ces kev sib haum xeeb yeej yuav nyuaj.

Peb xav paub txog kev kas moos nyob Thaib teb ntau dua vim Thaib tseem yog Hmoob tus phooj ywg thiab qhov chaw

Hmoob mus los sib cuag. Peb yuav muab xav mus rau sab phem txog tej Thaib quab yuam tej pojniam thiab ua phem

ntaus peb Hmoob yam tsis txuag sia, nws yog lawm ib seem, tab sis yog muab saib rau sab zoo, Thaib daim av yog qhov

chaw cawm siav thaib tiag taw rau peb tuaj tau rau Amelikas. Txij ntawm THaib lub tebchaws lawm peb mus tsis tau ib

lub tebchaws twg nyob ntiaj teb uas yuav ua tau peb qhov chaw tiag taw.

Ua tsaug rau Vaj Ntxwv King Phumiphon Adunyadet uas tau tso cai nws daim av rau Hmoob Nplog los so tiag taw.

THiab thaum peb yawg hlob VP. yuav tawm tuaj mus Amelikas nws yeej tau mus hawm thiab nrog King Phumiphon

Adunyadet tham lawm.

Phoojywg Samx,

Hais txog txoj kev ua neej tiam no nyob nrog pojniam ces cuag li yuav hais lolus saib tsis taus lawv thiab mom lawv lub txheej tiamsis nws yeej yog li tus phoojywg koj hais ntawd tham mas nawb, pojniam mas hnub no yog koj li tiamsis kis tej zaum ho yog lwm tus li lawm. Tej no tsis yog lam tham kom zoo mloog tiamsis muaj tseeb vim pojniam lub siab mos thiab siab muag.

Tebchaws Thaib nws yeej muaj qhov phem nrog qhov zoo rau peb tsoom Hmoob thiab xws li nyob rau lub sijhawm no. Tiamsis ua li koj hais thiab peb sawvdaws paub yog tom qab txiv Huab tais Phumiphon tsis muaj txoj sia lawm ntshe peb txoj kev ua phoojywg nrog Thaib yuav txawv mus lawm deb heev li os. Txawm licas los xij thov lub ntuj foom koob hmoov pub rau nws kom nyob ntev los yog ua peb phoojywg txog ntua peb Hmoob mus cuag peb Hmoob lub homphiaj tso.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

THaksin mus nyob rau Dubai, tebchaws United Arab Emirates, raws lis xa mas Thaksin yuav thov nyob thiab ua neeg

[uAE] vim lub tebchaws ntawm tsis muaj kev lag luam nrog Thaib, thiab ib qho yog Thaksin muaj kev phooj ywg nrog

[uAE]. Lub 9 hlis tas los no THaksin tau muag nws lub koom haum ncaws npas [Primier league Club Manchester City]

rau Sheikh Mansourbin Zayed Al Nahyan's Abu Dhabi United group [ADUG].

Ua neeg ces tas txoj yawg li no lawm, vim lub tebchaws tsis yuav, pejxeem tsis yuav, pojniam menyuam los tsis yuav lawm

thiab, vim vaj tsev tsis muaj, nyiaj kuv phem los tsis muaj.

post-51-1226973879_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li yus me neeg xav xwb mas yog yuav ua phem npaum li no rau Thaksin ib leeg xwb tsis tau yuav tsum tau tig rov qab mus

taug cov nom uas tau ua tsis ncaj ib yam li Thaksin los sis haj yam ntau tshaj Thaksin thiab.

http://www.time.com/time/world/article/o,8...8,53113,oo.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li yus me neeg xav xwb mas yog yuav ua phem npaum li no rau Thaksin ib leeg xwb tsis tau yuav tsum tau tig rov qab mus

taug cov nom uas tau ua tsis ncaj ib yam li Thaksin los sis haj yam ntau tshaj Thaksin thiab.

http://www.time.com/time/world/article/o,8...8,53113,oo.html

yog vim li cas koj ho hais li ntawd? tej zaum koj yuav tsis paub zoo txog yawg no cia kuv ho piav qhia koj me me li kuv paub xwb ntxim koj yuav tsis xav li cas. raws li kuv paub xwb mas cov neeg raug tua tuag coob coob tsis hais thaib los hmoob yav dhau los ua ntej thaum 2004 ntawd mas yog yawg no lub tswv yim lim hiam tua neeg ua lwj ua liam ntag, tej tus thawj coj zoo li no mas thiaj tsim nyog muab kaw kom tsis muaj hnub kawg mas thiaj li yog :lol: :lol: :lol: koj sim xav saib peb hmob twb tuag txog 10,000 leej diam ua li mab sua ne ho tuag pes tsawg leej lawm? raws li paub tuag tshaj li 60,000 tus neeg uas los ntawm yawg no lub tswv yim xwb vim thaum cov neeg no tuaj lav nws cov tshuaj nees mus ua luam mas nws yeej muab s/d thaij duab cia tib si mas nws thiaj li kam nqa mus muag thiab yog koj yuav muag nws cov tshuaj mas koj yuav tsum quav tshuaj nees thiab mas nws thiaj li ntseeg koj siab tias koj yuav ua hauj lwm rau nws ces thaum kawg nws thiaj tshawb nrhiav cov neeg no tua pov tseg tas yam tsis muaj leej twg yuav los cheem tau, qhov s/d pheej hais tias koj los muaj npe tua hos kuv los kuj muaj npe tua no mas yog tim li ntawd xwb :lol: :lol: :lol: ces nyiam no lub ntuj thiaj li txiav txim rau nws kom mus txog thaum nws txoj sia tus mas thiaj mam li yuav tas :( :( :( :( :( :( :( :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaksin Shinawat's next phone in to addres his supporters reschedule to December 14

post-51-1227059585_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo siab ntau tus phooj ywg Txuj Ci Yaj,

Koj tuaj hauv lub topic no thiab, koj cov lus yeej yog lawm thiab nawb, kuv xav tias koj yuav yog ib tug nyob

Thaib teb es koj thiaj paub tej no zoo dua li kuv, vim kuv tsis nyob Thaib teb ces kuv tsuas paub li tej xovxwm

uas yus pom hauv TV. thiab tej ntawv xovxwm hais xwb.

Qhov kuv hais mas tsis yog yuav tuaj Thaksin tog, tab sis kuv hais txog txog kev siv hwj chim thiab kev tsis ncaj ncees

tag nrho cov nom uas tau sawv los coj haiv neeg Thaib, raws li paub mas pib ntawm Marshall Thanom Kitikachon los lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej tuaj tham txog Thaib. Kuv tsis tshua interest, tabsis kuv interest xav paub pausjis ntawm VP roojplaub muab hais licas lawm. Leejtwg paub no piav tuaj thiab. Cov thawj coj muaj feemxyuam txog rooj plaub no tsimnyog mob siab txhib hais kom tiav uantej VP yuav ncaim mus. :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej tuaj tham txog Thaib. Kuv tsis tshua interest, tabsis kuv interest xav paub pausjis ntawm VP roojplaub muab hais licas lawm. Leejtwg paub no piav tuaj thiab. Cov thawj coj muaj feemxyuam txog rooj plaub no tsimnyog mob siab txhib hais kom tiav uantej VP yuav ncaim mus. :angry:

Mob siab rau yus hmoob tso, mam li mus mob siab rau luag lwm haiv neeg thiaj li yog mad! Hlub yus tsev neeg ua ntej yuav mus hlub sab nraud. Tsis yog coj nqaim tab sis hais qhov tseeb xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej tuaj tham txog Thaib. Kuv tsis tshua interest, tabsis kuv interest xav paub pausjis ntawm VP roojplaub muab hais licas lawm. Leejtwg paub no piav tuaj thiab. Cov thawj coj muaj feemxyuam txog rooj plaub no tsimnyog mob siab txhib hais kom tiav uantej VP yuav ncaim mus. :angry:

Your question's not match the topic there. However, as we all know that if they were really guilty by politic, then no one free. They're all free since then, ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now